VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 SIILINJÄRVEN KUNTA Kh , liite 4 1 (5) Kunnanhallitus Hallintokunnille VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yleistä Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousar vio seuraavalle kalenterivuodelle. Samassa yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitel ma, jossa talous arviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään sekä kunnan toiminnal liset että myös taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytyk set kunnan tehtävien hoitoon turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallis ten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on osoitettava myös taloudellisen tulok sen muodostuminen sekä kunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarvio jakaantuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointija rahoitusosaan. Kunnan kokonaista loutta kuvataan tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Tuloslaskel maosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtion osuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelma vuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Kuntalain 65 :n 4 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nouda tettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma ovat toimielimiä ja henkilöstöä sitovia ja samalla näiden valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Laki kuntalain talousarvio- ja suunnitelmasäännösten 65 ja 86 :n muuttamisesta tuli voimaan Ns. alijäämän kattamisvelvollisuus merkitsee sitä, että talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä kunnan on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnitelmakaudella katetaan. Talousarvio- ja suunnitelma on kuitenkin laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

2 2 (5) Vuoden 2008 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman pohjalta. Ohjelman lähtökohta on, että kunnalle ei kerry kumulatiivisia alijää-miä lähivuosina eikä kunnan velkamäärä enää kasva. Näiden talouden minimitavoitteiden toteutuminen edellyttää talousarvion ja taloussuunnitelman tiukkaa toteuttamista. Talousarvion täytäntöönpanossa huomioitavaa Ennen uusien virkojen ja toimien täyttämistä siihen on saatava kunnanhallitukselta täyttölupa. Samoin henkilövaihdosten vuoksi auki tulevat virat ja toimet sekä yli kuusi kuukautta kestävät sijaisuudet ja määräaikaiset työsuhteet voidaan täyttää ainoastaan kunnanhallituksen luvalla. Muilta osin menetellään toimivaltasäädösten mukaisesti. Palkkaus- sekä henkilöstö sivukulut (KuEL-maksut, muut henkilösivukulut) ovat sitovia määrärahoja siten, että niitä ei voida talousarviovuoden aikana siirtää tai käyttää muiden menojen katteeksi ilman kunnanhallituksen lupaa. Toiminnan lähtökohtana on, että vuoden 2008 talousarvio toteutuu ja näin ollen lisämäärärahaesityksiä eikä kunnan käyttötalous- tai investointimenoja lisääviä ehdotuksia hyväksytä talousarviovuoden aikana. Päävastuu budjettikurin toteutumisesta on palvelualueiden päälliköillä. Vuoden 2008 aikana on edelleen voimassa tehostettu talousarvion seuranta. Palvelualueita kehotetaan käyttämään entistä tiiviimmin hyväksi talousarvion luotuja atk-pohjaisia seurantajärjestelmiä. Keskitetyn Excel-pohjaisen talousarvion seurantajärjestelmän avulla jokaiselta kunnan tietoverkossa olevalta työasemalta on saatavissa reaaliaikaista kirjanpidon toteutumatietoa kaikilta organisaatiotasoilta. Hallintokuntien käytössä on myös Excel-pohjainen ta-lousarvion ennustejärjestelmä, jonka ominaisuuksia toivotaan käytettävän hyväksi. Koko vuotta koskevat kuukausiennusteet on mahdollista syöttää halutuilla organisaatiotasoilla seurannan pohjaksi heti vuoden alussa. Valtuustoseuranta tapahtuu entisen käytännön mukaisesti kaksi kertaa vuodessa talousarviovuoden aikana. Kolmannen kerran valtuustoa informoidaan tilinpäätöstilanteessa. Määrärahojen ohella seurataan tavoitteiden toteutumista ja tehdään tulosaluekohtaiset kuukausittaiset ennusteet vuoden loppuun saakka. Seurantajaksot ovat kuukaudet I-IV (valtuustossa toukokuussa) ja I-VIII (valtuustossa syyskuussa). Mahdollisista toimivaltaan kuuluvista määrärahansiirroista on tehtävä ao. toimielimen tai viranhaltijan päätös, joka on toimitettava välittömästi talousja suunnitteluyksikköön. Eri tilien välisten määrärahasiirtojen tekeminen ei ole välttämätöntä, mikäli tulosyksikön loppusummaa ei ylitetä. Kaikki rahankäyttöä koskevat pykälät on toimitettava ennen päätöksentekoon viemistä suunnittelu- ja talousyksikön tiedoksi/valmisteltavaksi oikeiden menokohtien ja hanketilien varmistamiseksi. Ohje koskee myös määrärahankeskeisiä siirtoja investointihankkeiden välillä ja määrärahan siirtoja elinkeinoelämän

3 3 (5) kehittämisestä investointihankkeille. Päätösehdotuksista on käytävä ilmi investointikohteen tarkka hankenumero tai käyttötalouden osalta talousarvioyksikkö- ja tilinu-mero. Talousarviovuodelle haettujen avustusten osalta toimielimien tulee erikseen päättää myönnettävistä avustuksista jätettyjen avustusanomusten perusteella valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Ao. yhteisöjä tulee informoida toimielinten päätöksistä siinäkin ta pauksessa, ettei avustusta ole voitu myöntää. Määrärahat, tilirakenne ja talousarvion sitovuus Määräraha on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä-, vastuuyksikkö- tai menolajikohtaisesti myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoi tukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä-, vastuuyksikkö- tai tulolajikohtaisesti asettama sitova tulotavoite. Käyttötalousosassa valtuustolle esitettävät määrärahat, tuloarviot ja toimin-nalliset tavoitteet on esitetty palvelualueittain sekä tulosalueittain valtuuston kannalta tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Valtuuston hyväksymään talousarvioasiakirjaan on kirjattu näkyviin paitsi palvelualueiden myös kunkin tulosalueen vastuuhenkilö. Tulosalueiden määrärahat esitetään tuloslaskelman muodossa tiliryhmittäin, joista valtuustoon nähden sitoviksi määritellään toimintatuotot ja toimintakulut (tuloslaskelmissa harmaana). Nettomääräisesti sitovien tulosalueiden ja -yk-siköiden osalta sitovaksi määritellään toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate. Valtuustoon nähden sitoviin eriin luetaan myös sisäiset erät eli sisäiset huoneisto-, ateria- ja kuljetuspalvelut. Sisäisiin tilavuokriin sisältyy vuodesta 2004 alkaen myös pääomavuokra. Tilavuokrat laskutetaan ja kirjataan kirjanpitoon toistaiseksi valtuuston seurannan rytmissä eli kolme kertaa vuodessa. Kunnanvaltuus to on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2008 talous arvion määrärahat tulosaluetasolla sitovina kuitenkin niin, että Joukkoliikenteen ja Vesihuoltolaitoksen määrärahat ovat nettomääräisesti sitovia. Sen lisäksi Perusturvapalveluiden tulosalueen sisällä nettomääräisesti sitovaksi on määritelty Edunvalvontayksikkö ja Kotihoidon tulosalueen sisällä Palvelutalo Akuliina. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutosten esittämisvelvollisuus koskee sekä määrärahoja että tavoitteita. Myös nettomäärärahan muutospäätös on tehtävä riippumatta siitä, aiheutuuko poikkeama bruttomenoista vai -tuloista. Talousarviomuutokset on pyrittävä tekemään talousarviovuoden aikana välittömästi kun muutostarve havaitaan. Käytännössä ns. muutosbudjetti on hyväksytty kerran talousarviovuoden aikana. Lähtökohtana on kuitenkin ehdottomasti oltava se, ettei muutosbudjetin laadintatarvetta synny ja mikäli ylitystarvetta ilmaantuu, mahdolliset lisätarpeet on pystyttävä kattamaan oman toiminnan sisältä. On myös huomattava, että määrärahan muutokset

4 4 (5) tulevat voimaan vasta, kun valtuusto on muutosbudjetin hyväksynyt! Tulosalueet jakautuvat talousarvion käyttösuunnitelmissa tulosyksiköihin ja edelleen yksiköihin. Sitovuus lautakuntaan nähden on tulosyksikkötasolla liitteenä olevan esimerkin mukaisesti. Lautakunta päättää siis mahdollisista tulosyksikköjen välisistä mää rära han siirroista. Viranhaltijapäätöksellä voidaan päättää yksikkötasoisista määrärahasiirroista sekä tilien välisistä siirroista tulosyksiköiden sisällä. Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtävä kohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa käytetään määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteita sen mukaan, mitä eri tehtävissä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja on mahdollista käyttää. Toiminta-ajatuksesta johdetut toiminnalliset tavoitteet ovat tiukasti sidoksissa määrärahoihin ja mm. perustelevat määrärahojen tasoa. Määrärahamuutos vaikuttaa muutoksena tavoitteissa/toimenpiteissä ja tavoitteita muutettaessa täytyy myös määrärahaa muuttaa. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ovat määrärahojen ohella sitovia ja niiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä lautakunta- että valtuustotasolla. Palvelualueet voivat määritellä paitsi valtuustotasoisia tavoitteita, myös tavoitteita, jotka ovat ainoastaan lautakuntiin nähden sitovia. Tavoitteet viedään lautakuntien vahvistettaviksi käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä. Investointiosa rakentuu toimielimittäin ryhmiteltynä hankkeittain ja hankeryhmittäin. Investoinneissa ovat voimassa entiset valtuuston hyväksymät hanke rajat pyöristettynä lähimpään tuhanteen euroon. Investoinneissa valtuuston päätösvaltaan kuuluu talonrakennuksen uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa euroa suurem mat yksittäiset hankkeet. Maa- ja vesirakenteiden sekä liikelaitosten kohdalla valtuus ton hyväksymä hankeraja on euroa. Muiden investointien sekä irtaimiston osalta valtuusto päättää yli euron suuruisista yksittäisistä hankkeista. Muilta osin investoinnit on talousar viossa esitetty toimielimittäin kokonaissummina ja hankerajoja pienemmistä hankkeista päättää asianomainen lautakunta. Alle euron jäävät yksittäiset investointiluonteiset hankinnat kirjataan käyttötalouteen. Suurista investointihankkeista on talousarvioasiakirjassa esitetty kokonaiskustannusarvio, talousarvio vuonna tarvittava määräraha sekä suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve ja hankkeen kokonaiskustannusten toteutumista tulee myös seurata. Jos hankkeen toteuttaminen viivästyy talousarviossa arvioidusta aikataulusta, jaksote taan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitelmavuosille. Investointeihin ei ole mahdollista varautua käyttämättä jääneestä määrärahasta tehtävällä siirtomäärärahavarauksella. Tuleviin investointeihin voidaan varautua tekemällä investointivaraus tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta. Investointivarauksen tehtävänä on informoida vastaisesta menosta, johon kunta on sitoutunut ja jota varten se on pidättänyt osan tulorahoitus taan. Investointivaraus tuloutetaan sinä tuloslaskelman tilikautena, jolloin meno realisoituu.

5 5 (5) Käyttösuunnitelmien tarkistaminen Käyttösuunnitelmissa talousarvion tulosalueiden määrärahat jaetaan pienempiin osiin tulosyksiköittäin. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion tulee hallintokuntien toimeenpanna käyttösuunnitelmien lopullinen hyväksyminen asianomaisissa lautakunnissa. Käytännössä talousarvion valmistelu on jo tapahtunut tulosalueita alemmilla tu losyksikkö- ja talousarvioyksikkötasoilla. Toimielimet hyväksyvät siis valtuuston vahvis tamat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköittäin, asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset tarkennetut tavoitteet/toimenpiteet sekä päättävät omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimielinten vahvistamia tulosyksiköiden osamäärärahoja ja osatavoittei ta/toimenpiteitä voivat johtavat viranhaltijat jakaa vielä tarkempiin osiin. Poistot ja sisäiset erät Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Talousarvion tulosalueittaisiin tuloslaskelmatauluihin sisältyvät informatiivisina erinä suunnitelmapoistot. Suunnitelmapoistot eivät ole sitovia määrärahoja. Sisäisiä menoja ja tuloja ovat sisäisten suoritteiden ostot ja myynnit sekä sisäiset vuokrat. Sisäisiin menoihin ei budjetointivaiheessa ole sisällytetty ns. hallinnon sisäisiä vyörytyseriä. Sisäisiä eriä tarvitaan kustannuslaskennassa mm. hinnoittelulaskel missa, omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Kunnalliset maksut, hankinnat ja maksuvalmius Laskujen hyväksyminen Kunnanvaltuusto on kokouksessaan vahvistanut kunnan vesi- ja jätevesitaksan. Muut vuotta 2008 koskevat taksat ja maksut sekä uudet maksut katsotaan vahvistetuksi kunnanhallituksen talousarviokokouksessa Hallintokunnat ovat kukin omalta osaltaan velvollisia toimeenpanemaan hyväksytyt taksojen ja maksujen muutokset sekä mahdollisten uusien maksujen perinnän vuoden 2008 alusta lukien. Hallintokuntien on kannettava vastuuta paitsi tulojen laskuttamisesta myös niiden perimi sestä ajallaan ja täysimääräisinä. Hallintokunnat ovat myös osaltaan vastuussa kunnan maksuvalmiuden hoidosta. Suoritettavat hankinnat on tehtävä kunnan hankintasäännön periaatteita noudattaen. Hankinnat ja esimerkiksi avustusten maksaminen on jaksotettava talousarviovuoden ajalle siten, että kunnan rahavarat tulevat sidotuksi mahdollisimman taloudelli sesti huomioon ottaen tuleva käyttöönottoajankohta sekä hankintojen tarve.

6 6 (5) Ennen kuin maksu suoritetaan, on lasku varustettava sähköisellä asiatarkastus- ja hyväksymis merkinnällä. Samoin palvelualueiden on huolehdittava siitä, että tositteessa on oikea tilimerkintä ja menon suorittamiseen on varattu riittävä määräraha. Seppo Piirainen apulaiskunnanjohtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

07.09.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018

07.09.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 07.09.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. JUANKOSKEN KAUPUNKI 15.6.2015 Kaupunginhallitus Jakelussa mainitut VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEEET Lakkaavan kunnan talousarvio ja suunnitelma Juankoski laatii itsenäisen kaupungin viimeisen talousarvion

Lisätiedot