Tiedotusopas Sisältö:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedotusopas Sisältö:"

Transkriptio

1

2 Sisältö: 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? 4. Kenelle tiedotat? 5. Mistä kerrot? 6. Kuka sinusta puhuu? 7. Miten ohjata tehokastai 2

3 1. Miksi tiedottaa vastuullisesta yritystoiminnasta? Monet pienemmät yritykset eivät tiedota vastuullisen yrittäjyyden toimistaan. Toiset taas eivät halua olla esillä puhaltamassa omaan torveensa, tai pitävät sitä kyynisenä markkinajippoja. Joidenkin mielestä taas vastuullisesta yritystoiminnasta (CSR) tiedottaminen on kuuluu yksinomaan isoille yritysryhmille. On myös niitä, joiden mielestä vastuullinen yrittäjyys on kuin toinen luonto, eikä heille tule edes mieleen puhua siitä. Itse asiassa kertomalla ihmisille siitä, mitä olet tekemässä vastuullisen yritystoiminnan osalta, välität heille sitä informaatiota, mitä he haluavat tietää yrityksesi arvoista ja markkinoille tuottamistasi tuotteista ja palveluista. Tämän ohessa tuot yrityksestäsi positiivista esimerkkiä muitten yritysten seurattavaksi. On esitetty voimakkaita väitteitä siitä, että vaikka isot yritykset tiedottavat paremmin vastuullisesta yritystoiminnastaan, on pienemmillä yrityksillä enemmän vaikutusta toimiessaan lähempänä sitä yhteisöä, jossa ne toimivat. Lisäksi ne ovat usein sisäistäneet vastuullisen yrittäjyyden omassa toiminnassaan. Jos et ole pitänyt ensisijaisena tiedottaa vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä ponnistuksista, voisit ainakin harkita asiaa tarkemmin. Kun kerrot missä itse seisot, et ainoastaan avaa ovia omalle yrityksellesi mahdollisista liike-eduista vaan voit jopa rohkaista muita ryhtymään vastaavanlaisiin toimiin. 3

4 2. Mitä hyötyä tiedottamisesta voi olla yritystoiminnallesi Suurelle enemmistölle pieniä ja suuria yrityksiä on selvää, että säännönmukaisella ja tehokkaalla tiedottamisella on suora ja myönteinen vaikutus, etenkin uusien liikemahdollisuuksien avautumissa. Muita etuja tiedottaa yrityksesi vastuullisesta toiminnasta ovat: Asiakastyytyväisyyden ja uskollisuuden korkeampi taso Yrityksesi, brandin ja tuotteiden parantunut maine Motivoidummat ja tuotteliaammat työntekijät Kasvua kustannussäästöissä Siinä vaiheessa kun päätät tiedottaa omasta vastuullisesta yrittäjyydestä, voit samalla peilata omaa itseäsi siihen nähden, miten todellisuudessa itse toimit vastuullisena yrittäjänä. 4

5 3. Mitä on tehokas tiedottaminen? Tuotteita ja palveluja välitetään tuhansin erilaisin tavoin asiakkaille, samoin on monta eri tapaa tiedottaa yritystoiminnasta. Parhaan väylän valinta riippuu ihmisistä, keitä haluat tavoittaa, minkälaiset omat mahdollisuutesi ja voimavarasi, ja useimmiten se on riippuvainen itse asiasta, mistä haluat kertoa. Tehokas tiedottaminen koostuu informaation välittämisestä asiakkaillesi, kuluttajille tai toimittajille sillä on merkitystä sekä omalle yrityksellesi että kohderyhmille. Tässä luetellaan muutamia yleisesti käytössä olevia yhteiskunnallisen vastuun viestinnän välineitä (CSR): tuoteselostukset, pakkaukset, lehdistö/media suhteet, tiedotteet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, esitteet, lentolehtiset, brosyyrit, internetsivut, mainokset, tietopaketit ja yksinkertaisesti suusta suuhun tiedottaminen. Lyhyesti sanottuna tehokas tiedottaminen edellyttää kaikkienmahdollisten keinojen käyttämistä, jotta viestisi todella tavoittaa kohteensa. 5

6 4. Kenelle tiedotat? Peukalosääntönä on että asiakkaasi, työntekijäsi, paikallisyhteisösi (laajempi yleisö) ja paikallinen lehdistö ovat kiinnostuneita tietämään niistä toimenpiteistä, joilla osoitat yrityksesi sitoutumisen vastuulliseen yrittäjyyteen. Riippuen mistä haluat kertoa, sinun on hyvä harkita minkälaisia kohderyhmiä valitset. Nämä voivat vaihdella paljonkin, mutta talonpoikaisjärjellä voit päättää täsmällisen kohderyhmän. Yleisesti ottaen useimpien yritysten vastuullisen yrittäjyyden toimenpiteet jakaantuvat neljään pääryhmään: markkinat, työpaikat, yhteiskunta tai ympäristö. Yritysympäristö Halutessasi kertoa miten yrityksesi toimii vastuullisesti markkinoilla, voit miettiä seuraavanlaisia ryhmiä: työntekijät, asiakkaat, asiakasyhdistykset, toimittajat, liikekumppanit ja rahoittajat. Työpaikka Kun yrityksesi haluaa kertoa työpaikalla tehdyistä parannuksista, voit harkita seuraavia kohderyhmiä: työntekijät, ammattiliitot (mikäli ne ovat asiaan sitoutuneita), paikallishallinto ja julkinen viranomainen. Yhteiskunta Kun yrityksesi haluaa välittää tietoa sitoutumisestaan paikallisyhteisölle, voit kohdistaa viestit: työntekijöille, asianomaisille paikallisille organisaatioille tai järjestöille (esim. yhdistykset, koulut, sairaalat), julkiselle viranomaiselle ja asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee. Ympäristö Lopuksi kun haluat viestittää yrityksesi ympäristöä suojelevista aloitteista, voit kertoa niistä; työntekijöille, liikekumppaneille, asianomaisille yleishyödyllisille organisaatioille, joita asia koskee, kuluttajille, julkiselle viranomaiselle ja ympärilläsi olevalle yhteiskunnalle. 6

7 5. Mistä kerrot? Tässä osiossa käydään lävitse hyödyllisiä kohtia, miten tiedottaminen vastuullisesta yrittäjyydestä tuo yrityksesi myönteisesti esille. Yritystietoa Työpaikoilla tiedotetaan siitä, miten vastuullinen yritystoiminta toimii käytännössä yrityksessäsi. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. paikallisten toimittajien tukeminen; laskujen ajallaan hoitaminen, asiakkuuden säilyttäminen ja asiakastyytyväisyys, tuoteturvallisuus, tuotteen ja palvelun laatu, tietojen julkistaminen, tuoteselostukset ja pakkaukset, reilu hinnoittelu, markkinoinnin ja mainonnan etiikka, kuluttajan oikeudet, myynnin jälkeinen palvelu, kuluttajakoulutus, liikekumppanien valinnan periaatteet, työ- ja elinolosuhteet, ihmisoikeusasiat niissä kehitysmaissa, mistä raaka-aineet ovat lähtöisin. Yhteiskuntatietoa Työpaikkaa koskeva tieto keskittyy uusiin ja innovatiivisiin toimenpiteisiin, joilla on parannetaan työolosuhteita, palkkausta, etuja tai lisätään työluovuutta. Tällaisia esimerkkejä ovat: työtyytyväisyys, terveys, turvallisuus ja henkilöstön koulutus ja kehittäminen, yhdenmukaiset työllisyysmahdollisuudet ja työn vaihtelevuus, työn ja elämän tasapaino (työntekijöiden joustava työaika, perheen ja työn tasapainottaminen jne). Yhteiskuntatietoa Yhteiskuntatiedottamisen tulee keskittyä yrityksen tukemiin omistajien tai työntekijöiden vapaaehtoisiin toimintoihin, hyväntekeväisyys lahjoituksiin tai sponsointiin kuin myös muihin yrityksen taloudellisesti kannustaviin toimintoihin: sosiaalinen integraatio (etninen suvaitsevaisuus), yhteiskunnallinen terveydenhuolto ja koulutus, elämän laatu (urheilu/kulttuuri), paikallinen infrastruktuuri ja turvallisuus. Ympäristötietoa Ympäristöä koskeva tieto sisältää mitä toimenpiteitä yritykselläsi on luonnon ympäristön suojelemiseksi. Tällaisia esimerkkejä ovat: energian ja vesiensuojelu, ilman ja veden saastumisen estäminen, vaarallisten kemikaalien vähentäminen, monimuotoisen ympäristön säilyttäminen, syntyvien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vähentäminen. 7

8 6. Kuka sinusta puhuu? Lyhyt vastaus: kaikki. Näitä ovat kilpailijat, työntekijät, liikeasiakkaat, liikekumppanit, naapurit ja rahoittajat. Toiminnastasi vastuullisena yrittäjänä, varsinkin kun onnistut tiedottamaan siitä selkeästi, kiinnostuvat lehdistö, kuluttajajärjestöt, ammattiliitot, julkiset viranomaiset, yhteiskunnan organisaatiot ja järjestöt ja joskus jopa yleishyödylliset organisaatiot. Tätä sinun on varmaankin vaikea uskoa, mutta näin se vain on. Ensin mainitusta joukosta etenkin ne, joilla on läheiset liikesuhteet puhuvat, joka tapauksessa yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluksistasi. Tiedät varmasti, mikä vaikutus suusta suuhun puhutulla viestinnällä on yritystoiminnallesi ja olet jo havainnut sen seurauksia. Jälkimmäinen ryhmä, kuten lehdistö, yhteiskunnan organisaatiot jne. kiinnostuvat sinusta saatuaan tietää sinusta enemmän ja siitä mitä yrityksessäsi on saatu aikaan. 8

9 7. Miten ohjata tehokastai Kohderyhmille voi tiedottaa monella eri tavalla. Kaikkein tavallisimpia tiedottamisen keinoja ovat kokoukset, tiedotuslehdet, aiheeseen liittyvät tapahtumat, raportit, julisteet, lehtiset, esitteet, brosyyrit, kotisivut, mainonta, tietopaketit, tuoteselostukset, pakkaukset yms. Mieti mitä haluat sanoa ja miksi ennen kuin lähetät viestiä eteenpäin. Ota myös huomioon kohderyhmä/t, jolle lähetät viestiä. Liikeyrityksille ovat sopivia brosyyrit, yritysesittelyt, kun taas lehtimiehet pitävät tietopakettia edellistä parempana tietolähteenä. Tuotteen pakkaustiedot ja tuoteselosteet sopivat paremmin kuluttajille, ei niinkään työntekijöille. Jotkut näistä, esim. lehdykät ja esitteet ovat helpompia havaita, tuottaa ja jakaa. Seuraavaksi esitellään joitakin tekniikoita kuten esim. lehdistötiedote, lehdistökutsu, työtekijöille välitettävä tiedote ja muita viestinnän välineitä koskien vastuullista yritystoimintaa. Tämä opas ei suinkaan kata kaikkia mahdollisia tiedottamisen välineitä. Ennemminkin sen tarkoitus on kiinnittää huomiota yleisimpiin ja tehokkaimpiin tiedottamisen keinoihin ottamalla huomioon pienempien yritysten rajalliset resurssit ajan, asiantuntemuksen ja rahoituksen suhteen. 9

10 7A. Miten tiedotat henkilökunnallesi Erityisen tärkeää on pitää yrityksesi henkilöstö tietoisena ja sitoutuneena vastuulliseen yritystoimintaan. Yritystoiminnan onnistumisen keskeinen osa on pitää henkilöstö tietoisena vastuullisesta yrittäjyydestä. Työntekijöille voi tiedottaa tehokkaasti monin eri tavoin. Tiedottamisen muoto riippuu suurelta osin yrityksesi työntekijöiden määrästä ja käytössä olevista resursseita (asiantuntemus, aika, raha ja yrityksen rakenne). Esimerkkinä voidaan mainita pieni ohjelmistotalo, joka tiedottaa paremmin henkilökunnalle intranetin ja sähköpostin kautta kuin miten pieni leipomo voi sen tehdä. Pitämällä henkilökuntasi ajan tasalla vastuullisesta yrittäjyydestä saat heidät innostumaan asiasta. Kerro heille siitä, mitä yrityksessä tapahtuu, tee heistä tiimin jäsen, motivoi heitä saamaan ja rakentamaan luottamusta. Erityisesti kun työntekijät ymmärtävät mitä yrityksessä tapahtuu, voit odottaa heiltä: parempaa työmoraalia yritysylpeyden nostetta helpompaa laatuosaamisen palkkaamista lisääntyvää työntekijän lojaalisuutta enemmän sitoutumista ja tuottavuutta lisääntyvää tehokkuutta enemmän yhteistyötä Seuraavassa kolme esimerkkiä: Mikäli työntekijäsi ovat tietoisia ympäristöystävällisistä tuotteista, he tiedottavat niistä asiakkaille ja sitä kautta tuoden yrityksellesi kilpailuetua muihin kilpailijoihin nähden Kun tarjoat työntekijöillesi uusia ja parempia työhön liittyviä etuuksia, se auttaa pitämään heidät motivoituneina ja tuotteliaina. Kun henkilökuntasi on tietoinen yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen, heiltä voi tulla siihen arvokkaita ehdotuksia, he tuntevat työnsä paremmin ja luonnollisina yrityksesi lähettiläinä tiedottavat siitä myös muille. 10

11 Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys kuvataan yhdellä lauseella, joka tiivistää yrityksesi keskeiset tavoitteet: Esimerkiksi ympäristöystävällisen maatilan arvonmääritys voisi olla seuraava: Tuottaa asiakkaillemme parhaita luonnonmukaisesti tuotettuja vihanneksia kilpailukykyiseen hintaan. Kun otat henkilökuntasi mukaan yrityksen arvojen laadintaan, tuo se yrityksellesi lisäarvoa ja heidän sitoutumistaan asiaan. Säännönmukaiset koko henkilökunnan kokoukset Mitä pienempi yritys on, sitä helpompaa on järjestää säännöllisiä kokouksia. koko henkilökunnalle. Jokaisessa kokouksessa on mahdollisuus tiedottaa henkilöstölle, missä vaiheessa ollaan vastuullisen yritystoiminnan edistymisessä ja saada heiltä palautetta. Uuden työntekijän perehdyttäminen Mahdollisesti vähiten käytetty, vaikkakin erittäin tärkeä, on tilaisuus, jossa kerrotaan työntekijälle yrityksen arvoista siitä vaiheessa, kun hänet on palkattu yritykseen. Tässä tilanteessa sinulla on paras mahdollisuus kouluttaa uudet työntekijät vastuulliseen yrittäjyyteen ja kertoa, mitä yrityksessä tämän asian eteen tehdään Aloitelaatikot Aloitelaatikkojen avulla sitoutetaan henkilöstö vastuulliseen yrittäjyyteen. Joitakin näistä ideoista yritys voi sellaisenaan ottaa käyttöön, kun taas muista saa vinkkejä ja suuntaviittoja jo olemassa olevien aloitteiden parantamiseksi. Julisteet ja liputus Julisteet ja liput ovat helppoja tuottaa ja ne ovat suhteellisen edullisia. Ne voivat olla esillä aina kun työntekijäsi kokoontuvat yhteen ja ne muistuttavat vahvasti yrityksesi arvoista. Tiedotuslehti Hyvin pienellä yrityksellä ei ole riittävästi resursseja. Tämän johdosta säännöllisellä sisäisellä tiedotteella voidaan käytännöllisesti tiedottaa yrityksen henkilökuntaa siitä, mitä yrityksessä on meneillään. Mikäli käytössäsi jo on sisäinen tiedotuslehti, voisit harkita liittää siihen artikkeleita vastuullisesta yritystoiminnasta. 11

12 Muistiot ja sähköpostiviestit Yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen vastuulliseen yritystoimintaan liittyvistä toiminnoista henkilökunnallesi on lähettää heille säännöllisiä muistioita tai sähköpostiviestejä, joissa kerrot ajatuksiasi aiheesta. Tämä on yksi tehokas ja halpa keino lähettää viestejä. Mutta muista että kirjoitetut viestit eivät koskaan korvaa kasvokkain käytävää keskustelua työntekijöiden kanssa. Yriyksen omat videot ja esitteet Isommille yrityksille, joilla on enemmän henkilökuntaa ja resursseja, ovat yritysesitteet ja videot hyviä keinoja välittää tietoa vastuullisesta yrittäjyydestä. Vaikkakin tehokkaiden ja luotettavien videoiden ja esitteiden tuottaminen on kallista ja edellyttävät ulkopuolisten asiantuntijoiden apua, voidaan niiden avulla lisätä henkilöstön koulutuksen todellista arvoa. Sisäinen Internetverkko Teknologisesti kehittyneet yritykset voivat hyödyntää intranettiä (salasanan takana oleva internet sivusto yrityksen sisäiseen käyttöön) tiedottaakseen henkilökuntaa vastuullisen yrittäjyyden toimista yrityksessä. Aloitelaatikkojen tavoin intranet mahdollistaa työntekijöiden palautteen ja osallistumisen asiaan. Tällainen kahdensuuntainen tiedotuskanava tehokkaasti sitouttaa työntekijän. 12

13 7B. Kuinka välität tietoa yhteiskunnassa Yrityksesi hyötyy välittäessäsi asianmukaista tietoa paikallisyhteisössä. Hyvänä naapurina yrityksesi erottuu muista tuomalla esille innovatiivista, läpinäkyvää ja avointa asennetta liiketoiminnassasi. On olemassa monia tapoja kertoa yrityksesi sitoutumisesta vastuulliseen yrittäjyyteen joitakin yksinkertaisimpia on tässä listattu. Mutta muista, että vaikka minkälaisia resursseja olet käyttänyt tiedottamiseksi, tehokkain tapa on välittää oikea tieto oikeille ihmisille. Yritysesitteet Luotettavat yritysesitteet vaativat jonkin verran työtä ja kustannuksia, mutta niiden avulla saavutetaan erinomaisesti erilaista yleisöä, etenkin asiakkaita ja kuluttajia. Lähetyslistat Tehokas tapa on ylläpitää päivitettyjä henkilö- ja osoitelistoja sellaisista ryhmistä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan. On hyvä erotella listat kohderyhmien esittämien mielenkiinnon perusteella. Tuoteselostus ja pakkausmerkinnät Tuoteselostuksilla ja pakkausmerkinnöillä voi olla suuri ero asiakkaille ja kuluttajille. Tuoteselostuksessa voit tuoda esille sen, että olet sitoutunut vastuulliseen yrittäjyyteen. Tällä tavoin tuotteesi voi erottua kilpailijoittesi tuotteista. Esimerkkinä voisi mainita, että ostajat ovat kiinnostuneita tietämään ovatko tuotteesi vihreitä (luomutuotteita, valmistettu kierrätettävästä materiaalista, luonnonmukainen jne), kuka tuotteen on valmistanut (käsintehtyjä, paikallisia, ulkomailta tuotetuissa tuotteissa ei käytetty lapsityövoimaa), meneekö voitosta osa tukemaan yhteisöllisiin toimintoihin, hyväntekeväisyyteen tai yleishyödyllisiin organisaatioihin. Tapahtumat Halutessasi julkistaa toimenpiteitäsi vastuullisen yrittäjyyden, voit miettiä järjestää tämän asian johdosta erityisen tapahtuman (vastaanotto tai pieni lehdistötilaisuus). Tällaisissa tapahtumissa voi myös juhlistaa projektin hyviä tuloksia tai pitää hankkeen päättäjäiset. Lisäksi yrityksesi voi ajatella lähettävänsä puhujan tilaisuuksiin, paikallisiin kerhoihin ja yhdistyksiin, joissa aiheena on vastuullinen yrittäjyys. 13

14 Websivustot Mikäli yritykselläsi on käytössään web-sivusto, kannattaa näillä sivuilla ehdottomasti kertoa vastuulliseen yrittäjyyteen liittyvistä toimista yrityksessäsi. Web sivustot ovat erinomaisen hyödyllisiä, sillä niiden kautta informaatio leviää suurelle joukolle yleisöä ja niiden ylläpito ja päivitys on halpaa ja helppoa. Mainonta Mainokset, samoin kuin tuoteselosteet ja web-sivusto, tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa suurta yleisöä erityisesti asiakkaita ja kuluttajia. Mieti käyttää mainoksia kertomaan yrityksesi arvoista. Tällaiset mainokset saattavat houkutella uusia työntekijöitä tekemään työtä vastuullisen yritykseen. Tiedotteet ja yritysten toimintakertomukset Mikäli yrityksesi julkaisee jo säännöllisesti ilmestyvää yritystiedotetta ja raporttia (kuten toimintakertomusta), pidä mielessäsi, että näiden avulla voit erinomaisesti tiedottaa asiakkaille ja muille intressiryhmille ajankohtaisesti siitä, minkälaisia toimia yrityksessäsi on käynnissä. Tästä lähestymistavasta seuraava vaihe voisi olla harkita julkaista kirjanen tai raportti, joka keskittyy yrityksesi vastuulliseen yritystoimintaan yrityksessäsi. Tästä voisi olla hyötyä, sillä näin yrityksesi toimista vastuulliseen yritystoimintaan on mahdollista kertoa objektiivisemmin ja laajemmin. Ja tämä voisi hyvin toimia myös benchmarkin verratessasi tulevia toimia. Julkaisuja palkitaankin joskus. 14

15 7C. Kuinka tiedotetaan lehdistölle Median välityksellä on mahdollista tiedottaa tehokkaasti suurimmalle mahdolliselle yleisölle. Jostain syystä monet ihmiset hermostuvat ollessaan yhteydessä lehtimiehiin. Tämä osio antaa muutamia auttavia vinkkejä lehdistön kanssa työskentelystä: Mikä on uutinen lehtimiehelle? On olemassa määrättyjä tunnusmerkkejä auttamaan saamaan juttu lehdistölle. Parhaimmat jutut ovat usein yhdistelmä seuraavista asioista: ihminen paikallinen julkkis, kovaosainen, sankari epätavallinen tai erikoinen tarina äärimmäisyydet tuorein, ensimmäinen, pienin, halvin, nopein Min kirjoitat lehdistötiedotteen? Lehdistötiedote on määrämuotoinen tiedote, jossa on tietoa lehtimiehelle jutun julkaisemisen pohjaksi. Tiedotteen ulkoasun tulee olla hyvin selkeä, siinä on yrityksesi nimi ja logo sivun yläreunassa, leveät marginaalit molemmin puolin tekstiä, eikä pitempi kuin A4 sivu. Lehdistötiedotteessa pitää olla päivämäärä, otsikko sivun yläreunassa, lisätietoja ja yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Rakenne Käytä yksinkertaista kieltä, mielellään preesensissä, mieluummin aktiivimuodossa kuin passiivissa. Lehdistötiedotteen tulisi vastata peruskysymyksiin, joita ovat kuka, mitä, koska, missä, miksi ja kuinka. Lehtimiehet haluavat käyttää lainauksia jutuissaan, joten lehdistötiedotteessa on hyvä viitata johonkin yrityksessäsi olevaan tai johonkin kolmanteen osapuoleen liittyvään asiaan. Kenelle lehdistötiedote lähetetään? Lähetä lehdistötiedote yksittäisille lehtimiehille. Jos et tiedä, kenelle lähettää sitä, soita lehteen löytääksesi sopivan reportterin. Tee lista kiinnostavien lehtimiesten nimistä ja yhteystiedoista jatkossa toimitettavia lehdistötiedotteita silmälläpitäen. Haastattelut Onnistuneen lehdistöhaastattelun avulla voit saada viestisi menemän lävitse lehdistöön. Sovi haastattelusta, harjoittele etukäteen työtoverisi tai ystäväsi kanssa. Tällä tavalla vähennät hermostuneisuuttasi ja voit parhaalla mahdollisella tavalla keskittyä kertomaan yrityksesi vastuullisesta yritystoiminnasta. Muista 15

16 välttää erikoistermejä ja lyhenteitä ihmiset haluavat lukea helppoja juttuja. Jopa lehtimiehet arvostavat juttuja, joissa on tilastotietoa. Varo kuitenkin käyttämästäsi niitä liian paljon. Tunnet olosi turvallisemmaksi, mikäli tutustut informaatioon ennen haastattelua: Ketä varten lehtimies kirjoittaa? Milloin on artikkelin määräaika? Mikä on jutun tarkoitus ja kohde? Kenelle muulle lehtimies on kertonut tästä asiasta? Millä tavalla haastattelu tapahtuu (henkilökohtaisesti, puhelimitse, nauhoitettuna, paikanpäällä, studiossa jne.)? Joitakin vinkkejä haastattelua varten: Ole tarkkana. Jos haastattelu tapahtuu työpaikallasi, poista kaikki häiriötekijät ja pyydä työtovereitasi olemaan häiritsemättä. Sulje tai käännä puhelimet, sulje tietokoneesi Ole rehellinen. Jos et osaa vastata kysymykseen, sano se ja ehdota palaamista asiaan myöhemmin Näin meidän kesken tilannetta ei ole olemassa. On syytä otaksua, että mitä tahansa kerrot lehtimiehille, se saattaa joutua osaksi heidän artikkeliaan. 16

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Kristiina Rembel 2012. Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot