Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina. Ulla Buchert, Mirkka Vuorento Kuntoutussäätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina. Ulla Buchert, Mirkka Vuorento Kuntoutussäätiö 12.4.2011"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina Ulla Buchert, Mirkka Vuorento Kuntoutussäätiö

2 Esityksen rakenne Maahanmuuttajan käsite Maahanmuuttajien kuntoutusta sivunneiden tutkimusten tuloksia Kielitaito palveluissa Länsimainen lääketiede Kulttuuriset sairauskäsitykset Yhdistelmämalli Tutkimushanke

3 Maahanmuuttajan käsite

4 Maahanmuuttaja Sananmukaisesti ihminen, joka muuttaa maasta toiseen pysyvässä tarkoituksessa Ihmiset muuttavat esimerkiksi turvan, rakkauden ja työn vuoksi, eivät itse määrittele itseään maahanmuuttajiksi Valtiot luokittelevat, tilastoivat ja tutkivat maahanmuuttajia omia tarpeitaan varten muuton syyn, muuttajan taustan ja muuton ajankohdan perusteella syy: pakolaiset, turvapaikanhakijat, paluumuuttajat sekä avioliiton, perheen ja työn vuoksi muuttaneet tausta: kansalaisuus, äidinkieli, etninen ryhmä, kulttuuri, uskonto ajankohta: ensimmäinen, toinen, 1,5 sukupolvi

5 Maahanmuuttajien kuntoutusta sivunneiden tutkimusten tuloksia

6 Kielitaito palveluissa Kielitaito vaikuttaa merkittävästi palvelujen saamiseen ja antamiseen Kieli- ja kommunikaatio-ongelmat aiheuttavat palveluissa ongelmia, pahimmillaan jopa virheitä: esim. terveyspalveluissa lääkäri ja potilas eivät ymmärrä toisiaan, lääkäri tekee väärän diagnoosin, potilas ymmärtää hoito-ohjeet väärin Kieli- ja kommunikaatio-ongelmat lisäävät lyhyellä aikavälillä asioiden selvittämisen vaatimaa aikaa ja paneutumista Kielelliseen kommunikaatioon panostaminen vähentää virheitä, parantaa asiakkaiden ja potilaiden tyytyväisyyttä, säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä Vastuu viestintätilanteesta molemmilla osapuolilla, käytettävää kieltä paremmin osaavalla enemmän mahdollisuuksia mukauttaa kielenkäyttöään ja hyödyntää myös muita viestintätapoja

7 Palvelujen kehittäminen Selkokieli tietoinen tapa edesauttaa ymmärtämistä mukautetaan puhetta kirjakieleen puhutaan hitaammin ja selkeämmin toistetaan tarvittaessa käytetään helppoja sanoja ja yksinkertaisia lauserakenteita Tulkkaus pyritään varmistamaan molemminpuolinen ymmärtäminen vaatii rutiinien ja tulkin kanssa työskentelemisen opettelua erikoissanastot, abstraktit käsitteet läsnä aina kolmas osapuoli tulkin sopivuus ja vaitiolovelvollisuus, luottamus

8 Länsimainen lääketiede Tutkittu esim. kansalaisuuden, äidinkielen, rodun, etnisen tai uskonnollisen taustan perusteella määritellyn maahanmuuttajaryhmän terveyttä, sairauksia ja terveyspalvelujen käyttöä Samoja yleisiä terveyttä selittäviä tekijöitä ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus, ammattiasema jne. Maahanmuuttajilla terveyteen ja terveyspalvelujen käyttöön vaikuttavina tekijöinä usein myös ennen muuttoa etenkin pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla traumaattisia kokemuksia sodasta, kidutuksesta, vainosta muuton jälkeen kieli- ja kommunikaatio-ongelmat, sosiaalisten verkostojen puute, ulkopuolisuus, työttömyys, taloudelliset vaikeudet, syrjintä, kulttuurinen etäisyys

9 Tutkittu myös eri maahanmuuttajaryhmien mielenterveyttä ja mielenterveyspalvelujen käyttöä Monissa ryhmissä esiintyy paljon mielenterveyden ongelmia Monien ryhmien mielenterveyspalvelujen käyttö on hyvin vähäistä Monilla ryhmillä somaattisten oireiden vuoksi paljon käyntejä perusterveydenhuollossa, ei löydetä fyysistä syytä oireille, epäilys psyykkisestä taustasta Joillakin ryhmillä syntyperäistä väestöä korkeampi riski joutua mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoon Palvelujen käyttöön vaikuttavia tekijöitä: kieli- ja kommunikaatioongelmat, taloudellinen tilanne, pitkittynyt hoito perheen piirissä, negatiivinen suhtautuminen lääkitykseen, häpeä ja leimautumisen pelko, vaihtoehtoiset hoidot

10 Palvelujen kehittäminen Tulosten merkitys palvelujen kehittämisen kannalta tuottavat tietoa joidenkin ryhmien terveydestä, sairastavuudesta sekä terveyspalvelujen käyttöön ehkä vaikuttavista tekijöistä tietojen perusteella on kehitetty aiemmin ryhmäkohtaisia hoitoohjeita, sääntöjä, toimintamalleja ja ratkaisuja esimerkiksi etiopialaisten pakolaisten mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito Tulosten ja niiden perusteella kehitettyjen palvelujen ongelmat tulokset ovat vaihtelevia, osittain myös ristiriitaisia peittävät ryhmien sisäiset ja yksilöiden väliset erot, jotka voivat olla yhtä suuria kuin ryhmien väliset erot luodaan yksioikoisia ryhmäkohtaisia olettamuksia, yleistyksiä ja stereotypioita

11 Kulttuuriset sairauskäsitykset On tutkittu erilaisten etnisten ja uskonnollisten ryhmien kulttuurisia sairauskäsityksiä ja terveyspalvelujen käyttöä Terveyttä ja sairautta koskevat käsitykset ovat kulttuurisesti opittuja ja jaettuja sekä sidoksissa kasvuympäristöön Kaikissa kulttuureissa on normaaleina -ja epänormaaleinapidettyjä tapoja olla sairas Tuloksena tarkkaa kuvailevaa tietoa esimerkiksi masennuksen ymmärtäminen somalikulttuurissa häpeä ja leimautumisen pelko latinojen mielenterveyspalveluihin hakeutumisen esteenä venäläisille sopivat terapiamuodot ja venäläisten kohtaaminen terapiakontekstissa

12 Palvelujen kehittäminen Tulosten merkitys palvelujen kehittämisen kannalta tuottavat tietoa joidenkin ryhmien keskuudessa vallitsevista sairauskäsityksistä sekä niiden mahdollisista vaikutuksista terveyspalvelujen käyttöön tietojen perusteella koottu erilaisia ryhmäkohtaisia hoitosuosituksia palvelujen työntekijöiden käyttöön ehdotettu eri ryhmille omia kulttuurisensitiivisiä palveluja Tulosten ja niiden perusteella kehitettyjen palvelujen ongelmat tulokset hyvin yksityiskohtaisia, vaikeasti sovellettavissa peittävät ryhmien sisäiset ja yksilöiden väliset erot, jotka voivat olla yhtä suuria kuin ryhmien väliset erot luodaan yksioikoisia ryhmäkohtaisia olettamuksia, yleistyksiä ja stereotypioita ryhmäkohtaisten palvelujen järjestäminen usein mahdotonta

13 Yhdistelmämalli Terveyspalveluissa kyse aina länsimaisen lääketieteen ja kulttuuristen sairauskäsitysten kohtaamisesta, otettava molemmat huomioon Syntyperäisten kansalaisten vs. maahanmuuttajien kulttuuriset sairauskäsitykset Tietoisuus erojen mahdollisesta olemassa olosta, mutta ei valmiita sääntöjä, erot voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin erilaisten kipujen ja vaivojen havaitseminen, kokeminen ja ymmärtäminen sairauksiin suhtautuminen ja sairauksista kertominen sairauteen liittyvät sosiaaliset roolit ja odotukset avun hakeminen ja hoidon vastaanottaminen potilaan oikeudet ja velvollisuudet hoidon järjestämisen institutionaaliset käytänteet

14 Palvelujen kehittäminen Tutkimustulosten perusteella tehdyn kehittämistyön tuloksia Lääkärin tiedostettava omien, sosialisaatiossa omaksumiensa, kulttuuristen mallien olemassaolo Potilaan omien selitysmallien selvittäminen kysymällä, avoimet ja konkreettiset potilaan omaa elämää ja vaiheita koskevat kysymykset Asioiden nimeäminen ja selittäminen taudin ja palvelujärjestelmän ymmärtämiseksi Lääkäri tulkitsee potilaan kertomusta tuntemansa länsimaisen lääketieteen viitekehyksessä, muodostaa tulkinnan lääketieteen ja potilaan kertomuksen välisessä vuorovaikutusprosessissa Toimivan hoidon tai muun ratkaisun etsiminen neuvottelemalla

15 Tutkimushanke

16 Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina (Kela ) Tutkimushankkeen tavoite selvitetään maahanmuuttajien kuntoutustarvetta ja olemassa olevien kuntoutuspalvelujen toimivuutta maahanmuuttajien kohdalla 1) Haastattelututkimus mielenterveyskuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät palvelujen johtajien ja työntekijöiden teemahaastattelut (n=95), aineistolähtöinen sisällönanalyysi 2) Rekisteritutkimus missä määrin ja millaista Kelan kuntoutusta maahanmuuttajat ovat hakeneet ja saaneet syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna Rekisteritiedot Kelan kuntoutusta hakeneista ja saaneista ( ) JA Tilastokeskuksen väestörekisteritiedot kansalaisuudesta, äidinkielestä ja synnyinmaasta (n= ), tilastolliset menetelmät 3) Puhelinhaastattelututkimus kokemukset maahanmuuttajista kuntoutuslaitosten asiakkaina kuntoutuslaitosten edustajien lyhyet haastattelut, yhteenveto

17 Kiitos! Ulla Buchert puh Mirkka Vuorento puh Kuntoutussäätiö

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA Eveliina Maria Heino Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2013

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu

Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu MONIKKO Monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen hanke Terveys- ja sairauskäsitykset eri kulttuureissa - seminaari 22.11.2011, Joensuu Sisältö Terveys- ja sairauskäsitykset

Lisätiedot

Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka. Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa

Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka. Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa Kulttuurisen haastattelun tavoite DSM-IV-tautiluokituksessa on hahmotelma kulttuuriseksi haastatteluksi, jonka

Lisätiedot

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut. Systemaattinen tutkimuskatsaus

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut. Systemaattinen tutkimuskatsaus Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut Systemaattinen tutkimuskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 40/2015 HEIKKI KERKKÄNEN MINNA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA Hanna Pulkka S251KN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOKEMUKSIA KOHTAAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN KANSSA TERVEYDENHUOLLOSSA Opinnäytetyö Hoitotyö Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.12.2014

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA SOTE-ENNAKOINTI Ullamaija Kauppinen, Minna Koponen ja Leena Tervonen MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA Osassa 4 käsitellään maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 Hyvinkään Varhaiskasvatuspalvelut 1.4.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 MONIKULTTUURISUUTTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 3 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 5 4 MONIKULTTUURINEN

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Kaisa Keski-Nisula MAAHANMUUTTAJIEN INTEGRAATIO TURUN TYÖMARKKINOILLE: TYÖLLISTYNEIDEN NÄKÖKULMA Maantieteen tutkielma Turku 2007 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

Transnationaalinen osaaminen

Transnationaalinen osaaminen KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 172 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 172 KIRSTI SAINOLA-RODRIGUEZ Transnationaalinen osaaminen Uusi terveydenhuoltohenkilöstön osaamisvaatimus

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä

Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Armi Loikkanen, Päivi Ollikainen, Tiina Tiainen, Tanja Vilska Hoitotyöntekijän kulttuurinen kompetenssi romanipotilaan hoitotyössä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Vieraita kynnyksiä ylittämässä - Maahanmuuttajataustaisten vammaisten kertomuksia elämästään Suomessa

Vieraita kynnyksiä ylittämässä - Maahanmuuttajataustaisten vammaisten kertomuksia elämästään Suomessa Vieraita kynnyksiä ylittämässä - Maahanmuuttajataustaisten vammaisten kertomuksia elämästään Suomessa Elli-Noora Heino Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyön käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6

Maahanmuuttajatyön käsikirja. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Selvityksiä 2002:6 Maahanmuuttajatyön käsikirja Marja-Liisa Hytönen Harri Laurell Katriina Mannila Irma Marttila Mirkka Routio Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Maahanmuuttajatyötä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA Vuosina 1989-1993 tulleiden aseman tarkastelua Suvi Kristiina Linnanmäki Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu

Lisätiedot

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen

ELÄMÄ UUSIKSI. Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan. elämänmuutokseen ELÄMÄ UUSIKSI Sopeutuminen sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen Jaana Kääntä Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Jyväskylän yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen

Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Outplacement keinona henkisen tasapainon palauttamiseen irtisanomisen jälkeen Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Teemu Peltokallio 2013 Johtamisen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA

UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA 1 UUSSUOMALAISIA KOULUTERVEYDE HUOLLOSSA MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN NUORTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI KOULUTERVEYDENHUOLLON SILMIN Anni Lommi Terveyskasvatuksen Pro Gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMINEN. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta

MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMINEN. Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta MAAHANMUUTTAJIEN SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDEN EDISTÄMINEN Tarpeita, tietoa ja yhdenvertaisuutta Toimintasuunnitelma 15.6.2009 ESIPUHE Väestöliitto sai vuoden 2008 lopulla silloiselta Stakesilta tehtäväksi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Selene Peltonen Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Elämää etnisen identiteetin ja suomalaisen yhteiskunnan välissä 2 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/ Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot