HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL :n mukaisessa HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pikijärven jäteaseman lupaehtojen tarkistamista. Hakemukseen sisältyy esitys vähäisestä tarkkailuohjelman muutoksesta. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Sapelikatu LAHTI Y-tunnus LAITOKSEN Heinolan jäteasema YHTEYSTIEDOT Pikijärventie Heinola Toimialatunnus: E38 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Yhteyshenkilö: Päivi Rahkonen puh LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jäteasema Kiinteistötiedot: , omistaja Heinolan kaupunki Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin 13 f kohta. Lupamääräysten tarkistamishakemus on pantu vireille ympäristölupapäätöksen YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ) perusteella. Hakemukseen sisältyy esitys muutokseksi hyväksyttyyn tarkkailuohjelmaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 13 c -kohdan perusteella lupahakemus käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa. (Muutos VNa /235)

2 ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on jätetty Heinolan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SIJAINTIPAIKKA JA ALUEEN KAAVOITUS YLO/lup/18/03 (Hämeen ympäristökeskus ), joka koskee Pikijärven jäteaseman sulkemista ja toiminnan jatkumista pienjäteasemana. Myöhemmin Pikijärven pienjäteaseman nimi on vaihtunut Pikijärven jäteasemaksi. Pikijärven jäteasema sijaitsee Heinolan keskustasta n. 3 kilometriä koilliseen, Pikijärventien varressa. Alue sijaitsee Kymijoen vesistöalueella (14), Kotajärven valuma-alueella (14.133). Pintavedet jäteaseman alueelta laskevat ojien kautta Isiäiseen ja edelleen Kotajärveen ja Konniveden Sulkavanlahteen. Lähin asutus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä jäteasemasta lähteen. Alueen kaakkois-eteläpuolella, Pikijärven rannalla, on vapaa-ajan asuntoja, joista lähimmät sijaitsevat noin 300 m päässä jäteasemasta. Runsaan kilometrin etäisyydellä, alueelle johtavan tien varressa on entinen Reumasairaala, nyk. Valolinna, jossa on mm. hotelli- ja hyvinvointipalvelutoimintaa. Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Alue on laajalti maa- ja metsätalousaluetta. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu ) jäteasema sijoittuu käytöstä poistetulle tai poistuvalle jätteenkäsittelyalueelle (EJm). Alueella on voimassa Konniveden rantaosayleiskaava (tullut voimaan ). Jäteasema sijoittuu alueelle, joka on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi EJ-merkinnällä. Alueen eteläpuolella on Pikijärven virkistysalue (V). Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN Yleiskuvaus toiminnasta Kaatopaikkatoiminta on lopetettu Heinolassa ja alueella on toiminut sen jälkeen pienjäteasema. Heinolan jäteasema on yksi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n seitsemästä jäteasemasta.

3 Jäteasema sijaitsee suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan vastaanottoalueella. Sen toiminta alkoi vuoden 2002 alussa. Vuoden 2009 aikana jäteaseman toimivuutta parannettiin rakentamalla uusi toimisto- ja sosiaalirakennus sekä parannettiin piha-alueita ja aluevalaistusta. Jäteasemalle on varattu 2 hehtaarin alue, joka on vuokrattu Heinolan kaupungilta. Pikijärventie on pääosin kestopäällystämätön. Jäteasemalle johtava tie, piha-alue ja hyötyjätekenttä on sen sijaan kestopäällystetty. Alueella on tallentava kameravalvonta. Jäteasema toimii siirtokuormausasemana, josta jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi. Pikijärven jäteaseman alueella toimii hyötyjätteiden (keräyspaperi, pahvi, lasi, metalli, puu), vaarallisten jätteiden sekä energia- että sekajätteen pienerien vastaanottopiste. Pienjäteasema on auki arkisin ma, ke, pe klo12-18, toukokuussa la klo sekä lokakuussa kaksi viimeistä la klo Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Vastaanottoalueella sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilarakennus, keräysastiat ajokorokkeineen sekä vaarallisten jätteiden keräyskontti. Vastaanottoalue on valaistu sekä osittain aidattu. Jäteasemalle kerätään asiakkaiden henkilö- ja pakettiautoilla tuomat jäte-erät asianmukaisiin astioihin, lavoihin ja kontteihin. Jäteaseman ollessa auki kolmena päivänä viikossa ajoneuvoja käy jäteasemalla keskimäärin kpl viikossa. Pienjäteasemalle voidaan ottaa vuosittain vastaan 3080 tonnia jätettä. Jäteasemalla maksullisista jätteistä veloitetaan tilavuuden mukaan. Jätteet punnitaan joko Kujalan jätekeskuksessa tai jälleenkäsittelijöillä. Alueella otetaan vastaan ja välivarastoidaan sekajätettä ja energiajätettä sekä materiaalina hyödynnettäviä jätteitä kuten metallia, puuta, risuja, haravointijätettä, paperia ja kartonkia. Alueella otetaan vastaan myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, kestopuuta, sähkölaitteita, asbestijätettä, grillirasvoja, terveydenhuollon erityisjätteitä ja kuolleita pieneläimiä, jotka toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi. Pienjäteasemalla käsiteltävät jätteet, niiden keskiarvot sekä enimmäismäärät vuosittain: Jätelaji Määrä ka t/a Määrä max t/a Sekajäte Rakennus- ja purkujäte

4 Energiajäte Puujäte Haravointijätteet Kestopuu Vaaralliset jätteet Asbesti 5 10 Lasi 5 10 Metalliromu Renkaat 5 20 Paperi ja kartonki Sähkölaitteet Yhteensä Alueella ei varastoida jätteitä, vaan lavat ja kontit tyhjennetään välittömästi niiden täyttyessä. Jäte-erät toimitetaan säännöllisesti jatkokäsittelyyn joko Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Kujalan jätekeskukseen tai suoraan jäteasemalta luvanvaraisille käsittelijöille. Sekajäte toimitetaan Kujalan jätekeskukseen loppusijoitettavaksi tai siirtokuormattavaksi energiahyötykäyttöön. Kuorma-autoja käy jätelavoja ja hyötyjätekenttää tyhjentämässä 6-8 kpl viikossa. Puuta, risuja sekä betoni- ja tiilijätettä murskataan 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Puun ja risujen murskauksessa käytetään polttomoottorikäyttöistä murskaa. Koneen varapolttoaineet säilytetään siirrettävissä polttoainesäiliöissä. Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja eikä alueella ei varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita. Alueen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään eikä vesistöön. Asfaltoidulta piha-alueelta maastoon kulkeutuu sateen mukana tavanomaisia hulevesiä, joita tarkkaillaan esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Jäteaseman toimistorakennusta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkkoon. Sosiaalitilojen jätevedet käsitellään suodatinkentällä. Toimisto- ja sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliökuljetuksena. Liikennettä ja lyhytaikaista murskausta lukuun ottamatta toiminnasta ei aiheudu melua eikä päästöjä ilmaan. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Toiminnasta voi aiheutua välittömään lähiympäristöön ajoittaista ja vähäistä melu- ja pölyhaittaa, joka tulee liikenteestä sekä

5 mahdollisesta murskauksesta. Melua aiheutuu pienjäteaseman ollessa auki. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä aiheutuu vähäisiä ilmapäästöjä ja pölyämistä. Alueelle johtavalla Pikijärventiellä ei ole kestopäällystettä. Tien varrella ei ole asutusta. Pienjäteaseman vaikutus maisemaan on alueen syrjäisyyden ja ympäröivän maaston muotojen takia vähäinen. Pienjäteaseman toiminnasta saattaa aiheutua roskaantumista tuulen mukanaan kuljettamien jätteiden muodossa. Pikijärventien puoleinen aita on estämässä roskaantumista Pienjäteasemalla syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausallas sijaitsee sosiaali- ja toimistotilojen takana. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia tarkkaillaan osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailu Jäteaseman käyttötarkkailu toteutetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Pienjäteasemalle tuotavien jätekuormien valvonta ja kirjanpito tapahtuvat jäteaseman vastaanottoalueella. Aukioloaikoinaan pienjäteasema on jatkuvasti valvottu, jätteet tilastoidaan ja niistä pidetään kirjaa. Portti pidetään suljettuna muina aikoina kuin valvottuina aukioloaikoina. Jäteaseman piha-alueen hulevedet johdetaan alueelle rakennettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaasta lähteviä pintavesiä tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, tasausaltaan purkuputkesta. Mikäli virtaamaa maastoon ei ole, näyte otetaan suoraan tasausaltaasta. Tasausaltaan ja siitä purkautuvien vesien tarkkailu aloitettiin syksyllä Tasausaltaassa on sulkuventtiili poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaan näytteistä määritetään joka kerta happi, sameus, väri, kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus, kloridi, rauta, biologinen ja kemiallinen hapenkulutus sekä ravinteet. Veden hygieeninen laatu varmistetaan määrittämällä näytteistä fekaalisten koliformien ja streptokokkien määrä. Näytteenottohetkellä mitataan veden lämpötila sekä arvioidaan veden ulkonäkö ja haju sekä mahdollinen virtaama putkesta. Mineraaliöljyjen ja metallien pitoisuudet määritetään kolmen vuoden välein. Hakija on esittänyt tarkistushakemuksen yhteydessä seuraavia muutoksia: Nykyinen analyysi Muutosesitys Peruste muutokse

6 Bakteerianalyysit: fekaaliset koliformit ja streptokokit Määritetään jatkossa kokonaiskoliformit ja luovutaan fekaalisten bakteerien määrityksestä Fekaaliset bakteeri lähinnä ulosteperäs saastumista, kun ta kokonaiskoliformit laajemmin veden y likaantumista happi-% ja väri Luovutaan analyyseistä Analyysit eivät tuo tarkkailuun AOX ja fenoliset yhdisteet Luovutaan analyyseistä AOX ja fenoliset y jäteasemien Metalleista rauta on määritetty joka vuosi, muut metallit kolmen vuoden välein Määritetään kaikki tarkkailuohjelmassa mainitut metallit kolmen vuoden välein, rauta mukaan lukien Tasausaltaaseen jo ovat tavanomaisia ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Tarkastukset Lausunnot Hakemuksen vireille tulosta on tiedotettu kuuluttamalla Heinolan kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Itä-Häme-lehdessä Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Heinolan kaupungin ympäristötoimistossa. Jäteasemalla on pidetty tarkastus Muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ympäristöterveyskeskukselta sekä Heinolan kaupungin tekniseltä lautakunnalta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/ Ympäristöterveyskeskuksen lausunto: Asiaton pääsy jäteasemalle on estettävä. Alueen tulisi olla kokonaisuudessaan aisattu ja aukioloaikojen ulkopuolella porttien suljettuja ja lukittuja. Porttien yhteydessä tulee olla aukioloajoista kertovat opasteet. Vaaralliset jätteet tulisi tämän lisäksi varastoida erikseen lukittavassa tilassa.

7 Jos alueelle tuodaan jätteitä, jonka vastaanotto ei sisälly toimintasuunnitelmaan ja ympäristölupaan, on jäte toimitettava mahdollisemman nopeasti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Kuormien tarkastaminen vastaanoton yhteydessä olisi suositeltavaa. Toimija tulee velvoittaa huolehtimaan jätteiden poistosta myös jäteaseman lähiympäristössä, jos havaitaan, että jätettä on lähistölle hylätty, eikä tekijää tavoiteta. Jäteaseman alue tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Samalla tulee huolehtia, ettei toiminta-alueelle muodostu haittaeläimille, lähinnä jyrsijöille, sopivia ruokailu- ja pesäpaikkoja. Toimijan tulisi suorittaa säännöllistä tarkkailua haittaeläinten esiintymisen varalta ja tarvittaessa ryhtyä torjuntatoimenpiteisiin. Toiminnasta ei saa aiheutua päästöjä maaperään eikä vesistöihin. Alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet tulee käsitellä kiinteistökohtaisesti siten, että ne eivät aiheuta lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Käytettävän hulevesien keräysjärjestelmän kapasiteetin tulee olla riittävä myös voimakkaiden sateiden ja lumen sulamisen aikaan muodostuvien hulevesien johtamiseen. Toiminnan mahdollisista vaikutuksista ei voida varmistua, ellei toimijaa velvoiteta tutkituttamaan tarkkailunäytteitä lupaviranomaisen määräämässä laajuudessa. Hakija esittää hulevesien tarkkailuohjelman muuttamista siten, että fekaalisten koliformien ja streptokokkien sijaan jatkossa tutkittaisiin koliformisten bakteerien määrä. Koliformiset bakteerit ovat hyvä veden yleisen likaantumisen indikaattori, mutta koliformeja veteen päätyy muualtakin kuin ihmisten ja eläinten ulosteista esim. maaperästä ja kasveista. Hulevedestä on syytä tutkia myös ulostesaastutuksesta kertovia mikrobeja, koska niiden esiintyminen korreloi mahdollisten tautia aiheuttavien bakteerien esiintymisen kanssa. Tässä tapauksessa koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi voitaisiin tutkia lämpökestoiset koliformit tai E.coli, jotka yleensä ovat peräisin ulosteista. Jäteaseman toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää viihtyvyyshaittaa melu-, haju- ja pölypäästöjen muodossa. Melun osalta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten ohjearvojen tulee alittua lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että päätös antaa loma-asumiseen käytettäville alueille alhaisemmat ohjearvot kuin vakituisen asumisen alueille. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijaitsevat n. 300 metrin päässä jäteasemasta ja vakituinen asutus n. 700 metrin etäisyydellä. Melua syntyy erityisesti alueella suoritettavasta puu-, risu-, betoni- ja tiilijätteen murskauksesta. Murskausta on suunniteltu tehtäväksi 2-4 kertaa vuodessa 1-2 viikkoa kerrallaan. Olisi suositeltavaa, että lupamääräyksissä murskaustoiminnalle asetettaisiin aikarajoituksia. Murskaaminen voisi olla sallittua esim. arkisin klo 8-17 ja kesäaikaan

8 murskaaminen voisi olla kokonaan kielletty. Lisäksi murskaustoiminnasta voitaisiin velvoittaa etukäteistiedottamista lähialueen kiinteistöille. Pölyn osalta toimija tulisi velvoittaa tarvittaessa suorittamaan pölynsidontatoimenpiteitä. Onnettomuus- tai poikkeustilanteiden varalle tulee toimijalla olla laadittuna toimintasuunnitelma sekä varattuna tarvittavat välineet. Heinolan kaupungin tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta päättää antaa lau sun to naan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n jättämään ym pä ris tö lu van lupamääräysten tarkistushakemukseen. Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin Jäteasema on aidattu siten, että alueelle pääsee ajoneuvolla ainoastaan aseman aukioloaikoina. Jätteitä hakevilla kuljetusyrityksillä ja maankaatopaikan asiakkaiksi rekisteröityneillä yrityksillä on alueelle erillinen kulkulupa, joka mahdollistaa asioinnin myös aukioloaikojen ulkopuolella. Nämä tahot on ohjeistettu varmistamaan, ettei alueelle pääse asiattomia. Alueella on myös tallentava kameravalvonta. Toinen valvontakameroista on sijoitettu lukittavan portin yhteyteen ja toinen toimistorakennuksen luo. Portilla on aukioloajoista kertovat opasteet. Koko alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen kustannuksiin nähden. Alueella ei ole moneen vuoteen havaittu ilkivaltaa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukituissa konteissa. Jäteasemalla otetaan vastaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä. Kuormat tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti. Lausunnossa kuvatut haittaeläinten torjuntatoimenpiteet sisältyvät jäteaseman nykyiseen toimintaan. Haittaeläimiä on vain harvoin havaittu siinä määrin, että torjuntatoimenpiteille olisi ollut tarvetta. Jäteaseman alueella syntyvät hule- ja sulamisvedet johdetaan erilliseen sulkuventtiilillä varustettuun tasausaltaaseen. Tasausaltaan kapasiteetti on riittävä; ylivuotoja ei ole ollut. Vedet ovat luonteeltaan tavanomaisia hulevesiä, jotka hakijan mielestä eivät aiheuta oleellista lisäkuormitusta pohja- ja pintavesiin. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan Hämeen ELY-keskuksen antaman päätöksen YMP/39/2014 (liite 1) mukaisesti. Tarkkailu kattaa jäteaseman vieressä sijaitsevan maankaatopaikan sekä suljetut kaatopaikat, joiden vaikutus on ollut nähtävissä pintavesien purkupaikoissa. Vaikutusalueella ojaveden kloridi- ja ravinnepitoisuudet samoin kuin

9 sähkönjohtavuus ovat kuitenkin laskeneet. Pohjavesistä mitatut pitoisuudet ovat pääasiassa pysytelleet vakiintuneella tasolla. Suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen osalta valvontaviranomainen hyväksyi bakteerianalyysit vastaavassa laajuudessa kuin on esitetty jäteaseman luvan tarkistushakemuksessa. Heinolan jäteasemalla murskaustoiminta tulee olemaan huomattavasti vähäisempää kuin Lahden Kujalan jätekeskuksessa, missä keväällä 2013 suoritettujen mittausten ja mallinnusten mukaan asumiseen käytettävien alueiden päiväohjearvot (klo 7-22) alittuvat betonin ja puun murskauksen aikana kaikilla lähiympäristön asuinrakennuksilla. Melusta ei myöskään ole vastaanotettu valituksia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat jätekeskuksesta noin 200 metrin etäisyydellä. Betonikentältä, jossa murskausta tehdään, on kyseisiin kiinteistöihin matkaa noin 300 metriä. Heinolan jäteasemalla myös pölyäminen on ja tulee olemaan huomattavan vähäistä verrattuna Kujalan jätteenkäsittelytoimintoihin. Ilmatieteen laitos suoritti jätekeskuksen alueella ja sen lähiympäristössä pölymittauksia kesäkaudella Alueella sijaitsevista monista pölyävistä toiminnoista huolimatta hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien ei todettu ylittäneen ohjearvoja. Pelastuslakiin (379/2011) ja asetukseen (407/2011) perustuva PHJ:n turvallisuussuunnitelma sisältää ohjeet hätätilanteiden varalle. Jäteasemalla on palovaroitin ja asianmukainen alkusammutuskalusto sekä imeytysainetta vaarallisten jätteiden vuotojen varalle. Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU Ratkaisu Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 momentin mukaisesti Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n Pikijärven jäteaseman toimintaa koskevat ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset ajantasaisiksi lainsäädännön, lupaviranomaisen ja luvan valvojan muututtua. Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Vastaukset Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunnossa esittämiin vaatimuksiin: Jäteaseman aitausta kokonaisuudessaan ei ole vaadittu, sillä alueen aitaamisesta saatava hyöty olisi vähäinen

10 kustannuksiin nähden. Alueella ei ole havaittu ilkivaltaa viime vuosina. Lupamääräyksessä 3 on huomioitu vaarallisten jätteiden varastointi. Jäteasemalle kuulumattomien jätteiden vastaanotto on huomioitu lupamääräyksessä 1. Kuormien tarkastaminen on huomioitu lupamääräyksessä 5. Jäteaseman sekä lähiympäristön siisteydestä huolehtimisesta on annettu lupamääräys 6. Hule- ja sulamisvesien käsittelyvaatimukset on huomioitu lupamääräyksessä 10. Lupamääräyksessä 12 huomioidaan hulevesien tarkkailuohjelmaan esitetyt muutosvaatimukset. Melu-, haju- ja pölyhaittojen ehkäisy on huomioitu lupamääräyksissä 8 ja 9. Murskaustoiminnalle on annettu aikarajoituksia lupamääräyksessä 8. Onnettomuus- ja poikkeustilanteista on määrätty lupamääräyksissä 14 ja 15. Muutokset lupamääräyksiin Lupamääräyksistä on poistettu kaatopaikan sulkemiseen liittyviä velvoitteita. Muilta osin lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja kirjoitettu kokonaan uusiksi. Lupamääräys 11 on poistettu kokonaan, sillä se koskee suljettua kaatopaikkaa. Muutetut kohdat on kursivoitu. Tarkistetut lupamääräykset (muutetut kohdat kursivoituna) Yleiset lupamääräykset 1. Jäteasemalle voidaan vastaanottaa ja varastoida edelleen kuljetettavaksi, hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi toimitettavia kotitalouksien ja vastaavia muussa toiminnassa syntyviä jätteitä ympäristöluvan tarkistushakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiseen jätteiden käsittelypaikkaan tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (YSL 43, 45, JäteL 8, 13, JäteVNA 4, 16 ) 2. Lajitellut jätteet tulee välivarastoida alueella kukin omassa asianmukaisessa keräilyvälineessään. Risuja, betoni-, tiili-, metalli-, puu- ja haravointijätettä voidaan välivarastoida myös kentällä ko. jätteelle varatulla alueella. Jätteet tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi varastotiloihin

11 nähden riittävän usein. Alueelle ei saa muodostua pysyviä jätevarastoja. Jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen tai paikkaan, jonka voimassa olevassa ympäristöluvassa jätteenkäsittely on sallittu. (YSL 43, 45, JäteL 13 ) 3. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa, lukitussa tilassa, jossa on säiliöt nestemäisten vaarallisten jätteiden varastointia varten. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus. Haitallisia aineita sisältävät säiliöt, astiat ja pakkaukset tulee varastoida suljetussa, kullekin vaarallisen jätteen tyypille suunnitellussa ja tarkoitetussa astiassa siten, etteivät vaaralliset jätteet sekoitu keskenään ja ettei niihin pääse sekoittumaan muita aineita. Astioihin ja pakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä jätteen ja jätteenhaltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen huollon kannalta tarpeelliset tiedot ja varoituksen siten kuin niistä on erikseen säädetty valtioneuvoston päätöksessä 179/2012. Vaarallisia jätteitä saa käsitellä ja kuormata vain alueella, jossa on tiivis kestopäällysteinen alusta, jottei mahdollisessa vahinkotilanteessa aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi varastotiloihin nähden riittävän usein, ainakin kerran vuodessa. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä pois varastosta on siirrosta laadittava siirtoasiakirja. (YSL 43, 45, JäteL 15, 17 ) 4. Jäteaseman, jätteiden välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei sen toiminnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin tai muu syy aiheuta joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista tai yleistä viihtyisyyden alenemista. Luvan haltijan on tarvittaessa ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin edellä mainittujen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 4, 5, 42, 43, YSA 19, 20, NaapL 17, 18 ) 5. Jäteaseman tulotien portti on pidettävä suljettuna muina aikoina kuin aukioloaikoina ja tien varressa on oltava opaste, josta on selkeästi nähtävissä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Pienjäteaseman ollessa avoinna alueella tulee olla hoitaja, joka tarkastaa kuormat vastaanoton yhteydessä. Pienjäteaseman hoitajalla on oltava riittävä asiantuntemus jätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista. (YSL 5, 43 ) 6. Jäteaseman alue ja lähiympäristö tulee pitää siistinä ja hyvässä järjestyksessä siten, ettei roskaantumista esiinny. Lähiympäristöön hylätyt jätteet tulee kerätä säännöllisesti. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen tai

12 Melu ja pöly poiskuljettamisen aikana piha- tai liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43, 45, NaapL 17, JäteL 13, 72, JäteVNA 10 ) 7. Pienjäteasemalla tapahtuviin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden torjuntaan on varauduttava suunnitelmallisesti. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden varalle on vaarallisten jätteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden varastoalueella ja lastauspaikalla ja muulla käsittelypaikalla oltava saatavilla aina riittävä määrä tarkoitukseen sopivia imeytysmateriaaleja ja alkusammutuskalustoa tulipalojen ehkäisemiseksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava välittömästi päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan. (YSL 43, 62 ) 8. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db päivällä (kello 7-22) eikä 50 db yöllä (kello 22-7) vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. Loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus ja laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Jos puu-, risu-, betoni- ja tiilijätettä tilapäisesti murskataan, tulee se suorittaa siten, ettei toiminnasta aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa tai ympäristön roskaantumista. Murskaaminen on sallittu ainoastaan arkipäivisin klo Viimeistään kaksi viikkoa ennen murskaustoiminnan aloittamista on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon. Lupaviranomainen voi tarvittaessa antaa ympäristöhaittojen torjumiseksi määräyksiä ilmoituksen johdosta. Luvan tultua lainvoimaiseksi, ensimmäisen murskausjakson aikana on suoritettava melumittaus, jolla selvitetään toiminnan aiheuttama melutaso. Mittaus tulee suorittaa lähimmän vapaa-ajan kiinteistön pihapiiristä. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen mukaisesti. (YSL 5, 42, 43, YSA 19, JäteL 13, NaapL 17, 18, VNp 993/1992) 9. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta.

13 Vesienhallinta ja käsittely Liikennealueita, teitä ja murskattavaa materiaalia on tarvittaessa kasteltava. (YSL 43, NaapL 17) 10. Jäteaseman pintavedet on kerättävä tasausaltaaseen. Viipymä tasausaltaassa tulee olla riittävä kiintoaineen laskeuttamiseksi. Allas on varustettava suljettavalla padolla. Ojat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. - - Jos osoittautuu tarpeelliseksi, on hakija velvollinen tekemään tarvittavat uoman suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt jäteaseman alapuolella, naapurin puolella, olevaan ojastoon, johon johdetaan jäteasemalla muodostuneet valumavedet. Tarvittaessa on ryhdyttävä lupaviranomaisen edellyttämiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteisiin. Lupaviranomainen päättää toimenpiteistä erikseen. (YSL 42, 43, 48, 103 c; YSA 20; JäteL 13; VesiL, 5 luku 14) 11. poistettu Tarkkailu ja valvonta Raportointi Jäteasemalle toimitetuista jätteistä ja pienjäteasemalta toimitetuista jätteistä on pidettävä kirjaa, joista ilmenee jätteiden määrä, laji, laatu, alkuperä, kuljettaja, kuljetusajankohta ja käsittelytapa. Pienjäteasemalta pois toimitetuista jätteistä on kirjattava myös jätteiden tuleva sijoittamiskohde. Jäteaseman pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Pienjäteaseman vesistövaikutuksia on tarkkailtava osana suljettujen kaatopaikkojen ja maankaatopaikan kokonaisuutta. Tarkkailussa tulee noudattaa hakemuksessa esitettyä tarkkailuohjelmaa muutettuna siten, että koliformisten bakteerien kokonaismäärän lisäksi tutkitaan lämpökestoiset koliformit tai E.Coli. Muutettu tarkkailuohjelma on tämän päätöksen liitteenä 1. Tarkkailutulokset toimitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä lupaviranomaiselle. (YSL 46 YSA 19, 20 JäteL 12, 118, 122 ) 13. Kirjanpidosta ja tarkkailusta on toimitettava lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla yhteenvedoksi vuosiraportti seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportista on käytävä ilmi muun muassa tiedot vastaanotetun ja vastaanottamatta jätetyn jätteen määrästä jätelajeittain, selvitys jäteaseman ympäristövaikutuksista ja haittojen torjunnasta, jäteaseman piha-alueen tasausaltaan

14 Häiriö- ja poikkeustilanteet vesientarkkailutulokset, selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyväksytyistä suunnitelmista. - - Raportin perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (YSL 5, 46, YSA 19, 20, JäteL 118, 122 ) 14. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joissa esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- tai pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 ) 15. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoittajalla tulee aina olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla. (YSL 5, 7, 8, 42, 43, YSA 30 ) Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 16. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan muuttamista. (YSL 81, 83, YSA 30 ) Vakuus 17. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 7, 43, 46, 75, JäteL 72 ) 18. Luvanhakijan on asetettava :n suuruinen vakuus, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja pienjäteaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Heinolan kaupungin ympäristötoimistoon 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 43 a, 43 b, 43 c ) Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Lupaharkinnan perusteet Kun toimitaan hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta

15 aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle eikä naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta naapureille. Alueen rakennetussa ympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2003 lupapäätöksen jälkeen. Hakijalla on käytössään riittävä asiantuntemus pienjäteasemantoiminnan harjoittamiseen. Lupamääräysten perustelut Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräys 1 Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 45 :n 2 momentin perusteella lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lupamääräys 2 Jätelain 13 :n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista. Lupamääräys 3 Vaarallisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikka on suunniteltava ja hoidettava siten, ettei käsittelystä tai varastoinnista aiheudu mm. maaperän, pinta- tai pohjavesien likaantumista. Jätelain 17 :n mukaan erilaisten vaarallisten jätteiden sekoittaminen keskenään tai muihin jätteisiin on kielletty. Vaarallisten jätteiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on ympäristölupa. Valtioneuvoston asetuksen (179/2012) esitetään vaarallisista jätteistä annettavat tiedot sekä tiedot vaarallisen jätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä. Asetuksessa annetaan myös määräykset jätteen tuojan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja sekä siinä tarvittavista tiedoista. Siirtoasiakirja tulee olla mukana vaarallisia jätteistä kuljetettaessa. Lupamääräys 4 Jätteen käsittelytoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdollisimman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttää päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

16 Lupamääräys 5 Alueen valvonnalla ja opasteilla, joissa kerrotaan jätehuollon järjestelyistä (mm. vastaanotettavat jätteet ja aukioloajat), pyritään varmistamaan, ettei alueelle tuoda pienjäteasemalle kelpaamattomia jätteitä. Myös alueen roskaantuminen estyy. Jos alueelle tai lähiympäristöön tuodaan opasteista huolimatta alueelle soveltumattomia jätteitä, toiminnanharjoittajan on poistettava ne. Lupamääräys 6 Jätelain 13 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasemaa on hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. Lupamääräys 7 Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmentamiseksi, viranomaisen ja lähiasukkaiden tiedon saannin varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Lupamääräys 8 Ympäristönsuojelu edistämisen ja elinympäristön viihtyisyys- ja terveyshaitan ehkäisemisen kannalta on tärkeää, että mahdollisia meluhaittoja seurataan ja tarvittaessa ehkäistään tehokkaasti rakenteellisin tai muilla keinoin. Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä toiminta-ajan osalta, jotta toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristöön. Melumittauksella varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melua lähimmille asutuille kiinteistöille Lupamääräys 9 Liikenteestä voi syntyä pölyämistä, joka voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa lähialueella. Kyseisen alueen pölyhaitat rajoittuvat lähinnä alueelle kulkevan tien läheisyyteen. Lupamääräys 10 Alueella syntyvien hulevesien hallittu johtaminen mahdollistaa ympäristökuormituksen luotettavamman arvioinnin. Riittävä viipymä tasausaltaassa varmistaa kiintoaineen poistumisen. Luvassa tulee antaa määräykset myös purkuojan kunnossapidosta. Ojan kunnossapitovelvoitteella estetään pienjäteaseman valumavesien haitat naapurikiinteistön puolella olevalle ojalle.

17 Lupamääräys 11 Poistettu. Lupamääräys 12 Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 5 :n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toiminta ympäristövaikutuksista ja jätelain 12 :n mukaan jätteen haltijan on oltava riittävän hyvin selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Mikäli vesien seurannassa ilmenee kohonneita kuormitustuloksia, vesiensuojelutoimenpiteet tulee käynnistää. Vesien johtamisen mahdollisena seurauksena on alapuolisen ojaston kunnossapitotarpeen lisääntyminen. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä kunnostustoimenpiteisiin. Tarkkailun suorittajan tulee olla julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos. Lupamääräys 13 Valvonnan yleiseksi tehostamiseksi jäteaseman pitäjältä edellytetään suunnitelmallisuutta. Kirjanpito-, suunnitelma-, tarkkailu- ja raportointivelvoitteet on annettu valvonnallisista syistä. Valvonnan keskeinen osa on kuormakohtainen tarkastus. Lupamääräykset 14 ja 15 Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. Lupamääräys 16 ja 17 Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan toteuttamiseksi. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, että jätelain 72 :ssä tarkoitettu roskaamista ja ympäristönsuojelulain 7 :ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. Lupamääräys 18 Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa jäteasemalla enintään varastoitavien jätteiden

18 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Lupamääräysten tarkistaminen SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Toiminnanharjoittajan tulee tehdä mennessä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Jätelaki (646/2011) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Vesilaki (587/2011) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Heinolan kaupungin voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan 3 :n mukaisesti 1060 ja lisäksi kuulutuskustannukset.

19 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Tiedoksi Hakija (+hakemus) Hämeen ELY-keskus Ilmoittaminen kaupungin ilmoitustaululla ja lehdissä Tieto päätöksestä julkaistaan Heinolan kaupungin ilmoitustaululla, internet-sivulla ja Itä-Häme-lehdessä. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät: alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella: muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella (ympäristönsuojelulaki 97 ). Valitusosoitus on liitteenä. LIITTEET 1. Hulevesien tarkkailuohjelma 2. Kartta sijainnista 3. Valitusosoitus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2014-3 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 71 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.5. 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin kierrätystoiminnalle Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 08.08.2006 Pykälä

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014 1(7) JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 18.2.2015 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4892/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015 4837/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 18.2.2015 20 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 20.2.2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot