Lasten ja nuorten Vantaa II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten Vantaa II"

Transkriptio

1 Lasten ja nuorten Vantaa II Toimintaohjelma vuosille

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Taustaa... 3 Toimintaohjelman valmistelu... 5 Lasten ja nuorten vaikuttamistapoja Vantaalla... 7 Osallisuus varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa... 7 Varhaiskasvatus... 7 Koulut ja oppilaitokset... 7 Osallisuus vapaa-ajalla... 8 Vaikuttaminen nuorisotiloilla... 8 Vaikuttaminen kirjastoissa... 8 Vaikuttaminen liikunnan keinoin... 8 Nuoret median tuottajina... 8 Vaikuttaminen taiteen ja kulttuurin avulla... 9 Nuorten oman toiminnan tukeminen... 9 Osallisuus kaupunkitasolla Äänestäminen Aloitteet Lasten asiantuntijaryhmä Nuorisovaltuusto Vaikuttaja-päivä Verkostokonsulttitoiminta Vuorovaikutus kaupungin työntekijöiden ja päättäjien kanssa Yhteiset suunnitteluprojektit Palveluihin vaikuttaminen Mielipidekirjoitukset, adressit, mielenosoitukset ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa Yhteistyö eri tahojen kanssa Toimenpiteet vuosille Toimivat rakenteet ja aikuisen tuki ovat lasten ja nuorten osallisuuden edellytys Osallistumiseen ja vaikuttamiseen tarvitaan tietoja ja taitoja Yhdessä toimimalla voi vaikuttaa Monipuolisilla vaikuttamisen tavoilla erilaiset äänet kuuluville Toimintaohjelman seuranta ja arviointi... 17

3 Johdanto Lasten ja nuorten Vantaa on osallisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Ohjelmassa kerrotaan erilaisista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista Vantaalla sekä kuvataan keskeisimmät toimenpiteet, joiden avulla mahdollisuuksia lisätään vuosina Toimenpiteet liittyvät tietojen, kansalaistaitojen ja -toiminnan sekä yhteistyön lisäämiseen, asenteiden muuttamiseen, osallisuuden rakenteiden sekä ennen kaikkea erilaisten vaikuttamistapojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Ohjelmaa toteutetaan aikuisten sekä lasten ja nuorten yhteistyönä ja sen toteutusta ohjaa ja tukee Lasten ja nuorten Vantaa ohjausryhmä. Ohjelman vastuutahona toimii sivistystoimen toimiala. Vuoden 2014 loppuun asti osallisuustyön tukena toimii myös nuorisopalvelujen ESR-rahoitteinen Nuori omaan elämäänsä vaikuttaja yhteisössä toimija -hanke 1. Toimintaohjelma on tarkoitettu työvälineeksi kaupungin johdolle, työntekijöille, päättäjille ja kaupungin muille toimijoille. Toimijat konkretisoivat toimenpiteiden toteutuksen omissa suunnitelmissaan. Lapsille ja nuorille tehdään oma, helppolukuinen opas. Taustaa Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2010 ensimmäisen Lasten ja nuorten Vantaa -toimintaohjelman. Ohjelmaan sisältyi 18 erilaista toimenpidettä, joilla lisättiin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 2 heitä koskeviin asioihin. Toimenpiteiden toteuttamisen tueksi käynnistettiin samaisena syksynä Lasten ja nuorten Vantaa -hanke. Lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Hankkeen aikana kaupunkiin on luotu muun muassa lasten asiantuntijaryhmä ja Mini Vaikuttaja-tapahtumia. Lisäksi on testattu palveluagenttitoimintaa ja kehitetty nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien hallitusten toimintaa sekä Vaikuttaja-päivää. Hankkeen aikana on järjestetty erilaisia koulutuksia kaupungin eri toimijoille, päättäjille sekä lapsille ja nuorille. Työvälineitä, kuten osallisuusoppaita, on luotu eri toimijoiden käyttöön. Materiaalit löytyvät hankkeen internet-sivuilta 3. Lasten ja nuorten osallisuus vaatii jatkuvaa kehittämistyötä, jotta lapset ja nuoret pääsevät entistä laajemmin mukaan heitä koskevien asioiden käsittelyyn. Lasten ja nuorten Vantaa -malli (kuvio 1) perustuu Suomen lainsäädäntöön, jossa turvataan lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet. Nuorisolain 8 :n mukaan nuorille 4 on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Noin puolet Vantaan budjetista käytetään lapsia ja nuoria koskevaan toimintaan. Tästä syystä osallisuus ei toteudu ainoastaan projektitoiminnalla, vaan lasten ja nuorten asiat kuuluvat kaikille kaupungin työntekijöille ja päättäjille sekä kaupungin muille toimijoille. Osallisuus sisältää sekä oikeuden tiedon saamiseen ja tuottamiseen, että osallistumisoikeuden suunnitteluun, päätöksentekoon, yhteiseen toimintaan ja arviointiin. 1 Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. 2 Vaikuttamisella tarkoitetaan mielipiteiden ja ideoiden esille tuomista, asioiden pohtimista ja niistä keskustelemista, päätösten tekemistä, toimimista sekä toiminnan arvioimista ja kehittämistä Nuorella tarkoitetaan laissa 0 28-vuotiaita. 3

4 Lapset ja nuoret ovat yksilöitä, joilla on erilaisia tietoja ja taitoja. Heille on luotava erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja ikä ja kehitystaso sekä elämäntilanne huomioiden. Heidät tulee kohdata oman elämänsä asiantuntijoina, joilla on merkittävää kerrottavaa omasta elämästään. Erityisen tärkeää on huomioida lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat osallistumiseen ja vaikuttamiseen enemmän tukea (esimerkiksi vammaiset ja sairaat lapset ja nuoret). Lisäksi on huomioitava palvelujen ulkopuolella olevat nuoret. Lapset ja nuoret Edustuksellinen osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus Tieto-osallisuus sosiaalinen media Fronter asukaslehti nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Nuorisovaltuusto Lasten asiantuntijaryhmä Oppilaskuntien hallitukset Nuorisotilojen vaikuttamisryhmät Vaikuttaja-päivä Mini Vaikuttaja-tapahtumat Oppilaskuntien hallitusten alueelliset tapaamiset Edustajat luottamuselimissä ja työryhmissä Kuntalaisaloite Palaute Oikaisuvaatimus Järjestöt, harrastukset Lasten ja nuorten omat toimintaryhmät ja hankkeet Tapahtumatuottaja-, vertaisohjaaja- ja mediatoiminta Sosiaalinen media Tapahtumat, tempaukset, kilpailut Mielenosoitukset, adressit, mielipidekirjoitukset Kannanotot ja lausuntopyynnöt Yhteiset suunnitteluprojektit Palveluihin ja palvelusuunnitelmiin liittyvät keskustelut Asiakaskyselyt Nuorisotilojen auditoinnit Päättäjät ja kaupungin työtekijät - Kaupunginvaltuusto ja -hallitus - Lautakunnat: opetuslautakunta, vapaa-ajan lautakunta, tekninen lautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, ympäristölautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta - Aluetoimikunnat: Aviapolis, Hakunila, Kivistö, Koivukylä, Korso, Myyrmäki ja Tikkurila, Svenska Kommittén - Koulun toimielimet, projektit, hankkeet Lainsäädäntö Kuvio 1. Keskeiset lasten ja nuorten vaikuttamistavat Vantaalla Vaikuttamistavat eivät ole toisistaan erillisiä, vaan toimivat vuorovaikutuksessa. 6 Suoran vaikuttamisen keinot ovat sellaisia, jotka on kirjattu lakiin kuntalaisen oikeudeksi. 4

5 Toimintaohjelman valmistelu Toimintaohjelman uuden osan valmistelussa kuultiin monin tavoin lapsia ja nuoria. Lapsille ja nuorille toteutettiin Webropol-kysely ja heitä haastateltiin kauppakeskus Tikkurissa, Tikkurilan Prismassa ja Point-kirjastossa. Myös nuorisovaltuusto ja lasten asiantuntijaryhmä osallistuivat aktiivisesti ohjelman valmisteluun. Kyselyjen ja haastattelujen avulla selvitettiin muun muassa lasten ja nuorten halua osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin (kuvio 2) sekä sitä, mihin ja miten he haluavat osallistua ja vaikuttaa. Lisäksi heiltä kysyttiin, kokevatko he, että heillä on riittävästi mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen (kuvio 3). Haluaisitko osallistua ja vaikuttaa lapsia ja nuoria koskeviin asioihin? (n=182) Kuvio 2. Lasten ja nuorten halu osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Vastaajat halusivat vaikuttaa erityisesti kouluun, vapaa-aikaan, kavereihin, nuorten omaan toimintaan ja opiskeluun. Suosituimmat osallistumisen ja vaikuttamisen tavat olivat palautteiden antaminen, tapahtumien järjestäminen, elokuvien, näytelmien tai musiikin tekeminen sekä kirjoittaminen ja keskusteleminen sosiaalisessa mediassa. Koetko, että sinulla on riittävästi mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sinua koskeviin asioihin? (n=157) Kuvio 3. Lasten ja nuorten kokemus mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Toimintaohjelman valmistelua varten kuultiin myös kaupungin eri toimialojen tulosalueita, työryhmiä, järjestöjä ja seurakuntia. Toimintaohjelman valmisteluun pystyi osallistumaan myös Otakantaa. fi-palvelun kautta 7. Kuulemiskierroksen aineistosta on koottu raportti. Raportti löytyy Lasten ja nuorten Vantaa -hankkeen internet-sivuilta. 7 https://www.otakantaa.fi/fifi/hankkeet/lasten_ja_nuorten_vantaa_ii_toimintaohjelman_valmistelu 5

6 Lasten ja nuorten Vantaa -toimintaohjelma linkittyy vahvasti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Hyvikseen 8. Ohjelmat täydentävät toisiaan ja niitä onkin tehty yhteistyössä. Hyviksessä määritetään lasten ja nuorten arjen kannalta keskeisiä kehittämisen osa-alueita ja teemoja, kuten kouluruoan ja harrastustoiminnan kehittäminen. Lasten ja nuorten Vantaa -toimintaohjelman avulla pyritään luomaan välineitä siihen, miten lapset ja nuoret voivat osallistua Hyviksen osa-alueiden ja teemojen kehittämiseen. Toimintaohjelma linkittyy myös kaupungin osallisuusmalliin 9 ja lasten ja nuorten osallisuustyötä tehdään yhteistyössä asukaspalvelujen kanssa. Kuviossa 4 on kuvattu eri-ikäisten kuntalaisten vaikuttamistapoja Vantaalla. Osallisuuden perusperiaatteet toimivat pääosin samoin kaiken ikäisille ja eriikäisten vuorovaikutusta tulee tukea. Lapset ja nuoret tulee kuitenkin huomioida omana ryhmänään muun muassa heidän vajaavaltaisuutensa ja kokemattomuutensa vuoksi. Heillä ei ole ikänsä puolesta käytettävissään samoja vaikuttamisen välineitä kuin aikuisilla. Lasten ja nuorten kanssa toimittaessa on erityisen tärkeää mennä heidän luokseen ja tavata heitä heidän omissa ympäristöissään. Näin pystytään toivottavasti tavoittamaan myös ujompia ja hiljaisempia lapsia ja nuoria. Edustuksellinen osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus Ohjeistus Koulutus Osallisuus talouden ja toiminnan suunnittelussa Ennakoiva vaikutusten arviointi Tieto-osallisuus Kaupunginvaltuusto Lautakunnat Aluetoimikunnat ja Svenska Kommittén Oppilaskunnat Nuorisovaltuusto Lasten asiantuntijaryhmä Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Paikallisromanityöryhmä Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Vaikuttajapäivä ja Mini Vaikuttaja-tapahtumat Esityslistat ja pöytäkirjat Yhteispalvelu Julkaisut ja tiedotteet Tehokas verkkoviestintä Uutiskirje asukaslehti Kuntalaisaloite Alueneuvonpidot Neuvoa antava Kyläkeskustelut kunnallinen Asukasfoorumit kansanäänestys Asukastilaisuudet Palaute Osallistuminen Oikaisuvaatimus kaupunkisuunnitteluun Asiakasosallisuus palveluissa Kohtaamispaikat Yhteistyöverkostot Osallistuminen verkossa Viksun vastauskortit Kyselyt ja tutkimus Hankkeet ja projektit Seuranta Arviointi Mittarit Kuvio 4. Keskeiset kuntalaisten vaikuttamistavat Vantaalla Kaupungin osallisuusmalli on luettavissa osoitteessa 6

7 Lasten ja nuorten vaikuttamistapoja Vantaalla Lapset ja nuoret osallistuvat, toimivat ja vaikuttavat erilaisissa yhteisöissä, muun muassa kotona, koulussa, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritiloilla sekä muissa harrastusyhteisöissä. Lapset ja nuoret ovat myös aktiivisia palvelujen käyttäjiä. Seuraavilla sivuilla on kuvattuna, miten eri-ikäiset lapset ja nuoret voivat vaikuttaa heille tärkeissä lähiyhteisöissä ja myös kaupungin tasolla. Osallisuus varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa Varhaiskasvatus Pienten lasten ideat, ajatukset ja aloitteet syntyvät yleensä lasten jokapäiväisessä arjessa liittyen vahvasti heitä ympäröivään kokemusmaailmaan. Lasten vaikuttamismahdollisuudet ovat pitkälti aikuisten varassa: Aikuinen voi joko mahdollistaa tai estää lasten vaikuttamisen ja osallistumisen. Tämän vuoksi aikuisilta vaaditaan erityistä herkkyyttä kuunnella lapsia ja havaita myös lasten sanattomia aloitteita. Lähtökohtana on, että lapset tulevat kuulluksi päivittäin ja heitä kannustetaan ilmaisemaan omia näkemyksiään. Koulut ja oppilaitokset Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus tulla kuulluksi, ilmaista mielipiteensä sekä vaikuttaa koulun arjessa. Toimintatavat rakennetaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaiden osallisuudella on merkitystä turvallisuudentunteeseen ja kouluviihtyvyyteen. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja koulun toiminnan suunnitteluun, kuten opetusta koskevien suunnitelmien (esim. opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman) ja järjestyssääntöjen laatimiseen. Oppilaskunnan kautta oppilaat ovat mukana suunnittelemassa oppimisympäristöään ja koulun tapahtumia. Osallistumalla oppilaat saavat kokemuksia vastuunotosta ja yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskuntien hallitukset osallistuvat myös nuorisovaltuuston vaalien järjestämiseen ja Vaikuttaja-päivän ennakkotehtävien toteuttamiseen omassa koulussaan. Perusopetuksessa järjestetään arviointikeskustelu lukuvuosittain, johon osallistuvat oppilas, huoltajat sekä luokanohjaaja. Se tarjoaa yhden mahdollisuuden, jossa oppilas voi vaikuttaa omaan oppimiseensa liittyviin asioihin. Oppilaat voivat osallistua ja vaikuttaa kouluissa myös tukioppilastoiminnan, vertaissovittelun sekä iltapäivä- ja kerhotoiminnan kautta. Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa pienille koululaisille. Iltapäiväkerhoissa lapset saavat osallistua yhteisten sääntöjen ja sopimusten muotoiluun sekä toiminnan suunnitteluun. Toiminnassa lapsille tarjotaan mahdollisuus valita itseään kiinnostavaa tekemistä. Lasten vaikuttamistapoja iltapäiväkerhoissa kehitetään yhteistyössä iltapäivätoiminnan palveluntuottajien kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään perusopetuksen vuosiluokkien 1 9 oppilaille. Kerhotoiminnan tavoitteena on muun muassa lasten ja nuorten kasvun tukeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kaikissa kouluissa toimii lisäksi ruokaryhmä, jossa oppilaat ovat edustettuina. Ruokaryhmissä käydään läpi toiveruokapäivät ja pohditaan miten edistetään ruokailun viihtyvyyttä. Joissakin kouluissa toimii myös oppilaiden ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on edistää ympäristövastuullista toimintaa, kuten jätteiden lajittelua ja energian säästöä. Aktiivisen kansalaisuuden edellytyksenä on demokratiaa, osallistumista ja yhteistoimintaa koskeva tieto ja ymmärrys. Yhtenä eri oppiaineita yhdistävänä aihekokonaisuutena on Osallistava kansalaisuus ja yrittäjyys. Sen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistamalla heidän tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa. Osallistumiseen ja vaikuttamiseen kannustaminen on tärkeä tavoite myös yhteiskuntaopin opetuksessa. Lisätietoja: vantaa.fi/osallistuvaoppilas 7

8 Osallisuus vapaa-ajalla Vaikuttaminen nuorisotiloilla Nuorisotilojen toiminnasta ja resursseista päätetään yhdessä nuorten kanssa sopien ja demokraattisesti. Toimivat keskustelutilanteet edellyttävät yhteisöllisyyttä eli me-hengen kokemusta. Jokaiselle annetaan mahdollisuus osallistua yhteisen todellisuuden ja toiminnan rakentamiseen ja saada kokemuksia vastuunotosta ja yhteisten asioiden hoidosta. Nuoret osallistuvat tiloilla toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa erilaisten kerhojen, tapahtumien ja retkien kautta. Tiloilla toimii myös koulutettuja vertaisohjaajanuoria. Vertaisohjaajat ohjaavat muun muassa tilojen avoimia iltoja, junnutoimintaa, punttisaliharjoittelua ja kerhotoimintaa. Osalla nuorisotiloista toimii myös talokokouksia ja/tai -hallituksia. Näissä nuoret pääsevät päättämään monista tilan toimintaan liittyvistä asioista. Lisätietoja: vantaa.fi/nuorille > nuorisotilat Vaikuttaminen kirjastoissa Lapset ja nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa eri tavoin myös kirjastoissa. Koivukylän, Myyrmäen ja Lumon kirjastoissa toimii vertaisohjaajia, jotka järjestävät erilaista toimintaa, esimerkiksi kerhoja kirjaston tiloissa. Lisäksi lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan kirjaston toimintaan esimerkiksi tapahtumien ja palautteen antamisen kautta. Lapsia ja nuoria otetaan mukaan myös kirjaston tilojen suunnitteluun. Tulevaisuudessa lasten ja nuorten toivotaan osallistuvan enemmän myös verkkosisältöjen luomiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa lukuvinkkien kirjoittamista ja lukupiirien pitämistä. Lisätietoja: vantaa.fi/kirjasto Vaikuttaminen liikunnan keinoin Nuoret median tuottajina Mediatoiminta on pääasiassa vapaa-ajalla, nuorisotilojen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten kautta tapahtuvaa toimintaa. Sen tarkoitus on antaa itseilmaisun välineitä nuorille ja mahdollisuus oman näkemyksen esittämiseen. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja monitoimitalo Vernissassa toimii viikoittain nuorten mediaryhmä. Mediaryhmän nuoret paneutuvat monipuolisesti eri viestintävälineisiin ja -mahdollisuuksiin. He käsikirjoittavat, kuvaavat ja editoivat omia elokuvia, tekevät lehtijuttuja ja taltioivat tapahtumia. Vernissassa on mahdollista tehdä myös animaatioita. Vernissan videotallin animaatioryhmät ideoivat tarinan, rakentavat tarinan vaatimat animaationuket sekä kuvaavat ja editoivat lyhyen elokuvan. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesissä toimii vertaistiedottajia. Vertaistiedottajat tekevät juttuja erilaisista nuoria koskevista asioista. Juttuja julkaistaan muun muassa Facebookissa, kaupungin ja Jeesin nettisivuilla sekä paikallislehdissä. Lisätietoja: vantaa.fi/nuorille > Harrasta ja tee itse jeesi.info/fi-fi/vertaistiedotus vantaa.fi/kuvataidekoulu Liikunta on erinomainen väline tuottaa elämyksiä ja hyvinvointia. Liikuntaharrastuksien ja liikuntaan liittyvien hankkeiden kautta tarjoutuu mahdollisuus osallistua liikuntatuokioiden suunnitteluun ja ideointiin sekä osallistua ohjaamiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Liikuntapaikkojen rakentamiseen on mahdollisuus vaikuttaa ilmaisemalla oma mielipiteensä jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Vantaan Liikkuva koulu -hankkeen alakouluissa toimii oppilaista muodostettu liikuntaryhmä, Välkkärit. Välkkäriryhmä kehittelee ja ideoi pelejä ja leikkejä välitunneille. Monessa koulussa kuullaan myös taukojumppaa keskusradiosta. Välkkärit suunnittelevat ja toteuttavat taukojumpan. Toiminnan tavoitteena on koulupäivän liikunnallistaminen. Sporttia kaikille -hankkeessa toimii nuorista koottuja monikulttuurisia liikuntaryhmiä, joihin nuoret itse rakentavat liikuntatuntien sisältöjä. Sporttia kaikille -tapahtumiin nuoret kokoavat erilaisia liikuntaryhmiä ja suunnittelevat ohjelman. Tavoitteena on saada maahanmuuttajanuoret innostumaan mukaan nuorten yhteisiin liikuntaharrastuksiin. Lisätietoja: vantaa.fi/liikunta_ja_ulkoilu 8

9 Vaikuttaminen taiteen ja kulttuurin avulla Taiteen ja kulttuurin tekeminen ja kokeminen tuottaa iloa ja elämyksiä. Oman mielipiteensä voikin ilmaista edellä mainittujen tapojen lisäksi myös muun muassa tekemällä musiikkia, tanssimalla, näyttelemällä, piirtämällä tai maalaamalla. Lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa taidehankkeissa, työpajoissa, esityksissä ja näyttelyissä. Taiteen avulla voidaan aktiivisesti vaikuttaa oman elinympäristön esteettisyyteen ja merkityssisältöihin. Lasten taidetalot Toteemi ja Pessi Vantaalla ovat lapsille ja nuorille erityinen kanava nähdä, kokea ja tehdä taidetta. Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan taidemuseon museopedagogisella ohjelmistolla, opastuksilla ja työpajoilla tarjotaan eväitä paikallisen kulttuuri-identiteetin voimistamiseen ja osallisuuden kokemuksen vahvistamiseen. Ryhmämuotoinen harrastus tukee lapsen sosiaalista kehitystä, osallisuutta ja omatoimisuutta unohtamatta varsinaista tavoitetta, luovan ajattelun, uuden löytämisen ilon ja itsensä ilmaisemisen kyvyn kehittymistä 10. Tavoitteena on myös ehkäistä monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä vahvistamalla osallisuutta ja edistämällä suvaitsevaisuutta. Tästä hyvä esimerkki on Tempo - monikulttuurinen lastenorkesteri, joka perustettiin Vantaan maahanmuuttajatiheille alueille. Kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan Vantaalla yhteistyössä nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Kulttuuripalvelut jakavat yhdeksäsluokkalaisten kulttuurietukorttia eli Valttikorttia. Kortilla pääsee tutustumaan vapaa-ajallaan vantaalaisiin taide- ja kulttuuripaikkoihin ilmaiseksi tai edullisesti. Kortissa on kyse kulttuurin markkinoinnista ja yleisökasvatuksesta sekä nuorten omaehtoisen kulttuurin tukemisesta. Yhdeksäsluokkalaiset järjestävät vuosittain 1 3 vapaa-ajan tapahtumaa sekä heidän kanssaan toteutetaan myös taideprojekteja syksyllä Valttikortin jaon yhteydessä lanseerataan uusi Tuottaja tavattavissa -työmuoto, jossa nuoriso- ja kulttuuripalveluiden työntekijät kiertävät Vantaan yläkouluilla. Kiertueella esitellään nuorille alueen nuoriso- ja kulttuuripalveluita sekä tarjotaan konkreettista tukea oman tapahtuman järjestämiseksi koulutuksen, tilojen ja rahoituksen avulla. Vantaan kulttuuri- ja nuorisopalvelut osallistuvat myös vahvasti pääkaupunkiseudulliseen yhteistyöhön esimerkiksi Loistefestari -tapahtuman sekä pääkaupunkiseudullisten tapahtumatuottajakoulutusten järjestämiseen. Lisätietoja: vantaa.fi/nuorille > Harrasta ja tee itse vantaa.fi/kulttuuri > Lasten ja nuorten kulttuuri vantaa.fi/kuvataidekoulu 10 Vantaalla on 21 taiteen perusopetusta antavaa laitosta ja yhdistystä. Esimerkiksi Vantaan kuvataidekoulu ja Vantaan musiikkiopisto ovat erityisen suosittuja vuotiaiden keskuudessa. Nuorten oman toiminnan tukeminen Kaupungin nuorisopalvelut tukee vantaalaisten nuorten uusia projekteja myöntämällä Itse Tehty nuorten toimintarahaa. Avustusta voivat hakea vuotiaat ja ryhmässä tulee olla vähintään kolme jäsentä. Projekti voi olla esimerkiksi tanssikerhon perustaminen, teatteriesitys, videon tekeminen tai vaikkapa tempaus yhteishengen kohottamiseksi nuorisotilalla. Nuorisotiloista ja -palveluista saa tarvittaessa opastusta projektin toteuttamiseen. Vaikuttaa voi myös järjestämällä tapahtuman. Tapahtumia voi olla hyvin monenlaisia ja myös niiden teemat voivat vaihdella. Tapahtumalla voi nostaa esiin jonkin itselleen tärkeän asian tai parantaa yleisesti esimerkiksi nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Järjestää voi myös Flash mob -tapahtuman, jossa joukko ihmisiä kerääntyy julkiselle paikalle ja tekee ennalta sovittuna ajankohtana jotain odottamatonta 11. Kulttuuri- ja nuorisopalvelut järjestävät tapahtumatuottajakoulutuksia nuorille. Koulutuksen aikana opetellaan muun muassa tiimityöskentelytaitoja sekä tapahtuman tuotantoon liittyviä käytännön asioita. Koulutus on tarkoitettu pääsääntöisesti ysiluokkalaisille ja vanhemmille vantaalaisille nuorille. Koulutus on maksuton ja sen vetäjinä toimivat kulttuuri- ja nuorisopalveluiden ohjaajat. Lisätietoja: itsetehty.fi vantaa.fi/nuorille > Harrasta ja tee itse vantaa.fi/nuorille > Kansalaistoiminta ja järjestöt >avustukset 11 9

10 Osallisuus kaupunkitasolla Äänestäminen Kunnan ylin päättävä elin on asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuuston jäsenet eli valtuutetut valitaan kunnallisvaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kunnallisvaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle Suomen kansalaiset sekä tietyillä ehdoilla kunnassa asuvat muiden maiden kansalaiset. Äänioikeutettu on kaikissa vaaleissa asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Lasten asiantuntijaryhmä Lasten asiantuntijaryhmä on suunnattu 7 12-vuotiaille. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on tuoda vantaalaisten aikuisten ja päättäjien tietoon lapsille tärkeitä asioita sekä tukea kahta vantaalaista Suomen Lasten Parlamentin edustajaa heidän toiminnassaan. Lukuvuonna ryhmässä toimi 16 lasta. Lisätietoja: vantaa.fi/lastenasiantuntijaryhma Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa äänioikeutettu on jokainen seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä on täyttänyt 16 vuotta. Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Ehdokaslistan voivat muodostaa ketkä tahansa seurakunnan 10 äänioikeutettua jäsentä. Ehdolle asettuvan tulee olla täysi-ikäinen, konfirmoitu kirkon jäsen. Myös nuoriso- tai varjovaalit voivat olla osa lasten ja nuorten demokratiakasvatusta. Vaaleissa voidaan opetella muun muassa sitä, miten vaalit ja demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Vaalien avulla voidaan rohkaista eri toimijoita käsittelemään lasten ja nuorten kanssa vaaleja, vaaliteemoja ja seuraamaan ehdokkaita. Lisäksi voidaan innostaa aktiivisuuteen myös niitä nuoria, joilla ei vielä ole äänioikeutta. Nuoriso- tai varjovaalit voi järjestää esimerkiksi kuntavaalien, eduskuntavaalien tai presidentinvaalien yhteydessä. Lisätietoja: vantaa.fi/vaalit > Kunnallisvaalit evl.fi/vaikuta valtikka.fi/vaalit/nuorisovaalit Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto vaalitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta toteutetaan kouluvaaleina siten, että jokainen Vantaan kaupungin koulussa ja oppilaitoksessa opiskeleva äänioikeutettu voi äänestää omassa koulussaan. Koulut ja oppilaitokset kannustavat ja ohjaavat äänioikeutettuja äänestämisessä. Niille äänioikeutetuille, jotka eivät opiskele Vantaan kaupungin oppilaitoksissa, järjestetään äänestysmahdollisuus kouluvaalien jälkeen. Nuorisovaltuustoon kuuluu 20 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä. Nuorisovaltuutetut ovat iältään vuotiaita. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, nuorten kuulemiseen ja osallistumiseen sekä kunnalliseen päätöksentekoon. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa, aluetoimikunnissa sekä kaupunginvaltuustossa. Nuorisovaltuusto kokoontuu yleiskokoukseen kuukausittain, tekee aloitteita kaupunginhallitukselle, antaa lausuntoja, osallistuu erilaisiin työryhmiin ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorisovaltuusto tekee myös yhteistyötä oppilaskuntien hallitusten kanssa. Lisätietoja: vantaa.fi/nuorisovaltuusto Aloitteet Lapsilla ja nuorilla on monta tapaa tehdä aloitteita Vantaan kaupungille: Vaikuttaja-päivän aloitteet, nuorisovaltuuston aloitteet sekä henkilökohtaiset aloitteet ja esitykset, joita jokainen kuntalainen voi tehdä kaupungin verkkosivujen aloitelaatikkoon. Lisätietoja: > Osallistu ja vaikuta > Aloitteet Aikuiset kuuntelisivat paremmin ja veisivät asioita paremmin eteenpäin. Vaikuttamistavoista on kerrottava ja niitä on esiteltävä kaikille oikealla tavalla. 10 Lainaukset ovat lapsille ja nuorille toteutetusta Webropol-kyselystä sekä Mini Vaikuttaja-tapahtumien aloitteista.

11 Vaikuttaja-päivä Vaikuttaja-päivä on vuosittain järjestettävä tilaisuus, jossa lapset ja nuoret tuovat päättäjien ja työntekijöiden tietoon itselleen merkityksellisiä asioita kysymysten, ehdotusten ja aloitteiden kautta. Vaikuttaja-päivän ja siihen liittyvien ennakkotehtävien avulla lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen ja päätöksentekoon. Vaikuttaja-päivä koskee kaikkia vantaalaisia 7 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Vaikuttaja-päivä on osa kaupungin asukasfoorumikonseptia. Vaikuttaja-päivän lisäksi 5 6-vuotiaiden lasten kanssa järjestetään Mini Vaikuttaja-tapahtumia. Tapahtumissa käsiteltyjä lasten aloitteita ja ajatuksia viedään edelleen Vaikuttaja-päivään kaupungin työntekijöiden ja päättäjien tietoon. Mini Vaikuttaja-tapahtumien tarkoituksena on laajemmin muistuttaa, että iästään huolimatta varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on paljon tärkeää sanottavaa ja myös sanatonta viestittävää. Lisätietoja: vantaa.fi/vaikuttaja-paiva Verkostokonsulttitoiminta Verkostokonsultit ovat koulutuksen saaneita kaupungin työntekijöitä, jotka toimivat oman työnsä ohella ulkopuolisina verkostotyön osaajina erilaisissa verkostoneuvotteluissa. Verkostokonsultit voi tilata ulkopuolisiksi vetäjiksi esimerkiksi asiakasneuvotteluun, johon on koottu verkosto lapsen tai nuoren omasta lähiverkostosta sekä häntä tukevasta viranomaisverkostosta. Lisäksi verkostokonsultit voi tilata teemaneuvonpitoon vaikkapa koululuokkaan käsittelemään luokkailmapiiriä, tai vanhempainiltaan pohtimaan yhdessä lasten, koulun ja vanhempien kesken ajankohtaista teemaa. Verkostokonsultit voi tilata myös kuulemaan eri-ikäisten lasten ja nuorten mielipidettä valmisteltaessa heitä koskevia päätöksiä tai suunniteltaessa heitä koskevaa toimintaa. Verkostokonsultteja välittää kaupungissa toimiva verkostokoordinaattori. Lisätietoja: thl.fi/fi_fi/web/kasvunkumppanitfi/tyon/menetelmat/ verkostodialogiset_menetelmat/verkostokoordinaattorit Vuorovaikutus kaupungin työntekijöiden ja päättäjien kanssa Lapset ja nuoret voivat tavata kaupungin työntekijöitä ja päättäjiä erilaisissa tapahtumissa, kuten Vaikuttaja-päivässä. Tämän lisäksi he voivat olla suorassa yhteydessä molemminpuolisesti myös verkon kautta. Työntekijöille ja päättäjille voi lähettää sähköpostia tai ajatuksiaan voi kertoa sähköisten aloite- ja palautejärjestelmien 12 tai sosiaalisen median kautta. Päättäjiltä ja työntekijöiltä edellytetään nopeata vastaamista lasten ja nuorten henkilökohtaisiin yhteydenottoihin. Lisätietoja: vantaa.fi/paatoksenteko 12 Kaupungissa pilotoidaan esimerkiksi -palvelun käyttöä Yhteiset suunnitteluprojektit Edellä mainittujen tapojen lisäksi työntekijät, päättäjät, lapset ja nuoret voivat olla vuorovaikutuksessa yhteisten suunnitteluprojektien kautta. Lasten, nuorten ja aikuisten yhteiset suunnitteluprojektit tuovat suoraan esille lasten ja nuorten näkemykset. Suunnitteluprojektit voivat liittyä esimerkiksi lähiympäristön, tilojen tai palvelujen suunnitteluun. Vantaalla on suunniteltu ja kehitetty yhdessä lasten ja nuorten kanssa muun muassa skeittipuistoja, koulujen ja päiväkotien pihoja, nuorisotiloja ja kouluruokaa. Lisätietoja: maankaytto/prime107_fi.aspx Palveluihin vaikuttaminen Mielipiteen palveluista voi antaa lisäksi esimerkiksi vastaamalla erilaisiin palveluja koskeviin kyselyihin tai antamalla muuten palautetta palvelusta. Palvelujen arviointia ja kehittämistä varten voidaan myös kehittää erilaisia asiakasraateja ja kokemusasiantuntijaryhmiä. Lisäksi muun muassa palveluagenttitoiminnan avulla voidaan saada palvelujen käyttäjiltä arvioita ja kehittämisideoita palvelusta. Mielipidekirjoitukset, adressit, mielenosoitukset ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa Lisäksi mielipiteensä voi kertoa esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksen lehteen, keräämällä adressin itselle tärkeästä asiasta tai osallistumalla tai järjestämällä mielenosoituksen. Vaikuttaa voi myös sosiaalisen median kautta (esim. Facebook, Twitter, Youtube) esimerkiksi kirjoittamalla, keskustelemalla tai kuvien ja videoiden avulla. 11

12 Yhteistyö eri tahojen kanssa Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat lasten ja nuorten lisäksi heidän huoltajansa. Huoltajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten osallisuuden tukemisessa useastakin eri näkökulmasta katsottuna: miten huoltajat voivat tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia ilmaista omat mielipiteensä ja ajatuksensa kotona ja miten he voivat ottaa osaa kotona tapahtuvaan päätöksentekoon? Miten huoltajat voivat yhdessä lasten ja nuorten kanssa vaikuttaa lasten ja nuorten kasvuun liittyviin asioihin ja palveluihin? Tärkeä merkitys yhteistyössä on kasvatuskumppanuudella. Kasvatuskumppanuudessa lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset sitoutuvat lapsen ja nuoren huolenpidon, edun ja oikeuksien edistämiseen yhteisymmärryksessä huoltajien kanssa 13. Myös järjestöt, seurakunnat ja muut erilaiset yhteisöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä. Esimerkiksi nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöt tarjoavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuden löytää muita samoin ajattelevia ihmisiä ja opettavat yhdessä toimimisen mahdollisuuksista ja pelisäännöistä. Toiminnan tavoitteena on edistää nuorten osallistumista oman elämänsä ja elinympäristönsä laatuun vaikuttavaan päätöksentekoon ja kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi. Vapaaajan lautakunta myöntää nuorisojärjestöille ja nuorten toimintaryhmille avustuksia, joilla edistetään aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistumista, itsenäistymistä ja päihteettömyyttä. Kaupungin nuorisotyöntekijät tukevat järjestöjen toimintaa ja ohjaavat nuoria mukaan kansalais- ja järjestötoimintaan. Nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen lisäksi kaupungissa toimii monia muita järjestöjä, jotka tarjoavat lapsille ja nuorille osallistumisen, toimimisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Seurakunnat ovat yhteisöjä, joissa jokaisella on oikeus osallistua, toimia ja vaikuttaa omalle ikäkaudelleen luontevalla tavalla. Seurakunnissa järjestetään monipuolisia toimintamahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuuden kokemusta. Evankelisluterilaisen seurakunnan lisäksi myös muut seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt ovat tärkeitä kumppaneita. Uusia kumppaneita etsitään aktiivisesti. Tulevaisuudessa on tärkeää rakentaa yhteistyötä lasten ja nuorten osallisuuden näkökulmasta myös muiden viranomaisten, kuten työvoimaviranomaisten ja KELAn sekä yritysten kanssa. Lisätietoja: vantaa.fi/nuorille > Kansalaistoiminta ja järjestöt vantaalla.info vantaanseurakunnat.fi lastenkirkko.fi uskonnot.fi/yhteisot 13 Tehdä vaikkapa koulujen kautta erilaisia kyselyitä, joissa kysyttäisiin parannusehdotuksia ja muutenkin mielipidettä heitä koskeviin asioihin sekä tuleviin muutoksiin. 12

13 Lasten asiantuntijaryhmä Nuorisovaltuusto Yhteistyö päättäjien kanssa Vertaisohjaajatoiminta Vaikuttaja-päivä Oppilaskunta 13

14 Toimenpiteet vuosille Ohjelman toimenpideosio sisältää vuosille yhteensä neljä kokonaisuutta. Seuraavassa toimenpidekokonaisuuksien kuvaus: Toimivat rakenteet ja aikuisen tuki ovat lasten ja nuorten osallisuuden edellytys Toimivat rakenteet ja aikuisen tuki muodostavat lasten ja nuorten osallisuuden kivijalan. Osallisuus ja sen huomioiminen on ennen kaikkea asenne ja tapa tehdä työtä. Se toteutuu parhaiten arjen aidoissa kohtaamis- ja vuorovaikutustilanteissa. Työntekijät huolehtivat omassa työssään siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Jo kuuntelemalla ja ottamalla lasten/nuorten toiveet huomioon voidaan parantaa heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten mukaan ottaminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Lapset ja nuoret otetaan mukaan asioiden käsittelyyn alusta lähtien (suunnittelu, päätöksenteko, toiminta, arviointi) ja osallisuus huomioidaan heitä koskevissa asioissa kaikilla tasoilla. Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä voidaan tukea työntekijöiden positiivisen asenteen lisäksi muun muassa erilaisten strategioiden, suunnitelmien ja eri toimijoiden yhteistyön avulla. Yhteistä osallisuustyötä tukemaan tarvitaan osallisuushankkeen päätyttyä vuoden 2014 lopussa myös lapsi- ja nuorisoasiavaltuutettu. 1. Kaupunkitasoiset rakenteet ja osallisuustyön tuki a) Lapset ja nuoret huomioidaan kaupunkitasoisia osallisuusrakenteita suunniteltaessa. kaupungin osallisuusmallin mukaista toimeenpanosuunnitelmaa ja kaupunkiorganisaatiota koskevaa ohjeistusta tehtäessä. osallisuuden toteutumisen seurannassa. b) Kaupungin henkilöstölle, päättäjille ja muille aikuisille toimijoille järjestetään koulutusta lasten ja nuorten osallisuudesta ja osallistamisen menetelmistä. Vastuutaho: konserni- ja asukaspalvelujen toimiala, sivistystoimen toimiala c) Kaupunkitasoisen osallisuustyön jatkuvuus ja tuki varmistetaan lapsi- ja nuorisoasiavaltuutetun avulla. Viranhaltijana toimivan valtuutetun tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä kaupungin toimialojen, päättäjien, muiden kaupungin toimijoiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi viranhaltijan tehtävänä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnetuksi tekeminen ja sen toteutumisen edistäminen. Lapsi- ja nuorisoasiavaltuutettu toimii yhteistyössä lasten ja nuorten palvelujen koordinaattorin kanssa. Vastuutaho: sivistystoimen toimiala 2. Toimialatasoiset rakenteet ja osallisuustyön tuki a) Ennakoivassa vaikutusten arvioinnissa huomioidaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset. b) Lapset ja nuoret otetaan mukaan toimialakohtaisten osallisuussuunnitelmien sekä muiden lapsia ja nuoria koskevien suunnitelmien laadintaan. c) Toimialoilla järjestetään koulutusta lasten ja nuorten osallisuudesta ja osallistamisen menetelmistä. Vastuutaho: kaikki toimialat 14

15 Osallistumiseen ja vaikuttamiseen tarvitaan tietoja ja taitoja Lapset ja nuoret tarvitsevat osallistumiseen ja vaikuttamiseen erilaisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille kootusti tietoa vaikuttamismahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena on luoda mahdollisuuksia kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Että näkisi sen, että voi vaikuttaa ja saisi tietoa siitä, mitä asioille tapahtuu. Välillä nämä unohtuvat täysin. 3. Vaikuttamismahdollisuuksista ja lapsen oikeuksista viestiminen a) Vaikuttamismahdollisuuksista ja lapsen oikeuksista kootaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa tietoa internet-sivuille. b) Vaikuttamismahdollisuuksista ja lapsen oikeuksista keskustellaan lasten ja nuorten kanssa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti kaupungin ja kumppaneiden toiminnassa. c) Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestimisen välineenä. Vastuutaho: sivistystoimen toimiala Kumppanit: muut toimialat, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret, huoltajat 4. Lasten, nuorten, työntekijöiden ja päättäjien kohtaamiset a) Vaikuttaja-päivää ja Mini Vaikuttaja-tapahtumia kehitetään vuorovaikutuksellisina foorumeina. b) Erilaisia lasten, nuorten, työntekijöiden ja päättäjien pienimuotoisia kohtaamisia luodaan lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä sekä kaupungin virastoissa, kuten kaupungintalolla. Kohtaamisissa hyödynnetään sekä olemassa olevia että uusia vuorovaikutteisia tapoja (esimerkiksi elävä kirjasto -menetelmä, osallisuuskahvila, kaupungintalovierailut). c) Nimetään kaupunginvaltuutetuista lasten ja nuorten valtuutetut. Vastuutaho: sivistystoimen toimiala Kumppanit: muut toimialat, päättäjät, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret, huoltajat Yhdessä toimimalla voi vaikuttaa Useammin vietettäisiin päiväkodilla juhlia, jonne kutsuttaisiin äiti, iskä, veli, mummo ja mummi. Kukaan ei voi olla yksin osallinen. On tärkeää, että saamme kuulua ja toimia erilaisissa yhteisöissä. Toimintaohjelman tavoitteena on tarjota eri lasten ja nuorten ryhmille sekä eri-ikäisten ryhmille erilaisia mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja toimimiseen. 5. Yhdessä toimimisen tukeminen kaupunkitasolla a) Lasten asiantuntijaryhmän toiminta vakinaistetaan. b) Nuorisovaltuuston, lasten asiantuntijaryhmän ja oppilaskuntien hallitusten välistä yhteistyötä lisätään. 6. Yhdessä toimimisen tukeminen paikallistasolla Yhdessä toimimisen tapoja kehitetään koulujen ja oppilaitosten oppilaskuntien hallitusten välille (esimerkiksi ystäväkoulutoiminta), nuorisotilojen talohallitusten välille, oppilaskuntien hallitusten, nuorisotilojen talohallitusten, nuorisovaltuuston edustajien ja muiden alueella toimivien lasten ja nuorten ryhmien välille, lasten ja nuorten sekä eri-ikäisten asukkaiden välille (esimerkiksi vapaaehtoistyön kurssit, päiväkoti- ja koulumummot ja -vaarit). Vastuutaho: sivistystoimen toimiala Kumppanit: konserni- ja asukaspalvelujen toimiala, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, taiteen perusopetusta antavat tahot, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret, huoltajat 15

16 Monipuolisilla vaikuttamisen tavoilla erilaiset äänet kuuluville Lapsia ja nuoria, kuten aikuisiakin, kiinnostavat hyvin erilaiset asiat esimerkiksi vapaa-ajan toiminnoista lastensuojeluun tai koulusta joukkoliikenteeseen. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia palvelujen käyttäjiä, joilla on paljon erilaista palveluihin liittyvää kokemustietoa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia vaikuttaa entistä vahvemmin heitä koskevien palvelujen kehittämiseen. Tehdään joitain juttuja, joissa ujoillakin olisi mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Osallistua suunnitteluihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta on palvelujen lisäksi tärkeä merkitys myös lähiympäristöllä. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöön, jossa he asuvat ja viettävät aikaa. Lähiympäristöön voi vaikuttaa pienillä yhteisillä teoilla (esimerkiksi siivoustalkoot). Lisäksi lasten ja nuorten on hyvä päästä mukaan myös isompiin lähiympäristön suunnitteluhankkeisiin (esimerkiksi kaavoitus sekä puistojen, pihojen ja julkisten tilojen rakentaminen). Sekä palvelujen että lähiympäristön kehittämisessä on tärkeää, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saa äänensä kuuluville itseään koskevissa asioissa. Kuuluville tulee saada myös niin sanotut hiljaiset äänet. Tarvitaankin lähellä lasta ja nuorta olevia vaikuttamisen tapoja. 7. Palveluihin vaikuttaminen a) Ylläpidetään ja kehitetään toimintamalleja, joiden avulla lapset ja nuoret pääsevät helposti mukaan palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Palvelumuotoilua, neuvonpitoja, kyselyjä, sähköisiä aloite- ja palautejärjestelmiä, kokemusasiantuntijuutta, palveluagenttitoimintaa, yhteisiä suunnitteluprojekteja jne. toteutetaan. b) Heikommassa asemassa olevat lapset ja nuoret huomioidaan muun muassa kehittämällä lastensuojelulaitoksissa ja vammaispalveluissa lasten ja nuorten osallistumisen tapoja. c) Lapset ja nuoret huomioidaan myös aikuisille suunnatuissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Vastuutaho: sivistystoimen toimiala, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala sekä konserni- ja asukaspalvelut Kumppanit: järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret, huoltajat 8. Asuinympäristöön vaikuttaminen Ylläpidetään ja kehitetään toimintamalleja, joiden avulla lapset ja nuoret pääsevät helposti mukaan asuinympäristön arviointiin ja kehittämiseen. Kyselyjä, sähköisiä aloite- ja palautejärjestelmiä, yhteisiä suunnitteluprojekteja, nuorisofoorumin toimintaa, EkoTeko-kilpailuja jne. toteutetaan. Vastuutaho: maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kumppanit: sivistystoimen toimiala, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret, huoltajat 9. Lasten ja nuorten oman toiminnan tukeminen a) Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa omia tapahtumia. b) Innostetaan lapsia ja nuoria perustamaan omia, matalankynnyksen teema-, idea- tai toimintaryhmiä. Ryhmiä tuetaan esimerkiksi Itse tehty - nuorten toimintarahalla. c) Kulttuurisen nuorisotyön kautta tuetaan lasten ja nuorten taiteellista toimijuutta. Vastuutaho: sivistystoimen toimiala Kumppanit: konserni- ja asukaspalvelut, taide- ja kulttuurilaitokset, taiteen perusopetusta antavat tahot, järjestöt, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt, lapset ja nuoret 16

17 Toimintaohjelman seuranta ja arviointi Toimintaohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain Lasten ja nuorten Vantaa ohjausryhmässä. Arviointia tehdään yhdessä ohjelman vastuutahojen, kumppaneiden sekä lasten ja nuorten kanssa. Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa osallisuuden mittaamiseen kehitettäviä demokratiaindikaattoreita, itsearviointeja, kyselyjä ja tilaisuuksien palautteita. Toimintaohjelmalle luodaan erillinen arviointisuunnitelma. Lait velvoittavat ottamaan huomioon lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet ja toimimaan niiden toteuttamiseksi. Perustuslain 6. pykälän mukaan lapsia on kuultava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän on saatava kehitystasonsa mukaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. pykälän mukaan lapsella on oikeus vapaasti ilmaista omat näkemyksensä kaikissa itseään koskevissa asioissa. Sopimus astui Suomessa voimaan vuonna Kuntalain 27. pykälässä sanotaan, että kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kuntalain 28. pykälän mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Nuorisolain 8. pykälän (2006) mukaan nuorten on voitava osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Lastensuojelulaissa (2007) halutaan varmistaa lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Neljännessä pykälässä sanotaan, että lapselle on turvattava mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan. Laki ammatillisesta koulutuksesta (1998), perusopetuslaki (1998) ja lukiolaki (1998) määrittävät, että kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla oppilaista muodostuva oppilaskunta. Sen tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Laki taiteen perusopetuksesta (1998) Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa vuosille osallisuus on yksi kolmesta painopistealueesta. Ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on muun muassa, että jokaisessa kunnassa on toimiva nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Lisäksi tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mukanaoloa kunnallisten palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa. 17

18 Nuorten pitäisi saada kertoa oma mielipiteensä niin, että aikuiset oikeasti kuuntelisivat. Haluaisin vaikuttaa järjestämällä tapahtumia, joita itse saisi suunnitella ja toteuttaa. On tärkeää, että aikuiset osallistuvat lasten leikkeihin. Kuvitus: Alina Tirkkonen 18

19 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013 sivistystoimi, nuorisopalvelut Työryhmä Ohjausryhmä Ulkoasu Taitto Paino Ari Tossavainen pj., Anna Cantell-Forsbom, Terhi Karhuniemi, Milla-Miia Luosujärvi, Teea Markkula, Kati Mikkonen, Sonja Pääsukene, Hanna Pösö, Sinikka Rantalainen, Ali Salloum, Markus Seppälä, Iris Sotamaa, Katja Syvärinen, Jaakko Turpeinen, Katja Vanonen, Päivi Viilomaa, Jaana Vilpas, Satu Virtanen, Pia Tasanko siht. Eija Ahola pj., Marja Auroma, Anna Cantell-Forsbom, Mia Eriksson-Pulkkinen, Paula Harju, Jukka Holopainen, Reeli Karimäki, Hannele Lautiola, Milla-Miia Luosujärvi, Teea Markkula, Kati Mikkonen, Ville Komulainen, Anitta Pentinmikko, Tiina-Liisa Pitko, Hanna Pösö, Tia Ristimäki, Sinikka Rantalainen, Susanna Salmela, Katja Syvärinen, Ari Tossavainen, Jaakko Turpeinen, Päivi Viilomaa, Kristian Åbacka, Pia Tasanko siht. Anitta Mäkinen Heidi Hölttä AS Spin Press

20 Vantaan kaupunki Nuorisopalvelut Kielotie 20 C, Vantaa

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana

KERHOKESKUS. Vaikuttavasti mukana KERHOKESKUS Vaikuttavasti mukana O P P I L A S K U N TA K O U L U N A R J E S S A Vaikuttavasti mukana oppilaskunta koulun arjessa Kirjoittajat: rehtori Jari Andersson, Sastamala lapsiasiavaltuutettu

Lisätiedot

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) KIRJOITTAJAT Jukka-Pekka Rantakokko Tuuli Lehtinen Ilona Lundström Mikko Kenni 1. painos ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) Suomen

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Demokratia Loppuraportti

Demokratia Loppuraportti Sisällys Helsinki Vantaa -selvitys Demokratia Teemaryhmä 1 17.8.2010 Helsinki Demokratia 2 (39) 17.8.2010 Helsinki Vantaa -selvitys Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 2.1 Tehtävän

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma 1 Raportin valmistelu: Maarit Alikoski Sivusuunnittelu: Soili Aalto-Hirvelä, Oulun Konttori, Painatuskeskus

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010-2014 taustaselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. LAPSET JA NUORET KUNTALAISINA 6 2.1. Lapsia koskevat lait 6 2.2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys

Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 2010 2014 taustaselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. LAPSET JA NUORET KUNTALAISINA 6 2.1. Lapsia koskevat lait 6 2.2. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot