MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)"

Transkriptio

1 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 1 (13)

2 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 2 (13) Sisällysluettelo: 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Koripallojoukkue Valmentaja Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Joukkueenjohtajan tehtävät Jäsenrekisteri Sarjoihin ilmoittautuminen Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Tuomarit Toimitsijat Pelikentän valmistelut Ottelun pöytäkirja Joukkueen lääkelaukku Tuloksen ilmoittaminen Joukkueen rahaston hoito Turnaukset Nettisivuston ylläpito Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen Jäsenhankinta Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Pelaajan eroaminen joukkueesta Peliasut ja lämmittelypaidat MaSu Shop Muu joukkueenjohtajan toiminta Linkit Lomakkeet ja ohjeet... 13

3 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 3 (13) 1. Malmin Super-Koris ry (MaSu Basket) Malmin Super -Kor is r y, eli MaSu Basket on vuonna 1994 per ust et t u kor ipallon kasvat t aj aseur a, j oka on keskit t ynyt poikaj unior ikor ipalloiluun. Toiminta-alueena on Koillis-Helsinki j a maj apaikkana on Malmin Palloiluhalli (MPH). Tar j oamme j äsenillemme kor ipallohar r ast uksen ker hot oiminnast a aina kilpakoripallosarjoihin saakka. Toimimme myös yht eist yössä paikallist en kouluj en kanssa j är j est ämällä koripallokerhoja ala-aste ikäisille pojille alueemme kouluilla. MaSun arvot: 1. Haluamme kehittyä ja oppia, joka päivä. 2. Panostamme laatuun ennen määrää. 3. Jokainen MaSulainen on tärkeä. 4. Yhdessä olemme enemmän. 5. MaSulainen huomioi muut. MaSun toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa hallitus, jonka kokoonpano kaudella on seuraava: Tero Vaelma Timo Rajala Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Mikko Tanner Juha Söderholm Juha Huusko Sami Holmberg Lauri Vuoristo

4 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 4 (13) 2. Koripallojoukkue MaSussa kor ipalloj oukkueet on j aet t u ikäryhmittäin, j okaisessa ikär yhmässä pelaa j a har r ast aa kor ipalloa noin poikaa. Kor ipalloj oukkueeseen kuuluu pelaaj ien lisäksi myös valment aj a, j oukkueenj oht aj a sekä r ahast onhoit aj a. MaSussa j oukkueenj oht aj a hoit aa yleensä myös r ahast onhoit aj an t eht äviä. Poikien har r ast uksessa ovat tottakai olennaisesti mukana myös vanhemmat Valmentaja J oukkueen valment aj a vast aa kaikist a j oukkueen t oiminnoist a pelillisest i. Valment aj a suunnit t elee har j oit ukset et ukät een, vet ää har j oit ukset läpi ohj at ust i, vast aa pelit akt iikoist a, peluut t amisest a j ne. Valment aj a on j oukkueen ur heilullinen j oht aj a. Kunkin ikäluokan valment aj an nimeää seur a ja t ekee valment aj asopimuksen valment aj an kanssa. Valment aj a r apor t oi tekemisistään seuran valmennuspäällikölle Joukkueenjohtaja J oukkueenj oht aj a pääasiallinen t eht ävä on hoit aa j oukkueen j uoksevia asioit a kauden aikana. J oukkueenj oht aj a ilmoit t aa j oukkueen sar j oihin j a sovit t uihin t ur nauksiin, ja vast aa pelien j är j est elyist ä, kut en myöhemmin kerrotaan Rahastonhoitaja J oukkueen r ahast onhoit aj a vast aa nimit yksensä mukaisest i j oukkueen rahavirroista. Seura maksaa joukkueen Koripalloliiton sarjoista aiheutuneet kulut, kut en sarjamaksut, t uomar ipalkkiot j a salimaksut, mut t a j oukkueen osallist uessa t ur nauksiin joukkue j out uu hoit amaan kaikki turnauksesta aiheutuneet maksut itse. Tähän tarkoitukseen joukkue kerää rahoja kauden aikana er i t avoin, muun muassa pit ämällä kahviot a MPH:lla er ikseen sovit t uina aikoina. Kut en aiemmin mainit t iin MaSussa r ahast onhoit aj an tehtäviä hoitaa yleensä joukkueenjohtaja.

5 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 5 (13) 3. Joukkueenjohtajan tehtävät 3.1. Jäsenrekisteri J oukkueenj oht aj a ylläpit ää j oukkueensa jäsenrekisteriä net issä toimivassa MaSun j äsenr ekist er issä, j a vast aa et t ä j äsenr ekist er i on koko aj an päivitetty. Pelaaj at ilmoit t avat per ust iet onsa henkilöt iet olomakkeella (liit t eenä), j onka mukaisest i j oukkueenj oht aj a t äyt t ää t iedot MaSun j äsenr ekist er iin. J äsenrekist er iin kir j at aan pelaaj ien koko nimi, synt ymäaika, yht eyst iedot j a vahvistetun kausimaksun suur uus. J oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä jäsenr ekist er i on aj ant asainen j a päivitetty. MaSun kir j anpit äj ä post it t aa laskut kausimaksuist a pelaaj ille, j a seuraa myös että maksutapahtumat suoriutuvat MaSun tilille. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on valvoa j äsenr ekist er ist ä et t ä j oukkueen pelaaj ien maksut on suor it et t u aj allaan, j a t ar vit t aessa huomaut et t ava pelaajaa puuttuvista maksuista, tai ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin Sarjoihin ilmoittautuminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueensa ilmoit t amisest a vuosit t ain Koripalloliiton alueellisiin j a/ t ai valt akunnallisiin sar j oihin. Sar j oihin osallistumisest a päät et ään yhdessä valment aj ien kanssa. Sar j oihin ilmoittaudutaan Kor ipalloliit on er ikseen ant amilla ohj eilla, j ot ka löyt yvät Koripalloliiton ylläpitämiltä basket.fi sivustolta. Ennen kauden alkua Kor ipalloliit t o j är j est ää kauden avaust ilaisuuden j ossa käydään sar j at läpi, keskust ellaan säänt ömuut oksist a j a t avat aan sar j avast aavat. Samassa t ilaisuudessa j oukkueenj oht aj a saa myös materiaalipaketin, jossa on mukana kauden aikana kotiotteluissa tarvittavat pöytäkirjat.

6 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 6 (13) 3.3. Sarjapelien järjestäminen Pelipäivä ja -aika Kot iot t elun j oukkueenj oht aj alla on vast uu pelin j är j est ämisest ä. Kun Kor ipalloliit t o on vahvist anut sar j arungon, alkaa j oukkueenj oht aj a sopia peliaikoj a t oist en j oukkueiden j oukkueenj oht aj ien kanssa. Kor ipalloliit t o määr it t elee pelat t aville peleille ohj eellisen peliviikon, j ot a täytyy noudat t aa mahdollisimman pit källe. Näin pelit j akaut uvat kauden aikana tasaisesti. J oukkueenj oht aj a t ar kist aa ensin mahdollisen salivuor on, j onka j älkeen ehdot t aa peliaikaa j a pelipaikkaa vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle syöt t ämällä t iedon baskethotel.fi -sivustolle. Huomioit avaa on et t ä lämmit t elylle on var at t ava vähint ään 15 minuut t ia ennen var sinaisen pelin alkua. J os vast ust aj an j oukkueenj oht aj a ei ehdot a muut ost a katsotaan ehdotettu otteluaika ja -paikka sovituksi ja hyväksytyksi Tuomarit J okaiseen sar j apeliin t ar vit aan kaksi t uomar ia, j oiden kust annuksist a vast aa kot ij oukkue. Kor ipalloliit t o nimeää t uomar it kaikkiin et eläisen alueen sar j apeleihin. Tuomar eiden nimeämisohj elma t oimii basket hotel.fi - sivustolla, j ost a nimet t yj en t uomar eiden t iedot siir t yvät basket.fi - sivustolle. Kotipelin j älkeen j oukkueenj oht aj a pyyt ää t uomar eit a t äyt t ämään MaSun tuomarikuitin (liit t eenä), j a maksaa Kor ipalloliit on vahvist aman t uomar imaksun mahdollisine mat kakuluineen t uomar eille. Nämä t uomar imaksut j oukkueenj oht aj a sit t en laskut t aa myöhemmin MaSult a, t oimit t aen kuit it MaSun kir j anpit äj älle. Vaiht oeht oisest i t uomar i voi t äyt t ää t uomar ikuit t iin pankkiyht eyst iet onsa, j olloin MaSu maksaa t uomar ipalkkion suor aan t uomar in pankkit ilille. MaSu vast aa kaikkien Koripalloliiton sarjojen kotiotteluiden tuomarikuluista. Ystävyysotteluihin kotijoukkueen joukkueenjohtaja hankkii tuomarit itse ja vast aa kaikist a ot t elust a aiheut uneist a kuluist a. Koripalloliitto ylläpitää list aa akt iivisist a t uomar eist a yht eyst iet oineen basket.fi -sivustolla. MaSu koulut t aa myös omia pelaaj iaan t uomar it oimint aan, MaSun omien

7 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 7 (13) t uomar eiden yht eyst iedot löyt yvät MaSun sivust olt a. J oukkueenj oht aj a ottaa yhteyttä tuomareihin ja sopii heidän kanssaan tuomittavista peleistä Toimitsijat J okaiseen ot t eluun t ar vit aan t oimit sij oit a; pöyt äkir j an pit äj ä sekä aj anot t aj a. Lisäksi B-j unior eist a ylöspäin t ar vit aan vielä 24 sekunnin aj anot t aj a sekä t ilast oij a. J oukkueenj oht aj an t eht ävänä on hoit aa jokaiseen otteluun vaadittava määrä toimitsijoita. Toimit sij avuor ot voidaan hoit aa kysymällä vanhemmist a vapaaeht oisia, t ai vaiht oeht oisest i määr äämällä suor aan t oimit sij avast uut peleihin. J os vanhemmat eivät it se pyst y t oimit sij at eht äviä hoit amaan on heidän velvollisuut ensa löyt ää j oku j oka hoit aa t eht ävät heidän puolest aan. MaSun juniorit hoitavat näitä tehtäviä pientä korvausta vastaan. MaSu j är j est ää t oimit sij akoulut ust a omille t oimit sij oilleen vuosit t ain tarpeen mukaan Pelikentän valmistelut Ennen ot t elun alkua j oukkueenj oht aj a t ar kist aa et t ä myös pelikent t ä on valmis ot t eluun, kor it ovat oikealla kor keudella, kent t ä puhdas j a r oskat on, aj anot t olait t eet paikoillaan j a t est at t u, sekä vuor osuunt alait e j a joukkuevirhemerkit paikoillaan Ottelun pöytäkirja Kor ipalloliit t o t oimit t aa aina kauden alussa sar j aot t eluihin t ar vit t avan määr än pöyt äkir j oj a. Pöyt äkir j oj a voi t ar vit t aessa ost aa myös SUL:n myymäläst ä t ai t ilat a Kor ipalloliit on net t ikaupast a. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a vast aa ot t elun pöyt äkir j ast a. Hän esit äyt t ää ot t elun t iedot j a oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöyt äkir j aan. Vier asj oukkueen j oukkueenj oht aj a t äyt t ää vast aavast i oman j oukkueensa pelaaj ien t iedot pöytäkirjaan viimeistään 15 minuuttia ennen ottelun alkua Joukkueen lääkelaukku Jokaisella j oukkueella t ulee aina peleissä olla mukana j oukkueen lääkelaukku, j ossa on t ar vit t ava määr ä ensiaput ar vikkeit a, kut en kylmäpussej a, kylmäsuihket t a, laast ar eit a j a sidont at ar vikkeit a mahdollisia

8 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 8 (13) pieniä haaver eit a var t en. J oukkueenj oht aj alla on lisäksi aina olt ava peleissä mukana kännykkä j ot t a t ar peen vaat iessa voidaan kut sua apua paikalle mahdollisimman nopeasti Tuloksen ilmoittaminen Kun ot t elu on pelat t u ant aa kot ij oukkueen j oukkueenj oht aj a pöyt äkir j an alimman osan vast ust aj an j oukkueenj oht aj alle. Kotijoukkueen j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa ot t elun lopput uloksen Kor ipalloliit olle syöt t ämällä t uloksen basket hot el.f i -sivustolle, j a t oimit t aa pöyt äkirjan alkuper äisen osan post issa sar j avalvoj alle t ar kist et t avaksi viimeist ään ot t elua seur aavana ar kipäivänä Kor ipalloliit on ohj eist uksen mukaisest i. J os pöyt äkir j oj a ei t oimit et a sar j avalvoj alle määr äaikaan mennessä voidaan kotijoukkue tuomita hävinneeksi luovutuksella Joukkueen rahaston hoito Joukkueet t ar vit sevat kauden aikana r ahaa t ur nauksiin j a yst ävyysot t eluiden t uomar ipalkkioihin. Rahaa j oukkueet ker äävät monilla er i t avoilla, esim ylläpit ämällä kahviot oimint aa MPH:lla t ai t alkoot öillä. MPH:n kahviovuor ot j aet aan kausit t ain kauden alussa j är j est et t ävissä kokouksissa j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa siit ä et t ä j oukkue saa t ar vit semansa kahviovuor ot. J oukkueenj oht aj a vast aa myös kahviovuor oj en toiminnallisuudesta, esim tavaroiden hankinnasta, myyntivuoroista jne. Saaduist a var oist a vast aa j oukkueenj oht aj a, j oka pit ää t ilikir j aa j oukkueen r ahoj en menoist a j a t uloist a. Tilikir j oj en pit ää olla j at kuvast i aj ant asaisia j ot t a ne voidaan vaadit t aessa milloin t ahansa esit t ää vanhemmille t ai MaSun johdolle. Rahast ost a makset aan kuit t ej a vast aan sit t en j oukkueen j uoksevia kuluj a, kut en j oukkueen lääkelaukun t äydent äminen, t ur nausmaksut, erotuomarimaksut ystävyysotteluissa jne Turnaukset J oukkueen valment aj a j a j oukkueenj oht aj a, j oissain t apauksissa yht eist yössä pelaaj ien vanhempien kanssa, päät t ävät mihin t ur nauksiin j oukkue osallist uu kauden aikana. Tur nauksiin ilmoit t aut umisist a vast aa joukkueenjohtaja, j oka ilmoit t aut umisen yht eydessä maksaa t ar vit t avan

9 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 9 (13) j oukkuemaksun j oukkueen r ahast ost a. Pelaaj ien t ar vit semat kisapassit t ur nauksiin maksavat nor maalist i vanhemmat, j oukkueenj oht aj an vastatessa rahojen keräämisestä ja tilittämisestä turnauksen järjestäjälle. Tur nauksessa j oukkueenj oht aj a vast aa kaikkien j uoksevien asioiden hoidost a, kut en ilmoit t aut umisist a, ot t eluiden pöyt äkir j oj en t äyt t ämisest ä, kuljetusten järjestämisestä jne Nettisivuston ylläpito J okaisella j oukkueella on oma osio MaSun net t isivustolla. MaSun t ar koit us on ylläpit ää j a kehit t ää net t isivustoaan laaj ana t iedonvälit ys- j a mar kkinoint ikanavana. J oukkueenj oht aj a vast aa joukkueensa nettisivujen ylläpidost a j a j oukkueen sisäisest ä t iedot t amisest a. Sivuilla t ulee aina olla viimeisin j oukkuekuva, pelaaj ien t iedot, har j oit usaj at j a ohjelmat, peliohj elma j a t ulospalvelu, sekä mahdollisest i muut a j oukkueen t iet oa (joukkueen säännöt, pelaajaesittelyt, turnausraportit jne) Vanhempainkokoukset ja tiedottaminen J oukkueenj oht aj a vast aa j oukkueen asioiden t iedot t amisest a pelaaj ien vanhemmille, sekä j at kuvast a yht eydenpidost a vanhempien kanssa. J oukkueenj oht aj a kut suu kokoon vanhempainillan vähint ään kaksi ker t aa vuodessa, esim syyskuussa j a tammikuussa j olloin vanhempien kanssa keskustellaan j oukkueen kauden ohj elmast a j a muist a mahdollisist a asioist a. J oukkueenj oht aj a vast aa myös vanhempien palaut t eiden j a viestien välittämisestä valmentajille ja MaSun johdolle, tarvittaessa Jäsenhankinta J oukkueenj oht aj an vast uulla on omalt a osalt aan myös uusien j äsenien hankint a oman j oukkueensa piir iin. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i et siä uusia pelaaj ia j a keskust ella heidän j a heidän vanhempiensa kanssa MaSussa pelaamisest a. J os j oukkueenj oht aj a t ar vit see apua j äsenhankinnassa, kut en liit t ymisen ehdoist a keskust elt aessa t ulee hänen pikimmiten kääntyä MaSun hallituksen jäsenen puoleen.

10 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 10 (13) 3.9. Uuden pelaajan joukkueeseen tulo Kun uusi pelaaj a saapuu mukaan j oukkueen t oimint aan on j oukkueenj oht aj an vast uulla seur an j a j oukkueen t oiminnan j a sen t oiminnan piir issä olevien henkilöiden esit t ely, samoin kuin t ar vit t avien ohj eiden j a maksuj en läpikäyminen. J oukkueenj oht aj a hankkii uudelle pelaaj alle myös peliasun MaSun peliasuvast aavalt a, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn uuden pelaaj an tarkistuslistaan (joka löytyy henkilötietolomakkeen välilehdeltä) Pelaajan eroaminen joukkueesta Kun pelaaja päättää erota MaSun toiminnasta vastaa joukkueenjohtaja että t ar vit t avat t oimenpit eet t ot eut et aan. Peliasu on palaut et t ava, t ar kist et t ava et t ä pelaaj an maksut ovat makset t u j a kaikki mahdollinen MaSun omaisuus palaut et t u. J oukkueenj oht aj a palauttaa peliasun MaSun peliasuvastaavalle, j a kun kaikki t ar vit t avat t oimenpit eet on t eht y pyyt ää pelaaj alt a allekir j oit uksen yhdessä t äyt et t yyn eroavan pelaaj an t ar kist uslist aan (j oka löyt yy henkilöt iet olomakkeen välilehdelt ä). Tämän j älkeen j oukkueenj oht aj a päivit t ää pelaaj an osalt a j äsenr ekist er in j a ilmoit t aa pelaaj an er oamisest a MaSun kir j anpit äj älle. Samalla j oukkueenj oht aj a ilmoit t aa MaSun Hallit uksen puheenj oht aj alle t ai varapuheenjohtajalle asiast a mahdollist en pelaaj asiir t oasiakir j oj en allekirjoittamiseksi Peliasut ja lämmittelypaidat J oukkueenj oht aj an vast uulla on j oukkueen yht enäisen ilmeen luominen, var mist amalla et t ä j okaisella pelaaj alla on ehj ä j a pelaaj alle sopiva MaSun peliasu. MaSun peliasuvast aavalt a j oukkueenj oht aj a saa pyynt öä vast aan uusia peliasuj a. Uusille pelaaj ille j oukkueenj oht aj a luovut t aa peliasun j a mer kit see pelinumer on j a peliasun koon omaan r ekist er iinsä sekä jäsenrekisteriin. J oukkueenj oht aj an t ulee j oka het ki t iet ää j oukkueensa peliasut ilanne. MaSust a er oavan pelaaj an t ulee palaut t aa peliasu j oukkueenj oht aj alle, j oka vast aavast i luovut t aa sen t akaisin MaSun peliasuvastaavalle.

11 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 11 (13) Lämmit t elypait oj en hankint a on vapaaeht oist a, mut t a käyt ännössä kaikki pelaaj at sellaisen hankkivat. Lämmit t elypait oj a pelaaj at voivat it se hankkia MaSu Shopin kautta MaSu Shop MaSu Shop on MaSun t uot t eiden myynnist ä j a t oimit uksest a vast aava osio net t isivust ossamme. J oukkueenj oht aj an t ulee akt iivisest i t iedot t aa MaSu Shop in valikoimist a pelaaj illeen. Pelaaj at t ekevät t ilaukset it se MaSu Shop iin, j ot en j oukkueenj oht aj an vast uulle j ää vain akt iivinen mainostaminen Muu joukkueenjohtajan toiminta J oukkueenj oht aj a vast aa kokonaisuudessaan j oukkueensa asioiden hoidosta, akt ivoiden myös vanhemmat mukaan j oukkueen t oimint aan. J oukkueenj oht aj a vast aa yllämainit un lisäksi siit ä et t ä j oukkueella on aina käyt össään kunnolliset peliasut, ot t eluihin löyt yy kulj et ukset kaikille j a että yleensä joukkueen asiat ovat hoidossa. J oukkueenj oht aj an t eht äviin kuuluu myös t iedot t aminen vanhemmille heidän vast uist aan, eli kolmen K:n per iaat t een mukaisest i vanhempien vastuulle jää Kannustaminen, Kustantaminen ja Kuljettaminen.

12 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 12 (13) 4. Linkit Alla muut amia linkkej ä j a puhelinnumer oit a j oit a j oukkueenj oht aj a säännöllisesti tarvitsee: Kor ipalloliit on vir alliset sivut, j oissa mm sar j aohj elmat, j oukkueiden ilmoittautuminen, lisenssilistat yms. fba.baskethotel.com Kor ipalloliit on sivut j oiden kaut t a j oukkue ilmoit et aan sar j oihin j a j onka kautta joukkueen pelejä hallinnoidaan. MaSun vir alliset sivut, j ossa j oukkueenj oht aj a vast aa oman j oukkueensa sivujen ylläpidosta. MaSun j äsenr ekist er i per ust uu J äser i -ohj elmist oon, oheisen linkin t akaa löytyy Jäserin manuaali.

13 MaSu Joukkueenjohtajan Käsikirja Sivu 13 (13) 5. Lomakkeet ja ohjeet Henkilötietolomake Oheinen lomake on t äyt et t ävä aina kun uusi pelaaj a t ulee seur aan. Välilehdilt ä löyt yvät lisäksi j oukkueenj oht aj an t ar vit semat t ar kist uslist at uudelle ja eroavalle pelaajalle. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu Henkilotietolomake.xls Tuomarikuitti Oheinen t uomar ikuit t i on t äyt et t ävä aina kot iot t elun yht eydessä kun tuomarille maksetaan tuomaripalkkio. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\masu tuomarikuitti.xls Kausimaksuohje Ohjeet MaSun kausimaksuista. C:\Documents and Settings\rajalti\Desktop\MaSu juttuja\kausimaksut+ 2010_2011+ ohjeistus.pdf

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit

Vanhempainkokous E-00 POJAT -> D2 juniorit Vanhempainkokous 19.4.2012 E-00 POJAT -> D2 juniorit Käsiteltäviä asioita Kausi 2012-2013 Joukkueiden vastuuhenkilöt Toiminta tulevalla kaudella 2012-2013 D2-junioreiden Pelimaailma Operaatio pelisäännöt

Lisätiedot

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN

JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN JUNIOREIDEN KARSINTASARJAT VALTAKUNNALLISIIN SARJOIHIN B-nuorten alueellinen Mestiksen karsintasarja (36 joukkuetta, 6 lohkoa) Etelän kiintiö on kahdeksan (8) joukkuetta mikäli joukkueita ilmoittautuu

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille.

Juniori KuPS. KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. JÄSENKIRJE SYYSKUU 2016 Juniori KuPS nyt myös Facebookissa TYKKÄÄ www.facebook.com/juniorikups KuPS Veikkausliigajoukkueella mahdollisuus mitaleille. KuPS seuraavat kotiottelut Savon Sanomat Areenalla

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015

Hyväksytty aluehallituksessa 1.6.2015 ALUEIDEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009

Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 -95 Imatran Ketterä Juniorit D-95 TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2008-31.5.2009 1. JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Tehtävä Nimi Aktiivisuus Jatkaa/Ei jatka (lopettamiset) Vastuuvalmentaja Jukka Nykänen 10 J Valmentaja Harri

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta

Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta C-NUORTEN SM-KARSINNAN JA SM-SARJAN SARJAMÄÄRÄYKSET 2015-16 Nämä sarjamääräykset koskevat C-nuorten SM-karsintaa, SM-sarjaa ja SM-lopputurnausta Kilpailuyksikkö järjestää nuorten kilpakoripallosarjat,

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2012 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2012 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014

SB VANTAA TIMANTIT TIMANTIT NEWS 1/2014 SB VANTAA TIMANTIT Timantit NEWS on SB Vantaa Timantit-joukkueen uusi tiedotuslehtinen joukkueen pelaajille, toimihenkilöille, vanhemmille, tukijoille ja muille toiminnastamme kiinnostuneille henkilöille.

Lisätiedot

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio)

3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) Sivu 1 (5) 3X3 Koripallon pelisäännöt (tekstiversio) 1 Kenttä Ottelu pelataan puolikkaalla koripallokentällä yhteen (1) koriin. Kenttään kuuluu normaali 3 sekunnin alue, ml. vapaaheittoviiva (5,80 m),

Lisätiedot

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT

Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Kajaanin Junnu Hokki 68 ry TOIMITSIJATEHTÄVÄT Toimitsijavuorot ilmoitettava toimitsijoille hyvissä ajoin ennen kotiotteluita. Toimitsijatehtävät (ainakin seuraavat): Kuuluttaja Kirjuri Näyttötaulun/kellon

Lisätiedot

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta

P04 VANHEMPAINILTA. Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta P04 VANHEMPAINILTA Kausi 2015 Rahankäyttö Valmennus & Huolto Uudet harjoitusvuorot Tuleva toiminta 06.10.2015 FC Wild P04 kausi 2015 1.10.2014 30.9.2015 26 pelaajaa 6 147 Turnausta harjoituskertaa 2 Joukkuetta

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje

Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Sähköinen pöytäkirja FUTSAL joukkueen ohje Kirjaudu ResultCodeen, valitse sarja jota pelaatte ja sarjataulukosta oma joukkueesi Valitse JOUKKUE valikon alta OTTELUT Valitse ottelu jonka tietoja haluat

Lisätiedot

Kausi 2014/15. 1.kierros. klo 16. Alkaa 4-pelillä kentällä 2 klo pelit kentillä 1 ja 2

Kausi 2014/15. 1.kierros. klo 16. Alkaa 4-pelillä kentällä 2 klo pelit kentillä 1 ja 2 Kausi 2014/15 NAISET 1-DIVISIOONA 1. HauTS Granroth Riikka Puh. 040 5323 074 2. HTS Kiuas Sini Puh. 040 5798 864 3. HyG Huhtamäki Anja Puh. 040 7795 213 4. HyTS 3 Kuusela Marjo Puh. 040 8425 443 5. HyTS

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta.

Kauden ilmoitussarjat Kauden ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Puh/Tel. 1 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjat 22.10.2010 Kauden 2010 2011 ilmoitussarjoihin on ilmoittautunut 144 joukkuetta. Kilpailumuodot A - nuoret: A-poikiin on ilmoittautunut 6 joukkuetta. Pelataan

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

Sarjatiedote 2013 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2013 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2013 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

Vanhempainilta Muistio. FC Reipas P06 Musta Kausi Aika : klo Paikka : Lahden urheilukeskus, Kokoushuone 1

Vanhempainilta Muistio. FC Reipas P06 Musta Kausi Aika : klo Paikka : Lahden urheilukeskus, Kokoushuone 1 FC Reipas P06 Musta C Reipas P06 Musta Kausi 2016 Kausi 2016-2017 2017 FC Reipas P06 Musta Kausi 2016-2017 Vanhempainilta 2016 Muistio Aika : 8.11.2016 klo 18-20 Paikka : Lahden urheilukeskus, Kokoushuone

Lisätiedot

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012

HooGee Tiikerit 2004. Vanhempainilta 11.4. 2012 HooGee Tiikerit 2004 Vanhempainilta 11.4. 2012 Kevään toiminta Treenejä: Tiistaisin Myntinsyrjässä ja Niittykummussa huhtikuun loppuun La 10-11 Matinkylän uudella tekonurmella Toukokuun alusta to klo 17/17.30-18.30

Lisätiedot

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY JOUKKUEENJOHTAJIEN KK-PALAVERI Aika 11.9.2013 Paikka LähiTapiola, Turku Osallistujat Liite 1: Minna Gullichsen, Jan-Eri Lind, Kimmo Sulin, Erik Sylvestersson, Tomi Käräkkä, Antti Valtola, Sauli Rimmanen,

Lisätiedot

TYTTÖJEN ALUESARJAT KAUDELLA

TYTTÖJEN ALUESARJAT KAUDELLA TYTTÖJEN ALUESARJAT KAUDELLA 2012-2013 Sarjojen pelaamisaikataulu toteutetaan siten, että C-tytöt pelaavat pääsääntöisesti parittomilla viikoilla huomioiden D-tyttöjen turnaukset, jotka pelataan parillisilla

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake

Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake Koulutusohjelman vastuuhenkilön / kouluttajahammaslääkärin kysymyslomake TAUSTA Minkä alan erikoishammaslääkäri olet? Hampaiston oikomishoito Suu- ja leukakirurgia Kliininen hammashoito; painotusalana

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 18.12.2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt Lilliputtiturnaus 2015 OTTELUIDEN PELAAMINEN PELIALUE Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen maali on kaukalon varsinaisessa päädyssä ja vierasjoukkueen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

Sarjatiedote 2015 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu.

Sarjatiedote 2015 Joukkueilla pitää olla yhtenäinen peliasu. 1 Sarjatiedote 2015 Pelimuotona on trippeli. Trippeli-joukkueessa voi vaihtaa yhden pelaajan kesken pelin. Trippelijoukkueessa saa käyttää koko sarjan aikana korkeintaan kuutta eri pelaajaa. Kaikki joukkueessa

Lisätiedot

SUOMEN DARTSLIITTO. SM-LIIGA Kierroksen tulokset ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

SUOMEN DARTSLIITTO. SM-LIIGA Kierroksen tulokset ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### SMLIIGA Kierroksen tulokset EPÄTOSI 1 Divisioona EPÄTOSI Miehet x TOSI Kierros 2 2 Divisioona x TOSI Naiset ### Lohko 1 Siutti Darts 2 Kotijoukkue pelaaja Tikat erät pelit Tonsit Max. K.a Heikkilä Miikku

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Tämä opas on tarkoitettu tukemaan Vihdin Salisusien joukkueenjohtajien toimintaa. Joukkueenjohtajalla on paljon tehtäviä, joten vastuuta suositellaan jakamaan useamman henkilön kesken

Lisätiedot

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro +

! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + ! Mitä aiot tehdä? Valitse! Luettelo ilmoittautuneista Tästä ruudusta löytyy joukkueiden yhteystiedot, puh.nro + e-mail! Pelaajien syöttö Tässä ruudussa syötetään etukäteen pelaajien nimet ja numerot kuhunkin

Lisätiedot

Jukurit 02 AA. Turnausjoukkueet HPK. Jokerit. Jukurit JYP. SportOnline - Turnauspalvelu

Jukurit 02 AA. Turnausjoukkueet HPK. Jokerit. Jukurit JYP. SportOnline - Turnauspalvelu HPK Jokerit Jukurit JYP Turnausjoukkueet Turnauksen otteluohjelma Nro Pvm Aika Paikka Lohko Joukkue A Joukkue B.4.20 9:45 Kilpahalli AA Jukurit JYP 4 - LT 2.4.20 0:50 Kilpahalli AA Jokerit HPK 4-2 LT.4.20

Lisätiedot

Futsalin INTERSPORT-liiga

Futsalin INTERSPORT-liiga 2016-2017 Futsalin INTERSPORT-liiga Jari Kouvolan jalkapallo 2016-2017 Juniorijalkapalloilijoille futsal on mitä parhain taidon ja peliälyn kehittämismuoto. Pienellä kentällä kaikki pääsevät osalliseksi

Lisätiedot

Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina klo 8-17

Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina klo 8-17 Perinteiseen TAFT Vantaan SnowBowliin lauantaina 18.3.2017 klo 8-17 Turnaus pelataan Myyrmäkihallissa, RaappavuorenFe 10, Vantaa. Turnaukseen voivat osallistua U15, U13 ja U11 joukkueet. Turnausvastaava:

Lisätiedot

PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET:

PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET: PELIVASTAAVAN TAI KENTÄN VANHIMMAN OHJEET: Ennen pelikautta: Tarkista pelit ja aikataulut. Jos tulee pelisiirtoja, ilmoita niistä PohjoisSuomen Pesikselle ja oman seuran tuomarivastaavalle. Viikko ennen

Lisätiedot

MIKKELI. F06 -turnaus. 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan

MIKKELI. F06 -turnaus. 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan 19.4.2015 MIKKELI F06 -turnaus 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan Päivitetty 12.4.2014. Muutokset mahdollisia. Ajankohta

Lisätiedot

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12.

OLS-01 TURNAUS. Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. OLS-01 TURNAUS Tervetuloa OLS-01 Edustuksen järjestämään turnaukseen Arina Areenaan 1.- 2.12.2012. Hallin osoite on Nuottasaarentie 12. Yleistä Turnauksessa on kilpasarja (8 joukkuetta/2 alkulohkoa) sekä

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 18.11.2014 Tuusulan Palloseura ry - TuPS Seuran tärkeimmät henkilöt: PELAAJAT! noin 600 pelaajaa, 200 vapaaehtoistoimijaa, puheenjohtaja ja johtokunta, 3 työntekijää

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

B-Joukkue - Vanhempainpalaveri

B-Joukkue - Vanhempainpalaveri B-Joukkue - Vanhempainpalaveri 7.9.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen ja säännöt Asusteet ja

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen !

Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen ! Tervetuloa Viikingit 06 joukkueen turnaukseen Vuosaareen 6.12.2016! Osallistuvat joukkueet: Viikingit Canadiens Viikingit Maple Leafs Blues EPS Blues Juniors LV Blues 07 EVU Hunters HJK GranIFK PaiHa Turnaussäännöt

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

Valitse etusivulta oma piirisi

Valitse etusivulta  oma piirisi Valitse etusivulta www.resultcode.fi oma piirisi Kirjaudu tunnuksillasi tilaa unohtuneet tunnukset tekstiviestillä sähköpostilla Pikalinkit Suoralinkit sarjoihin ja joukkueisiin Omat roolit seurassa/joukkueessa

Lisätiedot

Hyväksytty aluehallituksessa Päivitetty aluehallituksessa ETELÄISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET

Hyväksytty aluehallituksessa Päivitetty aluehallituksessa ETELÄISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET ETELÄISEN ALUEEN SARJAMÄÄRÄYKSET 1. YLEISTÄ Sarjoissa noudatetaan Suomen Koripalloliiton kilpailusääntöjä sekä voimassa olevia koripallon virallisia pelisääntöjä sekä C-nuorten, minien ja mikrojen pelisääntöjä.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi)

TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi) TOIMITSIJAOPAS (muokattu E-junnukiekolle sopivaksi) Viimeksi muokattu: 1.09.2014 / Taru Nieminen, HaKi03 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tuomarikortillisen toimitsijaesimiehen rooli 2 2. Kirjurin toimenkuva 2 3. Kuuluttajan

Lisätiedot

Työelämän edustajien lomake

Työelämän edustajien lomake Työelämän edustajien lomake Tervetuloa tekemään itsearviointia! Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuosina 2016 2017 Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015

Sibbo Vargarnan (P02) Toimintasuunnitelma 2015 1.Valmentajat : Ari Isomäki isomaki.ari@gmail.com Tiistaisin ja joskus sunnuntaisin Magnus Sundman Magnus.Sundman@hotmail.fi(vastuuvalmentaja) Tiistai ja joskus sunnuntaisin(huhtikuuhun asti) Aki Räsänen

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

-turnaus MIKKELI. Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus

-turnaus MIKKELI. Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus YKKÖSPALKINTO -turnaus 9.4.2016 MIKKELI Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus Päivitetty 15.1.2016. Muutokset mahdollisia. Ajankohta ja paikka Sunnuntai 9.4.2016. Mikkelin jäähalli ja

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ. Kuortane Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1

KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ. Kuortane Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1 KESKIMAAN ALUEPÄIVÄ Kuortane 3.9.2016 3.9.2016 Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 1 PELIPASSIT JA PELAAJASIIRROT 3.9.2016 Suomen Jääkiekkoliitto / Pirkka Antila 2 Pelipasseista Nippupelipassitunnukset

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Vanhempainilta

Vanhempainilta Vanhempainilta 14.9.2016 Illan ohjelma Yleisiä asioita ja ajankohtaista Harjoitteluun liittyviä asioita Pelisäännöt Yleisiä asioita! Kilpailuiden laskutuksessa on siirrytty tuomarikulujen luistelijakohtaiseen

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN YHDENVERTAISUUSKARTOITUS Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat toimintamme perusta. Aina yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303

ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN! Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303 ANVIA V 2-3.5.2015 TERVETULOA TURNAUKSEEN Turnaustoimisto: Sijaitsee keskuskentän katsomon kuulutuskopissa yhteyshenkilönä Mika Rajala 050 5895303 Puhelinnumeroita: Turnauspäällikkö: Ruokapäällikkö: Kenttäpäällikkö:

Lisätiedot

Ylialueellinen seurafoorumi.

Ylialueellinen seurafoorumi. Ylialueellinen seurafoorumi www.floorball.fi Sähköinen tulospalvelu turnausmuotoisissa sarjoissa Nykyinen tulospalvelujärjestelmä on ollut käytössä kaudesta 2013-14 lähtien Järjestelmä on Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Pesäpallon sääntötesti

Pesäpallon sääntötesti Pesäpallon sääntötesti Perustaso Vast aajan nimi* Seura* Sähköpost iosoit e* Maakunt a/alue* Valitse Etelä-Pohjanmaa Etelä-Suomi Häme Itäinen alue/etelä-karjala Itäinen alue/pohjois-karjala Itäinen alue/savo

Lisätiedot

Etelän starttipalaveri

Etelän starttipalaveri Etelän starttipalaveri 12.9.2016 14.9.2016 1 Seurastartin sisältö Seurojen kuulumiset Tyttöjen sarjatoiminta 2016-2017 Kauden taitojäät, GHD-pelitällit, koulutukset yms. Naisten neljän maan-turnaus ja

Lisätiedot

Vanhempainilta 7.11.2015 KP-75/TuPS P03 YJ. Pasi Valtonen

Vanhempainilta 7.11.2015 KP-75/TuPS P03 YJ. Pasi Valtonen Vanhempainilta 7.11.2015 KP-75/TuPS P03 YJ Pasi Valtonen Asialista Tulevat Toimenpiteet / Alustava Toimihenkilöt 2016, Alustava Talous Toimintasuunnitelma Turnausmatka ja oman järjestäminen 2016 Toimihenkilövalinnat

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot