MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)"

Transkriptio

1 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

2 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 2 (13) Sisällysluettelo: 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Koripallojoukkue Valmentaja Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Joukkueenjohtajan tehtävät Jäsenrekisteri Sarjoihin ilmoittautuminen Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Tuomarit Toimitsijat Pelikentän valmistelut Ottelun pöytäkirja Joukkueen lääkelaukku Tuloksen ilmoittaminen Joukkueen rahaston hoito Turnaukset Nettisivuston ylläpito Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen Jäsenhankinta Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Pelaajan eroaminen joukkueesta Peliasut ja lämmittelypaidat MaSu Shop Muu joukkueenjohtajan toiminta Linkit Lomakkeet ja ohjeet... 13

3 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 3 (13) 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Malmin Super -Kor is r y, eli MaSu Basket on vuonna 1994 per ust et t u kor ipallon kasvat t aj aseur a, j oka on keskit t ynyt poikaj unior ikor ipalloiluun. Toiminta-alueena on Koillis-Helsinki j a maj apaikkana on Malmin Palloiluhalli (MPH). Tar j oamme j äsenillemme kor ipallohar r ast uksen ker hot oiminnast a aina kilpakoripallosarjoihin saakka. Toimimme myös yht eist yössä paikallist en kouluj en kanssa j är j est ämällä koripallokerhoja ala-aste ikäisille pojille alueemme kouluilla. MaSun arvot: 1. Haluamme kehittyä ja oppia, joka päivä. 2. Panostamme laatuun ennen määrää. 3. Jokainen MaSulainen on tärkeä. 4. Yhdessä olemme enemmän. 5. MaSulainen huomioi muut. MaSun toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa hallitus, jonka kokoonpano kaudella on seuraava: Tero Vaelma Timo Rajala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Mikko Tanner Juha Söderholm Juha Huusko Sami Holmberg Lauri Vuoristo

4 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 4 (13) 2. Koripallojoukkue MaSussa kor ipalloj oukkueet on j aet t u ikäryhmittäin, j okaisessa ikär yhmässä pelaa j a har r ast aa kor ipalloa noin poikaa. Kor ipalloj oukkueeseen kuuluu pelaaj ien lisäksi myös valment aj a, j oukkueenj oht aj a sekä r ahast onhoit aj a. MaSussa j oukkueenj oht aj a hoit aa yleensä myös r ahast onhoit aj an t eht äviä. Poikien har r ast uksessa ovat tottakai olennaisesti mukana myös vanhemmat Valmentaja J oukkueen valment aj a vast aa kaikist a j oukkueen t oiminnoist a pelillisest i. Valment aj a suunnit t elee har j oit ukset et ukät een, vet ää har j oit ukset läpi ohj at ust i, vast aa pelit akt iikoist a, peluut t amisest a j ne. Valment aj a on j oukkueen ur heilullinen j oht aj a. Kunkin ikäluokan valment aj an nimeää seur a ja t ekee valment aj asopimuksen valment aj an kanssa. Valment aj a r apor t oi tekemisistään seuran valmennuspäällikölle Joukkueenjohtaja J oukkueenj oht aj a pääasiallinen t eht ävä on hoit aa j oukkueen j uoksevia asioit a kauden aikana. J oukkueenj oht aj a ilmoit t aa j oukkueen sar j oihin j a sovit t uihin t ur nauksiin, ja vast aa pelien j är j est elyist ä, kut en myöhemmin kerrotaan Rahastonhoitaja J oukkueen r ahast onhoit aj a vast aa nimit yksensä mukaisest i j oukkueen rahavirroista. Seura maksaa joukkueen Koripalloliiton sarjoista aiheutuneet kulut, kut en sarjamaksut, t uomar ipalkkiot j a salimaksut, mut t a j oukkueen osallist uessa t ur nauksiin joukkue j out uu hoit amaan kaikki turnauksesta aiheutuneet maksut itse. Tähän tarkoitukseen joukkue kerää rahoja kauden aikana er i t avoin, muun muassa pit ämällä kahviot a MPH:lla er ikseen sovit t uina aikoina. Kut en aiemmin mainit t iin MaSussa r ahast onhoit aj an tehtäviä hoitaa yleensä joukkueenjohtaja.

5 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 5 (13) 3. Joukkueenjohtajan tehtävät 3.1. Jäsenrekisteri J oukkueenj oht aj a ylläpit ää j oukkueensa jäsenrekisteriä net issä toimivassa MaSun j äsenr ekist er issä, j a vast aa et t ä j äsenr ekist er i on koko aj an päivitetty. Pelaaj at ilmoit t avat per ust iet onsa henkilöt iet olomakkeella (liit t eenä), j onka mukaisest i j oukkueenj oht aj a t äyt t ää t iedot MaSun j äsenr ekist er iin. J äsenrekist er iin kir j at aan pelaaj ien koko nimi, synt ymäaika, yht eyst iedot j a vahvistetun kausimaksun suur uus. J oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä jäsenr ekist er i on aj ant asainen j a päivitetty. MaSun kir j anpit äj ä post it t aa laskut kausimaksuist a pelaaj ille, j a seuraa myös että maksutapahtumat suoriutuvat MaSun tilille. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on valvoa j äsenr ekist er ist ä et t ä j oukkueen pelaaj ien maksut on suor it et t u aj allaan, j a t ar vit t aessa huomaut et t ava pelaajaa puuttuvista maksuista, tai ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin Sarjoihin ilmoittautuminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueensa ilmoit t amisest a vuosit t ain Koripalloliiton alueellisiin j a/ t ai valt akunnallisiin sar j oihin. Sar j oihin osallistumisest a päät et ään yhdessä valment aj ien kanssa. Sar j oihin ilmoittaudutaan Kor ipalloliit on er ikseen ant amilla ohj eilla, j ot ka löyt yvät Koripalloliiton ylläpitämiltä basket.fi sivustolta. Ennen kauden alkua Kor ipalloliit t o j är j est ää kauden avaust ilaisuuden j ossa käydään sar j at läpi, keskust ellaan säänt ömuut oksist a j a t avat aan sar j avast aavat. Samassa t ilaisuudessa j oukkueenj oht aj a saa myös materiaalipaketin, jossa on mukana kauden aikana kotiotteluissa tarvittavat pöytäkirjat.

6 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 6 (13) 3.3. Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Kot iot t elun j oukkueenj oht aj alla on vast uu pelin j är j est ämisest ä. Kun Kor ipalloliit t o on vahvist anut sar j arungon, alkaa j oukkueenj oht aj a sopia peliaikoj a t oist en j oukkueiden j oukkueenj oht aj ien kanssa. Kor ipalloliit t o määr it t elee pelat t aville peleille ohj eellisen peliviikon, j ot a täytyy noudat t aa mahdollisimman pit källe. Näin pelit j akaut uvat kauden aikana tasaisesti. J oukkueenj oht aj a t ar kist aa ensin mahdollisen salivuor on, j onka j älkeen ehdot t aa peliaikaa j a pelipaikkaa vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle syöt t ämällä t iedon baskethotel.fi -sivustolle. Huomioit avaa on et t ä lämmit t elylle on var at t ava vähint ään 15 minuut t ia ennen var sinaisen pelin alkua. J os vast ust aj an j oukkueenj oht aj a ei ehdot a muut ost a katsotaan ehdotettu otteluaika ja -paikka sovituksi ja hyväksytyksi Tuomarit J okaiseen sar j apeliin t ar vit aan kaksi t uomar ia, j oiden kust annuksist a vast aa kot ij oukkue. Kor ipalloliit t o nimeää t uomar it kaikkiin et eläisen alueen sar j apeleihin. Tuomar eiden nimeämisohj elma t oimii basket hotel.fi - sivustolla, j ost a nimet t yj en t uomar eiden t iedot siir t yvät basket.fi - sivustolle. Kotipelin j älkeen j oukkueenj oht aj a pyyt ää t uomar eit a t äyt t ämään MaSun tuomarikuitin (liit t eenä), j a maksaa Kor ipalloliit on vahvist aman t uomar imaksun mahdollisine mat kakuluineen t uomar eille. Nämä t uomar imaksut j oukkueenj oht aj a sit t en laskut t aa myöhemmin MaSult a, t oimit t aen kuit it MaSun kir j anpit äj älle. Vaiht oeht oisest i t uomar i voi t äyt t ää t uomar ikuit t iin pankkiyht eyst iet onsa, j olloin MaSu maksaa t uomar ipalkkion suor aan t uomar in pankkit ilille. MaSu vast aa kaikkien Koripalloliiton sarjojen kotiotteluiden tuomarikuluista. Ystävyysotteluihin kotijoukkueen joukkueenjohtaja hankkii tuomarit itse ja vast aa kaikist a ot t elust a aiheut uneist a kuluist a. Koripalloliitto ylläpitää list aa akt iivisist a t uomar eist a yht eyst iet oineen basket.fi -sivustolla. MaSu koulut t aa myös omia pelaaj iaan t uomar it oimint aan, MaSun omien

7 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 7 (13) t uomar eiden yht eyst iedot löyt yvät MaSun sivust olt a. J oukkueenj oht aj a ottaa yhteyttä tuomareihin ja sopii heidän kanssaan tuomittavista peleistä Toimitsijat J okaiseen ot t eluun t ar vit aan t oimit sij oit a; pöyt äkir j an pit äj ä sekä aj anot t aj a. Lisäksi B-j unior eist a ylöspäin t ar vit aan vielä 24 sekunnin aj anot t aj a sekä t ilast oij a. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on hoit aa jokaiseen otteluun vaadittava määrä toimitsijoita. Toimit sij avuor ot voidaan hoit aa kysymällä vanhemmist a vapaaeht oisia, t ai vaiht oeht oisest i määr äämällä suor aan t oimit sij avast uut peleihin. J os vanhemmat eivät it se pyst y t oimit sij at eht äviä hoit amaan on heidän velvollisuut ensa löyt ää j oku j oka hoit aa t eht ävät heidän puolest aan. MaSun juniorit hoitavat näitä tehtäviä pientä korvausta vastaan. MaSu j är j est ää t oimit sij akoulut ust a omille t oimit sij oilleen vuosit t ain tarpeen mukaan Pelikentän valmistelut Ennen ot t elun alkua j oukkueenj oht aj a t ar kist aa et t ä myös pelikent t ä on valmis ot t eluun, kor it ovat oikealla kor keudella, kent t ä puhdas j a r oskat on, aj anot t olait t eet paikoillaan j a t est at t u, sekä vuor osuunt alait e j a joukkuevirhemerkit paikoillaan Ottelun pöytäkirja Kor ipalloliit t o t oimit t aa aina kauden alussa sar j aot t eluihin t ar vit t avan määr än pöyt äkir j oj a. Pöyt äkir j oj a voi t ar vit t aessa ost aa myös SUL:n myymäläst ä t ai t ilat a Kor ipalloliit on net t ikaupast a. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a vast aa ot t elun pöyt äkir j ast a. Hän esit äyt t ää ot t elun t iedot j a oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöyt äkir j aan. Vier asj oukkueen j oukkueenj oht aj a t äyt t ää vast aavast i oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöytäkirjaan viimeistään 15 minuuttia ennen ottelun alkua Joukkueen lääkelaukku Jokaisella j oukkueella t ulee aina peleissä olla mukana j oukkueen lääkelaukku, j ossa on t ar vit t ava määr ä ensiaput ar vikkeit a, kut en kylmäpussej a, kylmäsuihket t a, laast ar eit a j a sidont at ar vikkeit a mahdollisia

8 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 8 (13) pieniä haaver eit a var t en. J oukkueenj oht aj alla on lisäksi aina olt ava peleissä mukana kännykkä j ot t a t ar peen vaat iessa voidaan kut sua apua paikalle mahdollisimman nopeasti Tuloksen ilmoittaminen Kun ot t elu on pelat t u ant aa kot ij oukkueen j oukkueenj oht aj a pöyt äkir j an alimman osan vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa ot t elun lopput uloksen Kor ipalloliit olle syöt t ämällä t uloksen basket hot el.f i -sivustolle, j a t oimit t aa pöyt äkirjan alkuper äisen osan post issa sar j avalvoj alle t ar kist et t avaksi viimeist ään ot t elua seur aavana ar kipäivänä Kor ipalloliit on ohj eist uksen mukaisest i. J os pöyt äkir j oj a ei t oimit et a sar j avalvoj alle määr äaikaan mennessä voidaan kotijoukkue tuomita hävinneeksi luovutuksella Joukkueen rahaston hoito Joukkueet t ar vit sevat kauden aikana r ahaa t ur nauksiin j a yst ävyysot t eluiden t uomar ipalkkioihin. Rahaa j oukkueet ker äävät monilla er i t avoilla, esim ylläpit ämällä kahviot oimint aa MPH:lla t ai t alkoot öillä. MPH:n kahviovuor ot j aet aan kausit t ain kauden alussa j är j est et t ävissä kokouksissa j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä j oukkue saa t ar vit semansa kahviovuor ot. J oukkueenj oht aj a vast aa myös kahviovuor oj en toiminnallisuudesta, esim tavaroiden hankinnasta, myyntivuoroista jne. Saaduist a var oist a vast aa j oukkueenj oht aj a, j oka pit ää t ilikir j aa j oukkueen r ahoj en menoist a j a t uloist a. Tilikir j oj en pit ää olla j at kuvast i aj ant asaisia j ot t a ne voidaan vaadit t aessa milloin t ahansa esit t ää vanhemmille t ai MaSun johdolle. Rahast ost a makset aan kuit t ej a vast aan sit t en j oukkueen j uoksevia kuluj a, kut en j oukkueen lääkelaukun t äydent äminen, t ur nausmaksut, erotuomarimaksut ystävyysotteluissa jne Turnaukset J oukkueen valment aj a j a j oukkueenj oht aj a, j oissain t apauksissa yht eist yössä pelaaj ien vanhempien kanssa, päät t ävät mihin t ur nauksiin j oukkue osallist uu kauden aikana. Tur nauksiin ilmoit t aut umisist a vast aa joukkueenjohtaja, j oka ilmoit t aut umisen yht eydessä maksaa t ar vit t avan

9 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 9 (13) j oukkuemaksun j oukkueen r ahast ost a. Pelaaj ien t ar vit semat kisapassit t ur nauksiin maksavat nor maalist i vanhemmat, j oukkueenj oht aj an vastatessa rahojen keräämisestä ja tilittämisestä turnauksen järjestäjälle. Tur nauksessa j oukkueenj oht aj a vast aa kaikkien j uoksevien asioiden hoidost a, kut en ilmoit t aut umisist a, ot t eluiden pöyt äkir j oj en t äyt t ämisest ä, kuljetusten järjestämisestä jne Nettisivuston ylläpito J okaisella j oukkueella on oma osio MaSun net t isivustolla. MaSun t ar koit us on ylläpit ää j a kehit t ää net t isivustoaan laaj ana t iedonvälit ys- j a mar kkinoint ikanavana. J oukkueenj oht aj a vast aa joukkueensa nettisivujen ylläpidost a j a j oukkueen sisäisest ä t iedot t amisest a. Sivuilla t ulee aina olla viimeisin j oukkuekuva, pelaaj ien t iedot, har j oit usaj at j a ohjelmat, peliohj elma j a t ulospalvelu, sekä mahdollisest i muut a j oukkueen t iet oa (joukkueen säännöt, pelaajaesittelyt, turnausraportit jne) Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueen asioiden t iedot t amisest a pelaaj ien vanhemmille, sekä j at kuvast a yht eydenpidost a vanhempien kanssa. J oukkueenj oht aj a kut suu kokoon vanhempainillan vähint ään kaksi ker t aa vuodessa, esim syyskuussa j a tammikuussa j olloin vanhempien kanssa keskustellaan j oukkueen kauden ohj elmast a j a muist a mahdollisist a asioist a. J oukkueenj oht aj a vast aa myös vanhempien palaut t eiden j a viestien välittämisestä valmentajille ja MaSun johdolle, tarvittaessa Jäsenhankinta J oukkueenj oht aj an vast uulla on omalt a osalt aan myös uusien j äsenien hankint a oman j oukkueensa piir iin. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i et siä uusia pelaaj ia j a keskust ella heidän j a heidän vanhempiensa kanssa MaSussa pelaamisest a. J os j oukkueenj oht aj a t ar vit see apua j äsenhankinnassa, kut en liit t ymisen ehdoist a keskust elt aessa t ulee hänen pikimmiten kääntyä MaSun hallituksen jäsenen puoleen.

10 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 10 (13) 3.9. Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Kun uusi pelaaj a saapuu mukaan j oukkueen t oimint aan on j oukkueenj oht aj an vast uulla seur an j a j oukkueen t oiminnan j a sen t oiminnan piir issä olevien henkilöiden esit t ely, samoin kuin t ar vit t avien ohj eiden j a maksuj en läpikäyminen. J oukkueenj oht aj a hankkii uudelle pelaaj alle myös peliasun MaSun peliasuvast aavalt a, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn uuden pelaaj an tarkistuslistaan (joka löytyy henkilötietolomakkeen välilehdeltä) Pelaajan eroaminen joukkueesta Kun pelaaja päättää erota MaSun toiminnasta vastaa joukkueenjohtaja että t ar vit t avat t oimenpit eet t ot eut et aan. Peliasu on palaut et t ava, t ar kist et t ava et t ä pelaaj an maksut ovat makset t u j a kaikki mahdollinen MaSun omaisuus palaut et t u. J oukkueenj oht aj a palauttaa peliasun MaSun peliasuvastaavalle, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn eroavan pelaaj an t ar kist uslist aan (j oka löyt yy henkilöt iet olomakkeen välilehdelt ä). Tämän j älkeen j oukkueenj oht aj a päivit t ää pelaaj an osalt a j äsenr ekist er in j a ilmoit t aa pelaaj an er oamisest a MaSun kir j anpit äj älle. Samalla j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa MaSun Hallit uksen puheenj oht aj alle t ai varapuheenjohtajalle asiast a mahdollist en pelaaj asiir t oasiakir j oj en allekirjoittamiseksi Peliasut ja lämmittelypaidat J oukkueenj oht aj an vast uulla on j oukkueen yht enäisen ilmeen luominen, var mist amalla et t ä j okaisella pelaaj alla on ehj ä j a pelaaj alle sopiva MaSun peliasu. MaSun peliasuvast aavalt a j oukkueenj oht aj a saa pyynt öä vast aan uusia peliasuj a. Uusille pelaaj ille j oukkueenj oht aj a luovut t aa peliasun j a mer kit see pelinumer on j a peliasun koon omaan r ekist er iinsä sekä jäsenrekisteriin. J oukkueenj oht aj an t ulee j oka het ki t iet ää j oukkueensa peliasut ilanne. MaSust a er oavan pelaaj an t ulee palaut t aa peliasu j oukkueenj oht aj alle, j oka vast aavast i luovut t aa sen t akaisin MaSun peliasuvastaavalle.

11 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 11 (13) Lämmit t elypait oj en hankint a on vapaaeht oist a, mut t a käyt ännössä kaikki pelaaj at sellaisen hankkivat. Lämmit t elypait oj a pelaaj at voivat it se hankkia MaSu Shopin kautta MaSu Shop MaSu Shop on MaSun t uot t eiden myynnist ä j a t oimit uksest a vast aava osio net t isivust ossamme. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i t iedot t aa MaSu Shop in valikoimist a pelaaj illeen. Pelaaj at t ekevät t ilaukset it se MaSu Shop iin, j ot en j oukkueenj oht aj an vast uulle j ää vain akt iivinen mainostaminen Muu joukkueenjohtajan toiminta J oukkueenj oht aj a vast aa kokonaisuudessaan j oukkueensa asioiden hoidosta, akt ivoiden myös vanhemmat mukaan j oukkueen t oimint aan. J oukkueenj oht aj a vast aa yllämainit un lisäksi siit ä et t ä j oukkueella on aina käyt össään kunnolliset peliasut, ot t eluihin löyt yy kulj et ukset kaikille j a että yleensä joukkueen asiat ovat hoidossa. J oukkueenj oht aj an t eht äviin kuuluu myös t iedot t aminen vanhemmille heidän vast uist aan, eli kolmen K:n per iaat t een mukaisest i vanhempien vastuulle jää Kannustaminen, Kustantaminen ja Kuljettaminen.

12 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 12 (13) 4. Linkit Alla muut amia linkkej ä j a puhelinnumer oit a j oit a j oukkueenj oht aj a säännöllisesti tarvitsee: Kor ipalloliit on vir alliset sivut, j oissa mm sar j aohj elmat, j oukkueiden ilmoittautuminen, lisenssilistat yms. fba.baskethotel.com Kor ipalloliit on sivut j oiden kaut t a j oukkue ilmoit et aan sar j oihin j a j onka kautta joukkueen pelejä hallinnoidaan. MaSun vir alliset sivut, j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa oman j oukkueensa sivujen ylläpidosta. MaSun j äsenr ekist er i per ust uu J äser i -ohj elmist oon, oheisen linkin t akaa löytyy Jäserin manuaali.

13 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 13 (13) 5. Lomakkeet ja ohjeet Henkilötietolomake Oheinen lomake on t äyt et t ävä aina kun uusi pelaaj a t ulee seur aan. Välilehdilt ä löyt yvät lisäksi j oukkueenj oht aj an t ar vit semat t ar kist uslist at uudelle ja eroavalle pelaajalle. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu Henkilotietolomake.xls Tuomarikuitti Oheinen t uomar ikuit t i on t äyt et t ävä aina kot iot t elun yht eydessä kun tuomarille maksetaan tuomaripalkkio. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\masu tuomarikuitti.xls Kausimaksuohje Ohjeet MaSun kausimaksuista. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\kausimaksut+ 2010_2011+ ohjeistus.pdf

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa

OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA. Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa OPERAATIO URHEILULLINEN ELÄMÄNTAPA Suomen Jääkiekkoliiton terveyden edistämisohjelma TuTo ry juniorijääkiekon toiminnassa Operaatio Urheilullinen Elämä ntapa Operaatio Urheilullinen Elämäntapa on Suomen

Lisätiedot

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY F-IKÄISET Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY 1 Sisällysluettelo Turnaustapahtumat: F-ikäisten toimintatapa 3 Joukkueorganisaatio ja tehtävät turnauksessa 4 Järjestä laadukas turnaustapahtuma 5

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä.

B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä. B-D12 ERILLISMÄÄRÄYS 2013 Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä. Punaisella merkitty muutokset edelliseen vuoteen! HUOM!

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Jalkapallon toimintakäsikirja 2011 [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Äänekosken Huiman jalkapallon toimintakäsikirjassa selvitetään Huiman Jalkapallon tulevaa toimintaa ja visiota v.2015 saakka. Markku

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

****************************** ****************************** ******************************

****************************** ****************************** ****************************** ****************************** 2015 ****************************** ****************************** SPL:n Itä-Suomen piirin tietopaketti palloliitto.fi/ita-suomi SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRIN TIETOPAKETTI

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITON KESKI-SUOMEN PIIRIN ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PIIRIN FUTSAL SARJOIHIN KAUDELLA 2014 2015

SUOMEN PALLOLIITON KESKI-SUOMEN PIIRIN ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PIIRIN FUTSAL SARJOIHIN KAUDELLA 2014 2015 SUOMEN PALLOLIITON KESKI-SUOMEN PIIRIN ERILLISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET PIIRIN FUTSAL SARJOIHIN KAUDELLA 2014 2015 Määräysten sisältö Sarjoissa noudatetaan SPL:n Futsal sääntöjä ja -kilpailumääräyksiä muilta

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

TSanomat 12.8.2002 Tapion Sulka ry:n jäsenlehti 5/2002

TSanomat 12.8.2002 Tapion Sulka ry:n jäsenlehti 5/2002 TSanomat 2.8.22 Tapion Sulka ry:n jäsenlehti 5/22 Taas harjoittelemaan! Kovaa menoa sulkapallon World Academyssa Viivin ja Marian leiritunnelmia Perusta Maria ja Viivi treenien jälkeen kanadalaisen pelaajan

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot