2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, :51 AM 2/2008. Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, :51 AM 2/2008 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 2008_2lmu.fm Page 2 Friday, February 22, :51 AM Momentti 2/2008 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta (44/ /2008) HE 143/2007 vp HaVM 11/2007 Lakia 44/2008 sovelletaan väliaikaisesti lukien; laki 45/ 2008 tuli voimaan Sopimuksen tarkoituksena on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia. Sopimus vastaa pääpiirteiltään vuonna 2006 Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehtyä aikaisempaa sopimusta. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (73/2008) HE 99/2007 vp LiVM 11/2007 Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Tasavallan presidentti hyväksyi alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutokset sekä vahvisti lain muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriympäristön suojelukomitea MEPC hyväksyi vuonna 2005 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (ns. Marpol 73/78 yleissopimus) VI liitteen muutokset. Liite sisältää määräyksiä alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. VI liitteen muutokset koskevat katsastuksia ja todistuskirjan myöntämistä. Lisäksi muutetun VI liitteen määräyksillä Pohjanmeren alue määritellään rikin oksidipäästöjen valvonta-alueeksi. Liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Rehulaki (86/2008) HE 27/2007 vp MmVM 7/2007 Laki tuli voimaan Lain tavoitteena on eläinten terveyden ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi varmistaa rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys sekä rehuista annettavien tietojen asianmukaisuus. Laki uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää rehuja koskevan lainsäädännön, ottaen huomioon EY:n rehulainsäädännön, kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet. Lailla säädetään rehua koskevista yleisistä vaatimuksista, rehualan toimijoille asetettavista vaatimuksista, viranomaisista ja valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista. Lain soveltamisalaan kuuluvat rehun tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet sekä rehun käyttö. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että annettavan rehulain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2009 loppuun mennessä. Korjaus Edellisessä Momentissa kerrottiin lain työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta (1365/2007) yhteydessä, että kyseistä lakia selkeytetään myös lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan yrittäjän omistamassaan yrityksessä nostama palkka tai palkkio ei ole sellaista palkkaa, jonka perusteella tulisi suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Säännös sisältyi hallituksen esitykseen (HE 76/2007), mutta kohta poistettiin valiokuntakäsittelyn yhteydessä (StVM 24/2007) eikä mainittua säännöstä lisätty lopulliseen lakimuutokseen. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 179/2007 vp) vuoden 2008 lisätalousarvioksi Lehdistötuki muutetaan ns. parlamentaariseksi tueksi EU:n komission kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tuki siirretään maksettavaksi pääluokasta 23. Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen pe- 2

3 2008_2lmu.fm Page 3 Friday, February 22, :51 AM rustetaan ylijohtajan virka ja vastaavasti lakkautetaan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan virka. Esitys (HE 180/2007 vp) Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitys (HE 181/2007 vp) tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Yleisön tiedonsaannista ja osallistumisoikeudesta ympäristöasioissa on sovittu Euroopan talouskomission ECE:n yleissopimuksella eli ns. Århusin yleissopimuksella. Yleissopimuksen sopimuspuolten toisessa kokouksessa hyväksytyllä muutoksella täsmennettiin sopimuspuolille asetettuja velvoitteita yleisön osallistumisesta päätöksiin muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta päästämisestä ympäristöön ja saattamisesta markkinoille. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 3/2008 vp) valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla korvataan nykyinen valmiuslaki, säädetään poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta sekä muutetaan kahdeksan muuta valmiuslakiin liittyvää lakia. Uusi valmiuslaki täsmentää poikkeusoloissa käytettävien erityisten toimivaltuuksien sääntelyä ja saattaa sääntelyn sopusointuun perustuslain kanssa. Valmiuslain sääntelyn täsmentäminen selkeyttää viranomaistoimintaa poikkeusoloissa sekä helpottaa poikkeusolojen toiminnan suunnittelua etukäteen. Valmiuslain soveltamisalaa rajaava poikkeusolomääritelmä käsittää edelleen vain erityisen vakavat kriisit, jotka koskettavat koko kansakuntaa tai ainakin suurta osaa siitä ja vaikuttavat koko yhteiskunnan toimivuuteen. Valmiuslain soveltamisen aloittamista koskevaa päätöksentekomenettelyä muutetaan niin, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ennen käyttöönottoasetuksen antamista on valtioneuvoston, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, todettava maassa vallitsevan poikkeusolot. Eduskunta päättää viime kädessä käyttöönottoasetuksen voimassaolosta ja voimassaoloajasta. Poikkeusoloissa valmiuslain soveltamisella voi olla merkittäviäkin taloudellisia vaikutuksia. Normaalioloissa kustannuksia aiheuttaa valmiuslaissa säädettävän varautumisvelvollisuuden täyttäminen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Tasavallan presidentin lausuma; Koska en pidä hallituksen esitystä eräiltä osin loppuun asti harkittuna enkä oikein ajoitettuna, olen päättänyt poikkeuksellisesti jättää seuraavan pöytäkirjalausuman: Eduskunta on perustellusti edellyttänyt, että toimivaltuuksista, joilla turvataan väestömme turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskuntamme toimivuus poikkeusoloissa, säädetään laintasoisin säädöksin. Nyt tehdyssä esityksessä ehdotetaan myös valmiuslain käyttöönottoa koskevaa päätöksentekoa muutettavaksi. Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valmiuslain mukaisilla poikkeusoloilla on lähes aina vahva ulkopoliittinen ulottuvuus. Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti päättää niin ikään sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella. Nykyisen, vuonna 2000 voimaan tulleen, toimintamallin mukaan presidentti päättää valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta presidentin asetuksella valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottamisesta. Ylimmät valtioelimet ovat tällöin toisiinsa sidotut. Uusi esitys kaventaa olennaisesti presidentin toimivaltaa ulkopolitiikan johtajana ja ylipäällikkönä juuri yhteiskuntamme vaikeimpina aikoina ja jättää lisäksi yhteistoimintamallin juridisesti epämääräiseksi. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen arvioida perustuslain toimivuutta. Tässä yhteydessä voitaisiin arvioida myös ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteita. Tässä esityksessä ehdotetaan kuitenkin jo nyt tavallisen lain säätämisjärjestyksessä muutoksia presidentin toimivaltaan. Esitys (HE 4/2008 vp) laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta Kuntien valtionosuuslakia muutetaan väliaikaisesti siten, että vuoden 2008 loppuun voimassa olevien yhteistoiminta-avustusta koskevien säännösten voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2012 loppuun. Samalla yhteistoiminta-avustuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan siten, että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon kuntaja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet ja sitä koskeva lainsäädäntö. Lisäksi muutetaan eräitä yhteistoiminta-avustuksen hakemista ja maksamista koskevia menettelysäännöksiä. Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen maksamisajankohtaa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että maksamisen ajankohdasta päättäisi valtiovarainmi- Momentti 3 Momentti 2/2008

4 2008_2lmu.fm Page 4 Friday, February 22, :51 AM nisteriö. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Yhteistoiminta-avustusta koskevat säännökset olisivat väliaikaisesti voimassa vuoden 2012 loppuun. Esitys (HE 5/2008 vp) evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi Uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki korvaa nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja nykyisen evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain. Lainsäädännön rakenne uudistetaan siten, että se vastaa vuoden 2007 alusta voimaantulleiden yksityisten alojen palkansaajien ja valtion eläkelainsäädännön uudistusten rakennetta, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet. Eläketurvan sisältö määräytyy edelleen pääosin valtion eläkelain mukaan. Eläkkeiden muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat sen takia, että valtion eläkelautakunta on yhdistetty yksityisen alan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Esitys (HE 6/2008 vp) laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi Sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa tarkoitetun työsuojelupiirin työsuojelutoimiston päätöksellään määräämän laiminlyöntimaksun täytäntöönpanossa noudatetaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Täytäntöönpanon hoitaa oikeusrekisterikeskus. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia muutetaan siten, että laiminlyöntimaksuun sovellettava korko määräytyy korkolain mukaan. Esitys (HE 7/2008 vp) laiksi terveydensuojelulain 32 :n muuttamisesta Terveydensuojelulakia muutetaan siten, että yleisiä uimarantoja koskevaa asetuksenantovaltuutta täsmennetään. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet direktiivin uimaveden laadun hallinnasta 2006/7/EY ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta. Jotta uimavesidirektiivi voitaisiin panna täytäntöön kansallisesti, on tarpeen laajentaa terveydensuojelulain 32 :n 2 momentissa olevaa valtuutussäännöstä koskien yleisiä uimarantoja. Uimavesidirektiivi on pantava täytäntöön kansallisesti mennessä. Esitys (HE 8/2008 vp) laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta Tuloverolakia muutetaan väliaikaisesti siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle on myyntivoitto verovapaata tuloa. Kiinteistön luovutusvoiton verovapautta sovelletaan luovutuksiin, jotka on tehty tai sen jälkeen viimeistään Lain tarkoituksena on kannustaa kiinteistön omistajia myymään maata kunnalle. Esitys (HE 9/2008 vp) Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertainen verotus vältetään vapauttamalla tulo toisen sopimuspuolen alueella määrättävistä veroista. Sopimus vastaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatiman malliverosopimuksen kansainvälistä lentoliikennettä koskevia määräyksiä. Sopimus tulee voimaan siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Sopimusta sovelletaan Suomen veron osalta alkavalta verovuodelta ja Hongkongin veron osalta alkavalta verotusvuodelta. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 10/2008 vp) alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta Sopimus on vanhentunut, eikä sillä ole käytännön merkitystä Suomen ja muiden sopimuspuolten välisissä suhteissa. Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annettu laki kumotaan. Sopimuksen voimassaolo on päättynyt Ruotsin irtisanomisilmoituksen johdosta. Esitys (HE 11/2008 vp) laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 :n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta Euroopan yhteisöjen komissio on joulukuussa 2007 hyväksynyt energiapuun haketustukea koskevan tukijärjestelmän vuosiksi Uusi kestävän metsätalouden rahoituslaki, johon sisältyy muun muassa energiapuun haketustukea koskevat säännökset, on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2009 alusta. Jotta energiapuun haketustuen myöntäminen on mahdollista jo ennen uuden lain voimaantuloa, nykyistä lakia muutetaan siten, että haketustukea koskevat säännökset ovat voimassa vuoden 2012 loppuun. Esitys (HE 12/2008 vp) laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjes- 4

5 2008_2lmu.fm Page 5 Friday, February 22, :51 AM telmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta Lain voimassaoloaikaa jatketaan seitsemällä 12 kuukauden jaksolla ajalla Samalla lain soveltamisalaa koskevaan 1 :ään ja 15 :n siirtymäsäännökseen tehdään yhteisölainsäädännön muutoksesta johtuvia muutoksia. Esitys (HE 13/2008 vp) uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vakuutusyhtiölain rakenne ja kirjoitustapa uudistetaan kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaiseksi. Vakuutustoiminnan yleisistä periaatteista ja vakuutusyhtiön perustamisesta, hallinnosta ja tilinpäätöksestä, vakavaraisuudesta, henkivakuutuksesta, rahoituksesta, varojen jakamisesta, yhtiörakenteen muuttamisesta, valvonnasta, seuraamuksista ja oikeussuojasta säädetään omina kokonaisuuksinaan. Laissa on tarkistettu sosiaali- ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavirastolle delegoidun norminantovallan perustuslainmukaisuus. Vakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittely siirretään sosiaali- ja terveysministeriöltä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusyhtiön vastuuvelkaa, vastuuvelan kattamista ja toimintapääomaa koskeva sääntely vastaa pääosin voimassa olevaa lakia. Vakuutusyhtiöiden ja vakuutusomistusyhteisöjen valvontaa koskevat säännökset perustuvat pääosin voimassa olevaan lakiin. Laki sisältää säännökset ennakoivasta valvonnasta, jolla pyritään lisäämään valvonnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Voimassa olevan lain mukaisia kilpailun valvontaa koskevia säännöksiä ei sisällytetä uuteen vakuutusyhtiölakiin. Kilpailunvalvonta keskitetään myös vakuutusyhtiöiden osalta Kilpailuvirastolle. Lailla saatetaan kansallisesti voimaan kaksi Euroopan unionin direktiiviä, jälleenvakuutusdirektiivi (2005/68/ EY) ja rajat ylittävät sulautumiset - direktiivi (2005/56/ETY) vakuutusyhtiöiden osalta. Vakuutusyhtiölain voimaantulosta säädetään vakuutusyhtiölain voimaanpanosta annettavalla lailla. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä (48/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään valtion osakkuusyhtiöistä, joissa valtion osakeomistusta on pidettävä merkittävänä joko taloudellisten tai omistajaohjaukseen liittyvien seikkojen nojalla. Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta (49/ 2008) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Rahapeliluvasta perittävä maksu on 1500 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksu 1100 euroa. Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta (50/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään valtioneuvoston yleisistunnossa tehdyn puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/1990) tarkoitetun maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta. Maksu on 180 euroa. Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008 (55/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2008 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista (58/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2008 talousarvion momentilla rikosten esitutkintaan liittyvien alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannusten korvaamiseen osoitetun määrärahan myöntämisperusteet. Oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun 1 miljoonan euron määrärahan myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 a :n muuttamisesta (59/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella tarkistetaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) täytäntöönpanon viranomaisseurannan sisältö- ja aikatauluvaatimuksia. Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta (74/2008) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistymisestä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset. Lisäksi eräisiin poliisihallinnon virkojen kelpoisuusvaatimuksiin ja eroamisikää koskevaan sääntelyyn tehdään tarkennuksia. Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 :n muuttamisesta (75/2008) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään Poliisiammattikorkeakoulun ja Poliisikoulun yhdistymisestä sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen perustamisesta aiheutuvat muutokset. Poliisimiehiksi määritellään Poliisiammattikorkeakoulun rehtori sekä Hallinnon tietotekniikkakeskuksen poliisimiehet. Momentti 5 Momentti 2/2008

6 2008_2lmu.fm Page 6 Friday, February 22, :51 AM Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 :n muuttamisesta (76/2008) Asetus tuli voimaan Asetukseen tehdään muutokset, jotka johtuvat Poliisin tietohallintokeskuksen muuttumisesta Hallinnon tietotekniikkakeskukseksi. Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta (69/2008) Asetus tuli voimaan Kutsu kiinteistörekisteriin merkityn yhteismetsän osakkaiden ensimmäiseen kokoukseen tapahtuu metsäkeskuksen osakkaille lähettämällä kirjeellä. Velvollisuus julkaista ensimmäisestä kokouksesta ilmoitus myös sanomalehdessä ja kunnan ilmoitustaululla poistetaan tarpeettomana. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (63/2008) Asetus tuli voimaan Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidon tuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Tarvittavien lainsäädäntömuutosten jälkeen on tarkoitus tehdä tarvittavat lisäykset Etelä-Suomen kansallisista tuista annettuun valtioneuvoston asetukseen kotieläintilojen hehtaarituen ja Etelä- Suomen erikoiskasvituen jakoperusteiden ja tukitasojen osalta. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 93,9 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 83,2 miljoonaa euroa. Myöhemmin tehtäviä päätöksiä varten arvioidaan tarvittavan noin 10,7 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta (64/2008) Asetus tuli voimaan Tukea maksetaan Keski- ja Pohjois- Suomessa (C-tukialueet) liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Pohjoiseen tukeen arvioidaan tarvittavan yhteensä 323,8 miljoonaa euroa, josta tämän asetuksen mukaiseen tukeen arvioidaan tarvittavan 317,4 miljoonaa euroa. Myöhemmin tehtäviä päätöksiä varten arvioidaan tarvittavan 6,4 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta (65/2008) Asetus tuli voimaan Lisäosaa voidaan maksaa tukialueiden A ja B viljelijöille, joilla on voimassa oleva ohjelmakauden maatalouden ympäristötukisitoumus. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004)475 (muut. K(2005)4411). Ympäristötuen kansalliseen lisäosaan arvioidaan tarvittavan 0,4 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta (66/2008) Asetus tuli voimaan Lisäosaa maksetaan perusosana kaikelle osarahoitettua luonnonhaittakorvausta saavalle alalle sekä kotieläintilan korotuksena kotieläintiloille. Osarahoitetun luonnonhaittakorvauksen ja kansallisen lisäosan yhteismäärä voi olla Manner-Suomessa keskimäärin enintään 250 euroa hehtaarilta. LFA-lisäosaan arvioidaan tarvittavan 119,6 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta (67/2008) Asetus tuli voimaan Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannolle sekä eräiltä osin siemenperunatuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään neljä prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Perunantuotannon kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan 7,2 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (79/2008) Asetus tuli voimaan Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti lukien niin kuin siitä on sovittu. Lakia (44/2008) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa lukien. Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta anne- 6

7 2008_2lmu.fm Page 7 Friday, February 22, :51 AM tun lain voimaantulosta (80/ 2008) Asetus tuli voimaan Laki (45/2008) tuli voimaan Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annetun asetuksen kumoamisesta (81/2008) Asetus tuli voimaan Valtioneuvoston asetus (365/2007) kumotaan. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä (90/2008) Asetus tulee voimaan Asetukseen tehdään ministeriön osastojakoa koskevat muutokset. Ministeriön tehtäviä koskevia säännöksiä tarkennetaan vuoden 2008 alusta tehtyjen ministeriöiden tehtäväjaon muutosten vuoksi. Myös virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia ja eräitä muita säännöksiä täsmennetään joiltain osin muun muassa virastojen nimien ja virkanimien muutosten vuoksi. Teknisesti annetaan kokonaan uusi asetus. Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (92/2008) Asetus tulee voimaan Pöytäkirja ja laki (904/2005) tulevat voimaan Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (93/2008) Asetus tulee voimaan Laki (905/2005) tulee voimaan Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta (94/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään arkiston johtokunnasta ja sen tehtävistä, henkilöstöstä, johtajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämisestä ja virkavapaudesta, päätöksenteosta, asioiden ratkaisemisesta sekä valtion edustamisesta. Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n muuttamisesta (95/2008) Asetus tuli voimaan Asetuksella vahvistetaan sokerijuurikkaan lisäosan arvo tukivuodelle Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä (96/2008) Asetus tuli voimaan Maatalousyrittäjien opintorahaan käytetään vuonna 2008 enintään 0,8 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 :n muuttamisesta (97/2008) Asetus tuli voimaan Puutarhatuotteiden vuoden 2007 varastointituen tukitaso määrätään tukialueilla A ja B. Tuoretuotannon koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuen taso on 11,0 euroa/m3 ja muiden varastojen tukitaso 6,8 euroa/m3. Teollisuuden sopimustuotannon varastoille koneellisesti jäähdytettyjen varastojen yksikkötuen taso on 9,5 euroa/ m3 ja muiden varastojen taso 5,6 euroa/m3. Yksikkötuen tasoja joudutaan alentamaan, jotta komission päätöksen K(2004) 475, muut K(2005) 4411 tuen enimmäismäärää koskeva rajoite ei ylittyisi. Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään lääketieteen opiskelijan ja muun terveydenhuollon alan opiskelijan toimimisesta tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä. Asetuksessa säädetään lisäksi laillistetun ammattihenkilön tehtävässä toimivan opiskelijan ohjaajasta. Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta (98/2008) Asetus tuli voimaan Lievävammaisen eli prosentin sotainvalidin jakaessa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, korvataan laitoskuntoutus yhteensä enintään 20 vuorokaudelta vuodessa. Mikäli lievävammainen sotainvalidi ei jaa laitoskuntoutusta aviopuolisonsa kanssa, on kuntoutuksen pituus edelleen 14 vuorokautta. Lievävammainen sotainvalidi voi jakaa laitoskuntoutuksensa aviopuolisonsa kanssa siten, että molemmat aviopuolisot ovat kuntoutuksessa enintään kymmenen vuorokautta. Momentti 7 Momentti 2/2008

8 2008_2lmu.fm Page 8 Friday, February 22, :51 AM MIETINNÖT YM. Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilyttämistä selvittäneen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmä esittää sähköisen aineiston pitkäaikaissäilyttämiseksi yhteisen tietojärjestelmän luomista. Yhteisellä tietojärjestelmällä pystyttäisiin tuottamaan uusia sähköisiä palveluita, tukemaan organisaatioiden omia toimintamalleja ja lisäämään organisaatioiden yhteistoimintaa. Keskitetty ratkaisu edistäisi osaltaan julkisen hallinnon tuottavuutta. Ratkaisussa tulee hyödyntää yhdenmukaista teknologiaa ja standardeja sekä varmistaa niiden laaja-alaisuus. Työryhmä esittää, että opetusministeriö asettaa kaksivuotisen kehittämishankkeen vuosille Hankkeen tehtävänä on tuottaa toteuttamisratkaisuja kansalliselle pitkäaikaissäilyttämiselle. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti Raportissa esitetään että päivähoidon lainsäädäntö on uudistettava, lapsen edun ja hyvinvoinnin turvaaminen on nostettava keskiöön ja varhaiskasvatuksen palveluita on monipuolistettava. Lasten ja perheen tarpeisiin on vastattava tarjoamalla niin päiväkoti- ja perhepäivähoitoa kuin leikkipuistoja ja muuta avointa varhaiskasvatustoimintaa. Neuvottelukunta esittää, että henkilöstön koulutustasoa nostetaan ja osaamista kehitetään. Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi tarvitaan kansallinen tutkimusohjelma, jotta hajanainen tutkimuskenttä saadaan koordinoidusti tuottamaan tietoa niin varhaiskasvatuksen toteuttamisen kuin päätöksenteon tueksi. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan loppuraportti on osoitteessa Immateriaalioikeusasioiden käsittelyn kehittämisvaihtoehtoja selvittäneen työryhmän mietintö Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien immateriaalioikeusasioiden käsittely ehdotetaan keskitettäväksi markkinaoikeuteen. Teollisoikeuksia ovat muun muassa patentit, mallioikeudet, tavaramerkit ja toiminimet. Uudistus merkitsisi, että markkinaoikeuden asema ja tehtävät olisi arvioitava kokonaan uudelleen. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat rikosasiat käsiteltäisiin edelleen käräjäoikeuksissa. Työryhmä korostaa, että immateriaalioikeusasioiden käsittely on vaativaa ja edellyttää erityistä asiantuntemusta. Asioiden keskittäminen yhteen näihin asioihin erikoistuneeseen tuomioistuimeen lisäisi oikeusvarmuutta. Tämä vähentäisi tarvetta muutoksenhakuun ja samalla parantaisi suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Työryhmämietintö IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittäminen on osoitteessa Yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintö Syrjinnän kohteeksi joutuneiden tulisi saada mahdollisimman samanlainen oikeussuoja syrjintäperusteesta ja elämänalasta riippumatta. Näin katsoo toimikunta, jonka oikeusministeriö asetti tammikuussa 2007 selvittämään yhdenvertaisuuslainsäädännön eli yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjintää koskevan sääntelyn uudistamista. Toimikunta linjaa välimietinnössään tarvittavan uudistuksen laajuutta ja vaihtoehtoja. Toimikunnan mukaan säännöksiä on nyt useissa eri laeissa, ja kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava ja epäyhtenäinen. Ongelmana on, että syrjintäkieltojen soveltamisalassa, oikeussuojan laajuudessa ja neuvontapalveluiden ja muun asiantuntija-avun saatavuudessa on eroja syrjintäperusteesta ja elämänalasta riippuen. Lainsäädäntö toimii paljolti jälkikäteisen oikeussuojan ja yksilöiden reagoinnin varassa. Viranomaisille asetetut edistämisvelvoitteet ovat erilaisia syrjintäperusteesta riippuen. Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussäännösten valvonta on jakaantunut useille eri viranomaisille, joiden asema, tehtävät ja toimivaltuudet eivät täysin vastaa toisiaan. Viranomaisten yhteistyö on vapaamuotoista. Myös yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien välillä perustuu pääosin epämuodolliseen yhteydenpitoon. Toimikunta on välimietinnössään pohtinut erilaisia malleja sekä lainsäädännön perusrakenteeksi että viranomaisorganisaation kehittämiseksi. Toimikunnan näkemyksen mukaan lainsäädännön uudistustyötä tulee jatkaa yhdenmukaistamalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sisältöä. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuudet kehittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtääviä toimia sekä parantaa yhteistyötä, osallistumista ja vuorovaikutusta sekä viranomaisten kesken että viranomaisten ja sidosryhmien välillä. Tasa-arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun asemaa, tehtäviä, toimivaltuuksia ja voimavaroja tulee tarkistaa. Viranomaisorganisaation uudistuksessa tulisi toimikunnan mielestä ottaa huomioon tarve kehittää pidemmällä aikavälillä perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä ja valvontaa myös kokonaisuutena kansainvälisten velvoitteiden ja suositusten mukaisesti. Toimikunta ehdottaa myös, että sen kokoonpanoa täydennettäisiin Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön edustajilla ja että sitä avustamaan perustettaisiin työelämä- ja kansalaisjärjestöjaostot. Toimikuntaa johtaa professori Matti Niemivuo Lapin yliopistosta. Tavoitteena on saada lopullinen ehdotus valmiiksi syyskuun 2009 loppuun mennessä. Toimikunnan välimietintö on osoitteessa Poliisin hallintorakenteen kehittämistä valmistelleen työryhmän loppuraportti Työryhmä esittää, että Suomeen perustetaan poliisihallitus. Se muodostettaisiin nykyisestä sisäasiainministeriön poliisiosastosta sekä läänien poliisijohdoista. Vastaavanlainen keskusvirasto on myös muissa pohjoismaissa. Poliisihallitus johtaisi poliisin operatiivista toimintaa sekä ohjaisi poliisi- 8

9 2008_2lmu.fm Page 9 Friday, February 22, :51 AM laitoksia ja poliisin valtakunnallisia yksiköitä. Sisäasiainministeriö vastaisi poliisitoimen poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta. Työryhmän työ on jatkoa viime vuonna valmistuneelle väliraportille, jossa käsiteltiin paikallispoliisin toimintaa. INSPIRE-paikkatietodirektiivin toimeenpanoa valmistelleen työryhmän raportti Direktiivin päämääränä on saavuttaa toimiva kansallinen tietoinfrastruktuuri, jossa viranomaisten paikkatietoja tuottavat ja käyttävät prosessit ovat yhteensopivia, tehokkaita, luotettavia ja käyttäjien tarpeita vastaavia. Työryhmä katsoo, että kansallista päämäärää ei kaikilta osin saavuteta ainoastaan INSPIRE-direktiivin minimivaatimusten täytäntöönpanolla vaan eräitä toimenpiteitä on perusteltua toteuttaa direktiivin vaatimuksia laajempina tai nopeammalla aikataululla. Työryhmä arvioi, että direktiivin onnistuneesta toimeenpanosta saavutettavat hyödyt ovat jo julkisen hallinnon piirissä moninkertaisia direktiivin toimeenpanon kustannuksiin verrattuna. Myös kansalaisten ja yritysten saamat hyödyt ovat merkittäviä. Finanssivalvontatyöryhmän muistio Ministeri Antti Tanskasen johdolla työskennellyt työryhmä esittää, että perustetaan uusi yhdistetty rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, Finanssivalvonta. Sille siirtyisivät pääosin nykyisen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Finanssivalvonta sijoitetaan Suomen Pankin yhteyteen. Sitä koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle. ASETETUT TOIMIELIMET Uusi valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä Oikeusministeriö on asettanut uuden valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE III). Ministeriön ja eduskunnan edustajista koostuva työryhmä tukee ja koordinoi valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistä ja toimii ministeriöiden hyvää lainvalmistelukäytäntöä edistävänä tiedonvaihto- ja ideointifoorumina. Työryhmä kartoittamaan perustuslakiin liittyviä selvitys- ja muutostarpeita Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ja kartoittamaan perustuslain toimivuuteen ja mahdollisiin muutostarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Työryhmää johtaa oikeusministeri Tuija Brax. Työryhmässä selvitetään alustavasti jatkotarkastelun kohteeksi otettavia kysymyksiä. Selvityksiä on tarkoitus tehdä sekä virkatyönä että ulkopuolisena tilaustyönä. Työryhmän tehtävänä on arvioida hankkeen edellyttämiä selvitystarpeita ja ohjata selvitysten laatimista. Työryhmän selvitys- ja arviointityön pohjalta asetetaan syksyllä 2008 hallitusohjelman edellyttämä laajapohjainen parlamentaarinen valmisteluelin perustuslain mahdollista muuttamista varten. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi syyskuun alkuun mennessä. Työryhmä selvittämään seksuaalirikollisten lääkehoidon järjestämistä Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia järjestää seksuaalirikoksista tuomituille velvoittavaa lääketai muuta hoitoa. Lääkehoito voitaisiin määrätä ehdoksi esimerkiksi ehdonalaiseen vapauteen pääsylle. Seksuaaliviettiä lamaannuttavalla lääkityksellä pyritään estämään tuomittuja syyllistymästä uudelleen samaan rikokseen. Viime vuosina on kehitetty aiempaa tehokkaampia lääkkeitä vähemmillä sivuvaikutuksilla. Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuudet liittää lääkehoito vankilan ulkopuolella suoritettaviin rangaistuksiin, eli ehdolliseen rangaistukseen, ehdonalaiseen vapauteen, valvottuun koevapauteen, muihin yhdyskuntaseuraamuksiin sekä valmisteilla olevaan valvontarangaistukseen. Työryhmän on työssään kartoitettava seksuaalirikollisten hoidosta saatuja kansainvälisiä kokemuksia, arvioitava hoidon kustannuksia ja pohdittava lääkehoidon lääketieteellisiä, rikosoikeudellisia ja eettisiä näkökohtia sekä suhdetta ihmis- ja perusoikeuksiin. Selvityksen on valmistuttava mennessä. Samaan aikaan oikeusministeriön työryhmän rinnalla Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ryhtyy tutkimaan lasten hyväksikäytöstä langetettujen tuomioiden ankaruutta ja perusteita. Kieliasiain neuvottelukunta aloitti uuden toimikauden Uusi kieliasiain neuvottelukunta on aloittanut toimintansa puheenjohtaja maaherra Rauno Saaren johdolla. Valtioneuvoston asettama neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka toimii oikeusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on avustaa oikeusministeriötä kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannassa. Kieliasiain neuvottelukunnan toimikausi on Uuden neuvottelukunnan ensimmäisiä tehtäviä on avustaa oikeusministeriötä kielilainsäädännön soveltamisesta koskevan kertomuksen valmistelussa. Valtioneuvoston antaa kertomuksen eduskunnalle vaalikausittain. Seuraava kertomus on annettava keväällä Työryhmä selvittää ei-työsuhteessa työskentelevien aseman parantamista Työministeri Tarja Cronberg on asettanut kolmikantaisen työryhmän selvittämään ei-työsuhteessa työskentelevien aseman parantamista. Ei-työsuhteessa työtä tekeviä ovat perhehoitajat, omaishoitajat sekä työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun, työelämävalmennukseen sekä yliopisto- ja ammattikorkeakouluharjoitteluun osallistuvat henkilöt. Momentti 9 Momentti 2/2008

10 2008_2lmu.fm Page 10 Friday, February 22, :51 AM - Työpaikoilla samantyyppistä työtä tekeviä tulisi kohdella samojen periaatteiden mukaisesti, olipa kyseessä tavallisessa palkkatyössä, työkokeilussa tai työharjoittelussa oleva henkilö, työministeri Tarja Cronberg painottaa. - Ei-työsuhteessa työskentelevien asema on selvitettävä perusteellisesti. Työelämän todellisuus on muuttunut. Yhä useampi elää pätkätöiden ja projektityön arkea. Yhteiskunnassa tehdään paljon muutakin työtä kuin palkkatyötä tai yrittäjyyttä. Myös ei-työsuhteessa työtä tekevien määrä on suhteellisen suuri, Cronberg toteaa. Ei-työsuhteessa työskentelevien oikeudellista asemaa selvitetään eri hallinnonalojen yhteistyönä kolmikantaisessa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Tavoitteena on ei-työsuhteessa työtä tekevien henkilöiden oikeudellisen aseman parantaminen siten, että työ- ja sosiaalilainsäädännön suojaa saataisiin ulotettua ei-työsuhteessa tehtävään työhön. Selvitystyön on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen työryhmän tulee esittää tarvittavat lainsäädäntöehdotukset tai muut toimenpiteet ei-työsuhteessa olevien aseman parantamisesta tämän vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ei-työsuhteessa työskenteleviin kuuluvat työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, työkokeiluun ja työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat henkilöt. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan piirissä ovat perhe- ja omaishoitajat ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt. Opetusministeriön hallinnonalalle kuuluvat yliopisto- ja ammattikorkeakouluharjoittelijat. Työryhmän puheenjohtajana toimii vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Siinä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, työmarkkinaosapuolet ja Suomen Yrittäjät. KORKEIN OIKEUS KKO:2008:1 Asuntokauppa - Uusi asunto - Taloudellinen virhe Hinnanalennus Asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaan laatimassa taloussuunnitelmassa hoitovastike ja vesimaksu oli arvioitu selvästi alhaisemmaksi kuin taloussuunnitelmaa laadittaessa olisi ollut ennakoitavissa. Asunto-osakeyhtiön osakkeita ostaneille oli siten annettu harhaanjohtavaa tietoa asunnon omistamiseen ja käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista. Kun annetun tiedon voitiin olettaa vaikuttaneen kauppoihin, ostajat olivat oikeutettuja saamaan hinnanalennusta taloudellisen virheen johdosta. AsuntokauppaL 4 luku 27 1 mom KKO:2008:2 Puolustaja - Puolustajan palkkion korvaaminen valtiolle Syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta jätetty velvoitettiin korvaamaan valtiolle sen varoista hänen puolustajalleen maksettu palkkio ja kulukorvaus oikeusavun omavastuuosuutta vastaavalta osalta. ROL 2 luku 11 KKO:2008:3 Todistelukustannukset Kysymys siitä, oliko rikoksesta rangaistukseen tuomitun vastaajan velvollisuus korvata todistelukustannukset valtiolle hänen henkilökohtaisiin ja taloudellisiin oloihinsa nähden kohtuuton. (Ään.) ROL 9 luku 1 KKO:2008:4 Todistelukustannukset Päihdetutkimuskulut Kysymys siitä, oliko rattijuopumuksesta rangaistukseen tuomitun vastaajan velvollisuus korvata valtiolle päihdetutkimuskulut hänen henkilökohtaisiin ja taloudellisiin oloihinsa nähden kohtuuton. (Ään.) ROL 9 luku 1 KKO:2008:5 Asianajaja - Kurinpito Oikeudenkäyntikulut Asianajaja, jolle Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunta oli määrännyt kurinpitorangaistuksen, valitti päätöksestä hovioikeuteen. Asianajajan menettelystä kantelun tehnyt antoi asianajajan valituksen johdosta hovioikeuden pyytämän kirjallisen lausuman. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei asianajaja ollut velvollinen korvaamaan kantelijalle lausuman antamisesta aiheutuneita kuluja. KKO:2008:6 Oikeudenkäyntimenettely Syyte - Syytteen muuttaminen - Syytteen tarkistaminen Tahallisuus Syyttäjä vaati käräjäoikeudessa vastaajalle rangaistusta ensisijaisesti tapon yrityksestä ja toissijaisesti törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus tuomitsi vastaajan törkeästä pahoinpitelystä, koska oli jäänyt näyttämättä, että vastaaja olisi tahallaan yrittänyt tappaa asianomistajan ja koska hän oli hankkinut asianomistajalle apua niin ajoissa, että tämän henki oli saatu pelastetuksi. Syyttäjä vaati valituksessaan hovioikeudessa vankeusrangaistuksen korottamista. Asianomistaja kuoli valitusajan jälkeen, minkä vuoksi syyttäjä ilmoitti tarkistavansa syytettä siten, että hän vaati vastaajalle rangaistusta ensisijaisesti taposta sekä toissijaisesti törkeän pahoinpitelyn lisäksi törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kysymys siitä, voitiinko valitusajan jälkeen tehty rangaistusvaatimus tutkia. (Ään.) OK 26 luku 1 OK 26 luku 1 a ROL 5 luku 17 KKO:2008:7 Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen yksinkertaisella äänten enemmistöllä tekemä päätös, jolla oli yleisesti kielletty tupakointi asuntojen oleskeluparvekkeilla, 10

11 2008_2lmu.fm Page 11 Friday, February 22, :51 AM oli asunto-osakeyhtiölain 48 :n 1 momentin 2 kohdan nojalla mitätön. AsOYL 48 1 mom 2 kohta KKO:2008:8 Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Reklamaatio Kiinteistön ostaja purki kiinteistöllä olleen rakennuksen ja ilmoitti sen jälkeen rakenteissa havaituista virheistä myyjälle. Kysymys siitä, mikä merkitys rakennuksen purkamisella on ostajan oikeuteen vedota virheisiin. MK 2 luku 25 1 mom KKO:2008:9 Vakuutusyhtiö Oikeudenkäyntikulut - Arvonlisävero Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus oli velvoittaessaan muutoksenhakemuksensa hävinneen A:n korvaamaan vastapuolena olleen vakuutusyhtiön oikeudenkäyntikulut hylännyt vakuutusyhtiön vaatimuksen kulujen arvonlisäveron osalta, koska vakuutusyhtiö ei ollut näyttänyt, ettei se voinut vähentää veroa omassa verotuksessaan. Koska A ei ollut riitauttanut kuluvaatimusta sanotuilta osin eikä hovioikeus ollut asiaa käsiteltäessä kiinnittänyt asianosaisten huomiota tähän kysymykseen, hovioikeus ei olisi saanut mainitsemallaan perusteella hylätä vaatimusta. Vakuutusyhtiön ilmoitusta, että asianajokulu liittyi sen arvonlisäverottomaan toimintaan, ei ollut syytä epäillä. Myös asianajolaskuun sisältynyt arvonlisävero tuomittiin korvattavaksi oikeudenkäyntikuluna. KKO:2008:10 Syyttömästi vangitun korvaus Vahingonkorvaus - Vahingonkorvauslain soveltamisala - Julkisyhteisön korvausvastuu - Korvattava vahinko A oli otettu etsintäkuulutuksen perusteella kiinni vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten ja toimitettu vankikuljetuksella sijoitusvankilaansa, josta hänet oli saapumispäivän aamuna päästetty ehdonalaiseen vapauteen. Kysymys A:n oikeudesta korvaukseen runsaat kolme vuorokautta kestäneen vapaudenmenetyksen hänelle aiheuttamasta kärsimyksestä. (Ään.) L syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta VahL 3 luku 2 KKO:2008:11 Verorikkomus Vahingonkorvaus Konepajayhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat jättäneet suorittamatta valtiolle yhtiön erääntyneitä ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja maksaen niistä vain osan. Lisäksi yhtiö oli mainittuna aikana maksanut veronsaajan kanssa tehtyyn maksusuunnitelmaan sisältyneitä aikaisemmin suorittamatta jääneiden verojen ja maksujen eriä. Ottaen huomioon muun muassa yhtiön pyrkimys yhteistoimintaan veronsaajan kanssa, velallisen realistisiin odotuksiin perustuva tarkoitus suoriutua velvoitteistaan sekä yhtiön tavoitteleman rahoitusjärjestelyn ja tammikuun 2001 lopulla alkaneen yrityssaneerauksen valmistelun vaatima aika, verojen ja maksujen laiminlyönnin ei katsottu johtuneen tarkoituksesta hankkia hyötyä veronsaajan kustannuksella. Syyte ja korvausvaatimukset hylättiin. RL 29 luku 4 1 mom KKO:2008:12 Verorikkomus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Yhtiö oli jättänyt suorittamatta valtiolle ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja noin puolentoista vuoden ajalta maksaen niistä osan. Mainittuja veroja ja maksuja koskeva yhtiön velka oli tuona aikana kasvanut merkittävästi samalla kun yhtiön ostovelat ja velat rahoituslaitoksille olivat pienentyneet. Yhtiön hallituksen ainoan jäsenen katsottiin syyllistyneen verorikkomukseen. Kysymys myös valtion vapauttamisesta korvaamasta syytetylle hovioikeuden tuomitsemia oikeudenkäyntikuluja, kun syyttäjä ei ollut hakenut muutosta hovioikeuden tuomioon. Vrt. KKO:2005:31 RL 29 luku 4 1 mom ROL 9 luku 1 a 1 mom (243/2006) KKO:2008:13 Verorikkomus Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Vahingonkorvaus Yhtiön hallituksen jäsenet olivat jättäneet suorittamatta valtiolle yhtiön erääntyneitä ennakonpidätyksiä, sosiaaliturvamaksuja ja arvonlisäveroja. Yhtiön katsottiin olleen maksukyvytön alkaen, minkä vuoksi syyte verorikkomuksesta hylättiin sen jälkeiseltä ajalta. Sitä edeltäneeltä ajalta syyte hylättiin vanhentuneena. Kun otettiin huomioon yhtiön taloudellisten vaikeuksien syyt sekä verrattiin yhtiön ennen omasta aloitteestaan ja verottajan kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaisesti maksamien verojen ja maksujen määrää niihin määriin, jotka oli maksettu muille velkojille, sekä verottajalle ja muille velkojille maksamatta jääneisiin määriin, verojen ja maksujen laiminlyöntien ei katsottu johtuneen tarkoituksesta hankkia hyötyä verottajan kustannuksella. Vahingonkorvausvaatimus edeltäneeltä ajalta hylättiin. RL 29 luku 4 1 mom RL 8 luku 1 1 mom KKO:2008:14 Maksusuoja Rikosvahingon korvaaminen Kun A oli oikeudessa velvoitettu suorittamaan B:lle rikosperusteista vahingonkorvausta, Valtiokonttori oli päättänyt maksaa B:lle osan tuomitusta korvauksesta, jolloin suoritusta vastannut osuus korvauksesta oli rikosvahinkolain 19 :n 1 momentin (1110/1990) nojalla siirtynyt valtiolle. A oli kuitenkin tämän jälkeen vilpittömässä mielessä maksanut koko tuomitun vahingonkorvauksen B:lle. Momentti 11 Momentti 2/2008

12 2008_2lmu.fm Page 12 Friday, February 22, :51 AM A:n suorittamaa maksua oli pidettävä pätevänä myös siltä osin kuin oikeus korvaukseen oli jo ennen maksua siirtynyt valtiolle. A ei näin ollen ollut velvollinen suorittamaan valtiolle sen takautumisoikeuden nojalla velkomaa määrää. RikosvahinkoL 19 1 mom (1110/ 1990) KKO:2008:15 Osamaksukauppa - Tilitys Arvonlisävero Yhtiö oli ostanut koneita osamaksusopimuksin. Rahoitusyhtiö, jolle myyjä oli siirtänyt oikeutensa, haki osamaksukauppalain 3 :n tarkoittamaa tilitystä sen jälkeen, kun yhtiö oli asetettu konkurssiin. Kysymys siitä, oliko tilityksessä yhtiön hyväksi luettava esineen arvo määrättävä arvonlisäverollisena. L osamaksukaupasta 3 KKO:2008:16 Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu B Oy:n tuli suorittaa A Oy:n tehtaalla eräs sähköteknisten töiden urakka. B:n pyynnöstä A luovutti vastikkeetta nosturin ja sen kuljettajan B:n käyttöön. Nosturin käytössä katsottiin olevan kyse B:n sopimusvelvoitteiden täyttämiseen kuuluvasta aputyöstä. Kun muuta ei ollut sovittu, B oli vastuussa nosturin käytöstä A:lle aiheutuneesta vahingosta. KKO:2008:17 Yksityistie - Tietoimitus Oikeudenkäyntimenettely Maaoikeus ei saanut ottaa viran puolesta asianosaisten suostumuksellakaan ratkaistavaksi kysymystä tieoikeudesta toimituksen kohteena olleeseen tiehen liittyneeseen toiseen tiehen, kun tätä asiaa ei ollut käsitelty toimituksessa. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2008:1 Kuntajako - Hallintovalitus - Erityisen painava syy - Helsingin seutu Valtioneuvosto oli kuntajakolain nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä siten, että Helsingin kaupunkiin liitetään niin sanottu Västerkullan kiilan alue Vantaan kaupungista sekä lounaisosa Sipoon kunnasta. Päätös merkitsi samalla myös yleisen hallinnollisen aluejaotuksen osittaista muuttamista Helsingin seudulla. Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että kuntajaon muutos täytti kuntajakolain 3 :n 1 momentin 1-4 kohdissa säädetyt yleiset oikeudelliset edellytykset kuntajaon muutokselle. Sipoon kunnan vastustuksen vuoksi kuntajaon muutos voitiin kuntajakolain 5 :n 2 momentin mukaan jo tästä syystä tehdä vain erityisen painavilla 3 :n mukaisilla edellytyksillä. Valtioneuvoston päätöksen lainmukaisuutta ratkaistaessa oli tältä osin otettava huomioon, että kysymyksessä oli erityinen Helsingin seutuun kuuluva alue, jolla tarkoitetaan pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien muodostamaa aluetta. Se oli maan muista kunnallisista jaotuksista poikkeava alue. Tämä ilmeni muun ohella siitä, että valtioneuvoston vuonna 2000 maankäyttöja rakennuslain nojalla antamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seutu oli asetettu muuhun maahan verrattuna erityiseen asemaan. Kun otettiin huomioon liitosalueen sijainti ja sen merkitys Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen hallitulle ja tasapainoiselle kehittämiselle sekä liitoksen luomat edellytykset parantaa Helsingin seudun asuntorakentamista sekä liikenneyhteyksiä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti, kuntajakolain 3 :n yleiset edellytykset täyttyivät kuntajakolain 5 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla myös erityisen painavina. Valtioneuvoston päätös ei ollut lainvastainen. Kuntajakolaki 3 ja 5 KHO:2008:3 Opetustoimi Perusopetus Erityisopetus Valituskielto Valituslaji Hallintovalitus Kunnallisvalitus Valitusviranomainen Virheellinen valitusosoitus Kunnan opetuspäällikkö oli hylännyt huoltajien hakemuksen oppilaan siirtämisestä yleisopetuksesta erityisopetukseen. Perusopetuslain 42 :ssä ei mainita niiden päätösten joukossa, joihin haetaan muutosta hallintovalituksin, päätöstä, joka koskee hakemusta oppilaan siirtämiseksi perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitettuun erityisopetukseen. Pykälään ei liioin sisälly valituskieltoa, joka estäisi valittamisen tällaisesta päätöksestä. Kysymyksessä oleva erityisopetukseen pääsemistä koskevaan hakemukseen annettu päätös koski yksittäistä oppilasta. Päätös voitiin asiasisällöltään rinnastaa sellaiseen päätökseen, jonka nojalla oppilas on siirretty erityisopetukseen vastoin huoltajan tahtoa, ja josta päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla. Molemmissa tapauksissa arvioidaan lähinnä päätöksen pedagogista asianmukaisuutta. Tähän nähden muutoksenhakusäännöksiä oli tulkittava niin, että päätöksestä, joka koski oppilaan pääsemistä erityisopetukseen, haetaan muutosta hallintovalituksin lääninhallitukselta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Perusopetuslaki 17 2 mom. ja 42 HE 86/1997 vp HE 205/2002 vp PeVL 70/2002 vp SiVM 18/2002 vp KHO:2008:4 Julkisoikeudellinen lastensuojelu - Huostaanottopäätöksen täytäntöönpano toisessa Pohjoismaassa - Toimivaltainen viranomainen - Bryssel IIa-asetus - Yksityisoikeu- 12

13 2008_2lmu.fm Page 13 Friday, February 22, :51 AM den alan yhteistyö Euroopan unionissa Korkein hallinto-oikeus oli päättänyt pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun ns. Bryssel IIa-asetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003) soveltamisesta Ruotsin viranomaisten antaman lapsen huostaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoon Suomessa. Saatuaan ennakkoratkaisun Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta korkein hallinto-oikeus siirsi asian toimivaltaiseen käräjäoikeuteen ratkaistavaksi, koska huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annettua lakia (761/1970) ei mainitun EU-asetuksen vuoksi voitu soveltaa asiassa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-435/ 06 antama tuomio Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (1153/2004) 2 Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 ( ) tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta KHO:2008:5 Kansalaisuusasia - Henkilöllisyys - Epäselvä henkilöllisyys - Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys - Asumisajan alkaminen Sen jälkeen, kun A oli vuonna 1990 merkitty väestötietojärjestelmään esittämällään henkilöllisyydellä, hän oli hakenut vuonna 1992 Ruotsissa turvapaikkaa eri nimellä ja syntymäajalla. A oli peruuttanut Ruotsissa vireille pannun hakemuksen ja palannut Suomeen vuonna Ottaen huomioon kansalaisuuslain 6 :n 3 momentin säännökset, A:n henkilöllisyyttä voitiin pitää luotettavasti selvitettynä Ulkomaalaisviraston päätöksentekohetkeen mennessä. Kansalaisuuslain 15 :n 2 momentin säännös asumisajankohdan alkamisesta ei tule sovellettavaksi, koska henkilöllisyyttä ei ole tarvinnut selvittää, vaan sitä pidetään selvitettynä yksinomaan 6 :n 3 momentissa säädettyjen edellytysten täytyttyä. Kansalaisuuslaki (359/2003) 6 3 mom., 13 1 mom., 15 2 mom. KHO:2008:7 Verkkotunnus - Verkkotunnuksen peruuttaminen - Ilmeinen jälleenluovutustarkoitus - Varastointi - Määrä - Yleissana - Käyttö - Kollaboraatio Yhtiön kokoon nähden suuren määrän yleissanoista muodostuvia verkkotunnuksia rekisteröineen yhtiön ei katsottu hankkineen verkkotunnuksiaan ilmeisessä jälleenluovutustarkoituksessa. Yhtiön toiminnasta ja liiketoimintasuunnitelmasta saadun selvityksen perusteella ei voitu katsoa, ettei yhtiön verkkotunnuksilla olisi yhteyttä sen elinkeinotoimintaan tai ettei yhtiöllä olisi resursseja ylläpitää verkkotunnuksilla palveluja. Verkkotunnusten käyttö kolmannen asteen internet-osoitteen muodossa oli verkkotunnuslain mukaista verkkotunnusten käyttöä. Yhtiön tarjoamaa kollaboraatioalustaa ei voitu samaistaa verkkotunnuksen luovuttamiseen. Verkkotunnusten peruuttamiselle verkkotunnuslain 12 :n 1 momentin 9 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet. Verkkotunnuslaki 12 1 mom. 9kohta KHO:2008/ taltio 164 Takautuva televisiomaksu - Perustevalitus - Jatkovalitus - Valituslupa Hallinto-oikeuden perustevalitukseen antamasta päätöksestä valittaminen oli luvanvaraista takautuvaa televisiomaksua koskevassa asiassa. Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 8 Laki valtion televisio- ja radiorahastosta 36 3 mom. Hallintolainkäyttölaki 13 2 mom. Verotusasiat KHO:2008:6 Tulon veronalaisuus - Osinkotulo - Erilajiset osakesarjat - Yhtiöjärjestys Hakijoiden tarkoitus oli perustaa lääkäritoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Lääkärit merkitsivät yhtiön osakkeet joko itse tai omistamansa holdingyhtiön kautta. Perustettavan yhtiön osakkeet jakautuivat kantaosakesarjaan ja useisiin vastaanotto-osakesarjoihin. Jokaiselle toimintaan mukaan tulevalle lääkärille oli yhtiössä oma vastaanotto-osakesarja. Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaan kunkin vastaanotto- ja kantaosakesarjan oikeus yhtiön varoihin määräytyi asianomaisen osakesarjan toimintatuloksen ja aikaisemmilta vuosilta jakamattomien toimintatulosten yhteismäärän mukaan. Kantaosakesarjan toimintatulos laskettiin hallinnointitoiminnosta ja kunkin vastaanotto-osakesarjan toimintatulos laskettiin kyseisestä vastaanottotoiminnosta. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön laskentatoimi oli hoidettava siten, että kutakin osakesarjaa vastaava toimintatulos oli todennettavissa. Kun osingon peruste oli määrätty yhtiöjärjestyksessä eikä osakkailla ollut harkintavaltaa osingonjaon kohdistumisessa osakesarjojen kesken, yhtiön jakama osinko katsottiin, lainsäädännön nykytila huomioon ottaen, veronalaiseksi osinkotuloksi, joka verotetaan osingonsaajasta riippuen siten kuin tuloverolaissa ja elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa säädetään. Ennakkoratkaisu verovuosille Äänestys Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 1 mom. 2 kohta ja 6 a Tuloverolaki 33 b KHO:2008/ taltio 26 Arvonlisävero - Palautushakemus - Hakemuksen tekemiselle säädetty määräaika - Vähentämättä jääneen arvonlisäveron siirtäminen tilikaudelta toiselle Verovirasto oli hylännyt A:n saapuneen arvonlisäveron palautushakemuksen vuoden 2002 joulukuulta myöhästyneenä siltä osin kuin palautettavaksi haet- Momentti 13 Momentti 2/2008

14 2008_2lmu.fm Page 14 Friday, February 22, :51 AM tuun määrään oli sisältynyt tilikaudelta ostoenemmyyden vuoksi siirtynyttä veroa, koska hakemusta ei ollut tältä osin tehty arvonlisäverolain 191 :n 2 momentissa säädetyssä kolmen vuoden määräajassa tilikauden päättymisestä. Myös hallinto-oikeus oli hylännyt A:n valituksen samalla perusteella. Asiassa ensisijaisesti sovellettava säännös oli kuitenkin arvonlisäverolain 149 :n 1 momentti. Sen nojalla verovelvollinen voi tilikauden päätyttyä valita, hakeeko hän tilikaudelta vähentämättä jääneen veron palautuksena takaisin verovirastolta vai siirtääkö hän sen seuraavalle tilikaudelle. A oli siirtänyt tilikaudelta vähentämättä jääneen veron seuraavalle tilikaudelle. Ajalta A oli antanut ei toimintaa -ilmoitukset. A oli ilmoittanut tilikaudelta vähentämättä jääneen veron kesäkuun 2002 valvontailmoituksessa ja siirtänyt sitä eteenpäin seuraaville kuukausille siten, että tilikauden päättyessä vähentämättä jäänyttä veroa oli vielä ollut yli euroa. Tilikaudelta kaikki valvontailmoitukset oli annettu ajallaan. Siirto oli myös tehty johdonmukaisesti eikä ilmoituksia ollut jälkeenpäin korjailtu. Korkein hallinto-oikeus katsoi toisin kuin verovirasto ja hallinto-oikeus, että A:n palautushakemuksessa oli kysymys palautuksen hakemisesta tilikaudelta Tämän vuoksi A:n saapunutta palautushakemusta ei olisi tullut hylätä arvonlisäverolain 191 :n 2 momentin nojalla myöhästyneenä siltä osin kuin palautettavaksi haettuun määrään oli sisältynyt tilikaudelta ostoenemmyyden vuoksi siirtynyttä arvonlisäveroa. Näillä perusteilla korkein hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen, kumosi hallinto-oikeuden ja veroviraston päätökset sekä palautti asian verovirastolle A:n arvonlisäveron palautushakemuksen uudelleen käsittelemistä varten. Arvonlisäverolaki mom. ja mom. KHO:2008/ taltio 55 Elinkeinotulon verotus - Yritysmuodon muutos - Osakeyhtiön muuttaminen kommandiittiyhtiöksi Osakeyhtiö oli tarkoitus muuttaa kommandiittiyhtiöksi osakeyhtiölain 19 luvun 4 :n 2 momentin mukaisesti ja kommandiittiyhtiön oli tarkoitus tämän jälkeen jatkaa osakeyhtiön toimintaa. Kun osakeyhtiön muuttaminen kommandiittiyhtiöksi ei kuulu tuloverolain 24 :n 1 momentin 1-5 kohdissa mainittuihin toimintamuodon muutoksiin eikä sitä voida pitää 1 momentin 6 kohdan mukaisesti 1-5 kohtiin rinnastettavana tapauksena, osakeyhtiön katsottiin purkautuvan verotuksessa. Ennakkoratkaisu verovuosille 2007 ja Tuloverolaki 24 1 mom. Laki elinkeinotulon verottamisesta 51 d Ympäristöasiat KHO:2008:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Toimivalta - Kunta - Alueellinen ympäristökeskus Rakennushankkeessa oli kysymys poikkeamisesta asemakaavana voimassa olleen rakennuskaavan asuinpientalojen korttelialueen (AP) asuntojen lukumäärää koskevasta kaavamääräyksestä. Koska asemakaavassa korttelialueelle osoitettu rakennusoikeus ei rakennushankkeen seurauksena ylittynyt, poikkeuksen myöntäminen kuului kunnan toimivaltaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki mom. ja mom. 2 kohta KHO:2008:9 Luonnonsuojelu - Luonnonsuojelulaki - Toimenpidekielto - Väliaikainen toimenpidekielto - Puhevalta - Asian vireillepano - Päätöksen valituskelpoisuus - Luonnonsuojelun toteuttaminen Luonnonsuojelulain 55 :stä ilmenee, että pykälän tarkoituksena on turvata toisaalta tietyllä alueella olevia suojeltavia arvoja alueen suojelun toteuttamisen ollessa vielä kesken ja toisaalta väliaikaisen toimenpidekiellon kohteeksi joutuneen alueen omistajaa, jolla pykälän 2 momentissa säädetyin edellytyksin on oikeus saada valtiolta korvaus. Luonnonsuojelulain 55 :ssä, toisin kuin lain 57 :n 2 momentissa, ei säädetä asian vireilletulosta. Luonnonsuojelulain 57 :n 2 momentissa on luonnonsuojelulain vastaisen menettelyn vuoksi haittaa kärsivälle säädetty, momentissa mainituin edellytyksin, oikeus pakkokeinoja koskevan asian vireillepanoon alueellisessa ympäristökeskuksessa. Kun otetaan huomioon edellä selostettu suojelun toteuttamista koskeva sääntely kokonaisuudessaan, kysymystä luonnonsuojelulain 55 :n mukaisen väliaikaisen toimenpidekiellon antamisesta ei ollut tarkoitettu ratkaistavaksi alueelliselle ympäristökeskukselle tehtävän hakemuksen pohjalta. Luonnonsuojelulain 55 :ssä tarkoitettua alueen käyttämistä koskevasta havainnosta voi ilmoittaa ympäristökeskukselle, ja ympäristökeskuksella oli tähän pykälään perustuva toimimisvelvollisuus. Ilmoituksen tekijällä ei kuitenkaan luonnonsuojelulain 55 :n perusteella ja ottaen huomioon hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin ja 6 :n 1 momentin ollut oikeutta valittaa ympäristökeskuksen vastauksesta, jolla se oli ilmoittanut, ettei se ryhdy asiassa toimenpiteisiin. Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 55 ja 57 Hallintolainkäyttölaki 5 ja 6 KHO:2008:10 Kaivoslaki - Valtaus - Valtausalueen laajuus - Valtaushakemuksen aiheellisuus - Kaivoskivennäisten esiintymistä koskeva otaksunta - Hakemukseen liitettävät selvitykset Luonnonsuojelukohteet Yhdellä hakemuskirjelmällä oli haettu valtausta 18 alueelle uraanin ja toriumin etsimiseen. Vierekkäin sijaitsevat valtausalueet muodostivat kokonaisuuden, jonka pinta-ala oli yli 15 neliökilometriä. Kaivoslain 5 :n 1 momentin mukaan valtausalue saa olla enintään yhden neliökilometrin suuruinen. Yhdellä hakemuskirjelmällä on kuitenkin mahdollista hakea useampaakin kuin yhtä valtausta, eikä saman hakijan nimissä olevien valtausalueiden lukumäärää ole kaivoslaissa rajoitettu. Hakemuksen kaivoslain 8 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu aiheellisuus ja mahdollisten kaivoslain 6 :ssä tarkoitettujen valtauksen esteiden 14

15 2008_2lmu.fm Page 15 Friday, February 22, :51 AM olemassaolo on kuitenkin arvioitava jokaisen haetun valtausalueen osalta erikseen kuten myös se, ettei toiminta ole kaivoslain 71 :n 2 momentissa viitattujen, luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen alueellisesti täsmennettyjen kohteiden suojelun vastaista. (Ään. 4-1 valtausalueen pinta-alaa koskevan säännöksen merkityksestä) Kaivoslaki 5 1 mom., 8 1 mom. ja 71 2 mom. KHO:2008/taltio 103 Metsästyslaki - Poikkeus suden rauhoitusajasta - Valitusoikeus - Kiinteistön omistaja - Reviirialue - Metsästysoikeus Suden rauhoitusajasta poikkeamiseen myönnetyn luvan käyttämisen edellytykseksi oli maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä määrätty, että käyttäjällä on pyyntiin käytettävillä alueilla metsästysoikeus. A:lla, joka omisti kiinteistön päätöksessä tarkoitetun susilauman reviirialueella, oli ministeriön päätöksestä huolimatta edelleen oikeus määrätä metsästyksestä alueellaan, eikä päätös velvoittanut häntä metsästysoikeuden myöntämiseen luvan haltijalle. Päätöksellä, jolla B:lle oli myönnetty metsästyslain 41 :n 2 momentissa tarkoitettu poikkeus, ei ollut muutoinkaan rajoitettu A:n oikeuksia kiinteistön omistajana. Ministeriön päätös ei vaikuttanut A:n oikeuteen tai etuun välittömästi hallintolainkäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. A:lla ei näin ollen ollut valitusoikeutta asiassa. Metsästyslaki 6, 41 2 mom. ja 90 1 mom. Hallintolainkäyttölaki 6 1 mom. KHO:2008/taltio 279 Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Yleiskaava - Ehdoton rakentamisrajoitus - Tarve poikkeamiseen - Yleiskaavamääräys - VR-alue - Omakotitalo Omakotitalo oli tarkoitus sijoittaa vahvistetussa yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) varatulle alueelle. Yleiskaavamääräyksen mukaan alueella oli sallittua vain yleiseen virkistystoimintaan ja maa- ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvä rakentaminen. Kaavamääräys, jolla oli ennalta määritelty, millainen rakentaminen vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista, oli voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 43 :n 2 momentissa säädetyin oikeusvaikutuksin. Kun rakennuksen käyttötarkoitus oli vastoin kaavamääräystä, vaikeutti suunniteltu rakentaminen yleiskaavan toteuttamista, ja poikkeus yleiskaavasta aiheutuvasta rakentamisrajoituksesta oli tarpeen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 2 mom. ja 171 KKO:N VALITUSLUVAT VL: Kiinteistön kauppa - Vallintavirhe Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys siitä, oliko kiinteistönkaupan kohteessa maakaaren 2 luvun 18 :ssä tarkoitettu vallintavirhe, kun myyjä ei ollut ilmoittanut ostajalle lomarakennuksen rakentamista koskevan poikkeamislupahakemuksen hylkäämisestä. Kysymys myös siitä, olisiko hovioikeuden tullut toimittaa pääkäsittely. VL: Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen Yhteisösakko Menettämisseuraamus Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, jotka olivat yhtiön järjestämän osakeannin ja -myynnin yhteydessä myyneet omistamiaan yhtiön osakkeita, tuomittiin hovioikeudessa törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja kolmesta arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta ehdollisiin vankeusrangaistuksiin sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. Lisäksi hovioikeus tuomitsi yhtiön yhteisösakkoon, mutta hylkäsi syyttäjän yhtiöön kohdistaman hyödyn menettämistä koskevan vaatimuksen. Kysymys rangaistusten määräämisestä, yhteisösakon mittaamisesta ja menettämisseuraamuksista. VL: Lapsen elatus - Elatusavun muuttaminen Kysymys siitä, voitiinko lapselle tuomiolla vahvistetun elatusavun määrää korottaa sillä perusteella, että elatusavun vahvistamisen jälkeen oli käynyt ilmi, että elatusapuvelvollinen oli oikeudenkäynnissä ilmoittanut tulonsa olennaisesti todellista pienemmiksi. VL: Puolustaja - Puolustajan palkkio Kysymys rikosasian vastaajalle määrätyn puolustajan oikeudesta saada palkkio valtion varoista. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys muun muassa hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely työsopimuslakirikkomusta koskevassa asiassa. VL: Avioliitto - Puolisoiden varallisuussuhteet - Puolison elatus Aviopuolisot A ja B olivat yhdessä tehneet määräaikaisen, sittemmin päättyneen asuinhuoneiston vuokrasopimuksen. B oli muuttanut huoneistosta pois, minkä jälkeen A oli yksin maksanut huoneiston vuokran. Kysymys siitä, oliko A:lla takautumissaatava B:ltä. VL: Laillisuusperiaate Eurooppaoikeus Kysymys laillisuusperiaatteesta Euroopan yhteisön oikeuden toimeenpanemiseksi säädetyn kansallisen säännöksen rikkomista koskevassa rikosasiassa. Momentti 15 Momentti 2/2008

16 2008_2lmu.fm Page 16 Friday, February 22, :51 AM VL: Välituomio Käräjäoikeus oli määrätessään välituomiossa syytetyn mielentilatutkimukseen sen arvioimiseksi, oliko häntä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle, lukenut syytteessä tarkoitetut rikokset hänen syykseen ja tuominnut niistä rangaistuksen. Kysymys käräjäoikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Tavaramerkki Kysymys tavaramerkkilain 6 :n 2 momentin tulkinnasta. VL: Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu Oikeudenkäyntimenettely Väittämistaakka Käräjäoikeus, jossa kantaja vaati korvausta vastaajan menettelyn vuoksi purkautuneen yhteistyösopimuksen aiheuttamista kuluista, hylkäsi kanteen sillä perusteella, ettei sopimusta ollut näytetty syntyneen. Hovioikeus, jossa vastaaja edelleen vastusti kannetta sillä perusteella, ettei sopimusta ollut syntynyt, puolestaan katsoi, että sopimus oli syntynyt, mutta hylkäsi korvausvaatimuksen, koska sopimus olisi saattanut olla tappiollinen, eikä kantajalla tämä riski huomioon ottaen ollut oikeutta saada korvausta sopimuksen aiheuttamista kuluista. Kysymys siitä, oliko hovioikeus voinut vastaajan kanteen kiistämiselle esittämä peruste huomioon ottaen hylätä kanteen sanotulla perusteella. VL: Salassapitorikos Yksityiselämän suoja Sananvapaus Kunnianloukkaus A oli tuomittu rangaistukseen seksuaalirikosasiassa, johon liittyvä oikeudenkäyntiaineisto oli lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuunottamatta määrätty salassa pidettäväksi. Myöhemmin A oli ollut toimittaja B:n haastateltavana huoltoriitoihin liittyviä insestiväitteitä ja niiden tutkimista käsittelevässä television ajankohtaisohjelmassa, jolloin kyseiseen rikosasiaan liittyviä seikkoja oli tullut esiin. Kysymys yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämistä, salassapitorikosta, yllytystä ja avunantoa siihen sekä törkeää kunnianloukkausta koskevien tunnusmerkistöjen täyttymisestä. VL: Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen - Selvitystila Vahingonkorvaus - Syy-yhteys Kysymys osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta velkojaa kohtaan osakeyhtiön selvitystilaa koskevien säännösten rikkomisen perusteella. VL: Yrityssaneeraus - Maksukielto Kysymys siitä, koskeeko yrityksen saneerauksesta annetun lain 18 :n 2 momentin 1 kohdassa säädetty poikkeus maksukiellosta myös verottajan ennakonpidätyssaatavaa. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta

HE 191/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1215. Laki. kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1215 1221 SISÄLLYS N:o Sivu 1215 Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun

1991 vp - HE 168. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta. Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun 1991 vp - HE 168 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeuspoliittisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä. annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain EDUSKUNNAN VASTAUS 23/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e :n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a :n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 40 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 40 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

HE 12/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Euroopan

HE 12/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Euroopan HE 12/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi Euroopan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 550 556 SISÄLLYS N:o Sivu 550 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot