Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö"

Transkriptio

1 185 LIIKELAITOKSET

2 186 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai kuntayhtymäksi. Myös osuuskunta tai säätiö voivat tulla ulkoisessa eriyttämisessä kysymykseen. Sisäinen eriytys jakaantuu kirjanpidollisiin ja laskennallisiin vaihtoehtoihin. Kirjanpidollinen eriytys voidaan tehdä joko kunnan liikelaitoksena tai muuna taseyksikkönä. Laskennallista eriytystä voidaan soveltaa kolmessa erityyppisessä tilanteessa: koko liiketoiminnan, kunnan liiketoiminnan osatoimintojen tai liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttämisenä. Valittava vaihtoehto riippuu liiketoiminnan luonteesta ja eriyttämissäännöksistä. Kunnan liiketoiminnan eriyttämisvaihtoehtoja kuvaa seuraava kaavio: Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot Ulkoistaminen Sisäinen eriyttäminen Yhtiö Kirjanpidollinen Laskennallinen Kuntayhtymä Kunnan liikelaitos Liiketoiminta laskennallisena kokonaisuutena Osuuskunta Muu taseyksikkö Liikelaitoksen osatoimintojen laskennallinen eriyttäminen Liiketoimintaa harjoittavan kuntayhtymän osatoimintojen eriyttäminen Kirjanpidollisesta eriyttämisestä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen. Kirjanpidollinen eriyttäminen edellyttää yleisohjeen mukaan, että liikelaitos laatii soveltuvin osin kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Kunnan kirjanpidossa liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistetään kunnan muun tilinpäätöksen kanssa kunnan kokonaistilinpäätökseksi. Kirjanpidollisesti eriytetystä liiketoiminnasta käytetään kuntajaoston yleisohjeessa nimitystä kunnan liikelaitos. Kunnan liikelaitoksella on muita toimintayksiköitä itsenäisempi asema kunnan talousarviossa. Erityisesti tämä koskee investointien rahoitusta. Lisäksi kirjanpidollisesti eriytetylle liikelaitokselle usein asetetaan omat hallintoelimet kuten kuntalain 17.3 :n tarkoittama johtokunta ja toimitusjohtaja.

3 187 Kunnallinen liikelaitos Jyväskylän Tilapalvelu TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos euroa % Sijoitetun pääoman tuotto (sitova) ,7 % Sijoitettu pääoma ,6 % Tuottoprosentti 5,97 % 6,10 % 5,10 % -1,00 % -16,4 % Vuoden 2003 tuottovaatimus sisältää satunnaisiin tuottoihin budjetoituja kiinteistöjen myyntivoittoja milj.euroa ja muita satunnaiseriä Taloussuunnitelman perustelut: Tulostavoitteena on +/-0 eli tulot kattavat menot. Sisäisiin vuokriin ei tehty indeksikorotusta (euroa/htm2). Kustannustason nousu katetaan toimintaa tehostamalla sekä kiinteistöjen ylläpitopalvelujen kilpailuttamisen kautta. Satunnaisiin tuottoihin on huomioitu Teknillinen oppilaitoksen sekä Ammattikorkeakoulun päärakennuksen, Rajakatu 35 kiinteistökaupat, joista kertyy myyntivoittoa milj.euroa. Myynneistä johtuen kiinteistö- ja tilaomaisuuden määrä vähenee noin hum2. Peruspalvelujen tarvitsemat tilat lisääntyvät noin htm2. Uusien tilojen vaikutus sisäisiin vuokriin on 1,2 milj.euroa. Tilapalvelujen nykyinen laatutaso pyritään säilyttämään. Toiminta-ajatus: Jyväskylän Tilapalvelu hankkii kaupungin ydinpalvelutuotannolle tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kilpailukykyiset kiinteistö- ja tilapalvelut sekä vastaa kaupungin omistamasta kiinteistö- ja tilaomaisuudesta, sen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnalliset tavoitteet: Omaisuuden arvon hallinta Omaisuuden hoidossa keskitytään ydinpalvelukiinteistöjen hallintaan ja muussa käytössä oleva kiinteistöomaisuus pyritään realisoimaan 1. Kiinteistöomaisuus salkutetaan tavoitteena kohdentaa resurssit ydinpalvelujen käytössä oleviin kiinteistöihin ja sisäilmastokorjauksiin. 2. Elinkaarikustannuslaskenta toteutetaan kaikissa uusissa rakennusinvestointihankkeissa. 3. Selvitetään uusien rahoitusmallien käyttömahdollisuudet. Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa sekä asiakkaan perustarpeet ymmärtävää. 1. Siivouksen ja kiinteistönhoidon tuotteistamista ja hinnoittelua jatketaan sekä niiden managerointia kehitetään. 2. Vuokrataso ja -sisältö sekä vertailut ja kilpailukyky saatetaan läpinäkyviksi Intranettiin. 3. Asiakaspalautejärjestelmiä kehitetään uutta teknologiaa ja kiinteistöalan vertailuja hyödyntäen.

4 188 Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kaikki hankkimamme kiinteistö- ja tilapalvelut ovat tuotteistettuja, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä sekä ammattitaitoisesti ostettu joko kilpailuttamalla tai muun kestävän kehityksen pohjalta. 1. Kiinteistö- ja tilapalveluiden kilpailuttamisen laajentaminen vähintään volyymin kasvua vastaavasti. 2. Sähköenergian kilpailuttamis- ja arviointiprosessi käynnistetään päätettyjen tavoitteiden pohjalta. 3. Henkilöstön koulutusresurssit kohdennetaan hankintaosaamisen lisäämiseen. Terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö Asiakkaamme toimivat todetusti terveellisessä ja turvallisessa toimintaympäristössä. Tietojärjestelmät sekä hankkimamme rakennusautomaatio edustavat viimeistä kiinteistöteknologiaa. 1. Käynnistetään sisäilmastoselvitysten mukaiset parannustoimenpiteet ja toteutetaan määritelty sisäilmastoluokitus kaikissa uusissa tila- ja rakennushankkeissa. 2. Huoltokirjat tehdään vähintään 20 %:iin rakennuskannasta. Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos Taloudellinen näkökulma: % Tulos-% ,2% Toimintakate-% ,4% Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) ,0% Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0% Ohj.kunn.pito+peruskorj. (e/hum2/kk) 2,37 3,20 3,30 0,10 3,1% Vuokratilojen osuus,% 6,3 5,5 8,1 2,6 47,3% Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Ulkoa vuokr.tilojen ka vuokra (e/hum2/kk) 7,42 7,57 7,60 0,03 0,4% Ulos vuokr.tilojen ka vuokra (e/hum2/kk) 6,22 6,22 6,30 0,08 1,3% Ulkoisen vuokraustoiminnan vuokratase 0,84 0,82 0,83 0,01 1,2% Ulk. toimitilavuokrauksen käyttökate, % ,7% Ulk. toimitilavuokrauksen sipo-% 7,20 6,50 6,00-0,50-7,7% Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely (p.1-4) 3,44 3,50 3,50 0,00 0,0% Prosessinäkökulma: Vajaakäyttöaste, % 1,28 1,00 1,00 0,00 0,0% Hoitovastike e/hum2/kk 1,73 1,68 1,70 0,02 1,2% Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,00 0,0% Investointien kustannuspoikkeama,% 1,40 0,00 0,00 0,00 0,0% Huoltokirja käytössä, % ,2% Lämpöenergian kulutus (kwh/m3) 41,2 41,0 41,0 0,00 0,0% Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö ,7% Koulutus ja kehittäminen/hlokust. % 9,1 9,0 9,0 0,0 0,0% Työtyytyväisyys, piste 3,24 3,30 3,30 0,00 0,0%

5 189 TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos VOLYYMITIETOJA euroa % TILAT Omat rakennukset ( htm2 ) ,4 % Osakehuoneistot ( htm2 ) ,1 % Vuokrahuoneistot ( htm2 ) ,5 % Sisäiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,8 % Ulkoiseen käyttöön vuokrattu ( htm2 ) ,1 % Vapaat tilat ( htm2 ) ,0 % Huoneala (hum2/asukas) 5,16 5,25 4,68-0,57-10,9 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä ,0 % Henkilöstökustannukset euroa ,0 % TULOSLASKEMA ( euroa ) Vuokratulot hallintokunnilta ,5 % Siivouskorvaukset hallintokunnilta ,0 % Markkinavuokrat ,2 % Muut tuotot ,0 % Liikevaihto ,0 % Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Vuokrakulut ,9 % Muut kulut ,2 % Toimintakulut ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 % Muut tuotot ja kulut ,0 % Korvaus peruspääomasta ,7 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä ,3 % Satunnaiset tuotot ,3 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 % RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,7 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Satunnaiset erät ,3 % Muut tulorahoituksen korjauserät ,9 % Investoinnit ,5 % Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % Rahoitusosuudet investointeihin ,2 % Käyttöomaisuuden myyntitulot ,9 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,1 %

6 190 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKEMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Korvaus peruspääomasta Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKEMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihi Käyttöomaisuuden myyntituotot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Ulkoisen toimitilavuokrauksen kannattavuus v (milj. ) ,255 3,747 2,284 1,781 1,474 1,462 3,913 4,286 4,003 4,195 2,409 2,065 2,122 2,213 1,849 1,879 1,881 1, Tulot Käyttömenot Kate

7 191 Kunnallinen liikelaitos Jyväskylän Vesilaitos Toiminta-ajatus: Vesilaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena huolehtien toiminta-alueellaan talousveden tuottamisesta asiakkaille, jäte- ja sadevesien johtamisesta sekä vesihuoltoalaan liittyvistä teknisistä palveluista. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2003 on Tilikauden ylijäämä / alijäämä pitkällä aikavälillä on Talousvetenä käytetään ensisijaisesti pohjavettä tai tekopohjavettä. Talousveden tulee täyttää asetuksen 461 / 2000 mukaiset laatuvaatimukset. 4. Asuntotuotannon ja elinkeinoelämän vesihuolto varmistetaan laatimalla rakentamisohjelmat yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 5. Vedenkatkosten kestoaika saa olla enintään neljä tuntia. Pidemmissä katkoksissa veden saanti turvataan muulla tavalla. Taloussuunnitelman perustelut: 1. Veden myynnin odotetaan pysyvän ennallaan. 2. Veden myynnin tavoite on 7,6 Mm3/a ja jätevesilaskutuksen 6,6 Mm3/a. 3. Investointeihin on varattu 5,6 Milj.. 4. Vesihuoltomaksuihin tehdään noin kahden prosentin indeksitarkistus. 5. Ylläpidettävän verkoston määrä lisääntyy 10 km vuodessa. Henkilökunnan määrään ei ole odotettavissa sanottavia muutoksia. Vesihuoltomaksut, ( sis. ALV). V.2001 V.2002 V.2003 Muutos e / m3 e / m3 e /m3 e % Vesimaksu 1,13 1,15 1,20 0,05 4,3 Jätevesimaksu 1,36 1,40 1,40 0,00 0,0 Yhteensä 2,49 2,55 2,60 0,05 2,0 TUNNUSLUVUT TP 2001 TA 2002 TA 2003 Muutos yksikkö % Sijoitetun pääoman tuotto ( sitova) ,0 0,0 % Sijoitettu pääoma ,0 0,0 % Tuottoprosentti 12,7 % 12,7 % 12,7 % 0,0 0,0 % Henkilöstömäärä (vakinaiset) ,0 7,1 % Henkilötyövuodet (HTV) (vak+tilap.) ,0 5,6 % Liikevaihto(1000 ) / henk.(htv) ,0-2,8 % Laskutettu vesi (milj.m3) 7,6 7,4 7,6 0,2 2,7 % Laskutettu jätevesi (milj.m3) 6,6 6,6 6,6 0,0 0,0 % Ominaiskulutus (l/as/d) ,0-1,5 % Vuotovedet vj % ,0 0,0 % Vuotovedet jv % ,0 0,0 %

8 192 TULOSLASKEMA ( euroa ) TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos euroa % Liikevaihto ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut ,2 % Henkilöstökulut ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Liiketoiminnan muut kulut ,1 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,5 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,0 % Kunnalle maksetut korkokulut ,1 % Muille maksetut korkokulut ,0 % Korvaus peruspääomasta ,0 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 % Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) ,0 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 % RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % Muut tulorahoituksen korjauserät ,0 % Investoinnit ,3 % Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % Rahoitusosuudet investointeihin ,2 % Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,3 %

9 193 TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKEMA (1 000 euroa) Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstömenot Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKEMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihi Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

10 194 Kunnallinen liikelaitos Jyväskylän seudun Työterveys Toiminta-ajatus: Kunnan alueella toimivien, palvelujen piiriin ilmoittautuneiden yritysten, yhteisöjen ja yrittäjien työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen. Visio ja strategia: 1. Työterveyshuolto järjestää oman kunnan asiakasyhteisöille työterveyshuoltolain tarkoittamat työterveyspalvelut, joihin sisältyy asiakasyrityksen tarpeisiin perustuva Tyky-toiminnan suunnitelma. 2. Sairaanhoitosopimuksen tehneille asiakasyrityksille tuotetaan yleislääkäritasoinen sairaanhoito, joka kattaa sopimuksessa määritellyt tutkimukset. 3. Työterveyshuollon toiminnan tavoite on työpaikkojen, työyhteisöjen ja työssäkäyvän väestön terveyden edistäminen ja työstä johtuvien terveysvaarojen ja työperäisten sairauksien ehkäiseminen. Strategiset tavoitteet: Työterveyshuoltoyksikön liikelaitostaminen vuonna 2003 ja kehittyminen seudullisesti työterveyshuollon asiantuntijapalveluja tuottavaksi yksiköksi kansallisen terveysprojektin mukaisesti vuonna Toiminnalliset tavoitteet: 1. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toiminta sen eettisiä periaatteita noudattaen. 2. Työterveyshuoltolain ehdotusten mukainen ennaltaehkäisevä työ. 3. Fysioterapiapalvelujen lisääminen tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. 4. Psykologipalvelujen lisääminen työpaikkojen psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi. 5. Kysyntää vastaavan sairaanhoitopalvelujen ylläpitäminen siten, että päivystysasiakas saa ajan samalle päivälle ja ei-kiireellinen asiakas ajan kahden viikon sisällä. Taloudellinen tavoite: Liikelaitos kattaa tuloksellaan toimintamenot ja käyttöomaisuusinvestoinnit. TUNNUSLUVUT TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos % Vaikuttavuusnäkökulma: Asiakaskäyntien lukumäärä ,0% Terveydenhoitajien terv.tark.lkm ,2% Lääkäreiden terv.tark.lkm ,0% Terv.hoitajien sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Lääkäreiden sairaanhoitokäyntien lkm ,0% Työpaikkatoimintojen lukumäärä ,0% 17,7 16,6 7,80-8,80-53,0% Asiakasnäkökulma: Lääkärin ajanvarausvastaanotolle pääsy 2 vrk 2 vrk Työpaikkojen toimintasuunnitelmien tarkistaminen vähintään kahden vuoden välein Asiakastyytyväisyyden parantuminen syksyn 2001 kyselyyn verrattuna

11 195 TUNNUSLUVUT TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos % Prosessinäkökulma: Päätoimintojen käsittely ja kuvaukset 3 kpl 6 kpl Laitteiden toimintavalmiudesta huolehtiminen sovittu Talousarvion totetuminen nettobudjetin mukaisesti Henkilöstönäkökulma: Pätevyys: Lääkärit erikoistumiskoulutuksessa Kaikki käyneet TTL:n pitkän kurssin Riittävyys: Yksi terveydenhoitaja asiakasta kohti Yksi lääkäri asiakasta kohti Työilmapiiri 3,34 3,40 0,06 1,8% TULOSLASKEMA ( euroa ) Myyntitulot 1 106, , ,9 112,1 9,3 % Korvaus KTL:n mukaisesta työstä 0,0 0,0 112,1 112,1 100,0 % Muut tulot 0,3 1,2 1,2 0,0 0,0 % Liikevaihto 1 106, , ,2 224,2 18,5 % Materiaalit ja palvelut -206,0-173,2-173,2 0,0 0,0 % Henkilöstökulut -922, , ,6-142,3 14,2 % Liiketoimiinan muut kulut -117,1-115,4-115,4 0,0 0,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 % Yli(ali)jäämä ennen satunnaiseriä -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 % Tilikauden yli-/alijäämä -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 % RAHOITUSLASKELMA ( euroa ) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 % Liikeylijäämä (-alijäämä) -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 % Investoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -139,0-81,9 0,0 81,9-100,0 %

12 196 Kunnallinen liikelaitos Total Kiinteistöpalvelu Toiminta-ajatus: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa palveluja, joilla huolehditaan työympäristön toimivuudesta auttaen näin asiakasta onnistumaan omassa perustehtävässään. Palvelutuotannossa korostuu kiinteistöjen rakentamisen ja kunnossapidon, kiinteistöjen hoidon ja huollon, siivouksen, käyttäjäpalveluiden sekä logistiikkapalveluiden hallinta. Tavoitteena on tuottaa kiinteistöteknisiä laadultaan ja kustannustasoltaan kilpailukykyisiä kokonaispalveluja. Visio 2005: Osaltamme mahdollistamme peruspalveluiden pitkäjänteisen sujumisen kaikissa olosuhteissa. Toimimme yhdessä eteenpäin asiakkaan parhaaksi. Haluamme uudistua asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja olla Jyväskylän seudulla kiinteistöteknisten tuotantopalveluiden osaamiskeskus ja valtakunnallisesti kehittämisen eturivissä. Kehitämme toimintaamme hyödyntämällä ja olemalla mukana alan tutkimuksellisessa kehittämisessä, rakentamalla aktiivisia kumppanuusverkostoja, uudistamalla jatkuvan oppimisen periaattein henkilöstön ammatillisia valmiuksia ja hyväksikäyttämällä alan uusinta tekniikkaa. Asiakkaalle tarjoamme lisäarvona turvallisuuspalveluiden kokonaishallintaa. Strategiset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelun liikelaitostaminen ja seudullisen yhteistyön lisääminen. Toiminnalliset tavoitteet: Total Kiinteistöpalvelu tuottaa asteittain uudistetun palvelukulttuurin ns. Total-palvelun mukaisesti tuotettuja kustannustehokkaita ja asiakasläheisiä palveluja. Tavoitteena on tuottaa palvelut markkinoilla olevan yleisen kustannustason mukaisesti. 1. Uuden Total-palvelun mukaisesti tuotettuja palveluja on 20 % toiminnasta. Palvelussa suunnataan henkilöstöosaamisessa korkeatuottoiseksi organisaatioksi, jossa haastava työyhteisö lisää rekrytoinnin, perehdyttämisen, tiimien osaamisen, joustavuuden ja kannustavien palkkausjärjestelmien hallinnalla sisäistä yrittäjyyttä uudeksi palvelukulttuuriksi. 2. Palvelut tuotetaan yleisen kustannustason mukaisesti tai mikäli oma kustannustaso on sitä korkeampi vähintään viisi prosenttia nykyistä edullisimmin. - Kiinteistönhoidossa tehdään vertaileva kustannusanalyysi ja sopimusmallin uusiminen, näiden tuloksena määritellään tuloksellisuuden kehityspolku. - Rakentamispalveluiden lähtökohtana on toimia markkinalähtöisen tavoitehinnan mukaisesti. - Siivouksen tehostamista jatketaan vuonna 2003, vaikutus viisi prosenttia. Total-palvelun ja yleisen kustannustason mukaisen toiminnan määrää lisätään vaiheittain seuraavina vuosina. Siivouksen osalta nykyisen toimintasektorin nettohenkilövahvuus on 100 henkilöä vuoteen 2005 mennessä, tavoite on sovittu yhdessä Tilapalvelun kanssa. Taloudellinen tavoite: Total Kiinteistöpalvelun toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tuloksellista ja yksikkö rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa.

13 197 TUNNUSLUVUT TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos % Vaikuttavuus Asiakaskyselyt - Puhtauspalvelut 3,98 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Kiinteistönhoito 4,18 4,00 4,00 0,00 0,0 % - Keskusvarasto 0,00 4,00 4,00 0,00 0,0 % Resurssit ja talous Tavoitetulos, poikkeama (1 000 e) 4,40 0,00 0,00 0,00 0,0 % Tavoitetulos, poikkeama % 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0 % Liikevaihto / hlö (1 000 e) 43,1 40,9 43,1 2,2 5,4 % Henk.kust. / kokonaiskust. % 60,3 63,7 61,6-2,1-3,3 % Osaaminen ja uudistuminen Koulutuspäivät / hlö 2,36 2,50 2,50 0,00 0,0 % Henkilöstön osuus uudessa palvelukultuurissa % 0,0 0,0 20,0 20,0 100,0 % Prosessit ja rakenteet Siivous m2 / pv / hlö ,6 % Siivous e / m2 / v 17,96 21,36 19,95-1,41-6,6 % Kiinteistönhoito m2 / hlö ,1 % Kiinteistönhoito e / m2 / kk 0,35 0,35 0,30-0,05-14,3 % Uudet yhteistyösopimukset kpl ,0 % VOLYYMITEIDOT Liikevaihto (1 000 e) , , ,0-89,3-0,8 % - Puhtauspalvelut 3 667, , ,0-75,9-2,0 % - Rakentamispalvelut 3 992, , ,0 222,3 7,3 % - Logistiikkapalvelut 1 285, , ,0-50,0-4,0 % - Ylläpitopalvelut 3 191, , ,0-185,7-6,3 % Henkilömäärä, vakitukset ,2 % - Puhtauspalvelut ,8 % - Rakentamispalvelut ,1 % - Logistiikkapalvelut ,4 % - Ylläpitopalvelut ,7 % - Hallinto ,0 % Osa-aikaeläkkeellä, henk ,0 % Toimi- ja tuotantotilat, m ,7 % Tuotantosopimukset - Siivous, m ,2 % - Kiinteistönhoito, m ,0 %

14 198 TULOSLASKEMA (1 000 euroa) TP 2001 TA/M 2002 TA 2003 Muutos euroa % Liikevaihto ,3 % Materiaalit ja palvelut ,1 % Henkilöstökulut ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,0 % RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus ,3 % Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,1 % Investoinnit ,0 % Käyttöomaisuusinvestoinnit ,0 % Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ,0 % TULOS- JA RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE TULOSLASKEMA (1 000 euroa) Liikevaihto Toimintakulut Poistot Liikeylijäämä (-alijäämä) Yli(ali)jäämä ennen satunnaisia eriä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) RAHOITUSLASKEMA (1 000 euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö

Liiketoiminnan eriyttämisen vaihtoedot. Kirjanpidollinen. Kunnan liikelaitos. Muu taseyksikkö 191 LIIKELAITOKSET 192 Kunnan liikelaitos Kunnallisen liitetoiminnan eriyttäminen voidaan toteuttaa ulkoistamalla tai sisäisesti. Ulkoistamisessa liiketoiminta eriytetään tavallisimmin osakeyhtiöksi tai

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2015 Kuopion Vesi Liikelaitos 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 62 17.12.2014 62 Asianro 2309/02.02.00/2012

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT

LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT 159 LIITTEET LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tietotekniikkaliikelaitos Auto- ja koneliikelaitos Tilaliikelaitos

Lisätiedot

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 1:2005 Toimitilahallinnon organisointi sekä toimitilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Huom! Julkaisuvapaa 18.5.2005 klo 11.00 Turun kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 28 Sisällys Tilapalvelun toimintaorganisaatio 2 Kiinteistöjohtajan katsaus 3 Kaupunginvaltuusto Kiinteistöjen myynnissä hiljainen vuosi 4-5 Kaupunginhallitus Päiväkoti- ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006

VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006 VUOLIJOEN KUNTA TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2006 TALOUSSUUNNITELMA 2006 2008 1. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1 1 Kansantalouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot