HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pikijärven jäteaseman lupaehtojen tarkistamista. Hakemukseen sisältyy esitys vähäisestä tarkkailuohjelman muutoksesta. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Sapelikatu LAHTI Y-tunnus LAITOKSEN Heinolan jäteasema YHTEYSTIEDOT Pikijärventie Heinola Toimialatunnus: E38 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Yhteyshenkilö: Päivi Rahkonen puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jäteasema Kiinteistötiedot: , omistaja Heinolan kaupunki Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin 13 f kohta. Lupamääräysten tarkistamishakemus on pantu vireille ympäristölupapäätöksen YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ) perusteella. Hakemukseen sisältyy esitys muutokseksi hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 13 c -kohdan perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. (Muutos VNa /235)

2 ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SIJAINTIPAIKKA JA ALUEEN KAAVOITUS YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ), joka koskee Pikijärven jäteaseman sulkemista ja toiminnan jatkumista pienjäteasemana. Myöhemmin Pikijärven pienjäteaseman nimi on vaihtunut Pikijärven jäteasemaksi. Pikijärven jäteasema sijaitsee Heinolan keskustasta n. 3 kilometriä koilliseen, Pikijärventien varressa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Kotajärven valuma-alueella (14.133). Pintavedet jäteaseman alueelta laskevat ojien kautta Isiäiseen ja edelleen Kotajärveen ja Konniveden Sulkavanlahteen. Lähin asutus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä jäteasemasta lähteen. Alueen kaakkois-eteläpuolella, Pikijärven rannalla, on vapaa-ajan asuntoja, joista lähimmät sijaitsevat noin 300 m päässä jäteasemasta. Runsaan kilometrin etäisyydellä, alueelle johtavan tien varressa on entinen Reumasairaala, nyk. Valolinna, jossa on mm. hotelli- ja hyvinvointipalvelutoimintaa. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Alue on laajalti maa- ja metsätalousaluetta. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) jäteasema sijoittuu käytöstä poistetulle tai poistuvalle jätteenkäsittelyalueelle (EJm). Alueella on voimassa Konniveden rantaosayleiskaava (tullut voimaan ). Jäteasema sijoittuu alueelle, joka on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi EJ-merkinnällä. Alueen eteläpuolella on Pikijärven virkistysalue (V). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Kaatopaikkatoiminta on lopetettu Heinolassa ja alueella on toiminut sen jälkeen pienjäteasema. Heinolan jäteasema on yksi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n seitsemästä jäteasemasta.

3 Jäteasema sijaitsee suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan vastaanottoalueella. Sen toiminta alkoi vuoden 2002 alussa. Vuoden 2009 aikana jäteaseman toimivuutta parannettiin rakentamalla uusi toimisto- ja sosiaalirakennus sekä parannettiin piha-alueita ja aluevalaistusta. Jäteasemalle on varattu 2 hehtaarin alue, joka on vuokrattu Heinolan kaupungilta. Pikijärventie on pääosin kestopäällystämätön. Jäteasemalle johtava tie, piha-alue ja hyötyjätekenttä on sen sijaan kestopäällystetty. Alueella on tallentava kameravalvonta. Jäteasema toimii siirtokuormausasemana, josta jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Pikijärven jäteaseman alueella toimii hyötyjätteiden (keräyspaperi, pahvi, lasi, metalli, puu), vaarallisten jätteiden sekä energia- että sekajätteen pienerien vastaanottopiste. Pienjäteasema on auki arkisin ma, ke, pe klo12-18, toukokuussa la klo sekä lokakuussa kaksi viimeistä la klo Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Vastaanottoalueella sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilarakennus, keräysastiat ajokorokkeineen sekä vaarallisten jätteiden keräyskontti. Vastaanottoalue on valaistu sekä osittain aidattu. Jäteasemalle kerätään asiakkaiden henkilö- ja pakettiautoilla tuomat jäte-erät asianmukaisiin astioihin, lavoihin ja kontteihin. Jäteaseman ollessa auki kolmena päivänä viikossa ajoneuvoja käy jäteasemalla keskimäärin kpl viikossa. Pienjäteasemalle voidaan ottaa vuosittain vastaan 3080 tonnia jätettä. Jäteasemalla maksullisista jätteistä veloitetaan tilavuuden mukaan. Jätteet punnitaan joko Kujalan jätekeskuksessa tai jälleenkäsittelijöillä. Alueella otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätettä ja energiajätettä sekä materiaalina hyödynnettäviä jätteitä kuten metallia, puuta, risuja, haravointijätettä, paperia ja kartonkia. Alueella otetaan vastaan myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, kestopuuta, sähkölaitteita, asbestijätettä, grillirasvoja, terveydenhuollon erityisjätteitä ja kuolleita pieneläimiä, jotka toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Pienjäteasemalla käsiteltävät jätteet, niiden keskiarvot sekä enimmäismäärät vuosittain: Jätelaji Määrä ka t/a Määrä max t/a Sekajäte Rakennus- ja purkujäte

4 Energiajäte Puujäte Haravointijätteet Kestopuu Vaaralliset jätteet Asbesti 5 10 Lasi 5 10 Metalliromu Renkaat 5 20 Paperi ja kartonki Sähkölaitteet Yhteensä Alueella ei varastoida jätteitä, vaan lavat ja kontit tyhjennetään välittömästi niiden täyttyessä. Jäte-erät toimitetaan säännöllisesti jatkokäsittelyyn joko Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen tai suoraan jäteasemalta luvanvaraisille käsittelijöille. Sekajäte toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi tai siirtokuormattavaksi energiahyötykäyttöön. Kuorma-autoja käy jätelavoja ja hyötyjätekenttää tyhjentämässä 6-8 kpl viikossa. Puuta, risuja sekä betoni- ja tiilijätettä murskataan 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Puun ja risujen murskauksessa käytetään polttomoottorikäyttöistä murskaa. Koneen varapolttoaineet säilytetään siirrettävissä polttoainesäiliöissä. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä alueella ei varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä vesistöön. Asfaltoidulta piha-alueelta maastoon kulkeutuu sateen mukana tavanomaisia hulevesiä, joita tarkkaillaan esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jäteaseman toimistorakennusta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkkoon. Sosiaalitilojen jätevedet käsitellään suodatinkentällä. Toimisto- ja sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliökuljetuksena. Liikennettä ja lyhytaikaista murskausta lukuun ottamatta toiminnasta ei aiheudu melua eikä päästöjä ilmaan. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta voi aiheutua välittömään lähiympäristöön ajoittaista ja vähäistä melu- ja pölyhaittaa, joka tulee liikenteestä sekä

5 mahdollisesta murskauksesta. Melua aiheutuu pienjäteaseman ollessa auki. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuu vähäisiä ilmapäästöjä ja pölyämistä. Alueelle johtavalla Pikijärventiellä ei ole kestopäällystettä. Tien varrella ei ole asutusta. Pienjäteaseman vaikutus maisemaan on alueen syrjäisyyden ja ympäröivän maaston muotojen takia vähäinen. Pienjäteaseman toiminnasta saattaa aiheutua roskaantumista tuulen mukanaan kuljettamien jätteiden muodossa. Pikijärventien puoleinen aita on estämässä roskaantumista Pienjäteasemalla syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausallas sijaitsee sosiaali- ja toimistotilojen takana. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia tarkkaillaan osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailu Jäteaseman käyttötarkkailu toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pienjäteasemalle tuotavien jätekuormien valvonta ja kirjanpito tapahtuvat jäteaseman vastaanottoalueella. Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Jäteaseman piha-alueen hulevedet johdetaan alueelle rakennettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaasta lähteviä pintavesiä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, tasausaltaan purkuputkesta. Mikäli virtaamaa maastoon ei ole, näyte otetaan suoraan tasausaltaasta. Tasausaltaan ja siitä purkautuvien vesien tarkkailu aloitettiin syksyllä Tasausaltaassa on sulkuventtiili poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaan näytteistä määritetään joka kerta happi, sameus, väri, kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus sekä ravinteet. Veden hygieeninen laatu varmistetaan määrittämällä näytteistä fekaalisten koliformien ja streptokokkien määrä. Näytteenottohetkellä mitataan veden lämpötila sekä arvioidaan veden ulkonäkö ja haju sekä mahdollinen virtaama putkesta. Mineraaliöljyjen ja metallien pitoisuudet määritetään kolmen vuoden välein. Hakija on esittänyt tarkistushakemuksen yhteydessä seuraavia muutoksia: Nykyinen analyysi Muutosesitys Peruste muutokse

6 Bakteerianalyysit: fekaaliset koliformit ja streptokokit Määritetään jatkossa kokonaiskoliformit ja luovutaan fekaalisten bakteerien määrityksestä Fekaaliset bakteeri lähinnä ulosteperäs saastumista, kun ta kokonaiskoliformit laajemmin veden y likaantumista happi-% ja väri Luovutaan analyyseistä Analyysit eivät tuo tarkkailuun AOX ja fenoliset yhdisteet Luovutaan analyyseistä AOX ja fenoliset y jäteasemien Metalleista rauta on määritetty joka vuosi, muut metallit kolmen vuoden välein Määritetään kaikki tarkkailuohjelmassa mainitut metallit kolmen vuoden välein, rauta mukaan lukien Tasausaltaaseen jo ovat tavanomaisia ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Jäteasemalla on pidetty tarkastus Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskukselta sekä Heinolan kaupungin tekniseltä lautakunnalta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskuksen lausunto: Asiaton pääsy jäteasemalle on estettävä. Alueen tulisi olla kokonaisuudessaan aisattu ja aukioloaikojen ulkopuolella porttien suljettuja ja lukittuja. Porttien yhteydessä tulee olla aukioloajoista kertovat opasteet. Vaaralliset jätteet tulisi tämän lisäksi varastoida erikseen lukittavassa tilassa.

7 Jos alueelle tuodaan jätteitä, jonka vastaanotto ei sisälly toimintasuunnitelmaan ja ympäristölupaan, on jäte toimitettava mahdollisemman nopeasti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Kuormien tarkastaminen vastaanoton yhteydessä olisi suositeltavaa. Toimija tulee velvoittaa huolehtimaan jätteiden poistosta myös jäteaseman lähiympäristössä, jos havaitaan, että jätettä on lähistölle hylätty, eikä tekijää tavoiteta. Jäteaseman alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Samalla tulee huolehtia, ettei toiminta-alueelle muodostu haittaeläimille, lähinnä jyrsijöille, sopivia ruokailu- ja pesäpaikkoja. Toimijan tulisi suorittaa säännöllistä tarkkailua haittaeläinten esiintymisen varalta ja tarvittaessa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Toiminnasta ei saa aiheutua päästöjä maaperään eikä vesistöihin. Alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti siten, että ne eivät aiheuta lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Käytettävän hulevesien keräysjärjestelmän kapasiteetin tulee olla riittävä myös voimakkaiden sateiden ja lumen sulamisen aikaan muodostuvien hulevesien johtamiseen. Toiminnan mahdollisista vaikutuksista ei voida varmistua, ellei toimijaa velvoiteta tutkituttamaan tarkkailunäytteitä lupaviranomaisen määräämässä laajuudessa. Hakija esittää hulevesien tarkkailuohjelman muuttamista siten, että fekaalisten koliformien ja streptokokkien sijaan jatkossa tutkittaisiin koliformisten bakteerien määrä. Koliformiset bakteerit ovat hyvä veden yleisen likaantumisen indikaattori, mutta koliformeja veteen päätyy muualtakin kuin ihmisten ja eläinten ulosteista esim. maaperästä ja kasveista. Hulevedestä on syytä tutkia myös ulostesaastutuksesta kertovia mikrobeja, koska niiden esiintyminen korreloi mahdollisten tautia aiheuttavien bakteerien esiintymisen kanssa. Tässä tapauksessa koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi voitaisiin tutkia lämpökestoiset koliformit tai E.coli, jotka yleensä ovat peräisin ulosteista. Jäteaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa melu-, haju- ja pölypäästöjen muodossa. Melun osalta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten ohjearvojen tulee alittua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että päätös antaa loma-asumiseen käytettäville alueille alhaisemmat ohjearvot kuin vakituisen asumisen alueille. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat n. 300 metrin päässä jäteasemasta ja vakituinen asutus n. 700 metrin etäisyydellä. Melua syntyy erityisesti alueella suoritettavasta puu-, risu-, betoni- ja tiilijätteen murskauksesta. Murskausta on suunniteltu tehtäväksi 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Olisi suositeltavaa, että lupamääräyksissä murskaustoiminnalle asetettaisiin aikarajoituksia. Murskaaminen voisi olla sallittua esim. arkisin klo 8-17 ja kesäaikaan

8 murskaaminen voisi olla kokonaan kielletty. Lisäksi murskaustoiminnasta voitaisiin velvoittaa etukäteistiedottamista lähialueen kiinteistöille. Pölyn osalta toimija tulisi velvoittaa tarvittaessa suorittamaan pölynsidontatoimenpiteitä. Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden varalle tulee toimijalla olla laadittuna toimintasuunnitelma sekä varattuna tarvittavat välineet. Heinolan kaupungin tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää antaa lau sun to naan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jättämään ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistushakemukseen. Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin Jäteasema on aidattu siten, että alueelle pääsee ajoneuvolla ainoastaan aseman aukioloaikoina. Jätteitä hakevilla kuljetusyrityksillä ja maankaatopaikan asiakkaiksi rekisteröityneillä yrityksillä on alueelle erillinen kulkulupa, joka mahdollistaa asioinnin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Nämä tahot on ohjeistettu varmistamaan, ettei alueelle pääse asiattomia. Alueella on myös tallentava kameravalvonta. Toinen valvontakameroista on sijoitettu lukittavan portin yhteyteen ja toinen toimistorakennuksen luo. Portilla on aukioloajoista kertovat opasteet. Koko alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen kustannuksiin nähden. Alueella ei ole moneen vuoteen havaittu ilkivaltaa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukituissa konteissa. Jäteasemalla otetaan vastaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Kuormat tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti. Lausunnossa kuvatut haittaeläinten torjuntatoimenpiteet sisältyvät jäteaseman nykyiseen toimintaan. Haittaeläimiä on vain harvoin havaittu siinä määrin, että torjuntatoimenpiteille olisi ollut tarvetta. Jäteaseman alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaan kapasiteetti on riittävä; ylivuotoja ei ole ollut. Vedet ovat luonteeltaan tavanomaisia hulevesiä, jotka hakijan mielestä eivät aiheuta oleellista lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan Hämeen ELY-keskuksen antaman päätöksen YMP/39/2014 (liite 1) mukaisesti. Tarkkailu kattaa jäteaseman vieressä sijaitsevan maankaatopaikan sekä suljetut kaatopaikat, joiden vaikutus on ollut nähtävissä pintavesien purkupaikoissa. Vaikutusalueella ojaveden kloridi- ja ravinnepitoisuudet samoin kuin

9 sähkönjohtavuus ovat kuitenkin laskeneet. Pohjavesistä mitatut pitoisuudet ovat pääasiassa pysytelleet vakiintuneella tasolla. Suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen osalta valvontaviranomainen hyväksyi bakteerianalyysit vastaavassa laajuudessa kuin on esitetty jäteaseman luvan tarkistushakemuksessa. Heinolan jäteasemalla murskaustoiminta tulee olemaan huomattavasti vähäisempää kuin Lahden Kujalan jätekeskuksessa, missä keväällä 2013 suoritettujen mittausten ja mallinnusten mukaan asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvot (klo 7-22) alittuvat betonin ja puun murskauksen aikana kaikilla lähiympäristön asuinrakennuksilla. Melusta ei myöskään ole vastaanotettu valituksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat jätekeskuksesta noin 200 metrin etäisyydellä. Betonikentältä, jossa murskausta tehdään, on kyseisiin kiinteistöihin matkaa noin 300 metriä. Heinolan jäteasemalla myös pölyäminen on ja tulee olemaan huomattavan vähäistä verrattuna Kujalan jätteenkäsittelytoimintoihin. Ilmatieteen laitos suoritti jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä pölymittauksia kesäkaudella Alueella sijaitsevista monista pölyävistä toiminnoista huolimatta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien ei todettu ylittäneen ohjearvoja. Pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen (407/2011) perustuva PHJ:n turvallisuussuunnitelma sisältää ohjeet hätätilanteiden varalle. Jäteasemalla on palovaroitin ja asianmukainen alkusammutuskalusto sekä imeytysainetta vaarallisten jätteiden vuotojen varalle. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Pikijärven jäteaseman toimintaa koskevat ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset ajantasaisiksi lainsäädännön, lupaviranomaisen ja luvan valvojan muututtua. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Vastaukset Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunnossa esittämiin vaatimuksiin: Jäteaseman aitausta kokonaisuudessaan ei ole vaadittu, sillä alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen

10 kustannuksiin nähden. Alueella ei ole havaittu ilkivaltaa viime vuosina. Lupamääräyksessä 3 on huomioitu vaarallisten jätteiden varastointi. Jäteasemalle kuulumattomien jätteiden vastaanotto on huomioitu lupamääräyksessä 1. Kuormien tarkastaminen on huomioitu lupamääräyksessä 5. Jäteaseman sekä lähiympäristön siisteydestä huolehtimisesta on annettu lupamääräys 6. Hule- ja sulamisvesien käsittelyvaatimukset on huomioitu lupamääräyksessä 10. Lupamääräyksessä 12 huomioidaan hulevesien tarkkailuohjelmaan esitetyt muutosvaatimukset. Melu-, haju- ja pölyhaittojen ehkäisy on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 9. Murskaustoiminnalle on annettu aikarajoituksia lupamääräyksessä 8. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on määrätty lupamääräyksissä 14 ja 15. Muutokset lupamääräyksiin Lupamääräyksistä on poistettu kaatopaikan sulkemiseen liittyviä velvoitteita. Muilta osin lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja kirjoitettu kokonaan uusiksi. Lupamääräys 11 on poistettu kokonaan, sillä se koskee suljettua kaatopaikkaa. Muutetut kohdat on kursivoitu. Tarkistetut lupamääräykset (muutetut kohdat kursivoituna) Yleiset lupamääräykset 1. Jäteasemalle voidaan vastaanottaa ja varastoida edelleen kuljetettavaksi, hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettavia kotitalouksien ja vastaavia muussa toiminnassa syntyviä jätteitä ympäristöluvan tarkistushakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43, 45, JäteL 8, 13, JäteVNA 4, 16 ) 2. Lajitellut jätteet tulee välivarastoida alueella kukin omassa asianmukaisessa keräilyvälineessään. Risuja, betoni-, tiili-, metalli-, puu- ja haravointijätettä voidaan välivarastoida myös kentällä ko. jätteelle varatulla alueella. Jätteet tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi varastotiloihin

11 nähden riittävän usein. Alueelle ei saa muodostua pysyviä jätevarastoja. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa jätteenkäsittely on sallittu. (YSL 43, 45, JäteL 13 ) 3. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa, lukitussa tilassa, jossa on säiliöt nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointia varten. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Haitallisia aineita sisältävät säiliöt, astiat ja pakkaukset tulee varastoida suljetussa, kullekin vaarallisen jätteen tyypille suunnitellussa ja tarkoitetussa astiassa siten, etteivät vaaralliset jätteet sekoitu keskenään ja ettei niihin pääse sekoittumaan muita aineita. Astioihin ja pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä jätteen ja jätteenhaltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen huollon kannalta tarpeelliset tiedot ja varoituksen siten kuin niistä on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksessä 179/2012. Vaarallisia jätteitä saa käsitellä ja kuormata vain alueella, jossa on tiivis kestopäällysteinen alusta, jottei mahdollisessa vahinkotilanteessa aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi varastotiloihin nähden riittävän usein, ainakin kerran vuodessa. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä pois varastosta on siirrosta laadittava siirtoasiakirja. (YSL 43, 45, JäteL 15, 17 ) 4. Jäteaseman, jätteiden välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei sen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Luvan haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin edellä mainittujen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 4, 5, 42, 43, YSA 19, 20, NaapL 17, 18 ) 5. Jäteaseman tulotien portti on pidettävä suljettuna muina aikoina kuin aukioloaikoina ja tien varressa on oltava opaste, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Pienjäteaseman ollessa avoinna alueella tulee olla hoitaja, joka tarkastaa kuormat vastaanoton yhteydessä. Pienjäteaseman hoitajalla on oltava riittävä asiantuntemus jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista. (YSL 5, 43 ) 6. Jäteaseman alue ja lähiympäristö tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Lähiympäristöön hylätyt jätteet tulee kerätä säännöllisesti. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen tai

12 Melu ja pöly poiskuljettamisen aikana piha- tai liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43, 45, NaapL 17, JäteL 13, 72, JäteVNA 10 ) 7. Pienjäteasemalla tapahtuviin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden torjuntaan on varauduttava suunnitelmallisesti. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on vaarallisten jätteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden varastoalueella ja lastauspaikalla ja muulla käsittelypaikalla oltava saatavilla aina riittävä määrä tarkoitukseen sopivia imeytysmateriaaleja ja alkusammutuskalustoa tulipalojen ehkäisemiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava välittömästi päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan. (YSL 43, 62 ) 8. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7) vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. Loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus ja laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Jos puu-, risu-, betoni- ja tiilijätettä tilapäisesti murskataan, tulee se suorittaa siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai ympäristön roskaantumista. Murskaaminen on sallittu ainoastaan arkipäivisin klo Viimeistään kaksi viikkoa ennen murskaustoiminnan aloittamista on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa ympäristöhaittojen torjumiseksi määräyksiä ilmoituksen johdosta. Luvan tultua lainvoimaiseksi, ensimmäisen murskausjakson aikana on suoritettava melumittaus, jolla selvitetään toiminnan aiheuttama melutaso. Mittaus tulee suorittaa lähimmän vapaa-ajan kiinteistön pihapiiristä. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti. (YSL 5, 42, 43, YSA 19, JäteL 13, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 9. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta.

13 Vesienhallinta ja käsittely Liikennealueita, teitä ja murskattavaa materiaalia on tarvittaessa kasteltava. (YSL 43, NaapL 17) 10. Jäteaseman pintavedet on kerättävä tasausaltaaseen. Viipymä tasausaltaassa tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi. Allas on varustettava suljettavalla padolla. Ojat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. - - Jos osoittautuu tarpeelliseksi, on hakija velvollinen tekemään tarvittavat uoman suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt jäteaseman alapuolella, naapurin puolella, olevaan ojastoon, johon johdetaan jäteasemalla muodostuneet valumavedet. Tarvittaessa on ryhdyttävä lupaviranomaisen edellyttämiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteisiin. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 42, 43, 48, 103 c; YSA 20; JäteL 13; VesiL, 5 luku 14) 11. poistettu Tarkkailu ja valvonta Raportointi Jäteasemalle toimitetuista jätteistä ja pienjäteasemalta toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, joista ilmenee jätteiden määrä, laji, laatu, alkuperä, kuljettaja, kuljetusajankohta ja käsittelytapa. Pienjäteasemalta pois toimitetuista jätteistä on kirjattava myös jätteiden tuleva sijoittamiskohde. Jäteaseman pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia on tarkkailtava osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailussa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyä tarkkailuohjelmaa muutettuna siten, että koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi tutkitaan lämpökestoiset koliformit tai E.Coli. Muutettu tarkkailuohjelma on tämän päätöksen liitteenä 1. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä lupaviranomaiselle. (YSL 46 YSA 19, 20 JäteL 12, 118, 122 ) 13. Kirjanpidosta ja tarkkailusta on toimitettava lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla yhteenvedoksi vuosiraportti seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportista on käytävä ilmi muun muassa tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeittain, selvitys jäteaseman ympäristövaikutuksista ja haittojen torjunnasta, jäteaseman piha-alueen tasausaltaan

14 Häiriö- ja poikkeustilanteet vesientarkkailutulokset, selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyväksytyistä suunnitelmista. - - Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (YSL 5, 46, YSA 19, 20, JäteL 118, 122 ) 14. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 15. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee aina olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, YSA 30 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 16. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan muuttamista. (YSL 81, 83, YSA 30 ) Vakuus 17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 7, 43, 46, 75, JäteL 72 ) 18. Luvanhakijan on asetettava :n suuruinen vakuus, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja pienjäteaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 43 a, 43 b, 43 c ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Kun toimitaan hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta

15 aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapureille. Alueen rakennetussa ympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 lupapäätöksen jälkeen. Hakijalla on käytössään riittävä asiantuntemus pienjäteasemantoiminnan harjoittamiseen. Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräys 1 Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 45 :n 2 momentin perusteella lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lupamääräys 2 Jätelain 13 :n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista. Lupamääräys 3 Vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikka on suunniteltava ja hoidettava siten, ettei käsittelystä tai varastoinnista aiheudu mm. maaperän, pinta- tai pohjavesien likaantumista. Jätelain 17 :n mukaan erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittaminen keskenään tai muihin jätteisiin on kielletty. Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on ympäristölupa. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) esitetään vaarallisista jätteistä annettavat tiedot sekä tiedot vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Asetuksessa annetaan myös määräykset jätteen tuojan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja sekä siinä tarvittavista tiedoista. Siirtoasiakirja tulee olla mukana vaarallisia jätteistä kuljetettaessa. Lupamääräys 4 Jätteen käsittelytoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttää päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

16 Lupamääräys 5 Alueen valvonnalla ja opasteilla, joissa kerrotaan jätehuollon järjestelyistä (mm. vastaanotettavat jätteet ja aukioloajat), pyritään varmistamaan, ettei alueelle tuoda pienjäteasemalle kelpaamattomia jätteitä. Myös alueen roskaantuminen estyy. Jos alueelle tai lähiympäristöön tuodaan opasteista huolimatta alueelle soveltumattomia jätteitä, toiminnanharjoittajan on poistettava ne. Lupamääräys 6 Jätelain 13 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasemaa on hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. Lupamääräys 7 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisen ja lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Lupamääräys 8 Ympäristönsuojelu edistämisen ja elinympäristön viihtyisyys- ja terveyshaitan ehkäisemisen kannalta on tärkeää, että mahdollisia meluhaittoja seurataan ja tarvittaessa ehkäistään tehokkaasti rakenteellisin tai muilla keinoin. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön. Melumittauksella varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melua lähimmille asutuille kiinteistöille Lupamääräys 9 Liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa lähialueella. Kyseisen alueen pölyhaitat rajoittuvat lähinnä alueelle kulkevan tien läheisyyteen. Lupamääräys 10 Alueella syntyvien hulevesien hallittu johtaminen mahdollistaa ympäristökuormituksen luotettavamman arvioinnin. Riittävä viipymä tasausaltaassa varmistaa kiintoaineen poistumisen. Luvassa tulee antaa määräykset myös purkuojan kunnossapidosta. Ojan kunnossapitovelvoitteella estetään pienjäteaseman valumavesien haitat naapurikiinteistön puolella olevalle ojalle.

17 Lupamääräys 11 Poistettu. Lupamääräys 12 Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toiminta ympäristövaikutuksista ja jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Mikäli vesien seurannassa ilmenee kohonneita kuormitustuloksia, vesiensuojelutoimenpiteet tulee käynnistää. Vesien johtamisen mahdollisena seurauksena on alapuolisen ojaston kunnossapitotarpeen lisääntyminen. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin. Tarkkailun suorittajan tulee olla julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos. Lupamääräys 13 Valvonnan yleiseksi tehostamiseksi jäteaseman pitäjältä edellytetään suunnitelmallisuutta. Kirjanpito-, suunnitelma-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteet on annettu valvonnallisista syistä. Valvonnan keskeinen osa on kuormakohtainen tarkastus. Lupamääräykset 14 ja 15 Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Lupamääräys 16 ja 17 Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain 72 :ssä tarkoitettu roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Lupamääräys 18 Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa jäteasemalla enintään varastoitavien jätteiden

18 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Lupamääräysten tarkistaminen SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Vesilaki (587/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1060 ja lisäksi kuulutuskustannukset.

19 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija (+hakemus) Hämeen ELY-keskus Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivulla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 97 ). Valitusosoitus on liitteenä. LIITTEET 1. Hulevesien tarkkailuohjelma 2. Kartta sijainnista 3. Valitusosoitus

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Teknisten palveluiden lautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Kannuksen kaupunki 17.3.2014 16 liite nro 2 Asematie 1 69100 KANNUS Asia: Valmistelija: Lupaviranomainen: Päätöspäivä: Päätös T. Isokungas Ky:n ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012.

4. Asian vireille tulo Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt 25.6.2012, on leimattu saapuneeksi ympäristötoimeen 29.6.2012. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Antopäivä 53100 LAPPEENRANTA 19.12.2012 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Hakija: Parma Oy PL 76 03101

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot