KESTÄVÄ KAIVOSINVESTOINTI 2014 YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALLE REINIKAINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESTÄVÄ KAIVOSINVESTOINTI 2014 YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALLE REINIKAINEN 21.5.2014"

Transkriptio

1 KESTÄVÄ KAIVOSINVESTOINTI 2014 YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALLE REINIKAINEN

2 1. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi SISÄLTÖ 2. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin toteuttaminen 3. Yhteiskuntavastuu ja vaikutusten hallinta osana kaivostoimintaa

3 YVA-MENETTELY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN LAUSUNNOT JA MIELIPITEET OHJELMASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS ARVIOINTISELOSTUKSESTA KUULEMINEN MIELIPITEET JA LAUSUNNOT ARVIOINTISELOSTUS LUPAHAKEMUKSIEN LIITTEEKSI YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

4 VAIKUTUSALUERAJAUKSET JA ARVIOINTI Ilmanlaatu, pöly: Vaikutuksia tarkastellaan noin 10 km etäisyydellä kaivoksesta lähin asutus huomioiden. Vesistöt ja kalatalous: Vaikutuksia arvioidaan kuivatusvesien purkureitin vesistöihin. Maaperä- ja pohjavesivaikutukset: Maaperävaikutukset painottuvat kaivosalueelle. Pohjavesivaikutuksia arvioidaan laajemmalle, enimmillään muutaman kilometrin etäisyydelle. Luonto- ja luonnonsuojelukohteet: Vaikutuksia kasvillisuuden, huomioitavien lajiesiintymien ja eläimistön osalta tarkastellaan kaivoshankkeeseen liittyvien toimintojen alueilla ja niiden lähialueilla noin 5 km etäisyydellä. Natura 2000 alueille on laaditaan Naturatarve-arviointi. Maankäyttö, kaavoitus ja rakennettu ympäristö: Selvitysalue rajataan lähinnä niille alueille, joissa maankäyttö muuttuu nykyisestä. Keskeinen alue on kaivosalue lähiympäristöineen. Maisemavaikutukset: aluerajauksena tarkastellaan lähiympäristöä sekä erillisiä kauempana olevia kohteita tai alueita, joista on näkymäyhteys hankealueelle. Liikenne: Pääosin kaivoksen ja kuntataajaman välillä, kuljetusreitit yleisemmällä tasolla. Melu ja tärinä: Melumallinnukset ulotetaan sille etäisyydelle, mihin 35 db tasoisen melun lasketaan ulottuvan. Sosiaaliset vaikutukset: Selvitysalue kattaa koko kunnan. Vaikutuksia arvioidaan yksityiskohtaisemmin hankkeen lähialueella, missä hanke vaikuttaa konkreettisimmin. Porotalous: Vaikutuksia arvioidaan pääosin niiden alueiden osalta, jotka suoranaisesti vaikuttavat poronhoidon harjoittamiseen alueella. Vaikutuksia paliskunnan tasolla arvioidaan yleispiirteisemmin.

5 SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mitä yksityisiä ja yhteisöjä hankkeen vaikutusalueilla asuu ja toimii, Millaisia ovat asukkaiden ja yhteisöjen etukäteiset käsitykset hankkeesta ja sen vaikutuksista; Mitä vaikutuksia hankkeen eri vaihtoehdot aiheuttavat; Arvioidaan hankkeen eri vaihtoehtojen sosiaaliset ja sosioekonomiset vaikutukset; Luodaan ehdotus seurannasta Hankkeen aiheuttamat konkreettiset muutokset arviointialueella SVA Hankkeen vaikutuspiirin asutus ja vapaa-ajan toiminnot, sekä elinkeinotoiminta

6 SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN JAKAUTUMINEN Valtakunnan taso Talousaluetaso Asukaskysely Pienryhmätyöskentely Ohjausryhmä Asiantuntijahaastattelut YVA:n yleisötilaisuus YVA:sta annetut lausunnot ja mielipiteet Kuntataso Kaivoksen lähialue

7 Tavoitteiden ristiriidat kaivoksista käytävässä keskustelussa Vastustajat Kannattajat Paikallinen etu Paikalliset ihmiset Paikalliset ihmiset Hyötyjät Monikansalliset yhtiöt Matkailu, poromiehet, luonnonsuojelijat Talouden ja työn näkökulma Rakentaminen tuhoaa luontaiselinkeinojen, porotalouden ja matkailun edellytykset. Työpaikat muualla asuville. Alueen väestörakenne yksipuolistuu. Kaivos tuo työpaikkoja ja verotuloja, ei vaihtoehtoisia kohteita. Suojelun myötä alueet autioituvat. Päätöksenteon näkökulma Ympäristönäkökulma Luonnonvaroja riistetään monikansallisen yhtiön tarpeisiin. Ei hyödytä paikallisia ja siksi julkinen vastustus. Rakentaminen tuhoaa ainutlaatuista erämaaluontoa Luonto museoidaan luonnonsuojelun, matkailun ja poronhoidon ehdoilla. Päätösvalta kuuluu paikallisille ihmisille. Kaivos voidaan toteuttaa ympäristöä saastuttamatta.

8 SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN VUOROPUHELU KAIVOSTOIMIALA Hankkeen suunnittelu ja tieteellinen tieto Paikallinen tieto ja kokemus Kaivosyhtiö LUOTTAMUS YVA ja lupakonsultti VIRANOMAIS- TOIMINTA Valvova viranomainen KONSULTTIEN TOIMINTA

9 SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN JAKAUTUMINEN Mittakaava Realismi Luottamus Valtakunnan taso Talousaluetaso Kuntataso Kaivoksen lähialue

10 Monitavoitearviointi Hannukaisen SVA:ssa

11 Arvioinnin näkökulmat Hannukaisen SVA:ssa Suunnitteluvaihe Rakentamisaika Ajalliset kriteerit Toiminta-aika Hannukaisen kaivoshanke Osallisryhmät Sulkemisaika Kiinteistöt suoja-alueen läheisyydessä Porotalous Vapaa-ajan käyttö Lähikuntien talous Taloudelliset kriteerit Lähikuntien julkispalvelut Lähikuntien asuinyhteisöt Matkailutoiminta

12 Vaikutusten merkityksen arviointi Vaikutuksen suuruuden ennustaminen Vaikutuskohteen arvon määrittäminen Vaikutuksen merkityksen arviointi

13 Vaikutuksen voimakkuus Vaikutuksen kohteen arvo Matala Matala arvo, ainoastaan paikallisesti tärkeä Keskikokoinen arvo, alueellisesti tärkeä Suuri Suuri arvo, kansallisesti tärkeä Pieni Vaikuttaa tiettyyn ryhmään paikallisesti, tietyllä alueella lyhytaikaisesti Keskisuuri Vaikuttaa osaan aluetta ja saattaa tuoda joitakin muutoksia yhteiskuntaan kaivostoiminnan vaiheiden siirtymäaikoina Suuri Vaikuttaa koko alueeseen kaivoksen koko eliniän ajan Merkittävä Merkittävä Merkittävä Esimerkkimatriisi: Sosiaalinen ympäristö.

14 Negatiivisten vaikutusten merkitysten väriskaala Vaikutus on tunnistettu. Kussakin tapauksessa on erikseen arvioitava, tarvitaanko lieventäviä toimenpiteitä. Vaikutuksella on kohtalainen merkitysarvo kyseessä oleville vaikutuskohderyhmille. Useimmissa tapauksissa tarvitaan seurantaa. Vaikutuksen merkitysarvo vaikutuskohderyhmälle on merkittävä. Tarve lieventävien toimenpiteiden tekemiseen on selkeä. Merkittäväksi arvotetut vaikutukset edellyttävät jatkuvia seurantamenettelytapoja. Positiivisten vaikutusten merkitysten väriskaala Vaikutuksella on suhteellisen matala merkitysarvo vaikutuskohderyhmille. Vaikutuksella kohtalainen merkitysarvo vaikutuskohderyhmälle. Vaikutuksen lähtötasossa havaitaan selkeitä muutoksia positiivista arvoa kohti. Vaikutuksella on merkittävä merkitysarvo vaikutuskohderyhmälle. Yleensä merkityksellä on maatieteellisesti rajattu laajuus ja se leviää laajemmalle kuin vain välittömän vaikutuksen kohteena olevalle alueelle. Positiivisia vaikutuksia voidaan korostaa.

15 Palovaaran asukkaat Vaikutukset ennen rakennusvaihetta MAGNITUDE SENSITIVITY LOW Palovaara sijaitsee aiotun kaivospiirin alueen ulkopuolella. Palovaaraan vievä tie kunnostetaan toimimaan kaivos-alueen ensisijaisena tienä. MEDIUM HIGH SMALL MEDIUM LARGE Palovaarassa olevien kiinteistöjen arvo tulee todennäköisesti laskemaan tulvaisuudessa kaivoksen laajennusalueen vuoksi. Palovaaran yhteisön asukkaat Vaikutukset rakentamisen ja toimintavaiheen aikana Palovaaran kylä voi kokea kaivokseen liittyviä vaikutuksia, kun Suhanko Pohjoisen avolouhos otetaan käyttöön jossain vaiheessa noin 10 vuotta Suhangon kaivoksen avaamisesta. Jos Palovaaran kiinteistöjen omistajat haluavat jäädä pikkukylän alueelle, he tulevat kokemaan melu-, pöly-, tärinä- ja räjäytysvaikutuksia. Luonnonympäristö muuttuu ja maisema-arvo heikkenee. Voimakkuuskriteerit viittaavat koettujen vaikutusten alueelliseen ulottuvuuteen; muutokset kiinteistöjen ja metsän rahallisessa arvossa, muutokset terveysvaikutuksissa, elinolosuhteissa ja palveluissa, muutokset alueiden virkistyskäytössä. Herkkyyskriteerit on arvioitu muuttohalukkuuden, paikkasidonnaisuuden, sopeutumiskyvyn ja oletettujen luonnonvesien arvojen perusteella. MAGNITUDE SENSITIVITY LOW MEDIUM HIGH SMALL MEDIUM 10 LARGE Vaikutukset kiinteistöjen ja metsän arvoon 2 Valmistelevat toimenpiteet, esim. pintamaan poisto, puiden hakkuu 3 Melu, pöly ja tärinä 4 Räjäytysten vaikutukset 5 Paikallisliikenteen muutokset 6 Käyttöoikeuksien rajoitukset 7 Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön 8 Vaikutukset luonnonvesivaroihin 9 Vaikutukset terveyteen, elinolosuhteisiin ja palveluihin 10 Tieverkoston rakentaminen ja käyttö kaivospiirin alueella 11 Virkistyskäytön rajoitukset (kalastus, metsästys, marjastus, ulkoilu) 12 Maanomistukseen perustuvien metsästys- ja kalastus-oikeuksien menetys 13 Turvallisuustekijät (liikenne, lentävät kivet, jne.) 15

16 Alueellinen talous: JULKISEN SEKTORIN TALOUS Rakennus- ja käyttövaiheissa MAGNITUDE LOW MEDIUM HIGH SMALL MEDIUM LARGE SENSITIVITY SENSITIVITY 1 Julkiset investoinnit palveluihin ja infrastruktuuriin lisääntyvät 2 Kunnallinen velka per asukas kasvaa 3 Verotulojen lisääntyminen tulomuuton, kohonneiden tulotasojen ja työllistymisen ansioista. LOW MEDIUM HIGH 4 Yritysveron kautta saatavat verotulot MAGNITUDE SMALL MEDIUM 2 LARGE Kunnallinen velka asukasta kohti kasvaa kaivostoimintojen alkuvaiheessa julkisten palvelujen kysyntään sopeuduttaessa (myös riski lyhyellä aikavälillä). Muutaman käyttövuoden jälkeen kunnallinen velka tasoittuu ja voi jopa saavuttaa myönteisemmän kehityskaaren. Verotulojen kasvu tulomuuton ja lisääntyneiden tulotasojen sekä työllisyyden ansioista vaikuttaa kunnallisverotulojen kasvuun. Verotulojen kasvu tapahtuu yritysverojen kautta. Julkiset investoinnin palveluihin ja infrastruktuuriin kasvavat. 5 Työllisyyden kasvu kaikilla aloilla 6 Työllistymis- ja liiketoiminnan mahdollisuudet henkilö- ja tavara-liikenteessä Voimakkuuteen liittyvät kriteerit perustuvat maankäytön laajuuteen, taloudelliseen kasvuun, työllistymisen kerrannaisvaikutukseen, oikea-aikaisuuteen, riippuvuuteen kaivostoiminnasta tulonlähteenä, työllistymisen muutoksiin, kotitalouksien talouden kasvuun. Herkkyyskriteerit koostuvat taloudellisesta monimuotoisuudesta, työttömyysasteesta, kunnallistuloista, väestömuutoksista, kuljetusverkostoista, sosiaalisten palvelujen saatavuudesta, yritysten sulkemis- tai perustamismääristä.

17 Poronhoito paliskunnat / Rakennus- ja toimintavaihe SENSITIVITY 1 Maa-alueiden menetys MAGNITUDE SMALL LOW MEDIUM HIGH 15 Muutokset maa-alueiden perinteisessä käytössä MEDIUM LARGE 1 18 Maa-alueiden menetys ja laidunalueiden (talvi- ja kesälaidunten) menetys ovat kriittisimpiä porojen laidunalueita koskevia vaikutuksia. Perinteinen maankäyttö tulee muuttumaan (myös ennen varsinaista rakennusvaihetta). Porojen maksimi-lukumäärä voi laskea. Laidunalueisiin tulee muutoksia, käyttöpaine voi siirtää porot uusille alueille. Elinkeinon kannattavuuden lasku on todennäköistä. Poronhoito-kulttuuri voi mahdollisesti heikentyä. Tärkeimmät voimakkuuteen liittyvät kriteerit ovat: vaikutukset porojen laidunalueiden (kesä- ja talvilaidunten) merkittävään muutokseen, tärkeimmät poronhoidon reitit voivat muuttua, porotalouden mahdollisesta supistamisesta johtuvan porojen lukumäärän laskun aiheuttama myytyjen porojen lukumäärän lasku, poronhoidon kokoamispisteiden ja infrastruktuurin mahdollinen menettäminen. Herkkyyskriteerit koostuvat seuraavista tekijöistä: sukupolvien välisen siteen häviäminen, porojen lukumäärän väheneminen, poronhoidon taloudellinen kannattavuus heikkenee, poronhoitokulttuuri heikkenee ja sillä on heikko sopeutumiskyky, lisääntyneet talviruokintakustannukset, lisääntyneet työvoimakustannukset, porojen käyttäytymismallien muutokset. 16 Porojen maksimilukumäärä voi laskea 17 Lisääntyvät kustannukset (talviruokinta, polttoaine, jne.) 18 Elinkeinon kannattavuuden lasku 10 Muutokset laidunalueiden käytössä, käytön paine voi siirtyä uusille alueille 19 Poronhoitokulttuurin muutokset

18 Alueen virkistyskäyttö, TOIMINTAVAIHE Hannukaisen asukkaat ja loma-asunnon omistajat Voimakas Metsästys Asukkaat > 3 km etäisyydellä Lievä Loma-asunnon omistajat 2-8 km kaivoksesta Hiihto ja melonta Moottorikelkkailu Luontoharrastukset Alueen muut käyttäjät (matkailijat) Lievä Lievä Lievä Lievä Lievä 18

19 Palovaaran kylätaajama Vaikutukset kiinteistöjen ja metsän arvoon Valmistelevat toimenpiteet MPT-vaikutukset Räjäytysten vaikutukset PaikallisIiikenteen lisääntyminen ja muutokset Käyttöoikeuksien rajoitukset Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset luonnonvesivaroihin Reseptori eli vaikutuksen kohde Vaikutus Ennen rakennusvaihetta Rakennusvaiheessa Toimintavaihe essa Vaikutukset terveyteen, elinolosuhteisiin ja palveluihin Tieverkoston rakentaminen ja käyttö kaivospiirin alueella Virkistyskäytön rajoitukset Merkittävä Merkittävä Maanomistukseen perustuvien ikiaikaisten metsästys- ja kalastusoikeuk-sien menetys Merkittävä Merkittävä

20 Kaivospiirin ulkopuolella, mutta 5 10 km etäisyydellä kaivospiirin rajasta olevat paikalliset asukkaat ja kiinteistöjen omistajat MPT-vaikutukset Räjäytysten vaikutukset Käyttöoikeuksien rajoitukset Vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön Vaikutukset luonnonvesiin Vaikutukset terveyteen, elinolosuhteisiin ja palveluihin Liikenteen kasvu (tavara- ja henkilöliikenne) Virkistyskäytön rajoitukset Maanomistukseen perustuvien ikiaikaisten metsästysja kalastusoikeuksien menetys Paikalliset kaivokseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet Turvallisuusasiat Reseptori eli vaikutuksen kohde Vaikutus Ennen rakennusvaihetta Vaikutukset kiinteistöjen ja metsän arvoon Rakennusvaiheessa Merkittävä Merkittävä Toimintavaihe essa Merkittävä Merkittävä

21 Alueellinen talous: Julkisen sektorin talous Julkiset investoinnit palveluihin ja infrastruktuuriin lisääntyvät Kunnallinen velka asukasta kohti kasvaa Verotulojen lisääntyminen tulomuuton, kohonneiden tulotasojen ja työllistymisen ansioista Yritysveron kautta saatavat verotulot Työllisyyden kasvu kaikilla aloilla Työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuudet henkilö- ja tavaraliikenteessä Reseptori eli vaikutuksen kohde Vaikutus Ennen rakennusvaihetta Rakennusvaiheessa Merkittävä Merkittävä Toimintavaihe essa Merkittävä Merkittävä

22 SIDOSRYHMIEN VUOROPUHELU Positiivisten ja negatiivisten kantojen ja niihin liittyvien perustelujen näkyväksi tekeminen ottaen huomioon Taloudellisten arvojen vertailu Mielikuvallisten arvojen vertailu Arviointi ympäristöllisten seikkojen kautta ns. normaalissa toiminnan tilanteessa Riskiarviointi, worst case scenario PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE

23 SOSIAALINEN TOIMILUPA Sosiaalinen toimilupa saavutetaan kun projektilla on ympäröivän yhteiskunnan ja osallisten hyväksyntä Sosiaalinen toimilupa ja toimiva vuoropuhelu: Mahdollistaa toimivat suhteet osallisryhmiin Parantaa mahdollisuuksia onnistuneelle luvitukselle Antaa kaivokselle liikkumavaraa Sosiaalisen toimiluvan saavuttamiseksi avoin ja läpinäkyvä vuoropuhelu on elintärkeää Sosiaalisen toimiluvan saavuttaminen vaatii mahdollisten kiistanalaisten teemojen systemaattista käsittelyä ja kompromissien löytämistä PÖYRY POWERPOINT TEMPLATE

24 Yhteiskuntavastuuraportointi Raportointimallit ovat keino tuottaa tietoa taloudellisesta, sosiaalisesta, hallinnollisesta ja ympäristötoiminnasta Global Reporting Initiative (GRI), Metals & Mining supplements, Towards Sustainable Mining (TSM): Mining Association of Canada (MAC) The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Sustainable Development Framework (SDF): International Council on Mining & Metals (ICMM) Enduring Value (EV): Minerals Council of Australia (MCA) UN Global Compact: Yhdistyneet kansakunnat Equator principles (EP): Equator Principles Association IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability: International Finance Organization (IFC), Maailmanpankki (World Bank) OECD Guidelines for multinational enterprises: Organization for Economic Development and Co-operation (OECD) EITI: The Global Reporting Initiative

25 AVOIMUUS, LUOTTAMUS JA ENNAKOINTI KAIVOSTOIMIALA Kaivosyhtiö YVA ja lupakonsultti LUOTTAMUS VIRANOMAIS- TOIMINTA Valvova viranomainen KONSULTOINTI

26 KIITOS! Kalle Reinikainen Pöyry Finland Oy ,

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa

Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Sosiaalisten vaikutusten arviointi kolmessa itäsuomalaisessa kaivoshankkeessa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Matleena Kujala

Lisätiedot

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS

SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos Stella Selinheimo SODANKYLÄ JA KAIVOSTEOLLISUUS kaivannaisteollisuuden yhteiskuntavastuu alueellisiin muutoksiin kuntatason näkökulmasta Maantieteen pro

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS YVA-SELOSTUS 16WWE1516 19.12.2011 YARA SUOMI OY YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3: malmin rikastus Venäjällä 2009 YVA:n täydennys 16WWE1516 1 Yhteystiedot: Pöyry

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN 72 Metsähallitus 10 VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN Tässä luvussa arvioidaan, millä tavoin hanke vaikuttaa tuulipuistoa lähellä asuvien ihmisten ja lomaasujien elinoloihin, viihtyvyyteen,

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY SUHANGON KAIVOSHANKKEEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA-SELOSTUS Narkaus, 10.12.2013 SUHANGON KAIVOSHANKE Hankealue sijaitsee suurimmaksi

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut

Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Tiedote 31.8.2010 Kainuun ELY-keskus Kainuun ELY-keskuksen lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on valmistunut Kainuun ELY-keskuksen ympäristö-

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025

KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 KUUSAMON KAUPUNKI KOKO KAUPUNGIN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2025 VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvionti teemoittain: Tavoitteiden toteutuminen kehittämisvaihtoehdo issa VAT MK Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset m SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kaivostoiminnan huomiointi kaavoituksessa viranomaistyöpaja Kuusamon yleiskaavaa valmisteltaessa

Kaivostoiminnan huomiointi kaavoituksessa viranomaistyöpaja Kuusamon yleiskaavaa valmisteltaessa VTT-R-02634-15 TUTKIMUSRAPORTTI Kaivostoiminnan huomiointi kaavoituksessa viranomaistyöpaja Kuusamon yleiskaavaa valmisteltaessa Kirjoittajat: Riitta Molarius Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (26) Alkusanat

Lisätiedot

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla

Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla ALUE JA YMPÄRISTÖ Katja Tervo Pampalo Tapaustutkimus kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista harvaan asutulla maaseudulla Pampalo: a case study of social impacts of gold mining in remote rural areas

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa Tämä opas on tehty hankkeessa Ohjeistus poroelinkeinon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa (PoroYVA).

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPRO- VINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Päivämäärä 29.1.2014 Laatija Jaana Hakola, Johanna Korkiakoski,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Lokakuu 2008 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9200 Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeessa

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeessa Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- SELOSTUS 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeessa Forssa - Lieto 2010 400 + 110 kv voimajohto Forssa Lieto i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö,

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402

ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA. Soklin asemakaava Kaavaluonnos. Martin kylä 402 ASEMAKAAVASELOSTUS 23.4.2014 SAVUKOSKEN KUNTA Soklin asemakaava Kaavaluonnos Martin kylä 402 Vireilletulo 21.2.2013 Kunnanhallitus xx.xx.xxxx Kunnanvaltuusto xx.xx.xxxx Yhteystiedot: Savukosken kunta,

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki

Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa. Keski-Suomi - Oulujoki Ympäristövaikutusten ARVIOINTI- OHJELMA 400 kilovoltin voimajohtohankkeessa Keski-Suomi - Oulujoki 2011 400 kv voimajohto Keski-Suomi Oulujoki i YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Fingrid Oyj Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot