SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA"

Transkriptio

1 SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS KELLOKOSKI

2 Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2 Turvallisuus...2 Yksilöllisyys...2 Avoin vuorovaikutus...2 Kasvatuspäämäärät...3 Oppimisympäristö...4 Fyysinen oppimisympäristö...4 Psyykkinen oppimisympäristö...4 Sosiaalinen oppimisympäristö...4 Kasvatuskumppanuus...5 Lapselle ominaisia tapoja toimia...6 Leikki...6 Liikkuminen...7 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen...7 Tutkiminen...7 Sisältöalueet...8 Kieli ja vuorovaikutus...8 Matemaattinen sisältöalue...8 Luonnontieteellinen sisältöalue...8 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue...9 Esteettinen sisältöalue...9 Eettinen sisältöalue...10 Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue...10 Meidän päiväkodin yhteityöverkosto...11 Seuranta ja arviointi varhaiskasvatuksessa...12

3 Johdanto Tämä on Kellokosken Satumaan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma. Olemme koonneet tähän niitä päiväkotiamme kuvaavia asioita, joita pidämme tärkeinä. Tässä vasussa kerromme, mitä ja miten me huolehdimme perustehtävästämme. Olemme siis tiivistäneet näille sivuille Kellokosken Satumaan asenteen kasvatustyöhön. Esiopetuksen osalta nojaudumme Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelmaan sekä kullekin esiopetusryhmälle erikseen tehtävään esiopetuksen toimintasuunnitelmaan. Näin ollen esiopetusta tässä vasussa lähinnä vain sivutaan. Lasten panos tälle työlle näkyy valokuvissa ja kommenteissa. Olemme haastatelleet heitä kysellen lasten näkemyksiä tässä vasussa käsiteltäviin asioihin. Lasten ajatukset ovat sivuilla kursivoituina. Vanhemmat ovat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen kommentoimalla vasua vanhempainillassa. Toukokuussa 2012

4 MEIDÄN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme kiireetöntä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä, jossa eri-ikäisillä lapsilla on mahdollisuus toimia yhdessä. Toteutamme laadukasta esiopetusta monipuolisen opetussuunnitelman pohjalta. Toiminta-ajatus: Että olisi kiire. PERUSTEHTÄVÄ Huolehdimme lasten perushoidosta ja turvallisuudesta. Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti kasvatuskumppanuuden hengessä. Annamme tilaa ja aikaa lasten omaehtoiselle leikille, mutta tarjoamme myös mahdollisuuksia tutustua erilaisiin tapoihin ilmaista itseään musiikin, taiteen ja liikunnan keinoin. Perustehtävä: Että tehdään tehtäviä. 1

5 MEIDÄN PÄIVÄKODIN ARVOT Oikeudenmukaisuus Kunnioitamme toinen toisiamme ja arvostamme jokaista juuri sellaisena kuin hän on. Päiväkodissamme yhteisesti sovitut säännöt koskevat kaikkia aikuisia ja lapsia. Ristiriitatilanteet käsittelemme ja ratkaisemme kohdellen kaikkia lapsia tasapuolisesti. Turvallisuus Turvallisuutta lapsen päivään tuovat läsnäolevat aikuiset, säännöllinen päivärytmi ja yhteisesti sovitut säännöt. Kiinnitämmekin erityistä huomiota lasten henkiseen turvallisuuteen; asetamme rajoja, sallimme erilaiset tunteet ja muistamme sylin, lämmön ja lohdutuksen merkityksen lapsen hyvinvoinnille. Fyysisen turvallisuuden takaamme muun muassa ennakoimalla tilanteita ja huolehtimalla siitä, että toimintaympäristö niin sisällä kuin ulkonakin on turvallinen kaikenikäisille lapsille erilaisten taitojen harjoitteluun ja kehittämiseen. Yksilöllisyys Opettelemme tuntemaan jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden: ominaispiirteet, persoonallisuuden ja tarpeet. Vasta sitä kautta voimme kohdata lapset yksilöllisesti. Lämminhenkinen ilmapiiri mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisen huomioimisen kasvatuskumppanuuden hengessä. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä, vaikka emme aina olisikaan samaa mieltä. Avoin vuorovaikutus Rakennamme avointa vuorovaikutussuhdetta yhdessä vanhempien kanssa, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla turvata hyvän yhteistyön lapseen liittyvissä asioissa. Hyvän vuorovaikutuksen perustana ovat suhteen luottamuksellisuus ja aito läsnäolo. Lapsiryhmässä kuuntelemme ja rohkaisemme lapsia vuorovaikutukseen toistensa ja meidän aikuisten kanssa. Samalla opettelemme tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Päiväkotimme ryhmät tekevät paljon yhteistyötä myös lapsen hoitopäivän aikana, mikä mahdollistaa sen, että esimerkiksi sisaruksilla on mahdollisuus touhuta päivittäin yhdessä riippamatta siitä, ovatko he samassa ryhmässä. 2

6 KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT Kasvatuspäämääränämme on hyvinvoiva lapsi, joka osaa ottaa toiset huomioon ja itsenäistyy asteittain aikuisen avulla. Tähän pyrimme muun muassa seuraavin keinoin: Käytämme aikaa tutustuaksemme jokaiseen lapseen ja perheeseen. Annamme lapsille tukea ja turvaa, lohdutamme ja pidämme sylissä aina kun tarve vaatii. Annamme lapsille mallia omalla käyttäytymisellämme ja autamme heitä ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti keskustellen. Tuemme lasten monipuolista tunneilmaisua sanottamalla tunteita ja pohtimalla yhdessä niiden erilaisia ilmaisutapoja. Aikuisina näytämme lapsille omalla käyttäytymisellämme mallia hyvistä käytöstavoista ja toisen huomioonottamisesta. Tarjoamme lapsille päivittäin mahdollisuuksia oman kehitystason mukaisesti harjoitella itsestä huolehtimista. Samalla vahvistamme itsetunnon kehittymistä. Yhdessä vanhempien kanssa sovimme lapselle omat henkilökohtaiset tavoitteet ja menettelytavat erilaisten taitojen opetteluun. Kasvatuspäämäärä: Että kasvaisi vaikka isoksi. 3

7 OPPIMISYMPÄRISTÖ Fyysinen oppimisympäristö Päiväkoti Satumaa sijaitsee Pohjois-Tuusulassa Kellokoskella, Ruukin koulun vieressä. Meillä on kodinomaiset tilat 32 lapselle. Käytössämme on kaksi varsinaista ryhmätilaa omilla sisäänkäynneillään. Keittiö sijaitsee toisen ryhmätilan yhteydessä. Oma aidattu piha tarjoaa turvalliset ja monipuoliset leikkimahdollisuudet. Laajennamme fyysistä oppimisympäristöä myös oman pihan ulkopuolelle järjestämällä talvisin luistelu-, mäenlasku- ja hiihtoretkiä lähiympäristöön. Läheinen urheilukenttä tarjoaa myös mahdollisuuksia esimerkiksi päiväkodin olympialaisten järjestämiseen. Retket lähiympäristöön vaikkapa kirjastoon ja leikkipuistoon laajentavat myös osaltaan fyysistä oppimisympäristöä päiväkodin aitojen ulkopuolelle. Monipuolinen ja turvallinen ympäristö tukee lapsen kehitystä, herättää lapsessa mielenkiintoa ja uteliaisuutta sekä kannustaa lasta leikkimään, liikkumaan ja ilmaisemaan itseään. Psyykkinen oppimisympäristö Päiväkodissamme henkilökunta luo sellaisen ilmapiirin, jossa jokainen lapsi voi kokea olevansa juuri oikeanlainen, tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Aikuisten tehtävänä on luoda rajat sekä turvallinen, kiireetön ja positiivinen ilmapiiri, jossa lapsilla on hyvä kasvaa. Mahdollistamme kaikenlaisten tunteiden näyttämisen, opetamme niiden nimeämistä ja otamme vastaan lapsen surut ja ilot. Yhteisesti sovitut säännöt ja rutiinit sekä tutut aikuiset luovat lapsille turvallisen psyykkisen oppimisympäristön. Sosiaalinen oppimisympäristö Me kaikki Satumaan aikuiset ja lapset muodostamme yhdessä sosiaalisen oppimisympäristön. Harjoittelemalla vuorovaikutustaitoja erilaisissa arjen tilanteissa niin aikuisten kuin lastenkin kanssa luomme vankkaa pohjaa sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Päivittäisten toimintojen avulla harjoittelemme muun muassa erilaisuuden hyväksymistä, vuoron odottamista, pettymysten sietoa ja sääntöjen noudattamista. Arjen huumori on myös tärkeä elementti toiminnassamme. Aikuisten keskinäinen luottamus ja toimiva yhteistyö ovat edellytyksenä kaikkien hyvinvoinnille. 4

8 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on teidän vanhempien ja meidän työntekijöiden yhteistä sitoutumista ja ponnistelua lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Oleellista on tasavertainen vuorovaikutus, jonka avulla olemme yhdessä enemmän kuin kumpikaan yksin. Aluksi Ennen kuin lapsi aloittaa hoidon päiväkodissamme, vanhemmat tekevät yhdessä päiväkodin johtajan kanssa hoitosopimuksen. Tässä yhteydessä sovitaan lapselle omahoitaja, jonka kanssa perhe sopii lapsen tutustuttamisesta päivähoitoon ja aloituskeskustelusta. Aloituskeskustelun avulla lapsen päivähoidon aloittaminen ja yksilöllinen tukeminen helpottuvat. Aloituskeskustelussa on tarkoitus tutustua puolin ja toisin ja miettiä myös niitä tunteita, joita oman lapsen hoidonaloitus herättää. Perheen toiveiden mukaan voimme toteuttaa aloituskeskustelun myös kotikäyntinä. Päivittäin Yksi tärkeimmistä yhteistyön muodoista on päivittäisten kuulumisten vaihtaminen lasta tuotaessa ja haettaessa. Näissä arkisissa tilanteissa vaihdetaan puolin ja toisin tietoa lasta koskevista asioista. Käytössämme on myös sähköisen tiedonvälityksen kanava Muksunkirja. Keskustelut Lapsen hoito, kasvatus ja opetus pohjautuvat vanhempien kanssa tehtävään yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan (vasu). Pääsääntöisesti toimitaan siten, että syksyisin vanhemmat ja omahoitaja tekevät yhdessä vasun, jonka toteutumista arvioidaan keväisin vanhempien niin halutessa. Tarvittaessa keskusteluja voidaan järjestää useamminkin, aina tilanteen mukaan. Aloitteen keskustelusta voivat tehdä luonnollisesti myös vanhemmat. Vanhempainillat ja muut tapahtumat Kaikille yhteiset vanhempainillat järjestetään syksyisin ja keväisin. Päiväkotimme juhliin ovat vanhemmat aina tervetulleita samoin kuin äitien- ja isäinpäiväkahveille. 5

9 LAPSELLE OMINAISIA TAPOJA TOIMIA Leikki Sanonta lapsi ei leiki oppiakseen, mutta oppii leikkiessään on meillä ohjenuorana. Leikki tukee muun muassa lapsen liikkumisen, kielen, ajattelun ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Lapset oppivat paljon asioita toinen toisiltaan leikeissä. Pienet oppivat isommilta ja isommat puolestaan oppivat ottamaan pienempiä huomioon. Yhteistoiminnan kautta lapsi oppii esimerkiksi kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta, odottamaan vuoroaan, pyytämään ja antamaan anteeksi sekä sen, että toisen kädestä ei oteta. Roolileikeissä harjoitellaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Sääntöleikeissä ja peleissä harjoitellaan muun muassa tarkkaavaisuuden ja keskittymisen lisäksi sietämään pettymyksiä. Satumaassa lapsella on joka päivä mahdollisuus leikkiin. Henkilökunta huolehtii siitä, että jokaisen lapsen leikille löytyy sopiva paikka ja aika. Aikuinen myös auttaa leikin alkuun, jos lapsilla ei ole siihen vielä taitoja. Leikkitilanne luo mahdollisuuden aikuiselle lapsen havainnointiin. Leikki kuuluukin lapsen maailmaan yhtä oleellisena kuin työ aikuisen maailmaan. 6

10 Liikkuminen Lapset liikkuvat luonnostaan. Liikkumisen kautta lapsen motoriikka ja tasapaino kehittyvät ja liikkumista voidaan pitääkin lapsen hyvinvoinnin ja terveellisen kehittymisen perustana. Ohjattu liikunta on suunnitelmallista ja sen avulla tuemme lasten liikunnallista kehitystä. Ohjattu liikunta painottuu lähinnä viikottaisiin jumppatuokioihin Ruukin koulun salissa. Ohjatun liikunnan lisäksi lapsilla on päivittäin runsaasti mahdollisuuksia monipuoliseen liikkumiseen sisällä ja ulkona. Hyödynnämme liikunnassa Kellokosken urheilukenttää, hiihtolatuja, jäähallia, leikkipuistoja ja lähiympäristöä. Talvisin luistelemme ja hiihdämme isompien lasten kanssa ja käymme koko porukalla pulkkamäessä. Pari kertaa vuodessa pidämme myös päiväkodin omat olympialaiset. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Lasten taide on elämyksiä, riemua, kokeiluja ja hassuttelua. Tarjoamme oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus monipuoliseen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen sekä yksin että ryhmässä. Suunnitellut ohjaustuokiot sisältävät esimerkiksi musiikkia, kädentaitojen harjoittelua tai vaikkapa kuvallista, tanssillista tai draamallista ilmaisua. Lapsilla on myös päivittäin omaa aikaa ja tilaa tutustua halutessaan vapaasti taiteeseen liittyviin elementteihin. Tutkiminen Lapsen arkipäivä on täynnä pieniä ja isoja ihmetyksen aiheita. Lapsi tutkii jatkuvasti ympäristöään kaikilla aisteillaan. Rohkaisemme lasta ihmettelemään ääneen, hämmästelemään ja kyselemään. Annamme aikaa yrityksille, erehdyksille ja onnistumisille. Toisinaan saatamme yhdessä pysähtyä jonkun mielenkiintoisen teeman äärelle pidemmäksikin aikaa tutkien sitä eri puolilta. Nämä tutkimusretket tuottavat sisältöä myös esimerkiksi seuraavaksi esiteltäviin sisältöalueisiin. 7

11 SISÄLTÖALUEET Kieli ja vuorovaikutus Kehitämme ja tuemme lasten kielellistä kehitystä muun muassa lukemalla monipuolisesti erilaista kirjallisuutta (satuja, runoja, arvoituksia), loruttelemalla, riimittelemällä ja saduttamalla. Kannustamme lapsia käyttämään kieltä, maistelemme sanoja, mietimme millä kirjaimella mikäkin sana alkaa sekä tietysti hulluttelemme kielellä. Rohkaisemme lapsia puhumaan ja kertomaan itselle tärkeistä asioista ja toisaalta opettelemme yhdessä kuuntelemaan. Matemaattinen sisältöalue Herätämme lasten kiinnostuksen matemaattiseen ajatteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa matematiikan peruskäsitteiden (perusluvut / numerot, järjestysluvut, vertailumuodot, aikakäsitteet) liittämistä kaikkeen arkipäivän toimintaan. Luonnontieteellinen sisältöalue Opetamme omalla esimerkillämme lasta arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa. Käytämme luonto- ja ympäristökasvatuksessa hyväksi Suomen Ladun Metsämörritoimintaa. Ulkoilemme myös paljon säällä kuin säällä. 8

12 Historiallis-yhteiskunnallinen sisältöalue Päiväkotimme sijaitsee historillisesti merkittävän Ruukin alueen välittömässä läheisyydessä. Retkillä lähiympäristöön meillä onkin mahdollisuus tutustua Kellokosken elävään historiaan. Toimintavuotemme erilaiset tapahtumat rakentuvat osin kalenterivuoden merkittävimpien juhlien ympärille. Suurimpiin juhliin eli joulu- ja kevätjuhliin on tervetullut aina lapsen koko perhe. Äitien- ja isäinpäivää puolestaan juhlistetaan tarjoamalla aamukahvit. Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienelle lapselle. Kotoa tuodut valokuvat vanhemmista ja kodista ovat lapselle tärkeitä ja luovat yhteyttä kodin ja päiväkodin välille. Jokaisen lapsen omaa kehittymistä voidaan tarkastella myös kasvun kansion avulla, johon kootaan muistoja lapsen kasvusta ja kehityksestä. Tärkeänä virstanpylväänä jokaisella lapsella on omat syntymäpäivät. Syntymäpäiväsankareita muistetaan onnittelulauluilla ja paketeilla. Estettinen sisältöalue Lapsi tutustuu maailmaan myös esteettisten elämysten kautta. Luemme paljon satuja, laulamme, leikimme, askartelemme ja maalaamme. Aikuisina kohdistamme lasten huomion esteettisiin tekijöihin ja toisaalta mahdollistamme lapsille esteettisiä elämyksiä keskellä arjen touhuja. Opettelemme myös huolehtimaan tarvittavista tavaroista ja korjaamaan ne pois sekä siivoamaan omat jäljet. 9

13 Eettinen sisältöalue Eettinen kasvatus tapahtuu luontevasti jokapäiväisessa toiminnassa. Arjessa eteen tulee usein tilanteita, joissa yhdessä lasten kanssa pohdimme, mikä on oikein ja mikä väärin. Ohjaamme lapsia ratkaisemaan ristiriitatilanteita, hyväksymään erilaisuutta ja noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä. Opettelemme hyviä käytöstapoja niin ruokapöydässä, leikeissä kuin ristiriitojen selvittelyissäkin. Tärkeää on oppia kiittämään sekä pyytämään ja antamaan anteeksi. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lapset oppivat kunnioittamaan toisiaan ja toistensa tavaroita. Uskonnollis-katsomuksellinen sisältöalue Kunnioitamme lasten ja perheiden erilaisia näkemyksiä ja tapoja. Perheiden suhtautumisesta uskontokasvatukseen keskustelemme yhteisissä kasvatuskeskusteluissa, jotta voimme huomioida toiminnassa vanhempien toiveet. Seurakunta järjestää pyhäkoulun päiväkodissamme kaikille halukkaille noin kerran kuukaudessa. Sen ja joulukirkon kautta kristillinen perinne tulee tutuksi lapsille. Vietämme kirkollisia juhlapäiviä ja tutustumme niihin liittyviin asioihin lasten kanssa sekä uskonnon että suomalaisen perinnekulttuurin näkökulmasta. 10

14 MEIDÄN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖVERKOSTO Ruukin koulu Neuvola Kirjasto Tuusulan ja Mäntsälän kunnat Seurakunta Satumaa Kellokoski Ammatilliset oppilaitokset Kelto ja aelto* Satumaan muut yksiköt: Järvenpää Riihimäki Hyvinkää Hausjärvi *konsultoiva erityislastentarhanopettaja (kelto) Mäntsälän puolella alueellinen erityislastentarhanopettaja (aelto) Tuusulan puolella 11

15 SEURANTA JA ARVIOINTI VARHAISKASVATUKSESSA Päiväkodissamme kokoamme jokaiselle lapselle oman kasvun kansion. Siihen keräämme lapsen töitä, valokuvia, haastatteluja ja muuta sellaista materiaalia, jonka avulla voi hahmottaa lapsen kasvua ja kehittymistä päiväkodissa. Kasvun kansiota selaamalla lapsi itse näkee oman kehittymisensä esimerkiksi siitä, millaisia piirustuksia hän on eri ikäisenä osannut tehdä. Lisäksi käytämme sähköistä Muksunkirja-kasvunkansiota, johon liitämme muun muassa valokuvia lähes reaaliajassa vuotiaiden lasten vanhempien kanssa käymme hoito- ja kasvatuskeskustelun vähintään kerran vuodessa. Sen tarkoituksena on selkiyttää tarkemmin yhteisiä tavoitteita ja toiveita. Esiopetusikäisille teemme oman henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman yhdessä vanhempien kanssa. Luonnollisesti keskustelemme myös päivittäin siitä, miten lapsen päivä on sujunut. Vanhemmilla on mahdollisuus arvioida toimintaamme päivittäin antamalla palautetta joko suullisesti tai Muksunkirjan kautta. Joka kevät järjestämme myös asiakastyytyväisyyskyselyn. Esiopetuksessa on lisäksi omat kunnalliset arviointimenetelmät. Niissä kysellään lapsen, vanhemman ja työntekijöiden mielipiteitä esiopetuksesta syksyllä ja keväällä. Arvioimme arkea päiväkodissamme päivittäin eri tilanteissa, viikottain tiimipalavereissa ja toimintakausittain toimintakertomuksissa. Myös varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia arvioimme säännöllisesti. 12

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.1 YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 1 2.2 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot