LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014"

Transkriptio

1 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014

2 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka on osa Asuinalueiden kehittämisohjelmaa Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä asuinalueiden elinvoimaisuutta, ehkäisemällä alueellista eriytymistä sekä vahvistamalla osallisuutta ja sosiaalista eheyttä. Raportissa tarkastellaan alueen asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia elinympäristön laadusta sekä ehdotuksia alueen kehittämiseksi. Paikallistuntemuksen liittäminen osaksi Länsimäen suunnittelua on tärkeää, jotta asukkaiden tarpeita voidaan palvella paremmin. Karttapohjainen asukaskysely toteutettiin Harava-työkalua käyttäen. Kysely oli auki talvella 2014 noin kuukauden ajan. Kyselyn mainostaminen tapahtui netin välityksellä, aluefoorumeita sekä koulujen käyttämää Wilma-portaalia hyödyntäen. Lisäksi alueelle jalkauduttiin jakamaan mainosjulisteita kotitalouksien postilaatikoihin ja asuinkerrostalojen rappuihin. Kuva 1. Kyselyjuliste asuintalon rappukäytävässä. 1

3 Länsimäki Länsimäen kaupunginosa on Hakunilan suuralueeseen kuuluva noin 5700 asukkaan kerrostalovaltainen asuinalue Vantaan kaakkoisosassa. Länsimäki on valittu kohdealueeksi, koska kaupunki katsoo sen jääneen viime vuosina kaupunkikehittämisessä vähäisemmälle huomiolle. Kaupunginosan asumismahdollisuuksia tullaan monipuolistamaan täydennysrakentamisen keinoin ja elinympäristön laatutasoa tullaan nostamaan peruskorjauksilla ja uusilla investoinneilla. Tulevina vuosikymmeninä alueen tilanne muuttuu, kun Länsimäen viereen alkavat rakentua Östersundomin uudet kaupunginosat. Kuva 2. Ortokuva Länsimäen asuinalueesta. 2

4 Vastaajien taustatiedot Vastaajien taustatietoja kysyttiin vasta kyselyn lopussa, mutta tuon ne tähän alkuun antamaan kuvaa vastaajien demografisesta rakenteesta. Kyselyyn vastanneita oli 269, joista kuitenkin vain 193 vastaajaa suoritti kyselyn loppuun asti. Niistä vastaajista, jotka ilmoittivat sukupuolensa (187 vast.) oli naisia 94 ja miehiä 93. Vastaajien keski-ikä oli n. 40 vuotta (39,76). Äidinkielen mukaan yli 90 % vastaajista oli suomenkielisiä. Suhteellisen suuri joukko ei ilmoittanut äidinkieltään ollenkaan (56 vast.). Kuva 3. Vastaajien määrä äidinkielen mukaan. Enemmistö vastaajista oli työssäkäyviä. Työttömistä vain muutama (6 vast.) vastasi kyselyyn. Eläkeläiset ja koululaiset olivat seuraavaksi suurimmat vastaajaryhmät, ellei huomioida vastaamatta jättäneiden osuutta (54 vast.). Kuva 4. Vastaajien tausta. 3

5 Koulutustaustaltaan suurin vastaajaryhmä koostui ammattitutkinnon suorittaneista. Tämän jälkeen suurimmat ryhmät olivat peruskoulun ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kuva 5. Vastaajien koulutustausta. Perhetaustaa tarkasteltaessa olivat perheet selvästi suurin vastaajaryhmä. Lapsiperheet suurimpana ryhmänä ja lapsettomat perheet heti toisena. Kuva 6. Vastaajien perhetausta. Vastaajista suurin osa asui oletetusti kerros- ja rivitaloissa. Omakoti- ja paritalossa asuminen on Länsimäessä harvinaisempaa. 4

6 Kuva 7. Vastaajien määrä asumismuodon mukaan. Asuinpaikkansa kartalle merkitsivät vain vähäinen osa vastaajista (80 vast.). Kuva 8. Vastaajien kodit kartalla. 5

7 Länsimäkeläisten paikantamat onnenpaikat. Pyydettäessä asukkaita paikantamaan kartalle heidän onnenpaikkojaan, saatiin yhteensä 321 merkintää (max.3/vastaaja). Vastauksista nousee esiin suurimpina onnenkeskittyminä ulkoilu- ja liikunta-alueet sekä Länsimäen kirjasto ja nuorisotalo. Asukkaat arvostavat selvästi alueen luonnonläheisyyttä. Alueen metsät, kalliot ja puistot ovat tärkeitä. Myllymäen linnoitusalueen kallioilla (67 vast.) yhdistyvät luonnonläheisyys ja kulttuurihistorialliset arvot. Lännessä Westerkullan kartanon peltoalueet sekä koillisessa pellolle työntyvä luonnonsuojelualue luontopolkuineen ovat asukkaiden suuressa suosiossa. Rajakentän liikuntapalvelut (39 vast.) sekä vieressä oleva metsäalue (15 vast.) Maratontien ja Länsimäentien risteyksessä, ovat asukkaille tärkeitä onnenpaikkoja. Asuinalueen länsipuolella sijaitseva Estepuisto on myös monen asukkaan valinta. Länsimäen olohuoneena näyttäytyy kirjasto (33 vast.), joka on samalla alueen ainoa varsinainen kulttuuripalvelu. Kirjaston yhteydessä toimiva nuorisotalo osoittautuu tärkeäksi paikaksi alueen nuorille. Lisäksi Länsimäen koulun ympäristö on kerännyt suosiota nuorten vastaajien keskuudessa. Jotkut vanhemmista pitävät koulua alueen asukkaita kokoavana ja yhdistävänä paikkana. Kuva 9. Asukkaiden kartalle osoittamat onnenpaikkakeskittymät ympyröitynä. 6

8 Koetut pelon paikat tai liikenteellisesti vaaralliset kohdat Länsimäessä. Kysyttäessä asukkailta kokemiaan pelon paikkoja tai liikenteellisesti vaarallisia kohtia, syntyi kartalle vastauksia 269 pisteen verran (max.3/vastaaja). Asuinalueen selvimmiksi pelon tai vaaran keskittymiksi nousevat alueen kolme risteysaluetta, sekä Kuulakujan että Pallastunturintien ostarien seudut. Eniten mainintoja (55 vast.) ja suurimmaksi vaaranpaikaksi osoittautui Maratontien ja Länsimäentien risteyskohta alueen pohjoisosassa. Monen mielestä risteys on hengenvaarallinen, missä jalankulkijat joutuvat jatkuvasti vaaratilanteisiin. Risteyksen vaarallisuus on onneksi huomioitu jo aikaisemmin, ja kyseiseen kohtaan on suunnitteilla nopeuksia hidastava kiertoliittymä turvallisuutta parantamaan. Etelämpänä Rajakentäntien ja Länsimäentien risteys koetaan myös suureksi vaaran paikaksi (25 vast.). Risteyksen ylikulkusillasta ja vieressä olevista suojateistä huolimatta, pitävät useat ihmiset risteystä vaarallisena. Lisäksi Länsimäentien ylittävä suojatie (Kuulapolku Kuntopolku) on myös saanut mainintoja turvattomuudestaan (14 vast.), missä autot ajavat liian lujaa välittämättä liikennevaloista tai suojatiestä. 10. Asukkaiden kartalle osoittamat pelon- tai liikenteellisesti vaaralliset paikat. Keskittymät ympyröitynä. 7

9 Pallastuntiritien (23 vast.) ja Kuulakujan (28 vast.) ostarit pelottavat asukkaita epäsiistin ympäristönsä sekä siellä oleskelevien marginaaliryhmien häiriökäyttäytymisen takia. Etenkin iltaisin ja viikonloppuisin ostarien seudut tuntuvat pelottavan monia asukkaita. Baarit ja humalassa olevat ihmiset aiheuttavat levottomuutta. Lisäksi, Pallastunturitien alikulkutunnelit, niin tien etelä- että pohjoispäädyissä, ovat saaneet useita mainintoja mm. sotkuisuudesta ja huonosta valaistuksesta. Sosiaalisesti tärkeät paikat Länsimäessä. Asukkaita pyydettiin myös osoittamaan kartalle sosiaalisesti tärkeitä paikkoja, missä tavataan ystäviä. Tärkeitä tapaamispaikkoja muodostui yhteensä 312 (max.3/vastaaja). Asukkaiden sosiaalisesti tärkeimmät tapaamispaikat keskittyvät eniten eri palvelujen yhteyteen. Pohjoisessa sijaitseva Campo Sports center (urheilu- ja tennishalli) (10 vast.), sekä Rajakentän ympäristön urheilumahdollisuudet keräävät paljon sosiaalista kanssakäymistä. Kirjasto ja sen yhteydessä oleva nuorisotila osoittautuvat yhtenä alueen tärkeimpänä kohtaamispaikkana (61 vast.). Länsimäen koulu ja sen lähiympäristö (43 vast.) on nuorien keskuudessa suosittu tapaamispaikka. Asuinalueen länsipuolella sijaitseva Kuulakujan pieni ostari kauppoineen on myös monelle asukkaalle paikka tavata tuttavia (20 vast.). Lisäksi alueen yksittäiset pienemmät puistot, koiranulkoilutuspaikat sekä metsät toimivat sosiaalisina ulkoilualueina. Eri ryhmillä nousee omat tarpeensa esiin, kuten eläkeläisillä oma kerhotoiminta, lapsiperheillä Estepuiston leikkipaikat, skeittaajilla Rajakentän skeittipuisto yms. Yleisesti ottaen alueen harrastusmahdollisuudet näyttävät olevan todella tarpeellisia ja kovassa käytössä. Monet kyselyyn vastaajista toivovatkin harrastusmahdollisuuksien lisäämistä tai ehostamista. 8

10 Kuva 11. Asukkaiden kartalle osoittamat tapaamispaikkakeskittymät ympyröitynä. Sosiaalisten toimitilojen tarve Länsimäessä. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan alueen sosiaalisen toiminnan ja toimitilojen tilannetta/tarvetta. Vastaajat valitsivat (max.2/vastaaja) valmiista ehdotuksista (ks. kuva 12.) omat suosikkinsa. Lisäksi asukkaat saivat vapaasti kirjoittaa omia ehdotuksiaan avoimeen kohtaan. Valtaosa vastauksista liittyi urheilu- ja liikuntatilojen parantamiseen tai lisäämiseen (mm. kuntosali, tekonurmi, kuplahalli). Tämä liittyy selvästi tarpeeseen kehittää yleisesti alueen lasten ja nuorten harrastustiloja ja aktiviteettejä. Myös (leikki- ) puistot ja alueen yleinen ympäristön siisteys saivat mainintoja. Kuva 12. Vastausten kokonaismäärä (369) jakautuneena eri vaihtoehdoille. 9

11 Samassa yhteydessä kysyttiin vielä lopuksi, miten alueen yhteisöllisyyttä voisi kehittää (87 vast.). Vastaajat saivat vapaasti kertoa omia ehdotuksiaan. Yhteisöllisyyden edesauttaminen nivoutuu pitkälti edelliseen kysymykseen ja sen vastauksiin (kuva 12.). Asukkaiden mielestä asukas- ja kulttuuritiloja kehittämällä syntyy yhteistä tekemistä ja sitä kautta yhteisöllisyyttä. Liikuntamahdollisuuksien parantaminen nousee tässäkin kysymyksessä selkeästi esiin. Lisäksi alueen oma kahvila sekä yhteiset tapahtumat lisäisivät yhteisöllisyyttä ja parantaisivat alueidentiteettiä. Muutamat vastaajista olivat myös huolissaan alueen väestön sosiaalisesta yksipuolistumisesta, joka liittyi fyysisen rakennuskannan huonoon kuntoon ja yleisen viihtyvyyden parantamiseen sekä maahanmuuttajien liialliseen määrään. Monikulttuurisuus osana Länsimäkeä. Länsimäessä noin kolmannes asukkaista on taustaltaan vieraskielinen, mikä luo alueelle monikulttuurisen ilmapiirin. Tulevaisuudessa vieraskielisen väestön katsotaan kasvavan alueella entisestään. Asukkaat saivat esittää mielipiteensä monikulttuurisuuden huomioimisen suhteen, kun heiltä kysyttiin minkälaista toimintaa tai palveluja alueen vieraskieliset asukkaat voisivat tarvita (144 vast.). Vastaukset olivat valtaosin kielteissävytteisiä ja maahanmuuttokriittisiä. Vastaajat olivat enimmäkseen huolissaan kasvavasta vieraskielisten määrästä ja alueen maineesta. Joukosta löytyi myös suvaitsevaisempia vastauksia, missä toivottiin vieraskieliselle väestölle integroitumiseen tähtääviä palveluja, kuten suomenkielen opetusta ja koulutusmahdollisuuksia sekä yhteisiä toimitiloja. Omista erityistarpeista huolimatta, vieraskieliset tarvitsevat pitkälti samoja palveluja ja toimintoja mitä kantaväestökin tarvitsee. Lisäksi, monet vastaajista uskoivat yhteisen tekemisen, niin liikunnan kuin kulttuurin välityksellä tapahtuvan tekemisen, parantavan yhteisöllisyyttä ja alueen ilmapiiriä. Maankäyttösuunnitelmat. Kyselyssä oli mukana muutamia alueita, jotka ovat lähitulevaisuudessa kehittämisen kohteena. Asukkailta kysyttiin niiden kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. Alla olevalle Pallaksen koulun tontille (kuva 13.) suunnitellaan asuntojen yhteyteen julkisten lähipalveluiden ja liikerakennusten sijoittamista. Vastaajilta kysyttiin minkälaisia palveluja ja liikkeitä he toivoisivat tontille sijoitettavan (156 vast.). 10

12 Kuva 13. Pallaksen koulu puretaan ja tontille rakentuu asuntoja. Yleisesti ottaen uusien asuntojen yhteyteen ehdotettiin hyvää palvelutarjontaa, joka koostuu päivittäistavarakaupoista, terveys- ja hyvinvointipalveluista, liikuntatiloista ja vapaa-ajan viettopaikoista (mm. kahvila, uimahalli). Lähestulkoon asukkaat vastasivat samoja asioita, kuin aiemmin kartoitettaessa sosiaaliseen toimintaan liittyviä tiloja ja toimintaa. Länsimäentien varrella olevalla tyhjällä tontilla (kuva 14.) on tällä hetkellä koira-aitaus ja lasten leikkipaikka. Tontti on suunnittelun kohteena. Asukkailta kysyttiin mielipidettä siitä, minkälaista toimintaa tontille voisi mahdollisesti sijoittaa(160 vast.). Monet vastaajista toivovat tontille asumista. Lisäksi, jotkut lisäsivät toiveen omistusasuntojen rakentamisesta, mikä tasoittaisi alueen sosioekonomista tasapainoa. Valtaosa kuitenkin toivoi joko viihtyisän puiston tai uuden lasten leikkipuiston rakentamista. Puistolta toivottiin monipuolisuutta, missä voisi harrastaa ja järjestää tapahtumia. Leikkipuistosta haluttiin myös monikäyttöisempi, jonka yhteydessä voisi sijaita asukastalo tai liikuntapalveluja kaiken ikäisille. Tontille ehdotettiin myös päivittäistavarakauppaa tai muita lähipalveluja. 11

13 Kuva14. Tyhjätontti Länsimäentien varrella on suunnittelun alla. Rajakentän ympäristö saa lähitulevaisuudessa myös ehostusta. Asukkailta kysyttiin parannusehdotuksia (158 vast.). Yleisesti ottaen vastaajat halusivat pitää Rajakentän ympäristön entisen kaltaisena. Etenkin kenttää ympäröivät metsät haluttiin säilyttää. Rajakentän urheilumahdollisuuksia haluttiin monipuolistaa ja parantaa, jotta niin kesä että talviliikunta onnistuisi. Yksittäisistä hanketoiveista nousivat esiin kuplahalli, jalkapallokenttä tekonurmella (luistelukenttä talvisin) sekä uimahalli. Kuva15. Rajakentän ympäristöä uudistetaan. 12

14 Kyselyn loppupuolella asukkaat saivat vielä mahdollisuuden kertoa vapaasti mitä asioita heidän mielestään Länsimäestä puuttuu (136 vast.). Vastauksissa viitattiin pitkälti aiempiin toiveisiin, kuten liikuntamahdollisuuksien ja palvelujen parantamiseen, luonnon säilyttämiseen, rapistuneen rakennuskannan ehostamiseen, yleisen viihtyvyyden ja siisteyden parantamiseen istutuksilla ja valaistuksilla, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä alueen eri asukasryhmien (mm. nuoret, vanhukset) palvelujen parantamiseen. Alla suoria lainauksia asukkaiden toiveista: Yleisilmeen kohentaminen. Nyt Länsimäki näyttää kauas 80-luvulle jääneeltä gettoalueelta, jonne asutetaan kaupungin huonosti hoidettuihin vuokrataloihin paljon vähävaraisia asukkaita, jotka eivät itsekään jaksa pitää huolta alueen viihtyvyydestä. (Nainen 60-vuotta) Viihtyvyyttä lisäisi: Valaistuksen lisääminen ja uusiminen, alikulkutunnelien värimaalaus ja siistinä pitäminen; sotkemisen nollatoleranssi, puutarhamaisuus; lisää suunniteltua vihreää! (Nainen 36-vuotta) Alueella ei ole yhtään kaunista puistoa kukkaistutuksineen. Puistoja hoidetaan kaatamalla terveet yksityiseen käyttöön. Näin kun pöllejä kerättiin yksityisautoon. Nyt ei linnuilla ole pesäpaikkoja tarpeeksi. (Nainen 40-vuotta) Toivoisin, että Länsimäen luonnonläheisyys säilyisi, eikä rakennettaisi turhaan esim. leikkipuistoja. (Nainen 41-vuotta) Rakennettavien asuntojen monimuotoisuus omistussuhteissa. Ei pelkästään VAV:n vuokra-asunto tuotantoa, vaan myös asumisoikeus ja omistusasuntoja. VAV:illa Maalinnauhantiellä peruskorjausta vaativaa asuntokantaa, joihin pitäisi heidän keskittyä. (Nainen 30-vuotta) Länsimäestä puuttuu nyt yhteisen tekemisen meininki. Asukkaista tuntuu, että alue on nyt jotenkin kokonaan unohdettu ja hylätty. Pitäisi saada positiivisempi ilmapiiri. Se puistomainen olohuone kahviloineen voisi olla aika kiva juttu. (Mies 61-vuotta) Liikuntatilojen järjestäminen lapsille ja nuorille toisi eri kulttuureista tulevia lapsia yhteen. (Mies 57-vuotta) Alue on päässyt ränsistymään ja tylsistymään. Joku vetovoimainen "toimintakeskus" olisi tärkeä. Myös rakennusten ja vanhojen ostareiden kunnostus tai jopa uudelleen rakennuttaminen virkistäisi alueen ilmettä ja lisäisi viihtyvyyttä. (Nainen 50-vuotta) 13

15 Kuva 16. Kyselyn julisteita keskellä kirjaston ilmoitustaulua. Aivan lopuksi kysyttiin vielä mikä on asukkaiden mielestä parasta ja huonointa Länsimäessä. Kysymyksen: Mikä on parasta Länsimäessä? vastauksista (160 vast.) nousee ylivoimaisesti esiin ihmisten arvostus alueen luonnonläheisyyttä kohtaan. Puistot ja etenkin alueen itäpuolelle levittäytyvät laajat ulkoilualueet metsineen ovat asukkaille todellinen ilonaihe. Toinen tekijä mitä asukkaat arvostavat paljon ovat alueen hyvät liikenneyhteydet. Alueella liikennöi neljä bussilinjaa, sekä kävelymatkan päässä oleva metroasema Helsingin puolella takaavat alueen hyvän saavutettavuuden. Alueen huonoja puolia kysyttäessä (151 vast.), länsimäkeläiset ovat selvästi tyytymättömiä alueen maineeseen ja imagoon. Monen asukkaan vastauksesta voi päätellä tämän johtuvan alueen sosiaalisista ongelmista. Vastaajien mielestä alueelle on kasautunut huono-osaisuutta, joka ilmenee häiriökäyttäytymisenä. Maahanmuuttajien osuus (30,2 % ) alueen väestöstä on monen mielestä liian suuri. Lisäksi, monin paikoin rakennuskannan huononkuntoisuus luo alueella epäviihtyisyyttä. Edellä mainitut tekijät luovat monelle asukkaalle turvattomuuden tunnetta alueella. Lopuksi Länsimäen kehittäminen osana Asuinalueiden kehittämisohjelmaa jatkuu aina vuodelle 2015 asti. Tämän asukaskyselyn tuloksia tarkastelevan raportin tarkoituksena on toimia tukena suunnittelulle Länsimäen kehittämisen suhteen. Tavoitteena on mm. saada 14

16 alueen asukasluku ja työpaikkaomavaraisuus nousuun sekä eheyttävän täydennysrakentamisen keinoin luoda alueelle elinvoimaista asuinympäristöä. Tähän kuuluu oleellisena osana asuinalueen palvelutarjonnan parantaminen, tilojen uudenlainen käyttö, sekä ennen kaikkea asukkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kehittäminen. Uudenlaiset palveluympäristöt ovat tärkeitä, missä erilaisia palveluja ja yhteisöllisen kohtaamisen ja asukastoiminnan paikkoja voidaan yhdistää toisiinsa. Lisäksi, alueen monikulttuurinen asukasrakenne tulee huomioida kehittämällä vähemmistöryhmille kohdennettuja palveluja. Ennen kaikkea Länsimäen kehittämisessä tulee hyödyntää ja korostaa eri tahojen välistä yhteistyötä, johon kuuluvat niin valtio, kaupungit ja yritykset, kuin järjestöt, asuinyhdistykset ja asukkaatkin. 15

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Asukaslähtöistä senioriasumista

Asukaslähtöistä senioriasumista TTS:n julkaisuja 414 Asukaslähtöistä senioriasumista Ikäihmisen hyvinvointiin tähtäävä poikkitieteellinen tutkimushanke Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Heli Mäntylä Minna Kuusela Sari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä HELSINGIN YLEISKAAVA Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Hyvän asuinympäristön jäljillä asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa Anniina Lehtonen 2014 Ohjaaja: Harry Schulman

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot