Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Matti Kataja Hallituksen Pj. Tuija Nurmi. Vesa Knuuttila"

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Hallitus Matti Kataja Hallituksen Pj. Jouko Skinnari Hallituksen Vpj. Sari Kurikka Helena Joenkoski Pekka Komu Tuija Nurmi Vesa Knuuttila Matti Kauppila Matti Kämi 2

3 Hallituksen toimintakertomus Vuoden 2010 olennaiset tapahtumat Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ja Venäjän energiaministeri Sergey Shamtko vierailivat Kymijärven voimalaitoksella tutustumassa Lahti Energian tehokkaaseen tapaan hyödyntää jätettä energiantuotannossa. Uuden KYVO2-voimalaitoksen huhtikuussa alkanut rakentaminen ja laitoksen energiajätteen kaasutuskonseptin herättämä kansainvälinen mielenkiinto leimasivat koko vuotta. Lahti Energia päätti sen vuoksi rakentaa voimalaitoksen yhteyteen myös nykyaikaisen vieraiden vastaanottotilan. Voimalaitoksen peruskiven muurasi syyskuussa ministeri Pekkarinen. Lahti Energian Polttimon lämpökeskuksella tapahtui öljyvahinko Vahingon seurauksena maaperään ja Vesijärven rantaan pääsi vuotamaan noin 5 m3 kevyttä polttoöljyä, jonka pelastuslaitos keräsi pois. Seurannan mukaan Vesijärvelle ei aiheutunut vahinkoa. Toukokuussa Lahti Energia Oy:n hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esittelemän uuden riskikäsikirjan ja yhtiö liittyi myös Nord Pool ASA:n jäseneksi. Kesäkuussa yhtiö lanseerasi konsernin uudet arvot, jotka ovat: - Tahto kehittää - Halu saada aikaan - Aito yhteistyö LE-Sähköverkko Oy valmistautui vuoden aikana sähköenergiamittareiden vaihtamiseen etäluettaviksi. Kaikki jakelualueen mittarit vaihdetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Varsinaiset asennukset aloitettiin syyskuussa. Lahti Energia otti marraskuussa käyttöön Mukkulan 50 MW:n lämpökeskuksen, joka parantaa olennaisesti pohjoisen Lahden lämmityksen varmuutta mahdollisissa talvikauden huippukulutusja vikatilanteissa. Lahti Energia jatkoi vuoden aikana investointejaan päästöttömään energiantuotantoon. Syyskuussa yhtiö lisäsi omistustaan Suomen Hyötytuuli Oy:ssä 1/9 osasta 1/8 osaan. Joulukuussa otettiin käyttöön Tornion tuulivoimapuisto, joka noussee tuotannoltaan Suomen suurimmaksi tuulivoimapuistoksi. Lahti Energian osuus puistosta on noin 5 %. Kaksi suomalaista ydinvoimahanketta, OL4 ja Fennovoima, saivat periaatepäätösluvan ja projektit jatkuvat. Lahti Energia on molemmissa hankkeissa mukana pienellä, mutta itselleen merkittävällä osuudella. Yhtiön vuoden 2006 suolahappovahinkoon liittyvät asiat saatiin päätökseen. Vakuutusyhtiö Fennia ja Lahti Energia sopivat asian ja vahingonkorvausten määrän lokakuussa, ennen asian pääkäsittelyä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Yhtiölle toimitettu, syksyn 2008 kivihiilikauppaan liittyvä haastehakemus, jossa hakija vaati korvausta 1,69 milj. USD sopimusrikkomuksesta sovittiin ilman oikeudenkäyntiä. Lahti Energian sähkön myynnin asiakasmäärä kasvoi yli uudella asiakkaalla. Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli tilivuonna 180,0 (162,4) miljoonaa euroa, lisäystä edellisvuodesta oli noin 10,8 %. Liikevoitto oli 51,2 (29,6) miljoonaa euroa, jossa nousua edellisvuodesta oli 72,8 %. Kokonaispoistot olivat 15,8 (16,1) miljoonaa euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 47,7 (25,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 35,7 (19,4) miljoonaa euroa. Suluissa olevat luvut ovat konsernin tilinpäätöksen lukuja vuodelta Emoyhtiö Lahti Energia Oy:n liikevaihto oli 148,4 (135,2) miljoonaa euroa, josta sähkön myynnin osuus oli 47 %, lämmön myynnin osuus 42 %, kaasun myynnin osuus 5 % ja muun toiminnan tuottojen osuus 5 %. Tytäryhtiö LE-Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 35,3 (30,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 35,5 (16,1) miljoonaa euroa eli 23,9 % (11,9) % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,6 (10,6) miljoonaa euroa ja kokonaispoistot 10,1 (10,9) miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 33,6 (13,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön kirjanpidollinen tulos tilikaudelta oli 33,5 miljoonaa euroa voitollinen. Konsernin investoinnit Konsernin pysyvien vastaavien investoinnit olivat 57,7 (34,9) miljoonaa euroa, josta emoyhtiön investointien osuus oli 50,5 (26,7) miljoonaa euroa. KYVO2-voimalaitoksen rakentaminen alkoi täydellä teholla ja investointikustannuksia syntyi vuoden aikana 47,3 miljoonaa euroa, joista 8,5 miljoonaa katetaan investointituilla. Muita merkittäviä voimalaitosinvestointeja olivat Mukkulan lämpökeskuksen valmistuminen sekä huippulämmönvaihtimen asentaminen Kymijärven voimalaitokselle. Kaukolämpöverkon investoinnit olivat 4,2 miljoonaa euroa. Suurimpia kohteita olivat kaukolämpöverkon vahvistusyhteyksien rakentaminen Lahdessa Vipusenkadulle ja Iso-Paavolankadulle. 3

4 LE-Sähköverkko Oy:n investoinnit olivat 7,2 (8,2) miljoonaa euroa. Sähköenergiamittareiden vaihtaminen etäluettaviin aloitettiin syksyllä. Tämän lisäksi yli 63 A mittareiden tehostettua vaihtoa jatkettiin. Jakeluverkon investoinneista 15 % kohdistui kohteisiin, joissa haluttiin ennen kaikkea parantaa sähkön laatua. Muilta osin rakentaminen jakaantui puoliksi uudisrakentamiseen ja korvausinvestointeihin. Siirtoverkossa suurin yksittäinen hankinta oli 40 MVA päämuuntaja Lahden Nikkilään, josta aiempi 20 MVA muuntaja siirrettiin Salpakankaan sähköasemalle Hollolaan. Konsernin rahoitus Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 126,3 miljoonaa euroa, joista lainat Lahden kaupungille olivat 50,4 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden aikana 5,9 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman korkokulut tuloslaskelmassa olivat 4,2 miljoonaa euroa. Rakennusaikaisia korkoja kirjattiin taseeseen 0,3 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman osuus liittymismaksuja lukuun ottamatta oli 65,1 % (59,5) emoyhtiön taseen loppusummasta. Emoyhtiön leasingvastuiden määrä oli tilivuoden lopussa 14,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy myös vuokrakohteen jäännösarvo. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 233 henkilöä ja tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 237 vakinaista henkilöä. Emoyhtiön henkilöstön määrä oli tilikaudella keskimäärin 177 henkilöä. Tilikauden päättyessä emoyhtiön palveluksessa oli 179 vakinaista henkilöä, joista osa-aikaeläkkeellä oli 11. Tilapäisesti yhtiön palveluksessa olleet työntekijät työskentelivät konsernissa yhteensä 29,1 henkilötyövuotta. Tilikauden aikana eläkkeelle jäi 15 henkilöä ja uusia henkilöitä rekrytoitiin 27. Henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta ja työsuhteen kesto keskimäärin 20 vuotta Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa (emo) Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa (konserni) Palkat ja palkkiot (emo) Palkat ja palkkiot (konserni) Konsernirakenne Emoyhtiö Lahti Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt muodostavat Lahti Energia -konsernin. Lahti Energia -konserniin kuuluu 100 prosenttisesti omistetut tytäryhtiöt LE- Sähköverkko Oy sekä Kiinteistö Oy Saimaankatu 64. Osakkuusyhtiöitä ovat Asikkalan Voima Oy (50 %), C-Ella Oy (33,3 %) sekä Lahden Seudun Puhelin Oy (20,9 %). Lahti Energia Oy:n omistaa Lahden kaupunki 100 prosenttisesti. Vuosi 2010 oli yhtiön 21. tilikausi ja 20. koko vuoden mittainen. Tilikauden lopussa Lahti Energia Oy:llä oli ( ) sähkön myyntiasiakasta. Kaukolämpöasiakkaita oli (+181), höyryasiakkaita 8 (-1) ja maakaasuasiakkaita 402 (+5). LE-Sähköverkko Oy:llä oli (+1 093) sähkön siirtoasiakasta. Ympäristö Polttimon lämpökeskuksen pääsiäisenä sattuneen öljyvahingon seurauksena maaperään ja Vesijärven rantaan pääsi vuotamaan noin 5 m3 kevyttä polttoöljyä. Pääosa valuneesta öljystä saatiin kerättyä vedestä nopeasti pois ja järven tilaa seurattiin tehostetusti useiden kuukausien ajan. Syksyllä päättyneen seurannan perusteella öljyvuodosta ei aiheutunut haittaa vesieliöstölle. Maaperästä öljy saatiin puhdistettua kokonaan pois. Vuoden 2008 Joutjoen öljyvahingon syyksi selvisi alhaisen pohjaveden tason vuoksi kallioöljysäiliöstä jäähdytysvesitunnelin kautta Joutjokeen tihkunut öljy. Pohjaveden pinnan tason säätelemiseksi rakennettiin syksyn 2010 aikana vesiverhojärjestelmä. Korkein hallinto-oikeus teki lopullisen päätöksensä vuonna 2002 jätetyn Kymijärven voimalaitoksen ympäristölupahakemuksen suhteen. KHO palautti luvan käsittelyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Vuonna 2010 Lahti Energia jätti kaksi ympäristölupahakemusta. Näistä toinen koskee Miekan tuhkan läjitysalueen laajentamista ja toinen Heinolan voimalaitoksen lupamääräysten päivittämistä. Lahti Energia osallistui edelleen aktiivisesti Lahden kaupungin ilmastotyöryhmän työskentelyyn ja oli mukana Hollola-Lahti-Nastola ilmasto-ohjelman toteutuksessa. Lisäksi osallistuimme IMMUhankkeeseen (Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään). Lahti Energia on osallistunut myös ilmanlaadun yhteistarkkailuun Lahdessa ja Heinolassa sekä Vesijärven yhteistarkkailuun. Lahti Energia on ollut edelleen mukana tukemassa työtä Vesijärven tilan parantamiseksi rahoittamalla merkittävillä summilla Vesijärviohjelmaa ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä. 4

5 Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Lahti Energia sai tammikuussa päätökseen vuodesta 2009 asti käydyt neuvottelut Heinolan voimalaitoksen asiakkaiden kanssa. Solmitut sopimukset ovat pitkäaikaisia ja varmistavat Heinolan voimalaitoksen pitkäjänteisen kehittämisen. Neuvotteluihin liittyy 5,2 miljoonan euron sopimuskorvaus, joka parantaa Lahti Energian vuoden 2011 tulosta. Merkittävimmät riskit Yhtiön tärkein voimalaitos Kymijärvi on rakennettu vuonna 1975 ja sen ikääntymisestä mahdollisesti aiheutuva aleneva käytettävyys muodostaa edelleen merkittävän teknisen ja taloudellisen riskin yhtiölle. KYVO2-projekti on vuoden 2011 aikana aktiivisimmillaan. Suureen teolliseen rakennusprojektiin liittyy erilaisia riskejä, joista voimalaitoksen vuoden 2011 lopulla aloitettavaan käyttöönottoon ja sen aikatauluun liittyvät riskit ovat merkittävimmät. Pääosin ja 1970-luvuilla rakennetut kaukolämpöverkon päälinjat ovat pääsääntöisesti erinomaisessa kunnossa, mutta yhä raskaampi liikenne ja kiihtyvä kaupunkirakentaminen putkilinjojen päällä ja läheisyydessä lisäävät vaurioiden todennäköisyyttä myös vuonna Myös osin muoviputkin toteutetut aluelämmitysjärjestelmät saattavat lisätä korjaus- ja korvausinvestointeja. Tulevaisuuden näkymät Vuosi 2011 on alkanut hyvin kylmänä ja pitkä pakkaskausi tarjoaa erinomaisen lähtökohdan lämmönmyynnin vahvan tuloksen tekemiselle. Kylmä talvi parantaa myös sähkönsiirron ja sähkönmyynnin mahdollisuuksia tehdä tulosta. Lisäksi vuonna 2010 käyttöönotettu riskikäsikirja ja vuoden 2009 päätös eriyttää sähkönmyynti- ja tuotantoliiketoiminnat parantavat edelleen yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2011 aikana. Lahti Energia jatkaa suuria investointeja energiansiirtoverkkoihin vastatakseen kaupungin kiihtyvän kasvun haasteisiin. Kaukolämpöasiakkaita halutaan lisää ja kaukolämmön myyntityötä jatketaan voimakkaasti. Ympäristösyistä Lahti Energia haluaa edelleen nopeuttaa kaukolämpöverkon rakentamista myös niille alueille, jonne tällä hetkellä toimitetaan lämpö muissa muodoissa tai polttoainetoimituksina. Hallitus ja tilintarkastajat Lahti Energian hallitus valittiin yhtiökokouksessa Hallituksessa jatkoivat asianajaja Matti Kataja, tuotekokooja Helena Joenkoski, erikoislääkäri Sari Kurikka, kansanedustaja Tuija Nurmi, pääluottamusmies Reijo Pekonmäki, kansanedustaja Jouko Skinnari, sosiaalikasvattaja Vesa Knuuttila ja kehittämispäällikkö Pekka Komu. Henkilöstön hallitusedustajasta järjestettiin toukokuussa vaali, jonka tuloksena edustajaksi valittiin vuoromestari Matti Kämi. Reijo Pekonmäki kuoli kesken hallituskauden ja hänen tilalleen valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa kansanedustaja Matti Kauppila. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Kataja ja varapuheenjohtajana Jouko Skinnari. Hallituksen kokouksissa toimi esittelijänä toimitusjohtaja Janne Savelainen, sihteerinä viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirta ja asiantuntijana kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Audiarev Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Ulla-Maija Lakonen. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan tuhatta euroa - omaan pääomaan jätetään tuhatta euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on edelleen melko hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on euroa. Osakkeita on kpl ja osakkeen nimellisarvo on 400 euroa. Tunnusluvut Tunnusluvut on esitetty sivulla 30 olevassa taulukossa. 5

6 Tuloslaskelma Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut 6 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Konsernireservin vähennys Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 10 Satunnaiset tuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot Laskennalliset verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

7 Tase VASTAAVAA Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta PYSYVÄT VASTAAVAT 12 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT 13 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet SAAMISET 14 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset konsernin emoyhteisöltä Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit 15 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä

8 VASTATTAVAA Liitetiedon Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö kohta OMA PÄÄOMA 16 Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA 19 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yhteisöille Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

9 Rahoituslaskelma Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Korottomien liikesaam. lis (-)/väh (+) Vaihto-omaisuuden lis. (-)/väh. (+) Lyhytaik. korottomien velkojen. lis (+)/väh (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta Välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan sat.eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykk Aineell. ja aineett. hyöd. luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisen lainan lyhennys tytäryhteisölle Tytäryhteisön lainan takaisinmaksu Lyhytaikaisten lainojen nostot tytäryhteisöltä Pitkäaikaisten ennakkomaksujen muutos Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksuvelkojen lisäys Saatu konserniavustus Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta (C) Rahavirtojen muutos (A+B+C) lis. (+) / väh. (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Muutos

10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1. Konsernitilinpäätös 1.1 Konsernirakenne Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön Lahti Energia Oy:n 100 %:sesti omistamat tytäryhtiöt LE-Sähköverkko Oy sekä Kiinteistö Oy Saimaankatu 64. Konsernitilinpäätökseen on otettu mukaan seuraavat osakkuusyritykset: Asikkalan Voima Oy; omistusosuus 50 %, Lahden Seudun Puhelin Oy; omistusosuus 20,9 % sekä C-Ella Oy; omistusosuus 33,3 %. 1.2 Konsolidointiperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. LE-Sähköverkon osalta syntyneen konsernireservin arvo tilinpäätöshetkellä oli ,70 euroa. Poistoaikaa on jäljellä 8 vuotta. Kiinteistö oy Saimaankatu 64 hankintamenolaskelman mukaisesta konserniaktiivasta oli jäljellä tilinpäätöshetkellä ,79 euroa. Jäljellä oleva poistoaika on 9 vuotta kokonaispoistoajan ollessa 20 vuotta. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuumenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus tilikauden tuloksesta on esitetty konsernituloslaskelmassa rivillä Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta. 1.3 Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Yhdistelyssä on eliminoitu konserniyhtiöiden sisäinen voitonjako, sisäiset tuotot ja kulut sekä keskinäiset saamiset ja velat. Sisäisiä katteita ei ole eliminoitu, koska se ei heikennä oikean ja riittävän kuvan saamista konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Arvostusperiaatteet 2.1 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Hankintamenoon on luettu muuttuvat menot, KYVO2-projektin osalta myös rakennusaikaiset korot. Järjestelmämuutoksen yhteydessä on pysyvistä vastaavista poistettu loppuun poistetut omaisuuserät, mistä aiheutuu epäjatkuvuus liitetietojen kohdassa 12. Saadut avustukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan mukaan. Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 5 20 v. Voimalaitos- ja lämmöntuotantolaitteet 8 20 v. Verkostot ja mittarit v. Koneet ja kalusto 5 v. Muut pitkävaik. menot ja aineell. hyödykkeet 5 10 v. Pysyviin vastaaviin sisältyvät tavaravarastot on arvostettu käyttäen välittömään hankintamenoon perustuvaa keskihintaa. 2.2 Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti välittömän hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 2.3 Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai alempaan markkinahintaan. Saamiset saman konsernin emoyhteisöltä sisältää Lahden kaupungin konsernipankkiin yhdistettyjen tilien saldot sekä konsernipankin kautta tehdyt sijoitukset Välittömät verot Verot on laskettu suoriteperusteisesti. Kertynyt poistoero on jaettu konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä poistoeron muutos konsernituloslaskelmassa laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen Johdannaiset Yhtiö käyttää johdannaisinstrumentteja suojautumisessa sähkön hinnan vaihtelusta aiheutuvia riskejä vastaan sekä koronvaihtosopimuksia vaihdettaessa yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva korko kiinteäksi koroksi. Koronvaihtosopimusten maturiteetti on pisimmillään 10 vuotta. 3. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Lämmön ja höyryn myyntitulot on vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitetty eri tileillä, vuonna 2009 yhdistettynä. Muilta osin tilivuoden tulosta ja tasetta voidaan pitää vertailukelpoisena edellisvuoden tulokseen ja taseeseen. 10

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Liikevaihto Sähkön myyntitulot Sähkön siirtotulot Lämmön myyntitulot Höyryn myyntitulot Kaasun myyntitulot Päästöoikeuksien myyntitulot Asennus- ja huoltotyöt Liittymismaksutulot Muut myyntiin liittyvät tulot Liikevaihto yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Konsernin hallintopalvelut Muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut tuloslaskelmassa Aktivoidut palkat Aktivoidut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Tuotannolliset koneet ja laitteet Muut koneet ja kalusto Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä Konsernireservin vähennys Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Tilintarkastajan palkkiot maksuperusteisesti Tilintarkastus Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot/konserniavustus Satunnaiset tuotot/muut Satunnaiset erät yhteensä

13 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Verot Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tuloverot yhteensä Laskennallisen verovelan muutos Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Konserniliikearvon poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Verkostot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Tuotannolliset koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto yhteensä

15 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Hankintameno Kirjanpitoarvo Osuudet omistusyhteysyrityksissä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo Muut osakkeet ja osuudet Hankintameno Lisäykset Kirjanpitoarvo Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Konserniyritykset Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos Kiinteistö Oy Saimaankatu 64, Lahti LE-Sähköverkko Oy, Lahti Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Osakkuusyritykset Omistusosuus-% Oma pääoma Tilikauden tulos Asikkalan Voima Oy, Asikkala C-Ella Oy, Jyväskylä 33, Lahden Seudun Puhelin Oy, Lahti 20, Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. 15

16 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Polttoaineet Kivihiilivarasto Kaasutinpolttoainevarasto Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset konsernin emoyhteisöltä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konserniavustus Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Liittymismaksusaamiset Muut saamiset Muut saamiset yhteensä Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Jaksotettujen energian myyntien ja muun liiketoiminnan tulojäämät Jaksotetut korkotuotot Vakuutuskorvaussaamiset EU-tukisaamiset TEM-tukisaamiset Puulla tuotetun sähkön tuet ja energiatuki Verosaamiset Muut

17 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Rahoitusomaisuus Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Muut rahastot Osingonjako Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu kertyneestä poistoerosta 18. Konsernireservi Konsernireservi Konsernireservin vähennykset Konsernireservi

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat emoyhteisölle Liittymismaksut Muut pitkäaikaiset velat yhteensä Laskennalliset verovelat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Siirtovelat Velat saman konsernin yrityksille yhteensä Muut velat Muut velat konsernin emoyhteisölle Muut velat Muut velat yhteensä Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vieras pääoma yhteensä

19 1 000 Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Jaksotettujen energian myyntien ja muun liiketoiminnan tuloennakot Jaksotetut henkilöstökulut Jaksotetut korkokulut Jaksotetut verot Hankerahoitukset, EU Vakuutuskorvaukset Muut Rahoituslaskelma Rahoitusomaisuus sisältää konsernitilisaamisia 21. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 21.1 Osakkuusyritysten puolesta Takaukset Muiden puolesta annetut vakuudet Takaukset Muut annetut vakuudet Pantatut maa-alueet Pantatut talletukset Leasingvastuut Tilikaudella 2011 maksettavat Myöhemmin maksettavat Jäännösarvo Vuokralleottajalla on oikeus lunastaa (osto-optio) vuokrakohde itselleen em. jäännösarvosta. Mikäli osto-optiota ei käytetä, on vuokralleottajalla velvollisuus osoittaa vuokrakohteelle ostaja Muut vastuut Arvonlisäverovastuut

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö Yhteensä Pantit Takaukset Muut vastuut Johdannaissopimukset Sähköjohdannaiset Sopimusten nimellisarvo, netto Sopimusten käypä arvo Ostettu GWh Myyty GWh 820 Koronvaihtosopimukset Sopimusten nimellisarvo Sopimusten käypä arvo josta tulouttamatta Vastuusitoumukset Lahden kaupungin ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen osallistumismaksu vuosilta , vastuumäärä euroa. Yhtiöllä on sopimukseen perustuva, mahdollisesti vuoteen 2012 kohdistuva, noin 3 kk:n kivihiilen kulutusta vastaava kivihiilen ostovelvoite kohtuulliseen käypään hintaan neuvottelumahdollisuuksineen. Yhtiöllä on vuokrasopimukseen perustuva vuosille ajoittuva yhteensä euron maksuvelvoite tuhkan läjitysalueen käytöstä. Yhtiöllä on vuonna 2000 solmittu kokonaisarvoltaan yli 14 miljoonan euron sähkönmyyntisopimus, joka tämänhetkisen arvion mukaan tulee aiheuttamaan yhtiölle yhteensä 5,8 miljoonan euron tappion vuosien aikana Päästöoikeustilanne Tilivuoden aikana ostettiin päästöoikeuksia (EUA) tn ja CER-oikeuksia tn. Lahti Energian tuotantolaitoksissa syntyi päästöjä vuonna tonnia. Vuodelle 2011 siirtyi tonnia. 20

21 Eriytettyjen tilinpäätösten liitetiedot 1. Eriytettyjen tilinpäätösten laadintaperiaatteet 2. Sähköverkkotoimintaa koskevat lisätiedot 1.1 Kulujen ja tase-erien jakoperusteet Sähkön siirtoliiketoiminta on toiminut LE-Sähköverkko Oy:nä alkaen. Muiden eriytettävien tuloslaskelmien kulujen jako on suoritettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Liiketoimintojen väliset kustannusten kohdistukset on toteutettu sisäisin veloituksin. Konsernipalvelujen kulut on vyörytetty liiketoiminnoille sovittujen jakoperusteiden mukaan. Eriytetyt taseet on muodostettu sähkön myyntiin, maakaasun siirtoon ja maakaasun myyntiin kuuluvien tase-erien pohjalta. Pysyvien vastaavien erät on kohdistettu käyttöomaisuuskirjanpidon pohjalta. Alkuperäinen oma pääoma taseisiin on muodostettu mukaisten apporttiomaisuuserien suhteessa. Muut rahavarat toimivat tasaavina erinä. Tilikauden osingonjako on kohdennettu vapaan oman pääoman suhteessa. Vieraassa pääomassa olevat korolliset velat muodostuvat Lahden kaupungin myöntämistä lainoista. 1.2 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot on laskettu kirjanpitolain mukaisessa tilinpäätöksessä sovellettujen periaatteiden mukaan. 2.1 Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin Vuosi 2010 Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Muut koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 27,0 %. 3. Maakaasun siirtoa koskevat lisätiedot 3.1 Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit tase-erittäin Vuosi 2010 Verkostot Mittalaitteet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,4 %. 1.3 Sähköenergian osto sähkön myyntiliiketoiminnalle Sähkön ostohinta määräytyy Nord Poolin pörssihinnan mukaisesti, jota suojataan markkinahinnan vaihteluja vastaan. 1.4 Vertailukelpoisuuteen vaikutttavat muutokset tilikauden aikana Vuoden 2010 alusta toteutetun uuden yksikköjaon johdosta sähkön myynnin tuloslaskelma sisältää ainoastaan asiakasmyynnin. Tästä johtuen sähkön myynnin taseen pysyvistä vastaavista on poistettu tukkusähkön myyntiin liittyvät pitkäaikaiset sijoitukset. Vastaavasti taseen vieraasta pääomasta on eliminoitu pysyvien vastaavien hankintaan otetut lainat. 21

22 Sähkön myynnin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 1 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana 0-30 Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot -1 0 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -1 0 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

23 Sähkön myynnin tase 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 8 0 Aineelliset hyödykkeet 48 0 Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 1 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

24 Maakaasun myynnin tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0-3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

25 Maakaasun myynnin tase 1000 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

26 Maakaasun siirron tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Energian ostot tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -4-3 Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

27 Maakaasun siirron tase 1000 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

28 LE-Sähköverkko Oy tuloslaskelma Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Häviösähköt tilikauden aikana Aine- ja tarvikeostot tilikauden aikana Varastojen muutos 7-23 Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

29 LE-Sähköverkko Oy tase 1000 Siirtoliiketoiminta Siirtoliiketoiminta VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Vastattavaa yhteensä

30 Konsernin tunnusluvut milj. euroa Konserni Konserni Konserni Emo Emo Emo Liikevaihto 180,0 162,5 157,2 148,4 135,3 134,7 Liikevoitto 51,2 29,6 28,9 35,5 16,1 17,9 prosentteina liikevaihdosta % 28,4 18,2 18,4 23,9 11,9 13,3 Voitto ennen satunnaisia eriä 47,7 25,7 25,6 33,6 13,5 15,9 prosentteina liikevaihdosta % 26,5 15,8 16,3 22,6 10,0 11,8 Tilikauden tulos 35,7 19,4 20,1 33,5 17,7 18,3 Taseen loppusumma 303,6 217,4 194,7 287,4 201,0 181,6 Investoinnit 57,7 34,9 30,4 50,5 26,7 22,0 prosentteina liikevaihdosta % 32,1 21,5 19,3 34,0 19,8 16,3 Pysyvät vastaavat 195,1 154,1 135,9 175,4 135,4 119,3 Vaihto-omaisuus 35,0 17,8 21,9 35,0 17,8 21,9 Oma pääoma, milj. euroa 97,3 76,6 76,1 78,2 59,8 61,1 Oman pääoman tuottoprosentti ROE % 41,4 25,7 27,2 28,0 11,0 15,1 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ROI % 27,1 20,1 22,6 19,7 11,9 15,4 Omavaraisuusaste 36,5 40,6 45,1 33,5 38,4 43,2 Osinko yhteensä (maksettu) 15,0 19,0 19,0 15,0 19,0 19,0 Henkilökunta keskimäärin TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = Sijoitetun pääoman tuotto-% = Omavaraisuusaste = Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä-verot Oma pääoma + 0,74 * varaukset + vähemmistöosuus (keskim. vuoden aikana) 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) Oma pääoma + 0,74*varaukset + korolliset rahoitusvelat (keskim. vuoden aikana) Oma pääoma + 0,74 * varaukset + liittymismaksut Taseen loppusumma-saadut ennakot 30

31 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Lahti Matti Kataja Hallituksen puheenjohtaja Jouko Skinnari Hallituksen jäsen Helena Joenkoski Hallituksen jäsen Sari Kurikka Hallituksen jäsen Pekka Komu Hallituksen jäsen Vesa Knuuttila Hallituksen jäsen Tuija Nurmi Hallituksen jäsen Matti Kauppila Hallituksen jäsen Matti Kämi Hallituksen jäsen Janne Savelainen Toimitusjohtaja Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Lahdessa Ulla-Maija Lakonen KHT, JHTT

32 Ulkoasu: Mainostoimisto Ilme Oy Paino: Markprint Oy Lahti Energia Oy Tilinpäätös 2010 Kauppakatu 31, PL 93, Lahti Puh Fax

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot