Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa"

Transkriptio

1 Osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen Pirkanmaan kunnissa Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittäminen -hankkeen loppuraportti Krista Huhta-aho TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ

2 Pirkanmaan liitto 2012 Julkaisu B 116 ISBN ISSN X Kansikuva Zsolt Nyulaszi Taitto Nalle Ritvola, Osakeyhtiö Nallellaan Painos 200 kpl Paino Kopijyvä Oy, Tampere 2

3 Sisällys 1. Johdanto Osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen merkitys kuntatyössä Selvityksen edustavuus, aineistot ja tavoitteet 4 2. Osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen yleiskuva hankkeen osallistujakunnissa 6 3. Strategiat ja suunnitelmat 7 4. Osaamisen kehittämisen toteutus, muodot ja menetelmät Koulutus ja omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen Perehdytys ja hiljaisen tiedon siirto Kehityskeskustelut Osaamiskartoitukset Työkierto ja sisäiset siirrot Työssäoppiminen ja harjoittelijayhteistyö Työnohjaus Mentorointi Kouluttajana toimiminen Urasuunnittelu Osaamisen ennakointi ja varmistaminen Osaamisen ennakoinnin ja arvioinnin keinot Työntekijöiden saatavuus Rekrytointien toteutus Osaamisen varmistaminen ja riittävyys tulevaisuudessa Kustannukset ja resurssit Esimies osaamisen kehittäjänä, ennakoijana ja varmistajana Esimiesten osaamisen johtamisen taidot Esimieskoulutukset ja esimiesten toiveet Kohti systemaattista osaamisen kehittämistä, ennakointia ja varmistamista 24 Projektiryhmä ja haastattelut 26 Lähteitä ja lisätietoja 27 3

4 1. Johdanto 1.1. Osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen merkitys kuntatyössä Kuntasektori on parhaillaan suurten inhimilliseen pääomaan liittyvien haasteiden edessä. Rakennemuutokset, toimintaympäristöjen kehittyminen, henkilöstön eläköityminen, niukkenevat resurssit, väestön keskittyminen kasvukeskuksiin sekä lisääntyvä kilpailu osaavasta työvoimasta ovat asioita, jotka koskettavat kuntia laajasti nyt ja erityisesti lähivuosina. Osaamisen johtamisen merkitys korostuu henkilöstöjohtamisessa nykypäivänä yhä enemmän. Laajan henkilöstön kehittämisen käsitteen rinnalle on syntynyt erilaisia osaamisen johtamiseen linkittyviä käsitteitä, jotka kuvaavat tarkemmin työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä toimia. Osaamisen kehittämisellä, ennakoinnilla ja varmistamisella kuvataan niitä työhön liittyviin osaamisiin tai työyhteisön uusiutumiskykyyn liittyviä toimenpiteitä, joiden kautta pyritään varmistamaan nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeiden täyttyminen. Osaamisen johtaminen ei ole uusi asia, mutta siihen tulisi kohdistaa enemmän huomiota käytännön toimenpiteiden tasolla. Strateginen osaamisen kehittäminen, ennakointi ja varmistaminen ovat avainasemassa muutoksista selviytymiseksi. Systemaattisen ja strategiaan sidotun osaamisen johtamisen kautta voidaan lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja työhön sitoutumista, jotka ovat tärkeitä tekijöitä kiristyvässä kilpailussa osaavista ammattilaisista. Osaamisen ennakoinnille ja varmistamiselle on nähtävissä selkeä tarve myös lähivuosien suurten eläköitymisten vuoksi. Pirkanmaan kuntien henkilöstöstä keskimäärin reilut 60 % siirtyy eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä (Halmeenmäki 2009). Nyt ajankohtaisia olevat haasteet edellyttävät laajaa osaamiseen keskittymistä ja osaamisen merkityksellisyyden ymmärtämistä kuntasektorilla. Osaamisen kehittämisen kautta kunnat paitsi turvaavat työntekijöiden ammattitaitoa, myös hallitsevat ja ohjaavat muutosta, rakentavat kilpailuetuja sekä haluamaansa tulevaisuutta ja mielekkäitä työuria. Kustannustehokkuuden ja toiminnan laadukkuuden näkökulmasta monipuolinen osaamisen hyödyntäminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa niin yksilö- kuin yksikkötasolla Selvityksen edustavuus, aineistot ja tavoitteet Osaamisen johtamisesta on tehty kuntasektorilla viime vuosina erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Tämä Pirkanmaan kuntien henkilöstön kehittäminen -hankkeen loppuraportti on keskittynyt kuvaamaan maakunnan kuntien osaamisen kehittämiseen, ennakointiin ja turvaamiseen liittyviä käytänteitä ja tarpeita. Hankkeeseen ovat osallistuneet kaikki Pirkanmaan kunnat Tamperetta lukuun ottamatta. Raportti kuvaa Pirkanmaan kuntien osaamisen kehittämiseen, ennakointiin ja turvaamiseen liittyviä käytänteitä ja tarpeita. Hankkeen tausta-aineistot koostuvat kuntien henkilöstön kehittämisestä vastaavien henkilöiden haastatteluista, esimieskyselyvastauksista sekä kuntien henkilöstökertomuksista. Haastattelut toteutettiin huhti-kesäkuussa 2012 Punkalaidun pois lukien kaikissa hankkeeseen osallistuneissa kunnissa (yhteensä 20 haastattelua). Haastatteluissa kerättiin tietoa mm. kuntakohtaisista linjauksista, käytänteistä ja tarpeista osaamisen kehittämisessä, ennakoinnissa ja varmistamisessa. Haastattelujen lisäksi haastatelluille kuntien yhteyshenkilöille ja heidän osoittamilleen henkilöstön kehittämistyöhön osallistuville esimiehille lähetettiin sähköinen kysely kesäkuussa Kyselyn näkökulma oli yksikkö- ja esimiestason käytänteissä ja tarpeissa. Vastaukset saatiin kaiken kaikkiaan 173 esimieheltä (vastausprosentti 41,8 %). Haastattelujen ja kyselyvastausten lisäksi aineistona on hyödynnetty kuntien henkilöstökertomuksia. Raportissa tuloksia käsitellään pääosin yhteen vetäen, ei niinkään kunta kerrallaan. 4

5 Fakta Tausta-aineistot: 20 haastattelua esimieskysely: 173 vastausta (vastausprosentti 41,8 %) kuntien henkilöstökertomukset Hankkeen tavoitteena on ollut kerätä ja ennen kaikkea jakaa hyviä toimintatapoja (best practices) kuntien välillä. Toimiviksi havaitut mallit on koottu tähän raporttiin aihealueittain niin, että ideat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jatkosovellettavissa. Kappaleiden yhteydessä esitettävät hyvät käytänteet ovat esimerkkejä kuntien ratkaisuista kyseiseen aiheeseen liittyen. Hyvien käytänteiden yhteydessä on mainittu kunta tai kunnat, mikäli toimintatapa on tullut aineistoissa esiin kyseisen kunnan kohdalla. Samat mallit voivat siis olla käytössä useammassakin kunnassa, kuin mitä tässä raportissa tuodaan esiin. Hankkeen projektiryhmän toiveena on, että raporttia voidaan hyödyntää mietittäessä omaan kuntaan tai työyksikköön soveltuvia käytänteitä ja malleja. Mallit ovat harvemmin siirrettävissä sellaisenaan kunnasta toiseen, mutta ne voivat toimia pohjana tai ajatuksen herättäjänä oman toimintatavan käynnistämisessä tai muokkaamisessa. Samalla voi syntyä täysin uusia, tulevaisuuden tarpeita entistä paremmin tukevia käytänteitä (next practices). Julkaisu sopii hyödynnettäväksi myös Pirkanmaan ulkopuolisissa kunnissa. Raportti etenee luoden yleiskuvaa Pirkanmaan kuntien henkilöstön osaamisen kehittämisestä, ennakoinnista ja turvaamista sekä näihin liittyvistä strategioista ja suunnitelmista. Osaamisen kehittämisen sekä ennakoinnin ja varmistamisen toteutusta ja malleja avataan tarkemmin luvuissa 4 ja 5. Hyvät käytänteet esitellään pääosin näiden lukujen yhteydessä. Luvussa 6 käsitellään kehittämiskustannuksia ja -resursseja. Luku 7 pitää sisällään esimiesten osaamisen johtamistaitojen ja toiveiden läpikäynnin. Raportin viimeisessä kappaleessa tuodaan kootusti esiin keinoja, joiden kautta voidaan jatkossa tavoittaa onnistumisia osaamisen johtamisessa. Raportissa esitettävät kuvaajat on koottu esimieskyselyn vastauksista. 5

6 2. Osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen yleiskuva hankkeen osallistujakunnissa Pirkanmaan kunnat ovat eri vaiheissa osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen toimintatapojen soveltamisessa. Toimivia käytänteitä löytyy sekä pienistä että isoista kunnista, eikä kuntakoko näyttäisi aineistojen perusteella olevan merkitsevä tekijä osaamisen johtamisen onnistumisten kannalta. Esimieskyselyn mukaan henkilöstön osaamisen kehittämistä pidetään erittäin merkityksellisenä. Asteikolla yhdestä viiteen (1 = täysin merkityksetöntä, 5 = erittäin merkityksellistä) esimiehet arvioivat osaamisen kehittämisen merkityksen olevan heidän yksiköissään keskimäärin 4,6. Pirkanmaan kuntien henkilöstöhallinnot ovat tiukasti mitoitettuja. Hieman yli puolet (11/20) haastatelluista kuntien yhteyshenkilöistä hoitaa henkilöstöasioita muiden tehtävien (mm. talous ja hallinto) rinnalla tai oman toimensa ohella. Suurimmilla kunnilla ja kaupungeilla on pääsääntöisesti yksi tai kaksi kokopäiväistä henkilöstöhallinnon tekijää, jotka työskentelevät myös henkilöstön kehittämisasioiden parissa. Haastateltujen mukaan henkilöstöhallinnossa ei ole riittävästi aikaa ja resursseja henkilöstön kehittämistoimien työstämiseen, sillä mm. erilaisten kuntaorganisaatioihin liittyvien muutosten hallinnollinen läpivienti sekä kiristyvä kuntatalous rajaavat mahdollisuuksia. Henkilöstön kehittämisen osalta hallinnon vastuulla on useimmiten enintään koko kunnan työntekijöitä koskevien yleislinjausten, suunnitelmien ja ohjeiden laatiminen. Käytännön tasolla esimiehet ja yksiköiden johtajat hoitavat suurimman osan kehittämistyöstä myös osaamisen johtamisen näkökulmasta. Haastattelujen mukaan osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen mallien yksisuuntainen vieminen henkilöstöhallinnosta yksiköihin koetaan hankalaksi. Parempaa sitoutumista ja tuloksellisuutta kehittämishankkeisiin on saatu osallistamalla yksiköitä ja esimiehiä jo suunnitteluvaiheessa hankkeen ideointiin. Henkilöstöhallinnon jalkautuminen ja vuoropuhelu eri toimijoiden välillä ovatkin merkityksellisiä tekijöitä osaamisen johtamisen kokonaisprosessin onnistumisen kannalta. Kehittämistyötä on helpompi toteuttaa, kun kuntajohto on sitoutunut siihen ja ymmärtää sen merkityksen myös resursoinnin näkökulmasta. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että esimiesten motivointiin panostetaan, sillä he ovat kehittämisessä avainasemassa. Aineistojen mukaan parhaillaan käynnissä oleva kuntarakenneuudistus koetaan osaamisen johtamisen osalta haasteelliseksi etenkin pienemmissä kunnissa. Osa haastatelluista tuo esiin, että tietämättömyys oman kunnan kohtalosta vaikuttaa kehittämisinnokkuuteen. Jotkut mainitsivat olennaiseksi haasteeksi myös kuntasektorin hyvän palvelussuhdeturvan, joka ei välttämättä kannusta työntekijöitä pitämään niin tehokkaasti yllä omaa osaamistaan ja työmarkkinakelpoisuuttaan. Yksilöiden kehittymisorientaatioissa on lisäksi paljon eroavaisuuksia. 6 Pirkanmaan kunnissa on ollut ja on parhaillaankin käynnissä erilaisia henkilöstön kehittämisen projekteja ja kehittämishankkeita, joista osa linkittyy keskeisesti myös osaamisen johtamiseen. Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen piiriin kuuluu tähän hankkeeseen osallistuneista kunnista Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Tutkimukseen osallistuminen on tarjonnut kunnille arvokkaita tietoja myös osaamisen johtamiseen liittyen. Yleisesti ottaen pienemmissä kunnissa on koettu, että hankkeiden kautta on saatu toteutettua paljon sellaista, mihin kunnalla itsellään ei olisi ollut resursseja. Haastattelujen mukaan kunnat hyödyntävät vaihtelevasti ja tarpeen mukaan kehittämistyössään myös ulkopuolisia konsultteja. Osassa Pirkanmaan kunnista tehdään aktiivisesti yhteistyötä toisten kuntien edustajien kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii mm. aktiivinen Tampereen kehyskuntien välinen henkilöstöhallinnon edustajien yhteistyö, joka edesauttaa osallistujia myös osaamisen johtamisen käytänteiden kehittämisessä. Kuntien edustajat tapaavat toisiaan säännöllisesti ja kommunikoivat myös sähköpostitse kuntien ajankohtaisista HR-asioista. Lisäksi kehyskunnilla on käytössään yhteisesti hankittu henkilöstöhallinnon järjestelmä Populus, jonka tiimoilta kunnat tekevät yhteistyötä. Tämän raportin aineistoissa tuli esiin monia hyviä käytänteitä ja onnistumisia osaamisen kehittämisen, ennakoinnin ja varmistamisen osalta. Pääsääntöisesti Pirkanmaan kuntien osaamisen johtamisen kokonaisuuksissa on kuitenkin myös paljon kehitettävää, mikäli osaamisen johtaminen halutaan valjastaa muutoksia ja haluttuja tulevaisuudenkuvia tukevaksi. Tämä vaatii kunnilta jo nyt kohtuullisen hyvällä tasolla olevan tiedostamisen lisäksi enemmän systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta kehittämistyössä. Seuraavissa luvuissa avataan tarkemmin Pirkanmaan kuntien osaamisen johtamisen käytänteiden nykytilaa. Raportissa esitettävät tulokset ovat linjassa aiheesta tehtyjen kansallisten selvitysten kanssa (mm. Hyrkäs 2009). Henkilöstön osaamisen kehittäminen koetaan erittäin merkitykselliseksi. Kehittämistyön systemaatti suudessa ja suunnitelmallisuudessa on kuitenkin vielä monin paikoin haasteita.

7 3. Strategiat ja suunnitelmat Haastattelujen ja kyselyvastausten mukaan Pirkanmaan kuntien käytänteet henkilöstöstrategioiden ja henkilöstön kehittämisen suunnitelmien laatimisessa ovat vaihtelevia. Haastattelujen mukaan strategioiden laatuun ja käyttöarvoon on merkityksellistä panostaa, jotta strategia saavuttaa sen toteuttajat, eikä jää irralliseksi arjesta. Valitettavan usein strategiatyö ja erityisesti sen jalkauttaminen on kuitenkin jäänyt puolitiehen. Kokemusten mukaan tavoitteiden asetteluun kaivataan enemmän selkeyttä ja konkreettisuutta, ja tulosten arviointi puolestaan vaatisi tavoitteilta parempaa mitattavuutta. Henkilöstöstrategioilla on Pirkanmaan kunnissa monia muotoja. Vajaalla puolella kunnista henkilöstöstrategia on nivottu joko osaksi talousarviota tai kunnan- tai kaupunginstrategiaa. Joissakin kunnissa (mm. Kangasala ja Pirkkala) strategisesti tärkeät kohteet ja toteuttamissuunnitelmat on määritelty henkilöstöohjelman muotoon. Jotkut ovat rinnastaneet henkilöstöpoliittiset ohjeet henkilöstöstrategiaan, eikä erillistä strategiaa ole välttämättä laadittu. Monessa kunnassa erillisen henkilöstöstrategian tai -ohjelman tekeminen on parhaillaan käynnissä. Muutamassa kunnassa ei ole lainkaan henkilöstöstrategiaa tai se on vanhentunut. Osa kuntien edustajista mainitsi, että kehittämistyö pohjautuu kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevaan suositukseen (KT 2008). Kuva 1. Onko yksikössänne olemassa yhteinen osaamisen / henkilöstön kehittämissuunnitelma? Henkilöstöstrategioilla on Pirkanmaan kunnissa monia muotoja. Yksikkötasolla vain 24,5 % kyselyyn vastaajista ilmoitti, että heidän yksikössään on yhteinen osaamisen tai henkilöstön kehittämissuunnitelma (kuva 1). Haastattelujen mukaan kunnan yhteisissä henkilöstöstrategioissa tai ohjelmissa (mikäli näitä on laadittuna) saatetaan kuitenkin ottaa kantaa yhteisiin kehittämisen suuntiin, vaikka erillisiä yksikkökohtaisia suunnitelmia ei olisikaan tehtynä. Strategia- ja suunnittelutyön koetaan olevan parhaimmillaan aaltoliikettä strategioita ja suunnitelmia laativien hallinnon edustajien ja kentän tarpeiden kuuntelemisen välillä. Suurin osa haastatelluista pitää henkilöstöä koskevia strategioita ja niiden olemassaoloa tärkeinä, jotta kehitytään linjassa kunnan tavoitteisiin nähden. Huolellisesti laaditun strategian ja sen eri variaatioiden kautta myös henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittämistyöstä vastaavat esimiehet saavat raameja työlleen ja pystyvät paremmin ennakoimaan tulevia tarpeita. 7

8 4. Osaamisen kehittämisen toteutus, muodot ja menetelmät Haastatteluiden ja kyselyvastausten mukaan osaamisen kehittämisessä käytetään yleisimmin erimuotoisia koulutuksia, perehdytystä ja kehityskeskusteluita. Käytössä olevien osaamisen kehittämisen menetelmien kirjo on kuitenkin hyvin laaja, vaikka kehittäminen mielletäänkin usein ensisijaisesti koulutusten kautta tapahtuvaksi. Kaiken kaikkiaan osaamisen kehittämisen mallit ovat Pirkanmaan kunnissa hyvin perinteisiä. Tässä raportissa käsitellään tarkemmin seuraavia osaamisen kehittämisen muotoja: koulutus perehdytys ja hiljaisen tiedon siirto kehityskeskustelut osaamiskartoitukset tehtävä- ja työkierto työssäoppiminen ja harjoittelijayhteistyö työnohjaus mentorointi kouluttajana toimiminen Etenkin suuremmissa kunnissa käytetään HR-järjestelmiä tukemaan osaamisen kehittämistyötä. Tietojärjestelmien hyödyntämisen laajuus vaihtelee kuntien välillä ja osa kunnista hyödyntää henkilöstöjärjestelmää vain palkkahallinnon osalta. Aineistojen perusteella osaamisen kehittämisessä käytetään yleisimmin erimuotoisia koulutuksia, perehdytystä ja kehityskeskusteluita Koulutus ja omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen Koulutus eri muodoissaan on Pirkanmaan kunnissa merkittävä osaamisen kehittämisen keino. Kunnissa hyödynnetään monipuolisesti tutkintoon johtavaa ja tutkintoon johtamatonta koulutusta sekä omaehtoista kouluttautumista. Tutkintoon johtavat koulutukset viittaavat koulutuksiin, joissa tavoitteena on suorittaa esim. tietyn ammattialan perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Tutkintoon johtavia koulutuksia toteutetaan kunnissa monesti oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksia toteutetaan pääsääntöisesti jo työsuhteessa olevien työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen tai pätevöittämiseen myös lisä- ja täydennyskoulutuksena. Joissakin kunnissa oppisopimuskoulutuksia hyödynnetään suunnitellusti myös rekrytointitarpeissa erityisesti henkilöstön saatavuuden kannalta haasteellisempien 8 ammattiryhmien kohdalla sekä työllistämisperusteisesti. Tulijoita olisi kuitenkin useasti enemmän kuin oppisopimuspaikkoja on tarjolla. Koulutusten järjestämisen mallit ovat kunnissa pitkälti samanlaisia. Henkilöstöhallinnon edustajat vastaavat useimmiten koko henkilöstön yhteisten koulutusten (mm. atk- ja järjestelmäkoulutukset) sekä esimieskoulutusten järjestämisestä. Yksiköillä puolestaan on vastuu substanssikoulutuksista omien työntekijöidensä osalta. Usein yksiköillä on myös oma täydennyskoulutusbudjettinsa. Joissakin kunnissa yksiköt hoitavat täysin itsenäisesti koulutusasiat, eikä koulutuksia koordinoida keskitetysti henkilöstöhallinnosta käsin. Kouluttajakumppanit valitaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Koulutuksia on hankkeen aineistojen mukaan tarjolla määrällisesti hyvin. Haasteena on ennemminkin saada osallistumaan heikoimmin koulutuksiin motivoituneet työntekijät, jotka usein myös tarvitsisivat koulutusta eniten. On myös tärkeää luoda aitoja osallistumismahdollisuuksia eniten kuormitetuille työntekijöille esim. toimivien sijaisjärjestelyiden kautta. Pahimmillaan koulutusmahdollisuuksia kyllä olisi, mutta sijaispulan vuoksi niihin ei pystytä osallistumaan. Esimies- ja yksikkökohtaisesti on myös paljon eroja siinä, miten aktiivisesti työntekijöille tarjotaan koulutuksia. Toisissa työyksiköissä työntekijät ovat itse aktiivisia koulutuksiin hakeutujia, kun taas joissakin esimies ottaa enemmän vastuuta työntekijöiden koulutuksiin osallistumisesta. Kunnissa suhtaudutaan pääsääntöisesti erittäin myönteisesti työntekijöiden omaehtoiseen kouluttautumiseen. Kouluttautumista tuetaan valtaosassa kunnista tapauskohtaisesti, mutta tietyt reunaehdot ja pelisäännöt on usein määritelty tuen saamiseen. Useat kunnat ovat laatineet erilliset koulutustukiohjeet, jotta päätökset tehtäisiin linjassaan ja toisaalta työntekijät olisivat tietoisia perusteista. Tässä on onnistuttu valtaosassa kunnista hyvin. Suurin osa koulutustukea myöntävistä kunnista pitää tuen edellytyksenä sitä, että koulutus lisää tai tukee työntekijän nykyistä ammattitaitoa tai työnkuvaa. Harva kunta tarjoaa tukeaan täysin uudelle alalle kouluttautumiseen, sillä olennaisena ehtona pidetään usein sitä, että myös kunta hyötyy koulutuksesta. Tukimuotoja ovat koulutus- ja materiaalikustannuksiin osallistuminen sekä palkalliset ja palkattomat vapaat. Kunnissa pyritään helpottamaan omaehtoisiin koulutuksiin osallistumista mahdollisuuksien mukaan myös loma- ja työvuorojärjestelyin. Hankkeen aineistossa tuli esiin tarve systemaattisemmalle ja pidemmällä aikajänteellä ennakoidulle koulutussuunnittelulle. Mikäli strategiaa tukevia kehittämis- ja koulutussuunnitelmia ei ole tehtynä, puuttuu koulutusten kokonaisuudesta usein johdonmukaisuus, eli ns. punainen lanka. Kokemusten mukaan koulutukset jäävät liian usein irrallisiksi työn arjesta ja erillisten koulutusjaksojen taustalla

9 olevat tavoitteet eivät välttämättä avaudu riittävällä tasolla työntekijöille. Näin ollen koulutusten käyttöarvo saattaa olla ennalta toivottua pienempi ja strategiassa asetettuja tavoitteita voi olla haasteellisempaa saavuttaa. Myös koulutusten parempaan kohdentamiseen on haastattelujen ja kyselyvastausten mukaan tarvetta. Fakta HYVÄT KÄYTÄNTEET Koulutukset mm. Kangasala ja Ylöjärvi: Koulutusten vuosittaiset painopistealueet Kangasala: Koulutusmäärärahojen jakamisen yhteydessä määritellään palvelukeskuskohtaisesti vuosittaiset koulutuksen painopistealueet. Ylöjärvi: Vuosittain vaihtuva koko kaupungin yhteinen (hyvinvointiin liittyvä) teema ohjaa keskitetysti kehittämistyötä ja kokoaa koulutukset kokonaisuudeksi. Systemaattisuutta ja tavoitteellisuutta koulutusten suunnitteluun. Useita eri kuntia: Esimiesinfot Henkilöstöhallinnon edustajat koollekutsujina, vaihtelevia käytäntöjä toteutuksen ja toteutusaktiivisuuden (kunnasta riippuen 1 krt/kk 1 krt/vuosi) suhteen. Aihealueita: henkilöstöasiat (ohjeet, henkilöstötutkimukset ym.), työterveyshuolto, kuntastrategia, tiedotusasiat, ajankohtaiset teemat (tavoitteena usein myös pelisääntöjen yhtenäistäminen eri yksiköissä) Kohderyhmä useimmiten koko kunnan esimiehet, mutta myös vaihtelevia käytänteitä. Esim. Nokialla ja Akaassa kerätty yhteen samankaltaisten yksiköiden esimiehiä (aiheena mm. työvuorosuunnittelun periaatteiden yhdistäminen hoitosektorilla). Pyritään avoimeen tiedonkulkuun myös työntekijöiden suuntaan (mm. Sastamalassa kaikki esimies-infojen materiaalit laitetaan intraan kaikkien saataville). Osallistuminen koetaan esimiesten keskuudessa tärkeäksi (esimiehet useimmiten velvoitettuja osallistumaan). Säännönmukainen ja riittävän tiheä toteutus tärkeää. Osallistumiseen ja keskustelevuuteen kannattaa kiinnittää huomiota ja varata riittävästi aikaa. Esimiesinfoista hyvä kerätä palautetta (saadaan tarjottua jatkossa infojen kautta mahdollisimman paljon lisäarvoa erilaisille ja eritasoisille esimiehille). Tehostaa tiedonjakoa ja esimiesten verkostoitumista sekä helpottaa yhtenäisen toimintakulttuurin rakentamista. 9

10 Fakta Useita eri kuntia: Seutukunnallinen koulutusyhteistyö Kunnat suunnittelevat ja ostavat yhdessä koulutuksia (esim. Valkeakoski, Akaa, Urjala, Pälkäne - kumppanina Valkeakoski-opisto: toimiva yhteistyösuhde, säännöllisyyttä ja systemaattisuutta koulutustarpeiden läpikäymiseen). Kustannussäästöjä, tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia, yhteistyötä ja verkottumista eri kuntien välillä, kuntarajat ylittävää kokemusten vaihtoa. Nokia: Sähköinen koulutus-kalenteri / kurssi-ilmoittautuminen Henkilöstö pääsee ilmoittautumaan sähköisesti koulutuksiin. Kaikki tarjolla oleva koulutus aikatauluineen on nähtävillä samanaikaisesti. Kustannustehokkuutta ja selkeyttä koulutustarjontaan. mm. Hämeenkyrö, Parkano: Koulutusten keskeistensisältöjen jakaminen Koulutukseen osallistuneilla työntekijöillä velvollisuus jakaa koulutuksen keskeiset tiedot (esim. yksi A4 sivu / koulutus) ja koulutusmateriaalit muille työyhteisön jäsenille. Materiaaleja kerätään kansioihin, jotka ovat kaikkien saatavilla. Kustannustehokkuutta, tiedonjakoa, tehokkaampaa koulutusten hyödyntämistä ja tietojen omaksumista. mm. Pälkäne: Videokoulutukset Kokeiltu videokoulutuksia ja koettu toimiviksi, kustannustehokkaiksi ja aikaa säästäviksi. Kokemuksen mukaan kunnissa paljon asioita, joita voitaisiin kouluttaa etäyhteyden välityksellä (mm. lainsäädäntö ja sopimusasiat). Useita eri kuntia: Tutkintokoulutusta työntekijöille, joilla ei ole perustutkintoa sekä tutkintojen päivittämistä Ammattiosaamista, työllistymisen turvaamista Perehdytys ja hiljaisen tiedon siirto Haastattelujen ja kyselyvastausten mukaan perehdytyskäytänteet ja -aktiivisuus vaihtelevat yksiköittäin ja esimiehittäin. Perehdytyksen toteutusta seurataan muutamassa kunnassa esim. henkilöstökyselyn kautta. Vaikka perehdytyksessä koetaan olevan puutteita monessa tapauksessa, sen merkitys ja arvo tunnustetaan laajasti. Parhaimmillaan perehdytykseen laitetun ajan ja vaivan koetaan tulevan moninkertaisena takaisin. Suurin osa esimieskyselyyn vastanneista esimiehistä on kuitenkin sitä mieltä, että perehdytykseen ei ole käytettävissä riittävästi aikaa (kuva 2). Perehdytyskäytänteitä on pyritty yhdenmukaistamaan kuntien sisällä ja useissa kunnissa perehdytys on nimetty erilliseksi kehittämiskohteeksi, jonka eteen tehdään johdonmukaisesti töitä. Osa kunnista on myös järjestänyt tai järjestämässä esimiehilleen erillistä perehdytyskoulutusta. 10

11 yhden työntekijän hoidossa. Tämän kaltaisen perehdytyksen kesto vaihtelee kunnasta ja tehtävästä riippuen noin viikosta puoleen vuoteen. Kunnan taloudellinen tilanne ja käytänteet vaikuttavat olennaisesti siihen, miten aktiivisesti päällekkäisyyksiä suositaan vai suositaanko lainkaan. Saattaen vaihtaminen voidaan jättää myös tietoisesti tekemättä erityisesti silloin, jos halutaan lähteä uuden henkilön kanssa liikkeelle ikään kuin puhtaalta pöydältä. Kuva 2. Onko työntekijöiden perehdytykseen käytettävissä mielestäsi riittävästi aikaa? Haastattelujen mukaan puutteelliset tai olemattomat kunnan yhteiset ohjeistukset ovat yhteydessä perehdytyksen puutteellisuuteen. Suurimmassa osassa kunnista on olemassa ainakin jonkinlaiset ohjeet ja lomakkeet perehdytykseen. Ohjeiden ja lomakkeiden muoto vaihtelevat ja useassa kunnassa perehdytysohje on sisällytetty kunnan yhteiseen rekrytointiohjeistukseen. Perehdytysmateriaalien säännöllinen päivittäminen on haaste erityisesti paperisten lomakkeiden ja ohjeiden osalta. Moni kunta onkin siirtänyt kaikki perehdytysmateriaalit sähköiseen muotoon esim. intraan helpottaakseen materiaalien päivitystä. Perehdytyslomakkeet (paperiset tai sähköiset) toimivat usein ikään kuin muistilistoina ja sisältävät perehdytettävät asiat otsikkotasolla. Monesti perehdytettävä ja perehdyttäjä kuittaavat tiedot läpikäydyiksi allekirjoituksellaan ja varmistavat näin, että kaikki olennainen on perehdytetty. Käytännön tasolla pelkkä lomakkeen täyttäminen ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki siinä mainitut asiat olisi käyty riittävässä laajuudessa läpi. Perusteellisemmat perehdytysoppaat ovat käytössä suuressa osassa yksiköistä (kuva 3) ja osassa yksiköistä on lisäksi omia perehdytyskansioita, jotka sisältävät esim. tiettyyn tehtävään tai työvuoroon lukeutuvat työvaiheet tarkemmin eriteltynä. Säännöllisesti päivitetyistä kansioista on helppo tarkistaa asioita ja tieto on niissä nopeasti kaikkien saatavilla. Hyvät pohjat, ohjeet ja oppaat eivät kuitenkaan yksin takaa laadukasta perehdytystä, vaan kyse on laajemmasta vuorovaikutukseen perustuvasta kokonaisuudesta, joka ulottuu varsinaisen perehdytysjakson ulkopuolelle. Kuva 3. Onko yksikössäsi käytössä perehdytysopas / -ohjelma uusille työntekijöille? Monessa kunnassa suositaan saattaen vaihtamista, eli poistuva työntekijä perehdyttää uuden tekijän tehtäviinsä. Päällekkäisyyksiä suositaan erityisesti avainhenkilötehtävissä ja asiantuntijatehtävissä, jotka ovat pääsääntöisesti Liiallinen päällekkäisten työsuhteiden hyödyntäminen uusien ja pois lähtevien työntekijöiden osalta voi haastatteluiden mukaan haitata uusien ja tehtävien kannalta edullisempien työskentelytapojen käyttöönottoa. Haastateltujen henkilöiden mukaan on kuitenkin hyvä, että ns. työn punainen lanka säilyy työssä ja tietty tehtävän historia on tiedossa myös uudella tekijällä. Yleensä uuden henkilön perehdyttäjänä toimii pidempään kyseisissä tehtävissä toiminut kollega tai joissakin tapauksissa myös esimies. Tiivis työparityöskentely voi jatkua varsinaisen perehdytysjakson jälkeenkin. Joka tapauksessa haastateltujen mukaan on hyvä, että perehdyttäjäksi vastuutetaan tietty henkilö, joka huolehtii alusta loppuun asianmukaisesta perehdytyksestä ja vaadittavien tietojen läpi käymisestä. Tällöin ei ainakaan jää epäselväksi, kenen vastuulla minkäkin tiedon välittäminen on ollut ja perehdytys etenee todennäköisemmin johdonmukaisesti. Perehdytyksen kannalta on tärkeää pitää huoli myös tehtävänkuvien ajantasaisuudesta. Pahimmissa tapauksissa on käynyt niin, että kun uusi työntekijä on aloittanut uudessa tehtävässä, ei edes esimies ole tiennyt, mitä työntekijän tehtävänkuvaan tarkalleen ottaen sisältyy. Päivitettyjen tehtävänkuvien ohella myös huolellisesti tehdyt prosessikuvaukset toimivat perehdytyksen ja hiljaisen tiedon välittämisen apuvälineenä. Monessa kunnassa (mm. Sastamala, Nokia ja Valkeakoski) prosessikuvauksia onkin tehty viime vuosina aktiivisesti. Eläköitymisten yhteydessä puhutaan paljon hiljaisesta tiedosta ja sen siirtämisen haasteista. Useassa haastattelussa tuli ilmi, että osa kunnista on suunnitellut hiljaisen tiedon siirtämisen menetelmien keräämistä kansion tmv. muotoon. Hyviä malleja koetaan olevan vähän ja kunnissa kaivataan tukea erityisesti tähän aihealueeseen, jotta tulevien eläköitymisten myötä ei menetettäisi liikaa organisaatiolle tärkeää tietoa ja osaamista. Esimieskyselyn mukaan perehdytyksen jälkeen selkeästi merkityksellisimpänä hiljaisen tiedon välittämisen keinona pidetään avointa vuorovaikutusta ja aktiivista tiedonjakamista. Toimintakulttuurin sisälle rakennettu tietoa välittävä toimintatapa on kokonaisuus, jota ei kuitenkaan rakenneta nopeasti tai ulkoa ohjatusti, vaan se edellyttää pitkäjänteistä ja systemaattista kehittämistyötä sekä hyvää johtamista. Tietojen sitomista yksittäisten työntekijöiden tiedoista organisaation tiedoiksi on kunnissa pyritty helpottamaan mm. sähköisten järjestelmien ja niihin tehtyjen prosessikaavioiden avulla. 11

12 Fakta HYVÄT KÄYTÄNTEET Perehdytys ja hiljaisen tiedon siirto Perehdyttäjän nimeäminen vuorokohtaisesti työvuorolistalle (jos ei mahdollisuutta vakituiselle perehdyttäjälle) Selkeyttä ja vastuuttamista perehdytykseen. mm. Kangasala, Ylöjärvi Uusille työntekijöille yhteiset perehdytyspäivät Eripituisia kokonaisuuksia, esim. Kangasalla 2 x vuosi 2-osainen (½ päivä + ½ päivä) uusille työntekijöille yhteinen henkilöstöjohtajan järjestämä perehdytyspäivä. Työntekijät osallistuvat taloon tultuaan seuraavaan mahdolliseen perehdytyspäivään. Täydentävät yksiköissä annettavaa perehdytystä. Osallistumista pidetään tärkeänä. Aiheet: esim. kunnan ja organisaation perustiedot, strategiat, osastojen esittäytyminen, kvtes, työterveys, työsuojelu, viestintä, pelisäännöt, tietosuoja, järjestelmät. Tarjotaan kaikille samat perustiedot, hyvä mahdollisuus tutustua koko organisaatioon. Parkano (sote): Vastuuhenkilön nimeäminen yksikkökohtaisten perehdytyskansioiden päivittämiseen ja velvoittaminen kansioiden käyttöön osana perehdytystä Kansiot pakollinen osa perehdytystä (sijaisille lyhyempi versio). Tiedot pysyvät paremmin ajan tasalla ja kansioiden päivitysvastuu on selkeä. Kangasala: Lähtevät työntekijät kirjoittavat tiivistelmät työtehtävistään Tiedot tehtävistä pysyvät todennäköisemmin tallessa ja siirtyvät eteenpäin (vrt. suullinen läpikäyminen). Useita eri kuntia: Useampi työntekijä perehdytetään tiettyyn tehtäväkenttään Pyritään siihen, että mahdollisuuksien mukaan useampi työntekijä hallitsee tietyt tehtävät, eikä olla yhden henkilön varassa. Esim. Kangasalla useampi palkkasihteeri tekee samaa aluetta. Osaamisen ja hiljaisen tiedon varmistaminen, osaamisen laajentaminen. 12

13 Fakta mm. Parkano, Valkeakoski, Kangasala, Pirkkala: Lähtöhaastattelut Käydään läpi esim. asiat, joita työntekijä kehittäisi työyhteisössään, lähtöön johtaneet seikat (jos ei eläköityminen) sekä mitä haluaa jättää perinnökseen. Pääsääntöisesti esimies toteuttaa, joskus myös henkilöstöhallinnon edustaja vastuussa (HR puolueettomampi taho). Esim. Parkano (sote) kaksiosaiset lähtöhaastattelut eläköityessä ja eläköitymisen jälkeen (jälkimmäiset usein avoimempia keskusteluja, sillä palvelussuhde ei enää voimassa). Samalla tiedustellaan halukkuutta tulla keikkatyöntekijäksi jatkossa. Tätä kautta saatu ammattitaitoisia ja entuudestaan tuttuja sijaisia, joiden perehdytykseen ei mene juurikaan aikaa. Arvokkaita tietoja työn ja työyhteisön kehittämiseksi sekä palautteen saamiseksi Kehityskeskustelut Aineistojen mukaan kehityskeskustelut ovat kunnissa tärkeä osaamisen kehittämisen ja arvioinnin menetelmä. Pääsääntöisesti kehityskeskusteluja käydään kunnissa vuosittain ja suurempien henkilöstöryhmien kohdalla joissain tapauksissa joka toinen vuosi. Kehityskeskustelut järjestetään yleensä vakituiselle henkilöstölle ja pitkäaikaisille sijaisille. Ne toteutetaan valtaosassa yksiköistä yksilökohtaisina keskusteluina, mutta myös ryhmämuotoisia kehityskeskusteluja on suosittu. Osassa kunnista tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä tarvittaessa myös tehtävänkuvien tarkastus ja päivitys. Kehityskeskustelujen toteuttamisaktiivisuus vaihtelee kunnittain ja yksiköittäin sekä jonkin verran myös sektoreittain niin, että naisvaltaiset sektorit ovat usein miesvaltaisia aktiivisempia kehityskeskustelujen käyjiä. Niissä kunnissa, joilla oli tarkemmin mitattua tietoa toteutusaktiivisuudesta, toteutusprosentti vaihteli n. 50 %:n ja n. 90 %:n välillä. Aineistojen mukaan kehityskeskusteluihin liittyvä seuranta lisää niiden toteutusaktiivisuutta. Osassa kunnista henkilöstöhallinto tai toimialajohto seuraa toteutuksia ja lähettää muistutuksia niille esimiehille, joiden alaisten keskustelut ovat vielä käymättä. Monessa kunnassa kehityskeskustelujen toteutusta ei valvota erikseen. Pääsääntöisesti kehityskeskusteluista ei tehdä yhteenvetoja, eivätkä henkilöstöhallinnon edustajat vaadi niistä erillisiä koonteja. Tietojen eteenpäin saattaminen ja jatkokäsittely jäävät esimiesten vastuulle. Esimiesten harkittavaksi jää myös se, palataanko aiempiin keskusteluihin seuraavissa kehityskeskusteluissa vai ei. Haastateltujen kuntien hallinnon edustajien mukaan esimiehet kokevat kehityskeskustelujen toteutuksen usein hyvin raskaaksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Näin on etenkin silloin, kun esimiehellä on suuri määrä alaisia. Tällöin ratkaisuna on käytetty mm. ryhmäkeskusteluja tai kehityskeskustelujen välisen aikajänteen pitkittämistä. Ryhmäkeskustelut ovat kuitenkin haaste siksi, ettei niissä voida käsitellä henkilökohtaisia asioita (mm. eläköitymiset) samalla tavoin kuin yksilökeskusteluissa. Kehityskeskusteluihin valmistautuminen on usein koettu vaillinaiseksi sekä esimiehen että työntekijän puolelta. Moni kunta onkin tukenut tai suunnittelee jatkossa tukevansa erityisesti esimiehiä kouluttamalla heitä kehityskeskustelujen käymiseen. Kunnilla on käytössä yhteisiä kehityskeskustelun pohjana toimivia lomakkeita ja suurin osa kunnista hyväksyy myös esimiesten omien lomakkeiden käytön. Usein esimies kirjaa kehityskeskustelujen tiedot sähköiseen muotoon ja säilyttää tiedot omissa tiedostoissaan. Tampereen kehyskunnilla on käytössään Populus-järjestelmässä yhteinen kehityskeskustelulomake ja järjestelmän kautta myös aiempiin lomakkeisiin on mahdollista palata helposti. 13

14 Fakta HYVÄT KÄYTÄNTEET Kehityskeskustelut Nokia: Kehityskeskusteluissa esiin tulleet koulutus- ja osaamistarpeet voidaan välittää suoraan järjestelmästä henkilöstöhallintoon Populuksessa erillinen osaamistarpeiden osio, josta tietyn rastin valitsemalla tieto voidaan välittää suoraan henkilöstöhallinnolle. Henkilöstöhallinnolle kokonaiskäsitys tarpeista ja tarvittaessa nopeakin reagointi esim. koulutusten järjestämisellä onnistuu. Kehityskeskustelujen sisällöillä on myös enemmän käyttöarvoa, eikä esimiesten tarvitse nähdä erikseen vaivaa tietojen kokoamiseen ja eteenpäin välittämiseen. mm. Sastamala: Yhteenvetolomake kehityskeskusteluissa Keskustelun pohjalta kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet (vahvistetaan allekirjoituksin), joihin palataan seuraavissa kehityskeskusteluissa. Henkilöstöhallinto ei kerää yhteenvetoja (luottamuksellisuus säilyy), vaan esimiehet informoivat HR:ää kootusti esim. laajemmista koulutustarpeista. Tavoitteellisuutta ja sitoutumista keskusteluihin Osaamiskartoitukset Osaamiskartoituksia on toteutettu useassa Pirkanmaan kunnassa ainakin joissakin yksiköissä. Valtaosa kunnista ei kuitenkaan ole hyödyntänyt osaamiskartoituksia, vaikka osalla olisikin käytössään toimiva sähköinen järjestelmä, joka mahdollistaisi toteutuksen. Niissä kunnissa, joissa osaamiskartoituksia on tehty, ne on toteutettu erillisinä projekteina tai kehityskeskustelujen yhteydessä. Sekä sähköisiä että perinteisempiä paperisia lomakkeita on suosittu. Osa kunnista tai yksiköistä on toteuttanut osaamiskartoitukset kertaluonteisesti, kun taas toiset ovat tehneet kartoituksia useampaan otteeseen säännönmukaisesti pyrkimyksenään tavoittaa koko työntekijäjoukko. Osaamiskartoitusten tekemiseen liittyy haastattelujen mukaan paljon haasteita, jotka on hyvä tiedostaa ennen kartoitusten toteuttamista. Oikean tarkastelutason löytäminen ei ole aivan yksinkertaista ja monesti on kerätty liian yksityiskohtaisia tai yleisellä tasolla olevia osaamistietoja. Kunnilla on ollut myös hankaluuksia löytää päteviä ulkopuolisia kuntasektorin osaamiskartoituksiin erikoistuneita asiantuntijoita, jotka osaisivat määritellä sopivat osaamisalueet ja yksittäiset osaamistekijät kullekin ammattiryhmälle. Vaikka osaamiskartoituksen tekoon panostettaisiinkin paljon sekä ajallisesti että taloudellisesti, varsinaisten tulosten hyödyntämisessä on monesti puutteita. Itse osaamiskartoituksen prosessin suunnittelu ja toteutus vievät helposti päähuomion toteutuksessa, eikä tulosten hyödyntämistä valmistella riittävästi. Haastattelujen mukaan kunnissa ollaan kiinnostuneita osaamiskartoituksista ja kokemuksia kuntien välillä on vaihdettu. Aineistojen perusteella tietty varauksellisuus kartoitusten hyödyntämiseen on kuitenkin selvästi havaittavissa. Osaamiskartoitukset koetaan usein paitsi työläiksi, myös hyötyarvoltaan vähäisiksi. Esimiesten arvellaan tietävän alaistensa osaamisesta pääosin samat asiat ilman erillistä aikaa vieväksi koettua kartoitustakin Työkierto ja sisäiset siirrot Työkierto ja sisäiset siirrot ovat Pirkanmaan kunnissa suosittuja osaamisen kehittämisen ja laajentamisen sekä hiljaisen tiedon välittämisen keinoja. Suurin osa kunnista hyödyntää etenkin työkiertoa ja sitä käytettäisiin vielä enemmänkin, jos halukkaita työkiertoon lähtijöitä olisi. Kunnissa on kiinnostusta myös kuntarajat ylittävään työkiertoon ja sen suosimiseen jatkossa useamminkin. Monesti työkierron, sisäisten siirtojen ja uudelleensijoitusten käsitteistä puhutaan kunnissa toisiinsa rinnastaen, vaikka niiden periaatteet eroavatkin toisistaan olennaisesti. Tässä yhteydessä käsitellään tarkemmin ainoastaan työkiertoa ja sisäisiä siirtoja, sillä uudelleensijoitusten taustalla ovat ensisijaisesti terveydellisten tekijöiden tai tehtävien 14

15 uudelleenjärjestelyn edellyttämät siirrokset, eikä siis ainoastaan osaamisen kehittämisen tarve. Pienemmissä kunnissa koetaan, että tehtävänkuvissa ei välttämättä ole riittävää kirjoa, jotta pystyttäisiin siirtämään henkilöitä heidän intressiensä mukaisista tehtävistä toisiin joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Myös resurssien puute saattaa vaikeuttaa erityisesti työkierron toteuttamista. Työkiertoon suhtaudutaan haasteista huolimatta työnantajien puolelta erittäin myönteisesti ja työntekijöitä kannustetaan osallistumaan. Työkierto toteutetaan usein määräaikaisten sijaisuuksien kautta, mutta myös säännöllisesti toistuvasta työkierrosta on kokemuksia mm. Pälkäneellä. Kokemukset työkierrosta ovat olleet pääosin varsin positiivisia. Haastattelujen mukaan työkierto tuo uutta näkökulmaa omaan vakituiseen työhön ja saa usein arvostamaan sekä omaa että toisten työtä enemmän. Työkierto ja sisäiset siirrot mahdollistavat myös muiden työntekijöiden työskentely- ja ajattelutapojen paremman ymmärryksen, jolloin yhteistyö usein helpottuu jatkossa. Myös sisäisten siirtojen kautta on mahdollista saada lisäperspektiiviä organisaation toimintaan. Moni pidemmän linjan kuntatyöntekijä onkin edennyt urallaan tehtävästä toiseen juuri sisäisten siirtojen myötä. Useassa kunnassa työntekijöiden motivointi ja innostaminen työkiertoon tai sisäisiin siirtoihin mukaan lähtemiseen on kuitenkin ollut haasteellista. Haastattelujen mukaan työntekijät ovat monesti niin sidoksissa tai jämähtäneitä omiin työtehtäviinsä, etteivät lähde aktiivisesti hakeutumaan siirtoihin. Mitä enemmän kokemuksia työkierrosta on etenkin omassa työyksikössä, sitä matalampi kynnys myös työyhteisön muilla jäsenillä on osallistua jatkossa. sähköisiä ilmoittautumismahdollisuuksia. Lisäksi useammassa kunnassa on kokeiltu erilaisia henkilöstöpankkeja, joihin työntekijä voi ilmoittautua itse mukaan. Työtekijätarpeissa oman kunnan esimiehet pystyvät tarkistamaan henkilöstöpankista ensin oman kunnan sisäisten hakijoiden kiinnostuksen ja tarvittaessa vasta sitten jatkamaan hakua eteenpäin. Henkilöstöpankit ovat toimineet vaihtelevalla aktiivisuudella ja pääsääntöisesti kokemukset niiden kautta toteutuneista työkierroista ja sisäisistä siirroista ovat kuitenkin vähäisempiä, kuin on toivottu Työssäoppiminen ja harjoittelijayhteistyö Harjoittelija- ja oppilaitosyhteistyö on yleistä Pirkanmaan kunnissa. Tulevaisuuden kuntatyöntekijöitä rekrytoitaessa yhteistyöstä koetaan olevan paljon hyötyä. Monessa haastattelussa tuli esiin, että useat kunnat ovat saaneet aiemmista harjoittelijoistaan rekrytoitua itselleen entuudestaan tuttuja tekijöitä, jotka pääsevät usein nopeasti mukaan työn arkeen. Harjoittelijoista on hyödytty erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevissa pienemmissä kunnissa, joilla on ollut haasteita löytää osaavaa työvoimaa perinteisten rekrytointiväylien kautta. Haastattelujen mukaan harjoittelijayhteistyön haasteena ovat kuntien niukat ohjausresurssit. Huonoimmassa tapauksessa harjoittelija jää yksin, eikä saa riittävää opastusta tehtäviinsä. Parhaimmillaan harjoittelijayhteistyön kautta on kuitenkin saatu työpanoksen lisäksi raikkaita ideoita ja näkemyksiä työn ja työyhteisön kehittämiseksi. Työharjoittelujaksot nähdään osassa kunnista myös hyvänä kunta-alan markkinointikeinona, jolla voidaan murtaa perinteisiä kuntatyöhön liittyviä käsityksiä ja ennakkoluuloja. Halukkuudesta työkiertoon ja sisäisiin siirtoihin mukaan lähtemiseen keskustellaan monesti kehityskeskustelujen yhteydessä, kun mietitään työntekijän tulevaisuudensuunnitelmia tarkemmin. Kunnilla (mm. Valkeakoski) on myös olemassa työkiertoon ilmoittautumista helpottamaan omia Fakta HYVÄT KÄYTÄNTEET Työkierto ja sisäiset siirrot Pälkäne: Koulunkäyntiavustajien lisätyöllistäminen Halukkaille koulunkäyntiavustajille pyritään löytämään töitä koulujen oma-ajoiksi muista yksiköistä (esim. kirjasto, vanhuspalvelut). Myös lukukausien aikana aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaus mahdollistaa lisätuntien tekemisen osa-aikaisille koulunkäyntiavustajille. Pystytään tarvittaessa hyödyntämään sijaisuuksissa kunnan omia, entuudestaan tunnettuja työntekijöitä. Voidaan tarjota jatkumoa ja lisätunteja kunnan palveluksessa. 15

16 4.7. Työnohjaus Aineistojen mukaan työnohjaus on kunnissa varsin yleinen kehittämismuoto erityisesti perusturvassa ja sivistystoimessa. Kriisi- ja muutostilanteet ovat yleisimpiä työnohjauksen käynnistäjiä. Työnohjaus on koettu useimmiten tehokkaaksi ja toimivaksi osaamisen kehittämisenkin näkökulmasta. Pääsääntöisesti kunnat hyödyntävät työnohjauksellisissa asioissa omaa työterveyshuoltoaan, mutta myös muita yhteistyökumppaneita hyödynnetään aktiivisesti Mentorointi Mentorointia ei ole hyödynnetty Pirkanmaan kunnissa systemaattisena kehittämismuotona, vaan ennemminkin vapaamuotoisena ja tilanteisiin sidottuna kollegiaalisena neuvontana, jota ei voida luokitella varsinaiseksi mentoroinniksi. Kiinnostusta mentorointia kohtaan kuitenkin olisi ja joissakin kunnissa on oltu käynnistämässä mentorointiohjelmia, jotka ovat kuitenkin kaatuneet siihen, että alkuinfojen jälkeen osallistujia ei olekaan ollut riittävästi. Mentoroinnin aikaavievyys ja sitovuus ovat usein yllättäneet mentorointia kohtaan kiinnostusta osoittaneet työntekijät. Kunnissa on siis varsin myönteinen suhtautuminen mentorointia kohtaan, mutta sen hyödyntäminen on kuitenkin jäänyt. Mentorointi koetaan usein liian raskaaksi ja niukasti resursoiduissa yksiköissä hankalasti toteutettavaksi malliksi. Tilalle kaivattaisiin yksinkertaistettuja ja helpommin toteutettavissa olevia mentorointimalleja, joiden toteuttaminen olisi vähemmän resursseja vaativaa. Kunnissa koetaan, että erityisesti nuoret työntekijät hyötyisivät paljon mentoroinnista. Mentoroinnin yhteydessä joissakin haastatteluissa nousi esiin myös valmennusten (coaching) hyödyntäminen, joka sekin on vielä vieras toimintatapa Pirkanmaan kunnissa. Valmennus mielletään kunnissa enemmänkin yksityisen kuin julkisen sektorin kehittämismenetelmäksi Kouluttajana toimiminen Monessa kunnassa omia työntekijöitä hyödynnetään sisäisinä kouluttajina tarpeen ja aiheen mukaan. Osa kunnista (mm. Sastamala) maksaa erillisen luentopalkkion, jos työntekijän perustehtävään ei katsota sisältyvän kouluttamisvelvoitetta. Haastatellut hallinnon edustajat toimivat kouluttajina usein omilla sisältöalueillaan mm. talous- ja henkilöstöhallinnollisissa asioissa sekä työntekijöiden perehdytyskoulutuksissa ja esimieskoulutuksissa Urasuunnittelu Haastattelujen mukaan Pirkanmaan kunnissa ei esiinny juurikaan urapolkuajattelua, jossa tietystä työtehtävästä edettäisiin luonnollisesti seuraavaan tehtävään. Monessa kunnassa on tietoisesti pyritty rekrytoimaan esimiehet talon ulkopuolelta, joten perinteisiä siirtymämahdollisuuksia työntekijätasolta esimiestasolle ei välttämättä ole useinkaan tarjolla. Aineistojen mukaan urasuunnitelmista keskustellaan työntekijöiden kanssa pääsääntöisesti kehityskeskusteluissa, jotta tiedetään tarjota työntekijöille mieleisiä ja heidän ammatillista kehittymistään tukevia työtehtäviä jatkossa. Kokemusten mukaan tähän voisi keskittyä enemmänkin, jotta saadaan työntekijät viihtymään tyytyväisinä kunnan palveluksessa ja toisaalta pystyttäisiin ennakoimaan paremmin muutos- ja osaamistarpeet myös tulevaisuutta silmällä pitäen. 16

17 5. Osaamisen ennakointi ja varmistaminen 5.1. Osaamisen ennakoinnin ja arvioinnin keinot Osaamisen ennakointia tehdään Pirkanmaan kunnissa vaihtelevasti. Esimerkiksi henkilöstösuunnittelussa määrällinen ennakointi toimii aineistojen perusteella hyvin ja eläköitymisten osuus tulevina vuosina on kunnilla hyvin tiedossa mm. Keva:n tilastotietojen pohjalta. Kunnissa on myös kiinnitetty paljon huomiota siihen, että tiedettäisiin työntekijöiden eläkkeellesiirtymisajankohdat tarkemmin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta pystytään miettimään tehtävien jakoa tai tekemään tarkempaa seuraa jasuunnittelua. Määrällisessä ennakoinnissa kunnissa pyritään huomioimaan myös muut kuin eläköitymisten vuoksi tapahtuvat henkilövaihdokset. Määrällisen ennakoinnin sijaan laadullista ennakointia tehdään kunnissa vähemmän ja sitä kuvaa usein lyhytnäköisyys ja systemaattisuuden puute. Laadullisen ennakoinnin näkökulmasta on merkityksellistä tietää; millaista uutta osaamista tarvitaan tulevaisuudessa, mitä osaamista tulee kehittää tai jakaa sekä mikä osaaminen vanhenee. Nämä tiedot on pystyttävä myös henkilöimään niin, että ollaan tietoisia siitä kenellä tarvittavaa osaamista on ja kenellä taas ei ole. Pelkkä osaamisalueen nimeäminen tietyn henkilön alle on kuitenkin merkityksetöntä, jos henkilö ei halua käyttää, jakaa ja kehittää osaamistaan eteenpäin. Nämä näkökulmat tulisi huomioida myös kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa ja mm. koulutuksia tulisi ennakoida näiden osaamistarpeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnittelun määrällinen ennakointi toimii kunnissa pääosin hyvin. Laadullisessa ennakoinnissa sen sijaan on vielä kehitettävää. Tulevaisuuden osaamistarpeita tunnistetaan kunnissa mm. seuraavien keinojen kautta: kehityskeskustelut osaamiskartoitukset koulutusasteseuranta työhyvinvointi-, työyhteisö- ja henkilöstökyselyt eläköitymistiedot / poistuman ennakointi asiakastyytyväisyyskyselyt palautekeskustelut Kunta-10 tutkimus (Nokia, Valkeakoski, Virrat) 360-arvioinnit hiljaiset signaalit 5.2. Työntekijöiden saatavuus Osaamisen riittävyyden näkökulmasta esimieskyselyssä selkeästi merkityksellisimmiksi huolen aiheuttajiksi mainittiin ammattitaitoisten työntekijöiden huono saatavuus ja rekrytoinnin haasteet. Kuntien kokemusten mukaan koulutuspolitiikka ei tue työntekijätarpeita riittävällä tasolla. Epäsopusuhtaa syntyy myös siitä, että työmarkkinoilta poistuvien ammattilaisten ja oppilaitoksista suoraan tulevien osaamistasoissa on joidenkin haastateltujen mukaan huomattavia eroja. Yhden uuden työntekijän ei koeta vastaavan yhtä lähtevää tekijää, eivätkä tiukat mitoitukset ainakaan helpota tilannetta. Ammattitaitoisten työntekijöiden huono saatavuus ja rekrytoinnin haasteet huolestuttavat esimiehiä. Työntekijöiden saatavuus vaihtelee runsaasti aloittain ja jonkin verran myös kuntien välillä. Kaikkialla Pirkanmaalla on pääsääntöisesti samoihin ammattiryhmiin kohdistuva työntekijätarve (mm. terveyskeskuslääkärit, hammaslääkärit, sosiaalityöntekijät, lastentarhanopettajat). Mitä kauemmas oppilaitoksista ja keskuksista mennään, sitä suurempi on etenkin pula sijaisista. Kuntien on ollut helpompi saada päteviä tekijöitä vakituisiin työsuhteisiin ja virkoihin. Joissakin kunnissa onkin pyritty tietoisesti kasvattamaan vakituisten työntekijöiden osuutta, mikäli määräaikaisuuksien täyttämisessä on ollut haasteita. Myös kelpoisuusehtoja on tarvittaessa saatettu lieventää niin, että useammat hakijat (tai edes joku hakijoista) täyttäisivät vaatimukset. Kilpailu osaavista työntekijöistä on kiristynyt ja tulee jatkossa kiristymään mm. sosiaali- ja terveysalalla sekä teknisellä alalla. Kasvukeskukset vetävät parhaiten työntekijöitä ja erityisesti etäämmällä sijaitsevissa kunnissa on jo nyt haasteita näiden alojen osaajien saatavuudessa. Haasteltujen henkilöiden mukaan kunnissa ei pystytä juurikaan kilpailemaan palkoilla. Oman haasteensa työntekijöiden saatavuuteen tuo myös ennakoitu työntekijöiden vaihtuvuuden kasvaminen. Uusien sukupolvien kohdalla pitkät urat saman työnantajan palveluksessa eivät välttämättä ole tulevaisuudessa yhtä todennäköisiä kuin vielä tällä hetkellä. Myös kunta-alan rakennemuutosten vaikutukset työvoiman saatavuuteen ja kunta-alan houkuttelevuuteen ovat vielä epäselviä. Työhyvinvoinnista huolehtimisen sekä hyvän johtamisen ja esimiestyön nähdään kuitenkin olevan asioita, joihin kunnissa voidaan vaikuttaa. Osa kunnista on pyrkinyt tietoisesti rakentamaan positiivista ja houkuttelevaa työnantajakuvaa ja - mainetta juuri näihin tekijöihin panostamalla. Monessa haastatteluissa tuli esille se, miten kuntien olisi kehitettävä myös joustavampia ja työntekijää eri elämän- 17

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot