Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company 1.1 Kauppanimi: BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial Päivitetty: 2009/11/25 Tulostuspäiväys: 21 May 2010 The Dow Chemical Company rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän koko käyttöturvallisuustiedotteen koska läpi tiedotteen on tärkeää tietoa. Oletamme että noudatatte tiedotteessa esitettyjä varotoimenpiteitä mikäli ei käyttöolosuhteenne vaadi muita sopivia menetelmiä tai toimenpiteitä. 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1 Kauppanimi BIOBAN(TM) IPBC 100 Antimicrobial 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Biosidien käyttökohteeseen. Ainoastaan teolliseen käyttöön. 1.3 YRITYKSEN TUNNNISTUSTIEDOT The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Asiakasneuvonta: KTT:hen liittyvät kysmykset, yhteydenotto: 1.4 MYRKYTYSKESKUKSEEN (HELSINKI, HYKS, 24 H) Yhteyshenkilö hätätapauksia varten (24 h): Paikallinen hätätilanteiden yhdyshenkilö: Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. Vakavan silmävaurion vaara. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 3. Koostumus ja tiedot aineosista Ainesosa Pitoisuus Luokitus CAS # EY numero 3-Jodo-2- propynyylibutyylikarbama attia 98,0 % Xn: R20/22; Xi: R41; N: R (TM)*The Dow Chemical Company'n ("Dow") tai Dow'n tytäryhtiön tavaramerkki. Sivu 1 : 8

2 2- Propynyylibutyylikarbama attia R-lausekkeiden teksti - katso kohta 16. 2,0 % Xi: R ei käytettävissä 4. Ensiapuohjeet 4.4 Silmäkosketus: Huuhdeltava välittömästi ja keskeytyksettä juoksevalla vedellä vähintään 30 minuutin ajan. Poistettava piilolinssit ensimmäisen 5 minuutin jälkeen ja jatkettava huuhtelua. Mentävä heti lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin. 4.3 Ihokosketus: Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho saippualla ja runsaalla vedellä minuutin ajan. Soita myrkytystietokeskukseen ( ) tai lääkäriin lisähoitoa varten. Pestävä vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Kengät ja muut nahkaesineet, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä asiallisesti. 4.2 Hengitys: Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Soitettava ambulanssi, jos hengitys on salpaantunut ja annettava sitten tekohengitystä. Suusta-suuhun-menetelmän yhteydessä käytettävä suojavarusteita (pölysuodatin, ym.). Soitettava myrkytystietokeskukseen tai lääkärille hoito-ohjeita varten. Hengityksen ollessa vaivalloista on pätevän hoitohenkilökunnan annettava happea. 4.5 Nieleminen: Soitettava heti myrkytystietokeskukseen ( ) tai lääkäriin hoito- ohjeita varten. Anna potilaalle lasillinen vettä juotavaksi pienin siemauksin, jos hän pystyy nielemään. Älä oksennuta ellei myrkytystietokeskus pyydä sitä tekemään. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille: Silmien kemiallisten palovammojen yhteydessä on pidempi huuhtelu ehkä tarpeen. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin, mieluiten silmälääkäriin. Vatsahuuhtelun ollessa aiheellinen suositellaan potilaan intubointia ja/tai ruokatorven suojausta. Vatsatyhjennystä harkittaessa tulee ottaa huomioon tuotteen myrkyllisyys ja keuhkoaspiraation vaara. Ylläpidettävä riittävää ilmastointia ja annettava happea potilaalle. Erityistä vastamyrkkyä ei ole. Altistumisen hoito on suunnattava oireiden seuraamiseen ja potilaan kliinisen voinnin mukaan. Ota käyttöturvallisuustiedote ja jos käytettävissä pakkaus tai sen etiketti soitettaessa myrkytystietokeskukseen tai lääkärille tai kun menet lääkäriin hoitoa varten. 5. Ohjeet tulipalon varalta 5.1 Sopivat sammutusaineet: Vesisumu tai hienojakeinen suihku. Jauhesammutin. Hiilidioksidisammutin. Vaahto. Vesisumua, mikäli sitä suihkutetaan varovasti, voidaan käyttää peittona tulipalon sammutukseen. 5.5 Sammutusmenettelyt: Pidä asiattomat henkilöt poissa; eristä vaara-alue ja estä asiaton pääsy. Harkittava toteuttavissa olevaa palon hallintaa ympäristövahinkojen vähentämiseksi. Suositellaan vaahdon käyttöä sammutusaineena koska hallitsematon vesi voi levittää mahdollista saastumista. Käytä vesisuihkua viilentämään tulen vahingoittamia säiliöitä ja tulen altistamia alueita kunnes tuli on sammunut ja uudelleensyttymisvaara on ohi. Palo sammutettava suoja-alueelta tai turavalliselta etäisyydeltä. Harkittava ei miehitettyjen letkujen pidikkeitä tai säädettävää paloruiskua. Alueelta on poistettava välittömästi koko henkilökunta, mikäli ilmanvaihdon turvallisuuslaitteen melu kasvaa tai mikäli säiliö värjäytyy. Älä käytä voimakasta vesisuihkua. Tämä voi levittää paloa. Säiliö siirrettävä paloalueelta, mikäli se voidaan tehdä turvalliseti. Palavat liuokset voivat siirtyä suihkuttamalla vettä, jolla suojataan henkilökuntaa ja minimoidaan omaisuusvahinkoja. Vesisumua, mikäli sitä suihkutetaan varovasti, voidaan käyttää peittona tulipalon sammutukseen. Ota säilöön sammutusvesi, jos mahdollista. Mikäli sammutusvettä ei kerätä talteen, voi se aiheuttaa ympäristövahingon. Katso KTT:n kohdat "'Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta" ja "Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle". 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten: Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja palosammutusvarustusta (mukaan lukien palokypärä, takki, housut, saappaat ja käsineet). Vältettävä tuotteen joutumista iholle ja silmiin sammutustöiden yhteydessä. Vaihdettava paloa kestävään kemikaalisuojapukuun ja paineilmahengityslaitteeseen, jos kosketus tuotteen kanssa on todennäköistä. Mikäli näitä ei ole käyttettävissä, on käytettävä kemikaalisuojapukua ja paineilmahengityslaitetta sekä sammutettava palo suojaetäisyydeltä. Suojausvarusteiden valinnassa Sivu 2 : 8

3 tulipalon jälkipuhdistustöitä tai muita ei tulipalon aikaisia puhdistustöitä varten on katsottava tiedotteen kyseisiä kohtia. 5.3 Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Säiliö voi revetä kaasun muodostuksen johdosta tulipalossa. Voimakasta höyryn muodostumista tai purkautumista voi muodostua, mikäli vesisuihku ohjataan suoraan kuumiin liuoksiin. 5.3 Erityiset altistumisvaarat: Tulipalossa voi savu sisältää alkuperäisen aineen lisäksi palamistuotteita, joiden koostumus vaihtelee, jotka voivat olla myrkyllisiä ja/tai ärsyttäviä. Polton hajoamistuotteina voi muodostua seuraavat aineet, eikä välttämättä rajoitettu näihin aineisiin: Jodi Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 6. Ohjeet päästöjen torjumiseksi Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä: Vuoto kerättävä talteen mikäli mahdollista. Kerättävä sopiviin asianmukaisesti merkittyihin kontteihin. Katso kohta 13, Jätteiden hävityksen lisätiedot. 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi: Käytettävä asianmukaista turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset suojaimet. Alue eristettävä. Katso otsikosta 7, Käsittely, lisäohjeita varotoimenpiteitä varten. Estettävä tarpeettomien ja suojautumattomien henkilöiden pääsy alueelle. Pysy tuulen yläpuolella vuotoalueella. Vuotoalue ilmastoitava. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi: Estettävä tuotteen pääsy maaperään, ojiin, vesistöihin ja/ tai pohjaveteen. Katso kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Käsittely Yleinen käsittely: Vältä tuotteen joutumista silmiin. Ei saa nielaista. Vältettävä kaasun hengittämistä. Varottava tuotteen joutumista iholle ja vaatetukseen. Vältettävä pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta. Astiat pidettävä suljettuna. Huolehdittava hyvästä ilmastoinnista. Pestävä huolellisesti käsittelyn jälkeen. 7.2 Varastointi Säilytettävä alkuperäispakkauksissa. Varastoitava viileässä, kuivassa tilassa. Suojattava kuumuudelta. Ei saa säilyttää auringonvalossa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Säilyvyys: Käytettävä ilmoitetun ajan kuluessa 60 Kk Maksimi varastointilämpötila < 45 C 8. Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet 8.1 HTP-arvot Ei asetettu Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus: Käytettävä kemikaaleilta suojaavia laseja. Kemikaaleilta suojaavien suojalasien on oltava EN 166-standardin mukaiset tai vastaavanlaiset. Silmienhuuhtelualtaan tulisi sijaita työpaikan välittömässä läheisyydessä Ihonsuojaus: Käytettävä kemikaalia läpäisemätöntä suojavaatetusta. Tiettyjen varusteiden valinta kuten kasvonsuojain, suojakäsineet, saappaat, esiliina tai kokovartaloa peittävä suojapuku, riippuu työvaiheesta. Hätäsuihkun tulisi sijaita työpaikan välittömässä läheisyydessä. Riisuttava tahriintunut vaatetus välittömästi, iho pestävä saippualla ja vedellä, sekä vaatetus pestävä ennen seuraavaa käyttöä. Esineet, joita ei voida puhdistaa, kuten jalkineet, vyö, kellon rannekehihna, on riisuttava ja hävitettävä asianmukaisesti Käsien suojaus: Käytettävä kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä, jotka luokiteltu standardin EN 374 mukaan: Kemikaaleilta ja mikro-organismeiltä suojaavat Sivu 3 : 8

4 suojakäsineet. Suositeltujen käsineiden suojakalvomateriaalien esimerkkeihin kuuluu: Butyylikumi. Neopreeni. Polyeteeni. Etyylivinyylialkoholilaminaatti (EVAL). Polyvinyylialkoholi (PVA). Hyväksyttävien suojakäsineiden materiaali on esimerkiksi: Nitriili/butadieenikumi (nitriili tai NBR). Polyvinyylikloridi (PVC tai vinyyli). Viton. Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 5 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 240 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli pitkäaikaista tai toistuvaa ihokosketusta voi muodostua. Suojakäsineen käyttöä suositellaan, jossa käsineen suojaluokka on 3 tai suurempi (läpäisyaika pidempi kuin 60 minuuttia EN 374 standardin mukaan) mikäli vain lyhytaikainen ihokosketus on odotettavissa. HUOMIO: Tiettyjen suojakäsineiden valinta erityistä käyttökohdetta varten on käyttöaika työpaikalla otettava myös huomioon sekä työpaikan relevantit tekijät kuten muttei kuitenkaan näihin rajoitettuna: muut kemikaalit, joita voidaan käsitellä, fysikaaliset vaatimukset, (leikkaus/lävistämisen suojaus, kätevyys, lämpösuojaus), mahdolliset kehon reaktiot suojakäsineiden kanssa sekä myös käsinevalmistajan antamat ohjeet/spesifikaatiot Hengityksensuojaus: Hengityssuojausta on käytettävä mikäli on mahdollista että työhygieniset raja-arvot tai ohjearvot voivat ylittyä. Käytettävä hengityslaitetta mikäli käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Raitisilmalaitteen tai paineilmahengityslaitteen valinta riippuu tietystä työstömenetelmästä ja materiaalin mahdollisesta pitoisuudesta työilmassa. Hätätilanteissa käytettävä viranomaisten hyväksymää itsekannettavaa paineilmasäiliölaitetta. Käytettävä seuraavaa CE-hyväksyttyä raitisilmahengityslaitetta: Orgaanisen höyryn suodatinpatruuna, suodatintyyppi A (kiehumispiste >65 C). 4.5 Nieleminen: Vältettävä jopa erittäin pienten määrien nielemistä; älä kuluta tai varastoi elintarvikkeita tai tupakkaa työalueella; kädet ja kasvot pestävä ennen tupakointia tai syömistä. Tekniset ohjeet altistumisen torjumiseksi. Ilmastointi: Käytettävä teknisiä hallintamenetelmiä, jotta työilman epäpuhtaudet pysyvät alle työhygienisten raja-arvojen tai ohjearvojen. Käytettävä ainetta ainoastaan riittävän ilmastoinnin yhteydessä, jos käytettävissä ei ole työhygienisiä raja-arvoja tai ohjearvoja. Paikallispoistoja saatetaan tarvita joissain työvaiheissa. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Fysikaalinen olomuoto kiinteä 9.1 Väri harmahtava 9.1 Haju ominainen haju Leimahduspiste - Suljettu Testituloksia ei ole käytettävissä kuppi Syttyvyysrajat ilmassa Alempi: Testituloksia ei ole käytettävissä Ylempi: Testituloksia ei ole käytettävissä 9.6 Itsesyttymislämpötila: Testituloksia ei ole käytettävissä 9.10 Höyrynpaine < 0,4 20 C laskettu Kiehumispiste (760 mmhg) ei määritettävissä kiinteille aineille Suhteellinen Testituloksia ei ole käytettävissä höyryntiheys (ilma=1): 9.11 Suhteellinen tiheys 1,51-1,57 laskettu (H2O = 1) Jäätymispiste Testituloksia ei ole käytettävissä C laskettu Sulamispiste/sulamisalue Vesiliukoisuus (paino) Testituloksia ei ole käytettävissä 9.2 ph-arvo: Testituloksia ei ole käytettävissä Hajoamislämpötila Testituloksia ei ole käytettävissä Kinemaattinen viskositeetti Ei käytettävissä 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus Sivu 4 : 8

5 Stabiilisuus/epästabiilisuus Tuote on epästabiili kohonneissa lämpötiloissa Vältettävät olosuhteet: Tuotteen altistuminen kohonneille lämpötiloille voi aiheuttaa sen hajoamista. Kaasun muodostumista hajoamisen yhteydessä voi nostaa painetta suljetussa systeemissä. Paineen muodostuminen voi olla nopea Yhteensopimattomat materiaalit: Vältä tuotteen juotumista kosketuksiin seuraavien aineiden kanssa: Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Haitallista polymerisaatiota Ei muodostu Lämpöhajoaminen Hajoamistuotteet riippuvat lämpötilasta, ilman syötöstä ja muista läsnä olevista materiaaleista. Seuraavia hajoamistuotteita voi muodostua mutta myös muita tuotteita: Jodi 11. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 11.1 Välitön myrkyllisyys 4.5 Nieleminen Terveydelle haitallista nieltynä. LD50, rotat > < 500 mg/kg 4.4 Silmäkosketus Voi aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja sarveiskalvovaurion, joka voi johtaa pysyvään näön heikentymiseen, jopa sokeuteen. Kemiallisia syöpymisvaurioita voi ilmetä. 4.3 Ihokosketus Lyhyt ihokosketus ei aiheuta olennaista ärsytystä. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa voimakasta ihon ärsytystä, paikallista punoitusta ja kipua. Voi aiheuuttaa ihon kuivumista tai hilseilyä. Imeytyminen ihon kautta Terveydelle haitallista mikäli imeytyy ihon kautta. LD50, rotat > mg/kg 4.2 Hengitys Perustettu tietoihin ei hengittävästä pölystä Ei ole odotettavissa että pölyn kerta-altistus aiheuttaisi haittavaikutuksia. Perustettu tietoihin hengittävästä pölystä. Lyhyt altistus (muutama minuutti) helposti kerääntyville pitoisuuksille voi aiheuttaa haittavaikutuksia. LC50, 4 h, ei hengittävästä pölystä, rotat > 6,89 mg/l LC50, 4 h, hengittävästä pölystä., rotat 0,68 mg/l LC50, 4 h, Nestemäinen aerosoli., rotat 0,78 mg/l Herkistyminen Iho Ihokosketus voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion pienessä yksilömäärässä. Tuote ei aiheuttanut allergisia ihoreaktioita marsukokeissa. Toistuvan annoksen myrkyllisyys Eläimillä on raportoitu vaikutuksista seuraavissa elimissä: Maksa Krooninen myrkyllisyys ja syöpävaarallisuus Ei aiheuttanut syöpää laboratorioeläimillä Kehityksen myrkyllisyysvaikutukset Ollut sikiölle toksinen eläinkokeissa äidille toksisilla annoksilla. Tuote ei aiheuttanut syntymävikoja koe-eläimille Lisääntymisen myrkyllisyysvaikutukset Ei aiheuttanut vaikutuksia lisääntymiseen eläinkokeissa. Eläinkokeissa ei ole ollut vaikutuksia hedelmällisyyteen Perimävaarallisuus In vitro -geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset. Eläinkokeissa tehdyt geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset. Sivu 5 : 8

6 12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle KÄYTTÄYTYMINEN YMPÄRISTÖSSÄ Aineisosan tiedot: 3-Jodo-2-propynyylibutyylikarbamaattia Kulkeutuminen ja jakaantuminen Biokertyvyyspotentiaali on pieni (BCF < 100 tai Log Pow < 3). Tuotteen kulkeutumispotentiaali maaperässä on keskitasoa (Koc välillä 150 ja 500). Ilmoitetun erittäin alhaisen Henryn lain vakion mukaan oletetaan että haihtuminen luonnollisista. Henryn lain vakio (H): 6,45E-03 Pa*m3/mol Jakautumiskerroin, n-oktanoli/vesi (log Pow): 2,81 OECD 107-testi ("Shake Flask") Jakautumiskerroin, maaperän orgaaninen hiili/vesi (Koc): 126 määritetty kokeellisesti Pysyvyys ja biologinen hajoaminen Biologista hajoamista voi muodostua sekä aerobisessa että anaerobisissa olosuhteissa ( hapen läsnä ollessa tai sen puutteessa). Sitoviin testiohjeisiin perustuen tätä materiaalia ei voida pitää biologisesti helposti hajoavana; nämä tulokset eivät kuitenkaan tarkoita sitä etteikö materiaali voisi hajota biologisesti ympäristöolosuhteissa. OECD:n biologisen hajoavuuden testit: Biologinen hajoavuus Altistumisaika Menetelmä % 28 d OECD 301F-testi Aineisosan tiedot: 2-Propynyylibutyylikarbamaattia Kulkeutuminen ja jakaantuminen Relevanttia tietoa ei ole löytynyt. Pysyvyys ja biologinen hajoaminen Relevanttia tietoa ei ole löytynyt EKOTOKSISUUS Aineisosan tiedot: 3-Jodo-2-propynyylibutyylikarbamaattia Materiaali on erittäin myrkyllistä vesieliöille (LC50/EC50/IC50 alle 1 mg/l erittäin herkissä lajeissa). Välitön & pitkäaikainen myrkyllisyys kalalle LC50, kirjolohelle (Onchorynchus mykiss), läpivirtaustesti, 96 h: 0,067 mg/l NOEC, Toukan kasvu (pituus ja paino)., fathead minnow (Pimephales promelas), läpivirtaustesti, 35 d: 0,0084 mg/l LC50, kirjolohelle (Onchorynchus mykiss), läpivirtaustesti, 96 h: 0,067-0,1 mg/l Selkärangattomien vesieliöiden välitön myrkyllisyys EC50, vesikirpulle, Daphnia magna, 48 h: 0,160 mg/l Vesikasvililsuuden myrkyllisyys EbC50, levä (Scenedesmus sp.), 72 h: 0,022 mg/l ErC50, viherlevä; Desmodesmus subspicatus, 72 h: 0,053 mg/l Aineisosan tiedot: 2-Propynyylibutyylikarbamaattia Relevanttia tietoa ei ole löytynyt. 13. Jätteiden käsittely Tuotetta on käsiteltävä käyttämättömänä tai ei kontaminoituna hävityksen yhteydessä ongelmajätteenä EY-direktiivin 91/689/ETY mukaisesti. Hävitystoimenpiteiden on oltava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaiset sekä kunnallisten tai paikallisten ongelmajätesäädösten mukaiset. Käytetyn, kontaminoidun ja jätemateriaalin osalta saattaa lisätoimenpiteiden arviointi olla tarpeen. Ei saa päästää viemäriin, maaperään tai muuhun vesistöön. Sivu 6 : 8

7 14. Kuljetustiedot 14.3 TIE- JA RAUTATIEKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, KIINTEÄT, N.O.S. Oikea tekninen nimi: SISÄLTÄÄ 3-JODO-2-PROPYNYYLIBUTYYLIKARBAMAATTIA Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: III Luokitus: M7 Vaaran tunnusnumero (Kemler-koodi): 90 Rahtikirjan mukainen nimitys: 90GM7-III Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä 14.4 MERIKULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Oikea tekninen nimi: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: III EMS: F-A,S-F Marine pollutant: Kyllä 14.5 ILMAKULJETUKSET Rahtikirjan mukainen nimitys: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Oikea tekninen nimi: CONTAINS 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYL CARBAMATE Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: III Pakkausohjeet rahtikone: Pakkausohjeet matkustajakone: 911 Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä SISÄVESIEN KULJETUS Rahtikirjan mukainen nimitys: YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET AINEET, KIINTEÄT, N.O.S. Oikea tekninen nimi: SISÄLTÄÄ 3-JODO-2-PROPYNYYLIBUTYYLIKARBAMAATTIA Vaaraluokka: Vaaran tunnusnumero: UN Pakkausryhmä: III Luokitus: M7 Vaaran tunnusnumero (Kemler-koodi): 90 Rahtikirjan mukainen nimitys: 90GM7-III Ympäristöllisesti Haitallinen: Kyllä 15. Kemikaaleja koskevat määräykset Luettelo Euroopan markkinoilla olemassa olevista aineista (EINECS) Tuotteen ainesosat ovat EINECS-luettelossa tai kuuluvat EINECS luettelon poikkeuksiin Varoitusetiketin tietoja: Varoitusmerkki: Xn - Haitallinen N - Ympäristölle vaarallinen R-lausekkeet: R20/22 - Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R41 - Vakavan silmävaurion vaara. R50 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille S-lausekkeet: S22 - Vältettävä pölyn hengittämistä. S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37/39 - Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. S46 - Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S61 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Sivu 7 : 8

8 Sisältö: 3-Jodo-2-propynyylibutyylikarbamaattia Ainoastaan ammattikäyttöön Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 16.1 R-lausekkeet koostumusosass R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Pävitetty Indeksi-numero: / 0000 / Päiväys 2009/11/25 / Versio: 2.0 Viimeisimmät päivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa marginaalissa. The Dow Chemical Company kehottaa jokaista asiakasta tai käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai tarkoituksenmukaisessa tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmärretään käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ja tuotteeseen liittyvät vaarat. Lainsäädäntövaatimukset voivat vaihdella eri alueilla. Siksi on ostajan/käyttäjän vastuulla varmistaa että yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen lainsäädännön mukaista. Tiedotteessa esitetty tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa. Ostajan/käyttäjän velvollisuutena on selvittää tarvittavat olosuhteet tuotteen turvallista käyttöä varten, koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valmistajan hallinnassa. Lisääntyneistä tietolähteistä kuten valmistajan erityiset käyttöturvallisuustiedotteet, emme voi emmekä ole vastuussa käyttöturvallisuustiedotteista, jotka ovat peräisin muista kuin omista lähteistämme. Mikäli olette saaneet käyttöturvallisuustiedotteen muista lähteistä tai mikäli ette ole varmoja siitä että teillä on käyttöturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio, niin ottakaa yhteyttä meihin viimeisintä voimassa olevaa versiota vatren. Sivu 8 : 8

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake The Dow Chemical Company Käyttöturvallisuustiedote määräys (EY) N.453/2010 mukaan. Kauppanimi: Dicyclopentadiene High Purity Päivitetty: 2011/08/22 Tulostuspäiväys:

Lisätiedot

Maatilan Pyroksulaami Duo. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Maatilan Pyroksulaami Duo. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Asetuksen (EU) nro 453/2010 mukainen käyttöturvallisuustiedote Kauppanimi: PRIMUS Herbicide Muutettu viimeksi: 2015/04/16 Päiväys: 2015/04/16 DOW

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS10 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS25 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot