KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta AIKA klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- 46 MINEN 23 2 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN 47 JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 24 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO KEVYENLIIKEN- 49 TEENVÄYLÄN SUUNNITTELUUN 25 3 TOIMEENTULOTUEN KUNTAKOHTAISTEN PERUSTEIDEN 50 TARKISTAMINEN 26 4 KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKODIN TUOTTAJAN KANS- 51 SA TEHTÄVÄ PALVELUSOPIMUS 27 5 SOSIAALIPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS , 14 VANHUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS OPETUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS 65 VUODELLE KIRJASTOPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE VAPAA-AIKAPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE KANSALAISOPISTOPALVELUIDEN JA TAITEEN PERUS- 72 OPETUKSEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE YLEISTEN KULTTUURIPALVELUIDEN JA O.JAUHIAISEN 73 MUSEOPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE TILAAJAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT ILMOITUSASIAT 75

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA klo 16:30-20:20 KOKOUSPAIKKA Jokirannan koulu OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Valkama Lauri 16:30-20:20 puheenjohtaja Peltokorpi Jorma 16:30-20:20 varapuheenjohtaja Haho Erja 16:30-20:20 jäsen Hekkala Maija 16:30-20:20 jäsen Hildén Kari 16:30-20:20 jäsen Näppä Anneli 16:30-20:20 jäsen Peltonen Hilkka 16:30-20:20 jäsen Moilanen Otto 16:30-20:20 varajäsen POISSA Fossi Ritva jäsen Jurmu Matias jäsen Luiro Jan jäsen Vuorma Ilkka jäsen MUU Väänänen Martti 16:30-18:30 kunnanhall. puh.joht. Paju Paavo 16:30-20:20 kunnanhall. edustaja Aho Juha 16:30-20:20 esittelijä Huusko Hilkka 16:30-20:20 til.asiant., sos. ja terv.joht Sarviaho Maija 16:30-20:20 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Hildén ja Otto Moilanen sekä varalle Anneli Näppä. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Lauri Valkama Pöytäkirjanpitäjä Maija Sarviaho

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Kari Hildén Otto Moilanen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Toimistosihteeri Maija Sarviaho

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 9/430/2011 Hyv.ltk 22 Valmistelija: tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh , sähkö posti: Nuorisolain 3 luvun 8 kuuluu: "Nuo rille tulee järjes tää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueel lista nuoriso työ tä ja politiik kaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuo ria on kuul tava hei tä koskevissa asioissa." Kiimingin kunnan voimassa oleva nuoriso val tuuston toiminta sääntö on vahvistettu si vistys jaostossa Kun nan en sim mäi nen nuorisovaltuusto aloitti toi mintansa tammi kuussa 2005 ja nyt on me nos sa neljäs nuorisovaltuusto, jonka toi mi kausi loppuu vuo den 2012 joulu kuussa. Toimintaa on viime vuosina ke hi tetty aktiivi sesti. Erityisesti yhteis työtä koulujen suuntaan on te hostettu ja nuo ria kannustet tu mm. ak tiivi seen oppilaskuntatoimintaan. Voimassaolevan toi mintasään nön mukaan nuorisoval tuusto suun nittelee ja päättää vuosittaisen toi minta suun nitelman nuo risosihtee rin kans sa ja tuo toiminta suunnitelman tie doksi sivis tysjaos tolle, jo ka voi ha lu tes saan täydentää teh tyä suunnitel maa. Vuo den 2011 toiminta suunnitel ma on kä sitelty sivistys jaostossa Kun nan toimintasäännön tar kistuksen myötä si vis tysja osto lakkautet tiin vuoden 2011 alusta ja pää tös valta nuo riso val tuuston toiminta säännöstä siir tyi hy vinvointilauta kun nalle. Tästä syystä nuorisosih tee ri on val mistellut alkuvuo den 2011 aika na Kii min gin kun nan nuo ri so val tuus ton toiminta säännön päi vi tykset yhdessä toi mivan nuoriso valtuus ton kanssa. Toi minta sääntö jae taan lau takunnan jä senille esityslis tan liitteenä nro 1. Til.joht: Hyväksytään esityslistan liitteen nro 1 mukainen nuorisovaltuus ton toi mintasääntö, jo ka samalla korvaa hyväksy tyn aiem man toimintasäännön. Nuorisovaltuusto esittäytyi ja esitteli toimintasäännön. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 85/050/2011 Hyv.ltk 23 Valmistelijat: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, si vis tys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti: Yhdistymishallituksen asettama osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on valmistellut lausuntovaiheeseen uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa - Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman. Asiakirja jaetaan hyvinvointilautakunnalle esityslistan liitteenä nro 2. Asiakirja avaa ja määrittelee: - yhdistymisen arvot kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista ohjaavina periaatteina - ohjelman tavoitteet - osallisuuden ja vaikuttamisen vision, - osallisuutta ja vaikuttamista sekä yhdessä tekemistä edistävät toimenpiteet (linjaukset) - alueellisen toimintamallin - kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen uuden Oulun toiminnassa - viestinnän, vuorovaikutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä - resurssit, arvioinnin ja mittarit Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa -ohjausasiakirja tehdään yhdessä. Kuntalaisten mielipiteen esittämisen vaihe on toteutettu ajalla kuntien www-sivuilla, kunnantaloilla, kirjastoissa sekä asukastuvilla. Ohjelmasta pyydetään lausunnot uuden Oulun toimikunnilta, kunnanhallituksilta, keskeisiltä lautakunnilta, asukasyhteisöiltä (nykytilannekartoitus), alueellisilta yhteistyöryhmiltä, nuorisovaltuustoilta ja nuorten ryhmiltä, vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä opiskelijajärjestöiltä perjantaihin mennessä. Mielipiteen ja lausuntojen esittämisen vaihetta on vahvistettu järjestetyillä uuden Oulun asukasilloilla (tilaisuudet pidetty ). Til.joht: Kiimingin kunnan hyvinvointilautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Yhdistymissopimuksen luvussa 5.3. on määritelty lähtökohdat uuden Oulun asukkaiden alueelliselle osallistamiselle. Kuntalaisten osallisuu den ja vai kuttamisen ohjelma "Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vai kut taa" täsmentää ansiokkaalla tavalla yhdistymissopimuksessa määriteltyä kuntalaisten alueellista osallisuutta. Alueellinen toiminta on perustel tua rakentaa suuraluejaon pohjalle, mutta syntyviä alueita tulisi tar kas tella hyvinvoinnin monialaisuuden näkökulmasta siten, että ne ra kentuisivat toiminnallisten kohtaamiskeskusten kautta nykyi siin suur aluei siin (22) ja edelleen toiminnallisesti tar koi tuk sen mukai seen (4-5) alueverkostoon.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta Osallisuus on huomattavasti laaja-alaisempi käsite kuin osallistu minen ja liittyy keskeisesti demokratiaan. Voidaan puhua kuntalaisen tieto-, suunnittelu-, päätös- ja toimintaosallisuudesta. Hyvinvointilautakunta korostaa, että uuden Oulun kaikilla kuntalaisilla tulee olla mah dol li suus kaikissa em. osallisuuden muodoissa vaikuttaa omaan elä mään ja si tä kos ke viin pal ve lu pro ses sei hin sekä palvelui den ja elin ympä ris tön ke hittämiseen. Esimerkiksi vanhuksia ja nuoria voisi toi mia alu eilla käytännön asiantuntijoina palveluja kehitettäessä, toteu tet taessa ja arvioitaessa. Asiakirjaa ja tekstin ilmaisuja tulee selkiyttää. Laadittu asia kirja an taa kuitenkin hyvät mahdollisuudet kuntalaisten osal li suu teen, jos käytän nön toimenpideohjelmassa ja toi men pi tei den vai ku tusten ar vioinnis sa on nistu taan. Osallisuus on yksi kes kei nen asia syr jäy ty misen eh käi sys sä kai kissa ikäryhmissä. Teknolo gian, kulttuu rin, lii kunnan ja taiteen mahdollisuuk sia tulee laajasti hyödyn tää osal li suuden lisää misessä uuden Oulun alueella. Toimi alat ylittä villä mo nialaisilla tila ratkai suil la voi daan luo da asuk kail le pal veluiden saavu tettavuuden li säksi ai toja kohtaa mis kes kuk sia. On kyettävä luo maan toiminnallisia edellytyksiä osallisuuden ja vaikutta misen mah dolli suuksien paran tamiseen alueelliset ja paikalliset eri tyispiirteet huo mioiden. Tätä ajattelua asiakirjassa tukee mm. uuden Oulun osal li suuden ja vaikuttamisen ohjelman tavoitteet (s.7) ja visio (s.11) sekä alueellisten verkostojen tavoitteet (s.16). Arviointia suun nitel taessa tu lee huomioida pe rus ope tuk sen osal ta osallisuus ja vai kut tami nen, joka on yksi pe rus ope tuk sen laa tu kriteeri. Lausunto lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Hyväksyttiin yksimielisesti Kari Hildénin tekemällä lisäyksellä lisätä vammaispalvelulaki 8c asiakirjan sivulle 10.

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LAUSUNTO KEVYENLIIKENTEENVÄYLÄN SUUNNITTELUUN Hyv.ltk 24 Valmistelijat: tilaajajohtaja, yhdyskuntajohtaja Petteri Hankivuo, puh , sähköposti: ja tilaajajohtaja, si vistys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti: Poh jois-poh jan maan elin kei no-, lii ken ne- ja ym pä ris tö kes kus, Lii ken ne ja infra struktuu ri on laati nut maan tien 848 ke vyen lii ken teen järjes te lyis tä välillä Alakylä - Kiiminki tie suunnitel man. Hanke on ol lut ylei sesti näh tävil lä ja lau sunto pyyn nöllä. Kiimingin kunnan yhdyskuntalautakunta on käsitel lyt kokouksessaan nähtävilläoloaikana tulleet muistutukset. Yhdyskuntalautakunta kiirehtii maantien 848 kevyenliikenteen väylän rakentamisen käynnistämistä vuodenvaihteessa 2012 ja kevyen liikenteenväylän suunnittelun aloittamista Kuivasjärventiellä välille Nurmijärven tie - Haukiputaantie ja pyytää hyvinvointilautakunnan lausuntoa asiaan. Til.joht.: Kiimingin kunnan hyvinvointilautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: Kiimingin kunnassa on laadittu viime vuosina useita päivähoidon ja perus opetuksen palvelu rakenneselvityksiä (2007, 2009 ja 2010). Kaikissa näis sä palvelura kenneselvityksissä on yhtenä toimenpide-esityksenä nostettu esille kevyenliikenteen väylän tarpeellisuus Alakylän ja Kiimingin välille, koska alueella asuu huo mattava mää rä kou lu laisia (vsl 0-6 noin 280 opp.), joi den kou lumat kan turvalli suus vaa rantuu puutteel lis ten lii ken nejär jes tely jen vuoksi. Kiimingin kunnan esi- ja perusopetuksessa maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaalle, jonka koulumatka ylittää 5 km (PoL 32 ) tai jos Koululiitu -menetelmän mukainen oppilaaseen sovellettava vuosiluokkasidonnainen tien vaarallisuusluvun raja-arvo ylittyy. Tiesuunnitelman Alakylä - Kiiminki välinen tieosuus on Koululiitumenetelmällä (2010) arvioituna pääsääntöisesti vaarallinen vuosiluokkien 2-3 oppilaille ja huomattavalta osalta vaarallinen myös vuosiluokkien 4-6 oppilaille. Tiesuunnitteluun esitettävä osuus Kuivasjärventiestä noudattelee Kou lu lii tu me netelmällä (2010) arvioituna vastaavia raja-arvoja kuin Alakylä - Kii minki välinen tieosuus. Huomattavaa turvallisuusriskiä koulumatkoilla syntyy eri tyisesti tiestöllä liikkuvasta runsaasta ras kaasta lii kenteestä. Alueen kevyenliikenteen väylän rakentaminen on keskeinen edel ly tys Kiimingin kunnanvaltuuston hyväksymän palvelurakenneselvityksen 2010 mu kai seen kou lu verk koon siir ryt täes sä. Uuden Oulun näkö kul masta Ala ky län kou lun vah vista mi nen ja alueen kevyenliiken teen ver kon ke hit tä minen mah dollis taa osaltaan palveluiden asianmu kai sen saavu tet ta vuuden Ti ri-ala kylän asukkail le. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta TOIMEENTULOTUEN KUNTAKOHTAISTEN PERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Hyv.ltk 25 Valmistelijat: palvelupäällikkö, va. johtava sosiaalityöntekijä. Marja Karhu, puh , sähkö posti: ja ti laa ja-asiantuntija, sosi aali- ja terveys johtaja Hilk ka Huusko, puh , sähköposti: Toimeentulotukilain (1412/1997) ja siihen tehdyillä muutoksil la linjataan tuen jakamisperusteita. Tuki jakautuu perusosaan, täydentä vään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Toimeentulotuen perusosan mää riä tarkistetaan siten kuin kansaneläkein deksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Viimeksi perusosien määrät on tarkistettu alkaen. Toimeentulotukeen on oikeutettu kunnan alueella vakinaisesti oleskeleva henkilö tai perhe. Tuki myönnetään hakemuksesta. Tukipäätös pitää tehdä viimeisimmän lakimuutoksen mukaan seitsemässä arkipäivässä ja kiireellisessä asiassa samana tai seuraavana päivänä. Sosiaalityöntekijän tai ohjaajan kanssa keskustelemaan on päästävä samoin seitsemän arkipäivän kuluessa. Toimeentulotuen kuntakohtaiset myöntämisohjeet on hyväksytty edellisen kerran sosiaali- ja terveyslautakunnassa (stl ). Vs. johtava sosiaalityöntekijä on valmistellut kuntakohtaisten ohjeiden pienimuotoista tarkentamista lähinnä kiireellisenä huomioitavissa asioissa. Oh jee seen on tul lut pie niä eu ro mää räi siä muu toksia aikaisempaan vain asu mis kus tan nus ten ja opis keli joi den kir ja kus tan nus ten huomioimisen osalta (oh je liit teenä 3). Vuok rata so on tällä het kellä Kiimingissä korkeampi kuin Ou lus sa. Oh jees sa on yh te näis tetty linja Haukiputaan tasolle. Laajempi muut ta mi nen ei ole tar koi tuk sen mu kaista en nen yh te näis tä ja yhdessä val mis tel tavaa kun talii toksen pe rus teel la tu le vaa tar kaste lua. Valtioneu vos ton vah vistamat vuonna 2011 noudatettavat asiakasryhmittäiset euro mää räi set tukisummat, perusosien määrät on päivitetty liittee seen. Stj. ehdotus: Hyväksytään liitteen nro 3 mukaiset Kiimingin kunnan toimeentulo tuen ohjeet. En sim mäi sen toimeentulotukihakemuksen yhteydessä edelly te tään pää sään töi sesti henkilökohtaista asiakasvastaanottoa asiak kaan ko konaistilan teen kartoittamiseksi sekä ohjauksen ja neuvon nan to teutta miseksi. Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti Tämä päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKODIN TUOTTAJAN KANSSA TEHTÄVÄ PALVELUSOPIMUS 225/305/2010 Hyv.ltk Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Kiimingin kunnanvaltuusto on päättänyt kunnan talouden ta sapainottamisohjelmasta vuosille Sosiaalipalveluiden osalta ta sapainottamisohjelmassa päätettiin muun muassa, että ryhmäkodin tontti ja toi min ta kil pai lu te taan ja ul koiste taan liik keenluovutusperiaatteella. Tarve sel vitys val mis tui ke väällä Hyvinvointilautakunta on päättänyt kehitysvammahuollon tilojen tarveselvityksen pe rusteella hyväksyä kehitysvammaisten asumisen järjestämisen yksityisra hoituksella Jäälissä oleville kunnan kaavoituksessa rakentamisen mahdol listamille tonteille. Samalla on päätetty käynnistää hankkeen eteen päin vieminen kunnan sisällä yhteistyössä yhdyskuntapalvelujen ja tilapal velu jen kanssa sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet ja kilpailutukseen liittyvät val mistelutoimet. Tarjouspyynnön valmistelu on aloitettu yhteistyössä Fcg:n kanssa, mutta se on edelleen kesken. Kilpailutukseen liittyy nykyisen henkilökunnan (kuusi) siirtyminen liikkeenluovutusperiaatteella ns. vanhoina työntekijöinä uu den työn an tajan työntekijöiksi. Henkilökunnan kans sa on yh teis työs sä hen ki lös tö sih teerin ja ay-luottamushenkilöiden kanssa pi detty yksi Yt-menet te lyn mu kainen kuu lemisti lai suus. Sii nä esille tulleet nä kökoh dat on hen kilös tö sih teerin selvittelyssä. Tarjouspyyntöön on viety ne asiat, jot ka siihen tu lee tar jousvai hees sa saat taa mahdollisten tar joajien tie toon. Näis tä anne taan tar kempi tieto kokouksessa. Ryhmäkodin tulee olla paik kai nen. Palvelukokonaisuutena ostetaan ryhmäkotiasumista en sivai heessa noin 10 asuk kaalle. Li säksi oste taan lo ma- ja tilapäishoitoa yh teensä kahden asu kas pai kan ver ran. Tuki palveluasumista ostetaan noin kuudelle asukkaal le päivä toiminnan aukioloai kojen ulkopuolella iltaisin, vii konlop puisin ja lo ma-ai koi na. Kiimingin kunnalla on Jäälissä kaksi tonttia, jotka mahdollistavat ryhmä koti tyyp pi sen rakentamisen. Kilpailutuksen jäl keen on ta voit tee na teh dä toistai seksi voimassaoleva sopi mus, jo ka on ir tisa notta vissa 7 kk ir ti sano misajalla. Kil pailu tuksen alaisessa hankinnassa noudatetaan rakentamisen osalta ke hitys vamma-alan neuvottelukunnan laatusuosituksia ja suosituksia sosiaalitekniikkaan ja turvallisuuteen liittyen. Tavoitteena on, että uusi yksikkö on toi min nassa syksyllä Lau ta kun nas sa on teh tä vä pää tös kil pai lu tuk sen ta vas ta. Stj. ehdotus Avataan kehitysvammaisten ryhmäkotiasuminen kilpailutukseen ns. avoimena kilpailutuksena. Tarjoukset pyydetään toistaiseksi voimassa olevaan

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta sopimukseen, jossa irtisanomisaika on 7 kk. Päätös hyväksyttävästä tarjouksesta pyritään tekemään mar ras kuun lau ta kun nas sa. Lautakunta käy tarvittavan lähetekeskustelun tarjouksen hinta-laatusuhteesta. Kilpailutuksen jälkeen hyväksytään koko naistaloudellisesti edullisin tarjous. Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyv.ltk Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kahdeksan tarjoajaa: Mikeva Oy, Ratamo-koti Oy, Caritas-Säätiö, Tutoris Oy, Attendo Med One, Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Kultarinki Hoivapalvelut Oy ja Coronaria Hoitoketju Oy. Tarjouspyyntö on liitteenä 2a. Tarjoajien kelpoisuus arvioitiin tarjouspyynnön liitteessä 3 mainituilla kelpoisuusehdoilla. Tarjousten tuli vastata tarjouspyyntöä ja sen ehtoja. Tarjousten käsittelyasiakirja on liitteenä 2b. Tulokset tarjoajien ja tarjousten kelpoisuudesta on taulukoituna liitteessä 2b. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu on samassa liitteessä. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa käytetyt perusteet oli kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 4. Kelpoisuusehdot täyttivät Mikeva Oy, Caritas-Säätiö, Attendo Med One, Mediverkko Hoivapalvelut Oy ja Coronaria Hoitoketju Oy. Hylättyjen tarjousten perustelut ilmenevät käsittelyasiakirjassa liitteessä 2b kohta 4.1. Kilpailutuksessa edellytettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä tarkemmin kuvattujen asioiden täyttymistä: palvelukokonaisuudet, rahaliikenne, liiketoiminta- ja taloudelliset edellytykset, henkilökunta, toiminnalliset ja tiloille asetetut edellytykset sekä eri tahojen vastuut. Tarjouksissa edellytettiin näiden osalta ehdotonta täyttämistä, jotta yritys läpäisee kelpoisuuden. Tämän katsottiin olevan laadukkaan palvelun tuottamisen turvaamisen perusedellytys. Näin menetellen laadun lisäpisteiden osuus muodostui pienemmäksi. Laatupisteet ovat liitteessä 2b, taulukkoliite 1. Hinnat olivat tarjouspyynnön mukaisesti erillisissä kirjekuorissa, kirjekuoret avattiin sen jälkeen kun edelliset vaiheet oli läpikäyty. Hinnat koostuivat neljästä eri palvelukokonaisuudesta, jotka oli kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouspyynnön hintatarjouslomakkeessa eriteltiin nämä palvelukokonaisuudet, ja tarjoajat antoivat hinnat tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti kaikille palvelukokonaisuuksille.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Vertailuhinta laskettiin tarjouspyynnön mukaisesti painottaen eri palvelukokonaisuuksien asiakasmääriä: Tarjoajan hintalomakkeeseen antamista eri palvelukokonaisuuksien hinnoista laskettiin keskiarvo, jota käytetään tarjousvertailussa. Keskiarvoa laskettaessa eri palvelukokonaisuudet painotetaan seuraavilla asukasmäärillä: palvelukokonaisuus 1: 8 asukasta, laskukaava 8 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 2: 6 asukasta, laskukaava 6 x tarjoushinta palvelukokonaisuus 3A + 3B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 3A + 1 x tarjoushinta 3B) / 2 palvelukokonaisuus 4A+4B: 1 asukas, laskukaava (1 x tarjoushinta 4A + 1 x tarjoushinta 4B) / 2 Halvimman hinnan tarjonnut saa lopulliseen vertailuun 88 pistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutettiin. Laskentakaava oli tarjouspyynnössä esitetty: halvin tarjous / ko. tarjous * 88 = pistemäärä. Pisteet laskettiin normaalein pyöristyssäännöin kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Tarjoajien tuotekohtaiset hinnat ilmenevät käsittelyasiakirja-liitteessä 2b ja kohdassa Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuhinnat, jossa vertailuhinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen on liitteen 2 taulukko 1.Vertailuhinnan muodostuminen on avattu käsittelyasiakirjassa 2b. Stj. ehdotus: Hylätään kilpailutuksessa seuraavat tarjouspyynnön jättäneet yritykset: Kultarinki Hoivapalvelut Oy:n, Tutoris Oy:n ja Ratamo-kodin tarjoukset. Perustelut hylkäämiselle on liitteen 2b kohdassa 4.1. Hyväksytään kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentajaksi ja palvelun tuottajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Caritas-Säätiö Perusteluna on tarjouspyynnön mukaisesti toteutettu vertailu, joka on esitetty pääosin perusteluosassa ja tarkemmin liitteessä 2 b. Tuotteet ostetaan Caritas-Säätiöltä seuraavilla hinnoilla: Palvelukokonaisuus 1 Palvelukokonaisuus 2 Palvelukokonaisuus 3A Palvelukokonaisuus 3B Palvelukokonaisuus 4A Palvelukokonaisuus 4B 95 /vrk 39 /vrk 70 /vrk (lievästi kehitysvammaiset) 90 /vrk (keskiasteisesti kehitysvammaiset) 70 /vrk (lievästi kehitysvammaiset) 90 /vrk (keskiasteisesti kehitysvammaiset) Sopimusneuvottelut aloitetaan ensi tilassa, mutta sopimuksen tekeminen vaatii 21 vrk:n varoajan. Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Hyvinvointilautakunta Kari Hildén esitti, että tarjouspyynnön liitteessä 2a olevat kehi tys vam maisten hoitoasteiden kuvaukset muutetaan ja tarvittaessa kilpailutus käynniste tään uu del leen. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin tilaajajohtajan esityksen mukaisesti. Kari Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen kirjallisena, liite 9. Hyv.ltk 26 Valmistelija: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: Hankintapäätöksen jälkeen on yksi kilpailutukseen osallistunut tarjoaja vienyt tehdyn hankintapäätöksen Markkinaoikeuden ratkaistavaksi Hankinnan toteuttamisen laajuus huomioiden rakennuttamisvelvoite ja toi meen pa non etenemisen onnistumisen turvaamiseksi on pyydetty Markkinaoikeudelta tehdyn hankintapäätöksen täytän töönpanon sallimispäätös. Valituksen tehnyt tarjoaja ei ole vas tus tanut täytäntöönpanoluvan antamista. Markkinaoikeus on hy väk sy nyt han kintayksi kön vaa ti muk sen han kin ta pää tök sen täy tän töön pa non sal limi ses ta Markkinaoikeus on pyy tä nyt Kii min gin vas ti neen va li tuk sen joh dos ta ja se on lä he tetty Markkinaoikeuden lopullinen ratkaisu asias sa viipyy yleensä kuukausia jopa vuoden. Sopimusneuvottelut Caritaksen kanssa on aloitettu täytäntöönpanoluvan saamisen jälkeen ja nii tä on pi det ty kol me. Suunnitteluyhteistyö on aloitettu ja alus ta vat pii rus tuk set on ole massa. Caritas rakennuttaa Oulun Moniasunnot Oy:llä Laivatori 1 tontille 15-paikkaisen kehi tys vam maisten ryhmäko din. Liitteenä nro 4 on neuvottelujen tuloksena syntynyt sopimus kehitysvammais ten asumispalveluista ja siihen kuuluva vastuu-liite. Sopimusasiakirjat muo dos tu vat dokumenteista, joiden keskinäinen järjestys on hankintalain mu kai sesti seuraava: esityslistan liitteenä 4 oleva sopimus, tarjous pyyn tö , tar jous ja julkis ten han kin to jen ylei set so pi mus ehdot palvelu han kin noissa (JYSE 2009 Palvelut). Stj:n ehdotus: Hyväksytään sopimus kehitysvammaisten asumispalveluista esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti. Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta SOSIAALIPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: Palvelujohtaja, johtava lääkäri Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Sosiaalipalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hy vin vointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä so pi muksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011 sivu 38). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011 sivu 38). Lisäksi oman tuotannon tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Sosiaalipalveluiden palvelusopimus on liitteenä nro 1. Palvelutuoteluettelot ja -kuvaukset ovat oheismateriaalina. BSC-mittareina käytetään hyvinvointilautakunnan hyväksymiä tavoitteita ja niiden arviointia. Palvj. jl: Palvelujohtokunta hyväksyy osaltaan sosiaalipalveluiden palvelualueen pal ve lusopi muk sen vuodelle 2011 liitteen nro 1 mukaisena ja esittää sen edelleen hyvin vointilautakunnan hyväksyttäväksi. Hyv.ltk 27 Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelijat: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja tilaajajohta ja, si vis tys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti: Kiimingin kunnan toimintasäännön 17 ja 18 pykälien mukaan palvelusopi-

14 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta muksista päättää ao. lautakunta ja palvelujohtokunta. Hyvinvointilautakunnan järjestämisvastuulla oleville oman tuotannon palvelualueille on valmisteltu palvelusopimukset vuodelle Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Sosiaalipalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hyvinvointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan edelleen osana palvelusopimusta. Tuotannon kanssa on käyty kaksi neuvottelua palvelusopimuksista. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi oman tuotannon tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Sosiaalipalveluiden palvelusopimus on esityslistan liitteenä nro 5. Sosi aalipal ve lu jen sopimuksessa on nousua v verrattuna 5,7 %. Laskua v palve lusopimuksen toteumaan on 3,3%. Sopimus sisältää palvelutuoteluettelot ja -ku vauk set sekä BSC-mittarit ja tuotannon tuloslaskelman. On todennäköistä, että toisen osavuo sikatsauksen jälkeen on tarvetta käydä ti laa jan ja tuottajan vä lil lä kes kustelut loppuvuoden tuotantokustannuksista ainakin työllistämismäärärahojen osalta ja kehitysvammaisten ryh mäko din val mis tu mis ajan koh dan siir ty mi sestä johtuen: kunnanhallitus on päät tänyt ottaa käyttöön järjestöille suunnatun palkkatuen kuntalisän ja tuo tan non hin toi hin on laskettu ryh mä ko din liik keen luo vu tuk ses ta ai heu tuneita kus tan nuk sia, joi den suu ruus muut tuu ryh mä kodin aloi tus ajan koh dan siir tyessä ja ti laajal la on vas taa vasti va raus kehitysvammaisten ryhmäkodin osalta ulkoisiin os toi hin. Stj:n ehdotus: Hyväksytään sosiaalipalveluiden palvelualueen palvelusopimus vuodel le 2011 esi tys lis tan liitteen nro 5 mu kai se na. Sopimuksen loppusumma on Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

15 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta VANHUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Hyv.ltk 28 Valmistelija: Palvelujohtaja, johtava lääkäri Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Vanhuspalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hy vin vointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä so pi muksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on (TA 2011 sivu 42). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011 sivu 42). Lisäksi oman tuotannon tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Vanhuspalveluiden palvelusopimus on liitteenä nro 3. Palvelutuoteluettelot ja -kuvaukset ovat oheismateriaalina. BSC-mittareina käytetään hyvinvointilautakunnan hyväksymiä tavoitteita ja niiden arviointia. Palvj. jl: Palvelujohtokunta hyväksyy osaltaan vanhuspalveluiden palvelualueen pal ve lusopi muksen vuodelle 2011 liitteen nro 3 mukaisena ja esittää sen edelleen hyvinvointilautakunnan hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyv.ltk Valmistelijat: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja tilaajajohta ja, si vis tys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti:

17 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta Kiimingin kunnan toimintasäännön 17 ja 18 pykälien mukaan palvelusopimuksista päättää ao. lauta kunta ja palvelujohtokunta. Hyvinvointilautakunnan järjestämisvastuulla oleville oman tuotannon palvelualueille on valmisteltu palvelusopimukset vuodelle Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Vanhuspalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hyvinvointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palve lualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan edelleen osana palvelusopimusta. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi oman tuotannon tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Vanhuspalveluiden palvelusopimus on esityslistan liitteenä nro 6. Van huspal ve lu jen sopimuksessa on nousua v sopimukseen verrattuna 10,8 %. Nou su v palvelusopimuksen toteumaan on 9,2 %. Sopimus sisältää uu tena senioritalon ja yhden lähihoitajan toimen kustannukset. So pimus si sältää palvelutuoteluettelot ja -ku vauk set sekä BSC-mittarit ja tuotannon tuloslaskelman. Stj:n ehdotus: Hyväksytään vanhuspalveluiden palvelualueen palvelusopimus vuodelle 2011 esityslistan liitteen nro 6 mukaisena. Sopimuksen loppu summa on Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kari Hildén esitti että esittelijän esitykseen tulee lisätä: "Jäälin vanhusten vastaanottopalvelut hoidetaan Jäälin ostoskeskuksessa olevan terveydenhuollon vastaanoton yhteydessä. Tarvittaessa tehdään tilapäisen kotihoidon käyntejä huonokuntoisten vanhusten luokse." Esitystä ei kannatettu. Tilaajajohtajan esitys hyväksyttiin. Kari Hildén jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (liite 14).

18 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS /083/2011 Palvjtk Valmistelija: Palvelujohtaja, johtava lääkäri Matti Mäntymaa, puh , sähköposti: Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Terveyspalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hyvin vointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopi muksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011 sivu 39). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla (TA 2011 sivu 40). Lisäksi oman tuotannon tuotteista on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Terveyspalveluiden palvelusopimus on liitteenä nro 2. Palvelutuoteluettelot ja -kuvaukset ovat oheismateriaalina. BSC-mittareina käytetään hyvinvointilautakunnan hyväksymiä tavoitteita ja niiden arviointia. Palvj. jl: Palvelujohtokunta hyväksyy osaltaan terveyspalveluiden palvelualueen pal ve lusopi muk sen vuodelle 2011 liitteen nro 2 mukaisena ja esittää sen edelleen hyvinvointilautakunnan hyväksyttäväksi. Hyv.ltk 29 Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelijat: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja tilaajajohta ja, si vis tys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti: Kiimingin kunnan toimintasäännön 17 ja 18 pykälien mukaan palvelusopi-

19 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta muksista päättää ao. lautakunta ja palvelujohtokunta. Hyvinvointilautakunnan järjestämisvastuulla oleville oman tuotannon palvelualueille on valmisteltu palvelusopimukset vuodelle Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Terveyspalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hyvinvointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on eu roa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapai nottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjel maa toteutetaan edelleen osana palvelusopimusta. Tuotannon kanssa on käyty kaksi neuvottelua palvelusopimuksista. Palvelutuoteluettelossa on kuvattu tuotteet, niiden laskutusperuste eli yksikkö, hinta ja tuotettava määrä vuositasolla. Lisäksi on tehty palvelutuotekuvaukset, joissa kuvataan palvelutuotteen kohderyhmä, sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset ja palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta. Tuottaja toimittaa järjestäjälle kunkin kuukauden 7:een työpäivään mennessä sisäisen laskun, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Terveyspalveluiden palvelusopimus on esityslistan liitteenä nro 7. Ter veyspal ve lu jen sopimuksessa on nousua v sopimukseen verrattuna 8,9 %. Nou su v palvelusopimuksen toteumaan on 3,4%. Sopimus si sältää uute na ennaltaehkäisevään työhön asetukseen perustuen lääkärin ja ter vey den hoitajan toimet. Sopimus sisältää palvelutuoteluettelot ja -kuvauk set sekä BSC-mittarit ja tuotannon tuloslaskelman. Vuonna 2010 tehdyn asumispalvelujen kustannusten erittelyn jälkeen katsottiin tarpeelliseksi käynnis tää tuotannon kanssa keskustelu mielenterveystyössä korkeiksi noussei den asumispalvelukustannusten osalta vuonna 2011 kokeiltavasta ns. koti kuntoutusmallin käyttöönotosta. Siinä ti laaja on sitoutunut siitä aiheutuvien välittömien kustannusten korvaami seen valtuuston hyväksymän sopimus summan lisäksi. Tilaajan näkemyk sen mukaan aiheutuva kustannus saa daan vaihtoehtoiskustannuksena ka tettua erikoissairaanhoidon psykiatrian ostoista. Ne ovat talousarviossa ti laajan ul koaostojen menokohdalla. Stj:n ehdotus: Hyväksytään terveyspalveluiden palvelualueen palvelusopimus vuodelle 2011 esityslistan liitteen 7 mukaisena. Sopimuksen loppusumma on Til.joht.: Hyväksytään sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

20 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä: Lautakunta edellyttää, et tä suun terveydenhuollossa päästään hoitotakuuseen sitovan loppusumman puitteissa.

21 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta OPETUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE /083/2011 Palvjtk Valmistelija: hallinto-ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, puh , säh köposti: Liitteenä olevalla palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän opetuspalveluiden palvelualueen palveluista, joiden järjestämisestä vas taa hyvinvointilautakunta. Palveluntuottaja sitoutuu tuotta maan täs sä so pi muksessa sovitut palvelut ajalla Palve lualu eella tuotet tavien palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on eu roa (TA 2011, sivut 36 ja 44). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän Kiiminki-strategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestä mistä kos kevia yleisiä periaatteita noudattaen (TA 2011 sivut ja 43-44). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelusopimuksen liitteinä on palvelutuote luettelo, palvelu tuotekuvauk set, opetuspalveluiden tavoit teet ja arviointi sekä selvitys niistä tuo tan nolle dele goiduista viranomaistehtävistä, joiden osalta kunnan toi minta sään nössä ei ole erikseen määrätty ratkaisuvaltaa käyttävää viran omaista. Palvelutuoteluettelossa on lueteltu tuotteet, tuotteiden arvioitu tuotantomää rä, yk sikköhinta ja kokonaishinta. Kunkin tuot teen pal ve lu tuo te ku vaukses sa on ku vat tu koh de ryh mä, palve lun si säl tö, palve lun tuot ta mi seen tarvitta vat re surssit ja tu ki pal ve lut, kes kei set laa tu vaati muk set, pal ve lun onnistu misen arviointi ja seu ranta se kä tar vit taessa muut pal velu tuot tee seen liitty vät teki jät. Laskutus ta pah tuu tasaerinä.tuottaja toi mittaa ti laa ja joh ta jalle kol mannesvuosittain raportin tavoit tei den saa vut ta misesta sekä ra portin ta louden toteutumasta tuloslaskel ma pohjan mu kai sesti ja tuote kohtaisesti. Palvelutuotekuvausten mu kai sis ta ar vioin neista ra por toi daan ti laa jajoh ta jal le viimeis tään mit taa mista ja do ku men tointia seu raa vaan osa vuo si kat sauk seen mennessä. Palvj.lo: Hyväksytään liitteen nro 7 mukainen opetuspalveluiden palveluso pimus vuodelle 2011 ja esitetään se edelleen hyvinvointilauta kunnan hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyv.ltk 30 Valmistelija: tilaajajohtaja, sivistystoimenjohtaja, Juha Aho, puh

22 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta , sähköposti: Kiimingin kunnan toimintasäännön 17 ja 18 pykälien mukaan palvelusopimuksista päättää ao. lautakunta ja palvelujohtokunta. Hyvinvointilautakunnan järjestämisvastuulla oleville oman tuotannon palvelualueille on valmisteltu palvelusopimukset vuodelle Tällä palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän Opetuspalveluiden palvelualueen palveluista, joista järjestä mis vas tuus sa ole va hyvinvointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuotta maan täs sä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelu alueella tuotettujen palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa. Opetuspalveluiden palvelusopimus vuodelle 2011 on esityslistan liitteenä nro 8. Opetuspalveluiden sopimuksessa on euromääräistä kasvua vuo den 2010 so pi muk seen ja sopimuksen toteumaan verrattuna 4%. So pi muk sen liit teenä pal velu tuote luet telot ja -ku vauk set se kä BSC-mit tarit ja tuo tannolle dele goidut vi ran omais teh tävät, joiden rat kai suvaltaa ei ole kun nan toiminta säännössä erik seen määritelty. Kunnanvaltuuston hyväksymää Kiimingin kun nan toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi ja alijää män katta mi seksi vuosi na toteutetaan edel leen osana palvelusopimusta. Palvelujohtokunta on hyväksynyt opetuspalveluiden palvelusopimuksen vuodelle 2011 ko koukses saan Til.joht.: Hyväksytään opetuspalveluiden palvelualueen palvelu so pi mus vuodel le 2011 esityslistan liitteen nro 8 mukaisena. Sopimuksen lop pusum ma on Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE /083/2011 Palvjtk Valmistelija: hallinto-ja taloussihteeri Outi Kantola, puh , sähköposti: ja palvelujohtaja Pasi Mäkikyrö, puh , säh köposti: Liitteenä olevalla palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän päivähoitopalveluiden palvelualueen palveluista, joiden järjestämisestä vastaa hyvinvointilautakunta. Palveluntuottaja sitoutuu tuot ta maan täs sä sopimuksessa sovitus palvelut ajalla Pal ve lualu eella tuo tettavien palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on euroa (TA 2011, sivut 36 ja 46). Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän Kiiminki-strategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestä mistä kos kevia yleisiä periaatteita noudattaen (TA 2011 sivut ja 45-46). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan talousarviokirjan 2011 mukaisesti. Palvelusopimuksen liitteinä on palvelutuote luettelo, päivähoitopalveluiden tavoit teet ja arviointi sekä palvelutuotekuvaukset. Palvelutuoteluettelossa on lueteltu tuotteet, tuotteiden arvioitu tuotantomää rä, yk sikköhinta ja kokonaishinta. Kunkin tuot teen pal ve lu tuo te ku vaukses sa on ku vat tu koh de ryh mä, palve lun si säl tö, palve lun tuot ta mi seen tarvitta vat re surssit ja tu ki pal ve lut, kes kei set laa tu vaati muk set, pal ve lun onnistu misen arviointi ja seu ranta se kä tar vit taessa muut pal velu tuot tee seen liitty vät teki jät. Tuottaja toi mittaa ti laa ja joh ta jalle kol man nes vuo sit tain ra portin ta voit tei den saa vut ta misesta sekä ra portin ta louden to teu tu masta tu los las kel ma pohjan mu kai sesti ja tuote kohtaisesti. Palvelu tuo te kuvaus ten mu kai sis ta ar vioinneista ra por toi daan ti laa jajoh ta jal le vii meis tään mit taa mista ja do ku mentointia seu raa vaan osa vuo si kat sauk seen mennessä. Palvj.lo: Hyv.ltk 31 Hyväksytään liitteen nro 4 mukainen varhaiskasvatuspalveluiden palve lusopimus vuodelle 2011 liitteen nro 4 mukaisena ja esitetään se edel leen hy vin voin ti lau ta kunnan hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelijat: tilaaja-asiantuntija, sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko, puh , sähköposti: ja tilaajajohta ja, si vis tys toi men joh ta ja, Ju ha Aho, puh , säh kö posti:

24 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Palvelujohtokunta Hyvinvointilautakunta Kiimingin kunnan toimintasäännön 17 ja 18 pykälien mukaan palvelusopimuksista päättää ao. lautakunta ja palvelujohtokunta. Hyvinvointilautakunnan järjestämisvastuulla oleville oman tuotannon palvelualueille on valmisteltu palvelusopimukset vuodelle Liitteenä olevalla palvelusopimuksella sovitaan kunnanvaltuuston päättämän päivähoitopalvelujen palvelualueen palveluista, joista järjestämisvastuussa oleva hyvinvointilautakunta vastaa. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä sopimuksessa sovitut palvelut ajalla Palvelualueella tuotettavien palvelujen kokonaishinta sopimuskaudella on Palvelut järjestetään valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja palvelustrategian toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä palveluiden järjestämistä koskevia yleisiä periaatteita noudattaen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kiimingin kunnan toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi ja alijäämän kattamiseksi Tätä toimenpideohjelmaa toteutetaan edelleen osana palvelusopimusta. Palvelusopimuksen liitteinä on palvelutuoteluettelo, palvelutuotekuvaukset ja päi vä hoitopalveluiden tavoitteet BSC-taulukkona. Var hais kas va tus palvelu jen so pi muk sessa on nou sua vuoden 2010 so pi mukseen verrat tuna 9,87 %. Nousua vuoden 2010 palvelusopimuksen to teu maan on 5,90 %. So pi mus si säl tää uu tena Honki maan päi vä kodin muu tok sen ostopäivä kodista (tilaa jan ulkoi sis ta os toista) oman tuo tannon yksi kök si toimintakauden vaihtues sa se kä Tuokkosen päiväkodin laa jen nuksen käyttökus tannuk set al kaen. Edellä mainitusta rakennemuutoksesta ai heu tu vat va kans si kus tan nukset sisäl tyvät palvelusopimuksen loppusummaan ja vakanssimuutokset tuodaan erik seen päätettäväksi myöhemmin. Palvelutuoteluettelossa on lueteltu tuotteet, tuotteiden arvioitu tuotantomäärä, yksikköhinta ja kokonaishinta. Kunkin tuotteen palvelutuotekuvauksessa on kuvattu kohderyhmä, palvelun sisältö, palvelun tuottamiseen tarvittavat resurssit ja tukipalvelut, keskeiset laatuvaatimukset, palvelun onnistumisen arviointi ja seuranta sekä tarvittaessa muut palvelutuotteeseen liittyvät tekijät. Tuottaja on myös velvollinen toimittamaan seurantaraportin mittareista lautakunnan arviointia varten kolmannesvuosittain seurantajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Varhaiskasvatuspalveluiden palvelusopimus vuodelle 2011 on esityslistan liit tee nä nro 9. Palvelujohtokunta on hyväksynyt varhaiskasvatuspalve luiden pal ve lu so pi muk sen vuodelle 2011 kokoukses saan Stj:n ehdotus: Hyväksytään varhaiskasvatuspalveluiden palvelusopimus vuodelle 2011 esityslistan liitteen 9 mukaisena. Sopimuksen loppusumma on

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA

LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA Hyvinvointilautakunta 23 29.03.2011 Kunnanhallitus 63 14.04.2011 LAUSUNNON ANTAMINEN KUNTALAISEN OSALLISUUDEN JA VAIKUTTAMISEN OHJELMASTA 85/050/2011 Hyv.ltk 23 Valmistelijat: hallintojohtaja Harri Kantola,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot