Valtuustoaloite / Sopimusyrittäjiltä vaadittava tilaajavastuulain mukaiset todistukset puolivuosittain / Aloitteen aiheuttamat toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloite 16.3.2015 / Sopimusyrittäjiltä vaadittava tilaajavastuulain mukaiset todistukset puolivuosittain / Aloitteen aiheuttamat toimenpiteet"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Sopimusyrittäjiltä vaadittava tilaajavastuulain mukaiset todistukset puolivuosittain / Aloitteen aiheuttamat toimenpiteet 2204/ /2015 Khall Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö, puh Valtuuston kokouksessa jätti valtuutettu Jouni Kotiaho seu raa van lai sen valtuustoaloitteen: "Kaupunginhallituksen pitää ohjeistaa kaikki Jämsän kaupungin hallin to kun nat, jotka käyttävät ostopalveluja, vaatimaan so pi mus yrit tä jiltään tilaajavastuulain mukaiset lakisääteiset todistukset, ainakin puoli vuo sit tain. Tällä käytännöllä torjutaan harmaata taloutta ja yrittäjien ta sa ver taisuut ta." Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työ voimaa käytettäessä (ns. tilaajavastuulaki, 1233/2006) tarkoituksena on edis tää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen nou datta mis ta sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edel lytyk siä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista so pi muk sia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työn an ta ji na lakisääteiset velvoitteensa. Lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi maa käytettäessä sekä lakiin lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) tuli muutoksia lukien. Tilaajan vastuuta tiu kennet tiin suurentamalla laiminlyöntimaksuja ja ulottamalla aiemmin raken ta mis toi min taa koskeva laiminlyöntimaksu koskemaan kaikkia toi mi alo ja. Lisäksi selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan myös työter veys huol lon järjestämistä. Tilaajavastuulain 5 :n ( /678) 1 momentissa todetaan ti laajan selvitysvelvollisuudesta seu raa vaa: "Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on pyy det tävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mu kai seen ennakkoperintärekisteriin ja työn an ta ja re kis te riin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen ar von li sävero vel vollis ten rekisteriin;

2 2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kauppa re kis te ri otet ta vastaavat tiedot; 3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja sa las sa pi dos ta annetun lain (1346/1999) 20 b :n 1 momentin 2 koh das sa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama sel vi tys verovelan määrästä; 4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja elä keva kuu tus mak su jen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erään tynei tä elä ke va kuu tus mak su ja koskeva maksusopimus on tehty; 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai kes keisis tä työehdoista; 6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä". Lain 5 3 momentin mukaan tilaaja voi myös itse hankkia 1 ja 2 koh das sa tarkoitetut tiedot sekä 3 kohdassa tarkoitetun so pi mus puolen verovelkaa koskevan tiedon Verohallinnolta verotustietojen jul kisuu des ta ja salassapidosta annetun lain 20 d tai 20 e :n mu kai ses ti. Tilaajalla on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama sel vitys tämän pykälän 1 tai 2 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi tai todistukseksi, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä. Tilaajan ei tarvitse pyytää lain 5 :n 1, 2 ja 5 momentissa tar koi tet tuja selvityksiä ja todistuksia tai edellyttää sopimusta tehdessään 6 mo men tis sa tarkoitettujen tietojen toimittamista, jos hänellä on perus tel tu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset vel voitteen sa. Tilaajavastuulakiin tulleen muutoksen perusteella tilaajan sel vi tys vel vol li suu den täyttäminen verotietojen osalta voidaan en si sijai ses ti toteuttaa julkista verovelkarekisteriä hyödyntäen. Ve ro vel kare kis te riin merkitään verovelkaa koskeva tieto siitä, onko yrityksellä vä hin tään euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia ve ro hal lin non kantamia veroja ja maksuja, joista ei ole verohallinnon te ke mään maksujärjestelyä tai muutoksenhakuviranomaisen täy täntöön pa non keskeytystä koskevaa määräystä. Jos yrityksellä ei ole merkintöjä verovelkarekisterissä, enemmät selvit te lyt eivät ole tarpeen. Jos verovelkarekisteristä ilmenee, että so pimus puo lel la on verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa, on ti laa jan täyttääkseen selvitysvelvollisuutensa selvitettävä verovelan mää rä pyytämällä sopimuspuolta toimittamaan verovelkatodistus. Tilaaja voi edelleen hankkia selvitettävät verotiedot myös yksityiseltä pal ve lun tuot ta jal ta tai suoraan sopimuspuolelta. Jälkimmäinen mahdol li suus on välttämätön ulkomaalaisten sopimusosapuolten osalta, mit kä eivät ole rekisteröitynä sivuliikkeenä Suomessa.

3 Tilaajavastuulain 5 :ssä säädetään myös, jos laissa tarkoitettu so pimus on voimassa yli 12 kuukautta, niin tilaajan sopimuspuolen on toi mi tet ta va tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein 1 mo men tin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut todistukset tai ulkomaista yritys tä koskien 2 momentissa tarkoitetut vastaavat tiedot.. Lain 5 a :ssä todetaan, että mitä 5 :ssä säädetään tilaajan sel vitys vel vol li suu des ta, sovelletaan myös rakentamistoimintaan liit ty vään tilaajaan. Rakentamistoimintaan liittyvällä tilaajalla on 5 1 mo mentis sa säädetyn lisäksi oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun va kuu tuksen. Tilaajavastuulaki sääntelee sopimuksen edeltävää ajankohtaa, eikä sil lä pääsääntöisesti säädetä tilaajan sopimuksenaikaisista vel voitteis ta. Pääsääntöön on nyt lakimuutoksella säädetty kaksi tilaajaa kos ke vaa poikkeusta, jotka koskevat ulkomaisen sopimuspuolen lähet tä miä työntekijöitä sekä rakentamistoimintaa koskevaa eri tyissään te lyä. Rakentamistoiminnassa tilaajan selvitysvelvollisuus ulottuu nyt myös sopimusaikaan. Tilaajavastuulain 5 a :n uuden 2 momen tin mukaan tilaajan selvitysvelvollisuuteen sisältyy 5 :n 2 momen tin lisäksi velvollisuus selvittää, että kaikilla lähetetyillä työn te kijöil lä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan mää räy ty mi ses tä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Edelleen on myös huomattava, että tilaajavastuulakia ei sovelleta lukien alihankintasopimuksiin, joiden arvo ilman ar von li säve roa on alle euroa. Kaupungin hankintaohjeistuksessa ja hankinnoissa on lähdetty siitä, et tä tilaajavastuulakia noudatetaan sellaisenaan ja lain mukaisten todis tus ten, tietojen ja selvitysten pyytämisessä noudatetaan sää detty jä aikarajoja. Tilaajavastuulain noudattamista edellyttävissä han kinnois sa em. dokumentit pyydetään aina kil pai lut ta mis vai hees sa ja on yhtenä tekijänä selvitettäessä tarjoajan kelpoisuutta. Yli vuo den kestävässä sopimussuhteessa on sopimusosapuolen toi mi tet ta va tilaajalle sopimussuhteen aikana 12 kuukauden välein tar vit ta vat todistukset tai tiedot. Tällä hetkellä voidaan sopimusosapuolen luotettavuutta ja ti laa ja vastuu lain mukaisten velvoitteiden noudattamista valvoa jo oma toi mises ti erilaisista rekistereistä esim. yritys- ja yh tei sö tie to jär jes tel män YTJ:n verkkopalvelun kautta, kuuluuko sopimuskumppani kaup pa rekis te riin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin, ar von li sä vero vel vol lis ten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten re kis te riin ja verohallinnon asiakasrekisteriin. YTJ:n kautta päästään ve ro vel ka rekis te rin tietoihin, onko sopimusosapuolella verovelkaa tai puut tei ta kausiveroilmoitusten antamisessa. Lisäksi kaupungin useim mil la

4 hankintayksiköillä on annettu oikeudet päästä ti laa ja vas tuu.fi -rekisteriin ja myös asiakastiedon rekisteri. Tämä seuranta tie tys ti työllistää jonkin verran hankintayksiköitä. Hankintayksikön on tietenkin omatoimisesti valvottava, että sen so pimus osa puo let huolehtivat velvoitteiden hoitamisesta kuten verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta koko so pi muskau den ajan. Jatkossa kuitenkin on hyvä laittaa velvoittavana ar viol ta yli 12 kuukautta kestäviin uusiin hankintasopimuksiin (ml. ura kat), että sopimusosapuolen (toimittaja, urakoitsija) on toi mi tet ta va hankintayksikölle (tilaaja) sopimussuhteen aikana aina 6 kuu kau den välein seuraavat selvitykset: - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka sel vi tys sii tä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä mak su suunni tel ma on tehty sekä - todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja elä ke va kuu tus mak su jen suo rit ta mi ses ta tai selvitys siitä, että erääntyneitä elä keva kuu tusmak su ja koskeva maksunsaajan hyväksymä mak su suun ni tel ma on teh ty. Mikäli sopimusosapuoli on liittynyt Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kump pa ni -palveluun, niin edellä mainittuja selvityksiä ei erikseen tar vit se toimittaa tilaajalle. Edellä mainittuina todistuksina ja sel vi tyksi nä hyväksytään myös muut kuin viranomaisen antamat todistukset ja selvitykset, jos ne on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioi ja tai tietojen ylläpitäjä (esim. Rakentamisen Laatu ry:n RALAn re kis te ri). Asian valmistelussa on konsultoitu tilapalveluiden kiin teis tö pääl lik köä ja kunnallistekniikan toimistoinsinööriä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin hankintayksiköiden on nou da tet ta va hankinnoissaan ja hankintasopimuksissaan yllä esit tely teks tis sä mainittua ohjeistusta ja aikataulua tilaajavastuulain mukais ten todistusten ja tietojen toimittamisessa. Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuus to aloit tee seen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa val tuus to aloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Aloite on loppuun käsitelty. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

5

VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI

VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI 1699/10/2014 KH 263 Valmistelu ja lisätiedot: hankintapäällikkö Tuure Marku,040-4891908,

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ

KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Khkj 11.11.2013 77, liite nro 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KOOTUT OHJEET HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ Sisällysluettelo 1 Määritelmiä ja soveltamisala... 1 1.1 Harmaan talouden määritelmä...

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot