SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen 3.3 Tutkiminen ja kokeilu 3.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Musiikki 4. VARHAISKASVAT UKSEN SISÄLLÖT vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä 5. ERITYISEN TUEN JÄRJEST ÄMINEN LAPSEL LE 6. ESIOPETUKSEN PER IAATTEET JA JÄRJEST ÄMINEN 6.1 Äidinkielen opetus esikoulussa 6.2 Matematiikka 7. YHTEISTYÖ KASVATUSKUMPPANUUS 7.1 Vanhemmat 7.2 Muita yhteistyötahoja SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA Siikaisissa aloit ti kunnan ensimmäinen päiväkoti toimintansa elokuussa 1990 kerrostaloon saneeratuilla tiloilla. 20-paikkainen päiväkoti sijaitsi kunnan keskustassa ja ehti toimia siellä reilut 15 vuotta. Viereisessä kerrostalossa sijaitsi 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, joka puolestaan ehti toimia kerrostalokolmiossa reilut 10 vuotta. Helmikuussa 2006 molemmat ryhmät saivat siirtyä uusiin tiloihin myös keskustassa sijaitsevan vanhainkodin viereen. Uudessa kiinteistössä on omat tilat pienille ja isommille lapsille. Isompien ryhmään kuuluvat myös esikoululaiset. Piha-alueet leikkivälineineen ovat yhteisessä käytössä. Syksyllä 2006 päiväkodin pihan viereen ilmestyi kaksi LAPPSET kiipeily-

2 ja leikkitelinettä, joka uutena alueena tullaan aidalla liittämään nykyiseen pihaan. Siikaisten päiväkodissa on edelleen sama kasvatushenkilökunta, joka aloitti kesällä Ryhmäperhepäiväkodissa on myös ollut samat hoitajat reilut 10 vuotta. Tällä hetkellä koko kunnan päivähoito on keskitetty em. tiloihin. 1.PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Siikaisten päivähoidon tavoitteena on tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta yhteistyössä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tällä hetkellä varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkoti Pikku-Santrassa ja samassa yhteydessä olevassa ryhmäperhepäiväkodissa. Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman monipuolista toimintaa lapsille, huomioiden heidän kehitystasonsa sekä yksilölliset että yhteisölliset tarpeensa. Kiireisessä yhteiskunnassa hoitopaikka on monelle lapselle varakoti, jolloin kasvattajan vaikutus lapsen tasapainoiseen kehittymiseen on valtaisa. Siksi pidämmekin tärkeänä kasvatuksessa rakkauden ja rajojen antamista. Sen mahdollistaa ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilökunta joka haluaa puhaltaa yhteen hiileen. Työkavereiden hyvät keskinäiset ihmissuhteet eivät voi olla vaikuttamatta myönteisesti lapsiin. 2. HENKILÖKUNNAN ARV OTAUSTA Haluamme antaa lapselle turvallisen kasvuympäristön, jossa hän omaksuisi terveen itsetunnon sekä oppisi suvaitsemaan ja huomioimaan toisia. Kasvatuksen pohjana toimivat kristilliset perusarvot, kuten rehellisyys, kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja vastuunottaminen. Korostamme myös hyviä käytöstapoja sekä terveitä elämänohjeita. Haluamme myös opettaa lapsia arvostamaan luontoa ja sen haavoittuvaisuutta. 3. VARHA ISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen Lapsen perustarpeet pitää olla kunnossa, jotta voidaan luoda edellytykset oppimiselle. Näitä ovat mm. huolenpito, turvallisuuden tunne ja hyväksytyksi kokeminen omana itsenään. Hyvät ihmissuhteet niin lapsiryhmään kuin aikuisiin tulee myös olla kunnossa.

3 Lapsi omaksuu asioita monin eri tavoin. Hän on aktiivinen tutkija ja havainnoija. Leikin ja mielikuvituksen avulla lapsi oivaltaa ja oppii uutta vertaistensa joukossa, pienemmiltä ja isommilta. Pysyvät kaveri- ja aikuissuhteet ovatkin tärkeitä tavoitteita. Uuden oppimansa asian lapsi liittää aiemmin oppimaansa ja kasvattaa näin omaa kokemusmaailmaansa. Samalla halu uuden oppimiseen lisääntyy. Itseluottamus kasvaa ja vahvistuu. 3.2 Leikkiminen Leikki on lapsen kehityksen ja oppimisen yksi kulmakivistä. Leikissä lapsi on aktiivinen tekijä ja kokija. Siinä käydään läpi tunteita, kokemuksia ja vuorovaikutustaitoja. Leikin avulla mielikuvitus rikastuu. Lapsen leikkiä tulee kunnioittaa ja antaa aikaa ja tilaa leikeille. Leikkejä havainnoimalla kasvattaja saa arvokasta tietoa lapsen kehitysvaiheista. Aikuisen tehtäväksi jää huolehtia siitä, että erilaisia leikkivälineitä on lasten saatavilla ja että ne ovat kunnossa. Niiden on myös vastattava lasten kehitystasoa. Samoin tilat eritellään toimiviksi kokonaisuuksiksi; kotileikki, pelihuone, puutyöverstas jne. Leikille pitää myös antaa mahdollisuus yksin tai eri kokoisissa ryhmissä. Leikki on lapsen tapa toimia ja oppia. Leikkitilanteet s yntyvät niin sisällä kuin ulkona. 3.3 Tutkiminen ja kokeilu Lapsi on luonnostaan utelias. Tutkimisessa luonnon merkitys korostuu eri vuodenaikoina. Retket metsiin ja lähialueille ovat ihanteellisia tutkimisvietin synnyttäjiä. Luonnossa lapsi voi ihmetellä, tehdä havaintoja ja olla vuorovaikutuksessa häntä ympäröivän ympäristön kanssa. 3.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Taiteen kokemiseen ja ilmaisuun on tavoitteena kokea tekemisen iloa. Lapsia rohkaistaan kannustamalla monipuoliseen itseilmaisuun. Myös valokuvausta ja mv- kuvien kehityksen saloihin paneudutaan esikoulussa Musiikki Lapsi nauttii musiikista, sen kuuntelusta, rytmistä, tuottaa sitä itse rytmisoittimin tai laulaen. Musiikki kuuluu päiväkodissa jokapäiväiseen

4 toimintaan. Aamuhetki koostuu useasta laulusta ja laululeikistä. Lepohetkellä lauletaan, muskarissa lauletaan. Kitara on mukava säestyssoitin, joka ei peitä lasten laulua, mutta tukee sitä rytmisesti. Syksyn -09 uutuutena on Kankaanpään musiikkiopiston järjestämä muskari siikaislaisille eskari-ikäisille. Toiminnasta tuli heti hyvin suosittu. Toivomme kovasti, että muskari jatkuu tulevinakin vuosina. 4. VARHA ISKASVAT UKSEN SISÄLLÖT vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä Perushoitotilanteissa on hyvä harjaannuttaa kaikkia lapsen kehityksen osaalueita Kieli ja vuorovaikutus Kielen ja puhumaan oppimisen ehtona on VUOROVA IKUTUS. Lapselle puhutaan, nimetään asioita ja vastataan lapsen jokelteluun. Lapselle näytetään katselukirjoja ja lueskellaan yhdessä. Lapsen kanssa lorutellaan ja riimitellään. Kuvia käytetään vuorovaikutuksen tukena. Matematiikka Aikuinen perehdyttää lasta matematiikan alkeisiin esim. laskee varpaita, sormia jne. Lasten kanssa luokitellaan ja vertaillaan Leluja, esim. autot, nuket, eläimet omiin koreihin. Aikuinen käyttää avaruudellisia käsitteitä : edessä, takana, alla, päällä jne.) Ympäristökasvatus Tehdään pieniä retkiä lähiympäristöön, jolloin lapsi voi eri aistien kautta havainnoida ympäröivää maailmaa eri vuodenaikoina. Lapsella on saatavilla kuvia ja leluja tutuista eläimistä, joita leikin yhteydessä nimetään ja samalla tutustutaan niiden ääniin. Liikunta ja terveyskasvatus Lapselle luodaan mahdollisuudet kiivetä, kontata, ryömiä jne. Konttaaminen on tärkeä motorisen kehityksen vaihe; se kehittää käsien ja jalkojen yhteistoimintaa ja kehon keskiviivan ylitystä.

5 Lasta keinutellaan ikätasoon sopivassa keinussa. Lapsen saatavilla on erilaisia välineitä liikkumisen tueksi esim. palloja, kärryjä jne. Musiikin avulla lasta hyppyytellään ja annetaan lapsen kokea rytmi. Lapsi koittaa tässä vaiheessa tehdä jo itse kuperkeikan vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä Tässä kehityksen vaiheessa lapsi haluaa oppia asioita. Lapsi kyselee, vertailee, tuumii ja pohtii. Lapsi on hyvin itsekeskeinen ja haluaa tehdä kaiken itse. Vähitellen lapsi siirtyy yksin leikeistä yhdessä leikkimiseen. Kieli ja vuorovaikutus Lapselle luetaan kuvakirjoja ja kerrotaan tarinoita. Lapsi oppii lyhyitä loruja ja riimejä. Lapsi keksii myös itse tarinoita. Sanavarasto kasvaa ja aikuinen käyttää tietoisesti uusia käsitteitä. Lasta rohkaistaan puhumaan ja lasta kuunnellaan. Lasten keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan. Matematiikka Luokitellaan esim. leluja, pieni/iso, eläin/kasvi jne. Vertaillaan kokoa, lukumääriä jne. Lukusanoja käytetään arjen toiminnoissa. Lasketaan lukualueella 1 5. Harjoitellaan jakamista: yksi sulle ja yksi mulle. Rakennellaan palikoilla, palapeleillä yms. Käsitteitä harjoitellaan leikin ohessa, esim. auto pöydän alle, nukke pöydän päälle. Pelataan helppoja pelejä esim. muistipelejä, domino, väri-ja muotopelejä. Tutustutaan aikakäsitteeseen : eilen, tänään ja huomenna. Ympäristökasvatus Tehdään retkiä metsään, missä liikkuminen epätasaisessa maastossa on motoriikalle hyväksi ja tutkitaan samalla aikuisen opastuksella luontoa. Tutustutaan ympäristöön eri aistien avulla. Maistellaan marjoja, haistellaan luonnon tuoksuja, kuunnellaan luonnon ääniä, tunnustellaan ja koetaan luonto eri vuodenaikoina. Opetetaan samalla myös luonnon suojelua esim. ei roskata ja vahingoiteta luontoa. Liikunta ja terveyskasvatus

6 Lapselle annetaan mahdollisuus monipuoliseen vapaaseen ja myös ohjattuun liikkumiseen sekä sisällä että ulkona. Viereinen liikuntahalli käytettävissä 1-2 krt./vko. Annetaan mahdollisuus myös voiman käyttöön ja rajuihinkin leikkeihin. Harjoitellaan liikkumistaitoja: juostessa suunnan nopea vaihtaminen, varpailla kävely, yhdellä jalalla hyppelyä, kiipeämistä, pujottelua jne. Käytetään myös liikuntavälineitä esim. pallon potkimista/kiinni ottamista, hernepusseja jne. Harjoitellaan rentoutumista. Leikitään kehon hahmotusta ja vahvistumista tukevia leikkejä. Opetellaan henkilökohtaiseen hygieniaan, käsien pesemiseen, nenän niistämiseen. Uskonto-opetus ja etiikka Opetellaan hyviä tapoja, kuten anteeksi pyytämistä, kiittämistä jne. Vietetään kalenterivuoden juhlia ja kerrotaan niihin liittyvistä asioista Esim. joulu ja Jeesuksen syntymä. Kirkon nuoriso-ohjaaja käy pitämässä säännöllisesti ns. pikkupyhiksiä. Pk:n aloitteesta Siikaisissa on kouluunmenevien siunaus toimitettu jo alusta alkaen vuotiaiden lasten toiminnan sisältöjä Kieli ja vuorovaikutus 5- vuotias puhuu jo selkeästi lauseita ja sanavarasto karttuu. Käyttäytymisen kielellinen säätely kehittyy. Lapselle luetaan kuvakirjoja ja kirjoja. Tutustutaan erilaisiin kirjoihin, tietokirjat jne. Luetaan loruja, riimejä, arvoituksia, loppusointuja yms. Kirjoitetaan muistiin myös lasten itse keksimiä satuja. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä kuten ohjeiden noudattamista, kuvan ja kerrotun vihjeen yhteen sovittamista. Tutustutaan kirjoitettuun kieleen esim. nimilappu vaatteissa, leluissa jne. Harjoitellaan oman nimen kirjoittamista. Kirjoitetaan mallin mukaan. Matematiikka Harjoitetaan matematiikkaa arjen tilanteissa. Lasketaan lasten lukumäärä, katsotaan monesko päivä ja kuukausi on jne. Harjoitellaan lukualueella 1-10 numeron vastaavuutta määrään. Pelataan eri noppapelejä, joissa etenemistä ym. lasketaan.

7 Pelataan myös eri korttipelejä esim. UNO, SKIBBO, joissa Tunnistettava numeroita ja värejä. Jälkimmäisessä myös lukujen järjestystä Vahvistetaan peruskäsitteitä: suuri/pieni, kevyt/painava, vähän/paljon, korkea/matala jne. Tutustutaan geometrisiin muotoihin: ympyrä, neliö, kolmio jne. Vertaillaan esim. yhtäläisyyksiä kahdesta eri kuvasta, esineestä. Lasketaan erilaisissa leikeissä ja harjoitellaan järjestykseen laittamista. Vahvistetaan aikakäsitteen osaamista: eilen, tänään ja huomenna. Tutustutaan kolmiulotteiseen rakenteluun erilaisilla rakentelupalikoilla. Ympäristökasvatus Tutustutaan ympäristöön ja tehdään havaintoja yleisimmistä puu- ja kasvilajeista sekä mahd. eläimistä. Huomioidaan eri vuodenaikoihin liittyvät muutokset. Rakennellaan majoja luontoa kunnioittaen. Kasvatetaan omia taimia ja pohditaan kasvamisen ihmettä. Tutustutaan kierrätykseen ja syvennetään luonnonsuojelun käsitettä Liikunta ja terveyskasvatus Vahvistetaan karkeamotorisia taitoja : kävely, juoksu, kiipeily, roikunta, tasapainoilu,pituushyppy, hiihto, luistelu jne. Otetaan liikuntaleikkejä isommissa ryhmissä esim. sähly, jalkapallo,jääkiekko, hippaleikit jne. Käytetään eri liikuntavälineitä,kuten palloja, renkaita,mailoja,trampoliinia jne. Vahvistetaan oman kehon hallintaa : tietyn kehon osan hallintaa, Rentoutusta, liikkeen pysäyttämistä, kehon keskiviivan ylittämistä jne. Terveyskasvatuksessa käsitellään mm. hampaiden hoitamista, käsihygieniaa ja henkilökohtaista hygieniaa. Ruokailussa harjoitellaan veitsen ja haarukan käyttöä sekä opetellaan maistamaan kaikkia ruokia. Liikennekasvatuksessa tutustutaan lapsia koskeviin liikennemerkkeihin. Uskonto-opetus ja etiikka Jatketaan hyvien tapojen opettelua. Opetellaan toisesta huolehtimista ja erilaisuuden hyväksymistä. Tutustutaan kristillisten juhlien kertomuksiin, esim. joulukirkko ja pääsiäisvaellus. Paikallisen seurakunnan työntekijä käy pitämässä pyhäkoulua joka toinen viikko. Katsellaan raamatun kertomuksia videolta.

8 5.0 ERITYISEN TUEN JÄRJEST ÄMINEN LAPSEL LE Päiväkodissa toimii PÄIVÄHOIDON TUKIRYHMÄ, joka pääsääntöisesti kokoontuu kerran syksyllä ja kerran keväällä. Työryhmään kuuluu lastenneuvolan terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja päiväkodista kyseessä olevan lapsen ryhmässä toimiva työntekijä. Kevään kokoontumisessa päähuomio on esikouluikäisissä lapsissa, jolloin mukana ovat myös koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja mahdollisesti myös koulun erityisopettaja. Ryhmän toiminta on ennaltaehkäisevää ja lasten kasvatusta tukevaa. Ryhmässä käsitellään tavallisimpia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä ongelmia, esim. puheeseen, käyttäytymiseen, sosiaalisiin taitoihin tai oppimiseen liittyviä pulmia. Huoltajalla on mahdollisuus osallistua tukiryhmään keskusteltaessa heidän omasta lapsestaan. Päiväkodissa käy koulun erityisopettaja kerran viikossa ( 1 t.) antamassa konsultaatiota ja opastusta mm. puheen kehityksen ongelmiin. Päivähoidossa pyritään laatimaan kuntoutussuunnitelma pääsääntöisesti niille lapsille, joilla on tutkivalta taholta lausunto. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksena on mahdollisimman tarkasti määritellä lapsen erityistuen tarpeet kehityksen eri osa-alueilla. Samalla kartoitetaan myös eri osaamisalueita ja koitetaan niitä vahvistamalla saada lapsen myönteistä minäkuvaa lisättyä. 6. ESIOPETUKSEN PER IAATTEET JA JÄRJEST ÄMINEN Siikaisten kunnassa 6-vuotiaiden esiopetus järjestetään pk. Pikku-Santrassa sekä yhdellä kyläkoululla luokkaopetuksen yhteydessä. Esikoulua pidetään n. 4-5 tuntia/pv ( yhteensä n. 700 tuntia toimintakaudessa) ja se on ilmaista. Esikoululaisille järjestetään viikossa 4-5 omaa esikoulutuokiota, jolloin harjaannutetaan lapsen kielellisiä ja matemaattisia tietoja ja taitoja. Tärkeänä tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja tervettä itsetuntoa. Muita esiopetuksen sisältöalueita ovat liikunta ja terveys, luonto- ja ympäristökasvatus, taidekasvatus, uskontoopetus ja etiikka sekä sosiaaliset taidot. Eri sisältöalueita ei käsitellä eikä opetella irrallisina, vaan sisällöt muokataan ja yhdistellään opetuskokonaisuuksiksi. Näihin tuokioihin osallistuvat myös muut päiväkodin hoitolapset. Esiopetuksen opetussuunnitelman lähtökohtana on lapsikeskeinen näkemys. Tärkeää on lapsen yksilöllisyyden huomioonottaminen. Parhaiten lapsi oppii

9 leikkimällä, tutkimalla ja itse kokeilemalla. Toiminnassa pitää olla mukana tekemisen iloa sekä elämänläheisyyttä. Ja kaiken tämän tulisi tapahtua yhteistyössä kotien kanssa. Vanhempien luvalla yhteistyötä tehdään myös muiden tahojen kanssa. Esim. tulevalle koulun opettajalle olemme luvan saatuamme voineet etukäteen kertoa lapsen esikouluvuodesta. Näin opettaja saa kallisarvoista tietoa lapsen taidoista, jolloin hän voi heti syksyllä jatkaa lapsen oppimisprosessia. Toimintakauden jälkeen kaikki eskarilaiset saavat osallistumistodistuksen muistoksi kuluneesta esikouluvuodesta. 6.1.ÄIDINKIELEN OPETUS ESIKOULUSSA Tavoitteena on kehittää lapsen kielellisiä valmiuksia niin, että hänellä on halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan. Lapselle luetaan ja kerrotaan satuja, kertomuksia, runoja ja loruja, jolloin automaattisesti lapsen kiinnostus herää kirjoitettua materiaalia kohtaan. Samalla kielen tiedostaminen vahvistuu, kuuntelu- ja keskittymistaito kehittyvät sekä sana- ja käsitevarasto laajenevat. Esiopetuksessa ei opeteta lukemaan, vaan kirjaimiin tutustutaan erilaisten aistiharjoitusten sekä leikin avulla. Alkavan luku- ja kirjoitustaidon perustana on, että avoimessa oppimisympäristössä lasta kuunnellaan ja hänen kanssaan keskustellaan sekä vastataan kysymyksiin. Kirjoitetun kielen kulttuuriympäristössä teksti herättää lapsen uteliaisuuden. Ja ikään kuin huomaamatta lapsi saattaa oppia lukemaan ja kirjoittamaan ennen koulun alkua. Äidinkielen opetuksessa käytämme taitojen harjaannuttamiseen apuna erilaisia tehtävämonisteita ja/tai tehtäväkirjaa. Kirja auttaa etenemään opittavissa asioissa loogisessa järjestyksessä. Tehtävien tekeminen on lapsille usein miten mieluista ja odotettua. Sillä heidän mielestään vain se on oikeaa koulunkäyntiä. 6.2 MATEMATIIKKA Tavoitteena on herättää mielenkiinto matematiikkaa kohtaan. Tunne on tärkeä matematiikan opiskelussa: kielteinen tunne estää oppimista ja myönteinen tunne puolestaan kannustaa yrittämiseen.

10 Leikki on olennainen osa lapsen maailmaa. Leikillä on myös tärkeä osa matematiikan oppimisessa ja opetuksessa. Leikki on hauskaa ja se motivoi. Pelissä on jännitystä ja siitä seuraa onnistumisen kokemuksia itse kullekin vuorollaan. Lapsi muistaa ne asiat, jotka ovat elämyksellisesti koettuja. Erilaiset pelit ja askartelu siis edesauttavat matematiikan opiskelussa. Matematiikassa teemme esiopetuksen Laskutaito kirjaa ja sen rinnalla kotivihkoa kyseiseen kirjaan liittyen. Kotivihossa tulee samat asiat toistamiseen hieman lyhyempinä tehtävinä. Matematiikassa lähdemme liikkeelle hahmotuksesta ja luokittelusta. Seuraavaksi käsittelemme muotoja. Kolmantena jaksona tulee luvut 0 5. Seuraavaksi siirrytään vertailun ja mittaamisen maailmaan, mikä on suurin, pisin, painavin, kevein jne.samalla tulee esille yksi-yhteen vastaavuus. Numeroiden oppimisen myötä jatketaan helpoilla yhteen ja vähennyslaskuilla yleensä vasta kevätlukukaudella. Seuraavaksi jatketaan lukualueella Keväällä tutustumme vielä kellonaikoihin ja aika- käsitteeseen. Myös jonkin verran rahan käyttöön liittyviä asioita otamme tarkastelun kohteeksi. Myös 10 järjestelmä on kulmakivenä matematiikan opetuksessa ja sitä on syytä sopivasti ottaa esille. 7. YHTEISTYÖ KASVATUSKUMPPANUUS 7.1 Vanhemmat Lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukemisessa vanhemmat ja kasvatushenkilöstö ovat yhteistyökumppaneita. Vanhemmilla on paljon tärkeää pohjatietoa omista lapsistaan. Ensisijainen kasvatusvastuu on vanhemmilla ja me tuemme heitä tässä tärkeässä tehtävässä. Yhteistyön perustana on rehellisyys ja molemminpuolinen luottamus. Yhteistyön menetelmiä ovat tapaamiset, perhekohtaiset keskustelut, vanhempainillat ja kirjalliset tiedotteet mm. reissuvihko ja ilmoitustaulu. 7.2 Muita yhteistyötahoja Yhteistyötä tehdään ala-asteen kanssa. Koulun erityisopettaja käy n. kerran viikossa tapaamassa esikoululaisia. Myös ylä-asteen kotitalousluokan

11 oppilaat pyytävät keväisin esikoululaisia järjestämälleen lastenkutsuille. ( suurin osa oppilaista entisiä esikoululaisia). Seurakunnan nuorisotyöntekijä käy kaksi kertaa kuukaudessa pitämässä pyhäkoulua koko porukalle. Yhteistyötä tehdään myös neuvolan ( vanhemmilta lupa) ja perheneuvolan kanssa tarvittaessa. Myös psykologin palveluja on saatavilla.

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2-3 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Olen luonteeltani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: LAPSEN PERUSHOITOKÄYTÄNNÖT 1 Onko lapsi ollut

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten?

Esioppilaan oma sivu PIIRRÄ OMA KUVASI. Karstulan kunta/lapsen esiopetussuunnitelma. Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä leikkejä leikit mieluiten? Esioppilaan oma sivu NIMESI: Mitä leikkejä leikit mieluiten? PIIRRÄ OMA KUVASI Mikä saa sinut iloiseksi? Missä asioissa olet hyvä/taitava? Mitä haluaisit oppia eskarissa? Keskustelun teemat Vanhempien

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN

4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN 4 VUOTIAAN TIEDOT JA TAIDOT YHTEISTYÖLOMAKE LASTENNEUVOLAN, PERHEEN JA PÄIVÄHOIDON KÄYTTÖÖN Tähän lomakkeeseen on tarkoitus koota tietoa lapsen valmiuksista vanhemmilta, päivähoidosta ja neuvolasta. Vanhemmat

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma

Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Posion esiopetuksen opetussuunnitelma Hyväksytty 8.5.2001 Voimaantulo 1.8.2001 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esiopetuksen järjestämisen toiminta-ajatus 2. Esiopetuksen toimintaympäristö 3. Esiopetuksen painotukset

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi

Lukuvuoden keskeiset tavoitteet / yhteinen toiminta koko 0-1 luokan ja koko Kontiomäen koulun kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi KONTIOMÄEN KOULUN ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016-2017 Kontiomäen koulu, 0-1 luokka Kontiomäen koulun toiminta-ajatus on luoda oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimistavoitteisiin

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Laukaan kunta Sivistysosasto Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Salassa pidettävä Arkistointiohje; AMS Peruskoulut Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma tehdään

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko

4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 4-vuotiaan lapsen Hyve mallin mukainen vanhempien ja päivähoidon yhteinen varhaiskasvatuskeskustelurunko 1. Tunne-elämän kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja leikki on utelias, haluaa tutkia,

Lisätiedot