Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä"

Transkriptio

1 Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä.stina Högnabba Johtava kehittämiskonsultti Sosiaalivirasto / Arviointi- ja kehittämisyksikkö

2 Mihin loogista mallia tarvitaan? Loogisen mallin käyttö on yksi mahdollisuus selventää ja kuvata palvelujen, projektien jne. toimintaa, prosesseja, tuotoksia ja vaikutuksia sekä palvelujen ja projektien eri elementtien välisiä kytkentöjä ja vaikutussuhteita. Looginen malli voi toimia myös arviointisuunnitelman ja arvioinnin tekemisen lähtökohtana. 2

3 Lisätietoja The Logic Model Guidebook; Lisa Wyatt Knowlton & Cynthia C. Phillips Purposeful Program Theory, effective use of theories of change and logic models; Sue C. Funnel & Patricia J. Rogers Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma KASTEhankkeita / Lapsen ääni & Mielen avain GOOGLE: looginen malli hakusanana 3

4 Mihin tarkoitukseen? Arviointisuunnitelman tekeminen ja arviointi Looginen malli on tärkeä työkalu arviointisuunnitelman ja arvioinnin tekemisessä sekä toiminnan kehittämisessä. Johtaminen ja seuranta Looginen malli on hyvä apuväline myös hankkeen, ohjelman, kehitettävän palvelun jne. johtamisessa, seurannassa, tulosten hallinnassa ja budjetin teossa. Viestintä ja kommunikointi Loogisen mallin avulla voidaan myös ulkopuolisille kuvata ja kertoa, miten toimitaan ja millaisia tuloksia toiminnalla on tarkoitus aikaansaada. Mallin avulla voidaan myös helpottaa hankkeen eri osallisten välistä viestintää. Malli mahdollistaa sen, että hankkeen osalliselle syntyy yhteinen näkemys hankkeen toiminnoista, tavoitteista jne. Muita tarkoituksia Loogisen mallin avulla voidaan tunnistaa ja analysoida ongelmia sekä määritellä tavoitteita ja toimenpiteitä. Voidaan myös tarkastella suunnitteilla olevan palvelun tai intervention relevanttisuutta suhteessa ratkaistaviin ongelmiin. Mallin avulla voidaan arvioida hankkeen, palvelun jne. toteutettavuutta ja myös sitä, että onko hanke, palvelu jne. mahdollista vakiinnuttaa osaksi normaalia toimintaa ja levittää myös laajempaan käyttöön 4

5 Mitä kannattaa huomioida? Osalliset Loogisen mallin rakentamisessa on otettava huomioon palveluja tuottavan henkilöstön ja muiden osallisten näkemykset ja mielipiteet. Mallin rakentamisessa eri osapuolten välille on löydyttävä yhteinen kieli. Mallin pysyvyys Loogisen mallin ei tarvitse olla pysyvä. Sitä voidaan ja pitää muuttaa, jos palveluissa, projektissa jne. tapahtuu muutoksia. Aikarajat mallille Mallille pitää määritellä käyttö- ja hyödynnettävyysaika. Tämä auttaa rakentamaan lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tulokset sekä tekemään parempia resursseja ja toimintaa koskevia päätöksiä. 5

6 Kokemuksia Malli on hyvä ja suhteellisen yksinkertainen apuväline hahmottaa palvelun kokonaisuutta Uuden toimintatavan tai hankkeen suunnittelussa mallin rakentaminen tuottaa konkreettisempaa visiointia siitä mihin pyritään On erinomainen apuväline silloin, kun toimintaan halutaan rakentaa arviointi 6

7 Loogisen mallin elementit Ongelma / tarve Päämäärä Resurssit Toiminnot Tuotokset Lyhyen ajan tulokset Keskipitkän ajan tulokset Pitkän ajan tulokset /vaikutukset Välttämättömät ehdot ja ulkoiset vaikuttavat tekijät

8 Lapsen ääni-kehittämisohjelman (Kaste) looginen malli

9 Tarve/ongelma: Päämäärä/tavoitteet: Resurssit Toiminnot Tuotokset Lyhyen aikavälin tulokset Keskipitkän aikavälin tulokset Pitkän aikavälin tulokset Oletukset siitä, mitkä tekijät muutosta selittävät Oletukset hankkeen toimivuuden välttämättömistä ehdoista Ulkoiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa ohjelman toimivuuteen Lähde:

10 Loogisen mallin laatukriteerit Muutosteorian laatukriteerinä on uskottavuus Loogisen mallin laatukriteerinä on sen toteutettavuus Vaikutusketjun loogisuus ei vielä ole toteutettavuuden tae Usein intervention ja odotetun tuloksen välillä on mittakaavavirhe jos lähitavoite ei ole toteuttamiskelpoinen, eivät pitemmän ajan tavoitteetkaan toteudu Usein ongelmana mallin yleisyys ja fokusoimattomuus Riskinä on hyväksyttävyyden saamiseksi tehdä kompromisseja, jotka huonontavat toteutettavuutta Lähde: Knowlton, L & Phillips, C (2009) The Logic Model Guidebook; Better Strategies for Great Results.

11 Loogisen mallin parantaminen Kokemuksesta oppii seuraava malli on jo parempi Mallin esittäminen kollegoille tai ulkopuolisille parantaa jälkeä Sen selvittäminen, mille oletuksille malli on rakennettu SMART-kriteerit: Täsmällisyys, Mitattavuus, Toimintasuuntautuneisuus, Realistisuus, Ajoitus FIT-kriteerit: Toistuvuus/määrä, Intensiivisyys, Kohdentuminen Lähde: Knowlton, L & Phillips, C (2009) The Logic Model Guidebook; Better Strategies for Great Results.

12 Loogisen mallin käsitteet 1/4 Ongelmien/tarpeiden kuvaaminen Kuvataan ongelmat, joita projektilla jne. pyritään lievittämään tai ratkaisemaan. Kuvataan tarpeet, joita projektin avulla pyritään tyydyttämään. Ongelman kuvaamisella vastataan kysymykseen: Minkä ongelman tai millaisia ongelmia hanke, sosiaalipalvelu, interventio jne. ratkaisee. Päämäärä Mikä on projektin jne. pitkän aikavälin päämäärä/tavoitteet ja aiotut vaikutukset. Mikä on kohderyhmä. Päämäärä pitää ilmoittaa muutoksena, joka halutaan aikaansaada asiakkaiden hyvinvoinnissa jne. hankkeen avulla. Oletukset siitä, mitkä tekijät selittävät muutosta Oletukset ovat tutkimuksiin, kokemuksiin ja hyviin käytäntöihin perustuvia hypoteeseja siitä, miksi juuri tietyt toiminnot ja interventiot johtavat muutokseen juuri tiettyjen, erityisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kohdalla. Nämä oletukset ovat keskeisimmät interventioiden ja tulosten välisiä suhteita koskevat hypoteesit.

13 Loogisen mallin käsitteet 2/4 Oletukset hankkeen toimivuuden välttämättömistä ehdoista Näiden ehtojen oletetaan olevan olemassa, kun jotakin uutta palvelua, interventiota jne. aletaan suunnitella ja toteuttaa tai olemassa olevaa toimintaa kehittää. Nämä oletukset voivat koskea olemassa olevia asioita tai erityisiä olosuhteita yhteiskunnassa, kunnassa, yhdyskunnassa, organisaatiossa tai läheisessä toimintaympäristössä. Ulkoiset tekijät Hanke, palvelu, interventio jne. eivät toteudu tyhjiössä. Monet tekijät, joihin hankkeen toteuttajat eivät pysty vaikuttamaan, voivat vaikuttaa tuloksiin. Nämä ulkoiset tekijät kuten poliittinen tai taloudellinen tilanne, kulttuurinen konteksti jne. voivat joko edistää tai ehkäistä hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Resurssit Työntekijät, aika, tilat, materiaalit jne., jotka ovat tarpeen tulosten aikaansaamiseksi.

14 Loogisen mallin käsitteet 3/4 Toiminnot Toimenpiteet, interventiot jne., jotka tehdään, jotta halututut tulokset ja vaikutukset saavutettaisiin. On usein hyödyllistä tehdä toimintoryhmiä niistä toimenpiteistä, interventioista jne., jotka ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Toimintoryhmien lukumäärä on riippuvainen hankkeen koosta. Isoissa hankkeissa saattaa olla useita toimintoryhmiä ja pienissä korkeintaan yksi tai kaksi. Tuotokset Tuotokset ovat toimintojen, interventioiden jne. mitattavia, välittömiä tuotteita tai aikaansaannoksia. Tuotokset mahdollistavat haluttujen tulosten aikaansaamisen, mutta eivät ole itsessään niitä muutoksia, joita hankkeella jne. on tarkoitus tuottaa asiakkaan elämässä, yhteisössä, organisaatiossa jne. Aikaansaatujen tuotosten määrää, laajuutta jne. kannattaa mitata. Se auttaa seuraamaan, kuinka hyvin hankkeen, palvelun, intervention jne. toimeenpanossa on onnistuttu.

15 Loogisen mallin käsitteet 4/4 Tulokset Asiakkaiden elämässä, yhteisössä, organisaatiossa jne. tapahtuneet muutokset, joiden oletetaan olevan palvelun, projektin, interventioiden ym. aikaansaamia. Tulokset vastaavat kysymykseen: Mitä muutoksia hankkeella, palvelulla tai ohjelmalla on mahdollista saada aikaan?

16 Millaisia asioita tulokset kuvaavat 1/2 Oppimisessa tapahtuvia muutoksia Uusi tieto Lisääntyneet taidot ja osaaminen Muuttuneet asenteet, mielipiteet tai arvot Muuttunut motivaatio tai halu Esimerkkejä Äitien tiedot lasten kehittymiseen liittyvistä asioista lisääntyvät. Teini-iässä olevat sitoutuvat osallistumaan yhdyskuntapalveluun. Toiminnassa tapahtuvia muutoksia Muuttunut käytös tai toimintatapa Muuttuneet päätökset Muuttunut politiikka tai toimintamalli Esimerkkejä Äidit toteuttavat uutta kasvatusmallia. Teini-iässä olevat osallistuvat yhdyskuntapalveluun.

17 Millaisia asioita tulokset kuvaavat 2/2 Olosuhteissa tapahtuvia muutoksia Yksilöissä ja perheissä tapahtuvat muutokset Muutokset taloudessa Muutokset yhteiskunnassa, kunnassa, asuinyhteisössä Muutokset ympäristössä Esimerkkejä Hankkeeseen osallistuneiden äitien lasten kehittyminen etenee odotusten mukaisesti. Hankkeeseen osallistuneiden miesten työttömyys vähenee. Lähde: Innovation network (www.innonet.org)

18 Tulosten kohdentuminen 1/2 Yksilöihin kohdentuvat tulokset (asiakastulokset) Esimerkkejä Vanhemmat käyttävät aikaisempaa parempia kasvatusmenetelmiä (muuttunut käytös). Vanhemmat osaavat aikaisempaa paremmin pitää kiinni oikeuksistaan (lisääntyneet taidot). Lapsilla on aikaisempaa paremmat valmiudet aloittaa koulu (muuttunut olosuhde) Perhe- tai yhdyskuntatason tulokset Esimerkkejä Parantunut kommunikointi perheen jäsenten kesken Parantunut vuorovaikutus lasten vanhempien ja koulun välillä Väkivallan väheneminen naapurustossa Vastuu omasta toiminnasta siirtyy osittain viranomaisilta itselle (esim. ryhmäkodissa asuville). Lähde: Innovation network (www.innonet.org)

19 Tulosten kohdentuminen 2/2 Systeemitulokset kuvaavat koko järjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi koko organisaatio, työyksikkö jne. alkaa toimia uudella tavalla (esim. organisaation oppiminen). Hanke-/ ohjelmatulokset Hankkeen sisäiset tulokset (sekä yksilö- että eri organisoitumistasoilla) vaikuttavat siihen, kuinka hyvin hanke voi saavuttaa ulkoiset (varsinaiset) tulokset. Esimerkkejä Hankkeen tai ohjelman johtamis- ja koordinaatiomahdollisuudet saattavat parantua Toiminnan tehokkuus lisääntyy Henkilökunnan motivaatio paranee

20 Esimerkkejä asiakkaan hyvinvoinnissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista 1/2 Tavoiteltuun suuntaan tapahtunut muutos (muutos parempaan) Olosuhde Asunnoton saa asunnon Yhteiskunnallinen asema Työtön saa työn Käyttäytyminen Nuori alkaa käydä säännöllisesti koulussa Toimintakyky Asiakkaan selviytymistaidot (esim. suhteessa ongelmiin) lisääntyvät Asenne Nuoren lisääntynyt arvostus opiskelua kohtaan Tunne Asiakkaan lisääntynyt tunne, että hänet hyväksytään esim. ryhmässä Mielipide Asiakkaan näkemys omista kyvyistä ja mahdollisuuksista lisääntyy Lähde: Rossi, H. Peter; Freeman, Howard E. ja Lipsey, Mark W.: Evaluation. A systematic approach. Sage publications 19

21 Esimerkkejä asiakkaan hyvinvoinnissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista 2/2 Muutos huonosta tilanteesta parempaan Olosuhde Öiden määrä, jotka asunnoton viettää kadulla Yhteiskunnallinen asema Päivien määrä, jotka päihdeongelmainen on poissa työstä Käyttäytyminen Päivien määrä, jotka nuori on poissa koulusta Toimintakyky Tilanteiden väheneminen, joissa asiakas tappelee puolisonsa kanssa Asenne Tilanteiden väheneminen, joissa nuori käyttäytyy impulsiivisesti ja kontrolloimattomasti Tunne Asiakkaan huonommuuden tunteen väheneminen Mielipide Negatiivinen näkemys toisesta etnisestä ryhmästä muuttuu positiiviseen suuntaan

22 Tulosketjut Lyhyt aikaväli esim. oppimiseen liittyvä tulos Välittävä esim. muuttunut käytös Pitkä aikaväli esim. olosuhteissa tapahtunut muutos Ajallisesti lähellä hankkeen palvelun, intervention jne. päättymistä tai saavutetaan jo hankkeen jne. toteuttamisen aikana Helpompi mitata kuin pitemmän aikavälin tuloksia Palvelulla, interventiolla jne. suora yhteys tulokseen Ajallisesti kaukana palvelun, intervention jne. päättymisestä Vaikeasti mitattavissa Palvelulla, interventiolla jne. ei enää suoraa yhteyttä tulokseen

23 Tulosten ja tuotosten ero - esimerkkejä TUOTOS (OUTPUT) uusien äitien luona tehdään 6 kotikäyntiä radiossa ja televisiossa tietoiskuja lasten pahoinpitelystä ja laiminlyönnistä lasten pahoinpitelyä ja laiminlyöntiä koskevia tiedotteita jaetaan paikallisiin kirjastoihin ja sosiaaliasemille TULOS (OUTCOME) kotikäynteihin osallistuneiden uusien äitien tieto lasten kehitykseen vaikuttavista tekijöistä lisääntyy kohderyhmät oppivat aikaisempaa paremmin havaitsemaan lasten pahoinpitely- ja laiminlyöntitapaukset sekä toimimaan oikealla tavalla tilanteen korjaamiseksi tehty toimintasuunnitelma naapuruston leikkipaikkojen ja pelikenttien kunnostamiseksi sosiaalista ohjelmaa koskeva rahoitushakemus jätetty päätettäväksi asukkaat kunnostaneet leikkipaikat ja pelikentät saatu resursseja ja rahaa sosiaalisen ohjelman toteuttamiseksi

24 Tulokset ja tulosmittarit Usein vaikuttavuuden seurannan ja arvioinnin lähtökohtana on se, että selvitetään millaisia tuloksia (muutoksia asiakkaiden olosuhteissa ja elämässä) halutaan saada aikaan. Kun on selvillä, mihin projektilla, sosiaalipalvelulle, interventiolla jne. pyritään, voidaan rakentaa tulosmittarit. Tulosmittareilla seurataan asiakkaan elämäntilanteessa, sosiaalisissa olosuhteissa, hyvinvoinnissa, ongelmissa jne. tapahtuvia muutoksia.

25 Tulosmittareilta vaadittavia ominaisuuksia 1/2 Tulokset ilmoitetaan muutoksina, jotka halutaan aikaansaada Tulosten pitää olla mitattavia Mitattavien asioiden pitää olla sellaisia, että ne voi realistisesti saavuttaa Tulosten voidaan olettaa olevan toteutettavan hankkeen, palvelun, intervention jne. aikaansaamia Mittarit kuvaavat mahdollisimman täsmällisesti ja kattavasti oleelliset puolet mitattavasta ilmiöstä Aina ei löydy suoraan muutosta kuvaavaa mittaria, jolloin käytetään sijaismittaria, jonka voidaan katsoa riittävässä määrin kohdistuvan tavoiteltuun muutokseen Mittarin kattavuuden parantamiseksi tehdään useasta muuttujasta yksi summamuuttuja

26 Tulosmittareilta vaadittavia ominaisuuksia 2/2 Mittarin pitää olla suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin, tietopohjaan ja aikaisemmin saatuihin kokemuksiin vastaavanlaisesta toiminnasta Mittareita sekä lyhytaikaisten ja välittömien vaikutusten että pitkäaikaisten vaikutusten ja tulosten kestävyyden osoittamiseen Asiakkaan prosessiin sopivat indikaattorit Osallisten on päästävä sopimukseen siitä, millaiset tulokset ja tulosmittarit ovat heidän näkemystensä mukaan luotettavimpia Eri ajankohtina asiakkaat saattavat antaa erilaisia vastauksia (samoihin kysymyksiin) Standardisoidut mittarit (yksi vaihtoehto)

27 Esimerkkejä 27

28 Sosiaaliviraston pienhankkeiden hankekortit noudattavat loogisen mallin rakennetta Tämän vuoden pienhankkeiden hankekortit löytyvät Helmisestä: Kehittäminen/projektipankki 28

29 HANKEKORTTI päivämäärä Hankkeen tavoitteet Hankkeen nimi: Adoptioperheiden perhekerho Halutaan kehittää adoptioperheiden kanssa tehtävää perhetyötä ja sen kautta tarjota perheille lisää tukea varhaisessa vaiheessa lapsen tultua perheeseen. Perhekerho on tuloskorttitavoitteen mukaista varhaisen tuen vahvistamista. Halutaan tukea lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa vanhemmuutta. Hankkeen tarkoitus on ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia ongelmia. Auttaa adoptioperheitä verkostoitumaan keskenään ja mahdollistaa vertaistuki. Tarjotaan perheille hauskaa ja mielekästä tekemistä yhdessä. Lyhyt kuvaus hankkeen toiminnasta Kehittämistyön toteutumisen riskit Toimenpiteet Tuotokset (suoritteet) Tulokset ja vaikutukset (muutokset) 1) asiakkaille 2) toimintakäytäntöihin Yhteistyötahot ja kumppanit Rahoitusmäärä Toiminnan juurruttaminen Hanke toteutetaan kerran kuukaudessa kokoontuvalla perhekerholla. Kerho toteutetaan aina samalla tavoin, vain kerhon teema vaihtuu (sama ohjelmarunko). Perhekerho kokoontuu perjantai aamupäivällä Leikkipuisto Linjassa klo Perheet voivat käydä kerhossa kaksi vuotta lapsen saapumisen/sijoittamisen jälkeen. Kehittämistyöllä ei ole varsinaisia riskejä. Ainoa nähtävä riski on, että adoptioperheet eivät koe kerhoa omakseen, eivätkä ota palvelua vastaan. Leikkipuisto Linjassa järjestettävä perhekerho, aluksi kerran kuukaudessa, syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Perhekerhossa on läsnä leikkipuiston henkilökuntaa sekä adoptiotyöryhmän kaksi työntekijää. Kerhossa on tietty ohjelmarunko, jota noudatetaan, esim. laululeikit, askartelua, välipalahetki, vapaata toimintaa. Lisäksi joillekin kerroille pyydetään asiantuntija, esim. Theraplaytyyppisten leikkien ohjaaja tai tehdään retkiä. Kysellään kerhossa kävijöiltä toiveita, kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä esimerkiksi sähköpostilla ja paikan päällä. Seurataan perheiden kiinnostusta kerhoa kohtaan. Pidetään arviointikokouksia säännöllisin väliajoin yhdessä leikkipuiston henkilökunnan kanssa 1) Perheet voivat paremmin, kokevat tulevansa kohdatuksi ja voivat jakaa kokemuksia toisten adoptioperheiden kanssa 2) Adoptioperheiden varhainen tukeminen jatkuu perhekerhon muodossa vuosia eteenpäin Lasten päivähoidon vastuualue, Leikkipuistotoiminta, Leikkipuisto Linja 1500 euroa. Vuoden aikana tuleva palaute perheiltä antaa eväitä tulevaan. Jos perhekerho todetaan toimivaksi tukimuodoksi, jatketaan sitä vuosia eteenpäin. Mahdollisuus jatkoon on, jos toiminta huomioidaan budjetissa. 29

30 Ellen Taylor-Powell & Ellen Henert : DEVELOPING A LOGIC MODEL: TEACHING AND TRAINING GUIDE 2/29/

31 Ellen Taylor-Powell & Ellen Henert : DEVELOPING A LOGIC MODEL: TEACHING AND TRAINING GUIDE 2/29/

32 Ellen Taylor-Powell & Ellen Henert : DEVELOPING A LOGIC MODEL: TEACHING AND TRAINING GUIDE 2/29/

33 Communities of Learning, Inquiry, and Practice 33

34 Miten Looginen malli auttaa arviointisuunnitelman rakentamisessa Kehittämisprosessin arviointi Tulosten ja vaikutusten arviointi Resurssit Toimenpiteet Tuotokset ja osalliset Tulokset/ vaikutukset Lyhyen aikavälin Tulokset/ vaikutukset Keskipitkän aikavälin Tulokset/ vaikutukset Pitkän aikavälin Määrittely aloitetaan useimmiten tuloksista ja vaikutuksista Kun tehdään x asioita x osallisille x resursseilla saavutamme x tuloksia Kehittämisprosessin arviointi kiinnittyy kohtiin: resurssit, toimenpiteet ja tuotokset Millä indikaattoreilla tai kriteereillä kerrotaan edistymisestä? Tulosten ja vaikutusten arviointi kiinnittyy kohtiin: Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tuloksiin ja vaikutuksiin. Millä indikaattoreilla kerrotaan tuloksista ja vaikutuksista?

35 Arvioinnin tarkoitus ja hyödyntäminen Mitä arvioidaan? Kehittämisprosesseja, tuloksia, vaikutuksia Ketkä ovat osallisina? Työntekijät, asiakkaat, päättäjät Mihin arviointia käytetään? Työn kehittämisen tueksi, osoittamaan tuloksellisuutta. Miksi arviointia tehdään? Tilaus, hanke, halutaan tietoa oman työn vaikutuksista. Kuka tai ketkä arviointia käyttävät? Työntekijät, päättäjät.. Mitä arvioinnilta odotetaan? Minkälaista raportointia, tilaus.. 35

36 Looginen malli ja arviointi LOOGINEN MALLI Resurssit (resources) Toiminnot (activities) Tuotokset (outputs) Tulokset (outcomes) Toiminta- ja palveluprosessien arviointi Toiminnot Tuotokset Aineiston kerääminen Toteutus Menetelmät Vaikutusten ja vaikutta- vuuden arviointi Tulokset Mittarit Aineiston kerääminen Menetelmät Toteutus Lähde:

37 Arviointisuunnitelma Prosessin arviointisuunnitelma Toiminnot 1. tuotokset ja 2. toimeenpanon lisäkysymykset Tiedonkeruun menetelmä Tulosarvioinnin suunnitelma Tulokset Mittarit Tiedonkeruun menetelmä

38 KIITOS! 38

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot