Paula Lappi VELVOLLISUUS AUTTAA Selvitys kotihoidon työntekijöiden suorittamista turvapuhelinpalvelun auttajakäynneistä Mikkelissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paula Lappi VELVOLLISUUS AUTTAA Selvitys kotihoidon työntekijöiden suorittamista turvapuhelinpalvelun auttajakäynneistä Mikkelissä"

Transkriptio

1 Paula Lappi VELVOLLISUUS AUTTAA Selvitys kotihoidon työntekijöiden suorittamista turvapuhelinpalvelun auttajakäynneistä Mikkelissä Opinnäytetyö Kulttuuri -, nuoriso ja sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Huhtikuu 2007

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Koulutusohjelma ja suuntautuminen Paula Lappi Kulttuuri -, nuoriso ja sosiaalialan koulutusohjelma / Sosionomi AMK Nimeke VELVOLLISUUS AUTTAA Selvitys kotihoidon työntekijöiden suorittamista turvapuhelinpalvelun auttajakäynneistä Mikkelissä Tiivistelmä Turvapuhelinpalvelut kuuluvat kotipalveluina järjestettäviin kotihoidon tukipalveluihin ja niiden järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa. Tukipalveluiden järjestämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin sosiaalihuoltoasetuksessa. Turvapuhelinpalveluiden järjestäminen perustuu kuntien yleiseen velvollisuuteen järjestää kotona asumista tukevia palveluita niille kuntalaisille, joiden toimintakyky on alentunut siten, että kyky suoriutua päivittäisistä toimista on vaikeutunut. Kunnat järjestävät turvapuhelinpalveluita parhaaksi katsomallaan tavalla, joko omana toimintana, ostopalveluina tai molemmin järjestämistavoin. Opinnäytetyöni pääasiallisena tarkoituksena on Mikkelin turvapuhelinpalveluiden auttajatoimintaa suorittavien kotihoidon työntekijöiden ja kotona asuvien ikääntyneiden turvapuhelinasiakkaiden, turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaan liittyvien kokemusten esiin tuominen. Auttajatoimintaa suorittavien kotihoidon työntekijöiden kokemusten ja asiakkaiden kokemusten tarkastelun kautta pyrin löytämään kehittämisnäkökulmaa Mikkelin kaupungin turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnan tuottamismalliin. Lisäksi pyrin tuomaan tietoa auttajatoimelle kohdistuvista osaamisvaatimuksista. Opinnäytetyöni tarkoituksena on myös tuoda tietoa siitä, miten turvapuhelinpalvelun auttajatoiminta on järjestetty muissa noin asukkaan kunnissa. Haastattelin Mikkelin turvapuhelinpalveluiden auttajatoimintaa suorittavia kotihoidon työntekijöitä sekä turvapuhelinpalvelun piirissä olevia asiakkaita. Keräsin auttajatoimintaa koskevia tietoja Mikkelin kaupungin kotihoidossa käytössä olevasta asiakastietojärjestelmästä sekä hälytysten vastaanottotoimintaa tuottavan Medivire Hoiva Oy:n kuukausiraporteista. Laadin turvapuhelinpalveluiden tuottamista ja järjestämistapaa koskevan kyselyn asukkaan väestöpohjan omaaviin kuntiin. Haastattelin turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnasta sekä auttajatoiminnalle kohdistuvista osaamisen haasteista sairaankuljetusalan ammattilaisen kanssa. Opinnäytetyö on menetelmiltään sekä laadullinen että määrällinen. Keskeisinä tuloksina esiin nousivat auttamistoimintaa suorittavien työntekijöiden kokemat koulutus tarpeet tämänkaltaisten auttamistehtävien suorittamiseen liittyen, asiakkaiden terveydentilatietojen liittyvään tiedonkulkuun liittyvän toiminnan kehittäminen sekä auttajakäyntien kirjaamiseen liittyvät kehittämistarpeet. Turvapuhelinpalvelun asiakkaiden auttajatoiminnan kokemuksista saatiin tietoa ja kuntakysely toi tietoa eri kuntien tavoista järjestää auttajatoimintaa. Kvantitatiivinen aineisto toi tietoa turvapuhelinhälytysten kokonaismäärästä ja auttamistehtävien määrästä Mikkelissä. Kuntakyselyn avulla saatiin tietoa eri kuntien turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnan järjestämistavoista. Opinnäytetyö tuo tietoa turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnasta, auttajatoiminnalle kohdistuvista osaamisen haasteista. Opinnäytetyö on merkityksellinen Mikkelin kotihoidon auttajatoiminnan järjestelymalleja suunniteltaessa ja toimintaa kehitettäessä. Asiasanat (avainsanat) Turvapuhelimet, turvapalvelut, hälytyskeskus, tukipalvelut, auttaminen, turvallisuus, turvattomuus Sivumäärä Kieli URN 41 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liitteitä 6 kpl. Liitesivuja 22 kpl. Liite 1. Pyyntö opinnäytetyön aineiston kokoamiseksi, Mikkelin kaupunki/ Sosiaali- ja terveystoimi Liite 2. Pyyntö opinnäytetyön aineiston kokoamiseksi, Medivire Hoiva Oy / Turvapalvelut Liite 3: Lupapyyntö asiakkailta ja lupapyynnön saatekirje Liite 4: Turvapuhelinpalveluiden asiakashaastatteluja ohjaavat kysymykset

3 Liite 5: Turvapuhelinpalveluiden auttajatoimintaa suorittavien työntekijöiden haastatteluja ohjaavat kysymykset Liite 6: Kuntakysely ja kuntakyselyn saatekirje Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Johanna Hirvonen

4 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Degree programme and option Paula Lappi Degree Programme in Social Services Name of the bachelor's thesis DUTY TO HELP A study on helping visits of safety telephone services paid by home care employees in Mikkeli. Abstract Safety telephone services are part of municipal home care support services in Finland regulated by the Social Welfare Act. Municipalities are obliged to organize services for those whose daily functions are restricted. Municipalities can organize safety telephone services as a part of their own services or by buying services from other public or private producers. The purpose of this study was to describe the helping visits of safety telephone services and the experiences of clients and home care employees who paid helping visits to their clients homes. Further, the aim was to find an approach to support the development of safety telephone services in Mikkeli and to obtain information on the requirements for home care employees skills. The study also aimed at giving information on the arrangement of safety telephone services in municipalities with about inhabitants. Home care employees and clients of safety telephone services were interviewed in Mikkeli. Information was collected on clients safety telephone alarms from the monthly reports of Medivire Hoiva Oy and on home care employees visits from the register of Mikkeli homecare services. A questionnaire was sent to municipalities with about inhabitants in order to study the arrangement of safety telephone services. A worker of ambulance services was also interviewed in order to study the requirements for home care employees professional skills. Both qualitative and quantitative methods were used in this study. It appeared from the results that home care employees needed further education on helping tasks. In addition, the flow of information related to clients health status and the documentation practices had to be developed. This study provided information on the helping visits of safety telephone services and on challenges for developing home care employees skills. The results can be utilised when planning and developing the helping visit system of safety telephone services within the Mikkeli home care. Subject headings, (keywords) Safety telephone, safety services, call centre, support services, helping, safety, insecurity Pages Language URN 41 p. + app 22 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Appendix 1.Request for data collection from the City of Mikkeli/ Social and Health Care Appendix 2.Request for data collection from Medivire Hoiva Oy / Safety Services Appendix 3. Research permission for clients and covering letter Appendix 4. Interview form for safety telephone services clients Appendix 5.Interview form for home care employees Appendix 6.Questionnaire for municipalities and covering letter Tutor Bachelor s thesis assigned by Johanna Hirvonen

5 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO OPINNÄYTETYÖN TAUSTA..2 3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE 3 4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT JA AINEISTO..4 5 OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT KÄSITTEET..7 6 TURVAPUHELINPALVELUN MERKITYKSESTÄ Turvapuhelinpalvelun merkitys asiakkaalle Turvapuhelinpalvelun merkitys palvelujärjestelmälle AUTTAJATOIMEN JÄRJESTÄMISMALLEJA ASUKKAAN KUNNISSA Asiakkuuden muodostuminen ja hälytysten vastaanotto Avainrekisteri ja avainten säilyttäminen Asiakastietojen päivittäminen Auttajakäyntien kirjaaminen, tilastointi ja hinnoittelu.14 8 MIKKELIN TURVAPUHELINPALVELUIDEN AUTTAJATOIMINTA Turvapuhelinhälytysten ohjautuminen Turvapuhelinhälytysten kokonaismäärä Auttajatoimelle ilmoitettujen auttamistehtävien määrä Auttajakäynnit eri vuorokauden aikoina Auttajakäyntien kirjaaminen Asiakkaiden avutarpeiden syyt ja auttajakäynteihin kulunut aika... 21

6 9 AUTTAJATOIMINTAA SUORITTAVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TURVAPUHELINPALVELUN ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA AUTTAJA- KÄYNNEISTÄ Ammatillisen osaamisen määrittelyä Turvapuhelinpalveluiden auttajatoiminnassa tarvittava osaaminen Mikkelin kotihoidon työntekijöiden kokemuksia auttajakäynneistä Mikkelin turvapuhelinpalvelun asiakkaiden kokemuksia auttajakäynneistä POHDINTA LÄHTEET 42 LIITTEET

7 1 1. JOHDANTO Turvapuhelinpalvelut ovat osa kuntien kotihoidon palveluita. Kotihoito sisältää kunnan järjestämän kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelun. Turvapuhelinpalvelu kuuluu kotipalveluina järjestettäviin tukipalveluihin. Kotipalveluiden järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain ( /710) 17 :ssä ja :ssä ja tukipalveluiden järjestämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin sosiaalihuoltoasetuksen ( /607) 9 :ssä. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuoltoasetus eivät ohjaa yksityiskohtaisemmin turvapuhelinpalvelun järjestämistavasta. Turvapuhelinpalveluiden järjestäminen perustuu kuntien yleiseen velvollisuuteen järjestää kotona asumista tukevia palveluita niille kuntalaisille, joiden toimintakyky on alentunut siten, että kyky suoriutua päivittäisistä toimista on vaikeutunut. Kunnat järjestävät turvapuhelinpalveluita parhaaksi katsomallaan tavalla, sekä ostopalveluina että kunnan omana toimintana. Turvapuhelinpalvelun kokonaisuus muodostuu turvapuhelinasiakkaasta, turvapuhelinpalvelun tuottajasta, turvapuhelimesta ja turvapuhelinteknologiasta, hälytysten vastaanottotoiminnasta ja auttajatoiminnasta. Opinnäytetyössäni keskityn tarkastelemaan auttajatoiminnan tuottamistapoja n asukkaan kunnissa sekä Mikkelin turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaa suorittavien työntekijöiden ja turvapuhelinasiakkaiden auttajakäynteihin liittyviä kokemuksia. Mikkelin kotihoidossa työskentelevät kodin- ja lähihoitajat suorittavat turvapuhelinpalveluiden auttajakäyntejä oman perustyönsä ohella. Auttajatoimintaa suorittavat työntekijät ovat tuoneet esiin kokemuksen auttajakäyntien kuormittavuudesta, joka oli vaikuttamassa opinnäytetyön aiheen valintaan. Väestön ikääntyminen ja samalla työikäisten osuuden pieneneminen luovat monia haasteita kunnallisille palvelujärjestelmille. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa ja samalla työikäisten osuus pienenee. Ikääntyvien määrän kasvaminen lisää väistämättömästi myös terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarpeita. Vanhusten huollon valtakunnallisten tavoitteiden mukaan kuntien tulee vähentää laitoshoitoa ja lisätä kotihoidon palveluita. Turvapuhelinpalvelut ovat osaltaan mahdollistamassa niiden ikääntyneiden sekä vammautuneiden henkilöiden kotona asumista, joiden kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista on alentunut.

8 2 Opinnäytetyön luvuissa 2-4 kuvaan opinnäytetyön taustaa, sen tavoitetta ja käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Luvussa viisi avaan opinnäytetyössä käytetyt käsitteet. Kuudennessa luvussa käsittelen turvapuhelinpalvelun merkitystä asiakkaan ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Luvussa seitsemän tuon tietoa eri kuntien turvapuhelinpalveluiden auttajatoimien järjestämismalleista ja luku kahdeksan sisältää kuvauksen Mikkelin turvapuhelinpalvelun auttajatoimen järjestämisestä. Luvussa yhdeksän tuon esille auttajakäyntejä suorittavien kotihoidon työntekijöiden ja turvapuhelinpalvelun asiakkaiden auttajakäynteihin liittyviä kokemuksia. Pohdinta osuudessa tarkastelen opinnäytetyön keskeisiä tuloksia ja tuon esille opinnäytetyön prosessin aikana esiin tulleita kehittämisajatuksia. 2. OPINNÄYTETYÖN TAUSTA Opinnäyteyön aihe on työelämälähtöinen. Työskentelen Mikkelin kaupungin kotihoidon tukipalveluissa. Turvapuhelinpalvelut kuuluvat toimenkuvaani laitteiston asennuksen, ohjelmoinnin, asiakkaan opastuksen ja laitteiston pienten huoltotoimien, eri palveluntuottajatahojen kanssa tehtävän yhteistyön sekä kehittämistyön osalta. Auttajatoiminnan kokemukseni rajoittuvat muutamiin auttajakäynteihin. Ajatus opinnäytetyön laatimiseen syntyi kotihoidon työntekijöiden käytäväkeskusteluissa esille tuomista auttajatoiminnan kuormittavuuden kokemuksista. Kiinnostusta aiheen tutkimiseen lisäsi lehtiartikkeli Kuluttajavirasto varoittaa luottamasta liikaa turvapuhelimiin, jonka löysin aineistoa kerätessä. Kuluttajaviraston apulaisjohtaja Tomi Lounema toteaa artikkelissa muun muassa seuraavasti: Palvelujen tuottajilta voidaan edellyttää nopeaa palvelua turvallisuuden vuoksi. Hidas apu turvapuhelimen kautta saattaa joskus jopa pahentaa avun tarvitsijan asemaa. Turvapuhelimien välittämien apujoukkojen osaamiselle ei ole mitään laatuvaatimuksia eikä niitä edes ole tutkittu. Turvapuhelinpalveluiden tutkimus Suomessa on keskittynyt pääsääntöisesti turvapuhelinpalveluihin liittyvän tekniikan, tiedonsiirron ja hälytysten vastaanottotoiminnan laadun sekä palveluiden sisältöjen, laadun ja järjestämistapojen tarkasteluun. Melkas (2004) on tutkinut turvapuhelinverkostoissa tapahtuvaa tiedonsiirtoa, sen hallintaa ja laatua väitöskirjassa: Towards holistic management of information within

9 3 service networks: Safety telephone services for ageing people. Serkkolan ym. (2003) tutkimuksessa Turvapuhelinpalvelut ikääntyvän ihmisen elinympäristössä on keskitytty tarkastelemaan turvapuhelinpalveluita ja turvapuhelimen käyttöä erilaisissa ympäristöissä, ikääntyneiden turvallisuuden tarpeita ja kokemuksia turvapuhelinten käytöstä sekä kotia käyttöympäristönä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös hälytysten vastaanottotoimintaa sekä informaation siirtoa ja hallintaa turvapuhelinverkostoissa. Serkkolan ym. (2005) laatimien turvapuhelinpalvelujen laatukriteereiden tarkoituksena on tukea sekä kunnallisten että yksityisten palveluntuottajien turvapuhelinpalveluiden suunnittelua, toteuttamista ja laadun arviointia, olla tukena turvapuhelinpalveluiden sopimusneuvotteluissa sekä parantaa turvapuhelinpalveluiden laatua asiakas- ja palveluiden tarjoajien näkökulmista. Laatukriteereitä on mahdollista käyttää palveluiden arviointityökaluna käyttäjän (asiakkaan), palvelun tarjoajan (hälytysten vastaanottajan) ja tilaajan (esim. kunnan) näkökulmista (Serkkola ym. 2005, 2). Rauma (2004) on julkaissut tutkimuksensa Turvapuhelinpalvelut vanhustyössä. Osaamisen haasteet palvelutalossa, jossa tarkastellaan teknologiaa osana vanhustyötä, vanhustyöntekijän osaamisvaatimuksia sekä turvapuhelinpalveluiden haasteita henkilökunnalle. Eduskunnan kanslian julkaisu 4/2001 käsittelee ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista tukevia turvahälytysjärjestelmiä ja niiden arviointia käyttäjänäkökulmasta. Kotihoidon henkilöstön suorittamaa, ainoastaan kotona asuvien ikääntyneiden asiakkaiden auttajatoimintaa koskevia aiempia tutkimuksia, yksittäisen kunnan tuottamien palveluiden osalta, ei ole tiedossa. 3. OPINNÄYTETYÖN TAVOITE Opinnäytetyössäni keskityn ensisijaisesti auttajatoimintaa suorittavien kotihoidontyöntekijöiden ja kotona asuvien ikääntyneiden turvapuhelinasiakkaiden kokemusten esiintuomiseen, joiden kautta pyrin löytämään kehittämisnäkökulmaa Mikkelin kaupungin turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnan tuottamismalliin. Opinnäytetyön ulkopuolelle jäävät Mikkelin kaupungin asumispalveluyksiköissä (palvelutaloissa) sekä sellaisissa avopalveluyksiköissä suoritettu auttajatoiminta, joissa auttajina toimivat vanhainkodin/ palvelukeskuksen henkilökunta ja/ tai osittain kotihoidon henkilöstö (Suonsaaren avopalveluasunnot ja Anttolan palvelukeskuksen pihapiirissä olevat avopalveluasunnot). Sen sijaan Lehmuskodin asumispalveluyksikössä iltatyön- ja yöpartion toimesta suoritetut auttajakäynnit sisältyvät tutkimukseen.

10 4 Lisäksi eri kuntien toimintamallien tarkastelun avulla tuon tietoa erilaisista palvelun järjestämistavoista. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten auttajakäyntejä suorittavat Mikkelin kotihoidon työntekijät kokevat turvapuhelinpalvelun auttajakäyntien suorittamisen? 2. Millaista osaamista auttajakäyntien suorittaminen vaatii? 3. Miten turvapuhelinpalvelun asiakkaat ovat kokeneet auttajatoiminnan? 4. Kuinka paljon turvapuhelinpalvelun auttajakäyntejä on ollut Mikkelissä välisenä aikana? 5. Millä tavoin auttajatoiminta on järjestetty muissa n asukkaan kunnissa? Opinnäytetyön sivutarkoituksena on tuoda esiin mahdollisia turvapuhelinpalveluiden jatkotutkimustarpeita - ja aiheita. 4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO Keskeisen osan opinnäytetyön aineistosta muodostavat: 1) Mikkelin kotihoidossa työskentelevien ja turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaa suorittavien työntekijöiden ryhmähaastattelu. 2) Mikkelin turvapuhelinpalvelun asiakkaiden yksilöhaastattelut. 3) 13 kunnalle lähetetty turvapuhelinpalveluiden tuottamismallia käsittelevä kysely. 4) Turvapuhelinhälytysten vastaanottajan Medivire Hoiva Oy:n, Mikkelin turvapuhelinhälytysraportit ja asiakastiedostot. 5) Mikkelin kotihoidon Effica asiakastietojärjestelmän tilastot. Haastattelin kuutta Mikkelin kaupungin kotihoidossa työskentelevää turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaa suorittavaa työntekijää. Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna ja se nauhoitettiin. Haastattelu oli luonteeltaan avoin teemahaastattelu, jonka kulkua ohjailin ennalta suunniteltujen kysymysten avulla (liite 5). Haastatteluun osallistui neljä työntekijää vanhusten palveluiden alueelta, yksi työntekijä vammaispalveluista ja yksi työntekijä yöpartiosta. Yöpartion työntekijän haastattelin yksilöhaastatteluna, saman teemahaastattelurungon mukaisesti. Haastateltavat työntekijät valitsin heidän työskentely alueidensa ja suoritettujen auttajakäyntien perustella kiinnittäen huomioita siihen, että haastateltavat työntekijät työskentelevät kaikissa työvuo-

11 5 roissa ja jokaiselta kotihoidon alueelta oli edustettuja yksi työntekijä. Avoimeen teemahaastatteluun päädyin, koska haastateltavia henkilöitä oli useita. Ryhmän jäsenten välinen keskustelu avaa näkökulmia ja tuo samalla tietoa, jonka esiintulo ei mahdollistu tarkasti jäsenneltyä haastattelurunkoa noudatettaessa. Haastattelin myös Mikkelissä asuvia, turvapuhelinpalvelun asiakkaina olevia, yli 65- vuotiaita henkilöitä. Haastattelu käsitteli asiakkaiden kokemuksia turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnasta. Haastattelin kuutta henkilöä, joista miehiä oli yksi. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina asiakkaiden kotona ja ne nauhoitettiin. Haastattelu oli luonteeltaan teema haastattelu, jonka kulkua ohjailin ennalta suunniteltujen kysymysten avulla (liite 4). Asiakkaat valitsin asiakkaan asuinalueen, palvelun piiriin kuulumisen ajan, sukupuolen, yli 65 vuoden iän ja suoritettujen hälytysmäärien perusteella. Haastatelluista asiakkaista kaksi asui haja-asutusalueella ja kolme asui kaupunkialueella. Osa asiakkaista oli ollut jo pidempään turvapuhelinpalveluiden piirissä ja yksi asiakkaista oli ollut turvapuhelinpalveluiden asiakkaana vajaan vuoden ajan. Turvapuhelinpalvelun asiakkaista suurin osa on yli 65 vuotiaita henkilöitä. Lisäksi turvapuhelinpalveluiden asiakkaista suurin osa on naisia, joten oli luonnollista, että myös haastateltavien asiakkaiden sukupuolijakauma noudattaa suunnilleen samaa linjaa. Teemahaastattelu on tiettyä aihepiiriä, tässä tapauksessa turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaa, käsittelevä haastattelu, jossa ei noudateta ennalta laadittuja kysymyksiä tai tarkkaa kysymysjärjestystä. Avoin haastattelu muistuttaa keskustelua, jossa haastateltavan on mahdollisuus tuoda käsityksiään, tunteitaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään esille ja haastateltavat on yleensä helppo saada mukaan haastatteluun. Ryhmähaastattelussa on mahdollista saada tietoja useammalta henkilöltä yhtä aikaa. Haastattelun etuna pidetään mahdollista säädellä haastatteluaiheiden järjestystä sekä sitä, että vastauksia voidaan tarkentaa paremmin kuin esimerkiksi kyselyssä. Haastattelu vie aikaa ja siihen voi sisältyä haastattelijasta ja haastateltavista sekä tilanteesta aiheutuvia virhelähteitä. Haastattelussa saatetaan antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia, joka voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsijärvi ym. 1997, ) Laadin turvapuhelinpalveluiden järjestämistä ja tuottamistapaa käsittelevän kyselyn asukkaan väestöpohjan omaaviin kuntiin, joita Väestörekisterikeskuksen mukaan on 13. Opinnäytetyössä käytetyt, turvapuhelinpalvelun auttajatoimen tuottamista ja järjestämistä koskevat kysymykset on esitetty opinnäytetyön liitteenä

12 6 (liite 6). Kysymykset koostuivat sekä monivalintakysymyksistä että avoimista kysymyksistä. Kysely laadittiin Internet- kyselynä Webropol ohjelman avulla. Kyselyt lähetettiin sähköpostilla ja ne osoitettiin kuntien turvapuhelinpalveluista vastaaville henkilöille. Vastausaikaa oli yksi viikko. Vastauksia saatiin 6 kunnasta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 46,15 %. Kyselyyn vastanneet kunnat ovat: Hyvinkää ( ), Hämeenlinna ( ), Järvenpää ( ), Kokkola ( ), Mikkeli ( ) ja Seinäjoki ( ). Suluissa esitetty luku kertoo kunnan turvapuhelinpalveluiden piirissä olevan kokonaisasiakasmäärän. Tähän opinnäytetyöhön otettiin mukaan auttajatoimintaa koskevat vastaukset. Kunnille lähetetty kysely oli luonteeltaan strukturoitu haastattelu eli lomakehaastattelu, jossa kysymysten järjestys oli määrätty. Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja avoimen sekä strukturoidun kysymyksen välimuotoja. Avoimessa kysymyksessä esitetään kysymys ja jätetään tilaa vastausta varten. Monivalintakysymyksissä on laadittuna valmiit vaihtoehdot, joista vastaaja valitsee joko yhden tai useamman vaihtoehdon. Strukturoidun ja avoimen kysymystyypin välimuodossa valmiiden vaihtoehtojen jälkeen esitetään avoin kysymys. Avoimen vaihtoehdon avulla on mahdollista saada esiin sellaista tietoa, jota kysymyksiä laadittaessa ei ole osattu ajatella. Kyselyn on yleisimmin ns. postikysely, jossa lomakkeet lähetetään vastaajille ja jossa vastaukset palautuvat tietyn ajan kuluttua. (Hirsijärvi ym. 1997, ) Tässä opinnäytetyössä kysely suoritettiin Internet- kyselynä Webropol ohjelmaa käyttäen. Kyselymenetelmää voidaan pitää tehokkaana, koska se säästää tutkijan aikaa. Lomakkeen huolellinen suunnittelu helpottaa aineiston käsittelyä ja analysointia, tosin lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii lomakkeen laatijalta tietoa ja taitoa. Kyselytutkimuksessa ei voida varmistua siitä, kuinka tärkeänä vastaajat kokevat kyselyyn vastaamisen, miten rehellisesti he vastaavat ja ovatko he ymmärtäneet kysymykset tutkijan tarkoittamalla tavalla. Kyselytutkimuksen haittoina voidaan nähdä myös, ettei tiedetä millainen tietopohja vastaajalla on ko. alueesta tai miten he ovat perehtyneet asiaan. Myös vastaamattomuus voi nousta suureksi. (Hirsijärvi ym. 1997, 191.) Keräsin Mikkelin kotihoidolle ilmoitettujen auttamistehtävien määrää koskevia tietoja Medivire Hoiva Oy:n Mikkelin kotihoidolle toimittamista turvapuhelinhälytysten

13 7 kuukausiraporteista, väliseltä ajalta. Mikkelin kotihoidon Effica- asiakastietojärjestelmän tilastoista keräsin tietoja niistä kotihoidon työntekijöiden kirjaamista auttajakäynneistä, auttamistehtäviin kuluneesta ajasta ja suoritetuista auttamistoimista, jotka koskivat haastattelemieni asiakkaiden turvapuhelinpalvelun auttajakäyntejä ja auttamistehtävän sisältöä. Effica- asiakastietojärjestelmän tilastotiedot ja Medivire Hoiva Oy:n kuukausiraportit ovat muiden keräämää aineistoa, jota kutsutaan sekundaariaineistoksi (Hirsijärvi ym.) 1007, 188). Lisäksi haastattelin ( ) Etelä-Savon pelastuslaitoksella työskentelevää sairaankuljetusmestari Jari Kalinia turvapuhelinpalvelun auttajatoiminnan suorittamisesta ja auttajatehtäviä suorittaville henkilöille kohdistuvista osaamisen haasteista. Mikkelin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Antti Hyvärinen on myöntänyt luvan Effica- asiakastietojärjestelmästä suoritettavaa asiakastietojen keräämistä ja opinnäytetyön laatimista varten (liite 1). Medivire Hoiva Oy:n Mika Kyllönen on myöntänyt luvan Medivire Hoiva Oy:n tiedostoissa olevien, hälytys- ja hälytysten vastaanottotietojen opinnäytetyön aineistoksi kokoamista varten (liite 2). Asiakkailta olen pyytänyt kirjallisen luvan Effica- asiakastietojärjestelmässä sekä Medivire Hoiva Oy:n asiakasrekisterissä olevien, asiakkaan turvapuhelinhälytyksiä ja suoritettuja auttajakäyntejä koskevien tietojen tarkasteluun (liite 3). Asiakkaille selvitin sekä suullisesti että kirjallisesti tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteet (liite 3, sivu 3). Asiakkaiden allekirjoittamat luvat säilytetään Mikkelin kotihoidon tukipalveluissa asiakkaan turvapuhelinhakemusten liitteenä. Opinnäytetyö on menetelmiltään sekä kvantitatiivinen (määrällinen) että kvalitatiivinen (laadullinen). 5. OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT KÄSITTEET Turvapuhelinpalvelun kokonaisuus muodostuu turvapuhelinasiakkaasta, turvapuhelinpalvelun tuottajasta, turvapuhelimesta ja turvapuhelinteknologiasta, hälytysten vastaanottotoiminnasta ja auttajatoiminnasta sisältäen hoidollisen, moniammatillisen ja teknologisen osaamisen. Turvapuhelimella tarkoitan laitteistoa, jonka välityksellä asiakkaan avuntarve välittyy. Turvapuhelin käsittää tavalliseen lanka puhelinlinjaan ja sähköverkkoon yhdistettävän

14 keskusyksikön sekä hälytysrannekkeen, jonka avulla asiakas, rannekkeen painiketta painamalla, suorittaa hälytyksen. 8 Tässä tutkimuksessa turvapuhelinasiakkaalla tarkoitan kotona asuvaa turvapuhelinpalvelun käyttäjää. Turvapuhelinpalveluntuottajalla ja / - järjestäjällä tarkoitan Mikkelin Kaupungin kotihoidon tukipalveluita palvelun tuottajana ja turvapuhelinteknologialla turvapuhelinlaitteistoa sekä tiedon siirtoa asiakkaan, hälytysten vastaanottajatahon ja auttajien välillä. Kotihoito sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon palvelut. Hälytysten vastaanottotoiminnalla tarkoitan sitä tahoa, johon asiakkaalta lähtevä turvapuhelinhälytys ohjautuu ja josta avuntarve ilmoitetaan eteenpäin tarkoituksenmukaiselle auttajatoimelle. Hälytysten vastaanottotoiminta on auttajatoiminnan ensimmäinen ja tärkeä osa. Auttajatoiminnalla tarkoitan kunnan järjestämää joko ostopalveluina tai omana toimintana tuotettavaa turvapuhelinpalvelun auttajatoimintaa. Auttajakäynti tarkoittaa turvapuhelinhälytykseen perustuvaa, kotihoidon henkilöstön suorittamaa käyntiä asiakkaan kotona. Auttamistehtävällä tarkoitan hälytysten vastaanottotahon henkilöstön määrittelemää, asiakkaan avuntarvetta, jonka he ovat välittäneet auttajatoimintaa tuottavan yksikön tehtäväksi. Tutkimuksessa tarkasteltaviin auttajatoimintoihin katson sisältyvän hälytysten vastaanottotoiminnan, suoritettavat auttajakäynnit, auttajakäyntien kirjaamisen ja tilastoinnin. Auttajatoiminnan suorittamiseen vaikuttavina tekijöinä ovat asiakkaan tausta- ja terveystietojen kartoittaminen, tietojen päivittäminen ja asiakkaan asunnon avaimen säilyttäminen. Hoidollisella osaamisella tarkoitan niitä taitoja, joita asiakkaan avuntarpeen määritteleminen ja jatkotoimien järjestely vaativat auttajalta. Moniammatillisella osaamisella tarkoitan yhteistyötaitoja, joita tarvitaan auttajatoimintaa sekä hälytysten vastaanottotoimintaa suoritettaessa ja teknologisella osaamisella turvapuhelin laitteistoon ja siihen liittyvään puhelinliikenteeseen liittyvää osaamista ja taitoja. Niin sanotulla hiljaisella tiedolla tarkoitan niitä työntekijän omaamia tietoja ja taitoja, jotka ovat osa hänen toimintatapaansa ja jotka ovat tietoa, jota on vaikea jakaa tai pukea sanoiksi.

15 9 6. TURVAPUHELINPALVELUN MERKITYKSESTÄ Turvapuhelinpalvelunpiirissä olevista asiakkaista suurin osa on yksinasuvia, turvattomuutta ja yksinäisyyttä kokevia ikääntyneitä ihmisiä. Palvelun piirissä on lisäksi eriikäisiä ja eri tavoin vammautuneita ihmisiä. Turvapuhelin on erittäin tärkeä avun tarpeen ilmaisemisen väline henkilöille, joilla on tasapainovaikeuksia, sydänsairauksia ja kohtausalttiutta (astma, epilepsia, sydänkohtaukset, diabetes, erilaiset vammat). Asiakkaina on myös henkilöitä, joiden psyykkinen terveydentilanne on alentunut. Turvapuhelimen käyttö vaatii psyykkisiä valmiuksia, esimerkiksi ymmärrystä siitä, millaisesta palvelusta on kyse ja miten turvapuhelinta käytetään. Turvapuhelinpalvelua haetaan ikääntyneelle usein lähiomaisten tai sukulaisten toimesta usein siinä tilanteessa, jolloin puoliso on kuollut, itselle tai tuttavalle on sattunut jotakin, jossa turvapuhelimesta on ollut tai siitä olisi voinut olla apua. Palvelun piiriin hakeudutaan myös sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai kotihoidon henkilöstö on ollut ohjaamassa asiakasta palvelun piiriin. (Pekkarinen 2003, ) Turvapuhelin on vain yksi osa kotona asumisen tukemista ja kokonaisuutta eivätkä turvallisuusongelmat ole ratkaistavissa vain turvapuhelinpalveluiden avulla. Turvapuhelimen tarkoitus ei ole korvata asuinympäristössä olevia puutteita, vaan sen tulee täydentää asiakkaalle sopivaa ympäristöä. (Pekkarinen 2003, ) Turvapuhelimen ja muiden turvalaitteiden olemassa olo viestii aina turvattomuuden läsnä olosta. Turvallisuutta ja turvattomuutta voidaan tarkastella sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ja turvattomuuden näkökulmista. Erilaisina turvallisuuskäsityksinä voidaan erotella turvallisuuspoliittisen -, sosiaaliturvan-, kulttuurisen-, ekologisen-, sosiaalisen- ja terveydellisen turvallisuuskäsitykset. Suurimpana turvattomuutta aiheuttavana syynä on nähty yksinäisyys ja huoli omasta terveydentilasta tai sen nopeasta huononemisesta. Terveydellisen turvallisuuskäsityksen mukaan keskeiset turvattomuutta aiheuttavat tekijät ovat pelko sairastumisesta ja sairauksista. Sairastuminen ja terveysongelma voivat vaikuttaa siten, että tulevaisuus nähdään epävarmana, jolloin mennyt aika saa vahvemman merkityksen ihmisen elämässä ja sosiaalinen tila kapenee. Terveysongelmat ja sairastuminen vaikuttavat ihmisen käsitykseen omasta kehostaan vaikuttaen minäkuvaan. Sairastunut voi kokea menettävänsä vapauden, kontrollin ja varmuuden omassa elämässään. (Pekkarinen 2003, )

16 10 Sosiaalinen, ihmissuhteisiin liittyvä turvallisuuskäsitys liittyy ihmisen sosiaalisiin verkostoihin ja lähipiiriin, jolloin turvattomuus sosiaalisella alueella tarkoittaa yksinäisyyttä, syrjäytymistä, henkistä ja / tai fyysistä väkivaltaa tai niiden pelkoa. (Pekkarinen 2003, 40.) 6.1 Turvapuhelinpalvelun merkitys asiakkaalle Tuttu ympäristö ja oma koti ovat ihmiselle keskeinen turvallisuutta tuova tekijä. Turvapuhelin on muodostunut monille ikääntyneille niin kiinteäksi osaksi arkielämää, ettei sen merkitystä osata arvioida. Turvapuhelin mahdollistaa ihmisen selviytymistä omassa kodissaan, jossa hän voi määrätä omasta elämästään, mutta saa turvapuhelimen avulla apua sitä tarvitessaan. Kyse on siten elämänhallinnan kokemuksesta. Turvapuhelin merkitsee suurimmalle osalle asiakkaista ennen kaikkea mahdollisuutta asua kotona, jonka he kokevat vapaudeksi. Vapauden katsotaan merkitsevän itsenäisyyttä, riippumattomuutta, tahtomista, päättämistä ja toimimista omalla tavalla. Turvapuhelimen myötä herännyt turvattomuuden kokemus voi saada ihmisen jättäytymään esimerkiksi päivittäisestä ulkoilusta, koska laitteen toimintasäde on rajallinen ja pelko jäädä ilman apua esimerkiksi tapaturman sattuessa tai väkivallan kohdatessa kasvaa liian suureksi. Matkapuhelinta käytetäänkin turvavälineenä kodin ulkopuolella liikkuessa.(pekkarinen 2003, 34). Turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskuksiin tulee runsaasti niin sanotuksi sosiaalisiksi luokiteltavia hälytyksiä, jolloin asiakas on keskustelukumppanin tarpeessa ja joka tulisi nähdä yhtä suurena avuntarpeena kuin fyysinenkin ongelma. Turvapuhelimella hälyttäminen, toisin sanoen avun pyytämisen kynnys on joillekin asiakkaille kovinkin korkea ja toiset soittavat kysyäkseen kellonaikaa. (Pekkarinen 2003, ) Pekkarisen (2003) haastattelemat turvapuhelinta käyttävät asiakkaat pitivät turvapuhelinta yksinkertaisena laitteena käyttää, mutta toivoivat, että hälytysranneke olisi riittävän suurikokoinen. Huolta aiheutti lähinnä se, tuleeko apu paikalle riittävän nopeasti. Palveluun oltiin suurilta osin tyytyväisiä, auttajia pidettiin ystävällisinä, ammattitaitoisina ja heihin luotettiin. Asiakkaat kokivat, että erityisesti luottamusta herättää samojen auttajien tapaaminen kerrasta toiseen.

17 11 Asiakkaat häpeilevät vahingossa suoritettuja hälytyksiään, eivätkä uskalla sanoa mitään, josta johtuen hälytyskeskus lähettää paikalle auttajan. (Pekkarinen 2003, 47.) Asiakkaat toivat esiin, että joskus yöllä nukkuessaan tulee painaneeksi hälytysranneketta ja turvapuhelimen kautta kuuluva hälytyksen vastaanottokeskuksen henkilön ääni saattaa säikäyttää. Joskus voi käydä niin, ettei asiakas kuule hälytyksen vastaanottokeskuksen vastausta ja auttajat tulevat paikalle, joka sekin voi säikäyttää. Myös auttajien sidetarpeiden puutetta ja kuljetusajoneuvo sekä kuljetus asentoa kritisoitiin. Lisäksi haastatteluissa tuli esiin Suomen eri osien välinen kulttuurien erilaisuus, mikä vaikeutti avuntarpeen määrittelyä murteeseen liittyvän ymmärtämisongelman takia. (Pekkarinen 2003, 48.) 6.2 Turvapuhelinpalvelun merkitys palvelujärjestelmälle Turvapuhelinpalvelun avulla pystytään korvaamaan kotihoidon henkilöstön käyntejä osittain tai joissakin tapauksissa kokonaan niissä tilanteissa, joissa asiakkaan tilanne vaatisi kotihoidon henkilöstön säännöllisen käynnin, jonka tarkoituksena olisi asiakkaan tilanteen pikainen tarkastus - yleissilmäys. Toisaalta hoitajan kotikäynti olisi joillekin ihmisille tärkeä sosiaalinen kontakti. Turvapuhelin ei saisi korvata sosiaalisia kontakteja vaan sen pitäisi olla täydentämässä niitä. (Pekkarinen 2003, ) Turvapuhelinpalvelun avulla voidaan ratkaista tilanteita, joissa ikääntynyt voi vielä asua kotonaan kotihoidon avun turvin ja joissa yövalvonnan puuttumisen vuoksi asiakas sijoitettaisiin ympärivuorokautiseen hoitoon. Pelkästään kaatumisen riski voi olla laitoshoidon tarpeen laukaiseva tekijä. Turvapuhelinpalvelulla on todettu olevan laitosjaksoja lyhentävä ja siten kotiuttamista nopeuttava ja kodin ulkopuolisia hoitojaksoja vähentävä merkitys. Turvapuhelin on erittäin hyvä lisäturva asiakkaan kotiutuessa. (Törmä ym.2001, 84.) Kotona asumista tukevan turvapuhelinpalvelulla on merkitystä lisäksi kuntatalouden kannalta. Turvapuhelinpalvelu ei korvaa hoitohenkilöstöä, mutta sen avulla voidaan pitkittää kotona asumista ja nopeuttaa sairaalasta kotiutumista. Lyhytaikaisenkin laitoshoidon välttäminen on edullista julkiselle palvelujärjestelmälle. (Törmä ym. 2001, 84.)

18 7. AUTTAJATOIMEN JÄRJESTÄMISMALLEJA ASUKKAAN KUNNISSA 12 Turvapuhelinpalvelut kuuluvat kotihoidon palveluina järjestettäviin tukipalveluihin. Kunnat voivat järjestää turvapuhelinpalvelun sekä siihen sisältyvän auttajatoimen parhaaksi katsomallaan tavalla. Auttajatoimien järjestämismalleja käsittelevän aineiston olen kerännyt kunnille suunnatun kyselyn auttajatoimintaa koskevista osista. 7.1 Asiakkuuden muodostuminen, hälytysten vastaanotto ja auttajatoimen tuottaminen Kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa turvapuhelinpalvelua tuotetaan osin ostopalveluina ja osin kunnan perusturvan / kotihoidon palveluna. Turvapuhelinpalveluiden asiakkuus muodostuu aina kunnan perusturvan / kotihoidon vastuualueelle. Hälytysten vastaanottotoimintaa ja auttajatoimintaa tuotetaan ympärivuorokautisesti sekä omana toimintana että ostopalveluina. Kyselyyn vastanneissa kuudessa kunnassa hälytysten vastaanottotoimintaa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluntuottajina toimivat Esperi Oy, Medivire Hoiva Oy ja Linnan Vartijat Oy. Hälytysten ensimmäisenä vastaanottajana toimivat viidessä kunnassa yksityinen hälytysten vastaanottotoimintaa tuottava palveluntuottaja ja yhdessä kunnassa aluehälytyskeskus. Kyselyyn vastanneista kaksi kuntaa tuottaa auttajatoimintaa kunnan omana, kotihoidon henkilöstön suorittamana toimintana. Kolmessa kunnassa auttajatoiminta tuotetaan alueen pelastuslaitoksen toimesta ja yhdessä kunnassa auttajatoiminta ostetaan vartiointiliikkeeltä. Mikkelissä haja-asutusalueilla asuvien asiakkaiden auttajatoiminta tuotetaan ostopalveluina turvapuhelinpalvelun asiakkaan asuinalueen taksiyrittäjiltä. Auttajatoimintaa tuotetaan kotihoidon henkilöstön suorittamana toimintana Mikkelissä ja Seinäjoella. Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Kokkolassa auttajatoimintaa suorittaa aina pelastuslaitoksen henkilöstö. Hämeenlinnassa auttajatoiminta tuotetaan kokonaan ostopalveluina. 7.2 Avainrekisteri ja avainten säilyttäminen Auttajatoimella on oltava hätätilanteessa mahdollisuus päästä sisään asiakkaan asuntoon. Yleinen käytäntö on, että asiakas toimittaa asuntonsa avaimen / avaimet turvapuhelinpalveluun säilytettäväksi.

19 13 Kyselyyn vastanneiden kuntien avainjärjestelyjen käytännöt vaihtelivat. Viidessä kunnassa avaimet ovat rekisteröity ja numeroitu. Yhdessä kunnassa ei avainten rekisteröintiasiasta tiedetty. Avainrekisteriä ylläpitäviä tahoina mainitaan paikallinen puhelinyhdistys, kunnan oma turvapuhelinpalveluihin perehtynyt yksikkö, kotihoidon palveluohjaaja sekä ostopalveluina tuotettavien palveluiden osalta muu yksityinen palveluntuottaja. Vastanneista kunnista kolme mainitsee avainrekisteriä ylläpitävänä toimijana kotihoidon palveluohjaajat. Avaimia säilytetään hälytysten vastaanottajataholla, pelastuslaitoksella, asiakkaan pihapiirissä (maaseutu- ja haja-asutusalueet) sekä auttajatoimen yksikössä. Kolme kuntaa, joissa auttajatoimi tuotetaan kotihoidon henkilöstön, pelastustoimen ensihoidon ja yksityisen palveluntuottajan toimesta, ilmoittaa säilyttävänsä avaimia ainoastaan auttajatoimen yksikössä. Kokkolassa, jossa hälytysten vastaanottajana toimii alueella toimiva yksityinen palveluntuottaja, asiakkaan avaimia säilytetään hälytyksen vastaanottajalla ja pelastuslaitoksella. Hyvinkäällä asiakkaan avaimia säilytetään ainoastaan pelastuslaitoksella. Mikkelissä asiakkaan avainten säilytys on keskitetty pelastuslaitokselle, jonka lisäksi maaseudulla / haja-asutusalueella asuvan asiakkaan avaimia säilytetään asiakkaan kanssa sovitussa, luotettavassa ja tarkoituksenmukaisessa paikassa, asiakkaan pihapiirissä. Rantakylän alueen turvapuhelinpalvelun asiakkaiden avaimia säilytetään alueen vanhusten palvelutalolla. Vanhusten palvelutalon yleisavainta säilytetään pelastuslaitoksella mahdollisia ensihoito- ja pelastustoimen tehtäviä varten. Mikkelin kotihoidon henkilöstöllä on hallussaan asiakkaiden avaimia suunniteltuja, säännöllisiä kotikäyntejä varten. Kotihoidon henkilöstöllä hallussa olevia avaimia on mahdollista hyödyntää kotihoidon palveluiden piirissä olevien asiakkaiden turvapalvelun auttajatoimintaa suoritettaessa varsinkin päivä- ja iltavuorojen aikana. Asiakkaan avainten säilytyksessä ja käsittelyssä on huomioitava, että asiakkaan henkilöllisyys- ja osoitetiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Asiakkaan osoitetiedot eivät saa olla selvitettävissä muiden, kuin tietoa tarvitsevan auttajatoimen tai palveluntuottajana toimivan henkilöstön toimesta.

20 7.3 Asiakastietojen päivittäminen 14 Asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät taustatiedot ovat oleellisia tietoja hälytysten vastaanottajataholle avuntarpeen kiireellisyyttä sekä tarkoituksenmukaisia auttajatoimia arvioitaessa. Hälytystilanteessa asiakas ei ehkä itse pysty kertomaan tilanteestaan tai asiakkaan esiin tuomat oireet voivat, terveydentilan taustatietojen tuoman tiedon kautta tarkasteltuna, vaatia välittömiä hoitotoimia tai hoitoon toimittamista. Asiakkaan terveydentilassa tapahtuvien merkittävien muutosten päivittäminen turvapuhelinpalvelun asiakastietoihin on tärkeää lisätietoa auttajatahoille avuntarvetta määriteltäessä ja tarkoituksenmukaista apua järjestettäessä. Asiakkaan terveydentilaa koskevia tietoja päivitettiin viidessä kunnassa. Tietoa asiakkaan terveydentilan muutoksista tuovat asiakas itse, omaiset, kotihoidon yhteistyötahot, palveluohjaajat, hoitoja palvelusuunnitelmista vastaavat henkilöt ja kotihoidon henkilöstö. Tietojen päivittämisestä asiakkaan turvapuhelinpalvelutietoihin huolehtivat kotihoidon turvapuhelinpalveluissa työskentelevä henkilöstö. 7.4 Auttajakäyntien kirjaaminen, tilastointi ja hinnoittelu Auttajakäynnit kirjataan asiakkaan käyntitietoihin, kunnassa käytössä olevaan tietojärjestelmään, kahdessa kunnassa. Kolmessa kunnassa ostopalveluina tuotettavan auttajakäyntien kirjaamisesta huolehtii auttajatoiminnan palveluntuottaja, esimerkiksi auttajana toimivan vartiointiliikkeen henkilöstö. Yhdessä kunnassa auttajakäynneistä laaditaan käsinkirjoitettu seloste. Kaksi kuntaa kertoo auttajatoimintaa ostopalveluina tuottavan toimijan raportoivan auttajakäynneistä kerran kuukaudessa. Kaksi kuntaa mainitsee kotihoidon henkilöstön kirjaavan auttajakäynnit yhteiseen asiakas- / potilastietojärjestelmään. Auttajakäyntitietoihin kirjataan auttamistoimenpiteet, mahdolliset jatkotoimenpiteet, kuten jatkohoitoon toimittaminen sekä auttamistyöhön kulunut aika. Auttajakäynnit tilastoitiin neljässä kunnassa. Auttajakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia neljässä kunnassa ja kahdessa kunnassa ne ovat maksullisia, joista toisessa hinta on vakio käytetystä ajasta, auttajien määrästä tai auttamistoimista riippumatta. Auttajakäynnistä erillistä maksua perivän kunnan maksunmääräytymisperuste ei tutkimuksessa selvinnyt.

21 8. MIKKELIN TURVAPUHELINPALVELUN AUTTAJATOIMINTA 15 Mikkelin kaupungin kotihoito tuottaa turvapuhelinpalveluiden auttajatoimintaa sekä omana, kotihoidon henkilöstön suorittamana toimintana että ostopalveluina. Kotihoidon henkilöstöstä auttajatoimintaa suorittavat vanhusten palvelualueen, yöpartion sekä aikuisten palvelualueen vammaispalveluiden henkilöstö. Kotihoidon ja vammaispalvelun henkilöstö suorittaa auttajatoimintaa päivä -, ilta- ja yöaikaan Mikkelin keskustan alueella ja kaupungin lähialueilla, rajoittuen noin 10 kilometrin säteelle Mikkelin keskustasta. Kotihoidon ja vammaispalveluiden auttajatoiminnan toimialuetta ei ole tarkemmin rajattu. Auttajatoimen järjestelyt suunnitellaan asiakkaan hakeutuessa turvapuhelinpalvelun piiriin. Asiakkaan asuinalue, palvelutalon tai vanhainkodin läheinen sijainti voivat vaikuttaa auttajatoimen järjestelyyn. Ostopalveluina tuotetaan hälytysten vastaanottotoiminta ja haja-asutusalueilla suoritettavat auttajapalvelut, joissa auttajina toimivat kaikkina vuorokauden aikoina pääsääntöisesti asiakkaan asuinalueen taksiyrittäjät. Mikkelin kotihoidon turvapuhelinpalvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä voidaan arvioida olevan henkilöä/ kk, sisältäen asiakkaat kaikista ikäryhmistä ja asumismuodoista. Turvapuhelinpalvelun suurin asiakasryhmä koostuu ikääntyneistä, yli 65- vuotiaista asiakkaista. Yli 65 vuotiaista turvapuhelinasiakkaiden määrästä ei ole yksityiskohtaista tilastotietoa saatavissa. 8.1 Turvapuhelinhälytysten ohjautuminen Kotona asuvien asiakkaiden turvapuhelinhälytyksen ensimmäisenä vastaanottajana kaikkina vuorokauden aikoina toimii pääsääntöisesti Medivire Hoiva Oy:n turvapuhelinhälytysten vastaanottokeskus. Vastaanottokeskuksen henkilöstö määrittelee hälytyksen suorittaneen asiakaan avuntarpeen sekä välittää tiedon tarkoituksenmukaiselle auttajatoimelle. Turvapuhelinhälytys voi ohjautua joko asiakkaalta suoraan tai hälytysten vastaanottokeskuksen kautta asiakkaan omaiselle, jolloin omainen toimii läheisensä avuntarpeen määrittelijänä ja auttajana (kuvio 1).

22 16 MEDIVIRE HOIVA OY/ Hälytyksen vastaanottokeskus, avuntarpeen määrittely TURVAPUHELIN PALVELUN ASIAKAS KOTIHOIDON HENKILÖSTÖ Kotihoidonohjaajat, kodin- ja lähihoitajat, yöpartion henkilöstö OMAINEN Hälytyksen vastaan - ottajana, auttajana sekä avuntarpeen määrittelijänä PALO JA PE- LASTUSTOIMI TAKSIT Haja-asutusalueilla POLIISI Kuvio 1. Turvapuhelinhälytyksen ohjautuminen Mikkelissä. Mikkelin turvapuhelinpalvelun asiakkaiden hälytykset ohjautuvat hälytysten vastaanottokeskuksen kautta kotihoidon eri yksiköihin (kuvio 2). Vuorokauden aika vaikuttaa hälytyksen ohjautumiseen. Tavanomaisin auttajatoimen järjestelytapa on, että arkisin klo hälytysten vastaanottokeskus ohjaa tiedon asiakkaan avuntarpeesta kotihoidonohjaajalle, turvapuhelinpalvelua varten tarkoitettuun puhelimeen. Kotihoidonohjaaja välittää tiedon asiakkaan asuinalueella työskentelevälle, kotihoidon henkilölle tai mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omalle hoitajalle. Iltaisin klo hälytysten vastaanottokeskus ohjaa tiedon asiakkaan avuntarpeesta eteläisen kotihoitoalueen iltatyön henkilöstölle. Yöaikaan klo välisenä aikana hälytysten vastaanottokeskus ohjaa tiedon yöpartion henkilöstölle. Viikonvaihteissa ja arkipyhinä hälytysten vastaanottokeskus ohjaa tiedon klo itäisen alueen kotihoidon henkilöstölle ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä edellä kuvatun ilta-ajan mukaisesti (kuva 2). Kotihoidon iltatyön henkilöstö suorittaa tarpeen vaatiessa klo ja yöpartio klo välisenä aikana auttajakäyntejä Lehmuskodin asumispalveluyksiköissä, jossa ei ole yövalvontaa. Asiakkaan asuinalueena ollessa Rantakylän alue, läntisellä kotihoidon alueella, auttajina toimivat Rantakylän vanhustentalojen kotihoidon henkilökunta kaikkina päivinä klo Edellä kuvatusta tavanomaisesta auttajatoiminnasta poikkeavista järjestelyistä, on kirjattu tiedot hälytyksen vastaanottokeskukseen toimitettuihin asiakkaan tietoihin.

23 17 MEDIVIRE HOIVA OY/ Hälytyksen vastaanottokeskus, avuntarpeen määrittely Arkisin klo Kotihoidonohjaajat Yöaikaan klo Yöpartion henkilöstö Iltaisin klo Eteläisen alueen iltatyön henkilöstö Viikonvaihteissa ja arkipyhinä klo itäisen alueen kotihoidon henkilöstö Asiakkaan asuinalueella työskentelevä kotihoidon henkilöstö/ mahdollisesti asiakkaan oma hoitaja. Suorittavat auttamistoimen henkilökohtaisesti / välittävät tehtävän työtilanteen vuoksi Etelä- Savon hätäkeskuksen kautta ensihoitoyksikön tehtäväksi. Suorittavat auttamistoimen henkilökohtaisesti tai välittävät tiedon asiakkaan asuinalueella työskentelevälle henkilölle / työtilanteen vuoksi Etelä- Savon hätäkeskuksen kautta ensihoitoyksikön tehtäväksi. Kuvio 2. Turvapuhelinpalvelun auttajatoimen toiminnan kuvaus Mikkelin kaupungin kotihoidossa. 8.2 Mikkelin turvapuhelinhälytysten kokonaismäärä Asiakkaan suorittama hälytys ei välttämättä johda kotihoidon henkilöstön tai muun tahon suorittamiin auttamistoimiin. Asiakas voi hälyttää huomaamattaan, vahingossa, olematta tietoinen tekemästään hälytyksestä. Asiakkaalla voi olla sosiaalisen tai muun sellaisen tuen tarve, jolloin hän tulee autetuksi keskustelussa hälytysten vastaanottokeskuksen henkilöstön kanssa tai heidän ohjauksensa perusteella muun hoitohenkilöstön kanssa. Lisäksi laitteiston toimivuutta testataan, laitteisto ilmoittaa automaattisesti rannekeparistojen tai laitteiston toimintahäiriöistä ja huoltotarpeista, joista hälytys ohjautuu hälytysten vastaanottokeskukseen. Kaikkien asiakkaiden turvapuhelinhälytykset, jotka ovat ohjelmoitu hälytysten vastaanottokeskukseen sekä laitteiston häiriötila ilmoitukset kirjautuvat hälytysten vastaanottokeskukseen kyseisen asiakkaan tietoihin ja kuukausiraporttiin. Hälytysten vastaanottajakeskus raportoi hälytyksistä kuukausittain Mikkelin kaupungin kotihoidon tukipalveluihin. Raportissa selvitetään turvapuhelinpalvelun kannalta

24 18 oleelliset asiakastiedot, asiakkaiden suorittamat auttajatoimintaan johtaneet hälytykset, hälytysten syyt, hälytysten saapumisajat ja jatkotoimenpiteet, sekä hälytyksen vastaanottaneen henkilön nimikirjaimet. Raporttiin kirjautuvat myös laitteiston ilmoittamat turvapuhelinrannekkeen paristojen vähäisen varauksen tieto, laitteiston toimintahäiriöt ja huoltotarpeet, laitteiston ohjelmoinnit ja poistot sekä asiakkaiden suorittamat vahinkosoitot. Asiakkaiden suorittamien turvapuhelinhälytysten kokonaismäärä Mikkelissä ajalla oli 1809 kpl. Luku sisältää kaikki auttamistoimia vaatineet hälytykset, sosiaaliset avuntarpeet sekä vahinko- ja testihälytykset. Luku ei sisällä laitteiston toimintahäiriö -, poisto - tai asennus ilmoituksia. Hälytyksien jakaantuminen kuukausittain on selvitetty sivulla 18 esitetyssä kuviossa 3. Hälytysmäärät ja auttajakäyntimäärät Ajanjakso Hälytysmäärä/ kpl Tammiku Helmikuu Maalisku Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Hälytyksiä /kk Auttajakäyntejä/ kk Kuvio 3. Asiakkaiden suorittama turvapuhelinhälytysten kokonaismäärä sekä kotihoidon henkilöstön suorittamien auttajakäyntien kokonaismäärä ajalla Auttajatoimelle ilmoitettujen auttamistehtävien määrä Opinnäyteyössä keskityn kotihoidon avopalveluissa sekä vammaispalveluissa työskentelevien työntekijöiden (kotihoidon ja vammaispalveluiden aamu ja iltatyö sekä yöpartio) suorittamien, eri kaupunginosissa asuvien asiakkaiden, auttajakäyntien tarkasteluun. Auttajakäyntien määrään eivät sisälly asumispalveluyksiköissä ja avopalveluasunnoilla suoritetut auttajakäynnit, lukuun ottamatta Lehmuskodin asumispalveluyksikössä suoritettuja auttajakäyntejä klo välillä. Lehmuskodissa ei ole yöval-

25 vontaa. Auttajatoimille ilmoitettujen hälytysten kokonaismäärä sisältää kaikkiin ikäryhmiin kuuluvien turvapuhelinasiakkaiden suorittamat hälytykset. 19 Hälytyksen vastaanottajatahon toimittamista kuukausiraporteista kerättyjen tietojen mukaan Mikkelin kotihoidon avopalveluiden henkilöstölle on välitetty yhteensä 385 auttamistehtävää (kuvio 3). Auttamistehtävien kuukausittaiseksi keskiarvoksi, puolen vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna, saadaan noin 65 tehtävää / kuukausi ja auttamiskäyntien keskiarvoksi saadaan noin 2,16 käyntiä / vuorokausi. Lehmuskodin asumispalveluyksikössä suoritettiin puolen vuoden aikana kotihoidon iltatyön henkilöstön suorittamana (klo 20 22) yhteensä 18 auttajakäyntiä. Yöpartion henkilöstö suoritti puolen vuoden aikana Lehmuskodilla (klo 22-07) yhteensä 42 käyntiä. Nämä auttajakäynnit sisältyvät edellä mainittuun auttamistehtävien kokonaislukuun. Auttajakäyntien määrä on jäsennelty auttajatoiminnan henkilöstön työvuorojen aikataulun mukaisesti. Näin ollen työvuorojen vaihtumisajankohdan läheisyydessä vastaanotetun hälytyksen auttajatoiminnan on voinut todellisuudessa suorittaa joko päättyvän työvuoron tai alkavan työvuoron henkilöstö. Opinnäytetyönaineistossa auttajakäynti on merkitty työvuorossa olleen henkilöstön suorittamaksi. Tiedot on kerätty Medivire Hoiva Oy:n toimittamista kuukausiraporteista. 8.4 Auttajakäynnit eri vuorokauden aikoina Mikkelin kaupungin kotihoidossa auttajakäyntejä suoritetaan kaikkina vuorokauden aikoina. Päivä- ja ilta-aikana auttajatoimista vastaavat eri aluilla työskentelevät kotihoidon ja vammaispalvelun työntekijät; kodin- ja lähihoitajat ja yöaikaan yöpartio, jossa työpareina työskentelee kodinhoitaja ja lähihoitaja. Medivire Hoiva Oy:n kuukausiraporteista kerättyjen tietojen mukaan auttamiskäynnit painottuivat selkeästi ilta- ja yövuorojen henkilöstön tehtäviksi, jolloin työvuorossa olevaa henkilökuntaa oli vähemmän (kuvio 4).

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Jaana Lyyra ja Terhi Manninen Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.12.2007 Tekijä(t) Terhi Manninen ja

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA

IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA IT-TUKI KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALASSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Visamäki, 7.11.2011 Aleksi Tuominen OPINNÄYTETYÖ Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia

ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Elisa Korhonen ONHAN SE RIKKAUTTA... Mikkelin alueen terveydenhoitajien kokemuksia kohdata ja hoitaa maahanmuuttajia Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Heli Toroskainen. OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Heli Toroskainen. OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Heli Toroskainen OMAHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA Omahoitajan näkökulmia kotihoidon kehittämiseksi Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Hoitotyön

Lisätiedot

Satu Puotiniemi Titta Soranko

Satu Puotiniemi Titta Soranko Satu Puotiniemi Titta Soranko VAIKEAVAMMAISTEN TYÖNANTAJIEN JA KUNTIEN VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA LOUNAIS-SUOMEN AVUSTAJAKESKUKSEN AKUUTISTA SIJAISVÄLITYSPALVELUSTA Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN IKÄIHMISILLE Seija Okker ja Seija Tsupari Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) ESIPUHE Tietä kulkemalla

Lisätiedot

Kiira Nieminen 1303990 Anniina Seere 1303998

Kiira Nieminen 1303990 Anniina Seere 1303998 Kiira Nieminen 1303990 Anniina Seere 1303998 Geronteknologian mahdollisuudet etäomaishoidossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja YAMK, Terveydenhoitaja YAMK Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit

Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa Sosiaali- ja terveysala Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opinnäytetyö Kevät, 2006 Pia Leppänen Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire

Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine, Eeva Vuori, Kati 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Kadonnutta aikaa etsimässä Kotihoidon kiire Laine Eeva & Vuori Kati Terveydenedistäminen

Lisätiedot

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI

OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI 1 Sara Ritosalo OPAS MAAHANMUUTTAJA- VANHEMPIEN JA PÄIVÄKODIN HENKILÖKUNNAN VÄLISEN KOMMUNIKOINNIN HELPOTTAMISEKSI Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA

HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA Erja Värtö HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Opinnäytetyön päivämäärä 29.4.2008 Tekijä Erja Värtö Nimeke Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN

MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN MÄ TSIIGAAN PÄIVÄN KERRALLAAN Haastattelututkimus Mutterimajan asukkaiden elämänhallinnan kokemuksista Mari Lahtinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan

Lisätiedot

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta

TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta TUKIJAN TUKENA Työssäkäyvien omaishoitajien kokemuksia Oma Tuki -hankkeeseen osallistumisesta Eira Salakka Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot