MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)"

Transkriptio

1 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

2 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 2 (13) Sisällysluettelo: 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Koripallojoukkue Valmentaja Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Joukkueenjohtajan tehtävät Jäsenrekisteri Sarjoihin ilmoittautuminen Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Tuomarit Toimitsijat Pelikentän valmistelut Ottelun pöytäkirja Joukkueen lääkelaukku Tuloksen ilmoittaminen Joukkueen rahaston hoito Turnaukset Nettisivuston ylläpito Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen Jäsenhankinta Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Pelaajan eroaminen joukkueesta Peliasut ja lämmittelypaidat MaSu Shop Muu joukkueenjohtajan toiminta Linkit Lomakkeet ja ohjeet... 13

3 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 3 (13) 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Malmin Super -Kor is r y, eli MaSu Basket on vuonna 1994 per ust et t u kor ipallon kasvat t aj aseur a, j oka on keskit t ynyt poikaj unior ikor ipalloiluun. Toiminta-alueena on Koillis-Helsinki j a maj apaikkana on Malmin Palloiluhalli (MPH). Tar j oamme j äsenillemme kor ipallohar r ast uksen ker hot oiminnast a aina kilpakoripallosarjoihin saakka. Toimimme myös yht eist yössä paikallist en kouluj en kanssa j är j est ämällä koripallokerhoja ala-aste ikäisille pojille alueemme kouluilla. MaSun arvot: 1. Haluamme kehittyä ja oppia, joka päivä. 2. Panostamme laatuun ennen määrää. 3. Jokainen MaSulainen on tärkeä. 4. Yhdessä olemme enemmän. 5. MaSulainen huomioi muut. MaSun toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa hallitus, jonka kokoonpano kaudella on seuraava: Tero Vaelma Timo Rajala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Mikko Tanner Juha Söderholm Juha Huusko Sami Holmberg Lauri Vuoristo

4 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 4 (13) 2. Koripallojoukkue MaSussa kor ipalloj oukkueet on j aet t u ikäryhmittäin, j okaisessa ikär yhmässä pelaa j a har r ast aa kor ipalloa noin poikaa. Kor ipalloj oukkueeseen kuuluu pelaaj ien lisäksi myös valment aj a, j oukkueenj oht aj a sekä r ahast onhoit aj a. MaSussa j oukkueenj oht aj a hoit aa yleensä myös r ahast onhoit aj an t eht äviä. Poikien har r ast uksessa ovat tottakai olennaisesti mukana myös vanhemmat Valmentaja J oukkueen valment aj a vast aa kaikist a j oukkueen t oiminnoist a pelillisest i. Valment aj a suunnit t elee har j oit ukset et ukät een, vet ää har j oit ukset läpi ohj at ust i, vast aa pelit akt iikoist a, peluut t amisest a j ne. Valment aj a on j oukkueen ur heilullinen j oht aj a. Kunkin ikäluokan valment aj an nimeää seur a ja t ekee valment aj asopimuksen valment aj an kanssa. Valment aj a r apor t oi tekemisistään seuran valmennuspäällikölle Joukkueenjohtaja J oukkueenj oht aj a pääasiallinen t eht ävä on hoit aa j oukkueen j uoksevia asioit a kauden aikana. J oukkueenj oht aj a ilmoit t aa j oukkueen sar j oihin j a sovit t uihin t ur nauksiin, ja vast aa pelien j är j est elyist ä, kut en myöhemmin kerrotaan Rahastonhoitaja J oukkueen r ahast onhoit aj a vast aa nimit yksensä mukaisest i j oukkueen rahavirroista. Seura maksaa joukkueen Koripalloliiton sarjoista aiheutuneet kulut, kut en sarjamaksut, t uomar ipalkkiot j a salimaksut, mut t a j oukkueen osallist uessa t ur nauksiin joukkue j out uu hoit amaan kaikki turnauksesta aiheutuneet maksut itse. Tähän tarkoitukseen joukkue kerää rahoja kauden aikana er i t avoin, muun muassa pit ämällä kahviot a MPH:lla er ikseen sovit t uina aikoina. Kut en aiemmin mainit t iin MaSussa r ahast onhoit aj an tehtäviä hoitaa yleensä joukkueenjohtaja.

5 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 5 (13) 3. Joukkueenjohtajan tehtävät 3.1. Jäsenrekisteri J oukkueenj oht aj a ylläpit ää j oukkueensa jäsenrekisteriä net issä toimivassa MaSun j äsenr ekist er issä, j a vast aa et t ä j äsenr ekist er i on koko aj an päivitetty. Pelaaj at ilmoit t avat per ust iet onsa henkilöt iet olomakkeella (liit t eenä), j onka mukaisest i j oukkueenj oht aj a t äyt t ää t iedot MaSun j äsenr ekist er iin. J äsenrekist er iin kir j at aan pelaaj ien koko nimi, synt ymäaika, yht eyst iedot j a vahvistetun kausimaksun suur uus. J oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä jäsenr ekist er i on aj ant asainen j a päivitetty. MaSun kir j anpit äj ä post it t aa laskut kausimaksuist a pelaaj ille, j a seuraa myös että maksutapahtumat suoriutuvat MaSun tilille. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on valvoa j äsenr ekist er ist ä et t ä j oukkueen pelaaj ien maksut on suor it et t u aj allaan, j a t ar vit t aessa huomaut et t ava pelaajaa puuttuvista maksuista, tai ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin Sarjoihin ilmoittautuminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueensa ilmoit t amisest a vuosit t ain Koripalloliiton alueellisiin j a/ t ai valt akunnallisiin sar j oihin. Sar j oihin osallistumisest a päät et ään yhdessä valment aj ien kanssa. Sar j oihin ilmoittaudutaan Kor ipalloliit on er ikseen ant amilla ohj eilla, j ot ka löyt yvät Koripalloliiton ylläpitämiltä basket.fi sivustolta. Ennen kauden alkua Kor ipalloliit t o j är j est ää kauden avaust ilaisuuden j ossa käydään sar j at läpi, keskust ellaan säänt ömuut oksist a j a t avat aan sar j avast aavat. Samassa t ilaisuudessa j oukkueenj oht aj a saa myös materiaalipaketin, jossa on mukana kauden aikana kotiotteluissa tarvittavat pöytäkirjat.

6 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 6 (13) 3.3. Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Kot iot t elun j oukkueenj oht aj alla on vast uu pelin j är j est ämisest ä. Kun Kor ipalloliit t o on vahvist anut sar j arungon, alkaa j oukkueenj oht aj a sopia peliaikoj a t oist en j oukkueiden j oukkueenj oht aj ien kanssa. Kor ipalloliit t o määr it t elee pelat t aville peleille ohj eellisen peliviikon, j ot a täytyy noudat t aa mahdollisimman pit källe. Näin pelit j akaut uvat kauden aikana tasaisesti. J oukkueenj oht aj a t ar kist aa ensin mahdollisen salivuor on, j onka j älkeen ehdot t aa peliaikaa j a pelipaikkaa vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle syöt t ämällä t iedon baskethotel.fi -sivustolle. Huomioit avaa on et t ä lämmit t elylle on var at t ava vähint ään 15 minuut t ia ennen var sinaisen pelin alkua. J os vast ust aj an j oukkueenj oht aj a ei ehdot a muut ost a katsotaan ehdotettu otteluaika ja -paikka sovituksi ja hyväksytyksi Tuomarit J okaiseen sar j apeliin t ar vit aan kaksi t uomar ia, j oiden kust annuksist a vast aa kot ij oukkue. Kor ipalloliit t o nimeää t uomar it kaikkiin et eläisen alueen sar j apeleihin. Tuomar eiden nimeämisohj elma t oimii basket hotel.fi - sivustolla, j ost a nimet t yj en t uomar eiden t iedot siir t yvät basket.fi - sivustolle. Kotipelin j älkeen j oukkueenj oht aj a pyyt ää t uomar eit a t äyt t ämään MaSun tuomarikuitin (liit t eenä), j a maksaa Kor ipalloliit on vahvist aman t uomar imaksun mahdollisine mat kakuluineen t uomar eille. Nämä t uomar imaksut j oukkueenj oht aj a sit t en laskut t aa myöhemmin MaSult a, t oimit t aen kuit it MaSun kir j anpit äj älle. Vaiht oeht oisest i t uomar i voi t äyt t ää t uomar ikuit t iin pankkiyht eyst iet onsa, j olloin MaSu maksaa t uomar ipalkkion suor aan t uomar in pankkit ilille. MaSu vast aa kaikkien Koripalloliiton sarjojen kotiotteluiden tuomarikuluista. Ystävyysotteluihin kotijoukkueen joukkueenjohtaja hankkii tuomarit itse ja vast aa kaikist a ot t elust a aiheut uneist a kuluist a. Koripalloliitto ylläpitää list aa akt iivisist a t uomar eist a yht eyst iet oineen basket.fi -sivustolla. MaSu koulut t aa myös omia pelaaj iaan t uomar it oimint aan, MaSun omien

7 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 7 (13) t uomar eiden yht eyst iedot löyt yvät MaSun sivust olt a. J oukkueenj oht aj a ottaa yhteyttä tuomareihin ja sopii heidän kanssaan tuomittavista peleistä Toimitsijat J okaiseen ot t eluun t ar vit aan t oimit sij oit a; pöyt äkir j an pit äj ä sekä aj anot t aj a. Lisäksi B-j unior eist a ylöspäin t ar vit aan vielä 24 sekunnin aj anot t aj a sekä t ilast oij a. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on hoit aa jokaiseen otteluun vaadittava määrä toimitsijoita. Toimit sij avuor ot voidaan hoit aa kysymällä vanhemmist a vapaaeht oisia, t ai vaiht oeht oisest i määr äämällä suor aan t oimit sij avast uut peleihin. J os vanhemmat eivät it se pyst y t oimit sij at eht äviä hoit amaan on heidän velvollisuut ensa löyt ää j oku j oka hoit aa t eht ävät heidän puolest aan. MaSun juniorit hoitavat näitä tehtäviä pientä korvausta vastaan. MaSu j är j est ää t oimit sij akoulut ust a omille t oimit sij oilleen vuosit t ain tarpeen mukaan Pelikentän valmistelut Ennen ot t elun alkua j oukkueenj oht aj a t ar kist aa et t ä myös pelikent t ä on valmis ot t eluun, kor it ovat oikealla kor keudella, kent t ä puhdas j a r oskat on, aj anot t olait t eet paikoillaan j a t est at t u, sekä vuor osuunt alait e j a joukkuevirhemerkit paikoillaan Ottelun pöytäkirja Kor ipalloliit t o t oimit t aa aina kauden alussa sar j aot t eluihin t ar vit t avan määr än pöyt äkir j oj a. Pöyt äkir j oj a voi t ar vit t aessa ost aa myös SUL:n myymäläst ä t ai t ilat a Kor ipalloliit on net t ikaupast a. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a vast aa ot t elun pöyt äkir j ast a. Hän esit äyt t ää ot t elun t iedot j a oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöyt äkir j aan. Vier asj oukkueen j oukkueenj oht aj a t äyt t ää vast aavast i oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöytäkirjaan viimeistään 15 minuuttia ennen ottelun alkua Joukkueen lääkelaukku Jokaisella j oukkueella t ulee aina peleissä olla mukana j oukkueen lääkelaukku, j ossa on t ar vit t ava määr ä ensiaput ar vikkeit a, kut en kylmäpussej a, kylmäsuihket t a, laast ar eit a j a sidont at ar vikkeit a mahdollisia

8 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 8 (13) pieniä haaver eit a var t en. J oukkueenj oht aj alla on lisäksi aina olt ava peleissä mukana kännykkä j ot t a t ar peen vaat iessa voidaan kut sua apua paikalle mahdollisimman nopeasti Tuloksen ilmoittaminen Kun ot t elu on pelat t u ant aa kot ij oukkueen j oukkueenj oht aj a pöyt äkir j an alimman osan vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa ot t elun lopput uloksen Kor ipalloliit olle syöt t ämällä t uloksen basket hot el.f i -sivustolle, j a t oimit t aa pöyt äkirjan alkuper äisen osan post issa sar j avalvoj alle t ar kist et t avaksi viimeist ään ot t elua seur aavana ar kipäivänä Kor ipalloliit on ohj eist uksen mukaisest i. J os pöyt äkir j oj a ei t oimit et a sar j avalvoj alle määr äaikaan mennessä voidaan kotijoukkue tuomita hävinneeksi luovutuksella Joukkueen rahaston hoito Joukkueet t ar vit sevat kauden aikana r ahaa t ur nauksiin j a yst ävyysot t eluiden t uomar ipalkkioihin. Rahaa j oukkueet ker äävät monilla er i t avoilla, esim ylläpit ämällä kahviot oimint aa MPH:lla t ai t alkoot öillä. MPH:n kahviovuor ot j aet aan kausit t ain kauden alussa j är j est et t ävissä kokouksissa j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä j oukkue saa t ar vit semansa kahviovuor ot. J oukkueenj oht aj a vast aa myös kahviovuor oj en toiminnallisuudesta, esim tavaroiden hankinnasta, myyntivuoroista jne. Saaduist a var oist a vast aa j oukkueenj oht aj a, j oka pit ää t ilikir j aa j oukkueen r ahoj en menoist a j a t uloist a. Tilikir j oj en pit ää olla j at kuvast i aj ant asaisia j ot t a ne voidaan vaadit t aessa milloin t ahansa esit t ää vanhemmille t ai MaSun johdolle. Rahast ost a makset aan kuit t ej a vast aan sit t en j oukkueen j uoksevia kuluj a, kut en j oukkueen lääkelaukun t äydent äminen, t ur nausmaksut, erotuomarimaksut ystävyysotteluissa jne Turnaukset J oukkueen valment aj a j a j oukkueenj oht aj a, j oissain t apauksissa yht eist yössä pelaaj ien vanhempien kanssa, päät t ävät mihin t ur nauksiin j oukkue osallist uu kauden aikana. Tur nauksiin ilmoit t aut umisist a vast aa joukkueenjohtaja, j oka ilmoit t aut umisen yht eydessä maksaa t ar vit t avan

9 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 9 (13) j oukkuemaksun j oukkueen r ahast ost a. Pelaaj ien t ar vit semat kisapassit t ur nauksiin maksavat nor maalist i vanhemmat, j oukkueenj oht aj an vastatessa rahojen keräämisestä ja tilittämisestä turnauksen järjestäjälle. Tur nauksessa j oukkueenj oht aj a vast aa kaikkien j uoksevien asioiden hoidost a, kut en ilmoit t aut umisist a, ot t eluiden pöyt äkir j oj en t äyt t ämisest ä, kuljetusten järjestämisestä jne Nettisivuston ylläpito J okaisella j oukkueella on oma osio MaSun net t isivustolla. MaSun t ar koit us on ylläpit ää j a kehit t ää net t isivustoaan laaj ana t iedonvälit ys- j a mar kkinoint ikanavana. J oukkueenj oht aj a vast aa joukkueensa nettisivujen ylläpidost a j a j oukkueen sisäisest ä t iedot t amisest a. Sivuilla t ulee aina olla viimeisin j oukkuekuva, pelaaj ien t iedot, har j oit usaj at j a ohjelmat, peliohj elma j a t ulospalvelu, sekä mahdollisest i muut a j oukkueen t iet oa (joukkueen säännöt, pelaajaesittelyt, turnausraportit jne) Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueen asioiden t iedot t amisest a pelaaj ien vanhemmille, sekä j at kuvast a yht eydenpidost a vanhempien kanssa. J oukkueenj oht aj a kut suu kokoon vanhempainillan vähint ään kaksi ker t aa vuodessa, esim syyskuussa j a tammikuussa j olloin vanhempien kanssa keskustellaan j oukkueen kauden ohj elmast a j a muist a mahdollisist a asioist a. J oukkueenj oht aj a vast aa myös vanhempien palaut t eiden j a viestien välittämisestä valmentajille ja MaSun johdolle, tarvittaessa Jäsenhankinta J oukkueenj oht aj an vast uulla on omalt a osalt aan myös uusien j äsenien hankint a oman j oukkueensa piir iin. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i et siä uusia pelaaj ia j a keskust ella heidän j a heidän vanhempiensa kanssa MaSussa pelaamisest a. J os j oukkueenj oht aj a t ar vit see apua j äsenhankinnassa, kut en liit t ymisen ehdoist a keskust elt aessa t ulee hänen pikimmiten kääntyä MaSun hallituksen jäsenen puoleen.

10 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 10 (13) 3.9. Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Kun uusi pelaaj a saapuu mukaan j oukkueen t oimint aan on j oukkueenj oht aj an vast uulla seur an j a j oukkueen t oiminnan j a sen t oiminnan piir issä olevien henkilöiden esit t ely, samoin kuin t ar vit t avien ohj eiden j a maksuj en läpikäyminen. J oukkueenj oht aj a hankkii uudelle pelaaj alle myös peliasun MaSun peliasuvast aavalt a, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn uuden pelaaj an tarkistuslistaan (joka löytyy henkilötietolomakkeen välilehdeltä) Pelaajan eroaminen joukkueesta Kun pelaaja päättää erota MaSun toiminnasta vastaa joukkueenjohtaja että t ar vit t avat t oimenpit eet t ot eut et aan. Peliasu on palaut et t ava, t ar kist et t ava et t ä pelaaj an maksut ovat makset t u j a kaikki mahdollinen MaSun omaisuus palaut et t u. J oukkueenj oht aj a palauttaa peliasun MaSun peliasuvastaavalle, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn eroavan pelaaj an t ar kist uslist aan (j oka löyt yy henkilöt iet olomakkeen välilehdelt ä). Tämän j älkeen j oukkueenj oht aj a päivit t ää pelaaj an osalt a j äsenr ekist er in j a ilmoit t aa pelaaj an er oamisest a MaSun kir j anpit äj älle. Samalla j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa MaSun Hallit uksen puheenj oht aj alle t ai varapuheenjohtajalle asiast a mahdollist en pelaaj asiir t oasiakir j oj en allekirjoittamiseksi Peliasut ja lämmittelypaidat J oukkueenj oht aj an vast uulla on j oukkueen yht enäisen ilmeen luominen, var mist amalla et t ä j okaisella pelaaj alla on ehj ä j a pelaaj alle sopiva MaSun peliasu. MaSun peliasuvast aavalt a j oukkueenj oht aj a saa pyynt öä vast aan uusia peliasuj a. Uusille pelaaj ille j oukkueenj oht aj a luovut t aa peliasun j a mer kit see pelinumer on j a peliasun koon omaan r ekist er iinsä sekä jäsenrekisteriin. J oukkueenj oht aj an t ulee j oka het ki t iet ää j oukkueensa peliasut ilanne. MaSust a er oavan pelaaj an t ulee palaut t aa peliasu j oukkueenj oht aj alle, j oka vast aavast i luovut t aa sen t akaisin MaSun peliasuvastaavalle.

11 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 11 (13) Lämmit t elypait oj en hankint a on vapaaeht oist a, mut t a käyt ännössä kaikki pelaaj at sellaisen hankkivat. Lämmit t elypait oj a pelaaj at voivat it se hankkia MaSu Shopin kautta MaSu Shop MaSu Shop on MaSun t uot t eiden myynnist ä j a t oimit uksest a vast aava osio net t isivust ossamme. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i t iedot t aa MaSu Shop in valikoimist a pelaaj illeen. Pelaaj at t ekevät t ilaukset it se MaSu Shop iin, j ot en j oukkueenj oht aj an vast uulle j ää vain akt iivinen mainostaminen Muu joukkueenjohtajan toiminta J oukkueenj oht aj a vast aa kokonaisuudessaan j oukkueensa asioiden hoidosta, akt ivoiden myös vanhemmat mukaan j oukkueen t oimint aan. J oukkueenj oht aj a vast aa yllämainit un lisäksi siit ä et t ä j oukkueella on aina käyt össään kunnolliset peliasut, ot t eluihin löyt yy kulj et ukset kaikille j a että yleensä joukkueen asiat ovat hoidossa. J oukkueenj oht aj an t eht äviin kuuluu myös t iedot t aminen vanhemmille heidän vast uist aan, eli kolmen K:n per iaat t een mukaisest i vanhempien vastuulle jää Kannustaminen, Kustantaminen ja Kuljettaminen.

12 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 12 (13) 4. Linkit Alla muut amia linkkej ä j a puhelinnumer oit a j oit a j oukkueenj oht aj a säännöllisesti tarvitsee: Kor ipalloliit on vir alliset sivut, j oissa mm sar j aohj elmat, j oukkueiden ilmoittautuminen, lisenssilistat yms. fba.baskethotel.com Kor ipalloliit on sivut j oiden kaut t a j oukkue ilmoit et aan sar j oihin j a j onka kautta joukkueen pelejä hallinnoidaan. MaSun vir alliset sivut, j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa oman j oukkueensa sivujen ylläpidosta. MaSun j äsenr ekist er i per ust uu J äser i -ohj elmist oon, oheisen linkin t akaa löytyy Jäserin manuaali.

13 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 13 (13) 5. Lomakkeet ja ohjeet Henkilötietolomake Oheinen lomake on t äyt et t ävä aina kun uusi pelaaj a t ulee seur aan. Välilehdilt ä löyt yvät lisäksi j oukkueenj oht aj an t ar vit semat t ar kist uslist at uudelle ja eroavalle pelaajalle. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu Henkilotietolomake.xls Tuomarikuitti Oheinen t uomar ikuit t i on t äyt et t ävä aina kot iot t elun yht eydessä kun tuomarille maksetaan tuomaripalkkio. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\masu tuomarikuitti.xls Kausimaksuohje Ohjeet MaSun kausimaksuista. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\kausimaksut+ 2010_2011+ ohjeistus.pdf

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS YLEISTÄ Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa joukkueenjohtajien käytännön tehtävien hoitamista. Johtoajatuksena on, että asioista päättäminen yhdessä on sujuvan toiminnan kannalta

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI. pelikausi 2012-2013 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET

C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI. pelikausi 2012-2013 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI pelikausi 2012-2013 SISÄLTÖ 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET 2. PELIPAIKAT JA LAITTEET 2.1 Kentän varusteet 2.2 Pelipallo 3. PELAAJAT,

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue VANHEMPAINPALAVERI 5.3.2014 KAUSISUUNNITELMA 2014-2015 JOUKKUEET Koko joukkueen tavoitekoko n. 2+28 (tällä hetkellä 1+22) Dux Titans D2 o Kilpailullisempi ja tavoitteellisempi harjoittelu/pelaaminen o

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 uutiskuvat kotiotteluista paikallislehdessä näkyvyys kentällä myös pelien ulkopuolella näkyvyys peliasuissa näkyvyys netissä näkyvyys mainoksissa koko Lohjan alueella Kaikki

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA kausi 2015-2016 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulle avoin biljardiliigakausi aloitetaan taas syksyllä. Biljardiliigan järjestäjänä

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 -95 Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 1. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Tehtävä Nimi Aktiivisuus Jatkaa/Ei jatka (lopettamiset) Vastuuvalmentaja Jukka Nykänen 10 J Valmentaja Harri

Lisätiedot

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016 50 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Suomen pitkäikäisin ja paras hallisarja Sapluuna

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012

SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012 SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012 Ringetteliiton Etelä-Suomen alueen alueelliset määräykset kaudella 2011-2012 sivu 1 Sisällysluettelo 1 ETELÄ-SUOMEN ALUEEN

Lisätiedot

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014 SB VANTAA TIMANTIT Timantit NEWS on SB Vantaa Timantit-joukkueen uusi tiedotuslehtinen joukkueen pelaajille, toimihenkilöille, vanhemmille, tukijoille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille henkilöille.

Lisätiedot

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2012 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE

OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE Naarasleijonat NALE ry Ohjeistus joukkueenjohtajalle Sivu 1 / 5 OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE Joukkueenjohtaja toimii valmentajan/valmentajien tukena organisoiden joukkueen toimintaa. Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015 20142015 Futsalin Kymiliiga Kouvolan jalkapallo 2014-2015 Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi peliin. Pelin

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92

VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92 Jouko Visuri 21.9.2005 1 (5) VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92 Aika 14.9.2005 klo 19:00-20:30 Paikka EBT:n toimisto, Soukankaari 1 A Läsnä Ari Anturaniemi (Ilmari) Juha Forsman (Joakim) Harry

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Jalkapallon Kaslink liiga

Jalkapallon Kaslink liiga 2015 Jalkapallon Kaslink liiga jukka.latva@saunalahti.fi Kouvolan jalkapallo 4.2.2015 Kortteliliigan (Kaslink liiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake

Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake TAUSTA Minkä alan erikoishammaslääkäri olet? Hampaiston oikomishoito Suu- ja leukakirurgia Kliininen hammashoito; painotusalana

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 18.12.2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton

Lisätiedot

Kausi 2014/15. 1.kierros. klo 16. Alkaa 4-pelillä kentällä 2 klo pelit kentillä 1 ja 2

Kausi 2014/15. 1.kierros. klo 16. Alkaa 4-pelillä kentällä 2 klo pelit kentillä 1 ja 2 Kausi 2014/15 NAISET 1-DIVISIOONA 1. HauTS Granroth Riikka Puh. 040 5323 074 2. HTS Kiuas Sini Puh. 040 5798 864 3. HyG Huhtamäki Anja Puh. 040 7795 213 4. HyTS 3 Kuusela Marjo Puh. 040 8425 443 5. HyTS

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU 5-6.4.2014 PYYNIKIN PALLOILUHALLI, TAMPERE Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere Osallistumismaksu 30 / kilpailija / sarja 50 / joukkue / sarja

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Tämä opas on tarkoitettu tukemaan Vihdin Salisusien joukkueenjohtajien toimintaa. Joukkueenjohtajalla on paljon tehtäviä, joten vastuuta suositellaan jakamaan useamman henkilön kesken

Lisätiedot

NAANTALIN KORIPALLOILIJOIDEN TOIMINTAOHJE JOUKKUEENJOHTAJILLE. Versio 1.0. Naantalissa 30.1.2003 Koonnut: Jussi Räikkä & Anssi Valpola

NAANTALIN KORIPALLOILIJOIDEN TOIMINTAOHJE JOUKKUEENJOHTAJILLE. Versio 1.0. Naantalissa 30.1.2003 Koonnut: Jussi Räikkä & Anssi Valpola NAANTALIN KORIPALLOILIJOIDEN TOIMINTAOHJE JOUKKUEENJOHTAJILLE Versio 1.0. Naantalissa 30.1.2003 Koonnut: Jussi Räikkä & Anssi Valpola 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. NAANTALIN KORIPALLOILIJAT RY. 3 1.1. Naantalin

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010

MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010 MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010 1. AJO-OHJEET Turnaus on Myyrmäen jalkapallohallissa. Osoite: Raappavuorentie 10, 01601 Vantaa. 2. PYSÄKÖINTI Urheilupuistossa on paljon parkki tilaa. Auton saa jättää

Lisätiedot

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA HUKKALAUMAAN! PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ

EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ Erotuomarin kausikoulutus Ennen kauden alkua Erotuomarin prosessi Pelipäivä 1. päivä 2. päivä 3. päivä 4. päivä 5. päivä 6. päivä Ottelu pelataan Poissaolo- Ilmoitus Kotijoukkue

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITTO JOUKKUESIVUSTON OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 20.11.2013. Joukkuesivusto KOKOONPANOT

SUOMEN SALIBANDYLIITTO JOUKKUESIVUSTON OHJE VERSIO 1.5. PÄIVITETTY 20.11.2013. Joukkuesivusto KOKOONPANOT sivu 1 Joukkuesivusto KOKOONPANOT KOKOONPANON LUOMINEN JA YLLÄPITO PALVELUSIVUSTOLLA Huom! Myös VIERASJOUKKUE ilmoittaa omilla joukkue-tunnuksillaan oman ottelukokoonpanonsa. Kokoonpano tulee ilmoittaa

Lisätiedot

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012 HooGee Tiikerit 2004 Vanhempainilta 11.4. 2012 Kevään toiminta Treenejä: Tiistaisin Myntinsyrjässä ja Niittykummussa huhtikuun loppuun La 10-11 Matinkylän uudella tekonurmella Toukokuun alusta to klo 17/17.30-18.30

Lisätiedot

Työkalu joukkueen hallinnointiin

Työkalu joukkueen hallinnointiin Työkalu joukkueen hallinnointiin Zemiit Oy 1 sporttis-joukkueille Copyright Zemiit Oy palvelu joukkueille Joukkueen hallinnoijat tyypillisesti toimitsijoita erityisiä oikeuksia seuraaviin tapahtumat kutsut

Lisätiedot

TOIMINTAOPAS KAUSI 2009-2010

TOIMINTAOPAS KAUSI 2009-2010 TOIMINTAOPAS KAUSI 2009-2010 Toimintaopas 2 Sisällysluettelo 1. Toimintaopas... 3 2. Joukkueen jäsenten roolit, oikeudet ja velvollisuudet... 3 2.1. Pelaajat... 3 2.2. Joukkueenjohtaja... 3 2.3. Valmentajat...

Lisätiedot

Pesäpallon sääntötesti

Pesäpallon sääntötesti Pesäpallon sääntötesti Perustaso Vast aajan nimi* Seura* Sähköpost iosoit e* Maakunt a/alue* Valitse Etelä-Pohjanmaa Etelä-Suomi Häme Itäinen alue/etelä-karjala Itäinen alue/pohjois-karjala Itäinen alue/savo

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen Sarjamanuaali Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen PELIASUT Molemmat joukkueet huolehtivat, että peliasut ovat asiallisessa

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet

Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Kausi 2013-2014 Säännöt / ohjeet Versio 11.10.2013 Kausimaksut Kausimaksu peritään kaikilta säännöllisesti harjoituksissa käyviltä henkilöiltä alla olevan taulukon mukaan. Kausimaksun lisäksi jokaiselta

Lisätiedot

MuSa F8. VANHEMPAINILTA Lokakuu 2015

MuSa F8. VANHEMPAINILTA Lokakuu 2015 MuSa F8 VANHEMPAINILTA Lokakuu 2015 Harjoitukset syksyllä 2015 Lokakuussa keskiviikkoisin ja perjantaisin Urheilukeskuksen tekonurmella Tekonurmella on tavoitteena jatkaa niin kauan kuin säät sallii Karhuhallin

Lisätiedot

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu

Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015. www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Hallikauden toimintakalenteri 2014-2015 www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Tampere Junior 7.-8.3.2015 Indoor Games Lauantaina 7.3. klo 10 alkaen P15: 60 m, 800 m, 300 m aj, korkeus, 3-loikka, kuula,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA)

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) TOIMINTASUUNNITELMA 2013 (NETTIVERSIO ILMAN TALOUSLUKUJA) Oulunsalo Pesäpallojaosto 14.11.2012 Sisältö YLEISTÄ...3 Jaosto... 4 Vastuuhenkilöt... 4 Jäsenistö... 4 TOIMINTA...5 Junioritoiminta... 5 Tuomaritoiminta...

Lisätiedot

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 RINGETTE-EROTUOMARIN ALKEISKURSSI Alkeiskurssin tarkoitus on perehdyttää aloitteleva tuomari erotuomarin tehtäviin otteluissa. Alkeiskurssin painopisteet ovat tuomarin sijoittumisessa,

Lisätiedot

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY JOUKKUEENJOHTAJIEN KK-PALAVERI Aika 11.9.2013 Paikka LähiTapiola, Turku Osallistujat Liite 1: Minna Gullichsen, Jan-Eri Lind, Kimmo Sulin, Erik Sylvestersson, Tomi Käräkkä, Antti Valtola, Sauli Rimmanen,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2011-2012

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2011-2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2011-2012 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton (SLel) kilpailusääntöjä

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

LePa P01 vanhempien palaveri

LePa P01 vanhempien palaveri LePa P01 vanhempien palaveri Toimintamalli syksystä 2012 eteenpäin / Merja Toimihenkilö valinnat talvikausi 2012-2013 / Merja Maksut & Varainkeruu 2013 / Merja Talvisarjat / Merja Muut asiat / Kaikki Tarvittavat

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu

Lisätiedot

Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP. 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1

Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP. 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Harrastekiekon starttipalaveri HIK, HIKU ja HAP 17.9.2014 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Harraste Aamu/päiväsarja (HAP) 6 joukkueen kolminkertainen runkosarja. Runkosarjan neljä parasta joukkuetta pelaa playoff

Lisätiedot

Jukurit 02 AA. Turnausjoukkueet HPK. Jokerit. Jukurit JYP. SportOnline - Turnauspalvelu

Jukurit 02 AA. Turnausjoukkueet HPK. Jokerit. Jukurit JYP. SportOnline - Turnauspalvelu HPK Jokerit Jukurit JYP Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika Paikka Lohko Joukkue A Joukkue B.4.20 9:45 Kilpahalli AA Jukurit JYP 4 - LT 2.4.20 0:50 Kilpahalli AA Jokerit HPK 4-2 LT.4.20

Lisätiedot

SUOMEN DARTSLIITTO. SM-LIIGA Kierroksen tulokset ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SUOMEN DARTSLIITTO. SM-LIIGA Kierroksen tulokset ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### SMLIIGA Kierroksen tulokset EPÄTOSI 1 Divisioona EPÄTOSI Miehet x TOSI Kierros 2 2 Divisioona x TOSI Naiset ### Lohko 1 Siutti Darts 2 Kotijoukkue pelaaja Tikat erät pelit Tonsit Max. K.a Heikkilä Miikku

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Marja-Vantaa -turnaus

Marja-Vantaa -turnaus Keimolan Kaiku ry Turnausohje Marja-Vantaa -turnaus 12.-13.2.2011 Myyrmäkihalli Vantaa Kiitoksia ilmoittautumisestanne Marja-Vantaa -turnaukseen. Tervetuloa Vantaan Myyrmäkeen viettämään iloinen turnausviikonloppu!

Lisätiedot

NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2014 15

NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2014 15 NAISTEN KORISLIIGAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2014 15 Naisten Korisliigaan kuuluvat runkosarja ja pudotuspelit. SARJAMANUAALIT Naisten Korisliigassa pelaaville seuroille toimitetaan sarjamanuaalit, joista ilmenee

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Futsalin INTERSPORT-liiga

Futsalin INTERSPORT-liiga 2016-2017 Futsalin INTERSPORT-liiga Jari Kouvolan jalkapallo 2016-2017 Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015

Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiksen sarjakirja 2015 Korkeakoulujenkkifutiskomitea 1 Sisällysluettelo 1. Sarjakirjan tarkoitus 3 a. Yhteystiedot 3 2. Sarjamuoto 3 a. Peliajankohta 3 b. Sarja- ja erotuomarimaksut

Lisätiedot

myclub-pikaohje jojoille

myclub-pikaohje jojoille Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/12 myclub-ohje jojoille 9.4.2014 myclub-pikaohje jojoille 1 Mikä on myclub? PEP ottaa vuoden 2014 aikana käyttöön myclub-jäsenpalvelun, jonka avulla tullaan hoitamaan seuran:

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2013-14 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2014-2015

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2014-2015 1 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2014-2015 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton (SLel)

Lisätiedot

B-Joukkue - Vanhempainpalaveri

B-Joukkue - Vanhempainpalaveri B-Joukkue - Vanhempainpalaveri 7.9.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen ja säännöt Asusteet ja

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

PAYREF EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ

PAYREF EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ PAYREF EROTUOMARIMAKSU- JÄRJESTELMÄ Yleistä Seurojen ohjeet Päivitetty 13.9.2014 PayRef - erotuomarimaksujärjestelmä Erotuomarimaksutapojen yhdenmukaistaminen ja lain mukaan toimiminen Verokirjalla toimiminen,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille.

Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille. Porvoon Akilles 04-joukkue järjestää 17. 18.5.2014 Porvoon pallokentän tekonurmella turnauksen 2004 syntyneiden joukkueille. Tervetuloa idylliseen Porvooseen nauttimaan hienosta jalkapallosta! Aika ja

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12.

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. OLS-01 TURNAUS Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. Yleistä Turnauksessa on kilpasarja (8 joukkuetta/2 alkulohkoa) sekä

Lisätiedot

Tervetuloa yksipäiväiseen salibandyturnaukseen Pasilan Urheiluhalliin osoitteessa Radiokatu 22.

Tervetuloa yksipäiväiseen salibandyturnaukseen Pasilan Urheiluhalliin osoitteessa Radiokatu 22. 16. JEKKU -TURNAUS la 17.1.2015 Tervetuloa yksipäiväiseen salibandyturnaukseen Pasilan Urheiluhalliin osoitteessa Radiokatu 22. Turnauspäivä on lauantai 17.1.2015. Ottelut pelataan klo 09.00 19:00 välisenä

Lisätiedot