varhaiskasvatussuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "varhaiskasvatussuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 metsätien päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2013

2

3 1. PÄIVÄKOTI Metsätien päiväkoti Metsätien päiväkoti on Sipoon kunnan Nikkilän Suursuolla sijaitseva päiväkoti. Päiväkoti on perustettu syksyllä Päiväkodin osoite on Metsätie 12. Päiväkodissamme toimii kolme lapsiryhmää. Männikkö on 1-5v. lasten sisarusryhmä. Koivikko on 1-3v. lasten ryhmä ja Kuusikko on esiopetusryhmä. Vakinaisen henkilökunnan määrä on 13. Päiväkodissamme työskentelee 3 lastentarhanopettajaa, 6 lastenhoitajaa, 1 ravitsemustyöntekijä-laitoshuoltaja, 1/2 laitoshuoltaja, kahden muun päiväkodin kanssa yhteinen kiertävä lastenhoitaja sekä hallinnollinen päiväkodin johtaja. Päiväkotimme kasvatukselliset arvot Lapsen turvallisuus on tärkein arvomme. Tavoitteenamme on luoda kiireetön ja innostava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa tuemme lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Korostamme leikin merkitystä lapsen arkipäivässä. Pidämme tärkeänä hyvien tapojen omaksumista ja toistemme kunnioittamissta. Työskentelemme päivittäin pienryhmissä mahdollisuuksien mukaan. Kehitämme tiimityön samansuuntaisuutta ja työyhteisön kasvatusilmapiirin yhdenmukaisuutta. Päiväkotimme toiminta-ajatus Kohtaamme lapsen yksilönä: kuunnellen, lapsen ajatukset huomioon ottaen ja aikaamme antaen. Innostamme lasta yksilöllisesti kokemaan, leikkimään, tutkimaan ja oppimaan uusia asioita yhdessä toisten kanssa. Tiedostamme aikuisen mallin merkityksen hyvien tapojen omaksumisessa ja toisen ihmisen kohtaamisessa.

4 Kasvatuspäämäärämme Päämääränä on, että lapset hyväksytään yksilöinä. Heille annetaan rauha kasvaa ja kehittyä edellytystensä mukaisesti. Tavoitteenamme on lapsen positiivisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen sekä hyvien tapojen ja sosiaalisten taitojen omaksuminen. Kasvattajan tulee pysyä mukana varhaiskasvatuksen muuttuvien tarpeiden ja haasteiden edessä: havainnoimalla, dokumentoimalla ja arvioimalla omaa työtään. Meille Metsätien päiväkodin henkilökunnalle on tärkeää keskustelut vanhempien kanssa ja yhteisen kasvatusnäkemyksen löytäminen lapsen parhaaksi. 2. KASVATUSYMPÄRISTÖ Fyysinen ympäristö Päiväkodin fyysinen ympäristö piha-alueineen on turvallinen. Piha on suunniteltu lapsen monipuolista liikkumista ja leikkimistä varten. Lapsella on mahdollisuus tutkia pihalla ja lähiympäristössä luonnon monimuotoisuutta ja vuodenaikoja. Innostamme lapsia liikkumaan turvallisesti ikätasonsa mukaan, aikuisen valvonnassa mm. erilaisissa kiipeilytelineissä. Päiväkodin erillistä nurmikkoaluetta käytetään aikuisen valvonnassa, talvella hiihtäen ja kesällä retkeillen. Yhdessä sovitut, turvallisuussuunnitelmaan kirjatut pihasäännöt luovat turvalliset puitteet ulkoilulle ja oleskelulle. Lähiympäristössä on hyvät mahdollisuudet metsäretkeilyyn, luisteluun ja palloiluun. Kirjasto ja kulttuurisali sijaitsevat kävelymatkan päässä. Päiväkoti on rakennettu v ja suunniteltu lasten tarpeet huomioiden. Päiväkoti on liikuntaesteetön. Ryhmillä on käytössään leikki/lepotila, ruokailu/toimintatila ja talossa on kaksi erillistä pienryhmätilaa.

5 Psyykkinen ympäristö Kasvatusilmapiiri syntyy kasvattajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Aikuiset ovat päiväkodissa lapsia varten. Lapsia kohdatessa pyritään aina täydelliseen läsnäoloon, lapsia kuunnellen ja kannustaen. Tärkeää on luoda lapselle turvallinen olo. Kasvattaja ymmärtää lasten tarpeet ja hyväksyy erilaisuuden. Lapsia ohjataan keskinäisessä vuorovaikutuksessa niin että he oppivat kunnioittamaan ja ottamaan huomioon toisia lapsia. Aikuinen ymmärtää oman toimintansa ja käytöksensä olevan lapselle esimerkkinä. Näin ollen aikuisten on kiinnitettävä huomiota myös keskinäiseen vuorovaikutukseensa. Aikuisella on lupa toimia kasvattajana, asettaa rajoja. Kasvattajan tulee olla joustava ja johdonmukainen. Hänen tulee pyrkiä heijastamaan lapselle elämän iloa ja tervettä huumoria. Sosiaalinen ympäristö Sosiaalisessa varhaiskasvatuksen toiminta ja oppimisympäristössä korostetaan lasten keskinäistä sekä aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta. Olemme sitoutuneet toiminnassa pienryhmätoimintaan. Lapset jaetaan ikä/taitotason mukaan pienryhmiin. Aikuisen rooli on toimia

6 ohjaajana, esimerkkinä ja tarvittaessa tukena pienryhmän leikeissä ja toiminnassa. Ikä ja taitotason mukaan lapsille asetetaan erilaisia tavoitteita ja vaatimuksia. Pyrimme luomaan koko päiväkodissa hyvän me- hengen. Tavoitteena on toimia yhteisöllisyyden periaatteita noudattaen. Aikuinen asettaa turvalliset rajat, mutta säännöt ja sopimukset luodaan yhdessä lasten kanssa. Kiusaamistapauksiin suhtaudutaan vakavasti ja niihin puututaan heti. Henkilökunta käsittelee vuosittain kiusaamisen ehkäisyn toimintaohjeen. Yhdessä mietitään mikä on kiusaamista ja mikä kuuluu normaaliin lasten välisiin kinasteluihin. Kasvattaja Kasvattajien tulee toimia kiireettömästi ja rauhallisesti. Kiinnitämme huomiota äänenkäyttöön. Pyrimme siihen, että aikuiset eivät keskustele lasten yli. Kasvattajien on sallittua näyttää tunteitaan tilanteen vaatiessa. Pyrimme olemaan avoimia, johdonmukaisia ja rehellisiä. Päivittäisissä toiminnoissa olemme joustavia, lapsen tarpeet huomioiden. Kunnioitamme lapsen yksilöllisyyttä ja omaehtoista kasvua. Aikuinen kannustaa lasta päivittäisissä toiminnoissa ja iloitsee onnistumista yhdessä lasten kanssa. Näin luomme kasvatusyhteisöstä turvallisen kasvuympäristön lapselle. Päiväkodissamme lapset ovat yhteisiä. Koko henkilökunta on vastuussa lasten kasvusta ja kehityksestä yli ryhmärajojen. 3. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on henkilökunnan ja vanhempien välistä avointa ja rehellistä vuorovaikutusta lapsen parhaaksi. Henkilökunta toimii kasvatuksen ammattilaisena mutta vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Kumppanuus alkaa jo ennen kun lapsi saapuu päiväkotiin. Ennen hoitosuhteen aloittamista käydään aloituskeskustelu päiväkodissa tai lapsen kotona valinnan mukaan. On tärkeää, että lapsi tulee tutustumaan vanhempiensa kanssa päiväkotiin ennen hoidon aloittamista. Tutustumisajan

7 pituus riippuu lapsen tarpeesta. Henkilökunta vaihtaa lapsen päivittäiset kuulumiset tuonti- ja hakutilanteissa. Aina tarvittaessa käydään puhelinkeskusteluja tai varataan muuten aikaa keskustelulle vanhempien kanssa. Kun henkilökunta on tutustunut lapseen ja lapsen ns. arki on alkanut, päiväkodissa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään (vasu-keskustelu) vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa. Kasvatuskumppanuuteen sisältyy tärkeänä osana myös kerran tai kaksi kertaa vuodessa pidettävät vanhempainillat sekä yhteiset tapahtumat ja juhlat. Päiväkodissamme toimii myös vanhempainyhdistys, joka kehittää toimintaa yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Lisäksi kasvatuskumppanuuteen kuuluu yhteistyö muun muassa neuvolan (4- ja 5 vuotistarkastukset), kiertävän erityislastentarhanopettajan ja perhetyöntekijän kanssa tarpeen vaatiessa. Kasvun ja kehityksen eri vaiheissa lapsi saattaa tarvita myös erityistä tukea. Kaikki lasta koskeva tietojen siirto päivähoidon ja erityistyöntekijöiden (mm. puheterapeutti, toimintaterapeutti) kanssa tulee olla vanhempien tiedossa. Kaikissa lasta koskevissa asioissa henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

8 4. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa olevat sisällölliset orientaatiot ohjaavat myös meidän päiväkodin toimintaa. Sisällölliset orientaatiot on määritelty Sipoon kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lapselle luontainen tapa toimia ja oppia tapahtuu leikkimisen, liikkumisen ja tutkimisen kautta. Ne ohjaavat kasvattajien tapaa toimia lasten kanssa ja niiden avulla lapsi tutustutetaan muihin laajimpiin orientaatioihin kuten matemaattisiin käsitteisiin, luonnontieteisiin, estetiikkaan ja eettisiin arvoihin sekä kehitetään lapsen kielellistä valmiutta. Esiopetuksessa painottuu, edellisen lisäksi, tavoitteellisempi oppiminen esiopetussuunnitelman mukaisesti, lapsen kouluvalmiuksien harjoittaminen. Puheen kehittäminen Metsätien päiväkodissa me pidämme tärkeänä, että kasvattaja kuuntelee lasta ja on herkkä vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä. Hänen tulee ymmärtää myös lapsen eleet ja ilmeet. Lapsen kasvaessa ja sanavaraston kehittyessä kehitetään lapsen omaa ilmaisua kuuntelevien keskustelujen kautta kaikissa päivittäisissä hoitotilanteissa. On tärkeää, että keskusteluilmapiiri on aina lapselle turvallinen. Lapsen esittämiin kysymyksiin aikuisen tulee suhtautua

9 rehellisesti ja kannustavasti ja etsiä vastauksia vuorovaikutteisesti yhdessä lasten kanssa. Se kehittää lapsen omaehtoista ajattelua. Aikuisen tulee päiväkodissamme muistaa, että hän on mallina lapselle puhetavallaan ja ottaa se huomioon toiminnoissaan (myös elekieli). Aikuisen murre on osana hänen kasvatuspersoonaansa ja se on omiaan rikastuttamaan myös lapsen kielikuvia. Lapsen puhetta rikastetaan päivittäin loruin, lauluin ja saduin ja rytmiikan keinoin. Aamutuokioilla lapsia kannustetaan keskusteluun ja toisten kuunteluun myös ryhmätilanteissa.päiväkodissamme käytetään myös lasten haastatteluja, saduttamista, ja nukketeatteria keinoina kehittää lapsen ilmaisutaitoja. Leikki Leikki on lapsen työtä. Haluamme korostaa leikin merkitystä. Toimimme pienryhmissä. Annamme lapselle aikaa leikkiä, jota voi jatkaa myöhemminkin. Oppimisympäristö luodaan leikille motivoivaksi esim. leikkipaikkojen sijoittelulla. Lelut ovat helposti saatavilla ja ne ovat merkitty kuvin. Aikuinen on läsnä leikissä; hänen tehtävänä on olla aktiivinen osallistuja, toimia mallina, ohjaajana tai havainnoida ja dokumentoida leikkiä.

10 Aikuisen tehtävänä on myös kehittää lapsen leikkiä yhteistoiminnalliseksi. Se on myös oiva tilaisuus tarkkailla lapsen sosiaalista kehittymistä. Lapselle on leikissä tärkeää erilaiset vuorovaikutustilanteet ja siinä hän harjoittelee selviytymistä muiden lasten kanssa. Leikissä lapsi käsittelee myös omia tunnemaailman kokemuksia ja harjoittelee todellisen ympäristön tapoja ja kohtaamisia.( roolileikit). Ajoittain on tärkeää, että aikuinen myös konkreettisesti ohjaa esim. lapsen roolileikkejä ja luo yhdessä lasten kanssa sille puitteet ( kauppaleikki, kotileikki, kampaamoleikki, pankkileikki, jne.). Vähitellen lapselle on hyväksi myös ymmärtää erilaisia sääntöleikkejä ja me ohjaamme lapsia niiden pariin aktiivisesti. Erilaiset liikunnalliset pallopelit ulkona ja lautapelit sisällä esimerkiksi kehittävät lasten ymmärrystä sääntöpeleistä. Lapsille opetetaan myös pienissä tuokioissa erilaisia seura- ja laululeikkejä. Liikkuminen Lapsi liikkuu luonnostaan. Tarjoamme hyvät ja turvalliset puitteet omatoimiselle sekä ohjatulle liikkumiselle. Päiväkotimme upea piha luo mitä parhaimmat tavat liikkua monipuolisesti ulkoilujen yhteydessä päivittäin. Se on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle ja terveydelle. Teemme myös kävelyretkiä lähiympäristössä, jotta lapsi voi hahmottaa ympäröivää lähialuettaan. Meillä on säännöllisiä ohjattuja liikuntatuokioita lapsen ikä huomioon ottaen, jossa lapsi saa kokea liikunnan ilon ja riemun. Onnistumisen tunne on tärkeä itsetunnon kasvunalusta ja siihen me kannustamme. Tutustumme lasten kanssa myös lähiympäristön luontoon ja siinä tapahtuviin muutoksiin erivuoden aikoina. Luonnosta saadut elämykset, leikit ja kokemukset luovat kestävän pohjan ja tunnesiteen luontoympäristöön ja siellä liikkumiseen. Olemme mukana Nuori Suomi liikuntaprojektissa ja osallistumme sen tuomiin erilaisiin yhteisliikuntatempauksiin.

11 Tutkiminen Lapsi on syntyessään perusutelias, jolloin hän jo aivan pienenä haistaa, maistaa, koskettaa: siis tutkii koko ajan ympäröivää maailmaansa. Tätä taitoa me aikuiset emme saa lapsessa kadottaa liiallisilla kielloillamme. Metsätien päiväkodissa meillä jokainen päivä on lapselle tutkimuspäivä kulloisenkin mielenkiintoisen löydöksen yhteydessä esim. kivien tai kasvien tutkiminen, lumen ja jään tutkiminen, sääilmojen tarkastelu, erilaisten materiaalien vertailut yms. Tutkiminen luo hyvän pohjan oppia ja opettaa juuri silloin kun lapsi on siitä kiinnostunein oman löydöksen tai mieltään askarruttavan asian kohdalla. Myös lasten ja aikuisten väliset keskustelut saattavat antaa pohjaa tutkimiselle esim. avaruus, linnut jne. Meille on tärkeää, että lapsen esittämät kysymykset otetaan vakavasti ja niihin annetaan oikeita vastauksia tai niitä etsitään yhdessä lapsen ja jopa vanhempien kanssa. Me kasvattajina luomme luovan ilmapiirin tutkimusajattelulle.

12 5. MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Metsätien päiväkodissa keskeisenä yhteistyötahonamme on kiertävä erityislastentarhanopettaja (VEO),j oka käy säännöllisin välein konsultoimassa ja tukemassa päiväkodin lapsiryhmissä henkilökuntaa erityiskysymyksissä kulloisenkin tarpeen mukaan. Erityislastentarhanopettaja on myös mukana tehostetun kasvun tukemisessa käytävissä keskusteluissa yhdessä henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Kaikki lapsesta käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia ja vaitiolovelvollisuuden piirissä. Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös lapsen kasvun eri asiantuntijoiden kanssa kuten lapsen puheterapeutin, psykologin,toimintaterapeutin tai perhetyöntekijän kanssa. Seurakunnan kanssa yhteistyömuotoja ovat retket kirkkoon erilaisten uskonnollisten kirkkopyhien aikaan kuten jouluna ja pääsiäisenä tai seurakunnan työntekijän vierailut päiväkodissamme. Lasten neuvolan kanssa teemme yhteistyötä 4v. ja 5v.tarkastusten yhteydessä. Esiopetuksen puolella teemme kiinteää yhteistyötä Jokipuiston koulun erityisopettajan kanssa sekä koulun yhdysopettajan kanssa. Esikoululaiset käyvät myös vuoden aikana tutustumassa tulevaan kouluunsa säännöllisin välein. Leppätien koulussa esikoululaiset käyvät säännöllisesti jumppamassa liikuntasalissa.

13 6. KASVATUSTYÖN ARVIOINTI Yksilökohtainen arviointi Jokaiselle päiväkotimme lapselle laaditaan ja päivitetään syksyisin lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Siihen kirjataan yhteiset kasvatustavoitteet ja käytännön sopimukset. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan toiminta kauden aikana jatkuvasti eri lasten kohdalla viikoittaisissa tiimipalavereissa tilanteen mukaan. Keskusteluja käydään myös vanhempien kanssa aina tarvittaessa. Vanhemmilla on myös mahdollisuus arvioida päivähoidon toimintaa vuosittaisilla TAK-kyselyillä. Keskeisiä vaikuttavia asioita ovat siinä toiminnan asiakaslähtöisyys, ammatillinen osaaminen, hyvin toimiva työyhteisö tms. Pidämme kaikkea vanhemmilta tullutta palautetta ensiarvoisen tärkeänä lapsityömme kehittämisen kannalta. Esiopetussuunnitelmassa on lapselle esiopetusvuonna oma oppimissuunnitelma (LEOPS). Ryhmäkohtainen arviointi Lasten kasvu ja kehitys edellyttää jatkuvaa kasvatuskäytäntöjen ja suunnitelmien arviointia tiimissä. Tiimipalaverit pidetään viikoittain; samoin koko talon yhteinen palaveri. Henkilökunnan kehittämisilloissa kuukausittain keskustelemme työmme menetelmistä ja tarkistamme tavoitteidemme arvoja. Näin haluamme luoda hyvän työilmapiirin. Kerran vuodessa meillä on koko henkilökunnan suunnittelupäivä, jossa arvioimme mennyttä ja suunnittelemme tulevaa. 7. YHTEISTOIMINNAISUUS Syksyllä 2013 aloitamme prosessimaisen yhteistoiminnallisen kasvatuskäytännön kehittämisen. Tavoitteena on nähdä lapsi subjektina, omaehtoisena oppijana ja sitä kautta kehittää lapsen omaehtoista ajattelua ja kunnioittaa lasta aktiivisena toimijana. Se vaatii meiltä kasvattajilta uudenlaista käsitystä lapsen kyvystä oppia. Se on tie, johon me kasvattajat haluamme kehittyä, vähitellen, uusia kasvatusmenetelmiä kehittäen yhä lapsilähtöisempään suuntaan.

14

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja työsuunnitelma 2014-2015 hyväksytty:. 2014 Johanna Jalli-Huhtala Päiväkodin

Lisätiedot