BDO OBSERVER. 5. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa Yli työntekijän globaali yhteistyöverkosto 1200+

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. 5. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa. 56000+ Yli 56 000 työntekijän globaali yhteistyöverkosto 1200+"

Transkriptio

1 MAALISKUU BDO OBSERVER UUSI TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVI Vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen s. 8 MUUTOKSIA YRITYSVEROTUKSEEN Mitä yrittäjän on hyvä huomioida kuluvan vuoden verotuksessa ELINKEINOVEROTUKSEN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen s. 3 s BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa 144 Palvelemme 144 eri maassa Yli työntekijän globaali yhteistyöverkosto Yli toimistoa 160 Alansa asiantuntijaa Suomen BDO-konsernissa VERKOSTON VOIMAA Paikallisesti ja globaalisti lähellä asiakkaitamme s. 10 Köydet irti ja merille! Auditio 2014 kokoaa asiantuntijat s. 12

2 2 BDO Observer 1/2014 SISÄLTÖ POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA Tuemme asiakkaidemme menestystä joustavasti ja paikallisesti Muutoksia yritysverotukseen vuonna 2014 sivu 3 Asiantuntijatyöryhmän esitys elinkeinoverotuksen uudistamiseksi Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen sivu 6 Uusi tilinpäätösdirektiivi Keskeisimmät vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen sivu 8 Paikallisesti ja globaalisti lähellä asiakkaitamme Verkostosta voimaa asiantuntijatyöhön sivu 10 BDO Audiatorin järjestämä Auditio konferenssi kokoaa asiantuntijat sivu 12 BDO OBSERVER 1/2014 JULKAISIJA BDO Oy KHT-yhteisö BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy HTM-yhteisö TILINTARKASTUS SISÄINEN TARKASTUS VEROPALVELUT YRITYS- JA RAKENNEJÄRJESTELYT IFRS-NEUVONTA TALOUSHALLINNON PALVELUT ICT-PALVELUT KONSULTOINTI KOULUTUS BDO Vattuniemenranta Helsinki Keskus Fax TOIMITUS Päätoimittaja Hannu Riippi Toimitussihteeri Eini Simola BDO Consulting Oy

3 BDO Observer 1/ MUUTOKSIA YRITYSVEROTUKSEEN VUONNA 2014 ANTTI SUULAMO Tax Partner verotuksessa astui voimaan merkittävä määrä lakiuudistuksia. Muutoksia tuli muun muassa yhteisöverokantaan, pääomatuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotukseen. Lakimuutosten tarkoituksena on siirtää yritysverotuksen painopistettä yhtiön käyttöön jäävien tulojen verottamisesta kohti yhtiöstä nostettavien varojen verotusta. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta ja ne koskevat pääsääntöisesti vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta. Poikkeuksena on kuitenkin mm. varojenjakoa koskeva sääntely. Yhteisöverokanta alenee Yhteisöverokantaa alennetaan 20 prosenttiin verovuoden 2014 alusta lähtien. Vanhaa 24,5 prosentin yhteisöverokantaa sovelletaan, jos yhtiökokouksen päätös tilikauden muutoksesta on tehty tai sen jälkeen niin, että: yhteisöllä ei pääty verovuotta vuonna 2013 tai vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut jälkeen. Yhteisön verovuosi muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneistä tilikausista. Edustusmenojen vähennysoikeus poistuu Edustusmenojen vähennysoikeus tuloverotuksessa poistuu kokonaan eikä edustusmenoja voi enää vähentää verovuonna Aikaisemmin vähennysoikeus oli 50 prosenttia. Arvonlisäverotuksessa edustuskulut ovat olleet vähennysrajoitusten alaisia ennenkin. Verotuksessa edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden antamat kolme ratkaisua (2013:63, 2013:64 ja 2013:65) selventävät edustus- ja markkinointitilaisuuksien rajanvetoa. Muutoksia osinkojen verotukseen Luonnollisen henkilön saamasta listatun yhtiön jakamasta osingosta on 2014 lähtien 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa, kun veronalaista on aikaisemmin ollut 70 prosenttia. Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta: prosenttia on veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään euroa. 2. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. 3. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa. Peitellystä osingosta on jatkossa 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa (tietyissä kansainvälisissä osingoissa 100 prosenttia). Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan, 32 prosentin, soveltamisen rajaa laskettiin vuodelle 2014 entisestä eurosta euroon.

4 4 BDO Observer 1/2014 Uutta osinkoverotusta voidaan havainnollistaa seuraavilla esimerkeillä: Kannattava yritys mutta pienehkö nettovarallisuus Tilikauden tulos Yhteisövero 20 % Nettotulos = osinko Nettovarallisuus josta 8 % Kannattava yritys, iso nettovarallisuus Tilikauden tulos Yhteisövero 20 % Nettotulos = osinko Nettovarallisuus josta 8 % %:n osinko (max 8 %) Osinko josta vero %:n osinko (max 8 %) Osinko josta vero %:n osinko (alle 8 % mutta yli ) Osinko 0 josta vero %:n osinko (alle 8 % mutta yli ) Osinko josta vero %:ia ansiotulo-osinkoa (yli 8 %) Osinko josta ansiotulovero 50 % %:ia ansiotulo-osinkoa (yli 8 %) Osinko josta ansiotulovero 50 % Netto-osinko yhteensä Verot yhtiö Verot osakas Verot yhteensä Verorasitus yhteensä 47,8 % Netto-osinko yhteensä Verot yhtiö Verot osakas Verot yhteensä Verorasitus yhteensä 37,3 % Kuten esimerkit osoittavat, verorasitus kohdistuu jatkossa aikaisempaa enemmän osakastasolle. Vaikka verovapaista osingoista on luovuttu, vaikuttaa yhtiön nettovarallisuuden kasvattaminen osakkaan verorasituksen pienenemiseen. Kahdeksan prosentin kevyemmin verotettu osinko on kuitenkin edelleen vuotuinen osinko. Osinkojen jakamatta jättäminen ei lisää seuraavan vuoden kevyemmin verotettujen osinkojen määrää muutoin kuin nettovarallisuuden lisäyksen johdosta. Vuoden 2014 alusta on ennakonpidätys (luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät) toimitettava paitsi listatun yhtiön myös listaamattoman yhtiön maksamista osingoista. Ennakonpidätys listatun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 prosenttia Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Uusia säännöksiä sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa tai sen jälkeen.

5 BDO Observer 1/ Myös yhteisön saaman osingon verotus muuttuu Yhteisöjen saamat osingot ovat edelleen pääsääntöisesti verovapaita. Osinko on kuitenkin jatkossa kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhtiö on julkisesti noteerattu ja osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka omistaa osinkoa jakavasta yhtiöstä alle 10 prosenttia osinkoa jaettaessa. Osinko on kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinko on saatu muualta kuin ETA-valtiosta. Yhteisön saamasta peitellystä osingosta 75 prosenttia on veronalaista tuloa. Korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan lisää Osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden elinkeinotoiminnan korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan verovuonna 2014 lisää voimaan tulleeseen säännökseen verrattuna. Aikaisemmin voimassa olleen säännöksen mukaan korkomenojen vähennyskelpoisuus on rajoitettu 30 prosenttiin ns. oikaistusta EVL-tuloksesta, joka lasketaan korjaamalla elinkeinotoiminnan tulosta tietyillä erillä. Vähennysoikeutta rajoitetaan edelleen siten, että vähennyskelpoisten korkojen enimmäismäärää laskettiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta Yksi omalta osaltaan merkittävimmistä muutoksista on osinkoverotuksen ulottaminen lakitasolla varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta on verotettu yleensä luovutusvoittona. Luovutusvoittoa laskettaessa varojenjaosta on vähennetty palautusta vastaava osa hankintamenoa. Varojenjako on voitu verottaa osinkona, jos varojen alkuperää ei ole voitu selvittää tai varat ovat muodostuneet voittovaroista. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään jatkossa verotuksessa lähtökohtaisesti osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta rinnastettaisiin kuitenkin luovutukseen, jos yhtiö palauttaisi osakkeenomistajalle hänen tekemänsä pääomasijoituksen kymmenen vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Verotus luovutuksena olisi mahdollista: jos osakkeiden merkintähinnat yms. ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset on merkitty vapaan oman pääoman rahastoon ja näitä maksuja jaetaan sijoituksen tehneelle osakkaalle jos esitetään luotettava selvitys siitä, että jako muodostuu nimenomaan rahastoon merkityistä pääomansijoituksista ja niiden palauttamisesta sijoituksen tehneelle osakkeenomistajalle vain jos palautus toteutetaan ennen kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut 10 vuotta. Lisäksi oikaistun EVL-tuloksen laskentatapaa muutettiin niin, että rahoitusomaisuuden menetyksiä ja arvonmuutoksia ei enää lisätä EVL-tulokseen. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään jatkossa verotuksessa lähtökohtaisesti osinkona. Luovutusvoittoa laskettaessa varojenjaosta vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno, kuitenkin enintään luovutuksena pidettävän varojenjaon määrä. Jos osakkeen poistamaton hankintameno on luovutuksena pidettävää varojenjakoa pienempi, vähennetään poistamattoman hankintamenon määrä. Luovutusvoiton laskennassa vähennetty hankintamenon määrä vähennetään osakkeen poistamattomasta hankintamenosta. Osakeyhtiöllä varojenjaossa saatu määrä ei ole veronalaista tuloa, jos varoja jakavan yhtiön osakkeet ovat osakkeenomistajan verotuksessa verovapaasti luovutettavia osakkeita. Jos jaettavat varat on merkitty rahastoon esim. rahastosiirtojen tai yritysjärjestelyjen johdosta, ei verotus luovutuksena ole sovellettavissa. Samoin jos jakaja on listattu yhtiö, osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahastosta saatu suoritus verotetaan aina osinkoa koskevien säännösten mukaan. Lakimuutos tulee huomioida muun muassa oman pääoman ehtoisia sijoituksia tehtäessä. Varojenjakoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan tai sen jälkeen saatuihin suorituksiin. Jos muusta kuin listatusta yhtiöstä palautetaan ennen lain voimaantuloa tehtyjä pääomansijoituksia, uusia säännöksiä sovelletaan vasta tai sen jälkeen saatuun varojenjakoon. Lakimuutos tulee huomioida mm. oman pääoman ehtoisia sijoituksia tehtäessä. Jotta pääomanpalautus verotettaisiin tulevaisuudessa luovutuksena, tulee esimerkiksi toimenpiteiden dokumentointiin kiinnittää huomiota sijoitusta tehtäessä. Samoin tulee selvittää olisiko pääomalaina parempi vaihtoehto. Eräiden veronhuojennusten voimassaoloaika lyhenee Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa on lyhennetty yhdellä vuodella. Huojennukset ovat voimassa verovuosina 2013 ja Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on vielä verovuonna 2014 oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten hankintamenoista sekä näissä käytettävien koneiden tai laitteiden hankintamenoista. Laissa tarkoitetun rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 prosenttia. Koneiden ja laitteiden hankintamenosta tehtävä poisto voi olla enintään 50 prosenttia.

6 6 BDO Observer 1/2014 ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS ELINKEINOVEROTUKSEN UUDISTAMISEKSI Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen ALPO RONKAINEN, Tax Partner ELINA RAUTAPORRAS, Erityisasiantuntija Valtiovarainministeriön joulukuussa 2011 asettaman elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on ollut selvittää elinkeinoverotuksen uudistamista kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Työryhmä on kesällä 2013 antamassaan raportissa käsitellyt sekä rakenteellisia uudistuksia että veropohjan turvaamiseen ja kansainväliseen voitonsiirtoon liittyviä kysymyksiä. Käsitellyt asiat koskevat erityisesti suuria kansainvälisiä yrityksiä, mutta joillain työryhmän esittämillä asioilla olisi toteutuessaan vaikutuksia myös pienten ja keskisuurten yhtiöiden verotukseen. Näitä ovat esimerkiksi: siirtyminen konsernin yhteisverotukseen tulolähdejaosta luopuminen sekä omistajanvaihdoksiin liittyvien tappioiden lupamenettelystä luopuminen. Konserniverotuksen uudistaminen Konserniverotuksen uudistamisen osalta työryhmä esitti niin sanottua konsernin yhteisverotusmalliin siirtymistä, joka on nykyään käytössä jo useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Nykyisestä konserniavustusjärjestelmästä luovuttaisiin ja yhtiöt voisivat liittyä vapaaehtoisesti konsernin yhteisverotusjärjestelmään. Uusi järjestelmä lieventäisi varojen siirrosta johtuvia yhtiöoikeudellisia ja kirjanpidollisia ongelmia, sillä yhteisöverotusmallissa tuloksentasaus tapahtuisi ainoastaan verotuksessa. Lähtökohtaisesti uusikaan järjestelmä ei sallisi valtioiden rajoja ylittävää tuloksentasaamista. Työryhmä myös esitti, että korkovähennysoikeutta tulisi rajoittaa kaikissa tulolähteissä. Näin säännösten soveltamisala laajenisi mahdollisesti myös esimerkiksi kiinteistösijoitustoimintaan. Kotipaikan määrittelyn osalta työryhmä esitti verovelvollisuuden määräävän kotipaikan määräytymistä nykyisten kriteerien ohella yhtiön tosiasiallisen johtopaikan perusteella. Tappiontasausjärjestelmä Työryhmä käsitteli tappiontasausjärjestelmän laajentamista verotuksen tulolähdejaon poistamisella, tappioiden ajallisesti rajoittamattomalla vähennysoikeudella sekä carry back menetelmän käyttöönotolla. Carry back menetelmässä yritys voi vähentää verovuonna syntyvän tappion edellisten vuosien voitoista. Työryhmä katsoi, että carry back menetelmän käyttöönotosta aiheutuisi verotuottomenetyksiä ja Verohallinnon hallinnolliset kustannukset nousisivat, joten työryhmä esitti, että menetelmää ei otettaisi käyttöön. Työryhmä ei suositellut myöskään ajallisesti rajoittamattoman vähennysoikeuden käyttöönottoa verotuottomenetysten vuoksi. Työryhmä esitti konsernin yhteisverotusmalliin siirtymistä, joka on käytössä useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Korkein hallinto-oikeus on antanut työryhmän muistion julkaisun jälkeen tappiontasausta koskevan ratkaisun (KHO:2013:155), johon se pyysi ennakkoratkaisua myös Euroopan unionin tuomioistuimelta. Tapauksessa oli kyse ulkomaisen tytäryhtiön tappioiden vähentämisestä fuusiotilanteessa ja sijoittautumisvapautta koskevien SEUT 49 ja 54 artikloiden soveltamisesta. Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että A Oy sai vähentää siihen sulautuvalle ruotsalaiselle

7 BDO Observer 1/ tytäryhtiölle B AB:lle vahvistetut tappiot, jos A Oy näytti toteen, että B AB oli käyttänyt loppuun mahdollisuudet kyseisten tappioiden huomioon ottamiseksi eikä ollut mahdollisuutta siihen, että joko B AB itse tai kolmas osapuoli saisi ottaa ne huomioon Ruotsissa. Vähentämisen edellytyksenä oli, että tappiot voitaisiin vähentää vastaavassa suomalaisten yhtiöiden välisessä sulautumisessa. Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi B AB:n tappiot oli vähentämistä varten laskettava elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Omistajanvaihdoksiin liittyvästä tappioiden lupamenettelystä luopuminen Työryhmä suositteli omistajanvaihdoksiin liittyvien tappioiden lupamenettelystä luopumista. Työryhmä esitti, että tappioiden vähennystilanteista omistajavaihdostilanteissa tulisi säätää erikseen ja lisäksi tulisi arvioida tappioiden siirtyminen yritysjärjestelyissä. Lupamenettelystä luopuminen voisi onnistuessaan lisätä sekä verotuksen ennakoitavuutta että verovelvollisten yhdenvertaisuutta. Korkeimman hallinto-oikeuden tappioita koskevaa poikkeuslupamenettelyä ja valtiontukea koskevan päätöksen (KHO:2013:167) mukaan unionin oikeuden valtiontukea koskevat määräykset eivät kuitenkaan ole este nykyisten poikkeuslupien myöntämiselle, koska kyseinen valtiontuki on ollut voimassa jo Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Korkein hallinto-oikeus pyysi myös tässä asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Tulolähdejaosta luopuminen Yksi Suomen tuloverojärjestelmän perusrakenteista on tulolähdejako, joka vaikuttaa sekä verotettavan tulon laskentaan että tappioiden vähentämisoikeuteen. Tulolähdejaon mukaan tulot jaetaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, maatalouden tulolähteeseen sekä henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Työryhmä katsoi, että osakeyhtiön kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä kokonaisuutena elinkeinoverolain mukaan. Muissa valtioissa yhteisöjen saamia tuloja ei jaotella eri tulolähteisiin Suomen järjestelmän tavoin, vaan kaikkia tuloja pidetään liiketuloina, joskin arvopaperiluovutuksista on pääsääntöisesti säädetty erikseen ja erilaiset luovutusvoittojen ja tappioiden rajoitussäännökset ovat suhteellisen yleisiä. Työryhmä katsoi, että osakeyhtiön kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä kokonaisuutena elinkeinoverolain mukaan. Käytännössä tämä voi näkyä tappioiden vähennysoikeuden laajenemisena. Työryhmä piti kuitenkin tärkeänä, ettei uudistus kavenna veropohjaa tai vähennä neutraalisuutta eri toimintamuotojen välillä. Esitetyt muutokset merkitsisivät toteutuessaan Suomen verotuskäytännön yhtenäistämistä ja joiltain osin myös laajentamista samalle tasolle useiden muiden valtioiden kanssa. Työryhmä esitti, että arvopapereita ja kiinteistöjä käsiteltäisiin erikseen omana ryhmänään, jota koskien säädettäisiin omat säännökset luovutusvoittojen ja tappioiden laskemiseksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tämän sijoitusluontoisen omaisuuden tappion vähennyskelpoisuus olisi rajattu nykyistä tuloverolakia vastaavalla tavalla. Elinkeinoverolain soveltamisalan laajentaminen osakeyhtiöiden kaikkeen tulonhankkimistoimintaan tarkoittaisi myös sitä, että asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja yleishyödylliset osakeyhtiöt tulisivat elinkeinoverolain soveltamisalan piiriin. Työryhmä ei ottanut kantaa tulolähdejakoon muissa yritysmuodoissa, vaan asia jää jatkoselvitettäviin asioihin. Työryhmän esitykset käytäntöön Työryhmä keskittyi esityksessä erityisesti veropohjan turvaamista koskeviin esityksiin, kun taas kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt esitykset ovat melko vähäisiä. Esitetyt muutokset merkitsisivät toteutuessaan Suomen verotuskäytännön yhtenäistämistä ja joiltain osin myös laajentamista samalle tasolle useiden muiden valtioiden kanssa. Työryhmä painotti, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon sekä Euroopan unionin että muiden valtioiden oikeuden kehittyminen. Työryhmän esitykset ovat vielä monilta osin hyvin yleisluontoisia ja vaatisivatkin toteutuakseen vielä laajaa jatkoselvittelyä.

8 8 BDO Observer 1/2014 UUSI TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVI Keskeisimmät vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen PASI HARTIKAINEN KTM, tilintarkastusassistentti Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto antoivat uuden tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU), joka korvaa vuoden 1973 tilinpäätösdirektiivin ja vuoden 1983 konsernitilinpäätösdirektiivin. Sekä Suomessa että muissa EU-valtioissa uusi direktiivi pitää saattaa voimaan viimeistään Tämä tarkoittaa, että kirjanpitolaki (KPL), kirjanpitoasetus (KPA) sekä muu KPL-perustainen lainsäädäntö tulee tarkistaa direktiivin mukaiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee direktiivin voimaantuloa. Ryhmän tulee antaa ehdotus tarvittavasta lainsäädännöstä viimeistään Vielä ei siis ole sovellettavaa lakia. Suuryrityksistä pk-yritysten tukemiseen Direktiivin johdannossa mainitaan pienet ensin periaate. Tällä tarkoitetaan näkökulman muutosta suuryrityksistä pk-yritysten tukemiseen muun muassa vähentämällä hallinnollisia rasitteita kun uudistuksella siirretään samanaikaisesti valtaosa tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivien aineksesta sellaisenaan uuteen direktiiviin. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ottaa nämä pienyrityshelpotukset käyttöön. Lisäksi direktiivillä rajoitetaan tiukasti jäsenvaltion toimintavapautta kotoperäisten lisävelvoitteiden asettamiseksi pk-yrityksille. Uuden direktiivin myötä myös pienyritystä määrittävät raja-arvot tulevat tarkistettaviksi. Voimassa oleva Suomen KPL 3:9.2 asettaa pienyrityksen ylärajaksi: taseen koossa mitattuna 3,65 Meur liikevaihdossa 7,3 Meur ja työntekijöiden lukumäärässä 50 työntekijää. Vastaavat rajat uudessa direktiivissä ovat 4,0 Meur, 8,0 Meur ja 50 työntekijää. Jäsenvaltio voi vielä halutessaan korottaa kahden ensin mainitun rahamääräisen kriteerin arvoja korkeintaan puolitoistakertaisiksi. Sekä tase- että liikevaihtoperustaisten rajojen raha-arvoja tulee korottaa Suomen lainuudistuksessa direktiivin mukaisiksi. Supistetut liitetiedot Pakollisista liitetiedoista pienyrityksille asetetaan lähtökohdaksi vain kahdeksan kohdan luettelo. Tämä perustuu yllä mainittuun pienet ensin periaatteeseen direktiivin hengen mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltio saa halutessaan ottaa käyttöön viisi muuta erikseen nimettyä liitetietovaatimusta, mutta ei tätä enempää muista kuin verotusperäisistä syistä. Liitetietovaatimusten rajoittamista perustellaan kustannustehokkuudella. Lisätietojen kokoaminen pienten yritysten tilinpäätöksiin voi muodostua kalliiksi, kun tilinpäätösten käyttäjät eivät välttämättä tarvitse kovinkaan paljon lisätietoja näiden yritysten tilinpäätöksistä. Sekä Suomessa että muissa EU-valtioissa uusi direktiivi pitää saattaa voimaan viimeistään Lisätietoja on kuitenkin tarvittaessa annettava liitetietoina, jotta koko tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan antaminen täyttyy (Vuoden 1978 direktiivin 4.3 art.). Rajapinta muodostuu näin ollen uuden direktiivin pieniä yrityksiä edellyttävän vaatimustason sekä oikean ja riittävän kuvan antamisen välimaastoon.

9 BDO Observer 1/ Mikroyrityksille lisähelpotuksia Mielenkiintoinen uusi piirre direktiivissä on jäsenvaltioille annettu mahdollisuus ottaa käyttöön mikroyrityksiä koskevat helpotukset. Mikroyrityksiä määrittävät ylärajat ovat: tase 0,35 Meur liikevaihto 0,70 Meur sekä työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 10. Näistä vain yksi saa tilinpäätöspäivänä ylittyä, jotta kirjanpitovelvollinen luetaan mikroyritykseksi. On tärkeää huomioida, että mikroyrityssäännöstö on vain jäsenvaltio-optio, eli Suomi sekä muut EU-maat voivat kukin itsenäisesti päättää ottavatko ne mikroyrityshelpotukset käyttöön osittain vai kokonaan, toisin kuin pienyritysten kohdalla. Direktiivin johdannossa mainitaan mikroyritys säännöstön implementoinnin harkinnanvaraisuudesta. Jäsenvaltion tulisi ottaa huomioon markkinoidensa erityisolosuhteet sekä tarpeet, kun tehdään päätöstä millainen erillinen mikroyritysjärjestelmä otetaan käyttöön jäsenvaltiossa tämän direktiivin puitteissa. Suomi sekä muut EU-maat voivat kukin itsenäisesti päättää ottavatko ne mikroyrityshelpotukset käyttöön osittain vai kokonaan, toisin kuin pienyritysten kohdalla. Jäsenvaltio-optioon sisältyy mikroyrityksiä koskeva oikeus laatia ja julkistaa tase lyhennettynä sekä sallia liitetietojen ja toimintakertomuksen laatimatta jättäminen. Jälkimmäisen ehtona on, että taseen lopussa kerrotaan erilliset tarkennukset, joita ovat: taseen ulkopuolisten sitoumusten, vakuuksien tai ehdollisten erien yhteismäärä ja maininta esinevakuuksien luonteesta ja muodosta, eläkkeitä ja konserni- tai osakkuusyrityksiä koskevat sitoumukset erikseen ilmoitettuina, hallintoelinten jäsenille annetut ennakot ja luotot, yhteismääränä kunkin elimen osalta samoin kuin jäsenten puolesta annetut vastuusitoumukset sekä omien osakkeiden hankinnat. Tasekaava on suppeimmillaan seuraava: VASTAAVAA A. Merkitty maksamaton osakepääoma B. Perustamismenot C. Pysyvät varat (ei erittelyä aineettomiin, aineellisiin eikä rahoitusomaisuuteen) D. Lyhytaikaiset varat (ei erittelyä vaihto-omaisuuteen, saamisiin, sijoituksiin eikä rahoihin) VASTATTAVAA A. Oma pääoma B. Varaukset C. Vieras pääoma (ei erikseen lyhytaikaisia velkoja) Jäsenvaltiolla on myös mahdollisuus sallia mikroyritysten lyhentävän tuloslaskelman siten, että tilikauden tulosta edeltävistä eristä ilmoitetaan vain: liikevaihto muut tuotot aine- ja tarvikekulut henkilöstökulut arvontarkistukset muut kulut verot. Helpotus menee jopa niin pitkälle, että jäsenvaltio voi sallia tuloslaskelman ja liitetietojen julkistamatta jättämisen kokonaisuudessaan, jolloin taselaskelma on ainoa rekisteriviranomaiselle toimitettava tilinpäätösasiakirja. Suhde tilintarkastukseen Uudessa direktiivissä otetaan myös periaatetasolla kantaa pienten yritysten tilintarkastukseen. Direktiivin johdannossa suhtaudutaan kielteisesti tilintarkastuksen ulottamiseen pienyrityksiin. - - Tilintarkastusvelvollisuuden ei tulisi koskea pienten yritysten vuositilinpäätöksiä, koska tilintarkastus voi olla merkittävä hallinnollinen rasite tähän luokkaan kuuluville yrityksille ja koska monissa pienissä yrityksissä samat henkilöt ovat sekä osakkeenomistajia että johtajia, minkä vuoksi heillä ei ole suurta tarvetta saada tilinpäätökselle ulkopuolista varmennusta. Artiklassa 34.1 ei siis tämän johdosta mainita pienyrityksiä tarkastuskohteina, joten EU-mailla on optio vapauttaa pienyritykset tilintarkastusvelvollisuudesta. Tämä vastaa kuitenkin nykytilaa. Direktiivin voimaansaattamisen valmistelussa on otettava tavoitteeksi kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteiden yksinkertaistaminen. On lisäksi huomattava, että vuoden 2013 direktiivin johdannossa mainitaan, ettei jäsenvaltiota olisi estettävä määräämästä tilintarkastusta pienille yrityksille ottaen huomioon pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet sekä tarpeet. Kaiken kaikkiaan direktiivin voimaansaattamisen valmistelussa on siis otettava tavoitteeksi kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteiden yksinkertaistaminen. Tällä viitataan eritoten voimassa olevan Suomen kirjanpitoasetuksen rakenteen (ensin yleiset velvoitteet, josta pienyrityksiä koskevat poikkeukset) kääntämiseen direktiiviä vastaavaan alhaalta ylös malliin. Eli ensin määritellään kaikille yhteinen perussäännöstö, joka laventuu yrityskoon kasvaessa. Toiseksi työryhmän pohdittavaksi jää, miten suomalaisissa oloissa helpotusten voimaansaattaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa, kun liiketoiminnan harjoittajista valtaosa on pieniä yrityksiä.

10 10 BDO Observer 1/2014 PAIKALLISESTI JA GLOBAALISTI LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME Verkostosta voimaa asiantuntijatyöhön BDO:n asiantuntijat tarjoavat tarkastus-, varmennus- ja neuvontapalveluja yli 140 eri maassa. Maailmanlaajuisen yhteistyöverkostomme tukemana palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja paikallisesti sekä Suomessa että maailmalla. Asiantuntijamme ovat mukana eri puolella maailmaa toteutettavissa toimeksiannoissa, joissa tehdään yhteistyötä paikallisten BDO-toimistojen kanssa. Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen palveluissa olemme tukeneet ulkomailla toimivia suomalaisia asiakkaitamme mm. Ruotsin ja Venäjän kanssa. Toteutetut hankkeet voivat olla myös erityistoimeksiantoja, joissa suomalainen asiakkaamme haluaa varmistua määrittelemänsä johtamis- ja hallintotavan noudattamisesta ulkomaisissa toimipisteissään tai suorittaa erityistarkastuksen. Tiimiimme kuuluu myös paikallisten BDO toimistojen asiantuntijoita, jotka vahvistavat osaamispalettiamme puhutun kielen ja paikallistuntemuksen voimin. Tällaisia toimeksiantoja olemme toteuttaneet eri asiakkaillemme Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Moldovassa. Tiimiimme kuuluu myös paikallisten BDO toimistojen asiantuntijoita, jotka vahvistavat osaamispalettiamme puhutun kielen ja paikallistuntemuksen voimin. BDO Suomen sisäisen tarkastuksen laadunvarmistusarvioinnin palveluita on hyödynnetty myös Italiassa ja Islannissa, joista jälkimmäisessä myös koulutimme kollegojamme sekä toteutimme yhteistyössä tarkastuksen islantilaiseen rahoituslaitokseen. Eila Koivu CIA, CCSA, CFE, CISA Senior Advisor, BDO Oy EU- ja hanketarkastukset Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluja yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen tilityksissä. Hanketarkastusten osalta toimimme yhteistyössä esimerkiksi Venäjän ja Norjan BDO-toimistojen kanssa muun muassa Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden yhteistyö ENPI CBC- hanketarkastuksissa. Suomen BDO-konsernissa työskentelee 160 asiantuntijaa, kansainvälisessä yhteistyöverkostossamme on jo yli henkilöä. Olemme kartuttaneet kokemusta komission kanssa työskentelystä sekä BDOyhteistyöverkostomme hyödyntämisestä kattavasti ympäri Eurooppaa. Lisäksi toimimme BDO Internationalin kanssa tiiviissä yhteistyössä komission suoraan tukemien EU-hankkeiden tarkastuksissa. Toimeksiantojemme kautta olemme kartuttaneet kokemusta komission kanssa työskentelystä sekä BDO-yhteistyöverkostomme hyödyntämisestä kattavasti ympäri Eurooppaa. Helge Vuoti JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Toimitusjohtaja, BDO Audiator Oy

11 BDO Observer 1/ Veropalvelut Vero-osastomme on päivittäin yhteydessä ulkomaisiin toimistoihimme. Yhteydet ovat toimivia ja kiinteitä ja jokaisessa maassa on kontaktihenkilö, joka vastaa tiedusteluihin vuorokauden sisällä. Olemme neuvoneet asiakkaitamme BDO:n ulkomaisten toimistojen avulla mm. seuraavanlaisissa tilanteissa: Suomalainen yritys A suunnitteli laitteistotoimitusta Malesiaan ja halusi tietää sille itselleen ja työn sikäläiselle tilaajalle urakan johdosta seuraavista rekisteröinti-, tulovero- ja lähdeverovaatimuksista. Selvitimme asian yhteistyössä Malesian BDO:n kanssa ja neuvoimme asiakastamme. Suomalainen yritys B suunnitteli laitteistotoimitusta Kiinaan ja halusi selvittää, millaisia rekisteröintivaatimuksia ja veroseuraamuksia sille tulisi, jotta se osaisi ottaa paikallisista vaatimuksista syntyvät kustannukset huomioon tarjouksessaan. Selvitimme vaatimukset yhteistyössä BDO:n Kiinan toimiston kanssa ja neuvoimme asiakastamme. vaatimukset ja annoimme asiakkaallemme tarvittavat tiedot. Suomalainen yksityishenkilö D halusi tietää lisää Portugalissa sovellettavasta eläkkeiden verovapaudesta ja mahdollisuuksistaan päästä verovapauden piiriin. Selvitimme verovapauden edellytysten soveltuvuuden Lissabonin toimistostamme ja toimitimme tiedot D:lle. Heikki Muikku KTM, YTM, ON Tax Partner, BDO Oy BDO:n jäsenyritykset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet tarjoamaan saumattoman ja yhtenäisen palvelun kaikille asiakkaillemme. Eri maiden jäsenyrityksemme tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, jakavat tietämystään verkostomme välityksellä sekä noudattavat samoja korkealaatuisia toimintaperiaatteitamme. BDO KANSAINVÄLISESTI MAAILMAN VIIDENNEKSI SUURIN TILINTARKASTUS- YHTEISÖ PALVELEMME ASIAKKAITAMME 144 ERI MAASSA YLI 1200 TOIMISTOSSA YLI HENKILÖN GLOBAALI YHTEISTYÖVERKOSTO SUURISTA TILINTARKASTUS- KETJUISTA AINOA, JOKA ON ALUN PERIN PERUSTETTU (1963) EUROOPASSA Eri maiden BDO-toimistot tekevät keskenään läheistä yhteistyötä ja noudattavat samoja eurooppalaisiin oloihin kehitettyjä toimintaperiaatteita. Vero-osastomme on päivittäin yhteydessä ulkomaisiin toimistoihimme. Suomalainen yritys C aikoi toimittaa täällä valmistettuja tavaroita jatkojalostukseen Viroon, Saksaan ja Itävaltaan sekä käsittelyn jälkeen edelleen joko muihin EU-maihin tai EU:n ulkopuolelle. C halusi varmistaa, mitä rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia tästä aiheutuisi arvonlisäveron ja Intrastat-ilmoitusten näkökulmasta. Otimme yhteyttä paikallisiin toimistoihin ja selvitimme sikäläiset

12 M/S MARIELLA, HELSINKI TUKHOLMA HELSINKI AUDITIO 2014 KONFERENSSI Tervetuloa vuoden kiinnostavimpaan koulutustapahtumaan! KÖYDET IRTI JA MERILLE! Vuoden 2014 Auditio tarjoaa seminaariesityksiä yhteiskunnallisilta vaikuttajilta ja alansa huippuasiantuntijoilta, kunnan viranhaltijoiden ja tarkastuslautakuntien työhön syventynyttä koulutusta sekä verkostoitumismahdollisuuksia ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. AUDITIO KONFERENSSIN TEEMOJA OVAT MM. Kuntauudistus Ajankohtaiskatsauksia eri näkökannoilta ja eväitä onnistumiseen Kuntien talouden tasapainottaminen Keinot ja kompastuskivet Tarkastuslautakuntien työn kehittäminen Odotuksia valtuustotason arvioinnille ja tulevaisuuden näkymiä LUENNOITSIJOITA ALANSA HUIPULTA Auditiossa esiintyvät muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustajat Tapani Tölli ja Osmo Soininvaara sekä Suomen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. AIKA JA PAIKKA , Viking Line M/S Mariella. Seminaarin aikana risteillään Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. ILMOITTAUDU PIAN MUKAAN Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Ilmoittautuminen päättyy SEMINAARIN HINTA Auditio konferenssin hinta on 630 euroa /hlö (alv 0 %) sisältäen majoituksen kahden hengen hytissä. Yhden hengen hytti on valittavissa 50 euron lisämaksusta. Ilmoittautua voi myös ensimmäisen seminaaripäivän osuuteen (21.5. klo 11 17). Hinta on tällöin 280 (+ alv 24 %). OHJELMA JA LISÄTIEDOT: Lisätietoja Auditio-konferenssin käytännön järjestelyistä antaa Elisa Elg, p Mediayhteydenotot: Eini Simola, p SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Suomen BDO-konsernin muodostavat KHT-yhteisö BDO Oy, Suomen suurin JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, HTM-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy sekä BDO Consulting Oy. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS Päivitetty 15.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013

Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013 Ajankohtaista verotuksesta 12.9.2013 Talousarvioesitys Yritysverotus Osinkoverotus Muut muutokset Veromuutokset 2013 Ajankohtaista verotuksesta T & K vähennys Yle-vero Tuotannollisten investointien korotetut

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään Rovaniemen koulutuskuntayhtymä - Kemijärven liittyminen kuntayhtymään 0 Sisällysluettelo KPMG:n yhteyshenkilö toimeksiantoon liittyen: Antti-Pekka Keränen Tax and Legal Services Senior Manager Tel: +358

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä

Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen. Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä Ajankohtaiskatsaus maa- ja metsätalouden verotukseen Syksy 2011 Johtaja Timo Sipilä 1 Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotetaan 28 %:sta 30 %:iin. Yhteenlasketun verotettavan

Lisätiedot

HE 94/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 94/2012 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan

HE 47/2001 vp. elinkeinonharjoittajan ansiotuloa ja pääomatuloa laskettaessa. Maatalouden harjoittajan, yksityisen elinkeinonharjoittajan HE 47/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 38 ja 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että maatalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot