Kokemuksien aarrearkku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksien aarrearkku"

Transkriptio

1 Kokemuksien aarrearkku Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun -hanke LOPPURAPORTTI Leena Kuukasjärvi, Tarja Peltonen ja Hilkka Heikkinen Kemin kaupunginkirjasto 2012

2 2 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET AIEMPI TUTKIMUS JA TEORIATAUSTA Ryhmähaastattelu Ryhmäkeskustelu Eläytymismenetelmä Analyysitapoja Eri menetelmien soveltaminen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS KIRJASTOVIERAILUT RYHMIEN MUODOSTAMINEN RYHMÄKESKUSTELUJEN KULKU AIHERYHMITTELYN VALMISTELU VIRIKEKUVAT ELÄYTYMISMENETELMÄ TULOKSET KIRJASTOVIERAILUJEN TULOKSET PALVELUTILANTEIDEN TULOKSET Automaatit Henkilökunta Kirjastoautopalvelu Uudet palvelutavat Esillepanojen tulokset Aineistot Aiheenmukainen ryhmittely TILAN KOKEMUKSET Kalusteet, valaistus ja tietokoneet KÄYTTÄJÄT OSALLISTUJIEN IDEAT AIHERYHMITTELYN TULOKSET HENKILÖKUNNAN RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET YKSITTÄISET HUOMIOT KIRJASTONKÄYTÖSTÄ POHDINTA MITEN TULOKSET OVAT VAIKUTTANEET KIRJASTON SUUNNITTELUUN? LIITTEET...40 LIITE 1 KIRJASTOVIERAILUJEN MUISTILISTA LIITE 2 KUTSU JA ESITIETOLOMAKE LIITE 3 RYHMÄKESKUSTELUA VARTEN ESITIETOLOMAKKEEN AVULLA SAADUT TAUSTATIEDOT LIITE 4 KESKUSTELUOHJEISTUS LIITE 5 SELKOKIELINEN KESKUSTELUPOHJA LIITE 6 KUVASELOSTUKSET NÄKÖVAMMAISILLE LIITE 7 TAULUKKO LÄHTEET...53

3 3 Kuvat KUVA 1 - PALVELUTILANNE 1, HOORN, HOLLANTI 12 KUVA 2 - PALVELUTILANNE 2, ÅRHUS, TANSKA 12 KUVA 3 - PALVELUTILANNE 3, ROTTERDAM, HOLLANTI 13 KUVA 4 - PALVELUTILANNE 4, TURUN KAUPUNGINKIRJASTO 13 KUVA 5 - ESILLEPANO 1 ÅRHUS TANSKA 17 KUVA 6 - ESILLEPANO 2 MALMÖ RUOTSI 18 KUVA 7 - ESILLEPANO 3 ALMERE HOLLANTI 18 KUVA 8 - TILA1, ROTTERDAM HOLLANTI, KOTISEUTUOSASTO 20 KUVA 9 - TILA 2, DELFT HOLLANT, LEHTILUKUSALI JA KAHVIO 21 KUVA 10 - TILA 3, GENTOFTE TANSKA, KOTISEUTUOSASTO 21 KUVA 11 - TILA 4, DELFT HOLLANTI, AIKUISTEN TIETOKIRJAT 22 KUVA 12 - ITSEPALVELUPALAUTUS PYÖREÄÄN PÖYTÄÄN, HOORN, HOLLANTI 28 KUVA 13 - PALVELUPISTE KESKELLÄ KIRJASTOSALIA ÅRHUS TANSKA 29 KUVA 14 - PALVELUTISKI, ROTTERDAM, HOLLANTI 30 KUVA 15 - TURUN KAUPUNGINKIRJASTO 30 KUVA 16 - ESILLEPANO 1 ÅRHUS TANSKA 31 KUVA 17 - ESILLEPANO 2 MALMÖ RUOTSI 32 KUVA 18 - ESILLEPANO 3 ALMERE HOLLANTI 32 KUVA 19 - TILA1, ROTTERDAM HOLLANTI, KOTISEUTUOSASTO 33 KUVA 20 - TILA 2, DELFT HOLLANT, LEHTILUKUSALI JA KAHVIO 34 KUVA 21 - TILA 3, GENTOFTE TANSKA, KOTISEUTUOSASTO 34 KUVA 22 - TILA 4, DELFT HOLLANTI, AIKUISTEN TIETOKIRJAT 35

4 4 2 Johdanto Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun -projektissa tutkittiin asiakkaiden omia kokemuksia kirjastonkäytöstä. Projektin tavoitteena oli selvittää miten asiakkaat, kirjastoa käyttämättömät henkilöt ja henkilökunta haluaisivat järjestää kirjastopalvelut asiakaslähtöisesti. Lisäksi haluttiin selvittää miten kokoelmat tulisi järjestää niin että asiakkaat löytäisivät etsimänsä teokset helpommin. Henkilökunnan opintomatkalla tutustuttiin uusimpiin ratkaisuihin kirjastorakentamisessa ja palveluiden järjestämisessä. Kemin kaupunginkirjastoon on tulossa remontti vuoden 2013 aikana. Kirjaston tilat supistuvat, mutta samalla palveluja halutaan parantaa ja monipuolistaa. Asiakkailta on saatu tässä tutkimuksessa arvokasta tietoa hyvistä asioista ja niistä esteistä, jotka voivat olla hyvän asiakaskokemuksen tiellä. Hanke toteutettiin pääosin syksyllä 2011 ja sen tuloksia on jo hyödynnetty kirjaston palveluiden ja tilojen suunnittelussa vuoden 2012 aikana. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hankkeessa työskenteli projektityöntekijänä FK Leena Kuukasjärvi. Projekti jakaantui kolmeen osaan: asiakashaastatteluihin, aineistoryhmäkokeiluun sekä kirjaston henkilökunnan opintomatkaan Etelä-Suomen uusiin tai uudistettuihin kirjastoihin. Haluamme esittää erityiskiitokset kaikille haastatteluihin osallistuneille kirjastonkehittäjille. Kiitokset myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ennen kaikkea sille toiminnalle, jonka avulla kirjastoväellä on mahdollisuus tutustua muiden maiden kirjastoihin. Ilman jatkuvaa uusien ideoiden vaihtoa tämäkin hanke olisi jäänyt toteutumatta. Monta matkoilta opittua ideaa on hyödynnetty tutkimuksen toteutuksessa ja kirjastomme suunnittelussa. 2.1 Tutkimuskysymykset Henkilökunnan kirjastovierailuilla Etelä-Suomessa haluttiin saada ideoita palveluiden suunnitteluun, tilaratkaisuihin ja aineistojen esillepanoon. Kirjaston palveluista halusimme tietoa sekä asiakkailta että henkilökunnalta. Yleisen arvioinnin lisäksi selvitettiin kokemuksia mm. itsepalvelusta, esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja aineiston löydettävyydestä. Aineistojen järjestämisen mahdollisuutta uudella tavalla haluttiin selvittää ennen kirjaston suunnittelua.

5 5 2.2 Aiempi tutkimus ja teoriatausta Tämän projektin tarkoitus on kehittää kirjastopalveluja asiakaslähtöisesti, joten tutkimukseen valittiin sellaisia menetelmiä, jotka rohkaisevat myös kirjastoa vähän käyttäviä puhumaan kirjastopalveluista. Kirjastolaki edellyttää yleisiltä kirjastoilta säännöllistä palveluidensa arviointia. Perinteisesti tietoa on kerätty kyselylomakkeilla. Lomakekyselyiden tuloksista yllättävimpiä ja hyödyllisimpiä tietoja löytyy usein vapaa sana - osiosta, jossa vastaajat voivat ilmaista toiveitaan ja havaintojaan omin sanoin. Tiedonkeruumenetelminä esimerkiksi ryhmähaastattelu ja -keskustelu ovat sellaisia, joilla saadaan vapaamuotoisesti keskustellen tietoa erilaisten kohderyhmien tarpeista ja odotuksista enemmän kuin lomakekyselyillä Ryhmähaastattelu Ryhmähaastattelussa paikalla on yhtä aikaa useita haastateltavia ja tavoitteena on keskustelu haastattelijan valitsemasta teemasta. Ryhmähaastattelun haastateltavat voivat parhaimmillaan innostaa toinen toisiaan puhumaan ja aiheita voi myöhemmin syventää. Yhteinen haastattelutilanne vähentää unohtamista ja väärinymmärrystä. Samalla voi saada selville myös ryhmän normeja.(eskola 2001, ) Ryhmähaastattelun etuihin voi laskea myös sen, että haastateltavat kontrolloivat toisiaan, joten haastattelijan vaikutus ei pääse liian suureksi. Toiseksi se on tehokas tapa, koska samalla kertaa voi haastatella useita ihmisiä. (Sulkunen 1990, Tässä Eskola 2001, 95). Sopiva haastateltavien määrä ryhmähaastattelussa on noin 4-8 henkeä. Tätä voi soveltaa, sillä kahdenkin henkilön haastattelu samalla kerralla saattaa toimia paremmin kuin yksittäin haastateltuna. Ryhmähaastattelu on varsin vapaamuotoinen ja sen ongelmat liittyvätkin aloitukseen sekä dominoivien haastateltavien aisoissa pitämiseen. (Eskola 2002, 96-97). Haastattelijan rooli ryhmähaastatteluissa on toimia rohkaisijana ja ohjailijana keskusteluissa. Yksilöhaastatteluissa taas haastattelija kyselee heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan tarkemmin. (Haastattelun analyysi 2010, 213). Eräs tunnusomainen piirre on se, että puhe osoitetaan haastattelijan lisäksi myös muille osallistujille. He voivat kysellä toisiltaan tarkentavia kysymyksiä, väittää vastaan tai johdatella uusiin aiheisiin. (Haastattelun analyysi 2010, 217). Vuorovaikutus muodostuukin ryhmäläisten väliseksi ennemmin kuin ryhmän ja haastattelijan väliseksi. Siten paine sanoa oikeita vastauksia vähenee. (Haastattelun analyysi 2010, 227). Jotta keskustelut tuottaisivat puhetta, voi niissä käyttää lisänä virikemateriaaleja sekä eläytymismenetelmää. Virikemateriaali voi olla mainoksia, tuotteita, kuvia, vuosikertomuksia, mediatekstejä tai esitteitä. Osa virikemateriaalista voi sisältää paljon kulttuurisia merkityksiä, joten ne soveltuvat hyvin arkikeskusteluihinkin.(haastattelun analyysi 2010 )

6 Ryhmäkeskustelu Ryhmäkeskusteluissa olennaista on vuorovaikutus osallistujien välillä. Vuorovaikutus alkaa jo ryhmien koostamiskriteerillä, jotka luovat tiettyjä ehtoja ryhmien muodostamiselle. Vaikka ryhmien muodostamisen perusta pohjautuu tutkimuskysymyksiin, on tarpeellista olla tietoinen siitä, että eri tavoin kootut ryhmät luovat erilaista vuorovaikutusta ryhmäkeskusteluihin. Esimerkiksi tietyn institutionaalisen aseman omaavat, toisilleen tutut tai tuntemattomat muodostavat jo aivan erilaiset lähtökohdat vuorovaikutukselle ryhmäkeskusteluissa. Perinteisesti ryhmien muodostamisessa halutaan osallistujien edustavan jotain samaa, joka voi olla esimerkiksi ikä, sukupuoli tai aihe. Tällä tavoin osallistujilla on jokin yhteinen pohja keskustella aiheesta. (Haastattelu, 2005, ). Kaikki muodostamisen kriteerit eivät kuitenkaan aina tule näkyviksi, sillä myös osallistujien erilaiset syyt osallistua saattavat jäädä kertomatta tai ne tulevat vaiennetuksi (Tässä Haastattelu 2005,229, Agar ja McDonald 1979,79). Ryhmäkeskustelussa on eri vaiheita, esimerkiksi aloitus, ylläpito ja ohjailu. Aloituksessa tunnelma voi olla hiukan jännitteinenkin. Osallistujat saattavat arvioida sekä itseään että toisia keskustelijana. Varsinkin tilaisuuden alussa osallistujilla ja moderaattorilla voi esiintyä myös epävarmuutta. Alussa moderaattori ottaa hallinnollisen johtajan roolin kertomalla mistä on tarkoitus puhua sekä ryhmien muodostamiskriteereistä. Hyvä käytäntö on myös kiittää osallistuijia paikalle tulosta ja motivoida puhumaan. Aloituksella osoitetaan samalla myös kunnioitusta osallistujia kohtaan. Aloituksen jännitteitä voi purkaa useilla tavoilla. Esimerkiksi tarjoilu rentouttaa tunnelmaa ja auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa. Samoin aloituskierros esittelyineen purkaa epävarmuuden tunteita ja synnyttää me hengen. (Haastattelu 2005, ) Keskustelu syntyy kysymysten avulla ja niiden avoimuus kutsuu tarinoimaan ja kertomaan. Moderaattorin tehtävänä on ohjailla ja valvoa keskustelua, ei kuitenkaan osallistua siihen. Keskustelun ylläpito toteutuu myös jatkokysymyksillä, jotka edellyttävät osallistujien kuuntelua. Kuuntelu on tärkeää, koska tarinat tarvitsevat aina kuulijan. Hyvärinen ja Löyttyniemi korostavat, että kuuntelusta pitää aina viestiä puhujalle. (Haastattelu 2005) Eläytymismenetelmä Eläytymismenetelmässä kerrotaan kehystarina, jota keskustelijat sitten jatkavat. Esimerkiksi kertomus tulevaisuuden pankkiasioinnista, johon keskustelijat reagoivat ja jatkavat tarinaa eteenpäin (Haastattelu 2005, 238.) Eskolan mukaan keskeistä eläytymismenetelmässä on variointi, jonka mukaan samasta kehyskertomuksesta on useampia eri versioita, jotka poikkeavat toisistaan jonkun keskeisen seikan suhteen. Tällä tavoin saadaan esille variaation vaikutuksen merkitys. (Eskola 1997, 6) Hän jatkaa, että kehyskertomuksista kannattaa karsia kaikki epäolennainen, koska vastaajien ajatuksia ei voida tietää. Yksiselitteinen vastausten tulkinta helpottuu keskittymällä kehyskertomuksissa vain olennaisiin seikkoihin. Varioinnissa täytyy olla vähintään kaksi

7 7 kertomusta, yhden kehyskertomuksen esittäminen ei ole varsinaista eläytymismenetelmää, vaan rinnastettavissa ainekirjoitukseen. (Eskola 1997, 18). Eskola nimeää eläytymismenetelmän käytölle useita käyttötarkoituksia, joita ovat muun muassa nopea ja helppo tapa kerätä tietoa, eettisten ongelmien ja tutkijan vaikutusten minimointi, jonkin ilmiön kartoittaminen, tutkijan ajatusten vauhdittaminen ja käytännöllisten ongelmien ratkaisu(eskola 1997, ) Analyysitapoja Tulosten analyysiä voi suorittaa useilla eri tavoilla, jotka määräytyvät tutkimuksen tavoitteista ja käytössä olevasta ajasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksista ja selvittää kokemuksista kumpuavia kehittämiskohteita. Lisäksi selvitetään käyttäjien ja henkilökunnan tuntemuksia uusia ideoita kohtaan. Kerätty aineisto olisi mahdollista analysoida perusteellisesti ja teoriaa kehittäen, mutta kirjaston kehittämisen kannalta hyödyllistä aineistoa saadaan jo tarkastelemalla aineistosta nousevat keskeiset teemat ja luokittamalla ne. Ryhmähaastattelun analyysi voi olla astetta kevyempi esimerkiksi työyhteisöhankkeissa. Analyysi voidaan tehdä siten että keskeiset teemat kerätään ja niihin sopivat pienemmät teemat sijoitetaan keskeisten teemojen sisälle. Kuitenkin on huomattava, että liian laajat luokat eivät tuo uutta tietoa, mutta liian pienet luokat tekevät tuloksista sillisalaattia. Hän tarkentaa, että analyysissä pitäisi pyrkiä sellaiseen jäsennykseen tai yleistykseen, joka tarjoaa uutta tietoa kehittämistyölle. (Moilanen 1995, 67). Käytetympi menetelmä eläytymisaineiston analyysissä on tematisointi, joka on helppo aloittaa esimerkiksi kehyskertomusten eri versioista, jotka muodostavatkin jo valmiit teemat. Teemoittelu sopii käytännön ongelmien ratkaisuun. Kolmas Eskolan esittelemä tapa analysoida aineistoa on tyypittely, jossa aineisto ryhmitellään tyypeiksi eli selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. (Eskola 1997,86-94) Eri menetelmien soveltaminen Ryhmäkeskustelulla ja -haastattelulla on pienet eronsa, ensimmäinen on vapaampaa keskustelua, kun taas jälkimmäinen noudattaa paremmin perinteisen haastattelun muotoa: kysytään ja vastataan. Käytännössä tässä tutkimuksessa on hyötyä molempien menetelmien tuntemuksesta sillä vaikka teemat, joista keskustellaan ovat hyvin avoimia, niin teemojen sisältämät tarkentavat kysymykset voidaan kohdistaa jokaiselle erikseen. Uusia palvelutapoja sekä aiheenmukaista järjestystä on hankala selittää osallistujille, joille kirjaston perinteinenkään järjestys tai palvelutapa ei välttämättä ole tuttu. Kirjastomaailma on täynnä toimintoja ja palveluja, joiden termit eivät ole tuttuja kaikille, vaikka niitä käyttäisikin. Esimerkiksi kun asiakas kysyy henkilökunnalta johonkin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, hän ei välttämättä tiedosta olevansa tiedonhakutilanteessa.

8 8 Eläytymismenetelmää käyttämällä osallistujien johdattelu ja tuntemattomiin termeihin kompastuminen vähenee, kun jokainen voi jatkaa kertomusta omin sanoin. Mahdollisuus kertoa omalla tavalla laittaa samalle viivalle niin tottuneet käyttäjät kuin kirjaston ei- käyttäjätkin. Tutkimuksella ei haluta tiedustella osallistujien tietämystä kirjastomaailmasta, vaan kerätä kokemuksia kirjaston käytöstä. Eläytymismenetelmän analyysitavoissa voi hyödyntää tematisointia, joka vastauksia teemoittelemalla tarjoaa käytännönläheisen lähestymistavan kerättyyn aineistoon. 3 Tutkimuksen toteutus 3.1 Kirjastovierailut Kirjastovierailut toteutettiin syyskuussa Kahden päivän aikana kirjaston henkilökunta vieraili Helsingissä Oulunkylän kirjastossa, Kirjasto 10:ssä ja Kohtaamispaikassa, Espoossa Entressen ja Sellon kirjastoissa, Turun kaupunginkirjastossa, Raision kaupunginkirjastossa ja Lohjan kaupunginkirjastossa. Ohjelma-aikataulu oli tiukka ja joissakin kirjastoissa olisi pitänyt olla enemmän aikaa tutustua ja kysellä lisää asioita. Kirjastovierailuja varten laadittiin lista(liite 1) asioista, joiden pohjalta matkaraportit oli helpompi laatia. Henkilökunta selvitti etukäteen perusasioita kirjastoista kotisivujen avulla. Raportoitavat kirjastot jaettiin henkilökunnan kesken hyvissä ajoin valmistautumista varten. Joistakin kirjastoista pyydettiin myös jälkikäteen lisätietoja. Matkaraportit olivat hyvä tapa kerrata tiukkatahtisen matkan antia jälkeen päin. Raportit vierailuista ovat erillisenä liitteenä. 3.2 Ryhmien muodostaminen Ryhmäkeskusteluista tiedotettiin kirjastossa, erilaisten verkostojen kautta ja lehdistötiedotteilla. Kirjastossa oli jaossa ilmoittautumislomake ja palautuslaatikko, jonka kautta saatiin suurin osa keskustelijoista. Ilmoittautuneisiin otettiin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella. Tiedottamisessa käytettiin termiä kirjastonkehittäjä. Kirjastonkehittäjäksi ilmoittautui yhteensä 112 henkilöä ja ryhmiä muodostettiin yhteensä 17. Tiedottaminen hankkeesta oli tärkeää, koska haastateltavia haluttiin riittävästi. Projektisihteeri kävi mm. puhumassa hankkeesta erilaisissa harrastajaryhmissä. Hankkeelle saatiin myös hyvin tilaa paikallisessa mediassa lehtijuttujen ja radiohaastattelujen avulla.

9 9 Osallistujat jaettiin pääasiassa ikäjakautuman mukaan. Heistä muodostui ikääntyneiden, työikäisten ja nuorten ryhmiä. Lisäksi muodostettiin erityisryhmiä, kuten kehitysvammaiset, näkövammaiset, maahanmuuttajat, perheelliset ja harrastusryhmät. Osa osallistujista oli jo valmiita ryhmiä, kuten koululuokat tai harrastusryhmät. 3.3 Ryhmäkeskustelujen kulku Ryhmäkeskustelujen kesto oli tunnin ja yli kahden tunnin välillä ja joissakin tilaisuuksissa puolessa välissä pidettiin tauko. Neljä ryhmäkeskustelutilaisuutta tehtiin vierailemalla osallistujien työ- ja harrastuspaikoilla, muut tilaisuudet pidettiin Kemin kirjaston opintolukusalissa. Kaikki keskustelut nauhoitettiin. Tilaisuudet alkoivat aloitusesittelyllä, jos siihen oli aikaa. Lisäksi kerrottiin myös keskustelun kulusta sekä kirjaston perusperiaatteista ja lakisääteisyydestä. Osa tilaisuuksista oli mitoitettu valmiisiin aikoihin, kuten koululuokkien ja harrastusryhmien aikatauluihin. Tilaisuuksissa tarjottiin jotain suolaista ja makeaa kahvin, teen ja mehun kera. Tämä osoittautui hyväksi keinoksi myös purkaa alun jännitystä. Tarjottavien nauttimisen lomassa osallistujat alkoivat myös rupatella keskenään, vaikka kaikki eivät tunteneetkaan toisiaan. Keskustelut käytiin virikekuvien ja teemojen avulla. Kyselylomakkeet muokattiin lyhyempiin tilaisuuksiin sopiviksi. Siitä tehtiin lyhyempi versio, jossa käytettiin vähemmän kuvia ja tehtiin kysymykset selkokielisiksi. Osallistujilla oli mahdollisuus myös kommentoida teemoja jälkeenpäin. Kommentit sai jättää palautelaatikkoon, jonne tuli vain yksi palaute. Virikekuvien avulla kirjastoasioista pystyi keskustelemaan omin sanoin, eikä keskustelu vastaaminen vaatinut kirjaston sanaston tuntemusta. Keskustelu oli erittäin vapaata mutta pysyi yllättävän hyvin teemassa. Kirjastotoimenjohtaja oli mukana kolmessa keskustelussa ja hänen läsnä ollessaan kirjaston asioista kyseltiin vilkkaasti. Ajanpuutteen vuoksi hän ei voinut osallistua useampaan keskusteluun. 3.4 Aiheryhmittelyn valmistelu Kirjastoaineiston aiheiden valinta sekä esimerkkikirjojen valinta toteutettiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Alustavaa aiheryhmäjakoa mietittiin ensin pari kertaa projektiyöntekijän ja kirjastotoimenjohtajan kesken, sitten vielä pienryhmässä, jossa oli mukana henkilökuntaa. Näissä kokoontumisissa kartoitettiin Suomen yleisissä kirjastoissa jo tehtyjä aiheryhmittelyjä. Malleista koostettiin Kemin kokeiluun sopiva

10 10 aiheryhmittely, jonka kirjastotoimenjohtaja lähetti koko henkilökunnalle kommentoitavaksi. Muutosehdotuksia ei tullut ja aiheryhmittelykokeilu laitettiin esille kirjastosaliin kolmen päivän ajaksi. Kokeiluun saatiin osallistujia ryhmäkeskusteluissa mukana olleista henkilöistä sekä kirjastossa asioivista asiakkaista. Aiheryhmät nimettiin seuraavasti: Yhteiskunta, talous ja historia Luonnontieteet Hyvinvointi Käytännön taidot Musiikki ja taide Kielet ja kirjallisuus En osaa sijoittaa mihinkään aiheryhmään Henkilökuntakokouksessa keskusteltiin aiheryhmittelykokeilusta ja henkilökuntaa pyydettiin osallistumaan kirjojen valintaan. Esimerkkikirjallisuuteen haluttiin sellaisia kirjoja, jotka eivät aivan helposti istu mihinkään luokkaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että aiheryhmittelyn tarkoituksena on parantaa löydettävyyttä ja kokeilulla haluttiin nähdä, miten hyvin esimerkkikirjoille löytyy oma aihe. Kirjaston henkilökunta valitsi kirjat, joita tuli 36 kappaletta. Kirjoista peitettiin luokkamerkit tarralla. Kirjat aakkostettiin ja jokainen kirja numeroitiin alkaen aakkosten mukaan ensimmäisestä kirjasta. Kokeilulle järjestettiin paikka kirjastosaliin, jossa pöydät järjestettiin siten, että niistä muodostui yksi iso pöytä. Kokeilun esimerkkikirjat asetettiin isolle pöydälle kansipuoli ylöspäin. Pöydän keskelle sekä kirjastoaulaan ja palvelutiskeille laitettiin esitteet kokeilusta. Projektityöntekijä oli koko aiheryhmittelykokeilun ajan paikalla pöydän vieressä. Hän teki projektiin liittyviä töitä sen ajan, kun kokeilussa ei ollut osallistujia. 3.5 Virikekuvat Virikekuvat on kuvattu Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Hollannissa sijaitsevissa kirjastoissa. Näissä kuvissa ei näy kaikkea ympärillä olevaa, esimerkiksi lähellä sijaitsevia palvelupisteitä. Kuviin olisi ollut hyvä liittää selventävä, yhtenäinen teksti, joka olisi esitetty keskustelijoille sen jälkeen kun keskustelua on käyty vähän aikaa. Ensireaktiot kuviin olivat tärkeitä, koska niissä tuli selvästi esille tunnereaktioita kuvien palvelutilanteista. Ryhmissä joissa kuvien taustaa selvitettiin, ja annettiin lisäinformaatiota, huomasi selvästi, että alussa esitetyt mielipiteet saattoivat kehittyä ja monipuolistua.

11 Eläytymismenetelmä Elätymismenetelmän kertomuksissa keskustelijat pyydettiin miettimään, miten he hakisivat esim. Italiaan liittyvää tietoa, jos he olisivat lähdössä lomamatkalle Italiaan. Asiasta keskusteltiin ja sen jälkeen keskustelun johtaja esitti mallin, jossa kaikenlaista Italiaan liittyvää materiaalia olisi kerätty saataville yhteen paikkaan kirjastossa. Aiheenmukaisessa tilassa olisi kaikkea materiaalia eli kirjoja, karttoja, lehtiä yms. Tämän jälkeen asiasta keskusteltiin lisää. 4 Tulokset 4.1 Kirjastovierailujen tulokset Kirjastovierailujen tulokset ovat raporteissa ja niissä ideoissa, joita on hyödynnetty kirjaston suunnittelussa. Kemi-Tornio seutukunnan kirjastoille järjestettiin palvelumuotoilukoulutus syksyllä 2012 ja sen aikana palattiin vierailuilla saatuihin ideoihin. Konkreettisia tuloksia oli myös mm. digitointilaitteiden hankinta Kemin kirjastoon. Kirjasto 10:ssä saimme tietoa tarvittavista laitteista ja niiden hinnoista. Myös CDlevyjen siirto muovitaskuihin kovien koteloiden sijaan on jo harkinassa meilläkin. Matka lisäsi myös verkostoitumista. Oulunkylän kirjaston johtaja on tämän jälkeen käynyt esittelemässä Helsingin kirjastojen uutta palvelukonseptia Lapin kirjastojen henkilökunnalle. 4.2 Palvelutilanteiden tulokset Palvelutilanteiden neljä kuvaa herättivät paljon keskustelua kirjastokokemuksista ja uusien palvelumuotojen toimivuudesta. Varsinkin ensimmäinen kuva palautusautomaateista nosti esiin pelon siitä, että automaattien lisääntyessä henkilökunta vähenee, eikä asiakas kohtaa enää ihmistä kirjastossa. Perusteluna käytettiin esimerkiksi pankkien automatisoitumista ja sitä kautta työttömyyden lisääntymistä.

12 12 Kuva 1 - Palvelutilanne 1, Hoorn, Hollanti Seuraavat kaksi kuvaa olivat uusista palvelumuodoista, joissa henkilökunta on jalkautunut hyllyjen lähelle ja asiakas on virkailijan vierellä. Nämä kuvat innostivat keskustelijoita kertomaan heille tärkeistä asioista asiakkaan ja henkilökunnan kohtaamisessa. Kuva 2 - Palvelutilanne 2, Århus, Tanska

13 13 Kuva 3 - Palvelutilanne 3, Rotterdam, Hollanti Neljäs kuva perinteisestä tiskistä sai keskustelijat joko huokaamaan helpottuneena, että vihdoinkin oikea kirjasto tai sitten sitä pidettiin jo hieman tylsänä ja jäykkänä verrattaessa aikaisempiin palvelutilannekuviin. Kuva 4 - Palvelutilanne 4, Turun kaupunginkirjasto

14 14 Aukioloaikoja kommentoitiin vilkkaasti eri ryhmissä. Enimmät muutostoiveet liittyivät pidempiin aukioloaikoihin perjantaisin ja lauantaisin. Osa haluaisi käydä myös sunnuntaisin kirjastossa, osa taas haluaisi pitää sen vapaapäivänä niin henkilökunnalle kuin itselleenkin. Arkipäivien pidempää aukioloaikaa toivottiin joissakin ryhmissä, sillä muiden harrastuksien jälkeen kirjastokäyntiin todettiin jäävän liian vähän aikaa. Kun harrastuksista pääsee ja se (kirjasto) on jotain puoli tuntia auki, niin ei se oo kiva." -Koululainen Itsepalveluun varausten noudossa suhtauduttiin joko neutraalisti tai sen toimivuutta epäiltiin. Esimerkiksi minne varattu nide joutuu, jos sitä yritetään vahingossa lainata, tai miksi tällaista suunnitellaan, jos varausmaksu maksetaan kuitenkin tiskille Automaatit Automaattien käyttäjät esittivät erilaisia syitä niiden käytölle tai käyttämättömyydelle. Automaattia mielellään käyttävät pitävät niitä nopeina ja luotettavina, koska niistä saa palautus- ja lainauskuitin. He toivovat automaatteja lisää, ettei niihin tarvitsisi jonottaa. Automaatin äänimerkit helpottavat käyttöä esimerkiksi heikkonäköisten osalta. Lisäksi osa automaattien käyttäjistä tuntee iloa siitä, että oppii jotain uutta. Osa taas valitsee automaatin, koska palvelutiskillä on jonoa. Niin, se on kiva, että näinkin iäkäs ihminen vielä oppii uutta. Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Ne jotka eivät käytä automaatteja, eivät halua opetella tai eivät pysty käyttämään niitä fyysistä esteistä johtuen. Automaattien käytön hallitsevista osa ei käyttänyt koneita, koska he eivät enää luottaneet niihin. Automaatti on joko ollut epäkunnossa tai palautusautomaatin kautta jätetyt teokset eivät ole kirjautuneet palautetuksi. Pin- koodin käyttöä ei haluttu varsinkaan työikäisten keskuudessa, sillä lukuisten tunnuslukujen muistelu on työlästä. Useat keskustelijat halusivat myös lainaus- ja palautustilanteissa kohdata ihmisen ja vaihtaa hänen kanssaan muutaman sanan. Osa keskustelijoista ei tiennyt palautusautomaatin olemassaolosta tai luuli, ettei sitä saanut käyttää. Lisäksi osalla automaattien käyttö voisi aktivoitua, jos lähellä olisi henkilökuntaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kun me olemme olleet työelämässä, ei ole ollut koneita. Emme ole koskaan opetelletkaan sitä. -Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Kulttuurikeskuksen sisätiloissa sijaitsevaa palautuslaatikkoa käytettiin jonkin verran, mutta sen käyttöä vähensi pelko, että lainat katoavat tai rikkoontuvat laatikossa.

15 Henkilökunta Palautusautomaatissa on se hyvä puoli, että näkee heti kuitista, onko palauttanut sen. Luukussa (palautusluukussa) saa varsinkin herkemmät levyt, niin pelätä, käykö niille levyille jotakin. -Työikäiset Tärkeänä asiana osallistujat pitivät henkilökunnan kohtaamista ja kontaktia heidän kanssaan. Osa perusteli henkilökunnan kanssa juttelua sillä, että yksinäiselle se saattaa olla päivän ainoa hetki, kun kohtaa ihmisen. Kirjaston henkilökuntaa kiiteltiinkin runsaasti hyvästä palvelusta. Hyvää palvelua on se, että tiskillä asioitaessa kirjaa lähdetään auliisti hakemaan hyllystä, kirjoja suositellaan ja esitellään henkilökohtaisesti sekä että summittaisestakin tiedontarpeesta ja laajasta valikoimasta ammattitaitoinen henkilökunta pystyy löytämään oikean teoksen. Tietopalvelun sijaintia ja palvelua pidettiin hyvänä, sillä siitä sai nopeasti vastauksen ja se sijaitsee lähellä aineistoja. Myös päätiski, musiikkiosasto ja lastenosasto saivat kiitosta siitä, että henkilökunta auttaa aina huolimatta siitä, mille osastolle haettu teos kuuluu. "Jotenki on jäänyt semmoinen kuva, että niillä on sielä tekemistä enämpi. Että niillä on siinä tärkiämpääkin tekemistä, että ei viitsi häiritä. Tekevät siellä jotakin tärkätä kirjastohommaa. Silloin kun ihminen nostaa päätään ja tervehtii, niin siihen uskaltaa mennä. Jos vain on jotenkin pää alaspäin, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että nyt sillä on joku tärkiä asia." - Harrastusryhmä Monet asiakkaat nostivat esille henkilökuntaan tutustumisen vuosien varrella. Sitä pidettiin tärkeänä etappina entistä paremman palvelun saamiselle. Henkilökunta ehdottaa heille rohkeammin sopivaa luettavaa ja kertoo, kun haluttu teos on paikalla lainattavana. Näin henkilökohtaiseen palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä. Huonoimmat palvelukokemukset löytyivät maahanmuuttajien ryhmähaastatteluista. He kertoivat käyttävänsä mielellään henkilökohtaista palvelua palautuksessa ja lainauksessa, koska varmistivat siten asioiden sujuvan oikein. He tarvitsivat myös tavallista enemmän henkilökohtaista opastusta aineistojen löytämisessä ja joskus näissä tilanteissa oli saatu huonoa palvelua. Kielivaikeudet saattoivat johtaa väärinkäsityksiin ja hermostuneisiin palvelutilanteisiin. Ylimalkainen neuvonta aineistojen luo oli myös koettu huonoksi palveluksi. Maahanmuuttajaryhmässä korostui myös erityisesti muissakin ryhmissä esille tullut markkinoinnin heikkous. Kirjaston tulisi aktiivisemmin markkinoida niitä palveluja, joita on saatavilla. Suomalaiset kyllä tietävät että palvelu on pääasiassa ilmaista ja kirjastokortti on periaatteessa elinikäinen, mutta tällaiset asiat voivat olla täysin outoja maahan vasta saapuneille.

16 Kirjastoautopalvelu Kirjastoauton tarjoamia palveluja haja-asutusalueille pidetään erittäin tärkeänä. Suuri pelko kirjastoauton lopettamisesta siivitti useita keskusteluja. Nykyisen kirjastoauton henkilökunnan palvelualttiutta kiiteltiin vuolaasti. Erityisesti kiitosta sai mielenkiintoisten kirjojen vinkkaus asiakkaille. Kirjastoauton kokoelmaa kiiteltiin myös, koska sieltä löytyi luettavaa helposti. Ei ole kaikilla ukkoa puhtaala autola viemäsä niinkuin mulla.. Kepin kanssa joutuvat onnikalla kulukemaan. Kyllä ne ovat tyytyväisiä, kun joka toinen viikko tullee kirjastoauto. Heissä on paljon sellaisia, jotka lukee, kun he eivät pääse kotoa minnekään. -Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Uudet palvelutavat Henkilökunnan aktiivisempi rooli kirjastopalvelun tarjoajana ja palvelutiskin sijainti kirjaston keskellä kirvoitti keskustelun puolesta ja vastaan. Osa piti hyvänä sitä, että asiakas on henkilökunnan vieressä. He kokivat oppivansa samalla itsekin tiedonhakua. Samoin positiivisena pidettiin sitä, että vierestä näkee helposti hakutulokset, eikä näyttöä tarvitse käännellä asiakasta kohti. Ne jotka eivät pitäneet tästä palvelutavasta, kokivat palvelutilanteen epämiellyttävänä, koska henkilökunnan kanssa ei tullut katsekontaktia, mutta näyttöä tuijotettiin liikakin. Lisäksi henkilökunnan turvallisuus huonontui ja vierekkäin olon koettiin olevan epäsopivaa esimerkiksi kulttuuristen erojen vuoksi. Asiakkaat eivät halunneet rikkoa tällä tavalla reviirien rajoja. Esimerkkikuva keskellä salia sijaitsevasta palvelupisteestä koettiin myös levottomaksi paikaksi, josta ei oikein tiennyt, mikä on asiakkaan ja mikä henkilökunnan aluetta. Haastateltavilta tuli ehdotuksena kahden näytön palvelutiski, jossa tiedonhaun näkee omalta näytöltä ja samalla säilyy katsekontakti henkilökuntaan. Hyllyjen välissä palvelu koettiin hyväksi, mutta myös ahdistavaksi palvelutavaksi. Ahdistavana koettiin se, että palvelua tyrkytettäisiin eikä asiakas enää saa rauhassa vain katsella. Hyvää tässä palvelumallissa on, että apua saa heti ja kysymisen kynnys helpottuu, kun ei tarvitse lähteä oikealle tiskille kysymään. Henkilökunnan hajaantuminen ympäri kirjastoa infopisteisiin jakoi myös mielipiteitä puolesta ja vastaan, osa piti hyvänä sitä että henkilökunnan voi löytää myös hyllyjen välistä. Osa taas piti asiaa rasittavana, koska heitä pitää sitten hakea joka paikasta, kun ei ole enää tiskiä, jonka takaa tietää heidän varmasti löytyvän. Virikekuvien aikana monessa ryhmässä esitettiin uusien palvelutapojen heikkoja puolia. Ongelmana pidettiin sitä, että jos henkilökunta jalkautuu hyllyjen väliin ja kevyen tiskin infopisteisiin, niin heitä ei välttämättä tunnista. Heille toivottiin työasua tai ainakin

17 17 jonkinlaista merkkiä, josta heidät tunnistaisi. Lisäksi ihmeteltiin, miten henkilökunta pystyy tekemään omia töitään turvattomassa ja levottomassa paikassa. Samoin yksityisyyden puute niin asiakkaiden tiedonhaussa kuin henkilökunnankin töissä epäilytti palvelun toimivuudessa Esillepanojen tulokset Esillepano -kuvissa asiakkaat huomioivat myös kuvien miljöötä ja kommentoivat esimerkiksi hyllyjen käytettävyyttä ja materiaaleja. Lisäksi kolmas kuva, joka esitti aiheenmukaista järjestystä, jakoi ihmiset puolesta ja vastaan. Aiheenmukainen järjestys oli melkein kaikille osallistujille uusi asia ja sitä esiteltiin virikekuvien ja eläytymismenetelmän avulla. Eläytymismenetelmän avulla saadut tulokset kertovat, että kun pitää hakea useasta eri luokasta aineistoa, niin lähes poikkeuksetta turvaudutaan henkilökunnan apuun aineiston paikannuksessa. Kuva 5 - Esillepano 1 Århus Tanska

18 18 Kuva 6 - Esillepano 2 Malmö Ruotsi Kuva 7 - Esillepano 3 Almere Hollanti

19 19 Osa keskustelijoista tekee hakuja jo kotona nettikirjaston kautta, katselee luokat valmiiksi ja yrittää aluksi löytää itse teokset. Kun eläytymismenetelmän esimerkkiaineisto haettiinkin samasta paikasta, osallistujat pitivät sitä helpompana tapana. Yksittäiset osallistujat pohdiskelivat vielä aihealueen rajausta ja sopivaa nimeä. Esimerkiksi mietittiin, pitäisikö Italia-aiheisiin teoksiin liittää vielä ruokakirjat ja kaunokirjallisuuskin ja pitäisikö tällainen aihe nimetä turismiksi Aineistot Kirjaston nykyiseen valikoimaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Kehitettävää löytyi tietokirjallisuuden puolelta, jossa ainakin fysiikan, kemian, puutarha-alan, liikunnan, biologian teoksia sekä karttoja pidettiin vanhentuneina. Aineiston huono kunto sai osakseen moitteita. Kirjat ovat rikkinäisiä, likaisia ja sivuja on sotkettu ja taiteltu. Musiikkiaineiston muovikotelot olivat monelle ongelma. Niiden pelätään rikkoontuvan kun koteloa avataan, kansilehteä irrotetaan tai kun levyä palautetaan. Musiikkiaineistoon toivottiin lisää nuorten suosimia levyjä. Lasten moniviestimet koettiin liian yksipuolisena. Nuorten osastolle toivottiin lisää uusia pelejä ja uutuuskirjoja sekä ihmeteltiin, miksi samaa kirjaa tilataan monta nidettä, koska lyhyiden varausjonojen jälkeen niitä ei lainata juuri ollenkaan. Lasten aineiston uudistumista (vanhoja poistettu ja uusia hankittu) pidettiin hyvänä asiana. Aineiston sijaintia käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Ongelmaksi koettiin se, että nykyisessä järjestyksessä kaunokirjallisuus on kaukana ja osin piilossakin portaiden takana. Hyllyjen välissä koettiin ahdistusta, kun haettavaa hyllypaikkaa ei löytynyt. Osaa auttoi se, että kirjahyllyjen päätyihin on laitettu opasteet. Epämukavaa tunnetta aiheuttaa se, että hyllyjen välissä katsellessa kirjan selässä oleva teksti joudutaan lukemaan pää kenossa. Virikekuvia katsellessa nähtiin ratkaisuna ongelmaan se, että etukansi esillä olevia kirjoja on helpompi valita. Etukansi edellä sijoitettuja kirjoja pidettiin hyvänä miltei joka ryhmässä. Nykyiset hyllyt, jossa kirjat ovat näin aseteltuna, saivat positiivista huomiota. Kirjanäyttelyitä, uutuuksien ja eri aiheiden esittelytelineitä pidetään helppona ja kivana tapana löytää luettavaa. Useasti mainittiinkin, että kirjastossa käydessään katsoo vain palautettujen hyllyn, uutuudet sekä esittelytelineiden aihealueittain järjestettyjä teoksia Aiheenmukainen ryhmittely Aiheenmukaisessa ryhmittelyssä kerrottiin eläytymistehtävässä johonkin tiettyyn aiheeseen liittyvän aineiston kokoamisesta yhteen paikkaan kirjastossa.

20 20 Hyvinä puolina nähtiin useassa ryhmässä se, että aineisto on helposti löydettävissä ja itseä kiinnostavasta aiheesta voi löytyä kirjojen lisäksi lehtiä tai av -aineistoa, jota ei välttämättä tulisi haettua erikseen. Aihejaottelun onnistuminen koettiin haastavaksi tehtäväksi ja useasti todettiinkin, että se sopii joihinkin, kuten käsitöihin, mutta aiheiden yhdistäminen saattaa myös heikentää löydettävyyttä. Aiheenmukaista järjestykseen kriittisesti suhtautuvat eivät halunneet erilaisten aineistojen sekoittuvan, sillä se aiheuttaisi epäjärjestystä, kun kaikki menevät sikin sokin. He myös epäilivät että henkilökuntakaan ei löytäisi nopeasti haettua teosta. Nykyinen järjestys koettiin parempana sen tuttuuden vuoksi koska sitä on totuttu käyttämään. Aiheenmukaisen järjestyksen uskottiin aiheuttavan aluksi kovasti hämmennystä ja se vaatisi totuttelua. 4.3 Tilan kokemukset Tilaa koskevat virikekuvat herättivät vilkasta keskustelua tunnelmista ja vaikutelmista, jotka erilaiset materiaalit ja sisustusratkaisut saavat aikaan. Kodikkuus ja kutsuva ilmapiiri nousivat tärkeiksi tilassa viihtymisen elementeiksi. Vastausten mukaan kodikkuutta lisäävät puiset materiaalit, lämpimät murretut värit, pehmeät nojatuolit ja sohvat. Neljästä esimerkkikuvasta ensimmäinen kuvasti useimmille viihtyisää paikka, jonka valaistusratkaisut tosin aiheuttivat ihastusta ja vihastustakin. Kritiikki kohdistui lamppujen suureen määrään, varjostimien kangasvalintaan sekä lamppujen tuottamaan lämpöön. Kuva 8 - Tila1, Rotterdam Hollanti, kotiseutuosasto

21 21 Kakkoskuvan virkeä kahvilatunnelma innosti osaa viihtymään tällaisessa kirjaston tilassa. Osa piti kahvilaa kirjastoon sopimattomana paikkana, koska siellä on ääntä ja melua. Kuva 9 - Tila 2, Delft Hollant, lehtilukusali ja kahvio Kolmoskuvan moderni tila viehätti yksittäisiä kommentoijia, mutta viihtymään tämä steriiliksi kuvattu tila ei kutsunut montaakaan osallistujaa. Kuva 10 - Tila 3, Gentofte Tanska, kotiseutuosasto

22 22 Viimeisen kuvan loossi -malliin järjestetyistä hyllyistä pidettiin, joskin kehitysehdotuksiakin annettiin. Esimerkiksi tila oli joidenkin mielestä liian suljettu ja ahdistava, koska siinä oli vain yksi kulkuaukko. Tilaa epäiltiin myös liian ahtaaksi esimerkiksi pyörätuolikäyttäjille ja tilaa yhtaikaa käyttäville. Kuva 11 - Tila 4, Delft Hollanti, aikuisten tietokirjat Keskellä sijaitseva pöytä sai paljon kiitosta, sillä siinä pystyi valitsemaan lainattavat kirjat, eikä kaikkia tarvinnut viedä kotiin. Toisaalta pöytiä toivottiin olevan enemmän ja pöytien viereen toivottiin myös kärryä, mihin voisi laittaa katsomansa teokset Kalusteet, valaistus ja tietokoneet Kirjaston kalusteet osoittautuivat tärkeiksi tekijöiksi, jotka joko helpottavat aineiston hakua ja käyttöä tai pahimmillaan estävät aineiston saannin tai jopa kirjaston käytön. Virikekuvien avulla selvisi, että hyllyt ovat liian korkeita monille käyttäjille, osalla on fyysisiä esteitä, jotka estävät kurottelun ja näkemisen, osalle taas korkealla sijaitsevaa aineistoa ei ole vain miellyttävä käyttää. Liian matalallakin sijaitsevat hyllyt vaativat kumartumista, johon kaikki eivät fyysisten esteiden vuoksi pysty. Loputtomat hyllyjonot lannistavat osaa käyttäjistä, jos vielä kirjastoluokituskin on vierasta. Osa piti hyllyjen edessä olevia penkkejä hyvinä, koska niihin sai lastata kirjoja ja niiden päälle pystyi nousemaan turvallisesti. Toisaalta ne myös estävät hyllyjen lähelle pääsyn esimerkiksi pyörätuolilla. Kemin kirjastoissa on jakkaroita, joiden avulla päästään käsiksi korkealla sijaitseviin aineistoihin. Jakkaroiden käyttö ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta, sillä osa ei uskaltanut käyttää niitä. Ne koettiin vaarallisiksi korkeutensa takia. Asiakkailla ei ollut

23 23 myöskään tietoa ovatko ne myös heidän, eikä vain henkilökunnan käytössä. Jakkaran mekaniikkakaan ei ollut kaikille tuttu, sillä ei tiedetty, että alla olevat renkaat lukkiutuvat, kun sille nousee. Mää en ainakaan (käytä jakkaroita). Mää luulen että ne on niille ihmisille (henkilökunnalle) ja jos sää astut sellaiselle ja sitten sää yhtäkkiä rojahdat siihen, niin se on aika noloa. -Koululainen Tuoleja ja sohvia löytyy eri puolilta kirjastoa ja niiden sijoitteluun kaivattiin yksityisyyttä. Jos istuinryhmät ovat suuria ja siinä istuu vain yksi ennestään, osa kokee, ettei voi mennä siihen enää istumaan. Lasten osastolle kaivattiin isoja tuoleja, koska lasten vanhemmat valvovat siellä lapsiaan sekä nuortenosastolle mukavampia sohvia. Nuoret kertoivat myös tarkasti millaisia pelipöytien tulisi olla, että niiden ympärillä olisi mukava pelata lautapelejä. Pöytien ei saa olla liian isoja, jolloin pelaajat eivät ylety pelaamaan eikä liian pieniä, jolloin kaikki materiaali ei mahdu pöydälle. Kirjastosalin pöytiä kommentoitiin useassakin eri ryhmässä. Hyllyjen lähelle kaivattiin laskutilaa ja useampia pieniä pöytiä. Nykyisen kirjaston pienistä pöydistä ja lukupaikoista pidettiin, mutta niitä on liian vähän. Laskutilan tarve kirjoille tuli myös esiin keskustelujen aikana. Kemin kirjaston hyllyköissä on myös ulosvedettäviä laskutiloja. Asia tuli esille vain satunnaisesti, joten niistä ei ilmeisesti edes tiedetä. Suurempia pöytiä tarvitaan opiskelukäyttöön, koska nykyisin opiskelijoilla on läppärin lisäksi useampia teoksia esillä yhtaikaa pöydällä. Myös joidenkin harrastekirjojen, esimerkiksi käsityö- ja puukäsityön teoksissa on kaavoja ja piirustuksia, joiden käyttöön toivottiin enemmän tilaa. Valaistusta kommentoitiin monessa ryhmässä. Virikekuvien valaistusta kommentoitiin liian pimeäksi ja kuvat virittivätkin vilkasta keskustelua valoista. Parempia yleisvaloja sekä hämärien kohtien valaistusta toivottiin nykyiseenkin kirjastoon. Valojen toivottiin olevan sellaisia, jotka eivät lämmitä, koska ne aiheuttaisivat epämukavan olon. Hyllyjen kohdevalaistus koettiin tärkeäksi. Heikkonäköisille on olennaista, että valot kohdennetaan kohteeseen, eivätkä ne heijasta silmiin, koska silloin näkökyky heikentyy vielä entisestään. Myös luonnonvalo, varsinkin korkealta heijastaessa, heikentää näkökykyä. Pöytien päälle toivottiin sellaisia kohdevaloja, jotka eivät valaise varjostimen läpi, jolloin niiden valo hajoaa. Valaistuksen tulisi valaista kohdetta, jota yritetään tutkia. Mulle tulee ainaki semmoinen olo kun tulen tänne, että mun on pakko lukea, silimät niin auki. Ei pysty yhtään silleen (rentoutuun). Ois joku mukavampi valaistus ja värejä. -Koululainen

24 24 Kirjaston tilatoiveissa korostui selvästi kaksi asiaa, kirjaston toivottiin sekä rauhallista lukutilaa, että kohtaamispaikkaa. Rauhallisen tilan tarve tuli esiin useammissa ryhmissä, sillä kirjastossa halutaan rauhoittua lukemaan. Tämä tarve korostui kaikissa ikäryhmissä. Kohtaamispaikkatoive kumpusi kahvilavirikekuvasta, josta lähettiin pohtimaan kirjaston kahvilaa paikkana, jossa voisi lukea ja jutella ja tehdä ryhmätöitä. Ryhmätöiden tekemisen tarvittavan tilan tarve nousi esiin myös monessa ryhmässä. Siihen toivottiin paikkaa, jossa saa puhua ja jossa on tarpeeksi suuria pöytiä. Lisäksi tutkijanhuoneita toivottiin lisää. Kirjaston koneita käytetään jonkin verran aineiston selailuun, pelaamiseen ja postin lukuun. Yksityisyys kärsii, kun koneet sijaitsevat liian lähellä toisiaan. Hakutietokoneita toivottiin lähemmäs hyllyjä, sillä nykyisellään aineiston ja hakukoneiden välimatka on liian pitkä. Kirjaston kantokoreista ei pidetty, sillä korin täyttyessä se alkaa painaa ja lastenvaunujenkin kanssa koria on hankalaa kuljettaa mukana. Tilalle toivottiin työnnettäviä kärryjä ja lapsille samanlaisia autokärryjä kuin marketeissa on. Yleensäkin aineiston valinnan epäkäytännöllisyys kuvastui monessa keskustelussa. Kun asiakas löytää kirjoja ja selailee niitä, hän ei tiedä mihin ne pitäisi laittaa selailun jälkeen. Jos hän päättäkin ottaa teoksia ja niitä kertyy kannettavaksi, niille ei ole laskutilaa. Kirjat joutuu laskemaan jopa lattialle. Painavien kirjojen kantaminen korissa oli epämiellyttävää. Musiikkiosaston soittohuoneita arvostetaan, sillä harjoitusmahdollisuuksia ei kaupunkiasunnoissa juurikaan ole. Musiikkiosaston laitteisiin kohdistui kehitystoiveita, sillä ne ovat vanhanaikaisia, osin epäkunnossa eivätkä kaikki henkilökunnasta osaa opastaa niiden käyttöön Puhtautta siisteyttä ja avaruutta arvostetaan. Virikekuvien sekavat johtorykelmät saivat useita huomioita osakseen, sillä ne nähtiin rumina ja jopa vaarallisina elementteinä. Nykyistä kirjastoa pidetään siistinä ja sopivan väljänä paikkana ja tilojen menetyksistä ollaan kovasti huolissaan. Tämä tuli esille useissa kommenteissa. Yhdessä virikekuvassa kirjahyllyn poikittaiset jalat kiinnittivät monen keskustelijan huomion. Niitä pidettiin vaarallisina kompastumisvaaran vuoksi. 4.4 Käyttäjät Kirjaston käyttäjistä nousi esiin neljä käyttäjätyyppiä, jotka eroavat toisistaan kirjastossa käytetyn ajan ja käytön syiden osalta. Käyttäjätyypeissä näkyvät myös ikäryhmät, jotka aineiston mukaan edustavat tiettyä käyttäjätyyppiä. Samasta ikäryhmästä voi löytyä useita eri käyttäjätyyppejä. Lisäksi ryhmissä oli henkilöitä, jotka eivät käytä kirjastoa.

25 25 Himokäyttäjä Käyttää kirjastoa paljon ja viipyy pitkään, käyttää monia osastoja, tietopalvelua, kaukolainoja ja tiedonhakua. Esimerkiksi ne, joilla on paljon vapaa-aikaa: eläkkeellä tai sairaslomalla, työikäiset. Tehokäyttäjä Sitä pitää aina olla sitä lukemista,.tulee kipeäksi, jos ei ole kirjoja kaapissa. -Harrastusryhmä Kirjastokäyntini on aika rituaalinomaista. Käyn siellä nettikirjastossa uusimassa lainat. Ja kun on luettuja kirjoja kertynyt niin mä tuun ja meen sinne palautusautomaatille. Sitten menen sinne, jossa on ne uudet tietokirjat, nuuskin sen, kaikki hyllyt ja jos siellä on jotain mielenkiintoista, otan ne ja lähen harhailemaan. Ja siitä jos lähtee 3-4 kirjaa matkaan, niin sitten meen automaatille ja häivyn sitten. -Työikäinen Käyttää kirjaston verkkopalveluja kotoa käsin. Käy noutamassa aineiston kirjastosta. Esimerkiksi työikäiset. Kiireinen käyttäjä Käyttää kirjastoa aikataulun puitteissa. Uusii netin kautta, lainaa aulanäyttelyistä ja sieltä mistä saa nopeasti luettavaa. Esimerkiksi nuoret sekä äidit ja isovanhemmat lasten kanssa tai lapsia/nuoria noutamassa. Palvelun käyttäjä Mulla on yleensä niin että tulen hakemaan täältä (lastani), joka nytkin lähti hakemaan kirjaston ihmeitä. Siinä tulee sitten, että eihän se koskaan ole valamis, kun se kavereiden kanssa täällä on, niin tulee itelä sitten ex tempore lainattua niitä kirjoja. -Työikäinen Haluaa tai tarvitsee henkilökohtaisen palvelun. Hoitaa kaikki asiansa henkilökunnan kautta. Esimerkiksi ne, joilla on jokin fyysinen este käyttää itsenäisesti kirjastoa sekä ikääntyneet. Ei-käyttäjät Ei käytä kirjastoa, koska ei lue. Lukeminen ei kiinnosta, kirjastossa ei ole oman kielisiä kirjoja tai lukeminen ei ole mahdollista fyysisistä syistä johtuen. Kirjastoa on saatettu käyttää aikaisemmin, esimerkiksi silloin lapset ovat olleet pieniä. Esimerkiksi koululaiset, työikäiset ja esteettömän kirjaston käyttäjät

26 Osallistujien ideat Ryhmäkeskustelujen aikana tuli valtavasti uusia ideoita kirjaston palveluihin ja tapahtumiin. Kirjastoa kehitettiin melkeinpä joka osaston osalta. Ohessa asiakkailta tulleita ideoita.: Tapahtumat ja näyttelyt ja aineisto Yhteistyö Tietokilpailut Musiikin kuntokoulu Te toja, esimerkiksi maaesittelyjä Nettikirjaston omista tiedoista voisi olla linkki kirjaston etusivuille Naistenlehtiä myös lastenosastolle Nuorten taiteilijoiden töitä esille Langattomat kuulokkeet päähän ja musiikkiosastolta pääsisi samalla katselemaan kirjoja. Pieniä tapahtumia nuorille Esimerkiksi mangatapahtumia, joissa kirjojen lisäksi vaatteet ja piirtäminen aiheena Elokuvailtoja ja elokuvakerho Jos joku kirja on näyttelyssä, niin voisiko siitä laittaa tiedon hyllypaikan kohdalle Tanssiesityksiä Hyllyjen päihin kahvoja että pysyisi pystyssä kun etsii aineistoa Kohtaamispaikka lähelle lastenosastoa Atk- opetusta ikääntyneille Hyllyjen luo ulos vedettäviä laskutasoja, joita voi käyttää laskupaikkana aineistolle ja itsekin voisi istahtaa. Lukuvinkkejä nuorisolle säännöllisesti esimerkiksi kaupungin nuorisotiloissa Satutunnit päiväkerhoissa tai perhekahviloissa Tapahtumille laitetaan jokin vakioaika, jota toistetaan tarpeeksi kauan, että sitä opitaan käyttämään. Lehtilukusaliin kortilla Kirjaston ystävät auttamaan kirjaston markkinoinnissa ja viemään kirjoja niille, jotka eivät pääse kirjastoon. Yhteistyö Taidemuseon kanssa tapahtumien järjestämisessä Oppilaitosten kanssa voisi tehdä enemmän yhteistyötä ja kirjaston voisi sitouttaa osaksi opintoja. Tiedottaminen Aukioloajat ulos näkyville Kirjaston tapahtumista tiedotetaan paikallislehtien, radion ja Facebookin kautta. Hyllyissä voisi olla kirjainopasteet siellä, missä signumin kirjain vaihtuu

27 27 Koulujen oppilaskunnille: He voivat tiedottaa oppilaille kirjaston tapahtumista Sähköpostitse tietoa kirjaston tapahtumista eri kohderyhmille tai yksittäisillekin asiakkaille Lattiaan lisää opasteita Tietoa tapahtumista sinne, missä ihmiset liikkuvat luonnostaankin, esimerkiksi marketit ja kauppakeskukset. Kotiseutuosastolle enemmän opasteita Tapahtumien tiedotus tarpeeksi aikaisin, ja muistutus vielä myöhemmin. 4.6 Aiheryhmittelyn tulokset Aiheryhmäkokeiluun osallistui 24 henkilöä. Asiakkaita pyydettiin mukaan kokeiluun ja heille korostettiin, että kokeilulla ei testata osaamista, vaan haluamme nähdä, miten aiheryhmittelyt toimivat. Osallistumisen kynnystä madallettiin myös markkinoimalla kokeilua nopeaksi tehdä;aikaa menisi vain noin minuuttia, sen mukaan miten kauan haluaa miettiä. Osallistujat saivat tukia kirjoja vapaasti. Mies Nainen Ei tietoa Alle 15 3 Alle Yli Yli 60 3 Taulukko 1 - Aiheryhmittelyyn osallistuneiden ikä- ja sukupuolijakauma Taulukossa yksi näkyvät kyselyyn osallistuneiden ikä ja sukupuolijakauma. Taulukossa kaksi (LIITE 7) näkyy mihin aiheryhmään teokset on laitettu. Aiheryhmiin jako tulisi tämän kokeilun tulosten perusteella olemaan vaikeaa. Asiakkailla on melko selkeä käsitys siitä, mihin ryhmään joku terveyteen liittyvä kirja kuuluu. Hajonta teosten sijoittelussa lisääntyy kuitenkin kun mietitään laaja-alaisia teoksia. Aiheryhmien nimien tulisi myös olla mahdollisimman hyvin sisältöjä kuvaavia, jotta niistä olisi apua kirjojen löytymiselle.

28 28 Jos halutaan parantaa aineistojen löytymistä, ei ehkä tule kiinnittää niinkään huomiota eri aiheryhmien ryhmittelyyn uudella tavalla. Tiedonhakutaitojen opetus, erilaisten näyttelyiden ja esim. genrejen esilletuonti sekä perinteinen kirjastonkäytön opetus kaikille ikäluokille tuovat pitkällä tähtäimellä parempia tuloksia. Kemin kaupunginkirjastossa aineistot tietokirjojen osalta ovat olleet epäloogisessa numerojärjestyksessä ja remontin yhteydessä tämä puute korjataan. 4.7 Henkilökunnan ryhmäkeskustelujen tulokset Koko kirjaston henkilökunta harjoittelijoineen osallistui keskusteluihin. Osallistujat arvottiin ryhmiin ja harjoittelijat osallistuivat omana ryhmänään. Tilaisuuksia oli neljä, jotka kestivät noin kaksi tuntia. Keskustelut olivat antoisia, osallistujat pohtivat uusia palvelumuotoja monipuolisesti ja kehittivät virikekuvien pohjalta kirjaston palvelutoimintoja. Palvelutilanteet Itsepalvelua varausten noudossa pidettiin ongelmallisena, koska valvonta ei onnistuisi ja maksut pitäisi kuitenkin käydä tiskillä maksamassa. Epäiltiin myös, että asiakkaat eivät löytäisi varattua aineistoaan. Koska henkilötietoja ei voi näyttää varauskuitissa, tilalle kehiteltiin numerokoodia, joka lähetettäisiin esimerkiksi tekstiviestinä. Hyvänä nähtiin se, että varausta ei tarvitsisi enää erikseen hakea. Aukioloaikoihin toivottiin pidennystä vahvimmin perjantain osalta. Myös iltaisin pidempään auki oleva ja aamuisin aikaisemmin aukeava kirjasto sai kannatusta Kuva 12 - Itsepalvelupalautus pyöreään pöytään, Hoorn, Hollanti Henkilökunta koki hyvänä tässä palvelussa oman työn helpottumisen. Kehitettävää löytyi kuitenkin enemmän. Aineisto menisi sekaisin, koska pyöreässä pöydässä ei ole

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä?

Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? Na ytta kirjastolta Tutkimus 7-12-vuotiaiden kirjaston käytöstä? 1 Sisällysluettelo Johdanto ja tausta... 3 Vaihe 1: neljäsluokkalaiset... 4 Ryhmähaastattelujen tulokset... 6 Kirjoitustehtävien tulokset...

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä

Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Helsingin kaupunki Keskustakirjastohanke Verkkoaivoriihen loppuraportin liite: Kaikki verkoaivoriihen aikana tuotetut uudet unelmat aakkosjärjestyksessä Fountain Park 2012 Aalto-yliopiston rooli aamukahvibrunssit

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA

Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA 1 TANJA LAATIKAINEN Vapaaehtoistoiminta OSALLISTAA Kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Kirjoittaja Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja kuvitus Marja Muhonen

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma

LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS. Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 1 LAPIN KORKEAKOULUYHTEISÖN KIRJASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS Anu Kaisa Lukinmaa Janne Kuisma 2007 1. Lomakekyselyn tulokset... 3 2. Teemahaastatteluiden tulokset... 38 3. Johtopäätökset... 49 2 3 1. Lomakekyselyn

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Ulla Matikainen Adoptioperheet ry 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tämän tutkimuksen konteksti: kansainvälinen adoptio...

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI

lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI lähtenyt liikkumaan LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan lähtenyt liikkumaan Sisältö 1 YLEISTÄ LÄHTENYT LIIKKUMAAN -HANKKEESTA 11 1.1 Toiminnan

Lisätiedot

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008

Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti. Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 1 2008 Terve, kuulutkos muuten liittoon? SAK:n jäsenhankintakoulutuspilotin raportti Meiju Satta ja Anni Hakolampi Humanistinen AMK Kevät 2008 Toukokuu 2008 Lisätiedot: Markku Liljeström markku.liljestrom@sak.fi

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI

DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG INTERVALLI DENMARK & SVERIGE! LEA TASTULA! IAML GÖTEBORG TEKIJÄNOIKEUTTA! VIRO! KIRJASTOT.FI & MUSIIKKI 2006 4 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 4 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa

Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Sosiaalityön käytäntötutkimus Nuorten palveluprosessin kehittäminen työhön kuntoutuksessa Fokusryhmien käyttö kokemusasiantuntijuuden keräämisessä Tuula Carroll Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot