Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2

3 Hallituksen toimintakertomus Vuoden 2010 olennaiset tapahtumat Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ja Venäjän energiaministeri Sergey Shamtko vierailivat Kymijärven voimalaitoksella tutustumassa Lahti Energian tehokkaaseen tapaan hyödyntää jätettä energiantuotannossa. Uuden KYVO2-voimalaitoksen huhtikuussa alkanut rakentaminen ja laitoksen energiajätteen kaasutuskonseptin herättämä kansainvälinen mielenkiinto leimasivat koko vuotta. Lahti Energia päätti sen vuoksi rakentaa voimalaitoksen yhteyteen myös nykyaikaisen vieraiden vastaanottotilan. Voimalaitoksen peruskiven muurasi syyskuussa ministeri Pekkarinen. Lahti Energian Polttimon lämpökeskuksella tapahtui öljyvahinko Vahingon seurauksena maaperään ja Vesijärven rantaan pääsi vuotamaan noin 5 m3 kevyttä polttoöljyä, jonka pelastuslaitos keräsi pois. Seurannan mukaan Vesijärvelle ei aiheutunut vahinkoa. Toukokuussa Lahti Energia Oy:n hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esittelemän uuden riskikäsikirjan ja yhtiö liittyi myös Nord Pool ASA:n jäseneksi. Kesäkuussa yhtiö lanseerasi konsernin uudet arvot, jotka ovat: - Tahto kehittää - Halu saada aikaan - Aito yhteistyö LE-Sähköverkko Oy valmistautui vuoden aikana sähköenergiamittareiden vaihtamiseen etäluettaviksi. Kaikki jakelualueen mittarit vaihdetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Varsinaiset asennukset aloitettiin syyskuussa. Lahti Energia otti marraskuussa käyttöön Mukkulan 50 MW:n lämpökeskuksen, joka parantaa olennaisesti pohjoisen Lahden lämmityksen varmuutta mahdollisissa talvikauden huippukulutusja vikatilanteissa. Lahti Energia jatkoi vuoden aikana investointejaan päästöttömään energiantuotantoon. Syyskuussa yhtiö lisäsi omistustaan Suomen Hyötytuuli Oy:ssä 1/9 osasta 1/8 osaan. Joulukuussa otettiin käyttöön Tornion tuulivoimapuisto, joka noussee tuotannoltaan Suomen suurimmaksi tuulivoimapuistoksi. Lahti Energian osuus puistosta on noin 5 %. Kaksi suomalaista ydinvoimahanketta, OL4 ja Fennovoima, saivat periaatepäätösluvan ja projektit jatkuvat. Lahti Energia on molemmissa hankkeissa mukana pienellä, mutta itselleen merkittävällä osuudella. Yhtiön vuoden 2006 suolahappovahinkoon liittyvät asiat saatiin päätökseen. Vakuutusyhtiö Fennia ja Lahti Energia sopivat asian ja vahingonkorvausten määrän lokakuussa, ennen asian pääkäsittelyä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Yhtiölle toimitettu, syksyn 2008 kivihiilikauppaan liittyvä haastehakemus, jossa hakija vaati korvausta 1,69 milj. USD sopimusrikkomuksesta sovittiin ilman oikeudenkäyntiä. Lahti Energian sähkön myynnin asiakasmäärä kasvoi yli uudella asiakkaalla. Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli tilivuonna 180,0 (162,4) miljoonaa euroa, lisäystä edellisvuodesta oli noin 10,8 %. Liikevoitto oli 51,2 (29,6) miljoonaa euroa, jossa nousua edellisvuodesta oli 72,8 %. Kokonaispoistot olivat 15,8 (16,1) miljoonaa euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 47,7 (25,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 35,7 (19,4) miljoonaa euroa. Suluissa olevat luvut ovat konsernin tilinpäätöksen lukuja vuodelta Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto oli 148,4 (135,2) miljoonaa euroa, josta sähkön myynnin osuus oli 47 %, lämmön myynnin osuus 42 %, kaasun myynnin osuus 5 % ja muun toiminnan tuottojen osuus 5 %. Tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 35,3 (30,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 35,5 (16,1) miljoonaa euroa eli 23,9 % (11,9) % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,6 (10,6) miljoonaa euroa ja kokonaispoistot 10,1 (10,9) miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 33,6 (13,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön kirjanpidollinen tulos tilikaudelta oli 33,5 miljoonaa euroa voitollinen. Konsernin investoinnit Konsernin pysyvien vastaavien investoinnit olivat 57,7 (34,9) miljoonaa euroa, josta emoyhtiön investointien osuus oli 50,5 (26,7) miljoonaa euroa. KYVO2-voimalaitoksen rakentaminen alkoi täydellä teholla ja investointikustannuksia syntyi vuoden aikana 47,3 miljoonaa euroa, joista 8,5 miljoonaa katetaan investointituilla. Muita merkittäviä voimalaitosinvestointeja olivat Mukkulan lämpökeskuksen valmistuminen sekä huippulämmönvaihtimen asentaminen Kymijärven voimalaitokselle. Kaukolämpöverkon investoinnit olivat 4,2 miljoonaa euroa. Suurimpia kohteita olivat kaukolämpöverkon vahvistusyhteyksien rakentaminen Lahdessa Vipusenkadulle ja Iso-Paavolankadulle. 3

4 LE-Sähköverkko Oy:n investoinnit olivat 7,2 (8,2) miljoonaa euroa. Sähköenergiamittareiden vaihtaminen etäluettaviin aloitettiin syksyllä. Tämän lisäksi yli 63 A mittareiden tehostettua vaihtoa jatkettiin. Jakeluverkon investoinneista 15 % kohdistui kohteisiin, joissa haluttiin ennen kaikkea parantaa sähkön laatua. Muilta osin rakentaminen jakaantui puoliksi uudisrakentamiseen ja korvausinvestointeihin. Siirtoverkossa suurin yksittäinen hankinta oli 40 MVA päämuuntaja Lahden Nikkilään, josta aiempi 20 MVA muuntaja siirrettiin Salpakankaan sähköasemalle Hollolaan. Konsernin rahoitus Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 126,3 miljoonaa euroa, joista lainat Lahden kaupungille olivat 50,4 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden aikana 5,9 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman korkokulut tuloslaskelmassa olivat 4,2 miljoonaa euroa. Rakennusaikaisia korkoja kirjattiin taseeseen 0,3 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman osuus liittymismaksuja lukuun ottamatta oli 65,1 % (59,5) emoyhtiön taseen loppusummasta. Emoyhtiön leasingvastuiden määrä oli tilivuoden lopussa 14,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös vuokrakohteen jäännösarvo. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 233 henkilöä ja tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 237 vakinaista henkilöä. Emoyhtiön henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 177 henkilöä. Tilikauden päättyessä emoyhtiön palveluksessa oli 179 vakinaista henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli 11. Tilapäisesti yhtiön palveluksessa olleet työntekijät työskentelivät konsernissa yhteensä 29,1 henkilötyövuotta. Tilikauden aikana eläkkeelle jäi 15 henkilöä ja uusia henkilöitä rekrytoitiin 27. Henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta ja työsuhteen kesto keskimäärin 20 vuotta Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa (emo) Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa (konserni) Palkat ja palkkiot (emo) Palkat ja palkkiot (konserni) Konsernirakenne Emoyhtiö Lahti Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt muodostavat Lahti Energia -konsernin. Lahti Energia -konserniin kuuluu 100 prosenttisesti omistetut tytäryhtiöt LE- Sähköverkko Oy sekä Kiinteistö Oy Saimaankatu 64. Osakkuusyhtiöitä ovat Asikkalan Voima Oy (50 %), C-Ella Oy (33,3 %) sekä Lahden Seudun Puhelin Oy (20,9 %). Lahti Energia Oy:n omistaa Lahden kaupunki 100 prosenttisesti. Vuosi 2010 oli yhtiön 21. tilikausi ja 20. koko vuoden mittainen. Tilikauden lopussa Lahti Energia Oy:llä oli ( ) sähkön myyntiasiakasta. Kaukolämpöasiakkaita oli (+181), höyryasiakkaita 8 (-1) ja maakaasuasiakkaita 402 (+5). LE-Sähköverkko Oy:llä oli (+1 093) sähkön siirtoasiakasta. Ympäristö Polttimon lämpökeskuksen pääsiäisenä sattuneen öljyvahingon seurauksena maaperään ja Vesijärven rantaan pääsi vuotamaan noin 5 m3 kevyttä polttoöljyä. Pääosa valuneesta öljystä saatiin kerättyä vedestä nopeasti pois ja järven tilaa seurattiin tehostetusti useiden kuukausien ajan. Syksyllä päättyneen seurannan perusteella öljyvuodosta ei aiheutunut haittaa vesieliöstölle. Maaperästä öljy saatiin puhdistettua kokonaan pois. Vuoden 2008 Joutjoen öljyvahingon syyksi selvisi alhaisen pohjaveden tason vuoksi kallioöljysäiliöstä jäähdytysvesitunnelin kautta Joutjokeen tihkunut öljy. Pohjaveden pinnan tason säätelemiseksi rakennettiin syksyn 2010 aikana vesiverhojärjestelmä. Korkein hallinto-oikeus teki lopullisen päätöksensä vuonna 2002 jätetyn Kymijärven voimalaitoksen ympäristölupahakemuksen suhteen. KHO palautti luvan käsittelyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Vuonna 2010 Lahti Energia jätti kaksi ympäristölupahakemusta. Näistä toinen koskee Miekan tuhkan läjitysalueen laajentamista ja toinen Heinolan voimalaitoksen lupamääräysten päivittämistä. Lahti Energia osallistui edelleen aktiivisesti Lahden kaupungin ilmastotyöryhmän työskentelyyn ja oli mukana Hollola-Lahti-Nastola ilmasto-ohjelman toteutuksessa. Lisäksi osallistuimme IMMUhankkeeseen (Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään). Lahti Energia on osallistunut myös ilmanlaadun yhteistarkkailuun Lahdessa ja Heinolassa sekä Vesijärven yhteistarkkailuun. Lahti Energia on ollut edelleen mukana tukemassa työtä Vesijärven tilan parantamiseksi rahoittamalla merkittävillä summilla Vesijärviohjelmaa ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä. 4

5 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Lahti Energia sai tammikuussa päätökseen vuodesta 2009 asti käydyt neuvottelut Heinolan voimalaitoksen asiakkaiden kanssa. Solmitut sopimukset ovat pitkäaikaisia ja varmistavat Heinolan voimalaitoksen pitkäjänteisen kehittämisen. Neuvotteluihin liittyy 5,2 miljoonan euron sopimuskorvaus, joka parantaa Lahti Energian vuoden 2011 tulosta. Merkittävimmät riskit Yhtiön tärkein voimalaitos Kymijärvi on rakennettu vuonna 1975 ja sen ikääntymisestä mahdollisesti aiheutuva aleneva käytettävyys muodostaa edelleen merkittävän teknisen ja taloudellisen riskin yhtiölle. KYVO2-projekti on vuoden 2011 aikana aktiivisimmillaan. Suureen teolliseen rakennusprojektiin liittyy erilaisia riskejä, joista voimalaitoksen vuoden 2011 lopulla aloitettavaan käyttöönottoon ja sen aikatauluun liittyvät riskit ovat merkittävimmät. Pääosin ja 1970-luvuilla rakennetut kaukolämpöverkon päälinjat ovat pääsääntöisesti erinomaisessa kunnossa, mutta yhä raskaampi liikenne ja kiihtyvä kaupunkirakentaminen putkilinjojen päällä ja läheisyydessä lisäävät vaurioiden todennäköisyyttä myös vuonna Myös osin muoviputkin toteutetut aluelämmitysjärjestelmät saattavat lisätä korjaus- ja korvausinvestointeja. Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2011 on alkanut hyvin kylmänä ja pitkä pakkaskausi tarjoaa erinomaisen lähtökohdan lämmönmyynnin vahvan tuloksen tekemiselle. Kylmä talvi parantaa myös sähkönsiirron ja sähkönmyynnin mahdollisuuksia tehdä tulosta. Lisäksi vuonna 2010 käyttöönotettu riskikäsikirja ja vuoden 2009 päätös eriyttää sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnat parantavat edelleen yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2011 aikana. Lahti Energia jatkaa suuria investointeja energiansiirtoverkkoihin vastatakseen kaupungin kiihtyvän kasvun haasteisiin. Kaukolämpöasiakkaita halutaan lisää ja kaukolämmön myyntityötä jatketaan voimakkaasti. Ympäristösyistä Lahti Energia haluaa edelleen nopeuttaa kaukolämpöverkon rakentamista myös niille alueille, jonne tällä hetkellä toimitetaan lämpö muissa muodoissa tai polttoainetoimituksina. Hallitus ja tilintarkastajat Lahti Energian hallitus valittiin yhtiökokouksessa Hallituksessa jatkoivat asianajaja Matti Kataja, tuotekokooja Helena Joenkoski, erikoislääkäri Sari Kurikka, kansanedustaja Tuija Nurmi, pääluottamusmies Reijo Pekonmäki, kansanedustaja Jouko Skinnari, sosiaalikasvattaja Vesa Knuuttila ja kehittämispäällikkö Pekka Komu. Henkilöstön hallitusedustajasta järjestettiin toukokuussa vaali, jonka tuloksena edustajaksi valittiin vuoromestari Matti Kämi. Reijo Pekonmäki kuoli kesken hallituskauden ja hänen tilalleen valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa kansanedustaja Matti Kauppila. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Kataja ja varapuheenjohtajana Jouko Skinnari. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä toimitusjohtaja Janne Savelainen, sihteerinä viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirta ja asiantuntijana kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Audiarev Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Lakonen. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan tuhatta euroa - omaan pääomaan jätetään tuhatta euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on edelleen melko hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on euroa. Osakkeita on kpl ja osakkeen nimellisarvo on 400 euroa. Tunnusluvut Tunnusluvut on esitetty sivulla 30 olevassa taulukossa. 5

6 Tuloslaskelma Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut 6 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Konsernireservin vähennys Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 10 Satunnaiset tuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Laskennalliset verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

7 Tase VASTAAVAA Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta PYSYVÄT VASTAAVAT 12 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet SAAMISET 14 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset konsernin emoyhteisöltä Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit 15 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

8 VASTATTAVAA Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta OMA PÄÄOMA 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA 19 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yhteisöille Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

9 Rahoituslaskelma Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) Vaihto-omaisuuden lis. (-)/väh. (+) Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan sat.eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk Aineell. ja aineett. hyöd. luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisen lainan lyhennys tytäryhteisölle Tytäryhteisön lainan takaisinmaksu Lyhytaikaisten lainojen nostot tytäryhteisöltä Pitkäaikaisten ennakkomaksujen muutos Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksuvelkojen lisäys Saatu konserniavustus Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lis. (+) / väh. (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1. Konsernitilinpäätös 1.1 Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön Lahti Energia Oy:n 100 %:sesti omistamat tytäryhtiöt LE-Sähköverkko Oy sekä Kiinteistö Oy Saimaankatu 64. Konsernitilinpäätökseen on otettu mukaan seuraavat osakkuusyritykset: Asikkalan Voima Oy; omistusosuus 50 %, Lahden Seudun Puhelin Oy; omistusosuus 20,9 % sekä C-Ella Oy; omistusosuus 33,3 %. 1.2 Konsolidointiperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. LE-Sähköverkon osalta syntyneen konsernireservin arvo tilinpäätöshetkellä oli ,70 euroa. Poistoaikaa on jäljellä 8 vuotta. Kiinteistö oy Saimaankatu 64 hankintamenolaskelman mukaisesta konserniaktiivasta oli jäljellä tilinpäätöshetkellä ,79 euroa. Jäljellä oleva poistoaika on 9 vuotta kokonaispoistoajan ollessa 20 vuotta. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuumenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus tilikauden tuloksesta on esitetty konsernituloslaskelmassa rivillä Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta. 1.3 Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Yhdistelyssä on eliminoitu konserniyhtiöiden sisäinen voitonjako, sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat. Sisäisiä katteita ei ole eliminoitu, koska se ei heikennä oikean ja riittävän kuvan saamista konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Arvostusperiaatteet 2.1 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu muuttuvat menot, KYVO2-projektin osalta myös rakennusaikaiset korot. Järjestelmämuutoksen yhteydessä on pysyvistä vastaavista poistettu loppuun poistetut omaisuuserät, mistä aiheutuu epäjatkuvuus liitetietojen kohdassa 12. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan mukaan. Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 5 20 v. Voimalaitos- ja lämmöntuotantolaitteet 8 20 v. Verkostot ja mittarit v. Koneet ja kalusto 5 v. Muut pitkävaik. menot ja aineell. hyödykkeet 5 10 v. Pysyviin vastaaviin sisältyvät tavaravarastot on arvostettu käyttäen välittömään hankintamenoon perustuvaa keskihintaa. 2.2 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti välittömän hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 2.3 Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai alempaan markkinahintaan. Saamiset saman konsernin emoyhteisöltä sisältää Lahden kaupungin konsernipankkiin yhdistettyjen tilien saldot sekä konsernipankin kautta tehdyt sijoitukset Välittömät verot Verot on laskettu suoriteperusteisesti. Kertynyt poistoero on jaettu konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä poistoeron muutos konsernituloslaskelmassa laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen Johdannaiset Yhtiö käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumisessa sähkön hinnan vaihtelusta aiheutuvia riskejä vastaan sekä koronvaihtosopimuksia vaihdettaessa yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Koronvaihtosopimusten maturiteetti on pisimmillään 10 vuotta. 3. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Lämmön ja höyryn myyntitulot on vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitetty eri tileillä, vuonna 2009 yhdistettynä. Muilta osin tilivuoden tulosta ja tasetta voidaan pitää vertailukelpoisena edellisvuoden tulokseen ja taseeseen. 10

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liikevaihto Sähkön myyntitulot Sähkön siirtotulot Lämmön myyntitulot Höyryn myyntitulot Kaasun myyntitulot Päästöoikeuksien myyntitulot Asennus- ja huoltotyöt Liittymismaksutulot Muut myyntiin liittyvät tulot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Konsernin hallintopalvelut Muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Aktivoidut palkat Aktivoidut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Konsernireservin vähennys Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Tilintarkastajan palkkiot maksuperusteisesti Tilintarkastus Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset tuotot/muut Satunnaiset erät yhteensä

13 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Verot Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot yhteensä Laskennallisen verovelan muutos Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Konserniliikearvon poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Verkostot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Tuotannolliset koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä

15 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Kirjanpitoarvo Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Konserniyritykset Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos Kiinteistö Oy Saimaankatu 64, Lahti LE-Sähköverkko Oy, Lahti Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyritykset Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos Asikkalan Voima Oy, Asikkala C-Ella Oy, Jyväskylä 33, Lahden Seudun Puhelin Oy, Lahti 20, Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. 15

16 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Polttoaineet Kivihiilivarasto Kaasutinpolttoainevarasto Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset konsernin emoyhteisöltä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konserniavustus Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Liittymismaksusaamiset Muut saamiset Muut saamiset yhteensä Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Jaksotettujen energian myyntien ja muun liiketoiminnan tulojäämät Jaksotetut korkotuotot Vakuutuskorvaussaamiset EU-tukisaamiset TEM-tukisaamiset Puulla tuotetun sähkön tuet ja energiatuki Verosaamiset Muut

17 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Rahoitusomaisuus Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Muut rahastot Osingonjako Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta 18. Konsernireservi Konsernireservi Konsernireservin vähennykset Konsernireservi

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat emoyhteisölle Liittymismaksut Muut pitkäaikaiset velat yhteensä Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Siirtovelat Velat saman konsernin yrityksille yhteensä Muut velat Muut velat konsernin emoyhteisölle Muut velat Muut velat yhteensä Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä

19 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Jaksotettujen energian myyntien ja muun liiketoiminnan tuloennakot Jaksotetut henkilöstökulut Jaksotetut korkokulut Jaksotetut verot Hankerahoitukset, EU Vakuutuskorvaukset Muut Rahoituslaskelma Rahoitusomaisuus sisältää konsernitilisaamisia 21. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 21.1 Osakkuusyritysten puolesta Takaukset Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Muut annetut vakuudet Pantatut maa-alueet Pantatut talletukset Leasingvastuut Tilikaudella 2011 maksettavat Myöhemmin maksettavat Jäännösarvo Vuokralleottajalla on oikeus lunastaa (osto-optio) vuokrakohde itselleen em. jäännösarvosta. Mikäli osto-optiota ei käytetä, on vuokralleottajalla velvollisuus osoittaa vuokrakohteelle ostaja Muut vastuut Arvonlisäverovastuut

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Yhteensä Pantit Takaukset Muut vastuut Johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Sopimusten nimellisarvo, netto Sopimusten käypä arvo Ostettu GWh Myyty GWh 820 Koronvaihtosopimukset Sopimusten nimellisarvo Sopimusten käypä arvo josta tulouttamatta Vastuusitoumukset Lahden kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen osallistumismaksu vuosilta , vastuumäärä euroa. Yhtiöllä on sopimukseen perustuva, mahdollisesti vuoteen 2012 kohdistuva, noin 3 kk:n kivihiilen kulutusta vastaava kivihiilen ostovelvoite kohtuulliseen käypään hintaan neuvottelumahdollisuuksineen. Yhtiöllä on vuokrasopimukseen perustuva vuosille ajoittuva yhteensä euron maksuvelvoite tuhkan läjitysalueen käytöstä. Yhtiöllä on vuonna 2000 solmittu kokonaisarvoltaan yli 14 miljoonan euron sähkönmyyntisopimus, joka tämänhetkisen arvion mukaan tulee aiheuttamaan yhtiölle yhteensä 5,8 miljoonan euron tappion vuosien aikana Päästöoikeustilanne Tilivuoden aikana ostettiin päästöoikeuksia (EUA) tn ja CER-oikeuksia tn. Lahti Energian tuotantolaitoksissa syntyi päästöjä vuonna tonnia. Vuodelle 2011 siirtyi tonnia. 20

21 Eriytettyjen tilinpäätösten liitetiedot 1. Eriytettyjen tilinpäätösten laadintaperiaatteet 2. Sähköverkkotoimintaa koskevat lisätiedot 1.1 Kulujen ja tase-erien jakoperusteet Sähkön siirtoliiketoiminta on toiminut LE-Sähköverkko Oy:nä alkaen. Muiden eriytettävien tuloslaskelmien kulujen jako on suoritettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Liiketoimintojen väliset kustannusten kohdistukset on toteutettu sisäisin veloituksin. Konsernipalvelujen kulut on vyörytetty liiketoiminnoille sovittujen jakoperusteiden mukaan. Eriytetyt taseet on muodostettu sähkön myyntiin, maakaasun siirtoon ja maakaasun myyntiin kuuluvien tase-erien pohjalta. Pysyvien vastaavien erät on kohdistettu käyttöomaisuuskirjanpidon pohjalta. Alkuperäinen oma pääoma taseisiin on muodostettu mukaisten apporttiomaisuuserien suhteessa. Muut rahavarat toimivat tasaavina erinä. Tilikauden osingonjako on kohdennettu vapaan oman pääoman suhteessa. Vieraassa pääomassa olevat korolliset velat muodostuvat Lahden kaupungin myöntämistä lainoista. 1.2 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot on laskettu kirjanpitolain mukaisessa tilinpäätöksessä sovellettujen periaatteiden mukaan. 2.1 Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin Vuosi 2010 Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Muut koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 27,0 %. 3. Maakaasun siirtoa koskevat lisätiedot 3.1 Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin Vuosi 2010 Verkostot Mittalaitteet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,4 %. 1.3 Sähköenergian osto sähkön myyntiliiketoiminnalle Sähkön ostohinta määräytyy Nord Poolin pörssihinnan mukaisesti, jota suojataan markkinahinnan vaihteluja vastaan. 1.4 Vertailukelpoisuuteen vaikutttavat muutokset tilikauden aikana Vuoden 2010 alusta toteutetun uuden yksikköjaon johdosta sähkön myynnin tuloslaskelma sisältää ainoastaan asiakasmyynnin. Tästä johtuen sähkön myynnin taseen pysyvistä vastaavista on poistettu tukkusähkön myyntiin liittyvät pitkäaikaiset sijoitukset. Vastaavasti taseen vieraasta pääomasta on eliminoitu pysyvien vastaavien hankintaan otetut lainat. 21

22 Sähkön myynnin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana 0-30 Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot -1 0 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -1 0 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

23 Sähkön myynnin tase 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 0 Aineelliset hyödykkeet 48 0 Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

24 Maakaasun myynnin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0-3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

25 Maakaasun myynnin tase 1000 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

26 Maakaasun siirron tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -4-3 Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

27 Maakaasun siirron tase 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

28 LE-Sähköverkko Oy tuloslaskelma Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Häviösähköt tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Varastojen muutos 7-23 Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

29 LE-Sähköverkko Oy tase 1000 Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

30 Konsernin tunnusluvut milj. euroa Konserni Konserni Konserni Emo Emo Emo Liikevaihto 180,0 162,5 157,2 148,4 135,3 134,7 Liikevoitto 51,2 29,6 28,9 35,5 16,1 17,9 prosentteina liikevaihdosta % 28,4 18,2 18,4 23,9 11,9 13,3 Voitto ennen satunnaisia eriä 47,7 25,7 25,6 33,6 13,5 15,9 prosentteina liikevaihdosta % 26,5 15,8 16,3 22,6 10,0 11,8 Tilikauden tulos 35,7 19,4 20,1 33,5 17,7 18,3 Taseen loppusumma 303,6 217,4 194,7 287,4 201,0 181,6 Investoinnit 57,7 34,9 30,4 50,5 26,7 22,0 prosentteina liikevaihdosta % 32,1 21,5 19,3 34,0 19,8 16,3 Pysyvät vastaavat 195,1 154,1 135,9 175,4 135,4 119,3 Vaihto-omaisuus 35,0 17,8 21,9 35,0 17,8 21,9 Oma pääoma, milj. euroa 97,3 76,6 76,1 78,2 59,8 61,1 Oman pääoman tuottoprosentti ROE % 41,4 25,7 27,2 28,0 11,0 15,1 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ROI % 27,1 20,1 22,6 19,7 11,9 15,4 Omavaraisuusaste 36,5 40,6 45,1 33,5 38,4 43,2 Osinko yhteensä (maksettu) 15,0 19,0 19,0 15,0 19,0 19,0 Henkilökunta keskimäärin TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = Sijoitetun pääoman tuotto-% = Omavaraisuusaste = Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä-verot Oma pääoma + 0,74 * varaukset + vähemmistöosuus (keskim. vuoden aikana) 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) Oma pääoma + 0,74*varaukset + korolliset rahoitusvelat (keskim. vuoden aikana) Oma pääoma + 0,74 * varaukset + liittymismaksut Taseen loppusumma-saadut ennakot 30

31 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Lahti Matti Kataja Hallituksen puheenjohtaja Jouko Skinnari Hallituksen jäsen Helena Joenkoski Hallituksen jäsen Sari Kurikka Hallituksen jäsen Pekka Komu Hallituksen jäsen Vesa Knuuttila Hallituksen jäsen Tuija Nurmi Hallituksen jäsen Matti Kauppila Hallituksen jäsen Matti Kämi Hallituksen jäsen Janne Savelainen Toimitusjohtaja Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa Ulla-Maija Lakonen KHT, JHTT

32 Ulkoasu: Mainostoimisto Ilme Oy Paino: Markprint Oy Lahti Energia Oy Tilinpäätös 2010 Kauppakatu 31, PL 93, Lahti Puh Fax

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni

Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa. Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni Osoitetiedot: Peltolantie 27, 01300 Vantaa Y-tunnus: 0124461-3 Yhtiön kotipaikka: Vantaa Tilinpäätös 2014 Vantaan Energia -konserni 14 VANTAAN ENERGIA OY Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTIÖ (euroa)

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16

Sisällys. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintakertomus 6. Tuloslaskelma 12. Tase 13. Rahoituslaskelma 15. Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Vuosikertomus 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 12 Tase 13 Rahoituslaskelma 15 Liitetiedot tilinpäätökseen 16 Sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloslaskelma 24 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS

FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS FINGRID OYJ 10.2.2003 1 (27) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2002-31.12.2002 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus...1-6. Tuloslaskelmat... 7. Taseet...8-10. Rahoituslaskelmat...11 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...1-6 Tuloslaskelmat... 7 Taseet...8-10 Rahoituslaskelmat...11 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot...12-25 Muun

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7. Rahoituslaskelmat... 9. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... Tilinpäätös 2009 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 Rahoituslaskelmat... 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot