3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot."

Transkriptio

1 Perustehtävä, visio ja arvot Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot. Perustehtävä Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Visio Huippukouluttaja 2020 Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto. Arvo Luottamus 3.5 Strateginen kehittäminen Kuntayhtymän strategiseksi työkaluksi vakiinnutettiin sähköinen tuloskortti vuoden 2014 aikana. Sähköisen tuloskortin näkökulmat noudattelevat tasapainotetun tuloskortin näkökulmia. Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskortit julkaistiin intrassa, josta henkilöstö pystyi seuraamaan kuntayhtymän ja tulosalueiden tavoitteiden kehittymistä ja toteutumista tuloskortin näkökulmissa. Kuntayhtymän tuloskortin tavoitteiden kehittymistä seurattiin säännöllisesti kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän kokouksissa. Tuloskortin kehittämistyö jatkuu edelleen. Kehitysohjelmat jalostettiin strategisiksi toimenpiteiksi laajassa yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa kevään 2014 aikana. Yhtymähallitus hyväksyi strategiset toimenpiteet vuosille Strategiset toimenpiteet on laadittu tasapainotetun tuloskortin näkökulmiin. Menettelyllä vahvistetaan tasapainotettuun tuloskorttiin liittyvän ajattelun vahvistumista kuntayhtymässä. Samassa kokouksessa yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet alkaen. Kuntayhtymä osallistui OKM:n järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun vuonna Kuntayhtymän toimintaa arvioi noin 200 henkilöä. Arviointiin osallistui henkilöitä kuntayhtymän yhtymävaltuustosta ja hallituksesta, kuntayhtymän henkilöstöstä, opiskelijoista ja työelämänedustajista. Laatupalkintokilpailuun osallistui 15 koulutuksen järjestäjää ja kilpailutoimikunnan antaman arviointipalautteen mukaan kuntayhtymä sijoittui kilpailussa seitsemän parhaan joukkoon. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laatustrategian tukihankkeisiin liittyen kuntayhtymä osallistui laatujärjestelmien kriteerien ja arviointimenettelyn pilotointiin ja kuntayhtymässä toteutettiin laatujärjestelmän itsearviointi 7.2. ja Arviointiin osallistui kuntayhtymän henkilöstön lisäksi yhtymähallituksen jäseniä ja työelämän edustajia.

2 22 Kuntayhtymän sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla on varmistettu - päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuus ja riittävyys, - toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien, määräysten noudattaminen mm. virheiden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi, - resurssien taloudellinen ja tarkoituksen mukainen käyttö, - tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus sekä - toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta on seurattu talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain ja tuloskortin tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. Hallitus antaa tässä toimintakertomuksessa luvussa 5 arvion myöhemmin selonteon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten tilivelvollisten laatimiin selontekoihin. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2014 aikana. Sisäisellä valvonnalla on varmistettu, että vuoden 2014 aikana toiminta- ja taloussuunnitelma on ollut ohjauksen välineenä organisaation kaikilla tasoilla. Työelämäyhteydet on pyritty pitämään laadukkaina alueen elinkeinoelämän kanssa säännöllisillä tapaamisilla.

3 38 5 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Savon koulutuskuntayhtymän selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2014 perustuu tulos- ja toimialueiden antamiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoihin ja raportteihin. Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Muut tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omilla vastuualueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallintosääntö uudistettiin ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin vuoden 2014 kuntayhtymän organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yhtymävaltuusto vahvisti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessa ja hallintosäännön 31. Tilivelvolliset viranhaltijat yhtymävaltuusto on määritellyt kokouksessaan Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntayhtymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on määritelty yhtymävaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä sekä hallituksen hyväksymän johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen linjausten mukaisesti. Kuntayhtymän toimialueille on tehty vuoden aikana kahdeksan (8) seitsemän (7) johdon katselmusta, joiden yhteydessä on arvioitu myös toimialueen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Kuntayhtymän tulos- ja toimialueiden johto on raporteissaan arvioinut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä antanut arvionsa oman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisesta. Toimialueilla on valvottu toiminnan lainmukaisuutta, tavoitteiden toteutumista, omaisuuden ja sopimusten valvontaa ja valvonnassa ei ole havaittu suuria raportoitavia puutteita. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Vuonna 2014 henkilökunnan rekrytointeja tehtiin Kuntarekryssä yhteensä 57. Yhteistoimintaneuvottelun tuloksena noin 160 työntekijään kohdistui toimenpiteitä ja näistä oikaisuvaatimuksia tehtiin 17 päätökseen. Myöhemmin kaksi (2) oikaisuvaatimusta peruutettiin. Vuoden 2015 alussa oli vireillä 15 oikaisuvaatimusta, jotka yhtymähallitus käsitteli ja päätti hylätä kaikki kokouksessaan tammikuussa Kuntayhtymän tietoon on tullut mennessä, että kolmesta (3) koulutuspäällikkönimityksestä on valitettu edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Irtisanomista koskeva jatkovalitus on ollut Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), joka päätti ratkaista asian kuntayhtymän eduksi tammikuussa 2015.

4 39 Henkilöstön osalta purettiin kaksi (2) palvelussuhdetta (opettaja ja tukipalveluhenkilö) johtuen ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Todettujen epäselvyyksien ja virheiden poistamiseksi on toimialueilla lisätty valvontaa sekä korostettu johtavien viranhaltijoiden vastuita ja toimivaltuuksia. Kuopion hallinto-oikeuteen tehtiin yksi (1) oikaisuvaatimus opiskelijavalintaan kohdistuvasta päätöksestä, jonka tekijä perui myöhemmin. Hankintailmoituksia julkaistiin Hilma-sivustolla kolme (3) yli EU-kynnysarvon ylittävää kilpailutusta ja 10 kansallista kilpailutusta. Yhtymähallitukselle tehtiin kaksi (2) oikaisuvaatimusta liittyen hankintoihin, joista toisesta on valitettu markkinaoikeuteen ja edelleen KHO:hon ja toinen peruttiin myöhemmin. Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät riskit on tunnistettu. Kuntayhtymään on valmisteilla hankintastrategia, jonka yhteydessä myös hankintaohjeet uusitaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut kaksi (2) työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta opiskelijalle tapahtuneen työtapaturman johdosta ja yhden (1) kertomuksen henkilöstölle tapahtuneesta työtapaturmasta. Näissä ei ollut huomautettavaa. AVI:iin on jätetty neljä (4) hallintovalitusta koskien opiskelijavalintaa ja yksi kantelu opintojen viivästymisestä, joista kolme (3) on ratkaistu kuntayhtymän eduksi. Yksi (1) opiskelijavalintaan liittyvä oikaisuvaatimus ja opintojen viivästymiseen liittyvän kantelun käsittely ovat vielä kesken. Valitus SORA-toimielimen päätökseen Opiskelijan erottaminen määräajaksi peruttiin. Kuntayhtymän selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että kuntayhtymän johtava viranhaltija ja kaksi työsopimussuhteista henkilöä ovat omistajina ja työntekijöinä yhtiössä, joka harjoittaa kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Tällaista kilpailevaa toimintaa on mm. yhtiön tarjoamat tietovarastointi (DW), analysointi- ja raportointipalvelut tuloskorttityökalulla, kyselypalvelut ja koulutus- ja konsultointipalvelut. Yhtiössä toimivat henkilöt ovat toimineet kuntayhtymässä esimiesalaissuhteessa ja johtava viranhaltija on ollut vastuussa kahden työsopimussuhteisen henkilön toiminnasta. Henkilöillä ei ole ollut asianmukaisia sivutoimilupia/-ilmoituksia. Kuntayhtymän saamien tietojen mukaan henkilöt ovat käyttäneet työaikaansa, työnantajansa verkostoja, työvälineitä ja virka- ja työtehtävien hoidossa saamiaan tietoja ja kuntayhtymän tekijänoikeuksia hyväkseen yksityisessä elinkeinotoiminnassaan. Kuntayhtymän saamien tietojen mukaan yhtiö on markkinoinut ulkopuolisille tahoille palveluita ja tuotteita, jotka on kehitetty kuntayhtymässä. Kuntayhtymän käsityksen mukaan henkilöt ovat saaneet henkilökohtaista taloudellista hyötyä kuntayhtymän kustannuksella. Yhtymähallitus on kokouksessa päättänyt purkaa johtavan viranhaltijan virkasuhteen Viranhaltija on toimittanut asiamiehen välityksellä yhtymähallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle Työsopimussuhteisten henkilöiden osalta työsopimukset on purettu Kuntayhtymän henkilöstön kaikki sivutoimiluvat ja -ilmoitukset päivitetään asianmukaisiksi vuoden 2015 aikana.

5 40 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talouden ja talousarvion seuranta on tulos- ja toimialueilla systemaattista ja säännöllistä (kuukausi- ja osavuosiraportointi). Kuukausiraportit käsiteltiin tulosalueiden johtoryhmissä ja osavuosiraportointi yhtymähallitukselle laadittiin neljä (4) kertaa ja toiminnalliset tavoitteet kaksi (2) kertaa vuodessa. Käteisvarojen valvontaa suoritetaan kassatarkastuksin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa ilmeni huomautettavaa. Kiinteistöyksikön investointiohjelma ei toteutunut johtuen toimitilaratkaisujen linjapäätösten viivästymisestä. Investoinnit jäivät noin 1,7 milj. euroa alle talousarvion. Sopimustoiminta Toimialueiden raporttien perusteella sopimusten hallinta on ajantasaista ja niihin liittyvät riskit tiedostettiin. Riskejä on vastuiden määrittelyssä, sopimusehtojen noudattamisessa ja seurannassa. Sopimuksia puuttui kirjaamosta ja allekirjoituksissa oli puutteita. Sopimusriskit voivat aiheuttaa toteutuessaan merkittäviä taloudellisia tappioita kuntayhtymälle. Sopimusten hallintaa kuntayhtymässä uudistetaan ja kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Vuonna 2014 käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelma palvelee käyttäjää sopimustoiminnan seurannassa ja valvonnassa heikosti. Vuonna 2014 kuntayhtymässä käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelman sopimusosa on palvellut käyttäjiä sopimusten seurannassa ja valvonnassa heikosti. Sopimusten hallinnan uudistaminen on aloitettu ja sitä kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Riskienhallinnan vastuut ja päämäärät on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallintapolitiikassa määritellään periaatteet riskien tunnistamiselle, arvioinnille ja hallintamenettelyille sekä raportoinnille ja seurannalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöryhmä pyrki säännöllisen ja järjestelmällisen riskienhallinnan toimintamallin luomiseen koko kuntayhtymässä.

6 41 Toimintamallia on suunniteltu vuosien 2013 ja 2014 aikana ja se konkretisoituu vuoden 2015 loppuun mennessä laadittavassa riskienhallinnan ja sisäisenvalvonnan yleisohjeessa. Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön merkittävien päätösten yhteydessä suoritettava vaikutusten arviointi. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja tavoitteisiin liittyvät uudet mahdollisuudet tunnistettiin ja arvioitiin osana toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden asettamisprosessia (liite 8) sekä säännöllisesti tilikauden aikana. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on selkeästi parantunut käyttöönotetun ajantasaisen tuloskortin myötä. Riskien tunnistamisen ja arvioinnin apuvälineitä on kehitetty, mutta niistä ei ole saatu parasta mahdollista hyötyä yhteisen toimintamallin puuttuessa. Riskeihin vastaaminen Merkittävimpien riskien hallitsemiseksi, jokaisella organisaatiotasolla seurattiin säännöllisesti ennalta sovittuja tuloskortin mittareita, tavoitteiden toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit arvioitiin, vastuutettiin sekä aikataulutettiin toimenpiteet ja niiden seuranta. Riskeihin vastaamisen menettelyt kuvataan ja ohjeistetaan tarkemmin vuoden 2015 aikana laadittavan riskienhallinnan yleisohjeen yhteydessä. Tulos- ja toimialueilla riskeihin ja erilaisiin häiriötilanteisiin varauduttiin laatimalla tarvittavat suunnitelmat etukäteen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan osalta ei ollut huomautettavaa. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntayhtymässä toiminnanohjaus on kokonaisvaltainen toiminta, joka palvelee strategista suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloskorttiin. Tuloskortin mittarit ovat määritelty talous- asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmista. Vuoden 2014 riskit on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä tuloskortin näkökulmasta. Yleisellä tasolla tavoitteet on saavutettu ja toiminta on ollut tavoitteiden mukaista vuoden 2014 aikana. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä ei ole toteutunut. Mahdollisuuksia on toimintavuoden aikana pystytty hyödyntämään mm. myymällä kuntayhtymän kiinteistöjä sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa solmittujen kumppanuussopimusten kautta. Kuntayhtymän kehittymiseen, kasvamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa merkittävästi onnistuminen perustehtävässä. Toiminnan kehittymiseen vaikuttavina

7 42 riskeinä ovat koulutustarpeen mukaiset järjestämisluvat, rahoituksen riittävyys, koulutuksen vetovoimaisuus, opiskelijoiden tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen tavoiteajassa sekä työllistyminen ja jatko-opinnot. Kuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä. Nämä vaikuttavat sekä opiskelijoiden että henkilöstön terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Sisäilmaongelmien hallintaa kehitetään kuntayhtymässä jatkuvasti. Kuntayhtymässä nähdään myös henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset merkittävänä toiminnallisena riskinä. Myös henkilöstön osaaminen, rekrytointi ja kuntayhtymän houkuttelevuus työnantajana sisältävät sekä mahdollisuuksia että uhkia. Henkilöstön tapaturmien määrä ja niihin liittyvät poissaolot ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen liittyviin riskeihin tapaturmien vähentämiseksi. OKM:n suunnittelemat leikkaukset rahoitukseen vaikuttavat kuntayhtymän tulevaan toimintaan ja talouteen sekä henkilöstön asemaan. Tuloksellisen toiminnan edellytys on onnistuminen perustehtävän toteuttamisessa. Kuntayhtymän eri tulos- ja toimialueilta saatujen selontekojen perusteella merkittävimmät uhat nähdään valtion talouden epävarmuudessa. Raporteista poimittuja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät julkisen toimintaympäristön, rahoitusperusteiden, opiskelijoiden aloituspaikkojen säilymiseen sekä taloudellisen tilanteen muutokseen. Valtioneuvoston tekemät leikkaustoimenpiteet ammatilliseen ja lukiokoulutukseen vaikuttavat kuntayhtymään vuosien aikana arviolta yli 10 miljoonaa euroa. Lisäksi oppimisympäristöjen investointitarpeiden selkeä lisääntyminen vaikuttaa kuntayhtymän perustehtävän hoitamiseen. Tulevat investointitarpeet on arvioitu yli 70 miljoonaksi euroksi. Omaisuuden hallinnassa, hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole tapahtunut merkittäviä menetyksiä eikä arvonalennuksia. Kuntayhtymä ei ole joutunut vuonna 2014 korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuntayhtymän vakuutukset on tarkastettu ja ne ovat asianmukaiset. Lisäksi tehdyissä arvioinneissa ja katselmuksissa on noussut esille mm. seuraavat epävarmuustekijät: osaamisen varmistaminen toimintaympäristön muuttuessa, henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuus, ikääntyminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen sekä varahenkilöjärjestelmän puuttuminen Kuntayhtymän toiminnassa on huomioitu edellä esitetyt asiat vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä. Sisäinen tarkastus Kuntayhtymässä on sisäinen tarkastaja, joka toimii kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Tehtäviin 2014 kuului avustaa ylintä johtoa tarkastamalla ja arvioimalla tulos-, toimi- ja vastuualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kuntayhtymän johtajalta saamien toimeksiantojen perusteella. Lisäksi tehtäviin sisältyy tarkastuslautakunnan avustaminen. Sisäisen tarkastajan työ painottui sisäisen

8 43 valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseen, ohjeistuksen valmisteluun ja konsultointiin. Päättyneellä tilikaudella sisäisen valvonnan yhteydessä tuli ilmi yksi kavallus sekä yksi pienempi rahan katoaminen. Sisäisen tarkastuksen kassantarkastusten yhteydessä kävi ilmi, että kassaeroja on jonkin verran, yhdessä kassakaapissa oli rahaa kirjekuoressa sekä yksi alitilittäjä, mitä ei ole määritelty kuntayhtymän alitilittäjäksi. Näihin puututtiin heti ja painotettiin käteisen rahan käsittelyn huolellisuutta. Valvontaa on tehostettava ja kassantarkastukset on tehtävä esimiehen toimesta ohjeiden mukaisesti ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistarpeet Suunnittelukaudella sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota ohjeistuksen toimeenpanoon sekä riskienhallinnan toimenpideohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tulosalueilla, niin että kokonaisvaltainen riskienhallinta on vakiintunut. Sisäisen valvonnan dokumentointia tehdyn sisäisen valvonnan osalta on kehitettävä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on kirjattu mahdolliset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit talouden, asiakkuuden, prosessien ja henkilöstön näkökulmista.

9 48(49) Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen, kuntayhtymässä kertymä tilinpäätöksessä 2014 oli 7,072 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kuntayhtymässä toiminnan ja investointien rahavirran kertymä tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden ajalta on positiivinen, 18,7 milj. euroa. Investointien tulorahoitus, % (728,7 %) Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta (=rahoituslaskelman investointimenot, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden (käyttöomaisuuden) myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 242,5 %. Vuonna 2014 kuntayhtymässä oli nettoinvestoinnit saatu katettua kassavaroilla, vuosikate oli 8,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit olivat 1,1 milj. euroa. Saadaan kaavasta: 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoito Lainanhoitokate (5,6) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Savon koulutuskuntayhtymässä tunnusluku vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan on 5,6. Edellisenä vuonna tunnusluvun arvo oli 4,5. Tulevaisuudessa tulorahoituksen tasoon (vuosikate) on edelleen kiinnitettävä huomiota, että pystymme selviämään lainamäärän aiheuttamien korkokulujen ja lainan lyhennysten maksuista. Saadaan kaavasta: (Vuosikate + Korkokulut) + (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Saadaan kaavasta: (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

10 52(54) 6.11 Kiinteistöyksikkö Kiinteistöyksikön tulos tilinpäätöksessä oli milj. euroa negatiivinen, tulos oli 0,942 milj. euroa alle budjetin. Tilikauden tulos oli ennakoitu 0,703 milj. euroa positiiviseksi. Toteutuneita toimintatuottoja oli 12,1 milj. euroa. Sisäisiä vuokria oli peritty 11,7 milj. euroa, summa oli arvioidun mukainen. Toimintakulut ylittivät budjetin 0,4 milj. eurolla. Henkilöstökulut, 1,4 milj. euroa, ja olivat lähes arvioidun mukaiset. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa kulut jäivät 0,4 milj. euroa alle budjetin, toteuma oli 2,3 milj. euroa. Vastaavasti vuokrakulut ja muut toimintakulut ylittivät budjetin 0,5 milj. eurolla. Suurimpia eroja aiheuttivat kiinteistöverot, jotka olivat euroa arvioitua suuremmat sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, jotka olivat euroa arvioitua suuremmat. Vuokrakulujen toteuma oli 1,9 milj. euroa ja muiden toimintakulujen toteuma oli 1,0 milj. euroa. Myös palvelujen ostot ylittivät budjetin 0,4 milj. euroa, suurimpia menoeriä olivat toimitilaratkaisuun liittyvät asiantuntijapalvelut ja rakentamispalvelut. Muut toimintakulut ylittyivät arvioidusta 0,4 milj. euroa. Muut kulut sisälsivät 0,2 milj. euroa Suonenjoen kiinteistön kaupasta aiheutuvien mahdollisten palautusten takaisinmaksuun opetus- ja kulttuuriministeriölle. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettokulu oli arvion mukainen. Nettokulujen toteuma oli 0,4 milj. euroa. Kiinteistöyksiköltä on peritty opetustoimen pääomasijoitukselle sisäistä korkoa, korko on sama, jonka kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille. Jäsenkunnille perussopimuksen mukaan maksettava korko on 1 % peruspääomasta eli vuodelta 2014 se oli ,00 euroa. Peruspääoman määrä oli ,07 euroa. Maksetun koron määrä vastaa vuoden lopussa 0,485 %:n korkoa ,32 euron pääomasijoitukselle. Korkosumma on käsitelty kuntayhtymässä sisäisinä erinä muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Oman pääoman rahasto oli päättyneessä tilinpäätöksessä ,14 euroa. Tilinpäätöksessä poistot ylittyivät 0,7 milj. euroa. Toteutuneiden poistojen määrä oli 3,2 milj. euroa. Poistot ylittyivät, koska poistoihin kohdistuu Muuruveden toimipisteessä puretun verstashallin ja Kuopiossa Presidentinkatu 3:n käytöstä poistettujen asuntolarakennusten tasearvojen kirjaamiset lisäpoistoina tuloslaskelmaan, yhteensä euroa. Kiinteistöyksikön sitovuustasona käyttötalouden osalta oli toimintakate euroa. Toimintakatteen toteuma oli euroa. Kiinteistöyksikkö jäi sitovuustavoitteestaan euroa. Ennakoimattomia kuluja ovat aiheuttaneet mm. sisäilmaongelmien vuoksi tehdyt toimitilaratkaisujen selvitykset

11 74(75) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Valtuustossa ( ) hyväksyttyä voimassa olevaa poistosuunnitelmaa on muutettu siten, että Savon koulutuskuntayhtymässä noudatetaan lähtien yhtenäisiä poistoaikoja noudattavaa poistosuunnitelmaa. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto , voimassa saakka Yhtymävaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman perusteet lukien Yhtymähallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman lukien Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty hankintamenoon. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Yleissopimus voimassa toistaiseksi. Koronvaihtosopimukset voimassa ja asti. LIITETIETO 2 LIITETIETO 3 LIITETIETO 4 LIITETIETO 5 LIITETIETO 6 LIITETIETO 7 TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS -ei muutosta edelliseen tilikauteen OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN -ei tapahtumia EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS - ei muutosta edelliseen tilikauteen AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ KÄSITTELY -ei tapahtumia YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT -ei tapahtumia VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT -ei tapahtumia

12 80(81) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58 LIITETIETO 18 LIITETIETO 19 LIITETIETO 20 KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET -ei tapahtumia ARVONKOROTUKSET ei tapahtumia AKTIVOIDUT KORKOMENOT ei tapahtumia

13 uusi sivu 82 KÄYTTÖKIELLOSSA OLEVIEN JA PURETTUJEN TILOJEN JÄLJELLÄ OLEVIEN TASEARVOJEN KIRJAAMINEN LISÄPOISTOINA TULOSLASKELMAAN SEKÄ TILOIHIN TEHTYJEN POISTOEROJEN TULOUTTAMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2014 Muuruvesi, verstashalli poistettavat tase-arvot Muuruvesi, vestashallin peruskorjaus v , Tuloutettu poistoero ,63 Kuopio, Presidentinkatu 3, opiskelija-asuntolarakennukset A- ja B-osa Opiskelija-asuntolat, A- ja B-rakennukset , Opiskelija-asuntola, rakennus A, korjaus tehty v , Tuloutettu poistoero , Opiskelija-asuntolan (rakennus A) peruskorjaus v , Tuloutettu poistoero , Asuntolan sisäovien uusiminen, E-osa, v ,99 Yhteensä poistojen purku ,46 Yhteensä poistoerojen tuloutus ,60 tilikauden tappio ,86

14 uusi sivu 90 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VAIHTO-OMAISUUS Rak.kust. Kirjanpito Valmius- Tili Kirjanpito lisäys aste % Keskeneräiset tuotteet (tase) v.2014 tase Kuopio Haukkaniemenkatu , , ,85 40 Haukkaniemenkatu , , ,75 40 Haukkaniemenkatu , , ,94 99 Haukkaniemenkatu , , ,84 99 Havukkalahdenkatu , , ,38 2 Havukkalahdenkatu , , ,99 2 Siilinjärvi Takakaarre , , ,04 99 Pientalot yhteensä , , ,79 As Siilinjärven Haaparinne ,80 0, ,80 6 osaketta , , , , , Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,59

15 92(95) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 29 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

16 116(119) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖYKSIKKÖ LIITETIETO 17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

17 124(127) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖYKSIKKÖ LIITETIETO 29 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

18 132(135) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ALLEKIRJOITETTU TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,83 OMA PÄÄOMA , ,18 Aineettomat hyödykkeet , ,14 Peruspääoma , ,07 Aineettomat oikeudet 47, ,93 Muut omat rahastot , ,39 Muut pitkävaik menot , ,21 Ed.tilikausien ylijäämä , ,79 Tilikauden yli-/alijäämä , ,93 Aineelliset hyödykkeet , ,24 Maa-ja vesialueet , ,30 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset , ,90 VARAUKSET , ,55 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,35 Poistoero , ,55 Koneet ja kalusto , ,36 Vapaaehtoiset varaukset , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,54 Ennakkomaksut kesken , ,79 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 eräiset hankinnat Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00 Sijoitukset , ,45 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,64 Osakkeet ja osuudet , ,45 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,48 Muut toimeksiantojen pääomat , ,16 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,33 Lahjoitusrahastojen erityiskatt , ,48 VIERAS PÄÄOMA , ,62 Muut toimeksiantojen varat , ,85 Pitkäaikainen , ,84 Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta , ,84 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,83 Vaihto-omaisuus , ,04 Lyhytaikainen , ,78 Aineet ja tarvikkeet , ,19 Lainat rahoit.- ja vak.laitoksilta , ,36 Keskeneräiset tuotteet , ,85 Saadut ennakot , ,20 Ostovelat , ,94 Saamiset , ,29 Muut velat , ,65 Lyhyaikaiset saamiset , ,29 Siirtovelat , ,63 Myyntisaamiset , ,57 Muut saamiset , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,99 Siirtosaamiset , ,12 Rahat ja pankkisaamiset , ,50 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,99 Kuopiossa Savon koulutuskuntayhtymän hallitus Ensio Vatanen Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi Jarmo Hänninen Hilkka Kontiainen Tiina Louhikallio Markko Rothström Jarkko Ruhanen Leila Savolainen Markku Söderström Esa Karvinen

19 Liite 5 Kansainvälinen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus vuonna 2014 Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opiskelijat Vähintään kahden viikon pituinen jakso 138 Alle kahden viikon pituinen jakso 17 Opiskelijat yhteensä 155 Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opettajat tai muu henkilöstö Vähintään viiden työpäivän pituinen jakso 19 Alle viiden työpäivän pituinen jakso 68 Opettajat tai muu henkilöstö yhteensä 87 Ulkomailta kuntayhtymään tulleet Opiskelijaliikkuvuus 40 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus 54 Liikkuvuus ulkomailta kuntayhtymään yhteensä 94

20 Kuntayhtymän riskit Liite 8 Näkökulmat Tavoitteet Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit Talous Toimintatuotot Täyttöaste alle 100 % Koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Vuosikate toimintatuotoista Investoinnit Kustannustehottomuus toimipisteverkosto osaaminen oppimisympäristö Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Ennakointi Virheellinen investointipäätös Asiakas Tutkintojen määrä Maine Työelämäyhteydet Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Oppimisympäristö Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Vetovoimaisuus Osaaminen Oppimisprosessi Oppimisympäristö Hyvinvointi Maine työelämäyhteydet tunnettuus Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Maine tunnettuus Viestintä ja markkinointi Koulutustarjonta Prosessi Läpäisyaste Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yksilölliset oppimispolut Opetussuunnitelma Opetuksen toteutus Keskeyttäminen Markkinointi ja viestintä Opiskelijahuolto Osaaminen opetuksen laatu opetuksen sisältö opetuksen toteutus Oppimisympäristö Ilmapiiri

21 Kuntayhtymän riskit Liite 8 Työllistyminen valmistumisen jälkeen Maine Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Henkilöstö Työolobarometri Johtaminen Tiedottaminen ja vuorovaikutus Esimiestyö Työhyvinvointi Opettajien muodollinen kelpoisuus Opettajien työelämäjaksot Henkilöstön kehittämismenot Dokumentoidut kehityskeskustelut Maine Rekrytointi Johtaminen ei osallistuta työelämäjaksoille osaamisvaje Resurssit tiukkeneva talous Työelämäyhteydet ei tarvetta vastaavia paikkoja Johtaminen Resurssit tiukkeneva talous Johtaminen Esimiestyö

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7

Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Tilinpäätös 2011 Yhtymähallitus 20.3.2012 31 Yhtymävaltuusto 10.5.2012 7 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014. Kunnanhallitus 30.3.2015 94. Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39. Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 94 Tarkastuslautakunta 2.6.2015 39 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 33 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt 2010 295 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305

ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt 2010 295 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 3 2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTO 5 4 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 6 4.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015

Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Tilinpäätös 2014 Valtuuston hyväksymä 8.6.2015 Pormestarin katsaus Tammikuussa 2015 julkaistiin Kuntarating 2014 - tutkimuksen tulokset, jotka kertoivat, että Pirkkalassa on maan parhaat kuntapalvelut.

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 KAM TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 TASEKIRJA VUODELTA 2011 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-31.12.2011... 3 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS... 7 2.1 TILIKAUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.

Raahen kaupunki Tilinpäätös 2012 RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012. Kuva: Satu Kiviniitty. Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6. RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 Kuva: Satu Kiviniitty Tasekirja Kaupunginvaltuusto 24.6.2013-1- 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta 2 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot