ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä:"

Transkriptio

1 ELEMENTRON ASIAKASSOPIMUS Solmimispäivä: 1. ASIAKAS Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Sähköposti: 2. OMISTAJA Nimi: Y-tunnus: Toimipaikka: Sähköposti: Elementro Systems OU Takoraudantie Helsinki, Finland Asiakaspalvelu: (ma su ) Kotisivu: Pankkiyhteydet: Nordea Bank AB Eesti filiaal EE Omistajasta ja Asiakkaasta käytetään tässä sopimuksessa (jäljempänä myös Sopimus) jäljempänä yhdessä nimitystä Osapuolet ja erikseen Osapuoli. 3. VAKUUTUKSET 3.1. Asiakas vakuuttaa tätä Sopimusta solmiessaan, että on tutustunut huolellisesti Sopimuksen ehtoihin (ennen kaikkea maksamisen määräaikoihin, kuukausimaksun laskemisen ja maksamisen ehtoihin sekä velvollisuuksiin, jotka koskevat Asiakasta siinä tapauksessa, että Asiakas ei täytä Sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan Sopimuksen mukaisesti), on ymmärtänyt ne selvästi ja yksiselitteisesti ja on täysin tietoinen Sopimusta solmiessaan ottamistaan velvollisuuksista ja niiden laajuudesta ja on valmis täyttämään ne täysin sekä nyt että tulevaisuudessa Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista Sopimuksen solmimiseen liittyvistä sekä oikeudellisista että taloudellisista seurauksista Asiakas vakuuttaa, että hänellä ei ole minkäänlaisia oikeudellisia tai muita esteitä solmia ja täyttää Sopimusta ja että Asiakas toimii Sopimusta solmiessaan ja täyttäessään vilpittömästi Asiakas vakuuttaa, että Sopimuksessa esitetyt Asiakasta koskevat tiedot ovat oikeat ja vastaavat todellisuutta ja että Asiakas suostuu solmimaan Sopimuksen ja että Sopimuksen solmiminen vastaa Asiakkaan suoraa, todellista ja vapaata tahtoa Asiakas vakuuttaa olevansa Viron tasavallan lakien perusteella oikeuskelpoinen, oikeustoimikelpoinen ja päätösvaltainen henkilö, jolla on rajoittamattomat oikeudet ja valtuudet solmia Sopimus ja täyttää Sopimuksessa ottamansa velvollisuudet Omistaja vakuuttaa olevansa Sopimuksen perusteella Asiakkaan käyttöön ja haltuun annettavan tuotteen (jäljempänä myös Omaisuus) omistaja ja että millä tahansa kolmansilla 1 / 10

2 henkilöillä ei ole Omaisuutta koskevia oikeuksia Omistaja vakuuttaa, että Omaisuudella on voimassa oleva valmistajan ja/tai tavarantoimittajan antama takuu takuuehtojen mukaisesti. 4. OMAISUUDEN LUOVUTUS ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN JA HALLINTAAN. SOPIMUKSEN SOLMIMINEN Omistaja antaa tämän Sopimuksen perusteella Asiakkaan hallintaan ja käyttöön Asiakkaan Omistajan verkkosivustolta valitseman ja haluaman Omaisuuden. Asiakas sitoutuu käyttämään hänen käyttöönsä Sopimuksen perusteella annettua Omaisuutta 12 kuukauden Sopimuskauden aikana huolellisesti ja palauttamaan Omaisuuden tai ostamaan sen näin halutessaan Sopimuksen ehtojen mukaisesti Mikäli Asiakkaan tilaamaa Omaisuutta ei voi varastosta puuttumisen tai muun samantapaisen syyn tähden luovuttaa viipymättä Asiakkaalle, se tai Osapuolten sopimuksesta sitä korvaava tuote luovutetaan Asiakkaalle ensimmäisen mahdollisuuden tullen kyseisen tuotteen toimitusehtojen mukaisesti. Asiakkaalle ilmoitetaan Omaisuuden luovutuksen viivästymisestä ensimmäisen mahdollisuuden tullen sähköpostitse Sopimuksen solmimiseksi Asiakkaan on esitettävä ja syötettävä Omistajan verkkosivustossa (www.elementro.fi) vaadittavat tiedot ja maksettava verkkopankkia käyttäen tai pankkisiirtona tai Omistajan edustuksessa Omaisuudesta. Sopimus katsotaan solmituksi ja voimaanastuneeksi, kun Asiakas on suorittanut maksun ja Omistaja on tunnistettuaan Asiakkaan henkilöyden lähettänyt Asiakkaalle siitä Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen sisällöltään vastaavan vahvistuksen Asiakkaan suoritettua maksun Omaisuudesta Omistaja toimittaa Omaisuuden ja sen hallintaan ja käyttöön tarvittavat asiakirjat kuriiriyhtiön välityksellä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ja Omaisuus luovutetaan Asiakkaan käyttöön ja hallintaan. Omistaja toimittaa Omaisuuden kuriiriyhtiölle Asiakkaalle toimittamista varten viimeistään 2 (kahden) työpäivän kuluessa maksun saapumisesta Omistajalle ja Asiakkaalle ilmoitetaan siitä sähköpostitse viimeistään Omaisuuden kuriiriyhtiölle luovuttamispäivää seuraavan työpäivän kuluessa. Kuriiriyhtiö vastaa Omaisuuden toimituksesta Asiakkaalle kuriiriyhtiön toimitusehtojen ja työaikasuunnitelman mukaisesti. Omistaja ei vastaa Omaisuuden luovutuksen viivästymisestä, mikäli luovutus viivästyy kuriiriyhtiön ja/tai Asiakkaan tähden Omaisuuden satunnaisen häviämisen ja vahingoittumisen riski siirtyy Asiakkaalle luovutettaessa Omaisuus Asiakkaalle tai kun Omaisuuden vastaanotto viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä. 5. MAKSU OMAISUUDESTA JA OMAISUUDEN KÄYTÖN KUUKAUSIMAKSUT. OMAISUUDEN LUNASTUSOIKEUS Asiakas sitoutuu maksamaan Omaisuudesta sitä tilatessaan Omistajan verkkosivustossa esitetyn maksun. Maksu sisältää kaikki Sopimuksen solmimiseen ja Asiakkaalle toimittamiseen ja luovuttamiseen liittyvät kulut Asiakas sitoutuu maksamaan Omaisuuden käytöstä Sopimuksen solmimisesta alkaen 12 (kahdentoista) kuukauden aikana pankkisiirtona ensimmäistä maksua vastaavassa määrässä kuukausimaksuja, jotka sisältävät arvonlisäveron. Kuukausimaksujen maksu tapahtuu Omistajan Asiakkaan Sopimusta solmiessaan ilmoittamaan 2 / 10

3 sähköpostiosoitteeseen lähettämien laskujen perusteella Omaisuus pysyy Omistajan omistuksessa, kunnes Sopimus on täytetty vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien se, että Asiakas on maksanut kaikki Sopimuksessa määritellyt maksut (ml. Kuukausimaksut) Asiakkaalla on oikeus lunastaa Omaisuus milloin vain maksamalla Omistajan määrittelemä Omaisuuden lunastushinta Omistajan esittämän laskun mukaisesti Mikäli Asiakas ei ole maksanut Kuukausimaksua määräaikaan mennessä ja on viivyttänyt sen maksamista vähintään 15 (viisitoista) kalenteripäivää, Omistajalla ja/tai osakeyhtiöllä Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused (y-tunnus , Tartu mnt 24-20, Tallinn - jäljempänä myös ELI) ja/tai rajavastuuyhtiöllä Nord Collect Osaühing (ytunnus , Tartu mnt 24-20, Tallinn) ja/tai Omistajan nimeämällä kolmannella henkilöllä on kaikilla erikseen oikeus vaatia Asiakkaalta maksamatonta/maksamattomia Kuukausimaksu(j)a, viivästyskorkoa, käsittelykuluja ja vahingon korvaamista Mikäli Asiakas on suorittanut Sopimuksessa määritellyn eräpäivän umpeuduttua ja ollessaan Omistajalle velkaa maksun, joka ei riitä kaikkien perittäviksi muuttuneiden velvoitteiden täyttämiseen, maksu käytetään: (a) ensisijaisesti velan perimiseksi tehtyjen kulujen katteeksi; (b) toissijaisesti Kuukausimaksu(je)n katteeksi; (c) kolmantena viivästyskoron katteeksi; (d) neljäntenä Asiakkaan muiden velvollisuuksien katteeksi. 6. OMAISUUDEN KÄYTTÖ 6.1. Asiakas sitoutuu tutustumaan ennen Omaisuuden käyttöä perusteellisesti Omaisuuden käyttö- ja takuuehtoihin. Mikäli herää kysymyksiä, on selitysten ja ohjeiden saamiseksi otettava välittömästi yhteyttä Omistajaan Asiakas saa Omaisuuden käyttöönsä ja hallintaansa 12 (kahdentoista) kuukauden Sopimuskauden ajaksi. Asiakkaan on käytettävä Omaisuutta huolellisesti, säästäväisesti ja hyvän isännän tavoin sekä Omaisuuden teknisessä dokumentaatiossa mainitun käyttötarkoituksen mukaisesti ja kaikkien Omaisuuden valmistajan ja/tai Omistajan vahvistamien Omaisuuden teknistä huoltoa, käyttöä ja käsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti Asiakas on velvollinen takaamaan omalla kustannuksellaan Omaisuuden säilymisen ja täydellisen kunnon koko 12 kuukauden Sopimuskauden aikana noudattaen Omaisuuden takuuehtoja tai Omaisuuden ennenaikaiseen palautukseen saakka kunnossa, jossa se oli luovutettaessa Omaisuus Asiakkaalle, ottaen huomioon Omaisuuden tarkoituksenmukaisesta käytöstä johtuva luonnollinen ja tavanomainen kuluminen Asiakas on velvollinen takaamaan kaikkien Omaisuudessa ilmenevien puutteiden ja sellaisten seikkojen poistamisen, jotka eivät vastaa Sopimusta ja/tai Omistajan ja Asiakkaan välillä sovittuja ehtoja, mikäli nämä puutteet ovat ilmenneet Sopimuksen aikana ja/tai sinä aikana, jonka Asiakas viivytti Sopimuksen päättyessä tai sitä lopetettaessa Omaisuuden hallinnan luovutuksen täyttämiseksi. Omistaja ei ole velvollinen korjaamaan Omaisuutta omalla kustannuksellaan eikä maksamaan muita kustannuksia Omaisuuteen liittyen. 3 / 10

4 6.5. Asiakkaalla on oikeus parantaa Omaisuutta ainoastaan Omistajan edeltävällä kirjallisella suostumuksella, lukuun ottamatta parannuksia, jotka ovat tarpeen Omaisuuden säilymiseksi tai sen suojaamiseksi täydelliseltä tai osittaiselta tuhoutumiselta, samoin parannuksia, jotka helpottavat Omaisuuden käyttöä eivätkä vahingoita Omaisuuden teknistä kuntoa ja jotka voidaan poistaa Sopimuksen päättyessä tai lopetettaessa se vahingoittamatta Omaisuutta Omistaja ei ole velvollinen korvaamaan, palauttamaan eikä vaihtamaan Asiakkaalle mitä tahansa tarpeellisia, hyödyllisiä tai kaunistavia parannuksia ja Omaisuudelle suoritetut parannukset siirtyvät Sopimuksen päättyessä tai lopetettaessa se maksutta Omistajalle, mikäli niitä ei voi erottaa Omaisuudesta sitä vahingoittamatta tai mikäli Omaisuuden omistusoikeus ei siirry Sopimuksen ehtojen mukaisesti Asiakkaalle Asiakas ei saa ilman Omistajan edeltävää kirjallista suostumusta antaa Omaisuutta kolmannen henkilön käyttöön eikä käyttää sitä muuten käyttötarkoituksen vastaisesti. Asiakkaan on pidettävä ja säilytettävä Omaisuutta siten, että voidaan ehkäistä Omaisuuden siirtyminen pois Asiakkaan hallinnasta ilman Omistajan vastaavaa suostumusta, ja Omistaja on oikeutettu suojelemaan Omaisuutta kaikenlaiselta vahingoittamiselta käyttäen siihen tarvittaessa omia voimiaan, etsintäoikeutta tai oikeussuojaa Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki kulut, jotka muodostuvat Omaisuuden hallinnan, käytön, hyödyntämisen, huoltamisen, korjaamisen ja minkä tahansa muun seikan yhteydessä. Mikäli Omistaja on kuitenkin maksanut itse mitä tahansa Omaisuuteen liittyviä kuluja, Asiakas on velvollinen korvaamaan ne Omistajalle viipymättä Omaisuuden hallintaan tai käyttämiseen liittyvät esteet tai Omaisuuden hallinnan ja käytön mahdottomuus, mukaan lukien Omaisuuden osittainen tai täydellinen hallinnan ja käytön rajallisuus tai mahdottomuus syystä riippumatta (ml. Omaisuuden siirtyminen pois Asiakkaan hallinnasta, tuhoutuminen, häviäminen, vahingoittuminen, pidättäminen tai takavarikointi, Asiakkaan tai Omaisuuden suhteen aloitetut rikosoikeudelliset tai muut menettelyt tai muu sentyyppinen tapaus) ei vapauta Asiakasta Sopimukseen liittyvien maksuvelvollisuuksien täyttämisestä (ml. Kuukausimaksujen maksamisesta) eikä Asiakkaalla ole oikeutta vaatia Omistajalta siinä tapauksessa, että Omaisuuden käyttö on mahdotonta tai rajoitettua, Omaisuuden korvaamista eikä minkään Sopimuksen mukaan maksettavien maksujen vähentämistä Asiakas vastaa kaikista Omaisuuteen liittyvistä vaatimuksista ja vahingoista, ja Asiakkaalla ei ole mainitulta osin mitään vaatimuksia Omistajaa kohtaan Omistajalla on oikeus vaatia Omaisuuden palauttamista mistä hyvänsä laittomasta hallinnasta, vaatia Omaisuuden käyttöä estävien seikkojen poistamista ja muiden henkilöiden (ml. Asiakkaan) Omaisuudelle aiheuttaman vahingon korvaamista Asiakkaalla ei ole Sopimuksen voimassaoloaikana oikeutta luovuttaa Omaisuutta eikä ottaa siihen liittyviä velvoitteita, ml. pantata tai kuormata sitä millä tahansa muilla kolmansien henkilöiden oikeuksilla. 7. OMAISUUDEN PALAUTUS 7.1. Maksettuaan aloitusmaksun ja vähintään 5 (viisi) Kuukausimaksua asiakkaalla on oikeus palauttaa milloin vain Omaisuus ja siihen liittyvät asiakirjat Omistajalle, mikäli hän ei halua käyttää Omaisuuden lunastusoikeutta Sopimuksen kohdan 5.4. mukaisesti. 4 / 10

5 7.2. Asiakkaan Omistajalle ja/tai Omistajan nimeämälle kolmannelle henkilölle ennenaikaisesti (eli ennen 12 kuukauden sopimusjakson päättymistä) palauttaman Omaisuuden on oltava samassa kokoonpanossa, sisällettävä Omaisuuden kanssa Asiakkaalle luovutushetkenä annetut lisävarusteet tai siihen asennetut lisälaitteet ja Omistajalle kuuluvat parannukset. Asiakkaan palauttaman Omaisuuden on oltava samassa kunnossa, jossa Asiakas sen sai ottaen huomioon Omaisuuden normaali kuluminen sen käyttötarkoituksenmukaisessa käytössä, ja siinä ei saa olla mitään vaurioita eikä puutteita Omaisuuden kunnon, kulumisasteen ja arvon vähenemisen laajuuden määrittelee Omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Mikäli Omaisuuden kunto palautettaessa se ennenaikaisesti ei vastaa Sopimuksessa määriteltyjä ehtoja, Asiakas on velvollinen palauttamaan Omaisuuden omalla kustannuksellaan vaadittavaan kuntoon ja/tai korvaamaan Omistajalle tämän suorittamat kustannukset ja/tai korvaamaan Omistajalle Omaisuuden arvon vähenemisen aiheuttama vahinko kuukauden Sopimusjakson kaikkien Kuukausimaksujen, mukaan lukien viimeiseen laskuun sisältyvän Omaisuuden lunastusmaksun, tultua maksetuiksi Omaisuuden omistusoikeus siirtyy automaattisesti Asiakkaalle ja Asiakkaan ei tarvitse palauttaa Omaisuutta Omistajalle Mikäli Asiakas jättää Omaisuuden palauttamatta mistä hyvänsä syystä, Omistajalla on oikeus vaatia ja Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki Sopimuksen mukaiset Kuukausimaksut ja täyttämään kaikki muut Sopimukseen liittyvät rahalliset velvollisuudet. 8. MAKSUJEN PERINTÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTELYKULUT 8.1. Mikäli Asiakas rikkoo Sopimukseen liittyviä velvollisuuksiaan (eli Asiakas ei ole maksanut Omistajalle maksuja oikeaan aikaan), Omistajalla on oikeus luovuttaa kaikki Asiakkaaseen kohdistuvat rahalliset vaatimukset osakeyhtiölle Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused tai rajavastuuyhtiölle Nord Collect Osaühing tai muulle kolmannelle henkilölle. Sitä varten Omistaja antaa tällä Sopimuksella ELI:lle ja Nord Collect Osaühingille kaikki asiaa koskevat valtuudet ja oikeudet ELI:llä tai Nord Collect Osaühingillä yhdessä Omistajan kanssa tai itsenäisesti on oikeus vaatia Asiakkaalta Kuukausimaksujen lisäksi myös velan perintään liittyviä käsittelykuluja ja Asiakas sitoutuu korvaamaan Omistajalle tai ELI:lle tai Nord Collect Osaühingille Asiakkaan Sopimukseen liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta tai täyttämättä jättämisestä syntyneet kulut. Käsittelykulujen minimimäärät: Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 8 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 22 kalenteripäivää käsittelykulut yhteensä vähintään 10,00 (kymmenen) euroa; Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 22 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 36 kalenteripäivää täydentäviä käsittelykuluja vähintään 25,00 (kaksikymmentäviisi) euroa; Kuukausimaksun ja/tai muiden maksujen määräajan ylittyessä 36 tai enemmän kalenteripäivää mutta vähemmän kuin 66 kalenteripäivää täydentäviä käsittelykuluja vähintään 45,00 (neljäkymmentäviisi) euroa; 5 / 10

6 Täydentävät käsittelykulut jätettäessä kannehakemus oikeuteen yhteensä 65,00 (kuusikymmentäviisi) euroa, lisäksi vielä leimavero ja muut lisättävät oikeudenkulut. Kannehakemus voidaan jättää oikeuteen ilman erillistä varoitusta, mikäli Asiakkaan Sopimukseen liittyviä velvollisuuksia Omistajaa kohtaan ei ole täytetty määräaikaan mennessä Muut käsittelykulut, jotka liittyvät velkaa olevan Asiakkaan osalta Viron tasavallan ja muiden valtioiden erilaisiin henkilötieto- ja muista rekistereistä tehtäviin tiedusteluihin. Velkaa olevan asiakkaan on maksettava tällaiset käsittelykulut todellisten kulujen ja verojen mukaan Mikäli Asiakas kieltäytyy ottamasta vastaan sähköpostia ja kirjeitä, käsittelijällä on oikeus periä velkaa olevalta Asiakkaalta myös kaikki kuriiripalvelun käyttöön liittyvät kulut, mukaan lukien myös kansainvälisten kuriiriyhtiöiden kulut. 9. VIIVÄSTYSKORKO 9.1. Mikäli Asiakas ei maksa Kuukausimaksua ja/tai muuta Sopimukseen liittyvää maksua määräaikaan mennessä, Omistajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta viivästyskorkoa 0,5 % (nolla pilkku viisi prosenttia) määräaikaan mennessä maksamattoman maksun summasta päivässä. Viivästyskorko lasketaan määräaikaan mennessä maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä viivästyskoron määrän ja määräajan ylittäneiden päivien lukumäärän perusteella. 10. SAATAVIEN VANHENTUMINEN Viron tasavallan siviililain yleisen osan 145 :n 2 momentin mukaisesti Osapuolet ovat sopineet pidentävänsä Sopimukseen liittyvien saatavien vanhentumisajan viiteen (5) vuoteen. Sopimukseen perustuvien velvollisuuksien tahalliseen rikkomiseen liittyvien saatavien vanhentumisaika pidennetään kymmeneen (10) vuoteen. 11. TIETOJEN ESITTÄMINEN JA ASIAKKAAN MUUT VELVOLLISUUDET Asiakas sitoutuu: ilmoittamaan heti ja kirjallisesti Omistajalle Asiakasta vastaan aloitetusta rikosoikeudellisesta, täytäntöönpano- tai konkurssimenettelystä (ml. väliaikaisen konkurssipesän hoitajan nimeämisestä); ilmoittamaan heti ja kirjallisesti Omistajalle nimensä, asuinpaikan ja postiosoitteen, sähköpostiosoitteen tai muiden olennaisten tietojen muuttumisesta; ilmoittamaan Omistajalle viipymättä seikoista, jotka voivat tuoda mukanaan asiakkaan maksukyvyn heikkenemisen; siihen, ettei aseta täyttäessään velvollisuuksiaan Omistajaa kohtaan etusijalle muita velkojia, ellei laki määrää toisin; 6 / 10

7 11.5. asettamaan Sopimuksen täyttämisen takaamiseksi Omistajan vaatimuksesta lisätakuita Omistajan tai osakeyhtiön Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused tai rajavastuuyhtiön Nord Collect Osaühing hyväksi Mikäli Asiakas rikkoo kohtaan 11 liittyvää ilmoitusvelvollisuuttaan, Osapuolet katsovat sen merkittäväksi rikkomiseksi, joka antaa Omistajalle oikeuden irtisanoa Sopimus ja vaatia Asiakkaalta viipymättä Sopimukseen liittyvien Kuukausimaksujen maksamista, samoin sen vahingon korvaamista, joka syntyi siihen liittyen, että Asiakas rikkoi Sopimusta. 12. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN, ENNENAIKAINEN LOPETTAMINEN JA SOPIMUKSEN PERUMINEN Sopimus päättyy ennen kaikkea sen asianmukaisen täyttämisen myötä Asiakkaalla on oikeus perua Sopimus syytä ilmoittamatta 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa Omaisuuden luovuttamisesta Asiakkaalle tai siitä, kun Omaisuus katsotaan luovutetuksi Asiakkaalle, esittämällä Omistajalle kirjallisen tai sähköpostitse toimitettavan perumisilmoituksen Sopimuksessa tai Omistajan myöhemmin Asiakkaalle ilmoittamaan Omistajan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Perumisilmoitukseen tulee merkitä Asiakkaan nimi, osoite, henkilötunnus, Sopimuksen numero, ilmoitus Sopimuksen perumisesta, ilmoituksen laatimispäivämäärä ja paikka sekä Asiakkaan allekirjoitus Mikäli Asiakas käyttää Sopimuksen kohtaan liittyvää perumisoikeutta, hänen on palautettava viipymättä Omaisuus yhdessä sen alkuperäispakkauksen ja Omaisuuteen liittyjien asiakirjojen kanssa Omistajalle tai Omistajan nimeämälle henkilölle. Omaisuutta palautettaessa sen kunnon ja kokoonpanon osalta ovat voimassa kaikki tähän Sopimukseen liittyvät vaatimukset ja ehdot. Mikäli Omaisuuden kunto ja/tai kokoonpano ei vastaa Omaisuutta palautettaessa Omistajan arvion mukaan Omaisuuden alkuperäistä kuntoa ja/tai kokoonpanoa, Omistajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta sen aiheuttaman vahingon korvaamista tai kieltäytyä ottamasta vastaan Omaisuutta. Mikäli Asiakas ei palauta Omaisuutta vaatimuksia vastaavassa kunnossa ja kokoonpanossa viimeistään 15 (viidentoista) kalenteripäivän kuluessa palautusilmoituksen esittämisestä, katsotaan, ettei Asiakas ole perunut Sopimusta Omistajalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen määräaikaa ilman edeltävää ilmoitusta, mikäli: (a) Asiakas on esittänyt Sopimuksen solmimishakemuksessa tai muissa Omistajalle esitetyissä asiakirjoissa tietoisesti vääriä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta tuntemiansa omaa toimintaansa tai oikeudellista asemaansa koskevia tietoja, jotka vaikuttavat olennaisella tavalla Sopimukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseen; (b) Asiakas kieltäytyy ilman perusteita ottamasta Omaisuutta haltuunsa tai viivyttää Omaisuuden vastaanottamista perusteetta; (c) Asiakas on jättänyt maksamatta määräaikaan mennessä täysin tai osittain vähintään kolme (3) toisiaan seuraavaa Kuukausimaksua eikä ole korjannut rikkomustaan myöskään Omistajan tai ELI:n tai Nord Collect Osaühingin myöntämän 14 päivän mittaisen täydentävän määräajan kuluessa; (d) Omaisuuden arvo vähenee Asiakkaan toiminnan tai toimettomuuden tuloksena, mukaan lukien siinä tapauksessa että Asiakas jättää poistamatta Omaisuuden puutteet, 7 / 10

8 joiden poistamiseen hän on Sopimuksen mukaan velvollinen; (e) Omaisuus tuhoutuu, muuttuu käyttökelvottomaksi tai siirtyy pysyvästi pois Sopimuspuolien hallinnasta (ml. Omaisuuden varkauden, ryöstön tai kavalluksen seurauksena); (f) Asiakas ei täytä Omistajan ja/tai Omaisuuden valmistajan vahvistamia Omaisuuden teknistä huoltoa, käyttöä ja/tai hyödyntämistä koskevia vaatimuksia; (g) Asiakas ei täytä mitä tahansa muuta Sopimukseen liittyvää velvoitusta eikä ole korjannut rikkomusta myöskään Omistajan tai ELI:n tai Nord Collect Osaühingin myöntämän 14 päivän mittaisen täydentävän määräajan kuluessa; (h) on olemassa muu Sopimuksessa tai laissa säädetty peruste irtisanoa Sopimus Mikäli Sopimus perutaan tai lopetetaan ennen määräaikaa, Omistaja jää Omaisuuden omistajaksi ja Asiakkaan Omistajalle Sopimuksen voimassaoloaikana maksamia Kuukausimaksuja ja/tai muita Sopimuksen perusteella maksettuja summia ei palauteta Asiakkaalle tai korvata muulla tavalla Mikäli Omistaja irtisanoo Sopimuksen tai lopettaa Sopimuksen ennen määräaikaa millä tahansa perusteella, Asiakas on velvollinen luovuttamaan Omaisuuden hallinnan viipymättä Omistajan määräämään määräaikaan mennessä ja Omistajan määrittelemällä tavalla Omistajalle tai Omistajan edustajalle tai Omistajan nimeämälle kolmannelle henkilölle. Omaisuutta palautettaessa sen kunnon ja kokoonpanon osalta ovat voimassa kaikki tähän Sopimukseen liittyvät vaatimukset ja ehdot. Mikäli Asiakas ei palauta Omaisuutta Sopimuksessa määritellyin ehdoin, Omistajalla on oikeus käyttää soveltuvia toimenpiteitä saadakseen Omaisuuden takaisin hallintaansa Mikäli Omistaja irtisanoo Sopimuksen tai lopettaa sen ennen määräaikaa, Omistajalla on Omaisuuden palauttamisvaatimuksen lisäksi oikeus vaatia Asiakkaan maksamattomien Kuukausimaksujen maksamista ja Sopimuksen irtisanomisen tai ennenaikaisen lopettamisen aiheuttamien lisäkulujen ja vahinkojen korvaamista. 13. ILMOITUKSET Sopimuksen yhden Osapuolen Sopimuksen täyttämiseen liittyvät ilmoitukset ja tahdonilmaisut Sopimuksen toiselle Osapuolelle katsotaan toisen Osapuolen vastaanottamiksi, kun: ilmoitus on lähetetty sähköpostitse Sopimuksessa mainittuun toisen Osapuolen sähköpostiosoitteeseen; ilmoitus on lähetetty tavallisena tai kirjattuna kirjeenä Sopimuksessa mainittuun toisen Osapuolen postiosoitteeseen; ilmoitus on luovutettu toisen Osapuolen tai tämän edustajan allekirjoitusta vastaan. 14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 8 / 10

9 Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas on maksanut Omaisuudesta aloitusmaksun Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja kun Omistaja on hyväksynyt (vahvistanut) Sopimuksen, ja se on voimassa siihen saakka, kunnes Sopimukseen liittyvät ehdot on täytetty tai Osapuolet lopettavat Sopimuksen kirjallisesti. 15. LUOTTAMUKSELLISUUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Osapuolet sitoutuvat takaamaan Sopimuksen luottamuksellisuuden ja ottamaan tarvittaessa käyttöön kaikki toimenpiteet, jotta Sopimukseen liittyvät tiedot eivät päätyisi kolmansille henkilöille. Osapuolet eivät pidä kolmansina henkilöinä tämän kohdan merkityksessä: Sopimuksen täyttämisen takaavia henkilöitä; maksuhäiriörekisterin pitäjää Aktsiaselts Krediidiinfo, y-tunnus ; Osapuolten valtuuttamia edustajia; yhtiötä Creditstar Group AS, y-tunnus ja sen tytäryhtiöitä; saatavien käsittelijää Aktsiaselts Era Liisingu Inkassoteenused, y-tunnus ; saatavien käsittelijää Nord Collect Osaühing, y-tunnus ; tilintarkastajia heidän ammatillisessa toiminnassaan; kuluttajansuojavirastoa; osakeyhtiötä Eesti Post, y-tunnus ; Omaisuutta kuljettavaa kuriiriyhtiötä; muita henkilöitä, jotka pyytävät tietoja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi Osapuolilla on oikeus antaa kohdassa 15.1 mainituille henkilöille tietoja Asiakkaasta, Sopimuksen solmimisesta, Sopimuksen ehdoista ja Sopimuksen täyttämisestä. Osapuolilla on oikeus antaa kohdassa 15.1 mainitsemattomille henkilöille tietoja Sopimuksen ehdoista ja Osapuolten velvollisuuksien täyttämisestä ainoastaan siinä tapauksessa, että toinen Osapuoli ei ole täyttänyt Sopimukseen tai takuusopimuksiin liittyviä velvollisuuksiaan tai jos näiden henkilöiden oikeus pyytää tietoja perustuu lakiin Asiakas antaa solmiessaan Sopimuksen Omistajalle täydellisen, määräajattoman ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, välittää osakeyhtiölle Aktsiaselts Krediidiinfo Asiakkaan nimi, henkilötunnus, tiedot Asiakkaan asuinpaikasta, Sopimuksen solmimisesta, Sopimuksen ehdoista ja Sopimuksen täyttämisestä. Asiakas antaa maksuhäiriörekisterin pitäjälle täydellisen ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa käsitellä edellä mainittuja henkilötietojaan, mukaan lukien niiden julkaiseminen maksuhäiriörekisterissä. Omistaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja päämääränä Sopimuksen täyttäminen ja Omistajan palvelun laadun takaaminen Asiakas antaa solmiessaan Sopimuksen Omistajalle täydellisen, määräajattoman ja ehtoja sisältämättömän suostumuksensa nauhoittaa Omistajan ja Asiakkaan välisiä puhelinkeskusteluja päämääränä Sopimuksen täyttäminen ja Omistajan palvelun laadun 9 / 10

10 takaaminen. 16. SOVELLETTAVA OIKEUS JA TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA Osapuolet lähtevät Sopimusta solmiessaan ja täyttäessään Viron tasavallan säädöksistä ottaen huomioon Euroopan unionin oikeuden ja muiden valtioiden kansallisiin oikeuksiin liittyvät pakolliset säännökset Kaikki Sopimukseen liittyvät riidat Osapuolten välillä ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan Asiakkaan asuinpaikan mukaisessa tuomioistuimessa tai mikäli vaatimus kohdistuu Omistajaan, Harjun käräjäoikeudessa (Harju Maakohus). Asiakkaalla on mahdollisuus kääntyä Sopimukseen liittyvien riitojen ratkaisemiseksi myös Viron tasavallan kuluttajansuojavirastossa toimivan kuluttajavalituslautakunnan puoleen, mikäli Euroopan unionin oikeuteen ja muiden valtioiden kansallisiin oikeuksiin liittyvät pakolliset säännökset eivät määrittele toisin. 10 / 10

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T

Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITUSSOPIMUSTEN Y L E I S E T S O P I M U S E H D O T 1. OSAPUOLTEN OIKEUDELLINEN ASEMA: Yhdistyneitä kansakuntia ja urakoitsijaa kutsutaan jäljempänä myös osapuoliksi, ja:

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy eq Verkkopalvelun yleiset ehdot, voimassa 21.6.2010 alkaen

eq Varainhoito Oy eq Verkkopalvelun yleiset ehdot, voimassa 21.6.2010 alkaen 1 eq Varainhoito Oy eq Verkkopalvelun yleiset ehdot, voimassa 21.6.2010 alkaen 1. Ehtojen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan eq Varainhoito Oy:n ja muiden samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT

ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N SIJOITUSPALVELUN ASIAKASSOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT ELITE VARAINHOITO OY:N OMAISUUDENHOIDON YLEISET EHDOT TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Voimassa

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ

SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ SOPIMUSEHDOT ASIAKKAAN JA CANAL DIGITAL FINLAND OY:N VÄLILLÄ IPTV-ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista laitteista 1 Johdanto 2 IPTV-palveluiden vastaanotto 3 Katselukortti

Lisätiedot