ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma 2014 2016 versio 1.0"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma versio 1.0 Hallitus Hallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tuottavuusohjelma Johdanto Tuottavuus osana strategiaa TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT HANKEORGANISAATIO TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ RISKIT HANKKEEN HYÖDYT TIEDOTUS JA VIESTINTÄ SEURANTA JA ARVIOINTI

3 1 TUOTTAVUUSOHJELMA 1.1 Johdanto Taustaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin organisointi aloitettiin prosessimaiseksi vuoden 2010 alusta. Käytännössä prosessimaista toimintamallia ollaan vasta luomassa. Prosessitoimintamallin tavoitteena on laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden ohjaaminen sekä näiden jatkuva parantaminen. Tuottavuus, etenkin palvelutuottavuus on monimuotoinen käsite. Perusajatuksena on käyttää tehokkaasti panoksia (henkilökunta, tilat, laitteet, aika, materiaalit jne.) prosessissa, jonka tuotos on tuote tai palvelu (lonkkaleikkaus, e- resepti jne.). Terveydenhuolto on palveluala, joten sen tuottavuusprosessit ovat hyvin samantyyppisiä kuin muillakin palvelualoilla, mutta terveydenhuollossa haasteena on tuottavuusprosessien kehittäminen perinteistä teollisuuden tuottavuusmääritelmää paremmin terveydenhuollon palvelualalle sopivaksi. Kuva 1. Julkisen organisaation suorituskyvyn osa-alueet (Rautiainen 2004, s. 34). Käytännössä sairaalan tuottavuus on oikeille henkilöille oikeaan aikaan tehokkaasti tehtyjä parhaaseen tietoon perustuvia toimenpiteitä. 2

4 1.2 Tuottavuus osana strategiaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valmistellut uuden strategian vuosille Mainitulle suunnittelukaudelle on ennakoitavissa toimintaympäristön muutoksia ja tarpeita tehdä asioita toisin mm. sote-uudistus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus edellytti, että sairaanhoitopirin tuottavuusohjelman runko tuodaan lokakuun 2013 hallitukseen, jossa se oli käsittelyssä. Sairaanhoitopiirin hallituksen pidettävään kokoukseen tuottavuusohjelman runkoon on lisätty myös konkreettisia tavoitteita. Vuodeosastojen ja päivystyksen selvitykset on käynnistetty. Samoin perusterveydenhuollon yksikkö on ryhtynyt selvittämään hoitopolkuja sairaalaan ja sairaalasta pois. Todellinen tuottavuushyöty voidaan saavuttaa vain koko hoitoprosessia sujuvoittamalla. Hyvä strategiaohjaus merkitsee, että organisaatio kykenee varautumaan toimintaympäristönsä muutokseen ja selkiyttämään tavoitteet sen mukaisesti sekä muuttamaan kriittiset valinnat keinoiksi ja lisäksi saamaan koko koneistonsa toteuttamaan tehtyjä valintoja. (Tuomola 2004). 3

5 Kuva 2. Tuottavuusohjelman suhde strategiaan. Tuottavuusohjelmassa tulee ottaa huomioon strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet, jotka ovat seuraavat: Asiakasnäkökulma: Erinomainen palvelukokemus sujuva hoito asiakastyytyväisyys vaikuttava palvelutoiminta palvelukeskeinen logiikka (yhdessä tuotettavat) palveluiden teollistaminen (standardipalvelut). Asiakastilanteet on hoidettava ammattimaisesti ja palvelun laatu on standardisoitava huomioiden eri palvelulogiikat. Ryhmäpalveluja sekä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia tulee käyttää entistä laajemmin ja useammin. 4

6 Prosessinäkökulma: Sujuvat ja toimivat hoitoketjut selkeä työnjako hoitoketjussa ja sujuvat tukipalvelut näyttöön perustuva hoito toiminnanohjaus ja tietojärjestelmät palvelutuotannossa hoitoketjujen hallinta päätöksenteko sovitun toimintamallin mukaan sairaanhoitopiirin sisälläkin alihankkija tyyppisiä palveluketjuja (mm. radiologia, laboratorio, patologia, apteekki jne.) hoitoketjujen hallinta on rajapintojen hallintaa (tukipalvelut, sairaanhoidolliset palvelut, kuntien palvelut jne.). Talousnäkökulma: tuottavuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus ohjaavat toimintaa sekä investointeja kilpailukyky (tuloksellisuus) talouden ennakointi ja hallinta investointien hallinta kokonaistuottavuus (operatiivinen tuottavuus ja asiakastuottavuus). Tuottavuusohjelma sisältää myös tuottavuuden kehittymisen mallit ja mittaroinnin mallit, niiden avulla voidaan saada vaikuttavimmat tulokset tuottavuuden kehittämisessä tukemalla johtamista ja päätöksentekoa sekä auttamalla henkilöstöä ymmärtämään yhteiset tavoitteet. Näitä mittareita ovat sairaala- tai väestötasolla esimerkiksi hoidetun potilaan keskimääräinen kustannus ja kuntien erikoissairaanhoidon euroa/asukas kustannus. ESSHP on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen benchmarking/tuottavuusvertailussa. Tämä tuottavuusvertailu vuodelta 2012 julkistetaan Tuottavuusmittarit eivät osoita hoidon laatua eivätkä vaikuttavuutta, joten niiden lisäksi on tärkeätä seurata myös kyseisten asioiden mittareita, joita ovat mm. asiakastyytyväisyys, odotusajat hoitoon, potilasvahinkojen määrä ja 15 D-elämänlaatumittari. 5

7 Tärkeää on myös tilasuunnittelun ja tilahallinnon uudistaminen siten, että ne tukevat paremmin tulevaisuuden hoitomuotoja ja muunneltavia tiloja. Tämä tarkoittaa jo aiemmin valmisteltujen hankkeiden (Esper ja Keskelle elämää) ripeää päivittämistä ja eteenpäin viemistä. Kalliiden laitteiden investoinneissa käyttöaste tulee arvioida entistä perustellummin. Myös nykyisten laitteiden (esim. magneettikuvauslaitteet) ja toimenpideyksiköiden käyttöastetta tullaan tarkastelemaan. Näissä rajoittavana tekijänä on asiantuntijaresurssin saatavuus. Erilainen kuljetustuotanto muodostaa osan sairaalan toiminnasta, jolloin tehokas logistiikka on edellytys tuottavalle toiminnalle. Tämä koskee sekä asiakas-, materiaali-, väline- että hoitotarvikevirtoja. Henkilöstönäkökulma: Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka työolosuhteet ja työnantajakuva työhyvinvointi osaamisen varmistaminen. Selkeä johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne tukevat johtamista ja esimiestyötä. Tuottavuuden kehittäminen edellyttää myös työelämän laadun kehittämistä. Työhyvinvoinnin edistäminen etenee sairaanhoitopiirin henkilöstöstrategian työhyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Keskeistä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ovat henkilöstön toimintakyvystä huolehtiminen, ammatillisen osaamisen varmistaminen, työyhteisön toiminnan kehittäminen, työn kehittäminen ja työympäristön parantaminen. Tuottavuusohjelman henkilöstöä koskeviin asioihin on moniammatillinen työryhmä laatinut suunnitelmaa, jossa eritellään lyhyellä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä tehtäviä toimenpiteitä. Suunnitelmassa otetaan esille esimerkiksi työaikajärjestelyt, pitkä- ja lyhytaikaisten sijaisten käytön ohjeistus, toiminnan ja siihen tarvittavan henkilöstön suunnitelmallisuuden 6

8 tarkentaminen, vakanssien käytön ja täytön harkinta ja henkilöstön osaamisen laajentaminen. Johtaminen kunnossa joka tasolla osallistava johtaminen Osallistava johtaminen ja yhteiset tavoitteet tukevat motivaatiota ja työhyvinvointia. On tutkittua tietoa siitä, että johdon kouluttaminen, esimerkiksi hallitsemaan paremmin strategisen johtamisen välineistöä ja käsitteistöä edistää organisaation tuloksellisuutta. Toisaalta on tutkittua tietoa myös siitä, että johdon omalle henkilöstölleen järjestämä henkilöstökoulutus (esim. tiimikoulutus tai organisaation kehittämisen menetelmien hallinta) lisää tuloksellisuutta, kun samalla huolehditaan siitä, että koulutus tukee johtamistilanteita ja omaa kiinteän yhteyden organisaation strategiseen kehittämiseen (Lumijärvi 2008). Tuottavuusohjelman toimenpiteiden mittaaminen eri mittarein on olennaista, mutta tärkeää on huomata, että mittaristo ja sen tuottama informaatio ei korvaa organisaation johtamista, vaan se on yksi työkalu johdon päätöksenteon tueksi. Johtajan on pystyttävä analysoimaan mittarien tuottamaa tietoa ja tekemään analyysin perusteella päätöksiä. Erikoissairaanhoidon johtamisessa on viime vuosina saatu erinomaista näyttöä tuottavuushyödyistä soveltamalla esimerkiksi LEAN-toimintatapaa toimintojen uudistamisessa (mm. TAYS, Eksote, HUS). Tuottavuutta voidaan parantaa poistamalla hukkaa, sähläystä, turhia päällekkäisyyksiä ja parantamalla laatua. Nykyinen hallintorakenne pysynee voimassa lähivuodet. Suunnittelukauden lopulla on odotettavissa kuntarakennemuutoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulossa olevan hallintolainsäädännön perusteella nykyisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymärakenteen mahdollinen väistyminen uuden hallintomallin tieltä. Tämä aiheuttaa epävarmuustekijän, jonka vaikutus toiminnan 7

9 tasolla on toissijainen. Suunnittelun tulee lähteä toiminnan järjestämisen tarpeista. 2 TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT Kuntatalouden vaikea tilanne aiheuttaa merkittäviä toiminnan uudelleen arviointipaineita. Nämä ongelmat eivät ole ratkaistavissa yksittäisillä säästötoimenpiteillä vaan toimintaa on arvioitava laajempana kokonaisuutena yhdessä omistajien ja yhteistyökumppaneiden tavoitteiden kanssa. Omistajien omat tuottavuusohjelmat (esimerkiksi Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma) on sovitettava tähän ohjelmaan, samoin on arvioitava lähisairaanhoitopiirien vastaavia tuottavuusohjelmia. Tuottavuusohjelman päälinjat ovat: Palveluvalikoiman arviointi järjestämissuunnitelman ja - sopimuksen sekä lainsäädännön perusteella (shp:n alue, Erva alue) Palvelutuotanto: keskeisten prosessien määrittely (hoitoketjujen ymmärtäminen) ja kehittäminen toimintamallit, työtavat, innovaatiot, asiakkaan/potilaan omatoimisuuden lisäys, päällekkäisyyksien poistaminen Tuottavuuden johtaminen (esim. laatujohtamisen soveltaminen), strategisen omistajaohjauksen kehittäminen Henkilöstövoimavarojen johtaminen (esim. osaamisen johtaminen) Teknologian mahdollisuudet (esim. innovaatiot ja sähköiset palvelut) Toimitilat Logistiikka (kokonaislogistinen näkemys: valikoima, jakelu ja varastointi). Tuottavuusohjelma ei ole vain sairaanhoitopiirin kehitystyötä, vaan siihen on kytkettävä alueen terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä kuvatut ja toteutettavat hoitoketjut. Myös perusterveydenhuolto on saatava mukaan kehitys- 8

10 työhön, koska ratkaisevaa on koko hoitoketjun tuottavuus ja vaikuttavuus. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin osalta tuottavuusohjelma on myös valintoja, koska pieni sairaanhoitopiiri ei pienen väestöpohjan vuoksi voi tuottaa kaikkea tuottavasti. Tällöin Erva-alueen tuottavuus- ja hinnoittelumekanismit ovat avainasemassa ja niihin tulee voida vaikuttaa. Suunnittelun eteneminen ja aikataulu Tuottavuusohjelma etenee tuottavuustyöryhmän ohjaamana työryhmissä siten, että joulukuussa valmistuu suunnitelma vuoden 2014 tuottavuusohjelman toimenpiteistä. Rinnakkaishankkeet Sairaanhoitopiirien nykyiset ja tulevat hankkeet rajattava niin että käytännön hyödyt on aikaisempaa paremmin saavutettavissa. Seuraavien nykyisen hankkeiden sisältöä on arvioitava nimenomaan tuottavuusnäkökulmasta: Hyvis.fi kehittämien ja käyttöönotto (sähköinen asiointi) Esper (rakentaminen) Esso (prosessit, yhteispäivystys) Tietotekniikka (Savonlinna yhteistyö, SADe) Potilasturvallisuustyö. 3 HANKEORGANISAATIO Tuottavuusohjelman organisointi ja toteutus: Tuottavuusohjelmaa varten ei luoda erillistä projektiorganisaatiota, vaan se nivotaan osaksi nykyistä johtamismallia Tuottavuusohjelmaa ohjaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, joka toimii ohjausryhmänä. Vastuu on sairaanhoitopiirin johtajalla. 9

11 Sairaanhoitopiirin organisaation mukaisesti tilaajaorganisaatio (sairaanhoitopiirin johtaja, kehitysjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri ja ylihoitaja) toimii tuottavuustyöryhmänä vastaten valmistelusta ja koordinoinnista. Tuottavuusohjelman toimeenpano on linjaorganisaation mukaisesti toimialajohtajien, prosessikoordinaattorien ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävänä osana johtamis- ja kehittämistoimintaa. 4 TUOTTAVUUSOHJELMAN SISÄLTÖ Tuottavuustavoitteet ja aikataulu kullekin hoitoketjulle määritellään erikseen tavoitetaulukolla (sisältää riskien arvioinnin). Etelä-Savon sairaanhoitopiirin keskeiset toimintaprosessit ovat päivystys, polikliininen, leikkaus- ja vuodeosastotoiminta. Toiminta on vahvasti siirtynyt vuodeosastotoiminnasta polikliiniseen toimintaan. Valmistuvan strategian mukaisesti Mikkelin keskussairaala on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 24/7 päivystyssairaala. Seuraavassa on eritelty tähän mennessä suunnitellut työryhmät, joiden tehtävänä on tarkastella kunkin kokonaisuuden toimintaprosessit. Tavoitteena työryhmillä muuttaa toimintaansa siten että tuottavuustavoitteet saavutetaan. Taloudellinen tavoite on ennen työryhmien työn käynnistymistä asetettu 1,065 miljoonan alijäämän kattamiseksi Tuottavuusohjelman mukaisesti kunakin talousarviovuonna 0,5 % tuottavuustavoite tarkoittaa n euron pysyvää kustannusten poistamista. Esitys toimintotyöryhmistä: Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi 10

12 tavoite ensihoidon ja päivystyksen parempi integraatio (päivystyksen läpimenoaikojen lyhentämien, päihdepotilaiden ja psykiatristen päivystyspotilaiden prosessin sujuvoittaminen) taloudellinen tavoite 2014 ensihoidon palvelutason muuttaminen kustannussäästö euroa. Mielenterveys Keskelle elämää hankesuunnitelman päivittäminen, edelleen avohoitopainotteisuuden lisääminen ja sairaansijojen vähentäminen, tilatarvearvion uudelleen läpikäyminen. tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä neljästä kolmeen taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen Osastofarmasia (lääkehoidon rationointi, hävikin ja lääkehoidon haittatapahtuminen vähentäminen) Tutkitaan erillisen päivystysosaston (Jyväskylän Nova-malli) ja päiväsairaalan tarve ja mahdollisuudet vuodeosastohoitoa korvaavina toimintamalleina. tavoite 2014 yhden vuodeosaston sulkeminen ja osastofarmasian käynnistäminen taloudellinen tavoite 2014 yhden osaston sulkeminen 31.5 mennessä euroa ja osastofarmasia euroa. Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Leikkaustoiminta Hoitologistikko 11

13 taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Talous- ja tukipalvelut Logistiikka Toimitilat Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) Työryhmäntyön luonnos on jo olemassa lyhyen aikavälin toimenpiteet pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet. Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä tuottavuuden parannus liitetään kannustinjärjestelmiin taloudellinen tavoite euroa vuonna 2014 Sähköisten välineiden tehokas hyödyntäminen. Projektityössä kehitettyjen välineiden laajamittainen ja tehokas käyttöönotto taloudellinen tavoite 2014 työryhmän esityksen perusteella. Potilasturvallisuus Hyväksytyn potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpano, haittatapahtumien ja potilasvahinkojen määrän vähentäminen, uusintaleikkausten määrän vähentäminen, postoperatiivisten infektioiden vähentäminen. Potilasturvallisuusryhmä valitsee mittarit ja tavoitteet. taloudellinen tavoite 2014 potilasvakuutuksen kulujen vähentäminen. 12

14 ESSHP tuottavuusohjelma alustava aikataulutus (työryhmät ja tehtävät täydentyvät) Vuosi Kuukausi Työryhmä /tehtävä Vaikutus euroa Ensihoito ja päivystys Ensihoidon palvelutaso Päivystys omaksi toiminnaksi Keskelle elämää hankkeen eteneminen Tavoite 2014 aikuispsykiatrian vuodeosastojen määrä työryh.esitys neljästä kolmeen Vuodeosastotoimintamallin muuttaminen Sairaansijojen vähentäminen/yksi osasto pois Osastofarmasia Erillinen päivystysosasto, tarve ja mahdollisuus Ajanvaraus poliklinikka Lähetteiden hallinta Leikkaustoiminta Hoitologistikko työryh.esitys perust. työryh.esitys Talous- tukipalvelut Logistiikka työryh.esitys Toimitilat /moisio, vuokratilat työryh.esitys Tukipalveluyhteistyö ravinto, siivous ja hankinta työryh.esitys Henkilöstötyön tuottavuus (työryhmän työ on jo käynnistynyt) työryh.esitys Työryhmäntyön luonnos jo olemassa perust. Lyhyen aikavälin toimenpiteet Pitkällä aikavälillä tehtävät toimenpiteet Toimenpiteet ovat sidoksissa em. työryhmien toimenpiteisiin, mutta osa säästötoimenpiteistä on mahdollista tehdä erillisenä em. työryhmien työstä Potilasturvallisuus Muut lisätyöryhmät: yhteensä vaikutus euroa Asetettu tavoite Työryhmien työn perusteella Muut käynnissäolevat hankkeet Tietotekniikka hyöty 2015 eteenpäin 5 RISKIT Tuottavuusohjelman laajuus ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö aiheuttaa monentyyppisiä riskejä: tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta hyödyt toteutuvat vasta pitkällä aikavälillä kuntien sitoutumattomuus henkilöstön sitoutumattomuus avainosaajien rekrytoinnin vaikeus hoitotakuu, laatu, turvallisuus prosessien monimutkaisuus/laajuus. 13

15 6 HANKKEEN HYÖDYT Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategisia linjauksia toteuttavat strategiset tavoitteet on kuvattu kohdassa 1. Tuottavuusohjelman hyödyt tulevat strategisten tavoitteiden saavuttamisen avulla. Hyötyjä voidaan tarkastella sekä asiakkaan, talouden, prosessien että henkilöstön näkökulmista. Hoitoketjujen, toimintojen ja potilasvirtojen ohjauksella päästään parempaan laatuun, sujuvuuteen, vaikuttavuuteen ja kuluhallintaan. Malli tukee jatkuvaa toiminnan ja prosessien kehittämistä. Samalla luodaan edellytyksiä tuleville investointihankkeille, joiden hyöty ja tuottavuus tulee osoittaa tuottavuuden näkökulmista. 7 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Tavoitteena on mahdollisimman läpinäkyvä tiedotus tuottavuusohjelmasta, johon sitoutuminen kaikkien osapuolten taholta on ensisijaisen tärkeää. Avoin viestintä yhteisistä asioista rakentaa luottamusta. Keskeiset viestinnän välineet ovat sairaanhoitopiirin sähköiset viestintäkanavat sekä henkilökuntalehti Laastari. Asiasta tulee järjestää myös erillisiä lehdistötilaisuuksia. 8 SEURANTA JA ARVIOINTI Tuottavuuden mittauksessa tulee käyttää pääosin jo nykyisiä mittareita, mutta johtamisjärjestelmän sitoutumista ja reagointia mittareihin tulee merkittävästi parantaa. DRG-pistelaskenta mahdollistaa esimerkiksi kokonais- ja henkilöstötuottavuuden arvioinnin toimenpiteiden vaikeusasteen mukaisesti. Kokonaistuottavuus = DRG-pisteen kustannus määritys: kokonaiskustannukset / DRG-pistemäärä Henkilötyön tuottavuus määritys: DRG-pisteet / henkilötyövuodet 14

16 Tuottavuusohjelmaan, sen valmisteluun ja vaikuttavuuden arviointiin liittyy ainakin yksi pitkäkestoisen johtamiskoulutuksen kehittämistyö, jolla pyritään tuomaan lisänäkemystä tuottavuuteen ja osoittamaan tuottavuusohjelmalla saatuja konkreettisia hyötyjä. 15

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen ohjaus ja strategian toteuttaminen tasapainotetun tuloskortin avulla SISÄLLYSLUETTELO 1 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman sisältö

Tuottavuusohjelman sisältö Tuottavuusohjelman sisältö 1. JOHDANTO 1.1. Toimeksianto 1.2. Keskeiset käsitteet 1.3. Tuottavuusohjelma osana strategiaa 1.4. Työryhmä 2. POTILAS- JA ASIAKASPROSESSIEN SUJUVUUS 2.1. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2014-2016

Tuottavuusohjelma 2014-2016 POHJOIS-KAR~IALAN SAIRAANHOITO- ~IA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tuottavuusohjelma 2014-2016 Yhtymähallitus 25.11.2013 172 Yhtymävaltuusto 9.12.2013 38 Tuottavuusohj LLA""""''' sisältö 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi

Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Asiakkuuden kehittämisseminaari Case Terveydenhuolto Tietoa asiakkaalle palveluntuottajan valinnan tueksi Päivi Koivuranta-Vaara LKT, hallintoylilääkäri Valinnanvapaus 1) Perusterveydenhuolto Oikeus valita

Lisätiedot

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori

Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon. Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtionhallintoon Tieto talouden ja innovaatioiden moottorina 18.11.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Kansantalouden tuottavuuden kasvu - talouskasvun keskeinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Johanna Andersson / 19.5.2014 / Jyväskylä / SOTETITE Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 17. tutkimuspäivät Hankkeen

Lisätiedot

RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA

RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA RAPORTTI HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUS OHJELMAN TOIMINNOISTA 1. Johdanto Hyvinvointi vaikuttavuus tuottavuus ohjelman valmistelu alkoi syksyllä 2011, kun talousarvion valmistelun yhteydessä oli todettu,

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS

Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Sitä saa mitä mittaa mittarit ja tuottavuuden parantaminen Hyksissä Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja, professori HUS Kuntamarkkinat 12.9.2012 Tavoitteena terveyshyöty Tehokkuus* = vaikuttavuus/panos Panokset

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10

Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa. Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Sosiaali ja terveydenhuolto Uusikunnassa Sosiaali ja terveystoimikunta 19.02.10 Mistä on kysymys Mitä uusia mahdollisuuksia Uusikunta avaa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä palvelujen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva

Palvelujen järjestämissopimus. OYS erva Palvelujen järjestämissopimus OYS erva järjestämissopimus Valtuustot käsittelevät marras-joulukuussa 2013 Voimassa vuoden 2016 loppuun saakka Päivitetään tarvittaessa, vastuu johtajaylilääkäreillä Luottamushenkilöitä

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki 1 Ei yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että mä sulle tässä uudeksi Kiilaksi tai hyvinvointipalveluvisioksi muuttuisin

Lisätiedot

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki

SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta. Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki SOTE palveluiden järjestäjä seuraa voimavarojen käyttöä ja vaikuttavuutta Markku Tervahauta, LT palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki Esityksen sisältö Terveyden määritelmä Avainasiakkuudet Kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009

Käytännön laatua matkailuyrityksiin. Petkeljärvi 1.10.2009 Käytännön laatua matkailuyrityksiin Petkeljärvi 1.10.2009 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla. Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Terveyspiirien prosessien kehittäminen strategian avulla Pentti Itkonen, toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tilanne Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan terveyspiiri selvitys 2005 ( Stakes)

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-

Terveydenhuollon ATK- Terveydenhuollon ATK- Päivät Ft. Pentti Itkonen Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin johtaja Kansalaisen odotukset muuttuvat Kansalaisten ja kuntalaisten identiteetti ja odotukset tietoyhteiskunnassa tulevat

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

Johtamisen tietotarpeet

Johtamisen tietotarpeet Johtamisen tietotarpeet johtava ylilääkäri Sairaanhoitopiirien tilastotyöryhmä Kuntatalo 15.12.2009 Johtamisen tietoperustan kehittäminen Asia: Kehittämisen kohde: kirjaaminen tietosisältö raportointi

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kohti maakunnallisia integroituja palvelukokonaisuuksia muutosagentin toimintamallia Eksotesta Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky, Eksote järjestää maakunnan

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015

MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015 MYR LAPIN SOTE-SAVOTTA SOTE-PALVELUTUOTANNON INNOVAATIOT JA UUDISTAMINEN VERKOSTOMALLINEN SOTE-OSAAMISKESKUS ROVANIEMI 26.01.2015 LAPIN SOTE-MALLI TALVELLA 2013-2014: - PALVELUIDEN TULEVAISUUDEN TARPEEN

Lisätiedot

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee?

Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Mitä henkilöstöä tulevaisuuden terveydenhuolto tarvitsee? Eeva Aarnio Henkilöstöjohtaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri X Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2013 Terveydenhuollon työvoimapoistuma ja työlliset

Lisätiedot

MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE

MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE Hyvinvointiforum 4.11.2009 Matti Eskola Finn-Medi Tutkimus Oy Finn-Medi Research Ltd. Ratkaisu? Asumis- ja hoivapalveluratkaisuiden tarve Hoitoketjujen

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Timo Toivonen Hallintoylihoitaja Marina Kinnunen VSHP ennen hanketta Mitä tehtiin ja mitä näyttöä Elämää hankkeen jälkeen HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013

Melan strategia 2014-2017. Hallitus 4.6.2013 Melan strategia 2014-2017 Hallitus 4.6.2013 2 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta?

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Martti Talja, professori n johtaja Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Pilot-kohteena: Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot