MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)"

Transkriptio

1 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

2 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 2 (13) Sisällysluettelo: 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Koripallojoukkue Valmentaja Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Joukkueenjohtajan tehtävät Jäsenrekisteri Sarjoihin ilmoittautuminen Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Tuomarit Toimitsijat Pelikentän valmistelut Ottelun pöytäkirja Joukkueen lääkelaukku Tuloksen ilmoittaminen Joukkueen rahaston hoito Turnaukset Nettisivuston ylläpito Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen Jäsenhankinta Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Pelaajan eroaminen joukkueesta Peliasut ja lämmittelypaidat MaSu Shop Muu joukkueenjohtajan toiminta Linkit Lomakkeet ja ohjeet... 13

3 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 3 (13) 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Malmin Super -Kor is r y, eli MaSu Basket on vuonna 1994 per ust et t u kor ipallon kasvat t aj aseur a, j oka on keskit t ynyt poikaj unior ikor ipalloiluun. Toiminta-alueena on Koillis-Helsinki j a maj apaikkana on Malmin Palloiluhalli (MPH). Tar j oamme j äsenillemme kor ipallohar r ast uksen ker hot oiminnast a aina kilpakoripallosarjoihin saakka. Toimimme myös yht eist yössä paikallist en kouluj en kanssa j är j est ämällä koripallokerhoja ala-aste ikäisille pojille alueemme kouluilla. MaSun arvot: 1. Haluamme kehittyä ja oppia, joka päivä. 2. Panostamme laatuun ennen määrää. 3. Jokainen MaSulainen on tärkeä. 4. Yhdessä olemme enemmän. 5. MaSulainen huomioi muut. MaSun toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa hallitus, jonka kokoonpano kaudella on seuraava: Tero Vaelma Timo Rajala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Mikko Tanner Juha Söderholm Juha Huusko Sami Holmberg Lauri Vuoristo

4 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 4 (13) 2. Koripallojoukkue MaSussa kor ipalloj oukkueet on j aet t u ikäryhmittäin, j okaisessa ikär yhmässä pelaa j a har r ast aa kor ipalloa noin poikaa. Kor ipalloj oukkueeseen kuuluu pelaaj ien lisäksi myös valment aj a, j oukkueenj oht aj a sekä r ahast onhoit aj a. MaSussa j oukkueenj oht aj a hoit aa yleensä myös r ahast onhoit aj an t eht äviä. Poikien har r ast uksessa ovat tottakai olennaisesti mukana myös vanhemmat Valmentaja J oukkueen valment aj a vast aa kaikist a j oukkueen t oiminnoist a pelillisest i. Valment aj a suunnit t elee har j oit ukset et ukät een, vet ää har j oit ukset läpi ohj at ust i, vast aa pelit akt iikoist a, peluut t amisest a j ne. Valment aj a on j oukkueen ur heilullinen j oht aj a. Kunkin ikäluokan valment aj an nimeää seur a ja t ekee valment aj asopimuksen valment aj an kanssa. Valment aj a r apor t oi tekemisistään seuran valmennuspäällikölle Joukkueenjohtaja J oukkueenj oht aj a pääasiallinen t eht ävä on hoit aa j oukkueen j uoksevia asioit a kauden aikana. J oukkueenj oht aj a ilmoit t aa j oukkueen sar j oihin j a sovit t uihin t ur nauksiin, ja vast aa pelien j är j est elyist ä, kut en myöhemmin kerrotaan Rahastonhoitaja J oukkueen r ahast onhoit aj a vast aa nimit yksensä mukaisest i j oukkueen rahavirroista. Seura maksaa joukkueen Koripalloliiton sarjoista aiheutuneet kulut, kut en sarjamaksut, t uomar ipalkkiot j a salimaksut, mut t a j oukkueen osallist uessa t ur nauksiin joukkue j out uu hoit amaan kaikki turnauksesta aiheutuneet maksut itse. Tähän tarkoitukseen joukkue kerää rahoja kauden aikana er i t avoin, muun muassa pit ämällä kahviot a MPH:lla er ikseen sovit t uina aikoina. Kut en aiemmin mainit t iin MaSussa r ahast onhoit aj an tehtäviä hoitaa yleensä joukkueenjohtaja.

5 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 5 (13) 3. Joukkueenjohtajan tehtävät 3.1. Jäsenrekisteri J oukkueenj oht aj a ylläpit ää j oukkueensa jäsenrekisteriä net issä toimivassa MaSun j äsenr ekist er issä, j a vast aa et t ä j äsenr ekist er i on koko aj an päivitetty. Pelaaj at ilmoit t avat per ust iet onsa henkilöt iet olomakkeella (liit t eenä), j onka mukaisest i j oukkueenj oht aj a t äyt t ää t iedot MaSun j äsenr ekist er iin. J äsenrekist er iin kir j at aan pelaaj ien koko nimi, synt ymäaika, yht eyst iedot j a vahvistetun kausimaksun suur uus. J oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä jäsenr ekist er i on aj ant asainen j a päivitetty. MaSun kir j anpit äj ä post it t aa laskut kausimaksuist a pelaaj ille, j a seuraa myös että maksutapahtumat suoriutuvat MaSun tilille. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on valvoa j äsenr ekist er ist ä et t ä j oukkueen pelaaj ien maksut on suor it et t u aj allaan, j a t ar vit t aessa huomaut et t ava pelaajaa puuttuvista maksuista, tai ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin Sarjoihin ilmoittautuminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueensa ilmoit t amisest a vuosit t ain Koripalloliiton alueellisiin j a/ t ai valt akunnallisiin sar j oihin. Sar j oihin osallistumisest a päät et ään yhdessä valment aj ien kanssa. Sar j oihin ilmoittaudutaan Kor ipalloliit on er ikseen ant amilla ohj eilla, j ot ka löyt yvät Koripalloliiton ylläpitämiltä basket.fi sivustolta. Ennen kauden alkua Kor ipalloliit t o j är j est ää kauden avaust ilaisuuden j ossa käydään sar j at läpi, keskust ellaan säänt ömuut oksist a j a t avat aan sar j avast aavat. Samassa t ilaisuudessa j oukkueenj oht aj a saa myös materiaalipaketin, jossa on mukana kauden aikana kotiotteluissa tarvittavat pöytäkirjat.

6 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 6 (13) 3.3. Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Kot iot t elun j oukkueenj oht aj alla on vast uu pelin j är j est ämisest ä. Kun Kor ipalloliit t o on vahvist anut sar j arungon, alkaa j oukkueenj oht aj a sopia peliaikoj a t oist en j oukkueiden j oukkueenj oht aj ien kanssa. Kor ipalloliit t o määr it t elee pelat t aville peleille ohj eellisen peliviikon, j ot a täytyy noudat t aa mahdollisimman pit källe. Näin pelit j akaut uvat kauden aikana tasaisesti. J oukkueenj oht aj a t ar kist aa ensin mahdollisen salivuor on, j onka j älkeen ehdot t aa peliaikaa j a pelipaikkaa vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle syöt t ämällä t iedon baskethotel.fi -sivustolle. Huomioit avaa on et t ä lämmit t elylle on var at t ava vähint ään 15 minuut t ia ennen var sinaisen pelin alkua. J os vast ust aj an j oukkueenj oht aj a ei ehdot a muut ost a katsotaan ehdotettu otteluaika ja -paikka sovituksi ja hyväksytyksi Tuomarit J okaiseen sar j apeliin t ar vit aan kaksi t uomar ia, j oiden kust annuksist a vast aa kot ij oukkue. Kor ipalloliit t o nimeää t uomar it kaikkiin et eläisen alueen sar j apeleihin. Tuomar eiden nimeämisohj elma t oimii basket hotel.fi - sivustolla, j ost a nimet t yj en t uomar eiden t iedot siir t yvät basket.fi - sivustolle. Kotipelin j älkeen j oukkueenj oht aj a pyyt ää t uomar eit a t äyt t ämään MaSun tuomarikuitin (liit t eenä), j a maksaa Kor ipalloliit on vahvist aman t uomar imaksun mahdollisine mat kakuluineen t uomar eille. Nämä t uomar imaksut j oukkueenj oht aj a sit t en laskut t aa myöhemmin MaSult a, t oimit t aen kuit it MaSun kir j anpit äj älle. Vaiht oeht oisest i t uomar i voi t äyt t ää t uomar ikuit t iin pankkiyht eyst iet onsa, j olloin MaSu maksaa t uomar ipalkkion suor aan t uomar in pankkit ilille. MaSu vast aa kaikkien Koripalloliiton sarjojen kotiotteluiden tuomarikuluista. Ystävyysotteluihin kotijoukkueen joukkueenjohtaja hankkii tuomarit itse ja vast aa kaikist a ot t elust a aiheut uneist a kuluist a. Koripalloliitto ylläpitää list aa akt iivisist a t uomar eist a yht eyst iet oineen basket.fi -sivustolla. MaSu koulut t aa myös omia pelaaj iaan t uomar it oimint aan, MaSun omien

7 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 7 (13) t uomar eiden yht eyst iedot löyt yvät MaSun sivust olt a. J oukkueenj oht aj a ottaa yhteyttä tuomareihin ja sopii heidän kanssaan tuomittavista peleistä Toimitsijat J okaiseen ot t eluun t ar vit aan t oimit sij oit a; pöyt äkir j an pit äj ä sekä aj anot t aj a. Lisäksi B-j unior eist a ylöspäin t ar vit aan vielä 24 sekunnin aj anot t aj a sekä t ilast oij a. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on hoit aa jokaiseen otteluun vaadittava määrä toimitsijoita. Toimit sij avuor ot voidaan hoit aa kysymällä vanhemmist a vapaaeht oisia, t ai vaiht oeht oisest i määr äämällä suor aan t oimit sij avast uut peleihin. J os vanhemmat eivät it se pyst y t oimit sij at eht äviä hoit amaan on heidän velvollisuut ensa löyt ää j oku j oka hoit aa t eht ävät heidän puolest aan. MaSun juniorit hoitavat näitä tehtäviä pientä korvausta vastaan. MaSu j är j est ää t oimit sij akoulut ust a omille t oimit sij oilleen vuosit t ain tarpeen mukaan Pelikentän valmistelut Ennen ot t elun alkua j oukkueenj oht aj a t ar kist aa et t ä myös pelikent t ä on valmis ot t eluun, kor it ovat oikealla kor keudella, kent t ä puhdas j a r oskat on, aj anot t olait t eet paikoillaan j a t est at t u, sekä vuor osuunt alait e j a joukkuevirhemerkit paikoillaan Ottelun pöytäkirja Kor ipalloliit t o t oimit t aa aina kauden alussa sar j aot t eluihin t ar vit t avan määr än pöyt äkir j oj a. Pöyt äkir j oj a voi t ar vit t aessa ost aa myös SUL:n myymäläst ä t ai t ilat a Kor ipalloliit on net t ikaupast a. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a vast aa ot t elun pöyt äkir j ast a. Hän esit äyt t ää ot t elun t iedot j a oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöyt äkir j aan. Vier asj oukkueen j oukkueenj oht aj a t äyt t ää vast aavast i oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöytäkirjaan viimeistään 15 minuuttia ennen ottelun alkua Joukkueen lääkelaukku Jokaisella j oukkueella t ulee aina peleissä olla mukana j oukkueen lääkelaukku, j ossa on t ar vit t ava määr ä ensiaput ar vikkeit a, kut en kylmäpussej a, kylmäsuihket t a, laast ar eit a j a sidont at ar vikkeit a mahdollisia

8 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 8 (13) pieniä haaver eit a var t en. J oukkueenj oht aj alla on lisäksi aina olt ava peleissä mukana kännykkä j ot t a t ar peen vaat iessa voidaan kut sua apua paikalle mahdollisimman nopeasti Tuloksen ilmoittaminen Kun ot t elu on pelat t u ant aa kot ij oukkueen j oukkueenj oht aj a pöyt äkir j an alimman osan vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa ot t elun lopput uloksen Kor ipalloliit olle syöt t ämällä t uloksen basket hot el.f i -sivustolle, j a t oimit t aa pöyt äkirjan alkuper äisen osan post issa sar j avalvoj alle t ar kist et t avaksi viimeist ään ot t elua seur aavana ar kipäivänä Kor ipalloliit on ohj eist uksen mukaisest i. J os pöyt äkir j oj a ei t oimit et a sar j avalvoj alle määr äaikaan mennessä voidaan kotijoukkue tuomita hävinneeksi luovutuksella Joukkueen rahaston hoito Joukkueet t ar vit sevat kauden aikana r ahaa t ur nauksiin j a yst ävyysot t eluiden t uomar ipalkkioihin. Rahaa j oukkueet ker äävät monilla er i t avoilla, esim ylläpit ämällä kahviot oimint aa MPH:lla t ai t alkoot öillä. MPH:n kahviovuor ot j aet aan kausit t ain kauden alussa j är j est et t ävissä kokouksissa j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä j oukkue saa t ar vit semansa kahviovuor ot. J oukkueenj oht aj a vast aa myös kahviovuor oj en toiminnallisuudesta, esim tavaroiden hankinnasta, myyntivuoroista jne. Saaduist a var oist a vast aa j oukkueenj oht aj a, j oka pit ää t ilikir j aa j oukkueen r ahoj en menoist a j a t uloist a. Tilikir j oj en pit ää olla j at kuvast i aj ant asaisia j ot t a ne voidaan vaadit t aessa milloin t ahansa esit t ää vanhemmille t ai MaSun johdolle. Rahast ost a makset aan kuit t ej a vast aan sit t en j oukkueen j uoksevia kuluj a, kut en j oukkueen lääkelaukun t äydent äminen, t ur nausmaksut, erotuomarimaksut ystävyysotteluissa jne Turnaukset J oukkueen valment aj a j a j oukkueenj oht aj a, j oissain t apauksissa yht eist yössä pelaaj ien vanhempien kanssa, päät t ävät mihin t ur nauksiin j oukkue osallist uu kauden aikana. Tur nauksiin ilmoit t aut umisist a vast aa joukkueenjohtaja, j oka ilmoit t aut umisen yht eydessä maksaa t ar vit t avan

9 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 9 (13) j oukkuemaksun j oukkueen r ahast ost a. Pelaaj ien t ar vit semat kisapassit t ur nauksiin maksavat nor maalist i vanhemmat, j oukkueenj oht aj an vastatessa rahojen keräämisestä ja tilittämisestä turnauksen järjestäjälle. Tur nauksessa j oukkueenj oht aj a vast aa kaikkien j uoksevien asioiden hoidost a, kut en ilmoit t aut umisist a, ot t eluiden pöyt äkir j oj en t äyt t ämisest ä, kuljetusten järjestämisestä jne Nettisivuston ylläpito J okaisella j oukkueella on oma osio MaSun net t isivustolla. MaSun t ar koit us on ylläpit ää j a kehit t ää net t isivustoaan laaj ana t iedonvälit ys- j a mar kkinoint ikanavana. J oukkueenj oht aj a vast aa joukkueensa nettisivujen ylläpidost a j a j oukkueen sisäisest ä t iedot t amisest a. Sivuilla t ulee aina olla viimeisin j oukkuekuva, pelaaj ien t iedot, har j oit usaj at j a ohjelmat, peliohj elma j a t ulospalvelu, sekä mahdollisest i muut a j oukkueen t iet oa (joukkueen säännöt, pelaajaesittelyt, turnausraportit jne) Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueen asioiden t iedot t amisest a pelaaj ien vanhemmille, sekä j at kuvast a yht eydenpidost a vanhempien kanssa. J oukkueenj oht aj a kut suu kokoon vanhempainillan vähint ään kaksi ker t aa vuodessa, esim syyskuussa j a tammikuussa j olloin vanhempien kanssa keskustellaan j oukkueen kauden ohj elmast a j a muist a mahdollisist a asioist a. J oukkueenj oht aj a vast aa myös vanhempien palaut t eiden j a viestien välittämisestä valmentajille ja MaSun johdolle, tarvittaessa Jäsenhankinta J oukkueenj oht aj an vast uulla on omalt a osalt aan myös uusien j äsenien hankint a oman j oukkueensa piir iin. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i et siä uusia pelaaj ia j a keskust ella heidän j a heidän vanhempiensa kanssa MaSussa pelaamisest a. J os j oukkueenj oht aj a t ar vit see apua j äsenhankinnassa, kut en liit t ymisen ehdoist a keskust elt aessa t ulee hänen pikimmiten kääntyä MaSun hallituksen jäsenen puoleen.

10 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 10 (13) 3.9. Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Kun uusi pelaaj a saapuu mukaan j oukkueen t oimint aan on j oukkueenj oht aj an vast uulla seur an j a j oukkueen t oiminnan j a sen t oiminnan piir issä olevien henkilöiden esit t ely, samoin kuin t ar vit t avien ohj eiden j a maksuj en läpikäyminen. J oukkueenj oht aj a hankkii uudelle pelaaj alle myös peliasun MaSun peliasuvast aavalt a, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn uuden pelaaj an tarkistuslistaan (joka löytyy henkilötietolomakkeen välilehdeltä) Pelaajan eroaminen joukkueesta Kun pelaaja päättää erota MaSun toiminnasta vastaa joukkueenjohtaja että t ar vit t avat t oimenpit eet t ot eut et aan. Peliasu on palaut et t ava, t ar kist et t ava et t ä pelaaj an maksut ovat makset t u j a kaikki mahdollinen MaSun omaisuus palaut et t u. J oukkueenj oht aj a palauttaa peliasun MaSun peliasuvastaavalle, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn eroavan pelaaj an t ar kist uslist aan (j oka löyt yy henkilöt iet olomakkeen välilehdelt ä). Tämän j älkeen j oukkueenj oht aj a päivit t ää pelaaj an osalt a j äsenr ekist er in j a ilmoit t aa pelaaj an er oamisest a MaSun kir j anpit äj älle. Samalla j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa MaSun Hallit uksen puheenj oht aj alle t ai varapuheenjohtajalle asiast a mahdollist en pelaaj asiir t oasiakir j oj en allekirjoittamiseksi Peliasut ja lämmittelypaidat J oukkueenj oht aj an vast uulla on j oukkueen yht enäisen ilmeen luominen, var mist amalla et t ä j okaisella pelaaj alla on ehj ä j a pelaaj alle sopiva MaSun peliasu. MaSun peliasuvast aavalt a j oukkueenj oht aj a saa pyynt öä vast aan uusia peliasuj a. Uusille pelaaj ille j oukkueenj oht aj a luovut t aa peliasun j a mer kit see pelinumer on j a peliasun koon omaan r ekist er iinsä sekä jäsenrekisteriin. J oukkueenj oht aj an t ulee j oka het ki t iet ää j oukkueensa peliasut ilanne. MaSust a er oavan pelaaj an t ulee palaut t aa peliasu j oukkueenj oht aj alle, j oka vast aavast i luovut t aa sen t akaisin MaSun peliasuvastaavalle.

11 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 11 (13) Lämmit t elypait oj en hankint a on vapaaeht oist a, mut t a käyt ännössä kaikki pelaaj at sellaisen hankkivat. Lämmit t elypait oj a pelaaj at voivat it se hankkia MaSu Shopin kautta MaSu Shop MaSu Shop on MaSun t uot t eiden myynnist ä j a t oimit uksest a vast aava osio net t isivust ossamme. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i t iedot t aa MaSu Shop in valikoimist a pelaaj illeen. Pelaaj at t ekevät t ilaukset it se MaSu Shop iin, j ot en j oukkueenj oht aj an vast uulle j ää vain akt iivinen mainostaminen Muu joukkueenjohtajan toiminta J oukkueenj oht aj a vast aa kokonaisuudessaan j oukkueensa asioiden hoidosta, akt ivoiden myös vanhemmat mukaan j oukkueen t oimint aan. J oukkueenj oht aj a vast aa yllämainit un lisäksi siit ä et t ä j oukkueella on aina käyt össään kunnolliset peliasut, ot t eluihin löyt yy kulj et ukset kaikille j a että yleensä joukkueen asiat ovat hoidossa. J oukkueenj oht aj an t eht äviin kuuluu myös t iedot t aminen vanhemmille heidän vast uist aan, eli kolmen K:n per iaat t een mukaisest i vanhempien vastuulle jää Kannustaminen, Kustantaminen ja Kuljettaminen.

12 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 12 (13) 4. Linkit Alla muut amia linkkej ä j a puhelinnumer oit a j oit a j oukkueenj oht aj a säännöllisesti tarvitsee: Kor ipalloliit on vir alliset sivut, j oissa mm sar j aohj elmat, j oukkueiden ilmoittautuminen, lisenssilistat yms. fba.baskethotel.com Kor ipalloliit on sivut j oiden kaut t a j oukkue ilmoit et aan sar j oihin j a j onka kautta joukkueen pelejä hallinnoidaan. MaSun vir alliset sivut, j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa oman j oukkueensa sivujen ylläpidosta. MaSun j äsenr ekist er i per ust uu J äser i -ohj elmist oon, oheisen linkin t akaa löytyy Jäserin manuaali.

13 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 13 (13) 5. Lomakkeet ja ohjeet Henkilötietolomake Oheinen lomake on t äyt et t ävä aina kun uusi pelaaj a t ulee seur aan. Välilehdilt ä löyt yvät lisäksi j oukkueenj oht aj an t ar vit semat t ar kist uslist at uudelle ja eroavalle pelaajalle. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu Henkilotietolomake.xls Tuomarikuitti Oheinen t uomar ikuit t i on t äyt et t ävä aina kot iot t elun yht eydessä kun tuomarille maksetaan tuomaripalkkio. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\masu tuomarikuitti.xls Kausimaksuohje Ohjeet MaSun kausimaksuista. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\kausimaksut+ 2010_2011+ ohjeistus.pdf

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 31.3 2.4.2017 C2 AAA alempi Jatkosarja C2 AAA alemman jatkosarjan Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4.2017. Turnaukseen C2 AAA alemman jatkosarjojen

Lisätiedot

a. kannustetaan ja rohkaistaan nuoria osallistumaan, pyritään edistämään hyvää ilmapiiriä, ei jätetä ketään yksin / syrjitä.

a. kannustetaan ja rohkaistaan nuoria osallistumaan, pyritään edistämään hyvää ilmapiiriä, ei jätetä ketään yksin / syrjitä. Nuorisovaltuuston SWOT työstäminen toimenpiteiksi 25.2.2017 Heikkoudet: 1. Osallist uminen a. kannustetaan ja rohkaistaan nuoria osallistumaan, pyritään edistämään hyvää ilmapiiriä, ei jätetä ketään yksin

Lisätiedot

P3 P4 YLEISTÄ OTTELUOHJELMA KARTTA JA PYSÄKÖINTI

P3 P4 YLEISTÄ OTTELUOHJELMA KARTTA JA PYSÄKÖINTI EBK TIKRUCUP..7 YLEISTÄ Tervetuloa Tikrucupiin! Turnauspäivä lähestyy ja alla tarkemmin turnausinfoa sekä linkki otteluohjelmiin. Turnaus järjestetään loistavissa olosuhteissa, toivottavasti myös sään

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS YLEISTÄ Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa joukkueenjohtajien käytännön tehtävien hoitamista. Johtoajatuksena on, että asioista päättäminen yhdessä on sujuvan toiminnan kannalta

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Vanhempainilta

Vanhempainilta Vanhempainilta 24.4.2017 Agenda O Päättyvän kauden yhteenveto: urheilullinen ja taloudellinen O Kauden päättävä HFT-turnaus Hämeenlinna 7.5. O Kesäkauden harjoittelu O Kauden 2017-18 suunnitelmat O Joukkueen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI. pelikausi 2012-2013 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET

C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI. pelikausi 2012-2013 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET C-NUORTEN SM-SARJA OTTELUMANUAALI pelikausi 2012-2013 SISÄLTÖ 1. SARJASTA VASTAAVIEN HENKILÖIDEN YHTEYSHENKILÖT JA VASTUUALUEET 2. PELIPAIKAT JA LAITTEET 2.1 Kentän varusteet 2.2 Pelipallo 3. PELAAJAT,

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02)

Helsingin NMKY. Kausi B-pojat (s.-02) Helsingin NMKY Kausi 2017 2018 B-pojat (s.-02) Asialista Esittely Valmentajat Tavoitteet ja kulmakivet HNMKY Pelaajapolku Urheilijaksi kasvaminen Kesäharjoittelu Kausi 2017-2018 Viestintä ja vuorovaikutus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MAILAN D-POIKA PESISPOMPPUTURNAUS LA

KANKAANPÄÄN MAILAN D-POIKA PESISPOMPPUTURNAUS LA KANKAANPÄÄN MAILAN D-POIKA PESISPOMPPUTURNAUS LA 9.5.2015 Kop, Kop, hereillä -kohta mennään Koulunpenkeillä on pian istuttu jo väsymiseen asti ja nyt alkavat pelimiesten ajatukset karkailemaan auringon

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014

Hyväksytty aluehallituksessa 17.5.2014/ muokattu 18.8.2014 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot

Rullakiekko 2017 Sarjatoiminta Eteläisen alueen sarjat

Rullakiekko 2017 Sarjatoiminta Eteläisen alueen sarjat Rullakiekko 2017 Sarjatoiminta Eteläisen alueen sarjat Huomio! Ilmoittautumalla Eteläisen alueen rullakiekkosarjoihin, joukkueet sitoutuvat ilmoittamaan kotiotteluidensa tulokset sähköpostilla osoitteeseen

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Pro Shop harrastepalaverin muistio

Pro Shop harrastepalaverin muistio Pro Shop harrastepalaverin muistio 10.8.2017 1. Sarjoihin ilmoittautumiset kaudelle 2017-2018 Joukkueet ilmoittautuneet sarjoihin seuraavasti AAA AA A Kevyt-A 40+ Oilers HC 70's Ässät Siipiveikot Xstars

Lisätiedot

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN B-nuorten alueellinen Mestiksen karsintasarja (36 joukkuetta, 6 lohkoa) Etelän kiintiö on kahdeksan (8) joukkuetta mikäli joukkueita ilmoittautuu

Lisätiedot

Osavuosikat saus Liite 1: Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä kohderahoitteisten tehtävien tavoitteiden toteutuminen

Osavuosikat saus Liite 1: Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä kohderahoitteisten tehtävien tavoitteiden toteutuminen Osavuosikat saus 1.1.2017-30.4.2017 Liite 1: Kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä kohderahoitteisten tehtävien tavoitteiden toteutuminen 1 Kaupungihallituksen ja lautakuntien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

INFO G-E junioreiden vanhemmille

INFO G-E junioreiden vanhemmille INFO G-E junioreiden vanhemmille 9.1.2017 https://www.youtube.com/watch?v=lsarn2t4ifo Junioritiimin toiminnan päämääriksi asetettiin: Seuran sisäisen ja ulkoisen yhtenäisyyden vahvistaminen sekä viestinnän

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue

Kaudella 2014-2015 3-4 laji/liikunnallista treeniä + pelit Harjoituspelit: 1-2 harjoituspeliä per kk kauden aikana per joukkue VANHEMPAINPALAVERI 5.3.2014 KAUSISUUNNITELMA 2014-2015 JOUKKUEET Koko joukkueen tavoitekoko n. 2+28 (tällä hetkellä 1+22) Dux Titans D2 o Kilpailullisempi ja tavoitteellisempi harjoittelu/pelaaminen o

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, Tampere (y- tunnus ), jäljempänä myös Tampere

1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, Tampere (y- tunnus ), jäljempänä myös Tampere SOPIM US YHTEISESTÄ TOIM IELIM ESTÄ TAM PEREEN JA YLÖJÄRVEN KAUPUNKIEN KANSALAISOPISTOTOIM INNAN TEHTÄVIEN HOITAM ISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, 33101 Tampere (y-

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 uutiskuvat kotiotteluista paikallislehdessä näkyvyys kentällä myös pelien ulkopuolella näkyvyys peliasuissa näkyvyys netissä näkyvyys mainoksissa koko Lohjan alueella Kaikki

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Woman Volley ry. Seuratoiminta. Uutiskirje tammikuu Tukea seuralle Veikkauksen peleillä. Revontuliturnaus Junnuvaskooli 2017

Woman Volley ry. Seuratoiminta. Uutiskirje tammikuu Tukea seuralle Veikkauksen peleillä. Revontuliturnaus Junnuvaskooli 2017 Woman Volley ry Uutiskirje tammikuu 2017 Tervehdys kaikille Woman Volleyn pelaajille ja vanhemmille! Lähetämme kuukausittain seuratiedotteen, missä kerromme ajankohtaisia asioita seuran toimintaan liittyen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 -95 Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 1. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Tehtävä Nimi Aktiivisuus Jatkaa/Ei jatka (lopettamiset) Vastuuvalmentaja Jukka Nykänen 10 J Valmentaja Harri

Lisätiedot

Näin pelataan seuraseminaari

Näin pelataan seuraseminaari Näin pelataan seuraseminaari 16.2.2017 Näin pelataan seuraseminaari Rauma 16.2.2017 Pelaajien liikkuminen Pelaajien liikkumista saman seuran saman ikäluokan joukkueissa ei ole rajoitettu! Kaksoisedustus

Lisätiedot

Kybervakuut t am inen

Kybervakuut t am inen Kybervakuut t am inen Mika Linna Teknologiat eollisuus ry:n t iet ot urvasem inaari Hel si n k i 19.10.20 17 Mikä on Finanssiala ry ja keit ä se edust aa? KANNAN- MUODOSTUS- VERKOSTO 400 henkilöä FINANSSIALA

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA kausi 2015-2016 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulle avoin biljardiliigakausi aloitetaan taas syksyllä. Biljardiliigan järjestäjänä

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE Suomen Jääkiekkoliitto 1

OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE Suomen Jääkiekkoliitto 1 OHJEITA JOUKKUEENJOHTAJALLE 26.09.2017 Suomen Jääkiekkoliitto 1 Kouluttajana tänään Länsirannikon alueen toimitsijakouluttaja Pekka Artukka 0400 823307 pekka@artukka.net Suomen Jääkiekkoliitto 2 TOIMENPITEET

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämä on suunnitelma Maskin & KyIF:n välisen YJ-toiminnan perustamisesta (pohjana yhteinen keskustelutilaisuus 25.8.2016 sekä seurojen jalkapallojaostojen päätökset

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Vanhempainilta

Vanhempainilta Vanhempainilta 11.4.2017 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014 SB VANTAA TIMANTIT Timantit NEWS on SB Vantaa Timantit-joukkueen uusi tiedotuslehtinen joukkueen pelaajille, toimihenkilöille, vanhemmille, tukijoille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille henkilöille.

Lisätiedot

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015

Futsalin Kymiliiga. Kouvolan jalkapallo 2014-2015 20142015 Futsalin Kymiliiga Kouvolan jalkapallo 2014-2015 Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi peliin. Pelin

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2012 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE

OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE Naarasleijonat NALE ry Ohjeistus joukkueenjohtajalle Sivu 1 / 5 OHJEISTUS JOUKKUEENJOHTAJALLE Joukkueenjohtaja toimii valmentajan/valmentajien tukena organisoiden joukkueen toimintaa. Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN!

TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA PUHU JUNIOREIHIN! TERVETULOA HUKKALAUMAAN! PuHu Juniorit on vuonna 2008 perustettu vantaalainen koripalloseura, jonka toiminta-ajatuksena on mahdollistaa koripallon pelaaminen kilpa- ja harrastusmielessä

Lisätiedot

Hallisarjan uudistaminen

Hallisarjan uudistaminen Hallisarjan uudistaminen Parin viimeisen vuoden aikana ollessani sarjavastaavana olen havainnut useita ongelmia hallisarjan järjestämiseen liittyen. Järjestämisongelmien lisäksi joukkueiden ja pelaajien

Lisätiedot

Työkalu joukkueen hallinnointiin

Työkalu joukkueen hallinnointiin Työkalu joukkueen hallinnointiin Zemiit Oy 1 sporttis-joukkueille Copyright Zemiit Oy palvelu joukkueille Joukkueen hallinnoijat tyypillisesti toimitsijoita erityisiä oikeuksia seuraaviin tapahtumat kutsut

Lisätiedot

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016. 50 Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2015-2016 10.10.2015-23.4.2016 50 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Suomen pitkäikäisin ja paras hallisarja Sapluuna

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012

SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012 SUOMEN RINGETTELIITON ETELÄ-SUOMEN ALUEEN ALUEELLISET MÄÄRÄYKSET 1.5.2011 30.4.2012 Ringetteliiton Etelä-Suomen alueen alueelliset määräykset kaudella 2011-2012 sivu 1 Sisällysluettelo 1 ETELÄ-SUOMEN ALUEEN

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Kirjaudu ResultCodeen, valitse sarja jota pelaatte ja sarjataulukosta oma joukkueesi Valitse JOUKKUE valikon alta OTTELUT Valitse ottelu jonka tietoja haluat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Oulunsalo Pesäpallojaosto 7.11.2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Työelämän edustajien lomake

Työelämän edustajien lomake Työelämän edustajien lomake Tervetuloa tekemään itsearviointia! Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosina 2016 2017 Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92

VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92 Jouko Visuri 21.9.2005 1 (5) VANHEMPAINKOKOUS 1/2005-2006 EBT C-Pojat 92 Aika 14.9.2005 klo 19:00-20:30 Paikka EBT:n toimisto, Soukankaari 1 A Läsnä Ari Anturaniemi (Ilmari) Juha Forsman (Joakim) Harry

Lisätiedot

FC Honka. Kauden perustamiskokous Kisakallio, Lohja

FC Honka. Kauden perustamiskokous Kisakallio, Lohja FC Honka Kauden 2016-17 perustamiskokous 8.10. Kisakallio, Lohja Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (2) valinta 3. Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010

MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010 MARJA-VANTAA TURNAUS 6.-7.2.2010 1. AJO-OHJEET Turnaus on Myyrmäen jalkapallohallissa. Osoite: Raappavuorentie 10, 01601 Vantaa. 2. PYSÄKÖINTI Urheilupuistossa on paljon parkki tilaa. Auton saa jättää

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY JOUKKUEENJOHTAJIEN KK-PALAVERI Aika 11.9.2013 Paikka LähiTapiola, Turku Osallistujat Liite 1: Minna Gullichsen, Jan-Eri Lind, Kimmo Sulin, Erik Sylvestersson, Tomi Käräkkä, Antti Valtola, Sauli Rimmanen,

Lisätiedot

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015

EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 EROTUOMARIN ALKEISKURSSI 2015 RINGETTE-EROTUOMARIN ALKEISKURSSI Alkeiskurssin tarkoitus on perehdyttää aloitteleva tuomari erotuomarin tehtäviin otteluissa. Alkeiskurssin painopisteet ovat tuomarin sijoittumisessa,

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017

OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017 OLS BELGIA 10 Kausisuunnitelma 2017 JOUKKUEEN PELAAJAT (MAX 20) Aarni Aleksi * Anssi Atte Hugo Jaakko * Jeri * Jerry * Jesperi * Niko Noa Samuel Severi * Sisu Tomas Valtteri Waltteri Valmentajat Tatu Ruotsalainen

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ

Juniori KuPS JÄSENKIRJE LOKAKUU Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ JÄSENKIRJE LOKAKUU 2015 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS A- ja B-nuoret jälleen mitaleille, BANZAI! KuPS A- ja B-nuoret pelaavat ikäluokkansa kovatasoista SM-sarjaa,

Lisätiedot

Jalkapallon Kaslink liiga

Jalkapallon Kaslink liiga 2015 Jalkapallon Kaslink liiga jukka.latva@saunalahti.fi Kouvolan jalkapallo 4.2.2015 Kortteliliigan (Kaslink liiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille

Lisätiedot

1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, Tampere (y- tunnus ), jäljempänä myös Tampere

1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, Tampere (y- tunnus ), jäljempänä myös Tampere SOPIM US YHTEISESTÄ TOIM IELIM ESTÄ TAM PEREEN JA ORIVEDEN KAUPUNKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIEN HOITAM ISESSA 1. Sopimuksen osapuolet 1. Tampereen kaupunki, osoite PL 487, 33101 Tampere (y-

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja

HÄRKÄTIE CUP 2012-2013. Peruskouluikäisten salibandyaluesarja HÄRKÄTIE CUP 2012-2013 Peruskouluikäisten salibandyaluesarja Sb*Somero haastaa seuranne ja joukkueenne mukaan yhteiseen, edulliseen lähiseutukuntien salibandyliigaan. Tarkoituksena on lisätä lähikuntien

Lisätiedot

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012 HooGee Tiikerit 2004 Vanhempainilta 11.4. 2012 Kevään toiminta Treenejä: Tiistaisin Myntinsyrjässä ja Niittykummussa huhtikuun loppuun La 10-11 Matinkylän uudella tekonurmella Toukokuun alusta to klo 17/17.30-18.30

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot