Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007"

Transkriptio

1 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

2

3 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti

4 Taitto: Taina Ståhl ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka Edita Prima Oy Helsinki 2007

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2007 Tekijät Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannusmalli -työryhmä Tuomas Pöysti, puheenjohtaja Jan Holmberg, puheenjohtaja Soili Vasikainen, puheenjohtaja Niko Ijäs, sihteeri Julkaisun nimi Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Valtion taloudenhoito, talousarvio, konserniohjaus, budjetointi, taloushallinto, laskentatoimi, kustannuslaskenta, yhteisrahoitteinen toiminta, maksullinen toiminta, tutkimus- ja kehitysrahoitus, rakennerahastot, yliopistot, tutkimuslaitokset Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA 9/2007 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, valtiovarain controller -toiminto, puh. (09) Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Sivuja 164 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtiovarainministeriön johdolla toiminut työryhmä esittää raportissaan arviointinsa yhteisrahoitteisen toiminnan menettelyiden ja erityisesti kustannuslaskennan kehittämisestä. Työryhmä ehdottaa, että yhteisrahoitteisessa toiminnassa päätettäisiin siirtyä kaikissa valtion talousarviosta rahoitusta myöntävissä tai talousarvion kautta rahoitusta välittävissä viranomaisissa sekä yhteisrahoitteiseen toimintaan tai hankkeisiin osallistuvissa valtion toimintayksiköissä kokonaiskustannusmalliin. Raportissa esitetään kokonaiskustannusmalliin siirtymisen perustelut sekä kokonaiskustannusmallin pääpiirteet ja sen asettamat vaatimukset rahoituksen vastaanottajana olevan toimintayksikön kustannuslaskennalle. Lisäksi raportissa käsitellään useita yhteisrahoitteisen toiminnan budjetointiin, kirjanpitoon ja raportointiin liittyviä erilliskysymyksiä.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, november 2007 Författare Arbetsgruppen för totalkostandsmodellen i samfinansierad verksamhet Tuomas Pöysti, ordförande Jan Holmberg, ordförande Soili Vasikainen, ordförande Niko Ijäs, sekreterare Publikationens titel Beräkning av totalkostnader samt samfinansiering som baserar sig på totalkostnader Publikationens andra versioner Publikationen finns tillgänglig på Internet, på webbsidan Nyckelord Statens ekonomiförvaltning, statsbudget, koncernstyrning, budgetering, ekonomiförvaltning, redovisning, kostnadsredovisning, samfinansierad verksamhet, avgiftsbelagd verksamhet, finansiering av forskning och utveckling, strukturfonder, universitet, forskningsinstitut Publikationsserie och nummer Arbetsgruppspromemorior, 9/2007 Beställningar/distribution Finansministeriet, finanscontrollerfunktionen, tfn (0) Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Oy, Helsingfors 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Sidor 164 Pris Språk Finska Sammandrag Arbetsgruppen som arbetat under ledning av finansministeriet presenterar i rapporten allmänna riktlinjer för hur metoder och speciellt kostandsredovisningen för samfinansierad verksamhet borde utvecklas. Arbetsgruppen föreslår att alla statliga organ som beviljar, förmedlar eller använder budgetmedel för samfinansierad verksamhet övergår till användning av totalkostnadsmodellen. I rapporten presenteras motiveringar för totalkostnadsmodellen samt dess huvudprinciper och kraven som ställs på kostnadsredovisningen hos organisationen som mottar samfinansiering. I rapporten behandlas dessutom ett flertal specialfrågor, som hänför sig till budgetering, redovisning och rapportering av samfinansierad verksamhet.

7 Fact sheet Publisher and date Ministry of Finance, November 2007 Author(s) Working group on total cost model for jointly financed activities Tuomas Pöysti, Chairman Jan Holmberg, Chairman Soili Vasikainen, Chairman Niko Ijäs, Secretary Title of publication Accounting of total costs and financing jointly financed activities based on total costs Parts of publication/other versions released The publication is available on Internet at the website Keywords Government financial management, state budget, group steering, budgeting, financial management, accounting, cost accounting, jointly financed activities, chargeable activities, financing of research and development, structural funds, university, research institute Publications series and number Working papers, 9/2007 Sales distribution Ministry of Finance, Government Financial Controller s Function, telephone Printing place and year Edita Prima Oy, Helsinki 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Pages 164 Price Language Finnish Abstract The working group led by the Ministry of Finance presents in the report general guidelines for methods and cost accounting of jointly financed activities should be developed. The working group suggests that all government organizations that grant, intermediate or use budget funds for jointly financed activities should use the total cost model. The report presents reasons for using the total cost model as well as general principles and requirements applied to total cost accounting in organizations using joint financing. The report also presents several special cases regarding budgeting, accounting and reporting of jointly financed activities.

8

9 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti hankkeen selvittämään kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa (VM038:00/2006). Työryhmän tehtäväksi määriteltiin kartoittaa keskeiset yhteisrahoitteista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelytavat, tehdä selvitystensä perusteella ehdotukset yhteisrahoitteisessa toiminnassa noudatettaviksi menettelytapaohjeiksi ja -malleiksi, koskien määrärahojen budjetointia, määrärahojen jakoa ja osoittamista käyttäjille sekä kirjanpitoa ja raportointia, tehdä ehdotukset erityisesti työajan ja siihen liittyvien kustannusten sekä välillisten kustannusten kohdentamisesta hankkeille tehdä ehdotukset arvonlisäveron käsittelystä yhteisrahoitteisissa hankkeissa. Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon yhteisrahoitustyöryhmän kannanotot ja toimenpide-ehdotukset sekä kuulla asiantuntijoina yhteisrahoitteista toimintaa harjoittavien ja rahoitusta myöntävien virastojen ja laitosten edustajia. Työryhmän työn tavoitteena oli selkeyttää yhteisrahoitteista toimintaa koskevia periaatteita ja yhtenäistää menettelyjä ja käytäntöjä, jotka koskevat määrärahojen budjetointia ja niiden osoittamista käyttäjille, kirjanpitoa sekä raportointia. Yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä noudattamaan yhtenäisiä periaatteita rahoittajasta riippumatta (mm. Tekes, Suomen Akatemia, EU-puiteohjelmahankkeet, EU-rakennerahastohankkeet). Yhteisrahoitteista toimintaa harjoittavien virastojen ja laitosten kustannuslaskennassa noudatettavien periaatteiden kehittäminen on olennainen osa työryhmän työtä. Työryhmän työn taustana ja lähtökohtana on ollut valtiovarainministeriön asettaman yhteisrahoitustyöryhmän selvitykset, jotka koskevat yhteisrahoitteisen toiminnan käsitettä, luonnetta ja tunnusmerkkejä sekä yhteisrahoitettavien erien budjetointia ja kirjanpitoa. Yhteisrahoitustyöryhmä jätti muistionsa toukokuussa 2003 (valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 19/2003). Yhteisrahoitustyöryhmä teki useita merkittäviä aloitteita, jotka eivät

10 kaikilta osin ole vielä toteutuneet. Näiden esitysten päivittäminen ja käytäntöön saattamisen merkitys on edelleen korostunut, kun talous- ja henkilöstöhallinnon perustehtäviä siirretään palvelukeskusten hoidettavaksi. Yhteisrahoitteisen toiminnan ongelmat ja valtion sisäisesti noudatettavat epäyhtenäiset toimintatavat aiheuttavat käytännössä ongelmia ja tehottomuutta. Valtion taloushallinnon tuottavuuden parantamisessa yhteisrahoitteisen toiminnan menettelyjen kehittäminen ja yhtenäistäminen on siten keskeisellä sijalla. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti. Hänen siirryttyään lukien Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi finanssineuvos Jan Holmberg valtiovarainministeriöstä lukien työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtioneuvoston controller Soili Vasikainen. Finanssineuvos Jan Holmberg on toiminut samasta ajankohdasta lukien työryhmän pysyvänä asiantuntijana. Työryhmän jäseninä ovat toimineet yksikön johtaja Jaana Aalto Suomen Akatemiasta, laskentatoimen professori (ma) Seppo Ikäheimo Helsingin kauppakorkeakoulusta, ylijohtaja Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, talousjohtaja Olli Muukkonen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, hallitusneuvos Eerikki Nurmi opetusministeriöstä, talousjohtaja Matti Paavonsalo Kuopion yliopistosta, Valtiokonttorista apulaisjohtaja Marita Sipola ja sittemmin erikoistutkija Markku Huuki, lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Timo A. Tanninen ja lukien apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, aluekehitysjohtaja Tiina Tikka sisäasiainministeriöstä, työministeriöstä ylitarkastaja Riitta Vartia , ylitarkastaja Riikka-Maria Turkia ja erikoissuunnittelija Päivi Laatikainen lukien sekä johtava asiantuntija Marita Virtanen Tekesistä. Työryhmän sihteerinä on toiminut erityisasiantuntija Niko Ijäs Tekesistä, lukien valtiovarainministeriöstä. Työryhmä on kuullut yliopistojen talousjohdon edustajia talousjohdon työpajaseminaarissa. Työryhmä laati tammikuussa 2007 väliraportin (VM 2/2007) *. Raportissa esitettiin työryhmän alustavat ehdotukset mm. kokonaiskustannuksiin perustuvaan yhteisrahoitukseen siirtymisestä, tämän laskentatoimelta edellyttämästä vähimmäistasosta sekä työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskennasta. Ehdotukset koskivat myös EU:ssa vuoden 2007 alusta alkanutta uutta rakennerahasto- ja puiteohjelmakautta. Väliraportista pyydettiin lausunnot kaikilta ministeriöiltä sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolta ja Valtiokonttorilta. Lausunnoissa kannatettiin työryhmän ehdotuksia laajalti. Muilta osin lausunnot on otettu huomioon loppuraportin valmistelussa soveltuvin osin. * Väliraportti on saatavissa vain internetistä:

11 Loppuraportissa on tarkennettu väliraportin ehdotuksia. Lisäksi loppuraportissa käsitellään useita yhteisrahoitteisen toiminnan budjetointiin, kirjanpitoon ja raportointiin liittyviä erilliskysymyksiä. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2007 Soili Vasikainen Jaana Aalto Seppo Ikäheimo Päivi Laatikainen Eerikki Nurmi Mikko Staff Tiina Tikka Markku Huuki Marjatta Kimmonen Olli Muukkonen Matti Paavonsalo Hannu Taipale Marita Virtanen Niko Ijäs

12 10

13 11 Sisällysluettelo Yhteenveto työryhmän ehdotuksista 15 Työryhmän ehdotusten toimeenpano 25 Johdanto 27 I Nykytilan keskeiset ongelmat ja niiden seuraukset 1 Nykytilan keskeiset ongelmat Kustannuslaskennan puutteet Yhteisrahoitettavien kustannusten rahoittajakohtaisuus ja tulkinnallisuus Tilitys- ja raportointikäytäntöjen moninaisuus Eräät budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt Muita ongelmakohtia 33 2 Ongelmien seurauksia Johtamisnäkökulma: puutteellinen kustannustietoisuus Taloudellisuusnäkökulma: yhteisten resurssien käytön tehottomuus Henkilöstönäkökulma: kannustin määräaikaisiin palvelussuhteisiin Rahoitusnäkökulma: saamatta jäävä rahoitus? Hallinnollinen näkökulma: moninkertainen työ ja tarve parantaa hallinnon tuottavuutta Laillisuusnäkökulma: tilivelvollisuuden ja hinnoittelun puutteet Valtiontukinäkökulma: mahdollinen kielletty valtiontuki 37 II ongelmien arviointi ja työryhmän ehdotukset 3 Arvioinnin lähtökohdat Budjetoinnin, ohjauksen ja johtamisen sekä tilivelvollisuuden periaatteet Kustannuslaskennan yleiset periaatteet 45

14 12 4 Yhteisrahoitettavat kustannukset Talousarviotalouden sisäinen yhteisrahoitus Rakennerahastokausi Rakennerahastokausi EU:n tutkimuksen ja kehityksen 7. puiteohjelma Työryhmän ehdotukset yhteisrahoitettavista kustannuksista ja niiden hyväksymisestä 71 5 Työajan kohdistaminen ja palkkakustannusten laskenta Työajan kohdistamisen merkitys Työajan kohdistamistavat ja niiden vaikutus palkkakustannusten laskentaan Todellisen työajan käyttö Standardin mukaisen työajan käyttö Laskentatapojen arviointi Päätelmät Työajan kohdistamisen ajallinen tarkkuustaso ja kohdistamisen aikaväli Yliopisto-opettajien työaikaa koskeva virkaehtosopimus ja kohdistamisen sallittavuus Työryhmän ehdotukset työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskemisesta 87 6 Kokonaiskustannusten laskemisen vähimmäistaso Laskentapuitteiston muodostaminen ja laskentakohteet Kustannuserien käsittely välittömänä tai välillisenä kustannuksena Palkkakustannukset Henkilösivukustannukset Toimitilakustannukset Kone- ja laitekustannukset Muut kustannukset Yleiskustannusten kohdistamisperusteet Esimerkki vähimmäistasoisesta kokonaiskustannusten laskentamallista Eräitä erityiskysymyksiä Julkista tukea saaneen käyttöomaisuuden poistokustannukset Yhteisrahoitushankkeiden valmistelun kustannukset 103

15 13 7 Yhteisrahoitushankkeen raportointi rahoittajalle Projektikirjanpito Kustannustilityksen kustannusjaottelu Kustannusten tukikelpoisuuden toteamisen edellyttämä kustannustilityksen liiteaineisto Muita kysymyksiä Eräät budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt Talousarviotalouden sisäisen yhteisrahoituksen budjetointi- ja kirjanpitotavat Rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden budjetointi Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointi ja muu etukäteishyväksyminen Yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmän täsmennystarpeet 126 lähteet Lähteet 131 Liitteet Liite 1. Keskeiset kustannus- ja muut käsitteet sekä niiden väliset suhteet 133 Liite 2. Lisäys- ja toimintolaskennan vertailu 139 Liite 3. Esimerkkejä yliopiston toimintojaottelusta työajan kohdistamista varten 149 Liite 4. Valtion budjettitalouden henkilöstön työvoimakustannusten sisältö (VM 3/2006) 155 Liite 5. Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointitarkastuksen sisältö EU:n 7. puiteohjelmassa 156 Liite 6. Valtiontalouden tarkastusvirasto ja kustannuslaskentajärjestelmien sertifiointi, VTV:n kirje työryhmälle

16 14

17 15 YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Luku 4: Yhteisrahoitettavat kustannukset Luku 4.5: Työryhmän ehdotukset yhteisrahoitettavista kustannuksista ja niiden hyväksymisestä 1. Kokonaiskustannuksiin perustuva rahoitus. Yhteisrahoitettavassa toiminnassa on perusteltua siirtyä lisäkustannusten tai lisämenojen rahoittamisesta kokonaiskustannusten pohjalta tapahtuvaan rahoittamiseen. 2. Rahoitusehtojen yhdenmukaistaminen. Yhteisrahoitettavia kokonaiskustannuksia koskevat kansalliset rahoitusehdot tulisi yhdenmukaistaa. Rahoitusta koskevissa kansallisissa säännöissä ja määräyksissä sekä ohjeissa tulisi poiketa yhtenäisin perustein laaditusta kokonaiskustannusmallista ainoastaan välttämättömistä ja perustelluista syistä. Edellä mainittu yhdenmukaistaminen koskee myös rakennerahastohankkeita siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen rakennerahastoasetuksista ei nimenomaisesti muuta johdu. Rakennerahastorahoituksessa ja muussa EU-rahoituksessa olisi käytettävä täysimääräisesti kansallinen tulkintamarginaali. Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan nimenomaisesti tukikelvottomat erät eivät kuitenkaan koskaan voi olla osittainkaan tukikelpoisia. 3. Kustannusten laskentaperiaatteet. Rahoitettavan kustannuspohjan laskentatavan tulee perustua kustannuslaskennassa yleisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin. Tällöin kustannuslaskentajärjestelmässä tulee otetuksi huomioon luvussa 3.2 käsitellyt hyvän kustannuslaskentajärjestelmän periaatteet. Luvussa 6 on esitetty yksi mahdollisuus vähimmäisvaatimukset täyttäväksi kokonaiskustannusten laskentamalliksi.

18 16 4. Kustannusten hyväksyminen. Rahoittajalla on velvollisuus varmistua rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta. Kun kustannusten laskenta perustuu yleisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin ja kun rahoitettava kustannuspohja lasketaan näiden samojen periaatteiden mukaan, rahoittajaviranomaisten tulee hyväksyä näiden periaatteiden mukaisesti lasketut kustannukset. Tällöinkään hyväksyttäviin kustannuksiin ei saa kuitenkaan sisältyä nimenomaisesti tukikelvottomiksi säädettyjä kustannuksia. 5. Yleiskustannusten rahoitusprosentti. Rahoitusprosentti sinällään on rahoittajan harkinnassa oleva asia. Rahoittajien tulisi kuitenkin rahoittaa sekä välittömiä kustannuksia että yleiskustannuksia samalla rahoitusprosentilla. Alemman rahoitusprosentin käyttäminen yleiskustannuksiin kannustaa kohdistamaan välittöminä kustannuksina myös niitä erilliskustannuksia, jotka olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista kohdistaa yleiskustannuksina. Tämä aiheuttaa tarpeetonta työtä ja päällekkäisiä rahoittajakohtaisia laskentajärjestelmiä. 6. Toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmän erityisesti yleiskustannusten laskentaperiaatteiden etukäteishyväksyminen. Hankehallinnon tehokkuus, oikeusvarmuus, tasapuolisuus ja rahoittajaviranomaisen tarve varmistautua kustannusten tukikelpoisuudesta puoltavat sitä, että toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmä voidaan jo etukäteen todeta asianmukaiseksi. Tämä voidaan monissa tapauksissa toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ottamalla käyttöön luvussa 8.2 käsitelty kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointimenettely.

19 17 Luku 5: Työajan kohdistaminen ja palkkakustannusten laskenta Luku 5.5 Työryhmän ehdotukset työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskemisesta 1. Työajan kohdistamistapa. Kunkin laskentakohteen osuus palkkakustannuksista lasketaan osuutena henkilön toteutuneesta työajasta. Tämä edellyttää kattavaa ja luotettavaa toteutuneen työajan kohdistamista. Toteutuneena työaikana voidaan palkkakustannusta laskettaessa käyttää joko henkilön työhön kyseisellä laskenta-ajanjaksolla todellisuudessa käyttämää aikaa tai laskenta-ajanjaksolle kuuluvaa osuutta henkilön normaalitoiminta-asteen mukaisesta työajasta. Normaalitoimintaastetta käytettäessä on huolehdittava, ettei rahoittajilta laskuteta toteuttajan kirjanpitoon perustumattomia hypoteettisia kustannuksia. Tämä toteutuu noudattamalla sääntöä, ettei laskentakohteille kohdisteta laskentajaksolla palkkakustannuksia henkilön bruttopalkkaa enempää. 2. Toteutuneen työajan kohdistamisen tarkkuustaso ja kohdentamisen aikaväli. Täydentävän rahoituksen projekteissa välittömän työajan kohdistamisen aikaväli on kalenterikuukausi. Välitön työaika kohdistetaan tunnin tarkkuudella niille päiville, joina työ on tehty. Maksullisessa toiminnassa välitön työaika on kuitenkin kohdistettava tarvittaessa tarkemmalla kuin tuntitasolla. Muu toteutunut työaika kuin täydentävän rahoituksen hankkeiden välitön työaika voidaan kohdistaa ilman päivätasoista erittelyä. Jos muun työajan kohdistamista ei tehdä kalenterikuukausittain, on kuitenkin huolehdittava siitä, että kultakin raportointijaksolta saadaan luotettava tieto kyseisen raportointijakson kaikesta työajasta, jotta täydentävän rahoituksen välitön työaika voidaan suhteuttaa palkkakustannusten laskemista varten raportointijakson kaikkeen työaikaan. Jos organisaatiossa on käytettävissä työajankohdistamisjärjestelmä, on tarkoituksenmukaista, että myös muu työaika kuin täydentävän rahoituksen työaika kohdistetaan kalenterikuukausittain. 3. Yliopisto-opettajien työaikaa koskeva virkaehtosopimus ja työajan kohdistamisen sallittavuus. Työajan kohdistamisvelvollisuus kustannuslaskennassa ei kuulu virkaehtosopimuksen alaan eikä siten ole vastoin solmittua yliopisto-opettajien työaikaa koskevaa tarkentavaa virkaehtosopimusta. Työajan kohdistamistietoja ei saa miltään osin käyttää työsuoritusten arviointiin tai työajan valvontaan.

20 18 Luku 6: Kokonaiskustannusten laskemisen vähimmäistaso Luku 6.1: Laskentapuitteiston muodostaminen ja laskentakohteet Ministeriöiden kustannuslaskennan kehittämistä pohtineen työryhmän (VM 1/2006) suositukset laskentapuitteiston muodostamisperiaatteista otetaan lähtökohdaksi myös valtion muiden virastojen ja laitosten kustannuslaskennan kehittämisessä. Laskentapuitteet suositellaan muodostettaviksi lakiin pohjautuvien toimialojen ja tulosalueiden perusteella. Laskentapuitteisto tulee rakentaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin eri toimintaprosesseista aiheutuneiden kustannusten seuraamista. Tämä on mahdollista toteuttaa joko toimintolaskentaa tai perinteistä lisäyslaskentaa soveltamalla. Luku 6.2: Kustannuserien käsittely välittömänä tai välillisenä kustannuksena Välillisinä kustannuksina eli yleiskustannuksina käsitellään yhteiskustannukset sekä ne erilliskustannukset, jotka tarkoituksenmukaisuusharkinnan nojalla on perusteltua käsitellä yleiskustannuksina. Muut kustannukset käsitellään välittöminä kustannuksina Palkkakustannukset Välittömät palkkakustannukset kohdistetaan lopullisille laskentakohteille jälkikäteen toteutuneen työajan kohdistamistietojen perusteella. Välilliset palkkakustannukset kohdistetaan laskentakohteille osittain yleiskustannuksina ja osittain henkilösivukustannuksina. Jaossa välittömiin ja välillisiin palkkakustannuksiin tulee noudattaa olennaisuuden periaatetta Toimitilakustannukset Toimitilakustannukset kuten vuokrat, sähkö, lämmitys ja vesi sekä ulkopuolelta ostetut korjaus- ja kunnossapitopalvelut, siivous, vartiointi, ympäristöhuolto sekä muut ulkopuoliset palvelut voidaan käsitellä yleiskustannuksena. Kalliiden erityistilojen kuten puhdastilojen käyttökustannukset sekä vain tiettyä tarkoitusta varten vuokrattujen tilojen kustannukset käsitellään lopullisen laskentakohteen välittömänä kustannuksena Kone- ja laitekustannukset Tavanomaiset kone- ja laitekustannukset kuten mikrotietokoneet, puhelimet ja yleiset toimistolaitteet käsitellään yleiskustannuksena. Kalliiden erityiskoneiden ja laitteiden kustannukset käsitellään lopullisen laskentakohteen välittöminä kustannuksina.

21 Muut kustannukset Muita kustannuksia käsitellään joko laskentakohteen välittöminä kustannuksina tai ne kohdistetaan laskentakohteille yleiskustannuksina riippuen siitä, aiheutuuko kustannus suoraan ko. laskentakohteesta vai onko se useamman laskentakohteen yhdessä aiheuttama. Jaossa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin tulee noudattaa olennaisuuden periaatetta. Luku 6.3: Yleiskustannusten kohdistamisperusteet Yleiskustannukset voidaan kohdistaa lopullisille laskentakohteille aiheuttamisperiaatetta noudattavan yleiskustannuskertoimen avulla. Jos organisaation eri tehtäväkokonaisuuksien kustannusrakenteet poikkeavat olennaisesti toisistaan, on eri tehtäväkokonaisuuksille laskettava omat yleiskustannuskertoimensa. Yleiskustannuskertoimet voidaan laskea esimerkiksi edellisen vuoden kirjanpito- ja laskentatietojen perusteella. Luku 6.5: Eräitä erityiskysymyksiä Julkista tukea saaneen käyttöomaisuuden kustannukset Jos käyttöomaisuuden poistokustannukset ovat yhteisrahoitusta koskevien ylikansallisten sääntöjen kuten rakennerahastokauden ESR-asetuksen 11.3 artiklan c alakohdan mukaan joltakin osin tukikelvottomia, tällaisia säännöksiä on luonnollisesti voitava noudattaa. Poistokustannusten osittainen tukikelvottomuus voi johtua siitä, että niiden käyttöomaisuushyödykkeiden, jotka ovat saaneet julkista tukea, poistokustannukset ovat tukikelvottomia kokonaan tai vain tukea saaneelta osin. Kummassakin tapauksessa hankkeeseen kohdistettavista poistokustannuksista erotetaan ja vähennetään tukikelvoton osuus ja tukikelpoinen osuus käsitellään hankkeen kustannuksena edellä tässä luvussa käsiteltyjen periaatteiden mukaan. Jos tukikelvottomien poistokustannusten erottaminen kuitenkin esimerkiksi tukea saaneiden käyttöomaisuushyödykkeiden suuren lukumäärän vuoksi olisi hallinnollisesti kohtuuttoman työlästä, voidaan hankkeiden kokonaiskustannukset laskea kokonaan ilman poistokustannuksia Yhteisrahoitushankkeiden valmistelun kustannukset Hankkeiden valmistelukustannukset eivät ole tukikelpoisia hankkeen välittöminä kustannuksina.

22 20 Luku 7: Yhteisrahoitushankkeen raportointi rahoittajalle Luku 7.1: Projektikirjanpito Yhteisrahoitteisista hankkeista on pidettävä projektikirjanpitoa, jolla seurataan hankkeen kokonaiskustannuksia. Projektikirjanpito saa tietonsa osin organisaation virallisesta kirjanpidosta ja osin kustannuslaskennasta. Palkkakustannuksia ja yleiskustannuksia ei voida kohdistaa tietylle nimenomaiselle projektille vielä organisaation virallisessa kirjanpidossa (pääkirja), vaan vasta kustannuslaskennan avulla. Tämän vuoksi rahoittajaviranomaisten ei tule vaatia projektien toteuttajilta, että palkkakustannukset ja yleiskustannukset olisi kohdistettu projektille jo organisaation virallisessa kirjanpidossa. Luku 7.2: Kustannustilityksen kustannusjaottelu Muissa kuin hankintamenojen rahoitusta koskevissa investointihankkeissa hankkeen hakemuksessa ja maksatushakemuksessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaista kustannusjaottelua: + Palkat + Henkilösivukustannukset + Yleiskustannukset + Aineet, tarvikkeet ja tavarat + Palvelujen ostot (sisältää mm. vuokrat, jotka on käsitelty välittöminä kustannuksina) + Matkakustannukset (voidaan sisällyttää muihin kustannuksiin, ellei ole tarvetta eritellä) + Muut kustannukset (esim. erityistilojen ja -laitteiden tuntihintaveloitukset ja muut erittelemättömät välittömät kustannukset) + Arvonlisävero (jos tukikelpoinen) Projektin bruttokustannukset - Projektista saadut tulot (jos tulevat vähennettäviksi kuten esim. rakennerahastohankkeissa) Projektin nettokustannukset Hankintamenojen rahoittamista koskevissa investointihankkeissa edellä mainittua jaottelua voidaan käyttää soveltuvin osin.

23 21 Luku 7.3: Kustannusten tukikelpoisuuden toteamisen edellyttämä kustannustilityksen liiteaineisto 1. Hankinnat. Muiden kuin vähäisten välittömien ostomenojen osalta rahoittajaviranomaisen on varmistuttava hankintalainsäädännön noudattamisesta. Rahoittaja vastaa asiasta, mutta se voi tukeutua omien toimenpiteidensä lisäksi esimerkiksi hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen liitettävään tilintarkastajan asiantuntijalausuntoon. Rakennerahastohankkeissa hankinta-asiakirjojen tarkastus voidaan sisällyttää paikan päällä tehtäviin varmennuskäynteihin. Vähäisten välittömien ostomenojen osalta riittää, että rahoittajalle toimitetaan esimerkiksi oikeaksi varmennettu pääkirjan ote projektille kirjatuista ostomenoista. Edellytyksenä on, että kirjanpidon vientiselitteestä ilmenee riittävän selkeästi, mitä projektille on hankittu ja miten hankinta liittyy projektiin. Hankintojen tukikelpoisuutta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 8.1 :n 6-kohdan mukaan lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. 2. Välittömät palkkamenot. Välittömistä palkkamenoista rahoittajalle toimitetaan kustannuslaskennan raportti, josta ilmenee projektille välitöntä työtä tehneet henkilöt, tehtävä projektissa, henkilön kuukausipalkka, projektille tehty välittömän työajan osuus prosentteina tai tunteina luvussa 5 käsitellystä raportointijakson kokonaistyöajasta sekä projektille tämän perusteella laskettu osuus palkkasummasta. 3. Yleiskustannukset. Yleiskustannusten tukikelpoisuutta koskevat ongelmat on lukuisia saman rahoituslähteen hankkeita toteuttavien tilivirastojen osalta tarkoituksenmukaista pyrkiä ratkaisemaan jo ennen hankkeen varsinaista aloittamista varmistumalla siitä, että tuensaajan kustannuslaskentajärjestelmä on asianmukainen. Paras vaihtoehto tähän on luvussa 8.2 käsitellyn kustannuslaskentajärjestelmän sertifioinnin käyttöönotto. 4. Kansallisia hankkeita koskeva poikkeusmahdollisuus. Kansallisin varoin toteuttavissa yhteisrahoitushankkeissa rahoittajaviranomainen voi tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella jättää vaatimatta osan edellä mainituista selvityksistä, mikäli kansallisessa erityislainsäädännössä ei toisin säädetä.

24 22 Luku 8: Muita kysymyksiä Luku 8.1: Eräät budjetointi ja -kirjanpitokäytännöt Talousarviotalouden sisäisen yhteisrahoituksen budjetointi- ja kirjanpitotavat Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot nettobudjetoidaan toteuttajatiliviraston toimintamenomomentille. Kirjausoikeuden käytöstä ja talousarviokirjanpidon aputilin 630 (Toiselle tilivirastolle siirrettävät talousarviomenot) käytöstä luovutaan kokonaiskustannuksiin perustuvassa rahoituksessa Rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden budjetointi Perustuslain edellyttämä talousarvion täydellisyysperiaate ja hyvä budjetointitapa edellyttävät, että valtiolle todellisuudessa suoriteperusteisesti syntyvät menot otetaan talousarvioon (ja sitä seuraavaan talousarviokirjanpitoon) suoriteperusteisesti. Tämä ei nykyisin toteudu valtion itsensä toteuttamissa rakennerahastohankkeissa, koska rakennerahastomomentit on budjetoitu maksuperusteisesti johtuen siitä, että rakennerahastovarojen käytöstä komissiolle tehtävä menoilmoitus tehdään talousarviokirjanpidon tietojen perusteella. Komissiolle tehtävän menoilmoituksen oikeellisuus ja toisaalta hyvän budjetointitavan edellyttämien kohdentamisperusteiden noudattaminen talousarviokirjanpidossa edellyttävät, että menoilmoitus tehdään talousarviokirjanpidon sijasta liikekirjanpidon tietojen perusteella. Ellei edellä mainittua ehdotusta toteuteta, toteuttajatiliviraston tulee tilinpäätöksessä noudattaa tulo-menon-kohdalle -periaatetta ja laskuttaa rahoittajatilivirastoa, joka kirjaa laskutetut menot talousarviokirjanpidon aputilille 620 Talousarvioon kirjaamista odottavat menot siihen asti kunnes menot on maksettu toteuttajatilivirastolle. Luku 8.2: Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointi ja muu etukäteishyväksyminen 1. Hankehallinnon tehokkuus, oikeusvarmuus, tasapuolisuus ja rahoittajaviranomaisen tarve varmistautua kustannusten tukikelpoisuudesta puoltavat varsinkin rakennerahastohankkeissa sitä, että toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmä ja erityisesti yleiskustannusten laskentaperiaatteet voidaan jo etukäteen todeta asianmukaisiksi. Tämä koskee erityisesti niitä tuensaajia, joilla on lukuisia rakennerahastohankkeita.

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003

YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 YHTEISRAHOITUSTYÖRYHMÄ 19/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA

MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 MITEN VOIDAAN EDISTÄÄ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLIA JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 7/2006 valtiovarainministeriö

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013

TUVEn turvallisuussopimuksen. toimeenpanoohje. JulkICT-toiminta 18/2013 TUVEn turvallisuussopimuksen toimeenpanoohje 18/2013 JulkICT-toiminta TUVEn turvallisuusverkkotoiminnan turvallisuusperiaatteista solmitun sopimuksen toimeenpano-ohje Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

virastoselvitys -hanke (VIRSU) 4/2015 Aluehallinnon selvitysryhmän raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) Aluehallinnon

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot