BLOGIT KÄSITYÖN OPETUKSESSA KÄSITYÖN JA ÄIDINKIELEN INTEGROIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BLOGIT KÄSITYÖN OPETUKSESSA KÄSITYÖN JA ÄIDINKIELEN INTEGROIMINEN"

Transkriptio

1 BLOGIT KÄSITYÖN OPETUKSESSA

2 Koulu 3.0 Sosiaalisen median opetuskokeiluja BLOGIT KÄSITYÖN OPETUKSESSA Osahankkeen kuvaus Blogit käsityön opetuksessa osahankkeessa integroitiin käsityön opetus äidinkielen mediajaksoon blogin kirjoittamisen muodossa. Oppilaat loivat jakson aikana itselleen omat bloginsa sekä harjoittelivat blogin käyttöä, blogitekstien kirjoittamista, kuvien lisäämistä blogiin ja toisten oppilaiden blogitekstien kommentoimista. Osahankkeen lähtökohdat Projekti toteutettiin syventävän opetusharjoittelun aikana Hämeenlinnan normaalikoulun neljännessä luokassa lehtori Tuomo Tammen ja opiskelija Tiina Kostiaisen yhteistyönä vuoden 2011 tammi helmikuussa. Luokanlehtori opetti teknistä työtä ja opiskelija tekstiilityötä sekaryhmille. Äidinkieli, johon suurin osa blogin kirjoittamisesta ajoittui, oli luokan yhteistä opetusta. Osahankkeen suunnitteluvaihe Hanketta edelsi alustava tutustuminen sosiaaliseen mediaan sekä omien wikien teko. Tämän jakson aikana haluttiin syventää tietoja ja taitoja sosiaalisesta mediasta yleensäkin sekä saada käytännön kokemusta nimenomaan blogien tavoitteisesta käyttämisestä opiskelussa. Suunnitteluvaiheessa tehtiin yhteistyötä lehtorin ja opetusharjoittelijan kesken. Osahankkeen oppimisen tavoitteet Jakson tavoitteet sisälsivät tiedollisen aineksen, mitä sosiaalinen media on sekä omakohtaisten taitojen kehittämisen blogin luomisen ja kirjoittamisen muodossa. Blogiin tuli oppia lisäämään myös kuvia. Lisäksi oli tavoite rohkaistua toisten tekemien tekstien kommentoimisessa. Osahankkeen aikataulu ja eteneminen Blogitunnit pidettiin viiden viikon ajan viikoittain käsityötuntien jälkeisellä äidinkielen jakotunnilla, jotta tehokas yksilöllinen ohjaaminen oli mahdollista. Tekstejä sai jatkaa ja kommentoida myös kotona. Blogi toimi oppilaille käytännön esimerkkinä sosiaalisesta mediasta, ja työskentely linkittyi suurelta osin genrepedagogiikkaan. Genrepedagogiikassa pyritään huomioimaan kirjoittamisen ja tekstien sosiaalista, yhteisöllistä ja kulttuurista luonnetta. Genrepedagogiikan perusajatuksena on se, että lukemista ja kielitaitoa ei voida erottaa toisistaan, vaan niitä on käsiteltävä yhdessä. Blogitekstien kirjoittamisen yhteydessä sovellettiin soveltaeni genrepedagogisen kirjoittamisen vaiheita (1. Mallintamisen vaihe, 2. Yhteisen neuvottelun vaihe, 3. Itsenäisen kirjoittamisen vaihe, 4. Mahdollinen arviointivaihe). Blogitunneilla keskityttiin viikottain eri aihealueisiin, ks. liite. Tuomo Tammi, Hämeenlinnan normaalikoulu 2 (5)

3 Osahankkeen tekniset vaatimukset Hankkeen tunneilla käytettiin tietokoneita ja digitaalikameraa. Blogin tekemisessä käytettiin sekä koulun mikroluokkaa pöytäkoneineen että minikannettavia. Tekniikka oli riittävää ja toimivaa eikä ulkoista tukea tarvittu. Blogeissa käytettiin ilmaista Blogger ohjelmistoa, joka sopi tarkoitukseen mainiosti. Hiukan yllättäen eteen tuli hiukan hämmentävä tilanne, kun miniläppäreiden (Windows 7) ja pöytätietokoneiden (Windows XP) Blogger sivustojen näkymät ja käyttöliittymät olivat erilaiset. Osahanke ja opetusharjoittelu Osahanke yhdistyi vahvasti opetusharjoitteluun, sillä se toteutettiin syventävässä harjoittelussa kevättalvella Hanke toteutettiin opetusharjoittelijan suurella ja laadukkaalla panoksella yhteistyössä luokanlehtorin kanssa. Osahankkeen sovellettavuus muualle Hankkeen työtapa on toteutettavissa sellaisenaan missä vaan koulussa. On suureksi eduksi, jos sama opettaja ja/tai opiskelija opettavat sekä kyseistä taitoainetta että äidinkieltä. Neljäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille työtapa sopii ja toimii melko itsenäisesti kokemuksen ja yleisten tietokonetaitojen kehittyessä. Työtapa sopii myös muihin taito ja taideaineisiin ja niiden itsearviointiin. Jos toteutetaan taito ja taideaineen integrointi luopuen integroinnista äidinkieleen, varsinkaan tottuneille käyttäjille ei liene mahdotonta soveltaa vastaavaa työtapaa vaikkapa siten, että blogia työstetään kotitehtävänä. Mikä onnistui, mikä ei? Kovin suuria haasteita ei eteen tullut. Osalla oppilaista ei ollut ennestään Google tiliä, joten aluksi piti luoda tilit ja varmistaa niiden toimivuus ja salasanojen muistaminen. Tilit ja blogien luominen onnistui kaikilta yhdessä oppitunnissa. Haastetta työskentelyyn toi eniten se, että oppilaat etenivät kovin eri tahtiin. Ohjeet ja opetustuokiot piti miettiä ja ajoittaa suunnitelmallisesti mutta joustavasti, ja yksilöllistä ohjausta tarvittiin toistuvasti. Blogin kirjoittaminen ja kommentoiminen ei ollut ongelmallista, ja kuvien lisääminen opittiin nopeasti. Joidenkin oppilaiden kohdalla tekstin sisällöllinen tuottaminen oli koko hankkeen suurin haaste. Kun oppilaat oppivat käyttämään blogia, viikoittainen kirjoittaminen toimi erinomaisena itsearvioinnin välineenä. Blogitekstejä kirjoittaessaan oppilaat palauttivat mieleen tunneilla käsiteltyjä asioita. Kehitysideat jatkoa varten Kokeilu toimi sellaisenaan hyvin, ja se on toistettavissa joka samalla oppilasjoukolla tai toisella. Blogia kannattaa kokeilla eri oppiaineiden itsearvioinnissa, jos kyseessä on pitkäkestoinen työ tai aihealue. Myös oppilaiden vanhempia voisi pyytää mukaan kommentoimaan wikejä. Olisi myös mahdollista tehdä yhteistyötä toisen, mahdollisesti toisella paikkakunnalla olevan, luokan kanssa. Yhteystiedot Tuomo Tammi, puh Tuomo Tammi, Hämeenlinnan normaalikoulu 3 (5)

4 BLOGIT KÄSITYÖN OPETUKSESSA Liite Työskentelyn eteneminen viikoittain Viikko 1 Tunnin alussa oppilaiden kanssa tutustuttiin sosiaalisen median käsitteeseen. Sosiaalinen media on joukko Internet sovellutuksia, jotka mahdollistavat käyttäjän luoman sisällön välittämisen ja vuorovaikutteisuuden. Sosiaalinen media on käsitteenä uusia ja sille on olemassa paljon erilaisia määritelmiä. Esimerkkejä sosiaalisen median tuottajista ovat Facebook, Blogger, Wikipedia ja Twitter. Lyhyen alustuksen jälkeen oppilaat loivat omat bloginsa. Tilin luomisessa ilmeni joidenkin oppilaiden kohdalla ongelmia. Aikaisemmasta Google tilistä johtuen oppilaat joutuivat tilaamaan uuden salasanan. Oppilaita kannattaa kehottaa kirjaamaa salasanat muistiin, sillä unohtuneet salasanat hidastavat seuraavan tunnin aloitusta. Blogin nimeämisessä päädyttiin käyttämään yhtenevää nimeämiskäytäntöä, jotta blogit ovat helposti löydettävissä. Tekstiilityön oppilaat suorittivat blogin nimeämisen seuraavalla tavalla: Teknisen työhön liittyvien blogien nimeäminen suoritettiin vastaavalla tavalla muuttamalla lyhenteen ts paikalle tn. Kun blogi oli luotu, oppilaat pääsivät kirjoittamaan blogin aloitustekstin. Aloitustekstissä oppilaat kertoivat valmistettavasta tuotteesta ja ensimmäisen tunnin kulusta. Ennen aloitustekstien kirjoittamista oppilaita muistutettiin kuluneella viikolla käsitellyistä kielitiedon asioista. Ensimmäiselle blogitunnille asetettiin tärkeimmäksi tavoitteeksi blogin luominen, jotta seuraavalla tunnilla kaikki oppilaat pääsivät saman tien kirjoittamaan blogitekstejä. Tietoteknisten ongelmien lisäksi omia haasteita tunnin läpiviennille loi se, että oppilaat etenivät blogin luomisessa hyvin eri tahtiin. Yhteisten opetustuokioiden pitäminen oli näin ollen hankalaa. Viikko 2 Toisen viikon blogitunnit aloitettiin tutustumalla erilaisiin blogeihin. Esimerkkien avulla oppilaiden oli helppo havaita, millainen on blogitekstien tyyli ja miten blogeihin saa ilmettä muokkaamalla taustaa ja lisäämällä tekstin sekaan kuvia. Blogeihin tutustuminen toimi genrepedagogiikan näkökulmasta mallintamisen vaiheena. Esimerkkien innoittamana oppilaat kirjoittivat uutta blogitekstiä vastaten seuraaviin kysymyksiin. Mitkä olivat tunnin tärkeimmät tavoitteet? Mitä opin? Jäikö epäselvyyksiä? Toisella tunnilla ilmeni hyvin, että blogien kirjoittaminen toimi mainiosti eriyttävänä tehtävänä. Jokainen oppilas kirjoitti oman taitotasonsa mukaisesti ja erityisesti vapaaaikanaan paljon tietokonetta käyttävät oppilaat kokivat blogien kirjoittamisen mielekkääksi työskentelymuodoksi. Kun tunnin aikana selvisi, että blogin käyttö sujuu jokaiselta oppilaalta ongelmitta, annettiin oppilaille kotitehtäväksi kirjoittaa uusi blogiteksti. Blogitekstin aihe, työskentelyilmapiiri, nousi esiin varsinkin edellisen päivän tekstiilityöntunnilta, joka oli melko levoton. Blogitekstien kommentteja voitiin käyttää hyödyksi seuraavan käsityötunnin alussa. Tuomo Tammi, Hämeenlinnan normaalikoulu 4 (5)

5 Viikko 3 Kolmannella kerralla keskityimme blogitekstien sijaan kuvan lisäämiseen blogitekstien yhteyteen. Lisäksi oppilaat harjoittelivat jo kirjoitettujen blogitekstien muokkaamista. Otimme käsityötunneilla kuvia, jotka ladattiin luokan kansioon, josta ne olivat oppilaiden saatavilla. Oppilaat käyttivät kyseisellä tunnilla miniläppäreitä. Tarkoituksenani oli pitää opetustuokio pöytäkoneella ja heijastaa se videotykillä taululle. Ongelmana tällä tunnilla oli yllättäen se, että miniläppäreiden ja pöytätietokoneen Blogger sivustojen näkymät olivat erilaiset. Viikko 4 Kuvien lisäämisen jälkeen oppilaat tutustuivat blogin toiseen ominaisuuteen, kommentoimiseen. Oppilaat olivat saaneet kotitehtäväksi tutustua pöytäryhmäläistensä blogeihin ja oppilaat pääsivät tunnin aluksi ennen blogitekstin kirjoittamista kommentoimaan kavereidensa blogeja. Kommentointiharjoituksen yhteydessä oli syytä keskustella oppilaiden kanssa vastuullisesta Internetin keskustelukulttuurista. Oppilaille tuli painottaa sitä, että ainoastaan asiallinen kommentoiminen on suotavaa. Viikko 5 Jakson viimeisellä blogitunnilla oppilaat kirjoittivat itsearvioinnin valmiista työstään ja lisäsivät siitä otetun kuvan blogiin. Oppilaille esitettiin ennen kirjoittamista aihealueita, jotka tuli esiintyä itsearvioinnissa. Näitä aihealueita olivat mm. työskentely, huolellisuus, työvälineiden hallinta ja työturvallisuus. Kun oppilaat oppivat käyttämään blogia, viikoittainen kirjoittaminen toimi erinomaisena itsearvioinnin välineenä. Blogitekstejä kirjoittaessaan oppilaat joutuivat palauttamaan mieleen tunnilla käsiteltyjä asioita ja keskeisten työvälineiden nimiä. Tietokone toimi myös innostavana oppimisvälineenä. Vaikka oppilas ei olisi käsityötunneilla osoittanut innostusta työskentelyä kohtaan, kirjoittaminen ja tietokonesovelluksen kanssa työskenteleminen motivoivat oppilasta. Opettajan näkökulmasta oli myös erittäin antoisaa lukea oppilaiden blogitekstejä ja suunnitella seuraavia tunteja niin, että vaikeat asiat käytiin tunnin alussa kerraten läpi. Tuomo Tammi, Hämeenlinnan normaalikoulu 5 (5)

KOULU 3.0 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA, OSAHANKE Padit/Tablet PC:t koulutyön ja opetusharjoittelun tukena, sekä rikastuttamassa luokan olemassa

KOULU 3.0 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA, OSAHANKE Padit/Tablet PC:t koulutyön ja opetusharjoittelun tukena, sekä rikastuttamassa luokan olemassa KOULU 3.0 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA, OSAHANKE Padit/Tablet PC:t koulutyön ja opetusharjoittelun tukena, sekä rikastuttamassa luokan olemassa olevaa teknologiaa KOULU 3.0 YHTEISÖLLISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA,

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö musiikin opetuksen työvälineenä

Sosiaalisen median käyttö musiikin opetuksen työvälineenä Sosiaalisen median käyttö musiikin opetuksen työvälineenä KOULU 3.0 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA, OSAHANKE Sosiaalisen median käyttö musiikin opetuksen työvälineenä Osahankkeen kuvaus Hankkeen avulla

Lisätiedot

KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään

KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään 1. Yleiskuvaus 2 2. Johdanto 4 3. Tietotekniset työkalut 5 Magazine Factory 5 Interaktiivinen valkotaulu 5 Digitaalinen

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA Reseptivihko arviointiin Sisältö Verkkokurssi oppimispolkuna... 1 Tiivistelmä verkkokokeena ja verkkoharjoituksena... 2 Sähköisen median käyttö yhteiskuntaopissa...

Lisätiedot

Matematiikan opetus tietokonetta käyttäen

Matematiikan opetus tietokonetta käyttäen 2014 Matematiikan opetus tietokonetta käyttäen Tommi Koivisto Kastellin lukio Sisällysluettelo Johdanto... 3 Laitteisto ja ohjelmisto... 3 Muita mahdollisia laitteita... 4 Tuntien kulku... 4 Aineiston

Lisätiedot

PROJEKTITYÖ. Tarinoita tuli valmiiksi yllättävän nopeasti ja niistä tuli hienoja

PROJEKTITYÖ. Tarinoita tuli valmiiksi yllättävän nopeasti ja niistä tuli hienoja PROJEKTITYÖ Tarinoita tuli valmiiksi yllättävän nopeasti ja niistä tuli hienoja Tiina Heikkinen Nina Holopainen Projektityö Koulutusteknologia 2012 Sisällys 1 Lähtökohta ja taustaa... 3 1.1 Oppilasryhmän

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen MARKKUT ÄHTI NEN( TOI M. ) Et äoppi mas s a Kok emuksi aj asuosi t uksi a moder nei st aet äopet usympär i st öi st ä nuor i soal andi gi t aal i sent y öt t eenkasv at t ami seksi Etäoppimassa TOIMITTAJA

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Toimittajat: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä Kansi

Lisätiedot

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006 2006 2006 on Suomen Opetushallituksen, Ruotsin koulunkehittämisviraston (Myndigheten för skolutvecklingen), Norjan opetus- ja tutkimusministeriön ja

Lisätiedot

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA Koululaisen ipad Muuta koti moderniksi oppimisympäristöksi ipadin avulla Paranna oppimistuloksia oma-aloitteisen harjoittelun kautta Käytä tehokkaasti juuri oikeita

Lisätiedot

RAPORTTI YKSILÖLLISEN OPPIMISEN JAKSOSTA BIOLOGIASSA

RAPORTTI YKSILÖLLISEN OPPIMISEN JAKSOSTA BIOLOGIASSA Jenni Vikki, Vetelin yläkoulu 20.12.2014 RAPORTTI YKSILÖLLISEN OPPIMISEN JAKSOSTA BIOLOGIASSA 1. Yksilöllinen oppiminen Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa oppiminen voi olla itsenäistä tai yhteisöllistä

Lisätiedot

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön

Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön 2014 Matkaopas mobiililaitteiden opetus- ja arviointikäyttöön Hyvät TVT-pohjaiset arviointikäytänteet lukiossa - Mobilius-hanke 2012-2013 Stadin ekampus Sisältö Esipuhe Kuvataidekurssin yhteinen portfolio

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot