4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi"

Transkriptio

1 1 1 1Vihreät Naiset ry Gröna Kvinnor rf 2Poliittinen ohjelma Hallituksen esitys kevätkokoukselle 4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi 5Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen 6yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön 7rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja 8kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen 9elämään. 10Vihreä ja tasa-arvoinen Suomi on vientituote tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden teemat 11painottuvat kansainvälisessä politiikassa, kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä 12rauhantyössä. Vihreiden Naisten Suomessa kukoistaa lähiympäristö, maaseutu ja luonnon 13monimuotoisuus. Ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti yhtenä maailman 14kärkimaista eikä Suomeen rakenneta ainuttakaan uutta ydinvoimalaa. 15Naiset eivät ole samanlaisia, niin kuin eivät miehetkään. Esimerkiksi terveydentila, koulutus, 16ikä, luokka, etninen tausta, ihonväri, kulttuuritausta, seksuaalinen suuntautuminen tai 17sukupuolen ilmaisu vaikuttavat myös siihen, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo eri 18yhteyksissä toteutuu. Siksi moninaisuuden kunnioitus on olennainen osa tasa-arvoisen ja 19vihreän Suomen rakennustyötä. 20Tähän ohjelmaan sisältyy muutamia läpileikkaavia teemoja, jotka on huomioitava tasa- kautta linjan. Näitä ovat luonto ja ympäristö, molempien sukupuolten tasa-arvo- 21arvotyössä 22ongelmat, globaalit tasa-arvokysymykset, yhdenvertaisuus ja naispolvien huomioiminen eli 23se, että tasa-arvoa edistettäessä muistetaan eri-ikäisten naisten tarpeet ja tilanteet. 24Sisältö: 25Naisen paikka on siellä missä miehenkin ja miehen siellä missä 26naisenkin 27Tasa-arvo politiikassa ja päätöksenteossa 28Pingot ja pudokkaat Koulutuksen myytit on murrettava 29Vihreä nainen junailee Sukupuolinäkökulmaa ympäristöpolitiikkaan 30Vihreä talous ei saa olla sukupuolisokea Talouspolitiikan tasa- 32Vakityö, perustulo ja palkkatasa-arvo Tasa-arvoisen työelämän 31arvolinjauksia 33linjauksia 34Isät kotiin, äidit töihin Perheen ja perhe-elämän tasa-arvonäkökulmia 2

2 3 2 35MoniNainen, MoniMies Yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus Naisen paikka on siellä missä miehenkin ja miehen siellä missä 39naisenkin 40Tasa-arvo politiikassa ja päätöksenteossa 41Vihreät Naiset haluaa riittävästi molempien sukupuolten edustajia poliittiseen 42päätöksentekoon. Kunnanvaltuustojen ja -hallitusten sekä lauta- ja johtokuntien 43puheenjohtajille tulee asettaa 40 prosentin sukupuolikiintiöt. Sukupuolikiintiöitä on 44sovellettava myös työryhmien ja ohjausryhmien kokoonpanoihin. 45Sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on syytä ulottaa 46kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon eikä vain teoriassa. Kaikkien kunnanvaltuustojen ja 47maakuntaliittojen on allekirjoitettava EU:n tasa-arvon peruskirja ja jokaisessa kunnassa pitää 48asettaa jokin toimielin vastuuseen tasa-arvon edistämisestä. 49Tasa-arvoasiain Neuvottelukunnan asemaa on vahvistettava ja tasa-arvotyön resurssit on 50turvattava myös valtakunnallisella tasolla. Sosiaali- ja terveysministeriössä sijaitsevan tasa- sijoituspaikka on vakiinnutettava ja sille on turvattava riittävät resurssit 51arvoyksikön 52toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun 53toimistoja ei pidä yhdistää yhdeksi yhdenvertaisuusvaltuutetuksi eikä tasa-arvolakia pidä 54yhdistää yhdenvertaisuuslakiin. Sen sijaan nykyisten tasa-arvo- ja 55yhdenvertaisuusviranomaisten välistä yhteistyötä on vahvistettava moniperusteisen 56syrjinnän torjumiseksi. Vähemmistövaltuutetun toimialaan on lisättävä 57seksuaalivähemmistöjen sekä vammaisten asiat ja resursseja on vastaavasti lisättävä. 58Sukupuolivähemmistöjä koskevat kysymykset kannattaa säilyttää tasa-arvovaltuutetulla, jolla 59on jo aiheesta tarvittavaa tietoa ja kokemusta. 60Miesten osallistumista tasa-arvotyöhön on vahvistettava. Tasa-arvopolitiikassa on syytä 61huomioida sekä mies- että naisnäkökulma, mutta tämä ei saa johtaa sukupuolineutraaliin ja 62tasapäistävään tasa-arvoajatteluun eikä naiserityisten tasa-arvotavoitteiden unohtamiseen. 63Myös eri-ikäisten naisten ja miesten erilaisia tasa-arvo-ongelmia on tuotava vahvemmin 64esiin Pingot ja pudokkaat 67Koulutuksen myytit on murrettava 68Suomalainen nainen on maailman korkeimmin koulutettujen joukossa, mutta ongelmana on 69se, että edelleen hakeudutaan sukupuolen perusteella tietyille aloille jo opiskeluvaiheessa. 70Kasvatuksen sukupuolitietoisuutta on lisättävä ja sukupuolittuneisiin rakenteisiin kiinnitettävä 71huomiota jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tutkimusten mukaan opiskelijan 72sukupuoli ja etninen tausta vaikuttavat myös opintosuoritusten arviointiin. Esimerkiksi 4

3 5 3 73korkeakouluissa erinomaisuus, ja sen myötä erinomaiset arvosanat, liitetään useammin 74poikiin ja miehiin kuin tyttöihin ja naisiin. Lukiot ja korkeakoulut tulee velvoittaa tarjoamaan 75mahdollisuus nimettömään tenttimiseen opiskelijanumerolla, jotta minimoidaan opiskelijan 76sukupuolen ja etnisen taustan piilovaikutus arvosanoihin. Korkeakouluihin tulee harkita 77opiskelijavalintoihin sovellettavia sukupuolikiintiöitä tai vähemmistösukupuolelle annettavia 78lisäpisteitä erityisen nais- tai miesvaltaisilla opiskelualoilla. 79Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun vaatimus on laajennettava 80koskemaan peruskouluja, ja sukupuolinäkökulma on otettava osaksi oppilaanohjausta 81peruskoulussa ja lukiossa. Koulun arjessa tulee pyrkiä purkamaan ja ehkäisemään lasten ja 82nuorten ulkonäköpaineita sekä auttamaan nuoria hyväksymään itsensä sellaisina kuin ovat. 83Kouluissa oppilaiden jakautumista sukupuolittain voi vähentää esimerkiksi yhteisellä 84käsityöopetuksella ja alakoulun yhteisillä liikuntaryhmillä. 85Alueellinen eriarvoisuus vaarantaa jo nyt peruskoulun yhdenvertaisuuden. Ongelmia 86aiheuttavat sekä suurten kaupunkien sisäinen eriarvoistumiskehitys että eri alueiden ja 87kuntien väliset erot. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan alueellisen eriarvoistumisen ehkäisyyn 88tähtääviä toimia ja erityistukia hankalassa asemassa oleville kouluille. 89Naisten mahdollisuus kouluttautua on paitsi ihmisoikeuskysymys, myös paras keino ehkäistä 90sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tutkimusten 91mukaan suomalaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten äideistä 85 %:lla on vain 92perustason koulutus, ja arvosanojen osalta äidin oma koulumenestys liittyy vahvasti lasten 93koulumenestykseen. 94Kehitysmaissa tyttöjen kouluttautuminen tukee myös köyhyyden vastaista taistelua: vuosi 95toisen asteen koulutusta kasvattaa tytön tulevan perheen tuloja jopa 20 %. Vaikka globaalia 96edistystä on viime vuosina tapahtunut, on suurin osa koulua käymättömistä lapsista ja 97nuorista edelleen tyttöjä Vihreä nainen junailee 100Sukupuolinäkökulmaa ympäristöpolitiikkaan 101Ilmastonmuutos on vakavin niistä maapallon uhkakuvista, joita tällä hetkellä on näkyvissä. 102Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tutkittu monesta näkökulmasta. Tutkijat ovat nykyään 103yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaiset miehille ja naisille. 104Erityisesti kehitysmaissa kodistaan ja lapsistaan huolehtivat naiset eivät pääse pakenemaan 105ilmastonmuutoksen seurauksia yhtä hyvin kuin miehet. On arvioitu että naiset kuolevat neljä 106kertaa miehiä useammin ilmastonmuutoksen takia ja esimerkiksi Bangladeshin tulvien 107uhreista vuonna % oli juuri naisia. 108Vihreät Naiset tavoittelee yhteiskuntaa, jossa päätösten ympäristövaikutukset arvioidaan eri 109sukupuolien näkökulmasta ja jossa otetaan vakavasti huomioon ympäristönmuutoksen 110sukupuolittuneet ulottuvuudet niin lähiympäristössä kuin globaalistikin. Ympäristö-, 111ihmisoikeus ja sukupuolinäkökulmat on huomioitava kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa ja 112Suomen on vaikutettava ympäristönäkökulmien puolesta kansainvälisessä yhteistyössään 113kautta linjan. Naisilla on kuitenkin epätasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja 114lastensa tulevaisuuteen, sillä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa valtioiden lähettämien 115virallisten valtuuskuntien jäsenistä naisia on alle 30 % ja puheenjohtajista naisia on vain 15 6

4 %. Naisten osallistumista päätöksentekoon tulee siis vahvistaa niin alueellisella, EU:n kuin 117kansainväliselläkin tasolla. 118Ilmastonmuutoksella on monta ulottuvuutta, sillä sen ennakoidaan lisäävän kuivuutta ja 119heikentävän vedensaantia. Toisaalta myös rankkasateiden ja tulvien pelätään lisääntyvän. 120Ruuan saatavuus vaikeutuu, ja sen myötä nälänhätä ja taudit yleistyvät. Kahden asteen 121lämpötilan nousu pahentaisi jopa 250 miljoonan ihmisen vesipulaa ja maanviljelylle 122kelvottomaksi voisi muuttua pahimmillaan 75 miljoonaa hehtaaria peltomaata. 123 Naisilla arjen asiantuntijoina on onneksi myös mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutoksen 124seurauksiin. Naiset tekevät teollisuusmaissa 80 % kotitalouden päivittäisistä hankinnoista ja 125ovat siten avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Haitallisten ilmastovaikutusten 126vähentämiseksi kannattaa suosia niin kotona kuin kouluissakin lähi-, luomu- ja kasvisruokaa 127ja pitää ainakin yksi kasvisruokapäivä viikossa. 128Tasa-arvoisessa kaupungissa monipuoliset lähipalvelut, esteettömyys, katujen 129talvikunnossapito ja toimiva joukkoliikenne hyödyttävät niin pienten lasten vanhempia, 130pyöräilijöitä, pyörätuolilla liikkujia kuin rollaattorin avulla kulkevia vanhuksiakin. 131Joukkoliikenteen kehittäminen palvelee erityisesti naisia, sillä joukkoliikenteen käyttäjistä 132selvä enemmistö eli noin 2/3 osaa naisia. 133Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava, että naisten liikkumista kaupungeissa ohjaa usein 134niin kutsuttu pelon maantiede. Turvallisuuden lisäämiseksi on kulkuväylät puistoissa ja 135metsiköissä rakennettava riittävän leveiksi ja pidettävä aina pimeään aikaan valaistuina. 136Kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa on tähdättävä sosioekonomisesti 137monimuotoisten asuinalueiden syntymiseen jotta vältetään asuinalueiden leimautuminen 138eriarvoisiksi. Myös ympäristökasvatus on otettava nykyistä näkyvämmin osaksi koulun 139opetussuunnitelmia alakoulusta lukioon. 140Vihreät Naiset vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Naiset ovat huolissaan uraanin 141louhinnan aiheuttamista ympäristöongelmista eivätkä halua jättää ydinjätehautoja tulevien 142sukupolvien vastuulle. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, joukkoliikenteen ja pyöräilyn 143suosion kasvattaminen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat ilmastonmuutoksen 144torjunnan parhaita keinoja. 145Naisten aseman parantaminen ja sen myötä väestönkasvun hillitseminen ovat keskeisiä 146keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kehitysmaiden tyttöjen koulutus ja naisten 147mahdollisuus saada terveyspalveluita ovat ainoat keinot, joilla maailman väkiluvun kasvua 148voidaan pysyvästi hillitä Vihreä talous ei saa olla sukupuolisokea 151Talouspolitiikan tasa-arvolinjauksia 152Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen vihreä kohtuutalous, jossa saastuttaja 153maksaa ja jossa yhteisen hyvinvoinnin ja ympäristön kustannuksella ei tuoteta voittoja 154harvoille. Vihreä kohtuutalous tukee yhteiskunnallista kehitystä ja toimii kestävästi sekä 155ympäristön että tulevien sukupolvien näkökulmasta. 156Valtion sääntelyllä ja omistuksella tulee olla vahva rooli taloudessa, jotta voidaan turvata 157sosiaalisten oikeuksien toteutuminen sekä puuttua kestämättömiin talouden rakenteisiin, 8

5 luonnonvarojen ylikulutukseen ja yhteiskunnallisesti haitalliseen taloudelliseen toimintaan. 159Vihreä kohtuutalous ei synny itsestään tai pelkkien markkinavoimien johdatuksella. 160Talouden vihreä rakennemuutos ei saa olla sukupuolisokea. Uusien viherkaulustyöpaikkojen 161syntyminen esimerkiksi puhtaan teknologian alalle ei saa johtaa työmarkkinoiden 162segregaation jyrkentymiseen. Kestävää liiketoimintaa on edistettävä julkisella ohjauksella 163siten, että puhtaan teknologian lisäksi kiinnitetään huomiota myös naisvaltaisen 164palvelusektorin ekologisten innovaatioiden ja muun kehityksen tukemiseen. Naisyrittäjille 165tarvitaan räätälöityjä tukimuotoja. 166Hyvinvoinnin kasvua ei voi mitata pelkällä bruttokansantuotteella, vaan tarvitaan uudenlaisia 167hyvinvoinnin mittareita, jotka huomioivat myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 168ympäristön tilan. Niiden avulla tehdään näkyväksi hyvinvointia tuottavien markkinattomien 169palveluiden, kuten kotityön, merkitys yhteiselle hyvinvoinnille. 170Valtion tulo- ja menopolitiikan sukupuolivaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota 171sukupuolitietoisella budjetoinnilla. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää pitää huolta 172siitä, että leikkaukset ja elvytyspaketit kohtelevat tasapuolisesti miehiä ja naisia. 173Sukupuolivaikutukset tulee arvioida myös investointi- ja veropolitiikassa. Esimerkiksi 174liikenneinvestoinneista päätettäessä on otettava huomioon, että naiset käyttävät julkista 175liikennettä miehiä enemmän. Ei pidä rahoittaa vain väylien rakentamista vaan myös 176liikennepalveluja. Vihreä verouudistus taas tulee nähdä välineenä, jolla rakennetaan 177ekologisen lisäksi myös tasa-arvoista yhteiskuntaa. 178Tulevat sukupolvet on otettava huomioon pitämällä huolta julkisen talouden kestävyydestä. 179Ikäluokkien pienentyessä työuria on pidennettävä tasa-arvoisella tavalla. Kunnissa 180peruspalveluja tuottavien työssä jaksamiseen on panostettava osa-aikajärjestelyin ja 181paremmalla esimiestyöllä. Esimerkiksi lisäämällä asevelvollisuuden valikoivuutta työvoimaa 182vapautuu työmarkkinoiden käyttöön. Vapaaehtoisuuden lisääminen ja kutsuntojen 183ulottaminen naisten koko ikäluokkaan ovat askeleita kohti sukupuolineutraalia 184asevelvollisuutta, jossa siitä aiheutuvat palkka- ja eläkemenetykset eivät kaadu 185kohtuuttomasti vain miesten harteille. Vastaavasti perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 186pidentäisi naisten työuria ja vähentäisi heille kerrostuvia palkka- ja eläkemenetyksiä. 187Työntekijöiden oikeudet on turvattava talouden rakenteen muuttuessa sekä uusilla vihreän 188talouden aloilla meillä Suomessa että globaalissa etelässä, jonne perinteinen 189teollisuustuotanto yhä enemmän keskittyy. Yritysvastuuta on vahvistettava edellyttämällä 190niiltä yhteiskuntavastuuraportointia. Vahvistamalla eettisten kriteerien käyttöä julkisissa 191hankinnoissa puolestaan pidetään huolta siitä, ettei suomalaisten verorahoilla tueta 192työntekijöiden oikeuksien polkemista tai ympäristön pilaamista halvempien 193tuotantokustannusten maissa Vakityö, perustulo ja palkkatasa-arvo 196Tasa-arvoisen työelämän linjauksia 197Naisten taloudellisia oikeuksia on vahvistettava globaalisti tukemalla naisyrittäjyyttä ja 198takaamalla naisille riittävät tuotannolliset resurssit muun muassa turvaamalla naisten 10

6 omistus- ja perintöoikeudet. Naisten tulotaso on saatava vastaamaan heidän tekemänsä 200työn määrää. 201Suomessa naisten euro on edelleen 81 senttiä. Palkkatasa-arvoa voidaan edistää 202purkamalla työmarkkinoiden jyrkkää jakautumista nais- ja miesvaltaisiin aloihin sekä 203kannustamalla naisia vaatimaan osaamistaan vastaavaa palkkaa. Perhevapaiden 204tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten urakehitystä ja vähentää samalla palkkaeroja. 205Lisäksi tasa-arvovaltuutetun toimiston resursseja on lisättävä merkittävästi, jotta tasa- pystyy todella valvomaan tasa-arvolain noudattamista ja samapalkkaisuuden 206arvovaltuutettu 207edistämistä. 208Naisten asemaa työmarkkinoilla parantaisi myös se, että ammattiyhdistysliikkeessä tasa- otettaisiin vahvemmin mukaan edunvalvontatyöhön. Tämä edellyttää 209arvokysymykset 210naisten vahvempaa edustusta ammattiliittojen johtotehtävissä. Myös työnantajajärjestöjen 211johtotehtäviin tarvitaan lisää naisia. Vastuullinen työnantaja huomioi tasa-arvonäkökulman 212rekrytoinneissa. 213Naisten ja miesten tasapainoinen edustus yritysten ylimmissä johtotehtävissä edistää 214yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Pörssiyhtiöiden hallituksissa on otettava käyttöön prosentin sukupuolikiintiöt. Niiden käyttöönottoa pitää edistää kaikkien eurooppalaisten 216pörssiyhtiöiden osalta myös EU-tason lainsäädännössä. Lisäksi on etsittävä keinoja naisten 217osuuden lisäämiseksi yritysten operatiivisessa johdossa. Tähänkin ilmiöön osasyy löytyy jo 218koulutusalojen sukupuolenmukaisesta jakautumisesta. 219Nuoret naiset tekevät nuoria miehiä enemmän pätkätöitä monet pakon edessä, jotkut taas 220omasta tahdostaan. Pätkätyöläisten asemaa tulee parantaa takaamalla kaikille 2,5 päivän tai 221vastaava kuukausittainen lomakertymä sekä kehittämällä vuosilomapankkijärjestelmää. 222Vihreiden perustulomallilla voidaan turvata toimeentulo pienituloisille ja pätkätyöläisille myös 223pätkien välissä, olipa kyseessä sitten apurahatutkija, freelancer, taiteilija tai yrittäjä. 224Perustulomalli yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää, tekisi työnteosta aina kannattavaa 225ja estäisi tuloloukkujen syntymisen. Se myös lisäisi naisten taloudellista riippumattomuutta 226puolisoistaan esimerkiksi perheyrityksissä ja maataloudessa. 227Työn ja perheen yhteensovittamista on edistettävä perheiden hyvinvoinnin ja perheellisten 228naisten urakehityksen tukemiseksi. Vanhempain- ja hoitovapaajärjestelmät on uudistettava. 229Vanhempainvapaiden työnantajille aiheuttamat kulut tulee jakaa kaikkien työnantajien 230kesken naisvaltaisten alojen työnantajien aseman helpottamiseksi ja nuorten naisten 231työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi tarvitaan joustavia työaikoja, parempia 232etätyömahdollisuuksia ja mahdollisuutta nykyistä joustavampaan hoitovapaan pitämiseen. 233Naisyrittäjien tukemiseen tarvitaan lisää räätälöityjä tukimuotoja: esimerkiksi maksuton 234sijaisapu tai lastenhoitaja lapsen sairastaessa Isät kotiin, äidit töihin 237Perheen ja perhe-elämän tasa-arvonäkökulmia 238Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvo niin perheiden kuin perheenjäsentenkin kesken. 239Haluamme enemmän äitejä työelämään ja enemmän isiä kotiin pienten lastensa kanssa. 12

7 Kaikkien perhemuotojen on oltava tasa-arvoisia keskenään eikä vanhempien ero saa 241tarkoittaa lapselle toisen vanhemman menettämistä. Suomeen tulee säätää tasa-arvoinen 242avioliittolaki turvaamaan perheiden keskinäinen yhdenvertaisuus. Lapselle tulee taata oikeus 243kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa myös silloin kun heitä on enemmän kuin kaksi. 244Vanhempainvapaat on jaettava mallin mukaisesti siten, että äidille ja isälle (tai äidin 245puolisolle) varataan kummallekin 6 kuukautta ja lisäksi 6 kuukautta varataan puolisojen 246keskenään jaettavaksi. Vanhempainvapaiden ja hoitovapaan käyttöä on kehitettävä 247joustavammaksi Ruotsin mallin mukaan siten, että niiden käyttö on voitava ulottaa 248vanhempien niin halutessa aina lapsen kouluikään saakka. Myös hoitovapaajärjestelmä 249pitää jyvittää mallin mukaisesti siten, että kolmasosa kotihoidontuesta on merkitty 250äidille, kolmasosaisälle (tai äidin puolisolle) ja kolmasosa vanhempien kesken vapaasti 251jaettavaksi. 252Lainsäädännössä tulee ottaa paremmin huomioon etävanhemman asema ja lapsen tarpeet 253etävanhemman luona. Aktiivisesti lapsen elämään osallistuvan etävanhemman ruokakunnan 254kokoa määriteltäessä on otettava huomioon myös muualla kirjoilla olevat lapset. 255Ruokakunnan koolla on merkitystä muun muassa asumistukea laskettaessa tai isojen 256vuokra-asuntojen jaossa. Lapsella on oltava oikeus riittäviin asumisneliöihin etävanhemman 257luona ja myös tarvittaessa koulukyyteihin etävanhemman kotoa. Erotilanteessa lapsen 258asumisesta, tapaamisista ja huoltajuudesta sovittaessa vanhempien sukupuoli ei saa olla 259ratkaisuun vaikuttava tekijä. 260Yksinhuoltajaperheiden köyhyysriski on moninkertainen kahden vanhemman perheisiin 261verrattuna ja siksi yksinhuoltajien asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota perhepoliittisia 262ratkaisuja tehtäessä. Työelämän joustojen lisääminen ja työn ja perheen yhteensovittamisen 263helpottaminen auttaisi etenkin yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Kaikkien 264yksinhuoltajavanhempien lapsilla tulee olla oikeus elatustukeen tai vähintään elatustuen 265suuruiseen elatusapuun vanhempien tuloista riippumatta. Yksinhuoltajaperheiden lapset 266myös kouluttautuvat perheiden pienituloisuuden vuoksi vähemmän kuin kahden vanhemman 267perheiden lapset. Siksi yksinhuoltajaperheiden lasten koulutusta on tuettava maksamalla 268kotona asuvalle alle 20-vuotiaalle opiskelevalle yksinhuoltajan lapselle lapsilisän suuruista 269opintotukea lapsilisän loputtua Kun turvattomuus on arkipäivää 272Väkivallasta, prostituutiosta ja ihmiskaupasta 273Nainen ei ole kauppatavara. Vihreät Naiset vaatii seksin oston kriminalisointia Ruotsin ja 274Norjan mallin mukaan. Nykyinen laki, joka kieltää seksin oston vain parituksen uhrilta, on 275johtanut sarjaan hankalia tulkintatilanteita eikä se täytä tarkoitustaan Naisen paikka ei ole hellan ja nyrkin välissä. Vuonna % suomalaisista avo- tai 278avioliitossa elävistä naisista oli joutunut nykyisen kumppaninsa taholta fyysisen väkivallan 279kohteeksi. Väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä on kaikin keinoin helpotettava. 280Turvakotiverkosto on laajennettava koko maan laajuiseksi, paikkamäärät on saatava 281kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimusten mukaisiksi ja turvakotien rahoitus on 282turvattava. Hallituksen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman mukaisiin 14

8 toimenpiteisiin on varattava riittävät resurssit. Väkivallan ennaltaehkäisyssä tulee painottaa 284kuhunkin kohderyhmään sopivaa asennekasvatusta. 285Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava. Väkivaltaa lähisuhteessa ei tule kohdella 286suhteen sisäisenä vuorovaikutusongelmana vaan rikoksena. Väkivaltaa parisuhteessaan 287kokeneille - uhreille, mutta myös tekijöille on oltava helposti saatavilla palveluja kautta 288maan. Esimerkiksi kaikkiin suurempiin kaupunkeihin tarvitaan anonymiteetin mahdollistava 289lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelukeskus. 290Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä on kiinnitettävä huomiota niin nuorten 291kasvattamiseen kohti väkivallan nollatoleranssia kuin päihdepolitiikkaan. Uupumuksen uhan 292alla työskentelevien ihmisten auttaminen, esimerkiksi omaishoitajien tai erityislasten 293vanhempien jaksamisesta huolehtiminen on myös osa lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyä Kansainvälisessä politiikassa Suomen tulee sitoutua vahvasti ihmiskaupan vastaiseen 296toimintaan muun muassa muuttamalla lainsäädäntöään sekä vahvistamalla viranomaisten, 297kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen, osaamista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa. Suomen 298tulee tuoda esiin naisten turvatonta asemaa konfliktitilanteissa sekä vahvistaa naisten 299asemaa konfliktien ratkaisuissa YK:n päätöslauselman 1325 edellyttämällä tavalla MoniNainen, MoniMies 302Yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus 303Vihreät Naiset haluaa rakentaa Suomen, jossa ihmisten erilaisuus on rikkaus ei 304syrjintäperuste ja jossa vallitsee kaikkien ihmisten välinen yhdenvertaisuus. 305Kanssaihminen kohdataan kunnioittaen ja vihapuheelle on nollatoleranssi. 306Maahanmuuttajanaisen euro on yhä vain 20 senttiä. Siksi maahanmuuttajanaisten 307kouluttaminen ja työelämään osallistuminen olisi äärimmäisen tärkeää niin naisten itsensä 308kuin heidän perheidensäkin kannalta. Myös maahanmuuttajille suunnatun kotoutumisrahan 309tulee olla riippumaton puolison tuloista. Maahanmuuttajanaisten ja 310maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimiseen on kiinnitettävä erityistä 311huomiota. Maahanmuuttajanaisten erityistarpeet on otettava huomioon esimerkiksi 312järjestämällä lastenhoito koulutuksen yhteyteen ja järjestämällä opetusta myös 313sukupuolierityisissä ryhmissä.vammaisen euro on vielä maahanmuuttajan euroakin 314vähemmän. Vammaisten työllistymistä ja tuettua työllistymistä on helpotettava. Vammaisten 315oikeudesta avustajaan ja avustajan palkkaamisen edellyttämistä toimista tulee tiedottaa 316aktiivisesti ja vammaisia tulee auttaa ja kouluttaa avustajan palkkaamiseen liittyvissä 317asioissa. Laitoshoidossa olevalle on taattava oikeus vaihtaa kotipaikkaa. 318Syrjäytyminen on vakava ongelma etenkin miesten, mutta enenevissä määrin myös naisten 319elämässä. Syrjäytymisen ehkäisyyn käytetty euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. 320Terveyserojen, tuloerojen ja koulutustasoerojen kasvu altistavat tiettyjä ryhmiä 321syrjäytymiselle ja luovat eriarvoisuutta. Alimpaan tulokymmenykseen pysyvästi kuuluvien 322ihmisten eliniänodote on selvästi alhaisempi kuin keskivertosuomalaisen. Terveyserojen 323kaventamisen on oltava terveyspolitiikan kärkitavoite. Asuntopolitiikassa on huomioitava 324asunnottomat ja asunnottomuuden riskin alla elävät ryhmät. Selvitykset osoittavat, että 325satsaukset asunnottomuuden vähentämiseen tuottavat moninkertaiset säästöt 16

9 terveydenhoidon puolella. Alkoholi- ja huumeongelmista kärsivien palveluissa on 327huomioitava sukupuoli ja luotava myös erityisesti naisille suunnattuja palveluja. 328Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyttä ja sen kirjoa. Tästä 329huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on moninkertainen riski kokea 330syrjintää niin koulussa, työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Koulujen 331opetussuunnitelmissa tulee edellyttää mallia yhdenvertaisuuden edistämisestä, syrjinnän 332torjumisesta ja kiusaamiseen puuttumisesta. Vihamotiivi tulee kirjata lakiin rangaistusten 333koventamisperusteeksi. Transsukupuolisten pakkosterilisaatiot on lopetettava. Lakia on 334muutettava siten, että sukupuolen korjaus ei edellytä aviopuolison lupaa. 335Suomen pitää ratifioida yhdenvertaisuutta turvaavat kansainväliset sopimukset, kuten YK:n 336vammaisten oikeuksien sopimus ja saamelaisten maaoikeudet turvaava ILO:n 337alkuperäiskansoja koskevan yleissopimus, sekä edistää sopimusten ratifiointia myös 338kansainvälisillä areenoilla.. Suomen on huolehdittava alkuperäiskansoistaan ja 339vähemmistöistään esimerkiksi romanien kohtelu niin Suomessa kuin Euroopassakin on 340pahimmillaan ala-arvoista. 341Syrjinnästä vapaa yhteiskunta syntyy syrjinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen kautta. 342Media-alan koulutuksessa ja kulttuurialan rahoituksessa tulee rohkaista syrjivien kuvausten 343tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Syrjivään mainontaan ja vihaa 344ihmisryhmiä kohtaan lietsovaan aineistoon tulee puuttua nykyistä määrätietoisemmin. Tasa- ja vähemmistövaltuutettujen toimistoissa tulisi harkita mainonnan julkista valvontaa. 345arvo Tehdään yhdessä Suomesta tasa-arvoisempi, vihreämpi ja 348oikeudenmukaisempi! 349Tasa-arvoisempi, vihreämpi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta on kaikkien etu. Epätasa- synnyttää katkeruutta, vihaa ja pahaa verta. Esimerkiksi tasa-arvoinen työyhteisö on 350arvo 351huomattavasti epätasa-arvoista työyhteisöä tehokkaampi ja työilmapiiriltään parempi. Tasa- kokemus on onnellisen elämän edellytys. Tasa-arvo on meidän jokaisen asia meillä 352arvon 353kaikilla on velvollisuus kohdella toisia ihmisiä kunnioituksella ja tasa-arvon periaatteiden 354mukaisesti. Tasa-arvon tavoitteita ei kukaan voi saavuttaa yksin. Yhteistyö yli 355sukupuolirajojen, sukupolvirajojen, kulttuurirajojen ja puoluerajojen on välttämätöntä tasa- yhteiskunnan 356arvoisemman saavuttamiseksi. 18

Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi

Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi 1 Vihreät Naiset ry Gröna Kvinnor rf Poliittinen ohjelma 2012-2015 Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO

TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO TASA-ARVO - VASEMMISTOLIITTO VASEMMISTOLIITTO - VISIO Visiomme on talouspoliittisten valtarakenteiden demokratia, resurssien oikeudenmukainen jako, yleinen ja yhtäläinen tasa-arvo, ihmisten henkilökohtaisen

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Kalvomateriaali: Sinikka Mustakallio ja Inkeri Tanhua Sukupuolivaikutusten arviointi säädösvalmistelussa opetus- ja kulttuuriministeriössä 14.4.2015

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön

Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa. Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa Koulutusaineisto rahoittajaviranomaisten ja projektitoimijoiden käyttöön Koulutusaineiston tarkoitus Tämä koulutusaineisto tukee Tasa-arvon

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Mitä on jo tehty ja sovittu?

Mitä on jo tehty ja sovittu? Mitä on jo tehty ja sovittu? Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Opetus- ja kulttuuriministeriö Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa -seminaari Säätytalo 27.10.2011 Lapsia pelaamassa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Vanhempainvapaan joustomalli

Vanhempainvapaan joustomalli Vanhempainvapaan joustomalli Väestöliiton ehdotus perhevapaajärjestelmään Vanhempainvapaan kokonaiskesto: Yhteensä 16 kk. Tämä koostuu: Äidin osuudesta: - ennen lapsen syntymää 1 kk - lapsen syntymän jälkeen

Lisätiedot

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet

Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Parempi työelämä Akavan opiskelijoiden eduskuntavaalitavoitteet Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Sosiaaliturvajärjestelmän on oltava yhtenäinen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää?

Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuuleeko kukaan yksinelävää köyhää? Kuka kuuntelee köyhää? - keskustelusarja Helsinki, 10.12.2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Tulevaisuuden haasteita, ongelmia Tuloerot Terveyserot Kulutuserot

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä. 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi

Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä. 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi Keskustelutilaisuus kuntien tasaarvotyöstä 9.9.2015 Naisjärjestöjen keskusliitto YTM Meija Tuominen meija.tuominen(at)vantaa.fi Tasa-arvo? Yhdenvertaisuus? Lähestymistapoja: - Uskonnot ja ideologiat. -

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

Vihreän miesliikkeen Miespoliittinen ohjelma

Vihreän miesliikkeen Miespoliittinen ohjelma 1 Vihreän miesliikkeen Miespoliittinen ohjelma Tavoitteenamme on parempi maailma, jossa kukaan ei joudu sukupuolensa vuoksi suoranaisen tai välillisen syrjinnän kohteeksi ja jossa ei esiinny tasaarvon

Lisätiedot

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa. Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kotitöiden tasa-arvoon on vielä matkaa Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Luennon aiheita Miksi työnjako perheessä ei muutu vai muuttuuko? Isän työt, äidin työt Onko tasa-arvolla väliä:

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille TAMPERE 8.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

Globaalin vastuun strategia

Globaalin vastuun strategia Globaalin vastuun strategia 9.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 1 GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA Sisältö 1. Johdanto 2. Globaalin vastuun linjaukset Helsingin kaupungin toiminnassa Globaalin vastuun määritelmä Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Miesjärjestöjen keskusliiton tavoiteohjelma

Miesjärjestöjen keskusliiton tavoiteohjelma Miesjärjestöjen keskusliiton tavoiteohjelma Vahvistettu liiton syyskokouksessa 19.11.2011. Sisältö Johdanto... 1 Miehet ja tasa-arvopolitiikka... 2 Oikeusjärjestelmä ja kansalaisvelvollisuudet... 3 Työelämä...

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

6/43/09 4.6.2009. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

6/43/09 4.6.2009. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 6/43/09 4.6.2009 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto Hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2008 (K 1/2009 vp), naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu lasten

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille

LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille LÄHISUHDEVÄKIVALTA JA ERO; VAIKUTUS LAPSIIN JA VANHEMMUUTEEN Koulutustilaisuus sosiaalialan ammattilaisille ROVANIEMI 22.5. 2014 Marjatta Karhuvaara / Sanna Kaitue Koulutuksen pohjana on käytetty opasta

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6. Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.2012 Sisältö Kunnat muutoksessa ajankohtaista Kuntien vaikutukset sukupuolten

Lisätiedot

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi:

Lyhyellä aikavälillä tulee toteuttaa seuraavat toimenpiteet opiskelijan toimeentulon parantamiseksi: Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Opiskelijapoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 YKSILÖ Opiskelijan toimeentulo Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi

Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointi Valtakunnalliset neuvolapäivät, Helsinki 21..214 Johanna Lammi-Taskula 3..214 Esityksen nimi / Tekijä 1 Lammi-Taskula Johanna, Karvonen Sakari

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

SILMÄLASIT SILMÄLASIT

SILMÄLASIT SILMÄLASIT SUKUPUOLI- SILMÄLASIT KÄYTTÖÖN! Esitteitä 2008:2 Sukupuolisilmälasien käyttöohje Sukupuolisilmälaseilla näkee toiminnan ja toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta. Kartoita toimintamaasto Testikysymys

Lisätiedot

Esityslista Kestävä kehitys

Esityslista Kestävä kehitys Esityslista Kestävä kehitys Tasa-arvo, Integraatio ja Moninaisuus Ympäristö Saamen kielen käyttö Yhteenveto Kestävä kehitys Kehitys, joka huolehtii meidän tarpeistamme vaarantamatta tulevien sukupolvien

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:39:58 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Perhepalikat uusiksi

Perhepalikat uusiksi Perhepalikat uusiksi 1. 2. 3. 4. 5. Joustavoittaa perhevapaita Helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista Kannustaa isiä perhevapaille Kohtelee perheitä tasapuolisesti Ei lisää kustannuksia 1. Joustavoittaa

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin

Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin 5.11.2012 Pro-tukipiste ry:n kanta seksin oston yleiskriminalisointiin Miksi Pro-tukipiste ry vastustaa seksuaalipalveluiden oston kriminalisointia? 1. Pro-tukipiste ry vastustaa kaikkia sellaisia yhteiskunnallisia

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:21:05 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

Syrjinnän sääntely ja työelämä

Syrjinnän sääntely ja työelämä 1 Syrjinnän sääntely ja työelämä Esiteteksti heinäkuu 2004 (vain sähköisenä) Sisällysluettelo Lainsäädäntö... 2 Suomen perustuslaki (731/1999)... 2 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)... 2 Työsopimuslaki (55/2001)...

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa

Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä infotilaisuus Kajaanissa Valintaperusteet, ESR (luonnoksen mukaan) Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -infotilaisuus Kajaanissa Anne Huotari Valintaperusteita on kolmenlaisia I YLEISET VALINTAPERUSTEET (luonnos) Merkitään rastilla

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma vuosille 2014-2020 Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaalisuus on Erottamaton

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo

Koulutuksellinen tasa-arvo Koulutuksellinen tasa-arvo Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivät 15.-16.5.2014 Ylitarkastaja Eeva Kaunismaa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa,

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ulrika Krook 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Kestävät investoinnit ratoihin, puurakentami seen ja älykkääseen sähköverkkoo n Viihtyisämpi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD ENHET ADRESS 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin

Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Väestön näkökulmia vammaispalveluihin Anu Muuri, VTT, dosentti THL 15.08.2013 Anu Muuri 1 Vammaispalvelulaki 1987 Lain tarkoitus, 1 : Edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa

Lisätiedot