LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014"

Transkriptio

1 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014

2 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka on osa Asuinalueiden kehittämisohjelmaa Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä asuinalueiden elinvoimaisuutta, ehkäisemällä alueellista eriytymistä sekä vahvistamalla osallisuutta ja sosiaalista eheyttä. Raportissa tarkastellaan alueen asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia elinympäristön laadusta sekä ehdotuksia alueen kehittämiseksi. Paikallistuntemuksen liittäminen osaksi Länsimäen suunnittelua on tärkeää, jotta asukkaiden tarpeita voidaan palvella paremmin. Karttapohjainen asukaskysely toteutettiin Harava-työkalua käyttäen. Kysely oli auki talvella 2014 noin kuukauden ajan. Kyselyn mainostaminen tapahtui netin välityksellä, aluefoorumeita sekä koulujen käyttämää Wilma-portaalia hyödyntäen. Lisäksi alueelle jalkauduttiin jakamaan mainosjulisteita kotitalouksien postilaatikoihin ja asuinkerrostalojen rappuihin. Kuva 1. Kyselyjuliste asuintalon rappukäytävässä. 1

3 Länsimäki Länsimäen kaupunginosa on Hakunilan suuralueeseen kuuluva noin 5700 asukkaan kerrostalovaltainen asuinalue Vantaan kaakkoisosassa. Länsimäki on valittu kohdealueeksi, koska kaupunki katsoo sen jääneen viime vuosina kaupunkikehittämisessä vähäisemmälle huomiolle. Kaupunginosan asumismahdollisuuksia tullaan monipuolistamaan täydennysrakentamisen keinoin ja elinympäristön laatutasoa tullaan nostamaan peruskorjauksilla ja uusilla investoinneilla. Tulevina vuosikymmeninä alueen tilanne muuttuu, kun Länsimäen viereen alkavat rakentua Östersundomin uudet kaupunginosat. Kuva 2. Ortokuva Länsimäen asuinalueesta. 2

4 Vastaajien taustatiedot Vastaajien taustatietoja kysyttiin vasta kyselyn lopussa, mutta tuon ne tähän alkuun antamaan kuvaa vastaajien demografisesta rakenteesta. Kyselyyn vastanneita oli 269, joista kuitenkin vain 193 vastaajaa suoritti kyselyn loppuun asti. Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat sukupuolensa (187 vast.) oli naisia 94 ja miehiä 93. Vastaajien keski-ikä oli n. 40 vuotta (39,76). Äidinkielen mukaan yli 90 % vastaajista oli suomenkielisiä. Suhteellisen suuri joukko ei ilmoittanut äidinkieltään ollenkaan (56 vast.). Kuva 3. Vastaajien määrä äidinkielen mukaan. Enemmistö vastaajista oli työssäkäyviä. Työttömistä vain muutama (6 vast.) vastasi kyselyyn. Eläkeläiset ja koululaiset olivat seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät, ellei huomioida vastaamatta jättäneiden osuutta (54 vast.). Kuva 4. Vastaajien tausta. 3

5 Koulutustaustaltaan suurin vastaajaryhmä koostui ammattitutkinnon suorittaneista. Tämän jälkeen suurimmat ryhmät olivat peruskoulun ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kuva 5. Vastaajien koulutustausta. Perhetaustaa tarkasteltaessa olivat perheet selvästi suurin vastaajaryhmä. Lapsiperheet suurimpana ryhmänä ja lapsettomat perheet heti toisena. Kuva 6. Vastaajien perhetausta. Vastaajista suurin osa asui oletetusti kerros- ja rivitaloissa. Omakoti- ja paritalossa asuminen on Länsimäessä harvinaisempaa. 4

6 Kuva 7. Vastaajien määrä asumismuodon mukaan. Asuinpaikkansa kartalle merkitsivät vain vähäinen osa vastaajista (80 vast.). Kuva 8. Vastaajien kodit kartalla. 5

7 Länsimäkeläisten paikantamat onnenpaikat. Pyydettäessä asukkaita paikantamaan kartalle heidän onnenpaikkojaan, saatiin yhteensä 321 merkintää (max.3/vastaaja). Vastauksista nousee esiin suurimpina onnenkeskittyminä ulkoilu- ja liikunta-alueet sekä Länsimäen kirjasto ja nuorisotalo. Asukkaat arvostavat selvästi alueen luonnonläheisyyttä. Alueen metsät, kalliot ja puistot ovat tärkeitä. Myllymäen linnoitusalueen kallioilla (67 vast.) yhdistyvät luonnonläheisyys ja kulttuurihistorialliset arvot. Lännessä Westerkullan kartanon peltoalueet sekä koillisessa pellolle työntyvä luonnonsuojelualue luontopolkuineen ovat asukkaiden suuressa suosiossa. Rajakentän liikuntapalvelut (39 vast.) sekä vieressä oleva metsäalue (15 vast.) Maratontien ja Länsimäentien risteyksessä, ovat asukkaille tärkeitä onnenpaikkoja. Asuinalueen länsipuolella sijaitseva Estepuisto on myös monen asukkaan valinta. Länsimäen olohuoneena näyttäytyy kirjasto (33 vast.), joka on samalla alueen ainoa varsinainen kulttuuripalvelu. Kirjaston yhteydessä toimiva nuorisotalo osoittautuu tärkeäksi paikaksi alueen nuorille. Lisäksi Länsimäen koulun ympäristö on kerännyt suosiota nuorten vastaajien keskuudessa. Jotkut vanhemmista pitävät koulua alueen asukkaita kokoavana ja yhdistävänä paikkana. Kuva 9. Asukkaiden kartalle osoittamat onnenpaikkakeskittymät ympyröitynä. 6

8 Koetut pelon paikat tai liikenteellisesti vaaralliset kohdat Länsimäessä. Kysyttäessä asukkailta kokemiaan pelon paikkoja tai liikenteellisesti vaarallisia kohtia, syntyi kartalle vastauksia 269 pisteen verran (max.3/vastaaja). Asuinalueen selvimmiksi pelon tai vaaran keskittymiksi nousevat alueen kolme risteysaluetta, sekä Kuulakujan että Pallastunturintien ostarien seudut. Eniten mainintoja (55 vast.) ja suurimmaksi vaaranpaikaksi osoittautui Maratontien ja Länsimäentien risteyskohta alueen pohjoisosassa. Monen mielestä risteys on hengenvaarallinen, missä jalankulkijat joutuvat jatkuvasti vaaratilanteisiin. Risteyksen vaarallisuus on onneksi huomioitu jo aikaisemmin, ja kyseiseen kohtaan on suunnitteilla nopeuksia hidastava kiertoliittymä turvallisuutta parantamaan. Etelämpänä Rajakentäntien ja Länsimäentien risteys koetaan myös suureksi vaaran paikaksi (25 vast.). Risteyksen ylikulkusillasta ja vieressä olevista suojateistä huolimatta, pitävät useat ihmiset risteystä vaarallisena. Lisäksi Länsimäentien ylittävä suojatie (Kuulapolku Kuntopolku) on myös saanut mainintoja turvattomuudestaan (14 vast.), missä autot ajavat liian lujaa välittämättä liikennevaloista tai suojatiestä. 10. Asukkaiden kartalle osoittamat pelon- tai liikenteellisesti vaaralliset paikat. Keskittymät ympyröitynä. 7

9 Pallastuntiritien (23 vast.) ja Kuulakujan (28 vast.) ostarit pelottavat asukkaita epäsiistin ympäristönsä sekä siellä oleskelevien marginaaliryhmien häiriökäyttäytymisen takia. Etenkin iltaisin ja viikonloppuisin ostarien seudut tuntuvat pelottavan monia asukkaita. Baarit ja humalassa olevat ihmiset aiheuttavat levottomuutta. Lisäksi, Pallastunturitien alikulkutunnelit, niin tien etelä- että pohjoispäädyissä, ovat saaneet useita mainintoja mm. sotkuisuudesta ja huonosta valaistuksesta. Sosiaalisesti tärkeät paikat Länsimäessä. Asukkaita pyydettiin myös osoittamaan kartalle sosiaalisesti tärkeitä paikkoja, missä tavataan ystäviä. Tärkeitä tapaamispaikkoja muodostui yhteensä 312 (max.3/vastaaja). Asukkaiden sosiaalisesti tärkeimmät tapaamispaikat keskittyvät eniten eri palvelujen yhteyteen. Pohjoisessa sijaitseva Campo Sports center (urheilu- ja tennishalli) (10 vast.), sekä Rajakentän ympäristön urheilumahdollisuudet keräävät paljon sosiaalista kanssakäymistä. Kirjasto ja sen yhteydessä oleva nuorisotila osoittautuvat yhtenä alueen tärkeimpänä kohtaamispaikkana (61 vast.). Länsimäen koulu ja sen lähiympäristö (43 vast.) on nuorien keskuudessa suosittu tapaamispaikka. Asuinalueen länsipuolella sijaitseva Kuulakujan pieni ostari kauppoineen on myös monelle asukkaalle paikka tavata tuttavia (20 vast.). Lisäksi alueen yksittäiset pienemmät puistot, koiranulkoilutuspaikat sekä metsät toimivat sosiaalisina ulkoilualueina. Eri ryhmillä nousee omat tarpeensa esiin, kuten eläkeläisillä oma kerhotoiminta, lapsiperheillä Estepuiston leikkipaikat, skeittaajilla Rajakentän skeittipuisto yms. Yleisesti ottaen alueen harrastusmahdollisuudet näyttävät olevan todella tarpeellisia ja kovassa käytössä. Monet kyselyyn vastaajista toivovatkin harrastusmahdollisuuksien lisäämistä tai ehostamista. 8

10 Kuva 11. Asukkaiden kartalle osoittamat tapaamispaikkakeskittymät ympyröitynä. Sosiaalisten toimitilojen tarve Länsimäessä. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan alueen sosiaalisen toiminnan ja toimitilojen tilannetta/tarvetta. Vastaajat valitsivat (max.2/vastaaja) valmiista ehdotuksista (ks. kuva 12.) omat suosikkinsa. Lisäksi asukkaat saivat vapaasti kirjoittaa omia ehdotuksiaan avoimeen kohtaan. Valtaosa vastauksista liittyi urheilu- ja liikuntatilojen parantamiseen tai lisäämiseen (mm. kuntosali, tekonurmi, kuplahalli). Tämä liittyy selvästi tarpeeseen kehittää yleisesti alueen lasten ja nuorten harrastustiloja ja aktiviteettejä. Myös (leikki- ) puistot ja alueen yleinen ympäristön siisteys saivat mainintoja. Kuva 12. Vastausten kokonaismäärä (369) jakautuneena eri vaihtoehdoille. 9

11 Samassa yhteydessä kysyttiin vielä lopuksi, miten alueen yhteisöllisyyttä voisi kehittää (87 vast.). Vastaajat saivat vapaasti kertoa omia ehdotuksiaan. Yhteisöllisyyden edesauttaminen nivoutuu pitkälti edelliseen kysymykseen ja sen vastauksiin (kuva 12.). Asukkaiden mielestä asukas- ja kulttuuritiloja kehittämällä syntyy yhteistä tekemistä ja sitä kautta yhteisöllisyyttä. Liikuntamahdollisuuksien parantaminen nousee tässäkin kysymyksessä selkeästi esiin. Lisäksi alueen oma kahvila sekä yhteiset tapahtumat lisäisivät yhteisöllisyyttä ja parantaisivat alueidentiteettiä. Muutamat vastaajista olivat myös huolissaan alueen väestön sosiaalisesta yksipuolistumisesta, joka liittyi fyysisen rakennuskannan huonoon kuntoon ja yleisen viihtyvyyden parantamiseen sekä maahanmuuttajien liialliseen määrään. Monikulttuurisuus osana Länsimäkeä. Länsimäessä noin kolmannes asukkaista on taustaltaan vieraskielinen, mikä luo alueelle monikulttuurisen ilmapiirin. Tulevaisuudessa vieraskielisen väestön katsotaan kasvavan alueella entisestään. Asukkaat saivat esittää mielipiteensä monikulttuurisuuden huomioimisen suhteen, kun heiltä kysyttiin minkälaista toimintaa tai palveluja alueen vieraskieliset asukkaat voisivat tarvita (144 vast.). Vastaukset olivat valtaosin kielteissävytteisiä ja maahanmuuttokriittisiä. Vastaajat olivat enimmäkseen huolissaan kasvavasta vieraskielisten määrästä ja alueen maineesta. Joukosta löytyi myös suvaitsevaisempia vastauksia, missä toivottiin vieraskieliselle väestölle integroitumiseen tähtääviä palveluja, kuten suomenkielen opetusta ja koulutusmahdollisuuksia sekä yhteisiä toimitiloja. Omista erityistarpeista huolimatta, vieraskieliset tarvitsevat pitkälti samoja palveluja ja toimintoja mitä kantaväestökin tarvitsee. Lisäksi, monet vastaajista uskoivat yhteisen tekemisen, niin liikunnan kuin kulttuurin välityksellä tapahtuvan tekemisen, parantavan yhteisöllisyyttä ja alueen ilmapiiriä. Maankäyttösuunnitelmat. Kyselyssä oli mukana muutamia alueita, jotka ovat lähitulevaisuudessa kehittämisen kohteena. Asukkailta kysyttiin niiden kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. Alla olevalle Pallaksen koulun tontille (kuva 13.) suunnitellaan asuntojen yhteyteen julkisten lähipalveluiden ja liikerakennusten sijoittamista. Vastaajilta kysyttiin minkälaisia palveluja ja liikkeitä he toivoisivat tontille sijoitettavan (156 vast.). 10

12 Kuva 13. Pallaksen koulu puretaan ja tontille rakentuu asuntoja. Yleisesti ottaen uusien asuntojen yhteyteen ehdotettiin hyvää palvelutarjontaa, joka koostuu päivittäistavarakaupoista, terveys- ja hyvinvointipalveluista, liikuntatiloista ja vapaa-ajan viettopaikoista (mm. kahvila, uimahalli). Lähestulkoon asukkaat vastasivat samoja asioita, kuin aiemmin kartoitettaessa sosiaaliseen toimintaan liittyviä tiloja ja toimintaa. Länsimäentien varrella olevalla tyhjällä tontilla (kuva 14.) on tällä hetkellä koira-aitaus ja lasten leikkipaikka. Tontti on suunnittelun kohteena. Asukkailta kysyttiin mielipidettä siitä, minkälaista toimintaa tontille voisi mahdollisesti sijoittaa(160 vast.). Monet vastaajista toivovat tontille asumista. Lisäksi, jotkut lisäsivät toiveen omistusasuntojen rakentamisesta, mikä tasoittaisi alueen sosioekonomista tasapainoa. Valtaosa kuitenkin toivoi joko viihtyisän puiston tai uuden lasten leikkipuiston rakentamista. Puistolta toivottiin monipuolisuutta, missä voisi harrastaa ja järjestää tapahtumia. Leikkipuistosta haluttiin myös monikäyttöisempi, jonka yhteydessä voisi sijaita asukastalo tai liikuntapalveluja kaiken ikäisille. Tontille ehdotettiin myös päivittäistavarakauppaa tai muita lähipalveluja. 11

13 Kuva14. Tyhjätontti Länsimäentien varrella on suunnittelun alla. Rajakentän ympäristö saa lähitulevaisuudessa myös ehostusta. Asukkailta kysyttiin parannusehdotuksia (158 vast.). Yleisesti ottaen vastaajat halusivat pitää Rajakentän ympäristön entisen kaltaisena. Etenkin kenttää ympäröivät metsät haluttiin säilyttää. Rajakentän urheilumahdollisuuksia haluttiin monipuolistaa ja parantaa, jotta niin kesä että talviliikunta onnistuisi. Yksittäisistä hanketoiveista nousivat esiin kuplahalli, jalkapallokenttä tekonurmella (luistelukenttä talvisin) sekä uimahalli. Kuva15. Rajakentän ympäristöä uudistetaan. 12

14 Kyselyn loppupuolella asukkaat saivat vielä mahdollisuuden kertoa vapaasti mitä asioita heidän mielestään Länsimäestä puuttuu (136 vast.). Vastauksissa viitattiin pitkälti aiempiin toiveisiin, kuten liikuntamahdollisuuksien ja palvelujen parantamiseen, luonnon säilyttämiseen, rapistuneen rakennuskannan ehostamiseen, yleisen viihtyvyyden ja siisteyden parantamiseen istutuksilla ja valaistuksilla, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä alueen eri asukasryhmien (mm. nuoret, vanhukset) palvelujen parantamiseen. Alla suoria lainauksia asukkaiden toiveista: Yleisilmeen kohentaminen. Nyt Länsimäki näyttää kauas 80-luvulle jääneeltä gettoalueelta, jonne asutetaan kaupungin huonosti hoidettuihin vuokrataloihin paljon vähävaraisia asukkaita, jotka eivät itsekään jaksa pitää huolta alueen viihtyvyydestä. (Nainen 60-vuotta) Viihtyvyyttä lisäisi: Valaistuksen lisääminen ja uusiminen, alikulkutunnelien värimaalaus ja siistinä pitäminen; sotkemisen nollatoleranssi, puutarhamaisuus; lisää suunniteltua vihreää! (Nainen 36-vuotta) Alueella ei ole yhtään kaunista puistoa kukkaistutuksineen. Puistoja hoidetaan kaatamalla terveet yksityiseen käyttöön. Näin kun pöllejä kerättiin yksityisautoon. Nyt ei linnuilla ole pesäpaikkoja tarpeeksi. (Nainen 40-vuotta) Toivoisin, että Länsimäen luonnonläheisyys säilyisi, eikä rakennettaisi turhaan esim. leikkipuistoja. (Nainen 41-vuotta) Rakennettavien asuntojen monimuotoisuus omistussuhteissa. Ei pelkästään VAV:n vuokra-asunto tuotantoa, vaan myös asumisoikeus ja omistusasuntoja. VAV:illa Maalinnauhantiellä peruskorjausta vaativaa asuntokantaa, joihin pitäisi heidän keskittyä. (Nainen 30-vuotta) Länsimäestä puuttuu nyt yhteisen tekemisen meininki. Asukkaista tuntuu, että alue on nyt jotenkin kokonaan unohdettu ja hylätty. Pitäisi saada positiivisempi ilmapiiri. Se puistomainen olohuone kahviloineen voisi olla aika kiva juttu. (Mies 61-vuotta) Liikuntatilojen järjestäminen lapsille ja nuorille toisi eri kulttuureista tulevia lapsia yhteen. (Mies 57-vuotta) Alue on päässyt ränsistymään ja tylsistymään. Joku vetovoimainen "toimintakeskus" olisi tärkeä. Myös rakennusten ja vanhojen ostareiden kunnostus tai jopa uudelleen rakennuttaminen virkistäisi alueen ilmettä ja lisäisi viihtyvyyttä. (Nainen 50-vuotta) 13

15 Kuva 16. Kyselyn julisteita keskellä kirjaston ilmoitustaulua. Aivan lopuksi kysyttiin vielä mikä on asukkaiden mielestä parasta ja huonointa Länsimäessä. Kysymyksen: Mikä on parasta Länsimäessä? vastauksista (160 vast.) nousee ylivoimaisesti esiin ihmisten arvostus alueen luonnonläheisyyttä kohtaan. Puistot ja etenkin alueen itäpuolelle levittäytyvät laajat ulkoilualueet metsineen ovat asukkaille todellinen ilonaihe. Toinen tekijä mitä asukkaat arvostavat paljon ovat alueen hyvät liikenneyhteydet. Alueella liikennöi neljä bussilinjaa, sekä kävelymatkan päässä oleva metroasema Helsingin puolella takaavat alueen hyvän saavutettavuuden. Alueen huonoja puolia kysyttäessä (151 vast.), länsimäkeläiset ovat selvästi tyytymättömiä alueen maineeseen ja imagoon. Monen asukkaan vastauksesta voi päätellä tämän johtuvan alueen sosiaalisista ongelmista. Vastaajien mielestä alueelle on kasautunut huono-osaisuutta, joka ilmenee häiriökäyttäytymisenä. Maahanmuuttajien osuus (30,2 % ) alueen väestöstä on monen mielestä liian suuri. Lisäksi, monin paikoin rakennuskannan huononkuntoisuus luo alueella epäviihtyisyyttä. Edellä mainitut tekijät luovat monelle asukkaalle turvattomuuden tunnetta alueella. Lopuksi Länsimäen kehittäminen osana Asuinalueiden kehittämisohjelmaa jatkuu aina vuodelle 2015 asti. Tämän asukaskyselyn tuloksia tarkastelevan raportin tarkoituksena on toimia tukena suunnittelulle Länsimäen kehittämisen suhteen. Tavoitteena on mm. saada 14

16 alueen asukasluku ja työpaikkaomavaraisuus nousuun sekä eheyttävän täydennysrakentamisen keinoin luoda alueelle elinvoimaista asuinympäristöä. Tähän kuuluu oleellisena osana asuinalueen palvelutarjonnan parantaminen, tilojen uudenlainen käyttö, sekä ennen kaikkea asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen. Uudenlaiset palveluympäristöt ovat tärkeitä, missä erilaisia palveluja ja yhteisöllisen kohtaamisen ja asukastoiminnan paikkoja voidaan yhdistää toisiinsa. Lisäksi, alueen monikulttuurinen asukasrakenne tulee huomioida kehittämällä vähemmistöryhmille kohdennettuja palveluja. Ennen kaikkea Länsimäen kehittämisessä tulee hyödyntää ja korostaa eri tahojen välistä yhteistyötä, johon kuuluvat niin valtio, kaupungit ja yritykset, kuin järjestöt, asuinyhdistykset ja asukkaatkin. 15

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Lähtökohtia yleiskaavatyöhön: Kaivokselan karttapohjainen kysely

Lähtökohtia yleiskaavatyöhön: Kaivokselan karttapohjainen kysely Lähtökohtia yleiskaavatyöhön: Kaivokselan karttapohjainen kysely Taustatietoja Kaivokselan karttapohjaisella kyselyllä pyrittiin keräämään Kaivokselan yleiskaavan muutoksen osallisilta paikallisympäristötietämystä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin

Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Ikääntyvien köyhyys ja sen heijastumat hyvinvointiin Lahden tiedepäivä 29.11.2011, Antti Karisto & Marjaana Seppänen 1.12.2011 1 Esityksessä tarkastellaan Miten köyhyys kohdentui ikääntyvän väestön keskuudessa

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku

Asuinalueiden kehittämishanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku Asuinalueiden kehittämishanke 2013-2015 Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet vetovoimainen Turku 3.6.2013 Katariina Hilke 1 Turun hanke Hyvinvoivat, viihtyisät ja elinvoimaiset asuinalueet

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Haminan asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Haminan asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Haminan asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Vastaajia yhteensä 322 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 245

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori

Hyvinvointia Huhtasuolle. Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori Hyvinvointia Huhtasuolle Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä Marika Lindholm, projektikoordinaattori 25.9.2014 26.9.2014 Lähtökohtana Hyvinvointikertomus (2011) antoi tavoitteet kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen

Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016. VTS-kotien asukastoiminta. Asukastoiminnan edistäminen Eläkeläisvaltuusto 24.3.2016 VTS-kotien asukastoiminta Asukastoiminnan edistäminen 1 Tampereen Vuokratalosäätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun muuttovirtojen rakenteet ja taustatekijät

Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun muuttovirtojen rakenteet ja taustatekijät Muuttovirtojen vaikutus alueelliseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla Muuttovirrat eriyttävät pääkaupunkiseudun asuinalueita niin, että osasta asuinalueita on tullut läpikulkupaikkoja, joille muuttaa pienituloisia

Lisätiedot

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy

Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö. Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy Viihtyisä ja turvallinen koti ympäristö Ulla-Kirsikka Ekman Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman Oy 1 Rakennettu ympäristö luo pohjan asuinalueen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle 2 Perustuu avoimen yhteiskunnan

Lisätiedot

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj.

Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän pj. Suunnittelutapahtuma Tulevaisuuden Kaukovainio Keskiviikkona 2.3.2011 Ohjelma 17.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu (Kahvitarjoilu jatkuu klo 20.30 saakka) 17.40 Avaus, Kaukovainion suuralueen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi Säästöpankki SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016 - Säästöpankki SUOMEN VANHIN PANKKIRYHMÄ - OSA YHTEISKUNTAA JO YLI 190 VUOTTA Ensimmäinen Säästöpankki Turkuun 4.1.1823 Perustettiin vähävaraisia varten, opetti säästäväisyyttä

Lisätiedot

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja

Hyvää huomista. - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja Hyvää huomista - yhteisiä tekoja ja viisaita valintoja 12.11.2009 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Kansallinen rahoittaja Uudenmaan

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari Mun Espoo on kyselyn tuloksia Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoo-tarina 1.1 -kuntalaistutkimus Espoon kaupunki 11.11.2016 Merja Olari-Sintonen Jaakko Savolainen Jari Holttinen

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

ASUKASVIIHTYVYYSTUTKIMUS 2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

ASUKASVIIHTYVYYSTUTKIMUS 2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehto Noora Hallikainen, Saara Hulkkonen, Jenni Kuusinen, Tommi Pajari ASUKASVIIHTYVYYSTUTKIMUS 2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot