TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus

2 Turun kaupungin tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Investoinnit Toiminnan rahoitus Tase Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernissa tapahtuneet muutokset Konsernin toiminnan ohjaus vuonna Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernin tilikauden tuloksen muodostuminen Konsernin toiminnan rahoitus Konsernin rahoitusasema ja sen muutokset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Johdanto KJ-toimi Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunign hallitus, omarahoitusosuudet Hyvinvointitoimiala Sosiaali- ja terveyslautakunta Sivistystoimiala Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikatoimiala Kulttuurilautakunta Nuorisolautakunta Liikuntalautakunta Kiinteistötoimiala Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta, Turun Kiinteistöliikelaitos Ympäristötoimiala Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Vesiliikelaitoksen johtokunta, Turun Vesiliikelaitos Ammattikorkeakoulun hallitus

3 Turun kaupungin tilinpäätös 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöt Logomo Oy Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab -konserni Turku Science Park konserni Turku Touring Oy Turun aikuiskoulutussäätiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Turun Seudun Kuntatekniikka Oy Turun Seudun Rakennustekniikka Oy Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Turun Kaupunkiliikenne Oy Turun Seudun Jätehuolto Oy Turun seudun puhdistamo Oy Turun Seudun Vesi Oy Turun Teknologiakiinteistöt Oy TVT Asunnot Oy Turun Ylioppilaskyläsäätiö Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy Turun Tekstiilihuolto Oy Forum Marinum säätiö Turun Satama Oy Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut Rahoituslasklemaosan toteutumisvertailu Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisveritaluyhdistelmä III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat Turun Kiinteistöliikelaitos Turun Vesiliikelaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Turun työterveystalo Vahinkorahasto Liikelaitosten vaikutus kaupungin tilikauden tulokseen Liikelaitosten vaikutus kaupungin toiminnan rahoitukseen Tilinpäätökseen sisältyvien tunnuslukujen laskentakaavat Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositesarjoista TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4 Toimintakertomus 1. Kaupunginjohtaja Aleksi Randell Toimintaympäristö Kaupunki siirtyi vuoteen 2013 uudella toimintamallilla, joka perustui kaupunginvaltuuston v päättämiin linjauksiin päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän muuttamisesta. Muutostyötä ohjasi kolme tavoitetta, jotka ovat parempi johtaminen, asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä tuottavuuden parantaminen ja uudistuminen. Yhtiöittämispäätökset ja konsernimaisen toiminnan edelleen vahvistuminen näkyvät läpäisevästi kaupungin toimintamallissa. Vuoden 2013 aikana valmistui ja pantiin täytäntöön talouden tasapainottamiseen tähtäävä uudistamisohjelma. Strategiatyö käynnistettiin keväällä Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategiahierarkian. Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja tämän alle kaksi strategista ohjelmaa: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Kaupunkistrategian ydin on vuodessa 2029, kun Turku täyttää ensimmäisenä kaupunkina Suomessa 800 vuotta. Millaista täällä silloin on asua, elää ja liikkua? Strategiatyö käynnistyi viime vuonna ja se jatkuu Turku valmistelee uutta strategiaa uudella entistä osallistavammalla tavalla. Kyselyistä, seminaareista ja työpajoista on viime vuoden aikana saatu paljon materiaalia ja sitä tullaan hyödyntämään monin tavoin kaupungin kehittämisessä. Strategisten ohjelmien lisäksi otetaan käyttöön kärkihankeajattelu, johon valitaan kaupungin kasvun ja vetovoiman kannalta olennaisia kokonaisuuksia. Strategisten ohjelmien teemoja ovat yrittävä ja osaava kaupunki, vaikuttava ja uudistuva kaupunki, rakentuva kaupunki ja ympäristö, terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen, osaava ja oppiva kaupunkilainen sekä aktiivinen kaupunkilainen. Kaupungin taloudellinen tilanne vuoden 2013 alussa sekä yleiset talousennusteet edellyttivät voimakkaita ja nopeita toimenpiteitä käyttötalouden tasapainottamiseksi ja investointikyvyn turvaamiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uudistamisohjelman linjaukset. Uudistamisohjelmassa tarkasteltiin, miten kaupungin tuottoja voidaan lisätä, toimintakulujen kasvuvauhtia sopeuttaa ja millaisia järjestelyjä toteutetaan kaupungin omistuksissa. Uudistamisohjelman mukaiset toimenpideohjelmat pantiin täytäntöön kaupunginhallituksen ohjauksessa. Vuoden 2013 loppupuolella oli nähtävissä, että jo toteutetun uudistamisohjelman lisäksi joudutaan laatimaan uudistamisohjelmalle toinen vaihe, joka painottuu vuosien 2015 ja 2016 talouden korjaamiseen kestävälle uralle. Keskeisenä sopeutustarpeen käynnistäjänä oli valtionosuuksiin kohdistuvat muutokset. Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi kuntien valtionosuuksia leikataan usean vuoden aikana. Valtionosuuksien leikkausten ja valtionosuuslain muutosten arvioidaan tuovan Turulle yhteensä 43 milj. euron vähennyksen valtionosuuden tasoon vuoteen 2017 mennessä verrattuna taloussuunnitelmaan Kaupunginhallitus vahvisti kaupungin taloussuunnitelman valmisteluraamin ja päätti uudistamisohjelman jatkovalmistelusta helmikuussa Turun kaupungin ja seutukunnan tulevaan toimintaan ja palvelujen tuottamiseen vaikuttavia merkittävimpiä meneillään olevia valtakunnallisia hankkeita ovat kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistus. Erityisen kuntarakenneselvityksen tekemisestä Turun seudulla päätettiin 1

5 Toimintakertomus kaupunginvaltuustossa syyskuussa Turun seudun kuntajakoselvitystyö alkoi vuoden 2014 alussa. Turun Satamaliikelaitoksen toiminta luovutettiin liiketoimintakaupalla kaupungin kokonaan omistamalle Turun Satama Oy:lle alkaen. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin ammattikorkeakoulun toiminnan luovuttamista Turun Ammattikorkeakoulu Oy:lle ja kaupunginteatterin toiminnan luovuttamista Turun Kaupunginteatteri Oy:lle. Turun Ammattikorkeakoulu Oy ja Turun kaupunginteatteri Oy aloittivat toimintansa Konsernin merkittävin investointi tulevaisuudessa tulee olemaan Turku Energia Oy:n osallistuminen Fennovoiman Hanhikivi 1- ydinvoimalahankkeeseen. Turku Energia investoi omaa pääomaa hankkeeseen 39,2 milj. euroa vuosien välisenä aikana. Yleinen taloudellinen kehitys ja sen vaikutus kysynnän hiljenemiseen näkyi työllisyyden kehityksessä myös Turun seudulla. Työttömien määrä Turun seutukunnassa joulukuun lopussa oli 13 prosenttia. Talous 2013 Turun kaupungin tilinpäätös 2013 osoittaa 16,0 milj. euron ylijäämää. Tulokseen positiivisesti vaikutti toimialojen ja liikelaitosten onnistunut menojen sopeutus vuoden toisella puoliskolla. Ylijäämäinen tulos oli ennen kaikkea satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurausta. Ilman satamaliiketoiminnan luovutuksesta kertyneitä satunnaisia luovutusvoittoja sekä verotilitysjärjestelmän kertaluonteista muutosta ja verotilitysten kuntajako-osuuksien muutos tulos olisi jäänyt noin 30 milj. euroa alijäämäiseksi. Verotuloihin sisältyy 12,7 milj. euroa kertaluonteisia ja jako-osuuksien muutoksista kertyviä tilityksiä. Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 hidastuvan 2,1 prosenttiin kun se vuonna 2013 oli keskimäärin 6,8 prosenttia. Satunnaisia ja kertaluonteisia tuloja ei ole jatkossa odotettavissa. Nettomenojen kasvuksi ennakoitiin vuoden aikana tehdyissä talousennusteissa yli 5 prosentin kasvua. Nettomenojen kasvu toteutui toimialojen ja liikelaitosten sopeutustoimin 3,5 prosentin suuruisena. Kasvu oli samalla tasolla kuin suurten kuntien keskimääräinen kasvu, joka ennakkotietojen mukaan on 3,4 prosenttia. Kaupungin toimintaan ja talouteen on kohdistunut useita tulosta heikentäviä tekijöitä, joihin kaupungin ja sen eri toimialojen toimenpiteillä ei ole pystytty vaikuttamaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksia. Lastensuojelun palvelujen kysyntä on ollut kasvussa. Lastensuojelun palveluja on edelleen tarvinnut noin joka kymmenes turkulainen alaikäinen ja osuus samanikäisestä väestöstä on edelleen hieman kasvanut. Erikoissairaanhoidon maksuosuus kasvoi kaupungin talousarvioon verrattuna 7,7 milj. euroa. Turun kaupungin käyttö vastasi melko hyvin palvelusuunnitelmaa, mutta sairaanhoitopiirin kulurakennetta korotti erityisesti kiinteistömenojen, rahoituskulujen ja poistojen lisääntyminen ja toisaalta henkilöstökulujen merkittävä ylitys talousarvioon nähden. Hyvinvointitoimiala pystyi kuitenkin sopeuttamaan toimintamenojaan ja elokuussa ennakoitu talousarvion nettomenojen ylitys 18,6 milj. euroa kaventui 12,1 milj. euroon. Kasvatus- ja opetuslau- 2

6 Toimintakertomus takunnan nettomenot ylittyivät 2,9 milj. euroa. Budjetoitua enemmän käytettiin mm. oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen sekä päivähoidon kysyntään vastaamiseen. Talousarvion ylitystä selittää osaksi myös yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi järjestetty ylimääräinen koulutus. Tilinpäätös sekä ennusteet kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävästä hidastumisesta osoittavat, että talouden sopeuttamistarve on olemassa ja kaupungilla on taloudellisesti haastavat vuodet edessään. On tärkeää, että uudistamisohjelman toinen vaihe toteutetaan suunnitelmien mukaan ja että toiminnalliset uudistukset toteutetaan ajoissa ja yhdessä toimialojen ja henkilöstön kanssa. 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2013 toimi Seppo Lehtinen (sd), I varapuheenjohtajana Pentti Huovinen (kok), II varapuheenjohtajana Elina Rantanen (vihr). Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Minna Arve (kok), I varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd) ja 2. varapuheenjohtajana Katri Sarlund (vihr). Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2013 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Kansallinen kokoomus 19 4 Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 13 3 Vihreä liitto 10 2 Vasemmistoliitto 9 1 Perussuomalaiset 6 1 Suomen Keskustapuolue 4 1 Ruotsalainen kansanpuolue 3 1 Suomen Kristillisdemokraatit 1 0 Sinivalkoinen Rintama 1 0 Toimielinmuutokset : Sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti hyvinvointitoimialan monijäsenisenä toimielimenä. Peruspalvelulautakunnan toiminta päättyi. Kasvatus- ja opetuslautakunta aloitti sivistystoimialan monijäsenisenä toimielimenä. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toiminta päättyi. 3

7 Toimintakertomus Joukkoliikennelautakunnan toiminta päättyi vuoden vaihteessa. Turun kaupungin ja seudullisen (Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon) joukkoliikennetoimesta huolehtii vuoden 2012 alusta perustettu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta aloitti toimintansa Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan toiminta päättyi vuoden vaihteessa. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta aloitti kiinteistötoimialan monijäsenisenä toimielimenä. Kiinteistötoimialalla toimii Turun Kiinteistöliikelaitos, joka on kuntalain 10 a luvun ( /519) tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Tilaliikelaitoksen johtokunnan toiminta päättyi. Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio Toimielinten tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat on esitetty talousarvion toteutumisvertailuosassa kunkin toimielimen kohdalla. 4

8 Toimintakertomus 3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Yleinen kehitys Suomen pankin joulukuussa 2013 julkaiseman Talouden näkymät katsauksen mukaan maailmantalouden kasvu jatkui vuoden 2013 kesän ja syksyn aikana hitaana ja maailmantalouden tilaa leimaa edelleen suuri epävarmuus. Euroalueen talouskasvu käynnistyi kesällä 2013 ja kasvun ennakoidaan jatkuvan hitaana vuonna Suomen vientimarkkinoiden kasvu elpyy jo vuoden 2014 alkupuolella, kun investointihyödykkeiden kysyntä asteittain lisääntyy. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote supistui 1,4 prosenttia vuonna Kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 1,6 prosenttia. Talous supistui toista vuotta peräkkäin, sillä vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui 1,0 prosenttia. Kysyntää vähensi vuonna 2013 yksityisen kulutuksen ja investointien supistuminen. Yksityinen kulutus supistui 0,8 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,8 prosenttia. Julkisen kulutuksen kasvu oli seurausta Yleisradion luokittelumuutoksesta yrityksistä julkisyhteisöihin, mikä pienensi myös yksityistä kulutusta. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,4 prosenttia vuonna 2013, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,8 prosenttia. Vienti kasvoi 0,3 prosenttia ja tuonti väheni 1,8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskema vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio oli 1,5 prosenttia. Joulukuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna eniten elintarvikkeiden, asumisen sekä ravintola- ja kahvilapalveluiden kallistuminen. Ruoan hintaa nosti ennen kaikkea maidon, kasvisten ja lihan kallistuminen, kun vuokrankorotukset olivat suurin syy asumisen kallistumiseen. Kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten korkojen lasku ja viihde-elektroniikan halpeneminen. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2013 julkistaman Suhdannekatsaus 2/2013 mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa vuonna 2014 maltillisesti, 0,8 prosenttia. Kotimaisen kysynnän ei ennakoida kykenevän vauhdittamaan talouskasvua. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksien näkymiä pidetään vaikeina. Katsauksessa ennakoidaan, että työllisyys heikkenee ja Suomen työttömyysaste nousee 8,4 prosenttiin. Vienti lähtee hitaaseen kasvuun, mikä supistaa vaihtotaseen alijäämää. Useat talousennusteiden tekijät ovat vuoden 2014 alkukuukausina tarkistaneet aikaisempia Suomea koskevia vuoden 2014 kansantuotteen kasvulukuennusteitaan alaspäin. Euroopan keskuspankin ohjauskorko laski toukokuussa 2013 vuoden alun 0,75 prosentista 0,50 prosenttiin. Marraskuussa 2013 ohjauskorko laskettiin 0,25 prosenttiin. Euriborkorkoihin tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Pitkät korot olivat pohjilla toukokuussa, jonka jälkeen ne nousivat vuoden lopussa hyvin lievästi. Euroalueen talouskasvu oli edelleen heikkoa, mutta talouksien elpymistä oli 5

9 Toimintakertomus havaittavissa. Kokonaisuudessaan kehitys oli koko vuoden aikana pääomamarkkinoilla varsin myönteistä myös korkojen säilyessä varsin alhaalla. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 4,6 miljardia euroa (7,4 miljardia euroa v. 2012). Julkisen talouden alijäämä oli 2,0 prosenttia bruttokansantuotteesta (1,9 % v. 2012). Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä pieneni. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 milj. euroa positiivinen. Tulos parani edellisestä vuodesta noin 600 milj. euroa. Taustalla ovat kuntien verotulojen kasvu 6,8 prosentilla kertaluonteisten erien seurauksena. Osaltaan kuntien positiivista tulosta selittää kuntien toimintojen yhtiöittäminen. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 milj. euroa. Kuntien tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen. Lainakanta kasvoi ennakkotietojen mukaan 13,0 prosenttia ja oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 15,6 miljardia euroa. Asukasta kohti lasketun lainakannan keskiarvo Manner-Suomen kunnissa ennakoidaan olevan euroa, kun vastaava suhdeluku edellisenä vuonna oli euroa. Oman talousalueen kehitys Turun väkiluku oli vuoden 2013 lopussa , jossa oli lisäystä henkeä edellisvuoteen verrattuna. Väestön kasvu nopeutui jonkin verran vuoteen 2012 verrattuna, jolloin kasvu oli Väestön kasvu perustui vuonna 2013 edelleen lähes kokonaan muuttoliikkeeseen. Muunkielisten määrä kasvoi edelleen nopeasti (1 095 henkeä) ja oli vuoden 2013 lopussa , joka oli 9,2 prosenttia väestöstä. Ikäryhmittäiset muutokset ilmenevät alla olevasta taulukosta. Turun väestö iän mukaan ja 2013 Ikäryhmä Muutos Yht Ikäryhmittäisessä muutoksessa näkyvää 65 vuotta täyttäneiden suurehkoa kasvua selittää edelleen ns. suurten ikäluokkien vaikutus, vaikka ikäryhmän kasvu olikin jonkin verran vuotta 2012 hitaampaa. Turun seutukunnan väkiluku oli vuoden 2013 lopussa , jossa oli lisäystä Turun kaupungin osuus kasvusta oli 70,7 prosenttia. 6

10 Toimintakertomus Maaliskuussa 2014 julkaistun Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY- keskusten Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014 katsauksen mukaan Turun seutukunnan työttömyys kasvoi kiihtyvästi syksyllä 2012 ja vuonna 2013 kasvu jatkui voimakkaana. Viime kuukausina työttömyyden kasvuvauhti on hidastunut. Toimialoittaisessa tarkastelussa todetaan, että meriteollisuudessa keskeinen STX Finlandin Turun telakka ei ole saanut uusia tilauksia omistajayhtiön rahoitusongelmien takia ja syksyyn 2014 mennessä telakka joutuu lomautuksiin teräslohkotuotannossa. Turun seutukunnan muita tärkeitä teollisuuden aloja ovat lääkkeiden, (muun) kemian, elintarvikkeiden, sähköteknisten laitteiden, kaivosteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistus. Näiden alojen, erityisesti kemianteollisuuden (henkilöstö 3 300) tilanne ja näkymät ovat keskimääräistä paremmat. Lääketeollisuus (henkilöstö 1 450) on tehnyt merkittäviä investointeja Turun tuotantoonsa. Henkilöstömäärä on kasvanut ja toiminta on kannattavaa menestyneiden vientituotteiden ansiosta. Turun seutukunnan rakentamistoiminnan odotetaan olevan hiljaista vuonna Kaupan alan työllisyyden ennakoidaan heikkenevän ostovoiman laskun ja kaupan rakennemuutosten takia. Muiden palvelualojen liikevaihto on kehittynyt alueella kohtuullisen hyvin ja se on noin 20 % korkeampi kuin vuonna Kasvu on kuitenkin hidastunut tai pysähtynyt yleisen suhdannetilanteen mukaisesti. Katsauksessa ennakoidaan Turun seutukunnan seuraavan 12 kk:n taloudellisia näkymiä kokonaisuudessaan siten, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne pysyy ennallaan, mutta työllisyystilanne heikkenee nykyhetkeen verrattuna. Vuoden 2013 lopussa Turun seutukunnan työttömyysprosentti oli Varsinais-Suomen ELY- keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 13,0 (+1,9 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan), millä Turku sijoittui kolmanneksi parhaaksi Helsingin ja Kuopion seutukuntien jälkeen suurimpien kaupunkien seutukuntavertailussa. Kaupunkitason tarkastelussa Turun työttömyysprosentti oli joulukuun 2013 lopussa 15,8 (+1,9 prosenttiyksikköä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan). Turku sijoittui kymmenen suurimman kaupungin vertailussa edellisen vuoden tavoin kaupunkien keskivaiheille: Turun työttömyysprosentti oli korkeampi kuin Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Kuopiossa ja Kouvolassa, mutta matalampi kuin Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä ja korkeimman työttömyyden Lahdessa. 4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Talous ja tuloperusteiden muutokset Tuloperusteissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit pysyivät ennallaan. Verotilityslain muutoksen seurauksena tammikuulta 2014 joulukuulle 2013 siirtyi luonnollisten henkilöiden jäännösveron ensimmäisen eräpäivän maksuja. Tammikuulta joulukuulle siirtynyt erä lisäsi 7

11 Toimintakertomus kunnallisveron tilityksiä Turulle noin 6,0 milj. euroa. Valtionveron, kunnallisveron, kirkollisveron sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksujen verovuoden 2012 keskinäisiä jako-osuuksia muutettiin Valtionvarainministeriön asetuksen mukaisesti elokuussa. Joulukuussa oikaistiin vielä verovuoden 2013 jako-osuuksia. Nämä oikaisut toivat budjetoimatonta verotuloa lisää yhteensä 11,5 milj. euroa. Olennaiset organisaatiomuutokset Kiinteistöliikelaitos jatkaa alkaen yhdistettyjen Turun Tilaliikelaitoksen ja Turun Kiinteistöliikelaitoksen toimintaa. Työterveyshuolto siirtyi kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi Turun Työterveystalo tuottaa työterveyspalveluja kaupunginhallituksen alaisena palvelukeskuksena kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille. Uutena palvelukeskuksena perustettiin henkilöstöasiainpalvelukeskus. Turun satamaliikelaitoksen liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla kaupungin kokonaan omistamalle Turun Satama Oy:lle alkaen. Satamaliikelaitoksen henkilökunta siirtyi pääosin yhtiön palvelukseen. Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Käyttötalouden poikkeamat Käyttötalouden nettomenot alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 5,9 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttötalouden nettomenot alittuivat 5,6 milj. euroa. Suurimmat käyttötalouden määrärahaylitykset ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla sekä kasvatusja opetuslautakunnalla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittivät talousarvion 12,1 milj. eurolla. Toimintamenojen ylitys oli yhteensä noin 13,9 milj. euroa ja tulojen ylitys noin 1,8 milj. euroa. Tulojen ylitys oli pääosin hankkeiden tuloista. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät yhteensä 16,2 milj. eurolla, josta merkittävimmät olivat sairaanhoitopiirin maksuosuuksien ylitys 7,7 milj. eurolla. Turun kaupungin käyttö vastasi melko hyvin palvelusuunnitelmaa, mutta sairaanhoitopiirin kulurakennetta korotti erityisesti kiinteistömenojen, rahoituskulujen ja poistojen lisääntyminen ja toisaalta henkilöstökulujen merkittävä ylitys talousarvioon nähden. Kaupungin maksuosuus sairaanhoitopiirin kustannuksista nousi edellisestä vuodesta 11,1 prosenttia. Talousarviossa 2013 varauduttiin 4,9 prosentin kasvuun vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Palvelutarpeen kasvu aiheutti 3,2 milj. euron ylityksen vammaisten asumispalveluissa sekä 6,0 milj. euron ylityksen lastensuojelun ja sijaishuollon ostoissa. Kasvatus- ja opetuslautakunta ylitti alkuperäisen talousarvion nettomenot 2,9 milj. eurolla. Toimialal- 8

12 Toimintakertomus la palvelujen kysyntä on kasvanut kaikkien tulosalueiden osalta. Toimialan toimintatulot ylittyivät 2,5 milj. euroa. Tulojen ylitykset johtuivat yksinomaan saatujen valtionavustusten ja hankerahoitusten toteutumisista budjetoitua suurempina. Toimintamenot ylittyivät 5,5 milj. euroa, josta palvelujen ostot 2,1 milj. euroa ja avustukset yksityisille 3,2 milj. euroa. Palveluja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen ostettiin 1,4 milj. euroa budjetoitua enemmän. Avustuksiin varatut määrärahat ylittyivät varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylittyessä 2,5 milj. eurolla sekä yksityisen hoidon tuet ja kuntalisien ylittyessä 0,8 milj. eurolla. Talousarvion ylitystä selittää osaksi yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi järjestetty ylimääräinen koulutus. Liikuntalautakunnan nettomenot olivat 0,5 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kaupunginhallitus on tilikauden aikana tehtyjen talousennusteiden perusteella esittänyt lautakuntien laadittavaksi sopeuttamistoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja talousarviopoikkeamien kaventamiseksi. Kaupunginhallituksen edellyttämät sopeuttamistoimenpiteet on valmisteltu ja käsitelty lautakunnissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt hyvinvointitoimialan suunnitelmia talouden sopeuttamistoimenpiteistä kokouksissaan sekä kokouksessaan Viimeksi mainitussa kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunta totesi, että kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tullaan tekemään lisämäärärahaesitys lokakuun tietojen perusteella tehtävän ennusteen jälkeen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kuntaa velvoittavien menojen hoitamiseksi sosiaalija terveyslautakunnan vuoden 2013 talousarviota korotetaan 12,0 milj. eurolla. Kasvatus- ja opetuslautakunta teki ensimmäisen talousennusteen perusteella esityksen määrärahojen korottamisesta 2,9 milj. eurolla ja tuloerien korottamisesta 1,7 milj. eurolla. Lautakunta päätti kaupunginhallituksen edellyttämistä sopeuttamistoimista ja lautakunta päätti, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemiä säästöpäätöksiä jatketaan ja tulosalueita velvoitetaan tekemään lisäsäästöjä talousarviossa pysymiseksi ja mikäli säästöt muuttavat strategisia ja operatiivisia sopimuksia, tulee ne saattaa viipymättä lautakunnan käsittelyyn. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kaupunginhallituksen edellyttämän selvityksen kaupunginhallitukselle sivistystoimialan toimista talousarviossa pysymiseksi. Kaupunginhallitus on käsitellyt toimielinten talousennusteet ja suunnitelmat sopeuttamistoimenpiteiksi kokouksissa , , ja Talousarvion määrärahan ylityksiä ei ole käsitelty kaupunginvaltuustossa. Toiminnallisten tavoitteiden sekä käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan toteutumisvertailut esitetään luvussa Talousarvion toteutuminen. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevaisuuden näkymistä Turun kaupungin tilinpäätös 2013 osoittaa 16,0 milj. euron ylijäämää. Ylijäämäisen tuloksen taustalla oli ennen kaikkea satunnaiset ja kertaluonteiset erät. Ilman satamaliiketoiminnan luovutuksesta ker- 9

13 Toimintakertomus tyneitä satunnaisia luovutusvoittoja sekä verotilitysjärjestelmän kertaluonteista muutosta ja verotilitysten kuntajako-osuuksien muutosta tulos olisi jäänyt runsaat 30 milj. euroa alijäämäiseksi. Turun verotuloihin sisältyy kertaluonteisina tilityksinä 12,7 milj. euroa verotuloa. Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan vuonna 2014 hidastuvan 2,1 prosenttiin kun se vuonna 2013 oli keskimäärin 6,8 prosenttia. Satunnaisia ja kertaluonteisia tuloja ei ole jatkossa odotettavissa. Julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi kuntien valtionosuuksia leikataan usean vuoden aikana. Valtionosuuksien leikkausten ja valtionosuuslain muutosten arvioidaan tuovan Turulle yhteensä 43 milj. euron vähennyksen valtionosuuden tasoon vuoteen 2017 mennessä verrattuna taloussuunnitelmaan Kaupunginhallitus on vahvistanut helmikuussa 2014 kaupungin taloussuunnitelman valmisteluraamin ja päätti v käynnistetyn uudistamisohjelman jatkovalmistelusta. 5. Kaupungin henkilöstö Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla oli ,3 eli 48,3 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Turun satamaliikelaitoksen liiketoiminta myytiin kaupungin perustamalle tytäryhtiölle alkaen. Henkilöstö siirtyi kaupungin kokonaan omistaman yhtiön palvelukseen. Satamaliikelaitoksen henkilötyövoiman käyttö v oli 73,4 henkilötyövuotta. Kun organisaatiomuutoksen vaikutus huomioidaan, kokonaistyövoima vuonna 2013 kasvoi 121,7 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen Keskusvaalilautakunta 0,0 9,6 Revisiotoimisto 5,4 5,2 Konsernihallinto 216,6 257,9 Konsernihallinto: Palvelukeskukset 438,3 345,4 V-S Aluepelastuslaitos 560,3 568,2 Hyvinvointitoimiala 4 914, ,8 Sivistystoimiala 3 727, ,9 Vapaa-aikatoimiala 868,2 853,8 Ympäristötoimiala 173,3 204,4 Vesiliikelaitos 97,3 101,3 Kiinteistötoimiala 233,6 233,2 Ammattikorkeakoulu 882,8 894,9 Satamaliikelaitos 0,0 73,4 Turku yhteensä , ,0 Turku yhteensä/satamaliikelaitos eliminoitu , ,6 Työvoiman käyttö vuonna 2013 laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia oli ,3, mikä on 32,4 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kun Turun satamaliikelaitoksen siirtyminen huomioidaan, kokonaistyövoima vuonna 2013 (ilman edellä mainittuja ryhmiä) kasvoi 105,8 henkilötyövuodella verrattuna vuoteen Turun kaupungin palveluksessa oli henkilöä, kokoaikaisia ja osa-aikaisia Työvoiman kasvua oli hyvinvointitoimialalla, sivistystoimialalla ja vapaa-aikatoimialalla. 10

14 Toimintakertomus Hyvinvointitoimialan kasvua selittävät muun muassa vuonna 2012 tehdyt vakanssilisäykset sosiaalityön tulosalueella (avohuollon lastensuojelutyö ja intensiivinen perhetyön yksikkö), perusterveydenhuollossa (suun terveydenhuolto), erikoissairaanhoidossa (tietyt erikoisalat), kuntoutumispalveluissa (vammaispalvelujen asumisyksikkö) ja vanhuspalveluissa (kotihoito). Sivistystoimialan kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 34,6 henkilötyövuotta, mikä aiheutuu varhaiskasvatuksen resurssien kasvusta. Vapaa-aikatoimialalla henkilötyövoiman käyttö kasvoi yhteensä 14,4 henkilötyövuodella. Suurin kasvu on kaupunginteatterilla (+26 htv). Nousu vertailuvuodesta 2012 on produktiokohtaisissa henkilöissä (teatterin vakinaisessa henkilöstössä nousua ei ole) - nousu syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Vuoden 2013 luvuissa musikaaliproduktio nostaa henkilöstömäärää huomattavasti. Vuonna 2012 produktio toteutettiin yhteistyössä Linnateatterin kanssa, joka vastasi esiintyjäsopimuksista. Turun kaupunki julkaisee erillisen henkilöstöraportin keväällä Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä Toiminnalliset riskit Merkittävimmissä toiminnallisissa riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia. Ne liittyvät henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen, tietojärjestelmien toimivuuteen, palvelutuotannon turvaamiseen ja suhdannevaihteluihin. Viime aikoina työpaikkojen sisäilmaongelmat ovat nousseet vahvasti esille. Suhdannevaihtelut vaikuttavat verotulojen kehittymiseen, asuntojen ja kiinteistöjen kauppaan ja sitä kautta kaupungin tulopohjan vakauteen. Tulopohjan pettäminen ja kustannusten ennakoimattomat muutokset vaikuttavat palvelutoiminnan järjestämiseen ja investointihankkeiden toteutukseen. Lyhyen tähtäyksen säästötavoitteet voivat heikentää vanhan rakennuskannan sekä katu-, vesi- ja viemäriverkoston perusparannuksen rahoitusta ja kasvattaa siten korjausvelkaa. Eläköitymisen vaikutukset, henkilöstön saatavuus ja muuttuvat osaamistarpeet tunnistetaan riskeinä, jotka toteutuessaan voivat uhata palvelujen laatua, toimivuutta ja jatkuvuutta. Henkilöstön saatavuuteen liittyviä haasteita on Turun kaupungilla ollut viime vuosina muutamilla yksittäisillä tehtäväaloilla. Ammattiryhmiä, joihin on ilmennyt jonkin verran vaikeuksia saada työvoimaa ovat lääkärit, erityisopettajat, lastentarha- ja erityislastentarhaopettajat sekä sosiaalityöntekijät. Myös pätevän hoitohenkilöstön palkkaamisessa lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on ollut ajoittain vaikeuksia. Tietojärjestelmien pettäminen lyhytaikaisestikin voisi lamaannuttaa palvelutoiminnan, ellei järjestelmien toimivuuteen ja varmuuteen varauduta. Kaupungilla on jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma, joka on suunniteltu ja dokumentoitu ohjaamaan ja tukemaan jatkuvuus- ja toipumistoimenpiteitä tilanteissa, joissa kaupungin keskitettyä tietojärjestelmäympäristöä kohtaa odottamaton vika- tai muu häiriötilanne. Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelman suunnittelun osana on suoritettu vaikutusanalyysi, jonka tavoitteena on kartoittaa järjestelmien kriittisyyttä kaupungin toiminnalle. Kaupungin virastot huolehtivat toimialakohtaisten tietojärjestelmien jatkuvasta ylläpidosta, varajärjestelmien toimivuudesta, 11

15 Toimintakertomus varmuuskopioinneista ja tietoturvasta sekä jatkuvuus- ja toimintasuunnitelmien ylläpidosta. Kiinteistöihin ja turvallisuuteen ja sitä kautta palvelutoiminnan jatkuvuuteen liittyviä riskejä ovat onnettomuus-, palo- ja vuotovahingot. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja palvelunsaajille. Vesi- ja jätevesihuollon sekä sähkön jakelun laatuun ja jatkuvuuteen häiriötilanteissa on kiinnitettävä jatkuvasti huomioita. Kaupungin vesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelmat ovat ajan tasalla. Satamatoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät vaarallisten aineiden onnettomuuksiin. Energialiiketoiminnasta vastaa kaupungin omistama energiayhtiö. Energiayhtiön merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät energian hankintaan ja jakeluun. Vahinkoriskit Kaupungilla on lakisääteisten tai sen luonteisten vakuutusten lisäksi julkisyhteisön vastuuvakuutus ja kaupungin toiminnassa mukana oleville ryhmätapaturma- ja matkavakuutus. Omaisuuteen kohdistuvat vahinkoriskit katetaan osittain vakuuttamalla ja osittain kaupungin vahinkorahaston korvauksilla. Kaupunki ottaa omaisuusvakuutuksia siten, että kaupungin arvioitu kokonaismeno (vakuutusmaksut + omalle vastuulle jäävät vahinkomaksut) on mahdollisimman matala. Vahinkoarviot perustuvat tapahtuneisiin vahinkoihin. Vahinkorahastolla katetaan toimialan/liikelaitoksen omavastuun ja vahingon suuruuden tai vakuutuksen omavastuun ja vahingon välinen erotus. Kaupungin vakuutusten vakuutusmaksut sekä maksetut korvaukset vahinkorahastosta vuonna 2013 Lakisääteiset tapaturmavakuutukset Muut vahinkovakuutusmaksut (omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, liikenne-, vastuu-, alusvakuutukset) Yhteensä Kaupungin vahinkorahaston korvaukset Vireillä olevissa oikeudenkäynneissä ei ole sellaisia, jotka vaikuttaisivat oleellisesti kaupungin tulokseen. Rahoitus- ja sijoitusriskit Korkoriskit Kaupunki määrittää talousarviossa riskienhallinnan välineiksi tarkoitettujen konsernin pitkäaikaisten valuutan- ja koronvaihtosopimusten ja lyhytaikaisten termiinien enimmäismäärän vuoden aikana. Johdannaisinstrumentteja käytetään konsernivelan, muiden tase-erien tai taseen ulkopuolisten erien kuten esim. leasingsopimusten riskien hallintaan. Osapuolena johdannaisinstrumenteissa tulee olla esimerkiksi hyvän luottokelpoisuuden omaavat koti- tai ulkomaiset luottolaitokset. Tarvittaessa osapuolten määrärajoituksia määritetään lainannostosuunnitelmassa. Rahoitusomaisuuden arvopape- 12

16 Toimintakertomus reiden osalta on myös määritetty maturiteettirajoituksia korkoriskien vähentämiseksi. Valuuttariskit Muita kuin euromääräisiä lainoja saa olla enintään kolmasosa pitkäaikaisesta lainakannasta ja kaikki muun valuutan määräiset lainat muutetaan koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla euroiksi välittömästi lainan noston yhteydessä. Avointa valuuttariskiä ei ylläpidetä lainojen osalta. Likviditeettiriskit Likviditeettiriskiä valvotaan laatimalla konsernitilejä koskeva kolmen kuukauden kassaennuste, josta ilmenee periodin likviditeettitarve. Lisäksi likviditeetin hallintaa pyritään parantamaan tehostamalla konsernitilijärjestelyjä sekä lisäämällä yhteistyötä tilijärjestelyssä mukana olevien yhtiöiden kanssa. Lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten kaupungilla tulee olla käytettävissä riittävä määrä kotimaisia kuntatodistusohjelmia ja ei-sitovia luottolimiittejä. Varainhankintariskit Varainhankintariskiä hallitaan sovittamalla nostettavien ja erääntyvien lainojen kassavirtoja ajallisesti yhteen tehtävien ja erääntyvien sijoitusten kanssa. Kaupunki hajauttaa rahoituslähteitä ja ylläpitää kaupungin hyvää nimeä markkinoilla. Luottoriskit Kaupungin sijoitusperiaatteet määrittävät sijoitusten osapuoliriskien enimmäismäärät sekä vaadittavat vähimmäisluottokelpoisuudet. Kaupunki hajauttaa sijoitukset periaatteiden mukaisesti, jolla pyritään välttämään mahdollisia pääomatappioita rahoitusomaisuuden arvopapereista tai johdannaissaatavista. 7. Ympäristötekijät Ilmastonmuutoksen hillintä ja uusiutuvan energian edistäminen Kaupunki jatkoi ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamista. Suoritetun kasvihuonekaasupäästöseurannan perusteella ohjelmakaudella on saatu aikaiseksi tasaista päästöjen vähentämistä, joka jatkuessaan vähentäisi kaupunkialueen päästöt nollatasolle 2040-luvun aikana. Päästöjen aleneminen on jatkunut merkittävällä vauhdilla jo koko 2000-luvun ajan. Tällä ajanjaksolla Turku on vähentänyt kasvihuonepäästöjään Suomen suurista kaupungeista nopeimmin ja eniten. Kokonaisvähennys on ollut yli 20 prosenttia ja asukaskohtainen vähennys 25 prosenttia. Päästöt ovat alentuneet merkittävästi myös lähtötasovuoteen 1990 verrattuna ja vuodelle 2020 asetetut tavoitteet ollaan todennäköisesti saavuttamassa. 13

17 Toimintakertomus Kaupungin strategiavalmistelun tueksi laadittiin päästöskenaariot vuoteen 2050 perustuen eri hallinnonalojen, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijatahojen aineistoihin sekä kaupunginvaltuuston Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa asettamiin ohjaaviin periaatteisiin. Kaupungin merkittävin ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävä toimintalinja on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Kaikki kaupungin vuonna 2013 ostama sähkö oli uusiutuvista energialähteistä tuotettua Sähkön toimittaa Turku Energia. Turun kaupungin ja Turku Energian tavoitteena on, että kaukolämmöstä tuotettaisiin uusiutuvilla energialähteillä vähintään 50 % vuonna Uusiutuvien osuus nykyisellä lämmöntuotantorakenteella on Turussa noin kolmannes. Turun seudun energia osakeyhtiön hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että uusi Naantaliin rakennettava yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon monipolttoainevoimala suunniteltaisiin siten, että sen olisi mahdollista toimia kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Päätöstä perusteltiin ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi merkittävillä vaikutuksilla Varsinais-Suomen alueen talouteen ja työllisyyteen. Uusiutuvan energian liikennekäyttöä kehittävä Turun biokaasuprojektin loppuraportti valmistui ja kaupunginhallitus käsitteli asiaa 8. lokakuuta. Kaupunginhallituksen päätös mahdollistaa biokaasun tuotannon laajentumisen edellyttämät toimenpiteet konserniyhtiöiltä ja biokaasun tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä johda sen jalostukseen ja käyttöön liikennepolttoaineena vaan biokaasun nykyinen käyttö lämmön ja sähkön lähteenä saattaa jatkua ja laajentua. Kaupunki on panostanut myös oman rakennuskantansa energiatehokkuuden parantamiseen sekä uudistuotannossa että peruskorjauksissa. Katuvalaistuksessa siirryttiin korkeapainenatriumlamppuihin. Energiansäätösopimusta valmisteltiin yhdessä muiden suurten kaupunkien sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Itämeren suojelu Kakolanmäen seudullisen jätevedenpuhdistamon toiminta edesauttoi edelleen merkittävästi lähialueen rannikkovesien laadun paranemista. Vesihuollon infrastruktuurin saneerausinvestointien tasoa pitäisi kuitenkin edelleen nostaa, jotta viemäriverkosto toimisi kaikissa olosuhteissa ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Turun ja Helsingin Itämerihaasteen toimenpiteet etenivät hyvin sekä kansallisesti että Turun omassa ohjelmassa. Turun kaupunginhallitus hyväksyi marraskuussa toimenpideohjelman vuosille Uuteen toimenpideohjelmaan sisältyy noin 75 erillistä toimenpidettä luokiteltuna viiden eri teeman alla. Kaupunki jatkoi myös Saaristomeren Suojelurahaston toiminnan tukemista. Kestävää kaupunkikehitystä Kaupunginhallitus teki päätökset kahdesta strategisesta kestävän kaupunkikehityksen hankkeesta: raitiotien yleissuunnittelusta ja Skanssin kestävästä kaupunginosasta. Molemmat hank- 14

18 Toimintakertomus keet edistyivät vuoden 2013 aikana hyvin. Raitiotien yleissuunnittelun lähtökohtana on integroitu kaupunkikehitysratkaisu, jossa raitiotie yhdistetään voimakkaasti muuhun kaupunkisuunnitteluun ja - kehittämiseen. Skanssin alueella on tarkoitus älykkäässä rakennetussa ympäristössä yhdistää tietotekniikan tuomat mahdollisuudet, kestävät energia- ja liikenneratkaisut, uudenlaiset palvelut sekä toimiva yhdyskuntarakenne. Seudullisessa yhteistyössä toteutettiin Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta, valmisteltiin liikennejärjestelmäsuunnitelmaa kestävän liikkumisen periaattein sekä käynnistettiin seudullisen joukkoliikenneorganisaation toiminta. Seudun yhdyskuntarakenteen kehitys oli aiempaan verrattuna vähemmän hajautuvaa. Kestäviä liikkumismuotoja edistettiin muutenkin onnistuneesti. Kirjastosilta valmistui ja avattiin joulukuussa. Kaupungin henkilöstölle järjestettiin työmatka- ja työasiamatkakysely, johon otti osaa 1673 henkeä. Kestävän kehityksen budjetointi Turku ja Helsinki valmistelivat yhdessä arviointimallin ilmasto- ja ympäristövaikutusten huomioimiseksi investointien suunnittelussa nykyistä paremmin. Mallia testataan rakennushankkeiden eri vaiheissa yhdessä Helsingin kanssa vuoden 2014 aikana. Arviointimalli avaa tarkasteluun myös merkittäviä elinkaarikustannuksia sekä investointihankkeiden kokonaistaloudellisuutta ja läpinäkyvyyttä päättäjille. Kaupungin omaa organisaatiota ohjattiin toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti vahvistamalla edelleen yksikkötason ekotukitoimintaa. Vuoden aikana koulutettiin yli sata uutta ekotukihenkilöä. Yhteistyön vastuukunta Turun kaupunki jatkoi myös aktiivista toimintaansa Itämeren alueen kestävän kehityksen yhteistyössä ja Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristön isäntäkaupunkina. Yhteistyötä maakunnan kuntien kesken edistettiin toimimalla Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen Valonian isäntäkaupunkina. Kuluneen tilikauden aikana ei ole toteutunut merkittäviä ympäristövahinkoja. 8. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Kaupungin sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudel- 15

19 Toimintakertomus la ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessaan annettava lausunto siitä, onko sisäinen valvonta kunnassa asianmukaisesti järjestetty. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat mm. sääntöjen noudattaminen, tavoitteiden saavuttaminen, omaisuuden turvaaminen, tietojen oikeellisuus ja riittävyys sekä resurssien tehokas käyttö. Sisäisen valvonnan eri osa-alueilla tehtyjä havaintoja sekä toimialojen ja liikelaitoksien itsearviointiin perustuvia seikkoja käsitellään pääkohdittain alla. Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin eri toimialat ja liikelaitokset ovat hoitaneet lakisääteiset tehtävänsä asianmukaisesti. Toiminta on perustunut hyvään hallinto- ja johtamistapaan, eikä tiedossa ole merkittäviä korvausvastuita tai muita oikeusseuraamuksia näistä syistä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksen niitä koskevissa kohdissa ja talousarvion toteutumisvertailussa kunkin toimialan kohdalla. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupunginhallituksen vastuulla on ohjeistaa riskienhallinnan järjestäminen ja toimeenpano. Lauta- ja johtokuntien velvollisuutena on valvoa sisäisen riskienhallinnan toimeenpanoa. Johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten velvollisuus on toimeenpanna riskienhallinta omilla vastuualueillaan. Riskienhallintaa koordinoi kaupunkikonsernin riskienhallintapäällikkö, joka myös valmistelee riskienhallinnan ohjeistuksen uusimista. Riskienhallinnan kehittämistarpeet on tunnistettu eri toimialoilla ja nämä tarpeet tullaan huomioimaan kaupunkikonsernin kokonaisvaltaisen riskienhallintajärjestelmän kehittämisessä. Kaupungin riskikartoitukset eivät toistaiseksi ole täysin ajan tasaisia, eikä niitä ole tehty kattavasti. Arvio merkittävimmistä riskeistä on esitetty toimintakertomuksen kappaleessa 6. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia. Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole korvaus- tai muuta oikeudellista vastuuta näiltä osin. Tiedon oikeellisuus ja riittävyys 16

20 Toimintakertomus Taloudellisen tiedon käytettävyys ja luotettavuus on riittävää kaupungin uuden taloushallinnon järjestelmän käytön vakiintumisen myötä. Johtamisen edellyttämän tiedon saannin tehostamiseen on kiinnitetty huomiota tilikauden aikana. Sopimustoiminta Kaupunkia sitovien sopimuksien seurantavastuu on sopimukset tehneillä yksiköillä. Sopimukset tulee tallentaa kaupungin sopimusrekisteriin, jonka tietojen ajantasaisuudessa ja täydellisyydessä on kehitettävää. Sopimuksien kustannusvaikutusten arvioinnissa ja vanhentumisaikojen seurannassa todettiin puutteita tilikauden aikana. Sopimustenhallintaa kehitetään tästä syystä edelleen. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus avustaa kunnan johtoa sen valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kunnan johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä niiden toimeenpanossa. Sisäisen tarkastuksen toimisto työskentelee kaupunginjohtajan alaisuudessa ja toimiston vakanssien lukumäärä tilikaudella 2013 oli kahdeksan. Tarkastuksia on tehty toimialoilla ja liikelaitoksissa sekä kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kaupungin johdon toimeksiantojen perusteella. Selvityksiä, raportteja, lausuntoja tms. valmistui tilikauden aikana lähes 80 kappaletta. Raportit on toimitettu kaupungin johdolle, tarkastuskohteelle sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuksen päätyttyä. Tarkastuksien perusteella sisäisen valvonnan kehittämistarpeet voidaan luokitella seuraavasti: - irtaimen omaisuuden seuranta - tietoturvan kehittäminen - riskienhallinnan keskitetty ohjaaminen - tiedonkulun varmistaminen Sisäisen valvonnan toimivuuden arviointia on kehitetty tilikauden aikana, minkä lisäksi sisäisen valvonnan koulutustilaisuus on järjestetty kaikille toimialoille. Järjestelmällinen ohjaus ja neuvonta tulevat olemaan toiminnan painopistealueita myös vuonna Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 9.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen 17

21 Toimintakertomus TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset (-) Vuokrakulut (-) Muut toimintakulut (-) TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot (+) TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,6 23,8 Vuosikate/Poistot,% 79,0 78,4 Vuosikate, / asukas Asukasmäärä Vertailuvuoden tuloslaskelmaan 2012 sisältyy kaupungin Satamaliikelaitos, jonka liiketoiminta luovutettiin alkaen kaupungin kokonaan omistamalle Turun Satama Oy:lle. Seuraavassa esitetyt muutokset (nimelliset ja suhteelliset) vuoteen 2012 verrattuna on laskettu niin, että yhtiöitetyn liikelaitoksen vaikutus on huomioitu. 18

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot