EI selityksen ja KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI selityksen ja 03.08.2012 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 / 201 liitteen Punkahaijun kunnanhallitus /1/12 Paivamarä Diaarin:o KORKEIN HALLINTO-OIKEUS korkein fi tai Valtioneuvoston suotun sahkopostipalvelun kautta, Selitys sen lutteet on toimitettava tanne mennessa Selitys on toimitettava myös säliköpostin liitetiedostona osoitteeseen Läheteasiakirjoihin sisältyvät seuraavat asiakirt: valitusasiakirt sekä Kuopion hallinto-oikeuden paatoksen perusteena olleet asiakirt Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset Mikko Riialin ym. valitukseen liittyvät asiakirt maankäyttö- rakennuslain 74 :n mukainen maanomistan laatima ranta-asemakaava. SELITYSPYYNTÖ selityksen antamista varten. Lisäksi pyydetään selvitys siitä, onko tässä asiassa kyseessä Laheteasiakirt on samalla palautettava web -osoite: https:/!mail4.vn.fil. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisiisesti odt, rtf tai doc -tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf -tiedostona. Notaarin siinen ai Laurila Vastausta varten Läheteasiakirt palautetaan EI selityksen Allekirjoitus nimen selvennys korkein.haiiinto-ojkeusiojkeus.fi HELSINKI /00131 HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax PL 180 / PB 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / VxeI Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin / Telefon kera Puh: (vaihde) t6

2 Helsinki Fabianinkatu 15.O.OOIOOOOOOOOOOOO O.OOOOO.OBOOOOOOOO Korkein hallinto-oikeus Lhtteitä rdu Saapunut J Korkein haitintooikeus 21 f/ OZ LO(Z een 22 rakennuspaikan 4 korttelialueen 68 rakennuspaikan 2 päätöksessä vahvistetut omistamamme korttelialu Haemme muutosta päätökseen siltä osin kuin Kuopion hallintooikeus on katsonut lainvastaiseksi Punkaharjun kunnanvaltuuston Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta numerot 01253/11/ /11/4104. Kuopion hallinto-oikeuden antama päätös 12/0219/3, diaari Päätös, johon haetaan muutosta sähköposti arto.ul1akonoutulaw.fi. (017) ohivalinta, telekopio (017) , käsipuhelin 0400 & Tuure Oy, Kauppakatu 41, Varkaus, puhelin (017) Asiana Arto Ullakono, Varkaus, osoite Asianajotoimisto Ullakono Asiamies prosessiosoite Helsinki Mervi Riiali, Helsinki, kaikkien osoite Luuvaniementie 3 B 10, Arto Riiali, osoite Luuvaniementie 3 B 10, Helsinki 2. Tony Riiali, osoite Kaislakatu 10 V 164, Joensuu. 4. Alaikäinen Kristiina Riiali, edustajina hänen hoihoonsa Arto Valittat 1. Mikko Riiali, osoite Simolankatu 22 B 3, Tampere. VALITUS

3 kunnanvaltuuston päätöksen jempänä ELY-Keskus) tekemän valituksen vahvistaa Punkaharjun Muutosvaatimukset Vaadimme, että Korkein hallinto-oikeus kumoaa Kuopion hallintooikeuden päätöksen Nro /3 1. jättää tutkimatta Elinkeino-, liikenne ympäristökeskuksen (jäi Keskuksen tekemän valituksen. kumonnut kaavan näiden osalta. Lisäksi haemme muutosta hallintooikeuden päätökseen siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut ELY 2 ta ilmenee valituksenalaisen kaavan tarkoitus sen perusteet. Lo Viittaamme asiakirj oissa olevaan asemakaavaselostukseen (s.2 ), jos 2. Ranta-asemakaavasta poistettujen rakennuspaikkojemme osalta kysymystä valituksen tekemiseksi. Maankäyttö- rakennuslain 188 rusteella. ei voi saada pidempää valitusaikaa kunnassa tehtyjen virheiden pe Hallinto-oikeuden päätöksen sivuilla 4 hyväksymistä koskevaan päätökseen, katsotaan saaneen tiedon kaa on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Hallintooikeus on katsonut, ettei ELY-Keskus ole kaava-asiassa asianosai tava taho, jolla on itsenäinen valitusoikeus. Näin ollen ELY-Keskus :n mukaan kaikkien niiden, joilla on oikeus hakea muutosta kaavan nen. ELY-Keskus on valvovana viranomaisena asianosaiseen verrat päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös van hyväksymisestä silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukai sesti asetettu yleisesti nähtäville. Kaavan hyväksymistä koskevan 6 on selostettu määräaika 1. ELY-Keskuksen valituksen osalta usteet, joilla muutosta vaaditaan Lopuksi vaadimme vielä, että ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan oi päällä katselmuksen. kuulemiseksi asiassa todistaj ana taikka vaihtoehtoisesti pitää paikan keudenkäyntikulumme KHO:ssa 1365,30 :lla sisältäen aiv:n laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antopäivästä lukien. sen käsittelyn ennen asian ratkaisemista kaavanlaati Juha Heimalan Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus järjestää asiassa suulli kat, tontin 4 kortteliin 22 tontin 2 kortteliin 68. omistamillemme tonteille loma-asuntojen omarantaiset rakennuspai 2. vahvistaa edellä mainitun kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti

4 tavan matkailukeskuksen ylläpitäminen kuitenkin edellyttää, että lo ma-asunto voidaan rakentaa uudessa kaavassa esitetty määrä. Pun kaharjun kunta on hyväksynyt kaavan sen tarkoituksen sekä pyrki kentamalla alueelle jo aikaisemmin kunnallistekniikan. nyt omalta osaltaan parantamaan matkailukeskuksen kehittämistä ra 3 Meidät pyydettiin mukaan uuden kaavan laatimishankkeeseen selke Aikaisemmin voimassa ollut ranta-asemakaava ei koskenut lainkaan Valkiajärven rannalla siitsevaa, meistä Arto Riialin omistamaa än yhtenäisen kaavan aikaansaamiseksi Kultakiven lomakeskus alueelle. Riialeiden (=meidän Laila Riialin) omistamat maa-alueet näkyvät kaavaselostuksen kartasta maanomistus ( s.l0-1l). kana. Lomailit haluavat nyt hyvä tasoisia ympärivuotisia lomaasunto. Sellaisia on alueelle jo rakennettu. Toiminnallisesti kannat kaikki yli 100 leirintämökkiä on purettu viimeisten 15 vuoden ai toissa leirintämökeissä. Nyt telttailijoita ei ole enää juuri lainkaan manviettäjien matkailijoiden vaatimukset ovat vuosikymmenien kuluessa kasvaneet. Noin 30 vuotta sitten Kultakiven lomakeskuksen alueella oli parhaimpina kesäaikoina jopa tuhansia lomailijoita tel Mäntyrannan tilaa. Se oli rattu kaavan ulkopuolelle. Nyt tämä tila korttelissa 68 vanhan rakennuspaikan 1 uuden rakennuspaikan 2 rat rakennusoikeuden. Kaavavalmistelussa me muut kaavaan kennettu rakennuspaikka 1 on uuden kaavan mukaisen korttelin 68 on sisällytetty valituksen kohteena olevaan kaavaan aikanaan ra alueella. Muut valittat omistavat maa-alueen, johon kuuluu loppuosa korttelista 68. Mäntyrannan-tilan osalta uusi kaava määrittelee korttelin maankäytöllisen perusteen tarkoituksen. Kaavaratkaisulle osalliset ovat hyväksyneet korttelin 68 RM alueeksi. Tämä osoittaa on esitetty asianmukainen maankäytöllinen peruste. Hallintooikeuden kannanotto on tältä osin virheellinen. Kaavaratkaisu takaa, kaavassa arvioitava eri maanomistajille myönnettyjen lisärakennus jos kunnanvaltuuston vahvistama kaava pysytetään voimassa, tasapuolisen kohtelun kaikille maanomistajille toisin kuin hallintooikeus on katsonut, Tasapuolisuutta yhdenvertaisuutta on tässä oikeuksien perusteella eikä yksistään rantarakentamisen määrän pe rusteella. Korttelin 68 jo aikaisemmin rakennettu rakennuspaikka on uusi rakennuspaikka 2 on samassa tasossa omarantaisena raken omarantainen. Tämän vuoksi on perusteltua järkevää, että korttelin nuspaikkana kuin rakennuspaikka 1. Kunnallistekniikan toteuttami ten korttelin muut jo rakennetut rakennuspaikat. Lisärakennuspaikan nen puoltaa myös sitä, että rakennuspaikat ovat lähekkäin toisiaan. Korttelin 22 uusi rakennuspaikka 4 on sijoitettu omarantaiseksi ku

5 0 11. huviloita vai perheille sopivia talo. kennusoikeudet Emme pida oikeudenmukaisena sita, jos muiden korttelialueella vaikutukset ovat tavallista loma-asuntojen korttelialuetta laajemmat. Asia riippuu olennaisesti esim siitä, monelleko henkilölle RM alueen rakennukset tehdään tehdäänkö niistä luxus Meita ei ole kohdeltu tasapuolisesti eika yhdenmukaisesti hallintooikeudessa Muut kaavaan osalliset ovat saaneet huomattavat hsara 4 sailyvat suurin piirtein samana kaavaan osalhsten rakennusoikeudet hsaantyvat tuntuvasti meidan si. Emme hyväksy hallinto-oikeuden näkemystä, jonka mukaan RM sijoittaminen jo rakennettujen rakennuspaikkojen viereen on ollut pe rusteltua alueelle jo tehdyn kunnallistekniikan tieyhteyksien vuok Hallinto-oikeus on katsonut, ettei kaava täytä ranta-asemakaavalle kennuspaikkoj emme osalta maankäyttö- rakennuslain edellyttämät asetettu sisältövaatimuksia tonttiemme osalta. Katsomme, että ra pitänyt kumota kaavaratkaisua mainitulla perusteella. Katsomme, et sisältövaatimukset täyttyvät kaikilta osin eikä hallinto-oikeuden olisi tä uusille rakennuspaikoillemme suunniteltu rakentaminen niiden maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan muuhun ympäristöön erityi Talloin on erityisesti huomioitu, etta kortteliin 68 on jo voimassa oleva tie korttelin läheisyydessä on kunnallistekniikka, johon on van laatimista koska korttelissa 68 on kysymys aikaisemmin ton sesti sen vuoksi, koska korttelista 68 on jo osa rakennettu ennen kaa kysymys korttelin laajentamisesta yhdellä uudella rakennuspaikalla. tille rakennetun rakennuksen sijoittamisesta kaavatontille toisaalta mahdollisuus liittyä. lissa on huomioitu rakennuspaikko sijoitettaessa maisema-alue, virkistystarpeet, vesien suojelu vesihuollon järjestäminen sekä ve Kummankin korttelin uudet kumotut rakennuspaikat soveltuvat hy vin rantamaisemaan muuhun ympäristöön. Kummassakin kortte Asiassa on huomioitava, että korttelin 22 uusi rakennuspaikka 4 ei sistön, maaston luonnon ominaispiirteiden huomioon ottaminen. ulotu aivan Valkeajärveen johtavaan puroon, vaan rakennuspaikan puron väliin on jätetty kohtuullinen vapaa-alue kulkemista varten. Kaavasta poistettujen rakennuspaikkojemme ympärille niiden lä itsevalle Valkiajärvelle. Kulku Siekaleen järvelle on mahdollista heisyyteen jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, metsämaata ranta-alueita. Kortteleiden väliin jää vapaata rantaaluetta, joka mahdollistaa kulkemisen kaava-alueen ulkopuolella si

6 metsäalueita, joita on mahdollisuus käyttää kesällä talvella virkis tyskäyttöön jokamiehenoikeuden tuottamilla oikeuksilla. puolella, rakennuspailcko vastapäätä, on kaunista kuivaa niemi maastoa, joka soveltuu hyvin ulkoiluun virkistyskäyttöön. Kaavaalueen läheisyydessä ei ole mitään asutuskeskusta, vaan erämaa- muuta kautta samoin kuin Mustajärvelle. Siekaleen järven toisella 5 n toiselta puolelta Suomen puolelle. merkinnän RIVI mukaisesti aika ajoin omiin virkistystarkoituk luovutuksilla. Tarkoituksemme on käyttää rakennuspaikko kaava mat sukupolvet olivat pakotettu siirtymään siirtolaisina Venäjän ra siimme vaaliaksemme sukumme perinteitä alueella, jonne aikaisem maan markkinoimaan kaavoitettuj a uusia rakennuspaikkoj a, mikäli Toteamme lopuksi, että olemme myös itse kiinnostuneita rakenta ne säilyvät kaavassa. Meistä Arto Riialilla on matkailualan kokemus ta hänellä on tällä hetkellä rakennusliike Helsingissä. vät maa-alueet ovat siirtyneet omistukseemme sukupolvenvaihdos ratkaisulla ei ole esitetty rakennuspaikkojen osalta asianmukaisia maankäytöllisiä perusteita. Nämä perusteet on esitetty riittävän yksi Emme hyväksy hallinto-oikeuden näkemystä, jonka mukaan kaava tyiskohtaisesti kaavaselostuksessa. Meidän kohdalla kaavaan sisälty Vaaditut kulut muodostuvat asiamiehemme työtunneista, asiakirjojen Oikeudenkäyntikulut tutkiminen 3 h, puhelinneuvottelut valituksen laatiminen 3, yht. 6 hx alv255, ,30. rakennuslain vaatimukset korttelialueen 22 rakennuspaikan 4 Todistelu Henkilötodista: Kaavanlaati Juha Heimala. Osoite: Pöyry Fin land Oy, Lappeenrannan toimisto Todistusteema: Miten kaavan laadinnassa on huomioitu maankäyttö korttelialueen 68 rakennuspaikan 2 osalta. Katselmus. Sama todistusteema kuin edellä. Varkaudessa heinäkuun 14 päivän 2012 Kunnioittaen

7 / Z Arto Ullakoflo / Mikko Rilj Mervj Riialj Kristiina Riiajjn holhoona Arto Riiaij Omasta Puolesta Kristiina Riia1j holhoona Tony Rilj 0 asiana Varkaus 6

8 Viite: Kunnanvaltuuston päätös , 36 LAUSUNTO VALITUKSIIN KUOPIO PL 1744 KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaehdotuksen viranomaisneuvottelujen lausuntojen perusteella Sirviön ranta-alueella ei ole rantarakennusoikeutta. Ely-keskus hyväksyi kuitenkin yhden saunan rakennusalan rannalle maa- metsätalousalueelle sekä kaksi rakennuspaikkaa katulinuksen yläpuolelle ylimääräisessä viran omaisneuvottelussa tammikuussa Perusteluna rakennusoikeuksien sijoittamiselle on juuri ka maanomistajien tasapuoliseen kohteluun vedoten päädytty esittämään kaavaehdotuksessa rakennus ta maasto-olosuhteista riippuen. Sirviölle on pitkällisten viranomaisneuvottelujen perusteella vasta. Normaalisti rantarakennusoikeuden ra Suomessa on n metrin päässä rantaviivas tuyhteys, johon muodostuu käytännössä rantarakennusoikeuden ra n. 100 m etäisyydelle rantavii etta (VL) osin maa- metsätalousaluetta (M). Saarijärven rannassa on lisäksi venevalkama (LV). Lisäksi Sirviön maa rajoittuu vuonna 1992 käytöstä poistettuun Kultakiven vanhaan jätevesien jäl tuyhteys Saarijärven Mustaniemestä, jonne ei ole muuta mahdollisuutta kulkea rautatien valtatien Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sirviön omistama maa-alue on pääasiassa lähivirkistysalu Rakennusoikeutta alueella ei ole yhtään. Saarijärven rantaa Sirviön maa-alueella on noin 150 m. kipuhdistusaltaaseen. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on Sirviön maan halki osoitettu ka sulkiessa muut reitit. Kunnanhallituksen lausunto San Sirviön valitukseen silta osin, jotka on esitetty liitekartalla. Kunnanhallitus on päättänyt maankäyttö- rakennuslain 201 :n mukaan määrätä voi maan Kultakiven ranta-asemakaavan ranta-asemakaavan muutoksen muilta paitsi valituksenalai 2. k-m Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 192,34 ha rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä Suunnittelualueen keskeisen osan muodostaa olemassa oleva Kultakiven lomakyläalue. Suunnitte lulla on osoitettu Kultakiven matkailupalveluj en alueelle laaj entumissuunta pohjoiseen. Suunnitte lualueen länsi- eteläosat on osoitettu perinteisiksi omarantaisiksi alueiksi. Alue sijoittuu liikenteellisesti hyvin Punkaharjun kunta on investoinut alueen kunnallistekniik kaan, jolle kaavatyön avulla saataisiin lisää käyttäjiä. Suunnittelutyön lähtökohtana on ollut nykyisen, olemassa olevan lomakeskuksen kehittäminen. sena matkailupalveluiden korkeatasoisten loma-asuntojen alueena. Lomakeskuksen toiminnan Ranta-asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta vuoden 2008 lopulla. Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan muutoksella laaj ennuksella mahdollistetaan matkailuperinteitä omaavan Kultakiven matkailualueen kehittäminen ympärivuoti laajentamisen myötä kyläyhteisö vilkastuu, toiminnalla tuetaan lähipalveluita alueen kehittämi nen tukee Punkaharjun elinkeinorakennetta. Kuopion hallinto-oikeus

9 oikeutta. Katuyhteyden poisto tarkoittaisi sitä., että Sirviön rakennusoikeudelle ei löydy maankäyttö rakennuslain perusteita. Katuyhteys olemassa sitä ei ole tarpeen leventää eikä sen tasoa nostaa Sirviön maa-alueella. Liikenne on tkossakin vähäistä sisältäen Saarijärven Mustaniemen metsätaloutta palvelevan kenteen sekä 7 uuden rakennuspaikan liikenteen. Näin ollen tieyhteys ei aiheuta Sirviölle maankäyt tö- rakennuslain :ien tarkoittamaa kohtuutonta haittaa tai rajoitusta. onjo Saarijärven Mustaniemen kulkuoikeuden vahvistamiseksi on vireillä yksityistietoimitus, jolla vistetaan Mustaniemen kulkuoikeus. Yksityistielain 7 :n mukaan tie on suunnaltaan, leveydel täan muutoinkin tehtävä sillä tavoin, että sen tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti tuottamatta kenellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii sekä alueella, on voimassa asemakaava, tietä ei tehdä niin, että voimassa olevan kaavan tai vastaisen kaavan toteuttaminen saattaa vaikeutua. Yksityistielain 8 :n mukaan jos kiinteistön tarkoituksenmukais ta käyttöä varten on tärkeätä kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomat tavaa haittaa millekään kiinte istölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle annettava oikeus käyttää jäljempänä säädetyssä tietoimituksessa määrättävää aluetta tietarkoituksiin. Lisäksi teistönmuodostuslaki ottaa kantaa siihen, että maanmittaustoimitus ei saa vaikeuttaa kaavan tamista. saada saa lii vah jolla kun toteut Yksityistielain mukaan voidaan siis todeta, että yksityiselle maanomistaj alle ei voi osoittaa sillanra kentamiskustannuksia yleisen väylän, rautatien yli. Käsityksemme mukaan ratahallinnon hyväksy mä rautatien ylittävä silta maksaa huomattavasti enemmän kuin valituksessa on mainittu, missä on huomioitu vain alustavat puusillan kustannukset. Arviosta puuttuu mm. sillan pengerrakenteet. Kaavassa esitetty katulinus on edullisin vaihtoehto on vähiten haittaa tuottava vaihtoehto Mus taniemen kulkuoikeudelle. Ratahallinto on rakentanut kustantanut ko. tien ankohtana jolloin rautatien ylitys Mustaniemen kohdalta on poistettu. Muutoin viittaamme kaava-asiakirjojen perusteluihin. Edellä esitetyin perusteluin Punkaharjun kunta katsoo, että kunnanvaltuuston tekemä päätös on maankäyttö- rakennuslain mukainen sekä, että päätös on syytä pysyttää voimassa. 2 Kunnanhallituksen lausunto Ely-keskuksen valitukseen Kaava-alue kautuu karkeasti kahdentyyppiseen alueeseen; taaj amamaiseen lomakyläalueeseen haj a-asutustyyppiseen alueeseen taaj amamaisen alueen ympärillä. Taaj amamaisen lomakyläalueen suunnitteluperiaatteet pohutuvat toiminnallisiin lähtökohtiin ha-asutustyyppisen alueen nitteluperiaatteet pohutuvat omarantaisen rantarakennusoikeuden määrittelyyn. Taaj amamaisen alueen suunnittelun lähtökohtana on olemassa olevan, perinteisen lomakyläalueen kehittäminen laajentaminen. Haj a-asutustyyppinen alue on suunniteltu maankäyttö- rakennuslain periaatteiden mukaisesti muunnettua rantaviivaa kantatilaperiaatetta noudattaen. Koko suunnittelualueen taviivasta jää 80 % rakentamiselta vapaaksi korttelialueiden ulkopuolelle sekä kaavassa on osoitettu riittävästi alueita virkistystarpeisiin. suun Kaavaratkaisu on sopusoinnussa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin nähden. Laajennusalueiden kaavaratkaisut on suunniteltu siten, että ne ovat sopusoinnussa vahvistuneen maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa. Hankkeeseen on laadittu riittävät selvitykset, jotka viranomaiset ovat hyväksyneet. Selvitykset on huomioitu kaavaratkaisuissa. ran

10 3 Kultakiven kaavan suunnittelussa on perusteellisesti syvennytty sekä yleis- että asemakaavan tövaatimuksiin. Suunnittelussa on otettu huomioon, että luodaan toimintojen välille riittävän suuri etäisyys että luodaan edellytyksiä terveelliselle, turvalliselle viihtyisälle elinympäristölle. Korttelialueet liittyvät oleellisesti Kultakiven matkailualueeseen. Em. korttelialueiden eella ei ole sellaisia luontoarvo, jotka estäisivät rakentamisen. Korttelin 58 kohdalla välitön vyöhyke a rakentamattomaksi alueelle on kaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteys. Kyse on siis olemassa olevan matkailualueen kehittämisestä. Sekä asema- että yleiskaavan sisältövaatimuk set sekä ranta-alueiden loma-asutusta koskevat yleis- asemakaavan erityiset sisältövaatimukset toteutuvat Kultakiven kaavaratkaisussa (MRL 54, 39, 73 :t). Matkailualueen haj a-asutusalueen väliin jää riittävästi vapaa-alueita. Ely-keskus ei ole valituksessaan esittänyt tarkempia laskelmia mielipiteensä tueksi vaan on vedonnut yleispiirteisesti maankäyttö- rakennuslain sisältövaatimuk sun. Kaava-asiakirjoissa on perehdytty perusteellisesti mm. mitoitusasiaan, joka täyttää maankäyt tö- rakennuslain sisältövaatimukset. Näkemyksemme mukaan kaikki kaavaratkaisut täyttävät myös maankäyttö- rakennuslain vaatimukset. Kultakiven ranta-asemakaavan RM-alueet on suunniteltu toiminnallisista lähtökohdista, jossa leen kehitetään voimassa olevan ranta-asemakaavan toiminnallisuutta. Kaava-alueen muiden osien rantarakentamisen mitoitus on suunniteltu maankäyttö- rakennuslain mukaisesti kantatilaperiaa tetta muunnettua rantaviivaa käyttäen. Lisäksi suunnittelussa päätöksenteossa on huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu verraten Punkaharjun kunnan muiden osien rantarakentamisen mitoitukseen. Kaavaehdotuksen mitoituslukemien perustana on myös se, että koko suunnittelualue liitetään kaavamääräysten mukaan kunnallistekniikkaan luonto- sekä maisema-arvot säilyvät. Edelleen koko suunnittelualueen rantaviivasta jää 80 % korttelialueiden ulkopuolelle vapaaseen käyttöön. sisäl edel alu ranta Korttelin 4 mitoitus on perusteltu kantatilaselvityksen kunnallistekniikan avulla. Mitoitus voi olla hiukan korkeampi kuin Pihlaveden rantayleiskaavassa, jossa mm. rakennuspaikkojen jätevesien käsittely luvitetaan tapauskohtaisesti. Näin ollen Pihlaveden yleiskaavan kyläalueen mitoituksen käyttö on perusteltua. Muutoin viittaamme kaava-asiakirjojen perusteluihin. Edellä esitetyin perusteluin Punkaharjun kunta katsoo, että kaavaratkaisut ovat maankäyttö- kennuslain mukaisia. Kunnanvaltuuston olltekemä päätös on syytä pysyttää voimassa. ra Punkaharjulla 29. päivänä elokuuta Punkaharjun kunnanhallitus LIITTEET Kaava-asiakirt /y-*-

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta

Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta Kunnanhallitus 147 24.05.2011 Kiinteistö Oy Kerimäen Hautaniemen ranta-asemakaavaehdotus, kunnan lausunto hallinto-oikeuteen tehdystä valituksesta 207/400.405/2009 KHALL 147 Juridia Oy, Asianajotoimisto

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta.

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 12.6.2015 Valmistelumateriaalin nähtävilläoloaikana (29.1 27.2.2015) saatujen lausuntojen (4 kpl) ja mielipiteiden (6

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 15.3.2011 tark. 31.5.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTAA TOIVAKAN KUN- NASSA TILALLE SOUKKA 850-405-4-245 JA OSALLE TILOJEN 850-405-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Valittajat Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 Jari Vanhatapio Seppo Lehto

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset. Jukka Vuosalmi, Lappeenranta Tomi Vuosalmi, Lappeenranta. Mika Riikonen, Lappeenranta

Osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset. Jukka Vuosalmi, Lappeenranta Tomi Vuosalmi, Lappeenranta. Mika Riikonen, Lappeenranta ITÄ-SUOMEN HALLINTO- OIKEUS PÄÄTÖS 15/0163/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 27.5.2015 00143/14/KO/4102 00237/14/KO/4102 SAAPUNUT 'n11 ASIA Valittajat Osayleiskaavan hyväksymistä koskevat valitukset

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, 2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavasta.

1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, 2012 ANNETUN LAUSUNNON PÄÄSISÄLTÖ: Rakennus- ja ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavasta. Pöyry Finland Oy UPM-Kymmene Oyj Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Päiväys 14.1.2013 Viite 16WWE0247 Sivu 1 (5) KAAVOITTAJAN VASTINEET 16.2.2012 PÄIVÄTYSTÄ JA 20.4. 21.5.2012 NÄHTÄVILLÄ

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot

684 Rauma 423 Kodisjoki

684 Rauma 423 Kodisjoki Naantali 25.2.2009 684 Rauma 423 Kodisjoki KALJASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kaljasjärven pohjoisosassa kiinteistön

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01. 0 KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.2012) KOLARIN KUNTA SEITAP OY 2012 1 Äkäslompolon asemakaavan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA, KOKINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Suunnittelualueen sijainti on merkitty ympyrällä alla olevaan kuvaan.

HEINÄVEDEN KUNTA, KOKINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Suunnittelualueen sijainti on merkitty ympyrällä alla olevaan kuvaan. HEINÄVEDEN KUNTA, KOKINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Kokinniemen ranta-asemakaava sijaitsee Heinäveden kunnassa, Lammunjärven länsirannalla

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA EURAJOEN KUNTA RANTAYLEISKAAVA JA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Liite 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Eurajoen rantayleiskaavan muutoksen laadinnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY tark. 30.9.2014 25.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KEU- RUUN KAUPUNGISSA TILOJEN 249-411-2-229, 249-411-2-247,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja.

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A jolla erityisiä ympäristöarvoja. Kunta: JUUPAJOKI Tila: PERTTULA 177-409-4-16 R A N T A - A S E M A K A A V A N L A A T I M I N E N O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 10. 4. 2 0 1 7 SUUNNITTELUTILANNE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy

ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014. SWECO Ympäristö Oy ASIKKALAN KUNTA PELTO-KAMPPILAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.7.2014 SWECO Ympäristö Oy SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7

PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA. Kukkia. KUKKIA RN:o 2:7 PÄLKÄNE KARVIALA KUKKIA RN:o 2:7 Kukkia KUKKIASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.6.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kukkiasaaren ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot