ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä:"

Transkriptio

1 ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä: 1. ASIAKAS Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Sähköposti: 2. OMISTAJA Nimi: Y-tunnus: Toimipaikka: Sähköposti: Elementro Systems OU Takoraudantie Helsinki, Finland Asiakaspalvelu: (ma su ) Kotisivu: Pankkiyhteydet: Nordea Bank AB Eesti filiaal EE Omistajasta ja Asiakkaasta käytetään tässä sopimuksessa (jäljempänä myös Sopimus) jäljempänä yhdessä nimitystä Osapuolet ja erikseen Osapuoli. 3. VAKUUTUKSET 3.1. Asiakas vakuuttaa tätä Sopimusta solmiessaan, että on tutustunut huolellisesti Sopimuksen ehtoihin (ennen kaikkea maksamisen määräaikoihin, kuukausimaksun laskemisen ja maksamisen ehtoihin sekä velvollisuuksiin, jotka koskevat Asiakasta siinä tapauksessa, että Asiakas ei täytä Sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan Sopimuksen mukaisesti), on ymmärtänyt ne selvästi ja yksiselitteisesti ja on täysin tietoinen Sopimusta solmiessaan ottamistaan velvollisuuksista ja niiden laajuudesta ja on valmis täyttämään ne täysin sekä nyt että tulevaisuudessa Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista Sopimuksen solmimiseen liittyvistä sekä oikeudellisista että taloudellisista seurauksista Asiakas vakuuttaa, että hänellä ei ole minkäänlaisia oikeudellisia tai muita esteitä solmia ja täyttää Sopimusta ja että Asiakas toimii Sopimusta solmiessaan ja täyttäessään vilpittömästi Asiakas vakuuttaa, että Sopimuksessa esitetyt Asiakasta koskevat tiedot ovat oikeat ja vastaavat todellisuutta ja että Asiakas suostuu solmimaan Sopimuksen ja että Sopimuksen solmiminen vastaa Asiakkaan suoraa, todellista ja vapaata tahtoa Asiakas vakuuttaa olevansa Viron tasavallan lakien perusteella oikeuskelpoinen, oikeustoimikelpoinen ja päätösvaltainen henkilö, jolla on rajoittamattomat oikeudet ja valtuudet solmia Sopimus ja täyttää Sopimuksessa ottamansa velvollisuudet Omistaja vakuuttaa olevansa Sopimuksen perusteella Asiakkaan käyttöön ja haltuun annettavan tuotteen (jäljempänä myös Omaisuus) omistaja ja että millä tahansa kolmansilla 1 / 10

2 henkilöillä ei ole Omaisuutta koskevia oikeuksia Omistaja vakuuttaa, että Omaisuudella on voimassa oleva valmistajan ja/tai tavarantoimittajan antama takuu takuuehtojen mukaisesti. 4. OMAISUUDEN LUOVUTUS ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN JA HALLINTAAN. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN Omistaja antaa tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaan hallintaan ja käyttöön Asiakkaan Omistajan verkkosivustolta valitseman ja haluaman Omaisuuden. Asiakas sitoutuu käyttämään hänen käyttöönsä Sopimuksen perusteella annettua Omaisuutta 12 kuukauden Sopimuskauden aikana huolellisesti ja palauttamaan Omaisuuden tai ostamaan sen näin halutessaan Sopimuksen ehtojen mukaisesti Mikäli Asiakkaan tilaamaa Omaisuutta ei voi varastosta puuttumisen tai muun samantapaisen syyn tähden luovuttaa viipymättä Asiakkaalle, se tai Osapuolten sopimuksesta sitä korvaava tuote luovutetaan Asiakkaalle ensimmäisen mahdollisuuden tullen kyseisen tuotteen toimitusehtojen mukaisesti. Asiakkaalle ilmoitetaan Omaisuuden luovutuksen viivästymisestä ensimmäisen mahdollisuuden tullen sähköpostitse Sopimuksen solmimiseksi Asiakkaan on esitettävä ja syötettävä Omistajan verkkosivustossa (www.elementro.fi) vaadittavat tiedot ja maksettava verkkopankkia käyttäen tai pankkisiirtona tai Omistajan edustuksessa Omaisuudesta. Sopimus katsotaan solmituksi ja voimaanastuneeksi, kun Asiakas on suorittanut maksun ja Omistaja on tunnistettuaan Asiakkaan henkilöyden lähettänyt Asiakkaalle siitä Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen sisällöltään vastaavan vahvistuksen Asiakkaan suoritettua maksun Omaisuudesta Omistaja toimittaa Omaisuuden ja sen hallintaan ja käyttöön tarvittavat asiakirjat kuriiriyhtiön välityksellä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja Omaisuus luovutetaan Asiakkaan käyttöön ja hallintaan. Omistaja toimittaa Omaisuuden kuriiriyhtiölle Asiakkaalle toimittamista varten viimeistään 2 (kahden) työpäivän kuluessa maksun saapumisesta Omistajalle ja Asiakkaalle ilmoitetaan siitä sähköpostitse viimeistään Omaisuuden kuriiriyhtiölle luovuttamispäivää seuraavan työpäivän kuluessa. Kuriiriyhtiö vastaa Omaisuuden toimituksesta Asiakkaalle kuriiriyhtiön toimitusehtojen ja työaikasuunnitelman mukaisesti. Omistaja ei vastaa Omaisuuden luovutuksen viivästymisestä, mikäli luovutus viivästyy kuriiriyhtiön ja/tai Asiakkaan tähden Omaisuuden satunnaisen häviämisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Asiakkaalle luovutettaessa Omaisuus Asiakkaalle tai kun Omaisuuden vastaanotto viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä. 5. MAKSU OMAISUUDESTA JA OMAISUUDEN KÄYTÖN KUUKAUSIMAKSUT. OMAISUUDEN LUNASTUSOIKEUS Asiakas sitoutuu maksamaan Omaisuudesta sitä tilatessaan Omistajan verkkosivustossa esitetyn maksun. Maksu sisältää kaikki Sopimuksen solmimiseen ja Asiakkaalle toimittamiseen ja luovuttamiseen liittyvät kulut Asiakas sitoutuu maksamaan Omaisuuden käytöstä Sopimuksen solmimisesta alkaen 12 (kahdentoista) kuukauden aikana pankkisiirtona ensimmäistä maksua vastaavassa määrässä kuukausimaksuja, jotka sisältävät arvonlisäveron. Kuukausimaksujen maksu tapahtuu Omistajan Asiakkaan Sopimusta solmiessaan ilmoittamaan 2 / 10

3 sähköpostiosoitteeseen lähettämien laskujen perusteella Omaisuus pysyy Omistajan omistuksessa, kunnes Sopimus on täytetty vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien se, että Asiakas on maksanut kaikki Sopimuksessa määritellyt maksut (ml. Kuukausimaksut) Asiakkaalla on oikeus lunastaa Omaisuus milloin vain maksamalla Omistajan määrittelemä Omaisuuden lunastushinta Omistajan esittämän laskun mukaisesti Mikäli Asiakas ei ole maksanut Kuukausimaksua määräaikaan mennessä ja on viivyttänyt sen maksamista vähintään 15 (viisitoista) kalenteripäivää, Omistajalla ja/tai osakeyhtiöllä Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused (y-tunnus , Tartu mnt 24-20, Tallinn - jäljempänä myös ELI) ja/tai rajavastuuyhtiöllä Nord Collect Osaühing (ytunnus , Tartu mnt 24-20, Tallinn) ja/tai Omistajan nimeämällä kolmannella henkilöllä on kaikilla erikseen oikeus vaatia Asiakkaalta maksamatonta/maksamattomia Kuukausimaksu(j)a, viivästyskorkoa, käsittelykuluja ja vahingon korvaamista Mikäli Asiakas on suorittanut Sopimuksessa määritellyn eräpäivän umpeuduttua ja ollessaan Omistajalle velkaa maksun, joka ei riitä kaikkien perittäviksi muuttuneiden velvoitteiden täyttämiseen, maksu käytetään: (a) ensisijaisesti velan perimiseksi tehtyjen kulujen katteeksi; (b) toissijaisesti Kuukausimaksu(je)n katteeksi; (c) kolmantena viivästyskoron katteeksi; (d) neljäntenä Asiakkaan muiden velvollisuuksien katteeksi. 6. OMAISUUDEN KÄYTTÖ 6.1. Asiakas sitoutuu tutustumaan ennen Omaisuuden käyttöä perusteellisesti Omaisuuden käyttö- ja takuuehtoihin. Mikäli herää kysymyksiä, on selitysten ja ohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä Omistajaan Asiakas saa Omaisuuden käyttöönsä ja hallintaansa 12 (kahdentoista) kuukauden Sopimuskauden ajaksi. Asiakkaan on käytettävä Omaisuutta huolellisesti, säästäväisesti ja hyvän isännän tavoin sekä Omaisuuden teknisessä dokumentaatiossa mainitun käyttötarkoituksen mukaisesti ja kaikkien Omaisuuden valmistajan ja/tai Omistajan vahvistamien Omaisuuden teknistä huoltoa, käyttöä ja käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti Asiakas on velvollinen takaamaan omalla kustannuksellaan Omaisuuden säilymisen ja täydellisen kunnon koko 12 kuukauden Sopimuskauden aikana noudattaen Omaisuuden takuuehtoja tai Omaisuuden ennenaikaiseen palautukseen saakka kunnossa, jossa se oli luovutettaessa Omaisuus Asiakkaalle, ottaen huomioon Omaisuuden tarkoituksenmukaisesta käytöstä johtuva luonnollinen ja tavanomainen kuluminen Asiakas on velvollinen takaamaan kaikkien Omaisuudessa ilmenevien puutteiden ja sellaisten seikkojen poistamisen, jotka eivät vastaa Sopimusta ja/tai Omistajan ja Asiakkaan välillä sovittuja ehtoja, mikäli nämä puutteet ovat ilmenneet Sopimuksen aikana ja/tai sinä aikana, jonka Asiakas viivytti Sopimuksen päättyessä tai sitä lopetettaessa Omaisuuden hallinnan luovutuksen täyttämiseksi. Omistaja ei ole velvollinen korjaamaan Omaisuutta omalla kustannuksellaan eikä maksamaan muita kustannuksia Omaisuuteen liittyen. 3 / 10

4 6.5. Asiakkaalla on oikeus parantaa Omaisuutta ainoastaan Omistajan edeltävällä kirjallisella suostumuksella, lukuun ottamatta parannuksia, jotka ovat tarpeen Omaisuuden säilymiseksi tai sen suojaamiseksi täydelliseltä tai osittaiselta tuhoutumiselta, samoin parannuksia, jotka helpottavat Omaisuuden käyttöä eivätkä vahingoita Omaisuuden teknistä kuntoa ja jotka voidaan poistaa Sopimuksen päättyessä tai lopetettaessa se vahingoittamatta Omaisuutta Omistaja ei ole velvollinen korvaamaan, palauttamaan eikä vaihtamaan Asiakkaalle mitä tahansa tarpeellisia, hyödyllisiä tai kaunistavia parannuksia ja Omaisuudelle suoritetut parannukset siirtyvät Sopimuksen päättyessä tai lopetettaessa se maksutta Omistajalle, mikäli niitä ei voi erottaa Omaisuudesta sitä vahingoittamatta tai mikäli Omaisuuden omistusoikeus ei siirry Sopimuksen ehtojen mukaisesti Asiakkaalle Asiakas ei saa ilman Omistajan edeltävää kirjallista suostumusta antaa Omaisuutta kolmannen henkilön käyttöön eikä käyttää sitä muuten käyttötarkoituksen vastaisesti. Asiakkaan on pidettävä ja säilytettävä Omaisuutta siten, että voidaan ehkäistä Omaisuuden siirtyminen pois Asiakkaan hallinnasta ilman Omistajan vastaavaa suostumusta, ja Omistaja on oikeutettu suojelemaan Omaisuutta kaikenlaiselta vahingoittamiselta käyttäen siihen tarvittaessa omia voimiaan, etsintäoikeutta tai oikeussuojaa Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki kulut, jotka muodostuvat Omaisuuden hallinnan, käytön, hyödyntämisen, huoltamisen, korjaamisen ja minkä tahansa muun seikan yhteydessä. Mikäli Omistaja on kuitenkin maksanut itse mitä tahansa Omaisuuteen liittyviä kuluja, Asiakas on velvollinen korvaamaan ne Omistajalle viipymättä Omaisuuden hallintaan tai käyttämiseen liittyvät esteet tai Omaisuuden hallinnan ja käytön mahdottomuus, mukaan lukien Omaisuuden osittainen tai täydellinen hallinnan ja käytön rajallisuus tai mahdottomuus syystä riippumatta (ml. Omaisuuden siirtyminen pois Asiakkaan hallinnasta, tuhoutuminen, häviäminen, vahingoittuminen, pidättäminen tai takavarikointi, Asiakkaan tai Omaisuuden suhteen aloitetut rikosoikeudelliset tai muut menettelyt tai muu sentyyppinen tapaus) ei vapauta Asiakasta Sopimukseen liittyvien maksuvelvollisuuksien täyttämisestä (ml. Kuukausimaksujen maksamisesta) eikä Asiakkaalla ole oikeutta vaatia Omistajalta siinä tapauksessa, että Omaisuuden käyttö on mahdotonta tai rajoitettua, Omaisuuden korvaamista eikä minkään Sopimuksen mukaan maksettavien maksujen vähentämistä Asiakas vastaa kaikista Omaisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja vahingoista, ja Asiakkaalla ei ole mainitulta osin mitään vaatimuksia Omistajaa kohtaan Omistajalla on oikeus vaatia Omaisuuden palauttamista mistä hyvänsä laittomasta hallinnasta, vaatia Omaisuuden käyttöä estävien seikkojen poistamista ja muiden henkilöiden (ml. Asiakkaan) Omaisuudelle aiheuttaman vahingon korvaamista Asiakkaalla ei ole Sopimuksen voimassaoloaikana oikeutta luovuttaa Omaisuutta eikä ottaa siihen liittyviä velvoitteita, ml. pantata tai kuormata sitä millä tahansa muilla kolmansien henkilöiden oikeuksilla. 7. OMAISUUDEN PALAUTUS 7.1. Maksettuaan aloitusmaksun ja vähintään 5 (viisi) Kuukausimaksua asiakkaalla on oikeus palauttaa milloin vain Omaisuus ja siihen liittyvät asiakirjat Omistajalle, mikäli hän ei halua käyttää Omaisuuden lunastusoikeutta Sopimuksen kohdan 5.4. mukaisesti. 4 / 10

5 7.2. Asiakkaan Omistajalle ja/tai Omistajan nimeämälle kolmannelle henkilölle ennenaikaisesti (eli ennen 12 kuukauden sopimusjakson päättymistä) palauttaman Omaisuuden on oltava samassa kokoonpanossa, sisällettävä Omaisuuden kanssa Asiakkaalle luovutushetkenä annetut lisävarusteet tai siihen asennetut lisälaitteet ja Omistajalle kuuluvat parannukset. Asiakkaan palauttaman Omaisuuden on oltava samassa kunnossa, jossa Asiakas sen sai ottaen huomioon Omaisuuden normaali kuluminen sen käyttötarkoituksenmukaisessa käytössä, ja siinä ei saa olla mitään vaurioita eikä puutteita Omaisuuden kunnon, kulumisasteen ja arvon vähenemisen laajuuden määrittelee Omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mikäli Omaisuuden kunto palautettaessa se ennenaikaisesti ei vastaa Sopimuksessa määriteltyjä ehtoja, Asiakas on velvollinen palauttamaan Omaisuuden omalla kustannuksellaan vaadittavaan kuntoon ja/tai korvaamaan Omistajalle tämän suorittamat kustannukset ja/tai korvaamaan Omistajalle Omaisuuden arvon vähenemisen aiheuttama vahinko kuukauden Sopimusjakson kaikkien Kuukausimaksujen, mukaan lukien viimeiseen laskuun sisältyvän Omaisuuden lunastusmaksun, tultua maksetuiksi Omaisuuden omistusoikeus siirtyy automaattisesti Asiakkaalle ja Asiakkaan ei tarvitse palauttaa Omaisuutta Omistajalle Mikäli Asiakas jättää Omaisuuden palauttamatta mistä hyvänsä syystä, Omistajalla on oikeus vaatia ja Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki Sopimuksen mukaiset Kuukausimaksut ja täyttämään kaikki muut Sopimukseen liittyvät rahalliset velvollisuudet. 8. MAKSUJEN PERINTÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTELYKULUT 8.1. Mikäli Asiakas rikkoo Sopimukseen liittyviä velvollisuuksiaan (eli Asiakas ei ole maksanut Omistajalle maksuja oikeaan aikaan), Omistajalla on oikeus luovuttaa kaikki Asiakkaaseen kohdistuvat rahalliset vaatimukset osakeyhtiölle Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused tai rajavastuuyhtiölle Nord Collect Osaühing tai muulle kolmannelle henkilölle. Sitä varten Omistaja antaa tällä Sopimuksella ELI:lle ja Nord Collect Osaühingille kaikki asiaa koskevat valtuudet ja oikeudet ELI:llä tai Nord Collect Osaühingillä yhdessä Omistajan kanssa tai itsenäisesti on oikeus vaatia Asiakkaalta Kuukausimaksujen lisäksi myös velan perintään liittyviä käsittelykuluja ja Asiakas sitoutuu korvaamaan Omistajalle tai ELI:lle tai Nord Collect Osaühingille Asiakkaan Sopimukseen liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta tai täyttämättä jättämisestä syntyneet kulut. Käsittelykulujen minimimäärät: Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 8 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 22 kalenteripäivää käsittelykulut yhteensä vähintään 10,00 (kymmenen) euroa; Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 22 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 36 kalenteripäivää täydentäviä käsittelykuluja vähintään 25,00 (kaksikymmentäviisi) euroa; Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 36 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 66 kalenteripäivää täydentäviä käsittelykuluja vähintään 45,00 (neljäkymmentäviisi) euroa; 5 / 10

6 Täydentävät käsittelykulut jätettäessä kannehakemus oikeuteen yhteensä 65,00 (kuusikymmentäviisi) euroa, lisäksi vielä leimavero ja muut lisättävät oikeudenkulut. Kannehakemus voidaan jättää oikeuteen ilman erillistä varoitusta, mikäli Asiakkaan Sopimukseen liittyviä velvollisuuksia Omistajaa kohtaan ei ole täytetty määräaikaan mennessä Muut käsittelykulut, jotka liittyvät velkaa olevan Asiakkaan osalta Viron tasavallan ja muiden valtioiden erilaisiin henkilötieto- ja muista rekistereistä tehtäviin tiedusteluihin. Velkaa olevan asiakkaan on maksettava tällaiset käsittelykulut todellisten kulujen ja verojen mukaan Mikäli Asiakas kieltäytyy ottamasta vastaan sähköpostia ja kirjeitä, käsittelijällä on oikeus periä velkaa olevalta Asiakkaalta myös kaikki kuriiripalvelun käyttöön liittyvät kulut, mukaan lukien myös kansainvälisten kuriiriyhtiöiden kulut. 9. VIIVÄSTYSKORKO 9.1. Mikäli Asiakas ei maksa Kuukausimaksua ja/tai muuta Sopimukseen liittyvää maksua määräaikaan mennessä, Omistajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta viivästyskorkoa 0,5 % (nolla pilkku viisi prosenttia) määräaikaan mennessä maksamattoman maksun summasta päivässä. Viivästyskorko lasketaan määräaikaan mennessä maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä viivästyskoron määrän ja määräajan ylittäneiden päivien lukumäärän perusteella. 10. SAATAVIEN VANHENTUMINEN Viron tasavallan siviililain yleisen osan 145 :n 2 momentin mukaisesti Osapuolet ovat sopineet pidentävänsä Sopimukseen liittyvien saatavien vanhentumisajan viiteen (5) vuoteen. Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien tahalliseen rikkomiseen liittyvien saatavien vanhentumisaika pidennetään kymmeneen (10) vuoteen. 11. TIETOJEN ESITTÄMINEN JA ASIAKKAAN MUUT VELVOLLISUUDET Asiakas sitoutuu: ilmoittamaan heti ja kirjallisesti Omistajalle Asiakasta vastaan aloitetusta rikosoikeudellisesta, täytäntöönpano- tai konkurssimenettelystä (ml. väliaikaisen konkurssipesän hoitajan nimeämisestä); ilmoittamaan heti ja kirjallisesti Omistajalle nimensä, asuinpaikan ja postiosoitteen, sähköpostiosoitteen tai muiden olennaisten tietojen muuttumisesta; ilmoittamaan Omistajalle viipymättä seikoista, jotka voivat tuoda mukanaan asiakkaan maksukyvyn heikkenemisen; siihen, ettei aseta täyttäessään velvollisuuksiaan Omistajaa kohtaan etusijalle muita velkojia, ellei laki määrää toisin; 6 / 10

7 11.5. asettamaan Sopimuksen täyttämisen takaamiseksi Omistajan vaatimuksesta lisätakuita Omistajan tai osakeyhtiön Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused tai rajavastuuyhtiön Nord Collect Osaühing hyväksi Mikäli Asiakas rikkoo kohtaan 11 liittyvää ilmoitusvelvollisuuttaan, Osapuolet katsovat sen merkittäväksi rikkomiseksi, joka antaa Omistajalle oikeuden irtisanoa Sopimus ja vaatia Asiakkaalta viipymättä Sopimukseen liittyvien Kuukausimaksujen maksamista, samoin sen vahingon korvaamista, joka syntyi siihen liittyen, että Asiakas rikkoi Sopimusta. 12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN, ENNENAIKAINEN LOPETTAMINEN JA SOPIMUKSEN PERUMINEN Sopimus päättyy ennen kaikkea sen asianmukaisen täyttämisen myötä Asiakkaalla on oikeus perua Sopimus syytä ilmoittamatta 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa Omaisuuden luovuttamisesta Asiakkaalle tai siitä, kun Omaisuus katsotaan luovutetuksi Asiakkaalle, esittämällä Omistajalle kirjallisen tai sähköpostitse toimitettavan perumisilmoituksen Sopimuksessa tai Omistajan myöhemmin Asiakkaalle ilmoittamaan Omistajan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Perumisilmoitukseen tulee merkitä Asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, Sopimuksen numero, ilmoitus Sopimuksen perumisesta, ilmoituksen laatimispäivämäärä ja paikka sekä Asiakkaan allekirjoitus Mikäli Asiakas käyttää Sopimuksen kohtaan liittyvää perumisoikeutta, hänen on palautettava viipymättä Omaisuus yhdessä sen alkuperäispakkauksen ja Omaisuuteen liittyjien asiakirjojen kanssa Omistajalle tai Omistajan nimeämälle henkilölle. Omaisuutta palautettaessa sen kunnon ja kokoonpanon osalta ovat voimassa kaikki tähän Sopimukseen liittyvät vaatimukset ja ehdot. Mikäli Omaisuuden kunto ja/tai kokoonpano ei vastaa Omaisuutta palautettaessa Omistajan arvion mukaan Omaisuuden alkuperäistä kuntoa ja/tai kokoonpanoa, Omistajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta sen aiheuttaman vahingon korvaamista tai kieltäytyä ottamasta vastaan Omaisuutta. Mikäli Asiakas ei palauta Omaisuutta vaatimuksia vastaavassa kunnossa ja kokoonpanossa viimeistään 15 (viidentoista) kalenteripäivän kuluessa palautusilmoituksen esittämisestä, katsotaan, ettei Asiakas ole perunut Sopimusta Omistajalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen määräaikaa ilman edeltävää ilmoitusta, mikäli: (a) Asiakas on esittänyt Sopimuksen solmimishakemuksessa tai muissa Omistajalle esitetyissä asiakirjoissa tietoisesti vääriä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta tuntemiansa omaa toimintaansa tai oikeudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka vaikuttavat olennaisella tavalla Sopimukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseen; (b) Asiakas kieltäytyy ilman perusteita ottamasta Omaisuutta haltuunsa tai viivyttää Omaisuuden vastaanottamista perusteetta; (c) Asiakas on jättänyt maksamatta määräaikaan mennessä täysin tai osittain vähintään kolme (3) toisiaan seuraavaa Kuukausimaksua eikä ole korjannut rikkomustaan myöskään Omistajan tai ELI:n tai Nord Collect Osaühingin myöntämän 14 päivän mittaisen täydentävän määräajan kuluessa; (d) Omaisuuden arvo vähenee Asiakkaan toiminnan tai toimettomuuden tuloksena, mukaan lukien siinä tapauksessa että Asiakas jättää poistamatta Omaisuuden puutteet, 7 / 10

8 joiden poistamiseen hän on Sopimuksen mukaan velvollinen; (e) Omaisuus tuhoutuu, muuttuu käyttökelvottomaksi tai siirtyy pysyvästi pois Sopimuspuolien hallinnasta (ml. Omaisuuden varkauden, ryöstön tai kavalluksen seurauksena); (f) Asiakas ei täytä Omistajan ja/tai Omaisuuden valmistajan vahvistamia Omaisuuden teknistä huoltoa, käyttöä ja/tai hyödyntämistä koskevia vaatimuksia; (g) Asiakas ei täytä mitä tahansa muuta Sopimukseen liittyvää velvoitusta eikä ole korjannut rikkomusta myöskään Omistajan tai ELI:n tai Nord Collect Osaühingin myöntämän 14 päivän mittaisen täydentävän määräajan kuluessa; (h) on olemassa muu Sopimuksessa tai laissa säädetty peruste irtisanoa Sopimus Mikäli Sopimus perutaan tai lopetetaan ennen määräaikaa, Omistaja jää Omaisuuden omistajaksi ja Asiakkaan Omistajalle Sopimuksen voimassaoloaikana maksamia Kuukausimaksuja ja/tai muita Sopimuksen perusteella maksettuja summia ei palauteta Asiakkaalle tai korvata muulla tavalla Mikäli Omistaja irtisanoo Sopimuksen tai lopettaa Sopimuksen ennen määräaikaa millä tahansa perusteella, Asiakas on velvollinen luovuttamaan Omaisuuden hallinnan viipymättä Omistajan määräämään määräaikaan mennessä ja Omistajan määrittelemällä tavalla Omistajalle tai Omistajan edustajalle tai Omistajan nimeämälle kolmannelle henkilölle. Omaisuutta palautettaessa sen kunnon ja kokoonpanon osalta ovat voimassa kaikki tähän Sopimukseen liittyvät vaatimukset ja ehdot. Mikäli Asiakas ei palauta Omaisuutta Sopimuksessa määritellyin ehdoin, Omistajalla on oikeus käyttää soveltuvia toimenpiteitä saadakseen Omaisuuden takaisin hallintaansa Mikäli Omistaja irtisanoo Sopimuksen tai lopettaa sen ennen määräaikaa, Omistajalla on Omaisuuden palauttamisvaatimuksen lisäksi oikeus vaatia Asiakkaan maksamattomien Kuukausimaksujen maksamista ja Sopimuksen irtisanomisen tai ennenaikaisen lopettamisen aiheuttamien lisäkulujen ja vahinkojen korvaamista. 13. ILMOITUKSET Sopimuksen yhden Osapuolen Sopimuksen täyttämiseen liittyvät ilmoitukset ja tahdonilmaisut Sopimuksen toiselle Osapuolelle katsotaan toisen Osapuolen vastaanottamiksi, kun: ilmoitus on lähetetty sähköpostitse Sopimuksessa mainittuun toisen Osapuolen sähköpostiosoitteeseen; ilmoitus on lähetetty tavallisena tai kirjattuna kirjeenä Sopimuksessa mainittuun toisen Osapuolen postiosoitteeseen; ilmoitus on luovutettu toisen Osapuolen tai tämän edustajan allekirjoitusta vastaan. 14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 8 / 10

9 Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas on maksanut Omaisuudesta aloitusmaksun Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja kun Omistaja on hyväksynyt (vahvistanut) Sopimuksen, ja se on voimassa siihen saakka, kunnes Sopimukseen liittyvät ehdot on täytetty tai Osapuolet lopettavat Sopimuksen kirjallisesti. 15. LUOTTAMUKSELLISUUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Osapuolet sitoutuvat takaamaan Sopimuksen luottamuksellisuuden ja ottamaan tarvittaessa käyttöön kaikki toimenpiteet, jotta Sopimukseen liittyvät tiedot eivät päätyisi kolmansille henkilöille. Osapuolet eivät pidä kolmansina henkilöinä tämän kohdan merkityksessä: Sopimuksen täyttämisen takaavia henkilöitä; maksuhäiriörekisterin pitäjää Aktsiaselts Krediidiinfo, y-tunnus ; Osapuolten valtuuttamia edustajia; yhtiötä Creditstar Group AS, y-tunnus ja sen tytäryhtiöitä; saatavien käsittelijää Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused, y-tunnus ; saatavien käsittelijää Nord Collect Osaühing, y-tunnus ; tilintarkastajia heidän ammatillisessa toiminnassaan; kuluttajansuojavirastoa; osakeyhtiötä Eesti Post, y-tunnus ; Omaisuutta kuljettavaa kuriiriyhtiötä; muita henkilöitä, jotka pyytävät tietoja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi Osapuolilla on oikeus antaa kohdassa 15.1 mainituille henkilöille tietoja Asiakkaasta, Sopimuksen solmimisesta, Sopimuksen ehdoista ja Sopimuksen täyttämisestä. Osapuolilla on oikeus antaa kohdassa 15.1 mainitsemattomille henkilöille tietoja Sopimuksen ehdoista ja Osapuolten velvollisuuksien täyttämisestä ainoastaan siinä tapauksessa, että toinen Osapuoli ei ole täyttänyt Sopimukseen tai takuusopimuksiin liittyviä velvollisuuksiaan tai jos näiden henkilöiden oikeus pyytää tietoja perustuu lakiin Asiakas antaa solmiessaan Sopimuksen Omistajalle täydellisen, määräajattoman ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, välittää osakeyhtiölle Aktsiaselts Krediidiinfo Asiakkaan nimi, henkilötunnus, tiedot Asiakkaan asuinpaikasta, Sopimuksen solmimisesta, Sopimuksen ehdoista ja Sopimuksen täyttämisestä. Asiakas antaa maksuhäiriörekisterin pitäjälle täydellisen ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa käsitellä edellä mainittuja henkilötietojaan, mukaan lukien niiden julkaiseminen maksuhäiriörekisterissä. Omistaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja päämääränä Sopimuksen täyttäminen ja Omistajan palvelun laadun takaaminen Asiakas antaa solmiessaan Sopimuksen Omistajalle täydellisen, määräajattoman ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa nauhoittaa Omistajan ja Asiakkaan välisiä puhelinkeskusteluja päämääränä Sopimuksen täyttäminen ja Omistajan palvelun laadun 9 / 10

10 takaaminen. 16. SOVELLETTAVA OIKEUS JA TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA Osapuolet lähtevät Sopimusta solmiessaan ja täyttäessään Viron tasavallan säädöksistä ottaen huomioon Euroopan unionin oikeuden ja muiden valtioiden kansallisiin oikeuksiin liittyvät pakolliset säännökset Kaikki Sopimukseen liittyvät riidat Osapuolten välillä ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan Asiakkaan asuinpaikan mukaisessa tuomioistuimessa tai mikäli vaatimus kohdistuu Omistajaan, Harjun käräjäoikeudessa (Harju Maakohus). Asiakkaalla on mahdollisuus kääntyä Sopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseksi myös Viron tasavallan kuluttajansuojavirastossa toimivan kuluttajavalituslautakunnan puoleen, mikäli Euroopan unionin oikeuteen ja muiden valtioiden kansallisiin oikeuksiin liittyvät pakolliset säännökset eivät määrittele toisin. 10 / 10

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle.

Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. TYÖTILAUSLOMAKE Pyydämme ystävällisesti täydentämään tilaamanne korjaustyötä koskevat tiedot alle. Tämän lomakkeen liitteenä ovat työhön sovellettavat Vekatronics Oy:n yleiset ehdot. Palauttamalla tämän

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön:

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön: 1/ 4 KIINTEISTÖNLUOVUTUSSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki Y-tunnus 0210427-6 Osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi (jäljempänä "luovuttaja") b) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Y-tunnus

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

1.4 Palveluun rekisteröitymisellä Potilas suostuu noudattamaan Palvelun tarjoamisehtoja.

1.4 Palveluun rekisteröitymisellä Potilas suostuu noudattamaan Palvelun tarjoamisehtoja. Yleiset ehdot hammashoitopalveluiden tarjoamisessa Yleiset ehdot säätävät Sakala Hambaravin (Bluegate OÜ, rekisterikoodi 10871635, toimipaikka Kentmanni 4, 10116 Tallinna, jäljempänä Sakala Hambaravi)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa.

Pohtimo 619:0 kaupan kohteena olevalla määräalalla ei ole vahvistettua kaavaa. KAUPPAKIRJALUONNOS KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Ly-tunnus: 0973110-9 Osoite: Toripuistikko 5-7, 3. krs 96200 ROVANIEMI Ostaja: Osoite: Evo Tek Oy / perustettavan yhtiön lukuun

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridican koulutukset ValmennusMomentti Juridican koulutuksien vastuullinen järjestäjä on ValmennusMomentti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt

Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. Säännöt Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö Säännöt 1. Yleissäännöt 1.1. Säätiön nimi on Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus. Suomeksi: Suomalaisen kulttuurin kehittämissäätiö. 1.2. Suomalaisen kulttuurin

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua.

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Ruudun tilausehdot TILAUSEHDOT 5.2.2014 Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä Nelonen Media ) tarjoaman

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi.

Antamalla toimeksiannon EMPLaw lle asiakas ( Asiakas ) hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi. YLEISET SOPIMUSEHDOT ASIANAJOTOIMISTO EMPLAW OY Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Asianajotoimisto EMPLaw Oy:n ( EMPLaw ) asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Nämä ehdot koskevat toimeksiantoja,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot