Vesistö- ja vesimittaukset: kentällä tapahtuvat määritykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesistö- ja vesimittaukset: kentällä tapahtuvat määritykset"

Transkriptio

1

2 BH60A0900 Ympäristömittaukset Vesistö- ja vesimittaukset: kentällä tapahtuvat määritykset Heli Sirén LUT Kemia

3 Sisältö 1. Taustaa 2. Vesinäytteenottoa 3. Vesistä määritettävät yhdisteet 4. Laatuvaatimuksista 5. Kenttämittaukset 6.On-line menetelmistä ja laitteista 7. Yhteenveto 8. Viitteet

4 Commission Directive 2009/90/EC on technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status. The Commission Directive laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status has been adopted and enters into force on 21 August The objective of this Directive is to establish common quality rules for chemical analysis and monitoring of water, sediment and biota carried out by Member States.

5 YMPÄRISTÖN VEDET -talousvedet -juomavedet -laitosten jätevedet -teollisuuspäästövedet -pilaantuneet maa-alueet ja sieltä suotuvat vedet -jätteenkeräysalueiden suodosvedet -maatalouden tuottamat vedet -teollisuusvedet: mm. puu- ja paperi-, metalli-, biokemian ja petrokemian teollisuus

6 VESIEN KONTAMINOITUMINEN Yhdisteen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet vaikuttavat sen leviämiseen, kulkeutumiseen, imeytymiseen ja myrkyllisyyteen MITÄ ONGELMIA LUONNOSSA? vesien happamoituminen hapenpuute humusmuodostuksen tehostuminen Paikallinen kontaminoituminen mm. sedimentoituminen Kontaminaation leviäminen laimeneminen, tuhoava vaikutus mahdollisesti pitemmälle etäisyydelle päästökohteesta

7 POHJAVEDEN KEMIALLISEEN KOOSTUMUKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT pohjavesi on liuos, joka koostuu vedestä ja elektrolyyteistä (anionit, kationit ja humus) elektrolyyttien määrä Suomen pohjavesissä on alhainen n mg/l pohjaveden laatu riippuu ilmakehän veden ominaisuuksista ja geologisista tekijöistä merivesi, eliötoiminta ja ihmisen vaikutus vaikuttavat myös pohjaveden laatuun sadevesi reagoi maaperässä ja sen kemiallinen luonne muuttuu, joten pohjaveden sisältämien aineiden määrä ja laatu riippuu veden viipymästä maan alla ja sadeveden reaktioista maankamarassa Veden haihtuminen lisää yhdisteiden pitoisuuksia maa- ja pohjavesissä s.e. pohjavesi on väkevintä kesällä haihtumisen ollessa suurinta maatumisessa tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka vaikuttavat pohjaveden laatuun erilaisia puskurireaktioita, joissa happaman laskeuman ja orgaanisten happojen vaikutus yleensä neutraloituu (orgaanisen ja mineraaliaineksen pinnalla olevat vaihtokykyiset ionit) puskuriliuos = liuos jossa ph ei muutu vaikka siihen lisätään vety- tai OH- ioneja

8 VESIEN ph Järvien ph on alentunut arvosta 7,0 parin ensimmäisen vuosituhannen aikana jäätikön sulamisen jälkeen. Viimeisten parin vuosikymmenen aikana ph on alentunut joissain järvissä alle ph 5,0, mikä on vaarallinen monille veden ekosysteemeille. Happamoituneita vesistöjä on eniten Etelä-Norjassa, Lounais-Ruotsissa ja itäosissa Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Suomessa on happamoituneita metsäjärviä eteläisellä ja lounaisella rannikkoseudulla. sijaitsevat

9 POHJAVEDEN LAATUUN VAIKUTTAVAT MERELLISET TEKIJÄT vaikuttavat merten rannikoilla ja suolajärvien alueella Suomessa merellisillä tekijöillä on vaikutusta rannikoilla ja aikoinaan suolaisen meriveden alla olleilla alueilla merellisiä ioneja pohjavedessä ovat kloridi, sulfaatti, natrium, kalsium ja magnesium suolaista pohjavettä saattaa maa- ja kallioperässä olla myös ns. reliktisenä merivetenä l. jäännösmerivetenä reliktinen suolainen vesi on todennäköisesti peräisin n v. sitten muodostuneista merisedimenteistä, joissa Na- ja Cl-pitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin nykyisessä merivedessä etenkin rannikoilla ja saaristossa on suolaista merivettä kallioperän raoissa suolaisen kallioraoissa olevan meriveden päälle voi syntyä makeaa maaperän pohjavettä

10 IHMISTOIMINNAN VAIKUTUS POHJAVEDEN LAATUUN pistekuormitus esim. tehdas, kaatopaikka, öljysäiliö diffuusikuormitus hapan sade, torjunta-aineet yms.) tyypillisiä ihmisen toiminnasta peräisin olevia aineita pohjavedessä ovat nitraatit, kloridit, kalium, natrium, rauta, sinkki, kupari ja nikkeli

11 JÄRVIVEDET Suomessa on paljon herkkiä järviä, jotka kestävät vain vähän rikin ja typen vuosilaskeumaa. Suomen järvissä on keskimääräistä korkeammat orgaanisen aineen konsentraatiot kuin Pohjois-Amerikan järvissä MIKSI? Etelä-Suomen järvissä hapan laskeuma on suurempi kuin muualla Suomessa. Järvivesissä on suuremmat emäskonsentraatiot MIKSI?

12 PÄÄSTÖT: VALUMAVEDET Pohjavesien laatu saattaa häiriintyä teollisuuspäästöistä ja luonnonilmiöistä

13 PÄÄSTÖT: Kotitalous ja teollisuus Pesuaineet - boori, zeoliitit, fosfaatit -metallien kompleksointi -proteiinien kompleksointi ja denaturointi Boorihappo kompleksoi metalleja saattaa poistaa maaperästä metalleja vesistövesiin (kompleksoituminen) kulkeutuvat vesistöön

14 PÄÄSTÖT: Rikkiyhdisteet Rikin esiintyminen vesissä on yleensä peräisin teollisuuspäästöistä. Teollisuudessa rikkiä käytetään esimerkiksi lannoitteisiin, mustaan ruutiin, laksatiiveihin, tulitikkuihin, hyönteis- ja sienimyrkkyihin ja rikkihapon valmistukseen. Vesistöissä kasvit kehittävät rikistä dimetyylisulfidia Ei liukene veteen! Valtamerissä sitä vapauttaa kasviplankton. Ilmakehässä dimetyylisulfidi hapettuu rikin oksideiksi. Rikkihappo osallistuvat pilvien syntyyn.

15 PÄÄSTÖT: Typen alkuperä vedessä Nitraatti (NO 3- ) tai nitraatti-typpi (NO 3- -N) Juomavedessä nitraatti on yleensä peräisin lannoitteista tai eläinten ja ihmisten jätteistä. Nitraattipitoisuudet ovat korkeimmillaan alueilla, joissa on esim. maataloutta. Nitraatti on primaaristandardi juomavedessä. Se suojaa terveydellisesti kaikkein heikompia ihmisiä (vastasyntyneet, raskaana olevat).

16 Taustaa vesien seurantaan käytetystä analytiikasta Analytiikan avulla seurataan veden ainetaseiden muutoksia sekä pitkässä että lyhyessä mittakaavassa Jaottelu: biologinen, epäorgaaninen ja orgaaninen monitorointi sekä erityisseurattavien yhdisteiden monitorointi Epäorgaaniset anionit ja kationit: pitoisuusseuranta pohjavesistä, joki-, järvi-, lähde-, pinta-, meri- ja jätevesistä sekä kontaminoiduista vesistä (sadevesi ja luminäytteet) Organiset yhdisteet: pitoisuusseurannnassa fenolit ja niistä syntetisoituneet halogenoidut yhdisteet, pestisidit, herbisidit, fungisidit, pinta-aktiiviset aineet, yleisesti halogenoidut orgaaniset yhdisteet Radioaktiiviset yhdisteet: pitoisuusseuranta, päästö- ja varastointiseuranta luonnossa

17 Vesien sensori- ja puhdistusteknologian kehittäminen -perustuu analytiikalla saatuu tietoon vesien likaisuudesta Huom. kaikkia yksikköoperaatioita ei ole otettu kavioon mukaan

18 Näytteenoton tarkoitus Näytteenoton tarkoituksena on valita näyte tutkittavasta alueesta tai kokonaisjoukosta, koska kokonaisuutta (esim. järvi, lähde) ei voida tutkia tai mitata mittalaitteilla ja analysaattoreilla. Näytteen on oltava mahdollisimman edustava, eli sellainen, jonka ominaisuudet ovat keskimäärin alueen kaltaiset. Näytteenottoon liittyy eri aloilla tarkkoja vaatimuksia, ohjeita ja standardeja, joiden mukaan on toimittava. Näytteenoton merkitystä tutkimukselle harvoin korostetaan liikaa.

19 Näytteenoton tarkoitus Hyvin suunnitellulla näytteenotolla varmistetaan, että tutkimukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa näytteen valmistuksen ja analyysin tarkkuustasolla.

20 Näytteen stabiilisuus Näytteessä voi tapahtua hyvin monenlaisia muutoksia ennen analyysi, koska erilaisia näytetyyppejä on erittäin paljon. Esimerkkeinä erilaisista näytetyypeistä voidaan mainita Vesinäytteet pintavesi (järvet, joet, sadevesi) pohjavesi jätevesi Näytetyyppien vaihtelun vuoksi tarvitaan erityisvälineitä. Tällä pyritään siihen, että otettu näyte olisi mahdollisimman edustava. Näytteestä määritettävät aineet ja niiden pitoisuustasot asettavat näytteenotolle myös omat vaatimuksensa.

21 Vesinäytteenoton standardisointi Standardisointi käsittää näytteenoton: pinta- ja pohjavesistä, vedenjakelujärjestelmistä, lietteistä ja sedimenteistä, näytteenoton suunnittelun, näytteiden käsittelyn, kestävöinnin, kuljetuksen

22 Veden laadun näytteenottostandardit ISO/TC 147 Water quality/ SC 6 Sampling (general methods) SFS-EN :1994 Water quality - Sampling - Part 1: Guidance on design of sampling programmes (ei painettu SFS-standardina) (ISO :1980) ISO :2006 Water quality - Sampling - Part 1: Design of sampling programmes SFS-EN :1993 Water quality - Sampling - Part 2: Guidance on sampling Techniques (ei painettu SFS-standardina) (ISO :1991) SFS-EN ISO :2004 Water quality - Sampling - Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples (ISO :2003) ISO :1987 Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made ISO :2006 Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems ISO :2005 Water quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams ISO :1993 Water quality -- Sampling -- Part 7: Guidance on sampling of water and steam in boiler plants ISO :1993 Water quality -- Sampling -- Part 8: Guidance on the sampling of wet deposition ISO :1992 Water quality -- Sampling -- Part 9: Guidance on sampling from marine waters ISO :1992 Water quality -- Sampling -- Part 10: Guidance on sampling of waste waters ISO :1993 Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters

23 Vesinäytteenoton laadunvarmistus Pintaveden, talousveden, jäteveden ja meriveden manuaalisen näytteenoton laadunvarmistusmenettely on esitetty standardissa ISO :1998 -rinnakkaisnäytteiden keruu -kenttänollanäytteet -näytteessä tapahtuvien muutosten arviointi TemaNord 1997:590 -suosituksia kenttätyöskentelyn laadunvarmistukseen

24 VESINÄYTTEENOTTO Taustaa Esimerkki maataloudessa syntyvistä ympäristöön siirtyvistä vesistä Uudistunut elintarvikelaki ja sen nojalla annettu asetus alkutuotannon tuoteturvallisuuden varmistamiseksi velvoittaa niitä viljelijöitä, joilla kasteluvesi päätyy suoraan kasvin syötävien osien pinnoille, tutkituttamaan laboratoriossa kasteluveden laadun vähintään kolmen vuoden välein. Sama tutkimusvelvoite koskee myös niitä yrityksiä, jotka pesevät tuotteet tai jäähdyttävät kuumennetut elintarvikkeiksi luokiteltavat tuotteet vedellä. Tuotteiden pesu- ja jäähdytysvesi on Escherichia coli -bakteerien ja suolistoperäisten enterokokkien osalta täytettävä Sosiaali- ja Terveysministeriön pienten yksiköiden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

25 Juomaveden desinfioinnin sivutuotteet Trihalometaanit Bromodikloorimetaani Klooratut furanonit Halogenoidut etikkahapot Bromaatti Kun raakavettä desinfioidaan talousvedeksi, veteen syntyy epäpuhtauksia, jos raakavesi sisältää epäpuhtauksien lähteeksi sopivaa orgaanista ainesta. Pintavesi (joki- ja järvivesi) sisältää eniten tällaisia aineita, kuten humusta. Pohjavedessä (kaivovesi) niitä on vähiten. Mitä puhtaampaa raakavesi on, sitä vähemmän syntyy epäpuhtauksia. Kun desinfiointiin käytetään tavallisinta desinfiointitapaa, kloorausta, veteen syntyy erilaisia kloorattuja yhdisteitä kloorin reagoidessa orgaanisen aineen kanssa. Humuspitoisesta pintavedestä kloorattu juomavesi saattaa sisältää pieniä määriä satoja erilaisia epäpuhtauksia. Jos vedessä on bromidia, syntyy myös bromattuja epäpuhtauksia. Talousvettä voidaan desinfioida myös muilla menetelmillä, mm. otsonoimalla. Otsonointi saattaa myös tuottaa haitallisia sivutuotteita. Bromipitoista vettä otsonoitaessa syntyy mm. bromaattia. Kloorauksen yhteydessä syntyvistä epäpuhtauksista ehkä eniten on tietoa trihalometaaneista, klooratuista furanoneista ja halogenoiduista etikkahapoista. Niiden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja, lähinnä vähäisen syöpäriskin.

26 Ohjeita ympäristöstä vesinäytteenottoa varten (epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet) Ota yhteyttä vesinäytteitä analysoiviin laboratorioihin ja tilaa vesinäytepullot. Vesinäytteitä analysoivat esimerkiksi Suomen ympäristökeskus, Novalab Oy ja Viljavuuspalvelu Oy. Vesinäytettä otettaessa tartu näytepulloon alaosasta, jotta pullon suuosa ei likaantuisi ja liu uta pullo ylösalaisin veden alle noin cm:n syvyyteen. Liikuta näytepulloa itsestäsi poispäin. Varo veden sekoittumista ja pohjamudan joutumista pulloon. Jos näyte otetaan virtaavasta kohdasta, pidetään pullon suu vastavirtaan päin. Älä täytä pulloa kokonaan, vaan jätä siihen hiukan ilmatilaa. Kun näyte on otettu, sulje pullo välittömästi korkilla. Korkkia suljettaessa on pidettävä huolta, ettei käsistä päädy likaa korkin sisäpinnalle. Lähetä tai kuljeta näyte heti analysoitavaksi. Näyte tulee olla analyysilaboratoriossa 12 tunnin sisällä näytteen otosta

27 Yleistä Ympäristövedestä (esim. kaivo) vesinäytteenotto bakteerien selvittämiseen Litran ja puolen litran muovipulloon jätetään hieman (3-4 cm) ilmatilaa, jotta vettä voidaan sekoittaa pulloa kääntämällä. Bakteeripullo Bakteeripulloina käytetään 250 ml:n kirkasta lasipulloa. Pullo on steriloitu autoklaavissa 15 minuutin ajan lämpötilassa 121 C. Bakteeripullon korkkia ja kaulaa suojaa alumiinifolio. Folion tarkoituksena on estää korkkia likaantumasta sisältä tai ulkoa, kun korkkia käsitellään tai kun korkki lasketaan käsistä pulloa täytettäessä. Foliota pidetään korkin ympärillä ennen näytteenottoa, näytteenoton aikana ja näytteenoton jälkeen (poistetaan vasta laboratoriossa). Bakteeripullon korkkia ja kaulaa suojaa alumiinifolio. Folion tarkoituksena on estää korkkia likaantumasta sisältä tai ulkoa, kun korkkia käsitellään tai kun korkki lasketaan käsistä pulloa täytettäessä. Foliota pidetään korkin ympärillä ennen näytteenottoa, näytteenoton aikana ja näytteenoton jälkeen (poistetaan vasta laboratoriossa). Korkki on sijoitettava näytteenoton ajaksi siten, että se ei pääse likaantumaan. Pullon sisään ei saa laittaa näytteenottimen letkua tai muuta letkua. Pullon suuhun ei saa koskea. Pulloa ei huuhdota näytevedellä.bakteeripulloon jätetään noin viidesosa ilmatilaa. Suositellaan, että ennen bakteerinäytteenottoa kädet pestään huolellisesti ja kuivataan tai käytetään kertakäyttökäsineitä.

28 Bakteerinäyte vesistöstä (meri, järvi, joki, puro, oja) Näytteenottimen tyhjennysletkun päätä ei viedä pulloon, vaan vettä valutettaessa letkun päätä pidetään pullon suun yläpuolella. Jos näyte otetaan veden pinnalta ja pintaan on helppo ylettyä. Jos vesisyvyys ei riitä näytteenottimen käyttämiseen, näyte voidaan ottaa suoraan pulloon (kuten edellä on kerrottu):pullo upotetaan suu alaspäin nopeasti cm syvyyteen, käännetään vastavirtaan päin ja täytetään tilavuudesta neljä viidesosaa. Seisovassa vedessä pulloa liikutetaan poispäin näytteenottajasta. Uimarannoilla Näyte suositellaan otettavaksi muutaman metrin päästä rannasta ja noin 20 cm syvyydestä.

29 Bakteerinäyte kaivosta Käsipumpulla varustetusta kaivosta näyte otetaan kuten vesijohtovedestä. Jos näyte otetaan suoraan kaivosta (kuilukaivosta), voidaan käyttää vesistönäytteenotinta tai näyte voidaan ottaa vedennostoon normaalisti käytetystä astiasta. Vesistönäytteenotinta käytettäessä näyte otetaan noin 0,5 metrin etäisyydeltä kaivon pohjasta (tai mahdollisen pumpun pohjaventtiilin tasolta). Vesistönäytteenotinta käytettäessä on varottava, ettei kaivon pohjalla olevaa kiintoainetta sekoiteta veteen. Bakteerinäyte pohjavesiputkesta Putkinäytteenotinta käytettäessä vesi kaadetaan näytteenottimesta suoraan pulloon ilman väliletkua tai suppiloa. Pumppua käytettäessä pullo täytetään suoraan pumpun poistoletkusta virtaavasta vedestä.

30 Bakteerinäyte jätevesistä Bakteerinäyte otetaan kertanäytteenä lähtevästä vedestä. Näyte kaadetaan suoraan näytteenottimesta pulloon ilman väliletkua tai suppiloa. Näytteiden säilytys: Näytteet on suojattava valolta kaikissa vaiheissa. Jos kuljetusaika on yli 4 tuntia, näytteet on säilytettävä viileässä (2-8 C). Näytteenoton ja analysoinnin välinen aika ei saa viileässä säilytettäessäkään ylittää 24 tuntia. Näytteet eivät saa jäätyä kuljetuksen aikana. Viitteet: standardi SFS 3951/1984

31 Happinäytteen ottaminen vesistöstä (meri, järvi, joki, puro, oja) Näyte otetaan vesistönäytteenottimella siten, ettei näytteenottimeen jää ilmaa. Matalasta vedestä, jossa näytteenotinta ei voida käyttää, näyte voidaan ottaa muoviastialla, jonka pohjaan on kiinnitetty kapea letku. Näytteenottimen tyhjennysletkun pää viedään happipullon pohjalle. Vettä annetaan valua yli pullosta vähintään kaksi kertaa sen tilavuus, jotta ensimmäisenä pulloon tullut kuplittunut ja ilmastunut vesi vaihtuu pois. Vettä juoksutetaan koko ajan, kun letku nostetaan pullosta. Jos varsinaista vesistönäytteenotinta ei voida käyttää matalan syvyyden tai veden vähyyden vuoksi (mm. pienet purot tai ojat), näyte voidaan ottaa veden pinnalta varovasti suoraan pulloon.

32

33 Vesinäytteenoton standardisointi

34 Vesinäytteenoton standardisointi/biologinen tutkimus Kasvualustojen testaus SFS-ISO 9998 Vesitutkimukset. Vesitutkimuksissa mikrobiologisissa pesäkelaskutekniikoissa käytettävien kasvualustojen arviointi painos Putkimenetelmä SFS 4447 Putkimenetelmä veden mikrobiologisessa tutkimuksessa painos Vesinäytteenotto SFS 3951 Vesinäytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten painos Heterotrofiset bakteerit SFS-EN ISO 6222 Veden laatu. Viljeltävien mikro-organismien lukumäärän laskeminen. Pesäkelasku siirrostamalla agar-ravintoalustaan painos

35 Vesinäytteenoton standardisointi Koliformiset bakteerit ja E.coli SFS-EN ISO Veden laatu. Escherichia colin ja koliformisten bakteerien toteaminen ja laskeminen. Osa 1: Kalvosuodatusmenetelmä painos SFS 3016 Veden laatu. Veden koliformisten bakteerien kokonaismäärän määritys kalvosuodatus menetelmällä painos SFS 4088 Veden laatu. Lämpökestoisten koliformisten bakteerien lukumäärän määritys kalvosuodatusmenetelmällä painos SFS-EN ISO Vedenlaatu Escherichia colin ja koliformibakteerien havaitseminen ja laskeminen. Osa 3: Pienen mittakaavan MPN (todennäköisin lukumäärä) liuosmenetelmä Escherichia colin havaitsemiseen pinta- ja jätevesistä painos SFS 4089 Veden koliformisten bakteerien lukumäärän määritys putkimenetelmällä painos

36 Vesinäytteenoton standardisointi Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO Veden laatu. Suolistoperäisten enterokokkien havaitseminen ja laskeminen. Osa 2: Kalvosuodatusmenetelmä painos SFS-EN ISO Veden laatu. Suolistoperäisten enterokokkien havaitseminen ja laskeminen. Osa 1: Pienen mittakaavan MPN (todennäköisin lukumäärä) liuosmenetelmä pinta- ja jätevesille painos SFS 3015 Veden fekaalisten streptokokkien lukumäärän selvitys putkimenetelmällä painos Mikrosienet SFS 5507 Vesitutkimukset. Mikrosienten määritys kalvosuodatusmenetelmällä painos

37 Vesinäytteenoton standardisointi, Klostridit SFS-EN Veden laatu. Sulfiittia pelkistävien anaerobien (klostridit) itiöiden määritys. Osa 1: Rikastus nestemäisessä kasvualustassa painos SFS-EN Veden laatu. Sulfiittia pelkistävien anaerobien (klostridit) itiöiden osoitus ja lukumäärän määritys. Osa 2: Kalvosuodatusmenetelmä painos Pseudomonas aeruginosa SFS-EN Veden laatu. Pseudomonas aeruginosan havaitseminen ja lukumäärän määritys kalvosuodatustekniikalla painos Bakteriofaagit SFS-EN ISO Veden laatu. Bakteriofaagien havaitseminen ja laskeminen. Osa 1: F-spesifisten RNAfaagien laskeminen painos SFS-EN ISO Veden laatu. Bakteriofaagien havaitseminen ja laskeminen. Osa 2: Somaattisten kolifaagien laskeminen painos

38 Analyysit kentällä koeputkireaktioita? Näytteenotto ei tähtää silmällä todennettaviin reaktioihin, vaan analyysilaitteilla tehtäviin selvityksiin, jolloin käytetään erityissensoreita yhdisteiden tunnistamiseen. Litrassa vettä on haitta-aineiden määrät yleisesti osaa grammasta. Tutkittava vesimäärä on suuri, jotta tutkittavia aineita saadaan riittävän paljon määritykseen.

39 Analyysimenetelmät: pikamittauksia ja erotusmäärityksiä Erotus: Esikäsitellyn kaupallisen dieselpolttoaineen GC-EI-MS-kromatogrammit

40 Erotus: Esikäsitellyn kaupallisen dieselpolttoaineen tunnistus

41 Kenttätyöskentely edellyttää Näytteenottajat pätevöityvät koulutuksen ja kokemuksen kautta. Näytteenotto- ja menetelmäohjeet Ohjeet mittareiden kalibrointiin Ohjeet näytteenottimien puhdistuksesta Ohjeet näytteiden kestävöinnistä, kuljettamisesta ja säilyttämisestä Näytteenottajalla tulee olla asianmukaiset tilat välineiden puhdistusta, korjausta ja työvälineiden säilyttämistä varten. Tilaa tulee olla näytteiden esikäsittelyä ja kirjausta varten. Finas S51/2000

42 Kentällä tehtävät mittaukset Näytteenoton yhteydessä tehdään usein mittauksia, joille tulee olla kirjalliset ohjeet (vrt. edellä esitetty taustamateriaali) Näytteenotossa on tilanteita, joihin ei löydy hyvää ratkaisua. Kuitenkin löytyy aina ratkaisu, jolla päästään resursseihin nähden parhaaseen mahdolliseen tulokseen. P. Minkkinen, Näytteenoton virhelähteet, luotettavuuden estimointi ja näytteenottoketjun optimointi

43 Näytteenottimia ja näytekeräysastioita Näytteenottovälineitä: Pumppu, jossa PTFE-, PVC- tai terässisus Materiaalivalinnat ovat tärkeitä, jottei näyte kontaminoidu välinemateriaaleista. Vesinäytteiden keräysastioita

44 Näytteenottimia Näytteenotosta on ohjeita ja -ottimista on yksityiskohtaisia suosituksia. Näytteenoton yhteydessä tehdään mittauksia eli pikamäärityksiä, joille tulee olla kirjalliset ohjeet.

45 VESINÄYTTEENOTTOPAIKKA Ympäristön monitorointinäytteiden keräyksessä on näytteenotto-paikkojen sijoittelulla ratkaiseva merkitys. Kun pyritään saamaan vertailukelpoisia näytteitä eri näytteenottokerroilla, pitää käyttää samoja keräys/ottopaikkoja. Näytteenoton tavoitteena on kerätä häiriytymättömästi ja ennen kaikkea edustavasti ympäristönäyte laboratoriotutkimuksiin. Tämä asettaa suuria vaatimuksia näytteenottovälineistön puhtaudelle, näytteenotto-järjestykselle, keräykselle (mm. aika, määrä, lämpötila, kosteus, virtausnopeus) ja tutkimukselle.

46 NÄYTTEENOTTO On-line -mittauksia lukuun ottamatta kaikki näytteet yleensä otetaan keräysastioihin, joissa näytteet säilyvät muuttumattomina, eli ne eivät hajoa, haihdu, hapetu tai muuten muuta muotoaan ennen esikäsittelyä ja mittausta. Ympäristönäytteenotto on suunniteltava aukottomasti näytteenoton jälkeinen proseduuri mukaan lukien maksimisäilytysajat.

47 ORGAANISET KEMIKAALIT Orgaaniset kemikaalit vesianalytiikassa käsittää n. 100 yleisemmin käytettyjä synteettisesti valmistettua kemikaalia. Niitä esiintyy juomavesien ottopaikoilla, joiden lähistöllä on teollisuutta, kaatopaikkoja, huoltoasemia tai maatalousalue (kasvimyrkyt). Monet orgaaniset kemikaalit ovat karsinogeenisia, täten niille on määritelty matalat pitoisuudet juomavedessä (<mg/l) Ne jaetaan helposti haihtuviin orgaanisiin kemikaaleihin (VOC-yhdisteet) ja synteettisiin orgaanisiin kemikaaleihin (SOC-yhdisteet) Koska ne ovat haihtuvia, vesinäytteen keräys suoritetaan tavanomaisesta poikkeavalla tavalla omana keräyksenä.

48 Kokonaisorgaaninen hiili (TOC) Kokonaisorgaanisella hiilellä (TOC) tarkoitetaan vesinäytteeseen jäävää hiiltä, kun epäorgaaninen hiili poistetaan hapottamalla ja kuplittamalla TOC-pitoisuus mitataan selvitettäessä veden puhtaus.

49 Pohjaveden ominaisuuksia tutkitaan näytteenottopaikalla Kentällä mitataan: ph, sähkönjohtavuus, happi- ja hiilidioksidipitoisuus, redoxpotentiaali ja lämpötila. Laboratoriossa määritetään mm. ph, sähkönjohtavuus, väri- ja kaliumpermanganaattiluku, alkaliteetti, bikarbonaatti, sulfaatti, kloridi, fluoridi, bromidi, nitraatti, fosfaatti, kalsium, magnesium, strontium, barium, beryllium, natrium, kalium, litium, rubidium, piihappo, kokonaiskovuus, alumiini, boori, rauta, mangaani, kupari, sinkki, nikkeli, koboltti, kromi, lyijy, kadmium, vanadiini, molybdeeni, seleeni, hopea, tallium, arseeni, antimoni, vismutti, radon, uraani, torium, orgaaniset yhdisteet

50 Sameus Samea näyte otetaan bakteerien ja virusten tutkimukseen annettujen ohjeiden mukaan. Sameassa näytteessä on hienopartikkelia, joka on mahdollisesti peräisin mm. savesta, hiekasta, veteen liukenemattomasta orgaanisesta aineksesta. Sameus saattaa johtua myös rankkasateiden aiheuttamasta maaston valumasta vedenottokohteeseen.

51 PINTAVESI Virtaavasta vedestä otettu vesinäyte tulee kerätä keskivirtauksesta keskisyvyydellä. Menettelyllä varmistetaan, että näyte edustaa koko vesivirtaa (tilavuus ja virtauksen nopeus, jne.) Tämä usein vaikuttaa veden laatuun eri vuodenaikoina. Hiljaa virtaavissa vesissä, kuten järvissä, tekojärvissä ja padoissa näytteet tulee kerätä vesien reuna-alueilta niin syvältä, että vesinäyte edustaa normaalia veden pumppaussyvyyttä.

52 Spesifiset ionit Ohjeistusta, kun kentällä ei ole mahdollista tehdä analyysejä Vesinäytteet, joissa on erityisioneja, vaativat kestävöintiä. Tällöin näytteen joukkoon on lisättävä jotain kemikaalia, joka estää näytteen muuttumisen eli saostumisen tai muun kemiallisen muutoksen, mikä haittaa vesinäytteen luotettavaa tutkimusta ja pitoisuusmääritystä. Erikoisioneja, joille mm. tehdään suojaus näytteenoton yhteydessä ovat -rauta, mangaani (ja muutama muu metalli) - lisää 5 ml konsentroitua typpihappoa näytelitraa kohden -typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti, sulfonaatit ja orgaaniset yhdisteet) jäädytä tai laita näyte kylmään -syanidi lisää natrium hydroksidia, kunnes näytteen ph on 11 tai korkeampi. Laita näyte sen jälkeen kylmään. Määritettävät ionit tulee valita ennen näytteenottoa, jotta näyte on otettu oikein ja jotta se on käsitelty kuljetusta ja säilytystä varten oikein.

53 Bakteerien ja levän tutkimukseen näyte Bakteerinäyte Vesinäyte tulee kerätä steriileihin astioihin. Minimitilavuus vettä on 20 ml. Näyte säilytetään kylmässä heti näytteenoton jälkeen. Bakteerinäytteet tulee analysoida 6 tunnin sisällä, mutta viimeistään 24 h näytteen keräyksestä. Levänäyte Vesinäytettä, jossa epäillään leväesiintymää ja josta tehdään solulaskentaa, tulee olla 1 litra ja se olisi hyvä olla läpinäkymättömässä astiassa. Ilmatilaa ei saa olla kuin 25 mm. Jos analyysiin pääsy kestää yli 24 tuntia, näyte laitetaan kylmään. Näytteiden analysointi näytteenoton jälkeen vaatii erikoisjärjestelyjä laboratoriolta.

54 Vesinäytteen keräys bakteerien määritystä varten Näyteastia steriili: autoklavoitu uusiokäyttöinen boorisilikaattilasiastia tai muovipullo, jossa on steriloitu muovinen pussi vesinäytteen keräykseen Lisätään natriumtiosulfaattia klooria ja halogeeniyhdisteitä sisältäviin näytteisiin, jotta estetään pelkistyminen näytteenoton jälkeen ja estetään bakteerien aktiivisuus Vesijohtovedestä (hanavesi) kerätään näyte ensin kuumasta vedestä, sen jälkeen normaalilämpöisestä ja sitten kylmästä vedestä.

55 Ympäristövesien monitorointi ja analytiikka Luennon sisältö 1. seurattavista yhdisteistä yleistä 2. pikamenetelmät 3. pitoisuusrajavaatimuksista 4. alkuaineiden ja yhdisteryhmien summamittauksista 5. esikäsittelymenetelmiä yhdiste- ja spesiesanalyysiin: a) perinteisemmin käytettyjä esikäsittelytapoja b) uusinta tekniikkaa käyttäviä esikäsittelytapoja 6. kalibrointi ja kvantitointi 7. esimerkkejä: a) GC b) HPLC c) CE 8. viitteet

56 EPÄORGAANISET KEMIKAALIT MISTÄ PÄÄSTÖT JOUTUVAT VESISTÖÖN? kotitalous veden pehmentimien käyttö sellu-, öljy- ja perusteollisuus (rikkipäästöt suurimmaksi osaksi peräisin energiatuotannosta) EPÄORGAANISET KEMIKAALIT hyvin poolisia hyvin vesiliukoisia sisältävät hydroksyyli-, typpi-, rikki- ja/tai halogeeniryhmiä

57 RASKASMETALLIKONTAMINAATIOT MIKSI HAITALLISIA? toksisia: lyijy, tina, kadmium, elohopea affiniteetti rikkiä sisältäviin ryhmiin: estävät entsyymitoimintaa reagoivat proteiinien karboksyylihapporyhmien ja aminoryhmien kanssa muodostaen komplekseja kadmium-, kupari-, lyijy- ja elohopeaionit sitoutuvat solumembraaneihin estäen solukalvon läpi tapahtuvaa solutoimintaa raskasmetallit saattavat myös saostaa fosfaattia sisältäviä bioyhdisteitä tai katalysoida niiden hajoamista

58 TORJUNTA-AINEET JA MAATALOUSVALUMAVEDET LUONNOSSA -synteettiset kemikaalit vaikuttavat mm. solutoimintaan orgaaniset fosforiyhdisteet (mm. metyyliparation) klooratut hiilivedyt (mm. DDT, Aldrin) karbamaatit pyretriinit ja pyretrinoidit fenoksihapot herbisidit ja lahonestoaineet

59 Fenolit ympäristömyrkkyjä kloorifenolien suurin sallittu kokonaispitoisuus juomavedessä on 0,5 µg/ml yksittäisen kloorifenolin pitoisuus ei saa ylittää 0,1 µg/ml Fenolien lähteet OH pestisidit, teollisuus, liikenne Nitro (NO 2 )-ryhmä ja kloridi (Cl)-ryhmä aromaattisessa renkaassa vaikuttavat yhdisteen kemiallisiin ominaisuuksiin

60 Humusyhdisteet (humushapot, fulvohapot, humiini ja maatumaton orgaaninen aines) Muodostuvat luonnossa, kun kasvien ja eläinten biologisen ja kemiallisen hajoamisen seurauksena mikrobien hajotuksella Humushapot sisältävät polymeroituneita orgaanisia happoja, joissa on karboksyyli- ja fenoliryhmiä, jotka kompleksoituvat mm. metalli-ionien, kationisten orgaanisten yhdisteiden ja radionuklidien kanssa

61 POHJAVEDEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS Kovuus = rasvahappoja saostavien kationien (esim. Ca, Mg, Fe, Al, Mn, Sr, Zn) määrä veden kovuus ilmaistaan yleensä ns. kalsiumkarbonaattikovuutena, jolloin analysoidaan Ca ja Mg; Kovuus saadaan kaavasta: Hr = 2,5 x Ca (mg/l) + 4,1 x Mg (mg/l) sähkönjohtokyky = veden kyky johtaa sähköä (veden ionikonsentraatio, josta saadaan myös elektrolyyttipitoisuus) ph = veden happamuusaste; Se ilmaisee sekä vety että hydroksyyli-ionien konsentraation alkaliteetti = vedessä olevien emäksisten yhdisteiden määrä alkaliteetti ilmaisee veden kykyä neutralisoida happoja l. puskurikapasiteetin; Suomessa veden alkaliteetti riippuu pääasiassa sen sisältämästä vetykarbonaatin (HCO 3- ) määrästä; puskurikapasiteetti on luokkaa 1 mmol/l

62 POHJAVEDEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS hiilidioksidipitoisuus pohjavedessä on peräisin maaperän pintaosista ja ilmakehästä hiilidioksidi dissosioi vettä ja muodostuu vetykarbonaatti- (HCO 3- ) ja vety (H + )-ioneja; ilmiö näkyy ph:ssa TDS = Total Dissolved Solids = veteen liuenneen kiintoaineen kokonaismäärä luonnonvesissä TDS vaihtelee sadevedessä (10 mg/l) suolaisen veden (10000 mg/l) Na: 1 5 mg/l (vanhoilla merenpohja-alueilla mg/l) Ca: mineraalien rapautuminen ja sadevesi Mg :lähteitä dolomiitti ja magnetiitti ja tummat mineraalit Si maan kuoren yleisin alkuaine suuri osa heikkoliukoisia happamassa ja neutraalissa ympäristössä, joten pohjavesissä piitä on n mg/l (vulkaanisten kivien alueella voi olla 100 mg/l)

63 POHJAVEDEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS Fe kallioperästä ja maaperästä (min. koostumus; hematiitti, magnetiitti, biotiitti, kloriitti, sarvivälke, sideriitti, kiisut), pohjaveden vallitseva happi- ja redox olosuhteet sekä mikrobien toiminta Fe- hyvin johtavissa karkearakeisissa maalajeissa olevan pohjaveden rautapitoisuus on pieni (n. 0,1 mg/l) Fe - hapettomissa tai vähähappisissa olosuhteissa tiiviiden maakerrosten alla pitoisuus voi olla useita mg/l Mn esim. sarvivälke ja biotiitti; käyttäytyy pohjavesissä kuten rauta mutta pitoisuudet yleensä puolta vähemmän Cu hivenaine 2 10 µg/l Cl pintavesissä yleensä alle 10 mg/l, pohjavesissä pääosa klorideista tuulen kuljettamasta merisuolasta; kloridipitoisuuden nousu pohjavesissä voi johtua reliktisistä merivesistä tai tiesuolauksesta

64 POHJAVEDEN KEMIALLINEN KOOSTUMUS F pohjaveden fluoridi lähtöisin pääosin maa- ja kallioperän mineraaleista (apatiitti, fluoridi, sarvivälke), osa fluoridista peräisin kasvinsuojeluaineista, desinfiointiaineista sekä kemianteollisuuden jätevesistä Suomen pohjavesien fluoridipitoisuudet vaihtelevat 0,01 2,0 mg/l, rapakivialueilla paikoin useita mg/l sulfaatti Suomen pohjavesissä pitoisuudet yleensä n. 10 mg/l paitsi sulfidimalmialueilla ja rannikon alunamailla sulfaattipitoisuus voi kasvaa myös happaman sateen vaikutuksesta Al maa- ja kallioperän yleisimpiä alkuaineita mutta heikkoliukoinen hieman happamissa ja neutraaleissa olosuhteissa; Suomen pohjavesissä n. 30 mg/l

65 LIKAANTUMISEN INDIKAATTORIT HYVÄLAATUINEN VESI ON HAJUTON, MAUTON, VÄRITÖN JA KIRKAS hajun voi veteen aiheuttaa levät, sienet, putkistojen bakteerikasvusto, jätevedet, korkea ammoniumpitoisuus sameutta voi aiheuttaa esim. pintavesien pääsy kaivoon, korkeat Al, Fe, Zn, Mn pitoisuudet, savipartikkelit ja orgaaninen aines (humus) väri rauta ja mangaani yleisimpiä värimuutoksen aiheuttajia kaliumpermanganaatin kulutuksen perusteella mitataan veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien, lähinnä orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää (vrt. myöhemmin esitettävä COD-menetelmä) saastumattomien pohjavesien KMnO4-luku on välillä 1 5 mg/l typpiyhdisteet (NH 4, NH 3, NO 2 ) peräisin sadevedestä, orgaanisen aineksen hajoamisesta maaperässä, lannoitteista, teollisuuden, asutuksen ja kaatopaikkojen jätevesistä fosfaatti epäorgaanisesti sitoutuneen fosforin määrä (lannoitus) kalium Suomessa alle 1 mg/l

66 POHJAVEDEN LAATUVAIHTELUT SUOMESSA kaliumpermanganaattiluku ja väriluku kuvaavat veden humuksen ja saviaineksen määrää ja värillisyyttä osoittaen suoalueiden ja pintavesien vaikutuksen pohjavesiin; Ne ovat korkeita siellä missä ovat kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet Suomen etelä- ja lounaisosissa korkeita alumiinipitoisuuksia (savipartikkelien pääsy pohjavesiin) karbonaattikivien alueilla kohonneita ph-, sähkönjohtavuus-, kokonaiskovuus- ja alkaliniteettiarvoja verrattuna happamien kivilajien alueisiin keskimääräistä emäksisempiä pohjavesiä on rannikkoalueilla ja etenkin Ahvenanmaalla, Lounais-Suomessa ja Peräpohjolassa (kalkkikiveä maa- ja kallioperässä) alkaliniteetissa jopa kymmenkertaisia eroja Suomen olosuhteissa; heikoin puskurikyky on Lapissa ja paras puskurikyky lounaisrannikon, Ahvenanmaan ja Peräpohjolan pohjavesissä fluoridi korkea Kaakkois- ja Lounais-Suomessa nitraatit kohonneita karjatalousalueilla (Savo, Etelä-Karjala)

67 Ympäristövesinäytteiden analyysimenetelmiä Määritysten tavoitteet: 1) Suorittaa luotettava näytteenotto 2) Tehdä toistettava näytteen esikäsittely 3) Optimoida analyysimenetelmät luotettaviksi 4) Identifioida, erottaa ja selvittää pitoisuus niin monesta yksittäisestä yhdisteestä kuin mahdollista samaa menetelmää käyttäen. 5) Tutkia yksittäiset yhdisteet erikseen Summamittaukset eivät anna riittävää tietoa.

68 Kentällä tapahtuvat perusmittaukset -ph -sameusmittaukset -johtokykymittaukset

69 Perinteiset analyysimenetelmät, jotka eivät erottele yksittäisiä yhdisteitä/ioneja Epäorgaaniset ionit ympäristövesistä ja jätevesistä (mm. kloridi): virtausinjektointianalyysillä (FIA) derivatisointia ja spektrofotometrista detektointia käyttäen: perustuu värjäykseen ja absorbanssin intensiteetin mittaukseen (Lambert-Beer A = e c l) Happo-emäs-titraus: sulfaatin määritys Kloridi: Hopeanitraatilla saostustitraus Kalsiumin määritys: oksalaattititrauksella Mangaanin määritys perjodaattihapetuksen jälkeen permanganaattina VIS-spektrofotometrisesti.

70 Veden orgaanisten hiiliyhdisteiden kokonaispitoisuus (TOC) Liuenneiden orgaanisten yhdisteiden määrä Menetelmässä hapetetaan kalium peroksidisulfaatilla (K 2 S 2 O 8 ) kaikki liuennut orgaaninen hiiltä sisältävä materiaali hiilidioksidiksi, joka mitataan. Näyteliuokseen lisätään vielä fosforihappoa ja ilmaa tai typpikaasua, jolloin kaikki HCO 3- ja CO 3 2- ionit muuttuvat CO 2 :ksi Näyteliuos pumpataan detektointikammioon, jossa UV-aallonpituus 184,9 nm aiheuttaa fotokemiallisen reaktion ja tuloksena on HO. -radikaali: orgaaninen materiaali + HO. ---> CO 2 + H 2 O Hiilidioksidi absorboidaan puhtaaseen veteen, jonka johtokyky mitataan.

71 Chemical oxygen demand (COD) ISO 6060 Kokonaishapen kulutusmäärää (COD): hapen kulutus lasketaan kaliumdikromaatin avulla, joka reagoi hapettuvien yhdisteiden kanssa. Mittaus tehdään 1L:n erästä vettä: Valmiit putket sisältävät kaliumdikromaattiliuosta, johon pipetoidaan 10 ml vettä (1 mol K 2 Cr 2 O 7 vastaa ekvivalentti 1,5 mol O 2 ) Näyte hydrolysoidaan rikkihappoliuoksessa (+naamioijana elohopeasulfaatti, joka poistaa kloridin) lämmittämällä sitä 2 tuntia. Liuos muuttuu oranssin keltaisesta vihreäksi tai mustaksi, riippuen näytetyypistä. Mittaus tehdään spektrofotometrillä aallonpituudella 620 nm (c=0-15 g/l) Ongelmia tulee mittauksessa, jos näytteessä on ligniiniä, sokereita ja kloridia. Muita analyysiä hidastavia seikkoja: TOC pitää määrittää ensin sen jälkeen on arvioitavissa, missä suhteessa näyte on laimennettava COD-analyysiin Ympäristö- ja teollisuusnäytteiden analysoinnissa kallis COD = 2,666 x TOC menetelmä on hidas ja

72 Sensorointimenetelmät ELECTROCHEMICAL SENSORS

73 Sensorointimenetelmät ELECTROCHEMICAL SENSORS

74 Laitteita Sameusmittari, kannettava COD-mittalaite, siirrettävä COD-mittari kenttäkäyttöinen ph-mittari johtokykymittari, kannettava veden kovuusmittalaite

75 Laitteita ja määrityksiä

76 Laitteita ja määrityksiä

77 Laitteita ja määrityksiä

78 Määrityksiä

79 Laitteita ja määrityksiä/cod 4

80 Laitteita ja määrityksiä

81 Laitteita ja määrityksiä KIRJALLISUUTTA AIHEESEEN: Juha Vanhanen, Pirita Mikkanen, Jussi Nikula, Jari Hiltunen Ympäristömittauksen ja -monitoroinnin arvoketjujen tuotteistaminen, SITRA, 2007, ISBN ; Bruttel, P., A., Seifert, N., Analysis of water samples and water constituents with Metrohm instruments, Metrohm, Herisau, Fukushi, K., Ito, H., Kimura, K., Yokota, K., Saito, K., Chayama, K., Takeda,

82 ION CHROMATOGRAPHY (IC) -ON-LINE MEASUREMENTS The Process of Ion Chromatography The method starts with the introduction of a sample into a sample loop of known volume. An aqueous solution (mobile phase) carries the sample from the loop onto a column containing a stationary phase (typically a resin or gel matrix). The stationary phase contains charged groups. The target analytes are retained on the stationary phase. The analytes of interest are detected by some means, typically by conductivity or light absorbance.

83 On-line monitoring of anions in waters Complete characterization with multicomponent analysis provides more information than single component or bulk property measurements such as dip probes or ion selective electrodes. Multiple sampling points save sample collection time and labor costs. Precise and accurate results are characteristic of chromatographic techniques. Michael J. Doyle, Beverly J. Newton, Dionex Corporation, 1228 Titan Way, Sunnyvale, CA, 94088, USA. Ion chromatography - column

84 Ion chromatography Valmistaja: EST Analytical Laite: ENCON

85

86 VIITTEET 1. Passell, T. O., Use of On-line Ion Chromatography in Controlling Water Quality in Nuclear Power Plants, J. Chromatogr. A, 671, (1994) 2. Thompsen J. C., Process Control and Quality, 2, (1992) waters.com

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti

Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012. Loppuraportti Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä -hanke 2/2011-12/2012 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti Geological Survey of Finland, Report of Investigation 128, 1995 Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 155 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report

Lisätiedot

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 22.10.2014 Lassi Korhonen TIIVISTELMÄ Tutkielmassa käydään läpi vesianalyysin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI

ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI ETELÄ-KARJALAN KAIVOVESIPROJEKTI HAJA-ASUTUSALUEELLA 2001-2003 1 Tiivistelmä Etelä-Karjalan kuntien ympäristöterveydenhuollot selvittivät alueen yksityistalouksien talousvesikaivojen kuntoa ja veden hygieenistä

Lisätiedot

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet

Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Opas analyysitulosten tulkintaan Talousvedet Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Opas talousveden analyysitulosten tulkintaan Tämä opas talousvesianalyysitulosten tulkintaan on laadittu Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Lisätiedot

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy

VESIKOULU. Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa. Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy VESIKOULU Tietopaketti juomavedestä ja sen valmistuksesta Suomessa Aino Pelto-Huikko ja Niina Vieno 13.11.2009 Vesi-Instituutti WANDER/Prizztech Oy Sisällysluettelo Esipuhe......................................................................

Lisätiedot

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006

TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna M., Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984-2006 Vesi-Instituutin julkaisuja 2 TALOUSVEDEN LAATU SUOMESSA VUOSINA 1984-2006 Keinänen-Toivola Minna

Lisätiedot

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn

SUODATINESITE. Vaativaan vedenkäsittelyyn SUODATINESITE Vaativaan vedenkäsittelyyn SISÄLLYSLUETTELO Vedensuodattimen valinta Vesianalyysit ja vesianalyysipakkaukset Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto Raudan ja mangaanin poisto

Lisätiedot

5 Kaivonpaikkatutkimukset

5 Kaivonpaikkatutkimukset 5 Kaivonpaikkatutkimukset 5.1 Yleistä Pohjavettä saadaan maaperästä tai kalliosta. Parhaat mahdollisuudet hyvälaatuisen pohjaveden saantiin on hiekka- ja soraesiintymissä. Moreenialueilta saadaan myös

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia?

Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? Vesitutkimustulosten tulkinta 1 (6) AHe: Vesianalyysien Tulkinta A Miten tulkita yleisimpien vesitutkimusten tuloksia? TALOUSVEDEN MIKROBIOLOGISET JA

Lisätiedot

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT

TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT / LOKAKUU 2003 TALOUSVEDEN RADIONUKLIDIEN POISTOMENETELMÄT P. Vesterbacka, T. Turtiainen, K. Hämäläinen, L. Salonen, H. Arvela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY

Lisätiedot

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA

TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA TÄYDELLINEN VALIKOIMA VEDENKÄSITTELYLAITTEITA MITÄ VESIANALYYSIT KERTOVAT? Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 2001 asetuksen N:o 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Käyttöveden riittävyys ja laatu maatalouden suurissa tuotantoyksiköissä

Käyttöveden riittävyys ja laatu maatalouden suurissa tuotantoyksiköissä MTT:n selvityksiä 108 Käyttöveden riittävyys ja laatu maatalouden suurissa tuotantoyksiköissä Sanna Sorvala, Maarit Puumala ja Marja Lehto Teknologia MTT:n selvityksiä 108 34 s. Käyttöveden riittävyys

Lisätiedot

6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin

6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin 6 Esimerkkejä kaivon sijoittamisesta erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin 6.1 Yleistä Kaivo sijoitetaan kiinteistölle luvussa 5 esitettyjen kaivonpaikkatutkimusten ja muiden selvitysten perusteella.

Lisätiedot

SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA

SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA SEMINAARITYÖ POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Arvonen POHJAVEDEN KÄYTTÖ HAJA-ASUTUSALUEELLA 1. Pohjavesi Pohjavesi on maan huokosissa ja kallioraoissa olevaa vettä. Pohjavettä muodostuu sadevesien

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA

VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA VESIHUOLTO VANTAAN SEUTULAN HAJA-ASUTUSALUEEN LAPSIPERHEIDEN TALOUKSISSA 2 15 1 5 6 9 1 1 Koivikko Pirttiranta Reuna/Riipilä Perhepäivähoitajat 12 8 Porakaivot Rengaskaivot Lotta Kivikoski Vantaan kaupungin

Lisätiedot

RAKENTAMINEN. Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

RAKENTAMINEN. Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Lz RAKENTAMINEN Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristöopas 9 RAKENTAMINEN Tuomo Hatva, Toivo Lapinlampi, Juhani Gustafsson, Leena Hiisvirta, Jouko Liimatainen, Laina Salonen, Erkki Santala & Harri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012

LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 LEMPÄÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 2012 Lempäälän kunnan tekninen toimi Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen LEMPÄÄLÄN KUNTA YMPJAOS 15.5.2012 31 KHAL 28.5.2012 155 KVAL 13.6.2012 48 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans

General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Southern Finland Office Espoo Archive Report no. 141/2013 General guidelines for sampling procedures in aggregate production sites and sampling plans Tarja Hatakka, Birgitta

Lisätiedot

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla

Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA PORIN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Ari Ahomäki 2014 SISÄLLYSLUETTELO OSA I... 5 YLEINEN OSA... 5 1 JOHDANTO... 6 2 POHJAVEDEN SUOJELUUN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 8 2.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot