TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006 LASKS140 Tilinpäätösanalyysi Joulukuu 2007 Tapani Höök

2 2 a ALUSTAVA YLEISARVIO 3 b AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3 c SUBSTANSSIARVO 4 d TUOTTOARVO VAPAAN KASSAVIRRAN MALLI 5 e MARKKINA-ARVO JA ANALYYSI 6 f KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT 7 f.1 Käyttökateprosentti 7 f.2 Liiketulosprosentti 7 f.3 Nettotulosprosentti 8 f.4 Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit 8 f.5 Vieraan pääoman vipuvaikutus 9 g RAHOITUSASEMAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 10 g.1 Omavaraisuusaste 10 g.2 Gearing eli nettovelkaantumisaste 10 g.3 Myyntisaamisten kiertoaika 11 g.4 Ostovelkojen kiertoaika 11 g.5 Vaihto-omaisuuden kiertoaika 11 g.6 Quick Ratio 12 g.7 Current Ratio 12 h OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT I 12 h.1 P/E-luku 12 h.2 EPS-luku 13 i OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT II 14 i.1 Osinko per osake (DPS) 14 i.2 Osinkosuhde 14 i.3 Efektiivinen osinkotuotto 14 j EMOYHTIÖN KASSAVIRTALASKELMA 14

3 3 a ALUSTAVA YLEISARVIO Ruukki Group konsernin tilinpäätös ja siitä vuosikertomuksessa esitetty osuus on laadittu IFRS-säännösten mukaan. Jo pinnallinen taseen tarkastelu paljastaa sen, että liikearvo muodostaa konsernin taseen loppusummasta merkittävän osan noin neljänneksen. On huomattava, että IFRS-säännösten mukaan liikearvon aktivointi on kuitenkin pakollista. Muiden aineettomien hyödykkeiden osuus on pieni, ollen muutaman prosentin luokkaa. Kehittämismenot konserni kirjaa kuluiksi 1. Tilikauden aikana tehdyt merkittävät yritysjärjestelyt vaikeuttavat tilinpäätösanalyysiä Tämä ilmenee erityisesti laskettaessa konsernin tuottoarvoa. IAS 2:n mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisällytetään sekä valmistukseen liittyvät muuttuvat että kiinteät menot. Konsernin vaihto-omaisuus on kasvanut nopeammin kuin ostovelat ja hitaammin kuin liikevaihto. Myyntisaamiset ovat puolestaan kasvaneet liikevaihtoa hitaammin. Konserni ei siten näytä siten joutuneen pitkittämään maksuaikoja. Osa liikevaihdon kasvusta on orgaanista, mutta osa on aiheutunut yritysjärjestelyistä. Konserni on hankkinut rahoitusta pääomalainan muodossa. Laina on kirjattu IFRSsäännösten mukaan velkoihin. Konsernin poistoero voidaan tulkita positiiviseksi signaaliksi. Poistoero on kuitenkin aiheuttanut samalla laskennallista verovelkaa. Konserni on kirjannut vähäisen määrän takuuvarauksia. Vihjeitä ns. piilovarauksiin vuosikertomuksesta ei löydy. Tasesubstanssin silmäily viittaa taseen kokonaissumman nousemiseen, velkarahoituksen vähentymiseen ja toisaalta omavaraisuusasteen nousemiseen. Oman pääoman ehtoinen rahoitus onkin lisääntynyt merkittävästi. Merkittävät yritysjärjestelyt ovat todennäköisesti vaikuttaneet siihen, että tulos ei ole kasvanut sijoitetun pääoman ja liikevaihdon kanssa samassa suhteessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että tilinpäätös vaikuttaa neutraalisti laaditulta. 2 b AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Konsernin aineettomat hyödykkeet on koottu seuraavaan laskelmaan. Liikearvo ,40 27, Muut aineettomat hyödykkeet 4 000,90 27, Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,30 Erien tarkka erittely ei ole vuosikertomuksen tietojen perusteella mahdollista. Konserni ilmoittaa liikearvoa koskevissa liitetiedoissa pyrkineensä tunnistamaan asiakkaisiin, markkinointiin, sopimuksiin, teknologiaan tai immateriaalioikeuksiin liittyviä aineettomia taseen ulkopuolisia omaisuuseriä. Se kertoo lisäksi tunnistaneensa 1 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 69, 75, 77.

4 4 ostettavista yrityksistä taseeseen aktivoitavina aineettomina oikeuksina tuotemerkkejä ja tilauskantaa. Kehittämismenot on kirjattu kuluksi. 3 Seuraava laskelma havainnollistaa sitä, että mikäli kaikki aineettomat hyödykkeet osoittautuisivat arvottomiksi, muuttuisi tase huomattavasti. Aineettomien hyödykkeiden osuus pitkäaikaisista varoista on yli 60 %. Taseen loppusummasta nämä hyödykkeet muodostavat lähes kolmanneksen. Jos aineettomat hyödykkeet osoittautuisivat arvottomiksi, ja ne jouduttaisiin kirjaamaan kuluna tuloslaskelmaan, olisi ero nykyiseen taseeseen merkittävä. Suurin vaikutus olisi liikearvolla, joka muodostaa aineettomista hyödykkeistä lähes 90 %. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on siksi laskettu seuraavassa laskelmassa yhteen. Aineettomien hyödykkeiden tarkastelu herättää väistämättä kysymyksen siitä, onko liikearvossa ilmaa. Joka tapauksessa se paisuttaa tasetta ja kertoo suurista odotuksista - ja suuresta riskistä. Vuosikertomuksen perusteella liikearvon realistisuutta ei pystytä arvioimaan, ja siksi on tehtävä oletus, jonka mukaan liikearvo on realistinen. Erityisesti liikearvon osalta voidaan spekuloida sitä, että onko se konservatiivisesti arvostettu. Vuosikertomuksesta ei kuitenkaan löydy viitteitä taseen paisuttamiseen. Osuus-% Pitkäaikaiset varat , Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet ,30 27, 66-61,6 % = Yhteensä ,30 Taseen loppusumma , Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet ,30 27, 66-30,4 % Yhteensä ,20 Voitto ennen veroja 12156, Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet (alaskirjaus) ,30 27, 66 Yhteensä ,1 Tilikauden 2006 voitto tuloslaskelmassa 7978,8 26 c SUBSTANSSIARVO Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0 Oletetaan, että aineettomia hyödykkeitä ei voida erottaa tai myydä erikseen. Aineelliset + käyttöomaisuushyödykkeet ,50 65 Oletetaan, että kirjanpitoarvo kuvaa todennäköistä luovutushintaa. Osuudet + osakkuusyrityksissä 5 568, Muut rahoitusvarat 332,0 27 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan + Saamiset 195,5 69 Lyhytaikaiset varat + VOM , Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804,6 70 Luovutushinta olisi todennäköisesti kirjanpitoarvoa korkeampi Lähtökohtaisesti substanssiarvolaskelmassa voidaan käyttää tasearvojen mukaisia arvoja. 3 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 33.

5 5 + Muut rahoitusvarat 7 270,8 27, 71 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan + Rahavarat ,3 71 Tasesubstanssi ,9 Pitkäaikaiset velat Verovelka huomioitu substanssia pienentävänä tekijänä. - Laskennalliset verovelat 2 056, Korolliset velat 9 205, Muut velat 2 227,4 27 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan - Lyhytaikaiset velat yhteensä ,9 = Substanssiarvo 2 067,40 Sisältää varauksia. Oletetaan, että varauksiin sisältyvät vastuut ovat voimassa yritystoiminnan loppuessa. d TUOTTOARVO VAPAAN KASSAVIRRAN MALLI Konserni on toteuttanut tilikauden 2006 aikana merkittäviä yritysjärjestelyjä, kuten yritysostoja ja investointisopimuksia 4. Seuraava laskelma osoittaa, että konsernin vapaa kassavirta oli vuonna ,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Laskelmasta voidaan havaita lisäksi se, että kassavirran negatiivisuus aiheutuu suurelta osin juuri bruttoinvestoinneista, jotka aiheutuivat yritysjärjestelyistä. Vapaan kassavirran negatiivisuus vaikeutta tuottoarvon laskemista, ja siksi seuraavat laskelmat sisältävät merkittäviä yksinkertaistuksia. Tehdyt yksinkertaistukset on merkitty laskelmiin. Huom. Liikevoitto , Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -967,5 26 Vaikutus tappiollinen - Operatiiviset verot 4 588, Rahoituskulujen verovaikutus 446, % x 1717,5, oletetaan, että kulut on voitu vähentää verotuksessa + Rahoitustuottojen verovaikutus 214, % x 826,1 = Operatiivinen kassavirta 7 259,7 + Poistot 4 402,8 62 = Bruttokassavirta ,5 - Muutos nettokäyttöpääomassa 3397,6 Apulaskelma 1 - Bruttoinvestoinnit ,0 Apulaskelma 2 = Vapaa kassavirta ,1 Apulaskelma 1 Huom. Vaihto-omaisuuden lisäys 2 234, , ,3 + Myyntisaamisten lisäys 1 516, , ,0 - Ostovelkojen lisäys 354, , ,2 = Nettokäyttöpääoman muutos 3 397,6 Apulaskelma 2 Huom , Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset , , , ,3 + Poistot 4 402, Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset , , Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 7,

6 6 hyödykkeet sekä sijoitukset , , ,0 = Bruttoinvestoinnit ,0 Apulaskelma 3 Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta Terveyspalvelut Mendis 2 032,00 46 Tervolan Saha ja Höyläämö 6 182,20 47 Incap Furniture Oy: 2 455, Yhteensä ,20 Vapaa kassavirta ,1 + Kauppahintojen eliminointi ,2 Apulaskelma 3 = Yliyksinkertaistettu arvio vapaasta kassavirrasta 6 054,1 Tuottoarvo 60541,4 6054,1/0,10. Sitoutuneen pääoman tuottovaatimukseksi on oletettu 10 %. Lisäksi on tehty oletus, että yliyksinkertaistettu arvio vapaasta kassavirrasta on konsernille tyypillinen. e MARKKINA-ARVO JA ANALYYSI Osakemäärä * Päätöskurssi ,79 Markkina-arvo ,9 Konsernin markkina-arvo ( ,9), laskettu substanssi-arvo (2 067,4) ja tuottoarvo (60541,4) poikkeavat suuresti toisistaan. Substanssiarvo ilmaisee yrityksen arviointihetken omaisuuden arvon, eikä siinä huomioida yrityksen tulevia kasvuodotuksia. Harjoitustyössä laskettu substanssiarvo perustuu kokonaan yrityksen liikekirjanpitoon, jota ei ole oikaistu vastaamaan eri omaisuusosien todennäköistä luovutushintaa. Mikäli saatavilla olisi ollut tarvittavat tiedot todennäköisistä luovutushinnoista olisi substanssiarvo luultavasti ollut korkeampi. Silloin pääasiallinen ero tuotto- ja markkina-arvoihin olisi aiheutunut siitä, että substanssiarvon laskemisessa ei huomioida tulonodotuksia. Substanssiarvosta poiketen vapaan kassavirran mallin mukaan laskettu yrityksen arvo perustuu kokonaan tulevaisuuden tuotto-odotuksiin. Yritysjärjestelyiden aiheuttama negatiivinen vapaa kassavirta toi ongelmia tuottoarvon laskemiseen. Ero markkinaarvoon jäi yllättävän suureksi. Tehtyjen oletusten ja yritysjärjestelyiden aiheuttamien (yli)yksinkertaistuksien muuttaminen vaikuttaisi kuitenkin lopputulokseen merkittävästi. Tuottoarvoon perustuva arvonmääritys on herkkä perusolettamuksissa tapahtuville muutoksille. Suurin ongelma lienee kassavirtojen ennustamisen vaikeus. Toisaalta malli ei huomioi sitoutuneen pääoman määrää

7 7 f KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT f.1 Käyttökateprosentti. Liikevoitto , Sijoitusten myyntivoitot 5 150,8 26, 62 + Sijoitusten myyntitappiot 576,5 26, 62 = Liiketulos 8 473,3 + Poistot ja arvonalentumiset 4 757,2 26 = Käyttökate ,5 Huom. Siirretty satunnaisiin tuottoihin vertailua vaikeuttavina kertaluonteisina ja olennaisina erinä. Siirretty satunnaisiin kuluihin yllä mainituin perustein. Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot 5 711, Sijoitusten myyntivoitot 5 150,8 26, 62 Ks. yllä = Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Käyttökateprosentti = Käyttökate/Liiketoiminnan kokonaistuotot = ,5/ ,3 = 10,4 % YTN ei ole asettanut käyttökateprosentille yleispätevää tavoitearvoa. YTN antaa kuitenkin käyttökateprosentin suuntaa antavaksi vaihteluväliksi teollisuuden osalta % ja palveluiden osalta 5 15 %. OMX Nordic Exchange luokittelee Ruukki Groupin toimialaluokkaan teollisuustuotteet ja palvelut 7. Teollisuuden vaihteluvälin osalta Ruukki Groupin käyttö-kateprosentti (10,4 %) ylittää siten juuri vaihteluvälin alarajan. Ruukki Group ei ilmoita käyttökateprosenttia vuosikertomuksessaan. f.2 Liiketulosprosentti Huom. Liiketulos 8 473,3 Ks. kappale f.1 per Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Ks. kappale f.1 = Liiketulosprosentti 6,7 % Mikäli liiketulos sijoittuu välille 5 10 %, niin sitä voidaan YTN:n mukaan pitää tyydyttävänä. Ohjearvojen mukaan Ruukki Groupin liiketulosprosenttia (6,7 %) voidaan pitää siten tyydyttävänä. Ruukki Group ei ilmoita liiketulosprosenttia vuosikertomuksessaan. Liiketulosprosentin sijaan vuosikertomuksessa ilmoitetaan liikevoiton suhde liikevaihtoon Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 82

8 8 f.3 Nettotulosprosentti Huom. Liiketulos 8 473,3 Ks. kappale f.1 Rahoitustuotot 826, Rahoituskulut 1 717, = Nettorahoituskulut 891,4 Verot tuloslaskelmassa 4 177, Edellisten tilikausien verot 352,8 63 Veronpalautus Satunnaisista tuotoista aiheutuneet verot siirretään satunnaisiin kuluihin. (26 % * 5 - Satunnaisista tuotoista aiheutuneet verot 1339,2 150,8) Ks. kappale f.1 - = Tilikauden osuus tuloveroista 3 191,0 = Nettotulos 4 390,9 Nettotulos 4 390,9 per Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Ks. kappale f.1 Nettotulosprosentti 3,5 % Nettotulosprosentti on positiivinen, joten toimintaa voidaan pitää kannattavana. f.4 Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit Huom. Nettotulos 4 390,9 Ks. kappale f.3 + Rahoituskulut 1 717, Tilikauden osuus veroista 3 191,0 Ks. kappale f.3 = Tuotto sijoitetulle pääomalle 9 299,4 Korollinen VPO Ka. Pitkäaikaiset , ,2 27, 65, Lyhytaikaiset 3 018, ,0 27, 65, 75 - Pääomalaina 7 058, ,3 75 Yhteensä , , ,0 9 Sisältää rahoitusleasingvelat (Ruukki Groupin vuosikertomus, s. 20)

9 Ka. Taseen oma pääoma , , Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Oman pääoman oikaisut Pääomalaina , , Vähemmistöosuus ,1 795,6 27 Oikaistu oma pääoma , , ,1 Korollinen VPO keskimäärin ,0 + Oikaistu oma pääoma keskimäärin ,1 Sijoitettu pääoma keskimäärin ,1 Tuotto sijoitetulle pääomalle 9 299,4 per Sijoitettu pääoma keskimäärin ,1 = Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 15,9 % Nettotulos 4 390,9 Ks. kappale f.3 Oikaistu oma pääoma keskimäärin ,1 = Oman pääoman tuottoprosentti 9,5 % Koska sijoitetun pääoman tuottoprosentti (15,6 %) on korollisesta pääomasta maksettua rahoitus-prosenttia (14,0 %) suurempi, voidaan sitä pitää välttävänä. Tilikauden merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit aiheuttavat ongelmia tunnusluvun arvioinnissa. Oma pääoma on kasvanut tilikauden aikana huomattavasti. Erikoista on verojen suuri määrä, mikä nostaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin yli oman pääoman tuottoprosentin. Ruukki Group laskee vuosikertomuksessaan sijoitetun pääoman tuottoprosentin (17.7 %) seuraavalla harjoitustyöstä poikkeavalla kaavalla: Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat ) keskimäärin 12. f.5 Vieraan pääoman vipuvaikutus VPO:n vipuvaikutus = TOE-% ( r i) * D E Huom. r = Sijoitetun pääoman tuotto/sijoitettu PO keskimäärin = 15,9 % Ks. kappale f.4 i = Rahoituskulut/Korollinen VPO keskimäärin = 1 717,5/12 296,0= 14,0 % D (korollinen VPO keskimäärin) = ,0 Ks. kappale f.4 10 Vuosikertomuksessa ilmoitetaan vain poistoeron aiheuttama laskennallinen verovelka , ,2 = 1651,3 ja ,1 (Ruukki Groupin vuosikertomus, s. 75) 12 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 83.

10 10 E (oikaistu OPO keskimäärin) = ,1 Ks. kappale f ,0 TOE-% = ( 0,159 0,140) * = 0,005 1% ,1 g RAHOITUSASEMAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT g.1 Omavaraisuusaste Huom. Oikaistu OPO ,3 Ks. kappale f.4. Sisältä vähemmistöosuuden. Oikaistu VPO Pitkäaikainen VPO ,6 27 Sisältää laskennallisen verovelan, pakolliset varaukset ja rahoitusleasingvelat + Lyhytaikainen VPO , Pääomalaina 1 651,3 Ks. kappale f.4 VPO Yhteensä ,2 Saadut ennakot ,5 27 Omavaraisuusaste = Oikaistu OPO /(Oikaistu OPO VPO yhteensä - Saadut ennakot) = ,3/(60 907, , ,5) = 61,8 % Vuosikertomuksessa omavaraisuusaste on laskettu kaavalla (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus)/(taseen loppusumma saadut ennakot), joka antaa tulokseksi 60,1 % 13. Harjoitustyössä pääomalaina on siirretty vieraasta omaan pääomaan. Ruukki Groupin omavaraisuusaste on korkea, koska YTN:n ohjearvon mukaan jo yli 40 %:n omavaraisuusastetta voidaan pitää hyvänä. g.2 Gearing eli nettovelkaantumisaste Huom. Pitkäaikaiset korolliset velat 9 205,2 27, 75 Sisältävät rahoitusleasingvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat 4 510,0 27, 75 - Pääomalaina 1 651,3 Ks. kappale f.4 = Korollinen vieras pääoma Rahavarat , Muut rahoitusvarat 7 270,8 27 Oletetaan, että muut rahoitusvarat ovat likvidejä = Nettovelkaisuus ,2 13 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s

11 11 Oikaistu OPO ,3 Ks. kappale f.4 Gearing = (Korollinen VPO - Likvidit varat)/oikaistu OPO = ,2/60 907,3 = - 0,33 Nettovelkaantumisaste kääntyy negatiiviseksi (-0,33), koska Ruukki Groupin nettovelat ovat negatiiviset eli sen kassa on suurempi kuin velat. Se pystyisi siten maksamaan likvideillä varoillaan kaikki velkansa. YTN:n mukaan nettovelkaantumisasteen ollessa alle 1, voidaan sitä pitää hyvänä. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan nettovelkaantumisastetta. g.3 Myyntisaamisten kiertoaika Liikevaihto ,5 26 per Myyntisaamiset 7 424,7 70 Myyntisaamisten kiertonopeus 16,9 365 päivää 365 per myyntisaamisten kiertonopeus 16,9 Myyntisaamisten kiertoaika (päivinä) 21,6 Myyntisaamisten kiertoaikaa voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan myyntisaamisten kiertoaikaa. g.4 Ostovelkojen kiertoaika Huom. Ostot ja ulkopuoliset palvelut Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ,1 26 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö + Ulkopuoliset palvelut ,1 26 = Yhteensä ,2 per Ostovelat 5 752,2 76 Ostovelkojen kiertonopeus 14,2 365 päivää 365,0 per Ostovelkojen kiertonopeus 14,2 Ostovelkojen kiertoaika 25,7 Ostovelkojen kiertoaikaa voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan ostovelkojen kiertoaikaa. g.5 Vaihto-omaisuuden kiertoaika Koska tuloslaskelmassa ei ilmoiteta muuttuvia kuluja, ei vaihto-omaisuuden kiertoaikaa voi sellaisenaan laskea. Sen sijasta voidaan käyttää vaihto-omaisuuden suhdetta liikevaihtoon. Luku saa sitä pienempiä arvoja, mitä tehokkaammin varastohallinto toimii. (Kallunki & Kytönen 2007, 90 91) Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan vaihto-omaisuuden kiertoaikaa.

12 12 Vaihto-omaisuus 17057, Ennakkomaksut 881,9 70 = Yhteensä 16175,3 per Liikevaihto , ,9 % g.6 Quick Ratio Huom. Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804, Rahoitusarvopaperit 7 270,8 27 Oletetaan, että erä on riittävän likvidi. + Rahavarat , Osatuloutussaamiset 0 = Lyhyen aikavälin likvidit rahat ,7 Lyhytaikainen vieras pääoma , Saadut ennakot ,5 27 Lyhyen aikavälin velvoitteet ,4 Quick Ratio = Lyhyen aikavälin likvidit varat / Lyhyen aikavälin velvoitteet = ,7/28 769,4 = 1,45 YTN:n mukaan jo yli yhden quick ratiota voitaisiin pitää hyvänä. Ruukki Group ei ilmoita vuosi-kertomuksessaan quick ratiota. g.7 Current Ratio Huom. Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804, Muut rahoitusvarat 7 270,8 27 Oletetaan, että erä on riittävän likvidi. + Rahavarat , Vaihto-omaisuus ,2 27 = Melko likvidit varat ,9 Lyhytaikainen VPO ,9 27 Current Ratio = Melko likvidit varat / Lyhytaikainen VPO = ,9/46 344,9 = 1,27 Mikäli current ratio on välillä 1 2, on se YTN mukaan tyydyttävä. Ruukki Group ei ilmoita vuosi-kertomuksessaan current ratiota. h OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT I h.1 P/E-luku Voitto ennen veroja ,2 26 Verot 4177,4 26 Osakkeenomistajille kuuluva tulos 7978,8 26

13 13 (Vähennetty vähemmistöosuus 463,6) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (1000) (B) ,7 82 Osakkeen kurssi (C) 1,2 P/E -luku = C/(A/B) = 1,2/(7978,8/135963,7) 20,4 P/E -luku vuosikertomuksessa (ilmeisesti) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin D ,7 63 Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto E 8 442,4 63 Laimentamaton osakekohtainen tulos = E/D = 8 442,4/ ,7 P/E -luku = 1,2/(E/D) = 1,2/(8 442,4/ ,7) = 16,8 82 Tunnuslukujen välisen eron aiheuttaa ilmeisesti esitetty laskutapojen poikkeavuus, ja lisäksi se, että vuosikertomuksen tunnuslukujen laskemissa käytetään tarkkoja arvoja, vaikka arvot esitetäänkin siinä vain yhden desimaalin tarkkuudella. P/E-luku kertoo, kuinka monta vuotta yritykseltä kuluisi kerätä niin paljon voittoja, että niiden määrä vastaisi nykyistä oman pääoman markkina-arvoa. Tunnusluku tulkitaan osakkeen yli/aliarvostuksen mittariksi. Ruukki Groupin tapauksessa P/E-luku saa arvon 16,8. Nyrkkisäännöksi mainitaan usein se, että osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja niiden P/E-luvun ollessa h.2 EPS-luku Nettotulos (Ks. kappale f.3) 4 390,9 - Vähemmistöosuus 463,6 26 = EPS -luvun nettotulos 3 927,3 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana, laimennettu (1000) ,8 82 EPS = 3 927,3/ ,8 0,03 Vuosikertomuksessa Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto 8442,4 26 EPS = 8 442,4/ ,8 = 0, EPS-luku kertoo konsernin tuloksen yhtä osaketta kohti. Harjoitustyön EPS-luvun laskemiseksi on liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista siirretty vertailua vaikeuttavia olennaisia ja kerta-luonteiseksi oletettuja sijoitustuottoja ja kuluja satunnaisiin eriin (ks. kappale f.1). 14 Ks. esim.

14 14 i OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT II i.1 Osinko per osake (DPS) Tilikauden 2006 aikana jaetut osingot (1000) 3 147,79 25 per Osakkeiden (osakeantioikaistun) lukumäärän painotettu ka. tilikauden aikana, laimennettu (1000) ,8 63 DPS (1000) = 3 147,79/ ,8 = 0,02 i.2 Osinkosuhde Huom. Osinko per osake (DPS) 0,02 Ks. kappale i.1 per EPS 0,03 Ks. kappale h.2 Osinkosuhde 0,67 = 67 % Osinkosuhde (67 %) vaikuttaa korkealta. Mikäli EPS luvun nettotulos sisältäisi satunnaisiin tuottoihin siirretyt sijoitustuotot, niin laskisi se 40 prosenttiin. Tätä voitaisiin pitää normaalina jäähän silloin yli puolet nettotuloksesta kasvun rahoittamiseen. i.3 Efektiivinen osinkotuotto Huom. Osinko per osake (DPS) 0,02 Ks. kappale i.1 per osakkeen kurssi ,2 Efektiivinen osinkotuotto = 0,02/1,20 = 0,02 = 2% Osakkeen efektiivinen osinkotuotto on matala. Vuosikertomuksesta ei kuitenkaan löydy viitteitä siihen, että konserni olisi taloudellisissa vaikeuksissa. Matala efektiivinen osinkotuotto on tyypillistä kasvuosakkeille. Osakkeenomistajat odottavat silloin saavansa tuottonsa tulevaisuuden arvonnousuna osinkojen asemasta. j EMOYHTIÖN KASSAVIRTALASKELMA Myynnistä saadut maksut 246,4 Apulaskelma 1 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 961,4 s. 82 Maksut liiketoiminnan kuluista ,2 Apulaskelma 2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,4 Maksetut korot ja maksut muista

15 15 liiketoiminnan rahoituskuluista 1 135,0 s. 84 Verot 329,1 s. 84 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 929,5 Apulaskelma 3 Investoinnit muihin sijoituksiin 2 538,4 Apulaskelma 4 Investointien rahavirta (B) ,9 Oman pääoman muutoksesta syntyvä kassavirta ,9 Apulaskelma 5 Pitkäaikasen VPO:m nettomuutos ,2 (1 277, ,7) s.86 Lyhytaikaisen VPO:n nettomuutos 1926,4 (1 643,4+380,0+5, , ,6) s.86 Rahoituksen rahavirta 13802,1 Katettavaa ,2 Rahoitusarvopaperit muutos ,3 (0, ,3) s. 85 Rahat ja pankkisaamiset muutos 3087,4 (3 493,3-405,9) s. 85 Muutos yhteensä ,9 Rahan lähteet miinus rahan käyttö 0,4 Apulaskelma 1 Tuloslaskelman liikevaihto 314,9 s Myyntisaamiset ,6 s Myyntisaamiset ,1 s. 85 = Myynnistä saadut maksut 246,4 Apulaskelma 2 Huom. Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 110 s Henkilöstökulut 478,6 s Liiketoiminnan muut kulut 2 048,6 s Ostovelat ,9 s Ostovelat ,1 s Em. erien osuus siirtoveloista ,9 s Em. erien osuus siirtoveloista ,5 s Pitkäaikaiset saamiset ,8 s Pitkäaikaiset saamiset ,8 s Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,7 s Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,5 s. 85 = Maksut liiketoiminnan kuluista ,2 Oletetetaan, että liittyvät kokonaan liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin Apulaskelma 3

16 16 + Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ,3 s Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ,9 s Poistot 2 945,1 s. 84 = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 929,50 Apulaskelma 4 + Sijoitukset ,00 s Sijoitukset ,60 s. 85 = Investoinnit muihin sijoituksiin 2 538,40 Apulaskelma 5 Oma pääoma ,40 s Tilikauden tulos 499,9 s. 86 = Oma pääoma ("rahallinen") - Oma pääoma ,60 s. 86 = Oman pääoman muutoksesta syntyvä kassavirta ,90 Vuosikertomuksessa on ilmeisesti pyöristyksestä johtuvia eroja. Esimerkiksi taseen tilikauden voitto on 499,9 ja tuloslaskelman tilikauden tulos on puolestaan 499,8. Vieraan pääoman lyhimmän mahdollisen takaisinmaksuajan ja tehtyjen investointien suurimman mahdollisen omarahoitusosuuden arvioimisen tekee ongelmalliseksi se, että emoyhtiön liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen. Negatiivisuus tarkoittaa yrityksen velkaantumisen kasvamista tai oman pääoman vahvistamista. Näiden kassavirtaperusteisten tunnuslukujen laskeminen edellyttäisi luvussa d esitetyn kaltaisten oikaisujen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan ole emoyhtiön suppeiden liitetietojen vuoksi mahdollista. On lisäksi muistettava, että kannattavankin yrityksen osalta rahoituslaskelman jäämät voivat olla negatiivisia, mikäli yritys esimerkiksi kasvaa voimakkaasti. Tässä harjoitustyössä on osoitettu, että Ruukki Group on kasvanut tilikauden 2006 aikana sekä orgaanisesti että yritysostoin. Konsernin vuosikertomuksessa todetaan, että yhtiön rahoitusrakenteessa on tapahtunut tilikaudella 2006 merkittäviä oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen vahvistamistoimia, joiden seurauksena yhtiön rahoitusrakenne on muuttunut olennaisesti. Esimerkiksi maaliskuussa 2006 osakeannilla kerättiin yhtiölle noin 21,6 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Lisäksi vuosikertomuksessa tuodaan esiin se, että yhtiön kehitysyhtiötoiminnan vuoksi operatiivisen toiminnan ja erilaisten yritysjärjestelyjen kertaluonteinen tai jatkuvaisluonteinen vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoitusasemaan voi olla suuri. Tämä vaikeuttaa vertailua ja tulevaisuuden ennakointia. 15 (s. 88) 15 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 88

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA

YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA YHTIÖN TILINPÄÄTÖSTIETOJA Alla esitetään tiivistelmä Admicomin taloudellisesta kehityksestä tilikausilta 1.1.2016 31.12.2016 ja 1.1.2017 31.12.2017. Tilinpäätöksen 2016 on tarkastanut Sysaudit Oy ja 2017

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision yhtiökokous 29.3.2012 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Konsernin liiketulos 2007-2011 M 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rullaava 12 kk EBIT 3 Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot