Kokemuksien aarrearkku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokemuksien aarrearkku"

Transkriptio

1 Kokemuksien aarrearkku Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun -hanke LOPPURAPORTTI Leena Kuukasjärvi, Tarja Peltonen ja Hilkka Heikkinen Kemin kaupunginkirjasto 2012

2 2 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ JOHDANTO TUTKIMUSKYSYMYKSET AIEMPI TUTKIMUS JA TEORIATAUSTA Ryhmähaastattelu Ryhmäkeskustelu Eläytymismenetelmä Analyysitapoja Eri menetelmien soveltaminen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS KIRJASTOVIERAILUT RYHMIEN MUODOSTAMINEN RYHMÄKESKUSTELUJEN KULKU AIHERYHMITTELYN VALMISTELU VIRIKEKUVAT ELÄYTYMISMENETELMÄ TULOKSET KIRJASTOVIERAILUJEN TULOKSET PALVELUTILANTEIDEN TULOKSET Automaatit Henkilökunta Kirjastoautopalvelu Uudet palvelutavat Esillepanojen tulokset Aineistot Aiheenmukainen ryhmittely TILAN KOKEMUKSET Kalusteet, valaistus ja tietokoneet KÄYTTÄJÄT OSALLISTUJIEN IDEAT AIHERYHMITTELYN TULOKSET HENKILÖKUNNAN RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOKSET YKSITTÄISET HUOMIOT KIRJASTONKÄYTÖSTÄ POHDINTA MITEN TULOKSET OVAT VAIKUTTANEET KIRJASTON SUUNNITTELUUN? LIITTEET...40 LIITE 1 KIRJASTOVIERAILUJEN MUISTILISTA LIITE 2 KUTSU JA ESITIETOLOMAKE LIITE 3 RYHMÄKESKUSTELUA VARTEN ESITIETOLOMAKKEEN AVULLA SAADUT TAUSTATIEDOT LIITE 4 KESKUSTELUOHJEISTUS LIITE 5 SELKOKIELINEN KESKUSTELUPOHJA LIITE 6 KUVASELOSTUKSET NÄKÖVAMMAISILLE LIITE 7 TAULUKKO LÄHTEET...53

3 3 Kuvat KUVA 1 - PALVELUTILANNE 1, HOORN, HOLLANTI 12 KUVA 2 - PALVELUTILANNE 2, ÅRHUS, TANSKA 12 KUVA 3 - PALVELUTILANNE 3, ROTTERDAM, HOLLANTI 13 KUVA 4 - PALVELUTILANNE 4, TURUN KAUPUNGINKIRJASTO 13 KUVA 5 - ESILLEPANO 1 ÅRHUS TANSKA 17 KUVA 6 - ESILLEPANO 2 MALMÖ RUOTSI 18 KUVA 7 - ESILLEPANO 3 ALMERE HOLLANTI 18 KUVA 8 - TILA1, ROTTERDAM HOLLANTI, KOTISEUTUOSASTO 20 KUVA 9 - TILA 2, DELFT HOLLANT, LEHTILUKUSALI JA KAHVIO 21 KUVA 10 - TILA 3, GENTOFTE TANSKA, KOTISEUTUOSASTO 21 KUVA 11 - TILA 4, DELFT HOLLANTI, AIKUISTEN TIETOKIRJAT 22 KUVA 12 - ITSEPALVELUPALAUTUS PYÖREÄÄN PÖYTÄÄN, HOORN, HOLLANTI 28 KUVA 13 - PALVELUPISTE KESKELLÄ KIRJASTOSALIA ÅRHUS TANSKA 29 KUVA 14 - PALVELUTISKI, ROTTERDAM, HOLLANTI 30 KUVA 15 - TURUN KAUPUNGINKIRJASTO 30 KUVA 16 - ESILLEPANO 1 ÅRHUS TANSKA 31 KUVA 17 - ESILLEPANO 2 MALMÖ RUOTSI 32 KUVA 18 - ESILLEPANO 3 ALMERE HOLLANTI 32 KUVA 19 - TILA1, ROTTERDAM HOLLANTI, KOTISEUTUOSASTO 33 KUVA 20 - TILA 2, DELFT HOLLANT, LEHTILUKUSALI JA KAHVIO 34 KUVA 21 - TILA 3, GENTOFTE TANSKA, KOTISEUTUOSASTO 34 KUVA 22 - TILA 4, DELFT HOLLANTI, AIKUISTEN TIETOKIRJAT 35

4 4 2 Johdanto Asiakkaatkin mukaan kirjaston suunnitteluun -projektissa tutkittiin asiakkaiden omia kokemuksia kirjastonkäytöstä. Projektin tavoitteena oli selvittää miten asiakkaat, kirjastoa käyttämättömät henkilöt ja henkilökunta haluaisivat järjestää kirjastopalvelut asiakaslähtöisesti. Lisäksi haluttiin selvittää miten kokoelmat tulisi järjestää niin että asiakkaat löytäisivät etsimänsä teokset helpommin. Henkilökunnan opintomatkalla tutustuttiin uusimpiin ratkaisuihin kirjastorakentamisessa ja palveluiden järjestämisessä. Kemin kaupunginkirjastoon on tulossa remontti vuoden 2013 aikana. Kirjaston tilat supistuvat, mutta samalla palveluja halutaan parantaa ja monipuolistaa. Asiakkailta on saatu tässä tutkimuksessa arvokasta tietoa hyvistä asioista ja niistä esteistä, jotka voivat olla hyvän asiakaskokemuksen tiellä. Hanke toteutettiin pääosin syksyllä 2011 ja sen tuloksia on jo hyödynnetty kirjaston palveluiden ja tilojen suunnittelussa vuoden 2012 aikana. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hankkeessa työskenteli projektityöntekijänä FK Leena Kuukasjärvi. Projekti jakaantui kolmeen osaan: asiakashaastatteluihin, aineistoryhmäkokeiluun sekä kirjaston henkilökunnan opintomatkaan Etelä-Suomen uusiin tai uudistettuihin kirjastoihin. Haluamme esittää erityiskiitokset kaikille haastatteluihin osallistuneille kirjastonkehittäjille. Kiitokset myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja ennen kaikkea sille toiminnalle, jonka avulla kirjastoväellä on mahdollisuus tutustua muiden maiden kirjastoihin. Ilman jatkuvaa uusien ideoiden vaihtoa tämäkin hanke olisi jäänyt toteutumatta. Monta matkoilta opittua ideaa on hyödynnetty tutkimuksen toteutuksessa ja kirjastomme suunnittelussa. 2.1 Tutkimuskysymykset Henkilökunnan kirjastovierailuilla Etelä-Suomessa haluttiin saada ideoita palveluiden suunnitteluun, tilaratkaisuihin ja aineistojen esillepanoon. Kirjaston palveluista halusimme tietoa sekä asiakkailta että henkilökunnalta. Yleisen arvioinnin lisäksi selvitettiin kokemuksia mm. itsepalvelusta, esteettömyydestä, saavutettavuudesta ja aineiston löydettävyydestä. Aineistojen järjestämisen mahdollisuutta uudella tavalla haluttiin selvittää ennen kirjaston suunnittelua.

5 5 2.2 Aiempi tutkimus ja teoriatausta Tämän projektin tarkoitus on kehittää kirjastopalveluja asiakaslähtöisesti, joten tutkimukseen valittiin sellaisia menetelmiä, jotka rohkaisevat myös kirjastoa vähän käyttäviä puhumaan kirjastopalveluista. Kirjastolaki edellyttää yleisiltä kirjastoilta säännöllistä palveluidensa arviointia. Perinteisesti tietoa on kerätty kyselylomakkeilla. Lomakekyselyiden tuloksista yllättävimpiä ja hyödyllisimpiä tietoja löytyy usein vapaa sana - osiosta, jossa vastaajat voivat ilmaista toiveitaan ja havaintojaan omin sanoin. Tiedonkeruumenetelminä esimerkiksi ryhmähaastattelu ja -keskustelu ovat sellaisia, joilla saadaan vapaamuotoisesti keskustellen tietoa erilaisten kohderyhmien tarpeista ja odotuksista enemmän kuin lomakekyselyillä Ryhmähaastattelu Ryhmähaastattelussa paikalla on yhtä aikaa useita haastateltavia ja tavoitteena on keskustelu haastattelijan valitsemasta teemasta. Ryhmähaastattelun haastateltavat voivat parhaimmillaan innostaa toinen toisiaan puhumaan ja aiheita voi myöhemmin syventää. Yhteinen haastattelutilanne vähentää unohtamista ja väärinymmärrystä. Samalla voi saada selville myös ryhmän normeja.(eskola 2001, ) Ryhmähaastattelun etuihin voi laskea myös sen, että haastateltavat kontrolloivat toisiaan, joten haastattelijan vaikutus ei pääse liian suureksi. Toiseksi se on tehokas tapa, koska samalla kertaa voi haastatella useita ihmisiä. (Sulkunen 1990, Tässä Eskola 2001, 95). Sopiva haastateltavien määrä ryhmähaastattelussa on noin 4-8 henkeä. Tätä voi soveltaa, sillä kahdenkin henkilön haastattelu samalla kerralla saattaa toimia paremmin kuin yksittäin haastateltuna. Ryhmähaastattelu on varsin vapaamuotoinen ja sen ongelmat liittyvätkin aloitukseen sekä dominoivien haastateltavien aisoissa pitämiseen. (Eskola 2002, 96-97). Haastattelijan rooli ryhmähaastatteluissa on toimia rohkaisijana ja ohjailijana keskusteluissa. Yksilöhaastatteluissa taas haastattelija kyselee heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan tarkemmin. (Haastattelun analyysi 2010, 213). Eräs tunnusomainen piirre on se, että puhe osoitetaan haastattelijan lisäksi myös muille osallistujille. He voivat kysellä toisiltaan tarkentavia kysymyksiä, väittää vastaan tai johdatella uusiin aiheisiin. (Haastattelun analyysi 2010, 217). Vuorovaikutus muodostuukin ryhmäläisten väliseksi ennemmin kuin ryhmän ja haastattelijan väliseksi. Siten paine sanoa oikeita vastauksia vähenee. (Haastattelun analyysi 2010, 227). Jotta keskustelut tuottaisivat puhetta, voi niissä käyttää lisänä virikemateriaaleja sekä eläytymismenetelmää. Virikemateriaali voi olla mainoksia, tuotteita, kuvia, vuosikertomuksia, mediatekstejä tai esitteitä. Osa virikemateriaalista voi sisältää paljon kulttuurisia merkityksiä, joten ne soveltuvat hyvin arkikeskusteluihinkin.(haastattelun analyysi 2010 )

6 Ryhmäkeskustelu Ryhmäkeskusteluissa olennaista on vuorovaikutus osallistujien välillä. Vuorovaikutus alkaa jo ryhmien koostamiskriteerillä, jotka luovat tiettyjä ehtoja ryhmien muodostamiselle. Vaikka ryhmien muodostamisen perusta pohjautuu tutkimuskysymyksiin, on tarpeellista olla tietoinen siitä, että eri tavoin kootut ryhmät luovat erilaista vuorovaikutusta ryhmäkeskusteluihin. Esimerkiksi tietyn institutionaalisen aseman omaavat, toisilleen tutut tai tuntemattomat muodostavat jo aivan erilaiset lähtökohdat vuorovaikutukselle ryhmäkeskusteluissa. Perinteisesti ryhmien muodostamisessa halutaan osallistujien edustavan jotain samaa, joka voi olla esimerkiksi ikä, sukupuoli tai aihe. Tällä tavoin osallistujilla on jokin yhteinen pohja keskustella aiheesta. (Haastattelu, 2005, ). Kaikki muodostamisen kriteerit eivät kuitenkaan aina tule näkyviksi, sillä myös osallistujien erilaiset syyt osallistua saattavat jäädä kertomatta tai ne tulevat vaiennetuksi (Tässä Haastattelu 2005,229, Agar ja McDonald 1979,79). Ryhmäkeskustelussa on eri vaiheita, esimerkiksi aloitus, ylläpito ja ohjailu. Aloituksessa tunnelma voi olla hiukan jännitteinenkin. Osallistujat saattavat arvioida sekä itseään että toisia keskustelijana. Varsinkin tilaisuuden alussa osallistujilla ja moderaattorilla voi esiintyä myös epävarmuutta. Alussa moderaattori ottaa hallinnollisen johtajan roolin kertomalla mistä on tarkoitus puhua sekä ryhmien muodostamiskriteereistä. Hyvä käytäntö on myös kiittää osallistuijia paikalle tulosta ja motivoida puhumaan. Aloituksella osoitetaan samalla myös kunnioitusta osallistujia kohtaan. Aloituksen jännitteitä voi purkaa useilla tavoilla. Esimerkiksi tarjoilu rentouttaa tunnelmaa ja auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa. Samoin aloituskierros esittelyineen purkaa epävarmuuden tunteita ja synnyttää me hengen. (Haastattelu 2005, ) Keskustelu syntyy kysymysten avulla ja niiden avoimuus kutsuu tarinoimaan ja kertomaan. Moderaattorin tehtävänä on ohjailla ja valvoa keskustelua, ei kuitenkaan osallistua siihen. Keskustelun ylläpito toteutuu myös jatkokysymyksillä, jotka edellyttävät osallistujien kuuntelua. Kuuntelu on tärkeää, koska tarinat tarvitsevat aina kuulijan. Hyvärinen ja Löyttyniemi korostavat, että kuuntelusta pitää aina viestiä puhujalle. (Haastattelu 2005) Eläytymismenetelmä Eläytymismenetelmässä kerrotaan kehystarina, jota keskustelijat sitten jatkavat. Esimerkiksi kertomus tulevaisuuden pankkiasioinnista, johon keskustelijat reagoivat ja jatkavat tarinaa eteenpäin (Haastattelu 2005, 238.) Eskolan mukaan keskeistä eläytymismenetelmässä on variointi, jonka mukaan samasta kehyskertomuksesta on useampia eri versioita, jotka poikkeavat toisistaan jonkun keskeisen seikan suhteen. Tällä tavoin saadaan esille variaation vaikutuksen merkitys. (Eskola 1997, 6) Hän jatkaa, että kehyskertomuksista kannattaa karsia kaikki epäolennainen, koska vastaajien ajatuksia ei voida tietää. Yksiselitteinen vastausten tulkinta helpottuu keskittymällä kehyskertomuksissa vain olennaisiin seikkoihin. Varioinnissa täytyy olla vähintään kaksi

7 7 kertomusta, yhden kehyskertomuksen esittäminen ei ole varsinaista eläytymismenetelmää, vaan rinnastettavissa ainekirjoitukseen. (Eskola 1997, 18). Eskola nimeää eläytymismenetelmän käytölle useita käyttötarkoituksia, joita ovat muun muassa nopea ja helppo tapa kerätä tietoa, eettisten ongelmien ja tutkijan vaikutusten minimointi, jonkin ilmiön kartoittaminen, tutkijan ajatusten vauhdittaminen ja käytännöllisten ongelmien ratkaisu(eskola 1997, ) Analyysitapoja Tulosten analyysiä voi suorittaa useilla eri tavoilla, jotka määräytyvät tutkimuksen tavoitteista ja käytössä olevasta ajasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa asiakkaiden ja henkilökunnan kokemuksista ja selvittää kokemuksista kumpuavia kehittämiskohteita. Lisäksi selvitetään käyttäjien ja henkilökunnan tuntemuksia uusia ideoita kohtaan. Kerätty aineisto olisi mahdollista analysoida perusteellisesti ja teoriaa kehittäen, mutta kirjaston kehittämisen kannalta hyödyllistä aineistoa saadaan jo tarkastelemalla aineistosta nousevat keskeiset teemat ja luokittamalla ne. Ryhmähaastattelun analyysi voi olla astetta kevyempi esimerkiksi työyhteisöhankkeissa. Analyysi voidaan tehdä siten että keskeiset teemat kerätään ja niihin sopivat pienemmät teemat sijoitetaan keskeisten teemojen sisälle. Kuitenkin on huomattava, että liian laajat luokat eivät tuo uutta tietoa, mutta liian pienet luokat tekevät tuloksista sillisalaattia. Hän tarkentaa, että analyysissä pitäisi pyrkiä sellaiseen jäsennykseen tai yleistykseen, joka tarjoaa uutta tietoa kehittämistyölle. (Moilanen 1995, 67). Käytetympi menetelmä eläytymisaineiston analyysissä on tematisointi, joka on helppo aloittaa esimerkiksi kehyskertomusten eri versioista, jotka muodostavatkin jo valmiit teemat. Teemoittelu sopii käytännön ongelmien ratkaisuun. Kolmas Eskolan esittelemä tapa analysoida aineistoa on tyypittely, jossa aineisto ryhmitellään tyypeiksi eli selviksi ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. (Eskola 1997,86-94) Eri menetelmien soveltaminen Ryhmäkeskustelulla ja -haastattelulla on pienet eronsa, ensimmäinen on vapaampaa keskustelua, kun taas jälkimmäinen noudattaa paremmin perinteisen haastattelun muotoa: kysytään ja vastataan. Käytännössä tässä tutkimuksessa on hyötyä molempien menetelmien tuntemuksesta sillä vaikka teemat, joista keskustellaan ovat hyvin avoimia, niin teemojen sisältämät tarkentavat kysymykset voidaan kohdistaa jokaiselle erikseen. Uusia palvelutapoja sekä aiheenmukaista järjestystä on hankala selittää osallistujille, joille kirjaston perinteinenkään järjestys tai palvelutapa ei välttämättä ole tuttu. Kirjastomaailma on täynnä toimintoja ja palveluja, joiden termit eivät ole tuttuja kaikille, vaikka niitä käyttäisikin. Esimerkiksi kun asiakas kysyy henkilökunnalta johonkin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, hän ei välttämättä tiedosta olevansa tiedonhakutilanteessa.

8 8 Eläytymismenetelmää käyttämällä osallistujien johdattelu ja tuntemattomiin termeihin kompastuminen vähenee, kun jokainen voi jatkaa kertomusta omin sanoin. Mahdollisuus kertoa omalla tavalla laittaa samalle viivalle niin tottuneet käyttäjät kuin kirjaston ei- käyttäjätkin. Tutkimuksella ei haluta tiedustella osallistujien tietämystä kirjastomaailmasta, vaan kerätä kokemuksia kirjaston käytöstä. Eläytymismenetelmän analyysitavoissa voi hyödyntää tematisointia, joka vastauksia teemoittelemalla tarjoaa käytännönläheisen lähestymistavan kerättyyn aineistoon. 3 Tutkimuksen toteutus 3.1 Kirjastovierailut Kirjastovierailut toteutettiin syyskuussa Kahden päivän aikana kirjaston henkilökunta vieraili Helsingissä Oulunkylän kirjastossa, Kirjasto 10:ssä ja Kohtaamispaikassa, Espoossa Entressen ja Sellon kirjastoissa, Turun kaupunginkirjastossa, Raision kaupunginkirjastossa ja Lohjan kaupunginkirjastossa. Ohjelma-aikataulu oli tiukka ja joissakin kirjastoissa olisi pitänyt olla enemmän aikaa tutustua ja kysellä lisää asioita. Kirjastovierailuja varten laadittiin lista(liite 1) asioista, joiden pohjalta matkaraportit oli helpompi laatia. Henkilökunta selvitti etukäteen perusasioita kirjastoista kotisivujen avulla. Raportoitavat kirjastot jaettiin henkilökunnan kesken hyvissä ajoin valmistautumista varten. Joistakin kirjastoista pyydettiin myös jälkikäteen lisätietoja. Matkaraportit olivat hyvä tapa kerrata tiukkatahtisen matkan antia jälkeen päin. Raportit vierailuista ovat erillisenä liitteenä. 3.2 Ryhmien muodostaminen Ryhmäkeskusteluista tiedotettiin kirjastossa, erilaisten verkostojen kautta ja lehdistötiedotteilla. Kirjastossa oli jaossa ilmoittautumislomake ja palautuslaatikko, jonka kautta saatiin suurin osa keskustelijoista. Ilmoittautuneisiin otettiin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella. Tiedottamisessa käytettiin termiä kirjastonkehittäjä. Kirjastonkehittäjäksi ilmoittautui yhteensä 112 henkilöä ja ryhmiä muodostettiin yhteensä 17. Tiedottaminen hankkeesta oli tärkeää, koska haastateltavia haluttiin riittävästi. Projektisihteeri kävi mm. puhumassa hankkeesta erilaisissa harrastajaryhmissä. Hankkeelle saatiin myös hyvin tilaa paikallisessa mediassa lehtijuttujen ja radiohaastattelujen avulla.

9 9 Osallistujat jaettiin pääasiassa ikäjakautuman mukaan. Heistä muodostui ikääntyneiden, työikäisten ja nuorten ryhmiä. Lisäksi muodostettiin erityisryhmiä, kuten kehitysvammaiset, näkövammaiset, maahanmuuttajat, perheelliset ja harrastusryhmät. Osa osallistujista oli jo valmiita ryhmiä, kuten koululuokat tai harrastusryhmät. 3.3 Ryhmäkeskustelujen kulku Ryhmäkeskustelujen kesto oli tunnin ja yli kahden tunnin välillä ja joissakin tilaisuuksissa puolessa välissä pidettiin tauko. Neljä ryhmäkeskustelutilaisuutta tehtiin vierailemalla osallistujien työ- ja harrastuspaikoilla, muut tilaisuudet pidettiin Kemin kirjaston opintolukusalissa. Kaikki keskustelut nauhoitettiin. Tilaisuudet alkoivat aloitusesittelyllä, jos siihen oli aikaa. Lisäksi kerrottiin myös keskustelun kulusta sekä kirjaston perusperiaatteista ja lakisääteisyydestä. Osa tilaisuuksista oli mitoitettu valmiisiin aikoihin, kuten koululuokkien ja harrastusryhmien aikatauluihin. Tilaisuuksissa tarjottiin jotain suolaista ja makeaa kahvin, teen ja mehun kera. Tämä osoittautui hyväksi keinoksi myös purkaa alun jännitystä. Tarjottavien nauttimisen lomassa osallistujat alkoivat myös rupatella keskenään, vaikka kaikki eivät tunteneetkaan toisiaan. Keskustelut käytiin virikekuvien ja teemojen avulla. Kyselylomakkeet muokattiin lyhyempiin tilaisuuksiin sopiviksi. Siitä tehtiin lyhyempi versio, jossa käytettiin vähemmän kuvia ja tehtiin kysymykset selkokielisiksi. Osallistujilla oli mahdollisuus myös kommentoida teemoja jälkeenpäin. Kommentit sai jättää palautelaatikkoon, jonne tuli vain yksi palaute. Virikekuvien avulla kirjastoasioista pystyi keskustelemaan omin sanoin, eikä keskustelu vastaaminen vaatinut kirjaston sanaston tuntemusta. Keskustelu oli erittäin vapaata mutta pysyi yllättävän hyvin teemassa. Kirjastotoimenjohtaja oli mukana kolmessa keskustelussa ja hänen läsnä ollessaan kirjaston asioista kyseltiin vilkkaasti. Ajanpuutteen vuoksi hän ei voinut osallistua useampaan keskusteluun. 3.4 Aiheryhmittelyn valmistelu Kirjastoaineiston aiheiden valinta sekä esimerkkikirjojen valinta toteutettiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Alustavaa aiheryhmäjakoa mietittiin ensin pari kertaa projektiyöntekijän ja kirjastotoimenjohtajan kesken, sitten vielä pienryhmässä, jossa oli mukana henkilökuntaa. Näissä kokoontumisissa kartoitettiin Suomen yleisissä kirjastoissa jo tehtyjä aiheryhmittelyjä. Malleista koostettiin Kemin kokeiluun sopiva

10 10 aiheryhmittely, jonka kirjastotoimenjohtaja lähetti koko henkilökunnalle kommentoitavaksi. Muutosehdotuksia ei tullut ja aiheryhmittelykokeilu laitettiin esille kirjastosaliin kolmen päivän ajaksi. Kokeiluun saatiin osallistujia ryhmäkeskusteluissa mukana olleista henkilöistä sekä kirjastossa asioivista asiakkaista. Aiheryhmät nimettiin seuraavasti: Yhteiskunta, talous ja historia Luonnontieteet Hyvinvointi Käytännön taidot Musiikki ja taide Kielet ja kirjallisuus En osaa sijoittaa mihinkään aiheryhmään Henkilökuntakokouksessa keskusteltiin aiheryhmittelykokeilusta ja henkilökuntaa pyydettiin osallistumaan kirjojen valintaan. Esimerkkikirjallisuuteen haluttiin sellaisia kirjoja, jotka eivät aivan helposti istu mihinkään luokkaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin siksi, että aiheryhmittelyn tarkoituksena on parantaa löydettävyyttä ja kokeilulla haluttiin nähdä, miten hyvin esimerkkikirjoille löytyy oma aihe. Kirjaston henkilökunta valitsi kirjat, joita tuli 36 kappaletta. Kirjoista peitettiin luokkamerkit tarralla. Kirjat aakkostettiin ja jokainen kirja numeroitiin alkaen aakkosten mukaan ensimmäisestä kirjasta. Kokeilulle järjestettiin paikka kirjastosaliin, jossa pöydät järjestettiin siten, että niistä muodostui yksi iso pöytä. Kokeilun esimerkkikirjat asetettiin isolle pöydälle kansipuoli ylöspäin. Pöydän keskelle sekä kirjastoaulaan ja palvelutiskeille laitettiin esitteet kokeilusta. Projektityöntekijä oli koko aiheryhmittelykokeilun ajan paikalla pöydän vieressä. Hän teki projektiin liittyviä töitä sen ajan, kun kokeilussa ei ollut osallistujia. 3.5 Virikekuvat Virikekuvat on kuvattu Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Hollannissa sijaitsevissa kirjastoissa. Näissä kuvissa ei näy kaikkea ympärillä olevaa, esimerkiksi lähellä sijaitsevia palvelupisteitä. Kuviin olisi ollut hyvä liittää selventävä, yhtenäinen teksti, joka olisi esitetty keskustelijoille sen jälkeen kun keskustelua on käyty vähän aikaa. Ensireaktiot kuviin olivat tärkeitä, koska niissä tuli selvästi esille tunnereaktioita kuvien palvelutilanteista. Ryhmissä joissa kuvien taustaa selvitettiin, ja annettiin lisäinformaatiota, huomasi selvästi, että alussa esitetyt mielipiteet saattoivat kehittyä ja monipuolistua.

11 Eläytymismenetelmä Elätymismenetelmän kertomuksissa keskustelijat pyydettiin miettimään, miten he hakisivat esim. Italiaan liittyvää tietoa, jos he olisivat lähdössä lomamatkalle Italiaan. Asiasta keskusteltiin ja sen jälkeen keskustelun johtaja esitti mallin, jossa kaikenlaista Italiaan liittyvää materiaalia olisi kerätty saataville yhteen paikkaan kirjastossa. Aiheenmukaisessa tilassa olisi kaikkea materiaalia eli kirjoja, karttoja, lehtiä yms. Tämän jälkeen asiasta keskusteltiin lisää. 4 Tulokset 4.1 Kirjastovierailujen tulokset Kirjastovierailujen tulokset ovat raporteissa ja niissä ideoissa, joita on hyödynnetty kirjaston suunnittelussa. Kemi-Tornio seutukunnan kirjastoille järjestettiin palvelumuotoilukoulutus syksyllä 2012 ja sen aikana palattiin vierailuilla saatuihin ideoihin. Konkreettisia tuloksia oli myös mm. digitointilaitteiden hankinta Kemin kirjastoon. Kirjasto 10:ssä saimme tietoa tarvittavista laitteista ja niiden hinnoista. Myös CDlevyjen siirto muovitaskuihin kovien koteloiden sijaan on jo harkinassa meilläkin. Matka lisäsi myös verkostoitumista. Oulunkylän kirjaston johtaja on tämän jälkeen käynyt esittelemässä Helsingin kirjastojen uutta palvelukonseptia Lapin kirjastojen henkilökunnalle. 4.2 Palvelutilanteiden tulokset Palvelutilanteiden neljä kuvaa herättivät paljon keskustelua kirjastokokemuksista ja uusien palvelumuotojen toimivuudesta. Varsinkin ensimmäinen kuva palautusautomaateista nosti esiin pelon siitä, että automaattien lisääntyessä henkilökunta vähenee, eikä asiakas kohtaa enää ihmistä kirjastossa. Perusteluna käytettiin esimerkiksi pankkien automatisoitumista ja sitä kautta työttömyyden lisääntymistä.

12 12 Kuva 1 - Palvelutilanne 1, Hoorn, Hollanti Seuraavat kaksi kuvaa olivat uusista palvelumuodoista, joissa henkilökunta on jalkautunut hyllyjen lähelle ja asiakas on virkailijan vierellä. Nämä kuvat innostivat keskustelijoita kertomaan heille tärkeistä asioista asiakkaan ja henkilökunnan kohtaamisessa. Kuva 2 - Palvelutilanne 2, Århus, Tanska

13 13 Kuva 3 - Palvelutilanne 3, Rotterdam, Hollanti Neljäs kuva perinteisestä tiskistä sai keskustelijat joko huokaamaan helpottuneena, että vihdoinkin oikea kirjasto tai sitten sitä pidettiin jo hieman tylsänä ja jäykkänä verrattaessa aikaisempiin palvelutilannekuviin. Kuva 4 - Palvelutilanne 4, Turun kaupunginkirjasto

14 14 Aukioloaikoja kommentoitiin vilkkaasti eri ryhmissä. Enimmät muutostoiveet liittyivät pidempiin aukioloaikoihin perjantaisin ja lauantaisin. Osa haluaisi käydä myös sunnuntaisin kirjastossa, osa taas haluaisi pitää sen vapaapäivänä niin henkilökunnalle kuin itselleenkin. Arkipäivien pidempää aukioloaikaa toivottiin joissakin ryhmissä, sillä muiden harrastuksien jälkeen kirjastokäyntiin todettiin jäävän liian vähän aikaa. Kun harrastuksista pääsee ja se (kirjasto) on jotain puoli tuntia auki, niin ei se oo kiva." -Koululainen Itsepalveluun varausten noudossa suhtauduttiin joko neutraalisti tai sen toimivuutta epäiltiin. Esimerkiksi minne varattu nide joutuu, jos sitä yritetään vahingossa lainata, tai miksi tällaista suunnitellaan, jos varausmaksu maksetaan kuitenkin tiskille Automaatit Automaattien käyttäjät esittivät erilaisia syitä niiden käytölle tai käyttämättömyydelle. Automaattia mielellään käyttävät pitävät niitä nopeina ja luotettavina, koska niistä saa palautus- ja lainauskuitin. He toivovat automaatteja lisää, ettei niihin tarvitsisi jonottaa. Automaatin äänimerkit helpottavat käyttöä esimerkiksi heikkonäköisten osalta. Lisäksi osa automaattien käyttäjistä tuntee iloa siitä, että oppii jotain uutta. Osa taas valitsee automaatin, koska palvelutiskillä on jonoa. Niin, se on kiva, että näinkin iäkäs ihminen vielä oppii uutta. Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Ne jotka eivät käytä automaatteja, eivät halua opetella tai eivät pysty käyttämään niitä fyysistä esteistä johtuen. Automaattien käytön hallitsevista osa ei käyttänyt koneita, koska he eivät enää luottaneet niihin. Automaatti on joko ollut epäkunnossa tai palautusautomaatin kautta jätetyt teokset eivät ole kirjautuneet palautetuksi. Pin- koodin käyttöä ei haluttu varsinkaan työikäisten keskuudessa, sillä lukuisten tunnuslukujen muistelu on työlästä. Useat keskustelijat halusivat myös lainaus- ja palautustilanteissa kohdata ihmisen ja vaihtaa hänen kanssaan muutaman sanan. Osa keskustelijoista ei tiennyt palautusautomaatin olemassaolosta tai luuli, ettei sitä saanut käyttää. Lisäksi osalla automaattien käyttö voisi aktivoitua, jos lähellä olisi henkilökuntaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kun me olemme olleet työelämässä, ei ole ollut koneita. Emme ole koskaan opetelletkaan sitä. -Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Kulttuurikeskuksen sisätiloissa sijaitsevaa palautuslaatikkoa käytettiin jonkin verran, mutta sen käyttöä vähensi pelko, että lainat katoavat tai rikkoontuvat laatikossa.

15 Henkilökunta Palautusautomaatissa on se hyvä puoli, että näkee heti kuitista, onko palauttanut sen. Luukussa (palautusluukussa) saa varsinkin herkemmät levyt, niin pelätä, käykö niille levyille jotakin. -Työikäiset Tärkeänä asiana osallistujat pitivät henkilökunnan kohtaamista ja kontaktia heidän kanssaan. Osa perusteli henkilökunnan kanssa juttelua sillä, että yksinäiselle se saattaa olla päivän ainoa hetki, kun kohtaa ihmisen. Kirjaston henkilökuntaa kiiteltiinkin runsaasti hyvästä palvelusta. Hyvää palvelua on se, että tiskillä asioitaessa kirjaa lähdetään auliisti hakemaan hyllystä, kirjoja suositellaan ja esitellään henkilökohtaisesti sekä että summittaisestakin tiedontarpeesta ja laajasta valikoimasta ammattitaitoinen henkilökunta pystyy löytämään oikean teoksen. Tietopalvelun sijaintia ja palvelua pidettiin hyvänä, sillä siitä sai nopeasti vastauksen ja se sijaitsee lähellä aineistoja. Myös päätiski, musiikkiosasto ja lastenosasto saivat kiitosta siitä, että henkilökunta auttaa aina huolimatta siitä, mille osastolle haettu teos kuuluu. "Jotenki on jäänyt semmoinen kuva, että niillä on sielä tekemistä enämpi. Että niillä on siinä tärkiämpääkin tekemistä, että ei viitsi häiritä. Tekevät siellä jotakin tärkätä kirjastohommaa. Silloin kun ihminen nostaa päätään ja tervehtii, niin siihen uskaltaa mennä. Jos vain on jotenkin pää alaspäin, niin tulee jotenkin semmoinen olo, että nyt sillä on joku tärkiä asia." - Harrastusryhmä Monet asiakkaat nostivat esille henkilökuntaan tutustumisen vuosien varrella. Sitä pidettiin tärkeänä etappina entistä paremman palvelun saamiselle. Henkilökunta ehdottaa heille rohkeammin sopivaa luettavaa ja kertoo, kun haluttu teos on paikalla lainattavana. Näin henkilökohtaiseen palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä. Huonoimmat palvelukokemukset löytyivät maahanmuuttajien ryhmähaastatteluista. He kertoivat käyttävänsä mielellään henkilökohtaista palvelua palautuksessa ja lainauksessa, koska varmistivat siten asioiden sujuvan oikein. He tarvitsivat myös tavallista enemmän henkilökohtaista opastusta aineistojen löytämisessä ja joskus näissä tilanteissa oli saatu huonoa palvelua. Kielivaikeudet saattoivat johtaa väärinkäsityksiin ja hermostuneisiin palvelutilanteisiin. Ylimalkainen neuvonta aineistojen luo oli myös koettu huonoksi palveluksi. Maahanmuuttajaryhmässä korostui myös erityisesti muissakin ryhmissä esille tullut markkinoinnin heikkous. Kirjaston tulisi aktiivisemmin markkinoida niitä palveluja, joita on saatavilla. Suomalaiset kyllä tietävät että palvelu on pääasiassa ilmaista ja kirjastokortti on periaatteessa elinikäinen, mutta tällaiset asiat voivat olla täysin outoja maahan vasta saapuneille.

16 Kirjastoautopalvelu Kirjastoauton tarjoamia palveluja haja-asutusalueille pidetään erittäin tärkeänä. Suuri pelko kirjastoauton lopettamisesta siivitti useita keskusteluja. Nykyisen kirjastoauton henkilökunnan palvelualttiutta kiiteltiin vuolaasti. Erityisesti kiitosta sai mielenkiintoisten kirjojen vinkkaus asiakkaille. Kirjastoauton kokoelmaa kiiteltiin myös, koska sieltä löytyi luettavaa helposti. Ei ole kaikilla ukkoa puhtaala autola viemäsä niinkuin mulla.. Kepin kanssa joutuvat onnikalla kulukemaan. Kyllä ne ovat tyytyväisiä, kun joka toinen viikko tullee kirjastoauto. Heissä on paljon sellaisia, jotka lukee, kun he eivät pääse kotoa minnekään. -Eläkeläisten keskusteluryhmän osallistuja Uudet palvelutavat Henkilökunnan aktiivisempi rooli kirjastopalvelun tarjoajana ja palvelutiskin sijainti kirjaston keskellä kirvoitti keskustelun puolesta ja vastaan. Osa piti hyvänä sitä, että asiakas on henkilökunnan vieressä. He kokivat oppivansa samalla itsekin tiedonhakua. Samoin positiivisena pidettiin sitä, että vierestä näkee helposti hakutulokset, eikä näyttöä tarvitse käännellä asiakasta kohti. Ne jotka eivät pitäneet tästä palvelutavasta, kokivat palvelutilanteen epämiellyttävänä, koska henkilökunnan kanssa ei tullut katsekontaktia, mutta näyttöä tuijotettiin liikakin. Lisäksi henkilökunnan turvallisuus huonontui ja vierekkäin olon koettiin olevan epäsopivaa esimerkiksi kulttuuristen erojen vuoksi. Asiakkaat eivät halunneet rikkoa tällä tavalla reviirien rajoja. Esimerkkikuva keskellä salia sijaitsevasta palvelupisteestä koettiin myös levottomaksi paikaksi, josta ei oikein tiennyt, mikä on asiakkaan ja mikä henkilökunnan aluetta. Haastateltavilta tuli ehdotuksena kahden näytön palvelutiski, jossa tiedonhaun näkee omalta näytöltä ja samalla säilyy katsekontakti henkilökuntaan. Hyllyjen välissä palvelu koettiin hyväksi, mutta myös ahdistavaksi palvelutavaksi. Ahdistavana koettiin se, että palvelua tyrkytettäisiin eikä asiakas enää saa rauhassa vain katsella. Hyvää tässä palvelumallissa on, että apua saa heti ja kysymisen kynnys helpottuu, kun ei tarvitse lähteä oikealle tiskille kysymään. Henkilökunnan hajaantuminen ympäri kirjastoa infopisteisiin jakoi myös mielipiteitä puolesta ja vastaan, osa piti hyvänä sitä että henkilökunnan voi löytää myös hyllyjen välistä. Osa taas piti asiaa rasittavana, koska heitä pitää sitten hakea joka paikasta, kun ei ole enää tiskiä, jonka takaa tietää heidän varmasti löytyvän. Virikekuvien aikana monessa ryhmässä esitettiin uusien palvelutapojen heikkoja puolia. Ongelmana pidettiin sitä, että jos henkilökunta jalkautuu hyllyjen väliin ja kevyen tiskin infopisteisiin, niin heitä ei välttämättä tunnista. Heille toivottiin työasua tai ainakin

17 17 jonkinlaista merkkiä, josta heidät tunnistaisi. Lisäksi ihmeteltiin, miten henkilökunta pystyy tekemään omia töitään turvattomassa ja levottomassa paikassa. Samoin yksityisyyden puute niin asiakkaiden tiedonhaussa kuin henkilökunnankin töissä epäilytti palvelun toimivuudessa Esillepanojen tulokset Esillepano -kuvissa asiakkaat huomioivat myös kuvien miljöötä ja kommentoivat esimerkiksi hyllyjen käytettävyyttä ja materiaaleja. Lisäksi kolmas kuva, joka esitti aiheenmukaista järjestystä, jakoi ihmiset puolesta ja vastaan. Aiheenmukainen järjestys oli melkein kaikille osallistujille uusi asia ja sitä esiteltiin virikekuvien ja eläytymismenetelmän avulla. Eläytymismenetelmän avulla saadut tulokset kertovat, että kun pitää hakea useasta eri luokasta aineistoa, niin lähes poikkeuksetta turvaudutaan henkilökunnan apuun aineiston paikannuksessa. Kuva 5 - Esillepano 1 Århus Tanska

18 18 Kuva 6 - Esillepano 2 Malmö Ruotsi Kuva 7 - Esillepano 3 Almere Hollanti

19 19 Osa keskustelijoista tekee hakuja jo kotona nettikirjaston kautta, katselee luokat valmiiksi ja yrittää aluksi löytää itse teokset. Kun eläytymismenetelmän esimerkkiaineisto haettiinkin samasta paikasta, osallistujat pitivät sitä helpompana tapana. Yksittäiset osallistujat pohdiskelivat vielä aihealueen rajausta ja sopivaa nimeä. Esimerkiksi mietittiin, pitäisikö Italia-aiheisiin teoksiin liittää vielä ruokakirjat ja kaunokirjallisuuskin ja pitäisikö tällainen aihe nimetä turismiksi Aineistot Kirjaston nykyiseen valikoimaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Kehitettävää löytyi tietokirjallisuuden puolelta, jossa ainakin fysiikan, kemian, puutarha-alan, liikunnan, biologian teoksia sekä karttoja pidettiin vanhentuneina. Aineiston huono kunto sai osakseen moitteita. Kirjat ovat rikkinäisiä, likaisia ja sivuja on sotkettu ja taiteltu. Musiikkiaineiston muovikotelot olivat monelle ongelma. Niiden pelätään rikkoontuvan kun koteloa avataan, kansilehteä irrotetaan tai kun levyä palautetaan. Musiikkiaineistoon toivottiin lisää nuorten suosimia levyjä. Lasten moniviestimet koettiin liian yksipuolisena. Nuorten osastolle toivottiin lisää uusia pelejä ja uutuuskirjoja sekä ihmeteltiin, miksi samaa kirjaa tilataan monta nidettä, koska lyhyiden varausjonojen jälkeen niitä ei lainata juuri ollenkaan. Lasten aineiston uudistumista (vanhoja poistettu ja uusia hankittu) pidettiin hyvänä asiana. Aineiston sijaintia käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Ongelmaksi koettiin se, että nykyisessä järjestyksessä kaunokirjallisuus on kaukana ja osin piilossakin portaiden takana. Hyllyjen välissä koettiin ahdistusta, kun haettavaa hyllypaikkaa ei löytynyt. Osaa auttoi se, että kirjahyllyjen päätyihin on laitettu opasteet. Epämukavaa tunnetta aiheuttaa se, että hyllyjen välissä katsellessa kirjan selässä oleva teksti joudutaan lukemaan pää kenossa. Virikekuvia katsellessa nähtiin ratkaisuna ongelmaan se, että etukansi esillä olevia kirjoja on helpompi valita. Etukansi edellä sijoitettuja kirjoja pidettiin hyvänä miltei joka ryhmässä. Nykyiset hyllyt, jossa kirjat ovat näin aseteltuna, saivat positiivista huomiota. Kirjanäyttelyitä, uutuuksien ja eri aiheiden esittelytelineitä pidetään helppona ja kivana tapana löytää luettavaa. Useasti mainittiinkin, että kirjastossa käydessään katsoo vain palautettujen hyllyn, uutuudet sekä esittelytelineiden aihealueittain järjestettyjä teoksia Aiheenmukainen ryhmittely Aiheenmukaisessa ryhmittelyssä kerrottiin eläytymistehtävässä johonkin tiettyyn aiheeseen liittyvän aineiston kokoamisesta yhteen paikkaan kirjastossa.

20 20 Hyvinä puolina nähtiin useassa ryhmässä se, että aineisto on helposti löydettävissä ja itseä kiinnostavasta aiheesta voi löytyä kirjojen lisäksi lehtiä tai av -aineistoa, jota ei välttämättä tulisi haettua erikseen. Aihejaottelun onnistuminen koettiin haastavaksi tehtäväksi ja useasti todettiinkin, että se sopii joihinkin, kuten käsitöihin, mutta aiheiden yhdistäminen saattaa myös heikentää löydettävyyttä. Aiheenmukaista järjestykseen kriittisesti suhtautuvat eivät halunneet erilaisten aineistojen sekoittuvan, sillä se aiheuttaisi epäjärjestystä, kun kaikki menevät sikin sokin. He myös epäilivät että henkilökuntakaan ei löytäisi nopeasti haettua teosta. Nykyinen järjestys koettiin parempana sen tuttuuden vuoksi koska sitä on totuttu käyttämään. Aiheenmukaisen järjestyksen uskottiin aiheuttavan aluksi kovasti hämmennystä ja se vaatisi totuttelua. 4.3 Tilan kokemukset Tilaa koskevat virikekuvat herättivät vilkasta keskustelua tunnelmista ja vaikutelmista, jotka erilaiset materiaalit ja sisustusratkaisut saavat aikaan. Kodikkuus ja kutsuva ilmapiiri nousivat tärkeiksi tilassa viihtymisen elementeiksi. Vastausten mukaan kodikkuutta lisäävät puiset materiaalit, lämpimät murretut värit, pehmeät nojatuolit ja sohvat. Neljästä esimerkkikuvasta ensimmäinen kuvasti useimmille viihtyisää paikka, jonka valaistusratkaisut tosin aiheuttivat ihastusta ja vihastustakin. Kritiikki kohdistui lamppujen suureen määrään, varjostimien kangasvalintaan sekä lamppujen tuottamaan lämpöön. Kuva 8 - Tila1, Rotterdam Hollanti, kotiseutuosasto

21 21 Kakkoskuvan virkeä kahvilatunnelma innosti osaa viihtymään tällaisessa kirjaston tilassa. Osa piti kahvilaa kirjastoon sopimattomana paikkana, koska siellä on ääntä ja melua. Kuva 9 - Tila 2, Delft Hollant, lehtilukusali ja kahvio Kolmoskuvan moderni tila viehätti yksittäisiä kommentoijia, mutta viihtymään tämä steriiliksi kuvattu tila ei kutsunut montaakaan osallistujaa. Kuva 10 - Tila 3, Gentofte Tanska, kotiseutuosasto

22 22 Viimeisen kuvan loossi -malliin järjestetyistä hyllyistä pidettiin, joskin kehitysehdotuksiakin annettiin. Esimerkiksi tila oli joidenkin mielestä liian suljettu ja ahdistava, koska siinä oli vain yksi kulkuaukko. Tilaa epäiltiin myös liian ahtaaksi esimerkiksi pyörätuolikäyttäjille ja tilaa yhtaikaa käyttäville. Kuva 11 - Tila 4, Delft Hollanti, aikuisten tietokirjat Keskellä sijaitseva pöytä sai paljon kiitosta, sillä siinä pystyi valitsemaan lainattavat kirjat, eikä kaikkia tarvinnut viedä kotiin. Toisaalta pöytiä toivottiin olevan enemmän ja pöytien viereen toivottiin myös kärryä, mihin voisi laittaa katsomansa teokset Kalusteet, valaistus ja tietokoneet Kirjaston kalusteet osoittautuivat tärkeiksi tekijöiksi, jotka joko helpottavat aineiston hakua ja käyttöä tai pahimmillaan estävät aineiston saannin tai jopa kirjaston käytön. Virikekuvien avulla selvisi, että hyllyt ovat liian korkeita monille käyttäjille, osalla on fyysisiä esteitä, jotka estävät kurottelun ja näkemisen, osalle taas korkealla sijaitsevaa aineistoa ei ole vain miellyttävä käyttää. Liian matalallakin sijaitsevat hyllyt vaativat kumartumista, johon kaikki eivät fyysisten esteiden vuoksi pysty. Loputtomat hyllyjonot lannistavat osaa käyttäjistä, jos vielä kirjastoluokituskin on vierasta. Osa piti hyllyjen edessä olevia penkkejä hyvinä, koska niihin sai lastata kirjoja ja niiden päälle pystyi nousemaan turvallisesti. Toisaalta ne myös estävät hyllyjen lähelle pääsyn esimerkiksi pyörätuolilla. Kemin kirjastoissa on jakkaroita, joiden avulla päästään käsiksi korkealla sijaitseviin aineistoihin. Jakkaroiden käyttö ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta, sillä osa ei uskaltanut käyttää niitä. Ne koettiin vaarallisiksi korkeutensa takia. Asiakkailla ei ollut

23 23 myöskään tietoa ovatko ne myös heidän, eikä vain henkilökunnan käytössä. Jakkaran mekaniikkakaan ei ollut kaikille tuttu, sillä ei tiedetty, että alla olevat renkaat lukkiutuvat, kun sille nousee. Mää en ainakaan (käytä jakkaroita). Mää luulen että ne on niille ihmisille (henkilökunnalle) ja jos sää astut sellaiselle ja sitten sää yhtäkkiä rojahdat siihen, niin se on aika noloa. -Koululainen Tuoleja ja sohvia löytyy eri puolilta kirjastoa ja niiden sijoitteluun kaivattiin yksityisyyttä. Jos istuinryhmät ovat suuria ja siinä istuu vain yksi ennestään, osa kokee, ettei voi mennä siihen enää istumaan. Lasten osastolle kaivattiin isoja tuoleja, koska lasten vanhemmat valvovat siellä lapsiaan sekä nuortenosastolle mukavampia sohvia. Nuoret kertoivat myös tarkasti millaisia pelipöytien tulisi olla, että niiden ympärillä olisi mukava pelata lautapelejä. Pöytien ei saa olla liian isoja, jolloin pelaajat eivät ylety pelaamaan eikä liian pieniä, jolloin kaikki materiaali ei mahdu pöydälle. Kirjastosalin pöytiä kommentoitiin useassakin eri ryhmässä. Hyllyjen lähelle kaivattiin laskutilaa ja useampia pieniä pöytiä. Nykyisen kirjaston pienistä pöydistä ja lukupaikoista pidettiin, mutta niitä on liian vähän. Laskutilan tarve kirjoille tuli myös esiin keskustelujen aikana. Kemin kirjaston hyllyköissä on myös ulosvedettäviä laskutiloja. Asia tuli esille vain satunnaisesti, joten niistä ei ilmeisesti edes tiedetä. Suurempia pöytiä tarvitaan opiskelukäyttöön, koska nykyisin opiskelijoilla on läppärin lisäksi useampia teoksia esillä yhtaikaa pöydällä. Myös joidenkin harrastekirjojen, esimerkiksi käsityö- ja puukäsityön teoksissa on kaavoja ja piirustuksia, joiden käyttöön toivottiin enemmän tilaa. Valaistusta kommentoitiin monessa ryhmässä. Virikekuvien valaistusta kommentoitiin liian pimeäksi ja kuvat virittivätkin vilkasta keskustelua valoista. Parempia yleisvaloja sekä hämärien kohtien valaistusta toivottiin nykyiseenkin kirjastoon. Valojen toivottiin olevan sellaisia, jotka eivät lämmitä, koska ne aiheuttaisivat epämukavan olon. Hyllyjen kohdevalaistus koettiin tärkeäksi. Heikkonäköisille on olennaista, että valot kohdennetaan kohteeseen, eivätkä ne heijasta silmiin, koska silloin näkökyky heikentyy vielä entisestään. Myös luonnonvalo, varsinkin korkealta heijastaessa, heikentää näkökykyä. Pöytien päälle toivottiin sellaisia kohdevaloja, jotka eivät valaise varjostimen läpi, jolloin niiden valo hajoaa. Valaistuksen tulisi valaista kohdetta, jota yritetään tutkia. Mulle tulee ainaki semmoinen olo kun tulen tänne, että mun on pakko lukea, silimät niin auki. Ei pysty yhtään silleen (rentoutuun). Ois joku mukavampi valaistus ja värejä. -Koululainen

24 24 Kirjaston tilatoiveissa korostui selvästi kaksi asiaa, kirjaston toivottiin sekä rauhallista lukutilaa, että kohtaamispaikkaa. Rauhallisen tilan tarve tuli esiin useammissa ryhmissä, sillä kirjastossa halutaan rauhoittua lukemaan. Tämä tarve korostui kaikissa ikäryhmissä. Kohtaamispaikkatoive kumpusi kahvilavirikekuvasta, josta lähettiin pohtimaan kirjaston kahvilaa paikkana, jossa voisi lukea ja jutella ja tehdä ryhmätöitä. Ryhmätöiden tekemisen tarvittavan tilan tarve nousi esiin myös monessa ryhmässä. Siihen toivottiin paikkaa, jossa saa puhua ja jossa on tarpeeksi suuria pöytiä. Lisäksi tutkijanhuoneita toivottiin lisää. Kirjaston koneita käytetään jonkin verran aineiston selailuun, pelaamiseen ja postin lukuun. Yksityisyys kärsii, kun koneet sijaitsevat liian lähellä toisiaan. Hakutietokoneita toivottiin lähemmäs hyllyjä, sillä nykyisellään aineiston ja hakukoneiden välimatka on liian pitkä. Kirjaston kantokoreista ei pidetty, sillä korin täyttyessä se alkaa painaa ja lastenvaunujenkin kanssa koria on hankalaa kuljettaa mukana. Tilalle toivottiin työnnettäviä kärryjä ja lapsille samanlaisia autokärryjä kuin marketeissa on. Yleensäkin aineiston valinnan epäkäytännöllisyys kuvastui monessa keskustelussa. Kun asiakas löytää kirjoja ja selailee niitä, hän ei tiedä mihin ne pitäisi laittaa selailun jälkeen. Jos hän päättäkin ottaa teoksia ja niitä kertyy kannettavaksi, niille ei ole laskutilaa. Kirjat joutuu laskemaan jopa lattialle. Painavien kirjojen kantaminen korissa oli epämiellyttävää. Musiikkiosaston soittohuoneita arvostetaan, sillä harjoitusmahdollisuuksia ei kaupunkiasunnoissa juurikaan ole. Musiikkiosaston laitteisiin kohdistui kehitystoiveita, sillä ne ovat vanhanaikaisia, osin epäkunnossa eivätkä kaikki henkilökunnasta osaa opastaa niiden käyttöön Puhtautta siisteyttä ja avaruutta arvostetaan. Virikekuvien sekavat johtorykelmät saivat useita huomioita osakseen, sillä ne nähtiin rumina ja jopa vaarallisina elementteinä. Nykyistä kirjastoa pidetään siistinä ja sopivan väljänä paikkana ja tilojen menetyksistä ollaan kovasti huolissaan. Tämä tuli esille useissa kommenteissa. Yhdessä virikekuvassa kirjahyllyn poikittaiset jalat kiinnittivät monen keskustelijan huomion. Niitä pidettiin vaarallisina kompastumisvaaran vuoksi. 4.4 Käyttäjät Kirjaston käyttäjistä nousi esiin neljä käyttäjätyyppiä, jotka eroavat toisistaan kirjastossa käytetyn ajan ja käytön syiden osalta. Käyttäjätyypeissä näkyvät myös ikäryhmät, jotka aineiston mukaan edustavat tiettyä käyttäjätyyppiä. Samasta ikäryhmästä voi löytyä useita eri käyttäjätyyppejä. Lisäksi ryhmissä oli henkilöitä, jotka eivät käytä kirjastoa.

25 25 Himokäyttäjä Käyttää kirjastoa paljon ja viipyy pitkään, käyttää monia osastoja, tietopalvelua, kaukolainoja ja tiedonhakua. Esimerkiksi ne, joilla on paljon vapaa-aikaa: eläkkeellä tai sairaslomalla, työikäiset. Tehokäyttäjä Sitä pitää aina olla sitä lukemista,.tulee kipeäksi, jos ei ole kirjoja kaapissa. -Harrastusryhmä Kirjastokäyntini on aika rituaalinomaista. Käyn siellä nettikirjastossa uusimassa lainat. Ja kun on luettuja kirjoja kertynyt niin mä tuun ja meen sinne palautusautomaatille. Sitten menen sinne, jossa on ne uudet tietokirjat, nuuskin sen, kaikki hyllyt ja jos siellä on jotain mielenkiintoista, otan ne ja lähen harhailemaan. Ja siitä jos lähtee 3-4 kirjaa matkaan, niin sitten meen automaatille ja häivyn sitten. -Työikäinen Käyttää kirjaston verkkopalveluja kotoa käsin. Käy noutamassa aineiston kirjastosta. Esimerkiksi työikäiset. Kiireinen käyttäjä Käyttää kirjastoa aikataulun puitteissa. Uusii netin kautta, lainaa aulanäyttelyistä ja sieltä mistä saa nopeasti luettavaa. Esimerkiksi nuoret sekä äidit ja isovanhemmat lasten kanssa tai lapsia/nuoria noutamassa. Palvelun käyttäjä Mulla on yleensä niin että tulen hakemaan täältä (lastani), joka nytkin lähti hakemaan kirjaston ihmeitä. Siinä tulee sitten, että eihän se koskaan ole valamis, kun se kavereiden kanssa täällä on, niin tulee itelä sitten ex tempore lainattua niitä kirjoja. -Työikäinen Haluaa tai tarvitsee henkilökohtaisen palvelun. Hoitaa kaikki asiansa henkilökunnan kautta. Esimerkiksi ne, joilla on jokin fyysinen este käyttää itsenäisesti kirjastoa sekä ikääntyneet. Ei-käyttäjät Ei käytä kirjastoa, koska ei lue. Lukeminen ei kiinnosta, kirjastossa ei ole oman kielisiä kirjoja tai lukeminen ei ole mahdollista fyysisistä syistä johtuen. Kirjastoa on saatettu käyttää aikaisemmin, esimerkiksi silloin lapset ovat olleet pieniä. Esimerkiksi koululaiset, työikäiset ja esteettömän kirjaston käyttäjät

26 Osallistujien ideat Ryhmäkeskustelujen aikana tuli valtavasti uusia ideoita kirjaston palveluihin ja tapahtumiin. Kirjastoa kehitettiin melkeinpä joka osaston osalta. Ohessa asiakkailta tulleita ideoita.: Tapahtumat ja näyttelyt ja aineisto Yhteistyö Tietokilpailut Musiikin kuntokoulu Te toja, esimerkiksi maaesittelyjä Nettikirjaston omista tiedoista voisi olla linkki kirjaston etusivuille Naistenlehtiä myös lastenosastolle Nuorten taiteilijoiden töitä esille Langattomat kuulokkeet päähän ja musiikkiosastolta pääsisi samalla katselemaan kirjoja. Pieniä tapahtumia nuorille Esimerkiksi mangatapahtumia, joissa kirjojen lisäksi vaatteet ja piirtäminen aiheena Elokuvailtoja ja elokuvakerho Jos joku kirja on näyttelyssä, niin voisiko siitä laittaa tiedon hyllypaikan kohdalle Tanssiesityksiä Hyllyjen päihin kahvoja että pysyisi pystyssä kun etsii aineistoa Kohtaamispaikka lähelle lastenosastoa Atk- opetusta ikääntyneille Hyllyjen luo ulos vedettäviä laskutasoja, joita voi käyttää laskupaikkana aineistolle ja itsekin voisi istahtaa. Lukuvinkkejä nuorisolle säännöllisesti esimerkiksi kaupungin nuorisotiloissa Satutunnit päiväkerhoissa tai perhekahviloissa Tapahtumille laitetaan jokin vakioaika, jota toistetaan tarpeeksi kauan, että sitä opitaan käyttämään. Lehtilukusaliin kortilla Kirjaston ystävät auttamaan kirjaston markkinoinnissa ja viemään kirjoja niille, jotka eivät pääse kirjastoon. Yhteistyö Taidemuseon kanssa tapahtumien järjestämisessä Oppilaitosten kanssa voisi tehdä enemmän yhteistyötä ja kirjaston voisi sitouttaa osaksi opintoja. Tiedottaminen Aukioloajat ulos näkyville Kirjaston tapahtumista tiedotetaan paikallislehtien, radion ja Facebookin kautta. Hyllyissä voisi olla kirjainopasteet siellä, missä signumin kirjain vaihtuu

27 27 Koulujen oppilaskunnille: He voivat tiedottaa oppilaille kirjaston tapahtumista Sähköpostitse tietoa kirjaston tapahtumista eri kohderyhmille tai yksittäisillekin asiakkaille Lattiaan lisää opasteita Tietoa tapahtumista sinne, missä ihmiset liikkuvat luonnostaankin, esimerkiksi marketit ja kauppakeskukset. Kotiseutuosastolle enemmän opasteita Tapahtumien tiedotus tarpeeksi aikaisin, ja muistutus vielä myöhemmin. 4.6 Aiheryhmittelyn tulokset Aiheryhmäkokeiluun osallistui 24 henkilöä. Asiakkaita pyydettiin mukaan kokeiluun ja heille korostettiin, että kokeilulla ei testata osaamista, vaan haluamme nähdä, miten aiheryhmittelyt toimivat. Osallistumisen kynnystä madallettiin myös markkinoimalla kokeilua nopeaksi tehdä;aikaa menisi vain noin minuuttia, sen mukaan miten kauan haluaa miettiä. Osallistujat saivat tukia kirjoja vapaasti. Mies Nainen Ei tietoa Alle 15 3 Alle Yli Yli 60 3 Taulukko 1 - Aiheryhmittelyyn osallistuneiden ikä- ja sukupuolijakauma Taulukossa yksi näkyvät kyselyyn osallistuneiden ikä ja sukupuolijakauma. Taulukossa kaksi (LIITE 7) näkyy mihin aiheryhmään teokset on laitettu. Aiheryhmiin jako tulisi tämän kokeilun tulosten perusteella olemaan vaikeaa. Asiakkailla on melko selkeä käsitys siitä, mihin ryhmään joku terveyteen liittyvä kirja kuuluu. Hajonta teosten sijoittelussa lisääntyy kuitenkin kun mietitään laaja-alaisia teoksia. Aiheryhmien nimien tulisi myös olla mahdollisimman hyvin sisältöjä kuvaavia, jotta niistä olisi apua kirjojen löytymiselle.

28 28 Jos halutaan parantaa aineistojen löytymistä, ei ehkä tule kiinnittää niinkään huomiota eri aiheryhmien ryhmittelyyn uudella tavalla. Tiedonhakutaitojen opetus, erilaisten näyttelyiden ja esim. genrejen esilletuonti sekä perinteinen kirjastonkäytön opetus kaikille ikäluokille tuovat pitkällä tähtäimellä parempia tuloksia. Kemin kaupunginkirjastossa aineistot tietokirjojen osalta ovat olleet epäloogisessa numerojärjestyksessä ja remontin yhteydessä tämä puute korjataan. 4.7 Henkilökunnan ryhmäkeskustelujen tulokset Koko kirjaston henkilökunta harjoittelijoineen osallistui keskusteluihin. Osallistujat arvottiin ryhmiin ja harjoittelijat osallistuivat omana ryhmänään. Tilaisuuksia oli neljä, jotka kestivät noin kaksi tuntia. Keskustelut olivat antoisia, osallistujat pohtivat uusia palvelumuotoja monipuolisesti ja kehittivät virikekuvien pohjalta kirjaston palvelutoimintoja. Palvelutilanteet Itsepalvelua varausten noudossa pidettiin ongelmallisena, koska valvonta ei onnistuisi ja maksut pitäisi kuitenkin käydä tiskillä maksamassa. Epäiltiin myös, että asiakkaat eivät löytäisi varattua aineistoaan. Koska henkilötietoja ei voi näyttää varauskuitissa, tilalle kehiteltiin numerokoodia, joka lähetettäisiin esimerkiksi tekstiviestinä. Hyvänä nähtiin se, että varausta ei tarvitsisi enää erikseen hakea. Aukioloaikoihin toivottiin pidennystä vahvimmin perjantain osalta. Myös iltaisin pidempään auki oleva ja aamuisin aikaisemmin aukeava kirjasto sai kannatusta Kuva 12 - Itsepalvelupalautus pyöreään pöytään, Hoorn, Hollanti Henkilökunta koki hyvänä tässä palvelussa oman työn helpottumisen. Kehitettävää löytyi kuitenkin enemmän. Aineisto menisi sekaisin, koska pyöreässä pöydässä ei ole

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Porin kirjaston asiakaskysely 2011

Porin kirjaston asiakaskysely 2011 2011 Porin kirjaston asiakaskysely 2011 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto on koko 2000-luvun ajan tehnyt vuosittain asiakaskyselyn

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014

Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 2014 Asiakaspalvelutilanne-kysely 6.-11.10.2014 Nokian kaupunginkirjasto Raportin kokosi Päivi Kari Raportti 6.11.2014 Nokian kaupunginkirjaston asiakaspalvelutilanne-kysely: Millaista asiakaspalvelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Kooste keskustelun sisällöstä Oili Salminen Oikeusministeriö demokratian vastuualue 3.12.2008 Otakantaa.fi-esittely Verkkofoorumi, jossa kansalaiset voivat

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa

4 Opiskelutyyppi tällä hetkellä: oppilaitos, linja, vuosikurssi. 6 Tulevaisuuden suunnitelmasi ja tavoitteesi opiskelussa AIKUISEN OPPIJAN MUOTOKUVA YLEISEN KIRJASTON TIETOPUOLISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ: Syventävä tutkimus teemahaastattelumenetelmällä Teemahaastattelurunko 4.8.2000 I Haastateltavan taustatiedot 1 Syntymävuosi

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto tai ota esite Mitä ovat Tutcat ja Volter? Tutcat sisältää TTY:n,TuKKK:n

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja

Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja Seinät puhuvat asukkaat tekemässä tulevaisuuden tiloja ASPA-palveluiden Koti on enemmän -seminaari 16.4.2013 Tutkija Tuuli Kaskinen Demos Helsinki Twitter: @tuulikas Tavoitteena on tukea kehitysvammaisia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä

Kysely. 1. Minkä kunnan kirjastossa asioit pääsääntöisesti? Valitse yksi vaihtoehto. 2. Sukupuoli. 3. Ikä Kysely 1. Keuruu 0 Multia 0 Mänttä 0 Ruovesi 0 57 2. Sukupuoli (N=52) Nainen 41 Mies 11 3. Ikä Alle 18-vuotias 3 18-29-vuotias 3 30-39-vuotias 7 40-49-vuotias 5 50-65-vuotias 21 Yli 65-vuotias 18 4. Kuinka

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt

Porin tiedekirjasto. Teppo Hjelt Porin tiedekirjasto Teppo Hjelt kirjasto-pori@tut.fi 040 826 2780, Pohjoisranta 11 C Mikä Porin tiedekirjasto on? Googlaa Porin tiedekirjasto kalvot Miten saan kirjastokortin? Kirjastokorttina toimii siruton

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Esteetöntä festivaalielämää

Esteetöntä festivaalielämää Teksti ja kuvat: Outi Salonlahti 8.10.2013 sivu 2 / 5 Useat rock-festivaalit ovat pyrkineet toiminnassaan siihen, että mahdollisimman monet voisivat nauttia tapahtuman tarjonnasta. Esimerkkejä alkaa ilahduttavasti

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu remonttiin

Asiakaspalvelu remonttiin Asiakaspalvelu remonttiin Metso lentoon asiakaspalveluhanke pääkirjaston lainauspalveluissa Tampereen kaupunginkirjasto Metso lainauspalvelut Anu Virtanen 1 Hankkeen lähtökohdat ja perustiedot Kulttuuri-

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla

Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Mystery Shopper tutkimus Forma Syksy 10 Messuilla Tutkimuksen toteutus: Expo Expert Oy info@expoexpert.fi www.expoexpert.fi puh. 040 530 5500 MESSUOSASTOJEN YLEISILME Näytteilleasettajilla sommittelun

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos

asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde pitkäaikaistyöttömän identiteetti Outi Välimaa Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos asiakas työntekijä suhde työn ydin on asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Kulttuuripalvelut - kirjastot Tutkimusraportti 9.1.2012 Mikko Kesä Merja Lehtinen Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009

Yliopiston Apteekki. Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset. Helsinki 27.10.2009 Yliopiston Apteekki Lääkejätteiden palautus apteekkiin Asiakaskyselyn tulokset 27.10.2009 Sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 2. Lääkejätteiden palautus Suomessa 3. Tulosten yhteenveto 4. Taustatiedot vastaajista

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta

NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta KYSin tieteellinen kirjasto 1/8 NPH ja NPJ kurssien tiedonhaun koulutukset informaatikkonäkökulmasta Tuulevi Ovaska, Kirsi Salmi Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää tiedonhakutaitoja ja niiden oppimiseen,

Lisätiedot