4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi"

Transkriptio

1 1 1 1Vihreät Naiset ry Gröna Kvinnor rf 2Poliittinen ohjelma Hallituksen esitys kevätkokoukselle 4Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi 5Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen 6yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet osallistuvat aktiivisesti paremman elinympäristön 7rakentamiseen. Vihreän tasa-arvon Suomessa kaikilla sukupuolilla, kaikilla sukupolvilla ja 8kaikkiin kulttuureihin kuuluvilla ihmisillä on parhaat mahdolliset edellytykset onnelliseen 9elämään. 10Vihreä ja tasa-arvoinen Suomi on vientituote tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden teemat 11painottuvat kansainvälisessä politiikassa, kehitysyhteistyössä ja kansainvälisessä 12rauhantyössä. Vihreiden Naisten Suomessa kukoistaa lähiympäristö, maaseutu ja luonnon 13monimuotoisuus. Ilmastonmuutosta torjutaan kunnianhimoisesti yhtenä maailman 14kärkimaista eikä Suomeen rakenneta ainuttakaan uutta ydinvoimalaa. 15Naiset eivät ole samanlaisia, niin kuin eivät miehetkään. Esimerkiksi terveydentila, koulutus, 16ikä, luokka, etninen tausta, ihonväri, kulttuuritausta, seksuaalinen suuntautuminen tai 17sukupuolen ilmaisu vaikuttavat myös siihen, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo eri 18yhteyksissä toteutuu. Siksi moninaisuuden kunnioitus on olennainen osa tasa-arvoisen ja 19vihreän Suomen rakennustyötä. 20Tähän ohjelmaan sisältyy muutamia läpileikkaavia teemoja, jotka on huomioitava tasa- kautta linjan. Näitä ovat luonto ja ympäristö, molempien sukupuolten tasa-arvo- 21arvotyössä 22ongelmat, globaalit tasa-arvokysymykset, yhdenvertaisuus ja naispolvien huomioiminen eli 23se, että tasa-arvoa edistettäessä muistetaan eri-ikäisten naisten tarpeet ja tilanteet. 24Sisältö: 25Naisen paikka on siellä missä miehenkin ja miehen siellä missä 26naisenkin 27Tasa-arvo politiikassa ja päätöksenteossa 28Pingot ja pudokkaat Koulutuksen myytit on murrettava 29Vihreä nainen junailee Sukupuolinäkökulmaa ympäristöpolitiikkaan 30Vihreä talous ei saa olla sukupuolisokea Talouspolitiikan tasa- 32Vakityö, perustulo ja palkkatasa-arvo Tasa-arvoisen työelämän 31arvolinjauksia 33linjauksia 34Isät kotiin, äidit töihin Perheen ja perhe-elämän tasa-arvonäkökulmia 2

2 3 2 35MoniNainen, MoniMies Yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus Naisen paikka on siellä missä miehenkin ja miehen siellä missä 39naisenkin 40Tasa-arvo politiikassa ja päätöksenteossa 41Vihreät Naiset haluaa riittävästi molempien sukupuolten edustajia poliittiseen 42päätöksentekoon. Kunnanvaltuustojen ja -hallitusten sekä lauta- ja johtokuntien 43puheenjohtajille tulee asettaa 40 prosentin sukupuolikiintiöt. Sukupuolikiintiöitä on 44sovellettava myös työryhmien ja ohjausryhmien kokoonpanoihin. 45Sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on syytä ulottaa 46kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon eikä vain teoriassa. Kaikkien kunnanvaltuustojen ja 47maakuntaliittojen on allekirjoitettava EU:n tasa-arvon peruskirja ja jokaisessa kunnassa pitää 48asettaa jokin toimielin vastuuseen tasa-arvon edistämisestä. 49Tasa-arvoasiain Neuvottelukunnan asemaa on vahvistettava ja tasa-arvotyön resurssit on 50turvattava myös valtakunnallisella tasolla. Sosiaali- ja terveysministeriössä sijaitsevan tasa- sijoituspaikka on vakiinnutettava ja sille on turvattava riittävät resurssit 51arvoyksikön 52toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun 53toimistoja ei pidä yhdistää yhdeksi yhdenvertaisuusvaltuutetuksi eikä tasa-arvolakia pidä 54yhdistää yhdenvertaisuuslakiin. Sen sijaan nykyisten tasa-arvo- ja 55yhdenvertaisuusviranomaisten välistä yhteistyötä on vahvistettava moniperusteisen 56syrjinnän torjumiseksi. Vähemmistövaltuutetun toimialaan on lisättävä 57seksuaalivähemmistöjen sekä vammaisten asiat ja resursseja on vastaavasti lisättävä. 58Sukupuolivähemmistöjä koskevat kysymykset kannattaa säilyttää tasa-arvovaltuutetulla, jolla 59on jo aiheesta tarvittavaa tietoa ja kokemusta. 60Miesten osallistumista tasa-arvotyöhön on vahvistettava. Tasa-arvopolitiikassa on syytä 61huomioida sekä mies- että naisnäkökulma, mutta tämä ei saa johtaa sukupuolineutraaliin ja 62tasapäistävään tasa-arvoajatteluun eikä naiserityisten tasa-arvotavoitteiden unohtamiseen. 63Myös eri-ikäisten naisten ja miesten erilaisia tasa-arvo-ongelmia on tuotava vahvemmin 64esiin Pingot ja pudokkaat 67Koulutuksen myytit on murrettava 68Suomalainen nainen on maailman korkeimmin koulutettujen joukossa, mutta ongelmana on 69se, että edelleen hakeudutaan sukupuolen perusteella tietyille aloille jo opiskeluvaiheessa. 70Kasvatuksen sukupuolitietoisuutta on lisättävä ja sukupuolittuneisiin rakenteisiin kiinnitettävä 71huomiota jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tutkimusten mukaan opiskelijan 72sukupuoli ja etninen tausta vaikuttavat myös opintosuoritusten arviointiin. Esimerkiksi 4

3 5 3 73korkeakouluissa erinomaisuus, ja sen myötä erinomaiset arvosanat, liitetään useammin 74poikiin ja miehiin kuin tyttöihin ja naisiin. Lukiot ja korkeakoulut tulee velvoittaa tarjoamaan 75mahdollisuus nimettömään tenttimiseen opiskelijanumerolla, jotta minimoidaan opiskelijan 76sukupuolen ja etnisen taustan piilovaikutus arvosanoihin. Korkeakouluihin tulee harkita 77opiskelijavalintoihin sovellettavia sukupuolikiintiöitä tai vähemmistösukupuolelle annettavia 78lisäpisteitä erityisen nais- tai miesvaltaisilla opiskelualoilla. 79Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun vaatimus on laajennettava 80koskemaan peruskouluja, ja sukupuolinäkökulma on otettava osaksi oppilaanohjausta 81peruskoulussa ja lukiossa. Koulun arjessa tulee pyrkiä purkamaan ja ehkäisemään lasten ja 82nuorten ulkonäköpaineita sekä auttamaan nuoria hyväksymään itsensä sellaisina kuin ovat. 83Kouluissa oppilaiden jakautumista sukupuolittain voi vähentää esimerkiksi yhteisellä 84käsityöopetuksella ja alakoulun yhteisillä liikuntaryhmillä. 85Alueellinen eriarvoisuus vaarantaa jo nyt peruskoulun yhdenvertaisuuden. Ongelmia 86aiheuttavat sekä suurten kaupunkien sisäinen eriarvoistumiskehitys että eri alueiden ja 87kuntien väliset erot. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan alueellisen eriarvoistumisen ehkäisyyn 88tähtääviä toimia ja erityistukia hankalassa asemassa oleville kouluille. 89Naisten mahdollisuus kouluttautua on paitsi ihmisoikeuskysymys, myös paras keino ehkäistä 90sosiaalisia ongelmia ja syrjäytymistä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tutkimusten 91mukaan suomalaisten syrjäytymisvaarassa olevien nuorten äideistä 85 %:lla on vain 92perustason koulutus, ja arvosanojen osalta äidin oma koulumenestys liittyy vahvasti lasten 93koulumenestykseen. 94Kehitysmaissa tyttöjen kouluttautuminen tukee myös köyhyyden vastaista taistelua: vuosi 95toisen asteen koulutusta kasvattaa tytön tulevan perheen tuloja jopa 20 %. Vaikka globaalia 96edistystä on viime vuosina tapahtunut, on suurin osa koulua käymättömistä lapsista ja 97nuorista edelleen tyttöjä Vihreä nainen junailee 100Sukupuolinäkökulmaa ympäristöpolitiikkaan 101Ilmastonmuutos on vakavin niistä maapallon uhkakuvista, joita tällä hetkellä on näkyvissä. 102Ilmastonmuutoksen vaikutuksia on tutkittu monesta näkökulmasta. Tutkijat ovat nykyään 103yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erilaiset miehille ja naisille. 104Erityisesti kehitysmaissa kodistaan ja lapsistaan huolehtivat naiset eivät pääse pakenemaan 105ilmastonmuutoksen seurauksia yhtä hyvin kuin miehet. On arvioitu että naiset kuolevat neljä 106kertaa miehiä useammin ilmastonmuutoksen takia ja esimerkiksi Bangladeshin tulvien 107uhreista vuonna % oli juuri naisia. 108Vihreät Naiset tavoittelee yhteiskuntaa, jossa päätösten ympäristövaikutukset arvioidaan eri 109sukupuolien näkökulmasta ja jossa otetaan vakavasti huomioon ympäristönmuutoksen 110sukupuolittuneet ulottuvuudet niin lähiympäristössä kuin globaalistikin. Ympäristö-, 111ihmisoikeus ja sukupuolinäkökulmat on huomioitava kaikissa kehitysyhteistyöhankkeissa ja 112Suomen on vaikutettava ympäristönäkökulmien puolesta kansainvälisessä yhteistyössään 113kautta linjan. Naisilla on kuitenkin epätasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja 114lastensa tulevaisuuteen, sillä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa valtioiden lähettämien 115virallisten valtuuskuntien jäsenistä naisia on alle 30 % ja puheenjohtajista naisia on vain 15 6

4 %. Naisten osallistumista päätöksentekoon tulee siis vahvistaa niin alueellisella, EU:n kuin 117kansainväliselläkin tasolla. 118Ilmastonmuutoksella on monta ulottuvuutta, sillä sen ennakoidaan lisäävän kuivuutta ja 119heikentävän vedensaantia. Toisaalta myös rankkasateiden ja tulvien pelätään lisääntyvän. 120Ruuan saatavuus vaikeutuu, ja sen myötä nälänhätä ja taudit yleistyvät. Kahden asteen 121lämpötilan nousu pahentaisi jopa 250 miljoonan ihmisen vesipulaa ja maanviljelylle 122kelvottomaksi voisi muuttua pahimmillaan 75 miljoonaa hehtaaria peltomaata. 123 Naisilla arjen asiantuntijoina on onneksi myös mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutoksen 124seurauksiin. Naiset tekevät teollisuusmaissa 80 % kotitalouden päivittäisistä hankinnoista ja 125ovat siten avainasemassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Haitallisten ilmastovaikutusten 126vähentämiseksi kannattaa suosia niin kotona kuin kouluissakin lähi-, luomu- ja kasvisruokaa 127ja pitää ainakin yksi kasvisruokapäivä viikossa. 128Tasa-arvoisessa kaupungissa monipuoliset lähipalvelut, esteettömyys, katujen 129talvikunnossapito ja toimiva joukkoliikenne hyödyttävät niin pienten lasten vanhempia, 130pyöräilijöitä, pyörätuolilla liikkujia kuin rollaattorin avulla kulkevia vanhuksiakin. 131Joukkoliikenteen kehittäminen palvelee erityisesti naisia, sillä joukkoliikenteen käyttäjistä 132selvä enemmistö eli noin 2/3 osaa naisia. 133Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava, että naisten liikkumista kaupungeissa ohjaa usein 134niin kutsuttu pelon maantiede. Turvallisuuden lisäämiseksi on kulkuväylät puistoissa ja 135metsiköissä rakennettava riittävän leveiksi ja pidettävä aina pimeään aikaan valaistuina. 136Kaavoituksessa ja asuinalueiden suunnittelussa on tähdättävä sosioekonomisesti 137monimuotoisten asuinalueiden syntymiseen jotta vältetään asuinalueiden leimautuminen 138eriarvoisiksi. Myös ympäristökasvatus on otettava nykyistä näkyvämmin osaksi koulun 139opetussuunnitelmia alakoulusta lukioon. 140Vihreät Naiset vastustaa ydinvoiman lisärakentamista. Naiset ovat huolissaan uraanin 141louhinnan aiheuttamista ympäristöongelmista eivätkä halua jättää ydinjätehautoja tulevien 142sukupolvien vastuulle. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, joukkoliikenteen ja pyöräilyn 143suosion kasvattaminen ja energiankulutuksen vähentäminen ovat ilmastonmuutoksen 144torjunnan parhaita keinoja. 145Naisten aseman parantaminen ja sen myötä väestönkasvun hillitseminen ovat keskeisiä 146keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kehitysmaiden tyttöjen koulutus ja naisten 147mahdollisuus saada terveyspalveluita ovat ainoat keinot, joilla maailman väkiluvun kasvua 148voidaan pysyvästi hillitä Vihreä talous ei saa olla sukupuolisokea 151Talouspolitiikan tasa-arvolinjauksia 152Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen vihreä kohtuutalous, jossa saastuttaja 153maksaa ja jossa yhteisen hyvinvoinnin ja ympäristön kustannuksella ei tuoteta voittoja 154harvoille. Vihreä kohtuutalous tukee yhteiskunnallista kehitystä ja toimii kestävästi sekä 155ympäristön että tulevien sukupolvien näkökulmasta. 156Valtion sääntelyllä ja omistuksella tulee olla vahva rooli taloudessa, jotta voidaan turvata 157sosiaalisten oikeuksien toteutuminen sekä puuttua kestämättömiin talouden rakenteisiin, 8

5 luonnonvarojen ylikulutukseen ja yhteiskunnallisesti haitalliseen taloudelliseen toimintaan. 159Vihreä kohtuutalous ei synny itsestään tai pelkkien markkinavoimien johdatuksella. 160Talouden vihreä rakennemuutos ei saa olla sukupuolisokea. Uusien viherkaulustyöpaikkojen 161syntyminen esimerkiksi puhtaan teknologian alalle ei saa johtaa työmarkkinoiden 162segregaation jyrkentymiseen. Kestävää liiketoimintaa on edistettävä julkisella ohjauksella 163siten, että puhtaan teknologian lisäksi kiinnitetään huomiota myös naisvaltaisen 164palvelusektorin ekologisten innovaatioiden ja muun kehityksen tukemiseen. Naisyrittäjille 165tarvitaan räätälöityjä tukimuotoja. 166Hyvinvoinnin kasvua ei voi mitata pelkällä bruttokansantuotteella, vaan tarvitaan uudenlaisia 167hyvinvoinnin mittareita, jotka huomioivat myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 168ympäristön tilan. Niiden avulla tehdään näkyväksi hyvinvointia tuottavien markkinattomien 169palveluiden, kuten kotityön, merkitys yhteiselle hyvinvoinnille. 170Valtion tulo- ja menopolitiikan sukupuolivaikutuksiin on kiinnitettävä huomiota 171sukupuolitietoisella budjetoinnilla. Taloudellisesti tiukkoina aikoina on tärkeää pitää huolta 172siitä, että leikkaukset ja elvytyspaketit kohtelevat tasapuolisesti miehiä ja naisia. 173Sukupuolivaikutukset tulee arvioida myös investointi- ja veropolitiikassa. Esimerkiksi 174liikenneinvestoinneista päätettäessä on otettava huomioon, että naiset käyttävät julkista 175liikennettä miehiä enemmän. Ei pidä rahoittaa vain väylien rakentamista vaan myös 176liikennepalveluja. Vihreä verouudistus taas tulee nähdä välineenä, jolla rakennetaan 177ekologisen lisäksi myös tasa-arvoista yhteiskuntaa. 178Tulevat sukupolvet on otettava huomioon pitämällä huolta julkisen talouden kestävyydestä. 179Ikäluokkien pienentyessä työuria on pidennettävä tasa-arvoisella tavalla. Kunnissa 180peruspalveluja tuottavien työssä jaksamiseen on panostettava osa-aikajärjestelyin ja 181paremmalla esimiestyöllä. Esimerkiksi lisäämällä asevelvollisuuden valikoivuutta työvoimaa 182vapautuu työmarkkinoiden käyttöön. Vapaaehtoisuuden lisääminen ja kutsuntojen 183ulottaminen naisten koko ikäluokkaan ovat askeleita kohti sukupuolineutraalia 184asevelvollisuutta, jossa siitä aiheutuvat palkka- ja eläkemenetykset eivät kaadu 185kohtuuttomasti vain miesten harteille. Vastaavasti perhevapaiden tasaisempi jakautuminen 186pidentäisi naisten työuria ja vähentäisi heille kerrostuvia palkka- ja eläkemenetyksiä. 187Työntekijöiden oikeudet on turvattava talouden rakenteen muuttuessa sekä uusilla vihreän 188talouden aloilla meillä Suomessa että globaalissa etelässä, jonne perinteinen 189teollisuustuotanto yhä enemmän keskittyy. Yritysvastuuta on vahvistettava edellyttämällä 190niiltä yhteiskuntavastuuraportointia. Vahvistamalla eettisten kriteerien käyttöä julkisissa 191hankinnoissa puolestaan pidetään huolta siitä, ettei suomalaisten verorahoilla tueta 192työntekijöiden oikeuksien polkemista tai ympäristön pilaamista halvempien 193tuotantokustannusten maissa Vakityö, perustulo ja palkkatasa-arvo 196Tasa-arvoisen työelämän linjauksia 197Naisten taloudellisia oikeuksia on vahvistettava globaalisti tukemalla naisyrittäjyyttä ja 198takaamalla naisille riittävät tuotannolliset resurssit muun muassa turvaamalla naisten 10

6 omistus- ja perintöoikeudet. Naisten tulotaso on saatava vastaamaan heidän tekemänsä 200työn määrää. 201Suomessa naisten euro on edelleen 81 senttiä. Palkkatasa-arvoa voidaan edistää 202purkamalla työmarkkinoiden jyrkkää jakautumista nais- ja miesvaltaisiin aloihin sekä 203kannustamalla naisia vaatimaan osaamistaan vastaavaa palkkaa. Perhevapaiden 204tasaisempi jakautuminen edesauttaa naisten urakehitystä ja vähentää samalla palkkaeroja. 205Lisäksi tasa-arvovaltuutetun toimiston resursseja on lisättävä merkittävästi, jotta tasa- pystyy todella valvomaan tasa-arvolain noudattamista ja samapalkkaisuuden 206arvovaltuutettu 207edistämistä. 208Naisten asemaa työmarkkinoilla parantaisi myös se, että ammattiyhdistysliikkeessä tasa- otettaisiin vahvemmin mukaan edunvalvontatyöhön. Tämä edellyttää 209arvokysymykset 210naisten vahvempaa edustusta ammattiliittojen johtotehtävissä. Myös työnantajajärjestöjen 211johtotehtäviin tarvitaan lisää naisia. Vastuullinen työnantaja huomioi tasa-arvonäkökulman 212rekrytoinneissa. 213Naisten ja miesten tasapainoinen edustus yritysten ylimmissä johtotehtävissä edistää 214yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Pörssiyhtiöiden hallituksissa on otettava käyttöön prosentin sukupuolikiintiöt. Niiden käyttöönottoa pitää edistää kaikkien eurooppalaisten 216pörssiyhtiöiden osalta myös EU-tason lainsäädännössä. Lisäksi on etsittävä keinoja naisten 217osuuden lisäämiseksi yritysten operatiivisessa johdossa. Tähänkin ilmiöön osasyy löytyy jo 218koulutusalojen sukupuolenmukaisesta jakautumisesta. 219Nuoret naiset tekevät nuoria miehiä enemmän pätkätöitä monet pakon edessä, jotkut taas 220omasta tahdostaan. Pätkätyöläisten asemaa tulee parantaa takaamalla kaikille 2,5 päivän tai 221vastaava kuukausittainen lomakertymä sekä kehittämällä vuosilomapankkijärjestelmää. 222Vihreiden perustulomallilla voidaan turvata toimeentulo pienituloisille ja pätkätyöläisille myös 223pätkien välissä, olipa kyseessä sitten apurahatutkija, freelancer, taiteilija tai yrittäjä. 224Perustulomalli yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää, tekisi työnteosta aina kannattavaa 225ja estäisi tuloloukkujen syntymisen. Se myös lisäisi naisten taloudellista riippumattomuutta 226puolisoistaan esimerkiksi perheyrityksissä ja maataloudessa. 227Työn ja perheen yhteensovittamista on edistettävä perheiden hyvinvoinnin ja perheellisten 228naisten urakehityksen tukemiseksi. Vanhempain- ja hoitovapaajärjestelmät on uudistettava. 229Vanhempainvapaiden työnantajille aiheuttamat kulut tulee jakaa kaikkien työnantajien 230kesken naisvaltaisten alojen työnantajien aseman helpottamiseksi ja nuorten naisten 231työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi tarvitaan joustavia työaikoja, parempia 232etätyömahdollisuuksia ja mahdollisuutta nykyistä joustavampaan hoitovapaan pitämiseen. 233Naisyrittäjien tukemiseen tarvitaan lisää räätälöityjä tukimuotoja: esimerkiksi maksuton 234sijaisapu tai lastenhoitaja lapsen sairastaessa Isät kotiin, äidit töihin 237Perheen ja perhe-elämän tasa-arvonäkökulmia 238Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvo niin perheiden kuin perheenjäsentenkin kesken. 239Haluamme enemmän äitejä työelämään ja enemmän isiä kotiin pienten lastensa kanssa. 12

7 Kaikkien perhemuotojen on oltava tasa-arvoisia keskenään eikä vanhempien ero saa 241tarkoittaa lapselle toisen vanhemman menettämistä. Suomeen tulee säätää tasa-arvoinen 242avioliittolaki turvaamaan perheiden keskinäinen yhdenvertaisuus. Lapselle tulee taata oikeus 243kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa myös silloin kun heitä on enemmän kuin kaksi. 244Vanhempainvapaat on jaettava mallin mukaisesti siten, että äidille ja isälle (tai äidin 245puolisolle) varataan kummallekin 6 kuukautta ja lisäksi 6 kuukautta varataan puolisojen 246keskenään jaettavaksi. Vanhempainvapaiden ja hoitovapaan käyttöä on kehitettävä 247joustavammaksi Ruotsin mallin mukaan siten, että niiden käyttö on voitava ulottaa 248vanhempien niin halutessa aina lapsen kouluikään saakka. Myös hoitovapaajärjestelmä 249pitää jyvittää mallin mukaisesti siten, että kolmasosa kotihoidontuesta on merkitty 250äidille, kolmasosaisälle (tai äidin puolisolle) ja kolmasosa vanhempien kesken vapaasti 251jaettavaksi. 252Lainsäädännössä tulee ottaa paremmin huomioon etävanhemman asema ja lapsen tarpeet 253etävanhemman luona. Aktiivisesti lapsen elämään osallistuvan etävanhemman ruokakunnan 254kokoa määriteltäessä on otettava huomioon myös muualla kirjoilla olevat lapset. 255Ruokakunnan koolla on merkitystä muun muassa asumistukea laskettaessa tai isojen 256vuokra-asuntojen jaossa. Lapsella on oltava oikeus riittäviin asumisneliöihin etävanhemman 257luona ja myös tarvittaessa koulukyyteihin etävanhemman kotoa. Erotilanteessa lapsen 258asumisesta, tapaamisista ja huoltajuudesta sovittaessa vanhempien sukupuoli ei saa olla 259ratkaisuun vaikuttava tekijä. 260Yksinhuoltajaperheiden köyhyysriski on moninkertainen kahden vanhemman perheisiin 261verrattuna ja siksi yksinhuoltajien asemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota perhepoliittisia 262ratkaisuja tehtäessä. Työelämän joustojen lisääminen ja työn ja perheen yhteensovittamisen 263helpottaminen auttaisi etenkin yksinhuoltajaperheiden tilannetta. Kaikkien 264yksinhuoltajavanhempien lapsilla tulee olla oikeus elatustukeen tai vähintään elatustuen 265suuruiseen elatusapuun vanhempien tuloista riippumatta. Yksinhuoltajaperheiden lapset 266myös kouluttautuvat perheiden pienituloisuuden vuoksi vähemmän kuin kahden vanhemman 267perheiden lapset. Siksi yksinhuoltajaperheiden lasten koulutusta on tuettava maksamalla 268kotona asuvalle alle 20-vuotiaalle opiskelevalle yksinhuoltajan lapselle lapsilisän suuruista 269opintotukea lapsilisän loputtua Kun turvattomuus on arkipäivää 272Väkivallasta, prostituutiosta ja ihmiskaupasta 273Nainen ei ole kauppatavara. Vihreät Naiset vaatii seksin oston kriminalisointia Ruotsin ja 274Norjan mallin mukaan. Nykyinen laki, joka kieltää seksin oston vain parituksen uhrilta, on 275johtanut sarjaan hankalia tulkintatilanteita eikä se täytä tarkoitustaan Naisen paikka ei ole hellan ja nyrkin välissä. Vuonna % suomalaisista avo- tai 278avioliitossa elävistä naisista oli joutunut nykyisen kumppaninsa taholta fyysisen väkivallan 279kohteeksi. Väkivaltaisesta suhteesta lähtemistä on kaikin keinoin helpotettava. 280Turvakotiverkosto on laajennettava koko maan laajuiseksi, paikkamäärät on saatava 281kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vaatimusten mukaisiksi ja turvakotien rahoitus on 282turvattava. Hallituksen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman mukaisiin 14

8 toimenpiteisiin on varattava riittävät resurssit. Väkivallan ennaltaehkäisyssä tulee painottaa 284kuhunkin kohderyhmään sopivaa asennekasvatusta. 285Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava. Väkivaltaa lähisuhteessa ei tule kohdella 286suhteen sisäisenä vuorovaikutusongelmana vaan rikoksena. Väkivaltaa parisuhteessaan 287kokeneille - uhreille, mutta myös tekijöille on oltava helposti saatavilla palveluja kautta 288maan. Esimerkiksi kaikkiin suurempiin kaupunkeihin tarvitaan anonymiteetin mahdollistava 289lähisuhdeväkivallan uhreille tarkoitettu matalan kynnyksen palvelukeskus. 290Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyssä on kiinnitettävä huomiota niin nuorten 291kasvattamiseen kohti väkivallan nollatoleranssia kuin päihdepolitiikkaan. Uupumuksen uhan 292alla työskentelevien ihmisten auttaminen, esimerkiksi omaishoitajien tai erityislasten 293vanhempien jaksamisesta huolehtiminen on myös osa lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyä Kansainvälisessä politiikassa Suomen tulee sitoutua vahvasti ihmiskaupan vastaiseen 296toimintaan muun muassa muuttamalla lainsäädäntöään sekä vahvistamalla viranomaisten, 297kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen, osaamista ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa. Suomen 298tulee tuoda esiin naisten turvatonta asemaa konfliktitilanteissa sekä vahvistaa naisten 299asemaa konfliktien ratkaisuissa YK:n päätöslauselman 1325 edellyttämällä tavalla MoniNainen, MoniMies 302Yhdenvertaisuus ja sukupuolen moninaisuus 303Vihreät Naiset haluaa rakentaa Suomen, jossa ihmisten erilaisuus on rikkaus ei 304syrjintäperuste ja jossa vallitsee kaikkien ihmisten välinen yhdenvertaisuus. 305Kanssaihminen kohdataan kunnioittaen ja vihapuheelle on nollatoleranssi. 306Maahanmuuttajanaisen euro on yhä vain 20 senttiä. Siksi maahanmuuttajanaisten 307kouluttaminen ja työelämään osallistuminen olisi äärimmäisen tärkeää niin naisten itsensä 308kuin heidän perheidensäkin kannalta. Myös maahanmuuttajille suunnatun kotoutumisrahan 309tulee olla riippumaton puolison tuloista. Maahanmuuttajanaisten ja 310maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen oppimiseen on kiinnitettävä erityistä 311huomiota. Maahanmuuttajanaisten erityistarpeet on otettava huomioon esimerkiksi 312järjestämällä lastenhoito koulutuksen yhteyteen ja järjestämällä opetusta myös 313sukupuolierityisissä ryhmissä.vammaisen euro on vielä maahanmuuttajan euroakin 314vähemmän. Vammaisten työllistymistä ja tuettua työllistymistä on helpotettava. Vammaisten 315oikeudesta avustajaan ja avustajan palkkaamisen edellyttämistä toimista tulee tiedottaa 316aktiivisesti ja vammaisia tulee auttaa ja kouluttaa avustajan palkkaamiseen liittyvissä 317asioissa. Laitoshoidossa olevalle on taattava oikeus vaihtaa kotipaikkaa. 318Syrjäytyminen on vakava ongelma etenkin miesten, mutta enenevissä määrin myös naisten 319elämässä. Syrjäytymisen ehkäisyyn käytetty euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. 320Terveyserojen, tuloerojen ja koulutustasoerojen kasvu altistavat tiettyjä ryhmiä 321syrjäytymiselle ja luovat eriarvoisuutta. Alimpaan tulokymmenykseen pysyvästi kuuluvien 322ihmisten eliniänodote on selvästi alhaisempi kuin keskivertosuomalaisen. Terveyserojen 323kaventamisen on oltava terveyspolitiikan kärkitavoite. Asuntopolitiikassa on huomioitava 324asunnottomat ja asunnottomuuden riskin alla elävät ryhmät. Selvitykset osoittavat, että 325satsaukset asunnottomuuden vähentämiseen tuottavat moninkertaiset säästöt 16

9 terveydenhoidon puolella. Alkoholi- ja huumeongelmista kärsivien palveluissa on 327huomioitava sukupuoli ja luotava myös erityisesti naisille suunnattuja palveluja. 328Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on osa ihmisyyttä ja sen kirjoa. Tästä 329huolimatta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on moninkertainen riski kokea 330syrjintää niin koulussa, työelämässä kuin yksityiselämässäkin. Koulujen 331opetussuunnitelmissa tulee edellyttää mallia yhdenvertaisuuden edistämisestä, syrjinnän 332torjumisesta ja kiusaamiseen puuttumisesta. Vihamotiivi tulee kirjata lakiin rangaistusten 333koventamisperusteeksi. Transsukupuolisten pakkosterilisaatiot on lopetettava. Lakia on 334muutettava siten, että sukupuolen korjaus ei edellytä aviopuolison lupaa. 335Suomen pitää ratifioida yhdenvertaisuutta turvaavat kansainväliset sopimukset, kuten YK:n 336vammaisten oikeuksien sopimus ja saamelaisten maaoikeudet turvaava ILO:n 337alkuperäiskansoja koskevan yleissopimus, sekä edistää sopimusten ratifiointia myös 338kansainvälisillä areenoilla.. Suomen on huolehdittava alkuperäiskansoistaan ja 339vähemmistöistään esimerkiksi romanien kohtelu niin Suomessa kuin Euroopassakin on 340pahimmillaan ala-arvoista. 341Syrjinnästä vapaa yhteiskunta syntyy syrjinnän tunnistamisen ja siihen puuttumisen kautta. 342Media-alan koulutuksessa ja kulttuurialan rahoituksessa tulee rohkaista syrjivien kuvausten 343tunnistamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Syrjivään mainontaan ja vihaa 344ihmisryhmiä kohtaan lietsovaan aineistoon tulee puuttua nykyistä määrätietoisemmin. Tasa- ja vähemmistövaltuutettujen toimistoissa tulisi harkita mainonnan julkista valvontaa. 345arvo Tehdään yhdessä Suomesta tasa-arvoisempi, vihreämpi ja 348oikeudenmukaisempi! 349Tasa-arvoisempi, vihreämpi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta on kaikkien etu. Epätasa- synnyttää katkeruutta, vihaa ja pahaa verta. Esimerkiksi tasa-arvoinen työyhteisö on 350arvo 351huomattavasti epätasa-arvoista työyhteisöä tehokkaampi ja työilmapiiriltään parempi. Tasa- kokemus on onnellisen elämän edellytys. Tasa-arvo on meidän jokaisen asia meillä 352arvon 353kaikilla on velvollisuus kohdella toisia ihmisiä kunnioituksella ja tasa-arvon periaatteiden 354mukaisesti. Tasa-arvon tavoitteita ei kukaan voi saavuttaa yksin. Yhteistyö yli 355sukupuolirajojen, sukupolvirajojen, kulttuurirajojen ja puoluerajojen on välttämätöntä tasa- yhteiskunnan 356arvoisemman saavuttamiseksi. 18

Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi

Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi 1 Vihreät Naiset ry Gröna Kvinnor rf Poliittinen ohjelma 2012-2015 Tasa-arvoisempi, vihreämpi, oikeudenmukaisempi Suomi Vihreiden Naisten tavoitteena on tasa-arvoinen, vihreä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tasa-arvo ei ole valmis

Tasa-arvo ei ole valmis Vihreät De Gröna Tasa-arvo ei ole valmis Vihreiden tasa-arvopoliittinen linjapaperi -- STILISOIMATON VERSIO Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 21.9.2014 Todellinen sukupuolten tasa-arvo on toteutettava

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE 1) Perheiden parhaaksi ohjelma 2) Liittokokouksen aloitteet Sosialidemokraattiset Naiset Saariniemenkatu 6 00530 Helsinki www.demarinaiset.fi

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Hyväksytty 29.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Kansan parhaaksi...3 Johdanto...4 Sosialidemokratia - työn,

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

KASVUA JA TYÖTÄ. Ammattiliitto Pron hallitusohjelmatavoitteet 2015

KASVUA JA TYÖTÄ. Ammattiliitto Pron hallitusohjelmatavoitteet 2015 KASVUA JA TYÖTÄ Ammattiliitto Pron hallitusohjelmatavoitteet 2015 SISÄLTÖ Elvytystä, työtä ja toimeentuloa... 2 Suomi teollistettava uudelleen... 4 Valtio aktiiviseksi omistajaksi... 6 Tuottavuus kasvuun

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Maailma tehdään lähelläsi

Maailma tehdään lähelläsi Maailma tehdään lähelläsi Vihreän liiton toimisto Fredrikinkatu 33 A, 3. krs, 00120 Helsinki puhelin: (09) 5860 4160, faksi: (09) 5860 4161 sähköposti: vihreat@vihrealiitto.fi VIHREÄN LIITON KUNNALLISVAALIOHJELMA

Lisätiedot