Tiedotusopas Sisältö:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotusopas Sisältö:"

Transkriptio

1

2 Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka sinusta puhuu? 7. Miten ohjata tehokastai 2

3 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? Monet pienemmät yritykset eivät tiedota vastuullisen yrittäjyyden toimistaan. Toiset taas eivät halua olla esillä puhaltamassa omaan torveensa, tai pitävät sitä kyynisenä markkinajippoja. Joidenkin mielestä taas vastuullisesta yritystoiminnasta (CSR) tiedottaminen on kuuluu yksinomaan isoille yritysryhmille. On myös niitä, joiden mielestä vastuullinen yrittäjyys on kuin toinen luonto, eikä heille tule edes mieleen puhua siitä. Itse asiassa kertomalla ihmisille siitä, mitä olet tekemässä vastuullisen yritystoiminnan osalta, välität heille sitä informaatiota, mitä he haluavat tietää yrityksesi arvoista ja markkinoille tuottamistasi tuotteista ja palveluista. Tämän ohessa tuot yrityksestäsi positiivista esimerkkiä muitten yritysten seurattavaksi. On esitetty voimakkaita väitteitä siitä, että vaikka isot yritykset tiedottavat paremmin vastuullisesta yritystoiminnastaan, on pienemmillä yrityksillä enemmän vaikutusta toimiessaan lähempänä sitä yhteisöä, jossa ne toimivat. Lisäksi ne ovat usein sisäistäneet vastuullisen yrittäjyyden omassa toiminnassaan. Jos et ole pitänyt ensisijaisena tiedottaa vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä ponnistuksista, voisit ainakin harkita asiaa tarkemmin. Kun kerrot missä itse seisot, et ainoastaan avaa ovia omalle yrityksellesi mahdollisista liike-eduista vaan voit jopa rohkaista muita ryhtymään vastaavanlaisiin toimiin. 3

4 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi Suurelle enemmistölle pieniä ja suuria yrityksiä on selvää, että säännönmukaisella ja tehokkaalla tiedottamisella on suora ja myönteinen vaikutus, etenkin uusien liikemahdollisuuksien avautumissa. Muita etuja tiedottaa yrityksesi vastuullisesta toiminnasta ovat: Asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden korkeampi taso Yrityksesi, brandin ja tuotteiden parantunut maine Motivoidummat ja tuotteliaammat työntekijät Kasvua kustannussäästöissä Siinä vaiheessa kun päätät tiedottaa omasta vastuullisesta yrittäjyydestä, voit samalla peilata omaa itseäsi siihen nähden, miten todellisuudessa itse toimit vastuullisena yrittäjänä. 4

5 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? Tuotteita ja palveluja välitetään tuhansin erilaisin tavoin asiakkaille, samoin on monta eri tapaa tiedottaa yritystoiminnasta. Parhaan väylän valinta riippuu ihmisistä, keitä haluat tavoittaa, minkälaiset omat mahdollisuutesi ja voimavarasi, ja useimmiten se on riippuvainen itse asiasta, mistä haluat kertoa. Tehokas tiedottaminen koostuu informaation välittämisestä asiakkaillesi, kuluttajille tai toimittajille sillä on merkitystä sekä omalle yrityksellesi että kohderyhmille. Tässä luetellaan muutamia yleisesti käytössä olevia yhteiskunnallisen vastuun viestinnän välineitä (CSR): tuoteselostukset, pakkaukset, lehdistö/media suhteet, tiedotteet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, esitteet, lentolehtiset, brosyyrit, internetsivut, mainokset, tietopaketit ja yksinkertaisesti suusta suuhun tiedottaminen. Lyhyesti sanottuna tehokas tiedottaminen edellyttää kaikkienmahdollisten keinojen käyttämistä, jotta viestisi todella tavoittaa kohteensa. 5

6 4. Kenelle tiedotat? Peukalosääntönä on että asiakkaasi, työntekijäsi, paikallisyhteisösi (laajempi yleisö) ja paikallinen lehdistö ovat kiinnostuneita tietämään niistä toimenpiteistä, joilla osoitat yrityksesi sitoutumisen vastuulliseen yrittäjyyteen. Riippuen mistä haluat kertoa, sinun on hyvä harkita minkälaisia kohderyhmiä valitset. Nämä voivat vaihdella paljonkin, mutta talonpoikaisjärjellä voit päättää täsmällisen kohderyhmän. Yleisesti ottaen useimpien yritysten vastuullisen yrittäjyyden toimenpiteet jakaantuvat neljään pääryhmään: markkinat, työpaikat, yhteiskunta tai ympäristö. Yritysympäristö Halutessasi kertoa miten yrityksesi toimii vastuullisesti markkinoilla, voit miettiä seuraavanlaisia ryhmiä: työntekijät, asiakkaat, asiakasyhdistykset, toimittajat, liikekumppanit ja rahoittajat. Työpaikka Kun yrityksesi haluaa kertoa työpaikalla tehdyistä parannuksista, voit harkita seuraavia kohderyhmiä: työntekijät, ammattiliitot (mikäli ne ovat asiaan sitoutuneita), paikallishallinto ja julkinen viranomainen. Yhteiskunta Kun yrityksesi haluaa välittää tietoa sitoutumisestaan paikallisyhteisölle, voit kohdistaa viestit: työntekijöille, asianomaisille paikallisille organisaatioille tai järjestöille (esim. yhdistykset, koulut, sairaalat), julkiselle viranomaiselle ja asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee. Ympäristö Lopuksi kun haluat viestittää yrityksesi ympäristöä suojelevista aloitteista, voit kertoa niistä; työntekijöille, liikekumppaneille, asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee, kuluttajille, julkiselle viranomaiselle ja ympärilläsi olevalle yhteiskunnalle. 6

7 5. Mistä kerrot? Tässä osiossa käydään lävitse hyödyllisiä kohtia, miten tiedottaminen vastuullisesta yrittäjyydestä tuo yrityksesi myönteisesti esille. Yritystietoa Työpaikoilla tiedotetaan siitä, miten vastuullinen yritystoiminta toimii käytännössä yrityksessäsi. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. paikallisten toimittajien tukeminen; laskujen ajallaan hoitaminen, asiakkuuden säilyttäminen ja asiakastyytyväisyys, tuoteturvallisuus, tuotteen ja palvelun laatu, tietojen julkistaminen, tuoteselostukset ja pakkaukset, reilu hinnoittelu, markkinoinnin ja mainonnan etiikka, kuluttajan oikeudet, myynnin jälkeinen palvelu, kuluttajakoulutus, liikekumppanien valinnan periaatteet, työ- ja elinolosuhteet, ihmisoikeusasiat niissä kehitysmaissa, mistä raaka-aineet ovat lähtöisin. Yhteiskuntatietoa Työpaikkaa koskeva tieto keskittyy uusiin ja innovatiivisiin toimenpiteisiin, joilla on parannetaan työolosuhteita, palkkausta, etuja tai lisätään työluovuutta. Tällaisia esimerkkejä ovat: työtyytyväisyys, terveys, turvallisuus ja henkilöstön koulutus ja kehittäminen, yhdenmukaiset työllisyysmahdollisuudet ja työn vaihtelevuus, työn ja elämän tasapaino (työntekijöiden joustava työaika, perheen ja työn tasapainottaminen jne). Yhteiskuntatietoa Yhteiskuntatiedottamisen tulee keskittyä yrityksen tukemiin omistajien tai työntekijöiden vapaaehtoisiin toimintoihin, hyväntekeväisyys lahjoituksiin tai sponsointiin kuin myös muihin yrityksen taloudellisesti kannustaviin toimintoihin: sosiaalinen integraatio (etninen suvaitsevaisuus), yhteiskunnallinen terveydenhuolto ja koulutus, elämän laatu (urheilu/kulttuuri), paikallinen infrastruktuuri ja turvallisuus. Ympäristötietoa Ympäristöä koskeva tieto sisältää mitä toimenpiteitä yritykselläsi on luonnon ympäristön suojelemiseksi. Tällaisia esimerkkejä ovat: energian ja vesiensuojelu, ilman ja veden saastumisen estäminen, vaarallisten kemikaalien vähentäminen, monimuotoisen ympäristön säilyttäminen, syntyvien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vähentäminen. 7

8 6. Kuka sinusta puhuu? Lyhyt vastaus: kaikki. Näitä ovat kilpailijat, työntekijät, liikeasiakkaat, liikekumppanit, naapurit ja rahoittajat. Toiminnastasi vastuullisena yrittäjänä, varsinkin kun onnistut tiedottamaan siitä selkeästi, kiinnostuvat lehdistö, kuluttajajärjestöt, ammattiliitot, julkiset viranomaiset, yhteiskunnan organisaatiot ja järjestöt ja joskus jopa yleishyödylliset organisaatiot. Tätä sinun on varmaankin vaikea uskoa, mutta näin se vain on. Ensin mainitusta joukosta etenkin ne, joilla on läheiset liikesuhteet puhuvat, joka tapauksessa yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluksistasi. Tiedät varmasti, mikä vaikutus suusta suuhun puhutulla viestinnällä on yritystoiminnallesi ja olet jo havainnut sen seurauksia. Jälkimmäinen ryhmä, kuten lehdistö, yhteiskunnan organisaatiot jne. kiinnostuvat sinusta saatuaan tietää sinusta enemmän ja siitä mitä yrityksessäsi on saatu aikaan. 8

9 7. Miten ohjata tehokastai Kohderyhmille voi tiedottaa monella eri tavalla. Kaikkein tavallisimpia tiedottamisen keinoja ovat kokoukset, tiedotuslehdet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, lehtiset, esitteet, brosyyrit, kotisivut, mainonta, tietopaketit, tuoteselostukset, pakkaukset yms. Mieti mitä haluat sanoa ja miksi ennen kuin lähetät viestiä eteenpäin. Ota myös huomioon kohderyhmä/t, jolle lähetät viestiä. Liikeyrityksille ovat sopivia brosyyrit, yritysesittelyt, kun taas lehtimiehet pitävät tietopakettia edellistä parempana tietolähteenä. Tuotteen pakkaustiedot ja tuoteselosteet sopivat paremmin kuluttajille, ei niinkään työntekijöille. Jotkut näistä, esim. lehdykät ja esitteet ovat helpompia havaita, tuottaa ja jakaa. Seuraavaksi esitellään joitakin tekniikoita kuten esim. lehdistötiedote, lehdistökutsu, työtekijöille välitettävä tiedote ja muita viestinnän välineitä koskien vastuullista yritystoimintaa. Tämä opas ei suinkaan kata kaikkia mahdollisia tiedottamisen välineitä. Ennemminkin sen tarkoitus on kiinnittää huomiota yleisimpiin ja tehokkaimpiin tiedottamisen keinoihin ottamalla huomioon pienempien yritysten rajalliset resurssit ajan, asiantuntemuksen ja rahoituksen suhteen. 9

10 7A. Miten tiedotat henkilökunnallesi Erityisen tärkeää on pitää yrityksesi henkilöstö tietoisena ja sitoutuneena vastuulliseen yritystoimintaan. Yritystoiminnan onnistumisen keskeinen osa on pitää henkilöstö tietoisena vastuullisesta yrittäjyydestä. Työntekijöille voi tiedottaa tehokkaasti monin eri tavoin. Tiedottamisen muoto riippuu suurelta osin yrityksesi työntekijöiden määrästä ja käytössä olevista resursseita (asiantuntemus, aika, raha ja yrityksen rakenne). Esimerkkinä voidaan mainita pieni ohjelmistotalo, joka tiedottaa paremmin henkilökunnalle intranetin ja sähköpostin kautta kuin miten pieni leipomo voi sen tehdä. Pitämällä henkilökuntasi ajan tasalla vastuullisesta yrittäjyydestä saat heidät innostumaan asiasta. Kerro heille siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, tee heistä tiimin jäsen, motivoi heitä saamaan ja rakentamaan luottamusta. Erityisesti kun työntekijät ymmärtävät mitä yrityksessä tapahtuu, voit odottaa heiltä: parempaa työmoraalia yritysylpeyden nostetta helpompaa laatuosaamisen palkkaamista lisääntyvää työntekijän lojaalisuutta enemmän sitoutumista ja tuottavuutta lisääntyvää tehokkuutta enemmän yhteistyötä Seuraavassa kolme esimerkkiä: Mikäli työntekijäsi ovat tietoisia ympäristöystävällisistä tuotteista, he tiedottavat niistä asiakkaille ja sitä kautta tuoden yrityksellesi kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden Kun tarjoat työntekijöillesi uusia ja parempia työhön liittyviä etuuksia, se auttaa pitämään heidät motivoituneina ja tuotteliaina. Kun henkilökuntasi on tietoinen yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen, heiltä voi tulla siihen arvokkaita ehdotuksia, he tuntevat työnsä paremmin ja luonnollisina yrityksesi lähettiläinä tiedottavat siitä myös muille. 10

11 Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys kuvataan yhdellä lauseella, joka tiivistää yrityksesi keskeiset tavoitteet: Esimerkiksi ympäristöystävällisen maatilan arvonmääritys voisi olla seuraava: Tuottaa asiakkaillemme parhaita luonnonmukaisesti tuotettuja vihanneksia kilpailukykyiseen hintaan. Kun otat henkilökuntasi mukaan yrityksen arvojen laadintaan, tuo se yrityksellesi lisäarvoa ja heidän sitoutumistaan asiaan. Säännönmukaiset koko henkilökunnan kokoukset Mitä pienempi yritys on, sitä helpompaa on järjestää säännöllisiä kokouksia. koko henkilökunnalle. Jokaisessa kokouksessa on mahdollisuus tiedottaa henkilöstölle, missä vaiheessa ollaan vastuullisen yritystoiminnan edistymisessä ja saada heiltä palautetta. Uuden työntekijän perehdyttäminen Mahdollisesti vähiten käytetty, vaikkakin erittäin tärkeä, on tilaisuus, jossa kerrotaan työntekijälle yrityksen arvoista siitä vaiheessa, kun hänet on palkattu yritykseen. Tässä tilanteessa sinulla on paras mahdollisuus kouluttaa uudet työntekijät vastuulliseen yrittäjyyteen ja kertoa, mitä yrityksessä tämän asian eteen tehdään Aloitelaatikot Aloitelaatikkojen avulla sitoutetaan henkilöstö vastuulliseen yrittäjyyteen. Joitakin näistä ideoista yritys voi sellaisenaan ottaa käyttöön, kun taas muista saa vinkkejä ja suuntaviittoja jo olemassa olevien aloitteiden parantamiseksi. Julisteet ja liputus Julisteet ja liput ovat helppoja tuottaa ja ne ovat suhteellisen edullisia. Ne voivat olla esillä aina kun työntekijäsi kokoontuvat yhteen ja ne muistuttavat vahvasti yrityksesi arvoista. Tiedotuslehti Hyvin pienellä yrityksellä ei ole riittävästi resursseja. Tämän johdosta säännöllisellä sisäisellä tiedotteella voidaan käytännöllisesti tiedottaa yrityksen henkilökuntaa siitä, mitä yrityksessä on meneillään. Mikäli käytössäsi jo on sisäinen tiedotuslehti, voisit harkita liittää siihen artikkeleita vastuullisesta yritystoiminnasta. 11

12 Muistiot ja sähköpostiviestit Yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä toiminnoista henkilökunnallesi on lähettää heille säännöllisiä muistioita tai sähköpostiviestejä, joissa kerrot ajatuksiasi aiheesta. Tämä on yksi tehokas ja halpa keino lähettää viestejä. Mutta muista että kirjoitetut viestit eivät koskaan korvaa kasvokkain käytävää keskustelua työntekijöiden kanssa. Yriyksen omat videot ja esitteet Isommille yrityksille, joilla on enemmän henkilökuntaa ja resursseja, ovat yritysesitteet ja videot hyviä keinoja välittää tietoa vastuullisesta yrittäjyydestä. Vaikkakin tehokkaiden ja luotettavien videoiden ja esitteiden tuottaminen on kallista ja edellyttävät ulkopuolisten asiantuntijoiden apua, voidaan niiden avulla lisätä henkilöstön koulutuksen todellista arvoa. Sisäinen Internetverkko Teknologisesti kehittyneet yritykset voivat hyödyntää intranettiä (salasanan takana oleva internet sivusto yrityksen sisäiseen käyttöön) tiedottaakseen henkilökuntaa vastuullisen yrittäjyyden toimista yrityksessä. Aloitelaatikkojen tavoin intranet mahdollistaa työntekijöiden palautteen ja osallistumisen asiaan. Tällainen kahdensuuntainen tiedotuskanava tehokkaasti sitouttaa työntekijän. 12

13 7B. Kuinka välität tietoa yhteiskunnassa Yrityksesi hyötyy välittäessäsi asianmukaista tietoa paikallisyhteisössä. Hyvänä naapurina yrityksesi erottuu muista tuomalla esille innovatiivista, läpinäkyvää ja avointa asennetta liiketoiminnassasi. On olemassa monia tapoja kertoa yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen joitakin yksinkertaisimpia on tässä listattu. Mutta muista, että vaikka minkälaisia resursseja olet käyttänyt tiedottamiseksi, tehokkain tapa on välittää oikea tieto oikeille ihmisille. Yritysesitteet Luotettavat yritysesitteet vaativat jonkin verran työtä ja kustannuksia, mutta niiden avulla saavutetaan erinomaisesti erilaista yleisöä, etenkin asiakkaita ja kuluttajia. Lähetyslistat Tehokas tapa on ylläpitää päivitettyjä henkilö- ja osoitelistoja sellaisista ryhmistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan. On hyvä erotella listat kohderyhmien esittämien mielenkiinnon perusteella. Tuoteselostus ja pakkausmerkinnät Tuoteselostuksilla ja pakkausmerkinnöillä voi olla suuri ero asiakkaille ja kuluttajille. Tuoteselostuksessa voit tuoda esille sen, että olet sitoutunut vastuulliseen yrittäjyyteen. Tällä tavoin tuotteesi voi erottua kilpailijoittesi tuotteista. Esimerkkinä voisi mainita, että ostajat ovat kiinnostuneita tietämään ovatko tuotteesi vihreitä (luomutuotteita, valmistettu kierrätettävästä materiaalista, luonnonmukainen jne), kuka tuotteen on valmistanut (käsintehtyjä, paikallisia, ulkomailta tuotetuissa tuotteissa ei käytetty lapsityövoimaa), meneekö voitosta osa tukemaan yhteisöllisiin toimintoihin, hyväntekeväisyyteen tai yleishyödyllisiin organisaatioihin. Tapahtumat Halutessasi julkistaa toimenpiteitäsi vastuullisen yrittäjyyden, voit miettiä järjestää tämän asian johdosta erityisen tapahtuman (vastaanotto tai pieni lehdistötilaisuus). Tällaisissa tapahtumissa voi myös juhlistaa projektin hyviä tuloksia tai pitää hankkeen päättäjäiset. Lisäksi yrityksesi voi ajatella lähettävänsä puhujan tilaisuuksiin, paikallisiin kerhoihin ja yhdistyksiin, joissa aiheena on vastuullinen yrittäjyys. 13

14 Websivustot Mikäli yritykselläsi on käytössään web-sivusto, kannattaa näillä sivuilla ehdottomasti kertoa vastuulliseen yrittäjyyteen liittyvistä toimista yrityksessäsi. Web sivustot ovat erinomaisen hyödyllisiä, sillä niiden kautta informaatio leviää suurelle joukolle yleisöä ja niiden ylläpito ja päivitys on halpaa ja helppoa. Mainonta Mainokset, samoin kuin tuoteselosteet ja web-sivusto, tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa suurta yleisöä erityisesti asiakkaita ja kuluttajia. Mieti käyttää mainoksia kertomaan yrityksesi arvoista. Tällaiset mainokset saattavat houkutella uusia työntekijöitä tekemään työtä vastuullisen yritykseen. Tiedotteet ja yritysten toimintakertomukset Mikäli yrityksesi julkaisee jo säännöllisesti ilmestyvää yritystiedotetta ja raporttia (kuten toimintakertomusta), pidä mielessäsi, että näiden avulla voit erinomaisesti tiedottaa asiakkaille ja muille intressiryhmille ajankohtaisesti siitä, minkälaisia toimia yrityksessäsi on käynnissä. Tästä lähestymistavasta seuraava vaihe voisi olla harkita julkaista kirjanen tai raportti, joka keskittyy yrityksesi vastuulliseen yritystoimintaan yrityksessäsi. Tästä voisi olla hyötyä, sillä näin yrityksesi toimista vastuulliseen yritystoimintaan on mahdollista kertoa objektiivisemmin ja laajemmin. Ja tämä voisi hyvin toimia myös benchmarkin verratessasi tulevia toimia. Julkaisuja palkitaankin joskus. 14

15 7C. Kuinka tiedotetaan lehdistölle Median välityksellä on mahdollista tiedottaa tehokkaasti suurimmalle mahdolliselle yleisölle. Jostain syystä monet ihmiset hermostuvat ollessaan yhteydessä lehtimiehiin. Tämä osio antaa muutamia auttavia vinkkejä lehdistön kanssa työskentelystä: Mikä on uutinen lehtimiehelle? On olemassa määrättyjä tunnusmerkkejä auttamaan saamaan juttu lehdistölle. Parhaimmat jutut ovat usein yhdistelmä seuraavista asioista: ihminen paikallinen julkkis, kovaosainen, sankari epätavallinen tai erikoinen tarina äärimmäisyydet tuorein, ensimmäinen, pienin, halvin, nopein Min kirjoitat lehdistötiedotteen? Lehdistötiedote on määrämuotoinen tiedote, jossa on tietoa lehtimiehelle jutun julkaisemisen pohjaksi. Tiedotteen ulkoasun tulee olla hyvin selkeä, siinä on yrityksesi nimi ja logo sivun yläreunassa, leveät marginaalit molemmin puolin tekstiä, eikä pitempi kuin A4 sivu. Lehdistötiedotteessa pitää olla päivämäärä, otsikko sivun yläreunassa, lisätietoja ja yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Rakenne Käytä yksinkertaista kieltä, mielellään preesensissä, mieluummin aktiivimuodossa kuin passiivissa. Lehdistötiedotteen tulisi vastata peruskysymyksiin, joita ovat kuka, mitä, koska, missä, miksi ja kuinka. Lehtimiehet haluavat käyttää lainauksia jutuissaan, joten lehdistötiedotteessa on hyvä viitata johonkin yrityksessäsi olevaan tai johonkin kolmanteen osapuoleen liittyvään asiaan. Kenelle lehdistötiedote lähetetään? Lähetä lehdistötiedote yksittäisille lehtimiehille. Jos et tiedä, kenelle lähettää sitä, soita lehteen löytääksesi sopivan reportterin. Tee lista kiinnostavien lehtimiesten nimistä ja yhteystiedoista jatkossa toimitettavia lehdistötiedotteita silmälläpitäen. Haastattelut Onnistuneen lehdistöhaastattelun avulla voit saada viestisi menemän lävitse lehdistöön. Sovi haastattelusta, harjoittele etukäteen työtoverisi tai ystäväsi kanssa. Tällä tavalla vähennät hermostuneisuuttasi ja voit parhaalla mahdollisella tavalla keskittyä kertomaan yrityksesi vastuullisesta yritystoiminnasta. Muista 15

16 välttää erikoistermejä ja lyhenteitä ihmiset haluavat lukea helppoja juttuja. Jopa lehtimiehet arvostavat juttuja, joissa on tilastotietoa. Varo kuitenkin käyttämästäsi niitä liian paljon. Tunnet olosi turvallisemmaksi, mikäli tutustut informaatioon ennen haastattelua: Ketä varten lehtimies kirjoittaa? Milloin on artikkelin määräaika? Mikä on jutun tarkoitus ja kohde? Kenelle muulle lehtimies on kertonut tästä asiasta? Millä tavalla haastattelu tapahtuu (henkilökohtaisesti, puhelimitse, nauhoitettuna, paikanpäällä, studiossa jne.)? Joitakin vinkkejä haastattelua varten: Ole tarkkana. Jos haastattelu tapahtuu työpaikallasi, poista kaikki häiriötekijät ja pyydä työtovereitasi olemaan häiritsemättä. Sulje tai käännä puhelimet, sulje tietokoneesi Ole rehellinen. Jos et osaa vastata kysymykseen, sano se ja ehdota palaamista asiaan myöhemmin Näin meidän kesken tilannetta ei ole olemassa. On syytä otaksua, että mitä tahansa kerrot lehtimiehille, se saattaa joutua osaksi heidän artikkeliaan. 16

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake 1. Johdanto Tämän kyselylomakkeet tarkoituksena on auttaa yritystäsi toimimaan vastuullisesti tuomalla esiin kysymyksiä mahdollisista toimintavoista, joiden

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET

UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET UUDESSA ASIAKKUUDESSA ALOITTAMINEN MARKKINOINNIN ALKEET Tomi Grönfors THE GROENFORS METHOD 27/04/15 Brandfors Markkinointiosasto palveluna CHECK-LIST Hyvissä ajoin ennen aloittamista Ennen tapaamista Ensimmäisen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013

KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 KRIISIVIESTINTÄÄ, MITÄ MUKA MEILLE SATTUISI? Nina Paloheimo Seuraseminaari 23.11.2013 Professori Jaakko Lehtosen mukaan kriisin tuntomerkit ovat seuraavat: siihen liittyy asian paisumisen uhka sen kohde

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50

Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys. - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 Yritysten päämäärän ja vastuullisuuden merkityksellisyys - piittaako kuluttaja? Julkaisuvapaa 13.5.2014 klo 11.50 TNS 2014 1 Kuinka tärkeää? 2 Mitkä asiat? 3 Vaikuttaako? TNS 2014 2 76% TNS Gallupin tutkimus

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi?

Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Miten järjestö brändätään vapaaehtoisille kiinnostavaksi? Veera Hämäläinen 7.11.213 2 Tunnettuudesta brändiin Jotta voi rakentaa brändiä, järjestö pitää tuntea. Paranna siis järjestösi tunnettuutta. Rakenna

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.

VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA. Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi. VIESTINTÄ MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA MUUTOKSESSA Finas-päivä 26.1.2015 Kirsi Norros Viestintäjohtaja, SYKE @KirsiNorros www.facebook.fi/kirsi.norros Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos Ihmisen soluja uusiutuu

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012

Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Tuunix Oy Jukka Hautakorpi 30.10.2012 Yritysesittely lyhyesti Tuunix Oy:n palvelut Mikä on pilvipalvelu? Pilvipalveluiden edellytykset Tietoturva ipad ja pilvipalvelut Erilaiset pilvipalvelut lyhyesti

Lisätiedot

PK Yrityksen vastuuviestintä. Aamumatinea Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society

PK Yrityksen vastuuviestintä. Aamumatinea Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society PK Yrityksen vastuuviestintä Aamumatinea 14.9.2011 Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society 1 Sisältö vastuullisuus PK-maailmassa vastuullinen tekeminen arvot systeemit prosessit kenelle

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS

VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta - taustat (kohdennettu/yleisö)

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

FACEBOOK. www.facebook.com

FACEBOOK. www.facebook.com FACEBOOK www.facebook.com Mistä löydän facebookin? www.facebook.com ETUSIVUN NÄKYMÄ VALITAAN KIELEKSI SUOMI SIVUN TEKSTIT OVAT NYT SUOMEKSI REKISTERÖITYMINEN Rekisteröityminen 2/ Rekisteröityminen 3/ Kavereiden

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

Mistä sinä unelmoit?

Mistä sinä unelmoit? Tervetuloa Mistä sinä unelmoit? Mitä on Network Marketing? Network Marketingin edut Faktaa Yli 90 miljoonaa ihmistä ympäri koko maailmaa 150 000 ihmistä lisää joka viikko. Lähde: DSA, Direct Selling Association

Lisätiedot