Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion yhteistoimintalaki. Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi"

Transkriptio

1 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011

2

3 Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Valtiovarainministeriön julkaisuja 28/2011 Valtio työnantajana

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, 2011

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, toukokuu 2011 Tekijät Kirsi Äijälä, työryhmän puheenjohtaja ja Miia Kannisto, sihteeri Julkaisun nimi Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Asiasanat Yhteistoiminta, yhteistoimintamenettely, valtionhallinto Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 28/2011 Julkaisun myynti/jakaja Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen. Painopaikka ja -aika Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy 2011 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 58 Kieli Suomi Tiivistelmä Valtiovarainministeriön henkilöstöosaston asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen valtion yhteistoimintalainsäädännön uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion yhteistoimintalaki ja kumottavaksi voimassa oleva laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988). Esityksellä uudistetaan ja selkeytetään yhteistoimintaa ohjaavien säännösten rakennetta sekä valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöä. Esityksellä vähennetään yhteistoimintaa koskevien eritasoisten sopimusten määrää sisällyttämällä lakiin merkittävimmät keskustason sopimusmääräykset. Tärkeimmät lakiin sisällytettävät sopimusmääräykset koskevat koko valtionhallinnon tai useamman kuin yhden ministeriön hallinnonalan muutoshankkeita koskevaa yhteistoimintaa. Hallinnon palvelukyvyn varmistaminen ja parantaminen sekä tuottavuuden kehittäminen ja valtiontalouden rajalliset resurssit vaativat uudistuksia, joiden sujuva ja tuloksellinen toteuttaminen edellyttävät hyvää vuorovaikutusta työnantajan ja henkilöstön välillä. Esityksessä korostetaan työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta. Esityksellä edistetään henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksiin niiden valmisteluvaiheessa. Esitys on laadittu yhteistyössä valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, maj 2011 Författare Kirsi Äijälä, Arbetsgruppens ordförande Miia Kannisto, sekreterare Publikationens titel Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 28/2011 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 58 Språk Finska Sammandrag En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriets personalavdelning har utarbetat ett förslag till en regeringsproposition om revidering av lagstiftningen om samarbetet inom staten. I förslaget föreslås att man skulle stifta en ny lag om samarbete inom staten och upphäva den gällande lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988). Propositionen förnyar och förtydligar strukturen hos bestämmelserna som styr samarbetet samt förfaringssätten med och innehållet i det samarbete som praktiseras på statliga arbetsplatser. Propositionen avser att minska på antalet samarbetsavtal på olika nivåer genom att inkludera de på centralnivå viktigaste avtalsbestämmelserna i lagen. De viktigaste avtalsbestämmelser som ska intas i lagen gäller samarbetet i samband med förändringsprojekt som berör antingen hela statsförvaltningen eller flera ätt ett ministeriums förvaltningsområden. Säkerställandet och förbättrandet av förvaltningens serviceförmåga, utvecklandet av produktiviteten och de begränsade resurserna inom statsförvaltningen förutsätter sådana reformer som kan genomföras smidigt och resultatrikt endast om arbetsgivaren och personalen har god ömsesidig interaktion. Förslaget betonar främjandet av arbetslivets kvalitet och personalens välbefinnande genom samarbete. Förslaget förbättrar personalens möjligheter att delta i och påverka besluten redan i beredningsskedet. Förslaget har utarbetats i samarbete med de huvudavtalsorganisationer som representerar statens personal.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, May 2011 Author(s) Ms Kirsi Äijälä, Chair and Ms Miia Kannisto, Secretary Title of publication Valtion yhteistoimintalaki Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uudeksi valtion yhteistoimintalaiksi Publication series and number Ministry of Finance publications 28/2011 Distribution and sale The publication can be accessed in pdf-format in Finnish at There are also instructions for ordering a printed version of the publication. Printed by Juvenes Print, Tampereen Yliopistopaino Oy ISBN (print.) ISSN (print.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) No. of pages 58 Language Finnish Abstract A working group set up by the Ministry of Finance drew up a government proposal to reform legislation governing cooperation within central government. It is proposed that a new act on cooperation within central government be enacted and that the existing act on cooperation within central government agencies and public bodies (651/1988) be repealed. The proposal reorganises and clarifies the structure of provisions on cooperation as well as the procedures and content of cooperation implemented in central government workplaces. The proposal reduces the number of cooperation agreements of various grades by bringing all key central level agreement provisions into the legislative act. These consist of provisions on cooperation in reform projects that govern the whole of central government or more than one ministry s executive agencies. To ensure adequate service provision in public administration and to boost productivity, and owing to limited resources in central government finances, reforms are required that can be implemented smoothly and effectively in a good spirit of cooperation between employers and employees. The proposal underlines the importance of promoting the quality of working life and the wellbeing of government staff by means of joint cooperation. The proposal facilitates staff participation and makes it possible to influence decisions already at their preparatory stages. The proposal was drawn up in collaboration with the main social partners representing government personnel.

8

9 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto eli Valtion työmarkkinalaitos asetti Yhteistoiminnan kehittämistyöryhmän jatkamaan aiemmin aloitettua kehittämistyötä. Työryhmän tehtävänä oli viimeistellä valtion yhteistoimintaa käsittelevien säädösten ja määräysten uudistaminen. Tämän lisäksi työryhmän tehtävänä oli valmistella ja järjestää yhteistä koulutusta, jolla varmistetaan yhteistoiminnan eri tahojen ja osapuolten riittävä tiedottaminen uudistetun säädöspohjan sisällöstä. Työryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: puheenjohtajana hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä ja jäseninä neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, työmarkkinalakimies Eeva Roos-Kumpulainen asti ja työmarkkinalakimies Miia Kannisto alkaen valtiovarainministeriöstä, lakimies Päivi Ahonen ja työympäristötoimitsija Tuula Haavasoja JHL ry:stä, asiamies Pia Hiltunen JUKO ry:stä ja neuvottelija Tarja Niemelä JUKO ry:stä asti, minkä jälkeen neuvottelija Pekka Pankkonen on toiminut jäsenenä JUKO ry:stä sekä vastaava lakimies Ari Komulainen ja lakimies Pirkko Janas palkansaajajärjestö Pardia ry:stä. Työryhmä on kuullut työnsä aikana yhteistoiminta-asiamies Helena Lamposta. Työryhmä jatkaa yhteisen koulutuksen valmistelua. Koulutusta on tarkoitus järjestää lain voimaantulovaiheessa.

10 Saatuaan valtion yhteistoimintaa käsittelevien säädösten ja määräysten uudistamistyön päätökseen työryhmä luovuttaa laatimansa luonnoksen hallituksen esitykseksi valtiovarainministeriölle. Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Kirsi Äijälä Päivi Lanttola Miia Kannisto Päivi Ahonen Tuula Haavasoja Pia Hiltunen Pekka Pankkonen Ari Komulainen Pirkko Janas

11 11 Sisällys ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT JOHDANTO NYKYTILA Lainsäädäntö ja käytäntö...14 Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa...14 Yhteistoiminnan valvonta Kansainvälinen kehitys Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston säännökset...15 Yhteistoimintamenettelydirektiivi...15 Euroopan sosiaalinen peruskirja...16 Ruotsi...16 Tanska...17 Norja Nykytilan arviointi ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET Tavoitteet Keskeiset ehdotukset Toteuttamisvaihtoehdot ESITYKSEN VAIKUTUKSET ASIAN VALMISTELU Valmisteluvaiheet ja -aineisto RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT Valtion yhteistoimintalaki luku Yleiset säännökset luku Yhteistoiminnan toteuttaminen...22

12 12 3 luku Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävät asiat luku Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävät asiat luku Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä luku Yhteistoiminta valtionhallintoa ja yhtä tai useampaa hallinnonalaa koskevissa asioissa luku Erinäiset säädökset Laki yhteistoiminta-asiamiehestä VOIMAANTULO LAKIEHDOTUKSET Valtion yhteistoimintalaki...44 LIITE 2. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta...56 RINNAKKAISTEKSTI Laki yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta...57

13 13 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion yhteistoimintalaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi valtion yhteistoimintalaki ja kumottavaksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettu laki (651/1988). Esityksellä uudistetaan ja selkeytetään yhteistoimintaa ohjaavien säännösten rakennetta sekä valtion työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapoja ja sisältöä. Esityksellä vähennetään yhteistoimintaa koskevien eritasoisten sopimusten määrää sisällyttämällä lakiin merkittävimmät keskustason sopimusmääräykset. Tärkeimmät lakiin sisällytettävät sopimusmääräykset koskevat koko valtionhallinnon tai useamman kuin yhden ministeriön hallinnonalan muutoshankkeita koskevaa yhteistoimintaa. Hallinnon palvelukyvyn varmistaminen ja parantaminen sekä tuottavuuden kehittäminen ja valtiontalouden rajalliset resurssit vaativat uudistuksia, joiden sujuva ja tuloksellinen toteuttaminen edellyttävät hyvää vuorovaikutusta työnantajan ja henkilöstön välillä. Esityksessä korostetaan työelämän laadun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistä yhteistoiminnan kautta. Esityksellä edistetään henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ vaikuttaa päätöksiin niiden valmisteluvaiheessa. Merkittäviä uudistuksia ovat myös välittömän yhteistoiminnan ja työnantajan uudelleentyöllistymistä tukevan toimenpidevelvoitteen saattaminen lain tasolle sekä työnantajan tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden selkeyttäminen. Myös hyvityksen määräytymistä, henkilöstön lomauttamista, osaaikaistamista tai irtisanomista koskevaa neuvotteluaikaa, henkilöstösuunnittelua ja alihankintatyöstä annettavia tietoja koskevia säännöksiä on uudistettu. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yhteistoiminnan arvioinnin ja valvonnan toteuttamisesta. Esityksessä käytetään yhteistoiminnan toteuttamisen muodoista kahta alakäsitettä, jotka ovat yhteistoimintamenettely ja yhteistoimintaneuvottelu. Käsitteillä selkeytetään lakiehdotukseen sisältyviä menettelyllisiä eroja erityyppisten asioiden käsittelyssä. Käsitteillä ei kuitenkaan muuteta yhteistoiminnan perustavoitteita tai tarkoitusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

14 14 3 YLEISPERUSTELUT 1 Johdanto Valtion toimintoja ja organisaatioita on kuluneen vuosikymmenen aikana kehitetty monin tavoin ja kehittäminen jatkuu. Kehittämistarpeeseen on vaikuttanut erityisesti valtion tuottavuusohjelma, jota on toteutettu 2000-luvun puolivälistä alkaen. Siihen liittyy kestävän tuottavuuden ajatus, jolla tarkoitetaan tuottavuuden parantamista ja työelämän laadun kehittämistä tai molempia. Työelämän yleisenä suuntana on ollut henkilöstön ottaminen aiempaa enemmän mukaan päätösten valmisteluun. Tämä on vaikuttanut päätöksentekokäytäntöihin organisaatioissa ja sen tukeminen myös lainsäädännön avulla on perusteltua. Esitystä laadittaessa on otettu huomioon yritysten yhteistoiminnasta annetun lain (334/2007) ja työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) sisällöt ja rakenteet. Esityksen tausta-aineistona on käytetty valtiovarainministeriön vuonna tekemää selvitystä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa samoin kuin EU:n yhteistoimintamenettelydirektiivin säännöksiä (2002/14/EY), Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS78/2002) uudistusta sekä voimassa olevia valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen kesken solmittuja keskustason sopimuksia. 2 Nykytila 2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitoksissa Voimassa oleva laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa on säädetty vuonna 1988 ja se on ollut jokseenkin muuttumattomana voimassa siitä lähtien. Lain säätämisen yhteydessä uudistettiin yhteistoiminnan käsitettä ja laajennettiin yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden määrää. Valtion virastoissa 31 päivänä tammikuuta 1974 tehdyn valtioneuvoston päätöksen nojalla toteutetusta virastodemokratiasta käsitteenä luovuttiin. Vuoden 1988 laki säädettiin noudattelemaan paljolti yrityksissä vuodesta 1979 voimassa ollutta vastaavaa lainsäädäntöä. Valtiollakin henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia työpaikoilla lisättiin, millä haluttiin edistää valtion toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Työnantajan neuvotteluvelvoitetta lisättiin ja tietojenantovelvoitteita laajennettiin. Lain lisäksi yhteistoiminnasta valtiolla määrätään valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen kesken solmituissa yhteistoimintasopimuksissa, jotka oikeusvaikutuksiltaan vastaavat virka- ja työehtosopimuksia. Sopimusosapuolina toimivat valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt (keskustason sopimus) sekä virastoissa asianomainen virastotyönantaja ja virkamiesten ja työntekijöiden yhdistykset (virastotason sopimukset). Lisäksi on solmittu työsuojelun yhteistoimintasopimuksia. Valtiovarainministeriö teki vuosina selvityksen yhteistoiminnan toteutumisesta virastoissa. Selvityksessä oli mukana kaksi ministeriötä ja kuusi virastoa. Selvityksessä ilmeni, että voimassa olevan lain aikana työyhteisöjen tila yhteistoiminnan toteuttamisen suhteen on ollut varsin kirjava. Nykyinen järjestelmä ei vastaajien mukaan tue riittävästi yhteistoiminnan toteuttamista. Yhteistoiminnan suunnittelu ja toteutumisen arviointi on selvityksen mukaan ollut työpaikoilla puutteellista. Yhteistoiminnan valvonta Voimassa olevaan lakiin ei sisälly lain noudattamisen valvontaa koskevia säännöksiä. Yhteistoiminta-asiamiehestä annettu laki (216/2010) on tullut voimaan heinäkuun 1 päivänä Laissa säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä, jonka tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden yksityisen sektorin työpaikkojen yhteistoimintaa ja henkilöstön osallistumisoikeuksia koskevien lakien noudattamista. Samanaikaisesti muutettiin yhteistoiminnasta

15 4 yrityksissä annetun lain 66 :ää siten, että se vastaa edellä mainittua lakia. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi mietinnössään 1/2010, että se pitää julkisen sektorin yhteistoimintalakien valvontajärjestelmän selkiyttämistä erittäin tärkeänä ja kiirehtii valvontaa koskevien säädösten valmistelua. Valmistelun yhteydessä tulee selvittää, voisiko käsiteltävänä olevalla lailla perustettava yhteistoiminta-asiamies valvoa myös julkisen sektorin yhteistoiminnan toteutumista. Esityksen valmistelussa on selvitetty asiaa ja päädytty siihen, että myös valtionhallinnon yhteistoiminnan valvontatehtävä ehdotetaan sisällytettäväksi yhteistoiminta-asiamiehen toimivaltaan. 2.2 Kansainvälinen kehitys Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston säännökset Voimassa olevan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain säätämisen jälkeen Euroopan Neuvosto on uudistanut työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittämistä koskevan Euroopan sosiaalisen peruskirjan vuonna 2002 (SopS 78/2002). Niin ikään vuonna 2002 Euroopan Parlamentti ja Neuvosto antoivat direktiivin, joka koskee työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa yleisiä puitteita Euroopan yhteisössä (jäljempänä yhteistoimintamenettelydirektiivi, 2002/14/EY). Yhteistoimintamenettelydirektiivi Yhteistoimintadirektiivin tarkoituksena on luoda yleiset puitteet vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden oikeudesta saada tietoja ja tulla kuulluksi yhteisön jäsenvaltioissa sijaitsevissa yrityksissä ja toimipaikoissa. Yksityiskohtaiset säännöt tiedottamisesta ja kuulemisesta määritellään ja toteutetaan kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja työmarkkinasuhteissa vallitsevien käytäntöjen mukaisesti siten, että taataan niiden tehokkuus. Direktiivin 3 artiklan mukaan direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion valinnan mukaan joko yrityksissä, joiden palveluksessa on yksittäisessä jäsenvaltiossa vähintään 50 työntekijää tai toimipaikoissa, joiden palveluksessa on yksittäisessä jäsenvaltiossa vähintään 20 työntekijää. Yrityksellä tarkoitetaan voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta, taloudellista toimintaa harjoittavaa, julkista tai yksityistä yritystä. Suomessa yhteistoimintamenettelydirektiivin on katsottu koskevan myös kuntaa ja valtiota työnantajana. Direktiivin 4 artiklan mukaan tiedottaminen ja kuuleminen sisältävät a) tiedottamisen yrityksen toiminnan viimeaikaisesta ja todennäköisestä kehityksestä sekä taloudellisesta tilanteesta, b) tiedottamisen ja kuulemisen yrityksen työllisyystilanteesta, sen rakenteesta ja todennäköisestä kehityksestä sekä mahdollisista suunnitelluista ennakoivista toimenpiteistä erityisesti työpaikkojen ollessa uhattuina, sekä c) tiedottamisen ja kuulemisen päätöksistä, jotka saattavat muuttaa merkittävästi työn organisointia ja työsopimussuhteita. Yhteistoimintamenettelydirektiivin mukaan tiedot on annettava asianmukaisena ajankohtana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisinä erityisesti sen mahdollistamiseksi, että työntekijöiden edustajat voivat riittävästi perehtyä asiaan ja valmistautua tarvittaessa kuulemiseen. Kuulemisen on tapahduttava käsiteltävästä asiasta riippuen soveltuvalla tavalla johdon ja edustuksen tasolla sekä varmistaen, että ajankohta, keinot ja sisältö ovat asianmukaiset. Kuulemisen tarkoituksena on saada aikaan sopimus kuulemisen kohteena olevasta asiasta. Direktiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa työmarkkinaosapuolten tehtäväksi määritellä sopimuksin direktiivissä tarkoitettujen tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yksityiskohtaiset säännöt. Direktiivi ei kuitenkaan mahdollista sitä, että kansallisesti voitaisiin säätää työmarkkinaosapuolten mahdollisuudesta sopia direktiivin soveltamisalasta. Direktiivissä on myös säännöksiä siitä, miten jäsenvaltioiden tulee säätää luottamuksellisten tietojen käsittelystä ja salassapidosta, hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen käyttämisestä siltä varalta, että direktiivistä johtuvia velvollisuuksia ei ole noudatettu sekä työntekijöiden edustajien suojasta, jotta he 15

16 16 5 voivat suorittaa heille annetut tehtävät asianmukaisesti. Euroopan sosiaalinen peruskirja Euroopan Neuvoston uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002) tuli voimaan Suomen osalta 1 päivänä elokuuta 2002 ja se korvasi vuonna 1961 tehdyn peruskirjan. Euroopan Neuvosto pyrki uudistuksella vahvistamaan peruskirjan asemaa sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden takaajana Euroopassa. Yhteistoimintalainsäädännön kannalta keskeisin on peruskirjan artikla 21, joka koskee oikeutta tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotteluihin. Siinä todetaan, että varmistaakseen, että työntekijöiden oikeutta tiedon saantiin ja yhteisiin neuvotteluihin yrityksessä voidaan käyttää tehokkaalla tavalla, sopijapuolet sitoutuvat toteuttamaan ja kannustamaan toimia, jotka mahdollistavat sen, että työntekijä tai heidän edustajansa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti: a) saavat säännöllisesti tai sopivana ajankohtana ymmärrettävällä tavalla tietoa sen yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jonka palveluksessa he ovat, kuitenkin siten, että sellaisen tiedon paljastaminen, joka saattaisi olla yritykselle haitallinen, voidaan kieltää tai esittää tieto luottamuksellisena; ja b) saavat hyvissä ajoin neuvotella sellaisten ehdotettujen päätösten osalta, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden etuihin, erityisesti niistä päätöksistä, joilla voisi olla merkittävä vaikutus yrityksen työllisyystilanteeseen. Artikla 29 koskee oikeutta saada tietoa ja neuvotella joukkoirtisanomismenettelyissä. Sen mukaan, varmistaakseen, että työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja neuvotella joukkoirtisanomistapauksissa voidaan käyttää tehokkaalla tavalla, sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että työnantajat antavat tietoa ja neuvottelevat työntekijöiden edustajien kanssa hyvissä ajoin ennen joukkoirtisanomisia niistä tavoista ja keinoista, joilla joukkoirtisanomiset voidaan välttää tai niiden esiintymistä rajoittaa ja niiden seurauksia lieventää, esimerkiksi turvautumalla sosiaalisiin toimiin, joiden tavoitteena on erityisesti helpottaa kyseisten työntekijöiden sijoittamista muihin tehtäviin tai uudelleen kouluttamista. Peruskirjan muista yhteistoimintalainsäädännön alaan kuuluvista artikloista Suomi on hyväksynyt 5 artiklan, joka koskee järjestäytymisoikeutta, 6 artiklan, joka koskee kollektiivista neuvotteluoikeutta, 22 artiklan, joka koskee oikeutta osallistua työoloja ja työympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä niiden parantamiseen. Lisäksi Suomi on hyväksynyt 26 artiklan, joka koskee oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun työssä sekä 28 artiklan, joka koskee työntekijöiden edustajien oikeutta suojeluun yrityksessä ja heille annettavia toimintamahdollisuuksia. Molempien em. kansainvälisen oikeuden säännöskokonaisuuksien implementointi Suomen lainsäädäntöön on tärkeää tehdä myös valtionhallintoa koskevaksi, joskin jo voimassa oleva laki on sopusoinnussa mainittujen säännösten kanssa. Lailla yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) sekä lailla työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) on säännökset jo uudistettu muilla sektoreilla vastamaan mainittuja velvoitteita. Ruotsi Ruotsissa sovelletaan yhteistoiminnan osalta samaa lakia kaikkiin palvelussuhteisiin (Lag om medbestämmande i arbetslivet, 1976). Laissa säädetään, että työnantajan tulee ennen sellaisen päätöksen tekemistä, joka koskee merkittäviä muutoksia sen toiminnassa, oma-aloitteisesti ryhtyä neuvotteluihin työntekijäjärjestöjen kanssa. Neuvotteluvelvollisuus koskee asioita, jos päätös vaikuttaa työnantajan ja työntekijän väliseen suhteeseen. Yhteistoiminnasta on mahdollista sopia myös työehtosopimuksella tietyin rajoituksin. Ruotsissa on myös solmittu valtiotyönantajan ja järjestöjen kesken sopimus yhteistoiminnasta työpaikkojen kehittämisessä (Samverkan för utveckling, 1997), minkä tarkoituksena on antaa palvelussuhteessa oleville mahdollisuus paitsi huolehtia omasta ammattitaidostaan myös vaikuttaa työhönsä ja valmisteluvaiheessa niihin päätöksiin, joita viranomainen tekee. Valtion henkilöstöä varten on solmittu myös ns. turvasopimus (Trygghetsavtalet, 1997), jonka perusteella

17 6 viranomaisen töiden vähentyessä tai lakatessa henkilöstön on mahdollisuus saada pidempi irtisanomisaika, yksilöllistä tukea tai mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Tanska Tanskassa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu sopimuksiin (Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, 2008), eikä asiasta ole lainsäädäntöä. Valmistelua lain säätämiseksi on kuitenkin tehty viime vuosina. Sopimuksissa on huomioitu Euroopan unionin sääntelyn yhteistoiminnalle asettamat vaatimukset ja yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat on määritelty pitkälti yllä mainitun yhteistoimintadirektiivin mukaisesti. Sopimusmääräyksiä sovelletaan kaikkeen henkilöstöön riippumatta siitä, kuuluvatko he ammattiyhdistyksiin vai eivät. Norja Norjassa yleiset säännökset työnantajan ja työntekijän välisestä suhteesta sekä työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ovat työympäristöä, työaikaa ja työsuojelua koskevassa laissa (lov om arbeidsmiljö, arbeidstid og stillingsvern, 2005). Lisäksi Norjassa sovelletaan osapuolten sopimaa pääsopimusta (Hovdeavtalen for arbeidstagere i staten, ), jossa myös säädetään valtiolla velvoittavasta yhteistoiminnasta (medbestemmelse) työpaikoilla. 2.3 Nykytilan arviointi Voimassa oleva laki on säännellyt valtionhallinnon yhteistoimintaa jo runsaat 20 vuotta. Vaikka laki ja sen perusteella solmitut sopimukset täyttävät yhteistoiminnalle asetetut edellytykset, se ei enää vastaa parhaalla mahdollisella tavalla muuttuneen työelämän tarpeita. Valtion toimintojen kehittämis- ja suunnittelutyö on monipuolista ja moniasteista sekä hallinnonalojen sisällä että niiden kesken. Kun valtionhallinnon tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja palvelukykyä halutaan parantaa, henkilöstön asiantuntemuksella on valmisteluvaiheen yhteistoiminnassa tärkeä merkitys. Valtion virastojen yhteistoimintakäytännöt vaihtelevat riippuen viraston toimintatavoista ja johtamiskulttuurista. Voimassa oleva laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa antaa mahdollisuuden sellaisten virastojen sisäisten asioiden käsittelemiseen, joilla on henkilöstövaikutuksia. Tästä poiketen usean viraston tai usean ministeriön välisten muutosten käsittely yhteistoiminnassa eri ryhmien kesken on ollut lailla sääntelemättä. Valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen ja valtiotyönantajan kesken on sovittu erikseen menettelyistä silloin, kun suunnitelmien vaikutukset saattavat koskea useampaa kuin yhtä virastoa. Tällainen moniportainen, yhteensovittelua edellyttävä järjestelmä ei enää ole toimiva käytäntö. Voimassa olevan lain säännökset ja eritasoiset sopimukset ovat jossain määrin jäykkiä ja monimutkaisia, eivätkä ne ohjaa suunnitelmallisen yhteistoiminnan toteuttamiseen. Virastoille tehdyn kyselyn mukaan toiminta ei kaikissa virastoissa ole ollut suunniteltua eikä sitä pääsääntöisesti ole arvioitu. Henkilöstön osallistuminen on ollut aktiivista, mutta virastojen kesken on kuitenkin esiintynyt suurta hajontaa. Olennaista nykyisissä yhteistoiminnan käytänteissä on ollut varsin vahva keskustason sopimusten asema ja virastotasoinen sopimuskäytäntö. Yhteistoiminnan toteuttajan kannalta on ollut hankalaa soveltaa samaan aikaan sekä lakia että keskus- ja paikallistason sopimuksia. Lisäksi poikkihallinnollisten muutoshankkeiden yhteistoimintakäsittelystä ei ole ollut selkeitä säännöksiä. Näillä on kuitenkin todettu olevan merkittäviä henkilöstövaikutuksia, minkä vuoksi tällaisten hankkeiden valmisteluun tulee liittää yhteistoiminta henkilöstön kanssa. 3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 3.1 Tavoitteet Esityksen tavoitteena on uudistaa yhteistoimintaa koskeva sääntely vastamaan valtionhallinnon ja valtion henkilöstön tulevaisuuden tarpeita, kun otetaan huomioon valtion toimintojen kehittyminen ja johtamisen 17

18 18 7 kehittäminen sekä yritysten yhteistoiminnasta annetun lain uudistaminen. 3.2 Keskeiset ehdotukset Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi virastoille yhteistoimintavelvoite, jonka täyttämättä jättäminen olisi mahdollisen rangaistuksen peruste. Käsiteltävien asioiden luetteloa tarkennetaan vastaamaan ajanmukaista työelämän käsitteistöä. Esityksessä yhteistoiminnan painopiste olisi jatkossakin edustuksellisessa yhteistoiminnassa, mutta myös välittömän yhteistoiminnan merkitystä korostettaisiin. Välittömästä yhteistoiminnasta ei kuitenkaan olisi tarpeen säätää laissa yksityiskohtaisesti. Välitön yhteistoiminta toteutuu yleensä työnantajan edustajan käymänä vapaamuotoisena keskusteluna henkilön itsensä, hänen edustajansa tai molempien kanssa yksittäistä virkamiestä koskettavassa yhteistoiminnan piiriin kuuluvassa asiassa, kehitys- ja tuloskeskustelussa henkilön ja hänen esimiehensä välillä tai työyksikkökokouksissa työyhteisöä koskevissa asioissa. Työvoiman pysyvää tai väliaikaista vähentämistä koskevien suunnitelmien käsittely ehdotetaan säänneltäväksi erityisen tarkasti, jotta merkittävien henkilöstövaikutusten käsitteleminen henkilöstön edustajien kanssa ennen päätöksentekoa olisi virastoissa mahdollista. Kun henkilöstöä on tarkoitus vähentää pysyvästi, työnantajan tulisi antaa henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Tässä suunnitelmassa mainittaisiin paitsi yhteistoimintaneuvottelujen aikataulut ja käytänteet myös erilaisten tukitoimien käyttäminen, kuten julkisten työvoimapalvelujen käyttö sekä omaehtoisen kouluttautumisen ja työnhaun mahdollisuudet irtisanomisajan kuluessa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työnantajalle selvitysvelvollisuus niistä ratkaisuista, joihin se on päätymässä henkilöstön asemaa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Työnantajalla olisi siten velvoite vielä kerran, ennen lopullista päätöstään, selvittää henkilöstön edustajille tai virkamiehelle itselleen ne johtopäätökset, joihin neuvottelut ovat antaneet aihetta. Myös tässä vaiheessa henkilöstön edustajilla tai virkamiehellä olisi vielä mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Koko valtionhallintoa tai useamman kuin yhden ministeriön tai viraston henkilöstövaikutuksia sisältävien asioiden käsittelyä koskeva yhteistoimintavelvoite ehdotetaan sisällytettäväksi lakiin uutena asiana. Näin voitaisiin vähentää erillisten yhteistoimintasopimusten tarvetta. Menettelyn yksityiskohdat jätettäisiin osapuolten kesken tarkemmin sovittaviksi, koska lain tasolla ei ole tarkoituksenmukaista säännellä tarkasti erilaisia ja erikokoisia hankkeita ja suunnitelmia. Tavoitteena on, että kaikilla valtionhallinnon muutosten valmistelutasoilla yhteistoimintamenettelyjä käytetään ennen lopullisia päätöksiä ja niiden toimeenpanoa. Esityksen mukaan koko valtionhallintoa koskevia tai poikkihallinnollisia asioita tulisi käsitellä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoiminnassa samalla organisaatiotasolla kuin valmistelukin tehdään ennen kuin nämä asiat päätetään ja päätökset toimeenpannaan. Tiedonantovelvoitteita henkilöstölle tarkennettaisiin ja sisältöä laajennettaisiin erityisesti tilanteissa, joissa suunnitellaan henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia. Yhteistoimintaan liittyviä määräaikoja harkittaessa tavoitteena on ollut varmistaa riittävä valmistautumis- ja perehtymisaika myös henkilöstön edustajille kuitenkaan viivyttämättä merkittäviä työnantajaratkaisuja. Lain tavoitteen mukaisesti henkilöstölle tai sen edustajille varattaisiin riittävästi aikaa keskustella keskenään, vaikuttaa ja olla mukana jo päätöksen valmistelussa. Tätä edellyttävät erityisesti edellä mainitut Euroopan Neuvoston Sosiaalinen peruskirja ja EU:n yhteistoimintamenettelydirektiivi. Keskeisiä uudistuksia ovat myös valtion virastojen henkilöstö- ja koulutussuunnittelua ja niiden sisältöä koskevat säännökset, alihankintasopimuksista annettavia tietoja sekä hyvityksen määräytymistä koskevat säännökset. Työnantajan neuvotteluvelvoitetta koskevaa määräaikaa esitetään pidennettäväksi tilanteissa, joissa irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen kohdistuu alle 10 virkamieheen, taikka enintään 90 päivän lomautus kohdistuu vähintään 10 virkamieheen.

19 8 Työnantajan velvoite nykyistä laajempaan uudelleentyöllistymistä edistävään tukitoimintaan, työryhmien asettamisen ja niiden toiminnan saattaminen lain tasolla yhteistoiminnan piiriin ja lain soveltamisen ohjausta sekä yhteistoiminnan arviointia koskevat uudet säännökset sisältyvät esitykseen. Yhteistoimintamenettelyn ja sitä yksityiskohtaisemmin säännellyn yhteistoimintaneuvottelun käsitteet ja menettelyt ehdotetaan eroteltaviksi. Menettelyjen eroavaisuudet eivät muuttaisi yhteistoiminnan perustavoitetta eri asioiden osalta. Tarkoituksenmukaisuussyistä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi merkittäviä henkilöstövaikutuksia mahdollisesti aiheuttavien asioiden yhteistoiminnan menettelyt yksityiskohtaisesti, erityisesti neuvottelujen määräaikojen ja asioiden käsittelyjärjestyksen sekä työnantajan tiedottamisvelvollisuuden osalta. 3.3 Toteuttamisvaihtoehdot Työelämän muutosten ja uudistuneen kansainvälisen ja kotimaisen yhteistoimintalainsäädännön huomioiminen valtion virastojen yhteistoiminnassa olisi ollut mahdollista toteuttaa myös täydentämällä keskus- ja virastotason sopimuksia sekä sopimalla erikseen koko valtionhallintoa tai poikkihallinnollisia uudistuksia koskevista yhteistoimintamuodoista. Eritasoisten sopimusten lisääminen jo nyt hankalaksi osoittautuneeseen normihierarkiaan ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Voimassa olevassa laissa on jo muissa yhteyksissä ja erityisesti valtiovarainministeriön selvityksen tulosten perusteella todettu heikkouksia nykyajan vaatimusten mukaisena yhteistoimintaa ohjaavana säännöstönä. Sen vuoksi lain muuttaminen olisi muutenkin ollut tarpeen. Hallitus pitää yhteistoimintalainsäädännön kokonaisuudistusta parempana vaihtoehtona erityisesti sen vuoksi, että lain rakennetta ja säännöksiä jouduttaisiin joka tapauksessa muuttamaan monelta osin, koska keskustason sopimusten keskeiset määräykset ehdotetaan sisällytettäväksi lakiin. Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska yhteistoiminnan muodot ovat jo olemassa ja tällä esityksellä tarkennetaan asiakysymyksiä sekä säädöksen rakenteita. Esityksellä olisi vaikutuksia yhteistoiminta-asiamiehen työhön, joka nykyisin kattaa vain yritysten yhteistoiminnasta annetun lain soveltamisalan. Esitys lisäisi yhteistoimintaasiamiehen työtä jossain määrin, mutta määrää on vaikea arvioida, koska valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt valvoisivat myös lain noudattamista. Uudistuksen tarkoituksena on työpaikoilla toteutettavan yhteistoiminnan uudistaminen nykyistä vuorovaikutuksellisempaan suuntaan eikä sillä ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia valtiontalouteen. Ehdotus on pyritty laatimaan mahdollisimman selkeäksi ja täsmälliseksi. Lain jäsentelyn johdonmukaisuus helpottaa soveltamista. Samalla se vähentää säännösten tulkintaepäselvyyksiä. Esitys ei aiheuta muutoksia työnantajan ratkaisuvallan osalta, joten esityksellä ei ole myöskään organisaatiovaikutuksia tai muita vaikutuksia viranomaistoimintaan. 5 Asian valmistelu 5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto Esitys on valmisteltu yhteistyössä valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Esityksestä on pyydetty lausunnot ministeriöiltä, Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JU- KO ry:ltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Kuntaliitolta, Suomen Pankilta, eduskunnan kanslialta ja tasavallan presidentin kanslialta. 6 Riippuvuus muista esityksistä Tällä esityksellä ei ole riippuvuutta muista esityksistä Esityksen vaikutukset

20 20 9 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Lakiehdotusten perustelut 1.1 Valtion yhteistoimintalaki 1 luku Yleiset säännökset Luvussa säädettäisiin lain tavoitteesta, soveltamisalasta, määritelmistä ja viraston velvollisuudesta edistää yhteistoimintaa. 1. Lain tavoite. Lain alkuun ehdotetaan otettavaksi lain soveltamista ohjaava tavoitesäännös. Lain tavoitteena olisi edistää viraston ja sen henkilöstön välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin viraston toiminnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. Lisäksi tavoitteena olisi virastossa yhteisymmärryksessä kehittää työelämän laatua ja työhyvinvointia sekä sitä kautta myös viraston toiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteena olisi myös lisätä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa virastossa tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön asemaa sekä antaa henkilöstölle tietoja työn tavoitteista, merkityksestä ja tuloksista. Laissa säädettävän yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena olisi, että virastojen toiminta ja toimintaympäristö sekä tuottavuus paranisivat, kun viraston luottamuksellinen ilmapiiri ja avoin vuorovaikutus lisääntyisivät. Tuottavuuden parantaminen perustuu yhä enemmän hyvään johtamiseen ja henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen ja sen kehittämiseen. Vaikuttaminen tapahtuu samalla kun asioita käsitellään ja pyritään yksimielisyyteen. Suurin osa yhteistoiminnasta tapahtuisi työyhteisössä normaalin vuorovaikutuksen yhteydessä niin, että myös henkilöstö voisi osallistua päätösten valmisteluun. Yhteistoimintaa edistetään parhaiten jatkuvalla vuoropuhelulla, joka tapahtuu esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäisen työnteon yhteydessä. Tästä syystä henkilöstöllä tulee olla oikeus saada tietoa työhönsä ja työyhteisöönsä liittyvistä muutoksista ja osallistua toimintojen kehittämiseen. Säännöksessä kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, että vuorovaikutuksellisen käsittelyn ja tosiasiallisten osallistumismahdollisuuksien toteuttamiseksi yhteistoiminta perustuu tietoihin, jotka on annettu henkilöstölle oikea-aikaisesti ja joita annetaan kunkin käsiteltävän asian kannalta riittävästi. Ajallisesti yhteistoiminta tulisi aloittaa asian sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua. Yhteistoiminnan piiriin kuuluisivat viraston kehittämiseen ja sen toiminnan suunnitteluun sekä työn organisointiin liittyvät suunnitelmat ja ehdotukset, jos nämä koskevat henkilöstöä tai niillä on vaikutusta työhön, työoloihin tai asemaan. Tavoitteena olisi edistää henkilöstön ja työnantajan välisen yhteistyön lisäksi myös henkilöstöryhmien keskinäistä yhteistoimintaa työpaikoilla. Lakiehdotuksen 1 olisi pääpiirteissään samansisältöinen kuin yritysten yhteistoiminnasta annetun lain (334/2007) Määritelmät. Pykälä sisältäisi tässä laissa käytetyt määritelmät. Voimassa olevan lain vakiintuneen tulkinnan mukaan virastolla tarkoitettaisiin valtion budjettitalouden piiriin kuuluvaa ministeriötä, virastoa ja laitosta. Tämä tarkoittaa myös muuta itsenäistä toimintayksikköä, josta ei käytetä edellä mainittua nimeä, mutta joka on lailla tai valtioneuvoston asetuksella perustettu. Esimerkiksi tuomioistuimet kuuluvat siten virastokäsitteen piiriin. Virkamiehellä tarkoitettaisiin tässä laissa valtion virkamiestä ja työntekijää. Virkasuhteella tarkoitettaisiin virkasuhdetta ja työsuhdetta. Nämä määritelmät poistavat tarpeen viitata eri pykälissä molempiin palvelussuhdemuotoihin. Henkilöstön edustajalla tarkoitettaisiin yhden tai useamman henkilöstöryhmän edustajia virastossa ja työnantajan edustajalla kulloinkin käsiteltävässä asiassa toimivaltaista työnantajan edustajaa. Henkilöstöryhmän määrittely on lisätty lakiin, mutta sillä ei ole tarkoitettu muuttaa sitä tapaa, jolla henkilöstön edustajat ovat määräytyneet nykyisen lain voimassaoloaikana. Henkilöstöryhmällä tarkoitetaan pääsääntöisesti kunkin pääsopi-

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA 13/2003 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA PAREMPAAN YHTEISTOIMINTAAN VALTIONHALLINNOSSA - Selvitysosa työryhmämuistioon 12/2003 13/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013 TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpanoohje 18/2013 JulkICT-toiminta TUVEn turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuusperiaatteista solmitun sopimuksen toimeenpano-ohje Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015

Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön julkaisu 12a/2015 Talousnäkymät Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2015 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot