EU ja jätehuolto. Euroopan komissio. Ympäristöasioiden pääosasto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU ja jätehuolto. Euroopan komissio. Ympäristöasioiden pääosasto"

Transkriptio

1 EU ja jätehuolto Euroopan komissio Ympäristöasioiden pääosasto

2 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2000 ISBN Euroopan yhteisöt, 2000 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Germany

3 3 Esipuhe Euroopan unionin ympäristön ja luonnonvarojen suojelua koskeva politiikka on noussut yhä merkittävämpään asemaan 1980-luvulta lähtien. Tämä johtuu siitä, etteivät ympäristön vahingoittumiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen liittyvät uhat ole vielä läheskään hallinnassa. Onneksi ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi uhkaavista vaaroista ja vaativat voimakkaampia toimia ympäristön suojelemiseksi sekä kansallisella että etenkin Euroopan tasolla. Tämän seurauksena yhteisön ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi käytettävissä olevat välineet, jotka vaihtelevat lainsäädännöstä aina rahoitusinstrumentteihin, ovat vahvistuneet tuntuvasti. Amsterdamin sopimuksessa kestävän kehityksen periaatteesta ja ympäristönsuojelun korkeasta tasosta tehtiin yksi yhteisön keskeinen tavoite (2 artikla). Yhteisön politiikka on myös tullut huomattavasti laaja-alaisemmaksi ja monipuolisemmaksi siten, että se kattaa yhteiskunnan kaikki osa-alueet ja siihen sisältyy laaja valikoima erilaisia välineitä. Tietyt kysymykset ovat erityisen tärkeitä Euroopan kansalaisille. Yksi näistä on jätteiden tuotannon huolestuttava kasvu. Yhteisössä tuotetaan vuosittain noin miljoonaa tonnia jätteitä. Yli 40 miljoonaa tonnia näistä on luokiteltu vaarallisiksi. Viimeisten kuuden vuoden aikana syntyneen jätteen määrä on lisääntynyt 10 prosentilla vuodessa. On selvää, että ellemme halua hukkua jätteisiin, tämä suuntaus on pysäytettävä ja käännettävä päinvastaiseksi. Euroopan unioni on laatinut tähän tähtäävän strategian ja toteuttaa sitä nyt käytännössä. Tätä strategiaa käsitellään tässä esitteessä. Esitteen avulla on tarkoitus jakaa tietoa alueellisille ja paikallisille toimijoille, kansalaisjärjestöille, poliittisille päättäjille kaikilla tasoilla,

4 4 työmarkkinaosapuolille ja kuluttajille sekä yksittäisille kansalaisille. Toivomme myös, että näiden tietojen avulla saatte ajatuksia siitä, kuinka itse voitte osaltanne edistää ympäristöongelmien ratkaisua.

5 5 Euroopan jätteet ongelmat Kysymys: Mikä painaa kilon, jokainen eurooppalainen synnyttää sitä joka päivä, ja se aiheuttaa valtavia ympäristöongelmia? Vastaus: Kiinteä yhdyskuntajäte. Grafiikka 1 Jätteiden synty aloittain vuosina 1985, 1990 ja 1995 Miljoonaa tonnia Energia Yhdyskunnat Tuotantoteollisuus Kaivosteollisuus Maatalous Lähde: OECD. Yksi kilo päivässä henkeä kohden ei ehkä kuulosta paljolta, mutta koko Euroopan alueella se tekee joka vuosi yhteensä noin 200 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, joka on käsiteltävä asianmukaisesti jotenkin ja jossain. Lisäksi tuottamamme jätteen määrä lisääntyy joka vuosi. Mikä on vielä pahempaa, yhdyskuntajäte ei ole edes Euroopan jätevuoren tärkein aiheuttaja. Nykyinen tilanne ei voi jatkua. Jäte ei vaaranna ainoastaan ympäristöämme, vaan se aiheuttaa yhä kasvavaa uhkaa ihmisten terveydelle ja elämäntavallemme. Lailliset kaatopaikat täyttyvät. Raskasmetalleja ja myrkkyjä vuotaa ympäröiviin pohjavesiin ja maaperään. Kaatopaikoilla syntyy herkästi räjähtäviä ja myrkyllisiä kaasuja. Vielä huolestuttavampaa on laittomien kaatopaikkojen tuntematon mutta epäilemättä erittäin suuri määrä. Näiden kaatopaikkojen riskejä on mahdoton arvioida. Tärkein kaatopaikoille sijoittamiselle vaihtoehtoinen käsittelytapa jätteen poltto synnyttää myrkyllisiä aineita ja raskasmetalleja. Jotta estettäisiin niiden pääsy ympäristöön, polttolaitokset on varustettava kalliilla suodattimilla. Käytetyt suodattimet, joiden epäpuhtauspitoisuudet ovat erittäin suuria, sekä noin neljäsosa jätteen alkuperäisestä painosta on kuitenkin edelleen sijoitettava kaatopaikoille.

6 6 Kaiken tämän lisäksi huomattava osa teollisuus- ja kotitalousjätteestä on vaarallista jätettä, joka vaatii erityisen huolellista käsittelyä. Pelkkä jätteen kuljettaminen muualle maailmaan lopullista käsittelyä varten on monissa tapauksissa laitonta, eikä se voi missään tapauksessa olla mikään pitkän aikavälin ratkaisu. Jonain päivänä muut maat voivat kieltäytyä vastaanottamasta jätteitämme ja mitä sitten tehdään? Jätteen käsittelyyn liittyvät ongelmat ovat vain osa kokonaisuudesta. Tuottamamme jätemäärä on seurausta ympäristön kannalta kestämättömästä elämäntavasta. Nykyistä tuotantoja kulutusmalliamme on muutettava siten, että maapallon (uusiutumattomiin) luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta supistetaan mahdollisimman pieneksi. Lyhyesti sanottuna jätteentuotanto on yksi parhaista osoittimista, kun tarkastellaan edistymistämme kohti kestävää kehitystä.

7 7 Kehys 1 Keskeisiä tietoja Euroopan jätetilanteesta Euroopassa tuotetaan joka vuosi noin miljoonaa tonnia jätettä. Yli 40 miljoonaa tonnia tästä jätteestä on luokiteltu vaaralliseksi. Vuosina Euroopassa, Keski- ja Itä-Eurooppa mukaan lukien, tuotetun jätteen kokonaismäärä lisääntyi noin 10 prosenttia. Merkittäviä jätteentuottajia ovat maatalous, rakennusala, teollisuus, kaivostoiminta sekä taajamat. Maatalousjätettä tuotetaan määrällisesti eniten. Suurimmat ympäristövaikutukset on kuitenkin teollisuusjätteellä. Grafiikka 2 Yhdyskuntajätteiden synty Euroopan OECD-maissa vuosina Jätteiden synty yhteensä Jätteiden synty henkeä kohti Jätelähteet vaihtelevat eri maissa näiden taloudellisen tilanteen mukaan. Länsi-Euroopan maat tuottavat suhteellisesti enemmän teollisuus- ja yhdyskuntajätettä kuin Keski- ja Itä-Euroopan maat, joissa kaivostoiminta on suurin jätelähde. Yhdyskuntajätteen tuotanto lisääntyi OECD:hen kuuluvissa Euroopan maissa noin 11 prosentilla vuosina eli yhteensä 200 miljoonaan tonniin. Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu lähitulevaisuudessa. Paperi ja orgaaninen jäte muodostavat suuren osan Euroopan yhdyskuntajätevirrasta, ja muovin osuus on kasvussa. Miljoonaa tonnia Jätteiden synty yhteensä Jätteiden synty henkeä kohti kg Suurin osa yhdyskuntajätteestä sijoitetaan kaatopaikoille, mikä on edelleen halvin vaihtoehto huolimatta siitä, että joissain Euroopan maissa on otettu käyttöön kaatopaikkavero. Ihmiset ovat entistä tietoisempia siitä, että jätteiden syntymistä on ehkäistävä ja jätteiden määrää supistettava. Myös jätteen kierrätys on yleistynyt maissa, joissa on kehittyneet jätehuoltojärjestelmät. Yleisesti ottaen kompostointia käytetään edelleen liian vähän. Jätteen tuotantoa, koostumusta, kuljetusta ja käsittelyä koskevia tilastotietoja ei koota samalla tavoin eikä samalla tarkkuudella kaikissa Euroopan maissa. Tästä syystä on vaikeaa muodostaa kokonaiskuva Euroopan jätetilanteesta ja tunnistaa siinä vallitsevat suuntaukset. Erityisen huolestuttavaa on vaarallisia jätteitä koskevien tietojen puute. Lähde: Euroopan ympäristö toinen arviointi, ETA.

8 8 Jätehuollon vaihtoehdot Hyvä jätehuolto alkaa siitä, että pyritään ehkäisemään jätteen syntyminen jos jätettä ei tuoteta, siitä ei tarvitse myöskään huolehtia. Jätteen synnyn ehkäisyn ja sen määrän minimoinnin on siten oltava etusijalla kaikissa jätehuoltosuunnitelmissa. Siellä missä jätettä kuitenkin syntyy, suunnittelusta ja hallinnasta vastaavien henkilöiden on aina valittava sopivin käsittelyvaihtoehto, josta aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Kukin käsittelyvaihtoehto aiheuttaa erilaisia vaikutuksia ympäristön eri osissa. Täydellinen tai osittainen kierrätys merkitsee sitä, että lopullisesti käsiteltävän jätteen määrää voidaan vähentää ja raaka-aineiden käyttöä voidaan välttää. Esimerkiksi orgaaniset aineet voidaan kompostoida, mikä vähentää loppukäsittelyyn menevän jätteen määrää. Hyvälaatuista kompostia voidaan käyttää maanparannukseen. Joissain tapauksissa ratkaisun voi tarjota jäteaineiden sisältämän energian talteenotto käyttämällä jätettä polttoaineena. Jätteen lopullisen käsittelyn vaihtoehdot ovat jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tai sen polttaminen. Kumpikaan ratkaisu ei ole ihanteellinen, vaan kumpikin saattaa mahdollisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paras ratkaisu on yksinkertaisesti vähentää tuottamamme jätteen kokonaismäärää.

9 9 Kehys 2 Keskeisiä tietoja Euroopan jätetilanteesta Kaatopaikat Kompostointi Polttaminen Kierrätys Kuljetus Ilma Päästöt: CH 4, Päästöt:CO 2 ; Päästöt: SO 2, Pölypäästöt Päästöt: pöly; CO 2 ; hajut hajut NO x, HCl, HF, NO x,so 2 ; vaarallisten NMVOC, CO, CO 2 aineiden pääsy N 2 O, dioksiinit, ympäristöön dibentsofuraanit, satunnaispäästöistä raskasmetallit (Zn, Pb, Cu, As) Vesi Suolojen, raskas- Vaarallisten Jätevesi- Satunnaispäästöjen metallien, biologisesti aineiden päästöt aiheuttama pinta- ja hajoavien ja pysyvien laskeutuminen pohjavesien orgaanisten aineiden pintavesiin pilaantumisriski huuhtoutuminen pohjavesiin Maaperä Vaarallisten Kuonan, tuhkan ja Lopullisten jäämien Satunnaispäästöjen aineiden kerään- romun sijoittaminen sijoittaminen aiheuttama maaperän tyminen maaperään kaatopaikoille kaatopaikoille pilaantumisriski Maisema Maaperän valtaa- Maaperän valtaa- Maiseman pilaantu- Maiseman Liikenne minen; muun maan- minen; muun maan- minen; muun maan- pilaantuminen käytön rajoittaminen käytön rajoittaminen käytön rajoittaminen Ekosysteemit Vaarallisten Vaarallisten Satunnaispäästöjen aineiden leviäminen aineiden leviäminen aiheuttama ja kertyminen ja kertyminen pilaantumisriski ravintoketjussa ravintoketjussa Kaupunki- Altistuminen Altistuminen Melu Satunnaispäästöjen alueet vaarallisille vaarallisille aiheuttama aineille aineille altistumisriski vaarallisille aineille; liikenne

10 10 Euroopan unioni ja jätehuolto Jätehuolto on monimutkainen aihe, joka koostuu monista osatekijöistä, ja siksi kokonaisuus jää helposti hämäräksi. Euroopan jätehuolto on erityisen haastavaa, koska ympäristönsuojelu on toteutettava yhteisön sisämarkkinoita vääristämättä. Ei ole olemassa mitään valmista suunnitelmaa, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin tilanteisiin, mutta EU:lla on lujia periaatteita, joille sen jätehuoltostrategia perustuu: Ennaltaehkäisyn periaate jätteen tuotanto on minimoitava ja sitä on vältettävä aina, kun se on mahdollista. Tuottajan vastuu ja saastuttaja maksaa -periaate jätteiden tuottajien ja ympäristön pilaajien on vastattava toimintansa kaikista kustannuksista. Varovaisuusperiaate mahdolliset ongelmat on ennakoitava. Läheisyysperiaate jätteestä on huolehdittava mahdollisimman lähellä sitä paikkaa, missä se on tuotettu. Nämä periaatteet on saatettu konkreettiseen muotoon vuonna 1996 annetussa EU:n yleisessä jätestrategiassa, jossa esitetään eri jätehuoltotoimintojen suositeltu tärkeysjärjestys: 1. jätteen synnyn ehkäisy 2. kierrätys ja uudelleenkäyttö 3. paras mahdollinen loppukäsittely ja parannettu seuranta. Strategiassa korostetaan myös tarvetta vähentää jätteiden siirtoja ja parantaa jätekuljetusten sääntelyä

11 11 ottaa käyttöön uusia ja parempia jätehuoltovälineitä, kuten lainsäädännölliset ja taloudelliset välineet luotettavat ja vertailukelpoiset jätetilastot jätehuoltosuunnitelmat lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano. Euroopan komissio on myös osana tätä jätehuollon kokonaisstrategiaa määrittänyt useita yksittäisiä jätevirtoja, joihin kiinnitetään erityistä huomiota. Tarkoituksena on vähentää kunkin jätevirran kokonaisympäristövaikutuksia (katso kehys 2). Käsiteltävänä on myös jätehuoltotoimintoja koskevia uusia lainsäädäntöehdotuksia (katso kehys 3). Kehys 3 Erityisiä jätevirtoja Pakkausjätteet Pakkausten valmistus kuluttaa raaka-aineita, ne muodostavat yhä kasvavan osan hajoamattomista muoveista, ja niiden polttamisesta syntyy myrkyllisiä päästöjä. Valitettavasti yhä useammat ostamistamme tuotteista on pakattu. Pakkausten arvioidaan nykyisin muodostavan noin puolet Länsi-Euroopan yhdyskuntajätteestä. Vain prosenttia pakkausjätteestä otetaan talteen. Yhteisön pakkausdirektiivi annettiin vuonna Direktiivissä edistetään uudelleenkäyttöjärjestelmien luomista, jotta pakkaukset voidaan hyödyntää asetetaan pakkausten talteenotolle selkeät tavoitteet, jotka on saavutettava vuoteen 2001 mennessä: painoprosenttia pakkausjätteestä on otettava talteen prosenttia pakkausjätteestä on kierrätettävä vähintään 15 prosenttia kustakin pakkausmateriaalista on kierrätettävä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii huomattavia toimia, joihin sisältyy myös sekundaaristen materiaalien markkinoiden löytäminen.

12 12 Liikenteestä poistetut ajoneuvot Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jossa pyritään vähentämään autojen ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren päättyessä pyritään turvaamaan yhteisön sisämarkkinoiden toiminta esitetään toimenpiteitä ajoneuvoista syntyvän jätteen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi edellytetään liikenteestä poistettujen ajoneuvojen keräämistä ja asianmukaista käsittelyä (mukaan lukien uudelleenkäyttö/kierrätys). Paristot Paristot sisältävät raskasmetalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa ja lyijyä, jotka ovat vahingollisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jollei niitä kerätä ja käsitellä asianmukaisesti. Yhteisön lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että nykyistä lainsäädäntöä kehitetään ja sen soveltamisalaa laajennetaan kattamaan kaikentyyppiset paristot paristojen raskasmetallipitoisuutta rajoitetaan kerättyjen ja kierrätettyjen paristojen suhteellista osuutta suurennetaan. Sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvä jäte Käytöstä poistetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvä jätevirta kasvaa hyvin nopeasti, sillä se kaksinkertaistuu 12 vuoden välein. Tällaiset laitteet sisältävät huomattavia määriä erilaisia vaarallisia jätteitä, kuten raskasmetalleja ja eräitä halogenoituja aineita. Lisäksi uusien laitteiden valmistuksessa tarvitaan monia raaka-aineita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteista syntyvää jätettä koskevassa lainsäädäntöehdotuksessa pyritään parantamaan jätehuoltoa, vähentämään raaka-aineiden käyttöä sekä luomaan työpaikkoja (alalla voidaan arvioiden mukaan luoda työpaikkaa). Ehdotuksen tärkeimpiä tekijöitä ovat seuraavat: suunnitteluun liittyvät toimenpiteet, joihin lukeutuu myös raskasmetallien käytön vähentäminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa keräys-, käsittely- ja erityisesti talteenottojärjestelmien luominen valmistajien osallistuminen näihin toimenpiteisiin, millä pyritään edistämään kierrätyksen huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa.

13 13 Vaarallinen kotitalousjäte Vaarallisiin kotitalousjätteisiin sisältyvät paristot, öljyt, maalit ja vanhentuneet lääkkeet. Tämän alan toimia tarvitaan, koska lopullinen käsittely tapahtuu kunnallisilla kaatopaikoilla, joilla jätteeseen ei sovelleta samoja vaatimuksia kuin vaaralliseen teollisuusjätteeseen tällaiset jätteet aiheuttavat ongelmia myös kierrätyksen kannalta, sillä ne pilaavat materiaaleja, jotka voitaisiin muuten ottaa talteen. Muita parhaillaan tutkittavina olevia erityisiä jätevirtoja ovat biohajoava jäte ja PVC-muovit. Euroopan komissio tarkastelee parhaillaan uudelleen myös jäteöljyjä ja jätevesilietettä koskevia direktiivejä. Kehys 4 Jätteenkäsittelyn vaihtoehdot Kaatopaikat Kaatopaikkoihin liittyvistä ympäristöhaitoista huolimatta suurin osa Euroopan yhdyskuntajätteestä ja vaarallisista jätteistä sijoitetaan kaatopaikoille. Koska kaatopaikalle sijoittaminen säilyy todennäköisesti jatkossakin käsittelyvaihtoehtona osalle jätteistä, ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun kannalta on tärkeää, että siinä noudatetaan korkeita vaatimuksia. Euroopan komissio on ehdottanut uutta kaatopaikkadirektiiviä, joka hyväksyttiin vuonna Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita vähentämään kaatopaikalle sijoitettavan biohajoavan jätteen määrää pyritään vähentämään sekä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää että myrkyllisyyttä määritellään nykyisten ja uusien kaatopaikkojen suunnittelua ja toimintaa koskevat standardit edistetään jätteen esikäsittelyä ennen sen sijoittamista kaatopaikalle pyritään estämään mahdollisesti haitallisen jätteen sekoittuminen säätämällä, että tietyntyyppiset jätteet voidaan sijoittaa vain tietyille kaatopaikoille. Polttaminen Euroopan komissio antoi lokakuussa 1998 jätteenpolttoa koskevan ehdotuksen, jossa saatetaan ajan tasalle

14 14 aiempi yhdyskuntajätteen polttamista koskeva lainsäädäntö sekä laajennetaan sen soveltamisalaa. Uudessa ehdotuksessa kiristetään sekä käytössä olevien että uusien laitosten päästöstandardeja ja, mikä merkittävintä, ehdotusta sovelletaan myös sementtiuunien ja voimalaitosten kaltaisiin rinnakkaispolttolaitoksiin asetetaan ensimmäistä kertaa tiukat päästöjen raja-arvot furaaneille ja dioksiineille (0,1 ng/m 3 ); ehdotukseen sisältyvät myös jätevesipäästöjen raja-arvot. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyvät direktiiviehdotuksen luultavasti vuoden 1999 lopussa tai vuoden 2000 alussa. Jätteiden siirrot Liian suuri osa jätteestä kuljetetaan edelleen paikasta toiseen. Jätteen käsittelyyn tai sijoittamiseen sovellettavat standardit ovat joissain maissa alhaisempia, mistä syystä käsittely tai sijoittaminen on halvempaa. Jätteen siirtäminen maasta, jossa ympäristövaatimukset ovat tiukkoja (ja käsittely kallista), sellaiseen maahan, jossa vaatimukset ja kustannukset ovat alhaisempia, ei kuitenkaan ole kestävä vaihtoehto. Jätteiden siirtoja olisi joka tapauksessa tehtävä mahdollisimman vähän onnettomuusriskin vähentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. EU:n politiikan mukaan jätteet olisi Euroopassa käsiteltävä mahdollisimman lähellä sitä paikkaa, jossa ne on tuotettu (läheisyysperiaate). Yhteisön lainsäädäntö kieltää kaikentyyppisten jätteiden siirrot OECD:n ulkopuolisiin maihin lopullista sijoittamista varten vaarallisten jätteiden siirrot OECD:n ulkopuolisiin maihin talteenottoa varten.

15 15 Yhteistoimintaa on lisättävä Tähän saakka yhteisö on toiminut jätealalla pääasiassa, vaikkei yksinomaan, kehittämällä lainsäädäntöä. Muihin toimenpiteisiin, joita Euroopan komissio on tukenut ja rahoittanut Euroopan jätetilanteen parantamiseksi, sisältyvät muun muassa tekniset tutkimukset kierrätysteollisuus koulutus tiedotuskampanjat hyvien toimintatapojen vaihto. Vaikka nämä toimet ovat estäneet tilannetta kehittymästä nykyistä pahemmaksi, jätettä syntyy yhä liian paljon ja sen määrä kasvaa nopeasti. Tilanne on muuttumassa kriittiseksi. Euroopan jäteongelmaan on vuosikausien ajan suunnattu liian vähän voimavaroja, eikä riittämätön suunnittelu ole mahdollistanut parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämistä. Yhteisön lainsäädännössä edellytettiin jo vuonna 1975, että jäsenvaltiot kehittävät kattavat jätehuoltosuunnitelmat. Lähes 25 vuotta myöhemmin tuskin mitään on tapahtunut. Toimivaltaisten viranomaisten on ymmärrettävä vastuunsa ryhtyä toimiin ja kannustettava myös muita tekemään niin, ennen kuin on liian myöhäistä. Yhteiskunnan kaikkien toimijoiden on nyt pyrittävä aktiivisesti löytämään ratkaisuja sekä omaksi edukseen että tulevien sukupolvien eduksi. Olemme viime kädessä kaikki vastuussa ympäristöstämme. Jokainen meistä tekee päätöksiä, jotka vaikuttavat ympäristöömme. Meidän on kaikkien osallistuttava kasvavan jäteongelman ratkaisemiseen, ja tämä ongelma on ratkaistava paikallistasolla. Tarve löytää laajempaan jätehuoltosuunnitelmaan liittyviä ja yhteisön jätehuoltostrategian mukaisia paikallisia ratkaisuja lisääntyy tulevaisuudessa. Puhe miljoonista jätetonneista ja lainsäädäntövälineistä saattaa synnyttää vaikutelman, ettei yksittäinen ihminen pysty

16 16 vaikuttamaan asiaan. Tämä ei pidä paikkaansa. Voimme joka päivä tehdä jotain tilanteen parantamiseksi esimerkiksi seuraavasti: Kuluttajina 1. Minimoi synnyttämäsi jätteen määrä. Osta vihreitä tuotteita sekä tuotteita, joissa on käytetty vähän pakkausmateriaaleja. 2. Käytä pakkaukset uudelleen aina, kun se on mahdollista. 3. Lajittele jätteesi kierrätystä varten. 4. Mieti, onko orgaanisia aineita mahdollista kompostoida. 5. Ole erityisen huolellinen, kun hävität vaarallisia kotitalousjätteitä. 6. Kysy kunnaltasi, mitä se tekee paikallisen jätetilanteen parantamiseksi. Onko kunnallasi esimerkiksi jätehuoltosuunnitelma, jollaista on edellytetty jo vuodesta 1975 lähtien? Liikeyrityksissä 1. Kehittäkää tuotteita ja tuotantotekniikoita, joissa minimoidaan jätteen syntyminen. Tunnette tuotteenne paremmin kuin kukaan muu. Elinkaarianalyysin ja ympäristötaseiden avulla voitte suunnitella tuotteenne siten, että sen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet sen elinkaaren aikana. Tällainen lähestymistapa, jossa minimoidaan energian ja materiaalien tuhlaus, voi myös säästää rahaa.

17 17 2. Rajoittakaa tuotteidenne toimittamisessa käytettävien pakkausten määrää ja sopikaa paikallisviranomaisten kanssa pakkausten talteenotosta uudelleenkäyttöä varten. 3. Kannustakaa tavarantoimittajianne vähentämään toimittamiensa tuotteiden pakkaamista. Paikallisviranomaisina 1. Laatikaa jätehuoltosuunnitelma ja osoittakaa sen toteuttamisen varmistamiseksi tarvittavat voimavarat. 2. Minimoikaa jätteen syntyminen ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon hankintamenettelyissänne. 3. Kannustakaa liikeyrityksiä ja kansalaisia minimoimaan jätteen syntyminen. 4. Helpottakaa jätteen kierrätystä ja talteenottoa varaamalla erillisiä keräysastioita erilaisten jätteiden keräystä varten. 5. Järjestäkää vaarallisten kotitalousjätteiden erillinen keräys. 6. Luokaa kumppanuussuhteita teollisuuden ja liike-elämän kanssa löytääksenne tapoja vähentää jätteen syntymistä.

18 18 Lisätietoja ja tilauslomake Ympäristöasioiden pääosasto on Euroopan komission yksikkö, joka vastaa ympäristöön, ydinturvallisuuteen ja väestönsuojeluun liittyvistä asioista. Ympäristöasioiden pääosasto tuottaa säännöllisesti raportteja ja muita julkaisuja, jotka kattavat kaikki ympäristöön liittyvät aiheet, myös jätteet. Lisätietoja ympäristökysymyksistä on tarjolla ympäristöasioiden pääosaston kotisivulla Europa-palvelimella osoitteessa Sivulta löytyy online-luettelo julkaisuista, joista monet ovat saatavilla ilmaiseksi. Voitte tilata luettelon saatavilla olevista ympäristöasioiden pääosaston julkaisuista myös täyttämällä oheisen lomakkeen ja palauttamalla sen osoitteeseen European Commission DG Environment Documentation Centre Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels F. (32-2) Sähköposti: Toinen hyödyllinen tietolähde on Euroopan ympäristökeskus: European Environment Agency Kongens Nytorv 6 DK-1050 Copenhagen K F. (45) Sähköposti: Internet-osoite:

19 Euroopan komissio EU ja jätehuolto Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto s. 21 x 21 cm ISBN Tilauslomake Lähettäkää minulle tuoreimmat yhteisön julkaisut seuraavilta aloilta: Ilman laatu Vesi Jätteet Ympäristöalan työpaikat Ilmoittakaa kaksi ensisijaisesti haluamaanne kieltä. Lähetämme julkaisut kyseisillä kielillä saatavuuden mukaan. Nimi: Yritys/organisaatio: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Maa: Lomakkeen voi lähettää tai faksata seuraavaan osoitteeseen: European Commission DG Environment Documentation Centre Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels F. (32-2) Sähköposti:

20

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo

Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Mitä EU sanoo jätteistä? Jäteseminaari: Elämä, jätteet ja EU 5.6.2007 Tuusulan kunnantalo Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blauberg Ympäristöministeriö 1 Esityksen sisältö EU:n 6. ympäristöohjelma ja jätteet

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2015/0276(COD) 17.5.2016 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi:

BH60A0000 Ympäristötekniikan perusteet M. Horttanainen, R. Soukka, L. Linnanen Nimi: Tentissä saa olla käsinkirjoitetut muistiinpanot mukana. Mitään monistettua tai tulostettua materiaalia ei saa olla tentissä. Laskimen käyttö on kielletty. Tenttikysymysten vastaukset on kirjoitettava

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja

SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat. Quide Lehtikuja SKKY Kevätseminaari 21.3.2013 SER -markkinat Quide Lehtikuja Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU) Direktiivi tulee panna täytäntöön

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka

Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka MEMO/05/248 Bryssel 11 elokuuta 2005 Kysymyksiä ja vastauksia: sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva EU:n politiikka 1) Miksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on ongelmallista? Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä

Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä Rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön sääntelyyn liittyviä kysymyksiä ReUSE seminar Ulla-Maija Mroueh VTT Technical Research Centre of Finland Rakennusosien uudelleenkäytön sääntely Miten jäte-

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä.

1. Helpottamaan purkua ja romutusta. 2. Parantamaan materiaalien tunnistettavuutta. 3. Helpottamaan uudelleenkäyttöä. 4. Helpottamaan kierrätystä. Hondan filosofia Honda on jo usean vuoden ajan ollut eturintamassa, kun on ollut kyse ympäristön huomioonottamisesta ja ottanut vakavasti vastuunsa maailmanlaajuisena ajoneuvojen valmistajana, sekä sitoutunut

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset

EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset EU:n kiertotalouspaketti, jätedirektiivien muutosehdotukset Suuren valiokunnan työjaoston ja ympäristövaliokunnan avoin kuulemistilaisuus 11.3.2016 Riitta Levinen, ympäristöministeriö Komission ehdotukset

Lisätiedot

Vuoden 2011 jätelaki

Vuoden 2011 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Vanhat jätelait Jätehuoltolaki 1978 Vuoden 1993 jätelaki Vuoden 2011 jätelaki Huom. siirtymäsäännökset esim. lain 35 vuodelta 1993 ja asetuksen 4 luku jäävät voimaan (Valtion osallistuminen

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet

Tuottajavastuu. Sähkö ja elektroniikkalaitteet Tuottajavastuu Sähkö ja elektroniikkalaitteet 1 Tuotteen elinkaari Valmistuksen raaka-aineet Suunnittelu RoHs: Ympäristölle vaarallisten aineiden käytön rajoitukset EuP: Tuotesuunnittelu ja valmistus Uudelleenkäyttö,

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa

Seminaari. RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa Seminaari RePlast FinEst MIHIN MENEE MUOVI? Suomessa ja Virossa 16.11.2005 klo 12:00-16:00 Lahden Messukeskus Sali 1 Muovi Plastics QualiFinn 2005- messut Muovien kierrätystä ja uusiokäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 31. maaliskuuta 2004 PE 340.787/1-10 TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos (PE 340.787) Hans Blokland ehdotuksesta

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITE. ehdotukseen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY, pakkauksista ja pakkausjätteistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo

Jätehuollon näkymät ja haasteet. Markku Salo Jätehuollon näkymät ja haasteet Markku Salo yhdyskuntajäte jätteen kuljetus kaatopaikkakielto biojäte energiahyödyntäminen siirtokuormaus mädätys LCA tuottajavastuu arinakattila kaasutus leijupeti jätekeskus

Lisätiedot

Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012

Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Valtakunnalliset jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Jätepolitiikan uudet tuulet EU:ssa Helsingin Messukeskus Asiantuntija Satu Räsänen Energia, ilmasto, ympäristö, liikenne EK Bryssel Resurssitehokkuus Eurooppa

Lisätiedot

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ

LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ 300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Autoala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2014 (OR. en) 12469/14 ENV 705 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D027173/04 Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Mitä on vaarallinen jäte?

Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Mitä on vaarallinen jäte? Monet kotona käytettävät tuotteet, kuten puhdistusaineet ovat vaarallisia ja myrkyllisiä. Vaaralliset jätteet ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki

POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus , SYKE, Helsinki Tahattomasti syntyvien POPyhdisteiden päästöt Suomessa POP-yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen velvoitteiden kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) - tilaisuus 10.10.2017, SYKE, Helsinki

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA

ITÄVALLAN JA TŠEKIN TASAVALLAN YHTEINEN LAUSUMA Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0010 (NLE) 9425/2/17 REV 2 ADD 1 ENV 523 COMPET 424 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua

Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kauttua Kiertotalous ja kuntavastuullinen jätehuolto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 27.4.2016 Kauttua Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Mineraalien kaivu 59 % Rakentaminen 19 % Palvelut ja kotitaloudet 3 % Teollisuus

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.5.2017 2017/0013(COD) TARKISTUKSET 6-11 Mietintöluonnos Adina-Ioana Vălean (PE602.843v04-00) tiettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet

Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet 09/10/2007 LUONNOS Ympäristövaatimukset hankinnoissa -monitoimilaitteet ja kopiokoneet Seuraava luonnos vaatimuksista pohjautuu pääsääntöisesti IEE GreenLabelsPurchase - projektissa tuotettuihin aineistoihin,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA

EUROOPAN PARLAMENTTI TYÖASIAKIRJA EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg 14. helmikuuta 2006 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista sekä direktiivin 91/157/ETY

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA

KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA KIERRÄTYSPASSI- koulutus TOTEUTAMISSUUNNITELMA 1 2 Koulutuksen osat Aikataulu Sisältö Toteutus Kierrätys- ja jäteneuvonta sekä alan lait ja määräykset 4 h 18.3.2015, riippuen sijainnista Yleisimmät kierrätys-

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158 YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan unionin osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 247/54 Euroopan unionin virallinen lehti 24.9.2011 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 21 päivänä syyskuuta 2011, jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2017

Abloy oy ympäristökatsaus 2017 Abloy oy ympäristökatsaus 2017 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Esittelijä: Laust Grove Vejlstrup (kunnanvaltuutettu DK, PPE)

Esittelijä: Laust Grove Vejlstrup (kunnanvaltuutettu DK, PPE) EUROOPAN UNIONI DEVE-IV-003 Alueiden komitea Bryssel, 8. helmikuuta 2006 "Kestävä kehitys" -valiokunnan LAUSUNTOLUONNOS aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous-

Lisätiedot

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP)

Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Liite 1 Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) Toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat osiot (yleissopimuksen 5 Artikla kohta a): (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) nykyisten ja suunniteltujen päästöjen

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA. Pirkanmaan ELY-keskus TUOTTAJAVASTUU JÄTEHUOLLOSSA Pirkanmaan ELY-keskus Jätehuollon vastuunjako Kunnat vastaavat asumisessa syntyneen jätteen sekä koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jätteen jätehuollosta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 8.3.2017 2016/0021(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan

Lisätiedot

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä.

2. Millä tavoin yritys pyrkii välttämään turhan jätteen syntymistä? Mainitse 2 3 esimerkkiä. Kartoitus työssäoppimisjaksolla Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa sähkö-, elektroniikka- tai tietotekniikka-alan tuotantolaitoksessa,

Lisätiedot

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä

Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä 10/3/2017 Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä Kuningaskuluttaja yle.fi Suljetuilla kaatopaikoilla tonneittain hyödyntämiskelpoista jätettä JULKAISTU 31.01.2017 07:45. Kymmeniä

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot