Suomen Urheiluliitto v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Urheiluliitto v. 1941."

Transkriptio

1 33 Suomen Urheiluliitto v Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto, ekonoomi Ilmari Reinikka, dipl. insinööri Arvo Tanila ja kamreeri Emil Koponen, Helsinki, insinööri Alarik Tawast ja lehtori Väinö Teivaala, Tampere sekä kultaseppä Yrjö Salmela, Turku. Liittojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut dipl. insinööri Aku Kuusisto, liiton sihteerinä dipl. insinööri Arvo Tanila, rahastonhoitajana varatuomari Anton Salmenkylä ja toimistosihteerinä Reino Kukkonen. Liittojohtokunta on pitänyt 6 kokousta, joiden pöytäkirjoissa on 115 pykälää. Osanotto liittojohtokunnan kokouksiin on ollut seuraava: Kekkonen, Kuusisto, Tanila ja Salmela 6, Teivaala, Reinikka ja Koponen 5, Ahlbäck ja Tawast 4 kokoukseen. Valiokunnat. - Liittojohtokunnan vahvistamien ohjesääntöjen mukaan liiton asioita johtokunnalle ovat valmistelleet ja johtokunnan päätöksien mukaan hoitaneet seuraavat johtokunnan asettamat valiokunnat: Talousvaliokunta, Valmennus- ja Koulutusvaliokunta, Ulkoasiainvaliokunta, Kurinpitovaliokunta ja Suunnistamisvaliokunta. Talousvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut varatuomari Anton Salmenkylä ja jäseninä johtaja Johan A. Maljanen, johtaja Ossi Rosokivi ja varatuomari Eero Rönkä. Valiokunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia, vaan on hoitanut asiat puhelinneuvottelujen perusteella. Valmennus- ja Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut dipl. insinööri Arvo Tanila ja jäseninä laivanselvittäjä Allan Mustonen, kauppias Paavo Nurmi, konttoristi Erik Vilen, ekonoomi I. Reinikka, urheiluohjaaja Olli Vaalamo ja kauppa-edustaja Kalevi Kotkas. Valiokunta on pitänyt 2 kokousta ja pöytäkirjapykäliä on kertynyt 23. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut maisteri Lauri Miettinen ja jäseninä henkikirjoittaja Toivo Uimonen, varatuomari Kallio Kotkas ja maisteri Wm. Lehtinen. Valiokunta ei ole pitänyt yhtään kokousta. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana on toiminut oikeusneuvos Vilho Ebeling ja j.i:iseninä varatuomari J. Ståhlberg ja maisteri Aa7ne Lassila. Valiokunnan ei ole tarvinnut pitää kokouksia. Suunnistamisvaliokunnan puneenjohtajana on toiminut maisteri Olli Veijola ja jäseninä insinööri Juho Lagus, myymälänhoitaja Leo Löt ja reviisori Yrjö Vehmersalo. Valiokunta on pitänyt 2 kokousta ja pöytäkirjapykäliä on kertynyt 13. Varsinaisten kokousten lisäksi valiokunnat ovat pitäneet useita puhelin- y.m. neuvotteluja. - Kaikkien valiokuntien sihteerinä on toiminut toimis0sihteeri Reino Kukkonen. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat kirjoittaneet liiton puheenjohtaja, lakit. tohtori Urho Kekkonen tai varapuheenjohtaja, dipl. insinööri Aku Kuusisto yhdessä liiton sihteerin, dipl. insinööri Arvo Tanilan tai rahastonhoitajan, varatuomari Anton Sa:menkyliin tai toimistosihteeri Reino Kukkosen kanssa.

2 34 Liiton jäsenistö. Toimintavuoden päättyessä kuului liittoon 846 seuraa ja 74,820 yksityistä jäsentä. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä kansainväliseen urheiluliittoon (International Amateur Athletic Federation). Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa. Liitto on 29/ tehnyt Työväen Urheiluliiton kanssa seuraavan yhteistoimintasopimuksen: Yhtyen kaikissa kohdissa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) ja Työväen Urheiluliiton (TUL) välillä tehtyyn yhteistoimintasopimukseen, Suomen Urheiluliitto (SUL) ja Työväen Urheiluliitto (TUL) sopivat keskenään yhteistoiminnastaan lisäksi seuraavaa: 1. SUL:n ja TUL:n välistä yhteistoimintaa toteuttamaan allamainittujen erikoismääräysten puitteissa muodostetaan: 1) Yhteistoimintavaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) valvoa, että yhteistoimintasopimusta noudatetaan; b) huolehtia allamainittujen kilpailujen järjestämisestä, joko toimeenpannen ne itse tai antaen ne jonkin erikoistoimikunnan, piirin tai seuran järjestettäväksi; c) suorittaa maajoukkueiden ja niiden johtajien valinnat; d) käsitellä taloudelliset kysymykset; e) käsitellä muut sopimuksesta aiheutuvat kysymykset, jotka eivät esiinnyallamainittujen valiokuntien tehtävissä. 2) Valmennusvaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) llimetä ennen valmennuskauden alkua maaotteluehdokkaat; b) järjestää yhteiset harjoitus- ja valmennusleirit sekä neuvontatilaisuudet; c) suunnitella tarpeelliset katsastus- ja valintatilaisuudet sekä huolehtia niiden toimeenpanosta; d) käsitellä muut varsinaisesti valmennusta koskevat asiat. 3) Kansainvälisten kilpailujen valiokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) käsitellä ne asiat, jotka aiheutuvat TUL:n urheilijain osanotosta IAAF:n kuuluvien liittojen kilpailuihir, tahi vastaavasti laaf:n kuuluvien liittojen alaisten urheilijain osallistumisesta TUL:n kilpailuihin. Jokaiseen valiokuntaan valitsee kumpikin liitto 2 varajäsentä. Valiokunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan. 2. Kansallinen kilpailutoiminta. 1) Suomen mestaruuskilpailut, joissa noudatetaan SUL:n kilpailukalenteria ja -sääntöjä: a) murtomaajuoksumestaruuskilpailut, joihin TUL ei osallistu, toimeenpanee SUL; b) viestinjuoksumestaruuskilpailut järjestävät SUL ja TUL vuorovuosittain. Asianomainen liitto voi antaa niiden toimeenpanon jollekin piirikunnalleen tahi seuralleen. Kilpailujen järjestäjä kustantaa mestaruusmitalit ja huolehtii majoituksesta; nettovoitto jää kilpailun järjestäjille; c) lo-ottelumestaruuskilpailut järjestetään samoin kuin edellämainitut viestinjuoksumestaruuskilpailut; d) v. mestaruuskilpailut, joihin TUL ei osallistu, toimeenpanee SUL; e) yleisurheilumestaruuskilpailut järjestävät SUL ja TUL yhdessä. Kilpailujen järjestäjä kustantaa mestaruusmitalit sekä huolehtii majoituksesta. Nettovoitto, senjälkeen kun siitä on vähennetty seuroille suoritettavat vuosittain päätettävät ja sijoitusten mukaan laskettavat osanottajien matkakorvaukset, jaetaan siten, että SUL saa 80 % ja TUL 20 %. 2) Kansalliset kilpailut: a) liitto-, piiri- ja seuraotteluista sopii asianomainen elin kussakin tapauksessa erikseen; b) olympiavalintakilpailuista päätetään erikseen kullakin kerralla tehtävällä sopimuksella. Kansainvälinen kilpailutoiminta. 1) Kansainväliset kilpailut: Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa maata edustaa Suomen Urheiluliitto, joka suunnittelee ja tekee maaottelusopimukset sekä esiintyy Suomessa pidettävien maaottelujen järjestäjänä. (Edellämainittu kansainvälisten kilpailu- 35

3 36 jen valiokunta huolehtii m.m. TUL:n urheilijain IAAF:n alaisesta ulkolaise ta kilpailu toiminnasta ja IAAF:n alaisten ulkomaalaisten urheilijain osallistwnisesta TUL:n kilpailuihin.) TUL sitoutuu kaikessa IAAF:n alai essa kansainvälise sä kilpailutoiminnassaan noudattamaan tarkoin IAAF:n sääntöjä. b) Maaottelut: Koko vuoden maaottelut käsitellään yhtenä toimintana' nettovoitto, senjälkeen kun siitä on vähennetty maaottelu~ jen järjestelymenot, valmennusmenot sekä mahdolliset muut maaottelua koskevat menot, joista Yhteistoimintavaliokunta on tehnyt päätök ensä, jaetaan kummankin liiton kesken eduslustehtävien suhteessa. Tiliselvitys maaotteluista on kunakin vuonna suoritettava 30/ 11 mennes ä. 3. Valmennus. 1) Edustusurheilijain valmennus on yhteinen kummankin liiton urheilijoille. Valmennuksesta aiheutuvat kulut otetaan vuosittain maaottelutilityksiin. 2) Muusta valmennuksesta ja koulutuksesta huolehtii kumpikin liitto täysin itsenäisesti ja erikseen. 4.. Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoittamispäivänä ja Jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennen helmikuun 1 päivää (kunakin vuonna), jolloin se purkautuu saman v~oden huhtikuun 1 p:nä. Sopimus purkautuu, jos SVUL:n Ja TUL:n välinen yhteistoimintasopimus puretaan. 5. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin liitolle. Helsingissä, tammikuun 29 p:nä SUOMEN URHEILULIITTO r.y. Urho Kekkonen. Arvo Tanila. TYöVÄEN 'URHEILULIITTO. Urho Rinne. V. Penttinen. Ylläolevan yhteistoimintasopimuksen edellyttämiin valiokuntiin on liitto valinnut seuraavat jäsenet: Yhteistoimintavaliokuntaan: dipl. insinöörit Aku Kuusisto ja Arvo Tanila, varalle maisteri L. Miettinen ja kamreeri Emil Koponen; ValmennusvalioktLntaan: dipl. insinööri Arvo Tanila ja laivanselvittäjä Allan Mustonen sekä varalle ekonoomi Ilmari Reinikka ja konttoristi Erik Vilen; Kansainvälisten kilpailujen valiokuntaan: maisteri Lauri Miettinen ja henki kirjoittaja Toivo Uimonen sekä varalle varatuomari Kallio Kotkas ja varatuomari Eero Rönkä. Edelläolevat valiokunnat ovat puheenjohtajikseen valinneet ensinmainitut ja sihteerikseen toimi tosihteeri Reino Kukkosen. Edelleen on liitto 29/ tehnyt Svenska Finlands Idrottsförbund'in kanssa seuraavansisältöisen yhteistoimintawpimuksen: Suomen U~heilttliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin välinen yhteistoimintasopimus. Suomen Urheiluliitto, alempana lyhennetty SUL, joka kuuluu Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon, alempana lyhennetty SVUL, ja Svenska Finlands Idrottsförbund, alempana lyhennetty SFI, ovat solmineet keskenään seuraavan yhteistyösopimuksen: 1. Ne SFI:n seurat, joilla on ohjelmassaan yleisurheilu ja jotka ottavat osaa SVUL:n toimialaan kuuluvaan kilpailutoimintaan, liittyvät, SFI:n välityksellä ja kuulumaua tämän johdosta mihinkään SVUL:n piiriin, jäsenyhdistyksinä SUL:oon. Tässä kilpailutoiminnassa ja SUL:n liittokokouksissa on näillä seuroilla ja niiden jäsenillä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin SUL:n muilla jäsenseuroilla ja niiden jäsenillä. 2. Yhteistyöhön kuuluvassa toiminnassa on SFI:n liittojohtokunnalla vastaavanlainen a ~ ema kuin SVUL:n piirien johtokunnilla. 3. Yhteys SUL:n liittojohtokunnan ja SFI:n jäsenseurojen ja yksityisten urheilijain välillä tapahtuu SFI:n liiuojohtokunnan välityksellä, mikäli ei toisin sovita. 37

4 38 4. Sellaisissa asioissa, joissa SUL:n jäsenyhdistykset ja yksityiset urheilijat ovat oikeutettuja kääntymään SUL:n liittojohtokunnan puoleen asianomaisen piirijohtokunnan välityksettä, voivat myöskin SFI:n jäsenyhdistykset ja yksityiset urheilijat kääntyä SUL:n liittojohtokunnan puoleen ilman SFI:n liittojohtokunnan välitystä. Niissä asioissa, joissa SUL:n liittojohtokunta vaatii lausunnon asianomaisilta piirijohtokunnilta, tulee SUL:n liittojohtokunnan, kun asia koskee SFI:n jäsenyhdistyksiä tai yksityisiä urheilumiehiä, pyytää SFI:n liittojohtokunnalta lausunto. 5. SFI sitoutuu järjestämään yleisurheilumestaruuskilpailunsa niinä päivinä, jolloin SUL järjestää piirimestaruuskilpailunsa tai vastaavat kilpailut. Urheilijain osanotto ja sijottautuminen SFI:n mestaruuskilpailuissa tuottaa valintoina Suomen mestaruuskilpailuihin samat oikeudet ja edut kuin o ~ anotto SUL:n piirimestaruuskilpailuihin tai vastaaviin kilpailuihin. 6. SUL sitoutuu myöntämään SFI:lle, sen piireille tai sen jäsenyhdistyksille kilpailuluvan liitto-, piiri- tai seuraottelua varten pohjoismaisten urheilujärjestöjen kanssa, mikäli tämä edustus ei ole SUL:n ehkä hyväksymien yleisten toimintasääntöjen vastainen. 7. Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamispäivästä lukien vuoden 1942 loppuun ja jatkuu vuoden kerrallaan, ellei kumpainenkaan allekirjoittaja sitä irtisano vähintään 3 kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. 8. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta suomeksi ja ruotsiksi, yksi kumpaisellekon sopimuspuolelle. suomeksi ja ruotsiksi, yksi kumpaisellekin sopimuspuolelle. SUOMEN URHEILULIITTO r.y. Urho Kekkonen. R. Kukkonen. SVENSKA FINLANDS ldrottsförbund t.f. Bo Palmgren. Ake Romantschuk. Liiton edustus SVUL:n toimiehmissä. SVUL:n Liittokokouksissa liittoa ovat edustaneet lakit. tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, tohtori Reino Leimu, Turku, toimittaja Arvo ALanne, Oulu, kauppias KaLLe Tuomi, Hämeenlinna, kamreeri Emil Koponen, Helsinki ja varatuomari Anton SaLmenkylä, Helsinki. SVUL:n LiittohaHituksessa liiton edustajina ovat toimineet lakit. tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, varalla insinööri ALarik Tawast, Tampere; dipl. insinööri Aku Kuusisto, HeLsinki, varalla henkikirjoittaja Toivo Uimonen, Helsinki; johtaja Yrjö HeLanterä, Hämeenlinna, varalla johtaja Ossi Rosokivi, Helsinki. Edustus Stadion-säätiössä. Stadion-säätiön hallituksessa liittoa on edustanut varatuomari Anton SaLmenkyLä. Edustus Suomen OLympiaLaisessa Komiteassa. Suomen Olympialaisessa Komiteassa liiton edustajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen. Suomen Olympialaisen Komitean Valtuuskunnassa ovat olleet lakit. tohtori Urho Kekkonen mainitun komitean puheenjohtajana sekä lisäksi dipl. insinööri Arvo TaniLa, lehtori Väinö Teivaala ja majuri Lauri PihkaLa. Liiton yleiset kokoukset. Vallinneen sotatilan takia ei liiton vuosikokousta voitu toimintakautena pitää. Liittojohtokunta hoiti entisessä kokoonpanossaan tehtäviään seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Maaliskuun 16 p:nä pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa liiton ylimääräinen kokous, jonka huomattavimmista päätöksistä mainittakoon: 1) hyväksyttiin muutos liiton toimintasääntöihin, koskeva piireittäin toimitettavan äänestystavan poistamista; 2) hyväksyttiin uudet kilpailusäännöt, joiden mukaan luovuttiin aluejärjestelmästä, SM-kilpailut yleisurhei- 39

5 40 lussa muutettiin 2-päiväisiksi ja viestimestaruuskilpailuista poistettiin 4 X 800 m. viesti; 3) hyväksyttiin uudet urheilumerkkisäännöt. 4) hyväksyttiin TUL:n välillä tehty Yhteist~imintasopimus; 5) keskusteltiin VKV:n ehdotuksen mukaisesta seurojen luokittelusta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Koulutus- ja valmennustoiminta. A) Ne u von t a- j aku r s s i toi m i n t a. Liitto teki heti vuoden alussa VKV:n laatiman ehdotuksen mu]{aisesti laajan ja monipuolisen koulutus- ja valmennussuunnitelman, jonka toteuttamiseksi varattiin mk 225,000: -. Suunnitelman mukaisesti valittiin jokaista SVUL:n piiriä varten piirineuvojat, joiden tehtävänä oli helmikuun alusta lähtien syyskuun loppuun asti toimia yhteistyössä a.o. piirin yleisurheilujaoston kanssa yleisurheilun kohottamiseksi piirissä järjestämällä m.m. piirikursseja sekä keväällä kirjeenvaihdon ja myöhemmin henkilökohtaisen kosketuksen avulla opastaa piirin urheilijoita. Piirineuvojina toimivat: Palle Virtanen, Hannes Torpo, Into Harju, Mikko Kajaani, Pentti Oura, Ossi Rajasaan. Eino Leino, Antti Huusari, Heikki Taskinen, I. Leino, Paavo Karikko, Edmund Hampaala ja Ensio Pystynen. B) VaI m e n n u s toi m i n t a. Helsinki Vaasa Kurikka Tampere Hämeenlinna - Kajaani Oulu Haapavesi Kemi Kokkola Jyväskylä Lahti Karhula Kuusankoski - Kuopio - harj.ohjaajina H. Torpo ja Y. Nora. -,,- Aatto Reinikka. -,,- Aulis Reinikka. -,,- Hugo Lahtinen. -,,- Mikko Kajaani. -,,- E. Pentikäinen. -,,- K. Rantala. Toimintakau~en valmennustoiminta käsitti lähinnä edustusurheilijain valmennuksen suunniteltuja Saksa Ruotsi-Suomi, Suomi-Ruotsi ja Suomi-Unkari maaotteluja varten. Liiton valmentaja Armas Valste oli henkilökohtaisessa kosketuksessa edustusurheilijain kanssa,. minkä lisäksi hän kirjallisilla neuvoilla antoi ohjeita nuoremmille lupaaville urheilijoille. Sisäharjoitustilaisuuksia järjestettiin helmi-toukokuun välisenä aikana seuraavilla paikkakunnilla: -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- E. Hatermaa. O. Okkonen. J. Björk. E. Turunen. E. Leino. 41 A. Huusari ja N. Fabricius. O. Maijala. -,,- H. Taskinen. Joensuu -,,- A. Gummerus. Pori -,,- A. Lehtonen. Turku -,,- P. Karikko. Mikkeli -,,- E. Pystynen. Savonlinna -,,- K. Juntunen. Edustusurheilijoille järjestettiin yhdessä TUL:n kanssa Vierumäen Urheiluopistossa 3:t 10-päiväiset leirit ja niiden jälk~en 10-päiväinen leiri nuorille edistymiskykyisille urheilijoille. Leirin johtajana toimi valmentaja Armas Valste ja opettajana m.m. Paavo Nurmi. Leireillä oli osanottajia seuraavasti: juoksijaii1 ja hyppääjäin leirillä.. 57 osanottajaa heittäjien leirillä n.s. uusien miesten leirillä " Yhteensä 105 osanottajaa K ilpailutoiminta. Kun kaikista suunnitelluista maaotteluista oli luovuttava, lähetettiin Saksan Valtakunnan Urheiluliiton kutsumina ja Opetusministeriön suosiollisella myötävaikutuksella yhdessä TUL:n ja Suomen Poikaurheiluliiion kanssa poikkajoukkue Breslaussa 30-31/8 pidettyihin nuorisokilpailuihin. Maitten välisen kilpailun lopulliset tulokset olivat: Saksa 81, Italia 48, Suomi 25, Unkari 23 1fz ja Slovakia 9.

6 42 Edelleen lähetettiin nuorisojoukkue Tukholmaan, jossa 27-28/9 pidettiin epävirallinen Ruotsi-Suomi nuorisomaaottelu, jonka Ruotsi voitti pistemäärin Kotimainen kilpailutoiminta näytti ennakolta muodostuvan hyvin vilkkaaksi, sillä määräajan kuluessa haettaviksi julistettuja kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja haettiin jo 95. Sodan syttymisen takia näistä ennätettiin toimeenpanna vain osa. Poikkeuksellisista oloista johtuen ehdittiin järjestää vain yhdet Suomen mestaruuskilpailut, nim. murtomaajuoksussa. Ne pidettiin Joensuussa 25/5 ja voitti Kauko Pekuri, HPV, mestaruuden 8 km. matkalla ja HPV:n joukkue, K. Pekuri, S. Jousenlahti ja E. Pekuri joukkuemestaruuden 13 pisteellä. Edellämainittujen kilpailujen lisäksi järjestettiin sodan aikana suurimmilla paikkakunnilla eri puolilla maata n.s. "kotirintaman urheilukilpailuja", jotka kaikkialla keräsivät runsaan osanoton paikkakunnilla olleiden tahi lomalla käyvien urheilijain ottaessa niihin osaa. Tämän lisäksi toimeenpantiin joukko piirien ja seurojenvälisiä kilpailuja. Suomalaisia urheilijoita osallistui toimintakauden aikana muutamiin kansainvälisiin yleisurheilukilpailuihin Saksassa ja Ruotsissa ja vastaavasti k ävi norjalainen P. Lie ja muutamia Ruotsin parhaita yleisurheilijoita täällä kevätkesällä järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa. 2) Suomalaiset urheilijat ulkomailla. Suomalaiset urheilijat ovat kilpailleet ulkomailla seuraavasti ja saavuttaneet niissä seuraavia tuloksia: S a k sa s s a : Berliinissä 18/ 6: keihäänheitto 1) Matti Mikkola 70.30, 3,000 m. juoksu 4) Veikko Virtapohja R u 0 t s i s s a: Tukholmassa 13/ 6: Tukholman halkijuoksu 6) Jussi Kurikkala Norrköping 9/ 6: kaupunkiottelu Tampere-Norrköping 59 lh- 46 lh pisto Tukholma 19/ 6: seuraottelu Karhulan Katajaiset-Hammarby Idrottsförening pisto Hellefors 2216: 3,000 m. juoksu 3) V. Heino Ljusdal 20/ 6: keihäänheitto 1) O. Hietanen 64.69, k iekonheitto 2) O. Hietanen 39.80, 400 m. aitajuoksu 3) N. Fabricius Tukholma 17/ 9: moukarinheitto 3) U. Veirilä 48.02, mailin juoksu 4) T. Sarkama Borås 20/ 9: mailin juoksu 3) T. Sarkama ja moukarinheitto 4) U. Veirilä ) Ulkomaiset urheilijat Suomessa: n 0 r j ala i s e t: Helsinki 11 / 6: 1,500 m. juoksu 4) Per Lie r u 0 t sai a i s e t : Helsinki 11 / 6: 2 mailin juoksu 1) B. Hellström , pituushyppy 1) O. Hallgren 698, moukarinheitto 1) G. Backlund Palkintotuomarikurssit. Palkintotuomarikursseja ehdittiin pitää vain kahdet, niro. Helsingissä ja Porissa, joiden perusteella hyväksyttiin useita uusia palkintotuomareita ja lähettäjiä. Toimintakauden aikana liitto uudisti kaikkiaan 1,730 palkintotuomari- ja lähettäjäkorttia. Taitomerkkien suoritukset. Liitolle esitettyjen tulosten perusteella ehdittiin kuluneena vuonna jakaa vain seuraavat miesten taitomerkit: mestarimerkkejä 1 kpl. I lk. merkkejä " II 2 " III " 3 " " Naisten merkkejä jaettiin: I lk. merkkejä kpl. III " " 7 " Mainittakoon, että liitto perusti toimintakauden aikana uudet n.s. kuntoisuus- ja harrastusmerkit, joita epäilemättä tullaan vastaisuudessa liiton suunnitteleman seuroje~ luokittelun yhteydessä suorittamaan runsaasti, 43

7 44 mutta joita ei sodan alettua' ehditty vielä lainkaan seuroissa suorittaa. Tavaramerkkisopimukset. Kuluneen vuoden aikana ovat seuraavat tavaramerkkisopimukset olleet voimassa: Verryttelypuvut: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Urheiluhousut: E. Heikkilä, Hyvinkää... E. Järvinen, Lahti. Urheilupaidat: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Urheilusukat: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Työntökuulat: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki. Porin Konepaja, Pori. Rauta- ja Metallivalimo Tarmo, Helsinki. Vammalan Konepaja, Vammala... Niemisen Valimo, Helsinki. Keihäät: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki. J. Uusitupa, Jyväskylä... Gunnar Peltonen, Kerava. Kiekot: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki... Gunnar Peltonen, Kerava. Moukarit ja painot: O/ Y Urheilu tarpeita, Helsinki. Liiton ansiomerkit. Kuluneen toimintakauden aikana myönnettiin ansiomerkit liiton monivuotiselle, vuoden alussa eronneelle toimistosihteerille, toimistopäällikkö Lauri Santalalle ja 50 v. täyttäneelle VKV:n jäsenelle ja entiselle liittojohtokunnan jäsenelle, 'laivanselvittäjä Allan Mustoselle. Avustukset. Liitto otti vuoden alussa sotakummilapsikseen v. 1939/40 talvisodassa edesmenneen Ilmari Helteen pojat 11-vuotiaan Heikki Anteron ja 9-vuotiaan Pekka Ilmarin, joille kummallekin suoritetaan mk 300: - suuruinen avustus kuukaudessa, siksi kunnes pojat ovat varttuneet nuorukaisiksi. Liitto avusti evakkoseuroja Viipurin Reipasta ja Suomussalmen Vesaa, edellistä mk 600: - ja jälkimmäistä mk 500: - rahamäärillä urheiluvälineiden hankkimista varten. Suomi-Ruotsi maaottelumarssi. Liitto oli aloitteentekijänä yhdessä Ruotsin Kävelyliiton kanssa ainutlaatuisen massa-maaottelun aikaansaamiseksi nim. marssimaaottelun järjestämiseksi Suomen ja Ruotsin välillä. Käytyjen neuvottelujen ja kirjeenvaihdon päätteeksi allekirjoitettiin mainitun liiton välillä 22/ ottelusopimus. Sen mukaan järjestettiin toukokuun 4-25 p:n välisenä aikana kummassakin maassa marssi, jonka voiton ratkaisi hyväksyttyjen marssisuoritusten yhteinen lukumäärä, suhdelukujen ollessa hyväksemme 1-2. Maaottelun laajuuden huomioonottaen kutsui liitto kilpailujen järjestelyihin kaikki suurimmat urheilun keskusjärjestöt, m.m. TUL, Puolustusvoimat, Sk.järjestö ja Lotta-Svärd yhdistyksen. Kaikkiaan oli k.o. maaottelun järjestelyissä mukana 34 järjestöä. Kilpailua varten valitun päätoimikunnan puheenjohtajana toimi lakit. tohtori Urho Kekkonen ja sihteerinä toimistosihteeri R. Kukkonen. Kilpailun käytännöllisistä järjestelyistä huolehtimaan valitussa järjestely toimikunnassa toimivat puheenjohtajana dipl. insinööri Arvo Tani.1a ja jäsenenä m.m. liittomme VKV:n jäsen, laivanselvittäjä Allan Mustonen. Maaottelun voitti Suomi ylivoimaisesti saaden yhteensä 1,507,111 hyväksyttyä marssisuoritusta Ruotsin 943,952 vastaan. Kilpailu tuotti sitä varten hankitun marssimerkin myynnistä voittoa n. 3 milj. markkaa, josta puolet luovutetaan invaliidien hyväksi. Loput luovutetaan vastaavanlaisten massa-maaottelujen järjestelyistä huolehtivahe järjestölle, johon. SVUL ja TUL ovat kumpikin valinneet 5 jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu lakit. tohtori Urho Kekkonen ja sihteeriksi toimistosihteeri R. Kukkonen. Liitto ja puolustussotamme. Kesken vilkkaaksi muodostumassa olevan urheilutoiminnan, oli meidän kuitenkin jälleen pakko ase kädessä ryhtyä puolustamaan maamme vapautta. Yleisurheiluväki oli tietenkin jälleen mukana sataprosenttisesti ja 4!i

8 46 useat parhaimmat urheilijamme olivat etulinjoilla ensimmäisinä viitoittamassa tietä lopullista voittoa kohti. Tässä kamppailussa sai yleisurheilu jälleen maksaa kalliit lunnaat; monet ovat haavoittuneina saaneet jättää ikuisiksi ajoiksi heille rakkaaksi käyneen urheilun ja monet edustusurheilumme parhaimmat pojat ovat jo saavuttaneet sankarikuoleman. Näistä mainittakoon m.m. Veikko Tuominen, Eero Lähdesmäki ja Matti Mikkola. Suomen Urheiluliitto tekee kunniaa näiden sankarien muistolle, mikä velvoittaa liittoa työskentelemään entistä tarmokkaammin maamme yleisurheilun ja ennenkaikkea nuorison hyväksi. SUOMEN URHEILULIITON TILINPÄÄTÖS v

9 48 D eb et Suomen Urheiluliiton An Palkkatili Vuokratili Postikulujentili Puhelinkulujentili Sähkekulujentili Valmentajan palkka tili Valmentajan m atkakulujentili Neuvojien palkkatili Neuvojien matkakulujentili Valmennusleiritili Kurssi tili Hieronta- ja sairashoitotili Varustetili Välinetili K oripalloneuvojan matkakulujentili K oripal10.neuvojan palkkatili Sekal. valmennuskulujentili Propagandakulujentili Johtokunnan kokouskulujentili Ulkomaisten kilpailujentili... ".... Suomi-Un kar i maaottelutili G. H öckertin m uistojuhlatili Avustustentili Ed ustustili P ainatuskulujentili Konttoritarviketili Sekalaisten tili Vo i t t 0- ja : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '-:: : : : : : : : : 30 mk : 70 tilinpäätös v t a p p i o. t i l i. Per SVUL:n avustustili Mestaruuskilpailujentili Kilpailumaksujentili Korkotili Painotuotetili Urheilumerkkitili Mestaruusmitalitili Tavaramerkkitili Tuomarikorttitili Pääomatili: Tappio v mk 49 Kredit : - 758: : : : :50 47 : : : : : 70 Ta s e- An SVUL:n tili : 35 Ar vopaperitili : 45 Kiinnevelkakirjojentili :- Kalustotili :- Henkilötili : 40 ;Painotuotetili : 55 Urheilumerkkitili _._. _.._._. 5_.9_9_0_: _ mk : '15 t i Z i. Per Valmennus- ja koulutusrahasto Maaottelurahasto Henkilötili Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta : 45 Tappio v : : : : : 90 mk : 75

10 Nylund 5, Raunio 3, Hallberg 5, Kauppi 5 ja Niku 5 kertaa. Työvaliokunta on kokoontunut yhden kerran ja pöytäkirjaan on merkitty yhteensä 14 :ää. Kaikki jäsenet ovat osallistuneet kokoukseen. Valmennus- ja koulutusvaliokuntaan ovat kuuluneet jäseninä L. Heikkinen, T. Niku, Y. Kaloniemi, V. Saarinen, T. Lappalainen, E. Penttilä, P. Nuotio ja L. Valonen. Edustus SVUL:n toimielimissä. 51 Suomen Hiihtoliitto v ( ) Johtokunta. Suomen Hiihtoliiton johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana varatuom. Tauno Aarre Lahdesta saakka, varapuheenjohtajana kapteeni Kalle Vierto Jyväskylästä, sihteerinä ja rahastonhoitajana lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta sekä muina jäseninä kapteeni Lauri Heikkinen Kajaanista, johtaja Aksel Hallberg Helsingistä, konsuli Veikko Nylund Kuopiosta, maanviljelijä Eino Raunio Viro lahdelta, johtaja Lai ne Kauppi Lahdesta ja metsäpiiripääll. Tapani Niku Lahdesta. Svenska Finlands Skidförbund'ia on SHL:n johtokunnassa edustanut ins. Ragnar Krogius Helsingistä. Johtokunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet varat uomo Tauno Aarre saakka, joht. Aksel Hallberg, lehto Yrjö Kaloniemi ja metsäpiiripääll. Tapani Niku.. Liiton vakinaisena kanslistina on toiminut neiti Anni Tienheimo saakka ja siitä edelleen yliopp. Aune Salmela. Johtokunta on toimintakauden aikana kokoontunut 6 kertaa ja pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 104 :ää. Kokouksiin ovat johtokunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Aarre 3, Vierto 6, Kaloniemi 6, Heikkinen 5, SVUL:n liittohallitukseen ovat SHL:n edustajina kuluneet: 1) T. Aarre, varamies, V. Nylund 2) Y. Kaloniemi, varamies K. Vierto, 3) A. HaZZberg, varamies E. Raunio. SVUL:n liittokokouksessa ovat SHL:n edustajina olleet: varatuom. T. Aarre Lahdesta, tri A. Järvinen Saarijärveltä, johtaja A. Kaskela Helsingistä, lehtori R. Roni Helsingistä, maanviljelijä E. Raunio Virolahdelta ja johtaja L. Kauppila Lahdesta. Edustus muissa järjestöissä. SHL:a on Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS:n) johtokunnass edustanut varat. T. Aarre Lahdesta ja alkaen pääkonsuli Arvo A. Himberg Helsingistä. SHL:a ovat Suomen Olympialaisessa Komiteassa edustaneet varat. T. Aarre ja leht. Y. Kaloniemi. SHL:a on Stadion-säätiössä edustanut varat. T. Aarre. SHL:a ovat Suomen Ladun hallituksessa edustaneet varat. T. Aarre, johto A. Hallberg ja voim.op. T. I. Sorjonen. Jäsenyys muissa järjestöissä. SHL on edelleenkin kuluneena toimikautena ollut jäsenenä Kansainvälisessä Hiihtoliitossa (F.I.S.) ja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa (SVUL). Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varat. T. Aarre tai varapuheenjohtaja, kapt.

11 52 K. Vierto yhdessä sihteerin, lehto Y. Kaloniemen tai kanslistin, neiti Anni Tienheimon kanssa. Titintarkastajat. SHL:n tilintarkastajina ovat toimineet kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja kauppat. kand. Vitjo Oinonen Lahdesta, varamiehenä kauppias J. Järvinen Helsingistä ja pankinjoht. A. Palin Lahdesta. Liiton jäsenmäärä. Toimikauden päättyessä oli SHL:oon hyväksyttyjä seuroja 606, joissa jäseniä yht. 5"0,578. Liiton toimisto. SHL:n toimisto on sijainnut Lahdessa Aleksanterink. 13 :ssa. Toimikauden aikana on liitolle saapunut 822 kirjettä tai lähetystä, lähetettyjen lukumäärän ollessa 787. Toimistoa ovat hoitaneet liiton sihteeri, lehtori Yrjö Kaloniemi ja kanslisti, neiti Anni Tienheimo saakka, josta edelleen yliopp. Aune Salmela. Tavaramerkit. SHL:lla on kuluneena toimivuotena ollut seuraavat tavaramerkkisopimukset: O/Y Skoha A/B:n kanssa Helsingistä "Voitto" - suksisite~stä sekä "Pallas"- ja "Ilves" hiihtokengistä saatu mk 30,000: -, O/Y Urheilutarpeiden kanssa Helsingistä suksista ja sauvoista saatu toimivuosilta ja mk 25,000: -, J. Uusituvan kanssa Jyväskylästä suksista, saatu mk 10,000: -, Urho Laattalan kanssa Sysmästä "Valtti"-suksivoiteesta, saatu mk 2,000: -, SHL:n erikoissuksivoiteesta O/Y Skoha A/B:n'kanssa, saatu 104: 25. SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimus. SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin ja senmukainen yhteistoiminta astui heti voimaan., SHL:n ja TUL:n yhteistoimintasopimus. SHL:n ja TUL:n välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin Sopimus toteutui jo käytännössä ensimmäisten yhteisten SM-kilpailujen muodossa, SHL:n kunniamerkki, Liiton johtokunta päätti kokouksessaan myöntää liiton kunniamerkin n:o 3 Saksan valtakunnan urheilunjohtajalle Hans von Tschammer und Osten'ille. Merkki luovutettiin hänelle Garmisch-Partenkirchenin kilpailujen yhteydessä. SHL:n kunniamerkit. Liiton johtokunta on kuluneen toimivuoden aikana myöntänyt seuraavat ansiomerkit allamainituille SHL:n työsaralla ansioituneille henkilöille: N:o 60. J. S. Edström, Ruotsi N :o 61. Carl Diem, Saksa N:o 62. Gustav Räther, Saksa N:o 63. Veikko Nylund, Kuopio N:o 64. Tauno Aarre, Lahti N:o 65. Arvo Himberg, Helsinki N:o 66. Aksel Hallberg, Helsinki N:o 67. Harry Vainio, Pylkönmäki N:o 68. Juho Särö, Lahti N:o 69. Boris Peso, Helsinki (Viipuri) N:o 70. Olavi Rissanen, Kotka (Viipuri) N:o 71. Ferdinand Särkkä, Kotka N:o 72. Julius Uusitupa, Jyväskylä N:o 73. Emil Lampinen, Porvoo N:o 74. Arno Hohenthal, Helsinki No: 75. Arvo Vartia, Helsinki N:o 76. Toivo Okkola, Helsinki N:o 77. Olli Remes, Rovaniemi N:o 78. Pauli Pitkänen, Sänkimäki N:o 79. Viljo Sipilä, Kotka Mäenlaskun arvostelutuomarit. SHL jakaa mäenlaskun arvostelutuomarit kolmeen luokkaan: kansainvälisiin, kansallisiin ja piirikunnallisiin. Kansainvälisiksi tuomareiksi on kuluneeksi toimi- 53

12 54 vuodeksi hyväksytty SHL:sta johto A. Palamaa, leht. Y. Kaloniemi, johto L. Kauppi, ins. S. Sirola, konsuli V. Nylund ja joht. A. Hallberg sekä SFS:sta L. Steiner, Fiskars, A. Andersson, Vaasa ja A. Stenman, Pännäinen. Toimivuoden aikana on hyväksytty 15 uutta kansallista ja 38 uutta piirikunnallista tuomarikorttia. Kansainväliset tuomarikortit annetaan vuodeksi kerrallaan, kansalliset kolmivuotiskaudeksi (nyt ) ja piirikunnalliset pysyväisiksi. Toimivuoden päättyessä on voimassa olevia rekisteröityjä tuomarikortteja seuraavat määrät: kansainvälisiä 9, kansallisia 325 ja piirikunnallisia 460, yhteensä siis 794 korttia. Yhdistetyn kilpailun merkkisäännöt. Toimivuoden aikana hyväksyttiin yhdistettyä kilpailua varten vastaavanlaiset merkki säännöt kuin hiihtoa ja mäenlaskua varten on jo aikaisemmin ollut voimassa. Näiden sääntöjen perusteella suoritettiin sitten ensimmäiset yhdistetyn kilpailun merkit. Erikoismestariluokan merkki. Toimivuoden aikana hyväksyttiin erikoismestariluokan säännöt, joiden perusteella myönnettiin seuraavat erikoismestariluokan merkit: Hiihto: N:o 1. Veli Saarinen, Virolahden Sampo N:o 2. Väinö Liikkanen, Kymintehtaan Urheiluseura N:o 3. Martti Lappalainen, Pohj-.Karj. Hiihtoseura N:o 4. Sulo Nurmela, Vehkalahden Veikot 'N:o 5. Pekka Niemi, Ounasvaaran Hiihtoseura N:o 6. Pauli Pitkänen, Puijon Hiihtäjät N:o 7. Klaes Karppinen, Iisalmen Visa N:o 8. Kalle Jalkanen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet N:o 9. Jussi Kurik'kala, Kalajoen Junkkarit N:o 10. Pekka Vanninen, Puijon Hiihtäjät N:o 11. Matti Lähde, Kuopion Poliisi-Urheilijat Hiihto-, mäenlasku- ja yhdistetyn kilpailun merkit. Talven kilpailujen perusteella on eri luokkiin hyväksytty seuraavat määrät hiihtäjiä, mäenlaskijoita ja yhdistetyn kilpailun miehiä: H i i h dos s a: Mestariluokkaan 6 (Jussi Kurikkala, Martti Lauronen, Matti Lähde, Pekka Niemi, Eino Olkinuora ja Lauri Silvennoinen), 1 luokkaan 133, II:een 247 ja III:een 757 eli yhteensä 1,143 hiihtäjää. Näiden lisäksi on harrastajaluokkiin hyväksytty yhteensä 956 hiihtäjää. Mä e n 1 a s k u s s a: Mestariluokkaan 4 (Leo Laakso, Lauri Pietikäinen, Niilo Toppila ja Paavo Vierto), I luokkaan 36, II:een 91 ja III:een 108 eli yhteensä 239 mäenlaskijaa. Y h d i s t ety ss ä k i 1 P a i 1 u s s a: Mestariluokkaan 3 (Kalervo Kaplas, Timo Murama ja Pauli ~alonen)~ 1 luokkaan 21, II:een 16 ja III:een 59 eli yhteensa 99 yhdistetyn kilpailun miestä. Hiihtomerkkejä on tilattu ~euraavasti: mestariluokan 2, Len lk:n 0, II lk:n 8 ja III lk:n 9 sekä harrastaj~luokan merkkejä 455 ja erikoisharrastajaluokan 16 ell yhteensä 490 hiihtomerkkiä. Mäenlaskumerkkejä on tilattu seuraavasti: mestariluokan 2, I lk:n 8, II lk:n 11 ja III lk:n 3 eli yhteensä 24 mäenlaskumerkkiä. Tunturikurssimerkkejä on tilattu 2 kpl, SHL:n jäsenmerkkejä 55 kpl. Kurssi-, neuvonta- ja valmennustoiminttl. Toimintakauden aikana on pidetty seuraavat kurssit: 1. Vierumäellä A. Hiihdonneuvojakurssit: , 1, joht. Aaro Eloranta, osanott. 12 B. Hyppymäenlaskuneuvojakurssit: 1. Lahdessa , johto Veli Saarinen, osanotto Mäenlasku: N:o 1 Lauri Valonen, Lahden Hiihtoseura N:o 2 Timo Murama, Ounasvaaran Hiihtoseura N:o 3 Niilo Toppila, Jyväskylän Kisa-Toverit 1. Kolilla 2. Kuopiossa 3. Pallastunturilla, C. Pujottelulaskukurssit: 20-25, 1, johto Ole. Björk 24-28, III, Erkki penttilä 8-14, IV, osanott

13 56 57 D. Hyppymäenlaskun arvostelutuomarikurssit: 4. Sinetässä 2L 1, Alatorniolla 22. 1, 117 L Jyväskylässä 21-23, II, johto Kalle Vierto, osanotto 7 6. Karihaarassa 24. 1, Savonlinnassa 25, 111, Urho Kunttu Veitsiluodolla 25. 1, Vierumäellä 27-31, 111, Osmo Vierto Kemissä 26. 1, Haukiputaalla 28. 1, 16 E. Aktiivihiihtäjien mäenlaskuneuvontakurssit: 10. Oulussa , 700 L Lahdessa IV, johto Veli Saarinen, II. Ruukissa 1-2. II, 67 osanotto 9 F. Valmennustilaisuudet:, Haapavedellä 3-4. II, 344 Lehtimäellä 6-7. II, Töysässä 8. II, Rovaniemellä VIII, neuvo Veli Saarinen, osanotto Seinäj oella II, Kemissä 26. VIII, Jlirvassa 12. II, u " Torniossa 27. VIII, Sukevalla 12, 1, Antti Kukkonen Oulussa 28. VIII, Hyrynsalmella 15. 1, Mäntässä 29. VIII, Ristijärvellä 16, 1, Tampereella 3. IX, Sotkamossa 17. 1, Nokialla 4. IX, Nivalassa 5-6, II, Hyvinkäällä 6. IX, Kalajoella II, Kajaanissa 10. IX, Kälviällä II, Iisalmella 11. IX, Kaustisissa II, Kuopiossa 12. IX, Vetelissä II, Suonenjoella 13. IX, Evijärvellä II, lisvedellä 14. IX, Konnevedellä II, Jyväskylässä 15. IX, Petäjävedellä , Lappeenrannassa 28. IX, Tikkakoskella 7-9. III, Lahdessa 3. X, J yväsky Iässä , Kouvolassa 9. X, Uuraisissa 18. III, Vehkalahdella 10. X, Saarij ärvellä 21. III, Virolahdella 12. X, Kotkassa 20-21, 1, Ensio Pystynen Kohkassa 14. X, Kymin teh taalla , Kymin teh taalla 15. X, Myllykoskella , Mikkelissä 24. X, Savi taipaleella III, Varkaudessa 25. X, Karvilassa , Joensuussa 26. X, Mikkelissä 4. III, Savitaipaleella 4. XI, Suomenniemellä 24. III, Tainionkoskella 5. XI, Alamaalla , Kokkolassa 11. XI, Paimiossa 15. 1, Kaarlo Hottola Seinäjoella 12. XI, Halikossa 16. 1, Turussa 14. XI, Aurassa 17. 1, Valkeakoskella 12. XII, Turussa , Helsingissä 20. XII Mynämäellä 20. 1, Lahdessa XII, Laitilassa 21. 1, Nokialla , 664 G. Hiihdonneuvontapäivät: 48. Jokioisilla , Nokialla 1-3. II, Kiikassa 5. II, Outokummulla , neuvo M. Lappalainen, os.ott Kauvatsalla 6. II, Nunnanlahdella , Harjavallassa 7. II, Rovaniemellä 20. 1, Porissa 8-9. II, 120

14 Kankaanpäässä 10. II, 55. Parkanossa II 56. Ryttylässä 9. 1, Viljo " Nieminen " 57. Hausjärvellä 10. 1, 58. Riihimäellä 12. 1, 59. Tervakoskella 13. 1, 60. Jokelassa 14. 1, 61. Järvenpäässä 15. 1, 62. Raalassa 16. 1, 63. Selkissä 17. 1, 64. Vihdissä 18. 1, 65. Lahdessa 20. 1,.66. Miekkiössä 2I. 1, 67. Orimattilassa 22. 1, 68. Kalliolassa 24. 1, 69 Asikkalassa 25. 1, 70. V iitailassa , 71. Laitialassa 29. 1, 72. Tennilässä 30. 1, 73. Tapanilassa 2-3. II, 74. Oulunkylässä 4. II, 75. Helsingissä 5. II, H. Hyppymäenla.skuneuvontapäivät: 1. Jyväskylässä , neuvo P aavo Vierto, osanotto 2. Kajaanissa , Osmo Vierto 3. Sotkamossa , 4. Rovaniemellä , 5. J okkovaarassa , 6. Sinetässä , 7. Joensuussa 1-2. II, 8. Nurmeksessa 2-4. II, 9. Mikkelissä 7-9. II, 10. ParkumäeIlä II, II. Rantasalmella II, 12. Jyväskylässä II, 13. Saarij ärvellä III, 14. Soinissa III, 15. Vierumäellä III, 16. Karstulassa 2-6. IH, I. Pujottelula.skuneuvontapäivät: 1. Siilinj ärvellä , n euvo Erkki Penttilä, os.ott. 2. Lapinlahdella , 3. Nilsiässä , 4. Kuopiossa 9-1I. 1, 5. Kajaanissa I, 6. Sotkamossa , , ; Kaltimossa 17. 1, Joensuussa , Lahdessa II, Lemillä 5-6. III, Imatralla 7-8. III, Hyvinkäällä UI, Helsingissä 11. III, Nokialla III, Konnevedellä IIr, Mikkelissä III, Sa vonlinnassa III, Kolosjoella 2-5. IV, 32 Yhteenveto toimivuonna pidetyistä kursseista ja neuvontatilaisuuksista muodostuu seuraavaksi: Hiihdonneuvojakursseja , 1 osanottajia 20 Hyppymäenlaskuneuvojakursseja Puj ottelulaskukurssej a Hyppymäenlaskun arvostelutuomarikursseja ,..., Aktiivihiihtäjien mäenlaskuneuvontakursseja......,.,.., _., Valmennustilaisuuksia... '" 35 1,917 Hiihdonneuvontapäiviä ,815 Hyppymäenlaskuneuvontapäiviä... ' Pujottelulaskuneuvontapäiviä..,...,., ,046 Yhteensä 189 osanottajia 10,329 Kotimainen kilpai:utoiminta. a) Kansalliset ja kansainväliset kilpailut: Toimikauden aikana on SHL:n myöntämällä luvalla toimeenpantu 34 kansallista, 2 kansainvälistä, 2 pohjoismaista ja 2 SM-kilpailua, yhteensä siis 40 kilpailua. Näiden lisäksi on piirijohtokuntien luvalla toimeenpantu piirien mestaruuskilpailut ja runsaasti muita piirikunnallisia kilpailuja. Pohjoismaiset Kolosjoen Kisat toimeenpantiin 16/ Kolosjoella ja osallistui niihin ruotsalaisia kilpailijoita. Voittajat olivat: 18 km: Jussi Kurikkala, Kalajoen Junkkarit, 1.12,22, 30 km : Jussi Kurikkala, Kalajoen Junkkarit, 2.11,01, syöksymäen lasku; Erkki Penttilä, 59

15 60 Puijon Hiihtäjät, 2.25,0, pujottelulasku: Viljo Koponen, Puijon Hiihtäjät, 1.07,8. Pohjoismaiset kilpailut toimeenpantiin 29-30/ Alatornion Sk:n Urheilijain ja Kuusiluodon Yrityksen järjestäminä ja osallistui niihin ruotsalaisia kilpailijoita. Mäenlaskun voitti R. Nurminen, Lahden Hiihtoseura, 148,5 pisteellä ja yhdistetyn kilpailun J. Niemelä, Karihaaran Karu, 289,0 pisteellä. Kansainväliset Salpausselän hiihdot pidettiin Lahdessa maaliskuun 1 ja 2 p:nä. Ulkomaalaisia osanottajia oli näissä kilpailuissa Ruotsista ja Saksasta. Voittajat olivat: 50 km: Matti Lähde, Kuopion Poliisi-Urheilijat, 3.59,29, 18 km: A. Dahlqvist, Ruotsi, 1.07,11, mäenlasku: L. Laakso, Lahden Hiihtoseura, 226,6 pist., yhdistetty kilpailu: G. Berauer, Saksa, 431,1 pisto Ounasvaaran talvikisat toimeenpantiin ja osallistui niihin kilpailijoita Ruotsista. Voittajat olivat: 50 km: Pekka Niemi, Ounasvaaran Hiihtoseura, 3.42,17, 17 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 1.06,12, mäenlasku: Niilo Toppila, Jyväskylän Kisa-Toverit, 223,3 pist., yhdistetty kilpailu: Timo Murama, Ounasvaaran Hiihtoseura, 432,5 pist. b) Suomen mestaruuskilpailut järjfsti Puijon Hiihtäjät Kuopiossa /3-41. Mestaruudet jakaantuivat seuraavasti: 1) 50 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 3.03,27. 2) 18 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 1.08,24. 3) 18 km v.: Veikko Turunen, Iisalmen Visa, 1.12,14. 4) 18 km yli 35 v.: V. Sipilä, Hallan Visa, 1.15,35. ~ 5) 3X 10 km viestinhiihto: Iisalmen Visa, 2.10,42 (V. Turunen, V. Ruotsalainen, K. Karppinen). 6) Mäenlasku: L. Pietikäinen, Puijon Hiihtäjät, 216,1 pisto 7) Mäenlasku: yli 35 v.: H. Holm, -Kotkan Hiihtoseura, 202,1 pist. 8) Yhdistetty kilpailu: K. Kaplas, Kouvolan Hiihtoseura, 439,6 pisto 9) 5 km naisille: A. Nopanen, Vehkalahden Veikot 25,10, Syöksy- ja pujotteluhiihdon Suomen mestaruuskilpailut toimeenpantiin Kuopiossa Puijon Hiihtäjien järjestäminä. Syöksyhiihdon mestaruuden voitti V. Hyyppä, Helsingin Toverit, 1.30,0, ja pujotteluhiihdon Erkki Penttilä, Puijon Hiihtäjät, 1.47,2. Yleinen hiihtopäivä. Yleistä hiihtopäivää vietettiin maassa laskiaissunnuntaina helmikuun 23 p:nä kilpailujen, retkien ja iltamien muodossa. Sen johdosta julkaistiin maamme sanomalehdistössä myös kehoitus yleisen hiihtopäivän viettämiseksi. Ulkomainen kilpailu- y.m. toiminta. Huomattavimmat niistä ulkomaisista kilpailuista, joihin hiihtäjämme ja mäenlaskijamme osallistuivat kuluneen toimivuoden aikana, olivat MM-kilpailut Cortina d' Ampezzossa 1-10/2. Suomalaiset sijoittuivat seuraavasti: 18 km: 2) J. Kurikkala, 1.05,25, ;;) L. Silvennoinen, 1.08,13, 5) V. Forsell, 1.08, km: 1) J. Kurikkala, 3.36,35, 7) Martti Lauronen, 3.49,10, 8) Kalle Jalkanen, 3.51,03, 15) Pekka Vanninen, 4.08,21. 4X 10 km viestinhiihto: 1) Suomi, ,7 (M. Lauronen, J. Kurikkala, L. Silvennoinen, E. Olkinuora). Mäenlasku: 1) Paavo Vierto, 221,5 pist, 2) Leo Laakso, 220,5 pist, 7) Niilo Toppila, 214,7 pist, 15) Timo Murama, 207,4 pist, 21) Niilo Nikunen, 192,6 pisto Yhdistetty kilpailu: 2) P. Salonen, 414,8 pist, 4) K. Kaplas, 392,4 pist, 5) T. Murama, 391,6 pist, 10) N. Nikunen, 387,6 pist. Garmisch-Partenkirchenin kilpailuissa Saksassa 14-23/2-41 oli suomalaisten sijoitus seuraava: 18 km: 1) E. Olkinuora, 1.00,09, 3) M. Lauronen, 1.00,17, 61

16 62 4) L. Silvennoinen, 1.01,25, 13) K. Jalkanen, 1.02,38, 15) O. Alakulppi, 1.03,29. 4X 10 km viestinhiihto: 1) Suomi, 2.17,55 (Lauronen, Silvennoinen, Forssell, Olkinuora). Mäenlasku: 2) T. Murama, 220,4 pist., 5) N. Toppila, 212,2 pist, 6) L. Laakso, 211,9 pisto Yhdistetty kilpailu: 4) N. Nikunen, 419,3 pist, 5) T. Murama, 411,5 pist., 6) E. Mäkinen, 396,9 pist, 7) P. Salonen, 388,6 pisto Suomalaiset ovat kilpailleet myös Ruotsissa ja osallistuneet m.m. seuraaviin kilpailuihin, sijoittuen: Ö s t e r sun d i s s a km: 1) M. Karvo, 1.09,59, 30 km: 7) M. Karvo, 2.14,48. Bo den i s s a 22,2, 15 km: 7) V. Hänninen, 1.12,53, 10) A. Hänninen, 1.13,43, 44 km: 2) Pekka Niemi, 2.33,3,3) S. Hänninen, 3.33,43, mäenlasku: 1) L. Pietikäinen, 17,775 pist., yhd. kilpailu: 1) Aarne Valkama, pist. A r v i kas s a Mäenlasku: 1) L. Valonen, 18,100 pisto 2) Kauko Lehtinen, 18,025 pist. T u k hoi m a s s a Mäenlasku: 1) L. Valonen, 74,8 pist., 3) K. Lehtinen, 72,6 pist., yhd. kilpailu: 4) L. Valonen, 33,368 pisto M idä 1 v a-k i 1 p a i 1 ui s s a km: 2) K. Jalkanen, 2.08,45, 50 km: 5) K. Jalkanen, 3.43,43. Örn s k ö 1 d s v iki s s ä 22-23/3. 25 km: 1) M. Lähde, 1.36,55, mäenlasku: 2) Taito Toivonen, 18,542 pist., 4) Paavo Vierto, 18,150 pist., 7) Lippo Lemmetyinen, 17,558 pist. K i r u n a s s a 23/3. 30 km: 1) M. Lauronen, 1.54,16. S 0 11 e f t e å s s a 25/3. 30 km: 1) M. Lähde, 1.46,59, 4) A. Rantalahti, 1.50,28. P aja 1 a s s a 30/3. 30 km: 1) M. Lauronen, 1.41,11, 2) S. Rytky, 1.42,18, 3) N. Soininen, 1.43,42. No r s j ö s s ä 30/3. 30 km: P. Niemi, 1.56,52. SaI s åke r i s s a 30/3. 30 km: A. Rantalahii, 2.03,20, M. Lähde osallistui myös. kilpailuihin, mutta keskeytti. f Kramforsissa 30/3. Mäenlasku: 1) P. Vierto, 18,467 pist, 4) L. Lemmetyinen, 18,258 pist., 6) T. Toivonen, 17,358 pisto Valmentaja Väinö Sares on toiminut koko kuluneen hiihtotalven ajan hiihtovalmentajana Italiassa. F.I.S:n johtokunnan kokoukset. Kansainvälisen Hiihtoliiton (F.I.S:n) johtokunnan kokoukseen Cortinassa osallistui varat. T. Aarre sekä samassa yhteydessä pidettyyn kansainvälisee.n hiihtokokoukseen hänen lisäkseen pääkonsuli Arvo A. Himberg. F.I.S:n johtokunnan kokoukseen Tukholmassa osallistui pääkonsuli Arvo A. Himberg, joka samalla valittiin johtokunnan jäseneksi kuolleen varat. T. Aarteen tilalle. Liiton vuosikokous. SHL:n vuosikokous pidettiin Lahdessa. Kokouksessa oli edustettuna 14 liiton jäsenseuraa ja sen puheenjohtajana toimi prokuristi A. Pöyry Lahdesta ja sihteerinä lehtori Y. Kal:Jniemi. 1) Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus. 2) Valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi toimivuodeksi varat. T. Aarre Lahdesta sekä johtokunnan jäseniksi kahdeksi seuraavaksi toimivuodeksi erovuoroiset lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta, konsuli Veikko Nylund, Kuopiosta, johtaja Aksel Hallberg Helsingistä ja kapteeni Lauri Heikkinen Kajaanista. 3) Hyväksyttiin seuraavan vuoden talousarvio, joka päättyi mk 265,000: -. 4) Valittiin edustajiksi SVUL:n liittohallitukseen varat. T. Aarre, varalle konsuli V. Nylund, lehtori Y. Kaloniemi, varalle kapt. K. Vierto, ja joht. A. Hallberg, varalle maanvilj. E. Raunio. 63

17 5) Valittiin edustajiksi SVUL:n liittokokoukshn varat. T. Aarre Lahdesta, tohtori A. Järvinen Saarijärveltä, johtaja A. Kaskela Helsingistä, maanvilj. E. Raunio Virolahdelta, lehtori R. Roni Helsingistä ja johtaja L. Kauppi Lahdesta. 6) Valittiin liiton tilintarkastajiksikamreeri S. Järvinen Helsingistä, kauppat. kand. V. Oinonen Lahdesta, varalle kauppias J. Järvinen Helsingistä ja pankinjoht. A. Palin Lahdesta. 7) Hyväksyttiin SHL:n kilpailujen järjestämistä koskevien erikoissääntöjen 9 :n verotus asteikon ylimmäksi prosentiksi 30 % aikaisemman 40 % :n asemasta. 8) Hyväksyttiin johtokunnan ehdotus erikoismestariluokan sekä yhdistetyn kilpailun merkin säännöiksi. 9) Vahvistettiin Työväen Urheiluliiton kanssa tehty yhteistoiminta sopimus. Puolustussotamme. Kesäkuussa 1941 joutuivat suomalaiset hiihtäjät ja mäenlaskijat asepalvelukseen maamme rajoja suojaamaan. He ovat täyttäneet kunnialla heille uskotun isänmaallisen tehtävän ja heidän uhrinsa isänmaan onnellisen tulevaisuuden puolesta on ollut suuri. Vuoden 1941 aikana ovat seuraavat tunnetut hiihtäjät ja mäenlaskijat saavuttaneet sankarikuoleman: Kalle Jalkanen, Erkki Alaruokanen, Matti Kittilä, Martti Lappalainen, Pauli Pitkänen, Eino Olki nuora, Erkki Kinnunen, Olli Launiainen, Niilo Toppila ja Paavo Vierto. Sota on siis vaatinut Suomen Hiihtoliitolta raskaat uhrit. Monet sen kaikkein parhaimmista edustuskilpailijoista ovat nyt siirtyneet ajasta iäisyyteen. Heidän tekonsa niin rauhan kilpakentillä kuin sodan taistelutanterilla säilykööt meille velvoittavana ja valoisana muistona. SUOMEN HIIHTOLIITON 'T 1 L 1 N PÄÄ T Ö S V

18 Suomen Hiihtoliiton tilinpäätös De be t An K ulunkitili: Konttoritarpeet Palkat :.... Vuokra, vesi. sähkö ja siivous Osuus SVUL:n palkkauskuluihin Merkkiluonnokset Vakuutukset Avustuksia urheilijoille Jäsenrnaksu Palkanpidätyk,iä Sekalaista Voi t t 0- ja : : : : : - 875: : : : : : 90 " Posti-, pub elin- ja. sähkekulujen tili: Postikulut : 05 Puhelinkulut : 20 Sähkekulut : : 05 JI Kurssi- ja neuvontakulujen tili:... "'--c...::.. Valmentajain palkat ja p ä ivärahat Neuvojain matkat neuvottelukokoukset Mäenlaskun neuvojakurssi Kolin leirin matkakustannukset Hiihdonneuvojakurssit Tunturihiihtokurssi PUjottelu- ja mäenlaskuk " Yleiskuluja " KilJ)ailujen tili: Cortinan kilpailut Hiihdon katsastuskilp Muut '" " Kokous- ja matkakulujen tili : Johtokunnan kokoukset Vuosikokous Muut : - '38.816: : : : : : : : : : : : : : : : : 75.. Edustuskulujen t ili : 50.. Kaluston poisto 30 % : 65 D e b e t mk : 95 Ta se An Kassatili : 20.. Pankkitili: P.Y.P. shekkitili : 10 K.O.P : 85 P.Y.P. talletustili : 40 K.O.P : 85 H.O.P : 61 L.S.P : 10 L.S.P : 80 L.S.P : : 26 " Postisiirtotili SVUL:n tili (tilisaatava ) ,. Tavaratili KalustotIli : : : : 15 mk : 46 t a p p i 0 t i Z i. Per Tavaratili: (myyntivoitto) ri Julkaisu- ja. mainostili Kilpa ilujen tili: Kilpailuveroista : 75 " luvista : - Kredit 6.299: : - Sekalaisista , : : 25 II Tavaramerkkitili : 10 MM-postimerkkitili : 30 Korkotili: Talletuksista : 86 Määrärahatililtä : - Lainasta : : 86 1I1äärärahatili V Olymp.kisojen tili Puhdas tappio t i Z i. mk : 95 K l'edit Per Toimintarahastotiii : " P ääomatili: Edellisenä tilikautena : 40 Tappio : : 46 mk : 46

19 Liiton jäsenistö. Toimintakauden päättyessä oli liitossa yhteensä 234 jäsenseuraa, joissa yhteensä 12,447 jäsentä. Liiton jäsenyys eri urheilujärjestöissä. Suomen Painiliitto v Liittojohtokunta. Liiton puheenjohtajana on toiminut vuosikokouksen valitsemana kapteeni V. J. Penttala Kouvolasta sekä johtokunnan jäseninä tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja L. Säilä Tampereelta, varastopäällikkö Y. Vartio Lapualta, lautatarhanpäällikkö H. Jaos Porista, palomestari E. Wecksten Hallasta, rakennusmestari M. Länsipuro Lahdesta, johtaja V. Ikonen ja ylikonstaapeli K. Pihlajamäki Helsingistä. Liiton varapuheenjohtajana on toiminut tarkastaja A. Haavisto ilmajoelta sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liiton työvaliokunnan ovat muodostaneet johtaja V. Ikonen puheenjohtajana Ja jäseninä: tarkastaja A. Haavisto, ylikonstaapeli K. Pihlajamäki, L. Anttila ja johtaja Osk. Rikkilä. Lyhyen toimintakauden aikana ehti liittojohtokunta pitää vain 3 ja työvaliokunta samoin 3 kokousta. Edellisissä laadittiin 88 ja jälkimmäisissä 49 pöytäkirjapykälää. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala tai liiton varapuheenjohtaja, tarkastaja A. Haavisto yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri 1. Sinisalon tai johtokunnan jäsenen, johtaja V. Ikosen kanssa. Liitto on edelleenkin jäsenenä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa ja Kansainvälisessä Painiliitossa (International Amateur Wresting Federation). Liiton edustus SVUL:n Ziittokokouksissa. Liiton edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat v olleet liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala, lautatarhanpäällikkö H. Jaos, tarkastaja A. Haavisto, rakennusmestari M. Länsipuro ja palomestari E. Wecksten. Liiton edustus SVUL:n liittohazzituksessa. Liittoa ovat v edustaneet SVUL:n liittohallituksessa: kapteeni V. J. Penttala, varastopäällikkö Y. Vartio ja johtaja V. Ikonen sekä heidän henkilökohtaisina varamiehinään tarkastaja A. Haavisto, palomestari E. Wecksten ja johtaja Osk. Rikkilä. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajina Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa ovat olleet liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala ja johtaja V. Mattinen. Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustajana Stadion-säätiössä on ollut johtaja V. Ikonen. Edustus Kansainvälisessä Painiliitossa. Liittoa on edustanut Kansainvälisessä Painiliitossa (la WF) fil. maisteri W. Smeds, joka on edelleenkin ollut mainitun kansainvälisen järjestön presidentti.

20 Edustus SPL--TUL yhteistoimintakomiteoissa. Suomen Painiliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintasopimuksien edellyttämissä yhteistoimintakomiteoissa ovat liittoa edustaneet: Yhteistoiminta komiteassa: kapteeni J. V. Penttala, johtaja V. Ikonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo sekä varalla ylikonstaapeli K. Pihlajamäki. Edustuspainin valintakomiteassa: kapteeni V. J. Penttala, valmentaja A. Reini ja varalla tarkastaja V. Haavisto ja johtaja V. Ikonen. Liiton yleiset kokoukset. Sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista johtuen ei liiton yleisiä kokouksia pidetty toimintakauden aikana. Kilpailutoiminta. A. Kreikkalais-roomalainen paini. Suomen mestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa painissa suoritettiin kahdella paikkakunnalla seuraavasti: 1) Railassa RaIlan Visan ja Popinniemen Ponnistuksen (TUL) yhteisesti järjestämänä 1-2/ sarjat alle 56, 66 ja 79 kg. sekä 2) Isossakyrössä Kyrön Voiman ja Isonkyrön Voiton (TUL) yhteisesti järjestämänä 1-2/ sarjat alle 61, 72, 87 ja yli 87 kg. Mestaruuden voittivat allamainitut: kärpässarja: K. KiisseJi, Lahden Ahkera; höyhensarja: K. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat; kevytsarja: L. Koskela, Lapuan Virkiä; välisarja: J. Kinnunen, Helsingin Atleettiklubi; keskisarja: T. Tamminen, TUL; raskas keskisarja: V. Lindqvist, TUL; raskas sarja: V. Peräkorpi, Ilmajoen Kisailijat. Juniorimestaruuskilpailuja ei toimivuonna pidetty. Kreikkalais-roomalaisen SM-kilpailuissa kilpailtavana olevan johtaja Osk. Rikkiiän lahjoittaman seurojenvälisen kiertopalkinnon voitti Lapuan Virkiä, joka tällä kolmannella voitollaan sai sen lopullisesti omakseen. Kuljetusliike Nopean lahjoittaman n.s. Yhtenäisyysmaljan sai SPL vuodeksi haltuunsa, saavutettuaan SMkilpailuissa 31 pistettä, TUL:n 11 pistettä vastaan. B. V a p a a p a i n i. Suomen mestaruuskilpailuja yllämainitussa lajissa ei wdan syttymisen johdosta kuluneena vuonna pidetty. Maaottelut. S a k s a-s u 0 m i k r e i k kai a i s-r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i s s a. Saksan ja Suomen välinen painimaaottelu suoritettiin Niirnbergissä 23/ ja voitti sen Saksa pistemäärin 5-2. Maaottelun ottelut päättyivät seuraavasti: sarja alle 56 kg: K. K iisseli-a. Milller 3-0; 61 " K. Pihlajamäki-;-F. Schmitz 1-2; 66 " L. Koskela-H. Nettesham 0-3; 72 " T. Lempinen-F. Schäfer 0-4,45; 79 " T. Tamminen-L. Schweikert 0-3; " 87 " P. Mellavuo-W. Seelenbinder 2-1; yli 87 " V. Peräkorpi- K. Hornfischer 0-1,45. Muu kilpailutoiminta. Kuluneen toimikauden aikana järjestettiin seuraavat määrät eri kilpailuja: kansainvälisiä 2, kansallisia 18, kaupunkiotteluja 1, piiriotteluja 1 ja seuraotteluja 6. Neuvontatoiminta. Liiton valmentaja A. Reini suoritti neuvonta toimintaa eri puolilla maata 1/1-30/ välisen ajan. Liiton ja hänen välisen toimisopimuksen päätyttyä, ei liitto taloudellisista vaikeuksista johtuen voinut enää sopimusta uudistaa: ja joutui Reini siten lopettamaan työskentelynsä painivalmentajana viimemainittuna päivänä.

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin: 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v. 1934 HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTA VUODELTA 1970 I.. Suomen Olympiayhdistys r.y. v' ~, ~ J j Wb~ lu; "'+-a; IvclM.t; ~ V",. K E R TOM U S ~ 0 1 MlN T A V U 0 DEL T A 197 0 Suomen Olympiayhdistys r.y~ S 1 S Ä L T Ö 1 TIEISKATSAUS

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki

SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967. Helsinki " SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS r.y. Helsinki HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1967 Lähestyvien kisojen vuoksi on toiminta kertomusvuonna tähdännyt valmennuksen tehostamiseen. Valmennettavien lukumäärää

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan:

Juniorernas verksamhetstävling. * Distriktet hade endast två representanter. Tävlingen distrikten emellan: . 39. M. Vartiainen JuPS, Joensuu... (9,2-64-240-29,1-63) 40. O. Fast PKärpät, Satakunda... (8,3-35- 15-27,5-75) 41. R. Ikonen JoKu, Saimen... (8,7-135- 27,2-71) 42. E. Hara JuPS, Joensuu... (8,0-130-

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976

SE =10 miqardia. SäästöP.ankki Suomen Suurin. talletusten Suomen Ennätyksen: Säästöpankki teki. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 vuosikertomus 1975 'U r URHEILUKIR..J STO Säästöpankki teki talletusten Suomen Ennätyksen: SE =10 miqardia Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1976 Muita yli!yksiä: OP 8 miljardia KOP 6 miljardia

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot