Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017"

Transkriptio

1 Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017

2 LÄHTÖKOHTIA Mikkelin ammattikorkeakoulun strategian uudistamisen lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat ammattikorkeakoulun roolia alueellisen kehittämisen veturina. Samalla terävöitetään toiminnan painopisteitä ja profiilia suhteessa muuhun korkeakoulukenttään. Ammattikorkeakouluille suunnattu kokonaisrahoitus vähenee lähivuosina olennaisesti. Toisaalta uusi, tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli muuttaa rahoituksen jakautumista ammattikorkeakoulujen välillä. Tämä merkitsee sitä, että ammattikorkeakoulu voi nyt omaa tuloksellisuuttaan parantamalla ratkaisevasti vaikuttaa saamaansa perusrahoituksen määrään. Rahoitustekijöinä painottuvat opintoprosessin tehokkuus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuus. Uudistuva ammattikorkeakoululainsäädäntö vahvistaa merkittävällä tavalla koulutuksen järjestämistä koskevaa autonomiaa. Strategiatyöhön on osallistunut laajasti niin henkilökuntaa, sidosryhmiä kuin opiskelijoitakin. Kuulemis- ja ideointiprosessi nosti esille muutamia teemoja, jotka muodostavat strategian perustan ja antavat uudistuksille suunnan. Näitä tekijöitä ovat asiakaslähtöisyys, laatu, erikoistuminen, uudet oppimistavat, henkilöstön jatkuva kehittäminen ja sidosryhmäyhteistyön tiivistäminen. Sekä henkilökunta että opiskelijat pitävät myös yhteisöllisyyttä tärkeänä menestystekijänä. Kilpailu opiskelijoista ja pätevästä henkilökunnasta tulee edelleen kiristymään. Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtiminen onkin entistä tärkeämpi kilpailutekijä. Vetovoimaa kasvattaa myös toimiva kampus, jossa opetuksen, soveltavan tutkimuksen ja palvelutoiminnan infrastruktuuri on kunnossa. Alueen osaamisen ja kehityksen edistäminen kuuluu ammattikorkeakoulun perustehtäviin. Sen vuoksi painopisteiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset alueelliset strategiat sekä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa sovittu työnjako. Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman laatujärjestelmän auditoinnin suositukset ovat omalta osaltaan vaikuttaneet strategiassa tehtyihin valintoihin. Etelä-Savon maakunnan väestön ikärakenne ja koulutustaso huomioon ottaen on luontevaa, että ammattikorkeakoulu profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluksi. Vahva ote tutkimusja kehittämistyöhön nousee sekin alueellisista tarpeista. Sisällöllisenä osaamiskärkenä MAMK tulee panostamaan digitaalisen tiedon hallinnan koulutukseen ja tutkimukseen. Mikkelin ammattikorkeakoulun strateginen yhteistyökumppani on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Yhdessä ne ovat sitoutuneet selvittämään yhden korkeakoulun muodostamisen mahdollisuuden vuoteen 2016 mennessä. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän strategian

3 LAATU DIGITAALISUUS TULOKSELLISUUS 3

4 VISIO 2020 Digitaalisen tiedon hallintaan erikoistuneena osaajana rakennamme uutta, vahvaa Kaakkois- Suomen korkeakoulukokonaisuutta. 4

5 Toimimme Mikkelin ammattikorkeakoulun tehtävänä on toimia veturina alueensa osaamisen, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistyössä. Ammattikorkeakoulu edistää yrittäjähenkistä toimintakulttuuria ja profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluna, vahvana tutkimus- ja kehittämistoimijana sekä digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen osaajana. Arvostamme Laatua. Parannamme oman toimintamme laatua avaimena käyttäjiltä ja asiakkailta saatu palaute. Luovuutta. Yhteisöllinen kulttuurimme tukee uusia avauksia, kokeiluja ja rajojen ylittämistä. Vastuullisuutta. Valintojamme ohjaa vastuu ympäristöstä, sosiaalinen vastuu sekä vastuu oman korkeakouluyhteisömme hyvinvoinnista. Tärkein voimavaramme Ammattikorkeakoulun keskeinen menestystekijä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. MAMK on asiantuntijayhteisö, jossa kuullaan kaikkia työyhteisön jäseniä. Haluamme harjoittaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön osaamisen uudistumista, työelämätaitoja ja jatko-opintoja tuetaan Osaavampi MAMK -hankkeella. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävät toimenpiteet täsmennetään vuosittain ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmassa. 5

6 ELINIKÄISEN OPPIMISEN KORKEAKOULU MAMK on elinikäisen oppimisen edelläkävijä. Elinikäisen oppimisen tukemisessa keskitytään erityisesti opintojen nivelvaiheisiin ja työelämän muutostilanteisiin sekä yksilöllisten urapolkujen tukemiseen. MAMKissa vahvistetaan sekä opiskelijoiden että henkilöstön elinikäistä oppimista. Elinikäisen oppimisen tavoitteena on henkilökohtainen kehittyminen, aktiivinen kansalaisuus, sosiaalisten taitojen ja työllistettävyyden sekä hyvinvoinnin lisääminen. Entistä useammalla, iältään ja tavoitteiltaan erilaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Koulutusohjelmakohtaisesta säätelystä luopuminen antaa mahdollisuuksia uudistaa koulutusta siten, että työelämän ja alueen tarpeet voidaan huomioida nykyistä paremmin. Samalla opiskelijalle voidaan tarjota lisää mahdollisuuksia yksilöllisten osaamisyhdistelmien varaan rakentuviin tutkintoihin. Tavoitteena on luoda koulutustarjonnan kokonaisuus, jossa huomioidaan sekä perustutkinto-opiskelijat, YAMK että täydennyskoulutus. Koulutuksen toteuttamisessa lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys ja opiskelijan aitojen valintojen mahdollistaminen. Asiakaslähtöiset opetusjärjestelyt helpottavat oppimis- ja työelämäprosessien yhdistämistä. Tätä tukee myös opintojen henkilökohtaistaminen, opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä oikea-aikaiset ohjauspalvelut. Opetusjärjestelyissä lisätään ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista. 6

7 MAMKissa tulee kehittää verkko-oppimista ja muita monimuotoisia opetus-, opiskelu- ja oppimismenetelmiä. MAMOK 7

8 OPISKELIJAN KORKEAKOULU Tarjoamme opiskelijoillemme korkeatasoista koulutusta, jossa työelämästä nousevat aidot kehittämistarpeet ovat vahvasti läsnä. Opiskelukokemuksen myötä opiskelijoiden edellytykset ja halu elinikäiseen oppimiseen kasvavat ja he saavat valmiudet osallistua yhteiskunnan ja työelämän kehittämiseen. Tutkinto-opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksia laajennetaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa tehtävässä yhteistyössä. Samoin YAMK-tutkintoja kehitetään yhteisen Master School -konseptin alla. Mikkelin ammattikorkeakoulussa opetus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta nivoutuvat entistä kiinteämmin toisiinsa, mikä uudistaa koulutusta ja tuottaa impulsseja kehittämistoimintaan. Koulutusta kehitetään toteutustavoiltaan joustavaksi ja sisällöiltään tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaavaksi. Koulutus ja työelämä limittyvät toisiinsa aiempaa kiinteämmin. Oppimisprosessilähtöisyys korostuu opetussuunnitelmia uudistettaessa. Laajeneva opiskelijakirjo ja erilaiset oppijat haastavat sisältöjen ja pedagogiikan uudistamisen. Oppimisympäristöjen tulee olla muunneltavia, avoimia ja oppimisen tarpeista lähteviä. Yrittäjyyden edistämiseksi kehitetään uusia työtapoja, kuten yhteistyössä yritysten kanssa toteutettavia ammatillisen kasvun ohjelmia ja opintopolkuja. 8

9 Opiskelijan MAMK tarkoittaa nykyaikaista korkeakoulua, jossa opiskelijat ovat enemmän kuin asiakkaita. Opiskelijan MAMKissa opiskelijoiden mielipiteillä on oikeasti väliä. MAMOK 9

10 10

11 KANSAINVÄLINEN KORKEAKOULU Koulutuksen laadun, oppimistulosten ja työllistymisen merkitys kasvaa edelleen, minkä lisäksi kansainvälisyys lisääntyy ammattikorkeakoulun arjessa. MAMKin kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on lisätä korkeakouluyhteisön jäsenten monikulttuurista osaamista. Mahdollisuus osaamisen kehittämiseen kansainvälisessä oppimisympäristössä on myös vetovoimatekijä. Koulutustarjontaa muotoillaan kansallisesti ja kansainvälisesti houkuttelevaksi. Kansainvälisten YAMK-tutkintojen ja kaksoistutkintojen määrää ja laatua kehitetään tarvelähtöisesti. Sekä henkilöstöä että opiskelijoita kannustetaan liikkuvuuteen. Opiskelijoille kansainvälinen vaihto on olennainen osa ammatillisen osaamisen hankkimista. Opiskelijaliikkuvuuden keskeisimpiä tavoitteita on varmistaa opiskelijalle parhaat mahdolliset edellytykset työllistymiseen sekä tuoda kansainvälistä osaamista alueelle. Henkilöstön liikkuvuudella pyritään syventämään kansainvälisiä partneriverkostoja ja näin parantamaan paitsi opiskelijavaihdon myös koulutuksen ja tutkimustoiminnan laatua. Keskeisin liikkuvuusalue on Eurooppa, erityisesti Itämeren ympäristö. Euroopan Unionin ulkopuolisista maista Venäjä on tärkein vaihtokohde. Tutkintoyhteistyössä partneriverkostoja arvioidaan ja yhteistyötä syvennetään valittujen korkeakoulujen kanssa. MAMKin ja KyAMKin yhteisessä Venäjä-toimenpideohjelmassa (2013) linjataan tarkemmin Venäjä-yhteistyötä koulutuksen, hanketoiminnan sekä palveluviennin osa-alueilla. 11

12 YHTEISÖLLINEN KORKEAKOULU Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen on omalta osaltaan kyseenalaistanut perinteisiä oppilaitosyhteisöjä ja niiden rakenteita. Kuitenkin yksi hyvinvoinnin keskeinen tekijä on tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön. Sen vuoksi on tärkeää, että niin opiskelijat kuin henkilöstö tuntevat kuuluvansa osaksi Mikkelin ammattikorkeakoulua ja sen pienyhteisöjä. Yhteisöllinen korkeakoulu perustuu opetuksen, ohjauksen, opiskelijapalveluiden sekä opiskelijakunnan vuorovaikutukseen. Myös tiimiopettajuus edistää esimerkillään yhteisöllisen ja oppivan kulttuurin syntymistä. Opettajuutta kehitetään niin, että opettaja tunnistaa itsensä työelämän kehittämiskumppanina sekä koulutuksen että tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmista. Opiskelun puitteet, kampuksen harrastusmahdollisuudet ja omat liikuntatilat ovat tärkeitä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä, joista kampuksilla on huolehdittava. 12

13 Hyvässä korkeakoulussa opiskelijoista huolehtiminen pohjautuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. MAMKissa apu ja tuki on lähellä. MAMOK 13

14 14

15 menestystekijöinä Erikoistuminen ja työelämäläheisyys Sidosryhmät 15

16 VAIKUTTAVAA TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINTAA Mikkelin ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan tarkoituksena on lisätä uudistumisen, kasvun ja yrittäjyyden edellytyksiä toimintaympäristössään. Vaikuttava TKI-toiminta perustuu vahvaan osaamiseen ja tunnistettuun tarpeeseen. Toiminnan jatkuvaa uusiutumista ja innovaatioita tuetaan perustamalla ammattikorkeakoulun sisälle avoimia kehittämisympäristöjä, joissa voi testata ja jalostaa ideoita ennen ulkopuolisen projektirahoituksen hakemista. Toimintaan voivat osallistua opiskelijat, koko henkilöstö sekä sidosryhmien edustajat. Tuloksena syntyy aidosti tarvelähtöisiä ja ratkaisukeskeisiä avauksia. Avointen innovaatioiden Living Lab palvelee myös yrittäjämäisen toimintakulttuurin vahvistumista ja tuottaa uusia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa. Uusien ajatusten syntyminen edellyttää avointa ilmapiiriä, jossa on lupa ajatella toisin. Innovaatiotoiminnan tarkoituksena on lisätä MAMKin henkilökunnan ja opiskelijoiden keksintöjen sekä liikeideoiden määrää ja laatua. Lupaavimpia ideoita edistetään ja kehitetään joko MAMKin sisällä tai ne viedään alueellisen Tuoteväylä-tiimin arvioitaviksi ja jatkojalostettaviksi. Tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa. Arviointi ja riskien hallinta Hankehallinnon ohjelmisto HanSa on TKI-toiminnan suunnittelun, seurannan ja johtamisen työ väline, jota käytetään ja kehitetään systemaattisesti. Riskien ja vaikuttavuuden arviointi ohjelmistoon integroituna varmistaa osaltaan projektien strategialähtöisyyden ja laadun. TKItoiminnan kokonaisuuden ulkopuolinen arviointi toteutetaan vuonna Strategisesti aluelähtöinen, älykkäästi erikoistunut Mikkelin ammattikorkeakoulun painoalat, kestävä hyvinvointi, materiaalit ja ympäristöturvallisuus, sähköinen arkistointi ja digipalvelut, tukevat keskeisiä alueellisia strategioita ja toimintaohjelmia (mm. Etelä-Savon maakuntaohjelma). Taustalla ovat myös EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien linjaukset. Kansallista huippua tavoitellaan valituilla kärkialoilla. Digitaalisten palvelujen ja yritystoiminnan synnyttämisen potentiaali otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Venäjälle suuntautuva TKI-toiminta painottuu ympäristö- ja metsäalalle tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. 16

17 17

18 Kestävä hyvinvointi Kestävä hyvinvointi pohjautuu yhteiskuntaan, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, osallistaen ja jokaisen toimintakykyä ja terveyttä edistäen (Eurooppa 2020, Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020). Näistä lähtökohdista pyritään takaamaan hyvän elämän edellytykset myös seuraaville sukupolville. Keskeistä on yksilön voimavaroja, vaikuttamismahdollisuuksia ja tasa-arvoa lisäävä hyvinvoinnin edistäminen, kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sekä palvelurakenteiden tarvelähtöinen kehittäminen. Aktiivinen ikääntyminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja teknologian soveltaminen osana hyvinvointipalvelujen uudistamista ovat kehittämisen kulmakiviä. Kestävän hyvinvoinnin edistäjänä tunnistetaan myös elinvoimainen maaseutu ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. Painoalan toimintalinjat Terveyden edistäminen ja hyvä työelämä Osallisuus, syrjäytymisen ehkäisy ja aktiivinen kansalaisuus Sähköiset hyvinvointipalvelut ja ruokapalvelut sekä elintarviketurvallisuus Kehittämistyö on monialaista, käyttäjälähtöistä ja tutkimus tietoon pohjautuvaa. TKI-toimintaan osallistuvat koulutusohjelmien opettajat, projektihenkilöstö ja opiskelijat. Painoalalla toimivat nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, hyvinvointipalvelukeskus Elixiiri, kampuksen opetus- ja testiruokapalveluympäristöt, aistin varainen laboratorio sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio. 18

19 Materiaalit ja ympäristöturvallisuus Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käytön tehostaminen sekä kasvihuonepäästöjen vähentäminen kuuluvat Euroopan Unionin ja sen jäsenvaltioiden tärkeimpiin tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä. Painoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla edistetään alueen yritysten kilpailukykyä lisäämällä materiaalitehokkuutta, uusiutuvien energialähteiden ja biomateriaalien käyttöä sekä sivuainevirtojen hallintaa. Älykkäitä järjestelmiä sovelletaan teollisuuden ja yhdyskuntien prosesseihin sekä niiden energia- ja materiaalivirtojen optimointiin. Ympäristöriskien hallintaa, vesien käsittelyä ja metsien käyttöä tehostetaan digitaalista mittaus-, mallinnus- ja monitorointitekniikkaa kehittämällä. Materiaalitekniikan tutkimus ja tuotekehitys keskittyy metalleihin, polymeeri- ja komposiittimateriaaleihin sekä hybridirakenteisiin. Painoalan toimintalinjat Älykkäät materiaali- ja energiaratkaisut Ympäristöturvallisuus Metsätalous ja kuituteknologia Soveltavaa tutkimusta tukevat tekniikan tutkimuslaboratoriot ja oppimisympäristöt. Tutkimusyhteistyötä tehdään alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on luoda strategisia kumppanuuksia erityisesti eurooppalaisten tutkimusorganisaa - tioiden ja alueen pk-yritysten kanssa. Sähköinen arkistointi ja digipalvelut Talouden kasvu rakentuu tulevaisuudessa olennaisesti älykkäiden sähköisten palveluratkaisujen varaan. Tämä huomioidaan myös EU:n tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjelmissa. Alueellisesti on merkittävää, että Mikkelin kaupunki on sitoutunut digitaalisten palveluiden edelläkävijäksi. Keskus arkiston sijoittuminen Mikkeliin tukee omalta osaltaan sähköisen arkistoinnin tutkimustoimintaa. Painoalan harjoittaman soveltavan tutkimuksen lähtökohtana on käyttäjän kokemus digitaalisesta palvelusta. Tällöin myös tiedonhallinnan tutkimus on keskeistä. Digitaalisesta palveluprosessista kehitetään taloudellisesti kannattavia, teknisesti toimivia ja selkeitä palvelutuotteita. Erityinen huomio kohdistetaan avoimen lähdekoodin ratkaisuihin ja paikkatiedon soveltamiseen. Painoalan kehittämisen kärki on olemassa olevien tietovarantojen ja arkistojen hyödyntäminen uudenlaisten digitaalisten palvelujen luomiseksi sähköisesti tallennettua tietoa rikastamalla, muotoilemalla ja yhdistelemällä. Palveluinnovaatioiden rinnalla keskitytään kasvavan digitaalisen tiedon säilyvyyden ja käytettävyyden tutkimukseen. Painoalan toimintalinjat Käyttäjälähtöinen sähköisten palvelujen mallintaminen Digitaalisten palvelujen tuotteistaminen Sähköisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin kehittäminen Tutkimus- ja kehittämistyötä tukee sähköisiä arkistointi- ja digitointipalveluja tuottava Darcmedia. Alueellisesti tutkimusyhteistyötä tehdään osana Digitalmikkeli-klusteria. 19

20 PALVELEVA KORKEAKOULU Koulutuksen ja TKI-toiminnan ohella Mikkelin ammattikorkeakoulu tukee maakunnan elinvoimaisuutta tuottamalla kysyntälähtöisiä palveluja alueen tarpeisiin. Henkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen sekä korkeakoulun tilat ja laitteet tarjotaan alueen käyttöön. Vastuullisuus ja laatu ovat palvelutoiminnan perusta. Tunnettuutta lisätään monipuolisilla viestintäkeinoilla. MAMKin palvelutoiminnan rungon muodostavat vahvistuvat ravintola- ja hyvinvointipalvelut, laboratoriopalvelut sekä monipuoliset täydennyskoulutus- ja asiantuntijapalvelut yhteistyössä kasvavan avoimen AMK-opetuksen kanssa. Tulevaisuuden palvelutuotannossa korostuvat ennakointi, asiakaslähtöisyys sekä digitaalisuus. Palvelutuotteita kehitetään tarvelähtöisesti asiakaspalautteen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (mukaan lukien opiskelijaprojektien) tulosten pohjalta. Tuotekehityksen perustana käytetään markkinakartoituksia. Palveluja tuotetaan yhteistyössä korkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. MAMKin yritysasiamies tukee palvelu- ja TKI-toiminnan lisäksi merkittävästi myös alueellista yhteistyötä. Kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintaa parannetaan kaikessa palvelutoiminnassa. Koulutusvientiä, erityisesti uusia kansainvälisille markkinoille tähtääviä avoimen AMK:n opintoja, kehitetään yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. 20

21 21

22 KUMPPANUUDET JA VERKOSTOT Mikkelin ammattikorkeakoulun strateginen kumppani on Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Molemmat ammattikorkeakoulut toimivat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksessa. MAMK ja KyAMK syventävät jatkuvasti yhteistyötään, selvittävät yhden korkeakoulun muodostamisen mahdollisuuden vuoteen 2016 mennessä sekä jatkavat tukipalveluiden keskittämistä emoyhtiöön osana toimintojen tehostamista ja laadun parantamista. Työelämäkumppanuuksien syventämistä jatketaan ammattikorkeakoulun jokaisella koulutusalalla niin, että kumppanuus tukee mahdollisimman hyvin sekä opetusta että alan tutkimustoimintaa. Lisäksi kansainvälisiä verkostoja vahvistetaan kohdemaita ja yhteistyöoppilaitoksia priorisoimalla. Mikkelin yliopistokeskuksen (MUC) kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista perustuen yhteistyösopimukseen, joka määrittelee yhteistyön tavoitteet ja painoalat. Yhteinen hanketoiminta mm. pedagogisessa kehittämisessä, innovaatiotoiminnan edistämisessä ja koulutusviennissä on mittavaa. Yhteistyötä tehdään alakohtaisesti myös muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, kuten Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. MAMKin Kuitulaboratoriota kehitetään tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin ja alueen teollisuuden kanssa. Ammattikorkeakoulu on monin eri tavoin mukana maakunnan kehittämisverkostoissa tehden samalla tiivistä yhteistyötä myös keskeisten aluekehitysviranomaisten ja kehitysyhtiöiden kanssa. MAMK on aktiivinen toimija alueellisissa ympäristöturvallisuuden, metsäenergiaketjun ja digitaalisuuden ympärille rakentuneissa klustereissa. Kumppanuussopimus Mikkelin kaupungin kanssa konkretisoi yhteistyötä koulutuksen, hanketoiminnan ja palvelujen alueilla. Yliopistoyhteistyön rinnalla kumppanuus toisen asteen koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa on entistä tärkeämpää. Näin voidaan suunnitella joustavia koulutuspolkuja, vähentää koulutuksesta syrjäytymistä ja taata osaavan työvoiman saanti maakunnassa. 22

23 23

24 24

25 STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEURANTA Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämistyö perustuu tähän strategiaan. Sitä täydentävät erilliset toimenpideohjelmat. Toimintaa ohjaavat laatujärjestelmän prosessit, säännöt ja ohjeet. Strategiset linjaukset viedään vuosittain ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmaan sekä yksiköiden tuloskortteihin. Tuloskortti sisältää seurannan kannalta keskeiset indikaattorit. Strategian toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan ammattikorkeakoulun hallitukselle. 25

26 MAMK edistää yrittäjähenkistä toimintakulttuuria ja profiloituu elinikäisen oppimisen korkeakouluna, vahvana tutkimus- ja kehittämistoimijana sekä digitaalisen tiedon hallinnan ja palvelujen osaajana. Keskeisimmät tavoitteet Toimenpiteet Koulutus Aluetta vahvistava koulutus Tutkintokoulutuksen vetovoiman kasvattaminen Laadukas koulutus Pedagogisia ratkaisuja tukevat tilat ja oppimisympäristöt Tutkintorakenteen uudistaminen Opintoprosessin tehokkuuden parantaminen Opettajuuden uusien toimintamallien kehittäminen Kansainvälisyyden vahvistaminen Opetuksen, TKI- ja palvelutoiminnan integraation vahvistaminen AMK- ja YAMK-tutkintojen rakenteiden ja opetussuunnitelmien uudistaminen Opintojen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin, -liikunnan ja harrastustoiminnan kehittäminen Tiimi- ja pariopettajuuden kehittäminen Opettajien työaikasuunnittelun uudistaminen Uusien kv-tutkintojen (YAMK) kehittäminen Kv-tutkintojen opiskelijapohjan laajentaminen Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan Pedagogiikan ja kampusten tilojen sekä opetuksen tukipalveluiden kehittämissuunnitelma Indikaattorit TKI-opintopisteet 9/opiskelija Hakijat muilta alueilta 70 % Työllistyminen 80 % 55 op/vuosi suorittaneet 45 % Tutkinnot 940 kpl/vuosi, joista 100 YAMK Tutkintokoulutuksen ensisijaiset hakijat > 3 Opiskelijapalautteiden ka > 3,5 Verkko-opintojen määrä tutkinnoissa 20 % Keskeyttäminen < 7 % Vaihto-opiskelijoiden määrä 250 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä

27 TKI-toiminta Palvelutoiminta Ulkopuolisen TKI-toiminnan rahoituksen kasvattaminen TKI-toiminnan vaikuttavuuden ja tunnettuuden lisääminen Julkaisutoiminnan lisääminen Kansainvälistyminen Keksintöilmoitusten määrän lisääminen Yritysyhteistyön syventäminen Järjestöjen kansallisen sähköisen arkistopalvelun kehittäminen Mikkeliin Palvelutoiminta tunnettua ja tunnustettua Useita monialaisia oppimis- ja kehittämisympäristöjä Kumppanuuksia ja asiakkuuksia hallitaan suunnitelmallisesti Avoin ammattikorkeakoulu valtakunnan kärkeä Koulutusvienti laajentunut uusille markkinoille Painoalarakenteiden vahvistaminen Henkilöstön projektikoulutus Innovaatioympäristöjen ja -prosessien kehittäminen HanSan käytön systematisointi TKI-henkilöstön tehtäväkuvien ja nimikkeiden selkeyttäminen Ulkoisen arvioinnin toteuttaminen REaDin julkaisu 3 krt/vuosi Yhteinen TKI-ohjausyhmä KyAMKin kanssa Uudet viestintäkeinot ja markkinakartoitukset Palveluyksikköjen vahvistaminen ja uusien luominen Ruoka- ja hyvinvointipalvelujen edistäminen Kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallintamallin kehittäminen Koulutusviennin kehittäminen yhdessä KyAMKin kanssa TKI-projektien ja opiskelijaprojektien tuloksien hyödyntäminen palvelutoiminnassa Yritysasiamiestoiminnan vakiinnuttaminen Ulkoisen TKI-toiminnan rahoitus 7 milj. euroa Suoran EU-rahan osuus tutkimusrahoituksesta 10 % Henkilöstön kv-liikkuvuus 250 viikkoa/vuosi Keksintöilmoitukset 30 kpl/vuosi Patentit 3 kpl/vuosi Maksullinen palvelutoiminta 4 milj. euroa Avoimen AMK:n opintopisteet Kumppanuussopimusten määrä kasvaa 27

28 Mainostoimisto Ilme Oy 6 / 2013 Tammerprint Oy, painosmäärä 700 kpl Painotuote Mikkelin ammattikorkeakoulu Patteristonkatu 1, PL 181, Mikkeli

joka on osakeyhtiömuotoinen

joka on osakeyhtiömuotoinen LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Mikkeli

Lisätiedot

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016

SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIAN STRATEGIA 2013 2016 H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 18.6.2013 ( 7) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella.

Ammattikorkeakoulun nimi on Lahden ammattikorkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt toimivat Lahden kaupungin alueella. Osakeyhtiön perustajaosapuolet pitävät mahdollisena, että seudun elinkeinoyhtiö LADEC Oy, Lahden Teollisuusseura ry tai alueella toimivat yritykset voivat liittyä ammattikorkeakouluyhtiön omistajiksi.

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

TKI-STRATEGIA 2013 2016

TKI-STRATEGIA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-STRATEGIA 2013 2016 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiset linjaukset vuosille 2013 2016 sekä lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet Hyväksytty Lahden

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2010 2015 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN Saimaan ammattikorkeakoulun arvot Korkeakouluyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet seuraaviin arvoihin sekä korkeakouluyhteisön sisällä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016

Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Lahden ammattikorkeakoulun STRATEGIAN TOTEUTTAMIS SUUNNITELMA 2013 2016 Hyväksytty hallituksessa 10.6.2013 Päivitetty 21.10.2013 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. FUAS-LIITTOUMA JA RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN...4

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.1.2012 Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelustrategia 2015 - SISÄLTÖ - 1. TAUSTAA 4 2. PALVELUKOKONAISUUDET 2012 6 3. STRATEGISET TAVOITTEET 2015 JA TOIMENPITEET 12 3.1 Palvelutoiminnan

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot