TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 33 Vuoden 2014 arviointikertomus Henkilöstökertomus Henkilöstö- ja kuntalaiskyselyiden yhteenveto Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 37 Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 38 Taipalsaaren valokuituverkkotoimintojen yhtiöittäminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Taipalsaaren Lämpö Oy:n lainalle 40 Kokouksessa esilletulevat muut asiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Voipio Iikko B. 19:00-20:30 puheenjohtaja Niiva Heikki 19:00-20:30 valtuuston II va rapu heen joh ta ja Frilander Marika Hulkkonen Harri Kahari Sanna Kairulahti Sirpa Kankkunen Rauno Kinnunen Jukka Kolhonen Sanna Kähärä Lasse Miikkulainen Titta Mikkola Elma Mikkola Veijo Muhli Marleena Niiva Aure Pekkanen Anna-Liisa Peuha Leo Pyysalo Ulla Saikko Asko Uski Helena Mikkonen Ilpo 19:00-20:30 varajäsen Pöysti Olli 19:00-20:30 varajäsen Niiva Jani 19:00-20:30 varajäsen Hongisto Tuula 19:00-20:30 varajäsen Pakarinen Vesa 19:00-20:30 varajäsen Willman Jari 19:00-20:30 kunnanjohtaja Wallén Pekka 19:00-20:30 va. hallintojohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Könönen Kai 19:00-20:30 sivistysjohtaja Rämä Jari 19:00-20:30 va. tekninen joh ta ja Jauhiainen Marjo 19:00-20:30 varhaiskasvatuspäällikkö POISSA Turunen Raimo valtuuston I va rapu heen joh ta ja Kylämies Kimmo jäsen Mäkinen Ilkka jäsen Tarhonen Jari jäsen Turunen-Saaresti Teemu jäsen Westinen Arja-Liisa jäsen ALLEKIRJOITUKSET Iikko B. Voipio Puheenjohtaja Pekka Wallén Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 30-40

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Ulla Pyysalo Pöytäkirjantarkastaja Asko Saikko Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana perjantaina klo 9-15 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla va. hallintojohtajalla, so pi muk ses ta p Satu Tuomela Keskusarkistonhoitaja

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu val tuus ton kokoukseen on vähin tään kuusi päivää ennen kokousta lä he tet tä vä erikseen kullekin val tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läs näolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tie to julkisten kuulutus ten ilmoitustaululla. Ko kouskutsussa on il moi tet tava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sähköpostitse val tuu te tuil le, kunnanjohta jalle ja kun nanhallituksen jäsenille kes kiviik ko na Kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Kokouksesta on ilmoitettu valtuuston päättämissä lehdissä Etelä- Saimaassa ja Länsi-Saimaan sanomissa julkais tul la ilmoituksella. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa val tuutetuista on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Kv Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöy tä kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua val tuu tet tua, jollei valtuus to jonkin asian kohdalla toisin päätä. Valtuuston kokousilmoituksessa on ilmoitettu, että tämän kokouksen pöy tä kir ja on yleisesti nähtävänä perjantaina Pöytäkirja on oltava allekirjoitettuna ja tarkastettuna ennen kuin se ase te taan yleisesti nähtä väksi. Pöytäkirjantarkastajat voivat käydä tar kas ta mas sa tämän pöy täkirjan Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Ulla Pyysalo ja Asko Saik ko. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Pyysalo ja Asko Saikko.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuu va pau den myöntäminen 75/ /2015 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kuntalain 8 luvussa annetaan määräykset kunnan taloudesta. KuntaL:n 67 :n (Kirjanpito) mukaan: Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, soveltuvin osin voi massa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kun ta jaos to antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja tämän lain :n soveltamisesta. KirjanpitoL 655/1973 on kumottu L:lla 1336/1997. Ks. KirjanpitoL 1336/ ja A kirjanpitolautakunnasta 784/ a. KuntaL:n 68 :n (Tilinpäätös) mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava ti li kau del ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi ke sä kuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tu lok ses ta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tar peel li set lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. ( /325) Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. KuntaL 68 a :n (Konsernitilinpäätös) mukaan: Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laa tia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kon ser ni tilin pää tös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tu loslas kel mien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin pää-

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto tök seen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa anne taan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytös tä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laa ti mat ta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edel tä neel tä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai si tä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja kon ser nin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päät ty neel tä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta ty tär yh tei sö jen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmas osan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden ta se ar vos ta. KuntaL:n 69 :n (Toimintakertomus) mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olen naisis ta asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin ta sees sa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja kes keisis tä johtopäätöksistä. ( /325) Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toi men pi deoh jel man riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti li kauden tuloksen käsittelystä. KuntaL:n 70 :n (Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus) mukaan: Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on an net ta va kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman ar vioi mi seen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. KuntaL:n 71 :n (Tarkastuslautakunta) mukaan: Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuo sien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lauta kun nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val tuu tettu ja.

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko val tuus ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kun nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huoleh dit ta va kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yh teen so vit tami ses ta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tar kas tus lau ta kunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella se kä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riit tä vyyt tä. KuntaL:n 73 :n (Tilintarkastajan tehtävät) mukaan: Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkas tet ta va hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hal lin to, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai ses ti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadit tu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mu kai ses ti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toimin nas ta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vas tuis ta; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikei ta; sekä 4) onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta se kä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. ( /325) L:lla 325/2012 muutettu 4 kohta tuli voimaan Aiempi sa namuo to kuului: 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asian mu kai ses ti. Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan an ta mia erityisiä ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, kunnan johto sään tö jen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava vii pymät tä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kun nan hal li tuk selle. KuntaL:n 75 :n (Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely) mukaan:

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta ker tomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esi tet tä vä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jä se nel le ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viran hal ti jal le (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoi det tu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai ai heu tunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asias ta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida koh dis taa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa teh dys tä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kun nan hal li tuksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tar kas tus lau takun nan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muis tu tukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vas tuu va pau des ta tilivelvollisille. Tilinpäätöksessä vuodelta 2014 kunnan vuosikate on lähes 1,08 milj. po si tii vi nen, mikä on n euroa arvioitua vähemmän. Ti li kau den tulos puolestaan on yli negatiivinen ja ali jäämäk si jää n euroa. Liitteet liite 1: Taipalsaaren kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää: allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja luovuttaa sen ti lintar kas ta jan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi, saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, oikeuttaa taloushallinnon tarvittaessa tekemään ti lin pää tökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Tark Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy ti lin tarkas tus ker to muk ses sa mainitut talousarviopoikkeamat. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toi min taker to muk sen kunnanvaltuustolle tiedoksi ja esittää kun nan val tuus tolle, että Taipalsaaren kunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja toi min ta kerto mus hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan hallintoa ja taloutta hoi taneil le tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy ti lin tarkas tus ker to muk ses sa mainitut talousarviopoikkeamat. Ennen vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille kun nan val tuus to hyväksyi seuraavat talousarviopoikkeamat: Käyttötalous -hallintopalveluiden menomäärärahojen ylitys ja tu lo ar vioiden alitus kunnallistekniikka/ laitokset menomäärärahojen ylitys ja tulo ar vion alitus

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Investointiosa - konsernihallinnon tuloarvion alitus ja Taipalsaaren Lämpö Oy:n yhtiöittämisen menomäärärahojen ylitys (tulojen yli tys ) -Kirkonkylän koulun laajennuksen menomäärärahan ylitys Kirkonkylän liikuntahallin menomäärärahan ylitys (tulojen yli tys ) Rahoitusosa -lyhytaikaisen lainan määrän ylitys euroa Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilintarkastuskertomus 2014

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 arviointikertomus 75/ /2015 Tark Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on ar vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta voitteet toteutuneet. Valtuuston hyväksymässä tarkastussäännössä todetaan, että tarkas tus lau ta kun ta ja tilintarkastaja vastaavat ulkoisesta valvonnasta kun ta lain ja tarkastussäännön mukaisesti. Kunnanhallitus on antanut vuoden 2014 toimintakertomuksessa selvi tyk sen valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden to to teu tumi ses ta. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksessa arvionsa val tuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tumi ses ta vuonna Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tä män säännöksen mukaisesti asian valtuustolle esittelee tar kastus lau ta kun ta. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee, hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen sekä saattaa sen kunnanvaltuuston kä sitel tä väk si. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kun nan hal li tus ta hankkimaan toimielimiltä lausunnot vuoden 2014 ar vioin ti ker to muk ses ta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä syyskuus sa 2015 tarkastuslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2014 arviointikertomuksen kunnan val tuus ton hyväksyttäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto pyytää kun nan hal li tus ta hankkimaan toimielimiltä lausunnot vuoden 2014 ar vioin ti ker to muk ses ta siten, että lausunnot ovat käsiteltävissä syys-

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto kuus sa 2015 tarkastuslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Liitteet Arviointikertomus 2014

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ YT-ryhmä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstökertomus 2014 Yt Työnantaja on vastuussa henkilöstöraportin laadinnasta. Hen ki lös töhal lin to on laatinut KT kuntatyönantajien uuden suosituksen mu kaisen henkilöstöraportin vuodelta Raporttiin on antanut tietoja myös työsuojelutoimikunta ja työterveyshuolto. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Yt-ryhmä käsittelee henkilöstöraportin, tekee siihen mahdolliset omat esityksensä ja esittää sen kunnanhallitukselle, tar kas tus lau takun nal le ja kunnanvaltuustolle.henkilöstöraporttiin tehdään vielä täyden nyk siä ennen kuin se saatetaan kunnanhallitukselle kä si tel tä väksi. Yt-ryhmä hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisätään henkilöstöraporttin kappale henkilöstökyselystä. Henkilöstökyselyä koko henkilöstölle ei ole tarkasteluvuonna tehty, ky se ly on kuitenkin tehty sivistyspalveluissa. Tärkeänä pidetään, että hen ki lös tö ky se ly tehdään koko henkilöstölle syksyn 2015 aikana. Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi saatetuksi ja esit tää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää henkilöstöraportin kunnanvaltuustolle tie doksi. Liitteet Henkilöstöraportti 2014

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstö- ja kuntalaiskyselyiden yhteenveto Tark Tarkastuslautakunta on toteuttanut kaksi kyselyä, kuntalaiskyselyn ja sivistystoimen henkilöstön työhyvinvointikyselyn. Puheenjohtaja esit te lee kokouksessa kyselyiden yhteenvedon lautakunnalle. Puheenjohtajan päätösehdotus: Lautakunta keskustelee kyselyiden yhteenvedosta ja antaa lau sunnon kokouksessa. Kuntastrategian mukaan Taipalsaaren kunnan toimintaa ohjaavia arvo ja ovat muun muassa yhteistyö, avoimuus ja hyvä palvelu. Ky selyi den tulosten perusteella kehitettävää on virkamiesten joh ta mis taidois sa (alaisten tasa-arvoinen kohtelu ja avoimuus) sekä työn te ki jöiden asiakaspalvelutaidoissa ja asenteessa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuusto kehottaa kunnan hal li tus ta käsittelemään asiaa ja keskustelemaan johtamiseen liit ty vis tä asioista virkamiesten kanssa. Kunnanhallituksen selvitys asian käsittelystä sekä tilanteesta pyydetään tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että esimiestasolla ylläpidettäisiin esi mies tai to ja mm. käymällä koulutuksessa. _ Kv Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: Kuntastrategian mukaan Taipalsaaren kunnan toimintaa ohjaavia arvo ja ovat muun muassa yhteistyö, avoimuus ja hyvä palvelu. Ky selyi den tulosten perusteella kehitettävää on virkamiesten joh ta mis taidois sa (alaisten tasa-arvoinen kohtelu ja avoimuus) sekä työn te ki jöiden asiakaspalvelutaidoissa ja asenteessa. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuusto kehottaa kunnan hal li tus ta käsittelemään asiaa ja keskustelemaan johtamiseen liit ty vis tä asioista virkamiesten kanssa. Kunnanhallituksen selvitys asian käsittelystä sekä tilanteesta pyydetään tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle vuoden 2015 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että esimiestasolla ylläpidettäisiin esi mies tai to ja mm. käymällä koulutuksessa.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen va ra puheen joh ta ja Lasse Kähärä ilmoitti tehtävän vastaanotetuksi.

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen 225/ /2014 Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n mukaan "Maanomistaja voi huoleh tia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omista mal leen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhtey des sä kuntaan ja toimitettava kunnalle 63 :ssä tarkoitettu osallis tu mis- ja arviointisuunnitelma. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.maanomistajan toimes ta laaditun asemakaavaehdotuksen käsittelyssä noudatetaan muu toin, mitä 8 luvussa säädetään. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä." Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 :n mukaan "Jos maan omista ja maankäyttö- ja rakennuslain 74 :n nojalla huolehtii ran ta-asema kaa va ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten me net tely jen aloittamista. Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa kos ke vat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täy den tämi sek si. Kunta ja maanomistaja kutsutaan 1 momentissa tarkoitetun rantaasemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 64 :ssä tarkoitettuun neuvotteluun." Maankäyttö- ja rakennuslain 59 :n mukaan "Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset." Suunnittelupäällikkö Kimmo Hartikainen FCG Suunnittelu ja tek niikka Oy:stä on toimittanut kunnan käsiteltäväksi päivätyn Ke sä ran nan ranta-asemakaavan luonnoksen selostuksineen ja pyytä nyt että kunta käynnistää kaavan laadinnan. Suunnittelualueena oleva on Suur-Saimaan osayleiskaavan mu kaises ti yhteisrantaisten loma-asuntojenaluetta ja kaavan mukainen raken nus oi keus 1350 kem2. Tavoitteena on muuttaa alue lo ma-asun-

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto to jen alueeksi omarantaisine rakennuspaikkoineen. Kaavan laadintaan liittyen on järjestetty viranomaisneuvottelu Kaakkois-Suo men ELY-keskuksen kanssa Kaavaluonnosta ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty vi ran omais neuvot te lun pohjalta. Liitteet liite 1: Kesärannan RAK: kaavakartta ja kaavamääräykset liite 2: Kesärannan RAK: kaavaselostus liite 3: Kesärannan RAK: osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää todeta, että Kesärannan ran taasema kaavan laatiminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Kaavan laa ti jak si hyväksytään FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kehittämisjaosto hyväksyy liitteenä olevan kaavaluonnoksen se lostuk si neen sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa asiakirjat julkisesti nähtäville maankäyttö- ja ra ken nuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Samalla kuulutetaan ranta-asemakaavan vireille tulosta. Kunta perii maanomistajalta kaavan käsittelystä aiheutuvana kustannuksena eri vai hei den toimielinkäsittelyistä ja kuulemisista aiheutuvasta työstä 800 euroa. Lisäksi laskutetaan kaavakuulutusten kustannukset toteu tu nei den kulujen mukaisesti. Kehj Valmistelija: Mika Kesseli, vs. hallintojohtaja Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä vil lä välisenä aikana. Nähtävilläolosta tie do tettiin kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, sekä valtuuston päät tämis sä lehdissä julkaistuilla kuulutuksilla. Kaavaluonnoksesta ja OAS:sta saatiin lausunnot / mielipiteet seuraa vil ta tahoilta: - Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Museovirasto - Etelä-Karjalan museo - Etelä-Karjalan liitto

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavoittaja on laatinut vastineet esitettyihin lausuntoihin sekä päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistu tus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen näh tä vänä olo ajan päättymistä (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto (MRA 28 ): 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si tel ty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa kos kea valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai rakennussuojelun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vas sa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa ase makaa vas sa käsitellään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yh teisöil tä. Oheismateriaali Luonnosvaiheessa saapuneet lausunnot Liitteet Liite 1: Kesärannan RAK: Kaavaehdotus Liite 2: Kesärannan RAK: Kaavaselostus liitteineen Liite 3: Kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa saatuun palautteeseen kunnanjohtajan päätösehdotus: Kehittämisjaosto päättää: 1. Hyväksyä kaavoittajan laatimat vastineet luonnosvaiheessa annet tui hin lausuntoihin liitteessä esitetyn mukaisina; 2. Hyväksyä kaavoittajan laatiman päivätyn Kesärannan ranta-ase ma kaa vaa koskevan kaavaehdotuksen liitteissä esitetyn mukai se na ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville (MRA 27 ). Lisäksi eh do tuk ses ta pyydetään lausunnot (MRA 28 ) eri viranomaisilta.

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kehj Liitteet: Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Päivitetyt kaavaliitteet Kaava on ollut nähtävillä Kunnanjohtajan päätösehdotus Kehittämisjaosto päättää: 1. Merkitä ehdotusvaiheessa jätetyt viranomaislausunnot tietoonsa saa te tuk si ja hyväksyy kaavoittajan tekemät täsmennykset kaava-asia kir joi hin liitteiden mukaisina.koska jätetyt lausunnot ja muutos esi tyk set ovat olleet luonteeltaan pieniä, kaavaehdotusta ei ole tar peen asettaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan uu delleen nähtäville 2. Kehittämisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -val tuus tol le kesärannan ranta-asemakaavan hyväksyttäväksi liit teissä esitetyn mukaisena. Päätös Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Kesärannan ranta-asemakaavan kun nan val tuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallituksen kehittämisjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää Kesärannan ranta-asemakaavan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi liitteissä esitetyn mukaisena. Liitteet Asemakaavan seurantalomake Kesärannan RAK, kaavaselostus Kesärannan RAK, merkinnät ja määräykset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastineet Vesihuolto

22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimen pi teet 121/ /2015 Kh Valmistelija: Satu Tuomela, hallintosihteeri Kuntalain 15 :ssä todetaan seuraavaa: "Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä tai muussa joh to säännös sä annetaan määräyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun kut su mi ses ta valtuutetun tilalle, valtuutetun aloitteen käsittelystä ja val tuu tet tu jen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista val tuusto ryh mis tä." Valtuustoaloitteiden käsittelyssä noudatetaan alkaen voimas sa ol leen valtuuston työjärjestyksen 5 :ää, joka kuuluu seu raavas ti: "5 Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on val tuus toryh mäl lä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimin taa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan pu heen joh tajal le. Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kun nan hal lituk sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloittees ta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitet tä vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun nan hal lituk sel le lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mi hin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi to deta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun." Lista vireilläolevista valtuustoaloitteista ja toimenpiteet, joihin aloitteen johdosta on ryhdytty: 1. Toijantien kunto (Keskustan valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Va. tekninen johtaja on jättänyt aloitteeseen vastineen (liitteenä). Asia menee myös tekniseen lautakuntaan tiedoksi.

23 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kaavateiden hoito (Taipalsaari-liike, kvalt ) Asia ei ole edennyt käsittelyyn. 3. Kuntakonsernin vuokra-asuntojen kunnossapito (Kokoomuksen valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian KOY Taipalsaaren Asuntojen valmisteltavaksi. Toimitusjohtaja Hannu Pitkäsen ilmoituksen mukaan KOY Taipalsaaren asuntojen hallitus on tehnyt seuraavansisältöisen päätöksen: Päätettiin, että palkitaan edelleen asukkaita muilla keinoin mm. kustantamalla omatoimisille asukkaille tarvikkeita. 4. Linja-autopysäkin rakentaminen Kirjamoinkaaren ja Aitoinpellontien risteykseen (KD valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on keskustellut aloitteesta kokouksessaan ja päättänyt siirtää asian tieturvallisuusryhmän käsiteltäväksi. Lisäksi vuodelta 2013 on vielä kaksi aloitetta, joiden käsittely on kesken: 5. Kunnan investointihankkeet (Heikki Niiva ym. allekirjoittaneet, kvalt ) Kunnanhallitus on antanut asian teknisen toimen valmisteltavaksi. Tekninen toimi on ilmoittanut käsittelyn olevan kesken. 6. Kutilan kanavan hankesuunnitelma (Kokoomuksen valtuustoryhmä, kvalt ) Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan pyytää lausunnot aloitteessa mainituilta tahoilta ja jättänyt aloitteen konsernihallinnon valmisteltavaksi. Kehittämisjaosto on käsitellyt asiaa Kutilan kanavan suunnitelman päivityksestä on keskusteltu Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton edustajien kanssa. Ajatuksena on ollut, että Etelä-Karjalan liitto koordinoisi hankkeen suunnitelmien päivitystä ja hankkeeseen haettaisiin hankerahoitusta. Neuvotteluja käytännön toteutuksesta ja aikataulusta jatketaan. Hanke on otettu tavoitteeksi Taipalsaaren elinkeinoohjelmaan. Kehittämisjaosto esittää kunnanhallitukselle Kutilan kanavahankkeen hankesuunnitelman päivittämistä.

24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Liitteet liite 1: Vuonna 2014 jätetyt valtuustoaloitteet liite 2: Teknisen toimen vastine Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä edellä esitetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuksi ja aloitteet 1, 3 ja 6 loppuun käsitellyiksi. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä edel lä esitetyt valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toi men piteet tietoonsa saatetuksi ja aloitteet 1, 3 ja 6 loppuun käsitellyiksi. Liitteet Teknisen toimen vastine , koskien Toijantien val tuus toaloi tet ta Valtuustoaloitteet 2014

25 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Taipalsaaren valokuituverkkotoimintojen yhtiöittäminen 224/ /2014 Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kuntalain 2 a mukaan kunnan hoitaessa kuntalain 2 :ssä tar koitet tua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtä vä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoi det ta vaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Taipalsaaren kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan myön tää määrärahan valokaapeliverkon suunnitteluun ja to teu tukseen kunnan taaja-alueilla. Päätökseen liitetyn ponnen mukaan hank keel le tulee järjestää erillinen toimija, joka ottaa vastuulleen hank keen käytännön toiminnat. Hankkeen toteutukseen liittyen on perustettu hankintaryhmä, joka vas taa tällä hetkellä valokuitujen kilpailutuksesta, tilauksista sekä muis ta hankinnoista ennen varsinaisen toimijan aloittamista. Kuituhankkeen toteutuksen yhteydessä myydään liittymiä ja tehdään so pi muk sia. Kuluvan vuoden kesällä ja syksyllä on suunniteltava valo kui tu ver kos ton laajentamista ja haettava sitä varten han ke ra hoi tusta. Käytännön rakentamisen, asiakas- ja sopimusjärjestelyjen, han keha ku jen ja rahoitukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi on perus tet ta va toimintoja hoitamaan yhtiö. Erityisesti mittavan ra ken ta miseen liittyvän lainoituksen järjestämiseksi on osakeyhtiötoimintamalli tar koi tuk sen mu kai nen vaihtoehto kunnan intressien turvaamiseksi no peas ti etenevässä aikataulussa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön perustamista hoi ta maan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal linnoin tia. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan perustettavan Tai palsaa ren valokuituverkkopalvelut -osakeyhtiön perustamisasiakirjat ja huo leh ti maan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä osa keyh tiö lain mukaisesti. Asia jätettiin pöydälle.

26 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Valokuituverkkoasiaa on käsitelty Länsi-Saimaan yh teis työ toi mi kunnas sa. Kiinnostusta valokuituverkkoon on Savitaipaleen ja Tai palsaa ren lisäksi muissakin kunnissa. Olisi ehkä mahdollista, että esim. Savitaipale ja Taipalsaari muo dostai si vat yhteisen osuuskunnan, jossa kustannukset katsottaisiin erikseen. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Jatketaan valokuituverkkotoimintojen yhtiöittämiseen liittyvää sel vitys työ tä edelleen. Kh Valmistelija: Jari Willman, kunnanjohtaja Kunta on neuvotellut Savitaipaleen kanssa osuuskunnan/ yhtiön käy tän nön toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Joidenkin kes keisten kysymysten selvittämiseksi on päätetty tilata yhdessä ul ko puo linen arviointi käytännön kysymysten ratkaisemisen vaihtoehdoista. Näi tä keskeisiä kysymyksiä ovat yhtiömuotoon ja perustamiseen liitty vät yksityiskohdat ja eri vaihtoehtojen vertailu sekä rahoitukseen se kä lainoitukseen liittyvät kysymykset. Selvityksen tekijäksi on valittu Inspira Oy. Selvityksen teko on esi tyslis tan lähettämistilanteessa vielä kesken ja myös neuvotteluja käydään edelleen. Tavoiteaikataulu yhtiöjärjestelyjen suhteen on tässä vai hees sa sellainen, että vielä ennen Juhannusta voitaisiin pitää yhtiön/ osuuskunnan perustamiskokous. Kunnanjohtajan päätösehdotus: 1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön pe rus tamis ta hoitamaan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal lin noin tia. 2. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan perustettavan osa keyh tiön perustamisasiakirjat ja huolehtimaan yhtiön perustamiseen liit ty vis tä toimenpiteistä osakeyhtiölain mukaisesti. 3. Kunnanhallitus nimittää perustettavan osakeyhtiön hallitukseen kak si jäsentä.

27 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisättiin kohta 4.: Saimaan Kuitu Oy:n perustavat yhdessä Tai palsaa ren kunta ja Savitaipaleen kunta. Hallituksen jäseniksi nimitettiin Iikko B Voipio ja Teemu Tu runen-saa res ti. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osakeyhtiön perustamista hoi ta maan valokuituverkkotoimintojen toteutusta ja käytännön hal linnoin tia.

28 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Omavelkaisen takauksen myöntäminen Taipalsaaren Lämpö Oy:n lainalle 183/ /2014 Kh Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja Taipalsaaren Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja oli kunnan hal li tuk sen kokouksessa selvittämässä yhtiön toimintaa. Tuossa yh tey des sä konsernijohdolle luvattiin toimittaa yhtiön pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat. Taipalsaaren Lämpö Oy on suunnitellut Saimaanharjun läm pö lai toksen kunnostamista. Kunnostaminen edellyttää rahoituksen saamista hank kee seen. Ulkopuolinen rahoitus edellyttää kunnan takauksen saa mis ta lainalle. Yhtiö on pyytänyt tarjoukset uusista kattiloista. Yhtiön hallituksen puheen joh ta ja Milko Marttinen on kutsuttu kokoukseen selvittämään asiaa. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren Läm pö Oy:n enintään euron lainalle myönnetään kunnan oma vel kai nen takaus. Merkittiin pöytäkirjaan, että Taipalsaaren Lämpö Oy:n hallituksen pu heen joh ta ja Milko Marttinen esitteli yhtiön tilannetta ja Sai maanhar jun lämpölaitoksen kunnostamissuunnitelmaa sekä ra hoi tus tarvet ta Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kv Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Taipalsaaren Lämpö Oy:n enintään euron lainalle myönnetään kunnan oma velkai nen takaus. Hyväksyttiin.

29 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksessa esilletulevat muut asiat Kv Kunnanjohtaja Jari Willman tiedotti seuraavista tilaisuuksista: Ek so te-in fo, Kirkonkylän koulun avajaiset 29.8., Taipalsaari-ravit 23.6., seuraava valtuuston kokous Keskusteltiin myös kunnan tämänhetkisestä taloustilanteesta.

30 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 30, 31, 34, 35, 37, 40 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren kunnanhallitus Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muu tos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio p fax: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät: 32, 33, 36, 38, 39 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää

31 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, säh köi ses ti tai lähe tin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot