Suurella Sydämellä. Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurella Sydämellä. Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat"

Transkriptio

1 Suurella Sydämellä Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat Antto Naukkarinen, Timo Väliahde ja Jukka Väliheikki Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi(AMK), kirkon diakoniatyöntekijän virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Naukkarinen, Antto; Väliahde, Timo & Väliheikki, Jukka. Suurella Sydämellä. Diakoninen vapaaehtoistyöprojekti Tampereella. Vapaaehtoisten motivaatio, kokemukset ja kehittämisnäkökulmat. Pieksämäki, kevät 2008, 68 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakoni. Työn tavoitteena oli tutkia Tampereen seurakuntayhtymän alaisuudessa olevaa nuorille aikuisille suunnattua Suurella Sydämellä -projektia. Työssä selvitettiin projektiin osallistuvien vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiota, kokemuksia ja heidän kehittämisnäkökulmiaan. Painotus on nuorissa aikuisissa, mutta myös sitä vanhempien vastaukset käsiteltiin. Tutkimus on lähinnä määrällinen, mutta laadullisiakin kysymyksiä on. Kyselylomake laadittiin Webropol-ohjelmalla ja lähetettiin sähköpostitse yhteensä kolme kertaa. Vastauksia saatiin kaikkiaan 74, joista 18 tuli nuorilta aikuisilta ja loput sitä vanhemmilta. Vastausprosentti oli lopulta 33 %. Vapaaehtoisia motivoi pääasiassa halu auttaa ihmisiä, vapaaehtoistyön tärkeys ja auttamisesta itselle saatu ilo. Taustalla on myös halu saada uusia ystäviä ja uutta sisältöä elämään. Lisäksi moni saa motivaatiota kristinuskosta. Nuorten aikuisten vastaukset eivät paljon poikkea heitä vanhempien vastauksista. Nuoria aikuisia motivoi hiukan vähemmän kristinusko eivätkä he tee vapaaehtoistyötä täyttääkseen vapaa-aikaansa. Nuorista aikuisista useampi tekee vapaaehtoistyötä työkokemuksen takia. Pääasiallisesti kaikille vapaaehtoisille on tullut hyviä kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Heidän panostustaan on arvostettu, he ovat saaneet tehdä mieluisia työtehtäviä ja heillä on ollut voimavaroja vapaaehtoistyöhön. Auttaminen koetaan palkitsevaksi itselle ja merkitykselliseksi avustettavalle. Osallistumistiheys on keskimääräisesti aika harvaa ja nuorilla aikuisilla vielä hiukan harvempaa. Vastaajien mielestä projekti on toimiva ja sen ilmapiiri on hyvä ja kannustava. Yhteisiä tapahtumia vapaaehtoistyöntekijöille toivottiin lisää ja samoin heidän osallistumistaan projektin kehittämiseen. Projektista tiedottamista tulisi kehittää. Asiasanat: vapaaehtoistyö, diakoninen vapaaehtoistyö, diakonia, kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus, motivaatio, nuoret aikuiset. Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Idän yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Naukkarinen Antto, Väliahde Timo & Väliheikki Jukka. Suurella Sydämellä. Diaconal voluntary work project in Tampere. Voluntary workers motivation, experiences and development ideas. 68p., 2 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, Option in Deaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services The aim of this research was to study the motivation, experiences and developing ideas of the volunteers of the Suurella Sydämellä -project, which is a project of the parishes of Tampere. The emphasis is put on young adults, but the answers of the older people are also handled. The research is mainly quantitative, with some qualitative questions in it also. The questionnaire was sent by using the Webropol-program. The questionnaire was sent three times, with the result of 74 answers of which 18 came from young adults and the rest from older people. In the end the response rate was 33%. The volunteers are mainly motivated by the will to help people, the importance of voluntary work and the joy they have in helping others. There is also interest of getting new friends and new substance to life. Many are also motivated by Christian faith. The answers of young adults do not differ much from the answers of the older people. Young adults are a bit less motivated by Christian faith and they don't do voluntary work to fill their spare time. More often than the older people, young adults do voluntary work because of work experience. In most parts the volunteers have had good experiences about voluntary work. Their contribution has been appreciated, they have got to do pleasant tasks and they have had resources to do voluntary work. Helping is seen as rewarding to oneself, and also meaningful to the receiver of help. Majority of the voluntary workers take part quite rarely in voluntary work and young adults even more rarely. Answerers agree that the project works well and that its atmosphere is pleasant and encouraging. Some of them would like have to more common events where voluntary workers could meet each other and others that they would have the possibility to take part in planning of the practical work in the project. Informing about the project should be developed according to few answerers. Keywords: voluntary work, diaconal voluntary work, diaconia, quantitative study, qualitative study, motivation, young adults Deposited at: Diaconia University of Applied Sciences, the library of Diak East

4 Kiitokset! Ensiksi haluamme kiittää Kaikkivaltiasta Isää Jumalaa hänen avustaan opinnäytetyön tekemisessä. Kiitämme Suurella Sydämella-projektin työntekijää Ilkka Kalmanlehtoa aiheen antamisesta, hyvistä ideoista ja luottamuksesta. Kiitokset Seija Markkaselle ohjauksesta ja Leena Ockenströmille ideasta hyödyntää Webropol-ohjelmaa opinnäytetyön tekemisessä ja visuaalisesta ohjauksesta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa (Ef.1:3). Antto Naukkarinen, Timo Väliahde ja Jukka Väliheikki

5 SISÄLLYS 1 JOHDANTO SUURELLA SYDÄMELLÄ Projektin kuvaus Projektin työmuotoja NUORET AIKUISET Nuoren aikuisuuden määritelmä Nuoren aikuisen kehitysvaihe VAPAAEHTOISTYÖ Vapaaehtoistyö Kansalaisaktivismin juuret DIAKONINEN VAPAAEHTOISTYÖ Diakonisen vapaaehtoistyön tausta Kirkko vapaaehtoisyhteisönä Raamattu ja kristillinen ihmiskäsitys MOTIVAATIO VAPAAEHTOISTYÖHÖN Motiiveja vapaaehtoistyöhön Kirkon vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Tutkimuksia nuorten aikuisten vapaaehtoistyöstä Tutkimukset ja kansainvälinen vertailu TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys... 31

6 10 TUTKIMUKSEN TULOKSET Vastaajien perustiedot Tietoja osallistumisesta vapaaehtoistyöhön Motivaatio, kokemukset ja kehittäminen Motivaatio Kokemukset Projektin kehittämisnäkökulmat JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Motivaatio Kokemukset Projektin kehittäminen LÄHTEET LIITTEET LIITE 1: KYSELYN SAATEKIRJELMÄ LIITE 2: KYSELYLOMAKE... 64

7 1 JOHDANTO Selvitämme opinnäytetyössä tamperelaisen Suurella Sydämellä-projektin vapaaehtoisten motivaatiota tehdä vapaaehtoistyötä, ja heidän kokemuksiaan siitä. Myös heidän kehittämisnäkökulmansa projektin suhteen on osa tätä tutkimusta. Saimme aiheen opinnäytetyöllemme projektin johdon tilauksesta, ja tutkimuksen tulokset luovutetaan heille hyödynnettäviksi. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella ja se lähetettiin sähköpostitse kaikille projektin listoilla oleville vapaaehtoistyöntekijöille. Kyselylomakkeen luomisessa käytettiin työkaluna Webropol-ohjelmaa, minkä ansiosta lomakkeen lähettäminen ja aineiston käsittely oli suhteellisen helppoa. Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tutkimuksen kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset, mutta koska eri-ikäisten vapaaehtoisten erotteleminen sähköpostilistalta ei onnistunut, niin lähetimme kyselyn kaikille. Tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska nuorten aikuisten vastausprosentti jäi melko matalaksi. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 33, joka on riittävän hyvä. Tässä yhteydessä kohderymäksi laajennettiin kaikki projektin vapaaehtoiset. Säilytimme nuorten aikuisten ryhmän tutkimuksessa erityisasemassa ja käsittelemme heitä sekä teoria- että tulososiossa myös erillään koko ryhmästä. Vertaamme yli ja alle 30 vuotiaiden vastauksia keskenään. Aihe oli mielestämme kiinnostava, sillä vapaaehtoistyön kehittäminen on ajankohtaista ja tärkeää, ja tulokset hyödyttävät työelämää. Projektin henkilöstö saa tietoa vapaaehtoisista ja he voivat hyödyntää näitä tietoja haluamallaan tavalla. Tutkimusta tehdessämme opimme itsekin uusia asioita vapaaehtoistyöstä. Opinnäytetyön tekijöitä yhdistää henkilökohtainen kokemus vapaaehtoistyön tekemisestä. Uskomme, että vapaaehtoistyön merkitys osana seurakunnan työtä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Haasteita on monia: miten saada ihmiset sitoutumaan vapaaehtoistyöhön? Mikä heitä motivoi? Millaisia kokemuksia heillä on vapaaehtoistyöstä, ja mitkä tekijät pitävät heidät siinä mukana? Tällaisiin kysymyksiin pyrimme vastaamaan. Tutkimusongelma on jaettu tässä työssä kolmeen osaan; motivaatio, kokemukset ja kehittäminen.

8 8 Vapaaehtoistyön tärkeys nyky-yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti. Nykyinen kehitys suuntaa yhä enemmän vastuuta yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijoille. Vapaaehtoistyön merkitys julkisen sektorin työn täydentäjänä korostuu. Siksi vapaaehtoistyön kehittäminen tuntuu meistä tärkeältä ja innostavalta aiheelta. Työn teoriaosuudessa esittelemme Suurella Sydämellä-projektia tarkemmin ja esittelemme teoriatietoa muun muassa vapaaehtoistyöhön, nuoriin aikuisiin, motivaatioon, kristinuskoon ja diakoniaan liittyvää teoriatietoa. Tämän lisäksi kerromme aiemmista vapaaehtoistyöhön liittyvistä tutkimuksista.

9 9 2 SUURELLA SYDÄMELLÄ 2.1 Projektin kuvaus Suurella Sydämellä on Tampereen Diakoniakeskuksen diakoninen vapaaehtoistyöprojekti, jossa on kaksi projektityöntekijää. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset, mutta mukana on kaikenikäisiä ihmisiä. Projektin tarkoituksena on aktivoida nuoria aikuisia mukaan vapaaehtoistyöhön, sillä kyseinen kohderyhmä ei useinkaan ole mukana kirkon diakonisessa vapaaehtoistyössä. Tarkoituksena on myös avata tietä nuorille aikuisille tulla kosketuksiin seurakunnan kanssa. Tämä erityisesti nuorille aikuisille suunnattu projekti on keskittynyt verkkosivujensa kautta olemaan vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten ja työtä välittävien yhteistyötahojen kanssa. Haasteellisena tavoitteena projektissa on saada mukaan kiireisessä elämänvaiheessa olevia nuoria aikuisia. Tähän on pyritty kommunikoimalla samalla kielellä nuorten aikuisten kanssa, mikä osaksi tarkoittaa juuri Internetin käyttöä. Näin nykytekniikan välinein annetaan tälle suurelle ryhmälle mahdollisuus toimia omantunnon kolkuttaessa. (Peltonen 2006.) Läsnäolon kirkko strategiassa Suomen evankelisluterilainen kirkko huomio informaatioteknologian voimakkaan ja nopean kehityksen. Reaaliaikaisuuden ja interaktiivisuuden lisääntyminen muuttaa radikaalisti myös viestinnän perusluonnetta ja sisältöä. Vuorovaikutus henkilökohtaisella tasolla on kirkon elämän perusta. (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2002, ) Suurella Sydämellä-projektin verkkosivuilta löytyy ajankohtaisia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia sekä perustietoa projektin sisällöstä ja siitä miten toimintaan voi päästä mukaan aloituskurssin kautta. Eri yhteistyötahojen työntekijät voivat käydä lisäämässä sivuille tarjolla olevia keikkoja, joihin vapaaehtoiset voivat ilmoittautua. Sivuilla kerrotaan vapaaehtoisten ja vapaaehtoisavun saajien kokemuksia. Pyydä vapaaehtoisapua -kohdasta löytyy yhteystietoja ja miten voi saada esimerkiksi digiboxineuvojan käymään kotona. Verkkosivulla on hyödynnetty vuorovaikutteisilla verkkosivuilla usein käytettyä ideaa usein kysy-

10 10 tyt kysymykset, mikä helpottaa projektista kiinnostuneiden tiedonsaantia. (Suurella Sydämellä 2008.) Projektissa mukana olevat voivat olla myös keskinäisessä kanssakäymisessä verkkoyhteisö Facebook-sivuston kautta. Linkissä kerrotaan heidän käyttävän Facebook-sivustoa aktiivisesti ja projektin kotisivulla on muun muassa Tampereen hiippakunnan piispan Juha Pihkalasta Uncle Sam -malliin piirretty We want you! (Me haluamme sinut) -kuva ja kutsu vapaaehtoistyöhön. Suurella Sydämellä-projektin vapaaehtoistyöpaikkatarjontaa on myös mahdollista seurata itse haluamalla tavalla verkkosivun lisäksi esimerkiksi tilaamalla työpaikkalistan rss-syötteenä sähköpostin aloitussivuille, omille kotisivuille, igoogleen tai Facebookiin. (Suurella Sydämellä 2008.) 2.2 Projektin työmuotoja Projektin kautta toimivat vapaaehtoiset tekevät työtä useissa eri paikoissa ja työmuodoissa. Tarjolla on muun muassa seuraavia työmuotoja: Musta lammas Myötätuuli Epilän toimintakeskus Uusi verso Mummon kammari Paikallisseurakunta Pietarin katulapsityö Digikummi Omahoitajan sijainen Ikäihmisen ulkoiluavustaja Musta Lammas on päiväkeskus, joka auttaa tamperelaisia asunnottomia. Se on monelle päihdeongelmaiselle, asunnottomalle tai muuten syrjäytyneelle ruokapaikka, pesupaikka ja olohuone. Vapaaehtoisia tarvitaan lahjoitettujen vaatteiden järjestelemiseen. Lauantaisin

11 11 vapaaehtoisryhmät valmistavat aamupuuron, kahvin ja lounaan. Opastus tehtäviin annetaan paikan päällä. Epilän toimintakeskuksessa kokoontuu kerran viikossa sählyrinki. Sinne kutsutaan mukaan esimerkiksi opiskelu-, työ- tai kaveriporukalla pelaamaan kehitysvammaisten kanssa. Osallistuminen tähän vapaaehtoistyömuotoon on aina kertaluonteista. (Suurella Sydämellä 2008.) Mummon kammari on ensimmäinen vapaaehtoistyön tukikohta Suomessa, joka aloitti toimintansa vuonna Se on osa Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan diakoniatyötä. Mummon kammarissa autetaan vanhuksia vapaaehtoisvoimin yhdessä ammattiihmisten kanssa. Vapaaehtoistyöntekijä voi olla kotona asuvan vanhuksen asiointiapuna, pyörätuoliavustajana, omaystävänä, saattajana lääkäriin tai pihatyö apuna. Vapaaehtoinen voi toimia myös vanhainkodissa ja sairaalassa papiljottien kiertäjänä, ulkoilukaverina, saattajana, kirjeiden kirjoittajana tai vierellä olijana kuoleman hetkellä. Vapaaehtoisia työskentelee myös teatterin pyörätuoliavustajina, sairaalan narikassa, vanhusten palvelukeskuksissa ja vanhainkodin kahviossa. (Kammarin kuulumiset 2008.) Mummon Kammari perehdyttää vapaaehtoistyöntekijät ja tukee heitä työskentelyssä. Heidän toiminnassaan on mukana yli tuhat vapaaehtoista tukijaa ja seitsemän palkattua työntekijää. Mummon Kammarin toiminnasta viestitään Aamulehden verkkolehdessä ja infosivuilla, Kirkkosanomissa, Aamulehden senioritoiminta-palstalla sekä Suurella Sydämellä-verkkosivustolla. (Kammarin kuulumiset 2008.) Vuonna 2007 toteutetussa televisiolähetysten digitalisoinnissa Suurella Sydämelläprojektin vapaaehtoiset toimivat puhelinneuvojina ja välittivät vanhuksille vapaaehtoisapua. Valtakunnallinen Eläköön Yhteys-kampanja toteutettiin Liikenne- ja viestintäministeriön, Helsinki Mission, Lions-liiton sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen kanssa. Palvelu oli ilmainen ja se oli suunnattu erityisesti niille vanhuksille joilla ei ole omaa tukiverkostoa käytettävissä. Vanhusten auttaminen nähdään projektissa kuuluvan oleellisesti diakoniseen vapaaehtoistyöhön. Suomessa on paljon vanhuksia, jotka asuvat yksin ja viettävät paljon aikaa televisiota katsoen ja radiota kuunnellen. Kampanjassa va-

12 12 paaehtoiset vastasivat neljän viikon aikana noin 9000 puheluun ja välittivät digiboksiasennuspyyntöjä eteenpäin. (Suurella Sydämellä 2008.) 3 NUORET AIKUISET 3.1 Nuoren aikuisuuden määritelmä Nuorten aikuisten ikäryhmä sisältää elämäntilanteiltaan, arvoiltaan ja kulttuuriltaan hyvinkin erilaisia ihmisiä. Ikämäärittelyn vuoksi nuori aikuinen -käsite on hiukan haasteellinen. Valtionhallinnossa nuorina aikuisina pidetään vuotiaita. Pidentyneen nuoruuden kulttuurissa nuoren aikuisuuden ikävaihe voi silti jatkua pitkälti yli 30-vuotiaaksi. Kirkon näkökulmasta nuoret aikuiset ovat henkilöitä, joita seurakuntien nuorisotyö ei enää tavoita. Nuoren aikuisuuden voi määritellä myös tietynlaisena elämänasenteena tai maailmankuvana, jonka tyypillisinä piirteinä pidetään asettumattomuutta, itsenäistymisen ja oman identiteetin muodostumisen vaihetta ja toisaalta elämän ruuhkavuosia. Myös monet pienten lasten vanhemmat pitävät itseään nuorina aikuisina huolimatta vakiintuneesta elämäntilanteesta. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008.) 3.2 Nuoren aikuisen kehitysvaihe Erik H. Eriksonin psykososiaalista kehitysteoriaa tarkastelemalla voimme nähdä nuoren aikuisen kehitysvaiheelle ominaisia asioita. Eri kehitysvaiheiden tehtävät ja haasteet valmistavat ihmistä kohti seuraavaa vaihetta. Kehitysvaiheeseen kuuluvien konfliktien tarkoituksena on synnyttää yksilössä uusia kykyjä ja valmiuksia. Varhaisen aikuisuuden vaihetta aikaisemmin on nuoruus, kouluikä, leikki-ikä, varhaislapsuus ja vauvaikä. Varhaisaikuisuuden kehitystehtävänä on läheisyys, solidaarisuus ja eris-

13 13 täytyminen. Kehitystehtävän voima on rakkaus ja vastakohta poissulkeminen. Ne ovat positiivinen ja negatiivinen puoli, joita kumpaakin tarvitaan tässä vaiheessa, jolloin itsetietoisuuteen tullut nuori aikuinen etsii omaa paikkaansa, tehtäväänsä ja ihmissuhteitaan tässä maailmassa. Aito läheisyys voi olla rakkautta, mutta myös vahvaa yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta ihmisten, aatteiden tai ryhmien kesken. (Dunderfelt 1999, ) Yksilön ja yhteisön suhdetta tarkastellessa Eriksonin mallissa varhainen aikuisuus nähdään ihmissuhteiden ja kontaktien luomisen aikana, jolloin saadaan läheinen kosketus yhteistyömuotoihin ja kilpailuun. Tässä on haasteena yhteiskunnallisen etiikan luominen. (Dunderfelt 1999, 250.) 4 VAPAAEHTOISTYÖ 4.1 Vapaaehtoistyö Sosiaalihallituksen yleiskirjeessä 5/1982 määritellään vapaaehtoistyö lähimmäiseen kohdistuvaksi auttamistyöksi tai jonkin yhteisön tai järjestön tekemäksi auttamistoiminnaksi. (Tiainen 2000, 3.) Vapaaehtoistyön yhteydessä on hyvä tarkastella myös käsitteitä vapaaehtoistoiminta, kolmas sektori, ja kansalaisyhteiskunta. Vapaaehtoistyön käsite painottaa yksilön toimintaa, jossa yksilö tekee oman vapaan tahdon ratkaisun toiminnastaan. Yksilöiden toiminta tapahtuu organisoituna, liittyen siten laajempaan toimintaan. Vapaaehtoistyö ymmärretään yleensä yksilöiden tai ryhmien konkreettiseksi toiminnaksi. Sen vastakohtana on valtion ja muiden julkisten viranomaisten toiminta. Vapaaehtoistyö on läheisessä suhteessa kolmannen sektorin käsitteeseen, jolla kuvataan yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Vapaaehtoistyöntekijän oletetaan toimivan palkatta, mutta vapaaehtoistyötä voi organisoida palkattu työntekijä. (Koskiaho 2001, 16.)

14 14 Vapaaehtoistoiminta on vapaaehtoistyötä organisoivien järjestöjen toimintaa. Suomessa vapaaehtoistoiminnaksi määritellään usein yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehty vapaaehtoinen toiminta johon ei sisälly velvollisuutta. Vapaaehtoistoiminnan ominaispiirteenä pidetään yleismaailmallisesti vapaaehtoisuutta, palkattomuutta sekä toimimista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoisuus merkitsee vapaaehtoista toimintaan ryhtymistä sekä toimimista oman jaksamisen ja kiinnostuksen rajoissa. Eri kulttuurien vapaaehtoistoiminnan määritelmillä on yhteistä se, että vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja pakottamatonta toimintaa, jota tehdään toisten ihmisten tai yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistoiminta on arvokasta toimintaa riippumatta siitä, että voidaanko sen avulla saavuttaa muita hyötyjä. Ihmisellä on tarve ryhmään kuulumiselle ja mielekkäälle toiminnalle. (Hakkarainen & Syrjänen 2003, ) Vapaaehtoistyössä tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Verkostoitumalla saadaan toiminnalle erilaisten organisaatioiden voimavaroja yhteiseen käyttöön. Esimerkiksi seurakuntien, järjestöjen ja viranomaisten yhteistyössä voidaan etsiä toiminnalle resursseja, säästää niitä sekä helpottaa hyvään tulokseen pääsemistä. Verkostoituminen on myös mielekästä päällekkäisten palveluiden ja tuen muotojen karsimisen kannalta. Yhteistyötä voidaan tehdä myös vapaaehtoisten kouluttamisessa. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, ) Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tapahtunut yhteiskunnan palvelujen supistuminen ja se on herättänyt kiivasta keskustelua siitä, mitä palveluita voidaan tuottaa vapaaehtoisvoimin. Kunnille kuuluvia tehtäviä on yritetty siirtää vapaaehtoisten hoidettavaksi. Vapaaehtoistoiminnan ei kuitenkaan pidä korvata ammattilaisten työtä, vaan toimia sen rinnalla. (Harju ym. 2001, 77.) 4.2 Kansalaisaktivismin juuret Nykypäivän kansalaisaktivismi pohjautuu 1800-luvun yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Yhteiskunnalliset liikkeet loivat arvopohjan, jolta ihmisten aktiivinen toiminta kansalaisina

15 15 nousi ja tuli mahdolliseksi. Kansalliset liikkeet mobilisoivat kansalaisia toimimaan tärkeiden ja tavoittelemisen arvoisten asioiden puolesta. Kansanliikkeet loivat kansalaisyhteiskuntaa, jonka tuntomerkkejä ovat ihmisten vapaa yhteenliittyminen, kansalaisaktivismi ja vapaaehtoinen työ. (Markkola 2005, 40.) Suomesta kehittyi ja 80-luvuilla hyvinvointivaltio, jossa korostettiin sosiaalidemokraattisia arvoja. Jotkut ovat sitä mieltä, että hyvinvointivaltio vähentää kansalaisten osallistumista, vapaaehtoistyötä ja sosiaalista altruismia. Tutkimuksia tästä aiheesta on kuitenkin vähän. (Yeung 2004, 73.) 5 DIAKONINEN VAPAAEHTOISTYÖ 5.1 Diakonisen vapaaehtoistoiminnan tausta Kristillisen diakonian katsotaan lähtevän Jeesuksen esimerkistä ja Apostolien tekojen kuudennen luvun kuvaamista tapahtumista. Alkuseurakunnassa olleet hellenistit syyttivät hepreankielisiä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisissä avustusten antamisissa. Näin seurakunta valitsi seitsemän hyvämaineista, hengen ja viisauden täyttämää miestä toimittamaan pöytäpalvelusta. Verbi "diakonein" tarkoittaa pöydässä tapahtuvaa palvelemista. Sana diakonia tarkoittaa sekä aineellisen että hengellisen avun antamista. Kuitenkin on myös mahdollista nähdä, että diakonialla olisi perustansa jo vanhassa testamentissa. Tutkijat keskustelevat nykyään siitä, missä määrin esimerkiksi eräs synagogapalveluksen avustava työntekijäkunta voitaisiin tulkita kristillisen diakonian viran juutalaiseksi prototyypiksi. Levenstamin mukaan hyväntekeväisyysajattelua esiintyy runsaasti vanhassa testamentissa. Esimerkiksi profeetat kehottivat usein ihmisiä lähimmäisenrakkauteen ja palvelemiseen. (Ryökäs 2006, 51.)

16 16 Alkuseurakunnan vaiheiden jälkeen merkittävä asia diakoniselle työlle oli luostareiden toiminta keskiajalla. Niissä perustettiin sairaaloita, vanhainkoteja ja majataloja. Luostarien jäsenet määrättiin huolehtimaan ympäristönsä köyhistä, nälkäisistä, kerjäläisistä ja pyhiinvaeltajista. Uskonpuhdistus muutti kristillisen auttamistyön muotoa. Luterilainen kirkko määräsi luostarien omaisuudet kaupungeille, joiden tehtäväksi annettiin köyhäinkassojen perustaminen. Luterilaisessa yhteiskuntateoriassa esivallan tehtävänä on huolehtia köyhistä, orvoista ja sairaista. Suomessa vastuu köyhäinhoidon järjestämisestä oli seurakunnilla aina 1800-luvun lopulle asti. Siitä eteenpäin vastuu siirtyi kunnille. (Harju ym. 2001, ) 1800-luvulla Suomessa virinnyt diakonia rakentui suurelta osin vapaaehtoisuuden varaan ja vapaaehtoistoiminta organisoitiin silloin lähinnä yhdistysten puitteissa (Aukee & Porio 1998, 70). Suomessa uuteen diakonia-ajatteluun päädyttiin lähinnä Saksasta tulleiden vaikutteiden kautta. Saksassa tuolloin kirkon voimattomuus vastata teollisen yhteiskunnan luomaan köyhyyteen ja hätään synnytti 1800-luvun puolivälissä sisälähetystä korostavan liikkeen. Se organisoitui vapaalle yhdistyspohjalle perustuviksi kaupunkilähetyksiksi. Suomessa varakkuudesta ja hyväntekeväisyydestään tunnettu rouvasväki perusti ja 1900-lukujen vaihteessa Suomeen diakonissayhdistyksiä jotka toteuttivat diakonista vapaaehtoistoimintaa. Helsingissä aloitettiin 1883 Kaupunkilähetystoiminta. Suomen kirkon Sisälähetysseura perustettiin vuonna 1905 Sortavalassa, mistä toiminta sodan jälkeen siirtyi Pieksämäelle. Sisälähetysseuran johtajana toimineen Otto Aarnisalon tavoitteena oli saada diakonia seurakunnan säännölliseksi toiminnaksi. Tämä edellytti uusien säännösten lisäämistä kirkkolakiin diakonian sisällöistä, viran perustamisesta ja koko seurakunnan aktivoimisesta. Sisälähetyksen tarkoituksena oli myös tuoda seurakunnan toiminnan rinnalle uusia työmenetelmiä. (Harju ym. 2001, ) Sodan jälkeen tapahtuneessa avustustoiminnassa on nykymuotoisen vapaaehtoistoiminnan alku, ja siihen liittyvä koulutus aloitettiin 1960-luvulla. Vapaaehtoistyö on vilkastunut 1990-luvulla, ja sen tukipisteiksi on seurakuntiin perustettu Tampereen Mummon kammarin esikuvan mukaisia paikkoja. Vuonna 1997 tällaisia tukipisteitä oli Suomessa lähes 700. Niihin lasketaan myös järjestöjen ja työttömien toimesta perustetut olotilat. (Aukee & Porio 1998, 70.)

17 Kirkko vapaaehtoisyhteisönä Kirkko on pohjimmiltaan vapaaehtoisyhteisö Koskenvesan mukaan. Kirkon toimintaan sisältyy paljon kansalaisyhteiskunnan piirteitä ja nimenomaan diakonian alueella sen toiminta luetaan usein kolmannen sektorin alueeseen kuuluvaksi. Kansalaisyhteiskunta on kansalaisista itsestään lähtevää toimintaa. Kansalaisyhteiskunta on länsimaisessa yhteiskunnassa osa yhteiskuntaa erilaisine toimijoineen. Siitä käytetään usein nimitystä kolmas sektori. (Koskiaho 2002, 446.) Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Näin siis diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. Se kuuluu olennaisesti seurakunnan elämään ja toimintaan. Seurakunnan diakoniatyössä on tarjolla monenlaisia tehtäviä vapaaehtoisille seurakuntalaisille. He voivat monella tapaa kantaa vastuuta lähimmäisistään ja palvella heitä. Vapaaehtoisilla on mahdollisuus olla mukana lähimmäispalvelutoiminnassa, yhteisvastuukeräyksessä, tempauksissa, tukihenkilöinä yms. On tärkeä muistaa, että kaikki diakonia ei tapahdu vain seurakunnan yhteydessä, vaan pääosa siitä eletään todeksi tavallisessa arkisessa elämässä. (Honkkila 2002, ) Diakoniatyöntekijän rooli on muuttunut voimakkaasti. Hän on tänä päivänä yhä enemmän organisaattori, kouluttaja, sielunhoitaja ja viranomaisten ja järjestöjen suuntaan verkostoitunut ammattilainen. Diakoniatyössä toimivien on tärkeää varustaa ihmisiä toimimaan diakoniatyössä. (Honkkila 2002, ) Kirkkolain mukaan jokaisen seurakunnan tulee huolehtia diakoniatyön järjestämisestä, ja jokaisessa seurakunnassa on oltava vähintään yksi diakonian virka (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2008). Kirkon auttamistyön oikeus ja velvollisuus nousevat Uudesta testamentista ja Jeesuksen omasta esimerkistä. Kirkon vapaaehtoistoiminta perustuu kristinuskon näkemykseen, jonka mukaan ihmiset ovat kaikki toistensa lähimmäisiä. Kirkon tavoitteena on noudattaa universaalisen yhteisvastuun ja vastuunkannon periaatetta. Se korostaa rajojen rikkomista eri kansallisuuksien ja kansanryhmien välillä. Kaikki ovat Jumalan edessä samanarvoisia. Evanke-

18 18 liumin vapaudensanoma kuuluu kaikille, joten kaikilla on vastuu auttaa lähimmäisiä. (Harju ym. 2001, 17.) Aikaisemmat vapaaehtoistyön ja vapaaehtoistoiminnan tutkimukset ovat keskittyneet pääasiallisesti kahteen asiaan: yhteisöllisyyteen ja kirkossa käyntiin. Esimerkiksi Wilson ja Janonski ovat löytäneet viitteitä siitä, että kirkon jäsenyys saattaa lisätä vapaaehtoisena toimimista, mutta vain tietyissä tunnustuskunnissa ja tietyn ikäisten ihmisten parissa. Tutkimus kirkossa kävijöistä osoittaa, että ne jotka tekevät vapaaehtoistyötä ovat myös viikoittain kirkossa kävijöitä. (Yeung 2004, 44.) 5.3 Raamattu ja kristillinen ihmiskäsitys Raamatulla on keskeinen asema luterilaisessa perinteessä sen vuoksi, että se kertoo Jumalan rakkaudesta. Raamattu välittää ilosanoman ja Jumala pyrkii sanan kautta herättämään uskon. Tuomo Mannermaan mukaan pyhitys on sekä tahdon, että järjen alueella yksin uskossa vaikuttavan Kristuksen työtä. Kun Kristus on ihmisessä, Hän myös toimii ihmisessä. (Ryökäs 2006, ) Kultainen sääntö sanoo, että Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12). Tämä sääntö haastaa meitä ajattelemaan lähimmäisemme parasta eikä pelkästään omaa parastamme. Aina emme kuitenkaan tiedä lähimmäisemme avuntarvetta. Tällöin on hyvä noudattaa Jeesuksen esimerkkiä, kun hän auttaessaan ihmisiä kysyi heiltä "Mitä sinä tahtoisit, että minä sinulle tekisin?" Vapaaehtoistyö on keino osoittaa lähimmäisenrakkautta käytännössä Paavali kuvaa seurakuntaa Kristuksen ruumiina, jossa on useita jäseniä, joilla on erilaisia tehtäviä. Kaikki jäsenet kuuluvat yhteen Kristuksessa ja rakentavat yhdessä seurakuntaa lahjoillaan. Diakonia on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä eikä pelkästään palkatuille työntekijöille kuuluva asia. (Tiainen 2000, 6.) Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa: "Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opet-

19 19 tajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen (Ef. 4:11-12). Raamattu sanoo rakkauden kaksoiskäskyssä: "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi". Nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat yhtäaikaista Jumalan ja lähimmäisen rakastamista. Ihminen ei voi antaa toiselle ihmiselle mitään sellaista mitä ei ole Jumalalta ensin itse saanut. Niinpä ihminen tarvitsee ensin itse sitä kokemusta, että Jumala rakastaa häntä ennen kuin hän voi rakastaa Jumalaa. Samalla tavoin ihminen ottaa vastaa Jumalan rakkautta ja suuntaa sen auttamisena muita ihmisiä kohtaan. (Harju ym. 2001, 27.) Jumalan rakkaus on luonteeltaan erilaista kuin ihmisen rakkaus. Mannermaa tulkitsee Lutherin näkemystä Jumalan rakkaudesta niin, että toisin kuin ihmisen rakkaus Jumalan rakkaus ei tavoittele hyvää kohteestaan, vaan vuodattaa sille sitä. (Mannermaa 1995, 11.) Kristillinen ihmiskäsitys eroaa naturalistisesta ihmiskäsityksestä siten, että ihmistä ei nähdä ainoastaan luontokappaleena. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan kuva ja vastuussa tekemisistään Luojalle. (Harju ym. 2001, 28.) Jokainen yksilöihminen on tärkeä luomis- ja lunastustyön perusteella (Tiainen 2000, 6). Raamatullinen ihmiskäsitys eroaa idealistisesta ihmiskäsityksestä siinä, että idealistinen näkemys korostaa ihmisen omaa henkisyyttä kun taas Raamatullinen näkemys korostaa ihmisen riippuvuutta Jumalasta. Kristilliseen uskoon kuuluu, että ihminen antaa toiselle ihmiselle Jumalalta saamansa rakkauden ja elämänlahjan. (Harju ym. 2001, 28.) 6 MOTIVAATIO VAPAAEHTOISTYÖHÖN 6.1 Motiiveja vapaaehtoistyöhön Motivaatio on alun perin johdettu latinan sanasta movere, joka tarkoittaa liikkumista. Motivaation kantasanana on motiivi. Niillä on yleisesti tarkoitettu tarpeita, haluja, viettejä, sisäi-

20 20 siä yllykkeitä sekä palkkioita ja rangaistuksia. Motiivien katsotaan antavan suunnan yksilön käyttäytymiselle. Ruohotie lainaa Peltosen määritelmää motivaatiosta Motivaatio on yksilön tila, joka määrää, miten vireästi -- ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu. (Ruohotie 1998, ) Nuttinin relationaalisessa motivaatioteoriassa nähdään, että motiivi on yksilön sisäisen tarpeen ja sen ulkoisen kohteen välinen suhde. Yksilö tyydyttää siis tarpeensa ulkoisen maailman kohteilla. Näin ollen motivaatiota ei voi tarkastella enää pelkästään sisäisenä motivaationa. Ihmisellä on mielikuva siitä mihin hän pyrkii ja mikä häntä motivoi. Nämä mielikuvat eli representaatiot ovat keskeisiä Nuttinin teoriassa. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, ) Vapaaehtoistyöntekijöillä on monenlaisia motiiveja tehdä vapaaehtoistyötä. Osa motiiveista näyttää liittyvän eri elämäntilanteisiin, menneisyyden kokemuksiin, maailman ajankohtaisiin asioihin, henkilökohtaisiin tarpeisiin, luonteenpiirteisiin ja mieltymyksiin. Vapaaehtoistyöllä tuntuu olevan eri merkityksiä saman henkilön eri elämänvaiheissa. Ihminen pyrkii löytämään vastauksia siihen, että mitä hän haluaa tehdä, mitä arvostaa tai mihin on järkevää käyttää aikaa. Aina uudessa elämänvaiheessa ihminen saa mahdollisuuden luopua aikaisemmin käytetyistä toimintatavoista ja kohdata uusia asioita elämässään. (Hakkarainen 2004, 21.) Vapaaehtoistoiminnassa tulee esiin arvoihin, ihmiskuvaan ja maailmankatsomukseen liittyvät asiat. Vapaaehtoistyötä tehdessään ihminen näyttää saavan tilaa ja luvan toteuttaa tai pyrkiä kohti jotakin sellaista mitä hän on aina elämältä halunnut: yhteisöllisyyttä, sisältöä, yhteisvastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Monesti vapaaehtoistyöntekijät kertovat vapaaehtoistyön antavan elämänlaatua, iloa, toivoa, hyvinvointia ja tuovan muutosta elämään. Vapaaehtoistoimijat tuottavat luonnollisesti arvokasta ja mittaamatonta hyvää oloa toisille ihmisille. (Hakkarainen 2004, 21.) Vapaaehtoisuus koetaan monella tapaa palkitsevaksi. Useat kokevat valitsemansa vapaaehtoistyömuodon tärkeäksi ja konkreettiseksi. Vapaaehtoistyöntekijä hyötyy tekemästään

21 21 työstä myös emotionaalisella tasolla. Siitä saa yksilöllisyyden ja henkilökohtaisen täyttymyksen tunteita, kuten myös hyvinvointia ja turvallisuuden tunteita. Siitä saa onnistumisen kokemuksia ja tunteen siitä, että on tarpeellinen yhteiskunnalle ja osa yhteiskuntaa. (Yeung 2004, 93.) Vapaaehtoistyöhön lähdetään usein sen vuoksi, että halutaan oppia uusia asioita itsestä ja yleensä uusia asioita. Uuden oppimisen merkitys korostuu varsinkin nuorilla. Itsetunnon vahvistuminen on myös tärkeä motiivi. Vapaaehtoistyötä tekemällä ihminen kokee itsensä tarpeelliseksi. Tämä korostuu varsinkin niiden kohdalla, jotka ovat siirtyneet pois työelämästä tai siirtyneet eläkkeelle. Ystävystyminen, uusiin ihmisiin tutustuminen ja ryhmään kuuluminen ovat myös tärkeitä syitä lähteä vapaaehtoistyöhön. Jotkut tekevät vapaaehtoistyötä työuran vuoksi. Vapaaehtoistyö voi edistää pääsyä työmarkkinoille ja se voi antaa kokemuksia joilla on merkitystä myöhemmin. Vapaaehtoistyössä voi myös hyödyntää ammatissa opittuja taitoja ja tietoja toisella tavalla ja eri näkökulmasta kuin työelämässä. (Hakkarainen 2004, 21.) Viimeaikaisista empiirisistä tutkimuksista on saatu hyvää aineistoa vapaaehtoistyöstä. Ihmiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön monista eri syistä. Ihmiset haluavat tehdä vapaaehtoistyön kokemuksesta nautittavan. Toisten auttamisesta saatu tyydytys on kaikkien eri-ikäisten ihmisten tärkeä vapaaehtoistyöhön osallistumisen motiivi. Hätä lähimmäisestä pysyy yhtenä keskeisenä motivaation lähteenä. On kuitenkin selvää, että vapaaehtoistyöhön ei osallistuta pelkästään altruistisista syistä. (Yeung 2004, ) Altruismilla tarkoitetaan sellaista inhimillistä asennetta ja toimintaa, jolla on päämääränä toisten ihmisten hyvän edistäminen ilman pyrkimystä oman edun turvaamiseen tai oman hyvän lisäämiseen. Tämän vastakohtana on egoistinen asenne, jonka mukainen toiminta tähtää aina henkilön oman edun turvaamiseen tai lisäämiseen. Täysin puhtaassa egoismissa ihminen tavoittelee toiminnallaan vain omaa etuaan eikä kiinnitä huomiota toisten hyvään. (Raunio 2000, 47.)

22 22 Puhuttaessa toiminnan motivaatiosta on tarpeellista erottaa toiminnan varsinainen päämäärä ja toiminnan seuraukset. Altruistisesta toiminnasta saattaa olla kyllä etua tai hyötyä, mutta mikäli ihminen toimii altruismin pohjalta, tällaisen edun saaminen ei ratkaise sitä, ryhtyykö hän toimintaan vai ei. Hänen toimintansa ei siis ole riippuvainen siitä, seuraako siitä hänelle itselleen jotain hyvää. (Raunio 2000, 47.) Länsimaisissa markkinatalousyhteiskunnissa on ratkaistu altruismin ja egoismin välinen ongelma antamalla kummallekin oma alueensa. Esimerkiksi taloudessa toiminnan motivaatioperustana on usein yksilöiden egoismi ja politiikassa useimmiten yhteiskunnallisten ryhmien etu. Kansalaisten vapaaehtoistoiminnassa ja hyväntekeväisyydessä painottuu altruistinen motivaatio. Pohjoismaat kuuluvat kuitenkin niiden maiden joukkoon, joissa jako egoismin ja altruismin alueisiin ei itsestään selvästi ole voimassa. Täällä suuri osa hyväntekeväisyysjärjestöjen tehtävistä nähdään julkisen vallan eli valtion ja kuntien tehtäviin kuuluviksi. Tämän vuoksi saattaa näyttää, että ihmiset ovat itsekkäitä ja haluttomia toimimaan toisten hyväksi vaikka ensisijaisesti on kyse toisenlaisesta tavasta toimia toisten hyväksi. Taustalla näyttää vaikuttavan luterilaisuudelle ominainen pyrkimys ulottaa tietynlainen altruismi koko yhteiskunnan perusmotivaatioksi. Luterilaisen käsityksen mukaan ihmisen toiminnan perimmäinen motivaatio on kuitenkin oman edun tavoittelu. Yhtä olennaista on myös omaa etuaan tavoittelevaan ihmiseen kohdistuva pyyteettömän rakkauden vaatimus. Itsekkyyden asennetta vastaan tulee taistella kaikilla elämänalueilla, myös taloudessa ja politiikassa. (Raunio 2000, ) Sosiaalipsykologian näkökulmasta katsottuna vapaaehtoistoiminnan kautta voi oppia prososiaalisuutta. Professori Antti Eskolan mukaan toisen ihmisen vapaaehtoinen auttaminen esimerkiksi työpaikalla tai omassa asuinyhteisössä on prososiaalista käyttäytymistä. Vastavuoroisesti avuntarvitsijan ohi katsominen tai tarkoituksellinen pyrkimys tuottaa toiselle harmia tai vahinkoa ovat antisosiaalista käyttäytymistä. (Eskola 2001, 203.) Prososiaalista käyttäytymistä voi syntyä ihmisen oppiessa, että maailma ei ole aina ja kaikille oikeudenmukainen paikka ja, että itseään jollain lailla vähäosaisemman auttaminen ei ole ujostelun aihe, vaan se osoittaa rohkeutta ja on kunnioitettavaa. Vapaaehtoistyössä voi

23 23 oppia näitä asioita, koska siinä ei luoteta vain teorialuentoihin vaan myös arkikokemuksesta oppimiseen. (Eskola 2001, 207.) 6.2 Kirkon vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit Luterilaisten tunnustuskirjojen laatijat pitivät tärkeimpänä ohjeenaan periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Raamatun mukaan (Suomen evankelisluterilainen kirkko 2008). Tämän periaatteen avulla voimme myös löytää kristillisiä perusteita hyvien tekojen ja uskon merkitykselle ja niiden keskinäiselle suhteelle. Uskosta ja hyvistä teoista opetetaan Augsburgin tunnustuksessa niin, että meidän tekomme eivät voi sovittaa Jumalaa. Teoilla ei voida ansaita syntien anteeksiantamusta ja armoa, vaan sen me saavutamme yksin uskon kautta uskoessamme, että meidät otetaan armoon Kristuksen tähden. Jeesus Kristus yksin on asetettu välittäjäksi ja sovituksen välineeksi, jonka kautta Isä sovitetaan. Tämän vuoksi se, joka luottaa siihen, että hän teoilla ansaitsee armon, hyljeksii Kristuksen ansiota ja armoa ja etsii tietä Jumalan luokse ilman Kristusta ihmisvoimin, vaikka Kristus on sanonut itsestään Minä olen tie, totuus ja elämä (Joh. 14:6). Apostoli Paavali käsittelee tätä oppia uskosta kaikkialla Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta (Ef. 2:8-9). (Augsburgin tunnustus 1980, 20.) Paavali jatkaa kirjeessään efesolaisille: Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme (Ef. 2:10). Hyvien tekojen tekeminen ei ole välttämätöntä sen takia, että luottaisimme niillä ansaitsevamme armon. Sen sijaan ne ovat välttämättömiä, koska ne ovat Jumalan tahto. Ainoastaan uskolla vastaanotetaan syntien anteeksiantamus ja armo. Koska uskolla otetaan vastaan Pyhä Henki, niin sydämet uudistuvat heti ja saavat uuden mielensuunnan, niin että ne voivat saada aikaan hyviä tekoja. (Augsburgin tunnustus 1980, 22.)

24 24 Kirkon vapaaehtoistyöntekijöillä on myös erilaisia motiiveja tehdä vapaaehtoistyötä. Monet toimintamuodot toivottavat tervetulleiksi kaikki halukkaat, kirkkoon kuuluvat ja kirkkoon kuulumattomat. Niinpä motiivit osallistua vapaaehtoistyöhön ovat moninaiset. Ruotsissa on tutkittu empiirisesti eri osallistujatyyppejä, jotka tekevät vapaaehtoistyötä. Näitä tuloksia voitaneen soveltaa suomalaisen vapaaehtoistyön kontekstiin. Nämä osallistujatyypit jaetaan neljään osaan. (Koskiaho 2002, ) Ensimmäinen on kriittinen rationalisti. Nämä ovat usein miehiä, jotka arvostavat perinteisiä politiikan ja talouden toimintatapoja. He myös suhtautuvat maailmaan rationaalisesti ja kriittisesti, eivätkä turhia tunteile. Tällainen ihmistyyppi hakeutuu usein kirkossa vaaliehdokkaaksi, puheenjohtajiksi ja yleisesti johtamistehtäviin. Toinen perustyyppi osallistuu vapaaehtoistyöhön solidaarisuuden vuoksi ja he ovat usein naisia. Heitä ei niinkään kiinnosta puoluepolitiikka, vaan heille omasta jakaminen ja empaattisuus toimivat motiiveina. Kirkon piirissä tällaisia ovat muun muassa Martat. (Koskiaho 2002, 450.) Kolmannelle tyypille motiivina toimii lainkuuliaisuus. He ajattelevat, että lait ja määräykset ovat sitä varten, että niitä noudatetaan jotta yhteiselo onnistuisi yhteiskunnassa. Kirkossa tähän ryhmään kuuluvat osallistuvat ahkerasti erinäisiin tilaisuuksiin. Monet tähän ryhmään kuuluvista ovat ikääntyviä kansalaisia. Viimeinen tyyppi on puuhaihminen, joka myös toimii johtotehtävissä, kilpaillen kriittisen rationalistin kanssa. Tällaiset uudistajapuurtajat kirkossa luovat uusia toimintamuotoja ja ovat siis siten kirkollisten uudistusten takana. (Koskiaho 2002, 450.) Ruotsalaistutkimuksen mukaan kaikille näille eri tyypeille pitäisi olla jotain tarjottavaa. Jotta siinä onnistuttaisiin, on hyvien sosiaalisten suhteiden luominen tärkeää. Jotkut kirkon vapaaehtoistyöntekijöistä haluavat pitempää sitoutumista, mutta toiset taas eivät. Kirkossa on paljon sellaista vapaaehtoistoimintaa, missä vastuullinen osallistuminen on vapaaehtoista. Pitkäaikaista sitoutumista ovat muun muassa pyhäkoulun johtaminen tai aikuispiirin vetäminen. Tällaista osallistumista motivoivat uskonnolliset syyt, altruismi, toisten auttamisen halu, halu saada jotain hyvää aikaan, henkisen tai fyysisen yksinäisyyden tai oman turvattomuuden torjuminen, uusien kontaktien saaminen tai kieltäytymisen vaikeus. Kieltäy-

25 25 tymisen vaikeus näkyy esimerkiksi siten, kun joku henkilö osoittautuu innokkaaksi osallistujaksi. Häneltä pyydetään pikku palveluksia, ja koska hän ei tohdi kieltäytyä, karttuu hänelle lisää vapaaehtoistyötehtäviä. (Koskiaho 2002, 451.) 7 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 7.1 Tutkimuksia nuorten aikuisten vapaaehtoistyöstä Koko Suomen väestöstä haastateltiin Anne Birgitta Yeungin tutkimuksessa 997:ää vuotiasta henkilöä vapaaehtoistyöhön liittyen. Aineisto kerättiin kotihaastatteluina. Kyselytutkimuksen mukaan vuotiaista nuorista 39 % on mukana vapaaehtoistoiminnassa, mikä on hiukan suomalaisten keskiarvoa enemmän. On tärkeää huomata, että 58 % vapaaehtoistoiminnan ulkopuolisista nuorista ilmoittaa, että olisi halukas tulemaan mukaan toimintaan, jos heitä siihen vain pyydettäisiin. Huomattavaa on myös, että siinä missä 40 % kaikista suomalaisista on sitä mieltä, että eivät tulisi mukaan vapaaehtoistyöhön vaikka pyydettäisiin, on sama luku nuorilla vain 25 %. Lisäksi vapaaehtoistyössä olevat nuoret käyttävät vapaaehtoistyöhön runsaammin aikaa kuin muut. Keskiverto suomalainen vapaaehtoinen tekee vapaaehtoistyötä n. 17,5 tuntia kuukaudessa, kun taas nuoret tekevät yli 19 tuntia. (Yeung 2002, 56.) Tutkimuksesta käy ilmi, että vain yksi sadasta suomalaisnuoresta kokee vapaaehtoistoimintaan osallistumattomuutensa syyksi sen, että se ei kiinnosta. Useammin on kyse siitä, ettei olla ajateltu kyseistä toimintaa. Nuoret ovat muita epätietoisempia mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoistoimintaan. Siksi tarvitaan juuri heille suunnattua informaatiota ja kannustusta. Ydinkysymyksenä on Yeungin mukaan se, että miten nuoret saataisiin huomaamaan vapaaehtoistoiminnan lukuisat muodot. Nuorten sydäntä lähellä olevia vapaaehtoistyön muotoja ovat etenkin lapsi- ja nuorisotyö, urheilu sekä terveys- ja sosiaalipalvelut. (Yeung 2002, )

26 26 European Values Systems Study (EVS) ja World Values Survey tutkimuksissa on suurelta osin yhtenevin, strukturoiduin kyselyin kartoitettu eri maiden kansalaisten toimintaa sekä yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita. Suomen Gallup on toiminut suomalaisen aineistonkeruun päärahoittajana. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2008.) Haastattelututkimuksin kerätyssä aineistossa vastaajille tarjottiin useita vapaaehtoistoiminnan muotoja vastausvaihtoehdoiksi, joista he saivat valita niin monta vastausvaihtoehtoa, kuin heitä kuvaamaan sopi (Yeung & Grönlund 2005, 174). Suomalaisista nuorista aikuisista 71 % ei toimi eikä voisi kuvitella toimivansa kirkon tai muun uskonnollisen yhteisön vapaaehtoistyössä World Values-aineiston mukaan. Nuoret aikuiset saattavat kokea kirkon itselleen etäiseksi ja kenties vanhanaikaiseksi. Vastanneista 24 % ei toimi, mutta voisi ajatella toimivansa ja 4 % toimii kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä vapaaehtoisena. (Yeung & Grönlund 2005, ) Nuoret aikuiset ovat kirkolle positiivinen haaste. He eivät torju kirkkoa ja kristinuskoa ehdottomasti, mutta arvioivat sitä tarkasti odottaen sekä älyllistä että hengellistä merkitystä ja syvyyttä. Kati Niemelä on tutkinut kirkosta eroamisen syitä. Nuorten aikuisten kohdalla tutkimuksessa käy ilmi, että heidän ajatusmaailmansa on individualistisen vaativa. Heidän täytyy kokea asiat henkilökohtaisesti tärkeiksi, eikä heille riitä jäsenyyden perusteeksi vain jonkin asian yhteiskunnallinen tai kulttuurillinen merkityksellisyys. (Niemelä 2006.) Vuonna 2004 Kirkon Tutkimuskeskuksen puhelinhaastattelussa tuhannelta pääkaupunkiseudulla asuvalta nuorelta aikuiselta tiedusteltiin heidän suhdettaan vapaaehtoistyöhön. Kyselyyn osallistuneista 710 vastasi, että eivät toimi vapaaehtoistyössä. Syytä kysyttäessä suurin osa heistä ilmoitti, että tärkein syy oli ajan puute (79 %). Toisena mainittiin oma saamattomuus tai laiskuus (48 %). Kolmantena syynä ilmoitettiin, että heitä ei koskaan ole pyydetty mukaan vapaaehtoistyöhön (42 %). Neljäntenä syynä sanottiin olevan se, että ystävät eivät osallistu vapaaehtoistyöhön (28 %). Vain pieni osa heistä vastasi, että vapaaehtoistyö ei kiinnosta. (Yeung & Grönlund 2005, )

27 Tutkimukset ja kansainvälinen vertailu Kirkon vapaaehtoistyötä ei ole tutkittu monissakaan suomalaisissa tai eurooppalaisissa voittoa tavoittelemattoman sektorin tutkimuksissa. Useimmat suomalaiset tutkimukset aiheesta ovat väitöskirjoja. Euroopan ja Suomen vapaaehtoistyön ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ymmärtämiseksi vaaditaan syvempää ymmärtämistä uskonnollisista, eettisistä ja arvoihin liittyvistä asioista, kuin myös kirkon tuntemista instituutiona. Suurin osa vapaaehtoistyöntekijöiden motivaation tutkimuksista tulee Yhdysvalloista, vain hiukan Euroopasta ja sitäkin vähemmän pohjoismaista. (Yeung 2004, 40.) European Value Study (EVS)-tutkimuksessa koottiin Euroopan alueella tietoa vapaaehtoistyöhön osallistumisen aktiivisuudesta 1980-luvun alusta 2000-luvulle. Yeung käsittelee kirjassaan Individually Together, Volunteering in late modernity: social work in the Finnish church, EVS-aineiston tuloksia. Vertailun kohteena ovat; Ranska, Britannia, Italia, Tanska, Belgia, Espanja, Norja, Islanti ja Suomi. Vapaaehtoistyön määrä näyttää kasvaneen kaikissa kohdemaissa Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta. Kirkon vapaaehtoistyöhön osallistuminen on lisääntynyt Italiassa, Tanskassa ja Suomessa, ja pysynyt tasaisen alhaisella tasolla Islannissa. Nousu Suomen vapaaehtoistyöhön osallistumisessa voidaan selittää 1990-luvun lamalla. Tällöin osallistuminen kirkon vapaaehtoistyöhön kasvoi suomalaisten keskuudessa 2,9 prosentista 6,5 prosenttiin luvulle tultaessa sama luku oli jo 7,1 %. Italia, Belgia ja Suomi olivat 1990-luvulta 2000-luvulle johtavia maita kirkon vapaaehtoistyöhön osallistumisen aktiivisuudessa. (Yeung 2004, )

28 28 8 TUTKIMUSONGELMAT Tässä työssä tutkimme tamperelaista Suurella Sydämellä-vapaaehtoistyöprojektia. Tutkimusongelmamme ovat: Mitkä asiat motivoivat projektin vapaaehtoisia osallistumaan vapaaehtoistyöhön? Minkälaisia kokemuksia heille on karttunut vapaaehtoistyöstä? Miten he kehittäisivät projektia? Tutkimuksen idea tuli työelämän suunnasta. Ryhmämme jäsen Timo Väliahde tapasi projektityöntekijä Ilkka Kalmanlehdon kesällä 2006 Tampereen seurakuntayhtymän maahanmuuttajaleirillä. Kalmanlehdolta tuli ajatus kyselytutkimuksesta vapaaehtoistyöntekijöille. Alkuperäinen ajatus oli tiedustella vapaaehtoisilta heidän motivaatiotaan tehdä vapaaehtoistyötä, ja seurakunnan palkatuilta työntekijöiltä sitä, onko vapaaehtoistyöntekijöiden panoksesta todellista hyötyä seurakunnan työlle. Päätimme tarttua haasteeseen, mutta rajasimme työn niin, että teimme kyselyn vain vapaaehtoisille, sillä toisen tutkimuksen mukaan ottaminen olisi tehnyt opinnäytetyöstämme liian laajan. 9 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 9.1 Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmät Kvantitatiivista tutkimusta käytetään melko paljon sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä ja sen alkujuuret ovat luonnontieteissä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Taustalla on se ajatus, että todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. Tällaisen ajattelutavan on synnyttänyt loogiseksi positivismiksi nimetty filosofinen suuntaus, joka korosti sitä, että kaikki tieto on peräisin suorasta aistiha-

29 29 vainnosta ja loogisesta päättelystä, joka perustuu näihin havaintoihin. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 135.) Ihmiset tulkitsevat ja asettavat kysymyksiä kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta ja sillä ymmärryksellä, joka heillä on. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat ymmärtää saman asian monella eri tavalla. Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksena kuvata moninaista, todellista elämää. Tutkimuksessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti eri osiin. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen tutkimus on kiinnostunut asioista, joita ei voi yksinkertaisella tavalla mitata määrällisesti. Laadullinen tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen millainen jokin on? (Hirsijärvi ym. 2007, ) Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat käytännössä vaikeat erottaa tarkasti toisistaan, ja siksi niiden lähestymistavat täydentävät toisiaan (Hirsijärvi ym. 2007, 132). Tutkimuksen kohteena olivat Tampereen seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen alaisen Suurella Sydämellä-projektin vapaaehtoiset. Projektityöntekijä lähetti meille kohderyhmän sähköpostiosoitteita, jotta pystyimme lähettämään heille Webropol-ohjelmalla laaditun sähköpostikyselyn. Kyselyyn vastattiin nimettömästi, joten edes tutkimuksen tekijät eivät voi yhdistää vastauksia kehenkään tiettyyn vastaajaan. Kyselymme on pääasiassa kvantitatiivinen, mutta joukossa on myös useita kvalitatiivisia avoimia kysymyksiä. Kvantitatiiviset kysymykset koostuvat väittämistä ja monivalintakysymyksistä. Koimme kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän parhaaksi, jotta saisimme tutkimusaineistoksi mahdollisimman monen vastaajan kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja projektista. Lisäksi kvantitatiivinen tutkimus on käytännöllinen toteuttaa. Laadulliset kysymykset näimme tärkeiksi, sillä niiden kautta ihmiset pystyvät kertomaan subjektiivisista kokemuksistaan ja näin heille tulee mahdollisuus tulla kuulluksi. On mahdollista myös, että vastatessa vain määrällisiin kysymyksiin jotain tärkeää jäisi sanomatta. Avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten analysoinnissa jaoimme vastauksia teemoihin yhteisten nimittäjien mukaan ja esittelimme tulososiossa osan vastauksista suorina lainauksina.

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN!

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! Marita Rentola Tuija Tolvanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö FINAL PAPER ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön Juha Pohjois-Koivisto Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi-

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA

TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA TUKIHENKILÖIDEN REKRYTOINTI EHKÄISEVÄSSÄ LASTENSUOJELUTYÖSSÄ IISALMESSA Opinnäytetyö Irene Korhonen Heli Partanen Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjaus Sosiaalikasvatus Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta

TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta TUKEA NUORILLE REUMAATIKOILLE Vertaistukea, tietoa ja yhteisöllisyyttä Tulenuori-nettisivuilta Ilkka Kähkönen ja Heikki Palosaari Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä

Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä YHDEKSÄN ON ENEMMÄN KUIN YKSI Tiimit seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kehittäjinä Anne Viljanen Opinnäytetyö 1.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Maarit Karhula & Terttu Laitala KOKEMUKSIA SUOMEN PUNAISEN RISTIN YSTÄVÄPALVELUSTA

Maarit Karhula & Terttu Laitala KOKEMUKSIA SUOMEN PUNAISEN RISTIN YSTÄVÄPALVELUSTA Maarit Karhula & Terttu Laitala KOKEMUKSIA SUOMEN PUNAISEN RISTIN YSTÄVÄPALVELUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Tammikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti

KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti KRITO- TYÖ OSANA KIRKON DIAKONIATYÖTÄ Krito-esite - Projekti Vuokko Airaksinen & Päivi Rahja Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen Oulu Diakoninen sosiaali-, terveys ja kasvatusalan

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista

TYÖTTÖMÄN TIISTAI. Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista TYÖTTÖMÄN TIISTAI Projektiraportti Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Köyhyys-Nälkä- Syrjäytyminen projektista Mari Miettinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Sosiaalialan

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN Tutkimus SPR:n maahanmuuttajien ystävävälityksen ja neuvonnan kehittämisestä Irene Hursti Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan 57-61-vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999

Lisätiedot

KUMMINA OLET KORVAAMATON Kummiryhmien toiminta Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa

KUMMINA OLET KORVAAMATON Kummiryhmien toiminta Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa KUMMINA OLET KORVAAMATON Kummiryhmien toiminta Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa Kirsi Salmela Opinnäytetyö, syksy 2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET

HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET HELSINKILÄISTEN SEURAKUNTIEN VANGEILLE MYÖNTÄMÄT TALOUDELLISET AVUSTUKSET Heidi Jumppanen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa

MATKA. Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa MATKA Toiminnallinen raamattupiiri Berliinin suomalaisessa seurakunnassa Vilja Hynninen ja Inkeri Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille

MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille MAHDOLLISIMMAN PALJON LAPSI- JA NUORISOTYÖTÄ -kyselytutkimus Kiimingin seurakuntaan muuttaneille Riina Kallio Mirva Tuohino Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS Raija Jääskeläinen YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS POTILASYHDISTYSTEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SAVONLINNASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.12.2006

Lisätiedot

LAPSET JA VANHUKSET. Sukupolvien yhteys elämän rikastuttajana

LAPSET JA VANHUKSET. Sukupolvien yhteys elämän rikastuttajana LAPSET JA VANHUKSET Sukupolvien yhteys elämän rikastuttajana Pauliina Martikainen ja Essi Uusitalo Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot