Hanluntaoikäisuvaatimus asiassa, joka koskee hankintayksikön päätöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanluntaoikäisuvaatimus asiassa, joka koskee hankintayksikön päätöstä"

Transkriptio

1 Liite PatuL 2 / Kirkkonummen kunnalle Asia Hanluntaoikäisuvaatimus asiassa, joka koskee hankintayksikön päätöstä Valittajat KVL-Tekniikka Oy ( ) Ahteentie l C Orivesi Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy ( ) Keskusrie 49 A 12 < Orivesi Asiamies ja prosessiosoite Matti Aaltonen Asianajaja, varatuomari Asianajotoimisto Legistum Oy Vilhonkatu 9 C Helsinki Puh Fax GSM

2 Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Palvelutuonnnon lautaunta. PL Kirkkonummi Vaatimus Valittajat vaativat kunnioittavasti, että hankintayksikkö kumoaa päätöksen ja kilpailuttaa hankinnan perusteilla, jotka ilmenevät liitteenä (liite l) olevasta valitusluonaoksesta Markkmaoikeuteen. Helsingissä 13. toukokuuta 2014 Kohteliaimmin. Matti Aaltonen Asianapja, vamtu.omari Helsinki LIITTEET Liite ] Valitusluonnos Markkinaoikcuteen Luce 2 Ote pöytäku-joista

3 VALITUSLUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE Asia Valitus markkimo&cudeuc asiassa, joka koskee hmkintayksifcön päätöstä tarjoajien valintaan liittyen Valittajat KVL-Tekniitka Oy Y-tunnus: Orivesi Rakennuspalvelu H.Kangasvieri Oy Y-tunnus: Orivesi Valittajien asiamies ja prosessiosoite Mätä Aaltonen Asianajaja, varatuomari Asianajotoimisto Legistum Oy Vilhonkam 9 C Helsinki GSM Puh Fax matti.naltoncnffllf.iri.snim fi H ankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitos PL Kirkkonummi kirjaamo.vlidvskuntatc.kiiiilibi^kirklioiniinnii.fl

4 VAATIMUKSET Valittajat vaativat kunnioittavasti, että markkinaoikcus ensisijaisesti; l. kieltää hankintayksikköä jatkamasta hankintapäatöksen täytäntöönpanoa niyöntämätta hankmtayksikölle räytäntöönpanolupaa, mikäli hankmtayksikkö va.adi täytäntöänpanolupaa; 2. kumoaa hankintayksikön päätöksen ja velvoittaa hänkintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä valittajien sulkemisesta, pois tarjouskilpailusta p velvoittaa hankinrayksikän ottamaan valittajien tarjouksen huomioon hankin ra.päiirös ta tehtäessä; 3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ehdokkaan Skanskä Infra Oy:n valinnasta relkennusurakoitsijaksi }a julistamaan valittajan tarjouskilpailun voittajiksi; 4. velvoittaa, ha.nkintayksikön korvaamaan valittajaue asian marlddnaoikeuskäsittelystä aiheuruvai oikeudenkflynukulut ja oikeudenkäyntlmaksun täysijnääräisesti korkolain 4 l momentin inukaisine vuvästvskorkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta. Valittaja varaa tilaisuuden esiträä lopullisen oikeudenkäynäkuluvkätimuksensa vastiiseutykscnsfl tai muun loppulausuntonsa yhteydessä. Mikäli hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen siue myönnetyn täytäntöonpanoluvan perusteella, tai hankintamenettelyfl ei muusta syystä voida määrätä korjattavaksi edellä ma.inituuta osin, välittä a vaaäi, että markkinaoikcus toissijaisesti: l. velvoittaa hankin ray ksikön iiuorittajman valittajalle virheellisen hankintainenettelyn vuoksi ' ,00 euroa hyvitysmaksua; 2. määrää hankintayksikölle hankintakin (348/2007) 96 :ssä säädetyn tehot tomuusscuraamuksen tai lain 98 :ssä säädetyn seuraamusmaksun tai sopimuskauden lyhentämisen; a 3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan valitta.ja.ue asian markkinaoikeuskäsittelystä aiheutuvat oikeudenkayndkuluc ja oikeudenkäynf.imaksun täysimääräisesti korkolain (633/1982) 4 l momentin mukaisine viiva s tys korkoineen siitä lukien, kun on kulunut kuukausi markldnaoikeuden ratkaisun antamisesta. Valittaja varaa tilaisuuden esittää lopullisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa vastasclitykscnsä tai muun lausuntonsa yhteydessä.

5 Mikäli asiaa käsitellään toissijaisten vaatimusten mukaisesti, valittaja varaa alaisuuden esittää sclvkv-stä vaaämuksistaan. Valittaja on ilmoittanut valituksen vireillepanosta hankinrayksikölle. TAYTÄNTOÖNPANOLUVASTA Hankintayksikkö on menetellyt hznkimanomuen vastaisesti sulkemalla pois seuaisia ehdokkaita taijouskflpailusta, joiden tarjoukset ja edellytykset ovat täyttäneet asetetut vaatimukset. Asia on korjattavissa reaaukcinoin. MUiäli asiassa myönnetään täytäntöönpanolupa tai hankinta järjestetään välittömään tarpeeseen peiusuen, täytäntöönpanon salliminen" estää sen. että tapahtunut menettelyvirhe voidaan korjata. PERUSTEET Hankintayksikfcö on julkaissut hankintaan liittyen tarjouspyynnön ja pyytänyt o^lliscumishakemuksia Ho 12:00 mennessä (liite l - tarjouspyyntö). Valittajat ovat saaneet hankintapäätöksestä valituskelpoisen tiedoksiannon sähköposrilla (liite 2 - hankintapäätös, sähköposti ). Valittajien tarjous (liite 3 - urakkanrjous ) on suljettu pois koska hankmtayksiktö on katsonut, että valittajien tiirjous ci vastaa tarjouspyyntöä, koska vauttajma ei ollut esittää tarjouspyynnössä vaadittuja refeienssikohteita. Hankintayksikän tulkinta on väärä. Referensseistä Tarjouspyynnön kohdassa "7. tarjouksen sisältö" on ilmoitetm muun oheua, että ehdokkaan tulee täyttää seuraavat referenssejä koskevat vaaamukset: "TaqoavaUa ylityksellä tulee oua esittää vesaaitosrakentamisesta lefeiensseinä viimeisen 5 vuoden ajalta 3 kpl vähintään ,00 euron (alv O %) arvoista urakt-aa, joissa yriys on toiminut päaurakoitsijana." Valittajat ovat ilmoittaneet uraktatsu-jouksessaan 3 referenssiä, joista 2 ovat oueet KVL-Tekniikka Oy.n referenssejä ja l Rakennuspalvelu H. Kangasvieri Oy:n referenssejä. Hiinkintayksikkö on tällä perusteella hylännyt valittajien tarjouksen. Oikeuskäytännössä markkinaoikeus on todennut työyhteenluttymien ja alihankkijoiden icfeiensseistä muun muassa seuraavaa: MAO:361/13 'Voittanut tarjoaja on ilmoittautunut ehdokkaaksi ryhrmitymänä, johon kuuluu päävastuullisen toimittajan lisäksi alihankkijoita. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut osallistumishakcmuksessaan täyttävänsä vaaditut ehdot ja antanut pyydetyt Binoitukset, selviq'kset ja kuvaukset. Tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaamaan ryhmittymän referenssit eli siis esimerkiksi

6 alihankkijoiden referenssit, eikä taijouspyyanössä ole rajattu alihankkijoiden referenssejä niiden referenssidetojen ulkopuolelle, jotka amoitctaan tarjouksessa tarjousvertailua varten. Taqouspyyntö on ollut tältä osin selvä, ja voittanut tarjoaja on kuvannut icfcrenssidedot täjrjouksessaan tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. MAO:539/13 "Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan selvästi, että sisäilmakorjauksiin liittyvät työt suorittaa auurakkana sen alihankkija, jou» on useita vastaavanlaisia sisäbmakorjauksiin liitq-viä referenssejä. Kyseiset referenssit ovat Umcnncet tarjouksesta. Pöytäkirjasta ilmenevän perusteella voittaneen tarjoajan tarjous on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen alihankinnan osalta. Tarjouksessa on ilmoitettu referenssejä, jotka eivät ole voittaneen farjoajan, vaan sen alihankkijan. Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan touruttajan kyvystä toteuttaa hanldiita. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolistä eikä suhtcelljsuuspemattecn tai avoimuuspemarceen vastaistft. Voittanut tarjoaja on ibtioittanut kyseessä olevaan urakkaan esittämänsä aliurakoitsijan viisi viimeisintä tai käynnissä olevaa refeicnssiä, joissa on ollut referenssitietojen perusteella kyse kilpailutettua urakkaa vastaavasta sisäumakorjauksesta. Lisäksi tarjouksessa on kahdelta muulta aliurakoitsijalta ämoitcttu yhteensä kymmenen referenssiä rakeanustöisiä, jotka ovat refcrcnssidetojen pemsteella koskeneet sisäilmakorjauksia. Voittanut tarjoaja on siten toimittanut asianmukaiset nedot hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä edellytetyistä ja kilpailutettua urakkaa vastaavista refcrenssikohteista. Kun hankintsulmoituksessa ja tarjouspyynnössä ei ole Earkemmin asetettu referenssikohteltft koskevia vaatimuksia, hankintayksikkö on näin ollen pciustellusä voinut katsoa, että voittanut tarjoaja on täyttänyt hankintailmoituksessa ja taijouspyynnössä edellytetyt referenssejä koskevat vaatimukset. Ei lainvoimainen. MAO: /13 Markkinaoikeuden latkaisun perusteluista: "Hankintalain 61 :n 2 momennn mukaan ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen ryhmittymään kuuluvien tai muiden

7 tahojen voimavaroja. Ehdokkaan tai tarjoajan taikka niiden ryhmittymän on osoitettava hankmtayksiköbe taloudeffista ja rahoitukseuista tuannetta, tekmstä suorimskykyä ja ammatmista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat ehdokkaiden tai tarjoajien taikk.t ryhmittymän käytettävissä. Maikkmaoikeus katsoo, että puheena olevien yhtiöiden tarjouksessa on ouut kysymys yhtristarjouksesta. Hankintalam 61 :n perusteella tällaisen osallistumishakemukseii tai tarjouksen jättäneiden tahojen yhteiset voimavarat on otettava huonroon muun oheua niiden soveltuvuutta amoitaessa. HlmkintayksiiAö on lisäksi edellä kerrotuin tavoin tosiasiallisesti hyväksynyt mainitun m oajatahon tarjouskilpailuun. Näin ollen hankintayksikkö ei olisi saanut sulkea puheena olevaa yhteistarjousta tarjousyjpailusn siuä perusteella, että Sisco Tee Oy ei ollut taijouskilpauuun hyväl"ytty toimimp tai siuä pemsteeua, että Sisco Tee Oy:llä' ci ole ollut referenssejä päivflkotirakenramisestn." Ei lainvoimainen. Myös emoyhtiön referenssit on hyväksytty oikeuskäytännössä: MAO:229/09 "Hankintalain 61 :n 2 momentin mukaan tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden ahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Säännöksen mukaan tsu-josljan on osoitettava hankintayksikölle taloudellista tai rahoitukselbsta caannetta. teknistä suorimskykyä ja iunmatmisn pateitta koskevien sekä muiden madmustcn täytyminen. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi yritysten välisiä sopimuksia tai muita sitoumuksia, joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajien käytettävissä. Tämän säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 105) on todettu, että 61 :ssä tarkoitettuja muiden yksiköiden voimavaroja voivat oua esimerkiksi tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen omistajayritysten, samaan konserniin kuulumen yritysten taikka yrityksen kumppanuusyritystcn taloudelliset tai tekniset voimitvarat. Palveluntuottajaa on lisäksi pyydetty esittämään luettelo p riittävän yksityiskohuincn kuvaus tärkeimmistä nyt kysymyksessä olevaa hankintaa vastaavista palvelusopimuksista viimeksi kuluneilta kahdelfa vuodelta (rcferenssuistäus). Selvitys on voinut oua tarjoaju itsensä laatuna." U fab Sau-aankuljetus Oy.n tatjouksessa on todettu, että se on Ruotsissa pääkonttoriaan pitävän Ulfabgruppen Holding Ab:n kokonaan omist.ima h.-tärj-huö.

8 .. Ulfab Sairaankuljeius Oy on vasta pemstettu eikä siuä ole ollut toimintaa Suomessa. Ruotsalaisesta emoyhtiöstä tatjouksessa on tuotu esiin muun ohessa, että sen suurimpia yksittäisiä tehtäviä on ambulänssitoiminta Ostergötlandin Landsringetin alueella.... referenssiksi otsikoituna seikkana tarjouksessa on mainittu, että Ulfab Sairaankuljctus Oy:n toimitusjohtaja on toiminut vuosina perheyhtiö Varsinais-Suomen Saiiaankuljetus Oy:ssä monipuolisissa tehtävissä, joihin on kuulunut muun muassa henkilöstö, talous ja ajojen koordinointi. Toimihisjohtajalla on lisäksi todettu olevan vankka kokemus TYKS:n potilassiuioisfa jfi logistisista ratkaisuista. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut sule kuuluvan harkintavallan nojalla ja hankintalain 61 :n 2 momentissa säädett)' huomioon ottaen arvioida Ulfab Sairaankuljetus Oy:n jo tarjouksessaiin esittämän selvityksen perusteella täyttäneen taijousp)7nnön kohdassa 28 referenssien osalta, asetetut vaatunukset." Todettakoon, että edellä mainituissa tapauksissa käsitelty hankintalain 61 vastaa sisällöltään erityisalojen hankintakin 53 :ää. Edellä mainittujen markkinaoikcuden ratkaisujen perusteella hankintayksikön päätös hylätä valittajien tarjous referenssikohteiden puutteiden perusteella on perusteeton. OikcuskirjalJisuudessa asiaa on kommentoitu seuraa-vasti: "VähimmäisvaKtimuksct on mahdollista täyttää myös vetoamalla muiden tahojen, tyypiuisesä alihankkijan, voimavaroihin." (KarBahri et al. 2012). Valittajat ovat toimineet useissa projekteissa yhteystyössä ja työyhteenliittymänä. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa Viinikanlahden jätevesipumppaamo sekä Keitin jätevesipumppaamo. Erityisalojen hanldntalain 53 :n mutaan hanluntayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä uettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osalliscumispyynnön tekemistä varten, joten tarjouksen hylkääminen olisi perusteetonta myös tällä perusteella. Sama asia on todettu myös oikeuskirjallisuudessa: "OsaUistumishikemuksen tekoa tai tarjouksen jättää varten hankintayksikkö ei saa edellyttää lyhmittymäitä tiettyä oikeudellista muotoa" (Karikihti et al. 2012). Edellä mainituin perustein hankiatayksikön päätös valittajien taijouksen hylkäänusestä on ollut virheellinen. Hyvityksen määrä Hyvityksen määrä on määritelty tämän rakennusurakan laskennallisen tuloksen perustecua. Yhtiön laskennallinen tulostavoite kyseisessä urakassa on urakkalaskennassa ollut 15 %:a. Ottaen huomioon, että tavoitteisiin ei aina päästä ja toisaalta varovaisuusperiaattcen, on hyvityksen määrä arvioitu perustuen noin 8 %:n osuudesta arronlisäverottomasta urakkahinnastä. Toisaalta on huomioitu, että hyvityksen määrä jää ame 10 %:ksi hankintasopimuksen arvosta, mikä on ylärajana hyvityksen mäaräue ilman erityisiä perusteita.

9 YHTEENVETO Ha^nkintayksikön päätös valittajien poissulkemisesta on viiheellinen. Hankintayksikkö on Ikmnm referenssiv^timuksia väärin. Oikemkäytännön pcrusteeua on katsottava7 että rete"!!lvaaamusta " tulkittava siten. ^ "yös työyhteenmttymien^"ai,hanlaijolto on otettava huomioon päätöstä tehtäessä. ^littapt ovat täyttäneet ksukki hanuntailmoituksessa ^etenit ehdot. Valittajien tarjous on ollut aan halvin. Valimjien oliii kuulunut voittaa taijouskilpiulu. Vdittajaie ^ afteumu ^ hankintayksikön virhceuisestä päätöksestä taloudellista haittaa. M"kkmaoiJ'euden,,MIee.. ve'toittaa hankiatayksikkö koqaamaan heellmen"~mcnetteiy^^ Zois!ila!se,l malkkinaolkmde» tulc<= velvoitt» hankintaykslfcfcö suorittamaa,7"vaut'b>)iiie naksu.joka tapauksessa märkkimoikeuden tulee velvoittaa hankiatayksikkö suorittamaan valittajille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Helsingissä 13. toukokuuta 2014 Kunnioittavasti KVL-Tekniikka Oy.n asianuehenä, Matti Aaltonen Asianajaja, varaaiomari Helsinki Asianajotoimisto Lq^istum Oy LIITTEET Vainaja vetcm liitteenä oleviin asiakujoihm väittadensä tueksi ja y^ alaisuuden täydentää asiakirjoja, mikäli matkkinaoikeus katsoo sen tarpeelliseksi. Liite l Tarjouspyyntö Liite 2 Hanktntapäätös Liite 3 Valittajien urakkatarjous

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 30.1.2013 Taltionumero 361 Diaarinumero 3696/3/10 1 (18) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus J Oy, Helsinki Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa

Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Harmaan talouden torjunta hankintaprosessissa Julkishallinto harmaan talouden torjujana - seminaari Helsinki, Kuntatalo 23.5.2012 Juha Kontkanen Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö,

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 Teknisen palvelun lautakunta 16.05.2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA ESITYSLISTA 7-2013 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 17:00 Kokouspaikka Tukkutori, Flavour Studio, Työpajankatu 2 Käsitellään Tällä esityslistalla

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala

Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle. Tilaajavastuulaki poikkeukset soveltamisesta. Tilaajavastuulaki - soveltamisala Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 Tilaajavastuulain velvoitteet tilaajalle Julkisten hankintojen pisteytysperiaatteet Pori 6.2.2013 Specialist Partner, AA, VT, KTM

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle

Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle Kaupunkisuunnittelulautakunta 176 11.11.2014 Salon katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena / vastaus Caverion Oy:n hankintaoikaisuun ja vastine markkinaoikeudelle 1729/02.08.00.01.01/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 2012 Julkisten hankintojen ajankohtaista oikeuskäytäntöä Kuntamarkkinat 12.-13.09.2012 Juha Kontkanen, hankinta-asiantuntija MAO 216/12 -poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta Rakennus-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot