AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013"

Transkriptio

1 AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

2 TIIVISTELMÄ Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan raportin tarkoituksena on päivittää vuonna 2005 tehty laajempi samalla otsikolla tehtyä tutkimus tämän hetken tilanteeseen. Päivityksessä on keskitytty rajanylittävää yritystoimintaa harjoittaneiden yritysten kokemuksiin ja näkemyksiin rajanylittävän toiminnan menestystekijöitä, haasteista sekä eroavaisuuksista toimintaympäristössä ja yrittäjyyskulttuureissa. Yrittäjiltä on myös tiedusteltu sekä toimintaympäristöissä ja yrityksissä tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden odotuksia. Muilta osin tutkimusta on päivitetty tämän hetken tietoihin. Tietolähteinä on käytetty eri toimijoiden haastatteluja, toimijoiden internet -sivustoista saatuja tietoja, Tilastokeskuksen toimittaman Lapin suhdannekatsauksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin tietoja. V tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten, jotka jossain muodossa harjoittavat liiketoimintaa yli rajan, kokemuksia ja näkemyksiä rajan ylittävästä liiketoiminnastaan ja yhteistyöstä toisen maan yritysten kanssa, niiden toiminnallista tilaa ja tulevaisuuden suunnitelmia, sekä rajan ylittävään yritystoimintaan liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi yrittäjiltä, alueen kunnilta ja työvoimatoimistoilta kysyttiin julkisten tahojen, mm. yrityspalveluorganisaatioiden, roolia rajan ylittävän yritystoiminnan ja työssäkäynnin edistäjänä. Erilaisista maksuliikennejärjestelmistä ja pankkien tarjoamista palveluista yritystoiminnalle molemmin puolin rajaa kysyttiin alueen pankeilta. Molempien selvitystöiden tavoitteena oli löytää ja tuoda esille rajan ylittävään yritystoimintaan vaikuttavia myönteisiä ja kielteisiä tekijöitä. Kertomalla näistä tekijöistä pyritään edistämään yritysten valmiuksia toimia kannattavasti, menestyä, kasvaa ja kansainvälistyä. Tarkoituksena on ollut myös nostaa esille rajan ylittävän yritystoiminnan erityiskysymyksiä. Kaikki tähän selvitykseen osallistuneet tahot; yritykset, järjestöt, pankit, yrityspalveluorganisaatiot ja viranomaiset, toimivat jossain muodossa yli valtakunnan-rajan, joko yhteistyön, rajakaupan tai hankkeiden muodossa. Selvitystyön näkökulma on yrityslähtöinen, haastateltujen yritysten näkökulma. Yrityksiltä on tiedusteltu myös kuntien suhtautumista yritystoimintaan sekä kotikunnassa, että etenkin laajentumisvaiheessa kohdekunnassa. Yrittäjien näkökulmasta kunnat eivät läheskään aina ole riittävän ripeästi palvelleet yrityksiä näiden tarpeissa eivätkä myöskään ole oivaltaneet rajanylittävästi toimivan yritystoiminnan luomaan kasvumahdollisuutta. Tässä suhteessa on kuitenkin kuntien välillä merkittäviä eroja. Suomalaisten yrittäjien kokemusten mukaan pääsääntöisesti ruotsalaisten kuntien eduksi, mm. Haaparannan elinkeinotoimella näyttäisi olevan strateginen ote rajan ylittävään yritystoimintaan. Myönteisiä kokemuksia Yritysten kansainvälistyminen tai sijoittuminen toiseen maahan on ollut konkreettista ja taloudellisella tuloksella selkeästi mitattavissa. Kaikki yritykset totesivat liiketoiminnoissaan saavutetun selviä hyötyjä rajan toiselle puolelle laajentamisen jälkeen. Juuriltaan suomalaisten yritysten kasvu on valtaosain tapahtunut Ruotsissa tai laajemmin ulkomailla. Ilman kansainvälistymistä kasvu olisi ollut pienempää, yritykset olisivat jääneet pieniksi paikallisiksi toimijoiksi tai niiden toiminta olisi loppunut kokonaan. Tieto on hankittava monesta eri lähteestä Maassa maan tavalla Vaikka rajan toiselle puolelle etabloituneiden yritysten kokemukset ja tulokset ovat positiivia, eivät yrittäjät ole useimmissa tapauksissa saaneet tai hakeneet apua tai tukea tähän toimintaansa julkisista yritystuista, yritysneuvonnasta tai hankkeista. Yrittäjien mielestä myös yksityisten yrityspalveluyritysten tiedot saattavat loppua monesti rajalle. Yrittäjät ovatkin edenneet toisen maan toimintakulttuurin, byrokratian ja menettelytapojen viidakossa pääosin omatoimisesti ja yleisin neuvo heiltä onkin, että maassa on toimittava maan tavalla ja että asioihin on vain paneuduttava itse ja ne opittava hallitsemaan. Aineistoon tähän selvitykseen keräsivät Meri-Lapin Startti Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurmos ja konsulttiyrittäjä Irma Pernda, Ainab, haastattelu Ruotin puolella toteutti Juliana Bergman.

3 AVAIMIA RAJANYLITTÄVÄÄN YRITYSTOIMINTAAN JOHDANTO 2. LAPIN JA NORRBOTTENIN ELINKEINOELÄMÄSTÄ 2.1. Erikoistumisalat 2.2. Suhdannekuva 3. RAJAN YLI TOIMIVIEN YRITYSTEN HAASTATTELUT 3.1. Kartoitus 3.2. Yleistä rajat ylittävästä toiminnasta 3.3. Ensimmäiset yhteydet 3.4. Yhteistyön alkamisajankohta 3.5. Yhteistyökieli 3.6. Internetin käyttö 3.7. Pankkiasiat 3.8. Yhteistyö = kehitys 3.9. Vaikeuksia yhteistyössä Myönteistä Saatavissa ollut ulkoinen tuki Ulkoinen tuki, joka on puuttunut Yritysten tulevaisuus rajat ylittävässä toiminnassa Ulkoisilta toimijoilta odotetaan tukea toiminnan kehittämiseen Uudet liiketoimintamahdollisuudet Lisää työpaikkoja 3.17 Kehittymisen isoimmat uhkat Sukupolvenvaihdokset Neuvoja Ruotsiin aikoville Isoimmat erot yrittämisessä Suomessa ja Ruotsissa 4. KUNTIEN ROOLI RAJAYHTEISTYÖSSÄ 4.1. Kuntien välinen rajayhteistyö 4.2. Yritysten välisestä rajayhteistyöstä 4.3. Kuntien yritysneuvonta 4.4. Tornionlaakson Neuvoston tehtävä on ensisijaisesti 5. VALTIOIDEN RAJAYHTEISTYÖ TORNIONLAAKSOSSA 5.1. EURES Cross-border Tornedalen Partnership 5.2. Pohjoiskalotin Rajaneuvontakeskus 6. RAHOITUS JA MAKSUJÄRJESTELMÄT 6.1. Maksuliikenne, tilit, kortit 6.2. Konttorit 6.3. Rahoitus 6.4. Avustukset ja tuet 7. RUOTSIN YRITYSTEN HAASTATTELUT

4 1 JOHDANTO Rajan ylittävä, kansainvälistyvä liiketoiminta on kartoituksessa mukana olleitten yritysten osalta merkitykseltään huomattavaa ja tekijä, joka on mahdollistanut kasvun ja monissa tapauksissa jopa toiminnan harjoittamisen ylipäätänsäkin. Alueen yritystoiminnan kokonaisvolyymi huomioon ottaen rajat ylittävä yhteistyö voisi kuitenkin olla huomattavasti laajempaa. Rajat ylittävässä liiketoiminnassa on suuria mahdollisuuksia. Lappilaisella erikoisosaamisella on pohjoismaisille markkinoille paljon tarjottavaa. Yrityksen kehittymisen ja kasvamisen kannalta yrityksen oma osaaminen ja omat toimenpiteet ovat luonnollisesti tärkeimmät. Yrittäjän, yrityksen johdon ja henkilöstön kielitaito ja avoimuus toisen maan kulttuurin omaksumiseen ovat avainasemassa. Kansainväliseen laajentumiseen on kuitenkin myös saatavissa apua ja tukea. Yrittämisen pitäisi myös olla mahdollisimman esteetöntä ja toimia samoilla ehdoilla maiden välillä ja rajan ylitse toimittaessa. Yritysten toimintaympäristö tulisi molemmin puolen rajaa olla sellainen, ettei kilpailukykyhaittoja synny siitä syystä, että olosuhteet ovat paremmat toisella puolen rajaa. Poliitikoilta ja viranomaisilta odotetaankin, että lakia, asetuksia ja tulkintoja yhtenäistetään niin, ettei kilpailuhaittoja synny. Tässä suhteessa yritysten odotukset eivät kuitenkaan ole kovin korkealla, vaan yritykset pyrkivät sopeuttamaan toimintojaan olosuhteiden mukaisiksi. Tornionlaakson kunnat ovat pitkään tehneet yhteistyötä. Tornionlaakson kunnilla on koko alueen kattava yhteistyöelin Tornionlaakson neuvosto, jonka toiminta on laajentunut Pohjois-Norjaan saakka. Lisäksi rajakunnilla on kahden kunnan yli rajan toimivia yhteistyöelimiä, kuten Haaparannan ja Tornion yhteistyöelin Provincia Botniensis. Raja-alueen kunnilla, kehitysyhtiöillä ja yrittäjäjärjestöillä on myös yhteisiä yrityshankkeita. Alueella on siten hyvät mahdollisuudet kehittää elinkeinojen yhteistyötä yli valtakunnanrajan. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että myös julkiset hankinnat ovat osa kunnan elinkeino-politiikkaa. Kahden tai useamman maan yritysten välisen yhteistyön ja liiketoimintojen kehittämiseen on saatavissa hankerahoitusta interreg- ohjelmasta sekä myös yleiseurooppalaisista pk-rahastoista. Raja-alueella on mahdollisuuksia hyödyntää EU-hankerahoitusta. 4

5 2. LAPIN JA NORRBOTTENIN ELINKEINOELÄMÄSTÄ Metsät, kaivosteollisuus ja vesivoima ovat edelleen tärkeitä Lapin ja Norrbottenin läänin elinkeino-elämän rakenneosia. Perusteollisuus molemmin puolin lukuisten alihankkijoidensa kanssa tärkeässä roolissa työpaikkojen luomisessa. Lapin ja Norrbottenin alueella on myös kehittyvää pk-yritystoimintaa niin teollisuuden kuin palveluiden aloilla. Myös matkailu ja autoteollisuuteen liittyvä testaustoiminta on sekä Lapissa, että Norrbottenissa kehittynyt ja kasvanut paljon työllistäväksi toimialaksi. Yritysten, mutta myös julkisen sektorin molemmin puolin rajaa kannattaa hyödyntää rajan toisella puolella olevat markkinat ja osaaminen. Varsinkin raja-alueella tässä suhteessa on käyttämättömiä mahdollisuuksia. Hyödyntämällä kummankin maan parhaita ominaisuuksia ja osaamista luodaan alue, joka on lyömätön maailmassa Erikoistumisalat Lapin elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla maakunnan kunkin toimialan henkilöstömääräosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Lapin maakunta on erikoistunut vahvimmin kaivostoimintaan ja louhintaan, jossa maakunnan henkilöstömääräosuus on lähes seitsenkertainen koko maahan verrattuna. Lähes yhtä vahva erikoistumisala on maakunnassa metallien jalostus. Majoitustoiminnan henkilöstöosuus on yli neljä kertaa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Lapin maakunta on myös erikoistunut metsätalouteen ja puunkorjuuseen sekä paperituotteiden valmistukseen. Lisäksi maaliikenne, vähittäiskauppa ja erikoistunut rakennustoiminta kuuluvat maakunnan erikoistumisaloihin Suhdannekuva Euroopan velkakriisin aiheuttaman talouden epävarmuuden ja heikon vientikysynnän jatkuminen on heijastunut myös Lapin talouskehitykseen. Kansainvälisen kysynnän taantuminen on vaikuttanut negatiivisesti erityisesti vientivetoisen suurteollisuuden ja siihen kytkeytyvän kuljetustoiminnan liiketoimintaan. Kokonaisuutena Lapin talouskehitys on kuitenkin ollut positiivisempaa kuin valtakunnallisesti. Matkailun ja kaivostoiminnan vahva kasvu ovat vaikuttaneet välillisesti myös muille aloille, erityisesti kauppaan ja muihin palveluihin. Maakunnassa on myös useita erikoistuneita kasvualoja. 5

6 3. RAJAN YLI TOIMIVIEN Y R I T Y S T E N HAASTATTELUJEN TULOKSIA Seuraavaan kappaleeseen on koottu suomalaislähtöisten yritysten haastattelujen tuloksia. Merkittävimmät Lapin maakunnassa toimivat ruotsalaisyritykset ovat valtakunnallisia kaupan alan yrityksiä esim. vaateketjuja, joilla onkin merkittävä markkinaosuus. Näitä yrityksiä ei tässä raportissa ole tarkemmin käsitelty. 6

7 3.1. Kartoitus Suomen puolella haastateltiin kymmentä rajaseudulla juuret omavaa yritysjohtajaa. Haastatelluissa on: a) suomalaisia yrityksiä, joilla on ruotsalaisia tytäryhtiöitä b) ruotsalaisia yrityksiä, joissa on Suomesta lähtöisin oleva yrittäjä. c) suomalaisia yrityksiä, joilla on omistukseen perustuvaa strateginen yhteistyö ruotsalaisen yrityksen kanssa. d) monikansallisesti toimivia yrityksiä, joissa yrittäjäperhettä laajempaa omistusta Yritykset toimivat teollisuuden, rakentamisen, vähittäiskaupan, logistiikan sekä palvelujen toimialoilla. Emoyhtiöiden kotipaikat ovat Boden 1, Keminmaa 1, Tervola 1, Tornio 4, Tukholma 1, Ylitornio 2. Yritykset ovat tyypillisesti olleet menestyviä monasti toimialueensa merkittävin omalla toimialallaan. Yrittäjät miehiä, vuotiaita, yleensä toisen polven yrittäjiä, alansa huipputekijöitä, yrittäjävastuussa vuotta. Haastattelun apuna on käytetty haastattelulomaketta, jonka kysymyksen asetteluun oheiset selvityksen tulokset osin perustuvat, mutta keskustelua on käyty myös vapaamuotoisena Yleistä rajat ylittävästä toiminnasta Useimmat suomalaisyritykset toimivat Ruotsissa (7/10) ruotsalaisena yrityksenä. Usemmiten yrityksellä on kuitenkin suomalaiseksi tunnistettava brändi. Yhteistyö ruotsalaisten kanssa on laajaa. Poikkeuksena usein henkilöstö, joka on suureksi osaksi suomalaista tai suomalaislähtöistä. Yrityksen Suomen toiminnot tukevat ruotsalaista liiketoimintaa usein sieltä on peräisin merkittävä kilpailuetu. Ruotsissa toimitaan kuitenkin ruotsalaisten ehdoin ja samoilla säännöillä. Yrityksillä on molemmissa maissa asuvaa henkilöstöä Ensimmäiset yhteydet Tässä haastatellut yritykset ovat liki kaikki aloittaneet yritystoiminnan rajakunnassa, jossa toimintaa on suunnattu ensin Ruotsiin ja ruotsalaisia henkilö- ja yritysasiakkaita on tullut kotimaan liiketoimintaan. Onnistuneet asiakkuussuhteet ovat innostaneet ulottamaan aktiiviset markkinointitoimenpiteet Ruotsiin ja sitten siirtämään liiketoimintoja Ruotsiin. Useissa tapauksissa asiakkaat ovat auttaneet luomaan uusia asiakkuussuhteita. Joissain tapauksissa kansainvälistymisen apuna on käytetty ELY:n kansainvälistymisavustusta vientihenkilön palkkaamiseen Yhteistyön alkamisajankohta Rajanylittävä yritystoiminta on usein alkanut ennen EU-jäsenyyttä, mutta laajentunut merkittäväksi EU- :iin liittymisen myötä. Ruotsi on kaikissa tapauksissa ollut ensimmäinen laajentumismaa ja muu kansainvälistyminen on tullut Ruotsiin menemisen jälkeen Yhteistyökieli Ruotsissa käytetään pääasiallisesti ruotsin kieltä. Poikkeksena se, että rajaseudulla Ruotsissa käytetään myös suomen kieltä. Esimerkiksi yritysten käyttämissä tilitoimistoissa ja virastoissa on ollut kaksikielistä henkilöstöä. Yrityksissä on toki paljon suomenkielistä henkilöstöä, joiden kanssa puhutaan ja asioidaan suomeksi. Mikäli yritysjohdon kielitaito ei riitä asioiden hoitamiseen, on asioita hoitamassa yrityksen ruotsinkielistä henkilöstöä tai harvemmin tulkki. Myös englantia käytetään kommunikoinnin välineenä, mikäli ruotsin (tai norjan) kielen taito on puutteellinen Internetin käyttö Liki kaikilla suomalaisyrityksillä on ruotsinkieliset internet sivustot. Asioita hoidetaan paljon sähköpostin välityksellä. Pankkiasiat hoidetaan internetissä. Pajalan yrittäjätapaamista avaamassa yrittäjä Bengt Niska Pajalasta, Martti Kankaanranta Lapin Yrittäjistä, Peter Hagström Tornionlaakson Neuvostosta ja Kiirunan Yrittäjien Eilert 3.7. Pankkiasiat Isaksson 7

8 3.5. Yhteistyökieli Ruotsissa käytetään pääasiallisesti ruotsin kieltä. Poikkeksena se, että rajaseudulla Ruotsissa käytetään myös suomen kieltä. Esimerkiksi yritysten käyttämissä tilitoimistoissa ja virastoissa on ollut kaksikielistä henkilöstöä. Yrityksissä on toki paljon suomenkielistä henkilöstöä, joiden kanssa puhutaan ja asioidaan suomeksi. Mikäli yritysjohdon kielitaito ei riitä asioiden hoitamiseen, on asioita hoitamassa yrityksen ruotsinkielistä henkilöstöä tai harvemmin tulkki. Myös englantia käytetään kommunikoinnin välineenä, mikäli ruotsin (tai norjan) kielen taito on puutteellinen Internetin käyttö Liki kaikilla suomalaisyrityksillä on ruotsinkieliset internet sivustot. Asioita hoidetaan paljon sähköpostin välityksellä. Pankkiasiat hoidetaan internetissä Pankkiasiat Useimmilla yrityksillä on sekä ruotsalainen, että suomalainen pankkitili. Maksuliikenne hoidetaan internetissä, eikä pankkiasioiden järjestely ole aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia, tilinaukaisukustannuksia lukuun ottamatta Yhteistyö = kehitys? Nykyinen päätoimiala on valikoitunut jo aloitusmaassa, eikä rajanylittävä toiminta ei useinkaan muuttanut sitä. Laajentuneet markkinat ja uudet asiakkuudet ovat kuitenkin mahdollistaneet uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kehittämisen ja käyttöönoton. Yrityksen kasvu on ollut rajanylittävän toiminnan ansiota. Vähintäänkin kotimaisen kysynnän vaihteluita on pystytty tasaamaan, kannattavuutta parantamaan ja henkilöstöä lisäämään. Ruotsalaista omistusta ei yrityksissä juurikaan ole Vaikeuksia yhteistyössä Yritykset eivät koe, että toiminnassa olisi ollut erityisiä vaikeuksia. Suomen kielellä pärjää rajakunnissa, muutoin yrittäjät ovat kehittäneet omaa kielitaitoaan ja/tai palkanneet ruotsalaista sekä kaksikielistä henkilökuntaa. Asioiden selvittäminen ja toimintojen järjestäminen ja toimintakulttuuriin tutustuminen on usein alkuvaiheessa ollut hidasta ja aikaa vievää 8

9 Useimmilla yrityksillä on sekä ruotsalainen, että suomalainen pankkitili. Maksuliikenne hoidetaan internetissä, eikä pankkiasioiden järjestely ole aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia, tilinaukaisukustannuksia lukuun ottamatta. Erilaiset lait ja tulkinnat hidastavat. Ruotsalaisten kanssa on varauduttava neuvottele-maan ja tekemään selvityksiä, raportteja yms. Keskustellut asiat eivät useinkaan toteudu. Pitää olla mustaa valkoisella. Tapaamisista on sovittava etukäteen. Aikatauluista pidetään kuitenkin paremmin kiinni kuin Suomessa Myönteistä Yleensäkin kaikki asiat ovat järjestyneet. Rajan yli toimiminen on mielenkiintoista ja ruotsalaisten kanssa on helppo tehdä yhteistyötä kun asiat on saatu liikkeelle. Asiakkuussuhteet ovat pitkäaikaisempia kuin Suomessa. Euroopan Unioniin liittyminen on helpottanut asioiden hoitoa. Rajan ylittävässä toiminnassa on myös etunsa usein voi tehdä ratkaisuja, jotka eivät yhdessä maassa toimiessa ole mahdollisia. Viranomaisyhteistyö toimii vähintääkin tyydyttävästi Saatavissa ollut ulkoinen tuki Yrittäjät ovat kokeneet, että ulkopuolista apua ja neuvoja ei ole juurikaan saatu. Asiat on pitänyt selvittää itse. Vahvimmin näin koetaan verotuksen, ja erityisesti arvonlisä-verotuksen osalta. Yleensäkin kotimaan viranomaisten suhtautuminen on koettu asiantuntemattomaksi ja virkamiesmäiseksi. Ruotsalaiset ovat aktiivisempia lähestymään yritystä, mutta päätösten saaminen kestää pidempään. Toisaalta kuitenkin todetaan, että asiat hoituvat lopulta hyvin: Pankit palvelevat hyvin ja asiantuntevasti Tilitoimistot/talousasiantuntijat neuvovat, mutta rajanylittävän toiminnan erikoisasiantuntemus on puutteellista Kansainvälistymistuki on ollut hyödyllistä Yrittäjäjärjestöihin ei ole oltu yhteydessä Kunnat suhtautuvat nihkeästi, tai eivät osoita mielenkiintoa. Poikkeuksena Bodenin, osin myös Haaparannan kunta. Verottajalta ei saa selviä vastauksia Kokemusten vaihto muiden yrittäjien kanssa antoisaa Toimialalta ei apua - koetaan kilpailijaksi - poikkeuksiakin on Ulkoinen tuki, joka on puuttunut Paikkaa/ihmistä josta saisi kootusti tietoa rajanylittävän yritystoiminnan toteuttamiseen 9

10 Rah-kone Pipingin yrittäjä Markus Rahkonen tapaamassa Cliffton Mining -logistiikkayrityksen edustajia Pajalan Matchmaking -tapahtumassa. Yhteys muihin rajayrittäjiin Selkeitä ohjeita ja neuvoja veromenettelytapoihin Tukea kustannuksiin Kuntien elinkeinopolitiikka tulisi olla rajanylittävää yritystoimintaa tukevaa Henkilöstöasioiden ja henkilöstön asioiden hoitaminen; asuminen, verokohtelu, rekrytointi Tili- ja konsulttitoimisto, jossa olisi rajanyrittävän yritystoiminnan erikoisosaamista. Rajanylittävän toiminnan verotusneuvoja Yritysten tulevaisuus rajan ylittävässä toiminnassa Kaikki haastatellut yritykset pitävät rajan ylittävää tai kansainvälistä toimintaa yritykselle erittäin tärkeänä ja arvioivat kasvavansa ja kehittyvänsä tai vähintäänkin säilyttävän asemansa tämän toiminnan ansiosta. Yritykset katsovat, että ne ovat kilpailukykyisempiä Ruotsin ja pohjoismaiden markkinoilla kuin Suomessa. Kasvua, uusia asiakkaita ja markkinoita odotetaan löytyvän mm. Ruotsin kasvukeskuksista (Tukholman, Malmön, Göteborgin alueet), Pohjois-Ruotsin kaivoskeskittymä alueelta (Kiruna, Gällivaara, Pajala), Pohjois-Norjasta sekä yleisesti pohjoismailta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Joillekin yrityksille Venäjä on potentiaalisin kasvava markkina. Kotimaan (Suomen) suhdanneodotukset ovat hyvin pessimistisiä. Paikallisella tasolla toivotaan ja uskotaan lähinnä markkinaosuuksien säilyttämiseen Ulkoisilta toimijoilta odotettu tuki toiminnan kehittämiseen Yrityksen kehittymisen ja kasvamisen kannalta nähdään tärkeimmäksi omat toimenpiteet ja erityisesti se minkälaisella henkilöstöllä operoidaan. Kielitaito on kaiken a ja o. Yrittämisen pitäisi olla mahdollisimman esteetöntä ja toimia samoilla ehdoilla maiden välillä ja rajan ylitse toimittaessa. Ulkopuolisilta toimijoilta odotetaan mm: Lakien ja asetusten yhtenäistämistä Tukipolitiikan yhtenäistämistä (esim. kuljetustuki Ruotsissa parempi). Rajan ylitse tapahtuvan yritystoiminnan tarvitseman tiedon kokoamista helposti saatavaksi Ruotsin liittymistä EMU:iin (euron käyttöönotto) Rajan ylittävän yritystoiminnan mahdollisuuksien oivaltamista kunnissa (kilpailuvaltti) 10

11 Elinkeinopolitiikan aktivoitumista ja myönteistä suhtautumista rajan ylittävään yrittämiseen Taloudellista tukea laajentumisen aiheuttamiin kustannuksiin Yrittäjien välistä yhteistyötä Raja-asioihin perehtyneitä asiantuntijoita laitoksissa ja organisaatioissa Poliitikkojen lupauksiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa ei juurikaan uskota Uudet liiketoimintamahdollisuudet Yrittäjien mielestä raja-alueen kuntien ja yritysten itse tulisi oivaltaa rajan ylittävän yritystoiminnan mahdollisuudet tarjoamat mahdollisuudet alueen ja yrityksen kasvulle sekä kilpailukyvylle. Perinteinen tukipolitiikka on tuonut enimmäkseen lyhytikäisiä toimijoita (molemmin puolin rajaa paljon esimerkkejä), jotka harvoin edes tähtäävät valtakunnan rajojen ulkopuolelle liiketoiminnassaan. Onnistujat ovat useimmiten raja-alueella kasvaneita, avarakatseisia ja rohkeita ihmisiä, jotka ovat itse kielitaitoisia ja/tai rekrytoineet molemmat markkinat hallitsevaa johtoa ja henkilöstöä. Paikallisten kasvuyritysten perustana on vankan oman alan ja alueen tuntemuksen ja osaamisen lisäksi naapurimaan kulttuurin, yhteiskunnan ja ihmisten tuntemus Lisää työpaikkoja Haastateltujen yritysten oma henkilöstö on kasvanut v (ensimmäinen raportti) jälkeen moninkertaiseksi. Näiden lisäksi alihankinta on kasvanut samassa suhteessa. Nykyisessä suhdannetilanteessa kasvuun juuri uskota, mutta pidemällä tähtäimellä kyllä Kehityksen isoimmat uhkat Heikot suhdanteet huolestuttavat yrityksiä. Suhdanteiden katsotaan olevat huonot Euroopan tasolla mutta erityisesti Suomessa. Kasvua odotetaan lähinnä pohjoisen kaivoshankkeista, Norjasta ja venäjältä. Oma jaksaminen ja onnistuminen henkilöstöasioissa ovat tärkeimmät tekijät kehityksen onnistumisen kannalta. osaavan motivoituneen henkilöstön saatavuus työvoiman sivukustannukset lainsäädäntö yleinen kehitys Euroopassa ja Pohjoismaissa kasvottomat kansainväliset yritykset, jotka kuorivat kerman ammattitaitoisten työntekijöiden, joilla myös kielitaito saaminen alan yleinen heikko kannattavuus - kova kilpailu LKAB:n edustaja esittelee yhtiön tulevia investointeja ja investointipolitiikkaa Pajalassa. 11

12 mistä uusia yrittäjiä? Sukupolven ja omistajanvaihdokset Haastatelluissa yrityksissä yritystoiminta on yrittäjäpolven vaihto on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana tai yritystoiminta on alkanut tänä aikana nykyisen yrittäjän toimesta. Joihinkin yrityksiin on tullut ulkopuolista omistusta ja joihinkin kokonaan uusi ulkopuolinen omistaja. Juuri tällä hetkellä useimmissa yrityksissä asia ei ollut ajankohtainen Neuvoja Ruotsiin aikoville Yleisin neuvo yrittäjiltä on, että rajan ylitystä suunnitelevan on itse perehdyttävä asioihin. Osa yrittäjistä ovat halukaita neuvomaan ja auttamaan rajan ylittävää yritystoimintaa suunnittelevia. Hekin painottavat yrittäjän omaa roolia uuteen toimintaympäristöön tutustumisessa ja tämän tärkeyttä. Tärkeimmäksi asiaksi koettiin kulttuurierojen ymmärtäminen maassa on toimittava maan tavalla. Asiat oltava kunnossa kotimaassa ennen kuin lähtee ulkomaille varaudu kustannuksiin. Asiat kotona kunnossa yrityksen vieminen uusille markkinoille vie aikaa, joka on pois perheeltä. Pyri aktiivisesti tutustumaan ruotsalaiseen päätöksenteko- ja muuhun yrityskulttuuriin. Varaudu neuvotteluihin, selvityksiin, raportteihin. Varaudu siihen, että keskusteluissa sovitut asiat eivät pidäkään. Ruotsalainen ei aina sano mitä tarkoittaa kohteliaisuus ja asioiden kiertäminen on tavallista. Rehellisyyttä ja suomalaisten suoraa tapaa toimia kuitenkin arvostetaan. Ruotsalainenkin suosii ruotsalaista. Varsinkin yritysyhteistyöhön voi olla hankala päästä. Hanki suosituksia. Tutustu lainsäädäntöön. Huomioi johtamistapojen, työlainsäädännön ja henkilöstökulttuurien erilaisuus. Suora johtaminen on ruotsalaisille (neuvotteluja jne) outoa. Ruotsissa ammattiyhdistyksillä on vahvempi rooli pidä hyvät välit. Ruotsissa työsuhteet ovat muodoltaan tyypillisesti pysyviä. Varaa riittävästi aikaa, jos haluat keskustella virkamiehen, yrityksen toimihenkilön tms. kanssa. Pidä kiinni sovituista ajoista ruotsalaiset pitävät. Hyvän yhteistyökumppanin löytäminen Ruotsin puolelta kullan arvoinen asia Isoimmat erot yrittämisessä Suomessa ja Ruotsissa Haastatellut yrittäjät nostivat esille seuraavia asioita Suomen ja Ruotsin välillä yrittämisen eroina: Asenne: Ruotsalainen yhteiskunta haluaa pitää yllä keskustelevaa, kohteliasta ja suvaitsevaista ilmapiiriä. Tämä heijastuu myös yritysten sisäiseen toimintakulttuuriin sekä yritysten välisiin suhteisiin. Parhaimmillaan asioihin perehdytään monipuolisesti, asiat hoidetaan hyvin ja asianomaisia kohdellaan tasapuolisesti. Heikommillaan tämä tarkoittaa turhia tapaamisia, kokouksia ja puhetta; asioiden ja päätösten lykkääntymistä sekä peiteltyä ylenkatsetta. Suomalaiset koetaan pääsääntöisesti osaavina ja tehokkaina yhteistyökumppaneina. Ruotsalainen yrittäjä erityisesti pohjoisruotsalainen - on aika samanlainen kuin suomalainen. Suomalainen tapa hoitaa asioita miellyttää ruotsalaisia. Ruotsalaisten yrittäjien suhtautuminen virkamiehiin on epäluuloista. Virkamiehet: Virkamiehet ovat hankalasti tavoitettavissa. 12

13 Lupakäytännöt monesti Ruotsissa monimutkaisia ja aikaaviepiä Kohtelu on kohteliasta ja avuliasta. Henkilösuhteet, päätöksenteko: Suomessa henkilökohtaisilla suhteilla tärkeämpi merkitys pohjoisruotsalainen lähempänä suomalaista kun etelän ihmiset. Muuta: Ruotsissa on ammattiliiton merkitys ja tästä johtuen usko, että tämä vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden turvaan suurempi. Suomessa suositellaan toisia enemmän Ruotsissa organisaatio, sidosryhmät, ym vaikuttavat enemmän henkilön päätöksentekoon totuttu kuulemaan ja keskustelemaan. Päätöksenteko vie enemmän aikaa. Maksut, kustannukset: Ruotsalainen verotus on hieman korkeampi (arvonlisävero, yritysverotus, tuloverotus) Eläkemaksut ja muut palkan sivukulut Ruotsissa suuremmat Lyhytaikaiset työsuhteet hankala järjestää Ruotsissa vaaditaa erilaisia ympäristölupia ja maksuja enemmän Ruotsalainen korkotaso hieman korkeampi Kiinteistökulut pienemmät Ruotsissa Maantiede: Suomessa Lappi on positiivinen asia, Ruotsissa sillä on kielteinen kuva, vaikkakin asia on parantumassa. Suomessa voidaan tämän vuoksi käyttää Lappia positiivisena asiana markkinoinnissa Ruotsissa keskittyminen on ollut vielä voimakkaampaa ja väestökato Suomessa tornionlaaksolaisuudella, meän kielellä ja peräpohjalaisuudella herätetään myönteisiä mielikuvia. 13

14 4. KUNTIEN ROOLI RAJAYHTEISTYÖSSÄ TORNIONLAAKSOSSA 4.1. Kuntien välinen rajayhteistyö Kaikilla Tornionlaakson kunnilla rajan molemmin puolin on jonkinlainen yhteistyöelin oman rajakuntansa kanssa. Kuntien välinen yhteistyö keskittyy mm. seuraaviin alueisiin; terveydenhuoltoon, koulutoimeen, palo- ja pelastustoimeen, ravintopalveluihin, matkailun markkinointiin ja hanke-työskentelyyn. Jollakin kunnalla on selvityksen alla mm. teknisen toimen ja elinkeinojen yhteistyöhankkeita. Volyymiltaan vilkkainta on Tornion ja Haaparannan kuntayhteistyö. Rajalla tulisi olla kuntapäättäjienn mielestä myös mahdollisuus perustaa rajat ylittäviä kuntaliittoja. Projektiyhteistyötä yli rajan on mm. matkailun, kulttuurin ja rajaesteiden poiston aloilla (interreg -hankkeet).. Rajayhteistyö nähdään kunnissa pitkäjänteisenä toimintana ja se perustuu paljon sitä tekeviin osaaviin henkilöihin. Henkilöt, jotka tietävät ja joilla on kokemusta pitkäjänteisestä yhteistyöstä ovat sitä mieltä, että mahdollisuudet rajayhteistyössä ovat suuret ja ongelmat pienet verrattuna muihin raja-alueisiin maailmalla. Tulevaisuuden näkymät rajayhteistyössä ovat myönteiset ja yhteistyö yli rajan tulee kuntien mielestä lisääntymään. Tornionlaakson kuntien palveluksessa työskentelee muutamia työntekijöitä, jotka asuvat toisella puolen rajaa. Vaikeinta rajayhteistyössä on Tornionlaakson kuntien mielestä ollut kielimuuri, erilainen hallinto- ja toimintakulttuuri, suomalaisten mielestä ruotsalaisten hitaus päätöksenteossa, erilaiset instituutiot kummassakin maassa, valtion hallinto, aikaero, sekä erilaisuudet ja niistä johtuvat ongelmat mm. verotuksessa, maksuissa ja sosiaalilainsäädännössä Yritysten välisestä rajayhteistyöstä Yritysyhteistyötä yli rajan tapahtuu siten, että Tornionlaakson alueella on noin 30 tytäryhtiötä tai sivutoimipistettä, joiden omistaja on toisella rajaa, ja noin 70 yrityksellä on työntekijöitä toiselta puolen rajaa. Yritysten välillä on jossain määrin tuotanto- ja markkinointiyhteistyötä, sekä urakointitoimintaa yli valtakunnanrajan. Yritysten välisessä kaupassa on potentiaalisia kasvumahdollisuuksia edelleen, samoin julkisissa hankinnoissa yli rajan. Lisäksi lukuisa joukko kaupan alan yrityksiä tekee perinteistä rajakauppaa kuluttajille. Kunnat edistävät omasta mielestään yritysten välistä 14

15 yhteistyötä lähinnä hankkeiden kautta. lisätä Tornionlaakson vetovoimaisuutta profiloinnin ja markkinoinnin avulla 4.3. Julkinen yritysneuvonta Kemi-Tornio seudulla toimiva alueen kuntien rahoittama Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut tarjoaa neuvontaa ja ohjausta kansainvälistymistä suunnitteleville yrityksille mm. apua kansainvälistymistukihakemuksen tekemisessä. Ylitorniolla neuvontaa antaa kunnan elinkeinotoimi ja Pellossa Tornionlaakson kehitys. Lapin ELY-keskuksella on vientiasiamies. Tornion kaupungilla (Kehitysyhtiö Team Botnia Oy) ja Haaparannan kunnalla on meneillään projekti Näringslivstjänster HaparandaTornio/Elinkeinopalvelut TornioHaparanda, jonka tarkoituksena on mm. koota kaupunkien neuvontapalvelut saman katon alle. Neuvontaa etabloitumisessa rajan toiselle puolelle voi hakea sen kunnan elinkeinotoimistosta johon on sijoittumassa Tornionlaakson Neuvoston tehtävä on ensisijaisesti jäsenkuntien sekä asukkaiden edunvalvonta Julkisten hankintojen asiantuntijat kehoittivat Tornion hankintaseminaarissa rajakuntia Tornionlaaksossa hyödyntämään myös rajan takaista tarjontaa. elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehittäminen koulutuksen ja osaamisen edistäminen infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittäminen Tornionlaaksolaisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen Tornionlaakso, Ruotsin, Norjan ja Suomen kohtaamispaikka, on Euroopan yhdentymisprosessin avainaluetta. Juuri rajaseuduilla yhdentymispolitiikka ja yhteisyyspyrkimykset toteutuvat konkreettisesti, kun niitä sovelletaan käytännössä kuntien, asukkaiden, viranomaisten, elinkeinoelämän ja organisaatioiden välisessä rajanylisessä yhteistyössä. Täällä on olemassa rajanylinen yhteinen identiteetti ja kansalaisten ja laitosten välisellä valtakunnanrajat ylittävällä kanssakäymisellä on pitkät perinteet. Tornionlaaksossa on rajaseutuosaamista, joka on ainutlaatuista Pohjoismaissa, ja alue on tänä päivänä esikuva EU:ssa. Alue sijaitsee strategisesti keskellä Pohjoiskalottia. Pajala/Kolari-alueen voimakkaasti kasvava kaivosteollisuus luo vahvaa talouskasvua Tornionlaaksossa ja vaikuttaa myönteisesti koko alueen väestönkehitykseen. Perämeren rannikon raskaan teollisuuden keskittymä, Keski- ja pohjoisen Tornionlaakson elämysteollisuuden voimakas kasvu yhdessä Pohjois-Norjan energiasektorin yhä lisääntyvän merkityksen kanssa luovat lisäksi erinomaisen pohjan talouskasvulle ja synergiavaikutuksille. Tornionlaakson omaleimaisuus perustuu alueella kohtaavaan neljään kulttuuriin ruotsalaiseen, suomalaiseen, norjalaiseen ja saamelaiseen. Yhteisen historian aikana syntyneellä yhteistyökulttuurilla ja osallistumisella on ratkaiseva merkitys tulevalle kehitykselle. Alueen mahdollisuudet koostuvat moniulotteisen kuntien välisen elinkeinoelämän, työmarkkinoiden, koulutussektorin ja kulttuurin aloilla tapahtuvan rajanylisen yhteistyön kautta syntyvistä synergiavaikutuksista. 15

16 5. VALTIOIDEN RAJAYHTEISTYÖ TORNIONLAAKSOSSA Työvoimahallinto harjoittaa rajanylittävää yhteistyötä useilla tavoilla. Yhteistyöalueita ovat mm. työvoimakoulutus ja siitä tiedottaminen, eures-neuvonta sekä interreg -hankkeet. Projektiyhteistyötä on tehty viime vuosien aikana työvoiman välittämisessä, liikkuvuuden edistämisessä ja kulttuurimatkailun kehittämisessä EURES Cross-border Tornedalen Partnership EU-komission tukee työvoiman liikkuvuutta yli rajojen tiedotuksen, neuvonnan ja työnvälityksen keinoin. Erityisesti tuetaan jo vakiintunutta yhteistyötä, jota on harjoitettu valtakuntien rajat ylittävillä ns. cross-border työmarkkina-alueilla. Tuen kohteina ovat työssäkäyntialueet, joissa työn tekeminen myös rajan toisella puolelle on ollut luonteenomaista, ja joissa kohtalaisen suuri joukko työntekijöitä asuu toisessa maassa kuin työskentelee. Yksi tällainen alue Euroopassa on Tornionlaakso mukaan lukien Perämeren alueen lähikunnat. Tämän on myös komissio todennut, mikä merkitsee sitä, että alueen työnvälityspalveluja voidaan kehittää ja tukea osana komission Eures työnvälitysjärjestelmää (European Employment Services). Euroopan komissio tukee tätä työmarkkinoiden kehitystoimintaa EURES Cross-border Tornedalen projektin kautta. Työvoiman vapaa liikkuvuus yli rajojen edistää myös yritysten liikkuvuutta yli rajojen. Yhteistyö yli rajojen laajentaa niin yritysten kuin työvoiman- 16

17 kin mahdollisuuksia toimia tehokkaasti, koska sekä yritysten että työvoiman markkinat kasvavat. Alueen kilpailukyky niin Suomen kuin Ruotsin kansallisilla sekä kansainvälisillä markkinoilla kasvaa. Yritysten näkökulmasta EURES neuvonnan ensisijaisena tarkoituksena on auttaa yrityksiä Tornionlaaksossa ja Perämeren rannikolla työntekijöiden hankinnassa toisesta EU-maasta ja näin parantaa yritysten mahdollisuuksia laadukkaaseen rekrytointiin. Toiseksi EURES neuvonta pyrkii löytämään yritysten kannalta ja niiden lähtökohdista muita mahdollisia liiketoiminnallista yhteistyötä hidastavia tai estäviä pullonkauloja, avaamaan niitä ja näin edistämään yritysten välistä yhteistyötä yli rajojen Pohjoiskalotin Rajaneuvonta Torniossa toimii Pohjoismaiden neuvoston rahoittama Pohjoiskalotin Rajaneuvonta, joka neuvoo niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin rajanylittävän toiminnan erityiskysymyksissä sekä toimii aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi. Kansanedustajat Hemilä, Suutari ja Autto Viktorian torilla tutustumassa rajayhteistyöhön. 17

18 6. RAHOITUS - JA MAKSUJÄRJESTELMÄT 6.1. Maksuliikenne, tilit, kortit Maiden välinen maksuliikenne Kahden EU-maan pankin välillä voidaan tehdä tilisiirtoina ns EU-maksuja. Molempien osapuolien pankki ja tili täytyy yksilöidä omilla koodeillaan (IBAN, Swift). Ei aiheuta erityisiä kuluja. Voidaan toteuttaa internetin kautta. Perinteisiä pankkien välisiä valuuttasiirtoja tehdään niiden hitauden ja kalleuden takia varsin vähän. Yrityksen omien tilien kahden maan väliseen varojensiirtoon on pankkiryhmä-kohtaisia järjestelmiä, joissa varat nopeimmillaan ovat siirrettävissä saman pankkipäivän aikana. Eurooppalainen SEPA, mutta maksuliikennejärjestelmät ovat erilaiset Suomessa ja Ruotsissa. Vuoden 2010 alusta sekä Suomi, että Ruotsi ovat olleet SEPA-järjetelmässä Tämän eurooppalaisen maksuliikennealueen käyttöönoton myötä alueen sisällä tehtävät euromääräiset maksut eivät eroa kotimaisista maksuista. Suomi Suomessa on perinteisesti ollut yksi pankkitiliin sidoksissa oleva järjestelmä, jonka kautta maksut ohjautuivat. Nykyisin kaikki pankkitilit ovat SEPA:ssa. Tilin avaaminen suomalaiseen pankkiin on edullista, jopa maksutonta. Palvelumaksut perustuvat pääsääntöisesti palveluihin ja tapahtumiin. Ruotsalainen yritys voi avata pankkitilin Suomeen. Pankkitileihin voi yhdistää erilaisia nosto, pankki ja luotto-kortteja. Suomalaiset luotto- ja pankkikortit käyvät Ruotissa; niillä voi tehdä ostoksia ja nostaa rahaa. Ostokset veloitetaan euromääräisinä. Kaikilla suomalaisilla pankkiryhmillä on ruotsinkieliset internetsivustot joiden kautta voi mm hoitaa maksut ja valuutan siirrot. Ruotsi Ruotsissa pankkien välinen rahaliikenne välitetään joko Bankgiro- tai PlusGirot järjestelmän kautta. Molemmat ovat SEPA:ssa. Suomalainen yritys voi avata pankkitilin Ruotsiin. 18

19 Pankkitileihin voi yhdistää erilaisia nosto, pankki ja luotto-kortteja. Ruotsalaisten pankkien internetpalvelut ovat saatavissa englanninkielisinä. Molemmissa maissa maksuliikenne hoidetaan liki kokonaan internetin kautta yritysten itsensä toimesta Konttorit Rajaseuduilla toimivissa konttoreissa on rajan ylittävän yritystoiminnan asiantuntemusta, kokemusta sekä jossain määrin myös kielitaitoa palvella toisesta maasta tulevia tai naapurimaahaan suuntaavia asiakkaita. Saman pankkiryhmän sisällä on vakiintuneita yhteyksiä sekä järjestelmiä, jotka nopeuttavat ja helpottavat asioiden hoitoa. Rajan ylittävää yritystoimintaa harjoittavat yritykset ovat usein Nordean tai Handelsbankenin asiakkaita. Pankit raja-alueella Ruotsissa FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea Kaikki ruotsalaiset pankkikonttorit löytää osoitteesta Pankit raja-alueella Suomessa Handelsbanken, Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Suupohjan Osuuspankki Rahoitus Pankit Sekä suomalaiset että ruotsalaiset pankit luotottavat kotimaisten yritysten ulkomaille tekemiä investointeja ja käyttöpääoman tarvetta harkintansa mukaan. Pankkien rahoitusyhtiöt eivät pääsääntöisesti luotota ulkomaille vakituisesti meneviä koneita ja laitteita, koska laite on niissä vakuutena ja tällöin kontrolloimattomissa. Pankki tai sen rahoituslaitos voi jossain tapauksissa harkita ulkomaisen yhtiön esim. laitehankinnan rahoittamista. Tavallisempaa on, että yhtiö perustaa tytäryhtiön kohdemaahan. Tällaista tytäryhtiötä pankit lainoittavat kotimaisena yhtiönä. Mikäli hankittava omaisuus on kiinteää, on luotonantaja yleensä kohdemaasta. Pohjoismaista pankeista ainakinnordealla ja Handelsbankenilla on tästä joitain poikkeuksia. Finnvera Suomen valtion omistama Finnvera parantaa yritysten rahoitusmahdolli-suuksia lainoilla, takauksilla ja vientitakuilla. Finnveran rahoituksen hinta on samalla tasolla kuin pankeissa. Vakuusvaatimukset poikkeavat pankkien vaatimista. Esim. Pienlainassa (max ) ei vaadita reaalivakuutta ollenkaan. Finnvera lainottaa harvoin koko hanketta, vaan rahoitus jaetaan useimmiten pankkien ja Finnveran kesken. Pien- ja naisyrittäjälainoissa voi Finnvera joskus olla ainoa rahoittaja. Finnvera voi myöntää takauksia ja lainoja myös ulkomaille tapahtuviin investointeihin. Finnvera ei luotota suomalaisen yrityksen ulkomaista tytäryhtiötä. Ruotsalaisyrityksen suomalaiselle tytäryhtiölle voidaan myöntää lainoja ja takauksia samoin ehdoin kuin kotimaisillekin. Finnveran toimipiste sijaitsee Rovaniemellä, mutta rahoitustutkijat saapuvat aina tarvittaessa yritysten luo. 19

20 ALMI Almi Företagspartner Norrbotten Ab voi rahoittaa kaikkien yritysmuotojen hankkeita 50 %:iin saakka. Yleensä vakuutena yrityskiinnitys ja yrittäjän henkilökohtainen takaus. Almin korko on hieman pankkien korkoa suurempi. Almi voi rahoittaa ulkomaalaisomistuksessa olevia Ruotsiin rekisteröityjä yrityksiä. Almi voi riskinhallinnan ollessa kunnossa rahoittaa ruotsalaisen yrityksen ulkomaille tapahtuvia investointeja Avustukset ja tuet ELY-keskus ja TEKES Lapin ELY-keskus (elinkeino-, liikenne ja ymäristökeskus) on läänitason organisaatio, joka hoitaa entisen TE-keskuksen (työvoima- ja elinkeinokeskus) tehtäviä. Lapin ELY:n alaiseen Lapin TE-toimistoon on koottu kaikki Lapin työvoimapalvelut mm. kaikki työvoimatoimistot. ELY-keskusten elinkeino-osastot myöntävät avustuksia yritysten investointeihin sekä hankkeisiin mm. vienninkehittämiseen. Mm. vientihenkilöstön palkkaamiseen ja viennin edistämiseen liittyvien ulkopuolisten palvelujen hankkimisen tukiprosentti 50%. Muiden kehittämisinvestointien tukiprosentti on enimmillään n. 1/3 hankkeen kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti avustuksia ei myönnetä paikallisille markkinoille tähtääviin tuotteisiin tai hankkeisiin. ELY-keskuksella on myös useita subventoituja asiantuntija-palveluja (vrt konsultcheck). TE-toimisto voi myöntää starttirahaa yrittäjäksi alkavalle (ei tarvitse olla työnhakija), työllistämistukia yritykselle sekä hankkia räätälöidystikin työvoimakoulutusta yrityksen valitsemalle rekrytoivalle henkilöstölle. TEKES rahoittaa lähinnä innovatiivisiä teknologiahankkeita. ELY-keskus eikä TEKES ei voi myöntää avustuksia suomalaisyrityksen tai sen ulkomaisen tytäryhtiön ulkomaille tapahtuvaan investointiin. Ulkomaalaisomistuksessa olevalle yhtiölle avustuksia myönnetään samoin perustein, kuin kotimaisille. Edellytyksenä on rekisteröityminen Suomeen. Ulkomailla tapahtuvaan toimintaan tai sinne tehtäviin investointeihin ei tukia myönnetä. Lapin ELY-keskuksella on Kemissä toimipiste. Lapin TE-toimistolla on toimipisteitä (ent. työvoimatoimistoja) on kaikissa rajakunnissa, mutta palveluja on keskitetty ja henkilökohtaisen palvelun saatavuus vaihtelee toimiston koosta riippuen (on kaikissa rajakunnissa. (TE-palvelut, työvoimatoimistot) NUTEK Valtiovalta/lääninhallitus hallinnoi kokonaan tai osittain useita erilaisia yritystukia. Yritystuet voidaan jakaa toiminta- ja investointitukiin. Ensiksi mainittuihin kuuluvat teollisuuden kuljetustuet, jota hallinnoi NUTEK sekä työllistämistuet (työvoimatoimistojen kautta). Lääninhallitus voi myöntää avustuksia yritykselle, jolla on Ruotsissa vakituinen toimipaikka. Yrityksen rekisteröityminen Ruotsiin ei ole ehdoton vaatimus, mutta siitä voi olla etua. Oleellisinta on, että investoinnin/hankkeen arvioidaan olevan ruotsalaisen kansantalouden kannalta hyödyllinen. Ulkomaille tapahtuvan kiinteäksi tarkoitetun (ei siirrettävä) laitteen investointiin ei ruotsalainen yritys voi saada tukea. Kunnat ja elinkeinoyhtiöt Ruotsalaiset (kuten eivät suomalaisetkaan) kunnat eivät juurikaan myönnä avustuksia toiminnan käynnistämiseen.sama koskee elinkeinoyhtiöitä. Useimmissa ruotsalaisissa kunnissa toimii Suomen tapaan kuntien omistamia teollisuuskyläyhtiöitä, jotka voivat hallita tai rakennuttaa tuotantotiloja, joita yhtiö vuokraa tai joista voidaan tehdä lunastussopimuksia 20

21 7. RUOTSALAISIA YRITYKSIÄ KOSKEVA RAPORTTI Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan Ruotsin ja Suomen Tornionlaaksossa hankkeen tarkoituksena on vuoden 2005 raportin tapaan ollut kartoittaa pienten ja keskisuurten yritysten omia kokemuksia ja näkemyksiä rajanylittävästä toiminnasta ja yhteistyöstä muissa maissa toimivien yritysten kanssa. Myös yritysten nykytila ja tulevaisuudennäkymät sekä erityiset rajanylistä yritystoimintaa koskevat erityisominaisuudet kartoitettiin. Koska samanlainen kartoitus suoritettiin vuonna 2005, on muutamia otteita silloisista vastauksista liitetty tähän raporttiin niitä vastaavien kysymysten yhteyteen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa rajanyliseen yritystoimintaan kielteisesti ja myönteisesti vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on ollut myös selvittää, mihin suuntaan tilanne on kehittynyt vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2005 haastateltiin 21 ruotsalaista yritystä, joista vuonna 2013 oli mukana 14. Vastaukset antavat kuvan siitä, mitä on tapahtunut aikavälillä Vuoden 2013 kartoituksen yhteenveto ja vuoden 2005 kommentteja Ruotsin Tornionlaaksossa haastateltuja yrityksiä on 14 ja kaikki olivat mukana myös vuoden 2005 kartoituksessa. Muut silloin mukana olleet yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai niitä ei ole tavoitettu. Yhteyshenkilöitä olivat yritysten omistajat tai toimitusjohtajat, joiden keski-ikä oli 54 vuotta. Yritysten toimialoja ovat konepaja- ja rakennusteollisuus, ravintola-ala ja majoitus, nahanjalostus, media ja journalismi, kulttuuri, koulutus, kivenhionta, kirjanpito, neuvonta ja elintarvikeala. Yritysten markkinat sijaitsevat suurimmaksi osaksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa ja ne harvat, jotka toimivat vain Ruotsin puolella näkevät Suomen tulevaisuuden markkina-alueena. Ruotsin Tornionlaaksossa haastateltuja yrityksiä on 14 ja kaikki olivat mukana myös vuoden 2005 kartoituksessa. Muut silloin mukana olleet yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai niitä ei ole tavoitettu. 21

22 Företagarna Norrbotten ja Lapin Yrittäjät (ent. Länsipohjan Yrittäjät) ovat tehneet yhteistyötä yli rajan jo vuosia. Kollegat Kjell Hjelm ja Martti Kankaanranta ovat sitä mieltä, että paljon on vielä tekemistä Pohjoiskalotin/Barentsin alueen yhteismarkkinoiden eteen Ensimmäinen yhteydenotto Vuoden 2005 kartoituksessa suurin osa yrityksistä kertoi löytäneensä yhteistyökumppanin aktiivisen ja määrätietoisen etsimisen kautta. Myös seuraavia yhteydenottotapoja oli käytetty: asiakkaat, tuttavat, entiset kollegat sekä messut. 7.3.Yhteistyön aloittamisvuosi Vuonna 2005 useimmat kartoituksessa mukana olleet yritykset vastasivat EU:hun liittymisen olleen todellinen avaus yhteistyölle, mutta useimmat olivat tehneet yhteistyötä yli rajan jo pitkään sitä ennen Yhteistyökieli 2013: Useimmat haastatelluista kertoivat, että heillä on kaksi äidinkieltä, sekä suomi että ruotsi ja ainoastaan yksi ei osannut lainkaan suomea. Rajan yli toimittaessa luonnollinen käyttökieli on tästä johtuen suomi, ja tietyissä tapauksissa ruotsi tai englanti. 2005: Useimmat haastatelluista käyttivät suomea kommunikoidessaan suomalaisten yritysten kanssa Työntekijät Yrityksillä on yhteensä 102 työntekijää ja muutamat käyttävät lisäksi ostopalveluja. Työntekijöistä noin 80 % on kaksikielisiä. 18 asuu Suomessa. Yhdellä yrityksellä on osaomisteinen tytäryhtiö Rovaniemellä Yleisiä rajanylistä toimintaa koskevia asioita 2013: Kaikki yritykset toimivat tavalla tai toisella rajan yli ja ovat tehneet sitä yrityksen perustamisesta lähtien, minkä monet näkevät rajalla toimimisen edellytyksenä. Yritykset markkinoivat tavaroitaan ja palvelujaan Suomeen yhtä lailla kuin Ruotsiin, ja muutamien suurimmat asiakkaat ovat Suomen puolella. 22

23 Nettikauppa ja nettimyymälät mainitaan myös tärkeinä myyntiväylinä vaikka perinteistä myyntiä harjoitetaan myös vakiintuneiden kontaktien ja henkilökohtaisten käyntien muodossa. Monilla on useita jälleenmyyjiä Suomessa ja yhteydet ja yhteistyö näiden yritysten kanssa on tiivistä. Jotkut kertovat myös toimivansa ruotsalaisten kollegoidensa eräänlaisena Suomen linkkinä, mikä johtuu maantieteellisestä sijainnista ja kielen ja kulttuurin tuntemuksen kautta syntyvästä luonnollisesta yhteydestä. Yritykset eivät itse ole yhtä suuressa määrin suomalaisten yritysten asiakkaita. Jotkut ostavat tiettyjä erityistuotteita ja palveluja Suomesta, esimerkiksi käännöstöitä, painopalveluja, käsityöläisten palveluja ja tiettyjä raaka-aineita. Jotkut yritykset toimivat suomalaisten yritysten jälleenmyyjinä. Yleisesti ottaen Suomesta ostetaan aika vähän. Kaikki haastatellut yritykset pitävät henkilökohtaista kontaktia tärkeimpänä silloin, kun halutaan luoda yhteyksiä suomalaisiin yrityksiin. Hyvin rakennettuja verkostoja vaalitaan huolella ja yritykset ovat siten säilyttäneet hyvän yhteistyön suomalaisten asiakkaiden kanssa. Messut ja kollegoiden suositukset ja vihjeet ovat myös hyvä tapa löytää sopivia asiakkaita, toimittajia ja yhteistyökumppaneita Internetin käyttö 2013: Sähköposti ja netti ovat tärkeimpiä viestintäkanavia, varsinkin rajan yli viestitettäessä ja yhteyttä pidetään suurimmaksi osaksi näiden kautta, kun on kyse tilauksista, tarjouspyynnöistä, varauksista ja laskutuksista. Sosiaalisia medioiden käyttö on myös yhä yleisempää. 2005: Useimmat yritykset käyttävät Internetiä ja varsinkin sähköpostia kommunikoidessaan rajan yli Pankkiasiat 2013: Monet kertovat, että heillä on tili saman pankkiryhmän pankissa sekä Ruotsin että Suomen puolella ja useimpien mielestä tämä toimii hyvin ilman suurempia kuluja. Monet kokevat rahaliikenteen helpottuneen IBAN:in ja SWIFT:in käyttöönoton jälkeen ja että toisinaan tätä kautta koituu myös valuuttakurssiin liittyviä voittoja. Parin yrityksen mielestä pankkimaksut ovat kohtuuttomia ja ulkomaanmaksut maksavat paljon maasta riippumatta. 2005: Pankkiasioita hoidetaan monella eri tavalla: Suomalainen pankkitili, jonne maksut Suomesta rekisteröidään ja josta ne siirretään Internetin kautta ruotsalaiselle tilille. Suomalainen tili, jonne maksut Suomesta rekisteröidään ja maksut suomalaisille toimittajille maksetaan tältä tililtä Internetin kautta. Käytössä on ainoastaan ruotsalainen tili Vain muutamat yritykset sanovat, ettei heille koidu ylimääräisiä kustannuksia rajan yli tapahtuvasta pankkiasioinnista. Useimmat yritykset kertovat kulujen olevan noin 30 kr 100 kr laskua kohti. Yhteenlasketut ylimääräiset kustannukset nousevat kr/ yritys ja vuosi Yhteistyö = kehitys? 2013: Yhteistyö suomalaisten yritysten kanssa on haastateltujen mielestä edellytys ja välttämättömyys, kun toimitaan rajalla ja Pohjoiskalotilla. Yhteistyön kerrotaan lisänneen kasvua, liikevaihtoa ja monet näkevät Suomen ja suomalaiset yritykset ensisijaisena markkina-alueena ja tärkeimpänä kohderyhmänä. Yksi yrityksistä kertoo, että yrityksen henkilöstömäärää on lähes kymmenkertaistettu suomalaisten asiakkaiden ansiosta. Yksi yrityksistä kertoo lopettavansa yhteistyön, mutta syynä on eläkkeelle siirtyminen ja luonnolliset syyt. Yksi yrittäjistä kertoo myös, että yhteistyö Suomen kanssa on johtanut yhteistyön laajenemiseen muualle maailmaan. 2005: Kaikki haastatellut yritykset kertoivat voineensa kehittää yritystään yhteistyövuosien aikana, mm. uusien tuotteiden ja palvelujen sekä liikevaihdon varmistamisen muodossa, koska liiketoimintaa voidaan harjoittaa vuorotellen molemmissa maissa Yhteistyössä koettuja vaikeuksia 2013: Rajan yli toimittaessa vaikeimmaksi koetaan erilaiset lait ja säännöt esimerkiksi hankkeita osarahoitettaessa sekä yrityskulttuurin erilaisuus. 23

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013

AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 AVAIMIA rajanylittävään yritystoimintaan 2013 TIIVISTELMÄ Avaimia rajanylittävään yritystoimintaan 2013 -raportin tarkoituksena on päivittää vuonna 2005 tehty laajempi samalla otsikolla tehtyä tutkimus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Rajaesteet Pohjoiskalotilla

Elinkeinoelämän Rajaesteet Pohjoiskalotilla 1 Elinkeinoelämän Rajaesteet Pohjoiskalotilla 2014 2 Yhteenveto Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on suorittanut yhdessä Lapin Yrittäjät ry:n, Företagarna Norrbotten ja Bedriftsforbundet kanssa selvityksen rajaesteistä.

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos VIROON KANSAINVÄLISTYNEIDEN PK ASIANTUNTIJAYRITYSTEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN, YHTIÖMUOTOON JA VEROTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Toukokuu 2007

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työmatkailijan etupaketti: huippuedullinen Nokia LUMIA ja dataa kiinteään hintaan

Työmatkailijan etupaketti: huippuedullinen Nokia LUMIA ja dataa kiinteään hintaan NUMEROSSA 4/2013 Trafi ja historiaa Ilmoita epäasiallisesta perinnästä Vuosilomalla sairastuminen Vuokratyöntekijän aiheuttaman vahingon korvaaminen Kilpailuneutraliteetin valvonta tiukkenee Lapin suhdanteet

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export

Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export 26.2.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Suomen ulkomaanviennin rahoituslähteet The funding sources of Finland s export Kandidaatintyö Heidi

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

Tevallako tulevaisuuteen?

Tevallako tulevaisuuteen? Tevallako tulevaisuuteen? Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista Diges ry Selvityksen toteuttaja Kirsi Lille (TaM) 17/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta 1960-2010 Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s.12-13

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot