MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN RAVITSEMUSMALLIN KE- HITTÄMINEN KAINUUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN RAVITSEMUSMALLIN KE- HITTÄMINEN KAINUUSSA"

Transkriptio

1 Erillisliite nro : 1 ( ) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN RAVITSEMUSMALLIN KE- HITTÄMINEN KAINUUSSA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävän ravitsemusmallin kehittäminen työryhmä

2 SISÄLTÖ: 1 Johdanto 2 Käytetyt käsitteet ja olemassa olevat suositukset 1 Terveyden edistäminen 2.2Terveyden edistämisen laatusuositukset Terveydenhuollon suositus Sosiaalityön suositus Teknisen ja ympäristötoimen suositus Koulutus- ja sivistystoimen suositus 2.3 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2.4 Suomalaiset ruokatottumukset 2.5 Suomalainen kansanravitsemus 2.6 Ravitsemusneuvonta 2 Ravitsemus ja terveys 3 Energian saanti, kulutus ja terveysvaikutukset 5 Terveyttä edistävän ravitsemuksen tilanne Kainuussa 5.1 Toimintatavat ja resurssit 5.2 Nykytila 6 Terveyttä edistävän ravitsemuksen strategia Kainuussa 6.1 Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin painopistealueet 6.2 Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteet, tavoitteet ja keinot Ravitsemusneuvonnan ja seurannan toteuttaminen Terveydenhuollon henkilöstön koulutus 7 Työryhmän esitys toimenpiteiksi 7.1 Toiminnan vaatimat lisäresurssit Ravitsemusterapeutin tehtävät 7.2 Vastuutahot 7.3 Aikataulu ja kustannukset Lähteet Liitteet liite 1. Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa liite 2. Terveyttä edistävä ravitsemusneuvontamalli liite 3. Selvitys kuntien kansanterveyshoitajista Kainuussa

3 1 Johdanto Maakunnallisuus on Kainuussa uusi tekijä myös ravitsemuksen osalta ja maakunnan, kuntien ja kansalaistoiminnan keskeinen yhteistyö ei vielä ole selkiytynyt. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää uuden ja toimivan terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kehittämistä. Terveyttä edistävän ravitsemuksen vaikuttavuus ja tulokset näkyvät myöhemmin eri-ikäisten kainuulaisten hyvänä olona, lisääntyneenä hyvinvointina ja terveytenä. Tulevien terveyden edistämisen laatusuositusten (luonnos 2006) mukaan kunnan palvelutoiminnassa terveyttä edistävät toiminnat suunnitellaan yhteistyönä huomioiden paikalliset olosuhteet, palvelurakenne ja palvelujen tarve. Kuntalaisille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tarvitsemiaan palveluita sekä edistää ja ylläpitää niiden avulla omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveyserojen kaventamiseksi kunnan palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota riskiryhmiin ja huonommassa asemassa oleviin. Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään näiden havaittujen tarpeiden pohjalta. (www.terveys2015.fi) Ravitsemuksen ja liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä. Lisäämällä tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja lisäämällä liikuntaa voidaan väestön toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia parantaa merkittävästi sekä säästää julkisen sektorin kustannuksia. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2005) suositusten mukaan energian saannin ja kulutuksen välinen epätasapaino on suomalaisten ravitsemuksen suurimpia ongelmia, mikä näkyy lihavuuden jatkuvana yleistymisenä. Terveyttä edistävän ravitsemuksen lisääminen ja siihen liittyvän toiminnan tasapainoinen kehittäminen edellyttää yhteistyötä yli hallinnollisten rajojen. Kansanterveyslaitoksen julkaisujen mukaan väestön koettu terveys on Kainuussa hyvä, huolimatta koko maata korkeammasta sairastavuudesta. Ikävakioitu sairastavuusindeksi, joka koko maassa on 100, vaihtelee Kainuun kunnissa Kajaanin 110:stä Puolangan lähes 160:een. Erityisen yleisiä sairauksia ovat astma, sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta, mutta myös muiden suurten kansansairauksien ikävakioidut esiintyvyysluvut ylittivät maan keskiarvon vuoden 2003 lopussa.(kela 2003) Sosiaali- ja terveysjohtajan toimeksiannon mukaan nimetty työryhmä on alkanut kehittämään maakunnallista terveyttä edistävää ravitsemusneuvontamallia. Työryhmän työ käynnistyi toukokuussa ja alustavan luonnoksen on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä ja se on otettavissa käyttöön vuoden 2007 alusta.

4 2 Käytetyt käsitteet ja olemassa olevat laatusuositukset 2.1 Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Terveyden edistäminen on myös terveyden edellytysten parantamista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta. (Vertio 2003) 2.2. Terveyden edistämisen laatusuositus Tulossa olevan terveyden edistämisen laatusuosituksen (luonnos 2006) mukaan kunnan palvelutoiminnassa terveyttä edistävät toiminnat suunnitellaan yhteistyönä huomioiden paikalliset olosuhteet, palvelurakenne sekä palvelujen tarve. Kuntalaisille taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää tarvitsemiaan palveluita sekä edistää ja ylläpitää niiden avulla omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Terveyserojen kaventamiseksi kunnan palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota riskiryhmiin ja huonommassa asemassa oleviin Terveydenhuollon suositus Terveydenhuollon suositus korostaa terveyspalveluiden asiantuntijoiden vahvaa erityisosaamista ja vastuuta kansansairauksien ehkäisyssä ja kansanterveysohjelmien toimeenpanossa. Tuloksellinen toiminta vaatii yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa Sosiaalityön suositus Sosiaalityön suositus korostaa erityisesti varhaiskasvatuksen merkitystä, koska siellä luodaan terveiden elämäntapojen omaksumisen perusta sekä tuetaan lasten ja perheiden terveyttä edistäviä elämäntapoja kasvatuskumppanuuden avulla Teknisen ja ympäristötoimen suositus Teknisen ja ympäristötoimen suosituksen mukaan sen erityisenä tehtävänä on turvata terveyttä ja hyvinvointia tuottavat toimintaympäristöt kuntalaisille. Toiminta kattaa mm. asumisen, tuotantoelämän, palvelut, liikkumisen ja virkistyksen tarvitsemat tilat ja ympäristöt Koulutus- ja sivistystoimen suositus Koulutus- ja sivistystoimen suosituksen mukaan niiden erityisenä tehtävänä on ihmisen kasvun ja ihmisenä kasvamisen tukeminen. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, nuoriso- ja liikuntatoimi edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä.

5 Kuvio 1. Terveyttä määrittävät tekijät (Terveyden edistämisen laatusuosituksista) Terveyttä määrittävistä tekijöistä voidaan nostaa esiin tekijöitä, jotka vahingoittavat tai heikentävät yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä. Osa näistä tekijöistä selittää väestöryhmien välisten terveyserojen syntyä. Väestöryhmien välisillä terveyseroilla tarkoitetaan terveydessä ilmeneviä eroja, jotka liittyvät yksilön selviytymistä edistävien voimavarojen epätasaiseen jakautumiseen väestössä. Näitä voimavaroja kuvaavia mittareita ovat mm. koulutus, ammatti tai tulotaso sekä siviilisääty. Kuvio 2. Terveyttä vahingoittavat, heikentävät ja terveyttä suojaavat tekijät Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen on yksi lähivuosien keskeisimmistä tavoitteista. Terveys kansanterveysohjelmassa tavoitteeksi asetetaan sukupuolten sekä eri koulutus-

6 ja ammattiryhmien välisten kuolleisuuserojen pienentyminen.

7 2.3 Suomalaiset ravitsemussuositukset Ravitsemussuosituksilla halutaan edistää ja tukea ravitsemuksen sekä terveyden myönteistä kehitystä. Suositukset ovat elintarvike- ja ravitsemuspolitiikan perusta. Ne on tarkoitettu käytettäviksi joukkoruokailun suunnittelussa, ravitsemusopetuksen ja -kasvatuksen perusaineistona sekä ohjeellisena arvioitaessa ihmisryhmien ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia esimerkiksi tutkimuksissa tai joukkoruokailussa. Suomalaisten kulutustottumuksissa on tapahtunut eriytymistä, on syntynyt erilaisia kulutustyylejä. Eri kulutustyylejä edustaville väestöryhmille on suosituksista viestittävä omalla tavallaan, jotta suositusten tavoitteet toteutuisivat. Ravintoainetason suositukset ohjaavat kuluttajaa tekemään elintarvikevalintoja, jotka varmistavat suositusten toteutumisen. Ravintoaineen suositeltava saanti on se määrä ravintoainetta, joka nykytiedon perusteella tyydyttää ravintoaineen tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä (97,5 %:lla). Tavoitteena on terveyttä kaikin puolin edistävä suosituskokonaisuus, jonka toteuttaminen onnistuu erityyppisillä ruokavalinnoilla. Suositukset ruokavalion koostamisesta tähtäävät samanaikaisesti keskeisimpien kansantautien riskien pienentämiseen ja takaavat elimistölle välttämättömien ravintoaineiden riittävän saannin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) 2.4 Suomalaiset ruokatottumukset Suomalaisten ravitsemustilanne on parantunut, mutta mm. energiaravintoaineiden saannin keskinäiset osuudet eivät vielä ole suositusten mukaiset. Vähärasvaiset ja rasvattomat maitovalmisteet, kasviöljyt ja pehmeät kasvirasvalevitteet kuuluvat jo useimpien suomalaisten ruokavalioon. Myös kasvisten ja hedelmien käyttö on lisääntynyt ja suolan käyttö vähentynyt. Juustojen ja jogurtin kulutus on kasvanut, sen sijaan maidon käyttö sellaisenaan on vähentynyt, mutta vakiintunut. Viljavalmisteista erityisesti ruisleivän kulutus on kääntymässä kasvuun. Perunan kulutuksessa ei ole viime vuosina tapahtunut muutoksia. Lihan kulutus on noussut lähinnä siipikarjan lihan lisääntyneen käytön seurauksena. Kalan kulutus on pysynyt ennallaan. Makeisia syödään aiempaa enemmän.(valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005). 2.5 Suomalainen kansanravitsemus Ruokatottumusten muutokset heijastuvat ravinnonsaantiin siten, että energian saanti on vähentynyt ja hiilihydraattien osuus energian saannista sekä kuidun saanti on suosituksia alhaisempi. Kovan rasvan saanti on viime vuosikymmeninä vähentynyt, mutta hyvä kehitys pysähtyi 2000-luvulla. Kovaa rasvaa on ruoassamme edelleen suositusta enemmän. Naisten sokerin saanti ylittää suosituksen, etenkin nuorissa ikäryhmissä. Useimpien vitamiinien ja kivennäisaineiden keskimääräinen saanti on riittävää. Kuitenkin folaatin saanti voisi olla runsaampaa varsinkin nuorilla naisilla. D-vitamiinin saanti on niukkaa, mutta tilanne on parantunut.(valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) 2.6 Ravitsemusneuvonta Ravitsemusneuvonta on toimintaa, jossa asiantuntija määrittää yhdessä asiakkaan kanssa hänen ravitsemustarpeensa, halukkuutensa elämäntapa ja ravitsemusmuutokseen ja laatii ravitsemuksesta toteuttamissuunnitelman, jota asiakas sitoutuu noudattamaan. Ravitsemusneuvonta on erityisen tärkeää sellaisille henkilöille, joilla on ylipainoa ja jotka liikkuvat vähän ja joille terveellinen ravitsemus on sairastumisriskiä vähentävä tai sairauden hoitoa edistävä tekijä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2000).

8 3 Ravitsemus ja terveys Aikuisten terveys ja toimintakyky ovat parantuneet merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana. Työikäisten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt lähes 70 %. Kuolleisuuden lasku on kuitenkin hidastunut ja taantuma näkyy myös riskitekijöissä. Varsinkin seerumin kolesterolitasojen lasku on pysähtynyt. Suositeltava kolesteroliarvo, (alle 5 mmol/l) on vain 28 %:lla miehistä ja 35 %:lla naisista. Väestön verenpainetasot ovat hitaassa laskusuunnassa, mutta edelleen vain viidenneksellä miehistä ja reilulla kolmanneksella naisista on tavoitteen mukainen verenpainetaso (120/80 mmhg). (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) Energian saannin ja kulutuksen välinen epätasapaino on suomalaisten ravitsemuksen suurimpia ongelmia, mikä näkyy lihavuuden jatkuvana yleistymisenä. Keskimääräinen painoindeksi on noussut tasaisesti 20 vuoden aikana, mutta vuonna 2002 nousu näyttäisi tasaantuneen varsinkin naisilla. Miehistä 66 % ja naisista 49 % on vähintään lievästi lihavia (painoindeksi 25 kg/m2). Aikuisväestöstä merkittävästi lihavia (painoindeksi 30 kg/m2) on viidesosa molemmista sukupuolista. Erityisen huolestuttavaa on se, että lihavuus lisääntyy myös lapsilla ja nuorilla. Lihomisen taustalla on ennen kaikkea arkisen liikkumisen ja työn kuormittavuuden vähentyminen. Rasvaisista ja makeista välipaloista ja juomista saatu energiamäärä on lisääntynyt huomattavasti samalla kun ruokien pakkauskoot ovat kasvaneet. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) Suomalaisten itse raportoima energiansaanti on vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana noin 20 %. Terveystietoisuuden lisääntyminen on lisännyt ruoankäytön aliraportointia. Väestön painoindeksi on samaan aikaan kuitenkin noussut, vuonna 2002 se oli miehillä keskimäärin 27,0 kg/m² ja naisilla 25,9 kg/m². Ravitsemuksessa ja terveydessä tapahtuneet muutokset ovat jakautuneet väestössä epätasaisesti. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat viime vuosina joissakin tapauksissa jopa kasvaneet. Esimerkiksi hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat elävät keskimääräistä pitempään ja terveempinä, ja heillä on myös huonommassa asemassa olevia terveellisemmät elintavat. Naisten ruokavalio on lähempänä suosituksia kuin miesten. Korkeimmin koulutetuilla on ruokavaliossaan eniten kasviksia, ja he ovat hoikempia kuin vähän koulutusta saaneet. Neuvottelukunnan aloitteesta aloitettiin vuonna 2003 nestemäisten maitovalmisteiden D-vitaminointi ja nostettiin ravintorasvoihin lisättävän D-vitamiinin määrää. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) 4 Energian saanti, kulutus ja terveysvaikutukset Aikuisen energian tarve on se määrä energiaa, joka pitää kehon painon, koostumuksen ja fyysisen aktiivisuuden hyvää terveyttä ylläpitävällä tasolla. Aikuisiällä energian saannin ja kulutuksen tulisi pysyä tasapainossa. Tarvetta vähäisempi energian saanti johtaa lapsilla kasvun ja kehityksen häiriöihin ja aikuisilla laihtumiseen, alipainoon sekä kataboliaan, jossa kudosproteiineja käytetään energian lähteenä. Tarvetta suurempi energian saanti johtaa lihomiseen. Koska kehon energiavarastot ovat suuret, energian saannin ja kulutuksen ei tarvitse pysyä samana lyhyellä aikavälillä (1 4 vrk) vaan tärkeintä on tasapaino pitkän ajan kuluessa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005) Lihavuuden yleistymisen, liikunnan vähäisyyden ja runsaan kovan rasvan saannin myötä myös tyypin 2 diabetes on kasvava ongelma. Lihavuuteen liittyviä sairauksia ovat kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä, sepelvaltimotauti, tyypin 2 diabetes, kihti, uniapnea, sappikivet, nivelrikko ja eräät syöpämuodot. Lihavuus on tyypin 2 diabeteksen tärkein vaaratekijä. Arvioidaan, että % tyypin 2 diabeteksesta jäisi ilmaantumatta, jos väestö pysyisi normaalipai-

9 noisena. Nuorella iällä alkanut lihavuus on sairauksien kannalta vaarallisempi kuin myöhemmällä iällä alkanut. Sairauksien riskin suuruus riippuu lihavuuden asteesta. Erityisesti vyötärölihavuus lisää riskiä sairastua. Vyötärölihavuutta voidaan arvioida mittaamalla vyötärön ympärys alimman kylkiluun ja suoliluun harjanteen puolivälistä. Jos miesten vyötärön ympärys on yli 100 cm, sairastumisen vaara on huomattava. Naisilla vastaava raja on 90 cm. Lihavuuden haittojen vähentämiseen riittää pienikin laihtuminen. Jo 5 10 % pysyvä painonlasku vaikuttaa edullisesti mm. sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöihin ja vähentää kohonneen verenpaineen ilmaantuvuutta. Pienestä painoindeksistä (<18,5 kg/m²) ei katsota olevan terveydellistä haittaa, mikäli sen syynä ei ole syömishäiriö, nälkiintyminen tai jokin sairaus (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005). 5 Terveyttä edistävän ravitsemuksen tilanne Kainuussa 5.1 Toimintatavat ja resurssit Terveyttä edistävän ravitsemuksen toimintatavat ja resurssit vaihtelevat Kainuussa. Terveydenhuollossa ravitsemusneuvontaa tekevät eri koulutuksen saaneet henkilöt (terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, ruokapalveluhenkilökunta, opettajat, kotitalousopettajat jne.) Järjestöt ja kansalaisopistot toimivat ravitsemusvaikuttajina omassa työssään, silti yhteistyö terveydenhuollon kanssa on vaihtelevaa ja sitä on suunnitelmallisesti kehitettävä. Kainuussa on Kainuun maakuntayhtymän palveluksessa kaksi ravitsemusterapeuttia, joista toinen toimii Kainuun keskussairaalan sisätautien poliklinikan yhteydessä ja toinen Kajaanin seudun terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminnan alueella. Molempien työpanos menee oman vastuualueensa toimintaan. Kuntien ruokapalvelupäälliköt vastaavat kunnissa toimivien ammattikeittiöiden henkilöstön ravitsemuskoulutuksesta. Maakuntatason suunnitelmallisten ravitsemusneuvontalinjojen luominen ja niiden kokeilu käytännössä sekä siirtäminen muiden terveydenhuollon työntekijöiden toimintaan vaatii runsaasti aikaa ja täyttä työpanosta. 5.2 Nykytila Toimijaverkosto nosti esille puutteita ja parannusehdotuksia ravitsemukseen liittyvässä toiminnassa, joihin päätettiin puuttua kullakin erityisalueella. Keskustelua käytiin terveystottumuksista, asennemuutoksen tärkeydestä sekä taistelusta markkinavoimia vastaan. Kainuussa ravitsemuskasvatuksen tarjonta vaihtelee suuresti eri kuntien välillä, eikä tällä hetkellä ole olemassa selkeää päätöstä terveyttä edistävän ravitsemuskasvatuksen järjestämisvastuusta. Kuntien ja kuntayhtymän välinen työnjako on sopimatta. Kainuun kuntien ruokapalvelupäälliköillä on oma yhteistyöverkostonsa. Erityisruokavalioihin liittyvät yhteistyöpalaverit kunnissa toimivien terveydenhoitajien kanssa ovat käynnistyneet. 6 Terveyttä edistävän ravitsemuksen strategia Kainuussa Terveys kansanterveysohjelma linjaa suomalaista terveyspolitiikkaa sekä painottaa laaja-alaista yhteistoimintaa väestön terveyden edistämiseksi. Terveyttä edistävä ravitsemus ja liikunta on nostettu valtakunnallisesti kansanterveyden edistämisen näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiseksi painoalueeksi. Terveyden edistäminen on terveyden edellytysten parantamista, terveyteen sijoittamista ja tietoista voimavarojen kohdentamista sekä vaikuttamista terveyden taustatekijöihin. Se on myös terveysnäkökohtien huomioon ottamista eri politiikkojen päätöksenteossa ja toiminnassa sekä voimavarojen uudelleen suuntaamista kuntalaisten terveystarpeiden mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa määrätietoista terveyden edistämisen johtamista sekä johdonmukaista terveyden yhteiskunnallisen

10 näkyvyyden ja painoarvon lisäämistä. Tavoitteena on saada kuntapäättäjät kaikilla hallinnonaloilla tunnistamaan päätösten terveysvaikutukset ja vastuunsa terveyden edistämisestä. (Terveyden edistämisen laatusuositusluonnos 2006) Kainuun terveyttä edistävän ravitsemuskasvatuksen tavoitteet ja painopisteet ovat näiden valtakunnallisten linjausten mukaisia. Keskeisenä tavoitteena on väestön terveys- ja ravitsemustietoisuuden lisääntyminen ja pysyvä elämäntapamuutos. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kohderyhmiin suunnattua kattavaa riskikartoitusta ja toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa. Ravitsemusneuvonnan toteuttaminen tarvetta vastaavaksi vaatii jatkuvaa koulutusta, joka on kohdistettu erityisesti terveydenhuollon henkilökunnalle. Terveyttä edistävän ravitsemuksen onnistuminen Kainuussa edellyttää lisää resursseja ja yhteisen toimintakulttuurin luomista eri toimijoiden välille. 6.1 Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin painopistealueet Terveellinen ravitsemus on yksi neljästä keinosta (liikunnan, kohtuullisen alkoholin käytön ja tupakoimattomuuden ohella) ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lihavuus on osoittautunut erittäin merkittäväksi sairauksien aiheuttajaksi. Monet siihen liittyvistä sairauksista ovat suuria kansantauteja, joten lihavuuden kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Lisäksi on huomattavaa, että ylipainoiset liikkuvat normaalipainoisia vähemmän. Tämä on todettu monissa tutkimuksissa erilaisilla menetelmillä kuten tarkkailemalla, videokuvauksilla, askelmittarilla ja liikuntapäiväkirjalla. (Fogelholm & Kaukua 2005) Terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan lisäämisen merkitystä korostetaan monissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa (2005). Täysin uutta suosituksissa on fyysisen aktiivisuuden esittäminen hyvän ruokavalion rinnalla osana terveyttä edistäviä elintapoja. Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin painopistealueiksi esitetään henkilöitä, joilla on ongelmia painonhallinnan kanssa. 6.2 Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteet, tavoitteet ja keinot Kainuussa terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteena on koko väestö vaikka kohderyhmäksi esitetään henkilöitä, joilla on ongelmia painonhallinnan kanssa epätasapainoisen energiansaannin vuoksi. Tavoitteena on väestötason terveys ja ravitsemustietoisuuden lisääminen. Pääasialliset keinot ovat terveydenhuoltohenkilöstön koulutus sekä suunnitelmallisen ravitsemusneuvonnan ja seurannan järjestäminen. Toteuttajatahoina toimivat Kainuun maakunta-kuntayhtymä, kunnat, kansalaisopistot, kansalaisjärjestöt, ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus tiiviissä yhteistyössä. Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa on kuvattu liitteessä Ravitsemusneuvonnan ja seurannan toteuttaminen Suunnitelmallinen ravitsemusneuvonta ja - seuranta liitetään olennaiseksi osaksi terveyttä edistävän ravitsemuksen palveluketjua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Toiminta järjestetään seudullisena toimintana Kainuussa. Vuoden 2007 aikana maakunnallisen terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin toteutumiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti aikuisväestöön. Lasten ja nuorten osuus tulee mukaan vuonna 2008 ja silloin on mahdollista huomioida meneillä olevien kehittämisprosessien (mm. Sydänliiton ja Kainuun liikuntatoimi hankkeen) suositukset ja toimintakäytännöt.

11 Henkilökohtainen neuvonta on ravitsemusneuvonnan yksilöllisin toteutustapa. Terveydenhuollon asiakkaissa on sellaisia, joita on vasta viriteltävä ravitsemustottumustensa muutokseen sekä sellaisia, joita on autettava sopivien ravintotottumusten omaksumiseen askel askeleelta etenevän henkilökohtaisen neuvontaprosessin avulla. Jo aiemmin ravitsemusneuvontaa saanut asiakas voi hyötyä melko lyhyestä arvioivasta ja opastavasta neuvontakeskustelusta ja hakeutua sen perusteella sopiviin ravitsemus ja liikuntapalveluihin. Ravitsemusneuvojan puutteellinen taito, kiirehtiminen ja pintapuolinen työtapa heikentävät asiakkaan sitoutumista neuvontaan ja omatoimiseen kokeiluun sekä heikentävät neuvonnan vaikuttavuutta. (Nupponen & Suni 2005) Ravitsemusneuvonnassa asiakkaan kokemuksia ravitsemustottumuksia ia tapojen muuttamista on seurattava sitä tiheämmin, mitä epävarmempi ja tottumattomampi henkilö on kysymyksessä. Ravitsemusneuvonnan tulee olla laadukasta. Laadun tunnusmerkkeinä esitellään asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, yksilöllisyys, joustavuus ja saumattomuus, turvallisuus, eettisyys sekä hyvät arviointikäytännöt. Pysyvän muutoksen aikaansaaminen vaatii pitkäaikaisen seurannan ja säännöllisen palautteen. (STM 2004) Seurantaa ja arviointia tulee tehdä myös ravitsemusneuvonnan ja ravitsemuspalveluketjujen toimivuuden ja vaikuttavuuden suhteen Terveydenhuollon henkilöstön koulutus Terveydenhuollon henkilöstön koulutus etenee asteittain. Aloitusvaiheessa koulutuksen kohderyhminä ovat lääkärit, kansanterveyshoitajat, terveydenhoitajat, hoitohenkilöstö ja työterveyshuolto sekä resurssien mukaan muut ravitsemusneuvontaa tekevät tahot. Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan myöhemmin. Henkilöstön koulutus käynnistyy vuoden 2007 aikana. Henkilöresurssina koulutus vaatii yhden päätoimisen ravitsemusterapeutin. 7 Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallisen terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kehittäminen on tavoitteellinen prosessi, joka vaatii koko toimijakentältä yhteistä päämäärää. Onnistumisen edellytyksenä on, että ravitsemuskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden yhteydet tunnetaan ja ymmärretään hyvin. Ravitsemus tulee nähdä vaikutuskeinona sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tämä edellyttää terveydenhuollon henkilöstön koulutuksen lisäämistä. Pysyvien muutosten saaminen väestön ravitsemuskäyttäytymisessä edellyttää yksilö- ja ryhmäkohtaista neuvontaa ja seurantaa sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa. Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin käytäntö on esitetty liitteessä Toiminnan vaatimat lisäresurssit Työryhmän esityksen mukaan terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin vieminen käytäntöön edellyttää yhden lisähenkilön, ravitsemusterapeutin työpanosta. Toiminnan toteuttamiseksi tarvitaan kansanterveyshoitajien määrän lisäämistä erityisesti Kajaanissa ja Ristijärvellä. Liitteessä 3. on selvitys kuntien kansanterveyshoitajista Kainuussa Ravitsemusterapeutin tehtävät Ravitsemusterapeutti on linkki kuntien, kuntayhtymän ja muiden toimijoiden välillä. Ravitsemusterapeutin tehtävät ovat: kehittää ja luoda uusia toimintalinjoja terveyttä edistävän ravitsemusneuvonnan toteuttamiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää suunnitella tarvittavia koulutuskokonaisuuksia kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä ja muita ravitsemusneuvontaa antavia tahoja valmistaa tarvittavaa ravitsemusneuvontamateriaalia

12 osallistua muiden terveyttä edistävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen koordinoida ravitsemusneuvontaa suorittavan terveydenhuollon henkilökunnan toimintaa 7.2 Vastuutahot Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kokonaisvastuu on Kainuun maakunta-kuntayhtymällä ja Kainuun kunnilla. Toimenpideryhmittäin vastuu jakautuu seuraavasti: Maakunta-kuntayhtymä vastaa terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin liittämisestä kiinteäksi osaksi terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja antaa siihen tarvittavat resurssit. Kunnat vastaavat ravitsemussuositusten mukaisen ruokapalvelujen toteutumisesta ja ravitsemuskasvatuksesta päivähoidossa, oppilaitoksissa, kansalaisopistoissa, hoitolaitoksissa ja omissa työpaikkaruokaloissaan. Kainuun maakunta-kuntayhtymän on hyvä toimia kiinteässä yhteistyössä myös järjestöjen kanssa ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ammattikorkeakoulun, ammatillisten oppilaitosten ja yliopistokeskuksen kanssa pyritään aloittamaan yhteistyötä erilaisten tutkimushankkeiden puitteissa. 7.3 Aikataulu ja kustannukset Työryhmä esittää seuraavaa aikataulua terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin viemisestä käytäntöön. I-V /2007 VIII-XII Toiminnan käynnistämisen suunnittelu ja henkilöstön sitouttaminen koulutuskokonaisuuden suunnitteleminen ja ryhmätarpeiden kartoitus materiaalin tuottaminen Ravitsemusneuvonnan koulutus Uusien ravitsemusneuvontalinjojen käynnistäminen Uusien toimintaryhmien käynnistäminen I/2008 Lasten ja nuorten ravitsemusneuvontaprosessin suunnittelu henkilöstön sitouttaminen materiaalin tuottaminen Lasten ja nuorten ravitsemusneuvontaprosessien käynnistäminen Kustannukset vuonna 2007 Ravitsemusterapeutti peruspalkka 12,5 x Palkan sivukulut 12,5 x 31% Palkat Vuokrat 2500 Puhelin 250 Postitus 150 Laitteet 300 Materiaalikustannukset 300 Koulutus 1000 Matkakulut 1000 Kansanterveyshoitajat: 1 (Kajaani) ja 0,5 (Ristijärvi) Yhteensä Palkat sivukuluineen Yhteensä 30000

13 Ei muita kustannuksia Yhteensä LÄHTEET Fogelholm, M., Kaukua, J Lihavuus. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Fogelholm, M. & Oja, P Terveysliikuntasuositukset. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Heikkinen, E Keski-ikäisten ja iäkkäiden liikunta. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Helakorpi, S., Patja, K., Prättälä, R., Uutela, A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B18/2005. Nupponen, R., Suni, J Henkilökohtainen liikuntaneuvonta. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Paronen, O., Nupponen, R Terveyden ja liikunnan edistäminen. Teoksessa Fogelholm, M. & Vuori, I. (toim.) Terveysliikunta. Jyväskylä: Duodecim, Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma Helsinki Suomalaiset ravitsemussuositukset - ravinto ja liikunta tasapainoon. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki, Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. Kansallinen tavoite ja toimintaohjelma Helsinki, Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2001:4. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki, Vertio, H Terveyden edistäminen. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Jyväskylä Julkaisematon lähde: Terveyden edistämisen laatusuositusluonnos, Elektroniset julkaisut:

14 liite 1. Terveyttä edistävän ravitsemusneuvontamallin kohteet, tavoitteet, keinot ja vastuutahot Kainuussa Kohde Tavoitteet Keinot Vastuutahot Yhteiskunta ja rakenteet Määrätietoinen terveyden edistämisen johtaminen, terveyttä edistävän ravitsemuksen edistäminen sekä johdonmukainen toiminta ravitsemuksen ja terveyden yhteiskunnallisen näkyvyyden ja painoarvon lisäämiseksi Yhteiskuntapolitiikka Yhdyskuntasuunnittelu Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnitteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen Kainuun maakunta-kuntayhtymän ja kuntien kaikki hallinnonalat ja toimialat Yhteisöt Yhteisöihin kohdistuva rakentava ja terveyttä edistävän ravitsemuksen edistäminen Terveyttä edistävä ravitsemusnäkökulma otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa, pidetään huolta monipuolisista ravitsemuskasvatuksen mahdollisuuksista ja paikallisten elintarvikkeiden satavuudesta Ravitsemus tukee terveyttä ja yhteisöllisyyttä, terveellinen ravitsemus on kainuulaisten yhteinen voimavara Terveellinen ravitsemus tulee osaksi arkipäivää ja ravintotottumuksien muutoksiin tukea hakevien määrä lisääntyy Ennaltaehkäisevien toimintaresurssien lisääminen Elämäntapakartoitus ja ravitsemusneuvonta osaksi palvelujärjestelmää Kainuun kunnat Kainuun maakunta-kuntayhtymä, neuvolat, päivähoito, koulut, työpaikat, ruokapalvelut, järjestöt, vanhemmat Väestö Kainuulaiseen väestöön kohdistuva terveyden edistäminen ravitsemuksen avulla Yksilö Henkilöihin kohdistuva terveyttä edistävä ravitsemus Terveyden ja ravitsemuksen sekä energian kulutuksen tasapainon aiheuttamien riskitekijöiden tunnistaminen Kainuun väestö voi paremmin. Ravitsemuksen terveysvaikutukset tunnetaan paremmin Terveellinen ravitsemus on osa kainuulaisen arkea koko elämänkaaren ajan Painonhallintaan liittyvät ongelmat vähäisen energiankulutuksen/liikunnan harrastamisen vuoksi tai selvästi riskiryhmään kuuluvien tavoittaminen ja elämäntapamuutosten aikaansaaminen Yksilöllinen terveyttä edistävä ravitsemusneuvonta on kaikkien saatavissa Kainuulaisten ravitsemustietoisuuden lisääminen Koulutus, ravitsemusneuvonta, valistus, seuranta Riskikartoitus, ohjaus, neuvonta, seuranta Ravitsemus- ja terveysliikuntaverkostot kunnissa ja maakunnassa Ravitsemusneuvontapalvelut ovat kaikkien kainuulaisten saavutettavissa tasapuolisesti Maakunta-kuntayhtymä. kunnat, oppilaitokset, ruokapalvelut ja järjestöt Kainuun maakunta-kuntayhtymä, Kainuun kunnat, Järjestöt, perhe/vanhemmat

15 Kuntien kansanterveyshoitajat: Vastuualue Kajaanin seutu Sotkamo-Kuhmo Ylä-K nuu Kajaani Vuolijoki Paltamo Ristijärvi Sotkamo Kuhmo S-s Kansanterveyshoitaja, nykytilanne 3+1,5+(1) x 1 1,5 0, , Kela:n sairastavuustilastoihin 7,3 0,83 1,18 0,51 2,45 2,59 perustuva laskenta: kth tarve x tka valmistumassa sairaanhoitajaksi 2006, tavoitteena viran muuttaminen kansanterv.hoitajaksi. Kelan tilastot laskettu suurten kansantautien suhteen. Ennaltaehkäisevätyön mitoitus puuttuu. Kelan tilastoissa ei ole huomioitu paikkakuntkohtaisen LÄÄKÄRIVAJEEN merkitystä hoitajan työhön.(huom. eim.kuhmo ho Kansantautien ennaltaehkäisy ja hoidon seuranta on siirtynyt enenevästi hoitajien vastuulle ja toteutettavaksi. Ravitsemusohjaus, muun elämäntapaohjauksen ohella on keskeinen kansanterveyshoitajan tehtävä. Kajaani Vuolijoki Paltamo Ristijärvi Sotkamo Kuhmo S-s Hoitajien lisäresurssien tarve: 1 0,5

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA

MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Erillisliite nro: 2 (9.5.2007) MAAKUNNALLINEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTAMALLI KAINUUS- SA Työryhmän esitys toimenpiteiksi Maakunnallinen terveyttä edistävä liikuntamalli työryhmä 24.8.2006 SISÄLTÖ 1 Johdanto

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005 Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA DEHKO Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 2000 2010 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma 2003 2010 Toimituskunta:

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN LIIKUNTATOIMI

KAINUUN LIIKUNTATOIMI KAINUUN LIIKUNTATOIMI LOPPURAPORTTI 1.3.2005 29.2.2008 kainuulainen liikunnan kehittämis- ja kokeiluhanke 2005 2007 AKTIIVINEN, HYVINVOIVA KAINUU 1. TERVEYSLIIKUNTA Kainuun liikuntatoimi - hankkeessa on

Lisätiedot

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA

SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA SUUN TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN HELSINGISSÄ LIIKKUVAN SUUNHOITOYKSIKKÖ LIISUN AVULLA Johanna Manninen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Terveyttä ruoasta Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014 Suositusten valmistelutyöryhmä: Mikael Fogelholm (puh.joht.) Ravitsemustieteen

Lisätiedot

Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus

Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus Terveystiedon ylioppilaskokeen 21.3.2007 pisteytyssuositus Yleistä: Pisteytyssuosituksissa on kunkin tehtävän osalta kuvattu ensin keskeisiä sisältöjä, faktoja ja näkökulmia, joita vastauksessa tulisi

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA?

TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? TERVEELLISTÄ RUOKAA RAVINTOLASSA? Anu Sikström Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 12.12.2003 Tekijä(t)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

HYVINVOINTIA KOKOUKSIIN

HYVINVOINTIA KOKOUKSIIN HYVINVOINTIA KOKOUKSIIN Ministeriöiden kokoustarjoilujen kehittäminen terveyttä edistävämmiksi Anne Kiviniemi Emilia Kumpulainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2010 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN

MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN 1 MIESTEN KÄSITYKSET TERVEELLISESTÄ RUOASTA JA NIIDEN VAIKUTUS KEVYTLOUNASVALINTOIHIN Leena Korpi Opinnäytetyö Joulukuu 2003 Matkailu-, ravitsemis - ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN

RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN RAVINTOLA ROSMARIININ LOUNAIDEN RAVINTOAINELASKELMAT JA NIIDEN VERTAAMINEN YLEISIIN RAVITSEMUSSUOSITUKSIIN Koivikko Miia Mäkinen Erja Opinnäytetyö Syyskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE

RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE RAVITSEMUSKASVATUSTA ESIKOULUIKÄISILLE Mervi Säkkinen Tiina Virtanen Diakoniaammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Opinnäytetyö Kevät 2005 Terveydenhoitaja AMK SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 TAVOITTEET JA TARKOITUS...5

Lisätiedot

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä

EVÄITÄ ELMERILLE. Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä EVÄITÄ ELMERILLE Raskaudenajan ravitsemussuositukset osana terveyden edistämistä Tuula Kaittovuori Katja Kuoppala Päättötyö Kevät 2000 Diakoniaammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2013 2016 2 Sisällys 1. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien

Ihmiset tarvitsevat mahdollisuuksia tehdä terveellisiä valintoja työpaikalla vähentääkseen altistumistaan riskeille. Lisäksi ei-tarttuvien tautien sneuvottelukunta on osaltaan edistänyt kansallista työtä suositusten toteuttamiseksi. Myös terveellisen liikunnan edistämiseksi on maassamme toteutettu monitahoista työtä. Työ on tuottanut hyviä tuloksia

Lisätiedot