JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 9/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 9/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 9/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 ASIA Koulujen liikuntasalien harjoitusvuorot kaudelle Asian valmistelija Varausyksikkö, p Liikuntapaikkojen harjoitusvuorot kaudelle olivat haettavissa mennessä. Vuoron saajan on tarkistettava myönnetyt vuorot ja niiden alkamispäivämäärät liitteestä. Ylimääräiset vuorot on peruttava tai vuoroja koskevista muutoksista on ilmoitettava mennessä. Kauden aikana vuoroja koskevat muutokset tai peruutukset on tehtävä 7 päivää ennen kyseistä vuoroa. Muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen liikunta.varaukset [at] jkl.fi tai kirjallisena osoitteeseen Jyväskylän kaupunki, Liikuntapalvelut, Kivääritehtaankatu 8 C, Jyväskylä. Kaikista perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peritään hinnaston muut -hintaryhmän mukainen maksu kaksinkertaisena. Liikuntapalvelut voi perua myönnetyn harjoitusvuoron erillistapahtuman vuoksi tai havaitun epäsäännöllisen käytön vuoksi. Liikuntapalvelut tiedottaa käyttäjää perutusta vuorosta. PÄÄTÖS Tapahtumista tehdään erillinen hakemus liikuntapalveluihin. Lisäohjeita on nähtävillä www-osoitteessa: Harjoitusvuorot on jaettu liitteiden mukaisesti ja ne ovat voimassa Liikuntatilojen käytöstä peritään harjoitusvuoromaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. LIITTEET ALLEKIRJOITUS PÄÄTÖS YLEISES NÄHTÄVÄNÄ Liikuntapalvelut pidättää itsellään oikeuden harjoitusvuorojen muutoksiin. Harjoitusvuorojen muutoksista tai peruutuksista ilmoitetaan liikuntapaikan tai liikuntatilan ilmoitustaululla. Liikuntatilojen kaikki varaukset ovat nähtävillä www-sivuilla: harjoitusvuorot Liikuntajohtaja Pekka Sihvonen Kivääritehtaankatu 8 C Todistaa EDOKSI OTTEEN OIAKSI DISTAA Harjoitusvuoroja hakeneet Liikuntapaikat Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Hallintosihteeri Maarit Tupanen

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Oikaisuvaatimusohje 9/2013Sivu 2 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimusaika Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta viranomaiselta: Jyväskylän kaupunki Kulttuuri- ja liikuntalautakunta PL 193 Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite) JYVÄSKYLÄ Puhelin: Faksi Virka-aika: klo ( klo ) Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimus on jätettävä yllä mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Oikaisuvaatimusohje 9/2013Sivu 3 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava yllä mainitulle oikaisuvaatimusviranomaiselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Lisätietoja Asiakirjat ovat nähtävissä Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluissa, Kivääritehtaankatu 8 C 3. krs. Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tiedoksianto 9/2013Sivu 4 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Päätöksen tiedoksianto Asianosaisen nimi: Ote päätöksestä 1. Lähetetty tiedoksi sähköpostitse asianosaisen suostumuksella Tiedoksiantaja: 2. Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljetettavaksi Tiedoksiantaja: 3. Luovutettu asianosaiselle Vastaanottaja: Luovuttaja: 4. Toimitettu kirjallista todistusta vastaan kirjattu kirje saantitodistus

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 1 KOULUT CYGNAEUS CYGNAEUS 16:00-17:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 17:00-18:00 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntalaturi 18:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Jumppakoulu 19:00-20:15 HUHTASUON HIIH 2000 RY HH :00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT Osteoporoosiryhmä 17:00-19:00 JYV. NTTÄURHEILIJAT RY. JKU urheilukoulu 19:00-20:00 JYV. KRISLLINEN KOULU Kristillinen koulu 20:00-21:00 HUKI JYVÄSKYLÄ RY HuKi N 21:00-22:00 KOOLS RY/JAMKO Kools 16:00-17:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 17:00-18:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT Sydänryhmä 18:00-19:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT Odottavien äitien kuntovoimistelu 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:00 JYV. LIIKIEKKOILIJAT RY Sleepwalkers 21:00-22:00 JYV. AMTKORAKOULUN OP Korkeakoululiikunta 16:00-17:00 JYV. TENNISSEURA RY. Tenniskoulu 17:00-18:30 JYV. TENNISSEURA RY. JTS 18:30-19:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Joukkuevoimistelu 19:45-21:00 OPETUSPALVELUT/HUHTAHARJUN Koulun henkilökunta 21:00-22:00 TSUPARI TEEMU Tsupari PE :00-18:00 JJK JUNIORIT RY JJK JUN :00-20:00 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun LA :00-11:30 JYV. SEUDUN JOOGAYHDISTYS RY Joogaryhmä

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : :30-13:30 FINLAND SPORT ACADEMY LASSILOIKKA :30-14:45 JJK JUNIORIT RY JJK JUN SU 17:00-18:00 SIITARI HELJÄ Sateenkaariperheet

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 3 KOULUT HALSSILA HALSSILA 17:00-18:00 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 18:00-19:15 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 19:15-20:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aerobic 20:45-22:00 JYV. ROLLER DERBY RY ROLLIN RAGDOLLS 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Biccikoulu 6-10v 18:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Adela, tanssillinen voimistelu 19:00-21:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aerobic 21:00-22:00 KARHU IJA Team Karhu 17:00-18:00 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 18:00-19:15 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 19:15-21:00 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 21:00-22:15 VOLVO FINLAND AB / OSRESKON Volvo Truck Center Jyväskylä 17:00-18:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 18:00-19:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 21:00-22:00 JYV. AMTKORAKOULUN OP Korkeakoululiikunta PE 16:30-17:30 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 17:30-18:30 JYV. NOUSU RY. Nousu jun 18:30-20:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aerobic LA 10:00-16:00 JYV. NOUSU RY. Nousu jun SU 10:00-16:00 JYV. NOUSU RY. Nousu jun

8 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 4 20:00-22:00 JYV. ROLLER DERBY RY ROLLIN RAGDOLLS

9 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 5 KOULUT JANAKKA JANAKKA 16:30-19:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 16:30-19:15 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 19:15-20:45 LANDIS+GYR OY LANDIS+GYR OY :30-18:30 PELIKAANIT HOCY TEAM RY Pelikaanit E2 / :30-19:30 HÄMÄLÄINEN PIA HÄMÄLÄINEN PIA 19:30-20:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:30-21:45 PELIKAANIT HOCY TEAM RY RINGETTE LADYT :45-18:30 FC VAAJAKOSKI RY FCV 16:30-19:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU PE 16:00-19:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU LA 09:30-10:30 STRONG ONE OY Zumba 10:45-11:30 STRONG ONE OY Zumba 16:00-17:00 HÄMÄLÄINEN PIA HÄMÄLÄINEN PIA SU 14:00-15:00 PELIKAANIT HOCY TEAM RY Pelikaanit -04

10 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 6 KOULUT JOLA JOLA 18:00-19:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HarsPo jun 19:00-20:30 HARJUN SPORTKLUBI RY HarsPo 20:30-22:00 PALOKAN PYRY RY Pyry N lentopallo :00-18:00 JYV. SEURAKUNTA Palloilukerho 17:00-18:15 OPETUSPALVELUT/JOLAN KOUL Koulu 18:15-19:45 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumppa 19:45-20:45 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumppa 20:45-22:00 OPETUSPALVELUT/JOLAN KOUL Henkilökunta 16:30-17:30 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 17:30-18:30 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumppa 18:30-19:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:30-20:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:30-22:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HarsPo 18:00-19:30 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumppa 20:30-22:00 PALOKAN PYRY RY Pyry N lentopallo :00-18:00 JYV. SEURAKUNTA Sählykerho :30-20:30 PALOKAN RIEN RY PaRi jun PE 16:45-18:00 JYV. SEURAKUNTA Nuorten sähly 18:00-19:30 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 19:30-21:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HarsPo SU 18:00-19:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat :30-18:00 JYV. SEURAKUNTA Isä-poika sähly :00-14:15 PALOKAN RIEN RY PaRi jun

11 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : :15-15:30 PALOKAN RIEN RY PaRi jun :30-16:30 PALOKAN RIEN RY PaRi jun

12 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 8 KOULUT JYSKÄ JYSKÄ 16:15-17:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Satujumppa yli 3v 17:00-18:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Satujumppa yli 3v 19:00-20:30 JYSKÄN RYH RY VOIMISTELU-JA JYSKÄN RYH / SULKAPALLO 20:30-22:00 VAAJAKOSN TERÄ RY VAAJAKOSN TERÄ / MIESTEN KO :00-19:00 JYVÄSKYLÄN KIRI RY. Lukkarit 16:45-18:00 K-S ELY-keskus K-S ELY-keskus 18:00-19:30 JYSKÄN RYH RY VOIMISTELU-JA JYSKÄN RYH / NAISTEN VOIMISTE :30-20:45 LJON VIES RY. LJON VIES 20:45-22:00 HÄMÄLÄINEN VEERA Hämäläinen :30-20:45 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun 16:00-17:00 JYV. SEURAKUNTA Seurakunnan sählykerho 18:15-19:45 LIIKUNTAPALVELUT Pyörätuolitanssi 19:45-21:00 PÖNTTÖVUOREN PEIKOT R.Y. PÖNTTÖVUOREN PEIKOT :00-18:15 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:30 VAAJAKOSN TERÄ RY VAAJAKOSN TERÄ / MIESTEN KO :45-18:00 FC VAAJAKOSKI RY FCV jun PE 17:00-18:00 JYV. WEIKOT RY. JYWE JUN 18:00-20:15 JYV. SULKAPALLOSEURA RY. JySS sulkapallokoulu 20:15-21:30 JYV. WEIKOT RY. JYWE IKÄMIEHET

13 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 9 KOULUT LJONKANGAS L SALI 1 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto

14 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 10 KOULUT LJONKANGAS L SALI 2 18:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen-lapsi

15 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 11 KOULUT LJONKANGAS LJONKANGAS 16:30-17:45 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 17:45-19:00 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 19:00-20:15 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 20:15-21:30 VOIONAN KÖNTYS RY KÖNTYS 16:30-17:45 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 17:45-19:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 19:00-20:15 SBS LOHKOVOITTAJA RY SBS Lohkovoittajat 21:30-22:45 JYV. NMKY RY JyNMKY sähly 16:45-18:00 LJONKANKAAN ASUKASYHDISTY Keljonkankaan asukasyhdistys 18:00-19:00 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 19:00-20:15 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 20:15-21:30 URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ Fiilis 21:30-22:45 SALIBANDYSEURA LÖYLYN LYÖMÄ Löylyn lyömät 17:00-18:00 JYP JUNIORIT RY. JYP kortteli/harraste 19:00-20:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:15-21:30 SALIBANDYSEURA POMK RY Pommak 21:30-22:45 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 M PE 16:30-17:45 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 17:45-19:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 JUN 19:00-20:15 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 20:15-21:30 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / NAISET LA 15:00-16:15 JYV. LATU RY LATU / SÄHLY 16:15-17:45 JYV. LATU RY Latu / lentopallo

16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 12 SU 16:30-18:00 JYV. NMKY RY JyNMKY sähly 18:00-19:30 FAVOURITE TEAM RY Favourite Team 19:30-20:45 JYV. NTTÄURHEILIJAT RY. JKU 20:45-22:00 JYV. LIIKIEKKOILIJAT RY Sleepwalkers :00-11:15 JJK JUNIORIT RY JJK JUN

17 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 13 KOULUT LNMÄKI LNMÄKI 16:00-17:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 17:00-18:00 Väänänen Sinikka Seniorit 18:00-19:15 OPETUSPALVELUT/LNMÄEN KO Henkilökunta 19:15-20:45 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 20:45-22:00 JYV. WEIKOT RY. JyWe sähly 16:00-17:00 FLUIDHOUSE OY Fluidhouse 17:00-18:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 jun 18:00-18:45 JYVÄLÄN SETLEMENT RY Syväjumppa ja - venyttely 18:45-19:30 JYVÄLÄN SETLEMENT RY Syväjumppa ja - venyttely 19:30-20:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:45-22:00 VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA JY Valo LP 16:00-17:00 JYV. TENNISSEURA RY. Tenniskoulu 17:00-18:15 JYV. KOMEETAT RY Komeetat jun 19:45-21:00 LEHNEN ARI Alte & Late 21:00-22:00 Helminen Pasi Helminen :15-19:45 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun 16:00-17:00 LA Kela 19:30-20:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:30-22:00 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo :00-18:15 JJK JUNIORIT RY JJK jun :15-19:30 JJK JUNIORIT RY JJK jun PE 16:30-17:45 JYV. KOMEETAT RY Komeetat jun 19:00-20:15 SALOA TUOS Tourulan Veikot

18 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 14 20:15-21:30 PIRUNKORVEN PALLO RY (PiPa) PiPa miehet :45-19:00 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun LA 13:00-14:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho :30-18:00 OPETUSPALVELUT/LNMÄEN KO Henkilökunta :00-11:30 JYV. KOMEETAT RY Komeetat SU 15:45-17:15 UTRIAINEN PEKKA KP-95 17:15-18:30 PIRUNKORVEN PALLO RY (PiPa) PiPa naiset 18:30-20:00 K-S EROTUORIRHO RY C/O K KSETK 20:00-21:00 VILJAM HÄNNINEN OY Hänninen 21:00-22:00 JAVANAINEN MIRKA Javanainen :30-12:00 JYV. KOMEETAT RY Komeetat

19 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 15 KOULUT SKI-PALOKKA SKI-PALOKKA 16:45-19:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumppa 20:00-21:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 21:00-22:00 TENAVAT MYÖTÄTUULESSA OY Tenavat myötätuulessa 19:45-21:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 16:45-19:15 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumpat PE 16:45-21:00 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu LA 10:30-12:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 14:00-16:00 JPS-JUNIORIT RY/LASNTASATAM JPS jun

20 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 16 KOULUT SKI-PALOKKA SKI-PALOKKA A (+ tr 19:00-20:00 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 16:45-19:45 HARJUN WOI JYVÄSKYLÄ RY Nalle / nassikkapaini 19:15-20:15 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Aikuisten jumpat 20:15-21:30 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu 16:45-17:45 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumpat 17:45-18:45 OPETUSPALVELUT/SKI-PALOKAN Henkilökunta 18:45-20:45 HARJUN WOI JYVÄSKYLÄ RY Nalle / nassikkapaini

21 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 17 KOULUT SKI-PALOKKA SKI-PALOKKA B (1/2) 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 16:45-19:45 PALOKAN NAISVOIMISTELIJAT RY Lasten jumpat 19:15-21:30 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu 16:45-21:00 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu SU 11:00-15:00 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu

22 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 18 KOULUT KILPINEN KILPINEN 17:00-19:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 19:45-20:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:00-22:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 17:00-18:00 JYP JUNIORIT RY. JYP 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-22:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 17:00-22:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV PE 17:00-20:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 20:00-21:30 DANCESTYLE RY Kilpatanssi LA 09:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV SU :00-21:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV :00-20:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV :00-21:00 JYV. JAGUARS RY Jaguars

23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 19 KOULUT KORTEPOHJA KORTEPOHJA 17:30-18:45 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 18:45-20:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 20:00-21:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 21:15-22:15 VIRNES MIKKO Lestin heittäjät 17:00-18:15 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 18:15-19:30 OPETUSPALVELUT/KORTEPOHJAN Koulun henkilökunta 19:30-20:45 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 20:45-22:00 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 16:00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT SOTE / IÄKKÄIDEN KUNVOIMISTE 17:00-18:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 18:15-19:45 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:45-21:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 21:00-22:15 JYV. PYÖRÄILYSEURA RY JYPS 17:45-19:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 21:00-22:15 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo PE 16:15-17:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 17:30-18:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 18:30-19:45 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 19:45-21:15 JYV. SEUDUN PALLOSEURA RY JPS / RISKIRYHMÄ LA 10:30-12:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 12:00-13:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun

24 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 20 13:30-15:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 17:00-18:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HARSPO JUN SU 10:30-12:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 17:15-18:30 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 18:30-19:45 PIIRAINEN MMI PIIRAINEN 19:45-21:00 SÄRKKÄ JANNE SUOKIITÄJÄT 21:00-22:15 KOKKINEN PASI SAMPO-HYDRAULICS :45-16:00 JJK JUNIORIT RY JJK JUN

25 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 21 KOULUT KORTEPOHJA SALI 1 16:45-17:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen - lapsi 2-3v LA 18:00-19:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HARSPO JUN

26 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 22 KOULUT KORTEPOHJA SALI 2 16:45-17:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JV-suunt. jumppakoulu 7-9v LA 18:00-19:00 HARJUN SPORTKLUBI RY HARSPO

27 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 23 KOULUT KUKKULA KUKKULA 17:00-18:00 JÄÄSLÄINEN EILA Kaunovoimailijat 18:00-21:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Joukkuevoimistelu 16:30-17:45 OPPIMIS- JA OHJAUSSKUS ONER Liikuntakerho 19:00-21:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Joukkuevoimistelu :45-19:00 JYV. KOMEETAT RY Komeetat jun 16:30-17:45 OPPIMIS- JA OHJAUSSKUS ONER Liikuntakerho 17:45-18:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen - lapsi 3-4v 18:45-19:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. DanceMix / DanceLab 19:45-21:15 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Yin-jooga 16:30-17:45 OPPIMIS- JA OHJAUSSKUS ONER Liikuntakerho 17:45-19:00 K-S SAIRAANHOIPIIRI KY KSSHP 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto PE 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Minit 08 18:00-19:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Bellana

28 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 24 KOULUT KUOHU 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:15-19:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto SU 17:00-18:30 KUOHUN VE RY VOIMISTELU- JA Kuohun Veto lentopallo

29 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 25 KOULUT KYPÄRÄMÄKI KYPÄRÄMÄKI 16:30-17:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 17:45-18:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:45-19:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:45-21:00 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 21:00-22:15 JYV. NMKY RY JyNMKY :30-17:45 JYV. NMKY RY JyNMKY jun :45-18:45 JYV. NMKY RY JyNMKY jun 18:45-19:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:45-21:00 HONGIKON NUORISOSEURAN URH HONSU 21:00-22:15 KORTEPOHJAN PALLO 2004 RY KorPa 16:30-17:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 17:45-18:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:45-19:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:45-21:00 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 21:00-22:15 JYV. NMKY RY JyNMKY 16:30-17:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 17:45-18:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:45-19:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:45-21:00 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN PE 16:00-17:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 17:00-18:15 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:15-19:30 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:30-20:45 JYV. ROLLER DERBY RY ROLLIN RAGDOLLS

30 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 26 20:45-22:00 KORTEPOHJAN PALLO 2004 RY KorPa LA :00-12:00 JJK JUNIORIT RY JJK jun SU 15:30-16:45 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:00-19:30 KOHARMONIA Team Planet 19:30-21:00 KYPÄRÄMÄEN - KÖHNIÖN ASUKASY Asukasyhdistys

31 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 27 KOULUT KYPÄRÄMÄKI KYPÄRÄMÄKI PIENISALI 16:15-17:45 OPETUSPALVELUT/KYPÄRÄMÄEN K Nollakakkoset 17:45-19:15 OPETUSPALVELUT/KYPÄRÄMÄEN K Jyväskylän poikakuoro 19:15-20:15 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira jun 20:15-21:45 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira 16:00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT Iäkkäiden kuntovoimistelu 17:00-18:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 18:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. FlowGymnastic 19:00-21:00 JYV. HISRIALLISEN MIEKKAILUN JHMS 16:30-18:00 JYVÄLÄN SETLEMENT RY Liikuntaryhmät 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-22:00 SUOMEN TANSSISTUDIOT OY Latinos 16:00-17:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Circuit 17:00-19:00 OPETUSPALVELUT/KYPÄRÄMÄEN K Kolmekutoset 19:00-21:00 JYV. HISRIALLISEN MIEKKAILUN JHMS PE 16:15-17:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 17:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JN Minit SU 18:00-20:00 SUOMEN TANSSISTUDIOT OY Latinos

32 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 28 KOULUT LEHSAARI LEHSAARI 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:30 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Möykyt 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 20:00-21:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 20:00-21:00 MLL:N SÄYNÄTSALON PAIKALLISYH Miesten sähly 17:00-18:30 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:30-20:00 K-S PELASTUSLAIS Säynätsalon palomiehet 20:00-21:30 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Möykyt PE 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun LA 10:00-11:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 11:00-12:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 12:00-13:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 13:00-14:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun SU :15-15:30 JJK JUNIORIT RY JJK JUN

33 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 29 KOULUT LOHIKOSKI LOHIKOSKI 16:00-17:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 17:00-18:00 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:00-20:00 JYV. HIIHSEURA R.Y. JHS 20:00-21:00 GAZON BOULETTE RY GB sähly 21:00-22:00 JYV. RONINUORET RY Romaninuoret 16:30-17:30 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Temppujumppa yli 4v 17:30-18:15 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Satujumppa yli 3v 19:45-21:00 STAMINA TRIATHLON CLUB RY Stamina 21:00-22:00 TUOINEN HANNU Hannu Tuomainen :15-19:45 JYV. LOHI RY. Seniorit 16:45-17:30 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 17:30-18:15 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS JTNV jun 18:15-19:30 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN JUN 19:30-20:45 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN AIK 20:45-21:45 Total Kiinteistöpalvelut Oy Total tyhy 16:00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT SOTE / IÄKKÄIDEN KUNVOIMISTE 17:00-18:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:15-19:30 OPETUSPALVELUT/LOHIKOSN K Koulun henkilökunta 19:30-21:00 ITCCA JYVÄSKYLÄ RY Tai chi chuan 21:00-22:00 RANTANEN MO Vossikkafirma PE 16:00-17:00 JYV. TENNISSEURA RY. Tenniskoulu 17:00-18:15 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 18:15-19:30 GAZON BOULETTE RY GB sähly LA

34 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 30 11:30-13:00 LAINEN PEKKA Sählärit 13:00-14:30 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN JUN 14:30-16:00 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN AIK SU 13:00-14:30 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN JUN 14:30-16:00 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN AIK 17:30-18:30 EKN-PULKKINEN JAANA LILO / ZUMBA 18:30-19:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto :45-13:00 JJK JUNIORIT RY JJK JUN :00-17:30 JYVÄSKYLÄN KIRI RY. Kiri jun

35 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 31 KOULUT LUONETJÄRVI 16:30-18:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 18:15-19:15 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 20:15-21:45 KKAKOSN PALLO RY PA / SENIORIT :15-20:15 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo 16:00-19:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 19:00-20:15 Tikkakosken Han Moo Do ry HAN MOO DO ( ALIS & JATKO) 20:15-21:45 LEPPÄNEN RJA Harrasteporukka 19:00-20:30 KKAKOSN PALLO RY PA / JAMÄKI 20:30-21:30 Hakkarainen Aki :00-18:00 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo :00-19:00 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo 20:00-21:00 SIPINEN JOR Sipinen 21:00-22:00 HÄNNINEN ANGELA Hänninen :00-18:00 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo :00-19:00 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo :00-20:00 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo PE 17:00-19:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 19:00-20:45 KKAKOSN PALLO RY PA / SENIORIT :00-17:00 JYV. SEURAKUNTA SRK / sählykerho (2337/Outi Pirttimäki LA 15:00-16:30 Tikkakosken Han Moo Do ry HAN MOO DO ( ALIS & JATKO) SU 13:30-17:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI / JUN 18:30-20:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET

36 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 32 20:00-21:00 SIPINEN JOR Sipinen :15-13:30 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo

37 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 33 KOULUT NKOLA NKOLA 17:00-18:00 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee kerho 18:00-19:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:30-21:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 17:00-18:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 18:15-20:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. JNV 17:30-18:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Temppukoulu 18:30-19:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Temppukoulu 19:30-21:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun :00-17:30 K-S ANMITTAUSLAIS Kurvi 18:15-19:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:30-20:45 OPETUSPALVELUT/NKOLAN KOU Henkilökunta PE 16:00-17:00 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / ampparikerho 17:00-18:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun LA 10:00-11:15 Mannilan asukasyhdistys ry Asukasyhdistys SU 15:30-17:00 OPETUSPALVELUT/NKOLAN KOU Henkilökunta

38 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 34 KOULUT MUURATSALO MUURATSALO 17:00-20:30 OPETUSPALVELUT/MUURATSALON MIXDANCE

39 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 35 KOULUT NENÄINNIEMI NENÄINNIEMI 17:00-20:00 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. JyVo jun 17:00-18:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Satubaletti yli 3v 18:00-19:00 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Tanssillinen temppujumppa 20:00-21:00 JYV. ARTMUSCENTER OY ARTMUS 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen - lapsi 1-2v 18:00-19:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen - lapsi 2-4v 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Miesten treeni PE 17:00-18:00 JYV. ARTMUSCENTER OY ARTMUS

40 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 36 KOULUT PALOKAN KOULUSKU PALOKKA A (1/3) 15:30-17:00 OPETUSPALVELUT/PALOKAN KOUL Henkilökunta 17:00-18:15 PALOKAN PYRY RY Lentopallo miehet

41 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 37 KOULUT PALOKAN KOULUSKU PALOKKA B (1/3) 17:00-18:15 PALOKAN PYRY RY Lentopallo naiset

42 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 38 KOULUT PALOKAN KOULUSKU PALOKKA KOULU 16:30-17:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun 17:30-18:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX A/B 18:30-19:30 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / NAISET 19:30-20:30 KKAKOSN PALLO RY TiPa N1 20:30-21:30 IKHTYS JYVÄSKYLÄ RY IKHTYS 21:30-22:30 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 M :30-18:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun :30-19:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX A/B 18:15-19:30 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 19:30-20:30 KAMPUKSEN DYNAMO RY KaDy 20:30-21:30 LIIKUNNAN RIEMU RY RIEMU 21:30-22:30 Virtanen Ari Blasters II :15-20:15 KAMPUKSEN DYNAMO RY KaDy :15-21:30 LIIKUNNAN RIEMU RY RIEMU 16:30-17:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun 17:30-18:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun 18:30-19:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee A-pojat 19:30-20:30 JYV. NOUSU RY. Nousu M1 20:30-21:30 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / NAISET 21:30-22:30 IKHTYS JYVÄSKYLÄ RY IKHTYS :00-20:15 JYV. NOUSU RY. Nousu M :15-21:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee A-pojat 17:00-18:30 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun

43 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 39 18:30-19:30 FUTSALSEURA FEENIKS RY Feeniks futsal 19:30-20:30 LOHIKOSN PALLORHO RY. LPK futsal 20:30-21:30 KAMPUKSEN DYNAMO RY KaDy III 21:30-22:30 JYV. NOUSU RY. Nousu M futsal PE 16:30-17:45 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun 17:45-19:00 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee M 19:00-20:15 JYV. NOUSU RY. Nousu M1 20:15-21:30 SBS LOHKOVOITTAJA RY SBS Lohkovoittaja SU 17:00-18:15 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE Happee jun 19:30-20:45 URHEILUSEURA FIILIS JYVÄSKYLÄ Fiilis 20:45-22:00 AC SSA RY Siion Maggots

44 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 40 KOULUT POHJANLAMPI POHJANLAMPI 16:00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT SOTE / IÄKKÄIDEN KUNVOIMISTE 17:00-18:30 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 18:30-19:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:30-20:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:30-22:00 JYV. AMTKORAKOULUN OP Korkeakoululiikunta 17:00-17:45 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Jumppakoulu 17:45-18:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Temppukoulu 18:30-19:45 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN JUN 19:45-21:00 MUKWAN JYVÄSKYLÄ RY. MUKWAN AIK 17:00-18:00 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira jun 18:00-19:30 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira 19:30-20:45 VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA JY Lentopallo 20:45-22:00 K-S TANSSIN YSTÄVÄT STÄVÄT K-S TANSSIN YSTÄVÄT STÄVÄT 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:30 JYVÄLÄN SETLEMENT RY Liikuntaryhmät 20:30-22:00 JYV. KUN- JA LUONLIIKKUJAT Kunto -ja luontoliikkujat PE 17:00-18:15 VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA JY Valo 18:15-19:15 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntalaturi SU 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. PERHE LIIKKUU 18:00-20:00 K-S TANSSIN YSTÄVÄT STÄVÄT K-S TANSSIN YSTÄVÄT STÄVÄT 20:00-22:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL Maahanmuuttajat

45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 41 KOULUT PUPUHUHTA PUPUHUHTA 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen - lapsi 2-4v 18:00-19:15 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. MixDance 19:15-20:30 JYV. LATU RY LATU / naisten lentopallo 20:30-22:00 JYV. RESERVIUPSEERIT RY Reserviupseerit 16:00-17:00 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntalaturi 17:00-18:15 PALOKAN PYRY RY Pyry N / istumalentopallo 18:15-19:30 PALOKAN PYRY RY Pyry M / istumalentopallo 19:30-20:45 LENPALLOSEURA HOMENOKAT Homenokat 20:45-22:00 TELIASONERA FINLAND OYJ Verkot Paukkuu 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Jumppakoulu 6-8v 18:00-19:15 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 19:15-20:45 JYV. LATU RY Latu / lentopallo 20:45-22:00 PESU HANNU Rakentajat III 16:45-18:15 JYVÄLÄN SETLEMENT RY Liikuntaryhmät 18:15-19:30 LENPALLOSEURA HOMENOKAT Homenokat 19:30-20:45 LENPALLOSEURA HOMENOKAT Homenokat 20:45-22:00 ELOC PAPER&MECHANICAL O Elomatic PE 16:00-18:00 KOHARMONIA Team Planet 18:00-19:15 PALOKAN PYRY RY Pyry N / istumalentopallo 19:15-20:30 JYV. RONINUORET RY Jyväsroma :00-20:15 JYV. RONINUORET RY Jyväsroma SU 15:15-16:30 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN 16:30-18:00 ARANEN ANSSI HYVÄN MIELEN LENPALLOILIJAT

46 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 42 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:30-21:45 HUKI JYVÄSKYLÄ RY HUKI

47 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 43 KOULUT PUUPPOLA 15:00-17:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO KOULUN RHO 17:00-18:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO Vanhempi-Lapsi sähly :00-19:00 JYVÄSSEUDUN KIEKKO RY JyKi F :00-20:30 KOLA PAULA Powettaret 15:00-17:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO KOULUN RHO 17:15-18:15 MLL KKAKOSN YHDISTYS RY MLL Tikkakoski 18:15-19:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:15-20:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:45-21:45 KATAINEN TARU Kirmaajat 15:00-17:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO KOULUN RHO 17:00-18:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 18:00-19:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 19:00-20:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO HENKILÖKUNTA 20:00-21:30 NUOLIOJA ARJA Kostamo 15:00-16:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO KOULUN RHO 16:00-17:00 PAAJANEN JANI Paajanen 17:00-17:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 17:45-18:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 18:45-19:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 19:45-20:45 KATAINEN TARU Kirmaajat PE 15:00-17:00 OPETUSPALVELUT/PUUPPOLAN KO KOULUN RHO

48 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 44 KOULUT SAARENA 18:00-19:30 AHONEN ANTERO SKI-PALOKAN KONKKAPOLVET 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto

49 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 45 KOULUT SÄYNÄTSALO SÄYNÄTSALO 16:30-17:30 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Temppujumppa 17:30-18:30 JYV. TANSSI- JA NAISVOIMISTELUS Satujumppa 18:30-20:30 BASTBALL CLUB JYVÄSKYLÄ RY Boccia kerho 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Naisvoimistelijat 17:00-18:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 18:00-19:00 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Säyri jun 19:00-20:30 SÄYNÄTSALON TYÖVÄEN VOIMISTE Naisvoimistelijat

50 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 46 KOULUT KKA KKA 16:45-17:45 VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA JY Valo 17:45-19:00 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:00-20:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 20:15-22:00 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 16:30-17:30 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 17:30-19:00 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 19:00-21:00 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 21:00-22:00 KOOLS RY/JAMKO Kools 19:00-21:00 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 21:00-22:00 JYV. AMTKORAKOULUN OP Korkeakoululiikunta :00-19:00 JJK JUNIORIT RY JJK jun 16:30-17:15 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Temppukoulu 4-5v 17:15-18:15 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Temppukoulu 5-6v 18:15-19:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 19:30-21:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Joukkuevoimistelu PE 17:00-18:15 VOIMISTELU-JA URHEILUSEURA JY Valo 18:15-19:30 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun LA 09:30-11:30 LIIKUNTAPALVELUT PARKINSON LENPALLO 11:30-12:30 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira jun 12:30-14:00 CAPOEIRA BOA VONTADE JKL RY Capoeira :00-10:00 LIIKUNTAPALVELUT PARKINSON LENPALLO SU 13:30-16:30 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Joukkuevoimistelu

51 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 47 16:30-18:30 OPETUSPALVELUT/KAN KOULU Henkilökunta 18:30-20:30 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY

52 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 48 KOULUT KKAKOSN LIIKUNTA TKI KULTTUURISALI 16:30-18:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 18:45-20:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 16:30-18:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 18:45-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:15 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 16:30-21:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN 16:00-17:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET 17:00-21:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN PE 16:00-20:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN SU 12:00-13:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 13:00-14:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 16:00-20:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI JUN

53 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 49 KOULUT KKAKOSN LIIKUNTA TKI LH 1 (1/2) 20:00-21:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun :00-20:30 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 18:15-19:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET 20:30-22:00 KKAKOSN PALLO RY PA / LENPALLO 18:15-19:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET 19:15-20:45 KKAKOSN PALLO RY PA / LENPALLO SU 15:30-16:30 PEIPONEN MEERI HAKALA & PEIPONEN

54 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 50 KOULUT KKAKOSN LIIKUNTA TKI LH 2 (1/2) 20:00-21:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET 18:00-19:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 18:15-19:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 19:15-19:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 19:45-20:45 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI AIKUISET

55 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 51 KOULUT KKAKOSN LIIKUNTA TKI liikuntahalli 17:00-18:00 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 18:00-19:00 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 19:00-20:00 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 21:00-22:00 KKAKOSN PALLO RY PA / SALIBANDY NAISET II 16:00-17:00 P MEDICAL TECHNOLOGIES OY P MEDICAL 17:00-18:00 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 19:15-20:30 ISTAIN SUIHKUVUORO RY SU / M5D 16:00-17:15 KOMET OY KOMET OY 17:15-18:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 19:15-20:30 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 20:30-21:45 KKAKOSN PALLO RY PA / SALIBANDY NAISET II 17:00-18:00 KKAKOSN KKA RY D-RINGETTE 18:00-19:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI jun 20:45-22:00 ISTAIN SUIHKUVUORO RY SU / M5D PE 16:00-17:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI / JUN 17:15-18:30 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 18:30-19:45 KKAKOSN PALLO RY TiPa / SB jun 19:45-21:00 KKAKOSN PALLO RY PA / NAISTEN JA TYTTÖJEN SÄHL LA 09:00-11:15 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI / JUN 14:45-16:45 KKAKOSN PALLO RY PA / SB JUN 18:00-19:00 KKAKOSN PALLO RY PA / HARRASTESULKAPALLO :15-12:30 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo :30-13:45 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo

56 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : :45-14:45 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo SU 09:00-13:30 KKAKOSN VOIMISTELU- JA LIIK VOLI / JUN 16:30-17:45 KKAKOSN PALLO RY PA / SB JUN 17:45-19:00 ISTAIN SUIHKUVUORO RY SU / HARRASTESALIBANDY 19:00-20:15 KKAKOSN PALLO RY PA / PERHESÄHLY 20:15-21:30 KKAKOSN PALLO RY PA / A-POJAT HARRASTE :30-14:30 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo :30-15:30 KKAKOSN KKA RY Tikka / jalkapallo

57 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 53 KOULUT KKALA KKALA 18:00-19:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-20:00 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu 18:00-19:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:00-21:00 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu PE 18:00-20:00 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu SU 18:00-21:30 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu

58 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 54 KOULUT VAAJAKOSKI VAAJAKOSKI 17:00-18:00 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 18:00-19:15 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 20:45-22:00 SBJ VAAJAKOSKI RY SBJ VAAJAKOSKI 17:00-18:45 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 18:45-19:45 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 19:45-20:45 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 20:45-22:00 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX M2 17:00-18:15 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 18:15-19:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 19:30-20:45 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 17:00-18:15 HAPPEE RY/MUUKKONEN ANNE HAPPEE JUN 18:15-19:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 20:45-22:00 PROBELLI RY PROBELLI PE 18:15-20:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU SU 12:15-15:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 15:00-16:15 YLÖNEN JARKKO YSTÄVÄPERHEET 16:15-17:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 17:30-18:30 FLOORBALL CLUB DUX RY. DUX jun 18:30-19:30 KURRA JONI FC AANUS 19:30-20:30 O2-JYVÄSKYLÄ RY/LIIMIS JA O2 / UKOT

59 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 55 KOULUT VAAJAKOSKI VKI SALI 1 19:15-20:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto

60 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 56 KOULUT VAAJAKOSKI VKI SALI 2 19:15-20:45 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU

61 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 57 KOULUT VAAJAKUMPU VAAJAKUMPU 16:45-18:30 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 20:45-22:00 VAAJAKOSN TERÄ RY Terä / naisten koripallo :30-19:30 FC VAAJAKOSKI RY FCV jun :30-20:45 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun 17:45-19:30 JYV. NTTÄURHEILIJAT RY. JKU urheilukoulu 21:00-22:00 HEINONEN ANNAKAISA AK & CO :30-17:45 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun :30-21:00 FC VAAJAKOSKI RY FCV 16:30-19:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU :30-20:45 FC VAAJAKOSKI RY FCV 16:30-19:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 19:30-20:45 VAAJAKOSN TERÄ RY Terä / naisten koripallo 20:45-22:00 HUTTUNEN UNO PERUSJÄTKÄT PE 16:00-19:00 JYV. SULKAPALLOSEURA RY. JYSS / SULKAPALLOKOULU :00-20:15 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun LA :00-11:15 FC VAAJAKOSKI RY FCV jun :15-12:30 FC VAAJAKOSKI RY FCV jun SU 10:00-16:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 20:00-21:30 OPETUSPALVELUT/VAAJAKUMMUN KOULUN HENKILÖKUNTA :00-17:30 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun :30-18:45 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun

62 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 58 KOULUT VAAJAKUMPU VAAJAKUMPU AUDIR 17:00-18:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 18:30-20:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:00-21:30 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 17:00-19:30 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 19:30-21:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 17:00-18:00 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 18:00-21:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU 17:00-20:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU PE 17:00-19:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU JUN / JOUKKUEVOIMISTELU SU 10:00-14:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU / NUORET & AIKUISET 14:00-21:00 VAAJAKOSN KUOHU RY KUOHU / NUORET & AIKUISET

63 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 59 KOULUT VESANKA 18:30-20:00 PSH CONSULNG KY PSH CONSULNG KY 18:15-19:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 19:45-21:15 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu PE 18:00-19:30 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu LA 16:00-17:30 LIIKUNTAPALVELUT Vertaisohjattu

64 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 60 KOULUT VIITANIEMI VIITANIEMI 16:30-17:30 JYV. SEURAKUNTA Jyv. seurakunnan nuoret aikuiset 18:30-19:45 SUUNTA JYVÄSKYLÄ RY SUUNTA JYVÄSKYÄ RY 19:45-20:45 JYV. KANSALAISOPIS Kansalaisopisto 20:45-22:00 DUMPPI RY. Dumppi ry :30-18:30 JPS-JUNIORIT RY/LASNTASATAM JPS-JUNIORIT RY/LASNTASATAM 16:30-19:15 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu 19:15-20:45 JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY JAGUARS SPIRIT ATHLETES RY 20:45-22:00 PÖRSSI RY Pörssi ry 17:00-18:15 JYVÄSLENS RY/NIEMINEN TANEL JyLe jun 18:15-19:30 HUKI JYVÄSKYLÄ RY Huki lentopallo 19:30-20:45 JYV. KUUROJEN URHEILUSEURA JA JALO 20:45-22:00 KOOLS RY/JAMKO Kools 16:00-17:00 SOTE/SKITETYT PALVELUT SOTE / IÄKKÄIDEN KUNVOIMISTE 17:00-21:00 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. TeamGym 21:00-22:00 DUMPPI RY. Dumppi ry PE 17:15-18:30 HONSU JUNIORIT RY HONSU JUN :00-17:15 JYV. PALLORHO RY. JyPK jun :30-20:00 JYV. KOMEETAT RY Komeetat LA 10:00-13:30 JYV. VOIMISTELIJAT- 79 R.Y. Rytminen voimistelu 15:30-18:00 KOHARMONIA Team Planet SU 12:00-13:30 VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA VE Vesangan Vesa 17:00-18:00 LEHNEN ANU BC KORILLAT

65 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 61 18:00-19:15 JYV. AMTKORAKOULUN OP Korkeakoululiikunta 19:15-20:45 VR-URHEILU VRU 20:45-22:00 KOOLS RY/JAMKO Kools

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 11.06.2014

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 11.06.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 KOULUT CYGNAEUS CYGNAEUS 15:30-17:00 OPETUSPALVELUT/HUHTASUON KO Henkilökunta 17:00-18:00 JYV. NAISVOIMISTELIJAT RY. Aikuinen-lapsi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Kilpajäähallin liikuntasalin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija Varausyksikkö, p. 266 4255 Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 29.04.2013-01.09.2013 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 17.04.2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 29.04.2013-01.09.2013 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 17.04.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 29.04.2013-01.09.2013 SIVU : 1 KILPAJÄÄHALLI LIIKUNTA- TANSSISALI LIIKUNTASALI 29.04.2013-06.05.2013 15:00-16:00 SOTE/TERVEYDENEDISTÄMISYKSIK IÄKKÄIDEN KUNVOIMISTELU

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu Jyväskylä. Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu Jyväskylä. Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimusviranomainen Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 11/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 11/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 11/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Monitoimitalon ja Hipposhallin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 85 LIIKUNTAPALVELUT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 85 LIIKUNTAPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 85 CYGNAEUS CYGNAEUS 17:00-18:15 JYP Kortteli 31.08.2015-23.11.2015 CYGNAEUS 18:15-19:30 JHS alppi 31.08.2015-21.03.2016 CYGNAEUS 18:15-19:30 JHS alppi 04.04.2016-25.04.2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Jyväskylän Seudun Avantouimarit ry 250. Keski-Suomen Perhokalastajat r.y. Korpilahden Hevosystäväinseura ry 250. Rapakuntokerho ry

Jyväskylän Seudun Avantouimarit ry 250. Keski-Suomen Perhokalastajat r.y. Korpilahden Hevosystäväinseura ry 250. Rapakuntokerho ry Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta on kokouksessaan 25.03.2015 myöntänyt liikuntatoiminnan toiminta-avustuksia 104 kpl, yhteensä 109 900 euroa. Toiminta-avustukset toiminta-alueelle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Erityisliikuntajärjestöt 1 Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jalo ry T 1490 200 200 Hakemusnumero: 74 / 2016 2 Jyväskylän Reumayhdistys ry T 500 200 200 Hakemusnumero: 1 / 2016 3 Jyväskylän Seudun Invalidit

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Erityisliikuntajärjestöt 1 Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jalo ry T 1310 300 300 Hakemusnumero: 45 / Jyväskylän kuurojen urheiluseura Jalo ry 2 Jyväskylän Reumayhdistys ry Hakemusnumero: 2 / Jyväskylän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 6/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 6/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 6/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Kuokkalan Graniitin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija Varausyksikkö,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM :

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 02.05.2011-28.08.2011 SIVU : 1 KILPAJÄÄHALLI LIIKUNTA- TANSSISALI LIIKUNTASALI MA 02.05.2011-23.05.2011 11:30-13:30 LIIKUNTAPALVELUT Wire Kuntojumppa 02.05.2011-09.05.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 11.06.2014

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 Liikuntapalvelukeskus AJOPVM : 11.06.2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAKIOVUOROT AJALTA : 01.09.2014-26.04.2015 SIVU : 1 KUOKKALAN GRANIITTI AMPUMAHALLI SÄHLY KAUKALO MA 15:00-16:00 BUILDERCOM OY Buidercom 16:00-17:00 REJLERS OY TYÖPAIKKALIIKUNTA 17:00-18:00

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut

Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut Jyväskylän kaupunki, liikuntapalvelut 30. maaliskuuta 2011 Jyväskylän kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta on kokouksessaan 30.3.2011 myöntänyt liikunnan avustuksia seuraavasti: Toiminta-avustuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena seuraavalta viranomaiselta: Jyväskylän kaupungin kulttuuri,- liikunta- ja nuorisolautakunta Kilpisenkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 164 Heka Lassila Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 pohjarakennesuunnittelu HEL 2016-006360 T 02 08 03 01 Att 7303017 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa toimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta Otteet Ote Hankinta Kirjanpito

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitoksen johtokunta Otteet Ote Hankinta Kirjanpito Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 31 Reila-projektinhallintajärjestelmän ylläpito- ja tukipalveluiden tilaaminen HEL 2017-002333 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 13/2014 HKL-Metroliikenne Metroliikennejohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 13/2014 HKL-Metroliikenne Metroliikennejohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 17 HKL, M100 metrojunasarjan puskimien kunnostustyön tilaaminen HEL 2014-011824 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana Dahlberg & Co:lta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 23 LIIKUNTAPALVELUT 31.08.2015-01.05.2016 08.06.2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 23 LIIKUNTAPALVELUT 31.08.2015-01.05.2016 08.06.2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vakiovaraukset Sivu 1 / 23 Kohde: KUOKKALAN GRANIIT AMPUMAHALLI MA SÄHLY KAUKALO 16:00-17:00 Työpaikkaliikunta 31.08.2015-21.03.2016 SÄHLY KAUKALO 16:00-17:00 Työpaikkaliikunta 04.04.2016-25.04.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus

Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus Pohjois-Savon pelastuslaitos Päätöspöytäkirja 1 (5) Suurtehoväestönhälyttimet 2017 Sukeva ja Varkaus Hankinta- ym. sopimukset 6 / 2017 Selostus ja perustelu Riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta, vs. valmiuspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 4/2014 31.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Helsingin Sataman rakenne- ja laitesuunnittelun vuosityötarjousten hyväksyminen HEL 2013-014604 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa tekniset palvelut -osaston laatimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 35 HKL-Raitioliikenteen tasonmittalaitteen uudelleenrakentaminen HEL 2014-014011 T 02 08 01 01 Päätös päätti, että HKL-Raitioliikenteen tasomittauslaitteen uudelleenrakentaminen

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 161 Haarakallion yhteyssilta tulevan Veturitien linjauksen kohdalla, 17. Pasila, Elisa Oyj, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiseen (HKR:n) siltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto 22/2014 Kaupunkimittausosasto Kaupungingeodeetti

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kiinteistövirasto 22/2014 Kaupunkimittausosasto Kaupungingeodeetti Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 22 VRKn rakennus- ja huoneistorekisterin pysyvän rakennustunnuksen tuominen Facta-kuntarekisteriin HEL 2014-010001 T 02 08 02 01 Päätös Väestörekisterikeskus ottaa väestötietojärjestelmässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 Tekniset palvelut 08.12.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Länsisataman matkustajaterminaalin LVI- ja sprinklaussuunnittelusta järjestetyn tarjouskilpailun keskeyttäminen HEL 2014-011380 T 02 08 02 00 Päätös päätti keskeyttää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 24 n tietotekniikka- ja viestintäosaston viestinnän päälliköiden sijaiset 1.6.2017 alkaen HEL 2017-007117 T 00 01 00 Päätös Va. tietotekniikka- ja viestintäjohtaja päätti,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Tukkutori Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 12 Myyntipaikan vuokraaminen Fudge Love Oy:lle Hakaniemen hallista HEL 2017-000661 T 10 01 03 Sopimusnro 13449 Päätös päätti vuokrata Fudge Love Oy:lle Hakaniemen hallista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 425 Maamonlahdentien silta, Länsiväylä, 31. Lauttasaari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, suostumus yksityisten rakenteiden sijoittamiseksi yleiselle alueelle HEL 2016-009746

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 49 Liikennelaitos -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2016 HEL 2016-003455 T 01 02 03 01 Päätös päätti ottaa liitteessä 1 olevan tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 66 Asuntotontin (pientalo, 1 050 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Kaarelan Helmelle rakennusluvan hakemista varten (Kaarela, Honkasuo, 33351/1) HEL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikuntavirasto 21/2015 Sisäliikuntapalvelut 28.10.2015 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikuntavirasto 21/2015 Sisäliikuntapalvelut 28.10.2015 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Tukiasematilan vuokraaminen Maunulan liikuntahallista DNA Oy:lle HEL 2015-011741 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta asiasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Saalem-Lähetys ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 kevätlukukaudelle HEL 2016-005485 T 02

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikoista. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2016-2017 79/12.01.00.01/2016 KOLA 6 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 70 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2016-005576 HEL 2016-005576 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17, Stadin aikuisopisto, S2-opettajan määräaikainen virka, työavain 25-371-16 HEL 2016-006573 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös

6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 6 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-002962 HEL 2015-002962 T 13 02 01 Päätös Tutkimusluvan ehdot päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka- ja viestintäjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Helsingin ja Turun kaupunkien yhteistyö Finnishcourses.fi palvelun ylläpidossa HEL 2014-009324 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.6.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 1 Päätökset

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot