SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA"

Transkriptio

1 SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS KELLOKOSKI

2 Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2 Turvallisuus...2 Yksilöllisyys...2 Avoin vuorovaikutus...2 Kasvatuspäämäärät...3 Oppimisympäristö...4 Fyysinen oppimisympäristö...4 Psyykkinen oppimisympäristö...4 Sosiaalinen oppimisympäristö...4 Kasvatuskumppanuus...5 Lapselle ominaisia tapoja toimia...6 Leikki...6 Liikkuminen...7 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen...7 Tutkiminen...7 Sisältöalueet...8 Kieli ja vuorovaikutus...8 Matemaattinen sisältöalue...8 Luonnontieteellinen sisältöalue...8 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue...9 Esteettinen sisältöalue...9 Eettinen sisältöalue...10 Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue...10 Meidän päiväkodin yhteityöverkosto...11 Seuranta ja arviointi varhaiskasvatuksessa...12

3 Johdanto Tämä on Kellokosken Satumaan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma. Olemme koonneet tähän niitä päiväkotiamme kuvaavia asioita, joita pidämme tärkeinä. Tässä vasussa kerromme, mitä ja miten me huolehdimme perustehtävästämme. Olemme siis tiivistäneet näille sivuille Kellokosken Satumaan asenteen kasvatustyöhön. Esiopetuksen osalta nojaudumme Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelmaan sekä kullekin esiopetusryhmälle erikseen tehtävään esiopetuksen toimintasuunnitelmaan. Näin ollen esiopetusta tässä vasussa lähinnä vain sivutaan. Lasten panos tälle työlle näkyy valokuvissa ja kommenteissa. Olemme haastatelleet heitä kysellen lasten näkemyksiä tässä vasussa käsiteltäviin asioihin. Lasten ajatukset ovat sivuilla kursivoituina. Vanhemmat ovat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen kommentoimalla vasua vanhempainillassa. Toukokuussa 2012

4 MEIDÄN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme kiireetöntä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä, jossa eri-ikäisillä lapsilla on mahdollisuus toimia yhdessä. Toteutamme laadukasta esiopetusta monipuolisen opetussuunnitelman pohjalta. Toiminta-ajatus: Että olisi kiire. PERUSTEHTÄVÄ Huolehdimme lasten perushoidosta ja turvallisuudesta. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti kasvatuskumppanuuden hengessä. Annamme tilaa ja aikaa lasten omaehtoiselle leikille, mutta tarjoamme myös mahdollisuuksia tutustua erilaisiin tapoihin ilmaista itseään musiikin, taiteen ja liikunnan keinoin. Perustehtävä: Että tehdään tehtäviä. 1

5 MEIDÄN PÄIVÄKODIN ARVOT Oikeudenmukaisuus Kunnioitamme toinen toisiamme ja arvostamme jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Päiväkodissamme yhteisesti sovitut säännöt koskevat kaikkia aikuisia ja lapsia. Ristiriitatilanteet käsittelemme ja ratkaisemme kohdellen kaikkia lapsia tasapuolisesti. Turvallisuus Turvallisuutta lapsen päivään tuovat läsnäolevat aikuiset, säännöllinen päivärytmi ja yhteisesti sovitut säännöt. Kiinnitämmekin erityistä huomiota lasten henkiseen turvallisuuteen; asetamme rajoja, sallimme erilaiset tunteet ja muistamme sylin, lämmön ja lohdutuksen merkityksen lapsen hyvinvoinnille. Fyysisen turvallisuuden takaamme muun muassa ennakoimalla tilanteita ja huolehtimalla siitä, että toimintaympäristö niin sisällä kuin ulkonakin on turvallinen kaikenikäisille lapsille erilaisten taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen. Yksilöllisyys Opettelemme tuntemaan jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden: ominaispiirteet, persoonallisuuden ja tarpeet. Vasta sitä kautta voimme kohdata lapset yksilöllisesti. Lämminhenkinen ilmapiiri mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen kasvatuskumppanuuden hengessä. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä, vaikka emme aina olisikaan samaa mieltä. Avoin vuorovaikutus Rakennamme avointa vuorovaikutussuhdetta yhdessä vanhempien kanssa, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla turvata hyvän yhteistyön lapseen liittyvissä asioissa. Hyvän vuorovaikutuksen perustana ovat suhteen luottamuksellisuus ja aito läsnäolo. Lapsiryhmässä kuuntelemme ja rohkaisemme lapsia vuorovaikutukseen toistensa ja meidän aikuisten kanssa. Samalla opettelemme tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Päiväkotimme ryhmät tekevät paljon yhteistyötä myös lapsen hoitopäivän aikana, mikä mahdollistaa sen, että esimerkiksi sisaruksilla on mahdollisuus touhuta päivittäin yhdessä riippamatta siitä, ovatko he samassa ryhmässä. 2

6 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Kasvatuspäämääränämme on hyvinvoiva lapsi, joka osaa ottaa toiset huomioon ja itsenäistyy asteittain aikuisen avulla. Tähän pyrimme muun muassa seuraavin keinoin: Käytämme aikaa tutustuaksemme jokaiseen lapseen ja perheeseen. Annamme lapsille tukea ja turvaa, lohdutamme ja pidämme sylissä aina kun tarve vaatii. Annamme lapsille mallia omalla käyttäytymisellämme ja autamme heitä ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti keskustellen. Tuemme lasten monipuolista tunneilmaisua sanottamalla tunteita ja pohtimalla yhdessä niiden erilaisia ilmaisutapoja. Aikuisina näytämme lapsille omalla käyttäytymisellämme mallia hyvistä käytöstavoista ja toisen huomioonottamisesta. Tarjoamme lapsille päivittäin mahdollisuuksia oman kehitystason mukaisesti harjoitella itsestä huolehtimista. Samalla vahvistamme itsetunnon kehittymistä. Yhdessä vanhempien kanssa sovimme lapselle omat henkilökohtaiset tavoitteet ja menettelytavat erilaisten taitojen opetteluun. Kasvatuspäämäärä: Että kasvaisi vaikka isoksi. 3

7 OPPIMISYMPÄRISTÖ Fyysinen oppimisympäristö Päiväkoti Satumaa sijaitsee Pohjois-Tuusulassa Kellokoskella, Ruukin koulun vieressä. Meillä on kodinomaiset tilat 32 lapselle. Käytössämme on kaksi varsinaista ryhmätilaa omilla sisäänkäynneillään. Keittiö sijaitsee toisen ryhmätilan yhteydessä. Oma aidattu piha tarjoaa turvalliset ja monipuoliset leikkimahdollisuudet. Laajennamme fyysistä oppimisympäristöä myös oman pihan ulkopuolelle järjestämällä talvisin luistelu-, mäenlasku- ja hiihtoretkiä lähiympäristöön. Läheinen urheilukenttä tarjoaa myös mahdollisuuksia esimerkiksi päiväkodin olympialaisten järjestämiseen. Retket lähiympäristöön vaikkapa kirjastoon ja leikkipuistoon laajentavat myös osaltaan fyysistä oppimisympäristöä päiväkodin aitojen ulkopuolelle. Monipuolinen ja turvallinen ympäristö tukee lapsen kehitystä, herättää lapsessa mielenkiintoa ja uteliaisuutta sekä kannustaa lasta leikkimään, liikkumaan ja ilmaisemaan itseään. Psyykkinen oppimisympäristö Päiväkodissamme henkilökunta luo sellaisen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi kokea olevansa juuri oikeanlainen, tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Aikuisten tehtävänä on luoda rajat sekä turvallinen, kiireetön ja positiivinen ilmapiiri, jossa lapsilla on hyvä kasvaa. Mahdollistamme kaikenlaisten tunteiden näyttämisen, opetamme niiden nimeämistä ja otamme vastaan lapsen surut ja ilot. Yhteisesti sovitut säännöt ja rutiinit sekä tutut aikuiset luovat lapsille turvallisen psyykkisen oppimisympäristön. Sosiaalinen oppimisympäristö Me kaikki Satumaan aikuiset ja lapset muodostamme yhdessä sosiaalisen oppimisympäristön. Harjoittelemalla vuorovaikutustaitoja erilaisissa arjen tilanteissa niin aikuisten kuin lastenkin kanssa luomme vankkaa pohjaa sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Päivittäisten toimintojen avulla harjoittelemme muun muassa erilaisuuden hyväksymistä, vuoron odottamista, pettymysten sietoa ja sääntöjen noudattamista. Arjen huumori on myös tärkeä elementti toiminnassamme. Aikuisten keskinäinen luottamus ja toimiva yhteistyö ovat edellytyksenä kaikkien hyvinvoinnille. 4

8 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on teidän vanhempien ja meidän työntekijöiden yhteistä sitoutumista ja ponnistelua lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Oleellista on tasavertainen vuorovaikutus, jonka avulla olemme yhdessä enemmän kuin kumpikaan yksin. Aluksi Ennen kuin lapsi aloittaa hoidon päiväkodissamme, vanhemmat tekevät yhdessä päiväkodin johtajan kanssa hoitosopimuksen. Tässä yhteydessä sovitaan lapselle omahoitaja, jonka kanssa perhe sopii lapsen tutustuttamisesta päivähoitoon ja aloituskeskustelusta. Aloituskeskustelun avulla lapsen päivähoidon aloittaminen ja yksilöllinen tukeminen helpottuvat. Aloituskeskustelussa on tarkoitus tutustua puolin ja toisin ja miettiä myös niitä tunteita, joita oman lapsen hoidonaloitus herättää. Perheen toiveiden mukaan voimme toteuttaa aloituskeskustelun myös kotikäyntinä. Päivittäin Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista on päivittäisten kuulumisten vaihtaminen lasta tuotaessa ja haettaessa. Näissä arkisissa tilanteissa vaihdetaan puolin ja toisin tietoa lasta koskevista asioista. Käytössämme on myös sähköisen tiedonvälityksen kanava Muksunkirja. Keskustelut Lapsen hoito, kasvatus ja opetus pohjautuvat vanhempien kanssa tehtävään yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu). Pääsääntöisesti toimitaan siten, että syksyisin vanhemmat ja omahoitaja tekevät yhdessä vasun, jonka toteutumista arvioidaan keväisin vanhempien niin halutessa. Tarvittaessa keskusteluja voidaan järjestää useamminkin, aina tilanteen mukaan. Aloitteen keskustelusta voivat tehdä luonnollisesti myös vanhemmat. Vanhempainillat ja muut tapahtumat Kaikille yhteiset vanhempainillat järjestetään syksyisin ja keväisin. Päiväkotimme juhliin ovat vanhemmat aina tervetulleita samoin kuin äitien- ja isäinpäiväkahveille. 5

9 LAPSELLE OMINAISIA TAPOJA TOIMIA Leikki Sanonta lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään on meillä ohjenuorana. Leikki tukee muun muassa lapsen liikkumisen, kielen, ajattelun ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapset oppivat paljon asioita toinen toisiltaan leikeissä. Pienet oppivat isommilta ja isommat puolestaan oppivat ottamaan pienempiä huomioon. Yhteistoiminnan kautta lapsi oppii esimerkiksi kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta, odottamaan vuoroaan, pyytämään ja antamaan anteeksi sekä sen, että toisen kädestä ei oteta. Roolileikeissä harjoitellaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Sääntöleikeissä ja peleissä harjoitellaan muun muassa tarkkaavaisuuden ja keskittymisen lisäksi sietämään pettymyksiä. Satumaassa lapsella on joka päivä mahdollisuus leikkiin. Henkilökunta huolehtii siitä, että jokaisen lapsen leikille löytyy sopiva paikka ja aika. Aikuinen myös auttaa leikin alkuun, jos lapsilla ei ole siihen vielä taitoja. Leikkitilanne luo mahdollisuuden aikuiselle lapsen havainnointiin. Leikki kuuluukin lapsen maailmaan yhtä oleellisena kuin työ aikuisen maailmaan. 6

10 Liikkuminen Lapset liikkuvat luonnostaan. Liikkumisen kautta lapsen motoriikka ja tasapaino kehittyvät ja liikkumista voidaan pitääkin lapsen hyvinvoinnin ja terveellisen kehittymisen perustana. Ohjattu liikunta on suunnitelmallista ja sen avulla tuemme lasten liikunnallista kehitystä. Ohjattu liikunta painottuu lähinnä viikottaisiin jumppatuokioihin Ruukin koulun salissa. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsilla on päivittäin runsaasti mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen sisällä ja ulkona. Hyödynnämme liikunnassa Kellokosken urheilukenttää, hiihtolatuja, jäähallia, leikkipuistoja ja lähiympäristöä. Talvisin luistelemme ja hiihdämme isompien lasten kanssa ja käymme koko porukalla pulkkamäessä. Pari kertaa vuodessa pidämme myös päiväkodin omat olympialaiset. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Lasten taide on elämyksiä, riemua, kokeiluja ja hassuttelua. Tarjoamme oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus monipuoliseen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen sekä yksin että ryhmässä. Suunnitellut ohjaustuokiot sisältävät esimerkiksi musiikkia, kädentaitojen harjoittelua tai vaikkapa kuvallista, tanssillista tai draamallista ilmaisua. Lapsilla on myös päivittäin omaa aikaa ja tilaa tutustua halutessaan vapaasti taiteeseen liittyviin elementteihin. Tutkiminen Lapsen arkipäivä on täynnä pieniä ja isoja ihmetyksen aiheita. Lapsi tutkii jatkuvasti ympäristöään kaikilla aisteillaan. Rohkaisemme lasta ihmettelemään ääneen, hämmästelemään ja kyselemään. Annamme aikaa yrityksille, erehdyksille ja onnistumisille. Toisinaan saatamme yhdessä pysähtyä jonkun mielenkiintoisen teeman äärelle pidemmäksikin aikaa tutkien sitä eri puolilta. Nämä tutkimusretket tuottavat sisältöä myös esimerkiksi seuraavaksi esiteltäviin sisältöalueisiin. 7

11 SISÄLTÖALUEET Kieli ja vuorovaikutus Kehitämme ja tuemme lasten kielellistä kehitystä muun muassa lukemalla monipuolisesti erilaista kirjallisuutta (satuja, runoja, arvoituksia), loruttelemalla, riimittelemällä ja saduttamalla. Kannustamme lapsia käyttämään kieltä, maistelemme sanoja, mietimme millä kirjaimella mikäkin sana alkaa sekä tietysti hulluttelemme kielellä. Rohkaisemme lapsia puhumaan ja kertomaan itselle tärkeistä asioista ja toisaalta opettelemme yhdessä kuuntelemaan. Matemaattinen sisältöalue Herätämme lasten kiinnostuksen matemaattiseen ajatteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa matematiikan peruskäsitteiden (perusluvut / numerot, järjestysluvut, vertailumuodot, aikakäsitteet) liittämistä kaikkeen arkipäivän toimintaan. Luonnontieteellinen sisältöalue Opetamme omalla esimerkillämme lasta arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Käytämme luonto- ja ympäristökasvatuksessa hyväksi Suomen Ladun Metsämörritoimintaa. Ulkoilemme myös paljon säällä kuin säällä. 8

12 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue Päiväkotimme sijaitsee historillisesti merkittävän Ruukin alueen välittömässä läheisyydessä. Retkillä lähiympäristöön meillä onkin mahdollisuus tutustua Kellokosken elävään historiaan. Toimintavuotemme erilaiset tapahtumat rakentuvat osin kalenterivuoden merkittävimpien juhlien ympärille. Suurimpiin juhliin eli joulu- ja kevätjuhliin on tervetullut aina lapsen koko perhe. Äitien- ja isäinpäivää puolestaan juhlistetaan tarjoamalla aamukahvit. Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienelle lapselle. Kotoa tuodut valokuvat vanhemmista ja kodista ovat lapselle tärkeitä ja luovat yhteyttä kodin ja päiväkodin välille. Jokaisen lapsen omaa kehittymistä voidaan tarkastella myös kasvun kansion avulla, johon kootaan muistoja lapsen kasvusta ja kehityksestä. Tärkeänä virstanpylväänä jokaisella lapsella on omat syntymäpäivät. Syntymäpäiväsankareita muistetaan onnittelulauluilla ja paketeilla. Estettinen sisältöalue Lapsi tutustuu maailmaan myös esteettisten elämysten kautta. Luemme paljon satuja, laulamme, leikimme, askartelemme ja maalaamme. Aikuisina kohdistamme lasten huomion esteettisiin tekijöihin ja toisaalta mahdollistamme lapsille esteettisiä elämyksiä keskellä arjen touhuja. Opettelemme myös huolehtimaan tarvittavista tavaroista ja korjaamaan ne pois sekä siivoamaan omat jäljet. 9

13 Eettinen sisältöalue Eettinen kasvatus tapahtuu luontevasti jokapäiväisessa toiminnassa. Arjessa eteen tulee usein tilanteita, joissa yhdessä lasten kanssa pohdimme, mikä on oikein ja mikä väärin. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan ristiriitatilanteita, hyväksymään erilaisuutta ja noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä. Opettelemme hyviä käytöstapoja niin ruokapöydässä, leikeissä kuin ristiriitojen selvittelyissäkin. Tärkeää on oppia kiittämään sekä pyytämään ja antamaan anteeksi. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan ja toistensa tavaroita. Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue Kunnioitamme lasten ja perheiden erilaisia näkemyksiä ja tapoja. Perheiden suhtautumisesta uskontokasvatukseen keskustelemme yhteisissä kasvatuskeskusteluissa, jotta voimme huomioida toiminnassa vanhempien toiveet. Seurakunta järjestää pyhäkoulun päiväkodissamme kaikille halukkaille noin kerran kuukaudessa. Sen ja joulukirkon kautta kristillinen perinne tulee tutuksi lapsille. Vietämme kirkollisia juhlapäiviä ja tutustumme niihin liittyviin asioihin lasten kanssa sekä uskonnon että suomalaisen perinnekulttuurin näkökulmasta. 10

14 MEIDÄN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖVERKOSTO Ruukin koulu Neuvola Kirjasto Tuusulan ja Mäntsälän kunnat Seurakunta Satumaa Kellokoski Ammatilliset oppilaitokset Kelto ja aelto* Satumaan muut yksiköt: Järvenpää Riihimäki Hyvinkää Hausjärvi *konsultoiva erityislastentarhanopettaja (kelto) Mäntsälän puolella alueellinen erityislastentarhanopettaja (aelto) Tuusulan puolella 11

15 SEURANTA JA ARVIOINTI VARHAISKASVATUKSESSA Päiväkodissamme kokoamme jokaiselle lapselle oman kasvun kansion. Siihen keräämme lapsen töitä, valokuvia, haastatteluja ja muuta sellaista materiaalia, jonka avulla voi hahmottaa lapsen kasvua ja kehittymistä päiväkodissa. Kasvun kansiota selaamalla lapsi itse näkee oman kehittymisensä esimerkiksi siitä, millaisia piirustuksia hän on eri ikäisenä osannut tehdä. Lisäksi käytämme sähköistä Muksunkirja-kasvunkansiota, johon liitämme muun muassa valokuvia lähes reaaliajassa vuotiaiden lasten vanhempien kanssa käymme hoito- ja kasvatuskeskustelun vähintään kerran vuodessa. Sen tarkoituksena on selkiyttää tarkemmin yhteisiä tavoitteita ja toiveita. Esiopetusikäisille teemme oman henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Luonnollisesti keskustelemme myös päivittäin siitä, miten lapsen päivä on sujunut. Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida toimintaamme päivittäin antamalla palautetta joko suullisesti tai Muksunkirjan kautta. Joka kevät järjestämme myös asiakastyytyväisyyskyselyn. Esiopetuksessa on lisäksi omat kunnalliset arviointimenetelmät. Niissä kysellään lapsen, vanhemman ja työntekijöiden mielipiteitä esiopetuksesta syksyllä ja keväällä. Arvioimme arkea päiväkodissamme päivittäin eri tilanteissa, viikottain tiimipalavereissa ja toimintakausittain toimintakertomuksissa. Myös varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia arvioimme säännöllisesti. 12

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

sivu Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. 3 Päiväkodin lapsiryhmät... 4 Päiväkotimme kasvatuspäämäärät 5 Kasvatuskumppanuus..

sivu Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. 3 Päiväkodin lapsiryhmät... 4 Päiväkotimme kasvatuspäämäärät 5 Kasvatuskumppanuus.. 2012 2 SISÄLTÖ : sivu Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen. 3 Päiväkodin lapsiryhmät... 4 Päiväkotimme kasvatuspäämäärät 5 Kasvatuskumppanuus.. 6 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 7 Leikkiminen

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Hoidamme lapsia vauvasta (1v.) esiopetusikäisiin. Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä neljä lapsiryhmää.

Hoidamme lapsia vauvasta (1v.) esiopetusikäisiin. Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä neljä lapsiryhmää. 1 1. PÄIVÄKOTI MERILINTU Päiväkoti Merilintu on vuonna 1974 perustettu päiväkoti kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Päiväkotimme sijaitsee metsikön laidalla, leikkipuiston vieressä ja parin

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

Lapiokujan lastentarhan varhaiskasvatussuunnitelma

Lapiokujan lastentarhan varhaiskasvatussuunnitelma Lapiokujan lastentarhan varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys LAPIOKUJAN LASTENTARHAN TOIMINTA-AJATUS... 3 LAPIOKUJAN LASTENTARHAN ARVOT... 3 Turvallisuus... 3 Yksilöllisyys... 3 Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus...

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TORPANTIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA YHTEYSTIEDOT: Torpantie 1 as 17 19 50600 Mikkeli 044 794 4025 torpantierpphk@mikkeli.fi Päivähoidon ohjaaja Heidi Juuti 044 794 4026 heidi.juuti@mikkeli.fi

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan laulu Metsän suojassa Simunassa on meidän päiväkoti. Täällä on kivaa meillä, kaikilla kavereilla. Päiväkoti Simunassa kaikilla leppoista

Lisätiedot