HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pikijärven jäteaseman lupaehtojen tarkistamista. Hakemukseen sisältyy esitys vähäisestä tarkkailuohjelman muutoksesta. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Sapelikatu LAHTI Y-tunnus LAITOKSEN Heinolan jäteasema YHTEYSTIEDOT Pikijärventie Heinola Toimialatunnus: E38 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Yhteyshenkilö: Päivi Rahkonen puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jäteasema Kiinteistötiedot: , omistaja Heinolan kaupunki Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin 13 f kohta. Lupamääräysten tarkistamishakemus on pantu vireille ympäristölupapäätöksen YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ) perusteella. Hakemukseen sisältyy esitys muutokseksi hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 13 c -kohdan perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. (Muutos VNa /235)

2 ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SIJAINTIPAIKKA JA ALUEEN KAAVOITUS YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ), joka koskee Pikijärven jäteaseman sulkemista ja toiminnan jatkumista pienjäteasemana. Myöhemmin Pikijärven pienjäteaseman nimi on vaihtunut Pikijärven jäteasemaksi. Pikijärven jäteasema sijaitsee Heinolan keskustasta n. 3 kilometriä koilliseen, Pikijärventien varressa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Kotajärven valuma-alueella (14.133). Pintavedet jäteaseman alueelta laskevat ojien kautta Isiäiseen ja edelleen Kotajärveen ja Konniveden Sulkavanlahteen. Lähin asutus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä jäteasemasta lähteen. Alueen kaakkois-eteläpuolella, Pikijärven rannalla, on vapaa-ajan asuntoja, joista lähimmät sijaitsevat noin 300 m päässä jäteasemasta. Runsaan kilometrin etäisyydellä, alueelle johtavan tien varressa on entinen Reumasairaala, nyk. Valolinna, jossa on mm. hotelli- ja hyvinvointipalvelutoimintaa. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Alue on laajalti maa- ja metsätalousaluetta. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) jäteasema sijoittuu käytöstä poistetulle tai poistuvalle jätteenkäsittelyalueelle (EJm). Alueella on voimassa Konniveden rantaosayleiskaava (tullut voimaan ). Jäteasema sijoittuu alueelle, joka on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi EJ-merkinnällä. Alueen eteläpuolella on Pikijärven virkistysalue (V). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Kaatopaikkatoiminta on lopetettu Heinolassa ja alueella on toiminut sen jälkeen pienjäteasema. Heinolan jäteasema on yksi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n seitsemästä jäteasemasta.

3 Jäteasema sijaitsee suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan vastaanottoalueella. Sen toiminta alkoi vuoden 2002 alussa. Vuoden 2009 aikana jäteaseman toimivuutta parannettiin rakentamalla uusi toimisto- ja sosiaalirakennus sekä parannettiin piha-alueita ja aluevalaistusta. Jäteasemalle on varattu 2 hehtaarin alue, joka on vuokrattu Heinolan kaupungilta. Pikijärventie on pääosin kestopäällystämätön. Jäteasemalle johtava tie, piha-alue ja hyötyjätekenttä on sen sijaan kestopäällystetty. Alueella on tallentava kameravalvonta. Jäteasema toimii siirtokuormausasemana, josta jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Pikijärven jäteaseman alueella toimii hyötyjätteiden (keräyspaperi, pahvi, lasi, metalli, puu), vaarallisten jätteiden sekä energia- että sekajätteen pienerien vastaanottopiste. Pienjäteasema on auki arkisin ma, ke, pe klo12-18, toukokuussa la klo sekä lokakuussa kaksi viimeistä la klo Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Vastaanottoalueella sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilarakennus, keräysastiat ajokorokkeineen sekä vaarallisten jätteiden keräyskontti. Vastaanottoalue on valaistu sekä osittain aidattu. Jäteasemalle kerätään asiakkaiden henkilö- ja pakettiautoilla tuomat jäte-erät asianmukaisiin astioihin, lavoihin ja kontteihin. Jäteaseman ollessa auki kolmena päivänä viikossa ajoneuvoja käy jäteasemalla keskimäärin kpl viikossa. Pienjäteasemalle voidaan ottaa vuosittain vastaan 3080 tonnia jätettä. Jäteasemalla maksullisista jätteistä veloitetaan tilavuuden mukaan. Jätteet punnitaan joko Kujalan jätekeskuksessa tai jälleenkäsittelijöillä. Alueella otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätettä ja energiajätettä sekä materiaalina hyödynnettäviä jätteitä kuten metallia, puuta, risuja, haravointijätettä, paperia ja kartonkia. Alueella otetaan vastaan myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, kestopuuta, sähkölaitteita, asbestijätettä, grillirasvoja, terveydenhuollon erityisjätteitä ja kuolleita pieneläimiä, jotka toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Pienjäteasemalla käsiteltävät jätteet, niiden keskiarvot sekä enimmäismäärät vuosittain: Jätelaji Määrä ka t/a Määrä max t/a Sekajäte Rakennus- ja purkujäte

4 Energiajäte Puujäte Haravointijätteet Kestopuu Vaaralliset jätteet Asbesti 5 10 Lasi 5 10 Metalliromu Renkaat 5 20 Paperi ja kartonki Sähkölaitteet Yhteensä Alueella ei varastoida jätteitä, vaan lavat ja kontit tyhjennetään välittömästi niiden täyttyessä. Jäte-erät toimitetaan säännöllisesti jatkokäsittelyyn joko Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen tai suoraan jäteasemalta luvanvaraisille käsittelijöille. Sekajäte toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi tai siirtokuormattavaksi energiahyötykäyttöön. Kuorma-autoja käy jätelavoja ja hyötyjätekenttää tyhjentämässä 6-8 kpl viikossa. Puuta, risuja sekä betoni- ja tiilijätettä murskataan 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Puun ja risujen murskauksessa käytetään polttomoottorikäyttöistä murskaa. Koneen varapolttoaineet säilytetään siirrettävissä polttoainesäiliöissä. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä alueella ei varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä vesistöön. Asfaltoidulta piha-alueelta maastoon kulkeutuu sateen mukana tavanomaisia hulevesiä, joita tarkkaillaan esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jäteaseman toimistorakennusta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkkoon. Sosiaalitilojen jätevedet käsitellään suodatinkentällä. Toimisto- ja sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliökuljetuksena. Liikennettä ja lyhytaikaista murskausta lukuun ottamatta toiminnasta ei aiheudu melua eikä päästöjä ilmaan. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta voi aiheutua välittömään lähiympäristöön ajoittaista ja vähäistä melu- ja pölyhaittaa, joka tulee liikenteestä sekä

5 mahdollisesta murskauksesta. Melua aiheutuu pienjäteaseman ollessa auki. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuu vähäisiä ilmapäästöjä ja pölyämistä. Alueelle johtavalla Pikijärventiellä ei ole kestopäällystettä. Tien varrella ei ole asutusta. Pienjäteaseman vaikutus maisemaan on alueen syrjäisyyden ja ympäröivän maaston muotojen takia vähäinen. Pienjäteaseman toiminnasta saattaa aiheutua roskaantumista tuulen mukanaan kuljettamien jätteiden muodossa. Pikijärventien puoleinen aita on estämässä roskaantumista Pienjäteasemalla syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausallas sijaitsee sosiaali- ja toimistotilojen takana. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia tarkkaillaan osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailu Jäteaseman käyttötarkkailu toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pienjäteasemalle tuotavien jätekuormien valvonta ja kirjanpito tapahtuvat jäteaseman vastaanottoalueella. Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Jäteaseman piha-alueen hulevedet johdetaan alueelle rakennettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaasta lähteviä pintavesiä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, tasausaltaan purkuputkesta. Mikäli virtaamaa maastoon ei ole, näyte otetaan suoraan tasausaltaasta. Tasausaltaan ja siitä purkautuvien vesien tarkkailu aloitettiin syksyllä Tasausaltaassa on sulkuventtiili poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaan näytteistä määritetään joka kerta happi, sameus, väri, kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus sekä ravinteet. Veden hygieeninen laatu varmistetaan määrittämällä näytteistä fekaalisten koliformien ja streptokokkien määrä. Näytteenottohetkellä mitataan veden lämpötila sekä arvioidaan veden ulkonäkö ja haju sekä mahdollinen virtaama putkesta. Mineraaliöljyjen ja metallien pitoisuudet määritetään kolmen vuoden välein. Hakija on esittänyt tarkistushakemuksen yhteydessä seuraavia muutoksia: Nykyinen analyysi Muutosesitys Peruste muutokse

6 Bakteerianalyysit: fekaaliset koliformit ja streptokokit Määritetään jatkossa kokonaiskoliformit ja luovutaan fekaalisten bakteerien määrityksestä Fekaaliset bakteeri lähinnä ulosteperäs saastumista, kun ta kokonaiskoliformit laajemmin veden y likaantumista happi-% ja väri Luovutaan analyyseistä Analyysit eivät tuo tarkkailuun AOX ja fenoliset yhdisteet Luovutaan analyyseistä AOX ja fenoliset y jäteasemien Metalleista rauta on määritetty joka vuosi, muut metallit kolmen vuoden välein Määritetään kaikki tarkkailuohjelmassa mainitut metallit kolmen vuoden välein, rauta mukaan lukien Tasausaltaaseen jo ovat tavanomaisia ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Jäteasemalla on pidetty tarkastus Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskukselta sekä Heinolan kaupungin tekniseltä lautakunnalta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskuksen lausunto: Asiaton pääsy jäteasemalle on estettävä. Alueen tulisi olla kokonaisuudessaan aisattu ja aukioloaikojen ulkopuolella porttien suljettuja ja lukittuja. Porttien yhteydessä tulee olla aukioloajoista kertovat opasteet. Vaaralliset jätteet tulisi tämän lisäksi varastoida erikseen lukittavassa tilassa.

7 Jos alueelle tuodaan jätteitä, jonka vastaanotto ei sisälly toimintasuunnitelmaan ja ympäristölupaan, on jäte toimitettava mahdollisemman nopeasti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Kuormien tarkastaminen vastaanoton yhteydessä olisi suositeltavaa. Toimija tulee velvoittaa huolehtimaan jätteiden poistosta myös jäteaseman lähiympäristössä, jos havaitaan, että jätettä on lähistölle hylätty, eikä tekijää tavoiteta. Jäteaseman alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Samalla tulee huolehtia, ettei toiminta-alueelle muodostu haittaeläimille, lähinnä jyrsijöille, sopivia ruokailu- ja pesäpaikkoja. Toimijan tulisi suorittaa säännöllistä tarkkailua haittaeläinten esiintymisen varalta ja tarvittaessa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Toiminnasta ei saa aiheutua päästöjä maaperään eikä vesistöihin. Alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti siten, että ne eivät aiheuta lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Käytettävän hulevesien keräysjärjestelmän kapasiteetin tulee olla riittävä myös voimakkaiden sateiden ja lumen sulamisen aikaan muodostuvien hulevesien johtamiseen. Toiminnan mahdollisista vaikutuksista ei voida varmistua, ellei toimijaa velvoiteta tutkituttamaan tarkkailunäytteitä lupaviranomaisen määräämässä laajuudessa. Hakija esittää hulevesien tarkkailuohjelman muuttamista siten, että fekaalisten koliformien ja streptokokkien sijaan jatkossa tutkittaisiin koliformisten bakteerien määrä. Koliformiset bakteerit ovat hyvä veden yleisen likaantumisen indikaattori, mutta koliformeja veteen päätyy muualtakin kuin ihmisten ja eläinten ulosteista esim. maaperästä ja kasveista. Hulevedestä on syytä tutkia myös ulostesaastutuksesta kertovia mikrobeja, koska niiden esiintyminen korreloi mahdollisten tautia aiheuttavien bakteerien esiintymisen kanssa. Tässä tapauksessa koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi voitaisiin tutkia lämpökestoiset koliformit tai E.coli, jotka yleensä ovat peräisin ulosteista. Jäteaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa melu-, haju- ja pölypäästöjen muodossa. Melun osalta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten ohjearvojen tulee alittua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että päätös antaa loma-asumiseen käytettäville alueille alhaisemmat ohjearvot kuin vakituisen asumisen alueille. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat n. 300 metrin päässä jäteasemasta ja vakituinen asutus n. 700 metrin etäisyydellä. Melua syntyy erityisesti alueella suoritettavasta puu-, risu-, betoni- ja tiilijätteen murskauksesta. Murskausta on suunniteltu tehtäväksi 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Olisi suositeltavaa, että lupamääräyksissä murskaustoiminnalle asetettaisiin aikarajoituksia. Murskaaminen voisi olla sallittua esim. arkisin klo 8-17 ja kesäaikaan

8 murskaaminen voisi olla kokonaan kielletty. Lisäksi murskaustoiminnasta voitaisiin velvoittaa etukäteistiedottamista lähialueen kiinteistöille. Pölyn osalta toimija tulisi velvoittaa tarvittaessa suorittamaan pölynsidontatoimenpiteitä. Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden varalle tulee toimijalla olla laadittuna toimintasuunnitelma sekä varattuna tarvittavat välineet. Heinolan kaupungin tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää antaa lau sun to naan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jättämään ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistushakemukseen. Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin Jäteasema on aidattu siten, että alueelle pääsee ajoneuvolla ainoastaan aseman aukioloaikoina. Jätteitä hakevilla kuljetusyrityksillä ja maankaatopaikan asiakkaiksi rekisteröityneillä yrityksillä on alueelle erillinen kulkulupa, joka mahdollistaa asioinnin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Nämä tahot on ohjeistettu varmistamaan, ettei alueelle pääse asiattomia. Alueella on myös tallentava kameravalvonta. Toinen valvontakameroista on sijoitettu lukittavan portin yhteyteen ja toinen toimistorakennuksen luo. Portilla on aukioloajoista kertovat opasteet. Koko alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen kustannuksiin nähden. Alueella ei ole moneen vuoteen havaittu ilkivaltaa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukituissa konteissa. Jäteasemalla otetaan vastaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Kuormat tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti. Lausunnossa kuvatut haittaeläinten torjuntatoimenpiteet sisältyvät jäteaseman nykyiseen toimintaan. Haittaeläimiä on vain harvoin havaittu siinä määrin, että torjuntatoimenpiteille olisi ollut tarvetta. Jäteaseman alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaan kapasiteetti on riittävä; ylivuotoja ei ole ollut. Vedet ovat luonteeltaan tavanomaisia hulevesiä, jotka hakijan mielestä eivät aiheuta oleellista lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan Hämeen ELY-keskuksen antaman päätöksen YMP/39/2014 (liite 1) mukaisesti. Tarkkailu kattaa jäteaseman vieressä sijaitsevan maankaatopaikan sekä suljetut kaatopaikat, joiden vaikutus on ollut nähtävissä pintavesien purkupaikoissa. Vaikutusalueella ojaveden kloridi- ja ravinnepitoisuudet samoin kuin

9 sähkönjohtavuus ovat kuitenkin laskeneet. Pohjavesistä mitatut pitoisuudet ovat pääasiassa pysytelleet vakiintuneella tasolla. Suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen osalta valvontaviranomainen hyväksyi bakteerianalyysit vastaavassa laajuudessa kuin on esitetty jäteaseman luvan tarkistushakemuksessa. Heinolan jäteasemalla murskaustoiminta tulee olemaan huomattavasti vähäisempää kuin Lahden Kujalan jätekeskuksessa, missä keväällä 2013 suoritettujen mittausten ja mallinnusten mukaan asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvot (klo 7-22) alittuvat betonin ja puun murskauksen aikana kaikilla lähiympäristön asuinrakennuksilla. Melusta ei myöskään ole vastaanotettu valituksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat jätekeskuksesta noin 200 metrin etäisyydellä. Betonikentältä, jossa murskausta tehdään, on kyseisiin kiinteistöihin matkaa noin 300 metriä. Heinolan jäteasemalla myös pölyäminen on ja tulee olemaan huomattavan vähäistä verrattuna Kujalan jätteenkäsittelytoimintoihin. Ilmatieteen laitos suoritti jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä pölymittauksia kesäkaudella Alueella sijaitsevista monista pölyävistä toiminnoista huolimatta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien ei todettu ylittäneen ohjearvoja. Pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen (407/2011) perustuva PHJ:n turvallisuussuunnitelma sisältää ohjeet hätätilanteiden varalle. Jäteasemalla on palovaroitin ja asianmukainen alkusammutuskalusto sekä imeytysainetta vaarallisten jätteiden vuotojen varalle. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Pikijärven jäteaseman toimintaa koskevat ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset ajantasaisiksi lainsäädännön, lupaviranomaisen ja luvan valvojan muututtua. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Vastaukset Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunnossa esittämiin vaatimuksiin: Jäteaseman aitausta kokonaisuudessaan ei ole vaadittu, sillä alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen

10 kustannuksiin nähden. Alueella ei ole havaittu ilkivaltaa viime vuosina. Lupamääräyksessä 3 on huomioitu vaarallisten jätteiden varastointi. Jäteasemalle kuulumattomien jätteiden vastaanotto on huomioitu lupamääräyksessä 1. Kuormien tarkastaminen on huomioitu lupamääräyksessä 5. Jäteaseman sekä lähiympäristön siisteydestä huolehtimisesta on annettu lupamääräys 6. Hule- ja sulamisvesien käsittelyvaatimukset on huomioitu lupamääräyksessä 10. Lupamääräyksessä 12 huomioidaan hulevesien tarkkailuohjelmaan esitetyt muutosvaatimukset. Melu-, haju- ja pölyhaittojen ehkäisy on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 9. Murskaustoiminnalle on annettu aikarajoituksia lupamääräyksessä 8. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on määrätty lupamääräyksissä 14 ja 15. Muutokset lupamääräyksiin Lupamääräyksistä on poistettu kaatopaikan sulkemiseen liittyviä velvoitteita. Muilta osin lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja kirjoitettu kokonaan uusiksi. Lupamääräys 11 on poistettu kokonaan, sillä se koskee suljettua kaatopaikkaa. Muutetut kohdat on kursivoitu. Tarkistetut lupamääräykset (muutetut kohdat kursivoituna) Yleiset lupamääräykset 1. Jäteasemalle voidaan vastaanottaa ja varastoida edelleen kuljetettavaksi, hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettavia kotitalouksien ja vastaavia muussa toiminnassa syntyviä jätteitä ympäristöluvan tarkistushakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43, 45, JäteL 8, 13, JäteVNA 4, 16 ) 2. Lajitellut jätteet tulee välivarastoida alueella kukin omassa asianmukaisessa keräilyvälineessään. Risuja, betoni-, tiili-, metalli-, puu- ja haravointijätettä voidaan välivarastoida myös kentällä ko. jätteelle varatulla alueella. Jätteet tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi varastotiloihin

11 nähden riittävän usein. Alueelle ei saa muodostua pysyviä jätevarastoja. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa jätteenkäsittely on sallittu. (YSL 43, 45, JäteL 13 ) 3. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa, lukitussa tilassa, jossa on säiliöt nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointia varten. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Haitallisia aineita sisältävät säiliöt, astiat ja pakkaukset tulee varastoida suljetussa, kullekin vaarallisen jätteen tyypille suunnitellussa ja tarkoitetussa astiassa siten, etteivät vaaralliset jätteet sekoitu keskenään ja ettei niihin pääse sekoittumaan muita aineita. Astioihin ja pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä jätteen ja jätteenhaltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen huollon kannalta tarpeelliset tiedot ja varoituksen siten kuin niistä on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksessä 179/2012. Vaarallisia jätteitä saa käsitellä ja kuormata vain alueella, jossa on tiivis kestopäällysteinen alusta, jottei mahdollisessa vahinkotilanteessa aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi varastotiloihin nähden riittävän usein, ainakin kerran vuodessa. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä pois varastosta on siirrosta laadittava siirtoasiakirja. (YSL 43, 45, JäteL 15, 17 ) 4. Jäteaseman, jätteiden välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei sen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Luvan haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin edellä mainittujen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 4, 5, 42, 43, YSA 19, 20, NaapL 17, 18 ) 5. Jäteaseman tulotien portti on pidettävä suljettuna muina aikoina kuin aukioloaikoina ja tien varressa on oltava opaste, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Pienjäteaseman ollessa avoinna alueella tulee olla hoitaja, joka tarkastaa kuormat vastaanoton yhteydessä. Pienjäteaseman hoitajalla on oltava riittävä asiantuntemus jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista. (YSL 5, 43 ) 6. Jäteaseman alue ja lähiympäristö tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Lähiympäristöön hylätyt jätteet tulee kerätä säännöllisesti. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen tai

12 Melu ja pöly poiskuljettamisen aikana piha- tai liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43, 45, NaapL 17, JäteL 13, 72, JäteVNA 10 ) 7. Pienjäteasemalla tapahtuviin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden torjuntaan on varauduttava suunnitelmallisesti. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on vaarallisten jätteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden varastoalueella ja lastauspaikalla ja muulla käsittelypaikalla oltava saatavilla aina riittävä määrä tarkoitukseen sopivia imeytysmateriaaleja ja alkusammutuskalustoa tulipalojen ehkäisemiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava välittömästi päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan. (YSL 43, 62 ) 8. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7) vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. Loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus ja laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Jos puu-, risu-, betoni- ja tiilijätettä tilapäisesti murskataan, tulee se suorittaa siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai ympäristön roskaantumista. Murskaaminen on sallittu ainoastaan arkipäivisin klo Viimeistään kaksi viikkoa ennen murskaustoiminnan aloittamista on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa ympäristöhaittojen torjumiseksi määräyksiä ilmoituksen johdosta. Luvan tultua lainvoimaiseksi, ensimmäisen murskausjakson aikana on suoritettava melumittaus, jolla selvitetään toiminnan aiheuttama melutaso. Mittaus tulee suorittaa lähimmän vapaa-ajan kiinteistön pihapiiristä. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti. (YSL 5, 42, 43, YSA 19, JäteL 13, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 9. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta.

13 Vesienhallinta ja käsittely Liikennealueita, teitä ja murskattavaa materiaalia on tarvittaessa kasteltava. (YSL 43, NaapL 17) 10. Jäteaseman pintavedet on kerättävä tasausaltaaseen. Viipymä tasausaltaassa tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi. Allas on varustettava suljettavalla padolla. Ojat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. - - Jos osoittautuu tarpeelliseksi, on hakija velvollinen tekemään tarvittavat uoman suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt jäteaseman alapuolella, naapurin puolella, olevaan ojastoon, johon johdetaan jäteasemalla muodostuneet valumavedet. Tarvittaessa on ryhdyttävä lupaviranomaisen edellyttämiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteisiin. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 42, 43, 48, 103 c; YSA 20; JäteL 13; VesiL, 5 luku 14) 11. poistettu Tarkkailu ja valvonta Raportointi Jäteasemalle toimitetuista jätteistä ja pienjäteasemalta toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, joista ilmenee jätteiden määrä, laji, laatu, alkuperä, kuljettaja, kuljetusajankohta ja käsittelytapa. Pienjäteasemalta pois toimitetuista jätteistä on kirjattava myös jätteiden tuleva sijoittamiskohde. Jäteaseman pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia on tarkkailtava osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailussa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyä tarkkailuohjelmaa muutettuna siten, että koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi tutkitaan lämpökestoiset koliformit tai E.Coli. Muutettu tarkkailuohjelma on tämän päätöksen liitteenä 1. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä lupaviranomaiselle. (YSL 46 YSA 19, 20 JäteL 12, 118, 122 ) 13. Kirjanpidosta ja tarkkailusta on toimitettava lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla yhteenvedoksi vuosiraportti seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportista on käytävä ilmi muun muassa tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeittain, selvitys jäteaseman ympäristövaikutuksista ja haittojen torjunnasta, jäteaseman piha-alueen tasausaltaan

14 Häiriö- ja poikkeustilanteet vesientarkkailutulokset, selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyväksytyistä suunnitelmista. - - Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (YSL 5, 46, YSA 19, 20, JäteL 118, 122 ) 14. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 15. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee aina olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, YSA 30 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 16. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan muuttamista. (YSL 81, 83, YSA 30 ) Vakuus 17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 7, 43, 46, 75, JäteL 72 ) 18. Luvanhakijan on asetettava :n suuruinen vakuus, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja pienjäteaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 43 a, 43 b, 43 c ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Kun toimitaan hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta

15 aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapureille. Alueen rakennetussa ympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 lupapäätöksen jälkeen. Hakijalla on käytössään riittävä asiantuntemus pienjäteasemantoiminnan harjoittamiseen. Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräys 1 Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 45 :n 2 momentin perusteella lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lupamääräys 2 Jätelain 13 :n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista. Lupamääräys 3 Vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikka on suunniteltava ja hoidettava siten, ettei käsittelystä tai varastoinnista aiheudu mm. maaperän, pinta- tai pohjavesien likaantumista. Jätelain 17 :n mukaan erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittaminen keskenään tai muihin jätteisiin on kielletty. Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on ympäristölupa. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) esitetään vaarallisista jätteistä annettavat tiedot sekä tiedot vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Asetuksessa annetaan myös määräykset jätteen tuojan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja sekä siinä tarvittavista tiedoista. Siirtoasiakirja tulee olla mukana vaarallisia jätteistä kuljetettaessa. Lupamääräys 4 Jätteen käsittelytoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttää päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

16 Lupamääräys 5 Alueen valvonnalla ja opasteilla, joissa kerrotaan jätehuollon järjestelyistä (mm. vastaanotettavat jätteet ja aukioloajat), pyritään varmistamaan, ettei alueelle tuoda pienjäteasemalle kelpaamattomia jätteitä. Myös alueen roskaantuminen estyy. Jos alueelle tai lähiympäristöön tuodaan opasteista huolimatta alueelle soveltumattomia jätteitä, toiminnanharjoittajan on poistettava ne. Lupamääräys 6 Jätelain 13 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasemaa on hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. Lupamääräys 7 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisen ja lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Lupamääräys 8 Ympäristönsuojelu edistämisen ja elinympäristön viihtyisyys- ja terveyshaitan ehkäisemisen kannalta on tärkeää, että mahdollisia meluhaittoja seurataan ja tarvittaessa ehkäistään tehokkaasti rakenteellisin tai muilla keinoin. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön. Melumittauksella varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melua lähimmille asutuille kiinteistöille Lupamääräys 9 Liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa lähialueella. Kyseisen alueen pölyhaitat rajoittuvat lähinnä alueelle kulkevan tien läheisyyteen. Lupamääräys 10 Alueella syntyvien hulevesien hallittu johtaminen mahdollistaa ympäristökuormituksen luotettavamman arvioinnin. Riittävä viipymä tasausaltaassa varmistaa kiintoaineen poistumisen. Luvassa tulee antaa määräykset myös purkuojan kunnossapidosta. Ojan kunnossapitovelvoitteella estetään pienjäteaseman valumavesien haitat naapurikiinteistön puolella olevalle ojalle.

17 Lupamääräys 11 Poistettu. Lupamääräys 12 Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toiminta ympäristövaikutuksista ja jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Mikäli vesien seurannassa ilmenee kohonneita kuormitustuloksia, vesiensuojelutoimenpiteet tulee käynnistää. Vesien johtamisen mahdollisena seurauksena on alapuolisen ojaston kunnossapitotarpeen lisääntyminen. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin. Tarkkailun suorittajan tulee olla julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos. Lupamääräys 13 Valvonnan yleiseksi tehostamiseksi jäteaseman pitäjältä edellytetään suunnitelmallisuutta. Kirjanpito-, suunnitelma-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteet on annettu valvonnallisista syistä. Valvonnan keskeinen osa on kuormakohtainen tarkastus. Lupamääräykset 14 ja 15 Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Lupamääräys 16 ja 17 Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain 72 :ssä tarkoitettu roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Lupamääräys 18 Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa jäteasemalla enintään varastoitavien jätteiden

18 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Lupamääräysten tarkistaminen SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Vesilaki (587/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1060 ja lisäksi kuulutuskustannukset.

19 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija (+hakemus) Hämeen ELY-keskus Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivulla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 97 ). Valitusosoitus on liitteenä. LIITTEET 1. Hulevesien tarkkailuohjelma 2. Kartta sijainnista 3. Valitusosoitus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Lupamääräysten tarkistamishakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2006 Dnro 1195Y0190 12 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Piippolan kunnan jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamista nykyisellä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 71 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.5. 2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot