EI selityksen ja KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI selityksen ja 03.08.2012 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS. Punkahaijun kunnanhallitus SELITYSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 / 201 liitteen Punkahaijun kunnanhallitus /1/12 Paivamarä Diaarin:o KORKEIN HALLINTO-OIKEUS korkein fi tai Valtioneuvoston suotun sahkopostipalvelun kautta, Selitys sen lutteet on toimitettava tanne mennessa Selitys on toimitettava myös säliköpostin liitetiedostona osoitteeseen Läheteasiakirjoihin sisältyvät seuraavat asiakirt: valitusasiakirt sekä Kuopion hallinto-oikeuden paatoksen perusteena olleet asiakirt Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset Mikko Riialin ym. valitukseen liittyvät asiakirt maankäyttö- rakennuslain 74 :n mukainen maanomistan laatima ranta-asemakaava. SELITYSPYYNTÖ selityksen antamista varten. Lisäksi pyydetään selvitys siitä, onko tässä asiassa kyseessä Laheteasiakirt on samalla palautettava web -osoite: https:/!mail4.vn.fil. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto pyydetään toimittamaan ensisiisesti odt, rtf tai doc -tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf -tiedostona. Notaarin siinen ai Laurila Vastausta varten Läheteasiakirt palautetaan EI selityksen Allekirjoitus nimen selvennys korkein.haiiinto-ojkeusiojkeus.fi HELSINKI /00131 HELSINGFORS Fabiansgatan 15 Telefax PL 180 / PB 180 Fabianinkatu 15 Vaihde / VxeI Postiosoite / Postadress Osoite / Adress Puhelin / Telefon kera Puh: (vaihde) t6

2 Helsinki Fabianinkatu 15.O.OOIOOOOOOOOOOOO O.OOOOO.OBOOOOOOOO Korkein hallinto-oikeus Lhtteitä rdu Saapunut J Korkein haitintooikeus 21 f/ OZ LO(Z een 22 rakennuspaikan 4 korttelialueen 68 rakennuspaikan 2 päätöksessä vahvistetut omistamamme korttelialu Haemme muutosta päätökseen siltä osin kuin Kuopion hallintooikeus on katsonut lainvastaiseksi Punkaharjun kunnanvaltuuston Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta numerot 01253/11/ /11/4104. Kuopion hallinto-oikeuden antama päätös 12/0219/3, diaari Päätös, johon haetaan muutosta sähköposti arto.ul1akonoutulaw.fi. (017) ohivalinta, telekopio (017) , käsipuhelin 0400 & Tuure Oy, Kauppakatu 41, Varkaus, puhelin (017) Asiana Arto Ullakono, Varkaus, osoite Asianajotoimisto Ullakono Asiamies prosessiosoite Helsinki Mervi Riiali, Helsinki, kaikkien osoite Luuvaniementie 3 B 10, Arto Riiali, osoite Luuvaniementie 3 B 10, Helsinki 2. Tony Riiali, osoite Kaislakatu 10 V 164, Joensuu. 4. Alaikäinen Kristiina Riiali, edustajina hänen hoihoonsa Arto Valittat 1. Mikko Riiali, osoite Simolankatu 22 B 3, Tampere. VALITUS

3 kunnanvaltuuston päätöksen jempänä ELY-Keskus) tekemän valituksen vahvistaa Punkaharjun Muutosvaatimukset Vaadimme, että Korkein hallinto-oikeus kumoaa Kuopion hallintooikeuden päätöksen Nro /3 1. jättää tutkimatta Elinkeino-, liikenne ympäristökeskuksen (jäi Keskuksen tekemän valituksen. kumonnut kaavan näiden osalta. Lisäksi haemme muutosta hallintooikeuden päätökseen siltä osin kuin hallinto-oikeus on tutkinut ELY 2 ta ilmenee valituksenalaisen kaavan tarkoitus sen perusteet. Lo Viittaamme asiakirj oissa olevaan asemakaavaselostukseen (s.2 ), jos 2. Ranta-asemakaavasta poistettujen rakennuspaikkojemme osalta kysymystä valituksen tekemiseksi. Maankäyttö- rakennuslain 188 rusteella. ei voi saada pidempää valitusaikaa kunnassa tehtyjen virheiden pe Hallinto-oikeuden päätöksen sivuilla 4 hyväksymistä koskevaan päätökseen, katsotaan saaneen tiedon kaa on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Hallintooikeus on katsonut, ettei ELY-Keskus ole kaava-asiassa asianosai tava taho, jolla on itsenäinen valitusoikeus. Näin ollen ELY-Keskus :n mukaan kaikkien niiden, joilla on oikeus hakea muutosta kaavan nen. ELY-Keskus on valvovana viranomaisena asianosaiseen verrat päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös van hyväksymisestä silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukai sesti asetettu yleisesti nähtäville. Kaavan hyväksymistä koskevan 6 on selostettu määräaika 1. ELY-Keskuksen valituksen osalta usteet, joilla muutosta vaaditaan Lopuksi vaadimme vielä, että ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan oi päällä katselmuksen. kuulemiseksi asiassa todistaj ana taikka vaihtoehtoisesti pitää paikan keudenkäyntikulumme KHO:ssa 1365,30 :lla sisältäen aiv:n laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antopäivästä lukien. sen käsittelyn ennen asian ratkaisemista kaavanlaati Juha Heimalan Lisäksi pyydämme, että Korkein hallinto-oikeus järjestää asiassa suulli kat, tontin 4 kortteliin 22 tontin 2 kortteliin 68. omistamillemme tonteille loma-asuntojen omarantaiset rakennuspai 2. vahvistaa edellä mainitun kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti

4 tavan matkailukeskuksen ylläpitäminen kuitenkin edellyttää, että lo ma-asunto voidaan rakentaa uudessa kaavassa esitetty määrä. Pun kaharjun kunta on hyväksynyt kaavan sen tarkoituksen sekä pyrki kentamalla alueelle jo aikaisemmin kunnallistekniikan. nyt omalta osaltaan parantamaan matkailukeskuksen kehittämistä ra 3 Meidät pyydettiin mukaan uuden kaavan laatimishankkeeseen selke Aikaisemmin voimassa ollut ranta-asemakaava ei koskenut lainkaan Valkiajärven rannalla siitsevaa, meistä Arto Riialin omistamaa än yhtenäisen kaavan aikaansaamiseksi Kultakiven lomakeskus alueelle. Riialeiden (=meidän Laila Riialin) omistamat maa-alueet näkyvät kaavaselostuksen kartasta maanomistus ( s.l0-1l). kana. Lomailit haluavat nyt hyvä tasoisia ympärivuotisia lomaasunto. Sellaisia on alueelle jo rakennettu. Toiminnallisesti kannat kaikki yli 100 leirintämökkiä on purettu viimeisten 15 vuoden ai toissa leirintämökeissä. Nyt telttailijoita ei ole enää juuri lainkaan manviettäjien matkailijoiden vaatimukset ovat vuosikymmenien kuluessa kasvaneet. Noin 30 vuotta sitten Kultakiven lomakeskuksen alueella oli parhaimpina kesäaikoina jopa tuhansia lomailijoita tel Mäntyrannan tilaa. Se oli rattu kaavan ulkopuolelle. Nyt tämä tila korttelissa 68 vanhan rakennuspaikan 1 uuden rakennuspaikan 2 rat rakennusoikeuden. Kaavavalmistelussa me muut kaavaan kennettu rakennuspaikka 1 on uuden kaavan mukaisen korttelin 68 on sisällytetty valituksen kohteena olevaan kaavaan aikanaan ra alueella. Muut valittat omistavat maa-alueen, johon kuuluu loppuosa korttelista 68. Mäntyrannan-tilan osalta uusi kaava määrittelee korttelin maankäytöllisen perusteen tarkoituksen. Kaavaratkaisulle osalliset ovat hyväksyneet korttelin 68 RM alueeksi. Tämä osoittaa on esitetty asianmukainen maankäytöllinen peruste. Hallintooikeuden kannanotto on tältä osin virheellinen. Kaavaratkaisu takaa, kaavassa arvioitava eri maanomistajille myönnettyjen lisärakennus jos kunnanvaltuuston vahvistama kaava pysytetään voimassa, tasapuolisen kohtelun kaikille maanomistajille toisin kuin hallintooikeus on katsonut, Tasapuolisuutta yhdenvertaisuutta on tässä oikeuksien perusteella eikä yksistään rantarakentamisen määrän pe rusteella. Korttelin 68 jo aikaisemmin rakennettu rakennuspaikka on uusi rakennuspaikka 2 on samassa tasossa omarantaisena raken omarantainen. Tämän vuoksi on perusteltua järkevää, että korttelin nuspaikkana kuin rakennuspaikka 1. Kunnallistekniikan toteuttami ten korttelin muut jo rakennetut rakennuspaikat. Lisärakennuspaikan nen puoltaa myös sitä, että rakennuspaikat ovat lähekkäin toisiaan. Korttelin 22 uusi rakennuspaikka 4 on sijoitettu omarantaiseksi ku

5 0 11. huviloita vai perheille sopivia talo. kennusoikeudet Emme pida oikeudenmukaisena sita, jos muiden korttelialueella vaikutukset ovat tavallista loma-asuntojen korttelialuetta laajemmat. Asia riippuu olennaisesti esim siitä, monelleko henkilölle RM alueen rakennukset tehdään tehdäänkö niistä luxus Meita ei ole kohdeltu tasapuolisesti eika yhdenmukaisesti hallintooikeudessa Muut kaavaan osalliset ovat saaneet huomattavat hsara 4 sailyvat suurin piirtein samana kaavaan osalhsten rakennusoikeudet hsaantyvat tuntuvasti meidan si. Emme hyväksy hallinto-oikeuden näkemystä, jonka mukaan RM sijoittaminen jo rakennettujen rakennuspaikkojen viereen on ollut pe rusteltua alueelle jo tehdyn kunnallistekniikan tieyhteyksien vuok Hallinto-oikeus on katsonut, ettei kaava täytä ranta-asemakaavalle kennuspaikkoj emme osalta maankäyttö- rakennuslain edellyttämät asetettu sisältövaatimuksia tonttiemme osalta. Katsomme, että ra pitänyt kumota kaavaratkaisua mainitulla perusteella. Katsomme, et sisältövaatimukset täyttyvät kaikilta osin eikä hallinto-oikeuden olisi tä uusille rakennuspaikoillemme suunniteltu rakentaminen niiden maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan muuhun ympäristöön erityi Talloin on erityisesti huomioitu, etta kortteliin 68 on jo voimassa oleva tie korttelin läheisyydessä on kunnallistekniikka, johon on van laatimista koska korttelissa 68 on kysymys aikaisemmin ton sesti sen vuoksi, koska korttelista 68 on jo osa rakennettu ennen kaa kysymys korttelin laajentamisesta yhdellä uudella rakennuspaikalla. tille rakennetun rakennuksen sijoittamisesta kaavatontille toisaalta mahdollisuus liittyä. lissa on huomioitu rakennuspaikko sijoitettaessa maisema-alue, virkistystarpeet, vesien suojelu vesihuollon järjestäminen sekä ve Kummankin korttelin uudet kumotut rakennuspaikat soveltuvat hy vin rantamaisemaan muuhun ympäristöön. Kummassakin kortte Asiassa on huomioitava, että korttelin 22 uusi rakennuspaikka 4 ei sistön, maaston luonnon ominaispiirteiden huomioon ottaminen. ulotu aivan Valkeajärveen johtavaan puroon, vaan rakennuspaikan puron väliin on jätetty kohtuullinen vapaa-alue kulkemista varten. Kaavasta poistettujen rakennuspaikkojemme ympärille niiden lä itsevalle Valkiajärvelle. Kulku Siekaleen järvelle on mahdollista heisyyteen jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta, metsämaata ranta-alueita. Kortteleiden väliin jää vapaata rantaaluetta, joka mahdollistaa kulkemisen kaava-alueen ulkopuolella si

6 metsäalueita, joita on mahdollisuus käyttää kesällä talvella virkis tyskäyttöön jokamiehenoikeuden tuottamilla oikeuksilla. puolella, rakennuspailcko vastapäätä, on kaunista kuivaa niemi maastoa, joka soveltuu hyvin ulkoiluun virkistyskäyttöön. Kaavaalueen läheisyydessä ei ole mitään asutuskeskusta, vaan erämaa- muuta kautta samoin kuin Mustajärvelle. Siekaleen järven toisella 5 n toiselta puolelta Suomen puolelle. merkinnän RIVI mukaisesti aika ajoin omiin virkistystarkoituk luovutuksilla. Tarkoituksemme on käyttää rakennuspaikko kaava mat sukupolvet olivat pakotettu siirtymään siirtolaisina Venäjän ra siimme vaaliaksemme sukumme perinteitä alueella, jonne aikaisem maan markkinoimaan kaavoitettuj a uusia rakennuspaikkoj a, mikäli Toteamme lopuksi, että olemme myös itse kiinnostuneita rakenta ne säilyvät kaavassa. Meistä Arto Riialilla on matkailualan kokemus ta hänellä on tällä hetkellä rakennusliike Helsingissä. vät maa-alueet ovat siirtyneet omistukseemme sukupolvenvaihdos ratkaisulla ei ole esitetty rakennuspaikkojen osalta asianmukaisia maankäytöllisiä perusteita. Nämä perusteet on esitetty riittävän yksi Emme hyväksy hallinto-oikeuden näkemystä, jonka mukaan kaava tyiskohtaisesti kaavaselostuksessa. Meidän kohdalla kaavaan sisälty Vaaditut kulut muodostuvat asiamiehemme työtunneista, asiakirjojen Oikeudenkäyntikulut tutkiminen 3 h, puhelinneuvottelut valituksen laatiminen 3, yht. 6 hx alv255, ,30. rakennuslain vaatimukset korttelialueen 22 rakennuspaikan 4 Todistelu Henkilötodista: Kaavanlaati Juha Heimala. Osoite: Pöyry Fin land Oy, Lappeenrannan toimisto Todistusteema: Miten kaavan laadinnassa on huomioitu maankäyttö korttelialueen 68 rakennuspaikan 2 osalta. Katselmus. Sama todistusteema kuin edellä. Varkaudessa heinäkuun 14 päivän 2012 Kunnioittaen

7 / Z Arto Ullakoflo / Mikko Rilj Mervj Riialj Kristiina Riiajjn holhoona Arto Riiaij Omasta Puolesta Kristiina Riia1j holhoona Tony Rilj 0 asiana Varkaus 6

8 Viite: Kunnanvaltuuston päätös , 36 LAUSUNTO VALITUKSIIN KUOPIO PL 1744 KULTAKIVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaehdotuksen viranomaisneuvottelujen lausuntojen perusteella Sirviön ranta-alueella ei ole rantarakennusoikeutta. Ely-keskus hyväksyi kuitenkin yhden saunan rakennusalan rannalle maa- metsätalousalueelle sekä kaksi rakennuspaikkaa katulinuksen yläpuolelle ylimääräisessä viran omaisneuvottelussa tammikuussa Perusteluna rakennusoikeuksien sijoittamiselle on juuri ka maanomistajien tasapuoliseen kohteluun vedoten päädytty esittämään kaavaehdotuksessa rakennus ta maasto-olosuhteista riippuen. Sirviölle on pitkällisten viranomaisneuvottelujen perusteella vasta. Normaalisti rantarakennusoikeuden ra Suomessa on n metrin päässä rantaviivas tuyhteys, johon muodostuu käytännössä rantarakennusoikeuden ra n. 100 m etäisyydelle rantavii etta (VL) osin maa- metsätalousaluetta (M). Saarijärven rannassa on lisäksi venevalkama (LV). Lisäksi Sirviön maa rajoittuu vuonna 1992 käytöstä poistettuun Kultakiven vanhaan jätevesien jäl tuyhteys Saarijärven Mustaniemestä, jonne ei ole muuta mahdollisuutta kulkea rautatien valtatien Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sirviön omistama maa-alue on pääasiassa lähivirkistysalu Rakennusoikeutta alueella ei ole yhtään. Saarijärven rantaa Sirviön maa-alueella on noin 150 m. kipuhdistusaltaaseen. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa on Sirviön maan halki osoitettu ka sulkiessa muut reitit. Kunnanhallituksen lausunto San Sirviön valitukseen silta osin, jotka on esitetty liitekartalla. Kunnanhallitus on päättänyt maankäyttö- rakennuslain 201 :n mukaan määrätä voi maan Kultakiven ranta-asemakaavan ranta-asemakaavan muutoksen muilta paitsi valituksenalai 2. k-m Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 192,34 ha rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä Suunnittelualueen keskeisen osan muodostaa olemassa oleva Kultakiven lomakyläalue. Suunnitte lulla on osoitettu Kultakiven matkailupalveluj en alueelle laaj entumissuunta pohjoiseen. Suunnitte lualueen länsi- eteläosat on osoitettu perinteisiksi omarantaisiksi alueiksi. Alue sijoittuu liikenteellisesti hyvin Punkaharjun kunta on investoinut alueen kunnallistekniik kaan, jolle kaavatyön avulla saataisiin lisää käyttäjiä. Suunnittelutyön lähtökohtana on ollut nykyisen, olemassa olevan lomakeskuksen kehittäminen. sena matkailupalveluiden korkeatasoisten loma-asuntojen alueena. Lomakeskuksen toiminnan Ranta-asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajien aloitteesta vuoden 2008 lopulla. Alueella on voimassa oleva ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan muutoksella laaj ennuksella mahdollistetaan matkailuperinteitä omaavan Kultakiven matkailualueen kehittäminen ympärivuoti laajentamisen myötä kyläyhteisö vilkastuu, toiminnalla tuetaan lähipalveluita alueen kehittämi nen tukee Punkaharjun elinkeinorakennetta. Kuopion hallinto-oikeus

9 oikeutta. Katuyhteyden poisto tarkoittaisi sitä., että Sirviön rakennusoikeudelle ei löydy maankäyttö rakennuslain perusteita. Katuyhteys olemassa sitä ei ole tarpeen leventää eikä sen tasoa nostaa Sirviön maa-alueella. Liikenne on tkossakin vähäistä sisältäen Saarijärven Mustaniemen metsätaloutta palvelevan kenteen sekä 7 uuden rakennuspaikan liikenteen. Näin ollen tieyhteys ei aiheuta Sirviölle maankäyt tö- rakennuslain :ien tarkoittamaa kohtuutonta haittaa tai rajoitusta. onjo Saarijärven Mustaniemen kulkuoikeuden vahvistamiseksi on vireillä yksityistietoimitus, jolla vistetaan Mustaniemen kulkuoikeus. Yksityistielain 7 :n mukaan tie on suunnaltaan, leveydel täan muutoinkin tehtävä sillä tavoin, että sen tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti tuottamatta kenellekään suurempaa vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii sekä alueella, on voimassa asemakaava, tietä ei tehdä niin, että voimassa olevan kaavan tai vastaisen kaavan toteuttaminen saattaa vaikeutua. Yksityistielain 8 :n mukaan jos kiinteistön tarkoituksenmukais ta käyttöä varten on tärkeätä kulkuyhteys toisen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomat tavaa haittaa millekään kiinte istölle, on kulkuyhteyttä tarvitsevalle kiinteistölle annettava oikeus käyttää jäljempänä säädetyssä tietoimituksessa määrättävää aluetta tietarkoituksiin. Lisäksi teistönmuodostuslaki ottaa kantaa siihen, että maanmittaustoimitus ei saa vaikeuttaa kaavan tamista. saada saa lii vah jolla kun toteut Yksityistielain mukaan voidaan siis todeta, että yksityiselle maanomistaj alle ei voi osoittaa sillanra kentamiskustannuksia yleisen väylän, rautatien yli. Käsityksemme mukaan ratahallinnon hyväksy mä rautatien ylittävä silta maksaa huomattavasti enemmän kuin valituksessa on mainittu, missä on huomioitu vain alustavat puusillan kustannukset. Arviosta puuttuu mm. sillan pengerrakenteet. Kaavassa esitetty katulinus on edullisin vaihtoehto on vähiten haittaa tuottava vaihtoehto Mus taniemen kulkuoikeudelle. Ratahallinto on rakentanut kustantanut ko. tien ankohtana jolloin rautatien ylitys Mustaniemen kohdalta on poistettu. Muutoin viittaamme kaava-asiakirjojen perusteluihin. Edellä esitetyin perusteluin Punkaharjun kunta katsoo, että kunnanvaltuuston tekemä päätös on maankäyttö- rakennuslain mukainen sekä, että päätös on syytä pysyttää voimassa. 2 Kunnanhallituksen lausunto Ely-keskuksen valitukseen Kaava-alue kautuu karkeasti kahdentyyppiseen alueeseen; taaj amamaiseen lomakyläalueeseen haj a-asutustyyppiseen alueeseen taaj amamaisen alueen ympärillä. Taaj amamaisen lomakyläalueen suunnitteluperiaatteet pohutuvat toiminnallisiin lähtökohtiin ha-asutustyyppisen alueen nitteluperiaatteet pohutuvat omarantaisen rantarakennusoikeuden määrittelyyn. Taaj amamaisen alueen suunnittelun lähtökohtana on olemassa olevan, perinteisen lomakyläalueen kehittäminen laajentaminen. Haj a-asutustyyppinen alue on suunniteltu maankäyttö- rakennuslain periaatteiden mukaisesti muunnettua rantaviivaa kantatilaperiaatetta noudattaen. Koko suunnittelualueen taviivasta jää 80 % rakentamiselta vapaaksi korttelialueiden ulkopuolelle sekä kaavassa on osoitettu riittävästi alueita virkistystarpeisiin. suun Kaavaratkaisu on sopusoinnussa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin nähden. Laajennusalueiden kaavaratkaisut on suunniteltu siten, että ne ovat sopusoinnussa vahvistuneen maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa asemakaavaa. Hankkeeseen on laadittu riittävät selvitykset, jotka viranomaiset ovat hyväksyneet. Selvitykset on huomioitu kaavaratkaisuissa. ran

10 3 Kultakiven kaavan suunnittelussa on perusteellisesti syvennytty sekä yleis- että asemakaavan tövaatimuksiin. Suunnittelussa on otettu huomioon, että luodaan toimintojen välille riittävän suuri etäisyys että luodaan edellytyksiä terveelliselle, turvalliselle viihtyisälle elinympäristölle. Korttelialueet liittyvät oleellisesti Kultakiven matkailualueeseen. Em. korttelialueiden eella ei ole sellaisia luontoarvo, jotka estäisivät rakentamisen. Korttelin 58 kohdalla välitön vyöhyke a rakentamattomaksi alueelle on kaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteys. Kyse on siis olemassa olevan matkailualueen kehittämisestä. Sekä asema- että yleiskaavan sisältövaatimuk set sekä ranta-alueiden loma-asutusta koskevat yleis- asemakaavan erityiset sisältövaatimukset toteutuvat Kultakiven kaavaratkaisussa (MRL 54, 39, 73 :t). Matkailualueen haj a-asutusalueen väliin jää riittävästi vapaa-alueita. Ely-keskus ei ole valituksessaan esittänyt tarkempia laskelmia mielipiteensä tueksi vaan on vedonnut yleispiirteisesti maankäyttö- rakennuslain sisältövaatimuk sun. Kaava-asiakirjoissa on perehdytty perusteellisesti mm. mitoitusasiaan, joka täyttää maankäyt tö- rakennuslain sisältövaatimukset. Näkemyksemme mukaan kaikki kaavaratkaisut täyttävät myös maankäyttö- rakennuslain vaatimukset. Kultakiven ranta-asemakaavan RM-alueet on suunniteltu toiminnallisista lähtökohdista, jossa leen kehitetään voimassa olevan ranta-asemakaavan toiminnallisuutta. Kaava-alueen muiden osien rantarakentamisen mitoitus on suunniteltu maankäyttö- rakennuslain mukaisesti kantatilaperiaa tetta muunnettua rantaviivaa käyttäen. Lisäksi suunnittelussa päätöksenteossa on huomioitu maanomistajien tasapuolinen kohtelu verraten Punkaharjun kunnan muiden osien rantarakentamisen mitoitukseen. Kaavaehdotuksen mitoituslukemien perustana on myös se, että koko suunnittelualue liitetään kaavamääräysten mukaan kunnallistekniikkaan luonto- sekä maisema-arvot säilyvät. Edelleen koko suunnittelualueen rantaviivasta jää 80 % korttelialueiden ulkopuolelle vapaaseen käyttöön. sisäl edel alu ranta Korttelin 4 mitoitus on perusteltu kantatilaselvityksen kunnallistekniikan avulla. Mitoitus voi olla hiukan korkeampi kuin Pihlaveden rantayleiskaavassa, jossa mm. rakennuspaikkojen jätevesien käsittely luvitetaan tapauskohtaisesti. Näin ollen Pihlaveden yleiskaavan kyläalueen mitoituksen käyttö on perusteltua. Muutoin viittaamme kaava-asiakirjojen perusteluihin. Edellä esitetyin perusteluin Punkaharjun kunta katsoo, että kaavaratkaisut ovat maankäyttö- kennuslain mukaisia. Kunnanvaltuuston olltekemä päätös on syytä pysyttää voimassa. ra Punkaharjulla 29. päivänä elokuuta Punkaharjun kunnanhallitus LIITTEET Kaava-asiakirt /y-*-

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 80 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 83 59 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 27.01.2011 ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2260 Diaarinumero 4145/1/09 1 (19) Asia Valittaja Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Pieksämäen kaupunginhallitus

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3. Valittajat. Annettu KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 14/0019/3 Annettu julkipanon jälkeen Diaarinumero 23.1.2014 00076/13/4102 00101/13/4102 00102/13/4 102 00108/13/4 102 00118/1 3/4 102 00119/1 3/4 102 00123/1 3/4 102 00125/13/4102

Lisätiedot

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot