Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaiskustannusten. laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus 9/2007"

Transkriptio

1 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti 9/2007 Työryhmämuistioita

2

3 Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa selvittävän hankkeen loppuraportti

4 Taitto: Taina Ståhl ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Painopaikka Edita Prima Oy Helsinki 2007

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, marraskuu 2007 Tekijät Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannusmalli -työryhmä Tuomas Pöysti, puheenjohtaja Jan Holmberg, puheenjohtaja Soili Vasikainen, puheenjohtaja Niko Ijäs, sihteeri Julkaisun nimi Kokonaiskustannusten laskenta ja niihin perustuva yhteisrahoitus Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Valtion taloudenhoito, talousarvio, konserniohjaus, budjetointi, taloushallinto, laskentatoimi, kustannuslaskenta, yhteisrahoitteinen toiminta, maksullinen toiminta, tutkimus- ja kehitysrahoitus, rakennerahastot, yliopistot, tutkimuslaitokset Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA 9/2007 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, valtiovarain controller -toiminto, puh. (09) Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Sivuja 164 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtiovarainministeriön johdolla toiminut työryhmä esittää raportissaan arviointinsa yhteisrahoitteisen toiminnan menettelyiden ja erityisesti kustannuslaskennan kehittämisestä. Työryhmä ehdottaa, että yhteisrahoitteisessa toiminnassa päätettäisiin siirtyä kaikissa valtion talousarviosta rahoitusta myöntävissä tai talousarvion kautta rahoitusta välittävissä viranomaisissa sekä yhteisrahoitteiseen toimintaan tai hankkeisiin osallistuvissa valtion toimintayksiköissä kokonaiskustannusmalliin. Raportissa esitetään kokonaiskustannusmalliin siirtymisen perustelut sekä kokonaiskustannusmallin pääpiirteet ja sen asettamat vaatimukset rahoituksen vastaanottajana olevan toimintayksikön kustannuslaskennalle. Lisäksi raportissa käsitellään useita yhteisrahoitteisen toiminnan budjetointiin, kirjanpitoon ja raportointiin liittyviä erilliskysymyksiä.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, november 2007 Författare Arbetsgruppen för totalkostandsmodellen i samfinansierad verksamhet Tuomas Pöysti, ordförande Jan Holmberg, ordförande Soili Vasikainen, ordförande Niko Ijäs, sekreterare Publikationens titel Beräkning av totalkostnader samt samfinansiering som baserar sig på totalkostnader Publikationens andra versioner Publikationen finns tillgänglig på Internet, på webbsidan Nyckelord Statens ekonomiförvaltning, statsbudget, koncernstyrning, budgetering, ekonomiförvaltning, redovisning, kostnadsredovisning, samfinansierad verksamhet, avgiftsbelagd verksamhet, finansiering av forskning och utveckling, strukturfonder, universitet, forskningsinstitut Publikationsserie och nummer Arbetsgruppspromemorior, 9/2007 Beställningar/distribution Finansministeriet, finanscontrollerfunktionen, tfn (0) Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Oy, Helsingfors 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Sidor 164 Pris Språk Finska Sammandrag Arbetsgruppen som arbetat under ledning av finansministeriet presenterar i rapporten allmänna riktlinjer för hur metoder och speciellt kostandsredovisningen för samfinansierad verksamhet borde utvecklas. Arbetsgruppen föreslår att alla statliga organ som beviljar, förmedlar eller använder budgetmedel för samfinansierad verksamhet övergår till användning av totalkostnadsmodellen. I rapporten presenteras motiveringar för totalkostnadsmodellen samt dess huvudprinciper och kraven som ställs på kostnadsredovisningen hos organisationen som mottar samfinansiering. I rapporten behandlas dessutom ett flertal specialfrågor, som hänför sig till budgetering, redovisning och rapportering av samfinansierad verksamhet.

7 Fact sheet Publisher and date Ministry of Finance, November 2007 Author(s) Working group on total cost model for jointly financed activities Tuomas Pöysti, Chairman Jan Holmberg, Chairman Soili Vasikainen, Chairman Niko Ijäs, Secretary Title of publication Accounting of total costs and financing jointly financed activities based on total costs Parts of publication/other versions released The publication is available on Internet at the website Keywords Government financial management, state budget, group steering, budgeting, financial management, accounting, cost accounting, jointly financed activities, chargeable activities, financing of research and development, structural funds, university, research institute Publications series and number Working papers, 9/2007 Sales distribution Ministry of Finance, Government Financial Controller s Function, telephone Printing place and year Edita Prima Oy, Helsinki 2007 ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Pages 164 Price Language Finnish Abstract The working group led by the Ministry of Finance presents in the report general guidelines for methods and cost accounting of jointly financed activities should be developed. The working group suggests that all government organizations that grant, intermediate or use budget funds for jointly financed activities should use the total cost model. The report presents reasons for using the total cost model as well as general principles and requirements applied to total cost accounting in organizations using joint financing. The report also presents several special cases regarding budgeting, accounting and reporting of jointly financed activities.

8

9 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtiovarainministeriö asetti hankkeen selvittämään kokonaiskustannusmallia yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa (VM038:00/2006). Työryhmän tehtäväksi määriteltiin kartoittaa keskeiset yhteisrahoitteista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelytavat, tehdä selvitystensä perusteella ehdotukset yhteisrahoitteisessa toiminnassa noudatettaviksi menettelytapaohjeiksi ja -malleiksi, koskien määrärahojen budjetointia, määrärahojen jakoa ja osoittamista käyttäjille sekä kirjanpitoa ja raportointia, tehdä ehdotukset erityisesti työajan ja siihen liittyvien kustannusten sekä välillisten kustannusten kohdentamisesta hankkeille tehdä ehdotukset arvonlisäveron käsittelystä yhteisrahoitteisissa hankkeissa. Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon yhteisrahoitustyöryhmän kannanotot ja toimenpide-ehdotukset sekä kuulla asiantuntijoina yhteisrahoitteista toimintaa harjoittavien ja rahoitusta myöntävien virastojen ja laitosten edustajia. Työryhmän työn tavoitteena oli selkeyttää yhteisrahoitteista toimintaa koskevia periaatteita ja yhtenäistää menettelyjä ja käytäntöjä, jotka koskevat määrärahojen budjetointia ja niiden osoittamista käyttäjille, kirjanpitoa sekä raportointia. Yhteisrahoitteisten hankkeiden budjetoinnissa ja seurannassa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä noudattamaan yhtenäisiä periaatteita rahoittajasta riippumatta (mm. Tekes, Suomen Akatemia, EU-puiteohjelmahankkeet, EU-rakennerahastohankkeet). Yhteisrahoitteista toimintaa harjoittavien virastojen ja laitosten kustannuslaskennassa noudatettavien periaatteiden kehittäminen on olennainen osa työryhmän työtä. Työryhmän työn taustana ja lähtökohtana on ollut valtiovarainministeriön asettaman yhteisrahoitustyöryhmän selvitykset, jotka koskevat yhteisrahoitteisen toiminnan käsitettä, luonnetta ja tunnusmerkkejä sekä yhteisrahoitettavien erien budjetointia ja kirjanpitoa. Yhteisrahoitustyöryhmä jätti muistionsa toukokuussa 2003 (valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 19/2003). Yhteisrahoitustyöryhmä teki useita merkittäviä aloitteita, jotka eivät

10 kaikilta osin ole vielä toteutuneet. Näiden esitysten päivittäminen ja käytäntöön saattamisen merkitys on edelleen korostunut, kun talous- ja henkilöstöhallinnon perustehtäviä siirretään palvelukeskusten hoidettavaksi. Yhteisrahoitteisen toiminnan ongelmat ja valtion sisäisesti noudatettavat epäyhtenäiset toimintatavat aiheuttavat käytännössä ongelmia ja tehottomuutta. Valtion taloushallinnon tuottavuuden parantamisessa yhteisrahoitteisen toiminnan menettelyjen kehittäminen ja yhtenäistäminen on siten keskeisellä sijalla. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti. Hänen siirryttyään lukien Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi finanssineuvos Jan Holmberg valtiovarainministeriöstä lukien työryhmän puheenjohtajana on toiminut valtioneuvoston controller Soili Vasikainen. Finanssineuvos Jan Holmberg on toiminut samasta ajankohdasta lukien työryhmän pysyvänä asiantuntijana. Työryhmän jäseninä ovat toimineet yksikön johtaja Jaana Aalto Suomen Akatemiasta, laskentatoimen professori (ma) Seppo Ikäheimo Helsingin kauppakorkeakoulusta, ylijohtaja Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, talousjohtaja Olli Muukkonen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, hallitusneuvos Eerikki Nurmi opetusministeriöstä, talousjohtaja Matti Paavonsalo Kuopion yliopistosta, Valtiokonttorista apulaisjohtaja Marita Sipola ja sittemmin erikoistutkija Markku Huuki, lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Timo A. Tanninen ja lukien apulaisosastopäällikkö Mikko Staff, aluekehitysjohtaja Tiina Tikka sisäasiainministeriöstä, työministeriöstä ylitarkastaja Riitta Vartia , ylitarkastaja Riikka-Maria Turkia ja erikoissuunnittelija Päivi Laatikainen lukien sekä johtava asiantuntija Marita Virtanen Tekesistä. Työryhmän sihteerinä on toiminut erityisasiantuntija Niko Ijäs Tekesistä, lukien valtiovarainministeriöstä. Työryhmä on kuullut yliopistojen talousjohdon edustajia talousjohdon työpajaseminaarissa. Työryhmä laati tammikuussa 2007 väliraportin (VM 2/2007) *. Raportissa esitettiin työryhmän alustavat ehdotukset mm. kokonaiskustannuksiin perustuvaan yhteisrahoitukseen siirtymisestä, tämän laskentatoimelta edellyttämästä vähimmäistasosta sekä työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskennasta. Ehdotukset koskivat myös EU:ssa vuoden 2007 alusta alkanutta uutta rakennerahasto- ja puiteohjelmakautta. Väliraportista pyydettiin lausunnot kaikilta ministeriöiltä sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolta ja Valtiokonttorilta. Lausunnoissa kannatettiin työryhmän ehdotuksia laajalti. Muilta osin lausunnot on otettu huomioon loppuraportin valmistelussa soveltuvin osin. * Väliraportti on saatavissa vain internetistä:

11 Loppuraportissa on tarkennettu väliraportin ehdotuksia. Lisäksi loppuraportissa käsitellään useita yhteisrahoitteisen toiminnan budjetointiin, kirjanpitoon ja raportointiin liittyviä erilliskysymyksiä. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa loppuraporttinsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2007 Soili Vasikainen Jaana Aalto Seppo Ikäheimo Päivi Laatikainen Eerikki Nurmi Mikko Staff Tiina Tikka Markku Huuki Marjatta Kimmonen Olli Muukkonen Matti Paavonsalo Hannu Taipale Marita Virtanen Niko Ijäs

12 10

13 11 Sisällysluettelo Yhteenveto työryhmän ehdotuksista 15 Työryhmän ehdotusten toimeenpano 25 Johdanto 27 I Nykytilan keskeiset ongelmat ja niiden seuraukset 1 Nykytilan keskeiset ongelmat Kustannuslaskennan puutteet Yhteisrahoitettavien kustannusten rahoittajakohtaisuus ja tulkinnallisuus Tilitys- ja raportointikäytäntöjen moninaisuus Eräät budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt Muita ongelmakohtia 33 2 Ongelmien seurauksia Johtamisnäkökulma: puutteellinen kustannustietoisuus Taloudellisuusnäkökulma: yhteisten resurssien käytön tehottomuus Henkilöstönäkökulma: kannustin määräaikaisiin palvelussuhteisiin Rahoitusnäkökulma: saamatta jäävä rahoitus? Hallinnollinen näkökulma: moninkertainen työ ja tarve parantaa hallinnon tuottavuutta Laillisuusnäkökulma: tilivelvollisuuden ja hinnoittelun puutteet Valtiontukinäkökulma: mahdollinen kielletty valtiontuki 37 II ongelmien arviointi ja työryhmän ehdotukset 3 Arvioinnin lähtökohdat Budjetoinnin, ohjauksen ja johtamisen sekä tilivelvollisuuden periaatteet Kustannuslaskennan yleiset periaatteet 45

14 12 4 Yhteisrahoitettavat kustannukset Talousarviotalouden sisäinen yhteisrahoitus Rakennerahastokausi Rakennerahastokausi EU:n tutkimuksen ja kehityksen 7. puiteohjelma Työryhmän ehdotukset yhteisrahoitettavista kustannuksista ja niiden hyväksymisestä 71 5 Työajan kohdistaminen ja palkkakustannusten laskenta Työajan kohdistamisen merkitys Työajan kohdistamistavat ja niiden vaikutus palkkakustannusten laskentaan Todellisen työajan käyttö Standardin mukaisen työajan käyttö Laskentatapojen arviointi Päätelmät Työajan kohdistamisen ajallinen tarkkuustaso ja kohdistamisen aikaväli Yliopisto-opettajien työaikaa koskeva virkaehtosopimus ja kohdistamisen sallittavuus Työryhmän ehdotukset työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskemisesta 87 6 Kokonaiskustannusten laskemisen vähimmäistaso Laskentapuitteiston muodostaminen ja laskentakohteet Kustannuserien käsittely välittömänä tai välillisenä kustannuksena Palkkakustannukset Henkilösivukustannukset Toimitilakustannukset Kone- ja laitekustannukset Muut kustannukset Yleiskustannusten kohdistamisperusteet Esimerkki vähimmäistasoisesta kokonaiskustannusten laskentamallista Eräitä erityiskysymyksiä Julkista tukea saaneen käyttöomaisuuden poistokustannukset Yhteisrahoitushankkeiden valmistelun kustannukset 103

15 13 7 Yhteisrahoitushankkeen raportointi rahoittajalle Projektikirjanpito Kustannustilityksen kustannusjaottelu Kustannusten tukikelpoisuuden toteamisen edellyttämä kustannustilityksen liiteaineisto Muita kysymyksiä Eräät budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt Talousarviotalouden sisäisen yhteisrahoituksen budjetointi- ja kirjanpitotavat Rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden budjetointi Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointi ja muu etukäteishyväksyminen Yhteisrahoitteisen toiminnan määritelmän täsmennystarpeet 126 lähteet Lähteet 131 Liitteet Liite 1. Keskeiset kustannus- ja muut käsitteet sekä niiden väliset suhteet 133 Liite 2. Lisäys- ja toimintolaskennan vertailu 139 Liite 3. Esimerkkejä yliopiston toimintojaottelusta työajan kohdistamista varten 149 Liite 4. Valtion budjettitalouden henkilöstön työvoimakustannusten sisältö (VM 3/2006) 155 Liite 5. Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointitarkastuksen sisältö EU:n 7. puiteohjelmassa 156 Liite 6. Valtiontalouden tarkastusvirasto ja kustannuslaskentajärjestelmien sertifiointi, VTV:n kirje työryhmälle

16 14

17 15 YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Luku 4: Yhteisrahoitettavat kustannukset Luku 4.5: Työryhmän ehdotukset yhteisrahoitettavista kustannuksista ja niiden hyväksymisestä 1. Kokonaiskustannuksiin perustuva rahoitus. Yhteisrahoitettavassa toiminnassa on perusteltua siirtyä lisäkustannusten tai lisämenojen rahoittamisesta kokonaiskustannusten pohjalta tapahtuvaan rahoittamiseen. 2. Rahoitusehtojen yhdenmukaistaminen. Yhteisrahoitettavia kokonaiskustannuksia koskevat kansalliset rahoitusehdot tulisi yhdenmukaistaa. Rahoitusta koskevissa kansallisissa säännöissä ja määräyksissä sekä ohjeissa tulisi poiketa yhtenäisin perustein laaditusta kokonaiskustannusmallista ainoastaan välttämättömistä ja perustelluista syistä. Edellä mainittu yhdenmukaistaminen koskee myös rakennerahastohankkeita siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen rakennerahastoasetuksista ei nimenomaisesti muuta johdu. Rakennerahastorahoituksessa ja muussa EU-rahoituksessa olisi käytettävä täysimääräisesti kansallinen tulkintamarginaali. Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan nimenomaisesti tukikelvottomat erät eivät kuitenkaan koskaan voi olla osittainkaan tukikelpoisia. 3. Kustannusten laskentaperiaatteet. Rahoitettavan kustannuspohjan laskentatavan tulee perustua kustannuslaskennassa yleisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin. Tällöin kustannuslaskentajärjestelmässä tulee otetuksi huomioon luvussa 3.2 käsitellyt hyvän kustannuslaskentajärjestelmän periaatteet. Luvussa 6 on esitetty yksi mahdollisuus vähimmäisvaatimukset täyttäväksi kokonaiskustannusten laskentamalliksi.

18 16 4. Kustannusten hyväksyminen. Rahoittajalla on velvollisuus varmistua rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta. Kun kustannusten laskenta perustuu yleisesti hyväksyttyihin laskentamenetelmiin ja kun rahoitettava kustannuspohja lasketaan näiden samojen periaatteiden mukaan, rahoittajaviranomaisten tulee hyväksyä näiden periaatteiden mukaisesti lasketut kustannukset. Tällöinkään hyväksyttäviin kustannuksiin ei saa kuitenkaan sisältyä nimenomaisesti tukikelvottomiksi säädettyjä kustannuksia. 5. Yleiskustannusten rahoitusprosentti. Rahoitusprosentti sinällään on rahoittajan harkinnassa oleva asia. Rahoittajien tulisi kuitenkin rahoittaa sekä välittömiä kustannuksia että yleiskustannuksia samalla rahoitusprosentilla. Alemman rahoitusprosentin käyttäminen yleiskustannuksiin kannustaa kohdistamaan välittöminä kustannuksina myös niitä erilliskustannuksia, jotka olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista kohdistaa yleiskustannuksina. Tämä aiheuttaa tarpeetonta työtä ja päällekkäisiä rahoittajakohtaisia laskentajärjestelmiä. 6. Toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmän erityisesti yleiskustannusten laskentaperiaatteiden etukäteishyväksyminen. Hankehallinnon tehokkuus, oikeusvarmuus, tasapuolisuus ja rahoittajaviranomaisen tarve varmistautua kustannusten tukikelpoisuudesta puoltavat sitä, että toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmä voidaan jo etukäteen todeta asianmukaiseksi. Tämä voidaan monissa tapauksissa toteuttaa tarkoituksenmukaisesti ottamalla käyttöön luvussa 8.2 käsitelty kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointimenettely.

19 17 Luku 5: Työajan kohdistaminen ja palkkakustannusten laskenta Luku 5.5 Työryhmän ehdotukset työajan kohdistamisesta ja palkkakustannusten laskemisesta 1. Työajan kohdistamistapa. Kunkin laskentakohteen osuus palkkakustannuksista lasketaan osuutena henkilön toteutuneesta työajasta. Tämä edellyttää kattavaa ja luotettavaa toteutuneen työajan kohdistamista. Toteutuneena työaikana voidaan palkkakustannusta laskettaessa käyttää joko henkilön työhön kyseisellä laskenta-ajanjaksolla todellisuudessa käyttämää aikaa tai laskenta-ajanjaksolle kuuluvaa osuutta henkilön normaalitoiminta-asteen mukaisesta työajasta. Normaalitoimintaastetta käytettäessä on huolehdittava, ettei rahoittajilta laskuteta toteuttajan kirjanpitoon perustumattomia hypoteettisia kustannuksia. Tämä toteutuu noudattamalla sääntöä, ettei laskentakohteille kohdisteta laskentajaksolla palkkakustannuksia henkilön bruttopalkkaa enempää. 2. Toteutuneen työajan kohdistamisen tarkkuustaso ja kohdentamisen aikaväli. Täydentävän rahoituksen projekteissa välittömän työajan kohdistamisen aikaväli on kalenterikuukausi. Välitön työaika kohdistetaan tunnin tarkkuudella niille päiville, joina työ on tehty. Maksullisessa toiminnassa välitön työaika on kuitenkin kohdistettava tarvittaessa tarkemmalla kuin tuntitasolla. Muu toteutunut työaika kuin täydentävän rahoituksen hankkeiden välitön työaika voidaan kohdistaa ilman päivätasoista erittelyä. Jos muun työajan kohdistamista ei tehdä kalenterikuukausittain, on kuitenkin huolehdittava siitä, että kultakin raportointijaksolta saadaan luotettava tieto kyseisen raportointijakson kaikesta työajasta, jotta täydentävän rahoituksen välitön työaika voidaan suhteuttaa palkkakustannusten laskemista varten raportointijakson kaikkeen työaikaan. Jos organisaatiossa on käytettävissä työajankohdistamisjärjestelmä, on tarkoituksenmukaista, että myös muu työaika kuin täydentävän rahoituksen työaika kohdistetaan kalenterikuukausittain. 3. Yliopisto-opettajien työaikaa koskeva virkaehtosopimus ja työajan kohdistamisen sallittavuus. Työajan kohdistamisvelvollisuus kustannuslaskennassa ei kuulu virkaehtosopimuksen alaan eikä siten ole vastoin solmittua yliopisto-opettajien työaikaa koskevaa tarkentavaa virkaehtosopimusta. Työajan kohdistamistietoja ei saa miltään osin käyttää työsuoritusten arviointiin tai työajan valvontaan.

20 18 Luku 6: Kokonaiskustannusten laskemisen vähimmäistaso Luku 6.1: Laskentapuitteiston muodostaminen ja laskentakohteet Ministeriöiden kustannuslaskennan kehittämistä pohtineen työryhmän (VM 1/2006) suositukset laskentapuitteiston muodostamisperiaatteista otetaan lähtökohdaksi myös valtion muiden virastojen ja laitosten kustannuslaskennan kehittämisessä. Laskentapuitteet suositellaan muodostettaviksi lakiin pohjautuvien toimialojen ja tulosalueiden perusteella. Laskentapuitteisto tulee rakentaa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin eri toimintaprosesseista aiheutuneiden kustannusten seuraamista. Tämä on mahdollista toteuttaa joko toimintolaskentaa tai perinteistä lisäyslaskentaa soveltamalla. Luku 6.2: Kustannuserien käsittely välittömänä tai välillisenä kustannuksena Välillisinä kustannuksina eli yleiskustannuksina käsitellään yhteiskustannukset sekä ne erilliskustannukset, jotka tarkoituksenmukaisuusharkinnan nojalla on perusteltua käsitellä yleiskustannuksina. Muut kustannukset käsitellään välittöminä kustannuksina Palkkakustannukset Välittömät palkkakustannukset kohdistetaan lopullisille laskentakohteille jälkikäteen toteutuneen työajan kohdistamistietojen perusteella. Välilliset palkkakustannukset kohdistetaan laskentakohteille osittain yleiskustannuksina ja osittain henkilösivukustannuksina. Jaossa välittömiin ja välillisiin palkkakustannuksiin tulee noudattaa olennaisuuden periaatetta Toimitilakustannukset Toimitilakustannukset kuten vuokrat, sähkö, lämmitys ja vesi sekä ulkopuolelta ostetut korjaus- ja kunnossapitopalvelut, siivous, vartiointi, ympäristöhuolto sekä muut ulkopuoliset palvelut voidaan käsitellä yleiskustannuksena. Kalliiden erityistilojen kuten puhdastilojen käyttökustannukset sekä vain tiettyä tarkoitusta varten vuokrattujen tilojen kustannukset käsitellään lopullisen laskentakohteen välittömänä kustannuksena Kone- ja laitekustannukset Tavanomaiset kone- ja laitekustannukset kuten mikrotietokoneet, puhelimet ja yleiset toimistolaitteet käsitellään yleiskustannuksena. Kalliiden erityiskoneiden ja laitteiden kustannukset käsitellään lopullisen laskentakohteen välittöminä kustannuksina.

21 Muut kustannukset Muita kustannuksia käsitellään joko laskentakohteen välittöminä kustannuksina tai ne kohdistetaan laskentakohteille yleiskustannuksina riippuen siitä, aiheutuuko kustannus suoraan ko. laskentakohteesta vai onko se useamman laskentakohteen yhdessä aiheuttama. Jaossa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin tulee noudattaa olennaisuuden periaatetta. Luku 6.3: Yleiskustannusten kohdistamisperusteet Yleiskustannukset voidaan kohdistaa lopullisille laskentakohteille aiheuttamisperiaatetta noudattavan yleiskustannuskertoimen avulla. Jos organisaation eri tehtäväkokonaisuuksien kustannusrakenteet poikkeavat olennaisesti toisistaan, on eri tehtäväkokonaisuuksille laskettava omat yleiskustannuskertoimensa. Yleiskustannuskertoimet voidaan laskea esimerkiksi edellisen vuoden kirjanpito- ja laskentatietojen perusteella. Luku 6.5: Eräitä erityiskysymyksiä Julkista tukea saaneen käyttöomaisuuden kustannukset Jos käyttöomaisuuden poistokustannukset ovat yhteisrahoitusta koskevien ylikansallisten sääntöjen kuten rakennerahastokauden ESR-asetuksen 11.3 artiklan c alakohdan mukaan joltakin osin tukikelvottomia, tällaisia säännöksiä on luonnollisesti voitava noudattaa. Poistokustannusten osittainen tukikelvottomuus voi johtua siitä, että niiden käyttöomaisuushyödykkeiden, jotka ovat saaneet julkista tukea, poistokustannukset ovat tukikelvottomia kokonaan tai vain tukea saaneelta osin. Kummassakin tapauksessa hankkeeseen kohdistettavista poistokustannuksista erotetaan ja vähennetään tukikelvoton osuus ja tukikelpoinen osuus käsitellään hankkeen kustannuksena edellä tässä luvussa käsiteltyjen periaatteiden mukaan. Jos tukikelvottomien poistokustannusten erottaminen kuitenkin esimerkiksi tukea saaneiden käyttöomaisuushyödykkeiden suuren lukumäärän vuoksi olisi hallinnollisesti kohtuuttoman työlästä, voidaan hankkeiden kokonaiskustannukset laskea kokonaan ilman poistokustannuksia Yhteisrahoitushankkeiden valmistelun kustannukset Hankkeiden valmistelukustannukset eivät ole tukikelpoisia hankkeen välittöminä kustannuksina.

22 20 Luku 7: Yhteisrahoitushankkeen raportointi rahoittajalle Luku 7.1: Projektikirjanpito Yhteisrahoitteisista hankkeista on pidettävä projektikirjanpitoa, jolla seurataan hankkeen kokonaiskustannuksia. Projektikirjanpito saa tietonsa osin organisaation virallisesta kirjanpidosta ja osin kustannuslaskennasta. Palkkakustannuksia ja yleiskustannuksia ei voida kohdistaa tietylle nimenomaiselle projektille vielä organisaation virallisessa kirjanpidossa (pääkirja), vaan vasta kustannuslaskennan avulla. Tämän vuoksi rahoittajaviranomaisten ei tule vaatia projektien toteuttajilta, että palkkakustannukset ja yleiskustannukset olisi kohdistettu projektille jo organisaation virallisessa kirjanpidossa. Luku 7.2: Kustannustilityksen kustannusjaottelu Muissa kuin hankintamenojen rahoitusta koskevissa investointihankkeissa hankkeen hakemuksessa ja maksatushakemuksessa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaista kustannusjaottelua: + Palkat + Henkilösivukustannukset + Yleiskustannukset + Aineet, tarvikkeet ja tavarat + Palvelujen ostot (sisältää mm. vuokrat, jotka on käsitelty välittöminä kustannuksina) + Matkakustannukset (voidaan sisällyttää muihin kustannuksiin, ellei ole tarvetta eritellä) + Muut kustannukset (esim. erityistilojen ja -laitteiden tuntihintaveloitukset ja muut erittelemättömät välittömät kustannukset) + Arvonlisävero (jos tukikelpoinen) Projektin bruttokustannukset - Projektista saadut tulot (jos tulevat vähennettäviksi kuten esim. rakennerahastohankkeissa) Projektin nettokustannukset Hankintamenojen rahoittamista koskevissa investointihankkeissa edellä mainittua jaottelua voidaan käyttää soveltuvin osin.

23 21 Luku 7.3: Kustannusten tukikelpoisuuden toteamisen edellyttämä kustannustilityksen liiteaineisto 1. Hankinnat. Muiden kuin vähäisten välittömien ostomenojen osalta rahoittajaviranomaisen on varmistuttava hankintalainsäädännön noudattamisesta. Rahoittaja vastaa asiasta, mutta se voi tukeutua omien toimenpiteidensä lisäksi esimerkiksi hankkeen viimeiseen maksatushakemukseen liitettävään tilintarkastajan asiantuntijalausuntoon. Rakennerahastohankkeissa hankinta-asiakirjojen tarkastus voidaan sisällyttää paikan päällä tehtäviin varmennuskäynteihin. Vähäisten välittömien ostomenojen osalta riittää, että rahoittajalle toimitetaan esimerkiksi oikeaksi varmennettu pääkirjan ote projektille kirjatuista ostomenoista. Edellytyksenä on, että kirjanpidon vientiselitteestä ilmenee riittävän selkeästi, mitä projektille on hankittu ja miten hankinta liittyy projektiin. Hankintojen tukikelpoisuutta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 8.1 :n 6-kohdan mukaan lakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. 2. Välittömät palkkamenot. Välittömistä palkkamenoista rahoittajalle toimitetaan kustannuslaskennan raportti, josta ilmenee projektille välitöntä työtä tehneet henkilöt, tehtävä projektissa, henkilön kuukausipalkka, projektille tehty välittömän työajan osuus prosentteina tai tunteina luvussa 5 käsitellystä raportointijakson kokonaistyöajasta sekä projektille tämän perusteella laskettu osuus palkkasummasta. 3. Yleiskustannukset. Yleiskustannusten tukikelpoisuutta koskevat ongelmat on lukuisia saman rahoituslähteen hankkeita toteuttavien tilivirastojen osalta tarkoituksenmukaista pyrkiä ratkaisemaan jo ennen hankkeen varsinaista aloittamista varmistumalla siitä, että tuensaajan kustannuslaskentajärjestelmä on asianmukainen. Paras vaihtoehto tähän on luvussa 8.2 käsitellyn kustannuslaskentajärjestelmän sertifioinnin käyttöönotto. 4. Kansallisia hankkeita koskeva poikkeusmahdollisuus. Kansallisin varoin toteuttavissa yhteisrahoitushankkeissa rahoittajaviranomainen voi tarkoituksenmukaisuusharkinnan perusteella jättää vaatimatta osan edellä mainituista selvityksistä, mikäli kansallisessa erityislainsäädännössä ei toisin säädetä.

24 22 Luku 8: Muita kysymyksiä Luku 8.1: Eräät budjetointi ja -kirjanpitokäytännöt Talousarviotalouden sisäisen yhteisrahoituksen budjetointi- ja kirjanpitotavat Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot nettobudjetoidaan toteuttajatiliviraston toimintamenomomentille. Kirjausoikeuden käytöstä ja talousarviokirjanpidon aputilin 630 (Toiselle tilivirastolle siirrettävät talousarviomenot) käytöstä luovutaan kokonaiskustannuksiin perustuvassa rahoituksessa Rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion rahoitusosuuden budjetointi Perustuslain edellyttämä talousarvion täydellisyysperiaate ja hyvä budjetointitapa edellyttävät, että valtiolle todellisuudessa suoriteperusteisesti syntyvät menot otetaan talousarvioon (ja sitä seuraavaan talousarviokirjanpitoon) suoriteperusteisesti. Tämä ei nykyisin toteudu valtion itsensä toteuttamissa rakennerahastohankkeissa, koska rakennerahastomomentit on budjetoitu maksuperusteisesti johtuen siitä, että rakennerahastovarojen käytöstä komissiolle tehtävä menoilmoitus tehdään talousarviokirjanpidon tietojen perusteella. Komissiolle tehtävän menoilmoituksen oikeellisuus ja toisaalta hyvän budjetointitavan edellyttämien kohdentamisperusteiden noudattaminen talousarviokirjanpidossa edellyttävät, että menoilmoitus tehdään talousarviokirjanpidon sijasta liikekirjanpidon tietojen perusteella. Ellei edellä mainittua ehdotusta toteuteta, toteuttajatiliviraston tulee tilinpäätöksessä noudattaa tulo-menon-kohdalle -periaatetta ja laskuttaa rahoittajatilivirastoa, joka kirjaa laskutetut menot talousarviokirjanpidon aputilille 620 Talousarvioon kirjaamista odottavat menot siihen asti kunnes menot on maksettu toteuttajatilivirastolle. Luku 8.2: Kustannuslaskentajärjestelmän sertifiointi ja muu etukäteishyväksyminen 1. Hankehallinnon tehokkuus, oikeusvarmuus, tasapuolisuus ja rahoittajaviranomaisen tarve varmistautua kustannusten tukikelpoisuudesta puoltavat varsinkin rakennerahastohankkeissa sitä, että toteuttajan kustannuslaskentajärjestelmä ja erityisesti yleiskustannusten laskentaperiaatteet voidaan jo etukäteen todeta asianmukaisiksi. Tämä koskee erityisesti niitä tuensaajia, joilla on lukuisia rakennerahastohankkeita.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin

Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Rahoittajan näkökulma yliopistojen kokonaiskustannusmallikäytäntöihin Marita Virtanen 4.5.2010 663157 05-2010 Tutkimusorganisaatiot ja kokonaiskustannusmalli Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioille kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA...

LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... Sisällysluettelo: 7 LUKU: YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA... 1 7.1 Käsite ja luonne...1 7.2 Budjetointi...2 7.3 Tulojen kohdentaminen...3 7.3.1 Talousarviotalouden ulkopuolinen yhteisrahoitus...3 7.3.2 Talousarviotalouden

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2

5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 Sisällysluettelo: 5 LUKU: TILIVIRASTOJEN VÄLISTEN JA TILIVIRASTOJEN SISÄISTEN TAPAHTUMIEN KIRJAUKSET... 2 5.1 Toisen tiliviraston määrärahan käyttö omaan toimintaan...2 5.2 Menojen kirjaaminen suoraan

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 194/53/04 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 11.5.2005 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta

Lisätiedot

T&k-toiminnan menojen kehitys 2000-luvulla (milj. )

T&k-toiminnan menojen kehitys 2000-luvulla (milj. ) Kokonaiskustannusmalli ja tiedepolitiikka Kokonaiskustannusmalliseminaari 14.4.2011 Johtaja Anita Lehikoinen T&k-toiminnan menojen kehitys 2000-luvulla (milj. ) T&k-toiminnan menojen reaalinen kehitys

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 9 8.7.1996 Valtiokonttori Viite: Valtiokonttorin lausuntopyyntö 11.3.1996 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTION KIRJAN- PITO- JA TILINPÄÄTÖSMALLIN PERIAATERATKAISUISTA

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI 1 (6) 2014/302/31 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi 16.12.2014 Lausuntopyyntö 5.12.2014 LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISEKSI Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Huippuyksiköiden kustannusraportointi

Huippuyksiköiden kustannusraportointi Huippuyksiköiden kustannusraportointi 12.11.2013 Sirpa Nummila 1 Suomen Akatemia soveltaa kokonaiskustannusmallia hakemusten laatimisessa, rahoituspäätösten valmistelussa, rahoituspäätöksissä ja niiden

Lisätiedot