TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti"

Transkriptio

1 TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti Työryhmä: Varadekaani Outi Krause, puheenjohtaja Professori Tapio Ala-Nissilä (IL) Professori Pekka Korhonen (HSE) Professori Pekka Korvenmaa (TaiK) Professori Raimo Sepponen (ETA) Professori Pekka Taskinen (KM) Professori Olli Varis (IA) KTM Katri Nykänen, jatko-opiskelijoiden edustaja Johtaja Ritva Dammert, asiantuntija Suunnittelija Anneli Ahvenniemi, sihteeri

2 YHTEENVETO Työryhmä ehdottaa, että Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen hallinnollisesta organisoinnista päätettäisiin raportissa esitetyllä tavalla. Aalto-yliopiston korkeakouluihin perustetaan kuhunkin tohtoriohjelma, johon nimitetään johtaja vastaamaan ohjelman toiminnasta ja kehittämään sitä. Korkeakouluihin perustetaan tohtorinkoulutusneuvostot valmistelemaan tohtorinkoulutusta koskevia asioita. Korkeakoulu nimittää tohtoriohjelmaan valmistelijan, joka vastaa yhdessä johtajan kanssa käytännön asioiden toteuttamisesta ohjelmissa ja pitää yhteyttä muiden ohjelmien valmistelijoihin. Valtakunnalliset tohtoriohjelmat toimivat yhteistyössä korkeakoulujen tohtoriohjelmien kanssa ja niiden seurannassa. Yliopistotasolla toimii Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on akateemisten asioiden (tutkimus ja opetus) vararehtori tai hänen nimeämänsä henkilö. Jäseninä ovat korkeakoulujen tohtoriohjelmien johtajat sekä tohtorikoulutettavien edustaja. Sihteerinä toimii yliopiston tohtorinkoulutusasioiden valmistelija. Tohtorinkoulutuksen johtoryhmä vastaa tohtorinkoulutuksen yhteisten linjausten ja ohjeistusten valmistelusta yliopistossa. Tohtorikoulutettavat valitaan korkeakoulujen tohtoriohjelmiin julkisten ja ennalta päätettyjen valintakriteerien perusteella. Valinta järjestetään kuudessa korkeakoulussa määräaikoina yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Tohtorikoulutettavat rekisteröidään opintorekisteriin päätoimisina tai sivutoimisina jatko-opiskelijoina. Jos tohtorikoulutettavan opinnot eivät etene tohtoriohjelman edellyttämällä tavalla, hän siirtyy tai hänet siirretään vapaatahtiseksi jatko-opiskelijaksi tohtoriohjelman ulkopuolelle. Tällöin hän ei ole oikeutettu saamaan ohjausta. Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään vastuuprofessori ja väitöskirjatyölle yksi tai useampi ohjaaja. Vastuuprofessori voi toimia myös ohjaajana. Tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan opinnoissaan vahvistettua opintosuunnitelmaansa sekä siihen sisältyvää tutkimussuunnitelmaansa. Tohtorikoulutettava on velvollinen ilmoittamaan vastuuprofessorille, jos suunnitelmaan on tarpeen tehdä muutoksia. Vastuuprofessori seuraa tohtorikoulutettavan opintojen ja tutkimustyön etenemistä säännöllisesti. Vastuuprofessori käy vähintään kerran vuodessa tohtorikoulutettavan kanssa keskustelun, jonka yhteydessä tarvittaessa päivitetään opintosuunnitelmaa. Hyväksytyt jatko-opinnäytetyöt arvostellaan asteikolla hyväksytty/kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksyttyjen väitöskirjojen osuus yliopistossa/korkeakoulussa on enintään % hyväksytyistä väitöskirjoista. Aalto-yliopiston yhteiset opetusta ja opintoja koskevat säännöt tulevat voimaan ja korkeakoulujen tutkintosäännöt valmistellaan kevään 2011 aikana. Uusien säännösten voimaantuloon asti tohtorinkoulutuksessa toimitaan korkeakoulujen voimassa olevien ohjesääntöjen ja tutkintosääntöjen sekä korkeakoulujen antamien tarkentavien ohjeiden mukaan. Yliopistolle suunnitellaan jatko-opiskelijoiden kannustus- ja palkitsemisjärjestelmä. Yliopisto jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon Aallon vuoden väitöskirjalle. Tohtorikoulutettaville jaetaan kannustusstipendejä nopeasti suoritettujen jatko-opintojen perusteella. Yliopisto osoittaa 6 milj. euroa vuosittain korkeakoulujen tohtoriohjelmille tohtorikoulutettavien palkkakuluja varten sekä kurssien järjestämiseen ja muuhun toimintaan. Tohtorikoulutettavien kannustusstipendeihin varataan euroa/vuosi. Aalto-yliopisto osallistuu valtakunnallisten tohtoriohjelmien koordinaatiokustannuksiin vuodesta 2012 lähtien 1,2 milj. eurolla vuosittain. 2

3 SISÄLLYS Yhteenveto Työryhmän kokoonpano ja tehtävät Tutkijankoulutus Aalto-yliopiston strategiassa Jatkotutkinnot Jatkokoulutuksen nykytilanne Esitys tohtorinkoulutuksen hallinnollisesta organisoinnista Hallinnollisen organisoinnin tavoitteet Tohtoriohjelmat Tohtorinkoulutuksen johtaminen Valvonta ja ohjaus Tohtorikoulutettavan vastuut Opintojen mitoitus Tutkintokieli Tohtorikoulutettavien valinta Valintakriteerit ja valintaprosessi Päätoimiset ja sivutoimiset tohtorikoulutettavat Vapaatahtiset jatko-opiskelijat Jatko-opinto-oikeuden menettäminen Esitys väitöskirjojen ja tohtorintutkinnon hyväksymisprosessiksi Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja valmistuminen Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvostelu Tohtorikoulutettavien palkitseminen Tohtorinkoulutuksen ja koulutettavien rahoitus Lähiajan toimenpiteitä Kevään 2011 tehtäviä LIITE 1: Valtakunnalliset tohtoriohjelmat LIITE 2. Eriävät mielipiteet

4 1. TYÖRYHMÄN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄT Vararehtori Heikki Mannila asetti työryhmän selvittämään tohtorinkoulutuksen hallinnollisia järjestelyjä. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus - Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen hallinnollisesta organisoinnista ja käytännön periaatteista sekä - väitöskirjojen ja tohtorintutkinnon hyväksymisprosessiksi. Työryhmällä oli mahdollisuus sisällyttää raporttiinsa myös muita tohtorinkoulutukseen hallinnollisiin asioihin liittyviä ehdotuksia. Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin professori, varadekaani Outi Krause ja jäseniksi professorit Tapio Ala-Nissilä (IL); Pekka Korhonen (HSE); Pekka Korvenmaa, varalla Harri Laakso (TaiK); Raimo Sepponen (ETA); Pekka Taskinen (KM) ja Olli Varis (IA) sekä jatkoopiskelijoiden edustajana Katri Nykänen. Työryhmän työhön osallistui asiantuntijana johtaja Ritva Dammert ja sihteerinä toimi suunnittelija Anneli Ahvenniemi. Työryhmän kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet professorit Risto Ilmoniemi (IL) ja Jukka Tuhkuri (IA). Työryhmän määräajaksi oli asetettu Työryhmän työskentelyn pohjana on ollut Aallon valmistelun aikana toimineen A8 tutkijankoulutustyöryhmän (Tuhkurin työryhmä) ehdotukset. Lisäksi on otettu huomioon Suomen Akatemian tutkijakoulutukiryhmän ehdotukset ja opetusministeriön linjaukset tutkijankoulutuksen kehittämisestä, Euroopan unionin linjaukset Bolognan kolmannen syklin kehittämisestä sekä muut kansainväliset näkökohdat. Työryhmä esittää, että raportissa esitetyt periaatteet sisällytetään valmisteilla oleviin Aaltoyliopiston yleisiin opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin, valmisteilla oleviin korkeakoulujen ohjesääntöihin sekä tuleviin korkeakoulujen tutkintosääntöihin. Työryhmä kokoontui 3 kertaa. Työryhmän esitykset on koottu tähän raporttiin. 4

5 2. TUTKIJANKOULUTUS AALTO-YLIOPISTON STRATEGIASSA Tutkijankoulutus on yksi Aalto-yliopiston strategisista kehittämiskohteista. Strategiassa todetaan tutkijankoulutuksesta seuraavaa. Tutkijakoulutus on merkittävä osa yliopiston tutkimus- ja opetustyötä. Tutkijakoulutusta kehitetään johdonmukaisesti määräajassa tohtorin tutkintoon johtaviksi ohjelmiksi. Tutkijankoulutuksen rahoitusmekanismeja kehitetään niin, että pääosa jatko-opiskelijoista voi keskittyä täyspäiväiseen ja suunnitelmalliseen jatko-opiskeluun. Jatko-opiskelijoiden työn ohjausta tehostetaan ja opintoihin liitetään säännöllisesti erilaisia opetustehtäviä. Jatkoopinnot voivat edelleenkin liittyä yhteistyöhön teollisuuden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Strategiassa korostetaan kansainvälisyyden huomioon ottamista opiskelijoiden rekrytoinnissa ja valinnassa sekä koulutuksen markkinoinnissa ja koulutustarjonnassa. Strategia kannustaa kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja korostaa opiskelijoiden liikkuvuutta sekä kannustaa kotimaiseen ja kansainväliseen kumppanuuteen tutkimustoiminnassa. Strategiassa mainitaan tavoitteena kasvattaa maisteri- ja tohtoriopetuksen suhteellista osuutta yliopistossa. Tohtorinkoulutustyöryhmän näkemys on, että Aalto-yliopiston tulee profiloitua maisteri- ja tohtorikoulutukseen kasvattamatta kuitenkaan maisteri- ja tohtorikoulutettavien määrää. Erityisesti tulee pyrkiä rahoitettuihin jatko-opintoihin, jotka viedään läpi neljässä vuodessa. Aalto-yliopisto on tutkimusyliopisto, jossa ylläpidetään ja kehitetään tutkimuksen ja koulutuksen laatua. 3. JATKOTUTKINNOT Aalto-yliopiston tieteellinen jatkokoulutus on tohtorinkoulutusta. Jatkotutkintoina suoritetaan pääsääntöisesti kauppatieteen tohtorin, taiteen tohtorin ja tekniikan tohtorin tutkintoja. Kauppatieteellisellä ja teknistieteellisellä alalla voidaan suorittaa filosofian tohtorin tutkinto perustellusta syystä. Kaikki jatko-opiskelijat valitaan suorittamaan tohtorin tutkintoa. Kauppatieteellisellä ja teknistieteellisellä alalla on mahdollista suorittaa myös lisensiaatin tutkinto. Lisensiaatin tutkinto on tarpeen suorittaa ennen tohtorintutkintoa, mikäli se edistää jatko-opintoja tai mikäli opiskelija ei etene työssään niin pitkälle, että väitöskirjan vaatimukset täyttyisivät. 4. JATKOKOULUTUKSEN NYKYTILANNE Syksyllä 2010 Aalto-yliopistossa on kirjoilla yhteensä 3276 jatko-opiskelijaa, joista kauppatieteellisellä alalla opiskelee 278, taideteollisella alalla 241 ja teknistieteellisellä alalla Näistä sivutoimisiksi jatko-opiskelijoiksi on ilmoittautunut kauppatieteellisellä alalla 56 ja teknistieteellisellä alalla 447 jatko-opiskelijaa. Taideteollisella alalla ei voi ilmoittautua sivutoimiseksi jatko-opiskelijaksi. Uusien jatko-opiskelijoiden ja suoritettujen tohtorintutkintojen määrä vuonna 2009 on esitetty seuraavassa taulukossa. 5

6 Taulukko 1. Opiskelija- ja tutkintotilastoja vuodelta 2009 Vuosi 2009 HSE TaiK ETA IA IL KM Yht. Jatko-opiskelijoiden määrä Hyväksytyt uudet jatko-opiskelijat Suoritetut tohtorintutkinnot Suoritetut lis. tutkinnot 1 ei ole Vuonna 2010 Aalto-yliopisto koordinoi 15 valtakunnallista tohtoriohjelmaa, joissa on yhteensä 300 OKM:n rahoittamaa koulutuspaikkaa. Ohjelmista yksi on kauppatieteellisellä alalla, kaksi taideteollisella alalla ja 12 teknistieteellisellä alalla. Lisäksi Aalto-yliopisto on mukana 43:ssa muiden yliopistojen koordinoimassa tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelmat on esitetty raportin liitteessä ESITYS TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISESTA ORGANISOINNISTA 5.1. Hallinnollisen organisoinnin tavoitteet Tieteellinen jatkokoulutus on yksi yliopiston ydintehtävistä. Jatkokoulutuksen hyvä hallinnollinen organisointi mahdollistaa osaltaan toiminnan systemaattisen kehittämisen ja saavuttamaan toiminnan korkean laadun. Sisällöllisen laadun varmistamiseksi tarvitaan tohtoriohjelmien laadun arviointia määrävälein. Tieteellisen jatkokoulutuksen hallinnollinen organisointi järjestetään siten, että toiminta on johdonmukaista, tehokasta ja laadukasta. Jatkokoulutusta ja jatko-opiskelijoita koskevat päätöksentekoprosessit ja opintoja koskeva säännöstö ovat selkeitä ja pääpiirteiltään yhdenmukaisia kaikissa kuudessa korkeakoulussa. Hallinnolliset rakenteet tukevat opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua yliopistossa ja helpottavat yliopiston sisäistä sekä kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta. Hallinnollinen rakenne muodostetaan siten, että se tukee jatkokoulutuksen ja jatkokoulutusta tarjoavien tutkimusympäristöjen itsenäistä kehittämistä eri tieteenaloilla niiden tarpeiden sekä yliopiston strategian mukaisesti. Organisoinnin toteutuksessa otetaan huomioon tieteenalojen erityispiirteet. Hallinnollisessa organisoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota jatko-opiskelijoiden valintaprosessiin, väitöskirjojen ja tohtorintutkinnon hyväksymisprosessiin sekä tohtorinkoulutuksen laadunvarmistukseen. Yliopistolle suunnitellaan jatko-opiskelijoiden kannustus- ja palkitsemisjärjestelmä. Jatkokoulutusta koskeva terminologia yhdenmukaistetaan kuudessa korkeakoulussa. Tässä ehdotuksessa Aalto-yliopiston tieteellisestä jatkokoulutuksesta käytetään termiä tohtorinkoulutus (doctoral education) ja jatko-opiskelijoista termiä tohtorikoulutettava (doctoral candidate). 6

7 5.2. Tohtoriohjelmat Tohtorinkoulutus järjestetään korkeakoulujen tohtoriohjelmissa. Aalto-yliopistossa on kuusi tohtoriohjelmaa. Jokaisessa korkeakoulussa on yksi tohtoriohjelma, johon korkeakoulun kaikki hyväksyttyä opintosuunnitelmaa noudattavat tohtorikoulutettavat kuuluvat Tohtorinkoulutuksen johtaminen Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta johtaa akateemisten asioiden (tutkimus ja opetus) vararehtori. Rehtori päättää yliopiston strategisista toimenpiteistä ja yleisistä linjauksista yliopistossa. Tohtorinkoulutuksen hallinnollinen rakenne järjestetään kolmitasoiseksi seuraavasti: Kuva 1. Aalto-yliopiston tohtorikoulutuksen organisointimalli AALLON TOHTORINKOULUTUS Taideteollisen alan tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutus -neuvosto Kauppatieteiden tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutusneuvosto Insinööritieteiden tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutus neuvosto Valtakunnallinen tohtoriohjelma Kemian tekniikan tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutus -neuvosto Perustieteiden tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutus -neuvosto Sähkötekniikan tohtoriohjelma Tohtoriohjelman johtaja Tohtorinkoulutus -neuvosto Taiteen tohtorikoulutus Kauppatieteen tohtorikoulutus Tekniikan tohtorikoulutus Tekniikan alan valmistelijoiden tiimi (ei tarvita pitemmällä aikavälillä) Aallon tohtorinkoulutusasioiden valmistelijoiden tiimi Tohtorinkoulutuksen johtoryhmä Vararehtori pj, jäseninä tohtoriohjelmien johtajat, tohtorikoulutettavien edustaja Aalto-tason valmistelija,sihteeri Yliopistotaso: Aallon tohtorikoulutus (Aalto Doctoral Education) Aalto-tasolla toimii tohtorinkoulutuksen johtoryhmä (Board of Aalto Doctoral Education), joka koostuu kuuden korkeakoulun tohtoriohjelmien johtajista. Mukana on tohtorikoulutettavien 7

8 edustaja. Puheenjohtajana on akateemisten asioiden ensimmäinen vararehtori tai hänen nimeämänsä henkilö. Sihteerinä ja valmistelijana toimii Aalto-tason tohtorinkoulutusasioiden valmistelusta vastaava henkilö. Tohtorinkoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on: - kehittää yliopiston tohtorinkoulutusta - valmistella esitys tohtorinkoulutuksen strategisten periaatteiden toimeenpanosta rehtorin päätettäväksi - valmistella tohtorinkoulutukseen varattavien Aalto-tason strategisten määrärahojen budjetti rehtorin päätettäväksi - valmistella tohtorikoulutettavien yleiset valintakriteerit Aallon akateemisten asiain komitean päätettäväksi - valmistella kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavien tohtorintutkintojen periaatteet Aallon akateemisten asiain komitean päätettäväksi - ohjeistaa korkeakouluja tohtorinkoulutuksen järjestämisessä - koordinoida tohtorikoulutettavien kansainvälistä rekrytointia - järjestää tohtorinkoulutuksen seuranta ja tilastointi - järjestää valmistuneiden tohtorien työllistymisen ja sijoittumisen seuranta - laatia tohtorinkoulutuksen vuosikertomus - mahdolliset muut tohtorinkoulutuksen liittyvät rehtoraatin antamat tehtävät Korkeakoulutaso: Korkeakoulun tohtoriohjelma (Aalto Doctoral Program in xx) Aalto-yliopiston jokaisessa korkeakoulussa toimii tohtoriohjelma, jota johtaa dekaanin nimittämä tohtoriohjelman johtaja. Tohtoriohjelman johtajaksi nimitetään tieteellisesti ansioitunut ja tohtorinkouluttajana menestynyt korkeakoulun professori. Kussakin korkeakoulussa on tohtorinkoulutusneuvosto (Doctoral Program Committee), jonka puheenjohtajana ehdotetaan olevan tohtoriohjelman johtaja. Neuvosto koostuu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolmesta yliopiston professoriedustajasta (full professor). Asioiden valmistelijana (ja sihteerinä) toimii korkeakoulun tohtorinkoulutusasioiden valmistelusta vastaava henkilö. Valmistelija vastaa yhdessä johtajan kanssa käytännön asioiden toteuttamisesta ohjelmissa ja pitää yhteyttä muiden ohjelmien valmistelijoihin ja johtajiin. Yliopiston (korkeakoulun) akateemisten asian komitea nimittää tohtorinkoulutusneuvoston dekaanin toimikaudeksi. Korkeakoulu varaa riittävät resurssit tohtoriohjelman johtajalle ohjelman johtamiseen ja kehittämiseen. Tohtoriohjelman johtajan tehtävänä on - johtaa tohtoriohjelman suunnittelua ja kehittämistä yliopiston yleisten tohtorinkoulutustavoitteiden sekä korkeakoulun asettamien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden mukaisesti - toimia korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajana - vastata siitä, että ohjelmassa toimitaan yliopiston tohtorinkoulutuksesta annettujen ohjeiden ja korkeakoulun tekemien linjausten mukaisesti - vastata siitä, että tohtorikoulutettavien opintosuunnitelma- ja ohjauskäytännöt toimivat 8

9 - vastata tohtorinkoulutuksen toteutumisen seurannasta - vastata ohjelmaa koskevien periaatteellisten kannanottojen ja lausuntojen valmistelusta - pitää yhteyttä Aalto-yliopiston muihin tohtorinkoulutusneuvostoihin yhdenmukaisten käytäntöjen varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä teknistieteellisellä alalla koulutusalan yhtenäisyyden säilyttämiseksi - edustaa tarvittaessa tohtoriohjelmaa - päättää väitöstilaisuuden ajankohdasta ja kielestä Tohtorinkoulutusneuvoston tehtäviä ovat: Laitostaso - kehittää korkeakoulun tohtorinkoulutusta - suunnitella ja valmistella korkeakoulun tohtorinkoulutuksen kokonaisuutta sekä yhteisiä opintoja - valmistella korkeakoulun tohtoriopintojen opetussuunnitelma yliopiston (korkeakoulun) akateemisen komitean päätettäväksi - seurata tohtorikoulutettavien opintojen edistymistä - seurata korkeakoulun edustamilla aloilla toimivia valtakunnallisia tohtoriohjelmia ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa - tehdä esityksiä yliopiston tohtorinkoulutuksen johtoryhmälle jatkokoulutusprosessin sekä väitöskirjojen käsittelyprosessin ja laadunvarmistuksen kehittämiseksi - valmistella tohtorikoulutettavien valinta dekaanin päätettäväksi. Valinnan yhteydessä dekaani nimittää jatko-opinnoille vastuuprofessorin - nimittää väitöskirjatyölle yhden tai useamman ohjaajan, päättää tutkintokielestä ja vahvistaa tohtorikoulutettavan opintosuunnitelman - hyväksyä jatkotutkintoon kuuluvan opinnäytetyön aihealue ja päättää työn kielestä - nimittää väitöskirjatyön esitarkastajat - päättää väitöskirjan käsikirjoituksen julkaisuluvasta - nimittää väitöstilaisuuteen kustoksen ja vastaväittäjä(t) - päättää väitöskirjan hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja väitöskirjan arvostelusta - nimittää lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ja päättää tutkimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä päättää lisensiaatintutkimuksen arvostelusta Tohtorinkoulutus toteutetaan laitoksilla, tutkimusorganisaatioissa ja tutkimusryhmissä. Professorikunta vastaa jatkokoulutuksen toteuttamisesta ja jatkokoulutuskurssien järjestämisestä sekä tutkimustoiminnan organisoimisesta. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on nimetty vastuuprofessori (supervising professor) joka huolehtii väitöskirjatutkimuksen ohjauksen järjestämisestä sekä seuraa tohtorikoulutettavan opintojen etenemisen. Tohtorikoulutettava etenee opinnoissaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Vastuuprofessori vastaa: - tutkimustoiminnasta - oman tieteenalan kurssien ja seminaarien järjestämisestä - tohtorikoulutettavien valvonnasta ja ohjauksen järjestämisestä - päätoimisten tohtorikoulutettavien rahoitussuunnitelman toteutumisesta 9

10 Korkeakoulu- ja/tai laitostasolla voi toimia myös muuta tohtorinkoulutusasioita hoitavaa henkilökuntaa, kuten valtakunnallisten tohtoriohjelmien koordinaattorit. 6. VALVONTA JA OHJAUS Dekaani nimeää tohtoriopinnoille vastuuprofessorin. Vastuuprofessorin tulee olla kyseisen Aalto-yliopiston korkeakoulun professoreiden urapolulle valittu professori (full professor). Vastuuprofessoriksi voidaan nimittää Aalto-yliopistossa toimiva akatemiaprofessori tai em. professorin tehtävästä vapaalla oleva henkilö, joka toimii yliopistossa muissa tehtävissä, edellyttäen että hän suostuu toimimaan vastuuprofessorina. Vastuuprofessori voi toimia tarvittaessa myös työn ohjaajana Tohtorinkoulutusneuvosto nimittää väitöskirjatyölle yhden tai useamman ohjaajan. Jatkotutkinnon opinnäytetyön ohjaajan tulee olla Aalto-yliopiston professori tai hänellä tulee olla suoritettuna vähintään samantasoinen jatkotutkinto kuin mihin ohjattava pyrkii. Taiteellisella ohjaajalla tulee olla riittävä taiteellinen pätevyys. Vastuuprofessori määrittelee tutkimustyön tieteellisen suunnan ja vaatimustason. Hän huolehtii korkeakoulun kanssa siitä, että tutkimustyö liittyy tutkimusalueeseen ja että jatkoopinnot täyttävät yliopiston ja korkeakoulun opintoja koskevat vaatimukset. Ohjaaja on tutkimustyön aihealueen ja tutkimusmetodien asiantuntija. Hänen tehtävänään on käytännön tutkimustyön ohjaus. Vastuuprofessorin tehtävät Vastuuprofessori tukee ja kannustaa tohtorikoulutettavaa. Hän vastaa tohtorikoulutettavan ohjauksesta ja rahoitussuunnitelman toteutumisesta. Vastuuprofessori opastaa tohtorikoulutettavaa tekemään itsenäisesti tutkimustyötään ja kannustaa jatko-opiskelijaa aktiivisesti julkaisemaan tutkimustuloksiaan tieteenalansa julkaisufoorumeissa. Vastuuprofessori vastaa myös siitä, että tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun siten, etteivät muut tehtävät kuormita liikaa. Vastuuprofessori käy tohtorikoulutettavan kanssa opintosuunnitelman läpi ja seuraa opintojen ja tutkimustyön etenemistä säännöllisesti. Vastuuprofessori käy vähintään kerran vuodessa keskustelun tohtorikoulutettavan kanssa, jonka mukaan opintosuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Keskustelun tuloksen molemmat allekirjoittavat. Seuranta koskee tohtoriohjelmassa opiskelevia päätoimisia ja sivutoimisia tohtorikoulutettavia. Vastuuprofessori huolehtii myös siitä, että tohtorikoulutettava omaksuu ja sisäistää yleisen ja oman alansa hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan. Tähän kuuluu ohjaussuhteen alkuvaiheessa käytävä keskustelu, jossa tohtorikoulutettava ja vastuuprofessori kartoittavat työhön liittyvät tutkimuseettiset kysymykset ja käytännöt. Vastuuprofessori paneutuu tohtorikoulutettavan kanssa myös urasuunnitteluun. Vastuuprofessori huolehtii yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa siitä, että opintojensa kuluessa ja tutkimustyön läpiviemisen yhteydessä tohtorikoulutettava saavuttaa tutkimusvalmiuksien ohella myös tarvittavat työelämätaidot. Vastuuprofessori voi siirtää edelle mainittuja tehtäviä ohjaajalle. Vastuuprofessori sopii ohjaajan kanssa työnjaosta edellä mainituissa asioissa. 10

11 7. TOHTORIKOULUTETTAVAN VASTUUT Tohtorikoulutettava sitoutuu noudattamaan opinnoissaan vahvistettua opintosuunnitelmaansa sekä siihen sisältyvää tutkimussuunnitelmaansa. Hänen tulee ilmoittaa vastuuprofessorilleen, jos suunnitelmaan on tarpeen tehdä muutoksia tai jos suunnitelmassa pysyminen näyttää muodostuvan ongelmaksi. Tohtorikoulutettavan tehtävänä on: - laatia yhteistyössä vastuuprofessorin kanssa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen jatko-opinto-suunnitelma ja päivittää sitä tarvittaessa - neuvotella vastuuprofessorin kanssa tutkimusaiheen valinnasta ja laatia vastuuprofessorin ohjauksessa perusteellinen tutkimussuunnitelma; selvittää tutkimuksen tavoitteet, sisältö, menetelmät ja aikataulut - tutustua tieteen tekemisen eettisiin periaatteisiin ja noudattaa työssään hyvää tieteellistä käytäntöä - tehdä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti tutkimustyötään tutkimussuunnitelmansa mukaisesti ja julkaista tutkimustuloksia aktiivisesti tieteenalansa julkaisufoorumeissa - antaa opetusta omalta tutkimusalueeltaan ja kertoa tutkimustyönsä tuloksista - pyrkiä yhdessä vastuuprofessorinsa kanssa varmistamaan rahoitus jatkoopinnoilleen - raportoida säännöllisesti tutkimustyön etenemisestä vastuuprofessorille - ilmoittautua vuosittain jatko-opiskelijaksi 8. OPINTOJEN MITOITUS Tohtorikoulutukseen kuuluvien teoreettisten opintojen laajuus määritellään opintopisteinä kuten perustutkintoihin kuuluvat opinnot niiden edellyttämän työmäärän mukaan siten, että yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Tohtorinkoulutukseen kuuluvia opinnäytetöitä, lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjaa ei pisteytetä. 8. TUTKINTOKIELI Yliopiston opetus- ja tutkintokieli on kauppatieteiden alalla suomi. Taideteollisella ja tekniikan alalla opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Yliopisto voi päättää myös muun kielen kuin edellä mainitun opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa. Jatko-opiskelijan tutkintokielestä määrätään opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Yksityiskohtaiset ohjeet annetaan Aalto-yliopiston yhteisissä opintoja ja opiskelua koskevissa säännöissä. 11

12 10. TOHTORIKOULUTETTAVIEN VALINTA Valintakriteerit ja valintaprosessi Tohtorikoulutettavien valinta perustuu julkisiin ja ennalta päätettyihin valintakriteereihin ja valintaprosessiin. Valinta järjestetään kuudessa korkeakoulussa samojen periaatteiden mukaisesti määräaikoina yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Työryhmä ei ollut yksimielinen määräaikoina toteutettavasta valinnasta. Eriävät mielipiteet on esitetty raportin liitteessä 2. Tohtorikoulutettavat valitaan korkeakoulujen tohtoriohjelmiin. Tieteellisten valintakriteerien ja hakijan henkilökohtaisen jatkokoulutuspotentiaalin lisäksi valinnassa otetaan huomioon ohjausresurssit kyseisellä tutkimusalueella. Valittaessa opiskelijoita varmistetaan, että heille voidaan tarjota riittävä korkeatasoinen ohjaus ja tuki väitöskirjatyön aihepiiristä Päätoimiset ja sivutoimiset tohtorikoulutettavat Tohtorikoulutettavat rekisteröidään opintorekisteriin päätoimisina tai sivutoimisina jatkoopiskelijoina. Päätoimiset tohtorikoulutettavat tekevät opintosuunnitelmansa siten, että tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljän vuoden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä lukien. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi OKM:n tohtoriohjelmarahoituksella opiskelevat ja suuri osa tutkimusprojektirahoituksella työskentelevistä tohtorikoulutettavista. Myös tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä väitöskirjatyötään tekevä voi kuulua tähän ryhmään. Sivutoimiset tohtorikoulutettavat laativat opintosuunnitelmansa siten, että tohtoriopintoihin kuluva aika on pitempi kuin neljä vuotta mutta kuitenkin korkeintaan kahdeksan vuotta. Tähän ryhmään kuuluvat muun työn ohella opintojaan suorittavat henkilöt. Mikäli opintojen intensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi muuttaa statustaan neuvottelemalla vastuuprofessorin kanssa ja tekemällä uuden opintosuunnitelman. Päätoimisella rahoituksella opiskeleva tohtorikoulutettava sitoutuu päätoimiseen opiskeluun neljäksi vuodeksi eikä voi muuttaa statustaan sivutoimiseksi Vapaatahtiset jatko-opiskelijat Jos tohtorikoulutettavan opinnot eivät etene tohtoriohjelman edellyttämällä tavalla, hänellä on mahdollisuus siirtyä tai hänet siirretään vapaatahtiseksi jatko-opiskelijaksi tohtoriohjelman ulkopuolelle. Tällöin vastuuprofessori ei seuraa hänen opintojaan eikä hän ole oikeutettu saamaan ohjausta. Jos tohtorikoulutettava on siirretty tai hän on vapaaehtoisesti siirtynyt vapaatahtiseksi jatkoopiskelijaksi, hän voi hakea dekaanilta siirtoa takaisin tohtoriohjelmaan tekemällä uuden jatkoopintosuunnitelman Jatko-opinto-oikeuden menettäminen Mikäli tohtorikoulutettava ei ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, hän menettää jatko-opintooikeutensa (poistetaan yliopiston kirjoilta). Opinto-oikeuden palauttamista voi kuitenkin hakea dekaanilta. 12

13 11. ESITYS VÄITÖSKIRJOJEN JA TOHTORINTUTKINNON HYVÄKSYMISPROSESSIKSI Aalto-yliopiston yhteiset opetusta ja opintoja koskevat säännöt tulevat voimaan ja korkeakoulujen tutkintosäännöt valmistellaan kevään 2011 aikana. Uusien säännösten voimaantuloon asti toimitaan korkeakoulujen voimassa olevien ohjesääntöjen ja tutkintosääntöjen sekä korkeakoulujen antamien tarkentavien ohjeiden mukaan. Teknillisen korkeakoulun väitöskirjalautakunnan tehtävät siirtyvät uusien tekniikan alan korkeakoulujen tohtorinkoulutusneuvostoille. Teknillisen korkeakoulun tutkintosäännössä mainitut jatkokoulutusta koskevat tiedekuntaneuvoston tehtävät siirtyvät niin ikään korkeakoulujen tohtorinkoulutusneuvostoille. 12. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TARKASTAMINEN JA VALMISTUMINEN Lisensiaatintutkimuksen tarkastamista ja hyväksymistä koskevat samat ohjeet kuin edellisessä kohdassa on esitetty väitöskirjojen ja tohtorintutkinnon hyväksymisestä. 13. VÄITÖSKIRJAN JA LISENSIAATINTUTKIMUKSEN ARVOSTELU Hyväksytylle väitöskirjalle ja lisensiaatintutkimukselle voidaan antaa arvosana hyväksytty tai kiittäen hyväksytty. Työryhmä ei ollut yksimielinen arvosteluasteikon käyttämisestä. Eriävät mielipiteet on esitetty raportin liitteessä 2. Niiden opinnäytetöiden, jotka saavat arvosanan kiittäen hyväksytty, tulee olla poikkeuksellisen ansiokkaita. Kiittäen hyväksyttyjen väitöskirjojen osuus yliopistossa/korkeakoulussa tulisi siten olla enintään % hyväksytyistä väitöskirjoista. Sama koskee lisensiaatintutkimuksia. Väitöskirjasta annettava arvosana kiittäen hyväksytty edellyttää, että - väitöskirja on tieteellisesti tai taiteellisesti erityisen ansiokas - saavutetut tulokset ovat tutkimusalallaan poikkeuksellisen merkittäviä - yhdistelmäväitöskirjan artikkelit on julkaistu tasokkaissa alan kansainvälisissä tieteellisissä sarjoissa tai poikkeustapauksissa muissa vastaavissa vertaisarvioinnin läpikäyneissä teoksissa. - tekijällä on tulosten saavuttamisessa merkittävä itsenäinen osuus - väitöskirjan esitystapa on selkeä eikä työn kieliasussa tai viittauskäytännössä ole huomautettavaa - esitarkastusvaiheessa väitöskirjaluonnokseen ei ole esitetty tehtäväksi suuria korjauksia - väitöskirjaa on puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Lisensiaatintutkimuksesta annettava arvosana kiittäen hyväksytty edellyttää, että - lisensiaatintutkimuksessa opiskelija on osoittanut poikkeuksellisen hyvää ja kriittistä perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä erinomaista valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä - tekijällä on työssä merkittävä itsenäinen osuus - lisensiaatintutkimuksen esitystapa on selkeä eikä työn kieliasussa tai viittauskäytännössä ole huomautettavaa 13

14 14. TOHTORIKOULUTETTAVIEN PALKITSEMINEN Aalto-yliopisto jakaa vuosittain väitöskirjapalkinnon vuoden väitöskirjalle, joka edustaa Aallon tohtorikoulutuksen ja tutkimustoiminnan laatua ja edistää yliopiston näkyvyyttä yhteiskunnassa. Väitöskirjapalkinnon suuruus on 5000 euroa. Korkeakouluilla voi halutessaan olla omia palkitsemisjärjestelmiä. Aalto-yliopistoon luodaan jatko-opiskelijoille kannustusstipendijärjestelmä, joka kannustaa jatko-opiskelijoita etenemään opinnoissaan tavoiteajassa ja tukee yliopiston strategisia tavoitteita tohtorinkoulutuksessa. Kannustusstipendejä myönnetään tohtorikoulutettaville seuraavasti: 1000 euron stipendi ensimmäisestä määritellyssä julkaisukanavassa julkaistusta väitöskirjaan sisältyvästä artikkelista tai taiteellisesta työstä, jossa tohtorikoulutettavalla on merkittävä osuus. Julkaisukanavat määritellään laitoskohtaisesti myöhemmin ja ohjeistus tarkentuu tämän mukaan euron suuruinen stipendi tohtorikoulutettavalle, jolla jatko-opinto-oikeuden saamisen jälkeen kahden vuoden kuluttua on suoritettuina jatkotutkintoon liittyvät teoreettiset opinnot henkilökohtaisten tutkintovaatimusten mukaisesti. Yksi seuraavista stipendeistä: euron suuruinen väitöskirjastipendi hyväksytystä väitöskirjasta tai euron suuruinen tohtorin tutkinnon stipendi suoritetusta tohtorin tutkinnosta, mikäli tutkinto on suoritettu yhdeksän täyden lukukauden kuluessa perustutkinnon suorittamispäivämäärästä lukien tai euron suuruinen tohtorin tutkinnon stipendi suoritetusta tohtorin tutkinnosta, mikäli tutkinto on suoritettu sen vuoden loppuun mennessä, jolloin tohtorikoulutettava täyttää 30 vuotta. Opintoihin kuluneesta ajasta voidaan vähentää äitiys- ja vanhempainloma sekä suoritettu varusmies- tai siviilipalvelu. Ikäkriteerin mukaan myönnettävän stipendin ollessa kyseessä hyvitystä ei kuitenkaan myönnetä. Stipendejä myönnetään kyseisen henkilön tekemän hakemuksen perusteella. Hakemus jätetään oman korkeakoulun opintoasiaintoimistoon, joka tarkastaa opintosuoritustiedot ja muut tarvittavat tiedot ja tekee päätöksen stipendin myöntämisestä. 15. TOHTORINKOULUTUKSEN JA KOULUTETTAVIEN RAHOITUS Korkeakoulut osoittavat riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen tohtorinkoulutuksen ja tohtorikoulutettavien ohjauksen toteuttamiseen. Tohtorinkoulutettavat integroidaan tutkimusryhmiin, joissa on riittävä määrä eri vaiheissa olevia tutkijoita takaamaan tohtorikoulutettaville riittävän ja laadukkaan tuen ja ohjauksen väitöskirjatutkimusta varten. Aalto-yliopiston velvollisuus on osallistua valtakunnallisten tohtoriohjelmien koordinaatiokustannuksiin. Vuodesta 2012 lähtien Aalto osoittaa valtakunnallisten tohtoriohjelmien koordinaatio- ja toimintakustannuksiin 1,2 milj. euroa vuosittain (arvio 240 OKM-rahoitteista koulutuspaikkaa, 5000 euroa kutakin tohtoriohjelman statuspaikalla opiskelevaa Aallon 14

15 tohtorikoulutettavaa kohti). Rahat osoitetaan OKM-rahoitteisten koulutuspaikkojen suhteessa korkeakoulujen tohtoriohjelmille valtakunnallisten tohtoriohjelmien koordinaatio- ja toimintakulujen kattamiseen. Edellä kohdassa 13 kuvattujen kannustusstipendien arvioitu kustannusvaikutus on euroa/vuosi. Aalto-yliopisto osoittaa 6 milj. euroa vuosittain korkeakoulujen tohtoriohjelmille tohtorikoulutettavien palkkakuluja varten sekä kurssien järjestämiseen ja muuhun toimintaan. Rahat jaetaan tuotettujen tohtoreiden määrään osittain suhteutettuna. Rahoituksesta sovitaan yksityiskohtaisesta korkeakoulun resurssidialogissa. Tohtorinkoulutuspaikkojen arvioidut kustannukset Vuosittaiset tohtorikoulutettavan palkkakustannukset ovat euroa riippuen opintojen vaiheesta (12 x 1,3 x 2400 = ). Valtakunnallisissa tohtoriohjelmissa OKM on osoittanut tohtorikoulutettavaa kohden euroa vuodessa. Laitos vastaa tämän yli menevästä osasta palkkakuluja. Yliopisto varaa väitöskirjan loppuun saattamiseen määrärahaa apurahoja varten. Rahoituksesta on esitetty eriävä mielipide raportin liitteessä LÄHIAJAN TOIMENPITEITÄ 1. Ehdotetaan, että yliopiston akateemisten asiain komitea delegoi tohtorinkoulutusneuvoston nimittämisen korkeakoulujen akateemisille komiteoille. 2. Opetusta ja opiskelua koskevat ohjeet: kommentit työryhmälle joulukuun alkuun mennessä. 17. KEVÄÄN 2011 TEHTÄVIÄ 3. Korkeakoulujen tutkintosäännöt (ohjeet väitöskirjoista ja niiden laadunvarmistuksesta sekä väitöskirjan esitarkastajista ja vastaväittäjistä) 4. Mahdolliset muut jatko-opintoihin liittyvät ohjeet 5. Suositukset tohtorinkoulutuksen yhteisistä opinnoista 6. OKM:n rahoittamien tohtoriohjelmien hallinnointi/koordinointi 7. KV-liikkuvuuden organisointi korkeakoulutasolla 15

16 LIITE 1: VALTAKUNNALLISET TOHTORIOHJELMAT Aalto-yliopiston koordinoimat valtakunnalliset tohtoriohjelmat: HSE:N KOORDINOIMAT TOHTORIOHJELMAT OKM-PAIKAT KATAJA, Kauppatieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma 36 Prof. Kristian Möller HSE yhteensä 36 TAIKIN KOORDINOIMAT TOHTORIOHJELMAT Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu ELOMEDIA 8 Johtaja Satu Kyösola Muotoilun kytkennät / Design Connections 9 Prof. Turkka Keinonen TaiK yhteensä 17 TKK:N KOORDINOIMAT TOHTORIOHJELMAT Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation valtakunnallinen tutkijakoulu, GETA Akat. prof. Ari Sihvola 67 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Materiaalifysiikan tutkijakoulu 37 Prof. Risto Nieminen Systeemianalyysin, päätöksenteon ja riskienhallinnan tutkijakoulu 7 Prof. Raimo P. Hämäläinen Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtoriohjelma 15 Prof. Eero Eloranta Tulevaisuuden Internetin tutkijakoulu 10 Prof. Martti Mäntylä Laskennallisen tieteen tutkijakoulu 25 Prof. Samuel Kaski Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan tutkijakoulu 10 Prof. Martti Larmi Rakennetun ympäristön tutkijakoulu- RYM 30 16

17 Prof. Kauko Viitanen Teknillisen mekaniikan valtakunnallinen tutkijakoulu 15 Prof. Jukka Tuhkuri Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta International Doctoral Programme in Pulp and Paper Science and Technology, PaPSaT Prof. Hannu Paulapuro Kemiallisten sensorien ja mikroanalyysisysteemien tutkijakoulu 10 Prof. Sakari Kulmala Uusien materiaalien ja prosessien tutkijakoulu 9 Prof. Simo-Pekka Hannula 15 TKK yhteensä 250 AALTO YHTEENSÄ 15 TUTKIJAKOULUA 303 Muiden yliopistojen koordinoimat tohtoriohjelmat, joissa Aalto-yliopisto on partnerina Helsingin yliopisto Asumisen muutoksen tutkijakoulu Applied Bioscience - Bioengineering, Food & Nutrition, Environment Biomassan jalostuksen tutkijakoulu, BIOREGS Geologian valtakunnallinen tutkijakoulu Finnish Graduate School in Neuroscience, FGSN Helsingin tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan tutkijakoulu Helsingin biolääketieteellinen tutkijakoulu Halsinki Graduate School in Biotechnology and Molecular Biology Ilmakehän koostumus ja ilmastonmuutos: molekyylitason prosesseista globaaleihin havaintoihin ja malleihin, ACCC Inversio-ongelmien tutkijakoulu Kansantaloustieteen valtakunnallinen tutkijakoulu, KAVA Kielentutkimuksen tutkijakoulu, Langnet Kieliteknologian valtakunnallinen tutkijakoulu Laskennallisen biologian, bioinformatiikan ja biometrian tutkijakoulu Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu Matemaattinen analyysi ja sen sovellutukset Tieteen ja teknologian valtakunnallinen tutkijakoulu Itä-Suomen yliopisto Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu Modernin optiikan ja fotoniikan tutkijakoulu Glykotieteen tutkijakoulu Jyväskylän yliopisto Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulu Valtakunnallinen nanotieteen tohtoriohjelma, NGS 17

18 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Laskennallisen virtausmekaniikan tutkijakoulu Sähköenergiatekniikan tohtoriohjelma Oulun yliopisto Moderni puukaupunki valtakunnallinen puurakentamisen tutkijakoulu Tähtitieteen ja avaruusfysiikan tutkijakoulu Doctoral School in Integrated Catchment and Water Resources Management, VALUE Kansainvälinen lääketieteellisen tekniikan ja fysiikan tohtoriohjelma Tampereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotuotannon tutkijakoulu Sähkömagnetiikan tutkijakoulu Toiminnallisten pintojen ja pintaominaisuuksien tutkijakoulu Tutkijakoulu CE Tampere Polymeerien ja polymeeripohjaisten monimateriaalien prosessoinnin tutkijakoulu, POPROK Tampereen yliopisto Käyttäjäkeskeisen tietotekniikan tutkijakoulu, UCIT Sosiaalitieteiden valtakunnallinen jatkokoulutusohjelma, Sovako Viestintätieteiden tutkijakoulu, CORE Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tohtoriohjelma, YHTYMÄ Turun yliopisto Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tutkijakoulu Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu Kulttuurisen terveyden tutkimuksen tohtoriohjelma Åbo Akademi Forskarskolan I stokastik och statistik Graduate School in Chemical Engineering yht. 43 LIITE 2. ERIÄVÄT MIELIPITEET Liitteenä on kolme eriävää mielipidettä: Pekka Korhonen (HSE) Tapio Ala-Nissilä (IL) Risto Ilmoniemi (IL) 18

19 19

20 20

21 21

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET TEKNILLINEN KORKEAKOULU Jatkokoulutustyöryhmä/Anneli Ahvenniemi 9.11.2009 YDINPROSESSI: JATKOKOULUTUS Voimaan 1.8.2009 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JATKOKOULUTUKSEN YLEISET LINJAUKSET JA TOIMINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Kielten tohtoriohjelma

Kielten tohtoriohjelma Kielten tohtoriohjelma 1. Taustaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä on kaksi tohtoriohjelmaa. Kielten tohtoriohjelma on kieliin ja käännöstieteeseen erikoistuville tohtoriopiskelijoille

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset 1 Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä. OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko

Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä. OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko Tohtoriohjelman käytänteet vanhaa, uutta, lainattua ja itse keksittyä OHA-forum 30.9.2015 Oulun yliopistossa Suunnittelija Sirje Liukko Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu - Tohtoriohjelmalla

Lisätiedot

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN HAKEMUS OIKEUSTIETEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Henkilötiedot * Etunimi Sukunimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Maa Puhelin Syntymäaika 2. Hakijan pohjatutkinto * Tutkinnon nimi Yliopisto Valmistumispäivä

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

TOHTORIOHJELMAT 2012-2015 Rahoituspäätökset 22.3.2011

TOHTORIOHJELMAT 2012-2015 Rahoituspäätökset 22.3.2011 Tutkijakoulupaikat (kpl) Toimintamääräraha (eur) TOHTORIOHJELMAT 2012-2015 Rahoituspäätökset 22.3.2011 Tutkijakoulun tiedot Jaoston päätös Johtaja Tutkijakoulun nimi Andersson, Maantieteen valtakunnallinen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa

TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksen kokouksessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN RAKENNE JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO UUSI NIMIKKEISTÖ Tutkijakoulu: Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun jatko-opinto-opas Päivitetty 2.2.2016 Sisällys 1. Tieteellinen jatkokoulutus Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa... 2 1.1 Jatkokoulutuksen tavoitteet... 2 1.2 Jatkotutkinnot...

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen

Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen Ritva Dammert 16.6.2014 Yliopistojen tutkijakoulujen verkoston tapaaminen 16.6.2014 1. Tervetulosanat / kehitysjohtaja Ritva Dammert 2. Yliopistojen rahoitusmallit

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Jatko-opiskelijan opas

Jatko-opiskelijan opas Jatko-opiskelijan opas Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta Toimittaneet: Anneli Ahvenniemi Ida Björkbacka Johanna Söderholm Ingeborg Rask Otaniemi, 31.8.2007, päivitetty 22.6.2010 Opas löytyy sivulta:

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA

TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 1 Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Hyväksytty johtokunnassa 30.5.2013 TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISESSÄ TIEDEKUNNASSA Sisällys TOHTORIKOULUTUS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISESSÄ

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA. hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila. tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj.

TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA. hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila. tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj. 1 (9) TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN TOIMINTAKASIKIRJA hyväksyjä: vararehtori Pirjo Nuutila tarkastanut: tutkijakoulun laaturyhmän pj. Markus Granlund laatija: laatupäällikkö Anu Mäkelä hyväksymis- ja

Lisätiedot

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto

Jatko-opinnot ja tutkimustyö. Kai Sirén Aalto yliopisto Jatko-opinnot ja tutkimustyö Kai Sirén Aalto yliopisto Aalto-yliopiston strategia Visio Aalto-yliopistossa alojensa parhaat kohtaavat ja menestyvät. Yliopisto tunnetaan kansainvälisesti tieteen, taiteen

Lisätiedot

OHJE Jatko-opintosuunnitelmat 24.8.2012 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT

OHJE Jatko-opintosuunnitelmat 24.8.2012 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1 (6) JATKO-OPINTOJEN AIKANA LAADITTAVAT SUUNNITELMAT Suunnitelmat Opiskelija laatii ennen jatko-opiskelijaksi hakeutumistaan yhteistyössä työnohjaajansa, työnohjaajiensa tai ohjausryhmän kanssa tutkinnonsuorittamissuunnitelman,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (6) Tehtäväseloste ELINTARVIKEKEMIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Elintarvikekemian professorin

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016

Insinööritieteiden tohtoriohjelman opiskelijavalintaperusteet 2016 Insinööritieteiden tohtorinkoulutusneuvosto 1 (1) Ote tarkistamattomasta pöytäkirjasta Kokous 8/2015 Aika: 14.9.2015 klo 14.00 17.10 Paikka: Otakaari 4, huone K203b AK ENG 7/2015; liite 1 Puheenjohtaja

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA

TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA 1 TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN OULUN YLIOPISTOSSA Prof. Kirsi Pyhältö TAUSTAA: TOHTORINKOULUTUKSEN TUTKIMUSPERUSTAISELLE KEHITTÄMISELLE 2 Tohtorikoulutus on yliopiston toiminnan

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA

JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA JATKOTUTKINTOJEN YLEISET LINJAUKSET HELSINGIN YLIOPISTOSSA Konsistorin linjauspäätökset 8.6.2006 ja niiden perusteella tarkennettu tutkinnonuudistuksen tukiryhmän muistio Tutkinnonuudistuksen tukiryhmä

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokous: Keskiviikko 24.2.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info

Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö Fuksi-info Hanne Puskala Opintoasiainpäällikkö 8.9.2016 Fuksi-info Miten toimin, jos olen tyytymätön saamaani arvosanaan? Miten haen vapautusta toisen kotimaisen kielen suorittamisesta? Vastuullisen käyttäytymisen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN

26.6.2015 HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN KEVEKO- JA OPPI-TOHTORIOHJELMIIN 1 Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmat KEVEKO ja OPPI Koulutuspolitiikan, elinikäisen

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 10A/2013 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.12.2013 klo 9.15 9.45 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittaminen Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on haettavana korva-, nenä- ja

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä

Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus. Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Kauppatieteet 25 op perusopintokokonaisuus Kauppatieteellisen alan verkkoopetusyhteistyönä Yhteistyön osapuolet Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Svenska Handelshögskolan Hanken Itä-Suomen yliopiston

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokous: Keskiviikko 13.11.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija: TOHTORIOHJELMAT JA NIIDEN JOHTAJAT 2013 ja TUTKINTOVAATIMUKSET 2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 21 :ssä tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteeksi, että opiskelija:

Lisätiedot

Taulukko: Määrärahat vuodelle 2007 tutkijakouluja koordinoivan yliopiston mukaan

Taulukko: Määrärahat vuodelle 2007 tutkijakouluja koordinoivan yliopiston mukaan OPETUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS tutkijakoulujen käynnistämisestä ja laajentamisesta 1.1.2007 lukien 13.6.2006 (36/525/2005) Opetusministeriö on tänään päättänyt osoittaa yliopistoille 41,7 miljoonaa euroa tutkijakoulujen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLISTIETEELLISEN ALAN JATKOKOULUTUSOPAS

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLISTIETEELLISEN ALAN JATKOKOULUTUSOPAS VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNILLISTIETEELLISEN ALAN JATKOKOULUTUSOPAS 1 Teknillistieteellisen alan jatkokoulutusopas SISÄLTÖ I II III Jatko-opintojen aloittaminen Jatko-opintokelpoisuus

Lisätiedot