Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin."

Transkriptio

1 Vastineet 1 (6) T. Leskinen Jaamankankaan ranta-asemakaava Vastineet ehdotusvaiheen kuulemisen aikana saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Ehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 5 mielipidettä: Lausunnot 1 PKS Sähkönsiirto Oy Pohjois-Karjalan ELY Pohjois-Savon ELY, liikenne ja infrastruktuuri Vapaa-aikalautakunta Koulutuslautakunta Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tekninen lautakunta Mielipiteet 8 Kontiolahden luonnonystävät Suomen Kalastusmuseoyhdistys Eenokinlahden yksityistien tiekunta Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy Ruokonen Reijo LAUSUNNOT Seuraavassa lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja kaavan laatijan vastineet niihin. PKS SÄHKÖNSIIRTO OY Ei huomautettavaa. POHJOIS-KARJALAN ELY Kaava on sekä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan että Joensuun seudun yleiskaava 2020:n vastainen. Aluetta on tarkoitus käsitellä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheessa. Kaavahankkeen tulisi odottaa maakuntakaavoitusta tai järjestää työneuvottelu, johon kutsutaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin edustajat. 2. ELY-keskus pitäytyy luonnosvaiheen lausunnossaan ja toteaa, että suunniteltu maankäyttöratkaisu ei täytä ranta-asemakaavan sisältövaatimuksia ja on näin ollen MRL:n vastainen Ranta-asemakaavan AO- rakennuspaikat voidaan muuttaa lomarakennuspaikoiksi 5 rakennuspaikkaa lukuun ottamatta, jolloin MRL:n 73 :n mukainen vaatimus täyttyy. Lausunnossa on annettu ymmärtää, että ELY:n lausuntoa ei olisi huomioitu. Tämä ei pidä paikkaansa kaavaluonnosta on muutettu sekä tarkennettu lausunnon perusteella. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Microkatu 1, PL 1199, Kuopio Puh , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

2 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet 2 (6) Kaavaprosessia ei ole keskeytetty, koska alueella ei ole rakennuskieltoa ja maanomistajalla on oikeus laatia alueelleen ranta-asemakaavan. Maakuntakaavan vastainen ranta-asemakaavan ehdotus ei ole, kuten todettiin luonnosvaiheessa käydyissä työneuvotteluissa. Pohjois- Karjalan maakuntaliitto ei myöskään pidä kaavaa maakuntakaavan vastaisena. Ranta-asemakaavan mitoitus on ihan tavanomainen huomioiden alueen rakennettavuuden, olevan infrastruktuuri, alueelle rakennettava vesija viemäriverkko ja palveluiden läheisyys. POHJOIS-SAVON ELY, LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI ELY-keskus ei pidä myönteisenä, että ympärivuotista asumista osoitetaan erilleen taajamasta. Ratkaisu, jossa alueen liikennöinti ohjattaisiin Puntarinkoskentien (mt 15708)sijasta Jaamankankaantielle (mt 15710), ei paranna kaavaratkaisua liikenneturvallisuusnäkökulmasta. Kunnalla on suuri vastuu kevyen liikenteen olosuhteiden parantamisesta. Jaamankankaan alue on merkittävässä asemassa Joensuun seudun yhdyskuntarakenteessa, eikä sen rakentumista tule ratkaista maanomistajan ranta-asemakaavalla, vaan alueen käyttö tulee ensin tutkia maakuntakaavan 4. vaiheessa. Yhtiö on valmis muuttamaan asuinrakennuspaikat lomarakennuspaikoiksi 5 rakennuspaikkaa lukuun ottamatta, jotka päätettiin jättää keskustelujen jälkeen. Uusien rakennuspaikkojen kulku voidaan tarvittaessa suunnata etelään Tarvittaessa liikenne on mahdollista johtaa Palokankaantielle, mikä mahdollistaisi kevyenliikenteen liittymisen olemassa olevaan kevyenliikenteen väylään. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Ei huomautettavaa. KOULUTUSLAUTAKUNTA Ei huomautettavaa. POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Ranta-asemakaavan laatimista tulee jatkaa vasta sen jälkeen, kun aluetta on ensin tarkasteltu osana kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta maakuntakaavan 4. vaiheen laatimisen yhteydessä. Kaavaprosessia ei ole keskeytetty, koska alueella ei ole rakennuskieltoa ja maanomistajalla on oikeus laatia alueelleen ranta-asemakaavan. Reilun parinkymmenen lomarakennuspaikan osoittaminen ei vaikeuta kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelua, kun huomioidaan se, että uudet rakennuspaikat on osoitettu olemassa olevien rakennuspaikkojen läheisyy-

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet 3 (6) teen ja vapaata rantaviivaa jää 63 % sen lisäksi, että koko laaja Jaamankankaan alue jää vapaaksi. Yhtiön omistamista alueita vain noin 1 % tulee rakentamisen piiriin tällä kaavalla. Kaava ei vaikeuta tai sido pakottavasti tulevaa suunnittelua. TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokonaisuutena Jaamankankaan ranta-asemakaavoitus näyttää aiheuttavan monia kielteisiä vaikutuksia. Kaavaehdotuksen jättäminen odottamaan asioiden selkeytymistä olisi kaikkien osapuolien kannalta paras ratkaisu. Ranta-asemakaava on maanomistajan kaava, joten vesihuollon rakentaminen ja toteuttaminen on maanomistajan vastuulla. Vesihuollon toteuttamisesta ei tule kustannuksia kunnalle. Asuinrakennuspaikoista muutetaan lomarakennuspaikoiksi yhtä korttelia lukuun ottamatta(5 rakennuspaikkaa), jolloin koulukyyditykset voidaan välttää tai vähentää. Uuden kevyenliikenteen yhteyden välttämiseksi kaikki liikenne kaava-alueelta voidaan tarvittaessa ohjata Palokankaantielle, tällöin kevytliikenne ohjautuu olemassa olevalle kevyenliikenteen väylälle. MIELIPITEET KONTIOLAHDEN LUONNONYSTÄVÄT Emme näe perusteita Jaamankankaan asemakaavaehdotuksen hyväksymiselle. Se on sekä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan että Joensuun seudun yleiskaavan vastainen. Kyseiselle alueelle ei pitäisi hyväksyä tai suunnitella mitään toimenpiteitä ennen maakuntakaavan 4. vaiheen hyväksymistä. Kaavan toteuttaminen ei vaaranna maakuntakaavan s-aluetta. Rantaasemakaava on maakuntakaavan sekä Joensuun seudun yleiskaavan mukainen. Kaavaehdotuksessa on jätetty 63 % ranta-alueesta rakentamisen ulkopuolelle. On suuresti liioiteltua, että koko ranta-alue tuhoutuu. Alueeseen kohdistuva yleinen virkistyspaine on huomioitu uimaranta-varauksella sekä rakennuspaikkojen sijoittelulla. Yhtiön on aikaisemmin myynyt kunnalle venevalkama-alueen samalta ranta-alueelta. Rakentaminen ulkopuoliset alueet on osoitettu MU- alueeksi. Lisäksi yhtiöllä on kaava-alueen ulkopuolella laajat metsäalueet, joita voidaan käyttää virkistystoimintaan. Hirvirannan tilan kokonaispinta-ala on noin 1500 ha. Osoitetut rakennuspaikat ovat vain 0,8 % tilan kokonaispinta-alasta. Asuinrakennuspaikoista voidaan muuttaa lomarakennuspaikoiksi yhtä korttelia lukuun ottamatta (5 rakennuspaikkaa), jolloin alueelle ei muodostu haja-asutusta tai sitä muodostuu vain vähän.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet 4 (6) SUOMEN KALASTUSMUSEOYHDITYS RY Kaavasta tulee luopua esitetyssä muodossaan. Rakentaminen rajoittaa virkistyskäyttö ja kalastusta. Alue on maisemallisesti hyvin herkkä. Rakennusoikeus tulee pääosin siirtää ylemmäs rannoilta, siten että rantaan muodostuu maisemallisesti ja yleiskäytön kannalta riittävä vyöhyke, joka ei kuulu ao. kiinteistöjen omistukseen. Ylemmäs rannoilta tulevien kiinteistöjen rantautumismahdollisuudet turvataan luomalla näille tarvittava yhteinen venevalkamapaikka. Kokonaan rakentamisen ulkopuolelle tulee jättää kolme itäisintä aluetta. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen yleiseen virkistyskäyttöön. Alueella olevat uimaranta ja venevalkamat jäävät edelleen nykyiseen käyttöön. Rantaviivasta 63 prosenttia jää muutoinkin rakentamisen ulkopuolelle. Mitään kulkuyhteyksiä kaava ei katkaise. Jokamiehen oikeudella tapahtuva kulku tulee siirtymään rakennuspaikkojen osalta hiukan etemmäksi rannasta. Vaikutukset jokamiehen oikeuksien käyttöön ovat hyvin vähäiset. Vaikutukset maisemaan eivät ole merkittäviä. Alueelle ei voi ilman vesialueen omistajan lupaa tai ympäristöviranomaisen lupaa rakentaa massiivisia laitureita. Lupakäytännöllä voidaan estää massiivisten laitureiden syntyminen alueelle. Ranta-asemakaavalla ei voida antaa määräyksiä vesialueelle. Suositus voidaan ottaa selostukseen. Nykyisen uimarannan itäpuolella on jo olemassa oleva saunarakennus sekä yksi lomarakennuspaikka. Uudet rakennuspaikat on osoitettu melko lyhyelle rantajaksolle olemassa olevien rakennuspaikkojen väliin. Yhtiö on myös luovuttanut kunnalle jo aikaisemmin alueen venevalkamaa varten. Pieni-Hirviniemessä on jo olemassa olevaa rakentamista ja se on kaavaalueen ulkopuolella. Uudisrakentaminen on sijoitettu Kaunislahden länsipuolelle Esitys siitä, että rakentaminen tulisi siirtää kauemmaksi rannasta, ei ole tarkoituksenmukaista, eikä myöskään kaavan tavoitteiden mukaista. EENOKINLAHDEN YKSITYISTIEN TIEKUNTA Eenokinlahdentien kunnostamisesta ja liikenteen suuntauksesta tehtävä selkeä suunnitelma. Tiekunta edellyttää, että kaavaehdotuksessa olevan korttelin RA-1 tie yhteyttä ei osoiteta Eenokinlahdentien kautta Puntarinkoskentielle vaan Jaamankankaan kautta lähinnä Kaajanintielle. Ja vastaavasti Eenokinlahdentien vaikutuspiirin liikenne ohjataan Puntarinkoskentielle. Tonttien määrä tulee vähentää. Eenokinlahden yksityistien kunnostaminen on kaavan toteuttamista ja sitä koskevat suunnitelmat ei ole kaavan laaditaan. Suunnitelman laaditaan vasta, kun kaava on saanut lainvoiman. Yksityistielain mukaisesti alueella tullaan yhtiön toimesta hakemaan tietoimitus, missä ko. tien rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä talouteen liittyvät asiat ratkaistaan. Kaikkien uusien tonttien liikenne voidaan suunnata Jaamankankaantielle.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet 5 (6) Muistutuksessa ei ole esitetty mitään perusteita rakennuspaikkojen vähentämisvaatimukselle. ASIANAJOTOIMISTO KONTTURI & CO OY ( 13 ASIANOMISTAJAA) Jaamankankaan ranta-asemakaava jätetään vahvistamatta. Kaava ei kohtele maaomistajia yhdenvertaisesti rakennusoikeuden osalta. Tehdyt selvitykset eivät ole riittäviä. Ranta-asemakaava ei ole maakuntakaavan tavoitteiden mukainen. Kaavaehdotuksen rakennusoikeus on määritelty Kontiolahden rakennusjärjestyksen ja Joensuun seudun yleiskaavan mukaiset. Ranta-asemakaava ei siten vaaranna maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Lomarakennuspaikkojen rakennusoikeutta on pienennetty 300 k-m², mikä on Kontiolahden viimeisimmissä kaavoissa käytetty rakennusoikeuden määrä. Ranta-asemakaavaa varten on laadittu riittävät selvitykset. Emätilatarkastelu on kirjattu kaavaselostukseen, mistä se on kaikkien osallisten luettavissa. Rakennuspaikkojen määrää lasketaan 5 rakennuspaikkaan. Kaava täyttää siten MRL:n 73 :n vaatimukset. Rakennuspaikkojen Puntarkoskentielle aiheuttama liikennetuoton on vähäinen, kun huomioidaan, että osa liikenteestä voidaan ohja Lehmon suuntaan. Rakennuspaikoille pääsee olemassa olevien yksityisteiden tai tieurien kautta, joten niiden käyttämisestä ei muodostu uhkaa pohjaveden laadulle tai määrälle. Uudet rakennuspaikkojen toteuttaminen ei vaadi suuria maaston muokkauksia. Rakennuspakat ovat hyvin rakentamiseen soveltuvia ja suureta osalta vain loivasti viettäviä. Ranta-asemakaava ei ole maakuntakaavan tai Joensuunseudun yleiskaavan tai sen määräysten vastainen. Kaavassa jää myös riittävästi yhtenäisiä vapaita rantajaksoja, joista pisin on noin 950 m ja toiseksi pisin lähes 600 m. Tämän lisäksi kaava-alueelta löytyy muistutuksessa esitettyjen vapaiden rantajaksojen lisäksi 250 m vapaa ranta-alue. Kaavaratkaisussa on huomioitu alueen luonnonarvot. Kaavaratkaisu ei uhkaa alueella tai sen läheisyydessä havaittujen uhanalaisten tai harvinaisten kasvi- tai eläinlajien olemassa oloa. Muistutuksessa ei ole eritelty miten kaava vaarantaisi luontoarvoja. Kaava ei vähennä luonnon monimuotoisuutta alueella. RUOKONEN REIJO Kaava ei ole ensisijaisesti ranta-asemakaava. 2. Tarkennettuja luontoselvityksiä ei ole esitetty. 3. Tehdyt muutokset eivät juurikaan vaikuta harvinaisen järvenlaskualueen säilymiseen. 4. Keskeiset virkistyskäytön ranta-alueet tuhoutuisivat. 5. Luonnonympäristö muuttuisi merkittävästi. 6. Tonttien määrä liian suuri ja rakennustehokkuus liian korkea.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vastineet 6 (6) 7. Yhdyskuntarakenteen hajauttamisen kielteisiin vaikutuksiin ei ole esitetty ratkaisua. 8. Tarkoituksenmukaisen ja turvallisen tieyhteyden toteutuksesta ei ole esitetty kuin ylimalkainen toteamus. 9. Tietä Eenokinlahden yksityistieltä Kaunislahden suuntaan ei tule jatkaa. 1. AO-rakennuspaikat muutetaan lomarakennuspaikoiksi 5 rakennuspaikkaa lukuun ottamatta. 2. Alueella tehty linnustoselvitys on ollut asiakirjojen liitteenä. 3. Rantaviivasta jää vapaaksi noin 63 %, mikä turvaa riittävästi vapaan ranta-alueiden säilymisen. 4. Kaavassa on osoitettu virkistyskäytön puolesta keskeinen ranta-alueen uimarannaksi. 5. Rakentamiseen osoitetut alueet muuttuvat toki, mutta luonnontilaisia (metsätalousaluetta) alueita jää alueelle vielä runsaasti. 6. Rakennuspaikkojen lukumäärä ja rakennusoikeus eivät poikkea tavanomaisesta ranta-asemakaavan määrästä, kun huomioidaan alueen sijainti ja rakennettava kunnallistekniikka. 7. Lomarakentaminen ei hajauta yhdyskuntarakennetta. Puntarkosken alueella on jo olemassa olevaa asuinrakentamista. Osoitetut 5 rakennuspaikkaa tukee Puntarkosken kyläasutusta. 8. Rakennuspakojen kulku voidaan turvata olemassa olevien tieyhteyksien avulla olemassa oleviin liittymiin. Koska ne sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle, niiden tarkempi suunnittelu tapahtuu tieoikeuksia varten pidettävässä yksityistietoimituksessa, jonka kustantaa hakija. 9. Tietä ei ole jatkamassa. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Timo Leskinen aluepäällikkö, DI

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 19.05.2014 klo 17:30-20:23 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 128-145 Otsikko Sivu 128 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Rosalan kylä Rosala by. Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Rosalan kylä Rosala by Bötesönin ranta-asemakaava Bötesöns stranddetaljplan Kiinteistöt Fastigheten Hasselbacka 322-507-20-0 Julibacken 322-507-20-1 Hasselberga 322-507-20-2

Lisätiedot

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon.

Lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi asemakaavan vireilletulon. Nastolan kunta Ote pöytäkirjasta 1 Otteen saaja: Otteen antopäivä: Verkkosivujen ylläpito 22.4.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

3 Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus. 4 Itäsimunantien suunnittelu ja rakentaminen

3 Kallaveden Riinin ja Itä-Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus. 4 Itäsimunantien suunnittelu ja rakentaminen Mäntyharju Kokouskutsu 1 (17) Aika 07.05.2015, klo 17:00 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kallaveden Riinin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot