TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 33 Vuoden 2014 arviointikertomus Henkilöstökertomus Henkilöstö- ja kuntalaiskyselyiden yhteenveto Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 37 Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 38 Taipalsaaren valokuituverkkotoimintojen yhtiöittäminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Taipalsaaren Lämpö Oy:n lainalle 40 Kokouksessa esilletulevat muut asiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Voipio Iikko B. 19:00-20:30 puheenjohtaja Niiva Heikki 19:00-20:30 valtuuston II va rapu heen joh ta ja Frilander Marika Hulkkonen Harri Kahari Sanna Kairulahti Sirpa Kankkunen Rauno Kinnunen Jukka Kolhonen Sanna Kähärä Lasse Miikkulainen Titta Mikkola Elma Mikkola Veijo Muhli Marleena Niiva Aure Pekkanen Anna-Liisa Peuha Leo Pyysalo Ulla Saikko Asko Uski Helena Mikkonen Ilpo 19:00-20:30 varajäsen Pöysti Olli 19:00-20:30 varajäsen Niiva Jani 19:00-20:30 varajäsen Hongisto Tuula 19:00-20:30 varajäsen Pakarinen Vesa 19:00-20:30 varajäsen Willman Jari 19:00-20:30 kunnanjohtaja Wallén Pekka 19:00-20:30 va. hallintojohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Könönen Kai 19:00-20:30 sivistysjohtaja Rämä Jari 19:00-20:30 va. tekninen joh ta ja Jauhiainen Marjo 19:00-20:30 varhaiskasvatuspäällikkö POISSA Turunen Raimo valtuuston I va rapu heen joh ta ja Kylämies Kimmo jäsen Mäkinen Ilkka jäsen Tarhonen Jari jäsen Turunen-Saaresti Teemu jäsen Westinen Arja-Liisa jäsen ALLEKIRJOITUKSET Iikko B. Voipio Puheenjohtaja Pekka Wallén Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 30-40

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ulla Pyysalo Pöytäkirjantarkastaja Asko Saikko Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana perjantaina klo 9-15 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla va. hallintojohtajalla, so pi muk ses ta p Satu Tuomela Keskusarkistonhoitaja

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuus ton kokoukseen on vähin tään kuusi päivää ennen kokousta lä he tet tä vä erikseen kullekin val tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tie to julkisten kuulutus ten ilmoitustaululla. Ko kouskutsussa on il moi tet tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse val tuu te tuil le, kunnanjohta jalle ja kun nanhallituksen jäsenille kes kiviik ko na Kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouksesta on ilmoitettu valtuuston päättämissä lehdissä Etelä- Saimaassa ja Länsi-Saimaan sanomissa julkais tul la ilmoituksella. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa val tuutetuista on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuu tet tua, jollei valtuus to jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokousilmoituksessa on ilmoitettu, että tämän kokouksen pöy tä kir ja on yleisesti nähtävänä perjantaina Pöytäkirja on oltava allekirjoitettuna ja tarkastettuna ennen kuin se ase te taan yleisesti nähtä väksi. Pöytäkirjantarkastajat voivat käydä tar kas ta mas sa tämän pöy täkirjan Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Ulla Pyysalo ja Asko Saik ko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Pyysalo ja Asko Saikko.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuu va pau den myöntäminen 75/ /2015 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kuntalain 8 luvussa annetaan määräykset kunnan taloudesta. KuntaL:n 67 :n (Kirjanpito) mukaan: Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voi massa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kun ta jaos to antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta. KirjanpitoL 655/1973 on kumottu L:lla 1336/1997. Ks. KirjanpitoL 1336/ ja A kirjanpitolautakunnasta 784/ a. KuntaL:n 68 :n (Tilinpäätös) mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti li kau del ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tu lok ses ta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tar peel li set lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. ( /325) Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. KuntaL 68 a :n (Konsernitilinpäätös) mukaan: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laa tia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni tilin pää tös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu loslas kel mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin pää-

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto tök seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne taan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytös tä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laa ti mat ta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edel tä neel tä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai si tä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja kon ser nin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päät ty neel tä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta ty tär yh tei sö jen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmas osan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden ta se ar vos ta. KuntaL:n 69 :n (Toimintakertomus) mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen naisis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin ta sees sa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes keisis tä johtopäätöksistä. ( /325) Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pi deoh jel man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti li kauden tuloksen käsittelystä. KuntaL:n 70 :n (Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus) mukaan: Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on an net ta va kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman ar vioi mi seen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. KuntaL:n 71 :n (Tarkastuslautakunta) mukaan: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuo sien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lauta kun nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val tuu tettu ja.

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko val tuus ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kun nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huoleh dit ta va kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh teen so vit tami ses ta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tar kas tus lau ta kunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella se kä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riit tä vyyt tä. KuntaL:n 73 :n (Tilintarkastajan tehtävät) mukaan: Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkas tet ta va hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hal lin to, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai ses ti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadit tu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mu kai ses ti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toimin nas ta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vas tuis ta; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikei ta; sekä 4) onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta se kä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. ( /325) L:lla 325/2012 muutettu 4 kohta tuli voimaan Aiempi sa namuo to kuului: 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asian mu kai ses ti. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan an ta mia erityisiä ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, kunnan johto sään tö jen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava vii pymät tä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kun nan hal li tuk selle. KuntaL:n 75 :n (Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely) mukaan:

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta ker tomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esi tet tä vä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jä se nel le ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viran hal ti jal le (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoi det tu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai ai heu tunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asias ta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida koh dis taa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa teh dys tä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kun nan hal li tuksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tar kas tus lau takun nan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muis tu tukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vas tuu va pau des ta tilivelvollisille. Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 kunnan vuosikate on lähes 1,08 milj. po si tii vi nen, mikä on n euroa arvioitua vähemmän. Ti li kau den tulos puolestaan on yli negatiivinen ja ali jäämäk si jää n euroa. Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen ti lintar kas ta jan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, oikeuttaa taloushallinnon tarvittaessa tekemään ti lin pää tökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tark Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy ti lin tarkas tus ker to muk ses sa mainitut talousarviopoikkeamat. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy ti lin tarkas tus ker to muk ses sa mainitut talousarviopoikkeamat. Ennen vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille kun nan val tuus to hyväksyi seuraavat talousarviopoikkeamat: Käyttötalous -hallintopalveluiden menomäärärahojen ylitys ja tu lo ar vioiden alitus kunnallistekniikka/ laitokset menomäärärahojen ylitys ja tulo ar vion alitus

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Investointiosa - konsernihallinnon tuloarvion alitus ja Taipalsaaren Lämpö Oy:n yhtiöittämisen menomäärärahojen ylitys (tulojen yli tys ) -Kirkonkylän koulun laajennuksen menomäärärahan ylitys Kirkonkylän liikuntahallin menomäärärahan ylitys (tulojen yli tys ) Rahoitusosa -lyhytaikaisen lainan määrän ylitys euroa Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilintarkastuskertomus 2014

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 arviointikertomus 75/ /2015 Tark Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on ar vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta voitteet toteutuneet. Valtuuston hyväksymässä tarkastussäännössä todetaan, että tarkas tus lau ta kun ta ja tilintarkastaja vastaavat ulkoisesta valvonnasta kun ta lain ja tarkastussäännön mukaisesti. Kunnanhallitus on antanut vuoden 2014 toimintakertomuksessa selvi tyk sen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden to to teu tumi ses ta. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa arvionsa val tuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tumi ses ta vuonna Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tä män säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tar kastus lau ta kun ta. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen sekä saattaa sen kunnanvaltuuston kä sitel tä väk si. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kun nan hal li tus ta hankkimaan toimielimiltä lausunnot vuoden 2014 ar vioin ti ker to muk ses ta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä syyskuus sa 2015 tarkastuslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 arviointikertomuksen kunnan val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kun nan hal li tus ta hankkimaan toimielimiltä lausunnot vuoden 2014 ar vioin ti ker to muk ses ta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä syys-

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto kuus sa 2015 tarkastuslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Liitteet Arviointikertomus 2014

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YT-ryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstökertomus 2014 Yt Työnantaja on vastuussa henkilöstöraportin laadinnasta. Hen ki lös töhal lin to on laatinut KT kuntatyönantajien uuden suosituksen mu kaisen henkilöstöraportin vuodelta Raporttiin on antanut tietoja myös työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Yt-ryhmä käsittelee henkilöstöraportin, tekee siihen mahdolliset omat esityksensä ja esittää sen kunnanhallitukselle, tar kas tus lau takun nal le ja kunnanvaltuustolle.henkilöstöraporttiin tehdään vielä täyden nyk siä ennen kuin se saatetaan kunnanhallitukselle kä si tel tä väksi. Yt-ryhmä hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisätään henkilöstöraporttin kappale henkilöstökyselystä. Henkilöstökyselyä koko henkilöstölle ei ole tarkasteluvuonna tehty, ky se ly on kuitenkin tehty sivistyspalveluissa. Tärkeänä pidetään, että hen ki lös tö ky se ly tehdään koko henkilöstölle syksyn 2015 aikana. Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi saatetuksi ja esit tää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää henkilöstöraportin kunnanvaltuustolle tie doksi. Liitteet Henkilöstöraportti 2014

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstö- ja kuntalaiskyselyiden yhteenveto Tark Tarkastuslautakunta on toteuttanut kaksi kyselyä, kuntalaiskyselyn ja sivistystoimen henkilöstön työhyvinvointikyselyn. Puheenjohtaja esit te lee kokouksessa kyselyiden yhteenvedon lautakunnalle. Puheenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta keskustelee kyselyiden yhteenvedosta ja antaa lau sunnon kokouksessa. Kuntastrategian mukaan Taipalsaaren kunnan toimintaa ohjaavia arvo ja ovat muun muassa yhteistyö, avoimuus ja hyvä palvelu. Ky selyi den tulosten perusteella kehitettävää on virkamiesten joh ta mis taidois sa (alaisten tasa-arvoinen kohtelu ja avoimuus) sekä työn te ki jöiden asiakaspalvelutaidoissa ja asenteessa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuusto kehottaa kunnan hal li tus ta käsittelemään asiaa ja keskustelemaan johtamiseen liit ty vis tä asioista virkamiesten kanssa. Kunnanhallituksen selvitys asian käsittelystä sekä tilanteesta pyydetään tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että esimiestasolla ylläpidettäisiin esi mies tai to ja mm. käymällä koulutuksessa. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Kuntastrategian mukaan Taipalsaaren kunnan toimintaa ohjaavia arvo ja ovat muun muassa yhteistyö, avoimuus ja hyvä palvelu. Ky selyi den tulosten perusteella kehitettävää on virkamiesten joh ta mis taidois sa (alaisten tasa-arvoinen kohtelu ja avoimuus) sekä työn te ki jöiden asiakaspalvelutaidoissa ja asenteessa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuusto kehottaa kunnan hal li tus ta käsittelemään asiaa ja keskustelemaan johtamiseen liit ty vis tä asioista virkamiesten kanssa. Kunnanhallituksen selvitys asian käsittelystä sekä tilanteesta pyydetään tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että esimiestasolla ylläpidettäisiin esi mies tai to ja mm. käymällä koulutuksessa.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Lasse Kähärä ilmoitti tehtävän vastaanotetuksi.

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 225/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan "Maanomistaja voi huoleh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omista mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhtey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.maanomistajan toimes ta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muu toin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 :n mukaan "Jos maan omista ja maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n nojalla huolehtii ran ta-asema kaa va ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten me net tely jen aloittamista. Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa kos ke vat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täy den tämi sek si. Kunta ja maanomistaja kutsutaan 1 momentissa tarkoitetun rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 64 :ssä tarkoitettuun neuvotteluun." Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan "Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." Suunnittelupäällikkö Kimmo Hartikainen FCG Suunnittelu ja tek niikka Oy:stä on toimittanut kunnan käsiteltäväksi päivätyn Ke sä ran nan ranta-asemakaavan luonnoksen selostuksineen ja pyytä nyt että kunta käynnistää kaavan laadinnan. Suunnittelualueena oleva on Suur-Saimaan osayleiskaavan mu kaises ti yhteisrantaisten loma-asuntojenaluetta ja kaavan mukainen raken nus oi keus 1350 kem2. Tavoitteena on muuttaa alue lo ma-asun-

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto to jen alueeksi omarantaisine rakennuspaikkoineen. Kaavan laadintaan liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suo men ELY-keskuksen kanssa Kaavaluonnosta ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty vi ran omais neuvot te lun pohjalta. Liitteet liite 1: Kesärannan RAK: kaavakartta ja kaavamääräykset liite 2: Kesärannan RAK: kaavaselostus liite 3: Kesärannan RAK: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää todeta, että Kesärannan ran taasema kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan laa ti jak si hyväksytään FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kaavaluonnoksen se lostuk si neen sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa asiakirjat julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Samalla kuulutetaan ranta-asemakaavan vireille tulosta. Kunta perii maanomistajalta kaavan käsittelystä aiheutuvana kustannuksena eri vai hei den toimielinkäsittelyistä ja kuulemisista aiheutuvasta työstä 800 euroa. Lisäksi laskutetaan kaavakuulutusten kustannukset toteu tu nei den kulujen mukaisesti. Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä vil lä välisenä aikana. Nähtävilläolosta tie do tettiin kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, sekä valtuuston päät tämis sä lehdissä julkaistuilla kuulutuksilla. Kaavaluonnoksesta ja OAS:sta saatiin lausunnot / mielipiteet seuraa vil ta tahoilta: - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Museovirasto - Etelä-Karjalan museo - Etelä-Karjalan liitto

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoittaja on laatinut vastineet esitettyihin lausuntoihin sekä päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistu tus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen näh tä vänä olo ajan päättymistä (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto (MRA 28 ): 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si tel ty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa kos kea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vas sa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa ase makaa vas sa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yh teisöil tä. Oheismateriaali Luonnosvaiheessa saapuneet lausunnot Liitteet Liite 1: Kesärannan RAK: Kaavaehdotus Liite 2: Kesärannan RAK: Kaavaselostus liitteineen Liite 3: Kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää: 1. Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa annet tui hin lausuntoihin liitteessä esitetyn mukaisina; 2. Hyväksyä kaavoittajan laatiman päivätyn Kesärannan ranta-ase ma kaa vaa koskevan kaavaehdotuksen liitteissä esitetyn mukai se na ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Lisäksi eh do tuk ses ta pyydetään lausunnot (MRA 28 ) eri viranomaisilta.

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kehj Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kaava on ollut nähtävillä Kunnanjohtajan päätösehdotus Kehittämisjaosto päättää: 1. Merkitä ehdotusvaiheessa jätetyt viranomaislausunnot tietoonsa saa te tuk si ja hyväksyy kaavoittajan tekemät täsmennykset kaava-asia kir joi hin liitteiden mukaisina.koska jätetyt lausunnot ja muutos esi tyk set ovat olleet luonteeltaan pieniä, kaavaehdotusta ei ole tar peen asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan uu delleen nähtäville 2. Kehittämisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -val tuus tol le kesärannan ranta-asemakaavan hyväksyttäväksi liit teissä esitetyn mukaisena. Päätös Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Kesärannan ranta-asemakaavan kun nan val tuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Kesärannan ranta-asemakaavan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Liitteet Asemakaavan seurantalomake Kesärannan RAK, kaavaselostus Kesärannan RAK, merkinnät ja määräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastineet Vesihuolto

22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen pi teet 121/ /2015 Kh Valmistelija: Satu Tuomela, hallintosihteeri Kuntalain 15 :ssä todetaan seuraavaa: "Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa joh to säännös sä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kut su mi ses ta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja val tuu tet tu jen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista val tuusto ryh mis tä." Valtuustoaloitteiden käsittelyssä noudatetaan alkaen voimas sa ol leen valtuuston työjärjestyksen 5 :ää, joka kuuluu seu raavas ti: "5 Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on val tuus toryh mäl lä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimin taa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan pu heen joh tajal le. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kun nan hal lituk sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloittees ta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitet tä vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun nan hal lituk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi to deta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun." Lista vireilläolevista valtuustoaloitteista ja toimenpiteet, joihin aloitteen johdosta on ryhdytty: 1. Toijantien kunto (Keskustan valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Va. tekninen johtaja on jättänyt aloitteeseen vastineen (liitteenä). Asia menee myös tekniseen lautakuntaan tiedoksi.

23 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavateiden hoito (Taipalsaari-liike, kvalt ) Asia ei ole edennyt käsittelyyn. 3. Kuntakonsernin vuokra-asuntojen kunnossapito (Kokoomuksen valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian KOY Taipalsaaren Asuntojen valmisteltavaksi. Toimitusjohtaja Hannu Pitkäsen ilmoituksen mukaan KOY Taipalsaaren asuntojen hallitus on tehnyt seuraavansisältöisen päätöksen: Päätettiin, että palkitaan edelleen asukkaita muilla keinoin mm. kustantamalla omatoimisille asukkaille tarvikkeita. 4. Linja-autopysäkin rakentaminen Kirjamoinkaaren ja Aitoinpellontien risteykseen (KD valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on keskustellut aloitteesta kokouksessaan ja päättänyt siirtää asian tieturvallisuusryhmän käsiteltäväksi. Lisäksi vuodelta 2013 on vielä kaksi aloitetta, joiden käsittely on kesken: 5. Kunnan investointihankkeet (Heikki Niiva ym. allekirjoittaneet, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen toimi on ilmoittanut käsittelyn olevan kesken. 6. Kutilan kanavan hankesuunnitelma (Kokoomuksen valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan pyytää lausunnot aloitteessa mainituilta tahoilta ja jättänyt aloitteen konsernihallinnon valmisteltavaksi. Kehittämisjaosto on käsitellyt asiaa Kutilan kanavan suunnitelman päivityksestä on keskusteltu Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton edustajien kanssa. Ajatuksena on ollut, että Etelä-Karjalan liitto koordinoisi hankkeen suunnitelmien päivitystä ja hankkeeseen haettaisiin hankerahoitusta. Neuvotteluja käytännön toteutuksesta ja aikataulusta jatketaan. Hanke on otettu tavoitteeksi Taipalsaaren elinkeinoohjelmaan. Kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle Kutilan kanavahankkeen hankesuunnitelman päivittämistä.

24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Liitteet liite 1: Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet liite 2: Teknisen toimen vastine Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä esitetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi ja aloitteet 1, 3 ja 6 loppuun käsitellyiksi. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä edel lä esitetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toi men piteet tietoonsa saatetuksi ja aloitteet 1, 3 ja 6 loppuun käsitellyiksi. Liitteet Teknisen toimen vastine , koskien Toijantien val tuus toaloi tet ta Valtuustoaloitteet 2014

25 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Taipalsaaren valokuituverkkotoimintojen yhtiöittäminen 224/ /2014 Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kuntalain 2 a mukaan kunnan hoitaessa kuntalain 2 :ssä tar koitet tua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtä vä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoi det ta vaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Taipalsaaren kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myön tää määrärahan valokaapeliverkon suunnitteluun ja to teu tukseen kunnan taaja-alueilla. Päätökseen liitetyn ponnen mukaan hank keel le tulee järjestää erillinen toimija, joka ottaa vastuulleen hank keen käytännön toiminnat. Hankkeen toteutukseen liittyen on perustettu hankintaryhmä, joka vas taa tällä hetkellä valokuitujen kilpailutuksesta, tilauksista sekä muis ta hankinnoista ennen varsinaisen toimijan aloittamista. Kuituhankkeen toteutuksen yhteydessä myydään liittymiä ja tehdään so pi muk sia. Kuluvan vuoden kesällä ja syksyllä on suunniteltava valo kui tu ver kos ton laajentamista ja haettava sitä varten han ke ra hoi tusta. Käytännön rakentamisen, asiakas- ja sopimusjärjestelyjen, han keha ku jen ja rahoitukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi on perus tet ta va toimintoja hoitamaan yhtiö. Erityisesti mittavan ra ken ta miseen liittyvän lainoituksen järjestämiseksi on osakeyhtiötoimintamalli tar koi tuk sen mu kai nen vaihtoehto kunnan intressien turvaamiseksi no peas ti etenevässä aikataulussa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön perustamista hoi ta maan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal linnoin tia. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan perustettavan Tai palsaa ren valokuituverkkopalvelut -osakeyhtiön perustamisasiakirjat ja huo leh ti maan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä osa keyh tiö lain mukaisesti. Asia jätettiin pöydälle.

26 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Valokuituverkkoasiaa on käsitelty Länsi-Saimaan yh teis työ toi mi kunnas sa. Kiinnostusta valokuituverkkoon on Savitaipaleen ja Tai palsaa ren lisäksi muissakin kunnissa. Olisi ehkä mahdollista, että esim. Savitaipale ja Taipalsaari muo dostai si vat yhteisen osuuskunnan, jossa kustannukset katsottaisiin erikseen. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Jatketaan valokuituverkkotoimintojen yhtiöittämiseen liittyvää sel vitys työ tä edelleen. Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kunta on neuvotellut Savitaipaleen kanssa osuuskunnan/ yhtiön käy tän nön toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Joidenkin kes keisten kysymysten selvittämiseksi on päätetty tilata yhdessä ul ko puo linen arviointi käytännön kysymysten ratkaisemisen vaihtoehdoista. Näi tä keskeisiä kysymyksiä ovat yhtiömuotoon ja perustamiseen liitty vät yksityiskohdat ja eri vaihtoehtojen vertailu sekä rahoitukseen se kä lainoitukseen liittyvät kysymykset. Selvityksen tekijäksi on valittu Inspira Oy. Selvityksen teko on esi tyslis tan lähettämistilanteessa vielä kesken ja myös neuvotteluja käydään edelleen. Tavoiteaikataulu yhtiöjärjestelyjen suhteen on tässä vai hees sa sellainen, että vielä ennen Juhannusta voitaisiin pitää yhtiön/ osuuskunnan perustamiskokous. Kunnanjohtajan päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön pe rus tamis ta hoitamaan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal lin noin tia. 2. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan perustettavan osa keyh tiön perustamisasiakirjat ja huolehtimaan yhtiön perustamiseen liit ty vis tä toimenpiteistä osakeyhtiölain mukaisesti. 3. Kunnanhallitus nimittää perustettavan osakeyhtiön hallitukseen kak si jäsentä.

27 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisättiin kohta 4.: Saimaan Kuitu Oy:n perustavat yhdessä Tai palsaa ren kunta ja Savitaipaleen kunta. Hallituksen jäseniksi nimitettiin Iikko B Voipio ja Teemu Tu runen-saa res ti. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön perustamista hoi ta maan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal linnoin tia.

28 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Taipalsaaren Lämpö Oy:n lainalle 183/ /2014 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Taipalsaaren Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja oli kunnan hal li tuk sen kokouksessa selvittämässä yhtiön toimintaa. Tuossa yh tey des sä konsernijohdolle luvattiin toimittaa yhtiön pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat. Taipalsaaren Lämpö Oy on suunnitellut Saimaanharjun läm pö lai toksen kunnostamista. Kunnostaminen edellyttää rahoituksen saamista hank kee seen. Ulkopuolinen rahoitus edellyttää kunnan takauksen saa mis ta lainalle. Yhtiö on pyytänyt tarjoukset uusista kattiloista. Yhtiön hallituksen puheen joh ta ja Milko Marttinen on kutsuttu kokoukseen selvittämään asiaa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren Läm pö Oy:n enintään euron lainalle myönnetään kunnan oma vel kai nen takaus. Merkittiin pöytäkirjaan, että Taipalsaaren Lämpö Oy:n hallituksen pu heen joh ta ja Milko Marttinen esitteli yhtiön tilannetta ja Sai maanhar jun lämpölaitoksen kunnostamissuunnitelmaa sekä ra hoi tus tarvet ta Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren Lämpö Oy:n enintään euron lainalle myönnetään kunnan oma velkai nen takaus. Hyväksyttiin.

29 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksessa esilletulevat muut asiat Kv Kunnanjohtaja Jari Willman tiedotti seuraavista tilaisuuksista: Ek so te-in fo, Kirkonkylän koulun avajaiset 29.8., Taipalsaari-ravit 23.6., seuraava valtuuston kokous Keskusteltiin myös kunnan tämänhetkisestä taloustilanteesta.

30 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 30, 31, 34, 35, 37, 40 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren kunnanhallitus Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muu tos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: 32, 33, 36, 38, 39 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää

31 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, säh köi ses ti tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVILLÄ Pyhtään kunnanvirasto klo PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 35 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 17.05.2017 klo 16:00-17:18 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 18.5.2016 Nro 5/2016 AIKA Ke 18.5.2016 klo 16.30 19.20 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ LISÄKSI POISSA Juhani Oksman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot