ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma 2014 2016 versio 1.0"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0 Hallitus Hallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tuottavuusohjelma Johdanto Tuottavuus osana strategiaa TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT HANKEORGANISAATIO TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ RISKIT HANKKEEN HYÖDYT TIEDOTUS JA VIESTINTÄ SEURANTA JA ARVIOINTI

3 1 TUOTTAVUUSOHJELMA 1.1 Johdanto Taustaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin organisointi aloitettiin prosessimaiseksi vuoden 2010 alusta. Käytännössä prosessimaista toimintamallia ollaan vasta luomassa. Prosessitoimintamallin tavoitteena on laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden ohjaaminen sekä näiden jatkuva parantaminen. Tuottavuus, etenkin palvelutuottavuus on monimuotoinen käsite. Perusajatuksena on käyttää tehokkaasti panoksia (henkilökunta, tilat, laitteet, aika, materiaalit jne.) prosessissa, jonka tuotos on tuote tai palvelu (lonkkaleikkaus, e- resepti jne.). Terveydenhuolto on palveluala, joten sen tuottavuusprosessit ovat hyvin samantyyppisiä kuin muillakin palvelualoilla, mutta terveydenhuollossa haasteena on tuottavuusprosessien kehittäminen perinteistä teollisuuden tuottavuusmääritelmää paremmin terveydenhuollon palvelualalle sopivaksi. Kuva 1. Julkisen organisaation suorituskyvyn osa-alueet (Rautiainen 2004, s. 34). Käytännössä sairaalan tuottavuus on oikeille henkilöille oikeaan aikaan tehokkaasti tehtyjä parhaaseen tietoon perustuvia toimenpiteitä. 2

4 1.2 Tuottavuus osana strategiaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valmistellut uuden strategian vuosille Mainitulle suunnittelukaudelle on ennakoitavissa toimintaympäristön muutoksia ja tarpeita tehdä asioita toisin mm. sote-uudistus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus edellytti, että sairaanhoitopirin tuottavuusohjelman runko tuodaan lokakuun 2013 hallitukseen, jossa se oli käsittelyssä. Sairaanhoitopiirin hallituksen pidettävään kokoukseen tuottavuusohjelman runkoon on lisätty myös konkreettisia tavoitteita. Vuodeosastojen ja päivystyksen selvitykset on käynnistetty. Samoin perusterveydenhuollon yksikkö on ryhtynyt selvittämään hoitopolkuja sairaalaan ja sairaalasta pois. Todellinen tuottavuushyöty voidaan saavuttaa vain koko hoitoprosessia sujuvoittamalla. Hyvä strategiaohjaus merkitsee, että organisaatio kykenee varautumaan toimintaympäristönsä muutokseen ja selkiyttämään tavoitteet sen mukaisesti sekä muuttamaan kriittiset valinnat keinoiksi ja lisäksi saamaan koko koneistonsa toteuttamaan tehtyjä valintoja. (Tuomola 2004). 3

5 Kuva 2. Tuottavuusohjelman suhde strategiaan. Tuottavuusohjelmassa tulee ottaa huomioon strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat: Asiakasnäkökulma: Erinomainen palvelukokemus sujuva hoito asiakastyytyväisyys vaikuttava palvelutoiminta palvelukeskeinen logiikka (yhdessä tuotettavat) palveluiden teollistaminen (standardipalvelut). Asiakastilanteet on hoidettava ammattimaisesti ja palvelun laatu on standardisoitava huomioiden eri palvelulogiikat. Ryhmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia tulee käyttää entistä laajemmin ja useammin. 4

6 Prosessinäkökulma: Sujuvat ja toimivat hoitoketjut selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut näyttöön perustuva hoito toiminnanohjaus ja tietojärjestelmät palvelutuotannossa hoitoketjujen hallinta päätöksenteko sovitun toimintamallin mukaan sairaanhoitopiirin sisälläkin alihankkija tyyppisiä palveluketjuja (mm. radiologia, laboratorio, patologia, apteekki jne.) hoitoketjujen hallinta on rajapintojen hallintaa (tukipalvelut, sairaanhoidolliset palvelut, kuntien palvelut jne.). Talousnäkökulma: tuottavuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus ohjaavat toimintaa sekä investointeja kilpailukyky (tuloksellisuus) talouden ennakointi ja hallinta investointien hallinta kokonaistuottavuus (operatiivinen tuottavuus ja asiakastuottavuus). Tuottavuusohjelma sisältää myös tuottavuuden kehittymisen mallit ja mittaroinnin mallit, niiden avulla voidaan saada vaikuttavimmat tulokset tuottavuuden kehittämisessä tukemalla johtamista ja päätöksentekoa sekä auttamalla henkilöstöä ymmärtämään yhteiset tavoitteet. Näitä mittareita ovat sairaala- tai väestötasolla esimerkiksi hoidetun potilaan keskimääräinen kustannus ja kuntien erikoissairaanhoidon euroa/asukas kustannus. ESSHP on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen benchmarking/tuottavuusvertailussa. Tämä tuottavuusvertailu vuodelta 2012 julkistetaan Tuottavuusmittarit eivät osoita hoidon laatua eivätkä vaikuttavuutta, joten niiden lisäksi on tärkeätä seurata myös kyseisten asioiden mittareita, joita ovat mm. asiakastyytyväisyys, odotusajat hoitoon, potilasvahinkojen määrä ja 15 D-elämänlaatumittari. 5

7 Tärkeää on myös tilasuunnittelun ja tilahallinnon uudistaminen siten, että ne tukevat paremmin tulevaisuuden hoitomuotoja ja muunneltavia tiloja. Tämä tarkoittaa jo aiemmin valmisteltujen hankkeiden (Esper ja Keskelle elämää) ripeää päivittämistä ja eteenpäin viemistä. Kalliiden laitteiden investoinneissa käyttöaste tulee arvioida entistä perustellummin. Myös nykyisten laitteiden (esim. magneettikuvauslaitteet) ja toimenpideyksiköiden käyttöastetta tullaan tarkastelemaan. Näissä rajoittavana tekijänä on asiantuntijaresurssin saatavuus. Erilainen kuljetustuotanto muodostaa osan sairaalan toiminnasta, jolloin tehokas logistiikka on edellytys tuottavalle toiminnalle. Tämä koskee sekä asiakas-, materiaali-, väline- että hoitotarvikevirtoja. Henkilöstönäkökulma: Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka työolosuhteet ja työnantajakuva työhyvinvointi osaamisen varmistaminen. Selkeä johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne tukevat johtamista ja esimiestyötä. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää myös työelämän laadun kehittämistä. Työhyvinvoinnin edistäminen etenee sairaanhoitopiirin henkilöstöstrategian työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Keskeistä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ovat henkilöstön toimintakyvystä huolehtiminen, ammatillisen osaamisen varmistaminen, työyhteisön toiminnan kehittäminen, työn kehittäminen ja työympäristön parantaminen. Tuottavuusohjelman henkilöstöä koskeviin asioihin on moniammatillinen työryhmä laatinut suunnitelmaa, jossa eritellään lyhyellä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä tehtäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa otetaan esille esimerkiksi työaikajärjestelyt, pitkä- ja lyhytaikaisten sijaisten käytön ohjeistus, toiminnan ja siihen tarvittavan henkilöstön suunnitelmallisuuden 6

8 tarkentaminen, vakanssien käytön ja täytön harkinta ja henkilöstön osaamisen laajentaminen. Johtaminen kunnossa joka tasolla osallistava johtaminen Osallistava johtaminen ja yhteiset tavoitteet tukevat motivaatiota ja työhyvinvointia. On tutkittua tietoa siitä, että johdon kouluttaminen, esimerkiksi hallitsemaan paremmin strategisen johtamisen välineistöä ja käsitteistöä edistää organisaation tuloksellisuutta. Toisaalta on tutkittua tietoa myös siitä, että johdon omalle henkilöstölleen järjestämä henkilöstökoulutus (esim. tiimikoulutus tai organisaation kehittämisen menetelmien hallinta) lisää tuloksellisuutta, kun samalla huolehditaan siitä, että koulutus tukee johtamistilanteita ja omaa kiinteän yhteyden organisaation strategiseen kehittämiseen (Lumijärvi 2008). Tuottavuusohjelman toimenpiteiden mittaaminen eri mittarein on olennaista, mutta tärkeää on huomata, että mittaristo ja sen tuottama informaatio ei korvaa organisaation johtamista, vaan se on yksi työkalu johdon päätöksenteon tueksi. Johtajan on pystyttävä analysoimaan mittarien tuottamaa tietoa ja tekemään analyysin perusteella päätöksiä. Erikoissairaanhoidon johtamisessa on viime vuosina saatu erinomaista näyttöä tuottavuushyödyistä soveltamalla esimerkiksi LEAN-toimintatapaa toimintojen uudistamisessa (mm. TAYS, Eksote, HUS). Tuottavuutta voidaan parantaa poistamalla hukkaa, sähläystä, turhia päällekkäisyyksiä ja parantamalla laatua. Nykyinen hallintorakenne pysynee voimassa lähivuodet. Suunnittelukauden lopulla on odotettavissa kuntarakennemuutoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulossa olevan hallintolainsäädännön perusteella nykyisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymärakenteen mahdollinen väistyminen uuden hallintomallin tieltä. Tämä aiheuttaa epävarmuustekijän, jonka vaikutus toiminnan 7

9 tasolla on toissijainen. Suunnittelun tulee lähteä toiminnan järjestämisen tarpeista. 2 TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Kuntatalouden vaikea tilanne aiheuttaa merkittäviä toiminnan uudelleen arviointipaineita. Nämä ongelmat eivät ole ratkaistavissa yksittäisillä säästötoimenpiteillä vaan toimintaa on arvioitava laajempana kokonaisuutena yhdessä omistajien ja yhteistyökumppaneiden tavoitteiden kanssa. Omistajien omat tuottavuusohjelmat (esimerkiksi Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma) on sovitettava tähän ohjelmaan, samoin on arvioitava lähisairaanhoitopiirien vastaavia tuottavuusohjelmia. Tuottavuusohjelman päälinjat ovat: Palveluvalikoiman arviointi järjestämissuunnitelman ja - sopimuksen sekä lainsäädännön perusteella (shp:n alue, Erva alue) Palvelutuotanto: keskeisten prosessien määrittely (hoitoketjujen ymmärtäminen) ja kehittäminen toimintamallit, työtavat, innovaatiot, asiakkaan/potilaan omatoimisuuden lisäys, päällekkäisyyksien poistaminen Tuottavuuden johtaminen (esim. laatujohtamisen soveltaminen), strategisen omistajaohjauksen kehittäminen Henkilöstövoimavarojen johtaminen (esim. osaamisen johtaminen) Teknologian mahdollisuudet (esim. innovaatiot ja sähköiset palvelut) Toimitilat Logistiikka (kokonaislogistinen näkemys: valikoima, jakelu ja varastointi). Tuottavuusohjelma ei ole vain sairaanhoitopiirin kehitystyötä, vaan siihen on kytkettävä alueen terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä kuvatut ja toteutettavat hoitoketjut. Myös perusterveydenhuolto on saatava mukaan kehitys- 8

10 työhön, koska ratkaisevaa on koko hoitoketjun tuottavuus ja vaikuttavuus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta tuottavuusohjelma on myös valintoja, koska pieni sairaanhoitopiiri ei pienen väestöpohjan vuoksi voi tuottaa kaikkea tuottavasti. Tällöin Erva-alueen tuottavuus- ja hinnoittelumekanismit ovat avainasemassa ja niihin tulee voida vaikuttaa. Suunnittelun eteneminen ja aikataulu Tuottavuusohjelma etenee tuottavuustyöryhmän ohjaamana työryhmissä siten, että joulukuussa valmistuu suunnitelma vuoden 2014 tuottavuusohjelman toimenpiteistä. Rinnakkaishankkeet Sairaanhoitopiirien nykyiset ja tulevat hankkeet rajattava niin että käytännön hyödyt on aikaisempaa paremmin saavutettavissa. Seuraavien nykyisen hankkeiden sisältöä on arvioitava nimenomaan tuottavuusnäkökulmasta: Hyvis.fi kehittämien ja käyttöönotto (sähköinen asiointi) Esper (rakentaminen) Esso (prosessit, yhteispäivystys) Tietotekniikka (Savonlinna yhteistyö, SADe) Potilasturvallisuustyö. 3 HANKEORGANISAATIO Tuottavuusohjelman organisointi ja toteutus: Tuottavuusohjelmaa varten ei luoda erillistä projektiorganisaatiota, vaan se nivotaan osaksi nykyistä johtamismallia Tuottavuusohjelmaa ohjaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, joka toimii ohjausryhmänä. Vastuu on sairaanhoitopiirin johtajalla. 9

11 Sairaanhoitopiirin organisaation mukaisesti tilaajaorganisaatio (sairaanhoitopiirin johtaja, kehitysjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri ja ylihoitaja) toimii tuottavuustyöryhmänä vastaten valmistelusta ja koordinoinnista. Tuottavuusohjelman toimeenpano on linjaorganisaation mukaisesti toimialajohtajien, prosessikoordinaattorien ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävänä osana johtamis- ja kehittämistoimintaa. 4 TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ Tuottavuustavoitteet ja aikataulu kullekin hoitoketjulle määritellään erikseen tavoitetaulukolla (sisältää riskien arvioinnin). Etelä-Savon sairaanhoitopiirin keskeiset toimintaprosessit ovat päivystys, polikliininen, leikkaus- ja vuodeosastotoiminta. Toiminta on vahvasti siirtynyt vuodeosastotoiminnasta polikliiniseen toimintaan. Valmistuvan strategian mukaisesti Mikkelin keskussairaala on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 24/7 päivystyssairaala. Seuraavassa on eritelty tähän mennessä suunnitellut työryhmät, joiden tehtävänä on tarkastella kunkin kokonaisuuden toimintaprosessit. Tavoitteena työryhmillä muuttaa toimintaansa siten että tuottavuustavoitteet saavutetaan. Taloudellinen tavoite on ennen työryhmien työn käynnistymistä asetettu 1,065 miljoonan alijäämän kattamiseksi Tuottavuusohjelman mukaisesti kunakin talousarviovuonna 0,5 % tuottavuustavoite tarkoittaa n euron pysyvää kustannusten poistamista. Esitys toimintotyöryhmistä: Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi 10

12 tavoite ensihoidon ja päivystyksen parempi integraatio (päivystyksen läpimenoaikojen lyhentämien, päihdepotilaiden ja psykiatristen päivystyspotilaiden prosessin sujuvoittaminen) taloudellinen tavoite 2014 ensihoidon palvelutason muuttaminen kustannussäästö euroa. Mielenterveys Keskelle elämää hankesuunnitelman päivittäminen, edelleen avohoitopainotteisuuden lisääminen ja sairaansijojen vähentäminen, tilatarvearvion uudelleen läpikäyminen. tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä neljästä kolmeen taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen Osastofarmasia (lääkehoidon rationointi, hävikin ja lääkehoidon haittatapahtuminen vähentäminen) Tutkitaan erillisen päivystysosaston (Jyväskylän Nova-malli) ja päiväsairaalan tarve ja mahdollisuudet vuodeosastohoitoa korvaavina toimintamalleina. tavoite 2014 yhden vuodeosaston sulkeminen ja osastofarmasian käynnistäminen taloudellinen tavoite 2014 yhden osaston sulkeminen 31.5 mennessä euroa ja osastofarmasia euroa. Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Leikkaustoiminta Hoitologistikko 11

13 taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Talous- ja tukipalvelut Logistiikka Toimitilat Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) Työryhmäntyön luonnos on jo olemassa lyhyen aikavälin toimenpiteet pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet. Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä tuottavuuden parannus liitetään kannustinjärjestelmiin taloudellinen tavoite euroa vuonna 2014 Sähköisten välineiden tehokas hyödyntäminen. Projektityössä kehitettyjen välineiden laajamittainen ja tehokas käyttöönotto taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Potilasturvallisuus Hyväksytyn potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpano, haittatapahtumien ja potilasvahinkojen määrän vähentäminen, uusintaleikkausten määrän vähentäminen, postoperatiivisten infektioiden vähentäminen. Potilasturvallisuusryhmä valitsee mittarit ja tavoitteet. taloudellinen tavoite 2014 potilasvakuutuksen kulujen vähentäminen. 12

14 ESSHP tuottavuusohjelma alustava aikataulutus (työryhmät ja tehtävät täydentyvät) Vuosi Kuukausi Työryhmä /tehtävä Vaikutus euroa Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi Keskelle elämää hankkeen eteneminen Tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä työryh.esitys neljästä kolmeen Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen/yksi osasto pois Osastofarmasia Erillinen päivystysosasto, tarve ja mahdollisuus Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta Leikkaustoiminta Hoitologistikko työryh.esitys perust. työryh.esitys Talous- tukipalvelut Logistiikka työryh.esitys Toimitilat /moisio, vuokratilat työryh.esitys Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta työryh.esitys Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) työryh.esitys Työryhmäntyön luonnos jo olemassa perust. Lyhyen aikavälin toimenpiteet Pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä Potilasturvallisuus Muut lisätyöryhmät: yhteensä vaikutus euroa Asetettu tavoite Työryhmien työn perusteella Muut käynnissäolevat hankkeet Tietotekniikka hyöty 2015 eteenpäin 5 RISKIT Tuottavuusohjelman laajuus ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa monentyyppisiä riskejä: tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta hyödyt toteutuvat vasta pitkällä aikavälillä kuntien sitoutumattomuus henkilöstön sitoutumattomuus avainosaajien rekrytoinnin vaikeus hoitotakuu, laatu, turvallisuus prosessien monimutkaisuus/laajuus. 13

15 6 HANKKEEN HYÖDYT Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet on kuvattu kohdassa 1. Tuottavuusohjelman hyödyt tulevat strategisten tavoitteiden saavuttamisen avulla. Hyötyjä voidaan tarkastella sekä asiakkaan, talouden, prosessien että henkilöstön näkökulmista. Hoitoketjujen, toimintojen ja potilasvirtojen ohjauksella päästään parempaan laatuun, sujuvuuteen, vaikuttavuuteen ja kuluhallintaan. Malli tukee jatkuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Samalla luodaan edellytyksiä tuleville investointihankkeille, joiden hyöty ja tuottavuus tulee osoittaa tuottavuuden näkökulmista. 7 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Tavoitteena on mahdollisimman läpinäkyvä tiedotus tuottavuusohjelmasta, johon sitoutuminen kaikkien osapuolten taholta on ensisijaisen tärkeää. Avoin viestintä yhteisistä asioista rakentaa luottamusta. Keskeiset viestinnän välineet ovat sairaanhoitopiirin sähköiset viestintäkanavat sekä henkilökuntalehti Laastari. Asiasta tulee järjestää myös erillisiä lehdistötilaisuuksia. 8 SEURANTA JA ARVIOINTI Tuottavuuden mittauksessa tulee käyttää pääosin jo nykyisiä mittareita, mutta johtamisjärjestelmän sitoutumista ja reagointia mittareihin tulee merkittävästi parantaa. DRG-pistelaskenta mahdollistaa esimerkiksi kokonais- ja henkilöstötuottavuuden arvioinnin toimenpiteiden vaikeusasteen mukaisesti. Kokonaistuottavuus = DRG-pisteen kustannus määritys: kokonaiskustannukset / DRG-pistemäärä Henkilötyön tuottavuus määritys: DRG-pisteet / henkilötyövuodet 14

16 Tuottavuusohjelmaan, sen valmisteluun ja vaikuttavuuden arviointiin liittyy ainakin yksi pitkäkestoisen johtamiskoulutuksen kehittämistyö, jolla pyritään tuomaan lisänäkemystä tuottavuuteen ja osoittamaan tuottavuusohjelmalla saatuja konkreettisia hyötyjä. 15

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 0 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 Yhtymäkokous 3.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Taloudelliset reunaehdot vuoden 2015 suunnittelussa...

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Tuotantolautakunta LIITTEET 18.3.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 19 Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 18.3.2015 Liitteet Sivu 1/109 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri HANKESUUNNITELMA 25.2.2015 ESIPUHE Viisauskirjallisuudesta löytyy kuningas Salomon sanalasku: Harkinnalla hankkeet varmistetaan, tarkoin suunnitelmin sotaan mennään. (San.

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma 1 (27) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisältö Johdanto... 3 1. Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjelma... 5 2. Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden järjestelmä... 6 2.1. Johtaminen ja johtamisjärjestelmä...

Lisätiedot

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017...

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 22.1.2015 2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 4 Keskeisimmät toiminnan muutokset...

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020

Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Hykyn punainen lanka vuoteen 2020 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (19) FSHKY Strategia 2015-2020 Sisältö Taustaa... 2 Strategiaprosessin vaiheet... 3 Strategiatyön analyysiosa ja tietojen yhteensovittaminen...

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot