ESPOO VTT:n tilinpäätös vuodelta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOO 2014. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2013"

Transkriptio

1 ESPOO 2014 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Vaikuttavuus VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus Strategisen tutkimuksen suuntaaminen Alueellinen vaikuttavuus ja kansallinen tutkimusyhteistyö Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Kansainvälinen tutkimusyhteistyö Osallistuminen EU:n tutkimusyhteistyöhön Ulkomaiset kontaktipisteet Maksullisen toiminnan kehittäminen IPR:n suojaus ja kaupallistaminen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen VTT toiminnoittain Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Investoinnit tutkimuslaitteisiin ja tietojärjestelmiin Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaatuja tutkimustuloksia Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Yhteiskuntavastuu Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Toimintajärjestelmän arvioinnit Tutkimuksen arviointi Asiakasvaikuttavuuskysely Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä ja VTT:n omaisuuteen kohdistuneista rikoksista TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET... 71

3 1 TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Taloudellisen epävarmuuden jatkuminen näkyi VTT:n toimintaympäristössä. Toiminnan tulos sisäisen tuloslaskelman mukaan oli 5,9 milj. euroa tappiollinen. Tulos ilman tytäryhtiöosakkeiden alaskirjauksia oli 2,5 milj. euroa tappiollinen. Ulkopuoliset tuotot jäivät suunnitellusta enemmän kuin kustannuksissa kyettiin säästämään. Vuoden 2014 talousnäkymissä on edelleen merkittävää epävarmuutta yksityisen sektorin osalta, julkisten rahoituksen suhteen ollaan kohtuullisella tasolla. Jaksottamaton tilauskanta kääntyi nousuun vuoden 2013 lopulla ja päätyi noin 170 milj. euroon. Liikevaihto oli 278,5 milj. euroa (kokonaistuotot 284,3 milj. euroa sisältäen VTT:n hallinnoimille osakeyhtiöille tuotetut palvelut) eli 3 % edellistä vuotta alempi. Tuotot ulkomailta olivat noin 19 % liikevaihdosta (+ 1 %-yks.). Yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset tulot olivat 117,2 milj. euroa (- 1 %). Tekes-tuotot olivat 58,2 milj. euroa (+1 %). EU-tuotot kasvoivat 29,8 milj. eurosta 30,7 milj. euroon (+3 %). Omarahoitteisen toiminnan osuus laski 36,6 milj. euroon (-15 %). Maksullisen toiminnan tuotot olivat 77,9 milj. euroa (- 2 %). Maksullisen toiminnan erillistulos oli 2,4 milj. euroa ylijäämäinen (budjetoitu ylijäämä 4 milj. euroa). VTT osallistui edelleen aktiivisesti strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toimintaan vaikuttamalla tutkimusstrategioiden ja -ohjelmien muodostumiseen sekä osallistumalla tutkimustoimintaan. VTT:n SHOK-toiminnan kokonaisliikevaihto oli yhteensä 20 milj. euroa. Vuotuisen asiakastutkimuksen mukaan VTT:n kanssa tehtyä yhteistyötä oli kaupallisesti tai tuotannollisesti hyödyntänyt tai aikoi hyödyntää kolmen vuoden sisällä 64 % suomalaisista asiakkaista. Suositteluhalukkuus nousi sekä kotimaisten että ulkomaisten vastaajien osalta. Keksintö- ja ohjelmistoilmoituksia syntyi 311 kpl ja IPR-tuotot olivat yhteensä 1,8 milj. euroa. Merkittävimmät IPR -tulot saatiin lisenssisopimuksista prosessisimulaatio-ohjelmien, optoelektroniikan, bioetanolin tuoton ja diagnostiikan aihepiireissä. Yhteensä 11 VTT:n tutkimukseen ja teknologiaan perustuvaa yritysaihioita annettiin VTT Ventures Oy:n arvioitavaksi. Kansainvälisiä tieteellisiä lehtiartikkeleja julkaistiin 620 kpl. VTT:n toimintajärjestelmän ISO14001 standardinmukaisuus varmistui ja sertifikaatti astuu voimaan Tässä yhteydessä luovuttiin WWF:n Green Office -toimistostatuksesta. Uusiutuvan energian koetoimintaan soveltuvaa teollisuuskiinteistöä Espoon Kivenlahdessa kunnostettiin ja käynnistettiin laitehankinnat. Ydinturvallisuustalon vuokrasopimus allekirjoitettiin. Teollisuuden kanssa valmistui laivojen voimansiirron kehitysympäristö Tuusulaan. Vuoden 2014 alussa toimintansa aloittanutta organisaatiota ja uutta toimintamallia rakennettiin henkilöstöä vahvasti osallistaen. Liiketoiminta-alueiden roolia vahvistettiin kuitenkin huolehtien yhtenäisyydestä matriisiohjauksen avulla. Johtaja- ja päällikköpositioiden lukumäärä väheni yli 40 % rakenteen virtaviivaistamisen ja aiempaa suurempien organisaatio-osien vuoksi. Osana strategiakierrosta tunnistettiin myös aihepiirejä, jotka luonteensa tai markkinanäkymänsä puolesta sopivat paremmin esim. yliopistoille. Yt-neuvottelujen seurauksena 101 henkilöä irtisanottiin.

4 2 TILINPÄÄTÖS Vaikuttavuus VTT:n tutkimus- ja innovaatiovisio 2020 rakentuu kestävien ratkaisujen pohjalle ja se ohjaa VTT:n tutkimus- ja innovaatiotoimintaa vastaamaan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiin kysymyksiin. Vision pohjalle on rakennettu VTT:n strateginen tutkimusportfolio (Kuva 1) toteuttamaan vision tavoitteita ja varmistamaan tutkimuspanosten suuntaamisen niihin kohteisiin, joilla tuotetaan merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. VTT:n kokonaisvaikuttavuus syntyy VTT:n erilaisista, toisiaan täydentävistä rooleista (Kuva 2). Kuva 1. VTT:n strateginen tutkimusportfolio VTT teetti selvityksen toimintansa tuloksista ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen toteuttivat VTT:n innovaatiotutkijat yhteistyössä tutkimusyhtiö Technopolis Groupin kanssa. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että VTT:llä on keskeinen rooli suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistäjänä ja hyvinvoinnin luojana. Tutkimuksen mukaan noin 36 prosenttia vuoden 1985 jälkeen kehitetyistä suomalaisista teknologiainnovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Joka viidennessä innovaatiossa VTT:n osuus on ollut merkittävä. VTT on osallistunut etenkin sellaisten innovaatioiden kehittämiseen, jotka ovat keskimääräistä vaativampia ja joiden uutuusarvo on iso myös kansainvälisesti katsottuna. VTT:n rooli korostuu etenkin yritysten ydinteknologioihin perustuvissa innovaatioissa. Jopa 43 % tämäntyyppisistä teknologisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Nämä tiedot perustuvat SFINNO-tietokantaan, jonne on kerätty tietoa suomalaisten yritysten innovaatioista. Tällä hetkellä tietokanta kattaa kaikkiaan 5000 innovaatiota, jotka on kaupallistettu vuosina Tiedot VTT:n osuudesta innovaatioiden synnyssä perustuvat mm. niitä kaupallistaneiden yritysten antamiin arvioihin. Uutuusarvoltaan suurten, ns. radikaalien innovaatioiden syntyminen on keskeistä mm. suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisen ja kansallisen hyvinvoinnin kannalta. Radikaalit

5 3 TILINPÄÄTÖS 2013 innovaatiot ovat tyypillisesti pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta. Siksi myös VTT:n panostus kansainvälisesti korkeatasoiseen, pitkän tähtäimen tutkimukseen on ratkaisevan tärkeää, jotta yritykset saavat todellista lisäarvoa VTT:n kanssa tekemästään yhteistyöstä. Tutkimuksen mukaan on tärkeää, että VTT voi myös suunnata pitkän tähtäimen tutkimustaan siten, että elinkeinoelämää hyödyttävä osaaminen säilyy ja kasvaa. VTT:n tutkimustulokset kaupallistuvat pääosin sen asiakasyritysten kautta. VTT:llä on noin 1500 asiakasta, joista suurin osa on kotimaisia yrityksiä. Ulkomaisten toimeksiantojen osuus on kuitenkin VTT:llä korkein verrattuna muihin suomalaisiin tutkimuslaitoksiin. Noin puolet VTT:n kaikista yksityisen sektorin asiakkaista edustaa pk-yrityksiä. VTT on julkisista tutkimusorganisaatioista tärkein t&k-kumppani suomalaisille yrityksille. Tutkimuksen perusteella yhteistyö VTT:n kanssa näyttäisi myös edesauttavan suomalaisten yritysten ja innovaatioiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Tämä trendi on vahvistunut erityisesti viime vuosina. Kuva 2. VTT:n roolit ja vaikuttavuus

6 4 TILINPÄÄTÖS 2013 VTT:n keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet Energia ja ympäristö: energian ja raaka-aineiden käytön tehostaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä, öljyriippuvuuden väheneminen, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan teknologian ja vähähiilisen ja älykkään energiatuotannon sekä biotalouden edistäminen. Teollisuuden kilpailukyky: Suomen teollisuuden elinvoimaisuuden kehittäminen, erityisesti metsä-, ICT-, metalli- ja koneteollisuuden innovaatiokyvyn, uusien tuotteiden ja prosessien, uusien arvoketjujen sekä suunnittelun ja tuotannon kehittämisen avulla. Uudet liiketoiminnat: teknologialiiketoiminnan edistäminen, ICT-teknologian avulla uusia, tehokkaampia liiketoimintakonsepteja, teollisuuden uudet palvelut, osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut ja uusien liiketoimintojen luominen. Ihmisten hyvinvointi ja toimiva arkipäivä: ihmisten terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, julkisen sektorin palvelujärjestelmien tehostaminen, ihmisten arkipäivän käyttäjäkohtaisten palvelujen sekä digitaalisen ympäristön ymmärrettävyyden ja hallittavuuden edistäminen. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavien, tulossopimuksessa olevien mittareiden toteutuminen on esitetty kappaleessa 1.4. (Taulukko 7) sekä vuotuisen asiakasvaikuttavuuskyselyn tuloksia kappaleessa VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus Nykyisessä rakennemuutostilanteessa VTT toimii yhtenäisen suomalaisen innovaatiojärjestelmän näkemysten toteuttajana, erityisesti heijastellen elinkeinoelämän, tutkimustahojen sekä julkisen sektorin kehittämis- ja muutostarpeita. Kansainvälistymisen tavoite on tukea Suomen omaa kasvua ja kehitystä, vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä keskeisimpien kumppanimaiden kanssa, edistää vaikutusmahdollisuuksiamme osana laajempia yhteisöjä sekä parantaa kykyämme kantaa vastuuta yhteisten, yli rajojen käyvien ongelmien ratkaisemisessa. VTT on määrätietoisesti kehittänyt kansainvälistä vaikuttavuuttaan laajojen EU-tason verkostojen ja tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksien kautta. VTT on myös liittynyt laajemmin globaalitason tärkeisiin innovaatioympäristöihin, yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän kanssa ja erityisesti osallistumalla Team Finland joukkueen toimintaan. VTT:n tutkimusyksiköt Brasiliassa ja Koreassa sekä USA:ssa (Kalifornia) toimivan tutkimusinstituutin jäsenyys ovat avanneet uudenlaista tutkimusyhteistyötä ja väyliä kansainväliseen verkottumiseen. Yhdysvalloissa ja Japanissa on tehty tutkimusyhteistyötä huippuyliopistojen ja maailmanluokan tutkimuslaitosten useiden tutkimusryhmien kanssa. VTT on kaksinkertaistanut saamansa EU-rahoituksen määrän seitsemännen puiteohjelman kuluessa ja on tällä hetkellä arvostettu korkealle erilaisissa ranking-tilastoissa. VTT:stä on tullut yksi merkittävimmistä eurooppalaisista tutkimustoimijoista useissa verkostoissa ja yhteisöissä, jotka yhdessä komission kanssa vuonna 2013 osaltaan pystyivät määrittelemään H2020 ohjelman ensimmäisiä prioriteetteja. VTT:n keskeisiä vaikuttajafoorumeita ovat olleet eurooppalaiset teknologiayhteisöt, PPP-yhteisöt (Public Private Partnerships), KET-asiantuntijaryhmä (Key Enabling Technologies eurooppalaisen teollisuuspolitiikan laaja-alainen aloite) sekä EIP-

7 5 TILINPÄÄTÖS 2013 aloitteet (jäsenvaltioiden väliset eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet). Näiden lisäksi VTT on mukana keskeisissä eurooppalaisissa strategisissa tutkimusalliansseissa ja kumppanuuksissa, joiden avulla VTT on kyennyt vahvistamaan Suomen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta eurooppalaisessa päätöksenteossa. VTT:llä on merkittävä tehtävä verkottaessaan suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita eurooppalaisiin arvoketjuihin ja EU-hankkeisiin, joissa etenkin pk-yritykset voivat kansainvälistyä ja kehittää liiketoimintaansa. VTT osallistui Suomessa vuonna 2013 käytyyn keskusteluun uusien alueellisten strategioiden osalta. VTT osallistuu laajasti kansallisiin tutkimus- ja teknologiaohjelmiin. Merkittävimpiä ovat Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusohjelmat sekä Suomen strategisten huippuosaamisen keskuksien (SHOK) ohjelmat. Lisäksi VTT on mukana neljässä Suomen Akatemian huippuyksikössä. Teollisuuden ja tiedekumppaneiden kanssa perustettujen tutkimusallianssien toiminta jatkuu aktiivisena. Strategisilla asiakaskumppanuusohjelmilla on edistetty ja kiihdytetty yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä mm. Suomen Nanoselluloosakeskuksessa Espoossa ja painettavan älykkyyden ja optisen mittaustekniikan PrintoCent -innovaatiokeskuksessa Oulussa. VTT:n asiantuntijat toimivat myös poliittisen päätöksenteon tukena. Vuonna 2013 VTT osallistui aktiivisesti kansallisen biotalousstrategian laatimiseen. VTT:n edustajia on mukana Suomen Ilmastopaneelissa sekä Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) työryhmissä asiantuntijoina Strategisen tutkimuksen suuntaaminen Oma- ja yhteisrahoitteisen toiminnan kehitys Omarahoitteisen toiminnan volyymi ylitti vuodelle asetetun tavoitteen 1,7 milj. eurolla. Omarahoitteisen toiminnan volyymi laski 36,6 milj. euroon vuoden ,8 milj. eurosta (muutos -15 %). Omarahoitteisen toiminnan osuus kasvoi Energia sekä Mikroteknologiat ja elektroniikka painoalueilla. Muiden painoalueiden kohdalla omarahoitteisen toiminnan osuus laski. Myös liiketoiminnan kehityksessä omarahoitteiseen toimintaan käytettiin enemmän perusrahoitusta kuin edellisenä vuonna. Strategisen tutkimuksen perusrahoituksesta käytettiin omarahoitteiseen toimintaan 41 % (2012: 46 %). Yhteisrahoitteisen toiminnan liikevaihto 169,4 milj. euroa pysyi edellisvuoden tasolla (laskua edellistä vuodesta 0,3 milj. euroa). Liikevaihdosta ulkopuolisten tulojen osuus oli 116,8 milj. euroa (laskua edellisestä vuodesta 1 %) ja alitti asetetun tavoitteen 2,0 milj. eurolla. Yhteisrahoitteiseen toimintaan sitoutuneen perusrahoituksen määrä kasvoi 51,2 milj. eurosta 52,6 milj. euroon (muutos 3 %) alittaen yhteisrahoitteiseen toimintaan suunnitellun perusrahoituksen määrän 4,1 milj. eurolla. Strategisen tutkimuksen perusrahoituksesta käytettiin yhteisrahoitteiseen toimintaan 59 % (2012: 54 %).

8 6 TILINPÄÄTÖS 2013 Strategisen tutkimuksen painoalueille kohdistetusta perusrahoituksesta 59 % käytettiin VTT:n ohjelmiin (kärki- ja innovaatio-ohjelmat sekä Frontier-hankkeet). Näiden ohjelmien liikevaihto oli 136,6 milj. euroa, ja kasvua edellisestä vuodesta oli 36 %. VTT:n kärki- ja innovaatioohjelmien maksullisen toiminnan osuus oli 24 % (edellisenä vuonna 21 %). Muihin hankkeisiin, pääosin Tekes- ja EU-ohjelmien konsortiohankkeisiin, strategisen tutkimuksen perusrahoituksesta käytettiin 41 % (Kuva 3). Kuva 3. Tutkimusrahoitus vuonna 2013 EU-tuotot kasvoivat 29,5 milj. eurosta 30,3 milj. euroon (3 %). Tekes-tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1 % ja olivat 58,2 milj. euroa. Muun julkisen sektorin tuotot kasvoivat 1 %. Kotimaisen yksityisen sektorin tuotot vähenivät 2,3 milj. euroa ja ulkomaisen yksityisen sektorin tuotot vähenivät 2,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan yksityisen sektorin tuotot laskivat 36 % edellisestä vuodesta.

9 7 TILINPÄÄTÖS 2013 Kuva 4. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen kehitys Perusrahoituksen kohdentaminen Perusrahoitusta käytettiin hyväksytyn vaihteluvälin 88,0 93,0 milj. euroa puitteissa siten, että kokonaiskäytöksi VTT:llä muodostui 89,2 milj. euroa. Perusrahoitusta käytettiin 5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. VTT:n strateginen tutkimusportfolio ohjaa perusrahoituksen kohdentamista painoaloille. Tutkimusinstrumenttien (kuten kärki- ja innovaatio-ohjelmien sekä Frontier-hankkeiden) sekä muun tutkimustoiminnan perusrahoitus ja yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset tuotot kohdennetaan tutkimuksen eri painoalueille. Taulukossa 1 ovat painoaluekohtainen perusrahoitus ja ulkopuoliset tuotot. Perusrahoituksesta kohdistettiin 76,7 milj. euroa strategisia linjauksia noudattaviin painoalueisiin. Tämä sisälsi myös uuden liiketoiminnan kehitykseen kohdistetun perusrahoituksen (8,0 milj. euroa). Perusrahoitus väheni eniten Sovellettu materiaalitekniikka -painoalueella (-14 %) ja kasvoi Liiketoiminnan kehityksessä. Yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuoliset tuotot vähenivät edellisvuoteen verrattuna kaikilla painoalueilla lukuun ottamatta Liiketoiminnan kehitystä.

10 8 TILINPÄÄTÖS 2013 Perusrahoitus Ulkopuoliset tuotot Toteu- Suunni- Toteu- Osuus Muutos Toteu- Suunni- Toteutunut Muutos teltu tunut liikevaih- 2012/2013 tunut teltu tunut 2012/ euroa dosta, % % % Sovellettu materiaalitekniikka Bio- ja kemian prosessit Energia Tieto- ja viestintäteknologiat Teolliset järjestelmät Mikroteknologiat ja elektroniikka Palvelut ja rakennettu ympäristö Liiketoiminnan kehitys Muu kohdennus Strateginen tutkimus yhteensä Mikronovan tulipalokuluihin *) Henkilöperustainen osaamisen uudelleen suuntaaminen Hankevalmistelu, pienet kokeilut Frontier hankkeet Varaus vuoden aikana tehtäviä kohdistuksia varten Palkitseminen Painoalueiden ulkopuolella (mm. pääjohtajan varaus, VTT:n sisäiset kehityshankkeet) Muut kohteet yhteensä *) Mikronovan tulipalossa tuhoutuneiden laitteiden korvausinvestointien pääomakustannusten kattamiseen. Taulukko 1. Perusrahoituksen käyttö ja ulkopuoliset tuotot painoalueittain VTT:n strategiset ohjelmat VTT:n ohjelmien kokonaisuus koostuu seuraavista ohjelmista: kärki- ja innovaatio-ohjelmat, Frontier- sekä BizFund ohjelmasta (kaupallistamisen valmisteluohjelma, lisää kappaleessa ). Kullakin ohjelmalla on oma roolinsa ja ne täydentävät toisiaan. Kaikille ohjelmille on yhteistä, että niillä haetaan ratkaisuja merkittäviin haasteisiin, niillä tulee olla korkea relevanssi, tieteellinen ja teknologinen taso sekä ennen kaikkea niiden tulee tuottaa sellaisia tuloksia, joilla on aitoa vaikuttavuutta Suomen elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle. Frontier-ohjelma: Ohjelma aloitettiin vuonna Hankkeiden avulla on luotu uutta tulevaisuuteen tähtäävää osaamista ja uusia teknologioita, jotka toteutuessaan voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin. Ohjelmassa on tehty uusia avauksia, joilla on ollut erittäin kunnianhimoinen tieteellinen ja teknologinen tavoitetaso, mistä johtuen se oli kaikkein riskipitoisin VTT:n ohjelmista. Hankkeet ovat pääsääntöisesti omarahoitteisia. Vuoden aikana oli käynnissä 11 Frontier-hanketta, joihin kohdistettiin yhteensä 3,0 milj. euroa perusrahoitusta. VTT:n Frontier-hankkeena aloitettu uuden sukupolven allergiarokote sai kansainvälisen palkinnon joulukuussa VTT voitti eurooppalaisten t&k-organisaatioiden etujärjestö EARTOn innovaatiopalkinnon allergiarokotteen pohjana olevan teknologian kehittämisestä. VTT:n teknologiaan perustuvia uuden sukupolven allergiarokotteita kehittää ja kaupallistaa VTT:n spin-off-yhtiö Desentum Oy. Ensimmäiset allergiarokotteet voivat olla markkinoilla noin

11 9 TILINPÄÄTÖS 2013 viiden vuoden kuluttua. Frontier-ohjelman toimintaa jatkaa vuoden lopulla avattu uusi Innovative Business from Emerging Technologies (ibet) ohjelma. VTT:n kärki- ja innovaatio-ohjelmat: Kärkiohjelmat keskittyvät edistämään merkittävien, murroksessa olevien toimialojen uudistumista systeemisten innovaatioiden ja teknologisten ratkaisujen kautta. Innovaatio-ohjelmissa tähdätään huomattavaan teknologiseen parannukseen tai teknologiaharppaukseen yhden tai useamman toimialan osa-alueilla. Ohjelmat sisältävät keskenään synergisiä omarahoitteisia, yhteisrahoitteisia ja maksullisia hankkeita tai hankekokonaisuuksia. Näin teknologiakehitys, sovellukset ja liiketoimintamallien kehittäminen tapahtuvat rinnakkaisina, samanaikaisina ja vuorovaikutteisina projekteina. VTT:n ohjelmakokonaisuutta uusittiin vahvasti vuoden 2013 alussa. Ohjelmien uudistamisessa osa vuonna 2012 päättyneiden ohjelmien projekteista jatkaa uusissa ohjelmissa, mikä takaa valittujen osaamisten jatkuvan kehittämisen. Uusien ohjelmien valmistelussa panostettiin erityisesti mahdollisimman suurta vaikuttavuutta tuottavien sovellusalueiden valintaan. Kärki- ja innovaatio-ohjelmien tuloksellisuus Kärki- ja innovaatio-ohjelmakohtaiset liikevaihdon toteumat vuodelta 2013 ovat taulukossa 2. Innovaatio-ohjelmien liikevaihto oli 70,5 milj. euroa, mikä ylitti vuodelle 2013 asetetun tavoitteen 13 %:lla. Kärkiohjelmien liikevaihto oli 63,1 milj. euroa, mikä ylitti vuodelle suunnitellun liikevaihtotavoitteen 5 %:lla. Maksullisen toiminnan osuus kärkiohjelmien liikevaihdosta oli 22 % tavoitteen ollessa 20 %. Innovaatio-ohjelmissa maksullisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 25 % (tavoite 30 %). Ohjelmien vaikuttavuuden keskeisiä mittareita ovat sen elinkaaren aikana syntyvä maksullinen toiminta, julkaisut, keksinnöt, patenttihakemukset, lisenssisopimukset, verkottuminen, allianssit ja tietyn vuosivolyymin ylittävien asiakkuuksien lukumäärä. Vuoden 2013 aikana kärki- ja innovaatio-ohjelmat tuottivat yhteensä 531 julkaisua, 104 keksintöilmoitusta ja 29 patenttihakemusta. VTT:n tulossopimuksen väliarviointia varten tehdyn selvityksen mukaan pk-yritysten osuus innovaatio-ohjelmien maksullisessa toiminnassa oli lisääntynyt merkittävästi vuonna 2013.

12 10 TILINPÄÄTÖS 2013 Suunniteltu liikevaihto yhteensä Yhteisrahoitteisten projektien ulkopuolinen tulo Liikevaihdon toteumat Maksullinen toiminta Perusrahoitus Liikevaihto yhteensä Maksullisen toiminnan osuus ohjelman liikevaihdosta Ohjelman liikevaihdosta toteutunut suunnitellusta % % Kärkiohjelmat Veden ja jätteiden kestävät ratkaisut Tie biotalouteen Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (lot) Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne Innovaatio-ohjelmat Älykkäät energiaverkot Suorituskykyiset mikrosysteemit Moniskaalamallinnus suunnittelussa Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut Kognitiivinen tietoliikenne kriittisiin infrastruktuureihin Käyttäjälle mukautetut terveys- ja hyvinvointiratkaisut Ihmislähtöinen suunnittelu Turvallinen ja kestävä ydinenergia Mittaus- ja anturointiratkaisut Taulukko 2. Kärki- ja innovaatio-ohjelmien liikevaihto vuodelta 2013 Kärki- ja innovaatio-ohjelmien keskeiset tulokset 2013 (Tähdellä * merkityt ohjelmat alkoivat vuonna 2013) Kärkiohjelmat Veden ja jätteiden kestävät ratkaisut (päättyi 2013) Mineraalien riittämättömyys ja siten niiden hinta tulee olemaan tärkeä tulevaisuuden teollisuuden liiketoimintaa määrittävä tekijä. Veden saatavuuden ja kierrätyksen merkitys kansainväliselle teollisuudelle kasvaa jatkuvasti ja kaivosten ympäristövaikutuksia minimoivan teknologian kysyntä on globaalia. Tämän vuonna 2013 päättyneen, kansainvälisesti vahvasti verkottuneen kärkiohjelman puitteissa on luotu Suomeen uudenlainen osaamisen alue, joka on herättänyt merkittävää kansainvälistä kiinnostusta sekä vahvistanut Suomen asemaa Cleantech-osaajana. Lisäksi VTT on muodostunut vahvaksi organisaatioksi teollisten symbioosien kehittämisessä ja mm. viennin mahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä Sitran ja esimerkiksi aasialaisten teollisten kumppaneiden kanssa. Vuoden 2013 tuloksista merkittävimpiä ovat intialaisen öljy- ja kaasuyhtiön kanssa valmisteltu yhteistyö, jossa leväbiomassaa hyödynnetään sekä veden kierrätyksessä että prosessilaitosten CO2-päästöjen vähentämisessä. Yhteistyö singaporelaisen NTU:n kanssa jatkui energiatehokkaan forward osmosis membraaniteknologian ja näiden membraanien puhtaanapidon kehittämiseksi. Vuodesta 2014 eteenpäin vesiteeman tutkimus siirtyy VTT:n Tie biotalouteen kärkiohjelmaan ja kaivannaisteknologian teemojen tarkastelu uuteen innovaatio-ohjelmaan Mineraalitalous.

13 11 TILINPÄÄTÖS 2013 Tie biotalouteen* Kärkiohjelman päätavoite on lisätä sekä suomalaisen metsä- ja agrobiomassaa hyödyntävän teollisuuden kannattavuutta uusien teknologioiden ja tuoteinnovaatioiden avulla sekä lisätä Suomessa tehtäviä biotalousinvestointeja. Ohjelmassa tutkitaan sekä ravinnoksi kelpaavia että ravinnoksi kelpaamattomia biomassoja ja kehitetään niiden komponenteille (selluloosa, ligniini, hemiselluloosa ja proteiini) uusia sovelluksia. Tavoitteena on maksimoida biomassasta saatava lisäarvo ja toisaalta kehittää monimuotoisempia tulevaisuuden biojalostamoja. VTT:n kehittämä vaahtorainausteknologia ja pilotympäristö ovat herättäneet teollisuuden kiinnostuksen. Vaahtorainausteknologian avulla voidaan sekä laajentaa kuitutuotteiden valikoimaa että kasvattaa tuotteiden lisäarvoa esimerkiksi erilaisiin eristysmateriaaleihin tai sisustustuotteisiin. Vuonna 2013 demonstroitiin selluloosapohjainen lanka, joka mahdollistaa tekstiiliprosessin yksinkertaistamisen ja puukuidun hyödyntämisen uusissa tekstiilituotteissa. VTT:n teollisen biotekniikan tutkimustuloksia, erityisesti uusien kemikaalien tuottoa muokatuilla mikrobeilla on kehitetty kaupallistettu aktiivisesti sekä kansallisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Uusia fraktiointimenetelmiä on kehitetty proteiinipitoisille sivuvirroille tuontiproteiinia korvaamaan. Ohjelma on myös ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Suomen kansallista biotalousstrategiaa muiden avaintoimijoiden kanssa. Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä (IoT)* Ohjelman tavoitteena on viedä Suomi globaaliin kärkeen IoT teknologioiden soveltamisessa ja käyttää IoT teknologiaa teollisuuden uudistamiseksi. Teollisen internetin tuoma teknologia- ja liiketoimintamurros on tiedostettu johtavien yritysten taholla ja Suomessa erityisesti konepajateollisuuden sekä valaisusektorin yritykset ovat aktivoituneet aiheeseen liittyvässä T&Ktoiminnassa. Vuoden 2013 aikana VTT on ohjelman puitteissa solminut useita kumppanuuksia suomalaisten ja kansainvälisten eturivin yritysten kanssa. VTT myös isännöi eurooppalaisen IoT Week tapahtuman Helsingissä kesällä Tapahtuman yhteydessä julkaistiin VTT Visions-sarjassa Productivity Leap with Internet of Things julkaisu, joka sai hyvin huomiota niin asiakkaiden kuin median tahoilta. Ohjelman puitteissa on demonstroitu esimerkiksi laivojen seisontapäivien väheneminen sovellettaessa IoT-teknologioita laivamoottoreiden ja työntölaitteiden ennakoituun huoltoon. VTT:n koordinoimassa hankkeessa Malminkartanoon, Helsinkiin rakennettu älykäs katuvalaisinjärjestelmä käyttää tietoa mm. ympäristön lämpötilasta, valaistustasosta, kevyen liikenteen kulkijoiden määrästä ja säätää valaistustehoa olosuhteiden mukaan. VTT oli hankkeessa myös systeemin päätoteuttaja. TransSmart Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne* Ohjelma on sujuvan, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen liikennejärjestelmän kehitysalusta. Sen päätavoitteena on saattaa liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan kestävän kehityksen tielle. Ohjelmassa tarkastellaan ja kehitetään toimenpiteitä ja teknologioita, jotka mahdollistavat älykkäiden liikennepalveluiden sekä vähähiilisen energian (biopolttoaineet, sähkö) lisääntyneen käytön. Ohjelmassa keskitytään viennin kehittämisen kannalta potentiaalisina pidettyihin aiheisiin, kuten älyliikenteen palvelualustat ja tiesääpalvelut sekä vähähiiliset

14 12 TILINPÄÄTÖS 2013 ratkaisut ääriolosuhteissa toimiville raskaille ajoneuvoille. Ensimmäisen toimintavuoden aikana ohjelmalle on muodostunut selkeä kansallinen status aihepiirin eri toimijoiden verkottajana. Vuonna 2013 merkittävä saavutus oli Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VTT:n välille solmittu nelivuotinen puitesopimus älykkään vähähiilisen joukkoliikenteen kehittämisestä. Vuoden 2013 aikana on ohjelman puitteissa myös kyetty myötävaikuttamaan useiden laajojen yhteistoimintahankkeiden syntymiseen, esimerkkeinä raskaan kaluston biopolttoainevaihtoehtojen pilotointi, sähköbussijärjestelmien kehitys kansallisissa ja EU-hankkeissa sekä Helsinki Pietari älyliikennekäytävän kehityshanke, jossa tavoitteena on pilotoida ja toteuttaa palveluita (mm. automaattiset sääpalvelut, liikenneonnettomuuksista hälyttäminen, oikeaaikainen liikenne- ja matkatieto, julkisen liikenteen tiedot) rajan molemmille puolille sekä henkilöautoihin että junaliikenteeseen (Allegro). Hankkeessa on mukana sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita molemmista maista. Erityistä kansainvälistä näkyvyyttä saavutti ohjelmassa tuotettu tien liukkauden tunnistusjärjestelmä, joka on nyt edennyt laajempaan pilotointivaiheeseen. Teknologiakehityksen lisäksi ohjelmassa on tuotettu ennakointitietoa liikennesysteemien kehittymisestä ja erilaisia vaikuttavuusarvioita viranomaistahojen päätöksenteon tueksi. Innovaatio-ohjelmat Älykkäät energiaverkot Energia-, kiinteistö- ja ICT-toimialoilla on edessään toimintamallien paradigman muutos lähitulevaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on kehittää tulevaisuuden energiaverkkoja integroimalla ICT-, energia-, elektroniikka- ja rakennetun ympäristön teknologiat. Radikaaleja innovaatioita tarvitaan, jotta ICT-perustainen integroitu energiahallinta on mahdollista. Vuonna 2013 ohjelmassa kehitettiin Otaniemen kampusalueelle etähallintakeskus, joka kerää hyvin yksityiskohtaista, reaaliaikaista tietoa alueen rakennuksista ja energiajärjestelmästä ja mahdollistaa paikasta riippumattoman monitoroinnin web-pohjaisesti. ICT:n soveltamista alueiden energiaratkaisuissa tutkittiin myös laajassa EU-hankkeessa, jonka päätulos oli lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tiekartta toimenpiteille koskien mm. aluesuunnittelua, rakennuksia, infrastruktuuria, liikennettä, energiantuotantoa ja -varastointia sekä asukkaiden osallistamista. Korealaisen Korea Micro Energy Grid (KMEG) -teollisuusryhmittymän kanssa käynnistynyt yhteistyö oli merkittävä uusi kansainvälinen avaus. VTT myös osallistui aktiivisesti EU:n komission ja Energy Efficient Buildings Association (EeBA) työhön, joka johti Euroopan tasolla vaikutusvaltaisen public-private partnership sopimuksen syntyyn Horisontti 2020 puiteohjelmassa. Suorituskykyiset mikrosysteemit (päättyi 2013) Ohjelmassa kehitetään piiteknologioihin pohjautuvia innovaatioita, joiden keskeisenä mahdollistajana on VTT Micronovan ainutlaatuinen tutkimus- ja valmistusympäristö. Ohjelmassa on neljä painopistealuetta: anturit, säteilydetektorit, RF- (radio frequency) moduulit ja mikrospektrometrit. Ohjelman viimeisen toimintavuoden aktiviteetit painottuivat kaupallistamishankkeisiin. Vuoden parhaana saavutuksena voidaan pitää uuden MEMS altimetrin (barometrinen painesensori) kehitystä. Sensoria käytetään esimerkiksi urheilurannekelloissa.

15 13 TILINPÄÄTÖS 2013 Myös valmistusmenetelmää kehitettiin siten, että kustannukset pysyvät alhaisina. Toinen vuonna 2013 perustetuista yrityksistä kaupallistaa tätä teknologiaa. Moniskaalamallinnus suunnittelussa Ohjelman tavoitteena on nopeuttaa t&k-sykliä merkittävästi sekä luoda kilpailukykyä Suomen valmistavalle teollisuudelle. Ohjelmassa yhdistetään materiaali-, komponentti- ja systeemitason mallinnus kasvavien suorituskykyvaatimusten ja materiaalihaasteiden hallitsemiseksi sekä tuotteen koko elinkaaren optimoimiseksi. Ohjelman puitteissa on kehitetty esimerkiksi sähkökoneiden energiatehokkuutta parantavaa kokonaisvaltaista suunnittelua: yhdistämällä materiaalin mikro- ja makrotason mallinnustietoa valmistusprosessin malleihin voidaan paremmin ymmärtää valmistusprosessin vaikutus materiaaliominaisuuksiin sovelluksessa. Näin voidaan myös uudella tavalla iteroida ja mallintaa lopputuotteen rakennesuunnittelua ja materiaalivalintoja. VTT:n kehittämää ProperTune TM -konseptia on sovellettu eturivin yritysten kanssa esimerkiksi eliniänarvioinnin menetelmien kehitykseen henkilöhissien mekaanisissa järjestelmissä, kulumisen kestävien materiaalien ja komponenttien suunnittelussa ja kaivosteollisuuden metallisten- ja hybridimateriaaliratkaisujen kehityksessä. Arktisen ja kylmän ilmaston ratkaisut* Ohjelmassa viedään suomalainen arktinen teknologia uudelle tasolle ja tehdään näin Suomesta alan kansainvälinen edelläkävijä. Tavoitteena on varmistaa kestävän kehityksen mukaiset, kylmissä olosuhteissa toimivat teknologiaratkaisut merirakentamisen, meriliikenteen sekä infrarakentamisen tarpeisiin. Haastavissa olosuhteissa sijaitsevat luonnonvarat ja meriliikenteelle avautuvat uudet laivareitit herättävät yhä enemmän kansainvälistä kiinnostusta. Vuoden 2013 saavutuksiin kuuluu esimerkiksi ydinvoimalaitosten jäähdytysveden sisäänottoaukkojen jäätymisongelman selvittäminen, jotta osataan toteuttaa voimalan jäähdytys kaikissa olosuhteissa. Merkittävää oli myös merituulivoiman perustuskonseptien ja lapojen jäänestojärjestelmän kehittäminen edistämään uusiutuvan energian käyttöönottoa kylmässä ilmastossa. Tätä osaamista on hyödynnetty mm. Itämeren tuulipuistojen suunnitteluun liittyen. Saavutuksena on mainittava myös jääpeitteisille merialueille soveltuvien laivojen propulsiolaitteiden jääkuormien mallinnustyö, jota on hyödynnetty merenkulun jääsääntöjen kehittämiseksi. Ohjelman puitteissa valmistellaan myös arktisen toimintaympäristön tiekarttaa muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Samoin kansainvälinen tutkimusyhteistyö, erityisesti Norjaan, on ollut aktiivista. Kognitiivinen tietoliikenne kriittisiin infrastruktuureihin* Ohjelmassa kehitetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuhatkertaisen tietoliikennevolyymin kasvun kymmenessä vuodessa. Tämä on suuri haaste kasvavan energiankulutuksen ja rajallisen taajuusspektrin vuoksi. Lisäksi yhteiskunta on tulossa yhä riippuvaisemmaksi langattomista matkaviestintäjärjestelmistä. Vuoden 2013 huipputuloksena oli VTT:n koordinoimana tehty maailman ensimmäinen ASA (Authorised Shared Access) / LSA (Licensed Shared access) taajuuksien yhteiskäyttökoe oikeassa radioverkossa. Koe on saanut paljon maailmanlaajuista julkisuutta ja siitä on tehty useita tieteellisiä julkaisuja. Laaja-alaista vaikuttavuutta on saavutettu lisäksi ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication sector) regulointityössä. Kriittisiin infrastruktuureihin liittyen on kehitetty simulaatiotyökalu sähkö- ja tietoliikenneverkkojen vuorovaikutusten mallintamiseen ja analysointiin esimerkiksi laajoissa

16 14 TILINPÄÄTÖS 2013 vikatilanteissa. VTT:n tietoliikenneosaamisesta on osoituksena VTT:lle tehty merkittävä tilaus maailman toiseksi suurimmalta satamaoperaattorilta edistyksellisen langattoman tietoverkon kehittämiseksi. Teknologian avulla parannetaan satamatoiminnan sujuvuutta ja tehokkuutta. Käyttäjälle mukautetut terveys- ja hyvinvointiratkaisut* Pääosin epäterveellisistä elintavoista johtuvat krooniset sairaudet aiheuttavat jo liki 50 % terveydenhuollon kustannuksista. Väestön vanhetessa ja elintapojen huonontuessa terveydenhuoltojärjestelmä ei selviydy elintapasairauksien johdosta sille kasautuvista kustannuksista ilman merkittävää muutosta kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tämän ohjelman tavoite on kehittää työkaluja ja menetelmiä terveydenhuollon kustannusten kannalta merkittävien sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Vuonna 2013 ohjelmassa kehitettiin esimerkiksi teknologiapohjainen ratkaisu masennuksen ehkäisyyn sekä uusia menetelmiä Alzheimerin taudin diagnostiikkaan. Kehitettyjen ratkaisujen kaupallistamiseen on perusteilla spin-off yrityksiä. Ihmislähtöinen suunnittelu* Nykymarkkinoilla kuluttajat ja käyttäjät odottavat tuotteilta kokemuksia, viihtymistä, omien taitojen kehittymistä ja vaikutusmahdollisuuksia. Design for life -ohjelmassa yhdistetään ihmisten hyvinvoinnin, heidän arvojensa ja todellisten tarpeidensa ja niiden toteutumisen analyysi teknologiakehitykseen. Käyttäjänäkökulmaa avaamalla päästään liiketoiminnan ja teollisuuden uudistumisen lähteille. Ohjelman tuloksista vuonna 2013 voidaan mainita VTT:n kehittämä ViEx (Values in Experience)-menetelmä, jonka avulla tunnistettiin käyttäjien arvoja ja johdettiin niistä tavoitteet erilaisten pilvipalveluiden käyttökokemukselle. Käyttökokemuksen suunnittelua kehitettiin läheisessä yhteistyössä yritysten ja käyttäjien kanssa. Tuloksena on syntynyt käyttäjälähtöisiä uusia operointikonsepteja laivojen komentosilloille, työkoneiden etäohjaukseen sekä prosessiteollisuuden valvomoihin. Turvallinen ja kestävä ydinenergia* Ohjelman tavoitteena on kehittää VTT:stä avaintoimija ydinenergiatutkimuslaitoksena ja teknisenä turvallisuusorganisaationa (TSO) Euroopassa ja uusissa ydinenergiamaissa. Painopisteet ovat reaktoriturvallisuus ja loppusijoituksen kasvaneet turvallisuusvaatimukset Suomessa ja muualla maailmassa. Posiva Oy jätti rakentamislupahakemuksen käytetylle ydinpolttoaineelle vuoden 2012 lopussa, ja vuoden 2013 aikana VTT:llä laadittiin suuri joukko tätä hakemusta tukevaa raportointia, josta osa tullaan julkaisemaan tieteellisissä lehdissä. Vuoden 2013 merkittävä saavutus ydinvoimalaitosten komponenttien materiaalitutkimuksen alueella on Melodie-laitteiston toimitus Osiris reaktoriin sekä ulkomaisen asiakastoimeksiannon kasvattaminen monivuotiseksi jatkumoksi, jossa tutkitaan kloridien vaikutusta paineastiateräksen käyttäytymiseen. Laskentamenetelmien osalta merkittävimmät aktiviteetit liittyivät kansainvälisesti laajasti käytössä olevien ohjelmien APROS ja Serpent kehitykseen. Vuoden 2013 tuloksiin kuuluu myös VTT:n saavuttama merkittävä rooli kansainvälisessä fuusiotutkimuksessa, esimerkkinä yhteistyön etäoperoinnin alueella avaava yhteistyösopimus kiinalaisen ASIPP-instituutin kanssa.

17 15 TILINPÄÄTÖS 2013 Mittaus- ja anturointiratkaisut* (päättyi 2013) Ohjelmassa kiihdytettiin mittaus- ja anturointiteknologioiden kehitystä mikrosirutasolta valmiiksi sovelluksiksi ja tuotteiksi. Merkittävimpiä sovelluskohteita ovat teollinen laadunvalvonta ja varmistus, lisäksi ympäristömonitorointi, hyvinvointiratkaisut, energiatehokkuuden arviointi ja turvallisuus ovat kasvavia sovelluskohteita moderneille mittausteknologioille. Ratkaisut perustuvat optiseen instrumentointiin, RF- (radiotaajuus) ja millimetriaaltosysteemeihin. Vuoden 2013 huippusaavutuksiin kuuluu kahden uuden yrityksen perustaminen VTT:llä kehitetyn teknologian kaupallistamiseksi, toinen liittyen teolliseen laadunvalvontaan, toinen turvallisuuteen. Vuoden aikana todettiin kuitenkin, että alueen tutkimus- ja kehitystyö on niin lähellä Tuottavuusharppaus esineiden ja asioiden internetillä kärkiohjelman teemoja, että aiheen käsittely sulautettiin siihen Tutkimustulosten kaupallistamisen vauhdittaminen VTT osallistui aktiivisesti Tekesin Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoiminta ( TUTL ) ohjelmaan. VTT:lle myönnettiin vuoden 2013 rahoituskierroksella noin 3,6 milj. euroa 13 projektiin, joissa kehitetään tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksia. Hankkeista merkittävä osa kohdistuu tuotantoprosessien mittaukseen ja hallintaan, jätteiden ja prosessivesien käsittelyyn sekä biopohjaisten tuotteiden kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia kehitetään mm. vähittäiskaupan, lääketieteen ja metsätalouden tarpeisiin sekä lisätyn todellisuuden ratkaisuja varten. VTT:n TUTL-hankkeiden kokonaisvolyymi vuonna 2013 oli 10,4 milj. euroa. Omarahoitteisen BizFund-ohjelman laajuus oli 3,0 milj. euroa, jolla rahoitettiin 119 pienehköä kaupallistamismahdollisuuksia edistävää projektia. BizFund-projekteissa toteutettiin mm. markkina- ja IPR-selvityksiä, liiketoimintamahdollisuuksien kartoitusta ja tarjoaman kehittämistä sekä pienimuotoisia proof-of-concept- ja demonstraatiohankkeita. Hankkeiden arvioidaan johtavan paremmin kohdistettuihin toimeksiantoihin, ja ne luovat myös pohjaa sekä spin-off - yritysten kehittämiseen että IPR:n lisensointiin Alueellinen vaikuttavuus ja kansallinen tutkimusyhteistyö Alueellinen vaikuttavuus VTT:llä on Suomessa toimintaa 10 paikkakunnalla (Taulukko 3) ja alueellinen yhteistyö on tiivistä yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yritysten kanssa. VTT osallistuu aktiivisesti aluekohtaisiin tutkimuskumppanuuksiin sekä projektimuotoiseen kehitystoimintaan. VTT:n asiamiehiä on 14 paikkakunnalla Suomessa. Heidän kanssaan järjestetään säännöllisesti paikallisille yrityksille tilaisuuksia, joissa esitellään VTT:n toimintaa ja haetaan yhteistyömahdollisuuksia.

18 16 TILINPÄÄTÖS 2013 Paikkakunta Henkilömäärä %-osuus Muutos-% 2013/2012 Espoo ,2-6,2 Oulu ,6-6,1 Tampere ,7-9,0 Jyväskylä 109 4,1-12,8 Turku 34 1,3-8,1 Lappeenranta 13 0,5 0,0 Nurmijärvi 13 0,5-7,1 Kuopio 21 0,8 5,0 Raahe 4 0,2 0,0 Kajaani 4 0,2-20,0 Yhteensä ,0-6,7 Taulukko 3. VTT:n henkilömäärä paikkakunnittain. VTT:llä on merkittävä tehtävä verkottaessaan suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita eurooppalaisiin arvoketjuihin ja EU-hankkeisiin, joissa etenkin pk-yritykset voivat kansainvälistyä ja kehittää liiketoimintaansa. Vuonna 2013 Suomessa valmisteltiin kahta kaupunkiseutujen kehittämisohjelmaa: Innovatiiviset kaupungit (INKA-kaupunkiohjelma) ja Fiksu kaupunki (Tekes-ohjelma). Näiden tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmat haastavat kaupunkiseutuja luomaan uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita. Horisontti 2020 tarjoaa kaupungeille ja pk-yrityksille kokonaan uudenlaisia kehittämismahdollisuuksia. Eurooppalainen älykkäiden kaupunkien ja yhdyskuntien innovaatiokumppanuus (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities EIP) luo tulevien vuosien aikana suuntaviivoja kokonaisvaltaisten politiikkatoimien koordinoinnille EU:n ja jäsenmaiden tasolla. VTT osallistui Suomessa vuonna 2013 käytyyn keskusteluun uusien alueellisten strategioiden osalta. VTT toi tähän keskusteluun näkemyksiä, joissa korostuivat olemassa olevat alueelliset vahvuudet ja näiden pohjalta kehittyvä älykäs erikoistuminen ja verkostoituminen, kytkentä EUtason KET- eli Key Enabling Technologies -strategiaan ja tämän viitoittamiin uuden teollisuuspolitiikan painopisteisiin sekä uusien rahoitus- ja investointimekanismien hyödyntäminen. Metsäteollisuutta edustavien 15 pk-yrityksen, suuryritysten ja VTT:n yhteisessä TESTAAhankkeessa kehitettiin uusia kuitupohjaisia tuotteita sekä vaahtoteknologiaan liittyviä uusia innovaatiota. Hankkeessa käynnistettiin uuden pilot-ympäristön kehitystyö ja tavoitteena on aktiivisesti saada hankkeeseen mukaan pk-yritystä. Pilot-ympäristön avulla voidaan nopeuttaa pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja lupaavimpien tutkimustulosten viemistä markkinoille. VTT perusti yhteistyössä kuuden valmistavan teollisuuden pk-yrityksen kanssa General Finland - osuuskunnan helpottamaan yritysten pääsyä Venäjän kasvaville markkinoille. Osuuskunnan jäsenmäärää tullaan kasvattamaan vuoden 2014 aikana. Kyseessä on uudenlainen kasvun ja kansainvälistymisen liiketoimintamalli Suomessa.

19 17 TILINPÄÄTÖS Kansallinen tutkimusyhteistyö Kansallisen strategian mukaisesti VTT on osallistunut aktiivisesti strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) toimintaan osallistumalla sekä tutkimusstrategioiden ja -ohjelmien muodostumiseen että tutkimustoimintaan. VTT:läisiä toimii SHOKien pysyvissä tai kiertävissä hallituspaikoissa, tutkimusvaliokunnissa tai vastaavissa elimissä sekä tutkimusohjelmien ja niiden osa-alueiden vetäjinä ja vastuuhenkilöinä. VTT on osakkaana kaikissa SHOKien yhtiöissä. SHOK-toiminta on tarjonnut uusia tutkimuksellisia ja toiminnallisia mahdollisuuksia ja synergiaetuja sekä vahvistanut avainyritysverkostoja. VTT:n vetämissä tutkimushankkeissa on tuotettu useita lupaavia tuloksia, joita ollaan viemässä teollisuuden käyttöön. SHOK-toiminnan liikevaihdon toteumat ovat taulukossa 4. VTT:n SHOK-toiminnan liikevaihto oli 20,0 milj. euroa, josta Tekes-tuotot muodostivat 60 % (12,1 milj. euroa). VTT:n SHOKtoiminnan liikevaihto supistui 21 % edellisestä vuodesta. SHOKien kautta VTT:n Tekes-tuotoista tuli 21 % (2012: 26 %). Kotimaisen yksityisen sektorin tuottojen (3,2 milj. euroa) osuus oli 16 % VTT:n SHOK-toiminnan liikevaihdosta. SHOK FIBIC:n kotimaisen yksityisen sektorin tuotot olivat 2,1 milj. euroa, joka on 46 % SHOKin VTT:n osuuden liikevaihdosta. SalWe ja TIVIT SHOKeissa ei ollut tuottoja yksityiseltä sektorilta kotimaasta. VTT:n perusrahoitusta SHOKeihin kohdistettiin 4,4 milj. euroa (2012: 5,4 milj. euroa), joka on 22 % VTT:n SHOK-toiminnan liikevaihdosta. SHOK-toimintaan kohdistunut perusrahoitus oli 5 % VTT:n perusrahoituksen käytöstä (2012: 6 %). Ulkopuoliset tuotot Perusrahoitus Tuotot yksityiseltä sektorilta kotimaasta Yksityisen sektorin tuottojen osuus SHOKin liikevaihdosta Tuotot Tekesiltä Tekes tuottojen osuus SHOKin liikevaihdosta Ulkopuoliset tuotot yhteensä Perusrahoitus Perusrahoituksen osuus SHOKin liikevaihdosta Liikevaihto yhteensä euroa % euroa % euroa euroa % euroa CLEEN FIMECC FIBIC RYM SalWe TIVIT Yhteensä Taulukko 4. SHOK toiminta vuonna 2013 VTT on jatkanut FIT-verkoston (Finnish Institute of Technology and Innovation) rakentamista ja toteuttamista. Verkoston tavoitteena on tehostaa suomalaisen tutkimus- ja kehitystoiminnan resurssien käyttöä ja vaikuttavuutta tiivistämällä erityisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja työnjakoa. VTT on käynyt tavoitteellisia keskusteluja keskeisten yliopistojen kanssa tutkimusyhteistyöstrategioiden ja kumppanuuksien kehittämiseksi. Kumppanuuksia

20 18 TILINPÄÄTÖS 2013 vahvistetaan myös kehittämällä uusia yhteistyön muotoja tutkimustulosten kaupallistamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi. VTT osallistuu laajasti kansallisiin tutkimus- ja teknologiaohjelmiin, joista merkittävimpiä ovat Tekesin ja Suomen Akatemian tutkimusohjelmat. Tekesin uusista strategisista tutkimusavauksista VTT osallistuu mm. Design Driven Value Chains in The World of Cellulose -hankkeeseen, joka uudistaa puupohjaisen selluloosan hyödyntämistä tavoitteena muotoilun avulla luoda Suomesta brändi jalostettujen selluloosapohjaisten tuotteiden maana. VTT johtaa kansallisen ydinturvallisuuden SAFIR2014-tutkimusohjelmaa ja toimii koordinaattorina kansallisessa ydinjätehuollon tutkimusohjelmassa KYT2014 sekä on mukana neljässä Suomen Akatemian huippuyksikössä: Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian ( ), Valkoisen biotekniikan vihreän kemian ( ), Atomikerroskasvatuksen (ALD) ( ) sekä Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien ( ) huippuyksiköt. Teollisuuden ja tiedekumppaneiden kanssa perustettujen tutkimusallianssien toiminta jatkuu aktiivisena. Strategisilla asiakaskumppanuusohjelmilla on edistetty ja kiihdytetty yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kilpailukykyä mm. Suomen Nanoselluloosakeskuksessa Espoossa ja painettavan älykkyyden ja optisen mittaustekniikan PrintoCent -innovaatiokeskuksessa Oulussa. Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle valittiin uudelleen Otaniemen mikro- ja nanoteknologioiden tutkimusinfrastruktuuri (VTT ja Aalto-yliopisto) sekä uutena BIOFACTORY - Huippuallianssi kestävään biomassan jalostukseen (VTT ja Aalto-yliopisto). VTT osallistui aktiivisesti kansallisen biotalousstrategian laadintaan Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus VTT Group -yhtiöt VTT:n johtokunnan päätöksiin perustuen VTT sijoitti vuonna ,4 milj. euroa VTT Group - yhtiöihin. Merkinnöistä 0,5 milj. euroa tehtiin teknologia-apporttisiirtoa vastaan. Sijoitukset tehtiin VTT Ventures Oy:öön, joka käytti pääoman sijoittamalla spin-off yrityksiin Strategisen huippuosaamisen keskittymät ja kehitysyhtiöt Vuoden 2013 aikana VTT merkitsi Tuotekehitys Oy Tamlinkin osakkeita. Kehitysyhtiö InnoHub Oy purettiin selvitystilan kautta. Lisäksi Helsinki Business and Science Park Oy:n osakkeet palautettiin kirjanpitoarvolla Valtioneuvoston kansliaan. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Kansainvälinen tutkimusyhteistyö VTT:n tehtävänä on omalta osaltaan mahdollistaa siirtyminen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen edistämällä vastuullista elinkeinotoimintaa. Nykyisessä rakennemuutostilanteessa VTT pyrkii toimimaan yhtenäisen suomalaisen innovaatiojärjestelmän näkemysten toteuttajana,

21 19 TILINPÄÄTÖS 2013 erityisesti heijastellen elinkeinoelämän, tutkimustahojen sekä julkisen sektorin kehittämis- ja muutostarpeita. Kytkeytymällä kansallisiin ja ylikansallisiin arvoverkostoihin sekä hyödyntämällä kansallista ja kansainvälistä kärkiosaamista, Suomen vetovoimaisuus innovaatioympäristönä ja -kumppanina vahvistuu. Kansallisen osaamisperustan kehittäminen vaatii erityisesti globalisaation oloissa verkostomaista yhteistyötä maailman huipputoimijoiden kanssa sekä ennakkoluulotonta eri tieteenalojen yhteistoimintaa. Kansainvälistymisen tavoite on tukea Suomen omaa kasvua ja kehitystä, vahvistaa kahdenvälistä yhteistyötä keskeisimpien kumppanimaiden kanssa, edistää vaikutusmahdollisuuksiamme osana laajempia yhteisöjä sekä parantaa kykyämme kantaa vastuuta yhteisten, yli rajojen käyvien ongelmien ratkaisemisessa. VTT:n toiminta on toteuttanut näitä linjauksia. VTT on määrätietoisesti kehittänyt kansainvälistä vaikuttavuuttaan laajojen EU-tason verkostojen ja tutkimus- ja innovaatiokumppanuuksien kautta. 90 % VTT:n kansainvälisestä julkisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta toteutuu eurooppalaisissa julkisissa ohjelmissa, ja samanaikaisesti VTT on myös pyrkinyt liittymään laajemmin globaalitason tärkeisiin innovaatioympäristöihin, yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän kanssa ja erityisesti osallistumalla Team Finland joukkueen toimintaan Osallistuminen EU:n tutkimusyhteistyöhön EU-toiminnassaan VTT on toteuttanut elinkeinoelämän kannalta merkittävää tehtävää verkottamalla suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita eurooppalaisiin arvoketjuihin. VTT on seurannut aktiivisesti EU:n tutkimus-, innovaatio- ja teollisuuspolitiikkaa, hyödyntänyt uusien tutkimus- ja innovaatiorakenteiden mahdollisuuksia, osallistunut proaktiivisesti uusiin toimintamalleihin, sekä osallistunut Suomelle keskeisissä asioissa vaikuttamiseen kansallisella ja EU-tasolla. VTT on myös edistänyt kansallista tiedonkulkua tekemällä aktiivista sidosryhmäyhteistyötä (TEM, Tekes, EU20-jaosto) Suomen kansallisten näkemysten muodostamisessa. VTT on kaksinkertaistanut saamansa EU-rahoituksen määrän seitsemännen puiteohjelman kuluessa ja on tällä hetkellä arvostettu korkealle erilaisissa ranking-tilastoissa (esim. European Research Ranking -tilastossa, joka painottaa EU-projektien määrän lisäksi mm. konsortioiden ja verkostojen laatua). VTT on viime vuosina saanut vuosittain noin 33 milj. euron EU-rahoituksen tutkimushankkeisiinsa komission ohjelmista, ja VTT:stä onkin tullut yksi merkittävimmistä eurooppalaisista tutkimustoimijoista. Kansallista vastinrahaa (perusrahaa) EU-projektisalkkunsa rahoitukseen VTT on vastaavasti tarvinnut vuositasolla noin 13 milj. euroa. VTT:llä oli käynnissä 699 (2012: 541) kansainvälistä julkista tutkimushanketta, joista 471 (2012: 361) oli EU-hankkeita. 7. puiteohjelmaan kuuluvia hankkeita oli käynnissä 386 kpl. Puiteohjelman alusta lähtien VTT:lle on tullut 22 % (152 milj. euroa) Suomeen myönnetystä rahoituksesta (690 milj. euroa). Eniten projekteja oli seuraavissa 7. puiteohjelman tutkimusalueissa: Tieto- ja viestintäteknologiat (29 %), Nanotiede, materiaalit, uudet tuotantomenetelmät (21 %), Energia (8 %), sekä Elintarvike, maatalous, kalatalous ja bioteknologia (8 %), Turvallisuus (6 %) Terveys (5 %) ja Liikenne (5 %). Eniten seitsemännen puiteohjelman hankkeita oli käynnissä Saksan (211), Belgian (189), Iso-Britannian (175), Espanjan (163), Ranskan (147), Italian (147), Alankomaiden (114) ja Ruotsin (93) kanssa.

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI VTT-katsaus 2014 VTT-katsaus 2014 ETUKANSI Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut 10 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

asiakas- ja tarvelähtöisyys tiede innovaatioiksi

asiakas- ja tarvelähtöisyys tiede innovaatioiksi VUOSIKERTOMUS 2002 Luomalla ja soveltamalla teknologiaa lisäämme aktiivisesti teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. VTT:N PERUSARVOT aito yhteistyö asiakas-

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33

VTT:n vuosikertomus VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n vuosikertomus 1997 VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS 33 VTT:n toiminta-ajatus ja arvot...3 Pääjohtajan katsaus...4 Hallituksen kertomus...5 Tulosyksiköt VTT Elektroniikka...12 VTT Tietotekniikka...

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Mittaus- ja sensoritekniikka

Mittaus- ja sensoritekniikka Mittaus- ja sensoritekniikka Pohjois-Savon teemaohjelma 2007 2010 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savon mittaus- ja sensoritekniikan teemaohjelma on kirjoitettu helpottamaan julkisrahoitteisten tutkimuksen painopistealueiden

Lisätiedot

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma

-innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma -innovaatiokeskittymän toimintasuunnitelma 1 Sisältö 1 Kestävät energiaratkaisut innovaatiokeskittymä... 3 Visio... 4 Vienti ja kysyntälähtöisyys painopisteinä... 4 Tavoite, toimijat ja toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot