TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 2011"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINVALTUUSTO 2011

2 Sisällysluettelo Sisältö sivu 3 Johdanto sivu 5 1. Perustietoja Kristiinankaupungista sivu 7 2. Taloudelliset peruslähtökohdat sivu Kaupunginjohtajan katsaus sivu Rahoituslaskelma 2012 sivu Vuoden 2012 käyttötalousosa seka käyttötaloussuunnitelma sivu 13 vuosille Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeet sivu Hallintokeskus sivu Perusturvakeskus sivu Koulutuskeskus sivu Sivistys- ja vapaa-aikakeskus sivu Tekninen keskus sivu Vuoden 2012 investointiosa sekä investointisuunnitelma vuosille sivu Budjetoitu tuloslaskelma 2012 sivu Liikelaitos KRS-Veden talousarviotavoitteet sivu 71 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

3 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

4 JOHDANTO Hallintokunnat ovat laatineet käyttösuunnitelmansa kustannuspaikkatasolla. Talousarviokirjassa menot ja tulot esitetään tulosaluetasolla. Nykyinen tilikartta otettiin käyttöön 2010 ja sitä on päivitetty vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahat tulosaluetasolla. Kuntalain 65 mukaan kunnan tulee tehdä vähintään kolmen vuoden mittainen taloussuunnitelma siten, että talousarviovuosi on ensimmäinen suunnitelmavuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa suunni-telmakaudella, jonka pituus on enintään neljä vuotta. Talousarvio on tehty euron tarkkuudella, vuosien suunnitelma on tehty 1 euron tarkkuudella. Talousarvion 2 luvussa on taloudelliset lähtökohdat sekä talouden tasapainottamisen toimenpiteet suunnitelmakaudella sekä budje-toitu rahoituslaskelma. Luvussa 5 on budjetoitu tuloslaskelma. Liitteenä on myös talousarvion tilikartta sekä liikelaitos Krs Veden talousarvio sekä investointisuunnitelma. Kristiinankaupunki, marraskuu 2011 Kaupunginkanslia Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

5 Kristiinankaupunki Talouarvio 2012 Taloussuunnitelma

6 1. YLEISTIETOJA KRISTIINANKAUPUNGISTA Perustettu: 1649 Asukasluku: 7157 ( ) TP TA TA TS TS TS Elinkeinorakenne: Työpaikat 2007 (2000) (1995) Maa- ja metsätalous 14,3 % (14,0) (16,7) Teollisuus 19,0 % (25,6) (22,7) Yksityiset palvelut 33,8 % (28,5) (28,8) Yhteiskun. palvelut 31,9 % (30,2) (29,6) Muut 1,3 % (1,7) (2,2) Suurin työnantaja: Kristiinankaupunki, 448 henkilöä Työttömyysaste: 6,1 % lokakuussa 2010 (8,0 % lokakuussa 2009) 7,9 % (2009), 5,5 % (2008), 5,8 % (2007), 7,5% (2006), 8,0 % (2005), 7,3 % (2004), 11,4 % (1997), 15,6 % (1993), 4,1 % (1990) Tuloveroprosentti: Verotulot: Pitkäaikaiset lainat: Vuosikate: 20,0 % lukien 19,5 % lukien 22,2 milj. euroa 10,6 milj. euroa (1 465 euroa/asukas) ja 13,75 milj. euroa (1 879 euroa/asukas) , 7254 as.) 15,05 milj. euro (3102 euroa/asukas) Vuoden 2012 budjetoitu vuosikate on euroa Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

7 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma TALOUDELLISET PERUSTEET 2.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2012 Vastuullista kehittämistä Kristiinankaupunki on Suomen muiden kuntien lailla syksyllä 2011 laatinut vuoden 2012 talousarviota epävarmoissa tunnelmissa kuntien valtionosuuksien leikkauksen 1 ja yhteisövero-osuuden alentamisen kiristäessä kuntien taloutta. Valtion toimenpiteet johtuvat julkisen talouden tasapainottamisesta. Kristiinankaupungissa valtionosuudet kuitenkin kasvavat vuonna 2012 vanhusvoittoisen väestön ansiosta, mutta väestön ikääntyminen kuormittaa terveydenhuoltoa jatkossa lisääntyvässä määrin. - Mikäli Euroopan talouskriisi kärjistyy, tulee varautua myös valtion sopeuttamistoimiin. Vuosina kaupunki investoi huomattavasti etenkin laitoshoidon muuttamiseksi avohoitopainotteiseksi, mikä on myönteinen seikka asiakkaan kannalta, ja valmistuttuaan alkaa tuoda myös säästöjä kaupungin kassaan. Investoinnilla hillitään kulujen kasvaminen hallitsemattomasti tulevina vuosina, mikä edesauttaa kaupungin talouden pitämisen pidemmällä tähtäimellä vakaalla pohjalla. Perusturvasektorin henkilöstön määrä kasvaa 16 henkilöllä vuonna Avohoitopainotteisuuteen siirtyminen sekä mm. henkilökuntaan satsaaminen (esim. Akuutti-tiimit) pienentää jälkipainotteisuuden laskua. Perusturvasektorille annetaankin uusien satsausten myötä tehtäväksi vuodesta 2012 lähtien tavoitteellisesti vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Jo vuoden kuluttua voidaan ensimmäisen kerran arvioida satsausten laadullisia, määrällisiä ja euromääräisiä vaikutuksia, sitä mitä tavoitelluilla uudistuksilla aletaan saada aikaan. Vaikutusten ymmärtäminen tukee toiminnan suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa. 1 Peruspalvelujen valtionosuuksissa on 631 miljoonan euron vuoteen 2015 saakka ulottuva tilapäinen leikkaus, ts. neljässä vuodessa yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Se kattaa sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen. Kunnat päättävät itse, miten valtionosuudet ja niiden leikkaukset kohdistetaan. Kaupungin kehitystä haittaava tekijä on asukasmäärän pieneneminen, joka suurimmalta osalta johtuu syntyvyyttä suuremmasta kuolleisuudesta. Asukasluku pieneni vuonna 2011 noin 85 henkilöllä ollen vuoden 2011 marraskuussa henkilöä. Kaupungin strategia 2020 tavoittelee 8000 asukasmäärää. Väestön väheneminen yhdessä väestön ikääntymisen kanssa tekee palvelurakenteiden ja hyvien palveluiden ylläpitämisestä entistä vaikeampaa, eikä palveluja eri väestöryhmien tarpeisiin sopeuttavilta muutoksilta voida välttyä. Keskeistä on kaupungin palveluiden vakaa tarjonta sekä palveluiden kehittäminen asiakastarpeiden pohjalta. Vetovoimatekijöillä eteenpäin Kaupungilla on meneillään useita vuonna 2011 käynnistyneitä tulevaisuuden toimintaedellytyksiä parantavia uudistuksia ja hankkeita. Näitä ovat esim. elinkeinokeskuksen, matkailun ja Cittaslow -toimiston vahvistaminen ja keskittäminen saman katon alle tehokkaaksi yrittäjiä, matkailijoita ja asukkaita palvelevaksi frontoffice:ksi ja kehittämisyksiköksi. Toisena mainittakoon terveyskampuksella toteutettavat investoinnit ja rakenteelliset uudistukset perusturvasektorin palveluiden ajanmukaistamiseksi, mikä parantaa rekrytointiprosesseja, vaikuttaa myönteisesti imagoon sekä resurssien salliessa mahdollistaa palvelujen myyntiä myös kaupungin ulkopuolelle. Cittaslow statusta työstetään ja hyödynnetään maksimaalisesti tavoitteena entistä viihtyisämpi kaupunki kaikille sen asukkaille sekä mm. lisääntyvä vierailijoiden määrä, mikä työllistää matkailuelinkeinoa ja luo mahdollisuuksia elinkeinon kehittymiselle. Myös eri energiayhtiöiden tuulivoimahankkeet toteutuessaan tuovat kaupungin alueelle työtä ja toimeliaisuutta varsinkin rakennus-

8 vaiheessa, mutta myös ylläpito ja huolto vaativat omat tekijänsä. Hallintobyrokratia on viivästyttänyt energiayhtiöiden investointipäätöksiä. Kaupungin talous ja menojen hallitseminen tulevaisuudessa Kristiinankaupungin tavoitteena on hoitaa kunnan palvelutuotanto lähipalveluperiaatteella mahdollisimman tehokkaasti ja käyttötaloutta säästävästi. Tähän päästään tekemällä vuosina poikkeuksellisen suuret investoinnit ja satsaukset, jolloin on mahdollista pitää kaupungin talous suunnitelmakausittain terveellä pohjalla, vaikkakin nyt väliaikaisesti velkamäärää on kasvatettava. Muistutettakoon, että ylijäämä vuoden 2011 alussa oli 2,4 milj. euroa. Palvelut rahoitetaan suurimmaksi osaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloja arvioidaan saatavan 22,16 milj. euroa ja valtionosuuksia 18,5 milj. euroa. Muita tuloja lasketaan olevan 7,9 milj. euroa. Tuloveroprosentti on päätetty pitää 20:ssä. Kiinteistöveroja nostetaan. Toimintakate (kaupunki ja vesilaitos yhteensä) on 39,0 milj. euroa, jossa nousua edellisvuodesta euroa eli 4,3 %. Tulos vuonna 2012 on euroa alijäämäinen. Lainaa nostetaan investointeihin 6,1 milj. euroa ja entisiä lainoja maksetaan takaisin 3,38 milj. euroa. Aikaisempaa lainaa vuoden 2011 lopussa on jäljellä 13,75 milj. euroa (1 879 /asukas). Kaupungin kuluja on mahdollista hallita jatkossa mm. seuraavin keinoin: Perusturvasektorin palvelujen ajanmukaistaminen, jolloin erikoissairaanhoidon kulujen kasvua voidaan tulevaisuudessa hillitä. Vuosien satsaukset ja investoinnit perusturvaan maksavat itsensä takasin tulevina vuosina säästövaikutuksen (=kulujen kasvun hillitseminen) ollessa sittemmin n. 1 milj. euroa vuodessa. Uusien 2 Palkkaus perusturvan alaisuudessa. suositusten mukaan tulee kuntien tehdä ennakkoarviointi päätöksenteossa, ts. vertailla etukäteen eri toteutusten vaikutuksia käytännössä: esim. mitkä ovat seuraukset, jos suunniteltuja hankkeita ei toteuteta. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että kunnilla on vastuu nuorista ja vaikeasti työllistyvistä. Etsivä nuorisotyö jalkautuu kaikkien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten luo. Lisäksi Jobbcenter ja työttömien aktivoimiseen palkattu työnohjaaja 2 toimillaan ja yhteistyössä keskenään varmistavat, että kukaan ei jää kotiinsa. Kunnille valtion budjetin kaksi huomattavinta työllisyyskohtaa ovat kuntakokeilu ja nuorten yhteiskuntatakuu, joka tulee voimaan vuonna Koulutussektorilla henkilöstö- ja tilaresurssit sopeutetaan olemassa oleviin oppilasmääriin. Oppilasmäärä laskee voimakkaasti suunnitelmakauden aikana. Usean koulun jo ollessa kapasiteettinsa puolesta selvästi vajaakäytössä, on kaupunginjohtaja esittänyt selvityksen tekemistä koulukiinteistöjen käytön tehostamiseksi sekä eri yhteyksissä esittänyt toimenpiteitä yhteistyön lisäämiseksi. Oleellista on, että oppilaat saavat laadukasta opetusta. Tässä yhteydessä mainittakoon, että valtio antaa vuonna 2012 koulurakentamiseen vain 5 milj. uutta euroa suurimman osan määrärahasta, 52 milj. euroa, kohdentuessa aiemmin myönnettyjen jälkirahoitteisten hankkeiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen 4. Teknisellä sektorilla kustannusten nousua hillitsevät energiatehokkuuden toimenpiteet, keskitetty kiinteistönhoito ja kaukolämpö valmistuttuaan. Energiatehokkuussopimus on osa energiaohjelmaa. Energiasaneeraukseen ja energiatehostamistoimiin sijoitetut eurot maksavat itsensä nopeasti takaisin, ne ovat vihreää 3 Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle tarjotaan työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta 4 Hallituskaudella koulurakentamiseen tarkoitettuja määrärahoja leikataan yhteensä 20,3 miljoonalla eurolla. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

9 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma taloutta ja samalla osaltaan ehkäisevät ilmastomuutosta. Sivistys- ja vapaa-ajansektori (3 % budjetista): Kaupunginvaltuusto päätti pidetyn talousarviokokouksen yhteydessä, että lautakunta tarkistaa virkarakenteensa tulosalueilla 8015 Museotoimi, 8020 Kulttuuritoiminta ja 8040 Liikunta- ja nuorisotyö. Säästövaatimus poistettiin Sektori on vuodesta 2011 vuoteen 2012 nähden vähentänyt yhden henkilötyövuoden. Paikkakuntien kilpaillessa paluumuuttajista ja uusista asiakkaista viihtyisyyden merkitys kilpailutekijänä lisääntyy. Ei ole viisasta luopua kuntalaisten viihtyisyyttä ja hyvinvointia sekä samalla myös kunnan vetovoimaisuutta vahvistavista palveluista. Hallintokeskuksessa on henkilöstön määrä viimeisen vuoden aikana vähentynyt 1,5 henkilöllä. Tammikuussa 2011 aloittanut kaupungin lakimies toimii koko kaupunkikonsernin lainopillisena asiantuntijana sekä mm. kaupunginhallituksen ja valtuuston sihteerinä. Elinkeinokeskuksen palvelut ostetaan kaupungin elinkeinoyhtiöltä, jonka toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Sektoreiden toiminnan sisäistä tehokkuutta ja tuottavuutta lisätään 5 mm. ylisektoriaalista yhteistyötä kehittämällä. Muutosten toimeenpanossa uudistumista edellytetään kaikkien palvelutuotantorakenteiden osalta. Tulojen lisääminen tavoitteellisesti on yksi päämäärä. Tähän saakka Kristiinankaupungin kanta on ollut säilyä itsenäisenä, mikä on ollut mahdollista yhteistyön turvin sekä pitämällä talous kunnossa. Jatkossakin tämä onnistuu tuotettaessa palvelut tehokkaammin, sopeuttamalla palvelurakenteet eri ikäryhmien tarpeisiin sekä onnistuttaessa elinkeinoelämän toimenpiteissä ml. työpaikkojen luominen. Jatkossa innostava yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien ja partnereiden kanssa korostuu. Mikäli valtio toimillaan kuitenkin pakottaa kunnat liitoksiin, on Kristiinankaupungin yhdessä kiinnostuneiden kuntien kanssa varauduttava uudistuksen jälkeiseen aikaan ja rakennettava laadukkaat lähipalvelut ja demokratian turvaava innovatiivinen tulevaisuuden kuntamalli. Kristiinankaupungissa, Riitta El-Nemr kaupunginjohtaja Kristiinankaupunki Suomen kuntakartalla Talousarviota laadittaessa on tiedossa, että hallitus edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä tavoittelemalla maanlaajuisella kuntauudistuksella työssäkäyntialueiden kokoisia kuntia. Kuntarakenne selvitetään koko maassa samalla peruskaavalla6. Kunnat saavat tietoa aikataulusta ja ratkaisuista vuoden 2011 lopussa. 5 Mm. uudet KVTES ja TES-sopimukset tarjoavat työkaluja tähän. 6 Kunta- ja paikallistalouden mittareita tällöin ovat: verotulot, veroprosentti, valtionosuudet, velkaantuneisuus, asukasluvun muutos, huoltosuhde, työttömyys ja työpaikkaomavaraisuus.

10 2.2 Budjetoitu Rahoituslaskelma Kaupunki Vesilaitos K + V Budjetoitu Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöom. investoinnit Tulot Valtionosuudet Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

11 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Rahoituslaskelma TP TA TA TS TS TS Varsinaisen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Korjauserät Investoinnit Käyttöom. Investoinnit Investointien rahoitusosuus Käyttöomaisuuden myynti Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten muutokset Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos

12 3. VUODEN 2012 KÄYTTÖTALOUSOSA SEKÄ KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. en määrärahaa bruttomenoille ei saa perusturvalautakuntaa lukuuottammatta ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää, mikäli ei ole kyse henkilökustannusten ylityksestä, joka johtuu henkilöstöjärjestelyistä, joille on saatu sosiaalituloksi kirjattavaa korvausta. Kaupunginvaltuuston hyväksyntä on hankittava myös siinä tapauksessa, että tulosalueen budjetoitua nettotulosta ei saavuteta tulojen jäädessä arvioitua pienemmiksi. Tulosyksiköiden määrärahojen ylitykset ja alitukset tulee käsitellä kyseisessä lautakunnassa/toimielimessä vaikka tulosalueen kehys pysyisi muuttumattomana. 8. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta toimielimet voivat vastata toiminnastaan ja taloudestaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymien Kristiinankaupungin sisäistä valvontaa koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista raportoidaan neljä kertaa vuodessa 31.3., 30.6., sekä , mikä käytännössä on tilinpäätös. Raportit käsitellään vastaavassa lautakunnassa ja ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Raportit koostaa hallintokeskus, jolla tulee olla päävastuualueiden raportit viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Raporteissa tulee esittää toimenpide-ehdotuksia tarpeellisia tarkistuksia ja muutoksia varten. 2. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmaan hyväksymisestä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää kukin toimielin. Viranhaltijan päättäessä käyttösuunnitelman muuttamisesta, siitä on laadittava päätösluettelo seurantaa varten. 3. Investointiosaan kuuluvien hankkeiden määrärahoja ei saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston hyväksyntää. 4. Toimielinten tulee talousarvion toteutuksessa noudattaa valtuuston hyväksymiä perusteita ja tavoitteita. 5. Toimielin ei saa talousarviovuoden aikana osoittaa määrärahoja sellaisen toiminnan aloittamista tai palvelujen laajentamista varten, joka ei sisälly talousarvioon. 6. Toimielinten tulee säännöllisesti uudelleen arvioida palvelutarpeita ja palvelun toteuttamistapoja sekä aktiivisesti hakea keinoja laadun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 7. Tulot on kannettava nopeasti laskutusperusteen syntymisen jälkeen. Ostolaskut maksetaan vasta eräpäivänä rahoituskustannusten vähentämiseksi. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

13 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Hallintokeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -266,43-287,97-264, Päävastuualue Kustannuspaikat KESKIVAALILAUTAKUNTA 1010 Vaalit Vaalit Keskusvaalilautakunta Tilivelvolliset Keskusvaalilautakunnan jäsenet Helge Nyström, Patrik Haapamäki, Sirkka Rajamäki, Raija Kärkkäinen, Per-Erik Nordman Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0, , , Toimintamenot -5, , , Netto -5, , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas 0,00-1,82-4,

14 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Operatiiviset tavoitteet - Keskusvaalilautakunta Äänestysaluejakoa tarkastellaan vuoden aikana. Samalla parannetaan ennakkoäänestysmahdollisuuksia. Presidentinvaali pidetään Kunnallisvaalit pidetään Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Muutos määrärahantarpeissa (+ = lisäys; - = vähennys) Muuta Kahdet vaalit. Ei vaaleja. EU-vaalit. Eduskuntavaalit. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 505 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilivelvolliset Tarkastuslautakunnan jäsenet Leif Lundell, Bror Eriksson, Mia Häggblom, Tapio Saari, Kirsi Rantatalo Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -2,82-3,35-4, Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

15 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen vaikuttavuustavoitteet kohdistuvat Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Lautakunta noudattaa vahvistettua arviointisuunnitelmaa Lautakunta seuraa tarkastuksen toteutumista. Lautakunta tekee vastavierailun Nyköpingiin arviointityötä koskevien kokemusten ja ideoiden vaihtamiseksi. Arviointikertomus 2011 laaditaan ennen tilinpäätöksen 2011 käsittelyä kaupunginvaltuustossa. Lautakunta antaa kaupunginvaltuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä. Lautakunta valmistelee toimikauden tarkastuspalvelujen hankintaa. Rakennemuutokset / Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määräranhantarve Muutos määrärahantarpeissa Lisäys euroa Muuta Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaksi lautakuntaa työskentelee rinnakkain. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 510 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0, , , Toimintamenot , , , Netto , , ,

16 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kristiinankaupunki Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta. Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä, jota hyödynnämme kehittämistyössä. Lähes asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla. päätöksenteko-organi- Grannaksenniemen osayleiskaavoitus etenee. Skatantien varrella sijaitsevien omakotitaloalueiden asemakaavoitus aloitetaan. Kaupungin saatiota tarkastellaan ennen toimikautta Kaupunginvaltuusto hyväksyy parhaillaan toteutettavat asemakaavamuutokset. Keskustan osayleiskaavan tarkistamistarve käydään läpi. Huvilavuokrasopimusten uusimisperiaatteet hyväksytään vuoden aikana. Antilassa huvilatontin vuokraavat voivat lunastaa vuokratonttinsa ja kaupunginvaltuusto vahvistaa lunastushinnat ja -ehdot. Kristiinankaupunkifoorumi edistää kaupunginosien yhteistyötä ja myötävaikuttaa strategian jalkauttamiseen ja toteuttamiseen. Miten me toteutamme tämän? Jalostamme elämänlaatua ja kaupungin monimuotoisuutta oman tahdonvoimamme, optimismimme, luovuutemme ja aktiivisuutemme avulla. Käyttömäärärahasta myönnetään euron avustus pikkuparlamentille. Teemme sen: kehittämällä hyvää elämää kehittämällä ja luomalla uusia paikallisia yrityksiä kehittämällä perusturvapalveluja kehittämällä koulua ja koulutusta kehittämällä matkailua. Annamme vanhustenneuvostolle enemmän valtuuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Perustamme lapsiperheneuvoston. Lapsiperheet otetaan huomioon kunnallisessa päätöksenteossa. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

17 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kaupunki kaavoittaa viihtyisän Vanhaa kaupunkia muistuttavan kaupunginosan Grannasuddenille. Asuinalueiden suunnittelussa huomioon lapsiperheiden tarpeet. Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Kaupunginhallitus Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Hans Nybond, Carina Storhannus, Mikael Perjus, Anna-Lena af Hällström, Sari-Milla Ingves, Hans Ingvesgård, Arvo Jaakkola, Tarja Nummela, Peder Sahl, Marianne Salo- Tuisku, Alexandra Teir Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Muodostamme Kristiinankaupunkifoorumin, joka edistää tämän strategian toteuttamista sekä antaa ehdotuksia siitä, miten asukkaat voivat kehittää Kristiinankaupunkia. Kunnanhallinto integroi Kristiinankaupunki asiakirjan toimintaansa ja tavoitteisiinsa. Asiakirja ohjaa kaikkien kunnallisten laitosten toimintaa. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 530 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , ,

18 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Kesäasukkaille tarjotaan mahdollisuutta lunastaa kesämökkinsä tontti kilpailukykyiseen hintaan. Ehkäisemme poismuuttoa ja kannustamme tulomuuttoa. Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Panostamme peruselinkeinoihin. Teemme Kristiinankaupungista Suomen perunakaupungin ja kansallisen perunan tutkimuskeskuksen. Panostamme perunanjalostukseen. Omakotitonttien markkinointia tehostetaan uuden verkkosivuston avulla. 100 nuo- Kesätyöseteli myönnetään relle. Konserniohjeet hyväksytään tammikuussa 2012 Kaikki kuntaan muuttavat saavat Cittaslow-hankkeen puitteissa suunnitellun tervetuliaispaketin. Potato hanke käynnistetään uudelleen uuden hankkeenomistajan johdolla kun rahoitus on saatu. Kesätyöseteli jaetaan nuorille viimeistään Henkilöstöstrategiaa valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tehokas konserniohjaus. Työllistämme nuoria kesätyösetelin avulla. Huvilavuokratonttien myyntiä tehostetaan. Kristiinankaupungin henkilöstöstrategiaa päivitetään vuoden aikana. Kuntakonsernin johto. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -1 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

19 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 540 Yleinen hallinto Hallinto, Muu hallinto, Tilinpäätöserät, Työkyvyn ylläpitäminen Yleinen hallinto Tilivelvolliset Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -146,58-142,87-109, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Toivotamme tänne muuttaneet tervetulleiksi tarjoamalle heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa paikallisista palveluista ja muista paikallisista asioista. Asianomaiset hankkivat kyltit kasitien varrelle. Asetamme jätti-perunan Rakennemuutosprosessin puitteissa ja jokaisen sisääntulotien risteykseen. myös erikseen selvitetään neuvottelukunnan päätöksen Lähetämme jokaiseen kotiin täydellisen version ja sittemmin myös lyhennetyn version, joka on helppo lukea ja omaksua. Asiakirja julkaistaan kokonaisuudessaan myös verkossa. Strategiaa levitetään/ Kaupungin kotisivuja päivitetään yhteistyössä Cittaslow-hankkeen ja elinkeinokeskuksen kanssa. Viestintä- ja markkinointiryhmä laatii lyhennetyn version. mukaisesti mm. hankintoihin, mutta myös erilaisiin tukitoimintoihin (talous, henkilöstöhallinto jne.) liittyvät seudulliset yhteistyömahdollisuudet ja mallit. Uudet kuntalaiset saavat tietopaketin kahden viikon kuluessa siitä, kun kaupunki on saanut tiedon muutosta. Valtatien ja tulotien varrella sijaitsevat mainostaulut pidetään ajantasaisina. Vuoden aikana julkaistaan 2-3 uutiskirjettä. Asuntotonttien markkinointia tehostetaan eri medioiden avulla.

20 markkinoidaan Kristiinankaupungin mallin avulla, joka tekee asiakirjasta asukkaille/kotitalouksille niin mieluisan/tärkeän, että sen käytöstä tulee tapa. Teemme yhteistyötä naapurikuntien kanssa molempia osapuolia hyödyntävällä tavalla. Kustannuspaikalle Tilinpäätöserät merkitään euroa myyntivoittoina. Talousarviossa on yhteinen määräraha kaupungin koko TYKY-toiminnalle, työterveys- ja sairaanhoidolle sekä työsuojelulle. Kuntoutusmääräraha on arvioitu viiden henkilön 14 päivää kestävän kuntoutuksen (TYK- tai ASLAK) palkkakustannuksena. Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 520 Elinkeinotoimi Elinkeinoasiamies, Matkailu, Job-Center/ aikuiset, Job-Center/ Nuoret, Etsivä nuorisotyö, Kristiinankaupunki Cittaslow - kaupunki hanke Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -49,15-66,33-70, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Varmistamme elinkeinoyhtiön käynnistymisen voimallisesti. Kehitämme kitaan ostopalveluna Ab Kristinestads verkkosivustot saadaan valmiiksi - Elinkeinopalvelut ja matkailu han- Kauppaa ja matkailua tukevat elinkeinoyhteistyötä naapurikuntien näringslivscentral Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy:ltä. vuoden aikana. kanssa. Tarkoitukseen on vuonna 2012 varattu Tehostetut aktivointitoimenpiteet. Luomme uusia vakinaisia työpaikkoja euroa. Jokainen nuori huomioidaan. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

21 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Kerromme yhteisessä verkkosivustossa Kristiinankaupungissa tarjolla olevista palveluista. Tukea nuoria heidän syrjäytymisensä ehkäisemiseksi. Etsivä nuorisotyö -hanke toteutetaan saakka. JobCenter-hankkeet jatkuvat seudullisina hankkeina tavoitteena lisätä osallistujien valmiuksia suunnitella ammatti- tai opintouraansa henkilökohtaisen ohjauksen ja työharjoituksen avulla, ennaltaehkäistä nuorten syrjäytyminen ja ryhtyä toimenpiteisiin nuorten syrjäydyttyä. Päätettäessä kunnallisesta osarahoituksesta eri hankkeisiin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon seudulliset tavoitteet (energia, yrittäjyys ja IKT). Määrärahaa varataan maaseudun kehitysohjelmaan, Leader ohjelmaan. Määrärahaa varataan n. kymmeneen parhaillaan toteutettavaan kehittämishankkeeseen ja Suupohjan rannikkoseudun yhteisiin, Pohjanmaan tavoite 3 ohjelman ja muiden vastaavien alueellisten, kansallisten ja EU-ohjelmien puitteissa kehitettäviin uusiin hankkeisiin. Elinkeinokeskus on mukana valmistelemassa päätöstä kaupungin osallistumisesta hankkeeseen sekä sen arviointiin. Kaupunki tarjoaa mielenkiintoisia lopputyöaiheita. Kaupunki tukee opiskelijoiden lopputöitä.

22 Päävastuualue Kustannuspaikat HALLINTOKESKUS 535 Maaseutuelinkeinot Maatalouden hallinto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Toimintatulot 406, , , Toimintamenot , , , Netto , , , Avainluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma Tunnusluvut /asukas -16,45-21,40-20, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Kaupunginhallitus Maaseutuhallinto siirretään Rannikko- 4H:lle maksettava avustus (7 000 Pohjanmaan kuntayhtymän euroa). alaisuuteen Ostopalvelua varten on varattu määrärahaa. Rakennemuutokset Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunitelma Suunitelma Suunitelma määrärahantarve Henkilöstömuutokset; miestyövuosia -2 (+ = lisäys; - = vähennys) Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

23 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Perusturvakeskus Perusturvalautakunta Tilivelvolliset Perusturvalautakunnan jäsenet Åsa Blomstedt, Sari-Milla Ingves, Carita Björne, Peter Nygård, Pia Patoranta, Olli Pursiainen, Ingmar Rosenback, Peder Sahl, Yngve Storsved, Agneta Teir, Merja Uusitalo Perusturvajohtaja Peter Riddar Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas , , , Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Keskuksen palvelut taataan ja sopeutetaan koko väestölle koko elinkaaren ajaksi, joko paikallisena lähipalveluna tai alueellisena palveluna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perhekeskukseen keskitetään lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin ja nuoriin aikuisiin liittyvä osaaminen. Työkykyisen väestön tarpeiden tyydyttämisestä vastaavat lääkärinvastaanotto ja työreveyshuolto. Ikääntyvän väestön tarpeiden tyydyttämiseksi on kehitettävä uusia palvelumuotoja, joissa tähän astista enemmän huomioidaan gerontologiset Keskuksen palvelut ovat yksilökeskeisiä ja palveluja antavat moniammatilliset tiimit, joiden jäsenet edustavat ylintä mahdollista osaamistasoa. Keskus tarjoaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita palveluja. Kasvavien sairaanhoidon ja korjaavien toimenpiteiden kustannusten hillitsemiseksi kehitetään ennalta ehkäisevää työtä ja resursseja kohdistetaan seulontaan ja varhaiseen puuttumiseen.

24 tosiasiat. Tätä tarkoitusta varten suunnitellaan geriatrista osaamiskeskusta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä Kehitetään riittävän tiheät ja helposti saatavissa olevat lähipalvelut käyttöasteesta ja väestötiheydestä riippuen. Alueelliset palvelut käsittävät sellaiset palvelut, joiden ylläpitämiseen oma väestöpohja ei riitä. Asiakkaan kohtaa pätevä ja asiantunteva henkilöstö, joka hyödyntää koko keskuksen osaamista asiakkaan ongelman ratkaisussa. Lääketieteellisten ongelmien lisäksi keskus kohtaa myös yhä monimutkaisempia psyk.sosiaalisia haasteita ja henkilöstön ammattitaitoa vahvistetaan (K5), jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet tarjota apua. Luottamus keskuksen palveluja kohtaan on riittävän suuri, jotta apua hakevat voivat luottaa siihen, että he saavat laadukkaan arvioinnin. Kansanterveystyön suurimmat uhat ovat puutteellinen kyky estää syrjäytymistä sekä kykenemättömyys ottaa puheeksi itsetuhoisia elintapoja. Henkilöstölle annetaan täydennys-koulutusta ja valmiuksia tehostaa työtään myös tältä osin. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6550 Erikoissairaanhoito Vshp, Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot 0,00 0,00 0, Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas , , , Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

25 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Kristiinankaupunki kuuluu kuntayhtymään, jonka tehtävänä on varmistaa korkealaatuisen ja kaksikielisen erikoissairaanhoidon saatavuus sitä tarvitseville ja siitä hyötyville asukkaille. Ne palvelut, joita ei voi tuottaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti hoitotakuun asettamissa aikarajoissa, hankitaan ulkopuolisilta kokonaiskustannusprofiilia huomioivalla ja hoidon laatua takaavalla tavalla. Erikoissairaanhoidon kuluja hillitään paikallisin ja alueellisin, asukkaiden perustarpeita vastaavin palveluin. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat asukkaiden saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Jos potilas ei enää tarvitse erikoissairaanhoidon seurantaa, hänelle taataan välittömästi seuranta perusterveydenhuollossa. Saatavuutta taataan ja parannetaan lisäämällä teknologian käyttöä. Varustustaso taataan joustavaa ja turvallista huolenpitoa ajatellen. Operatiiviset tavoitteet Erikoissairaanhoidon tuottajia arvioidaan jatkuvasti ja niiden toimintaa seurata kustannustehokkuuden ja laadun osalta. Hoitoketjut ja läheteindikaatiot ovat kaikkien käytettävissä. Jokaiselle potilaalle kerrotaan lähetteen kirjoit-tamisen yhteydessä vaihtoehdoista ja hänen tulee voida tehdä päätös varmistettujen tosiasioiden perusteella laadukkaan hoidon takaamiseksi hintaan. kilpailukykyiseen Erikoissairaanhoidon palvelut ovat saavutettavissa ja saatavissa asiakkaan lääketieteellisen tilan edellyttämässä kiirreellisyysjärjestyksessä. Potilaalle tarjotaan korkealaatuista palvelua ja mahdollisuuksien mukaan ilman komplikaatioita. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Psykiatrian avohoidon siirtäminen erikoissairaanhoidosta ,00 en kokonaismuutos , ,

26 Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6520 Perusturvakeskuksen hallinto ja talous Perusturvakeskuksen hallinto, Kehitystyö/projektit, Turvallisuus kotona, Rannikko-Pohjanmaan ky Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -62,17-109,65-203, K5 netto / asukas -7,80-34,23-134,64 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtoryhmä - Hallintopäällikkö Noudatetaan kaupungin antamaa strategiasuunnitelmaa. Tavoitteena on löytää uusiakin projekteja, joita voidaan hyödyntää kustannussäästöhakuisesti. Seurataan PARAS-hankkeen kehitystä jotta voimme huomioida mahdolliset muutokset tulevissa suunnitelmissamme. Tehokkaan hallinnon lisäksi pyritään eri Jatketaan eri kehitysprojekteja, jotka Palvelujen parantamisessa hyödynnetään kehittämiskeinoin täysimääräisesti K5-satsausta. parantamaan kohdistuvat asiakkaan pitkään kotona palveluiden tarjontaa tähtäimenä asumiseen. kokonaiskustannusten säästö pidemmällä aikavälillä. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve Josta K5:n osuus , ,00 Hoitotyön johtaja ja kehittämiskoordinaattori ,00 en kokonaismuutos , , Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

27 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6530 Avohoito Neuvolatoiminta, Lääkärinvastaanotto, Työterveyshuolto, Sairaankuljetus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -300,79-355,90-325, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Annetaan edelleen hyvää hoitoa uuden neuvolatoiminnasta annetun asetuksen mukaisesti. Terveyden edistäminen ja varhainen Lääkärinvastaanotto antaa päivystys- ja ei-kiireellistä hoitoa suositusten mukaisesti. Hyvin toimivaa työterveyshuoltoa asiakkaan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Seurataan koulutuspäivien määrää "koulutuskorttien" avulla ja työhyvinvointia sairauspoissaolopäivien mää-rän avulla. Seurataan sairaanhoitajavastaanoton käyntien määrää sekä lääkäreiden ja sairaanhoitajien välistä tehtävien jakoa. Tehokas hinnoittelu ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Perhekeskuksessa hoidetaan asiakasta moniammatillisesti. Sairaanhoitajien ylläpitäminen muutostilanteessa. Hyvän ammattitaidon ja työhyvinvoinnin monipuolisen vastaanottotoiminnan Tehokkaan ja osaavan hoidon puuttuminen. käyttöönotolla sekä sairaanhoitajien ja antaminen. Tehokas yhteistyö lääkäreiden tehtävien jaolla tehostetaan lääkärinvastaanoton toimialueen toimivuudesta huolehtiminen. lääkärinvastaanoton kanssa. Laitteiden toimintaa. Edistetään työterveyttä ja varhaista puuttumista eri terveysongelmissa. Saatavilla oleva, asiantuntevien hoitajien antama hoito. Saavutettavuus ja lyhyt jono hoidonarviointiin. Tyytyväiset asiakkaat ja parempi terveys. Tehokas hoito ja henkilöstön hyvä yhteishenki. Kehityskeskustelut ja hyvä henkilöstöpolitiikka. Tehokkaan ja kansallisesti vertailukelpoisen hinnoittelujärjestelmän toteuttaminen yhteistyössä Botnia-Seitti -hankkeen kanssa.

28 Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6531 Hammashuolto Hammashuolto Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -61,22-83,59-69, Netto / käynti -43,56-60,01-49, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Ennaltaehkäisevä hammashuolto uuden terveydenhuoltolain mukaan - koululaisten ja vanhusten suun terveyden huomioiminen erityisasemassa. Järjestelmällisen kutsusysteemin ylläpito (kaikille sitä haluaville jo) sen ennaltaehkäisevän luonteen vuoksi. Järkevä ja kurinalainen menojen kontrollointi, tavoitteellinen tulojen saavuttaminen, pyrkimys voitolliseen tulokseen. Henkilöstöresurseissa vajausta 1-2 hammaslääkärin verran ainakin syyskuun 2012 alkuun. Aina on olemassa vaara, että ennenaikainen eläkkeelle jääminen työkyvyttömyyden takia on mahdollista. Sijaisten palkkaaminen ostopalveluna. Investoinneista uusi hoitoyksikkö (hammaslääkärin kone) Ilokaasuhammashoidon aloitus syksyllä Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

29 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Johtava hammaslääkäri Hammashuolto toimii kaikille vauvasta vaariin. Koululaiset saavat lähes kuukausittain hammashuollon valistusta valistushammashoitajan kiertäessä kouluissa ja päiväkodeissa. Suuhygienisti kiertää vanhainkodit ja vuodeosaston ja kehitysvammalaitoksen. Hammashuollossa 2005 käyttöön otettu kutsusysteemi takaa hyvän ennaltaehkäisevän pohjan. Henkilökunnalla on vahva tietotaito ja sitä pidetään yllä mm. koulutuksilla ja välineistön ajanmukaisuudella. Hammashuolto palvelee asiakkaitaan jopa niin, että henkilöstöresurssien niin salliessa voidaan palveluita myydä myös kuntarajojen ulkopuolelle. Panostus: hammassairauksien ehkäisy ja korjaavaa hoitoa. Asiakkaan palvelutaso pidetään ennallaan ja korostetaan kutsusysteemin ennaltaehkäisevää vaikutusta. Koululaisten valistuskäynnit jatkuvat. Vanhusten suun ja hampaiden terveys on yksi tärkeä hyvinvoinnin ja hoivan osa. Jonojen välttäminen tehokkaalla ennaltaehkäisevällä toiminnalla. Hammashoitohenkilökunnan työssäjaksaminen. Koneiden ja välineiden ajanmukaisuus ja kunnossapito. Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6533 Laitoshoito Vuodeosasto, Kristiinakoti, Åldersron palvelukeskus Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -494,57-510,65-584,

30 Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja hoitotyön johtaja Vuodeosaston toiminnan kehittäminen nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi yksiköksi. Tavoitteena on, että laitospaikat vastaavat kansallisia suosituksia. Toiminnassa keskitytään myös erikoissairaanhoidosta tulevien asiakkaiden jatkohoitoon. Kristiinakodissa halutaan antaa hyvää ja yksilöllistä hoitoa sekä toteuttaa kuntouttava työote. Åldersrossa halutaan ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa asiakkaan toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Pyrkimyksenä on saavuttaa kansalliset hyvän hoidon suositukset. Vuodeosasto kehitetään akuuttihoitoa, kuntouttavaa hoitoa ja saattohoitoa antavaksi yksiköksi. Dialyysitoiminta jatkuu. MRSA-henkilöstön avulla parempi vuodeoaston mitoitus (päätös 1 vuosi/kerta). Jonon purkaminen tehokkaan kuntoutuksen ja kotipalvelun sekä Akuuttitiimin kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Nopea diagnosointi, tehokas hoito ja kotihoito. Potilaan hoidossa tehdään yhteistyötä muiden ammattiryhmien ja VKS:n kanssa. Koko henkilöstö osallistuu toimintamuotojen kehittämiseen. Vahvistetaan hoitohenkilöstön yhteenkuuluvuutta. Tehokkaammat hoitomuodot, joiden ansiosta osastosta ei tule potilaiden kotia, vaan heidät kuntoutetaan hyvään elämään omassa asunnossa. Ylläpitämällä ja palauttamalla mahdollisuuksien mukaan asiakkaiden toimintakykyä jokapäiväisen viriketoiminnan avulla. Hoitoketjujen kehittäminen. Asiakas hoidetaan oikeassa paikassa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Hoitohenkilöstöllä on kuntouttava työote. Kuntouttava työote. Hoitoketjuja kehitetään, asiakas oikeassa paikassa. Doctagonin etälääketieteen palveluita hyödynnetään. Hyvinvoiva henkilöstö ja asiakaskunta. Osallistutaan tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Tehokas ja osaava hoitohenkilöstö. Ergonomiset hoitotarvikkeet. Osaston potilasturvallisuuden parantaminen. HaiPro. Fyysisen terveyden sairauspoissaolojen ylläpitäminen harjoittelemalla jokapäiväisiä toimintoja. Riittävä ravinnonsaanti. Hyvä hygienia tulehdusten ja painehaavojen välttämiseksi. Hyvien suhteiden ylläpitäminen asiakkaan omaisiin ja hyvä tiedotus hoitomenetelmistä ja toiminnasta. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen koulutuksiin osallistumalla. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Hoitopäivien määrän seuraaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja seuraaminen. Säännölliset kehityskeskustelut ja osastokokoukset. Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma

31 Kristiinankaupunki Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Rakennemuutokset/ Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma määrärahantarve en kokonaismuutos, , , Päävastuualue Kustannuspaikat PERUSTURVAKESKUS 6534 Täydentävät palvelut Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus, Ravintohuolto, Keskusvarasto, Seulonta (Apteekki vuoteen 2011 saakka) Talous Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Toimintatulot , , , Toimintamenot , , , Netto , , , Tunnusluvut Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Netto / asukas -67,77-73,84-74, Päätöstaso: Kuka tavoitteesta päättää? Kunnan tai tehtäväalueen asemaa, aluetta, väestöä ja kokonaistaloutta koskevat tavoitteet Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Palvelutoiminnan tuotantotavoitteet Strategiset tavoitteet - Valtuusto - Perusturvalautakunta Operatiiviset tavoitteet - Perusturvajohtaja - Ylilääkäri ja Hoitotyön johtaja - Hallintopäälikkö Ennalta ehkäisevät panostukset sekä tuki- ja liikuntaelinten hoito eri ikäryhmissä sekä väestön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Oman terveyden hoitamisen merkitys ja sen vaikutus eri terveyshaittoihin sekä kunnon ja liikuntakyvyn merkitys. Tarvikehankintojen keskittäminen koko kaupungin osalta keskusvarastoon on toteutunut lähes täydellisesti. Aloitetaan ennalta ehkäisevä kotikuntoutus. Noudatetaan perusturvalautakunnan vahvistamaa vanhustenhuoltosuunnitelmaa fysiotera- Toiminnan painopisteenä ovat ennalta ehkäisevät ja konsultatiiviset panokset kuntouttavassa hoidossa. Keskusvaraston tavoitteena on, että osastot tilaavat tuotteet suoraan varastolta sähköisesti. Fysioterapian tavoiteena on lisätä kotoutumismahdollisuuksia neuvonnan ja apuvälineiden avulla. Tuloksellinen kuntoutus toteutetaan asiakkaan kotona. Fysioterapian ja seulonnan osalta panostetaan ennaltaehkäisevään hoitoon. Seulonta- Kotihoidon kuntouttavaa toimintaa kehitetään. Ravintohuollon osalta on tarvetta uusia keittiön vanhahkoa laitteistoa sekä laajentaa tietojärjestelmää keittön aputoimintoihin, esim. henkilökortin käyttäminen aterioiden maksamisessa. Kotikuntoutuskäyntien määrää seurataan. Asiakkaan kokemus tuloksesta. Ravintohuollon ja keskusvaraston tavoitteena on ylläpitää korkeatasoista

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009

KRISTIINANKAUPUNKI. tilinpäätös 2009 KRISTIINANKAUPUNKI tilinpäätös 2009 KAUPUNGINHALLITUS 2010 Kristiinankaupunki Tilinpäätös 2009 3 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto sivu 5 2. Tilinpäätös ja toimintakertomus kuntalain ja kirjanpitolain

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015

ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 ASKOLAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 INVESTOINTISUUNNITELMA 2012-2015 Kunnanhallitus 14.12.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2014 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2016 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION 2014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 RAKENNE

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lopen kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Kunnanhallitus 25.11.2013 ( 279) Valtuusto 9.12.2013 ( 88) 1 VÄHÄN PAREMPAA ARKEA Vuosi 2014 aloitetaan Lopella valtuuston yksimielisesti

Lisätiedot