Tiedotusopas Sisältö:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotusopas Sisältö:"

Transkriptio

1

2 Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka sinusta puhuu? 7. Miten ohjata tehokastai 2

3 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? Monet pienemmät yritykset eivät tiedota vastuullisen yrittäjyyden toimistaan. Toiset taas eivät halua olla esillä puhaltamassa omaan torveensa, tai pitävät sitä kyynisenä markkinajippoja. Joidenkin mielestä taas vastuullisesta yritystoiminnasta (CSR) tiedottaminen on kuuluu yksinomaan isoille yritysryhmille. On myös niitä, joiden mielestä vastuullinen yrittäjyys on kuin toinen luonto, eikä heille tule edes mieleen puhua siitä. Itse asiassa kertomalla ihmisille siitä, mitä olet tekemässä vastuullisen yritystoiminnan osalta, välität heille sitä informaatiota, mitä he haluavat tietää yrityksesi arvoista ja markkinoille tuottamistasi tuotteista ja palveluista. Tämän ohessa tuot yrityksestäsi positiivista esimerkkiä muitten yritysten seurattavaksi. On esitetty voimakkaita väitteitä siitä, että vaikka isot yritykset tiedottavat paremmin vastuullisesta yritystoiminnastaan, on pienemmillä yrityksillä enemmän vaikutusta toimiessaan lähempänä sitä yhteisöä, jossa ne toimivat. Lisäksi ne ovat usein sisäistäneet vastuullisen yrittäjyyden omassa toiminnassaan. Jos et ole pitänyt ensisijaisena tiedottaa vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä ponnistuksista, voisit ainakin harkita asiaa tarkemmin. Kun kerrot missä itse seisot, et ainoastaan avaa ovia omalle yrityksellesi mahdollisista liike-eduista vaan voit jopa rohkaista muita ryhtymään vastaavanlaisiin toimiin. 3

4 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi Suurelle enemmistölle pieniä ja suuria yrityksiä on selvää, että säännönmukaisella ja tehokkaalla tiedottamisella on suora ja myönteinen vaikutus, etenkin uusien liikemahdollisuuksien avautumissa. Muita etuja tiedottaa yrityksesi vastuullisesta toiminnasta ovat: Asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden korkeampi taso Yrityksesi, brandin ja tuotteiden parantunut maine Motivoidummat ja tuotteliaammat työntekijät Kasvua kustannussäästöissä Siinä vaiheessa kun päätät tiedottaa omasta vastuullisesta yrittäjyydestä, voit samalla peilata omaa itseäsi siihen nähden, miten todellisuudessa itse toimit vastuullisena yrittäjänä. 4

5 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? Tuotteita ja palveluja välitetään tuhansin erilaisin tavoin asiakkaille, samoin on monta eri tapaa tiedottaa yritystoiminnasta. Parhaan väylän valinta riippuu ihmisistä, keitä haluat tavoittaa, minkälaiset omat mahdollisuutesi ja voimavarasi, ja useimmiten se on riippuvainen itse asiasta, mistä haluat kertoa. Tehokas tiedottaminen koostuu informaation välittämisestä asiakkaillesi, kuluttajille tai toimittajille sillä on merkitystä sekä omalle yrityksellesi että kohderyhmille. Tässä luetellaan muutamia yleisesti käytössä olevia yhteiskunnallisen vastuun viestinnän välineitä (CSR): tuoteselostukset, pakkaukset, lehdistö/media suhteet, tiedotteet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, esitteet, lentolehtiset, brosyyrit, internetsivut, mainokset, tietopaketit ja yksinkertaisesti suusta suuhun tiedottaminen. Lyhyesti sanottuna tehokas tiedottaminen edellyttää kaikkienmahdollisten keinojen käyttämistä, jotta viestisi todella tavoittaa kohteensa. 5

6 4. Kenelle tiedotat? Peukalosääntönä on että asiakkaasi, työntekijäsi, paikallisyhteisösi (laajempi yleisö) ja paikallinen lehdistö ovat kiinnostuneita tietämään niistä toimenpiteistä, joilla osoitat yrityksesi sitoutumisen vastuulliseen yrittäjyyteen. Riippuen mistä haluat kertoa, sinun on hyvä harkita minkälaisia kohderyhmiä valitset. Nämä voivat vaihdella paljonkin, mutta talonpoikaisjärjellä voit päättää täsmällisen kohderyhmän. Yleisesti ottaen useimpien yritysten vastuullisen yrittäjyyden toimenpiteet jakaantuvat neljään pääryhmään: markkinat, työpaikat, yhteiskunta tai ympäristö. Yritysympäristö Halutessasi kertoa miten yrityksesi toimii vastuullisesti markkinoilla, voit miettiä seuraavanlaisia ryhmiä: työntekijät, asiakkaat, asiakasyhdistykset, toimittajat, liikekumppanit ja rahoittajat. Työpaikka Kun yrityksesi haluaa kertoa työpaikalla tehdyistä parannuksista, voit harkita seuraavia kohderyhmiä: työntekijät, ammattiliitot (mikäli ne ovat asiaan sitoutuneita), paikallishallinto ja julkinen viranomainen. Yhteiskunta Kun yrityksesi haluaa välittää tietoa sitoutumisestaan paikallisyhteisölle, voit kohdistaa viestit: työntekijöille, asianomaisille paikallisille organisaatioille tai järjestöille (esim. yhdistykset, koulut, sairaalat), julkiselle viranomaiselle ja asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee. Ympäristö Lopuksi kun haluat viestittää yrityksesi ympäristöä suojelevista aloitteista, voit kertoa niistä; työntekijöille, liikekumppaneille, asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee, kuluttajille, julkiselle viranomaiselle ja ympärilläsi olevalle yhteiskunnalle. 6

7 5. Mistä kerrot? Tässä osiossa käydään lävitse hyödyllisiä kohtia, miten tiedottaminen vastuullisesta yrittäjyydestä tuo yrityksesi myönteisesti esille. Yritystietoa Työpaikoilla tiedotetaan siitä, miten vastuullinen yritystoiminta toimii käytännössä yrityksessäsi. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. paikallisten toimittajien tukeminen; laskujen ajallaan hoitaminen, asiakkuuden säilyttäminen ja asiakastyytyväisyys, tuoteturvallisuus, tuotteen ja palvelun laatu, tietojen julkistaminen, tuoteselostukset ja pakkaukset, reilu hinnoittelu, markkinoinnin ja mainonnan etiikka, kuluttajan oikeudet, myynnin jälkeinen palvelu, kuluttajakoulutus, liikekumppanien valinnan periaatteet, työ- ja elinolosuhteet, ihmisoikeusasiat niissä kehitysmaissa, mistä raaka-aineet ovat lähtöisin. Yhteiskuntatietoa Työpaikkaa koskeva tieto keskittyy uusiin ja innovatiivisiin toimenpiteisiin, joilla on parannetaan työolosuhteita, palkkausta, etuja tai lisätään työluovuutta. Tällaisia esimerkkejä ovat: työtyytyväisyys, terveys, turvallisuus ja henkilöstön koulutus ja kehittäminen, yhdenmukaiset työllisyysmahdollisuudet ja työn vaihtelevuus, työn ja elämän tasapaino (työntekijöiden joustava työaika, perheen ja työn tasapainottaminen jne). Yhteiskuntatietoa Yhteiskuntatiedottamisen tulee keskittyä yrityksen tukemiin omistajien tai työntekijöiden vapaaehtoisiin toimintoihin, hyväntekeväisyys lahjoituksiin tai sponsointiin kuin myös muihin yrityksen taloudellisesti kannustaviin toimintoihin: sosiaalinen integraatio (etninen suvaitsevaisuus), yhteiskunnallinen terveydenhuolto ja koulutus, elämän laatu (urheilu/kulttuuri), paikallinen infrastruktuuri ja turvallisuus. Ympäristötietoa Ympäristöä koskeva tieto sisältää mitä toimenpiteitä yritykselläsi on luonnon ympäristön suojelemiseksi. Tällaisia esimerkkejä ovat: energian ja vesiensuojelu, ilman ja veden saastumisen estäminen, vaarallisten kemikaalien vähentäminen, monimuotoisen ympäristön säilyttäminen, syntyvien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vähentäminen. 7

8 6. Kuka sinusta puhuu? Lyhyt vastaus: kaikki. Näitä ovat kilpailijat, työntekijät, liikeasiakkaat, liikekumppanit, naapurit ja rahoittajat. Toiminnastasi vastuullisena yrittäjänä, varsinkin kun onnistut tiedottamaan siitä selkeästi, kiinnostuvat lehdistö, kuluttajajärjestöt, ammattiliitot, julkiset viranomaiset, yhteiskunnan organisaatiot ja järjestöt ja joskus jopa yleishyödylliset organisaatiot. Tätä sinun on varmaankin vaikea uskoa, mutta näin se vain on. Ensin mainitusta joukosta etenkin ne, joilla on läheiset liikesuhteet puhuvat, joka tapauksessa yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluksistasi. Tiedät varmasti, mikä vaikutus suusta suuhun puhutulla viestinnällä on yritystoiminnallesi ja olet jo havainnut sen seurauksia. Jälkimmäinen ryhmä, kuten lehdistö, yhteiskunnan organisaatiot jne. kiinnostuvat sinusta saatuaan tietää sinusta enemmän ja siitä mitä yrityksessäsi on saatu aikaan. 8

9 7. Miten ohjata tehokastai Kohderyhmille voi tiedottaa monella eri tavalla. Kaikkein tavallisimpia tiedottamisen keinoja ovat kokoukset, tiedotuslehdet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, lehtiset, esitteet, brosyyrit, kotisivut, mainonta, tietopaketit, tuoteselostukset, pakkaukset yms. Mieti mitä haluat sanoa ja miksi ennen kuin lähetät viestiä eteenpäin. Ota myös huomioon kohderyhmä/t, jolle lähetät viestiä. Liikeyrityksille ovat sopivia brosyyrit, yritysesittelyt, kun taas lehtimiehet pitävät tietopakettia edellistä parempana tietolähteenä. Tuotteen pakkaustiedot ja tuoteselosteet sopivat paremmin kuluttajille, ei niinkään työntekijöille. Jotkut näistä, esim. lehdykät ja esitteet ovat helpompia havaita, tuottaa ja jakaa. Seuraavaksi esitellään joitakin tekniikoita kuten esim. lehdistötiedote, lehdistökutsu, työtekijöille välitettävä tiedote ja muita viestinnän välineitä koskien vastuullista yritystoimintaa. Tämä opas ei suinkaan kata kaikkia mahdollisia tiedottamisen välineitä. Ennemminkin sen tarkoitus on kiinnittää huomiota yleisimpiin ja tehokkaimpiin tiedottamisen keinoihin ottamalla huomioon pienempien yritysten rajalliset resurssit ajan, asiantuntemuksen ja rahoituksen suhteen. 9

10 7A. Miten tiedotat henkilökunnallesi Erityisen tärkeää on pitää yrityksesi henkilöstö tietoisena ja sitoutuneena vastuulliseen yritystoimintaan. Yritystoiminnan onnistumisen keskeinen osa on pitää henkilöstö tietoisena vastuullisesta yrittäjyydestä. Työntekijöille voi tiedottaa tehokkaasti monin eri tavoin. Tiedottamisen muoto riippuu suurelta osin yrityksesi työntekijöiden määrästä ja käytössä olevista resursseita (asiantuntemus, aika, raha ja yrityksen rakenne). Esimerkkinä voidaan mainita pieni ohjelmistotalo, joka tiedottaa paremmin henkilökunnalle intranetin ja sähköpostin kautta kuin miten pieni leipomo voi sen tehdä. Pitämällä henkilökuntasi ajan tasalla vastuullisesta yrittäjyydestä saat heidät innostumaan asiasta. Kerro heille siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, tee heistä tiimin jäsen, motivoi heitä saamaan ja rakentamaan luottamusta. Erityisesti kun työntekijät ymmärtävät mitä yrityksessä tapahtuu, voit odottaa heiltä: parempaa työmoraalia yritysylpeyden nostetta helpompaa laatuosaamisen palkkaamista lisääntyvää työntekijän lojaalisuutta enemmän sitoutumista ja tuottavuutta lisääntyvää tehokkuutta enemmän yhteistyötä Seuraavassa kolme esimerkkiä: Mikäli työntekijäsi ovat tietoisia ympäristöystävällisistä tuotteista, he tiedottavat niistä asiakkaille ja sitä kautta tuoden yrityksellesi kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden Kun tarjoat työntekijöillesi uusia ja parempia työhön liittyviä etuuksia, se auttaa pitämään heidät motivoituneina ja tuotteliaina. Kun henkilökuntasi on tietoinen yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen, heiltä voi tulla siihen arvokkaita ehdotuksia, he tuntevat työnsä paremmin ja luonnollisina yrityksesi lähettiläinä tiedottavat siitä myös muille. 10

11 Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys kuvataan yhdellä lauseella, joka tiivistää yrityksesi keskeiset tavoitteet: Esimerkiksi ympäristöystävällisen maatilan arvonmääritys voisi olla seuraava: Tuottaa asiakkaillemme parhaita luonnonmukaisesti tuotettuja vihanneksia kilpailukykyiseen hintaan. Kun otat henkilökuntasi mukaan yrityksen arvojen laadintaan, tuo se yrityksellesi lisäarvoa ja heidän sitoutumistaan asiaan. Säännönmukaiset koko henkilökunnan kokoukset Mitä pienempi yritys on, sitä helpompaa on järjestää säännöllisiä kokouksia. koko henkilökunnalle. Jokaisessa kokouksessa on mahdollisuus tiedottaa henkilöstölle, missä vaiheessa ollaan vastuullisen yritystoiminnan edistymisessä ja saada heiltä palautetta. Uuden työntekijän perehdyttäminen Mahdollisesti vähiten käytetty, vaikkakin erittäin tärkeä, on tilaisuus, jossa kerrotaan työntekijälle yrityksen arvoista siitä vaiheessa, kun hänet on palkattu yritykseen. Tässä tilanteessa sinulla on paras mahdollisuus kouluttaa uudet työntekijät vastuulliseen yrittäjyyteen ja kertoa, mitä yrityksessä tämän asian eteen tehdään Aloitelaatikot Aloitelaatikkojen avulla sitoutetaan henkilöstö vastuulliseen yrittäjyyteen. Joitakin näistä ideoista yritys voi sellaisenaan ottaa käyttöön, kun taas muista saa vinkkejä ja suuntaviittoja jo olemassa olevien aloitteiden parantamiseksi. Julisteet ja liputus Julisteet ja liput ovat helppoja tuottaa ja ne ovat suhteellisen edullisia. Ne voivat olla esillä aina kun työntekijäsi kokoontuvat yhteen ja ne muistuttavat vahvasti yrityksesi arvoista. Tiedotuslehti Hyvin pienellä yrityksellä ei ole riittävästi resursseja. Tämän johdosta säännöllisellä sisäisellä tiedotteella voidaan käytännöllisesti tiedottaa yrityksen henkilökuntaa siitä, mitä yrityksessä on meneillään. Mikäli käytössäsi jo on sisäinen tiedotuslehti, voisit harkita liittää siihen artikkeleita vastuullisesta yritystoiminnasta. 11

12 Muistiot ja sähköpostiviestit Yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä toiminnoista henkilökunnallesi on lähettää heille säännöllisiä muistioita tai sähköpostiviestejä, joissa kerrot ajatuksiasi aiheesta. Tämä on yksi tehokas ja halpa keino lähettää viestejä. Mutta muista että kirjoitetut viestit eivät koskaan korvaa kasvokkain käytävää keskustelua työntekijöiden kanssa. Yriyksen omat videot ja esitteet Isommille yrityksille, joilla on enemmän henkilökuntaa ja resursseja, ovat yritysesitteet ja videot hyviä keinoja välittää tietoa vastuullisesta yrittäjyydestä. Vaikkakin tehokkaiden ja luotettavien videoiden ja esitteiden tuottaminen on kallista ja edellyttävät ulkopuolisten asiantuntijoiden apua, voidaan niiden avulla lisätä henkilöstön koulutuksen todellista arvoa. Sisäinen Internetverkko Teknologisesti kehittyneet yritykset voivat hyödyntää intranettiä (salasanan takana oleva internet sivusto yrityksen sisäiseen käyttöön) tiedottaakseen henkilökuntaa vastuullisen yrittäjyyden toimista yrityksessä. Aloitelaatikkojen tavoin intranet mahdollistaa työntekijöiden palautteen ja osallistumisen asiaan. Tällainen kahdensuuntainen tiedotuskanava tehokkaasti sitouttaa työntekijän. 12

13 7B. Kuinka välität tietoa yhteiskunnassa Yrityksesi hyötyy välittäessäsi asianmukaista tietoa paikallisyhteisössä. Hyvänä naapurina yrityksesi erottuu muista tuomalla esille innovatiivista, läpinäkyvää ja avointa asennetta liiketoiminnassasi. On olemassa monia tapoja kertoa yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen joitakin yksinkertaisimpia on tässä listattu. Mutta muista, että vaikka minkälaisia resursseja olet käyttänyt tiedottamiseksi, tehokkain tapa on välittää oikea tieto oikeille ihmisille. Yritysesitteet Luotettavat yritysesitteet vaativat jonkin verran työtä ja kustannuksia, mutta niiden avulla saavutetaan erinomaisesti erilaista yleisöä, etenkin asiakkaita ja kuluttajia. Lähetyslistat Tehokas tapa on ylläpitää päivitettyjä henkilö- ja osoitelistoja sellaisista ryhmistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan. On hyvä erotella listat kohderyhmien esittämien mielenkiinnon perusteella. Tuoteselostus ja pakkausmerkinnät Tuoteselostuksilla ja pakkausmerkinnöillä voi olla suuri ero asiakkaille ja kuluttajille. Tuoteselostuksessa voit tuoda esille sen, että olet sitoutunut vastuulliseen yrittäjyyteen. Tällä tavoin tuotteesi voi erottua kilpailijoittesi tuotteista. Esimerkkinä voisi mainita, että ostajat ovat kiinnostuneita tietämään ovatko tuotteesi vihreitä (luomutuotteita, valmistettu kierrätettävästä materiaalista, luonnonmukainen jne), kuka tuotteen on valmistanut (käsintehtyjä, paikallisia, ulkomailta tuotetuissa tuotteissa ei käytetty lapsityövoimaa), meneekö voitosta osa tukemaan yhteisöllisiin toimintoihin, hyväntekeväisyyteen tai yleishyödyllisiin organisaatioihin. Tapahtumat Halutessasi julkistaa toimenpiteitäsi vastuullisen yrittäjyyden, voit miettiä järjestää tämän asian johdosta erityisen tapahtuman (vastaanotto tai pieni lehdistötilaisuus). Tällaisissa tapahtumissa voi myös juhlistaa projektin hyviä tuloksia tai pitää hankkeen päättäjäiset. Lisäksi yrityksesi voi ajatella lähettävänsä puhujan tilaisuuksiin, paikallisiin kerhoihin ja yhdistyksiin, joissa aiheena on vastuullinen yrittäjyys. 13

14 Websivustot Mikäli yritykselläsi on käytössään web-sivusto, kannattaa näillä sivuilla ehdottomasti kertoa vastuulliseen yrittäjyyteen liittyvistä toimista yrityksessäsi. Web sivustot ovat erinomaisen hyödyllisiä, sillä niiden kautta informaatio leviää suurelle joukolle yleisöä ja niiden ylläpito ja päivitys on halpaa ja helppoa. Mainonta Mainokset, samoin kuin tuoteselosteet ja web-sivusto, tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa suurta yleisöä erityisesti asiakkaita ja kuluttajia. Mieti käyttää mainoksia kertomaan yrityksesi arvoista. Tällaiset mainokset saattavat houkutella uusia työntekijöitä tekemään työtä vastuullisen yritykseen. Tiedotteet ja yritysten toimintakertomukset Mikäli yrityksesi julkaisee jo säännöllisesti ilmestyvää yritystiedotetta ja raporttia (kuten toimintakertomusta), pidä mielessäsi, että näiden avulla voit erinomaisesti tiedottaa asiakkaille ja muille intressiryhmille ajankohtaisesti siitä, minkälaisia toimia yrityksessäsi on käynnissä. Tästä lähestymistavasta seuraava vaihe voisi olla harkita julkaista kirjanen tai raportti, joka keskittyy yrityksesi vastuulliseen yritystoimintaan yrityksessäsi. Tästä voisi olla hyötyä, sillä näin yrityksesi toimista vastuulliseen yritystoimintaan on mahdollista kertoa objektiivisemmin ja laajemmin. Ja tämä voisi hyvin toimia myös benchmarkin verratessasi tulevia toimia. Julkaisuja palkitaankin joskus. 14

15 7C. Kuinka tiedotetaan lehdistölle Median välityksellä on mahdollista tiedottaa tehokkaasti suurimmalle mahdolliselle yleisölle. Jostain syystä monet ihmiset hermostuvat ollessaan yhteydessä lehtimiehiin. Tämä osio antaa muutamia auttavia vinkkejä lehdistön kanssa työskentelystä: Mikä on uutinen lehtimiehelle? On olemassa määrättyjä tunnusmerkkejä auttamaan saamaan juttu lehdistölle. Parhaimmat jutut ovat usein yhdistelmä seuraavista asioista: ihminen paikallinen julkkis, kovaosainen, sankari epätavallinen tai erikoinen tarina äärimmäisyydet tuorein, ensimmäinen, pienin, halvin, nopein Min kirjoitat lehdistötiedotteen? Lehdistötiedote on määrämuotoinen tiedote, jossa on tietoa lehtimiehelle jutun julkaisemisen pohjaksi. Tiedotteen ulkoasun tulee olla hyvin selkeä, siinä on yrityksesi nimi ja logo sivun yläreunassa, leveät marginaalit molemmin puolin tekstiä, eikä pitempi kuin A4 sivu. Lehdistötiedotteessa pitää olla päivämäärä, otsikko sivun yläreunassa, lisätietoja ja yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Rakenne Käytä yksinkertaista kieltä, mielellään preesensissä, mieluummin aktiivimuodossa kuin passiivissa. Lehdistötiedotteen tulisi vastata peruskysymyksiin, joita ovat kuka, mitä, koska, missä, miksi ja kuinka. Lehtimiehet haluavat käyttää lainauksia jutuissaan, joten lehdistötiedotteessa on hyvä viitata johonkin yrityksessäsi olevaan tai johonkin kolmanteen osapuoleen liittyvään asiaan. Kenelle lehdistötiedote lähetetään? Lähetä lehdistötiedote yksittäisille lehtimiehille. Jos et tiedä, kenelle lähettää sitä, soita lehteen löytääksesi sopivan reportterin. Tee lista kiinnostavien lehtimiesten nimistä ja yhteystiedoista jatkossa toimitettavia lehdistötiedotteita silmälläpitäen. Haastattelut Onnistuneen lehdistöhaastattelun avulla voit saada viestisi menemän lävitse lehdistöön. Sovi haastattelusta, harjoittele etukäteen työtoverisi tai ystäväsi kanssa. Tällä tavalla vähennät hermostuneisuuttasi ja voit parhaalla mahdollisella tavalla keskittyä kertomaan yrityksesi vastuullisesta yritystoiminnasta. Muista 15

16 välttää erikoistermejä ja lyhenteitä ihmiset haluavat lukea helppoja juttuja. Jopa lehtimiehet arvostavat juttuja, joissa on tilastotietoa. Varo kuitenkin käyttämästäsi niitä liian paljon. Tunnet olosi turvallisemmaksi, mikäli tutustut informaatioon ennen haastattelua: Ketä varten lehtimies kirjoittaa? Milloin on artikkelin määräaika? Mikä on jutun tarkoitus ja kohde? Kenelle muulle lehtimies on kertonut tästä asiasta? Millä tavalla haastattelu tapahtuu (henkilökohtaisesti, puhelimitse, nauhoitettuna, paikanpäällä, studiossa jne.)? Joitakin vinkkejä haastattelua varten: Ole tarkkana. Jos haastattelu tapahtuu työpaikallasi, poista kaikki häiriötekijät ja pyydä työtovereitasi olemaan häiritsemättä. Sulje tai käännä puhelimet, sulje tietokoneesi Ole rehellinen. Jos et osaa vastata kysymykseen, sano se ja ehdota palaamista asiaan myöhemmin Näin meidän kesken tilannetta ei ole olemassa. On syytä otaksua, että mitä tahansa kerrot lehtimiehille, se saattaa joutua osaksi heidän artikkeliaan. 16

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT VEDENHANKINNAN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖN JA VUOROVAIKUTUKSEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT 8.6.2016 Johtava asiantuntija Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy SISÄLTÖ 1. Miksi sidosryhmäyhteistyötä tarvitaan? 2. Vuoropuhelun

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Maarit Pedak

Maarit Pedak Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/19/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla

Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla Yhteiskunnalliset yritykset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottajina maaseudulla FinSERN 1. tutkimuskonferenssi Helsinki, 16. -17.11.2011 KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

PK Yrityksen vastuuviestintä. Aamumatinea Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society

PK Yrityksen vastuuviestintä. Aamumatinea Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society PK Yrityksen vastuuviestintä Aamumatinea 14.9.2011 Mikko Routti Toiminnanjohtaja Finnish Business & Society 1 Sisältö vastuullisuus PK-maailmassa vastuullinen tekeminen arvot systeemit prosessit kenelle

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila

12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen. 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila FURTHER EAST FROM THE EAST 12:30 Kahvit, ilmoittautuminen ja sisäänkirjautuminen 13:00 FEFE-hankkeen esittely, P. Franssila 13:10 FEFEn tarjoamat kehittämispalvelut + Esteettömyys- tietoisku K.Stenberg,

Lisätiedot