HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pikijärven jäteaseman lupaehtojen tarkistamista. Hakemukseen sisältyy esitys vähäisestä tarkkailuohjelman muutoksesta. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Sapelikatu LAHTI Y-tunnus LAITOKSEN Heinolan jäteasema YHTEYSTIEDOT Pikijärventie Heinola Toimialatunnus: E38 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Yhteyshenkilö: Päivi Rahkonen puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jäteasema Kiinteistötiedot: , omistaja Heinolan kaupunki Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin 13 f kohta. Lupamääräysten tarkistamishakemus on pantu vireille ympäristölupapäätöksen YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ) perusteella. Hakemukseen sisältyy esitys muutokseksi hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 13 c -kohdan perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. (Muutos VNa /235)

2 ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SIJAINTIPAIKKA JA ALUEEN KAAVOITUS YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ), joka koskee Pikijärven jäteaseman sulkemista ja toiminnan jatkumista pienjäteasemana. Myöhemmin Pikijärven pienjäteaseman nimi on vaihtunut Pikijärven jäteasemaksi. Pikijärven jäteasema sijaitsee Heinolan keskustasta n. 3 kilometriä koilliseen, Pikijärventien varressa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Kotajärven valuma-alueella (14.133). Pintavedet jäteaseman alueelta laskevat ojien kautta Isiäiseen ja edelleen Kotajärveen ja Konniveden Sulkavanlahteen. Lähin asutus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä jäteasemasta lähteen. Alueen kaakkois-eteläpuolella, Pikijärven rannalla, on vapaa-ajan asuntoja, joista lähimmät sijaitsevat noin 300 m päässä jäteasemasta. Runsaan kilometrin etäisyydellä, alueelle johtavan tien varressa on entinen Reumasairaala, nyk. Valolinna, jossa on mm. hotelli- ja hyvinvointipalvelutoimintaa. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Alue on laajalti maa- ja metsätalousaluetta. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) jäteasema sijoittuu käytöstä poistetulle tai poistuvalle jätteenkäsittelyalueelle (EJm). Alueella on voimassa Konniveden rantaosayleiskaava (tullut voimaan ). Jäteasema sijoittuu alueelle, joka on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi EJ-merkinnällä. Alueen eteläpuolella on Pikijärven virkistysalue (V). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Kaatopaikkatoiminta on lopetettu Heinolassa ja alueella on toiminut sen jälkeen pienjäteasema. Heinolan jäteasema on yksi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n seitsemästä jäteasemasta.

3 Jäteasema sijaitsee suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan vastaanottoalueella. Sen toiminta alkoi vuoden 2002 alussa. Vuoden 2009 aikana jäteaseman toimivuutta parannettiin rakentamalla uusi toimisto- ja sosiaalirakennus sekä parannettiin piha-alueita ja aluevalaistusta. Jäteasemalle on varattu 2 hehtaarin alue, joka on vuokrattu Heinolan kaupungilta. Pikijärventie on pääosin kestopäällystämätön. Jäteasemalle johtava tie, piha-alue ja hyötyjätekenttä on sen sijaan kestopäällystetty. Alueella on tallentava kameravalvonta. Jäteasema toimii siirtokuormausasemana, josta jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Pikijärven jäteaseman alueella toimii hyötyjätteiden (keräyspaperi, pahvi, lasi, metalli, puu), vaarallisten jätteiden sekä energia- että sekajätteen pienerien vastaanottopiste. Pienjäteasema on auki arkisin ma, ke, pe klo12-18, toukokuussa la klo sekä lokakuussa kaksi viimeistä la klo Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Vastaanottoalueella sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilarakennus, keräysastiat ajokorokkeineen sekä vaarallisten jätteiden keräyskontti. Vastaanottoalue on valaistu sekä osittain aidattu. Jäteasemalle kerätään asiakkaiden henkilö- ja pakettiautoilla tuomat jäte-erät asianmukaisiin astioihin, lavoihin ja kontteihin. Jäteaseman ollessa auki kolmena päivänä viikossa ajoneuvoja käy jäteasemalla keskimäärin kpl viikossa. Pienjäteasemalle voidaan ottaa vuosittain vastaan 3080 tonnia jätettä. Jäteasemalla maksullisista jätteistä veloitetaan tilavuuden mukaan. Jätteet punnitaan joko Kujalan jätekeskuksessa tai jälleenkäsittelijöillä. Alueella otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätettä ja energiajätettä sekä materiaalina hyödynnettäviä jätteitä kuten metallia, puuta, risuja, haravointijätettä, paperia ja kartonkia. Alueella otetaan vastaan myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, kestopuuta, sähkölaitteita, asbestijätettä, grillirasvoja, terveydenhuollon erityisjätteitä ja kuolleita pieneläimiä, jotka toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Pienjäteasemalla käsiteltävät jätteet, niiden keskiarvot sekä enimmäismäärät vuosittain: Jätelaji Määrä ka t/a Määrä max t/a Sekajäte Rakennus- ja purkujäte

4 Energiajäte Puujäte Haravointijätteet Kestopuu Vaaralliset jätteet Asbesti 5 10 Lasi 5 10 Metalliromu Renkaat 5 20 Paperi ja kartonki Sähkölaitteet Yhteensä Alueella ei varastoida jätteitä, vaan lavat ja kontit tyhjennetään välittömästi niiden täyttyessä. Jäte-erät toimitetaan säännöllisesti jatkokäsittelyyn joko Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen tai suoraan jäteasemalta luvanvaraisille käsittelijöille. Sekajäte toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi tai siirtokuormattavaksi energiahyötykäyttöön. Kuorma-autoja käy jätelavoja ja hyötyjätekenttää tyhjentämässä 6-8 kpl viikossa. Puuta, risuja sekä betoni- ja tiilijätettä murskataan 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Puun ja risujen murskauksessa käytetään polttomoottorikäyttöistä murskaa. Koneen varapolttoaineet säilytetään siirrettävissä polttoainesäiliöissä. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä alueella ei varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä vesistöön. Asfaltoidulta piha-alueelta maastoon kulkeutuu sateen mukana tavanomaisia hulevesiä, joita tarkkaillaan esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jäteaseman toimistorakennusta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkkoon. Sosiaalitilojen jätevedet käsitellään suodatinkentällä. Toimisto- ja sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliökuljetuksena. Liikennettä ja lyhytaikaista murskausta lukuun ottamatta toiminnasta ei aiheudu melua eikä päästöjä ilmaan. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta voi aiheutua välittömään lähiympäristöön ajoittaista ja vähäistä melu- ja pölyhaittaa, joka tulee liikenteestä sekä

5 mahdollisesta murskauksesta. Melua aiheutuu pienjäteaseman ollessa auki. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuu vähäisiä ilmapäästöjä ja pölyämistä. Alueelle johtavalla Pikijärventiellä ei ole kestopäällystettä. Tien varrella ei ole asutusta. Pienjäteaseman vaikutus maisemaan on alueen syrjäisyyden ja ympäröivän maaston muotojen takia vähäinen. Pienjäteaseman toiminnasta saattaa aiheutua roskaantumista tuulen mukanaan kuljettamien jätteiden muodossa. Pikijärventien puoleinen aita on estämässä roskaantumista Pienjäteasemalla syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausallas sijaitsee sosiaali- ja toimistotilojen takana. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia tarkkaillaan osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailu Jäteaseman käyttötarkkailu toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pienjäteasemalle tuotavien jätekuormien valvonta ja kirjanpito tapahtuvat jäteaseman vastaanottoalueella. Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Jäteaseman piha-alueen hulevedet johdetaan alueelle rakennettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaasta lähteviä pintavesiä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, tasausaltaan purkuputkesta. Mikäli virtaamaa maastoon ei ole, näyte otetaan suoraan tasausaltaasta. Tasausaltaan ja siitä purkautuvien vesien tarkkailu aloitettiin syksyllä Tasausaltaassa on sulkuventtiili poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaan näytteistä määritetään joka kerta happi, sameus, väri, kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus sekä ravinteet. Veden hygieeninen laatu varmistetaan määrittämällä näytteistä fekaalisten koliformien ja streptokokkien määrä. Näytteenottohetkellä mitataan veden lämpötila sekä arvioidaan veden ulkonäkö ja haju sekä mahdollinen virtaama putkesta. Mineraaliöljyjen ja metallien pitoisuudet määritetään kolmen vuoden välein. Hakija on esittänyt tarkistushakemuksen yhteydessä seuraavia muutoksia: Nykyinen analyysi Muutosesitys Peruste muutokse

6 Bakteerianalyysit: fekaaliset koliformit ja streptokokit Määritetään jatkossa kokonaiskoliformit ja luovutaan fekaalisten bakteerien määrityksestä Fekaaliset bakteeri lähinnä ulosteperäs saastumista, kun ta kokonaiskoliformit laajemmin veden y likaantumista happi-% ja väri Luovutaan analyyseistä Analyysit eivät tuo tarkkailuun AOX ja fenoliset yhdisteet Luovutaan analyyseistä AOX ja fenoliset y jäteasemien Metalleista rauta on määritetty joka vuosi, muut metallit kolmen vuoden välein Määritetään kaikki tarkkailuohjelmassa mainitut metallit kolmen vuoden välein, rauta mukaan lukien Tasausaltaaseen jo ovat tavanomaisia ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Jäteasemalla on pidetty tarkastus Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskukselta sekä Heinolan kaupungin tekniseltä lautakunnalta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskuksen lausunto: Asiaton pääsy jäteasemalle on estettävä. Alueen tulisi olla kokonaisuudessaan aisattu ja aukioloaikojen ulkopuolella porttien suljettuja ja lukittuja. Porttien yhteydessä tulee olla aukioloajoista kertovat opasteet. Vaaralliset jätteet tulisi tämän lisäksi varastoida erikseen lukittavassa tilassa.

7 Jos alueelle tuodaan jätteitä, jonka vastaanotto ei sisälly toimintasuunnitelmaan ja ympäristölupaan, on jäte toimitettava mahdollisemman nopeasti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Kuormien tarkastaminen vastaanoton yhteydessä olisi suositeltavaa. Toimija tulee velvoittaa huolehtimaan jätteiden poistosta myös jäteaseman lähiympäristössä, jos havaitaan, että jätettä on lähistölle hylätty, eikä tekijää tavoiteta. Jäteaseman alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Samalla tulee huolehtia, ettei toiminta-alueelle muodostu haittaeläimille, lähinnä jyrsijöille, sopivia ruokailu- ja pesäpaikkoja. Toimijan tulisi suorittaa säännöllistä tarkkailua haittaeläinten esiintymisen varalta ja tarvittaessa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Toiminnasta ei saa aiheutua päästöjä maaperään eikä vesistöihin. Alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti siten, että ne eivät aiheuta lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Käytettävän hulevesien keräysjärjestelmän kapasiteetin tulee olla riittävä myös voimakkaiden sateiden ja lumen sulamisen aikaan muodostuvien hulevesien johtamiseen. Toiminnan mahdollisista vaikutuksista ei voida varmistua, ellei toimijaa velvoiteta tutkituttamaan tarkkailunäytteitä lupaviranomaisen määräämässä laajuudessa. Hakija esittää hulevesien tarkkailuohjelman muuttamista siten, että fekaalisten koliformien ja streptokokkien sijaan jatkossa tutkittaisiin koliformisten bakteerien määrä. Koliformiset bakteerit ovat hyvä veden yleisen likaantumisen indikaattori, mutta koliformeja veteen päätyy muualtakin kuin ihmisten ja eläinten ulosteista esim. maaperästä ja kasveista. Hulevedestä on syytä tutkia myös ulostesaastutuksesta kertovia mikrobeja, koska niiden esiintyminen korreloi mahdollisten tautia aiheuttavien bakteerien esiintymisen kanssa. Tässä tapauksessa koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi voitaisiin tutkia lämpökestoiset koliformit tai E.coli, jotka yleensä ovat peräisin ulosteista. Jäteaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa melu-, haju- ja pölypäästöjen muodossa. Melun osalta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten ohjearvojen tulee alittua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että päätös antaa loma-asumiseen käytettäville alueille alhaisemmat ohjearvot kuin vakituisen asumisen alueille. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat n. 300 metrin päässä jäteasemasta ja vakituinen asutus n. 700 metrin etäisyydellä. Melua syntyy erityisesti alueella suoritettavasta puu-, risu-, betoni- ja tiilijätteen murskauksesta. Murskausta on suunniteltu tehtäväksi 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Olisi suositeltavaa, että lupamääräyksissä murskaustoiminnalle asetettaisiin aikarajoituksia. Murskaaminen voisi olla sallittua esim. arkisin klo 8-17 ja kesäaikaan

8 murskaaminen voisi olla kokonaan kielletty. Lisäksi murskaustoiminnasta voitaisiin velvoittaa etukäteistiedottamista lähialueen kiinteistöille. Pölyn osalta toimija tulisi velvoittaa tarvittaessa suorittamaan pölynsidontatoimenpiteitä. Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden varalle tulee toimijalla olla laadittuna toimintasuunnitelma sekä varattuna tarvittavat välineet. Heinolan kaupungin tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää antaa lau sun to naan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jättämään ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistushakemukseen. Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin Jäteasema on aidattu siten, että alueelle pääsee ajoneuvolla ainoastaan aseman aukioloaikoina. Jätteitä hakevilla kuljetusyrityksillä ja maankaatopaikan asiakkaiksi rekisteröityneillä yrityksillä on alueelle erillinen kulkulupa, joka mahdollistaa asioinnin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Nämä tahot on ohjeistettu varmistamaan, ettei alueelle pääse asiattomia. Alueella on myös tallentava kameravalvonta. Toinen valvontakameroista on sijoitettu lukittavan portin yhteyteen ja toinen toimistorakennuksen luo. Portilla on aukioloajoista kertovat opasteet. Koko alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen kustannuksiin nähden. Alueella ei ole moneen vuoteen havaittu ilkivaltaa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukituissa konteissa. Jäteasemalla otetaan vastaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Kuormat tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti. Lausunnossa kuvatut haittaeläinten torjuntatoimenpiteet sisältyvät jäteaseman nykyiseen toimintaan. Haittaeläimiä on vain harvoin havaittu siinä määrin, että torjuntatoimenpiteille olisi ollut tarvetta. Jäteaseman alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaan kapasiteetti on riittävä; ylivuotoja ei ole ollut. Vedet ovat luonteeltaan tavanomaisia hulevesiä, jotka hakijan mielestä eivät aiheuta oleellista lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan Hämeen ELY-keskuksen antaman päätöksen YMP/39/2014 (liite 1) mukaisesti. Tarkkailu kattaa jäteaseman vieressä sijaitsevan maankaatopaikan sekä suljetut kaatopaikat, joiden vaikutus on ollut nähtävissä pintavesien purkupaikoissa. Vaikutusalueella ojaveden kloridi- ja ravinnepitoisuudet samoin kuin

9 sähkönjohtavuus ovat kuitenkin laskeneet. Pohjavesistä mitatut pitoisuudet ovat pääasiassa pysytelleet vakiintuneella tasolla. Suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen osalta valvontaviranomainen hyväksyi bakteerianalyysit vastaavassa laajuudessa kuin on esitetty jäteaseman luvan tarkistushakemuksessa. Heinolan jäteasemalla murskaustoiminta tulee olemaan huomattavasti vähäisempää kuin Lahden Kujalan jätekeskuksessa, missä keväällä 2013 suoritettujen mittausten ja mallinnusten mukaan asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvot (klo 7-22) alittuvat betonin ja puun murskauksen aikana kaikilla lähiympäristön asuinrakennuksilla. Melusta ei myöskään ole vastaanotettu valituksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat jätekeskuksesta noin 200 metrin etäisyydellä. Betonikentältä, jossa murskausta tehdään, on kyseisiin kiinteistöihin matkaa noin 300 metriä. Heinolan jäteasemalla myös pölyäminen on ja tulee olemaan huomattavan vähäistä verrattuna Kujalan jätteenkäsittelytoimintoihin. Ilmatieteen laitos suoritti jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä pölymittauksia kesäkaudella Alueella sijaitsevista monista pölyävistä toiminnoista huolimatta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien ei todettu ylittäneen ohjearvoja. Pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen (407/2011) perustuva PHJ:n turvallisuussuunnitelma sisältää ohjeet hätätilanteiden varalle. Jäteasemalla on palovaroitin ja asianmukainen alkusammutuskalusto sekä imeytysainetta vaarallisten jätteiden vuotojen varalle. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Pikijärven jäteaseman toimintaa koskevat ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset ajantasaisiksi lainsäädännön, lupaviranomaisen ja luvan valvojan muututtua. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Vastaukset Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunnossa esittämiin vaatimuksiin: Jäteaseman aitausta kokonaisuudessaan ei ole vaadittu, sillä alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen

10 kustannuksiin nähden. Alueella ei ole havaittu ilkivaltaa viime vuosina. Lupamääräyksessä 3 on huomioitu vaarallisten jätteiden varastointi. Jäteasemalle kuulumattomien jätteiden vastaanotto on huomioitu lupamääräyksessä 1. Kuormien tarkastaminen on huomioitu lupamääräyksessä 5. Jäteaseman sekä lähiympäristön siisteydestä huolehtimisesta on annettu lupamääräys 6. Hule- ja sulamisvesien käsittelyvaatimukset on huomioitu lupamääräyksessä 10. Lupamääräyksessä 12 huomioidaan hulevesien tarkkailuohjelmaan esitetyt muutosvaatimukset. Melu-, haju- ja pölyhaittojen ehkäisy on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 9. Murskaustoiminnalle on annettu aikarajoituksia lupamääräyksessä 8. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on määrätty lupamääräyksissä 14 ja 15. Muutokset lupamääräyksiin Lupamääräyksistä on poistettu kaatopaikan sulkemiseen liittyviä velvoitteita. Muilta osin lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja kirjoitettu kokonaan uusiksi. Lupamääräys 11 on poistettu kokonaan, sillä se koskee suljettua kaatopaikkaa. Muutetut kohdat on kursivoitu. Tarkistetut lupamääräykset (muutetut kohdat kursivoituna) Yleiset lupamääräykset 1. Jäteasemalle voidaan vastaanottaa ja varastoida edelleen kuljetettavaksi, hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettavia kotitalouksien ja vastaavia muussa toiminnassa syntyviä jätteitä ympäristöluvan tarkistushakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43, 45, JäteL 8, 13, JäteVNA 4, 16 ) 2. Lajitellut jätteet tulee välivarastoida alueella kukin omassa asianmukaisessa keräilyvälineessään. Risuja, betoni-, tiili-, metalli-, puu- ja haravointijätettä voidaan välivarastoida myös kentällä ko. jätteelle varatulla alueella. Jätteet tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi varastotiloihin

11 nähden riittävän usein. Alueelle ei saa muodostua pysyviä jätevarastoja. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa jätteenkäsittely on sallittu. (YSL 43, 45, JäteL 13 ) 3. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa, lukitussa tilassa, jossa on säiliöt nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointia varten. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Haitallisia aineita sisältävät säiliöt, astiat ja pakkaukset tulee varastoida suljetussa, kullekin vaarallisen jätteen tyypille suunnitellussa ja tarkoitetussa astiassa siten, etteivät vaaralliset jätteet sekoitu keskenään ja ettei niihin pääse sekoittumaan muita aineita. Astioihin ja pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä jätteen ja jätteenhaltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen huollon kannalta tarpeelliset tiedot ja varoituksen siten kuin niistä on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksessä 179/2012. Vaarallisia jätteitä saa käsitellä ja kuormata vain alueella, jossa on tiivis kestopäällysteinen alusta, jottei mahdollisessa vahinkotilanteessa aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi varastotiloihin nähden riittävän usein, ainakin kerran vuodessa. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä pois varastosta on siirrosta laadittava siirtoasiakirja. (YSL 43, 45, JäteL 15, 17 ) 4. Jäteaseman, jätteiden välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei sen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Luvan haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin edellä mainittujen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 4, 5, 42, 43, YSA 19, 20, NaapL 17, 18 ) 5. Jäteaseman tulotien portti on pidettävä suljettuna muina aikoina kuin aukioloaikoina ja tien varressa on oltava opaste, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Pienjäteaseman ollessa avoinna alueella tulee olla hoitaja, joka tarkastaa kuormat vastaanoton yhteydessä. Pienjäteaseman hoitajalla on oltava riittävä asiantuntemus jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista. (YSL 5, 43 ) 6. Jäteaseman alue ja lähiympäristö tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Lähiympäristöön hylätyt jätteet tulee kerätä säännöllisesti. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen tai

12 Melu ja pöly poiskuljettamisen aikana piha- tai liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43, 45, NaapL 17, JäteL 13, 72, JäteVNA 10 ) 7. Pienjäteasemalla tapahtuviin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden torjuntaan on varauduttava suunnitelmallisesti. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on vaarallisten jätteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden varastoalueella ja lastauspaikalla ja muulla käsittelypaikalla oltava saatavilla aina riittävä määrä tarkoitukseen sopivia imeytysmateriaaleja ja alkusammutuskalustoa tulipalojen ehkäisemiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava välittömästi päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan. (YSL 43, 62 ) 8. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7) vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. Loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus ja laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Jos puu-, risu-, betoni- ja tiilijätettä tilapäisesti murskataan, tulee se suorittaa siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai ympäristön roskaantumista. Murskaaminen on sallittu ainoastaan arkipäivisin klo Viimeistään kaksi viikkoa ennen murskaustoiminnan aloittamista on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa ympäristöhaittojen torjumiseksi määräyksiä ilmoituksen johdosta. Luvan tultua lainvoimaiseksi, ensimmäisen murskausjakson aikana on suoritettava melumittaus, jolla selvitetään toiminnan aiheuttama melutaso. Mittaus tulee suorittaa lähimmän vapaa-ajan kiinteistön pihapiiristä. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti. (YSL 5, 42, 43, YSA 19, JäteL 13, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 9. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta.

13 Vesienhallinta ja käsittely Liikennealueita, teitä ja murskattavaa materiaalia on tarvittaessa kasteltava. (YSL 43, NaapL 17) 10. Jäteaseman pintavedet on kerättävä tasausaltaaseen. Viipymä tasausaltaassa tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi. Allas on varustettava suljettavalla padolla. Ojat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. - - Jos osoittautuu tarpeelliseksi, on hakija velvollinen tekemään tarvittavat uoman suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt jäteaseman alapuolella, naapurin puolella, olevaan ojastoon, johon johdetaan jäteasemalla muodostuneet valumavedet. Tarvittaessa on ryhdyttävä lupaviranomaisen edellyttämiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteisiin. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 42, 43, 48, 103 c; YSA 20; JäteL 13; VesiL, 5 luku 14) 11. poistettu Tarkkailu ja valvonta Raportointi Jäteasemalle toimitetuista jätteistä ja pienjäteasemalta toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, joista ilmenee jätteiden määrä, laji, laatu, alkuperä, kuljettaja, kuljetusajankohta ja käsittelytapa. Pienjäteasemalta pois toimitetuista jätteistä on kirjattava myös jätteiden tuleva sijoittamiskohde. Jäteaseman pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia on tarkkailtava osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailussa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyä tarkkailuohjelmaa muutettuna siten, että koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi tutkitaan lämpökestoiset koliformit tai E.Coli. Muutettu tarkkailuohjelma on tämän päätöksen liitteenä 1. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä lupaviranomaiselle. (YSL 46 YSA 19, 20 JäteL 12, 118, 122 ) 13. Kirjanpidosta ja tarkkailusta on toimitettava lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla yhteenvedoksi vuosiraportti seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportista on käytävä ilmi muun muassa tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeittain, selvitys jäteaseman ympäristövaikutuksista ja haittojen torjunnasta, jäteaseman piha-alueen tasausaltaan

14 Häiriö- ja poikkeustilanteet vesientarkkailutulokset, selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyväksytyistä suunnitelmista. - - Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (YSL 5, 46, YSA 19, 20, JäteL 118, 122 ) 14. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 15. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee aina olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, YSA 30 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 16. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan muuttamista. (YSL 81, 83, YSA 30 ) Vakuus 17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 7, 43, 46, 75, JäteL 72 ) 18. Luvanhakijan on asetettava :n suuruinen vakuus, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja pienjäteaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 43 a, 43 b, 43 c ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Kun toimitaan hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta

15 aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapureille. Alueen rakennetussa ympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 lupapäätöksen jälkeen. Hakijalla on käytössään riittävä asiantuntemus pienjäteasemantoiminnan harjoittamiseen. Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräys 1 Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 45 :n 2 momentin perusteella lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lupamääräys 2 Jätelain 13 :n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista. Lupamääräys 3 Vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikka on suunniteltava ja hoidettava siten, ettei käsittelystä tai varastoinnista aiheudu mm. maaperän, pinta- tai pohjavesien likaantumista. Jätelain 17 :n mukaan erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittaminen keskenään tai muihin jätteisiin on kielletty. Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on ympäristölupa. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) esitetään vaarallisista jätteistä annettavat tiedot sekä tiedot vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Asetuksessa annetaan myös määräykset jätteen tuojan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja sekä siinä tarvittavista tiedoista. Siirtoasiakirja tulee olla mukana vaarallisia jätteistä kuljetettaessa. Lupamääräys 4 Jätteen käsittelytoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttää päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

16 Lupamääräys 5 Alueen valvonnalla ja opasteilla, joissa kerrotaan jätehuollon järjestelyistä (mm. vastaanotettavat jätteet ja aukioloajat), pyritään varmistamaan, ettei alueelle tuoda pienjäteasemalle kelpaamattomia jätteitä. Myös alueen roskaantuminen estyy. Jos alueelle tai lähiympäristöön tuodaan opasteista huolimatta alueelle soveltumattomia jätteitä, toiminnanharjoittajan on poistettava ne. Lupamääräys 6 Jätelain 13 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasemaa on hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. Lupamääräys 7 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisen ja lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Lupamääräys 8 Ympäristönsuojelu edistämisen ja elinympäristön viihtyisyys- ja terveyshaitan ehkäisemisen kannalta on tärkeää, että mahdollisia meluhaittoja seurataan ja tarvittaessa ehkäistään tehokkaasti rakenteellisin tai muilla keinoin. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön. Melumittauksella varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melua lähimmille asutuille kiinteistöille Lupamääräys 9 Liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa lähialueella. Kyseisen alueen pölyhaitat rajoittuvat lähinnä alueelle kulkevan tien läheisyyteen. Lupamääräys 10 Alueella syntyvien hulevesien hallittu johtaminen mahdollistaa ympäristökuormituksen luotettavamman arvioinnin. Riittävä viipymä tasausaltaassa varmistaa kiintoaineen poistumisen. Luvassa tulee antaa määräykset myös purkuojan kunnossapidosta. Ojan kunnossapitovelvoitteella estetään pienjäteaseman valumavesien haitat naapurikiinteistön puolella olevalle ojalle.

17 Lupamääräys 11 Poistettu. Lupamääräys 12 Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toiminta ympäristövaikutuksista ja jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Mikäli vesien seurannassa ilmenee kohonneita kuormitustuloksia, vesiensuojelutoimenpiteet tulee käynnistää. Vesien johtamisen mahdollisena seurauksena on alapuolisen ojaston kunnossapitotarpeen lisääntyminen. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin. Tarkkailun suorittajan tulee olla julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos. Lupamääräys 13 Valvonnan yleiseksi tehostamiseksi jäteaseman pitäjältä edellytetään suunnitelmallisuutta. Kirjanpito-, suunnitelma-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteet on annettu valvonnallisista syistä. Valvonnan keskeinen osa on kuormakohtainen tarkastus. Lupamääräykset 14 ja 15 Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Lupamääräys 16 ja 17 Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain 72 :ssä tarkoitettu roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Lupamääräys 18 Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa jäteasemalla enintään varastoitavien jätteiden

18 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Lupamääräysten tarkistaminen SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Vesilaki (587/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1060 ja lisäksi kuulutuskustannukset.

19 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija (+hakemus) Hämeen ELY-keskus Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivulla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 97 ). Valitusosoitus on liitteenä. LIITTEET 1. Hulevesien tarkkailuohjelma 2. Kartta sijainnista 3. Valitusosoitus

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin kierrätystoiminnalle Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 08.08.2006 Pykälä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman.

Alueen käyttöön on vesialueen omistajan lupa (Kemin kaupunki, tekninen lautakunta ). Päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöjaosto 56 16.06.2016 Päätös Arctic Icekarting (t:mi) maastoliikennelain 30 :n mukaisesta hakemuksesta moottoriajoneuvolla ajamiseen Kemin Mansikkanokan edustan merialueen jäällä 133/11.01.03/2016

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot