TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TILINPÄÄTÖSANALYYSI RUUKKI GROUP OYJ 2006 LASKS140 Tilinpäätösanalyysi Joulukuu 2007 Tapani Höök

2 2 a ALUSTAVA YLEISARVIO 3 b AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3 c SUBSTANSSIARVO 4 d TUOTTOARVO VAPAAN KASSAVIRRAN MALLI 5 e MARKKINA-ARVO JA ANALYYSI 6 f KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT 7 f.1 Käyttökateprosentti 7 f.2 Liiketulosprosentti 7 f.3 Nettotulosprosentti 8 f.4 Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit 8 f.5 Vieraan pääoman vipuvaikutus 9 g RAHOITUSASEMAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 10 g.1 Omavaraisuusaste 10 g.2 Gearing eli nettovelkaantumisaste 10 g.3 Myyntisaamisten kiertoaika 11 g.4 Ostovelkojen kiertoaika 11 g.5 Vaihto-omaisuuden kiertoaika 11 g.6 Quick Ratio 12 g.7 Current Ratio 12 h OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT I 12 h.1 P/E-luku 12 h.2 EPS-luku 13 i OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT II 14 i.1 Osinko per osake (DPS) 14 i.2 Osinkosuhde 14 i.3 Efektiivinen osinkotuotto 14 j EMOYHTIÖN KASSAVIRTALASKELMA 14

3 3 a ALUSTAVA YLEISARVIO Ruukki Group konsernin tilinpäätös ja siitä vuosikertomuksessa esitetty osuus on laadittu IFRS-säännösten mukaan. Jo pinnallinen taseen tarkastelu paljastaa sen, että liikearvo muodostaa konsernin taseen loppusummasta merkittävän osan noin neljänneksen. On huomattava, että IFRS-säännösten mukaan liikearvon aktivointi on kuitenkin pakollista. Muiden aineettomien hyödykkeiden osuus on pieni, ollen muutaman prosentin luokkaa. Kehittämismenot konserni kirjaa kuluiksi 1. Tilikauden aikana tehdyt merkittävät yritysjärjestelyt vaikeuttavat tilinpäätösanalyysiä Tämä ilmenee erityisesti laskettaessa konsernin tuottoarvoa. IAS 2:n mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisällytetään sekä valmistukseen liittyvät muuttuvat että kiinteät menot. Konsernin vaihto-omaisuus on kasvanut nopeammin kuin ostovelat ja hitaammin kuin liikevaihto. Myyntisaamiset ovat puolestaan kasvaneet liikevaihtoa hitaammin. Konserni ei siten näytä siten joutuneen pitkittämään maksuaikoja. Osa liikevaihdon kasvusta on orgaanista, mutta osa on aiheutunut yritysjärjestelyistä. Konserni on hankkinut rahoitusta pääomalainan muodossa. Laina on kirjattu IFRSsäännösten mukaan velkoihin. Konsernin poistoero voidaan tulkita positiiviseksi signaaliksi. Poistoero on kuitenkin aiheuttanut samalla laskennallista verovelkaa. Konserni on kirjannut vähäisen määrän takuuvarauksia. Vihjeitä ns. piilovarauksiin vuosikertomuksesta ei löydy. Tasesubstanssin silmäily viittaa taseen kokonaissumman nousemiseen, velkarahoituksen vähentymiseen ja toisaalta omavaraisuusasteen nousemiseen. Oman pääoman ehtoinen rahoitus onkin lisääntynyt merkittävästi. Merkittävät yritysjärjestelyt ovat todennäköisesti vaikuttaneet siihen, että tulos ei ole kasvanut sijoitetun pääoman ja liikevaihdon kanssa samassa suhteessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että tilinpäätös vaikuttaa neutraalisti laaditulta. 2 b AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Konsernin aineettomat hyödykkeet on koottu seuraavaan laskelmaan. Liikearvo ,40 27, Muut aineettomat hyödykkeet 4 000,90 27, Aineettomat hyödykkeet yhteensä ,30 Erien tarkka erittely ei ole vuosikertomuksen tietojen perusteella mahdollista. Konserni ilmoittaa liikearvoa koskevissa liitetiedoissa pyrkineensä tunnistamaan asiakkaisiin, markkinointiin, sopimuksiin, teknologiaan tai immateriaalioikeuksiin liittyviä aineettomia taseen ulkopuolisia omaisuuseriä. Se kertoo lisäksi tunnistaneensa 1 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 69, 75, 77.

4 4 ostettavista yrityksistä taseeseen aktivoitavina aineettomina oikeuksina tuotemerkkejä ja tilauskantaa. Kehittämismenot on kirjattu kuluksi. 3 Seuraava laskelma havainnollistaa sitä, että mikäli kaikki aineettomat hyödykkeet osoittautuisivat arvottomiksi, muuttuisi tase huomattavasti. Aineettomien hyödykkeiden osuus pitkäaikaisista varoista on yli 60 %. Taseen loppusummasta nämä hyödykkeet muodostavat lähes kolmanneksen. Jos aineettomat hyödykkeet osoittautuisivat arvottomiksi, ja ne jouduttaisiin kirjaamaan kuluna tuloslaskelmaan, olisi ero nykyiseen taseeseen merkittävä. Suurin vaikutus olisi liikearvolla, joka muodostaa aineettomista hyödykkeistä lähes 90 %. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on siksi laskettu seuraavassa laskelmassa yhteen. Aineettomien hyödykkeiden tarkastelu herättää väistämättä kysymyksen siitä, onko liikearvossa ilmaa. Joka tapauksessa se paisuttaa tasetta ja kertoo suurista odotuksista - ja suuresta riskistä. Vuosikertomuksen perusteella liikearvon realistisuutta ei pystytä arvioimaan, ja siksi on tehtävä oletus, jonka mukaan liikearvo on realistinen. Erityisesti liikearvon osalta voidaan spekuloida sitä, että onko se konservatiivisesti arvostettu. Vuosikertomuksesta ei kuitenkaan löydy viitteitä taseen paisuttamiseen. Osuus-% Pitkäaikaiset varat , Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet ,30 27, 66-61,6 % = Yhteensä ,30 Taseen loppusumma , Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet ,30 27, 66-30,4 % Yhteensä ,20 Voitto ennen veroja 12156, Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet (alaskirjaus) ,30 27, 66 Yhteensä ,1 Tilikauden 2006 voitto tuloslaskelmassa 7978,8 26 c SUBSTANSSIARVO Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0 Oletetaan, että aineettomia hyödykkeitä ei voida erottaa tai myydä erikseen. Aineelliset + käyttöomaisuushyödykkeet ,50 65 Oletetaan, että kirjanpitoarvo kuvaa todennäköistä luovutushintaa. Osuudet + osakkuusyrityksissä 5 568, Muut rahoitusvarat 332,0 27 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan + Saamiset 195,5 69 Lyhytaikaiset varat + VOM , Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804,6 70 Luovutushinta olisi todennäköisesti kirjanpitoarvoa korkeampi Lähtökohtaisesti substanssiarvolaskelmassa voidaan käyttää tasearvojen mukaisia arvoja. 3 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 33.

5 5 + Muut rahoitusvarat 7 270,8 27, 71 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan + Rahavarat ,3 71 Tasesubstanssi ,9 Pitkäaikaiset velat Verovelka huomioitu substanssia pienentävänä tekijänä. - Laskennalliset verovelat 2 056, Korolliset velat 9 205, Muut velat 2 227,4 27 Ei eritelty liitetiedoissa lainkaan - Lyhytaikaiset velat yhteensä ,9 = Substanssiarvo 2 067,40 Sisältää varauksia. Oletetaan, että varauksiin sisältyvät vastuut ovat voimassa yritystoiminnan loppuessa. d TUOTTOARVO VAPAAN KASSAVIRRAN MALLI Konserni on toteuttanut tilikauden 2006 aikana merkittäviä yritysjärjestelyjä, kuten yritysostoja ja investointisopimuksia 4. Seuraava laskelma osoittaa, että konsernin vapaa kassavirta oli vuonna ,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Laskelmasta voidaan havaita lisäksi se, että kassavirran negatiivisuus aiheutuu suurelta osin juuri bruttoinvestoinneista, jotka aiheutuivat yritysjärjestelyistä. Vapaan kassavirran negatiivisuus vaikeutta tuottoarvon laskemista, ja siksi seuraavat laskelmat sisältävät merkittäviä yksinkertaistuksia. Tehdyt yksinkertaistukset on merkitty laskelmiin. Huom. Liikevoitto , Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -967,5 26 Vaikutus tappiollinen - Operatiiviset verot 4 588, Rahoituskulujen verovaikutus 446, % x 1717,5, oletetaan, että kulut on voitu vähentää verotuksessa + Rahoitustuottojen verovaikutus 214, % x 826,1 = Operatiivinen kassavirta 7 259,7 + Poistot 4 402,8 62 = Bruttokassavirta ,5 - Muutos nettokäyttöpääomassa 3397,6 Apulaskelma 1 - Bruttoinvestoinnit ,0 Apulaskelma 2 = Vapaa kassavirta ,1 Apulaskelma 1 Huom. Vaihto-omaisuuden lisäys 2 234, , ,3 + Myyntisaamisten lisäys 1 516, , ,0 - Ostovelkojen lisäys 354, , ,2 = Nettokäyttöpääoman muutos 3 397,6 Apulaskelma 2 Huom , Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset , , , ,3 + Poistot 4 402, Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset , , Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, 7,

6 6 hyödykkeet sekä sijoitukset , , ,0 = Bruttoinvestoinnit ,0 Apulaskelma 3 Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta Terveyspalvelut Mendis 2 032,00 46 Tervolan Saha ja Höyläämö 6 182,20 47 Incap Furniture Oy: 2 455, Yhteensä ,20 Vapaa kassavirta ,1 + Kauppahintojen eliminointi ,2 Apulaskelma 3 = Yliyksinkertaistettu arvio vapaasta kassavirrasta 6 054,1 Tuottoarvo 60541,4 6054,1/0,10. Sitoutuneen pääoman tuottovaatimukseksi on oletettu 10 %. Lisäksi on tehty oletus, että yliyksinkertaistettu arvio vapaasta kassavirrasta on konsernille tyypillinen. e MARKKINA-ARVO JA ANALYYSI Osakemäärä * Päätöskurssi ,79 Markkina-arvo ,9 Konsernin markkina-arvo ( ,9), laskettu substanssi-arvo (2 067,4) ja tuottoarvo (60541,4) poikkeavat suuresti toisistaan. Substanssiarvo ilmaisee yrityksen arviointihetken omaisuuden arvon, eikä siinä huomioida yrityksen tulevia kasvuodotuksia. Harjoitustyössä laskettu substanssiarvo perustuu kokonaan yrityksen liikekirjanpitoon, jota ei ole oikaistu vastaamaan eri omaisuusosien todennäköistä luovutushintaa. Mikäli saatavilla olisi ollut tarvittavat tiedot todennäköisistä luovutushinnoista olisi substanssiarvo luultavasti ollut korkeampi. Silloin pääasiallinen ero tuotto- ja markkina-arvoihin olisi aiheutunut siitä, että substanssiarvon laskemisessa ei huomioida tulonodotuksia. Substanssiarvosta poiketen vapaan kassavirran mallin mukaan laskettu yrityksen arvo perustuu kokonaan tulevaisuuden tuotto-odotuksiin. Yritysjärjestelyiden aiheuttama negatiivinen vapaa kassavirta toi ongelmia tuottoarvon laskemiseen. Ero markkinaarvoon jäi yllättävän suureksi. Tehtyjen oletusten ja yritysjärjestelyiden aiheuttamien (yli)yksinkertaistuksien muuttaminen vaikuttaisi kuitenkin lopputulokseen merkittävästi. Tuottoarvoon perustuva arvonmääritys on herkkä perusolettamuksissa tapahtuville muutoksille. Suurin ongelma lienee kassavirtojen ennustamisen vaikeus. Toisaalta malli ei huomioi sitoutuneen pääoman määrää

7 7 f KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT f.1 Käyttökateprosentti. Liikevoitto , Sijoitusten myyntivoitot 5 150,8 26, 62 + Sijoitusten myyntitappiot 576,5 26, 62 = Liiketulos 8 473,3 + Poistot ja arvonalentumiset 4 757,2 26 = Käyttökate ,5 Huom. Siirretty satunnaisiin tuottoihin vertailua vaikeuttavina kertaluonteisina ja olennaisina erinä. Siirretty satunnaisiin kuluihin yllä mainituin perustein. Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot 5 711, Sijoitusten myyntivoitot 5 150,8 26, 62 Ks. yllä = Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Käyttökateprosentti = Käyttökate/Liiketoiminnan kokonaistuotot = ,5/ ,3 = 10,4 % YTN ei ole asettanut käyttökateprosentille yleispätevää tavoitearvoa. YTN antaa kuitenkin käyttökateprosentin suuntaa antavaksi vaihteluväliksi teollisuuden osalta % ja palveluiden osalta 5 15 %. OMX Nordic Exchange luokittelee Ruukki Groupin toimialaluokkaan teollisuustuotteet ja palvelut 7. Teollisuuden vaihteluvälin osalta Ruukki Groupin käyttö-kateprosentti (10,4 %) ylittää siten juuri vaihteluvälin alarajan. Ruukki Group ei ilmoita käyttökateprosenttia vuosikertomuksessaan. f.2 Liiketulosprosentti Huom. Liiketulos 8 473,3 Ks. kappale f.1 per Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Ks. kappale f.1 = Liiketulosprosentti 6,7 % Mikäli liiketulos sijoittuu välille 5 10 %, niin sitä voidaan YTN:n mukaan pitää tyydyttävänä. Ohjearvojen mukaan Ruukki Groupin liiketulosprosenttia (6,7 %) voidaan pitää siten tyydyttävänä. Ruukki Group ei ilmoita liiketulosprosenttia vuosikertomuksessaan. Liiketulosprosentin sijaan vuosikertomuksessa ilmoitetaan liikevoiton suhde liikevaihtoon Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 82

8 8 f.3 Nettotulosprosentti Huom. Liiketulos 8 473,3 Ks. kappale f.1 Rahoitustuotot 826, Rahoituskulut 1 717, = Nettorahoituskulut 891,4 Verot tuloslaskelmassa 4 177, Edellisten tilikausien verot 352,8 63 Veronpalautus Satunnaisista tuotoista aiheutuneet verot siirretään satunnaisiin kuluihin. (26 % * 5 - Satunnaisista tuotoista aiheutuneet verot 1339,2 150,8) Ks. kappale f.1 - = Tilikauden osuus tuloveroista 3 191,0 = Nettotulos 4 390,9 Nettotulos 4 390,9 per Liiketoiminnan kokonaistuotot ,3 Ks. kappale f.1 Nettotulosprosentti 3,5 % Nettotulosprosentti on positiivinen, joten toimintaa voidaan pitää kannattavana. f.4 Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit Huom. Nettotulos 4 390,9 Ks. kappale f.3 + Rahoituskulut 1 717, Tilikauden osuus veroista 3 191,0 Ks. kappale f.3 = Tuotto sijoitetulle pääomalle 9 299,4 Korollinen VPO Ka. Pitkäaikaiset , ,2 27, 65, Lyhytaikaiset 3 018, ,0 27, 65, 75 - Pääomalaina 7 058, ,3 75 Yhteensä , , ,0 9 Sisältää rahoitusleasingvelat (Ruukki Groupin vuosikertomus, s. 20)

9 Ka. Taseen oma pääoma , , Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Oman pääoman oikaisut Pääomalaina , , Vähemmistöosuus ,1 795,6 27 Oikaistu oma pääoma , , ,1 Korollinen VPO keskimäärin ,0 + Oikaistu oma pääoma keskimäärin ,1 Sijoitettu pääoma keskimäärin ,1 Tuotto sijoitetulle pääomalle 9 299,4 per Sijoitettu pääoma keskimäärin ,1 = Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 15,9 % Nettotulos 4 390,9 Ks. kappale f.3 Oikaistu oma pääoma keskimäärin ,1 = Oman pääoman tuottoprosentti 9,5 % Koska sijoitetun pääoman tuottoprosentti (15,6 %) on korollisesta pääomasta maksettua rahoitus-prosenttia (14,0 %) suurempi, voidaan sitä pitää välttävänä. Tilikauden merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit aiheuttavat ongelmia tunnusluvun arvioinnissa. Oma pääoma on kasvanut tilikauden aikana huomattavasti. Erikoista on verojen suuri määrä, mikä nostaa sijoitetun pääoman tuottoprosentin yli oman pääoman tuottoprosentin. Ruukki Group laskee vuosikertomuksessaan sijoitetun pääoman tuottoprosentin (17.7 %) seuraavalla harjoitustyöstä poikkeavalla kaavalla: Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat ) keskimäärin 12. f.5 Vieraan pääoman vipuvaikutus VPO:n vipuvaikutus = TOE-% ( r i) * D E Huom. r = Sijoitetun pääoman tuotto/sijoitettu PO keskimäärin = 15,9 % Ks. kappale f.4 i = Rahoituskulut/Korollinen VPO keskimäärin = 1 717,5/12 296,0= 14,0 % D (korollinen VPO keskimäärin) = ,0 Ks. kappale f.4 10 Vuosikertomuksessa ilmoitetaan vain poistoeron aiheuttama laskennallinen verovelka , ,2 = 1651,3 ja ,1 (Ruukki Groupin vuosikertomus, s. 75) 12 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 83.

10 10 E (oikaistu OPO keskimäärin) = ,1 Ks. kappale f ,0 TOE-% = ( 0,159 0,140) * = 0,005 1% ,1 g RAHOITUSASEMAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT g.1 Omavaraisuusaste Huom. Oikaistu OPO ,3 Ks. kappale f.4. Sisältä vähemmistöosuuden. Oikaistu VPO Pitkäaikainen VPO ,6 27 Sisältää laskennallisen verovelan, pakolliset varaukset ja rahoitusleasingvelat + Lyhytaikainen VPO , Pääomalaina 1 651,3 Ks. kappale f.4 VPO Yhteensä ,2 Saadut ennakot ,5 27 Omavaraisuusaste = Oikaistu OPO /(Oikaistu OPO VPO yhteensä - Saadut ennakot) = ,3/(60 907, , ,5) = 61,8 % Vuosikertomuksessa omavaraisuusaste on laskettu kaavalla (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus)/(taseen loppusumma saadut ennakot), joka antaa tulokseksi 60,1 % 13. Harjoitustyössä pääomalaina on siirretty vieraasta omaan pääomaan. Ruukki Groupin omavaraisuusaste on korkea, koska YTN:n ohjearvon mukaan jo yli 40 %:n omavaraisuusastetta voidaan pitää hyvänä. g.2 Gearing eli nettovelkaantumisaste Huom. Pitkäaikaiset korolliset velat 9 205,2 27, 75 Sisältävät rahoitusleasingvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat 4 510,0 27, 75 - Pääomalaina 1 651,3 Ks. kappale f.4 = Korollinen vieras pääoma Rahavarat , Muut rahoitusvarat 7 270,8 27 Oletetaan, että muut rahoitusvarat ovat likvidejä = Nettovelkaisuus ,2 13 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s

11 11 Oikaistu OPO ,3 Ks. kappale f.4 Gearing = (Korollinen VPO - Likvidit varat)/oikaistu OPO = ,2/60 907,3 = - 0,33 Nettovelkaantumisaste kääntyy negatiiviseksi (-0,33), koska Ruukki Groupin nettovelat ovat negatiiviset eli sen kassa on suurempi kuin velat. Se pystyisi siten maksamaan likvideillä varoillaan kaikki velkansa. YTN:n mukaan nettovelkaantumisasteen ollessa alle 1, voidaan sitä pitää hyvänä. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan nettovelkaantumisastetta. g.3 Myyntisaamisten kiertoaika Liikevaihto ,5 26 per Myyntisaamiset 7 424,7 70 Myyntisaamisten kiertonopeus 16,9 365 päivää 365 per myyntisaamisten kiertonopeus 16,9 Myyntisaamisten kiertoaika (päivinä) 21,6 Myyntisaamisten kiertoaikaa voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan myyntisaamisten kiertoaikaa. g.4 Ostovelkojen kiertoaika Huom. Ostot ja ulkopuoliset palvelut Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ,1 26 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö + Ulkopuoliset palvelut ,1 26 = Yhteensä ,2 per Ostovelat 5 752,2 76 Ostovelkojen kiertonopeus 14,2 365 päivää 365,0 per Ostovelkojen kiertonopeus 14,2 Ostovelkojen kiertoaika 25,7 Ostovelkojen kiertoaikaa voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan ostovelkojen kiertoaikaa. g.5 Vaihto-omaisuuden kiertoaika Koska tuloslaskelmassa ei ilmoiteta muuttuvia kuluja, ei vaihto-omaisuuden kiertoaikaa voi sellaisenaan laskea. Sen sijasta voidaan käyttää vaihto-omaisuuden suhdetta liikevaihtoon. Luku saa sitä pienempiä arvoja, mitä tehokkaammin varastohallinto toimii. (Kallunki & Kytönen 2007, 90 91) Ruukki Group ei ilmoita vuosikertomuksessaan vaihto-omaisuuden kiertoaikaa.

12 12 Vaihto-omaisuus 17057, Ennakkomaksut 881,9 70 = Yhteensä 16175,3 per Liikevaihto , ,9 % g.6 Quick Ratio Huom. Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804, Rahoitusarvopaperit 7 270,8 27 Oletetaan, että erä on riittävän likvidi. + Rahavarat , Osatuloutussaamiset 0 = Lyhyen aikavälin likvidit rahat ,7 Lyhytaikainen vieras pääoma , Saadut ennakot ,5 27 Lyhyen aikavälin velvoitteet ,4 Quick Ratio = Lyhyen aikavälin likvidit varat / Lyhyen aikavälin velvoitteet = ,7/28 769,4 = 1,45 YTN:n mukaan jo yli yhden quick ratiota voitaisiin pitää hyvänä. Ruukki Group ei ilmoita vuosi-kertomuksessaan quick ratiota. g.7 Current Ratio Huom. Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 804, Muut rahoitusvarat 7 270,8 27 Oletetaan, että erä on riittävän likvidi. + Rahavarat , Vaihto-omaisuus ,2 27 = Melko likvidit varat ,9 Lyhytaikainen VPO ,9 27 Current Ratio = Melko likvidit varat / Lyhytaikainen VPO = ,9/46 344,9 = 1,27 Mikäli current ratio on välillä 1 2, on se YTN mukaan tyydyttävä. Ruukki Group ei ilmoita vuosi-kertomuksessaan current ratiota. h OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT I h.1 P/E-luku Voitto ennen veroja ,2 26 Verot 4177,4 26 Osakkeenomistajille kuuluva tulos 7978,8 26

13 13 (Vähennetty vähemmistöosuus 463,6) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (1000) (B) ,7 82 Osakkeen kurssi (C) 1,2 P/E -luku = C/(A/B) = 1,2/(7978,8/135963,7) 20,4 P/E -luku vuosikertomuksessa (ilmeisesti) Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin D ,7 63 Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto E 8 442,4 63 Laimentamaton osakekohtainen tulos = E/D = 8 442,4/ ,7 P/E -luku = 1,2/(E/D) = 1,2/(8 442,4/ ,7) = 16,8 82 Tunnuslukujen välisen eron aiheuttaa ilmeisesti esitetty laskutapojen poikkeavuus, ja lisäksi se, että vuosikertomuksen tunnuslukujen laskemissa käytetään tarkkoja arvoja, vaikka arvot esitetäänkin siinä vain yhden desimaalin tarkkuudella. P/E-luku kertoo, kuinka monta vuotta yritykseltä kuluisi kerätä niin paljon voittoja, että niiden määrä vastaisi nykyistä oman pääoman markkina-arvoa. Tunnusluku tulkitaan osakkeen yli/aliarvostuksen mittariksi. Ruukki Groupin tapauksessa P/E-luku saa arvon 16,8. Nyrkkisäännöksi mainitaan usein se, että osakkeet ovat kohtuullisesti arvostettuja niiden P/E-luvun ollessa h.2 EPS-luku Nettotulos (Ks. kappale f.3) 4 390,9 - Vähemmistöosuus 463,6 26 = EPS -luvun nettotulos 3 927,3 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana, laimennettu (1000) ,8 82 EPS = 3 927,3/ ,8 0,03 Vuosikertomuksessa Emoyrityksen omistajille kuuluva voitto 8442,4 26 EPS = 8 442,4/ ,8 = 0, EPS-luku kertoo konsernin tuloksen yhtä osaketta kohti. Harjoitustyön EPS-luvun laskemiseksi on liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista siirretty vertailua vaikeuttavia olennaisia ja kerta-luonteiseksi oletettuja sijoitustuottoja ja kuluja satunnaisiin eriin (ks. kappale f.1). 14 Ks. esim.

14 14 i OSAKEKOHTAISET JA MARKKINAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT II i.1 Osinko per osake (DPS) Tilikauden 2006 aikana jaetut osingot (1000) 3 147,79 25 per Osakkeiden (osakeantioikaistun) lukumäärän painotettu ka. tilikauden aikana, laimennettu (1000) ,8 63 DPS (1000) = 3 147,79/ ,8 = 0,02 i.2 Osinkosuhde Huom. Osinko per osake (DPS) 0,02 Ks. kappale i.1 per EPS 0,03 Ks. kappale h.2 Osinkosuhde 0,67 = 67 % Osinkosuhde (67 %) vaikuttaa korkealta. Mikäli EPS luvun nettotulos sisältäisi satunnaisiin tuottoihin siirretyt sijoitustuotot, niin laskisi se 40 prosenttiin. Tätä voitaisiin pitää normaalina jäähän silloin yli puolet nettotuloksesta kasvun rahoittamiseen. i.3 Efektiivinen osinkotuotto Huom. Osinko per osake (DPS) 0,02 Ks. kappale i.1 per osakkeen kurssi ,2 Efektiivinen osinkotuotto = 0,02/1,20 = 0,02 = 2% Osakkeen efektiivinen osinkotuotto on matala. Vuosikertomuksesta ei kuitenkaan löydy viitteitä siihen, että konserni olisi taloudellisissa vaikeuksissa. Matala efektiivinen osinkotuotto on tyypillistä kasvuosakkeille. Osakkeenomistajat odottavat silloin saavansa tuottonsa tulevaisuuden arvonnousuna osinkojen asemasta. j EMOYHTIÖN KASSAVIRTALASKELMA Myynnistä saadut maksut 246,4 Apulaskelma 1 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 961,4 s. 82 Maksut liiketoiminnan kuluista ,2 Apulaskelma 2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ,4 Maksetut korot ja maksut muista

15 15 liiketoiminnan rahoituskuluista 1 135,0 s. 84 Verot 329,1 s. 84 Liiketoiminnan rahavirta (A) ,5 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 929,5 Apulaskelma 3 Investoinnit muihin sijoituksiin 2 538,4 Apulaskelma 4 Investointien rahavirta (B) ,9 Oman pääoman muutoksesta syntyvä kassavirta ,9 Apulaskelma 5 Pitkäaikasen VPO:m nettomuutos ,2 (1 277, ,7) s.86 Lyhytaikaisen VPO:n nettomuutos 1926,4 (1 643,4+380,0+5, , ,6) s.86 Rahoituksen rahavirta 13802,1 Katettavaa ,2 Rahoitusarvopaperit muutos ,3 (0, ,3) s. 85 Rahat ja pankkisaamiset muutos 3087,4 (3 493,3-405,9) s. 85 Muutos yhteensä ,9 Rahan lähteet miinus rahan käyttö 0,4 Apulaskelma 1 Tuloslaskelman liikevaihto 314,9 s Myyntisaamiset ,6 s Myyntisaamiset ,1 s. 85 = Myynnistä saadut maksut 246,4 Apulaskelma 2 Huom. Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 110 s Henkilöstökulut 478,6 s Liiketoiminnan muut kulut 2 048,6 s Ostovelat ,9 s Ostovelat ,1 s Em. erien osuus siirtoveloista ,9 s Em. erien osuus siirtoveloista ,5 s Pitkäaikaiset saamiset ,8 s Pitkäaikaiset saamiset ,8 s Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,7 s Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,5 s. 85 = Maksut liiketoiminnan kuluista ,2 Oletetetaan, että liittyvät kokonaan liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin Apulaskelma 3

16 16 + Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ,3 s Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ,9 s Poistot 2 945,1 s. 84 = Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2 929,50 Apulaskelma 4 + Sijoitukset ,00 s Sijoitukset ,60 s. 85 = Investoinnit muihin sijoituksiin 2 538,40 Apulaskelma 5 Oma pääoma ,40 s Tilikauden tulos 499,9 s. 86 = Oma pääoma ("rahallinen") - Oma pääoma ,60 s. 86 = Oman pääoman muutoksesta syntyvä kassavirta ,90 Vuosikertomuksessa on ilmeisesti pyöristyksestä johtuvia eroja. Esimerkiksi taseen tilikauden voitto on 499,9 ja tuloslaskelman tilikauden tulos on puolestaan 499,8. Vieraan pääoman lyhimmän mahdollisen takaisinmaksuajan ja tehtyjen investointien suurimman mahdollisen omarahoitusosuuden arvioimisen tekee ongelmalliseksi se, että emoyhtiön liiketoiminnan rahavirta on negatiivinen. Negatiivisuus tarkoittaa yrityksen velkaantumisen kasvamista tai oman pääoman vahvistamista. Näiden kassavirtaperusteisten tunnuslukujen laskeminen edellyttäisi luvussa d esitetyn kaltaisten oikaisujen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan ole emoyhtiön suppeiden liitetietojen vuoksi mahdollista. On lisäksi muistettava, että kannattavankin yrityksen osalta rahoituslaskelman jäämät voivat olla negatiivisia, mikäli yritys esimerkiksi kasvaa voimakkaasti. Tässä harjoitustyössä on osoitettu, että Ruukki Group on kasvanut tilikauden 2006 aikana sekä orgaanisesti että yritysostoin. Konsernin vuosikertomuksessa todetaan, että yhtiön rahoitusrakenteessa on tapahtunut tilikaudella 2006 merkittäviä oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen vahvistamistoimia, joiden seurauksena yhtiön rahoitusrakenne on muuttunut olennaisesti. Esimerkiksi maaliskuussa 2006 osakeannilla kerättiin yhtiölle noin 21,6 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Lisäksi vuosikertomuksessa tuodaan esiin se, että yhtiön kehitysyhtiötoiminnan vuoksi operatiivisen toiminnan ja erilaisten yritysjärjestelyjen kertaluonteinen tai jatkuvaisluonteinen vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoitusasemaan voi olla suuri. Tämä vaikeuttaa vertailua ja tulevaisuuden ennakointia. 15 (s. 88) 15 Ruukki Groupin vuosikertomus 2006, s. 88

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot