Aika klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Aika klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 1-37 Puheenjohtaja Minna Tuukkanen-Peussa Marjatta Nykänen 33 Sihteeri Mirja Vainikka Pöytäkirjan tarkastus Kouvolan perusturvakeskuksessa Allekirjoitukset Petri Himanen Eino Hirvonen Keijo Kaskiaho 24 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä klo Kouvolan perusturvakeskuksessa Todistaa Hallintosihteeri Mirja Vainikka

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Osallistujat Jäsenet Tuukkanen-Peussa Minna puheenjohtaja Nykänen Marjatta varapuheenjohtaja Himanen Petri jäsen Hirvonen Eino jäsen Kaskiaho Keijo jäsen Koskela Birgit jäsen Kuutti Heikki jäten Lankinen Sari jäten Sorsa Matti jäten Suolanen Risto jäten Timonen Eliisa jäten Timonen-Pilli Marja jäsen Ylimäki Kalle jäsen Muut Laari Sakari perusturvan tilaajajohtaja Kohopää Eila tilaajapäällikkö Korpelainen Niina tilaajapäällikkö Myllymäki Kati tilaajapäällikkö Sihvonen Kristiina tilaajapäällikkö Vainikka Mirja sihteeri

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Sivu 1 Perusturvalautakunnan kokoonpano vuosina Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 3 Pöytäkirjan tarkastajat 7 4 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 8 5 Perusturvalautakunnan esittelijä 9 6 Perusturvalautakunnan sihteerin nimeäminen 10 7 Perusturvalautakunnan kokousaika ja -paikka 11 8 Läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa 12 9 Perusturvalautakunnan kokouksista ja päätöksistä tiedottami nen Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valitseminen Perusturvalautakunnan yksilöjaoston tehtävät Perusturvan yksilöjaoston sihteerin nimeäminen Perusturvan toimialan tilaajajohtajan sijaisen määrääminen Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja 19 viranomaistehtävien hoito 15 Perusturvalautakunnan edustus esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän asettami nen Täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Terveydenhuollon asiakasmaksut Palvelusetelin käyttö ja arvon määrittäminen Vanhuspalvelujen asiakasmaksut Aikuissosiaalipalvelujen asiakasmaksut Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palveluista perittävät mak sut Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot Elatusapujen ja elatustuen määrät vuonna Toimeentulotuen perusosien määrät lukien Kouvolan A-klinikkatoimen ja Kouvolan kaupungin välinen 43 kumppanuussopimus päihdepalveluista 29 Työvoiman palvelukeskuksen yhteistoimintasopimus Sopimus päihdehuollon päivätoiminnasta 46

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sopimus kuntouttavan työtoiminnan ja 47 työelämän valmennuksen työnjohtopalveluista 32 Kouvolan mielenterveysseuran Lähituki-projektia koskevat sopi mukset Kouvolan kaupungin ja Parik-säätiön välinen sopimus työ- ja yksilövalmennuspalveluista 49 sekä asiakkaan kuntoutumiseen suunnatuista pal ve luista KASTE-ohjelman mukaisten osahankkeiden valtionavustus se kä 51 käynnistäminen 35 Lapsen ääni -kehittämisohjelma Veteraanijärjestöjen avustukset vuodelle Järjestöjäsenyydet 59

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoonpano vuosina Pela 1 Hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan pe rusturvalautakuntaan toi mikaudekseen kolmetoista jäsentä ja kul le kin hen kilö koh taisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä yh den pu heen joh ta jaksi ja yh den varapuheenjohtajaksi. Varsinaiset jäsenet Minna Tuukkanen-Peussa, pu heenjoh taja Marjatta Nykänen, varapuheen johtaja Petri Himanen Eino Hirvonen Keijo Kaskiaho Birgit Koskela Heikki Kuutti Sari Lankinen Matti Sorsa Risto Suolanen Eliisa Timonen Marja Timonen-Pilli Kalle Ylimäki Henkilökohtaiset varajäsenet Katja Eerola Jutta Hartikainen Hannu Kähärä Marja Davidsson Jukka Sorsa Hanna-Leena Tasanen Tuomo Makkonen Seija Lantta Jari Kukkola Jaana Ström-Hietanen Juha-Pekka Koponen Iris Riihiluoma Reino Laapotti Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajiston valinnat.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pela 2 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 36 :n mukaan kutsun toimielimen kokoukseen antaa puheenjoh taja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallis tua kokoukseen. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on pää tösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pela totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Pela 3 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirjat tarkastetaan toimielimen päättämällä ta valla. Pöytäkirja on tar kastet ta vissa Kouvolan perusturvakeskuksessa kokousta seu raa van vii kon tiis taina. Perusturvalautakunnan pöy tä kirjan tar kastaa kak si kulla kin ker ralla tehtävään valittua tarkas ta jaa. Perusturvalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pela valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Petri Himasen ja Eino Hir vo sen.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Pela 4 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtä vänä toimieli men päättämänä aikana ja paikassa. Perusturvalautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kouvolan perusturvakeskuksessa kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo tai, jos ko. päivänä perustur vakeskus on suljettu, seuraavana arkipäivänä ottaen huomioon, mitä asiakirjojen julkisuudesta on säädetty.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan esittelijä Pela 5 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 4 :n mu kaan perusturvalautakunnan esittelijänä toimii perustur van toimialan tilaajajohtaja. Puheenjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi, että esittelijänä perusturvalautakunnan kokouksissa toi mii pe rus tur van ti laa ja johtaja Sakari Laari.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan sihteerin nimeäminen Pela 6 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen ko kouk sessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimihen kilö. Perusturvalautakunta nimeää lautakunnan sihteeriksi hallintosih teeri Mirja Vainikan ja hänen estyneenä ollessaan hallintosihteeri Eija Tiitisen.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokousaika ja -paikka Pela 7 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 35 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Perusturvalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden toi nen keskiviikko Kouvolan kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa Pela 8 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 42 : "Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajil la se kä 4.5 :ssä mainitulla kaupunginhallituksen edustajalla on läsnä olo- ja puhe oikeus muiden toimielimien kokouksessa (pl. keskus vaali lautakunta, tarkastuslautakunta ja perusturvalauta kunnan yk silö jaosto). Toimielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asiantuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Perusturvalautakunta kutsuu valmistelevat tilaajapäälliköt perusturvalautakunnan kokoukseen.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokouksista ja päätöksistä tiedottaminen Pela 9 Perusturvalautakunnan esityslista salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta lähetetään ennen kokousta tiedotusvälineille. Lisäksi esityslista julkaistaan Kouvolan kaupungin omilla kotisi vuil la. Käsiteltävässä asiassa on lisäksi kerrottu lisätietoja antavan hen kilön yhteystiedot mahdollisia täydentaviä kysymyk siä varten. Perusturvalautakunnan päätöksista tiedotetaan laittamalla pöytä kirja Kouvolan kaupungin omille kotisivuille.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaoston valitseminen 84/ /2008 Pela 10 Kouvolan kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan perusturva lautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto, jossa on viisi jäsen tä. Jaoston jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perusturvalautakunta nimeää jäsenistään ja varajäsenistään. Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajä senten vaaliin. Lisätietoja: Tilaajajohtaja Sakari Laari, p , sakari.laari[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen yksilöjaostoon viisi jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajä sen sekä nimeää jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunta valitsi yksilöjaostoon seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Minna Tuukkanen-Peussa, puheenjoh taja Marjatta Nykänen, varapuheenjohtaja Petri Himanen Keijo Kaskiaho Sari Lankinen Varajäsen Marja Timonen-Pilli Birgit Koskela Risto Suola nen Eino Hirvonen Kalle Ylimäki

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan yksilöjaoston tehtävät 83/ /2008 Pela 11 Kouvolan kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan kaupungissa on perusturvalautakunta ja perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto, jossa on viisi jäsentä. Jaoston jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan perusturvalautakunta ni meää jäsenistään ja varajäsenistään. Hallintosäännön 7 :n mukaan perusturvalautakunta järjestää so siaalija terveydenhuollon palvelut ja siinä tarkoituksessa huoleh tii mm. sosiaalihuoltolain, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, kansanterveyslain ja muiden em. toimialoja koskevien säännös ten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Hallintosäännön 7 :n mukaan perusturvalautakunta ratkaisee kaupungille edellä mainittujen säännösten mukaan kuuluvat asiat ja päättää yksilöjaoston tehtävistä. Hallintosäännön 4 :n mukaan jaoston esittelijänä toimii lautakun nan määräämä viranhaltija. Hallintosäännön 42 :n mukaan toi mielin tai asian esittelijä voi kutsua valmistelijan tai muun asian tuntijan olemaan läsnä kokouksessa. Lisätietoja: tilaajajohtaja Sakari Laari, p , sakari.laari[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta päättää että yksilöjaosto ratkaisee asiat, jotka koskevat 1. henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa 2. tartuntatautilain 16 :n nojalla yleisvaaralliseen tartuntatau tiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön mää räämistä olemaan poissa ansiotyöstään 3. viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi että yksilöjaostolle esittelee 1. terveydenhuollon palvelualueen asiat terveyspalvelujen ti laajapäällikkö 2. kotihoito ja vanhuspalvelujen palvelualueen asiat vanhuspal velujen tilaajapäällikkö 3. aikuissosiaalipalvelujen palvelualueen asiat sosiaalipalvelu jen tilaajapäällikkö

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ lapsiperhepalvelujen palvelualueen asiat perhepalvelujen ti laajapäällikkö

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvan yksilöjaoston sihteerin nimeäminen Pela 12 Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 44 :n mukaan pöytäkirjanpitäjänä (sihteerinä) toimielimen kokouksessa toimii toimielimen määräämä viranhaltija tai toimi henkilö. Perusturvalautakunta nimeää lautakunnan yksilöjaoston sihtee riksi hallintosihteeri Eija Tiitisen ja hänen estyneenä ollessaan hallintosihteeri Mirja Vainikan.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvan toimialan tilaajajohtajan sijaisen määrääminen 109/ /2009 Pela 13 Hallintosäännön 21 :n mukaan tilaajajohtajan sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Lomien ja esteellisyyksien sekä käytännön asioiden vuoksi on nähty tarpeelliseksi, että toimielin määrää tilaajajohtajalle sijaisen. Lisätietoja: tilaajajohtaja Sakari Laari p , sakari.laari[at]kouvola.fi Perusturvalautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta määrää tilaajajohtajan sijaisen. Pela määräsi tilaajajohtajan sijaiseksi tilaajapäällikkö Niina Korpelaisen. Merkittiin, että tilaajajohtaja ja tilaajapäälliköt poistuivat kokoushuoneesta tä män pykälän käsittelyn ajaksi.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito 87/ /2009 Pela 14 Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa säädetään sosiaalilautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kun nan määräämä monijäseninen toimielin. Kansanterveyslain 6 :n mukaan kansanterveystyön toimeenpa noon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään terveyslautakunnan taikka tervey denhoitolautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtä väksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseni nen toimielin. Kouvolan kaupungin hallintosäännön 7 :n mukaan perusturva lautakunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. sosiaalihuoltolain, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, kansanterveyslain ja muiden em. toimialoja koskevien säännösten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä. Hallintosäännön 7 :n mukaan perusturvalautakunta ratkaisee kaupungille edellä mainittujen säännösten mukaan kuuluvat asiat. Hallintosäännön 6 :n 3.1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävä nä on vastata viranomaistoiminnasta. Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaan toimielimen tehtävänä on myös edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa sosi aalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa sopimukset. Sosiaalihuoltolain 12 :n mukaan 6 :ssä tarkoitetun toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämi seen voidaan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhalti joille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaavalla viran haltijalla, jonka 6 :ssä tarkoitettu toimielin on tehtävään määrän nyt, on oikeus toimielimen vahvistamien perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti toimielimen puolesta päättää kiireellisissä ta pauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä ja näissä tapauksissa käyttää toi mielimen puhevaltaa itse tai asiamiehen välityksellä. Perusturvan toimialalla on valmisteltu ehdotus perusturvalauta kunnan yksilöön ja perheeseen kohdistuvan päätösvallan siirtämi sestä viranhaltijoille sekä eräiden viranomaistehtävien hoidosta. Ehdotus on liitteenä nro 1.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta siirtää päätösvaltaansa ja viranomaistehtä viään sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoille liitteen mukai sesti. Hyväksyttiin päätösehdotus, siten täydennettynä, että tätä pää tös tä tarkis te taan tar vit taes sa.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan edustus esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä 86/ /2008 Pela 15 Lastensuojelulain 24 :n 2 momentin mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulee olla edustettuna lapsen tekemäksi imoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsitte lyssä sekä käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erotta mista koskevaa asiaa opetustoimesta vastaavassa toimielimessä, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta. Asiaa on valmisteltu Lapsiperhepalvelujen palvelualueen kanssa. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakuntaa edus taa lastensuojelun sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä lapsen teke mäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuin käsittelyssä ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä käsiteltäessä oppivelvollisen lap sen koulusta erottamista koskevaa asiaa opetustoimesta vastaa vassa toimielimessä.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän asettaminen 121/ /2009 Pela 16 Lastensuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lap sen asioista vastaavalla so si aali työntekijällä on käytettävissään lap sen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeu dellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta (14 1 mom). Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edusta jista, lapsen kasvun ja kehityksen asian tuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvitta vista asiantunti joista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantunti jaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanot toa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muus sa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä an taa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksen teon tueksi (14 2 mom). Kouvolan seudulle on vuonna 2008 asetettu seudullinen lasten suojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Tarkoituksena on, että sama ryhmä jatkaa Kouvolan kaupungin lasten suojelun mo niammatillisena asiantuntijaryhmänä. Ehdotus lastensuojelun moniammatilliseksi asiantuntijaryhmäksi on liitteenä nro 2. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen puh , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi. Perusturvalautakunta asettaa las tensuojelun mo niamma tillisen asiantuntija ryh män liit teen mukaisesti.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen 102/ /2009 Pela 17 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytän töönpanosta annetussa laissa (619/1996) säädetään täytäntöön panosovittelusta. Lain 9 :n mukaan sosiaalihuollon viranomaisen tulee nimetä riit tävä määrä henkilöitä hoitamaan tämän lain 6-8 :ssä tarkoitettu ja sovittelutehtäviä kunnassa. Sovittelijaksi voidaan nimetä ai noastaan lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykologiseen, psykiatriseen tai sosiaalityöhön taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämisestä ja sen peruuttamisesta on viipymättä il moitettava käräjäoikeudelle. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi. Perusturvalautakunta nimeää lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisiksi sovittelijoiksi seuraavat henkilöt: johtava sosiaalityöntekijä Päivi Äärynen palvelupäällikkö Ilona Lehtinen johtava sosiaalityöntekijä Merja Eerola lastenvalvoja Eeva-Riitta Ikonen.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Sosiaalipäivystyksen järjestäminen 116/ /2009 Pela 18 Välittömiä ja kiireellisiä sosiaalipalveluja tulee järjestää sekä vir ka-ai kana et tä vir ka-ajan ulkopuolella. Sosiaali päivystyksellä tar koite taan välttä mättömien ja kiireellisten sosi aalipalvelujen järjes tämis tä toi min ta yksikön tavanomaisen aukioloajan jälkeen siten, että pysty tään eri vuorokauden ai koina vastaamaan välittömiin avun tarpei siin erilaisissa hätäja kriisitilanteissa (STM Oppai ta 2005:8) tuli voimaan sosiaalihuoltolain (710/1982, muutettu 125/2006) muutos, jolla on täs mennetty sosiaalipalvelujen järjes tämistä kiireellisissä tapauksissa. Sosiaalihuoltolain 40a :n mu kaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioi tava viipymättä. Sosiaalipäivystyksen järjestäminen on suunniteltu yhdessä perus turvapalvelujen tuottajaor ganisaation kanssa. Suunnittelun lähtö kohtana on ollut vuoden 2007 alusta toteutettu seu dullinen sosi aalipäivystys, joka sisältää etupäivystyksen sekä takapäivystyk sen. Lisäksi on varauduttu siihen, että Iitin kunta voi halutessaan järjestää sosiaalipäivystyksen ostamalla sitä Kouvolan kaupungin perusturvapalveluilta. Etupäivystyksen järjestäminen alkaen Etupäivystys järjestetään aikaisempaan tapaan poliisilaitoksen sosiaaliohjaajien ja Kuusan kosken perhetukikeskuksen ohjaajien toimesta. Poliisilaitoksella tehtävällä etupäivystyksellä tarkoitetaan sosiaali ohjaajien hoitamia päivys tysluonteisia tehtäviä. Poliisilaitoksella tehtävällä sosiaaliohjauksella tarkoitetaan poliisin toi mintaan liitty vien sosiaali- ja kriisityötä edellyttävien tehtävien hoitamista. Polii silaitoksen so siaaliohjaajien työnkuvaan kuuluu liikkuminen ken tällä. Kuusankosken perhetukikeskuksessa tehtävällä etupäivystyksellä tarkoitetaan perhetuki keskuksen henkilöstön hoitamia sosiaalitoi men tehtäviä ns. viranomaispuhelimen avulla vir ka-ajan ulkopuo lella. Viranomaispuhelimesta viranomaiset voivat saada vir ka-ajan ulkopuo lella ohjeita, neuvoja ja konsultaatiota sosiaalivi ranomaisten toimialaan kuuluvissa päivystyk senä hoidettavissa kiireellisissä asioissa. Viranomaispuhelimen avulla viranomaiset voivat myös siirtää asian hoidon sosiaalipäivystykselle. Perhetukikeskuksen etupäivystys toimii, kun poliisilaitoksen sosi aaliohjaajat eivät ole töissä tai he ovat ruuhkautuneet. Perhetuki keskuksen etupäivystykseltä ei edellytetä liikkumista kentällä.

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Takapäivystyksen järjestäminen alkaen Takapäivystys järjestetään varallaolojärjestelyin. Takapäivystäjänä on yksi sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoi suuden omaava viranhaltija viikon kerrallaan. Takapäivystysren kaaseen pyritään saamaan henkilöä. Takapäivystyksellä tarkoitetaan kunnan sosiaaliviranomaisen hoi tamia sosiaalitoimen tehtä viä kunnan virka-ajan ulkopuolella. Ta kapäivys tyksenä hoidettaviin tehtäviin kuuluu puhelin konsultaatio, osallistuminen tehtävien hoitoon kentällä sekä päätöksenteko kii reellisissä si joituk sissa sekä muissa kiireellisessä sosiaalitoimen tehtäväkenttään kuulu vissa tilanteissa. Takapäivystys on tarkoitettu Kuusankosken perhetukikeskukses sa ja poliisilaitoksella tehtä vän etupäivystyksen tueksi sekä tur vaamaan toimivaltaisen viranomaisen saatavuus. Takapäivystäjä on etupäivystäjän tavoitettavissa VIRVE-laitteella (viranomaisradioverkon päätelaite). Hälytyksen saatuaan takapäivystäjän tulee ryhtyä tehtävän edel lyttä miin toimenpiteisiin. Ta kapäivystäjän tulee tarvittaessa olla Kuusankos ken perhetukikeskuksessa tai Kouvolan kih lakunnan poliisilaitoksella tunnin sisällä yhteydenotosta. Mahdolliset koti käynnit pyritään te ke mään aina yhteistyössä poliisilaitoksella toi mivan etupäivystäjän, polii sin tai muun yhteis työtahon edustajan kanssa. Sosiaalipäivystys on tarkoitus tuottaa lapsiperhepalveluiden pal velualueella lasten sijaishuol lon palveluyksikön toimesta, joka hankkii tarvittavia henkilöstöresursseja myös lastensuojelun avo palvelujen palveluyksiköltä. Työnantajan tulee päättää sosiaalipäivystysjärjestelmästä ja tar vitta vista resursseista yhteis toimintamenettelyssä sekä selvittää henkilöt, jotka antavat suostumuksensa. Lapsiperhe palveluiden palvelualueen il moituksen mukaan kaikkiaan 11 sosiaalityönteki jää on ilmoitta nut ole vansa valmis toimimaan takapäivystäjinä eh dotetuin varallaolokorvaus- ja palkkaus ehdoin. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalipäivystyksen järjestämi sen edellä olevan mukaisesti.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Terveydenhuollon asiakasmaksut / /2008 Pela 19 Terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja ter vey denhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuk sessa (912/1992). Lain mukaan kunnallisista terveyspalve luista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voi daan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottami sesta aiheutuvien kustannusten suu ruinen. Valtioneuvoston ase tuksella voidaan säätää palvelusta perittä vän maksun enimmäis määrä ja maksun tarkistamisesta indeksin muu toksen mukaises ti. Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia: 1) kansanterveyslain (66/1972) 14 :n 1 momentin 1-6 ja 9 kohdassa sekä 14 a :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite tut pal velut ja hoitoon kuuluvat aineet lukuun ottamatta 18 vuotta täyttäneiden avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyt töä, kotisairaanhoitoa, laitoshoitona annettua kuntoutus ta, yksilö kohtaista fysioterapiaa, sairaankuljetusta, ylläpitoa, lääkärin ja hammaslääkärin antamia todistuksia ja lausunto ja, jotka eivät liity potilaan hoitoon, sekä 18 vuotta täyttä neelle annet tua hampaiden tutkimusta ja hoitoa sekä yksi tyislääkärin lä hetteellä terveyskeskuksessa tehtäviä labora torio- ja kuvan tamistutkimuksia; 2) psykiatrisen avohoidon toimintayksikössä annettu hoito sii hen liittyvää osittaista ylläpitoa lukuunottamatta; 3) hengityshalvauspotilaalle annettava hoito ja ylläpito sekä hoitoon liittyvät kuljetukset siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään; 4) tartuntatautilaissa (583/86) tarkoitetut rokotukset, yleisvaa rallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eris täminen, HIV-infektion, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus ja hoito sekä ilmoitettavaan tar tuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet; 5) alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seit semän sekä sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus ja hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja syto staattihoito sekä muu vastaava hoito samoin kuin jatkuva dialyysihoito; 6) erikoissairaanhoitolain 1 :n 2 momentissa tarkoitettuun lää kinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutumis tarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus sekä sopeu tumisvalmennus ja kuntoutusohjaus;

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ ) kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 1-6 kohdassa ja eri kois sairaanhoitolain 1 :n 2 momentissa tarkoitettuihin pal veluihin liit tyvät apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve ai heutuu tapaturmava kuutuslain (404/48), liikennevakuutus lain (279/59), potilasvahinko lain (585/86) tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvat tavasta vahingosta tai am mattitaudista; sekä 8) lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva si säänkirjoitetun potilaan kuljetus terveyskeskuksen tai sai raalan sairaansijalta toiseen hoitolaitokseen tai kotihoitoon. Jos kunta tai kuntayhtymä järjestää palveluja sosiaali- ja tervey denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla os topalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse järjestämistä vas taavista palveluista. Terveydenhuollon asiakasmaksut on yhtenäistetty vuonna 2008 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä ja Elimäen kunnassa tehdyin yhteneväisin päätöksin. Asiakasmaksujen val mistelussa on noudatettu periaatetta, että asiakasmaksut peri tään niistä palveluista, joista ne säädösten mukaan voidaan periä ja niin suurina, kuin ne säädösten mukaan voidaan periä. Vuonna 2007 kansanterveystyön kuntayhtymässä asiakasmak suilla on katettu noin 10 % menoista ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu mukaan lukien. Perusturvan vuoden 2009 ta lousarviossa terveydenhuollon asiakasmaksutuotoksi on arvioitu 4.1 miljoonaa euroa. Niiden osuus perusterveydenhuollon ulkoi sista menoista on 10,5 %. Ehdotus terveydenhuollon asiakasmaksuiksi on liitteenä nro 3. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta hyväksyy terveydenhuollon asiakasmaksut liitteen mukaisesti

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Palvelusetelin käyttö ja arvon määrittäminen 117/ /2009 Pela 20 Palvelusetelin käytöstä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1982/710), johon palveluseteliä koskevat säädökset on lisätty (2003/1310) 29 :ään seuraavasti; Kunta hyväksyy ne sosiaali huollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää sosiaali- ja terveyden huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain mu kaisesti. Kunta voi hyväksyä vain sellaisen yksityisen palvelun tuottajan, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Palveluseteliä voidaan käyttää sekä jatkuvan ja säännöllisen se kä yhdessä sen kanssa annettavan kotisairaanhoidon hankkimi seen. Palvelusetelin arvo on tällöin tulosidonnainen. Lisäksi pal veluseteli voidaan antaa tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoi don hankkimiseksi ja tällöin palvelusetelin arvon tulee olla koh tuullinen. Uuden Kouvolan muodostavat kunnat ovat käyttäneet palve luseteliä omaishoidon tukipalvelujen järjestämiseen, jolloin seteliä on voinut käyttää hoito-, siivous-, asiointi ja vastaaviin palveluihin ja tilapäisen ko tipalvelun järjestämiseen, jolloin seteliä on voinut käyttää hoito- ja huolenpitopalveluihin. Kuntien käytännöissä on myöskin ollut eroavaisuuksia. Vuonna 2008 palvelusetelin arvo on ollut 20 euroa/tunti. Palveluseteli tullee tulevaisuudessa olemaan kehittyvä ja kehitet tävä toimintamuoto kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisätietoja; Tilaajapäällikkö Eila Kohopää, puh , eila.kohopaa[at]kouvola.fi Tilaajajohtajan ehdotus; Perusturvalautakunta päättää palvelusetelin käytöstä alkaen seuraavaa - palvelusetelin arvo on 21 euroa/tunti - palveluseteliä käytetään omaishoidon tukipalvelujen järjes tämiseen, joita ovat hoito-, siivous-, asiointi- ja vastaavat palvelut - lisäksi palveluseteli voidaan myöntää tilapäisen kotihoidon järjestämiseen ja silloin sitä voi käyttää hoito- ja huolenpito palve luihin.

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/

30 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Vanhuspalvelujen asiakasmaksut / /2009 Pela 21 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne tussa laissa (734/92) ja asetuksessa (912/92). Lisäksi kunnat voi vat antaa maksuista tarkentavia ohjeitaan kunnallisen päätösval tansa rajoissa. Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut enintään maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Asiakasmaksulain maksuja koskevat yleiset säädökset Palvelusta perittävä maksu Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan pe riä henkilön maksukyvyn mukaan. Maksun enimmäismäärä Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottami sesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asetuksella voidaan säätää palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Maksuttomia sosiaalipalveluita (kotihoito ja vanhuspalvelut alueel la) ovat sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö / palveluohjaus ja henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat. Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Säädöksissä on lisäksi ohjeet maksuja määrättäessä - huomioon otettavista tuloista, - tuloista tehtävistä vähennyksistä, - maksun perimisestä palvelun keskeytyessä / poissaolon ajalta, - maksukatosta. Kouvola 2009 asiakasmaksujen mahdollisimman suuri yhtenäis täminen on tavoitteena lukien. Kuntajakolaki sallii siirty mävaiheen ajan vanhojen kuntien maksukäytäntöjä palveluissa mutta valmistelu maksujen yhtenäistämiseksi tulee aloittaa välit tömästi (Kuntaliitto / Sami Uotinen). Tällaisia tilanteita on käytän nössä asumispalveluissa.

31 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liitteenä ovat tilaajapäällikön yhteistyössä palvelualueen tuotan non kanssa valmistelemat esitykset: Kotihoidon maksut, liite nro 4 ja liite nro 5 Tukipalvelujen ja hyvinvointipalveluiden maksut, liite nro 6 Palveluasumisen maksut, liite nro 7 Tehostetun palveluasumisen maksut, liite nro 8 Laitoshoidon maksut, liite nro 9 Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Eila Kohopää, puh eila.kohopaa[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta päättää, että vanhuspalveluiden asiakas maksut lukien peritään liitteiden mukaisesti.

32 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Aikuissosiaalipalvelujen asiakasmaksut / /2009 Pela 22 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne tussa laissa (734/92) ja asetuksessa (912/92). Lisäksi kunnat voi vat antaa maksuista tarkentavia ohjeita kunnallisen päätösvaltan sa rajoissa. Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää vain sii tä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut maksimimääräisinä, alennettuina tai ettei niitä joiltakin osin peritä ollenkaan. Asiakas maksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että kunnan ostaessa palveluja yksityisiltä palvelun tuottajilta. Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan pe riä henkilön maksukyvyn mukaan. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannus ten suuruinen. Asetuksella voidaan säätää palveluista perittävän maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 4 määrittelee maksuttomat sosiaalipalvelut, joita aikuissosiaalipalvelujen osalta ovat sosiaalihuoltolain 17 :n mukainen sosiaalityö sekä saman pykälän mukainen vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöi den työtoiminta kul jetusta ja aterioita lukuun ottamatta, kehitys vammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityis huolto ja siihen liittyvä kuljetus; kehitysvammaisen ylläpidosta voi daan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja opetusta saavan lapsen osittais ta ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaiset kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus tulkkipalvelut, päivätoiminta, kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta, sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut mukaan lukien vaikeavammaisten kuljetuspalvelut omavastuu huomioiden, ja palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi tehtävät lääkärin ja muiden asiantuntijoiden tutkimukset sekä polikliininen päihdehuolto ja henkilölle hänen sosiaalihuoltoaan koskevissa asioissa annetut asiakirjat. Asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai elatusvelvollisuutta tai jos muut huollolliset näkö kohdat sitä edellyttävät. Säädöksissä on lisäksi ohjeet maksuja määrättäessä huomioon otettavista tuloista, tuloista tehtävistä vähennyksistä, maksun pe rimisestä palvelun keskeytyessä ja poissaolon ajalta sekä maksu katosta.

33 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kuntalaki sallii siirtymävaiheen maksukäytäntöjen uudistamises sa. Uuden Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt, että taksat harmonisoidaan toimivaltaisten viranomaisten päätök sillä vuoden 2009 maaliskuun loppuun mennessä. Perusturvan toimialan pyrkimyksenä on, että asiakasmaksut saataisiin yhte näistettyä lukien, jotta ne ovat tasapuoliset asiakkaille riippumatta siitä, minkä nykyisen kunnan asukkaasta on kyse tai missä toisiinsa nähden samanlaista/-tasoista palvelua antavassa yksikössä asukas on. Valmistelussa on lähdetty siitä, etteivät asiakasmaksujen muutok set muodostu kohtuuttomiksi millekään asiakasryhmälle ja toi saalta siitä, etteivät asiakastulot kokonaisuutena laske. Vuokra- ja ateriamaksut määrittelee pääasiassa palveluntuottaja ja asia kas maksaa ne pääsääntöisesti suoraan tuottajalle. Vuokrakuluik si luetaan varsinaisen vuokran lisäksi tarvittaessa sähkö- ja vesi maksut, sauna- ja pesutupamaksut, elleivät ne sisälly ylläpito maksuun. Sosiaalipalvelujen osalta noudatetaan lukien Kuntaliiton ohjeistusta, jonka mukaan kunta maksaa palveluntuottajalle kor vauksen bruttona ja perii asiakasmaksut suoraan kunnalle. Eräi den palvelujen tuottajien kohdalla muutos saattaa edellyttää eri tyisjärjestelyjä vuoden 2009 aikana, koska tieto muutoksesta voi daan antaa palveluntuottajalle vasta perusturvalautakunnassa ta pahtuvan päätöksenteon jälkeen. Perusturvan toimialalla on valmisteltu ehdotus aikuissosiaalipal velujen palvelualueen asiakasmaksuista vuodelle Ehdotus on liitteenä nro 10. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen p , niina.korpelainen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta hyväksyy aikuissosiaalipalvelujen asiakas maksut vuodelle 2009 liitteen mukaisena.

34 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palveluista perittävät maksut / /2009 Pela 23 Omaishoidon tuen maksaminen perustuu lakiin omaishoidon tuesta, joka on annettu ja on tullut voimaan (2005/937). Lisäksi kunnille on annettu Sosiaali- ja terveysminis teriön opas Omaishoidon tuki, Opas kuntien päättäjille 2005:30. Lisäksi seudun vanhoista kunnista Anjalankoski, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala ovat yhdessä valmistelleet omaishoitoa koskevat myöntämiskriteerit, jotka ovat olleet voimassa vuoden 2006 alusta lukien. Nyt kriteerejä on käytännön kokemusten pe rusteella tarkennettu ja lisäksi valmistelussa on ollut mukana Eli mäen edustus. Liitteenä nro 11 on valmistelutyöryhmän valmistelema ja tilaaja pääl likön yhdessä palvelualueen tuotannon kanssa käsittelemä esitys Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit lukien, Kouvola. Omaishoidon tu kena an net ta vista palveluista kunta päättää sosi aali- ja tervey den huol lon asia kas maksulaissa (734/1992) ja -ase tuksessa (912/1992) säädet tyjen yleis säännösten perusteella. Erikseen omaishoitoa koske vana edellä maini tuissa on omaishoi tajan lakisääteisen vapaan aikana annet tavien palve lujen maksu, josta tällä hetkellä voidaan periä 9,90 /päi vä. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Eila Kohopää, puh , eila.kohopää[at]kouvola.fi Perustuvalautakunta päättää Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit lukien hyväksytään oheisen liitteen mukaisesti. Lisäksi perusturvalautakunta omaishoitoa koskevana päättää seuraavaa - Omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. - Asiakasmaksujen osalta noudatetaan myöntämiskriteereis sä esitettyä ehdotusta ja lisäksi päätetään, että omaishoita jan virkistysvapaan ajalta hoidettavalle annettavasta hoito- ja huolenpitopalvelusta peritään 9,90 /päivä. Jäsen Eliisa Timonen todettiin omaishoitajana esteelliseksi eikä hän osallistunut pää töksentekoon ja poistui kokoushuoneesta.

35 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna / /2008 Pela 24 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kun nan järjestämänä sosiaalipalveluna tai lastensuojelulain 37 :n mukaisena avohuollon tukitoimena ja 49 :n mukaisena sijais huoltona. Perhehoitoa voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai pitkäai kaisesti. Perhehoidossa voi olla lapsi, nuori, vammainen tai kehitysvam mainen henkilö, pitkäaikaissairas, mielenterveyskuntoutuja tai vanhus. Perhekodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljä henkilöä. Näihin luetaan hoitajan omat alle kouluikäiset lap set ja muut erityistä hoitoa ja huolenpitoa vaativat henkilöt. Silloin kun perhekodissa asuu vähintään kaksi perhehoitajalain edellyt tämää ammatillisen koulutuksen ja muun kelpoisuuden omaavaa perhehoitajaa, voi perhehoidossa olla samanaikaisesti enintään seitsemän henkilöä. Erityisestä syystä voidaan enimmäismääristä poiketa täysi-ikäisten henkilöiden kohdalla. Perhehoitajalaissa ( /312) säädetään perhehoitajasta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan makset tavan palkkion määrästä ja suorittamisesta, kustannusten korvaa misesta, hoidettavan käyttövaroista, hoidon kestosta, hoidettavan oikeuksista ja tukitoimista, perhehoitajan vapaasta, perhehoitajan valmennuksesta, työnohjauksesta ja koulutuksesta, sopimuksen irtisanomisesta sekä tarvittaessa muista seikoista. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetussa laissa (713/2004) sekä tapaturmava kuutuksesta tapaturmalaissa (608/1948). Palkkio Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Laissa on säädetty hoito palkkion vähimmäismäärästä. Perhehoitajille maksettavien hoito palkkioiden määrää tulee perhehoitajalain 2 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/2006) 96 :ssä tar koitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2009 vahvistettu palkkaker roin on 1,192. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 336,41 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Kulukorvaus Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle maksetaan korvaus perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä hoidon käynnistämi sestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista.

36 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvis ta kustannuksista perhehoitajille maksetaan todellisten kustan nusten mukainen korvaus. Laissa on säädetty kulukorvauksen vähimmäismäärästä. Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisis ta tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset me not sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata. Lisäksi kulukorvaus sisäl tää lastensuojelulain nojalla perhehoitoon sijoitetulle lapsella tai nuorelle hänen omaan käyttöönsä mainitun lain nojalla annettavat käyttövarat. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkus tannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 375,08 eu roa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuukaudessa. Erityises tä syystä kulukorvaus voidaan kuitenkin maksaa säädettyä vä himmäismäärää pienempänä. Myös muita kulukorvausmääriä tulee tarkistaa vastaavasti lukien. Määrät ovat nousseet 2008 tasosta noin 4,35 prosenttia. Kulukorvauksen lisäksi maksetaan korvaus sellaisista perhehoi dossa olevan henkilön yksilöllisistä tarpeista johtuvista terapian ja terveydenhuollon sekä alla 21-vuotiaan lapsen tai nuoren opin noista aiheutuvista erityisistä kustannuksista, joita muun lainsää dännön nojalla ei korvata. Lisäksi voidaan korvata perhehoidossa olevan henkilön lomanvie tosta johtuvat ja erityisten harrastusten tai harrastusvälineiden ai heuttamat ja muut jatkuvaluontoiset tai kertakaikkiset erityiset kustannukset. Käynnistämiskorvaus Perhehoitajille maksettavia käynnistämiskorvauksia tulee perhe hoitajalain 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuo den lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on lukien 2 663,76 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Määrä on noussut vuoden 2008 tasosta noin 4,35 prosenttia. Kouvolassa maksettavat palkkiot ja korvaukset Kouvolassa perhehoitoa toimeksiantosopimuksena järjestetään lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena ja sijaishuol tona sekä sosiaalihuoltolain mukaisena sosiaalipalveluna kehitys vammaisille. Perhehoidossa on noin 70 lasta ja yksi kehitysvammainen. Las tensuojelun perhehoidon menot perusturvapalvelujen vuoden 2009 talous-

37 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ arviossa ovat euroa. Perhehoidossa maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset ovat vaih delleet kunnittain ja perheittäin. Perusturvan toimialalla on valmisteltu ehdotus perhehoidon palk kioista ja korvauksista. Ehdotus on liitteenä nro 12. Valmistelun lähtökohtana on vuoden 2009 talousarvioon kirjattu linjaus, jonka mukaan lasten sijaishuollossa painopistettä siirre tään kalliista perhekoti- ja laitoshoidosta edullisempaan perhehoi toon ja sijaisperheiden tukea vahvistetaan korottamalla palkkioita ja lisäämällä sijaisperheiden valmennusta, koulutusta ja perheille annettavaa tukea. Koska Kouvola rekrytoi sijaisperheitä samalta maantieteelliseltä alueelta kuin Kotka ja Helsinki, näiden maksamat palkkiot ja kor vaukset on otettu huomioon palkkioiden ja korvausten tasoa määriteltäessä. Kaikkien sijaisperheiden toimeksiantosopimukset uusitaan ja palkkiot ja korvaukset tulevat voimaan vuoden 2009 alusta. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi Perusturvalautakunta päättää, että perhehoidon hoitopalkkiot ja muut korvaukset maksetaan liitteen mukaisesti ja lapsen lapsili sät makse taan perhehoitajalle Merkittiin, että jäsen Petri Himanen ilmoitti olevansa jäävi eikä osallistunut päätöksentekoon ja poistui tämän asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän ajaksi valittiin Keijo Kas kiaho.

38 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Tukihenkilö- ja tukiperhepalkkiot / /2009 Pela 25 Lastensuojelulain 36 :n mukaisena lastensuojelun avo huol lon tukitoimina järjestetään tuki henkilö- ja tukiperhetoi min taa. Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishankkeessa on valmisteltu seudulliset tukihenkilö- ja tukiper he palkkiot, jotka on otettu käyttöön kaikissa kunnis sa vuosi na Vuodelle 2009 peruspalkkion hoitopalkkion osuuden mää rää on tarkistettu työnteki jän eläke lain 96 :ssä tarkoitetulla palkkaker toimella ja kulukorvauksen osuuden määrää elin kustan nusin deksin mukaisesti perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioi den ja kulukorvausten ta paan. Palkkiot on pyö ristetty täyteen euroon. Ehdotus tukihenkilö- ja tukiperhepalkkioiksi on liitteenä nro 13. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen puh , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä tukihenkilö- ja tuki per hepalkkiot liitteen mukaisesti.

39 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Perusturvalautakunta Elatusapujen ja elatustuen määrät vuonna / /2009 Pela 26 Lapsen elatuksesta määrätään lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja elatusturvalaissa (671/1998). Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vas taavat hänen vanhempansa kykynsä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kun tämä täyttää 18 vuotta. Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei asu hänen luonaan pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa elatusapu. Vahvistaminen voidaan tehdä sopimuksella tai tuo mioistuimen päätöksellä. Elatusapu maksetaan kuukausittain etu käteen tai se voidaan sopia maksettavaksi kertasuorituksena. Elatusapua tarkistetaan elinkustannusindeksi mukaan. Elatustukea maksetaan lapselle, jonka elatusvelvollinen van hempi on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai ei pysty mak samaan sitä. Elatustukea saa myös lapsi, jolle ei ole voitu vahvis taa isää. Tukea maksetaan lisäksi silloin, kun elatusapu on mää rätty pienemmäksi kuin elatustuki. Elatustuen maksaa kunta ja alkaen Kansaneläkelaitos (Elatustukilaki /2008). Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (746/2008) mukaisesti lapsen elatuksesta annetun lain perusteel la määräajoin suoritettavat elatusavut nousevat 5 prosenttia lukien. Korotus koskee ennen vahvistettuja elatusapuja. Myös elatusturvalain nojalla suoritettavan elatustuen määrä nou see edellä mainitun päätöksen mukaisesti 5 prosenttia. Täysi määräisen elatustuen määrä on lukien 136,41 euroa kuukaudessa lasta kohden. Elatustukea maksettiin joulukuussa kaikkiaan lapselle. Pe rusturvapalveluiden vuoden 2009 talousarvioon on varattu elatus tukeen euroa. Elatustuen toimeenpanoon liittyvät tehtä vät siirtyvät kunnilta Kansaneläkelaitokselle alkaen. Val tion järjestettäväk si ja rahoitettavaksi siirretään elatusturvalaissa (671/1998) säädetyt tehtävät, ei kuitenkaan toimenpiteitä elatus velvollisuuden vahvistami seksi. Kansaneläkelaitokselle siirtyvät siten muun muassa elatustuen myöntämistä ja maksamista sekä elatusavun perintää koskevat tehtävät. Lisätietoja: Tilaajapäällikkö Kristiina Sihvonen p , kristiina.sihvonen[at]kouvola.fi.

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia.

HE 134/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä korotettaisiin

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen. Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 1.6.2017 alkaen Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Vanhusneuvosto 07.12.2017 Aika 07.12.2017 klo 09:00-10:15 Paikka Sakunkulman päiväkeskus Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut

Ohje 1 / 6. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje alkaen (Päivitetty Sotela ) Terveyspalvelut Ohje 1 / 6 Sosiaali- ja terveystoimen toimintaohje 20.9.2017 alkaen (Päivitetty Sotela 19.9.2017) Terveyspalvelut Hallintosääntö 24, Toimivallan edelleen siirtäminen Viranhaltija, päättää voimassaolevan

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 :n ja erikoissairaanhoitolain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot