Matkakertomus opintomatkasta Airi Kulmala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkakertomus opintomatkasta 3.- 5.10.2012. Airi Kulmala"

Transkriptio

1 Matkakertomus opintomatkasta Puolaan Airi Kulmala

2 Opintomatkan ohjelma Keskiviikko MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, VARSOVA... 3 CAP JA MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA... 3 NEUVONTAJÄRJESTELMÄ... 6 Torstai INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT CULTIVATION, PUᴌAWY. 7 MAJEWSCYN PUUTARHATILA, WITOWICE... 9 GRYNIN TILA, ROGÓW, GRABOWIEC Perjantai CDR:N LUOMUDEMOTILA, CHWAᴌOWICE CDR:N TOIMITILAT, RADOM... 16

3 Keskiviikko Baltic Dealin organisoimalle opintomatkalle Puolaan startattiin neljältä paikkakunnalta tavoitteena Riikan lentokenttä ja sieltä yhteinen lento Varsovaan. Riikan kenttä oli kuitenkin sumun takia suljettu, mikä aiheutti pientä viivästystä. Polttoaineen osoittaessa vähenemistä jotkut pääsivät vielä lentokoneen lisätankkaukseenkin Tallinnaan. Erilaisten sattumusten kautta olimme kuitenkin lopulta yhdessä Riika-Varsova-lennolla pari tuntia aikataulusta jäljessä. Puolalaiset olivat kuitenkin joustavia ja ohjelma alkoi suunnitellusti. Matkalle osallistui Baltic Dealin edustajien lisäksi 8 suomen- ja ruotsinkielisten tuottajaliittojen edustajaa sekä kaksi henkilöä vesiensuojeluhankkeista. MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, VARSOVA Ensimmäinen vierailukohteemme oli Puolan maatalous- ja maaseudun kehittämisen ministeriö. Paikan päällä oli useita ministeriön edustajia kertomassa puolalaisten ajatuksista CAP:n uudistukseen (alkuperäinen ehdotus) ja tulevaan maaseutuohjelmaan liittyen. Ministeriössä saimme myös lyhyen katsauksen Puolan neuvontajärjestelmään. Keskustelua johdatteli Zofia Krzyżanowska. CAP JA MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Beniamin Gawlik totesi esityksensä aluksi, että niin Puola kuin muutkin maat odottavat CAP:n uudistuksessa yksinkertaistusta ja selkeitä ratkaisuja. CAP:ssa tulee pystyä sovittamaan yhteen tavoitteet, tehtävät ja budjetti. On tärkeää myös varmistaa, että eri mailla on yhtäläinen kilpailukyky markkinoilla. Toiveena on lisäksi, että maiden välisiä eroja maatalouden ja maaseudun kehityksessä pystyttäisiin tasaamaan. Myös tähän mennessä saavutetut tulokset maataloudessa ja CAP:ssa tulee ottaa huomioon CAP:n uudistuksessa. 3

4 Suorien tukien taustalla olevat historialliset tuki- ja tuotantotasot eivät vastaa nykyisiä tavoitteita ja tehtäviä, joten näitä ei enää pitäisi käyttää maksuperusteina. Puolalaisten mielestä käytössä olevan maatalousmaan määrä on asianmukainen tukien jakoperuste. Lisäksi pitäisi olla erilaisia erillisiä määrärahoja, jotka on sidottu tavoitteisiin ja joihin varataan rahaa objektiivisin perustein. Aktiivisen viljelijän idea on hyvä, mutta komission ehdotus sen määritelmästä nähtiin lähinnä painajaisena. Suorien tukien ylärajaa pidetään mielenkiintoisena ratkaisuna. Puolalaisten mielestä SAPS (yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä) tulisi säilyttää vaihtoehtona tukioikeuksiin perustuvalle järjestelmälle. Vuoden 2013 jälkeen sovellettavasta perustukijärjestelmästä puolalaiset totesivat, että jäsenvaltioilla tulisi olla enemmän omaa päätösvaltaa tukioikeuksien määräytymisvuoden valinnassa. Lisäksi Puola kaipaa nopeampaa sisäistä yhdentymistä ja pitävät vuotta 2019 liian myöhäisenä. Koko tukimäärä tulisi pystyä myös joka vuosi hyödyntämään täysimääräisesti. Tähän päästään, jos tukitasot määritetään vuosittain aktivoitujen tukioikeuksien perusteella. Viherryttäminen nähdään negatiivisena asiana, koska siinä ei oteta huomioon jo täydentävien ehtojen tai maaseudun kehittämisohjelman II-pilarin (ympäristötuen) kautta saavutettuja tuloksia. Lisäksi se lisää viljelijöiden taakkaa ja kustannuksia sekä vaikeuttaa mahdollisesti maailmanlaajuista kilpailukykyä. Puola ehdottaa muun muassa, että suoraan viherryttämisen täyttävien tilojen kriteereitä tulisi lisätä (esim. tilat, joiden pinta-alasta yli 50 % on ympäristötoimenpiteiden alaista, pysyviä laitumia tai Natura alueita, peltoala alle 15 ha). Lisäksi 7 %:n luonnonhoitoala tulisi vähentää 3 %:iin ja siihen kelpaavia aloja tulisi lisätä (esim. alat ilman N-lannoitusta tai kasvinsuojeluaineiden käyttöä). Viljelyn monipuolistamisen kriteereihin puolalaiset ehdottavat, että esim. kesannot olisi luettava yhdeksi viljelykasviksi. Lisäksi alan täyttymistä tulisi tarkastella kansallisella tai alueellisella tasolla ei tilakohtaisesti. Myös jäsenvaltioiden oma päätäntävalta nostettiin esiin tässä asiassa. Puolalaiset kiinnittivät huomiota myös vihertämiseen liittyvien tukirikkeiden aiheuttamiin seurauksiin, joiden tulisi kohdistua vain viherryttämisosaan eikä kaikkiin suoriin tukiin. Alueiden, joilla on luonnonolosuhteista johtuvia rajoitteita, rajaaminen voisi puolalaisten mielestä säilyä nykyisellään tai sitten sen tulee perustua maatalousmaan luontaiseen tuottokykyyn. He näkivät myös, että lisätuen maksaminen näille alueille tulisi olla pakollista jäsenmaille ja se tulisi siirtää pysyvästi kehittämisohjelman I-pilariin. Vapaaehtoisiin tuotantosidonnaisiin tukiin suhtaudutaan epäileväisesti. 4

5 Pienviljelijäjärjestelmää puolalaiset pitivät ainoana asiana, joka yksinkertaistaa järjestelmää. Tuen maksusta nuorille viljelijöille puolalaiset totesivat, että IIpilarin kautta tulevan tuen tulisi olla entistä tehokkaampaa. Lisäksi tilojen hehtaareihin perustuviin rajoitteisiin kaivattiin yhtenäisyyttä. Täydentävistä ehdoista voidaan poistaa vapaaehtoiset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset ja niiden tilalle kootaan yksi luettelo, joka sisältää standardit ja vaatimukset. Vesipuitedirektiivin sekä kosteikkoalueita ja orgaanisten maiden suojelua koskevien vaatimusten sisällyttämiseen täydentäviin ehtoihin suhtaudutaan sen sijaan kielteisesti. Ministeriössä kuulimme myös maaseudun kehittämisohjelmasta ja erityisesti sen II-pilarista. II-pilarin osuutta CAP:n budjetissa tulisi lisätä, koska CAP:n kautta tulee myös uusia tehtäviä. Myös tässä korostettiin maiden välistä yhtenäisyyttä. Budjetin jakaminen jäsenvaltioiden kesken vaatii selkeyttämistä. Luonnollisesti Puola haluaa omien määrärahojensa säilyvän vähintään nykyisellään. Yhteistä strategiakehystä ja kumppanuussopimuksia pidetään mielenkiintoisena ratkaisuna, mutta niiden pelätään lisäävän hallinnollista taakkaa. Myös painopisteitä tulisi tarkentaa. Maatilojen ja jalostussektorin kilpailukykyä sekä mikro- ja pienyritysten kehittymistä tulee tukea sekä elinolosuhteita parantaa. II-pilarin sisältö on sinänsä hyvä, mutta siihenkin tarvitaan joustavuutta ja alaohjelmien soveltamisalan laajentamista. II-pilarin menetelmissä on liian voimakas keskittyminen uusiin haasteisiin, erityisesti kun pidetään mielessä myös budjettikysymykset. Lisäksi Puola vastustaa määrärahojen vähimmäistason vahvistamista Leader-toiminnalle ja maatalouden ympäristö-ilmastotoimenpiteille. Toimenpiteiden niputtaminen nähtiin myös kyseenalaisena yksinkertaistamistoimena. Kun kyseessä on investoinnit aineelliseen omaisuuteen, niin Puola suhtautuu kielteisesti markkinaasemaltaan vahvimpien toimijoiden tukemiseen. He katsovat myös, että ei-maataloustuotteiden jalostukseen liittyvien investointien tukeminen on mahdollista vain biopolttoaineisiin ja bioenergiaan liittyen. Esityksissä otettiin kantaa myös tilojen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinajärjestelmiin. Puolalaisten mielestä esim. maatilan siirtoon liittyvät kannustimet ovat liian heikkoja. Lisäksi puolalaiset kannattavat sokeri- ja maitokiintiöiden säilyttämistä ainakin vuoteen 2020 asti. Lopuksi he esittivät, miten eri ratkaisut vaikuttaisivat Puolassa. Suorien tukien määrä nousee Puolassa esityksen perusteella 3 % vuodessa vuoteen 2017 asti. Niissä jäsenvaltioissa, joissa suorien tukien määrä on alle 90 prosenttia EU-27:n keskiarvosta, kavennetaan nykytason ja keskiarvon välistä eroa yhdellä kolmanneksella. Puolassa 94 % tuensaajista sai vuonna 2010 tukia alle 5000 euroa, jolloin ei ole tarvetta aktiiviviljelijän määrittelemiseen. 802 tuensaajaa yhteensä 1,44 milj. tuensaajasta sai tukea yli euroa, mikä aiheuttaa tuen alentamisen. Kolmasosalla tiloista on vähemmän kuin 3 ha peltoa (7 % kokonaismaatalousalasta). Lisäksi niiden alueiden, joissa katsotaan olevan luonnonolosuhteiden aiheuttamia rajoitteita, ala voi vähentyä uusien määrittelykriteerien seurauksena. 5

6 NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Eugeniusz Chyłek esitteli meille neuvontajärjestelmää. Puolassa on kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa maatilaa (pinta-ala yli 1 ha), joiden keskimääräinen peltoala on noin 9,6 ha. Vertailu Itämeren ympärysvaltioiden maatalouden tuotantorakenteesta löytyy mm. Baltic Dealin parhaita maatalouden vesiensuojelukäytäntöjä kuvaavasta oppaasta (http://www.mtk.fi/ymparisto/vesiasiat/baltic_deal/fi_fi/baltic_deal_materiaalia/). Brwinowin maatalouden neuvontakeskus ja sen kolme alahaaraa toimivat suoraan maatalousministeriön alaisuudessa. Eri voivodikunnissa (aluehallinnon laajin yksikkö) on 16 neuvontapalvelukeskusta alahaaroineen ja toimistoineen. Ne toimivat alueellisen hallinnon alaisuudessa. Lisäksi on joukko yksityisiä neuvojia lähinnä täydentävien ehtojen neuvontaan. Kaikkiaan neuvojia on lähes 4900, joista 1700 toimii maatalouden ympäristökysymysten parissa. Neuvonnan tehtävänä on välittää tietoa tutkimuksesta käytäntöön. Sen tavoitteena on ongelmien ratkaisu, mutta neuvonta on myös sosiaalista vuorovaikutteisuutta. Tehokas neuvonta tyydyttää asiakkaan neuvontatarpeen, on joustavaa ja mikä tärkeintä neuvonnan tulee olla hyvin ammattitaitosta. Viljelijöistä % hyödyntää neuvontaa. Neuvonnan rahoitus tulee pääosin valtiolta, mutta lisärahoitusta saadaan omasta liiketoiminnasta sekä muista lähteistä (lahjoitukset, perinnöt, ulkomaiset lähteet, pankkitalletusten korot). Esityksessä kysyttiin myös, onko neuvonnan julkinen tukeminen perusteltua. Vastaus oli selvä. Vahva maataloussektori luo pohjan erittäin kilpailukykyiselle elintarviketeollisuudelle. Tällä kaikella on merkitystä myös työpaikkojen määrään, tuotannon arvoon ja viennille. Alueelliset neuvontakeskukset järjestävät koulutuksia viljelijöille ja maaseudun asukkaille, tukevat maataloustuotannon kehittämistä, valmentavat viljelijöitä, avustavat tukien hakemisessa ja tekevät markkina-analyysejä ja keräävät tietoa. Lisäksi on kasvilajien ja -lajikkeiden kokeilua, ympäristöystävällisten menetelmien käyttöönoton edistämistä, maaseudun kulttuuriperinnön kehittämistä, maatilamatkailun ja maaseudun toimintojen edistämistä, typen käyttöön liittyviä toimintoja ja maataloustuotannon määrällisten ja laadullisten muutosten seurantaa. Illan jo hämärtyessä lähdimme ajelemaan Radomiin, jossa hotellimme sijaitsi. 6

7 Torstai INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT CULTIVATION, PUᴌAWY Toisen päivän aloitti vierailu juuri 150 vuotta täyttäneellä tutkimuslaitoksella. Sen tutkimusalueina ovat mm. maatalousmeteorologia, kasvintuotanto, kasvintuotannon talous, kasvinravitsemus, sadon laatu, kasvinjalostus, maatalouden mikrobiologia, muokkausjärjestelmät, eroosio ja maaperänsuojelu. Saimme kuulla yleistä Puolan maataloudesta, mutta myös jonkin verran tutkimustuloksia. Puolalaisen luokittelun mukaan Puolan maat ovat pääosin ns. keveitä maita. Kasvukauden pituus on kasvanut vähitellen vuosikymmenten saatossa. Nykyisin kasvukausi on jo laajalla alueella 240 päivää ja alle 200 sadan päivän jäädään enää hyvin pienellä alueella (vrt. E-Suomi 175 vrk). Pisimmän kasvukauden alueella vuoden keskilämpötila on yli 9 astetta. Vuotuinen sademäärä vaihtelee alueittain pääasiassa 500 ja 800 mm:n välillä. Vajaa 74 % Puolan maatalousalasta käytetään viljan tuotantoon, mutta ala on ollut vähenevä. Rukiin viljelyala on ollut koko ajan laskussa 1960-luvulta lähtien. Vehnää on toistaiseksi viljelty eniten 2000-luvun alussa. Ohra- ja kauraaloissa ei ole ollut suurta vaihtelua viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Jyvämaissin viljely on lähtenyt kasvuun 2000-luvulla ja viljelyn ennustetaan lisääntyvän. Myös ruisvehnän ala on ylittänyt ohra-alan. Rapsia on keskimäärin 8 %, mutta vaihtelu on suurta alueittain (1-18 %). Puolet rapsista menee energiakäyttöön. Sokerijuurikaan osuus on 2 %. Sen viljelyala on laskenut lähes 23 % 2000-luvun alusta. NPK-lannoitteita käytetään keskimäärin noin 125 kg/ha, mutta tämä ei kerro mitään ravinteiden käyttömääristä. Käyttö on lisääntynyt 33 kilolla vuosien tasosta. Koko maan P-tase on hieman plussan puolella. Kotieläintiheys jää keskimäärin alle 0,5 ey/ha, mutta määrässä on ollut viime vuosina hienoista nousua. Intensiivisimmällä alueella on noin 0,8 ey/ha. 7

8 Puolassa peltomaassa on keskimäärin 2 % orgaanista ainesta, mutta määrä on laskussa. Syynä on muun muassa lannan käytön väheneminen eläinmäärän laskiessa ja olkia korjataan mm. bioenergian lähteeksi. Kerääjäkasvit ovat puolestaan yksi mahdollisuus lisätä orgaanista ainesta maahan. Puolassa on otettu vuodesta 1998 lähtien 700 maatilalta keväisin ja syksyisin 2-3 vesinäytettä, joista määritetään nitraatti- ja fosfaattipitoisuus. Vuodesta 2008 lähtien näytteitä on kertynyt 1700 vuodessa. Myös maasta kerätään näytteitä mm. mineraalitypen määrittämiseksi. Koko maan tasolla oli syksyllä 2011 alle 20 %:ssa vesinäytteistä nitraattia yli 40 mg/l (EU:n asettama raja-arvo talousvedelle 50 mg/l). Keväällä 2011 vastaava %-osuus oli runsaat 30. Pohjavesissä oli vuosina yhdellä alueella keskimäärin 16 mg NO 3 -N/l, mutta useilla alueilla luku oli alle 5 mg. Mittauksissa on maassa todettu olevan mineraalityppeä keväisin vajaa 110 kg/ha (0-90 cm), kun tarkastellaan koko Puolaa. Tästä nitraattityppeä on noin 70 kg/ha. Syksyllä vastaavat luvut ovat noin 115 ja runsas 80 kg/ha. Pohjaveden fosfaattipitoisuudet ( ) olivat yleensä syksyisin hieman keväällä mitattuja korkeampia. Keskimäärin jäädään 0,1 mg PO 4 /l tuntumaan, mutta kahdella alueella ylittyi rehevöitymisen kannalta kriittisenä pidetty 0,7 mg:n raja-arvo. 8

9 MAJEWSCYN PUUTARHATILA, WITOWICE Seuraavaksi suuntasimme Puolan itäosissa Witowicen kylässä sijaitsevalle puutarhatilalle, jota Magdalena ja Marek Majewscy ovat pitäneet vuodesta 1992 lähtien. Tila on myös yksi Baltic Deal -hankkeen demotiloista. Puutarhatilalla kasvatetaan vuosittain noin 0,5 miljoonaa kasvia, lähinnä erilaisia kellokanervia, kanervia ja rhododendroneita. Tilalla on omia emokasveja, joista otetaan pistokkaita, jotka kasvatetaan myytäviksi kasveiksi. Tilalla on taimituotantoa useassa kasvihuoneessa, joissa on modernit kastelu- ja sumutusjärjestelmät. Osassa huoneista on myös lämmitys (kaasu). Kanervien kasvatus kestää vuoden, mutta atsalean neljä vuotta. Kasvit myydään sekä Puolan omilla markkinoilla että viedään itään. Tilalta on mahdollisuus käydä ostamassa myös suoraan kasveja (erityisesti pienkauppiaat). Tilan liikevaihto on noin euroa/v. Työntekijöille maksetaan puolalaisittain hyvää 700 /kk palkkaa. 9

10 Tila sijaitsee rinteessä, jossa on korkeuseroa yli 20 m. Jotta kasvien kasvatus purkeissa on mahdollista, on alue terassoitu. Valumavedet kerätään eräänlaiseen kosteikkoon, josta ne johdetaan eteenpäin Kurówka-jokeen. Kosteikon vettä on mahdollista käyttää myös kasteluun. Puutarhuri suunnitteli kosteikkoon myös hiekkasuodatinta. Lannoitus on tarkkaa, joten ravinnehuuhtoumat pysyvät pieninä. Lannoitteina käytetään hidasliukoista lannoitetta. Tilan pinta-ala 7,46 ha käytetään tehokkaasti hyödyksi. Tila oli hyvä esimerkki siitä, että myös pienellä tilalla voi toimia tehokkaasti ja kannattavasti. Aiemmin tila oli jaettu 75 erilliseen lohkoon. Tilalla ei ole pinta-alallista laajennusmahdollisuutta, sillä ympäröivä alue on kaavoitettu tonteiksi, ja maa on kallista. Lopuksi nautimme virvokkeita tilan omassa puutarhassa, jossa oli runsaasti kasveja. Esimerkiksi pienen altaan ympärillä oli yksistään 6000 kasvia. 10

11 GRYNIN TILA, ROGÓW, GRABOWIEC Lounaan jälkeen suuntasimme Rogówin kylään Wiesław Grynin 600 hehtaarin kasvintuotantotilalle. Siellä meitä oli vastassa sekä nykyinen että tuleva isäntä. Tila on ollut samalla suvulla 240 vuotta. Kommunismin aikaan tila oli valtion hallussa. Kun nykyinen isäntä aloitti 20 vuotta sitten, oli peltoa vain 8 hehtaaria. Tilalla on kolme työntekijää, ja perheen naiset hoitavat tilan paperitöitä. Tilalla on viljelyssä vehnää, rapsia ja maissia. Isännän tuotantofilosofiana oli viljely on yhteistyötä luonnon kanssa. Tilalla on panostettu kevennetyn muokkauksen kehittämiseen. Tosin suomalaisen mittapuun mukaan muokkaus oli aika intensiivistä. Kyntöä ei ole käytetty 12 vuoteen. Matoja vilisee maassa runsaasti, ja isäntä totesi niiden olevan viljelijän ystäviä ja tukijoita. Maaperä on alkalista eikä pelloilla tarvita ojitusta. Muokkaus- ja kylvökoneissa oli paljon omia kehitelmiä mukana. Esimerkiksi lannoitteita sijoitetaan useaan syvyyteen. Hivenlannoitus (mm. Mg, Zn, Cu) annetaan eri vantaiden kautta lähemmäs maan pintaa, kun taas 70 % NPKlannoitteista menee aina 30 cm syvyyteen asti, jonne juuret nopeasti kasvavat. Loput annetaan noin 17 cm syvyyteen. Kevennetty muokkaus jättää paljon orgaanista ainesta maan pintaan, jolloin niistä vapautuu maan pintaosiin ravinteita kasvien käyttöön. Maaperässä on luontaisesti paljon kaliumia, joten sitä annetaan lannoitteissa vain hyvin vähän. Lisäksi isäntä totesi, että kalium on pitkälti pellolle jäävissä kasvintähteissä, joista se vapautuu seuraavien kasvien käyttöön. Fosforia sen sijaan poistuu paljon sienensadon mukana, jolloin sitä täytyy lisätä peltoon. Fosforia annetaan 60 kg P 2 O 5 /ha (26 kg P/ha) ja typpeä kg/ha. Käyttämällään viljelytekniikalla isäntä kertoi vähentävänsä maan eroosiota ja säästävänsä 30 % NPK-lannoitteissa. Tekniikka varmistaa vahvan juuriston kehittymisen, mikä parantaa maan rakennetta ja johtaa lopulta parempiin satoihin. Tilalla saavutetaan seuraavia satoja: syysvehnä 8, maissi 10 ja syysrapsi 4-5 tn/ha. Syysrapsi - syysvehnä - maissi - syysvehnä on yksi esimerkki käytetyis- 11

12 tä viljelykierroista. Osalta pelloista korjataan oljet talteen ja myydään bioenergian tuotantoon ja sienimöille. Tilalla oli viljankuivaamon lisäksi myös olkikuivuri. Tilalla hyödynnetään aluskasveja tai seuralaiskasveja, kuten isäntä ko. kasveja nimitti. Vehnäkasvustoon kylvetään puna-apilaa kuukausi ennen vehnän puintia. Apila jatkaa kasvuaan aina seuraavaan kevääseen, jolloin maahan kylvetään maissia. Apila tuhotaan kemiallisesti juuri ennen maissin taimettumista. Tällä menetelmällä apila ehtii kasvattamaan aina metrin syvyyteen ulottuvan maan rakennetta parantavan ja ravinteita keräävän juuriston. 12

13 Sadonkorjuun jälkeen maa muokataan 5-8 cm syvyyteen, jonka jälkeen kylvetään kerääjäkasvi. Hunajakukka on pääasiallinen kerääjäkasvi, mutta jonkin verran käytetään sinappia. Sen käyttöä kuitenkin rajoittaa rapsin viljely. Tilalla on myös rapsin lajikekokeita. Lokakuun alussa elokuun 28. päivänä kylvetyt rapsit olivat hyvässä kasvussa. Rapsi kylvetään kylvövaon pohjalle, jossa se on suojassa talven kylmiltä tuulilta. Pohjalle kertyy myös varmemmin lunta suojaksi. 13

14 Isännältä kysyttiin myös kynnön ja kevennetyn muokkauksen eroista. Hän totesi, että yhden vuoden aikaskaalalla ei eroja ole paljoa, mutta pidemmällä jaksolla kevennetty muokkaus tuo viljelyyn vakautta. Kasvit eivät esimerkiksi kärsi niin helposti kuivuudesta. Viime vuonna monet perinteisiä menetelmiä käyttävistä naapureista menetti paljon syysrapsia talven aikana, mutta hänen kasvinsa säilyivät. Koneilla pystytään kylvämään noin 40 ha päivässä (3 ha/h), kun ajonopeus on 9-10 km/h. Tilan koneistus riittäisi 1000 hehtaarille, mutta tilan ympärillä ei ole myynnissä maata. Maan vuokraus on Puolassa vähäistä. Perjantai CDR:N LUOMUDEMOTILA, CHWAᴌOWICE Viimeinen matkapäivä aloitettiin neuvontajärjestön eli CDR:n luomudemotilalta, jota se on hoitanut vuodesta 2006 lähtien. Tilalla on kolme työntekijää. Tilalla on 39 ha peltoa viljelyksessä ja 4,7 ha pysyviä nurmia. Viljelyksessä on leipäviljaa (vehnä, ruis, syysspeltti), rehuviljaa (ohra, ruisvehnä), juurikasveja (punajuuri, porkkana), perunaa sekä palkokasveja. Tilalla saavutetaan keskimäärin seuraavia satoja: syysvehnä ja speltti 4,5, ohra (kevät) 3,5, juurikasvit ja peruna 22 tn/ha. Luomusadot ovat % perinteisellä tuotantotavalla saavutetuista sadoista. Osa pelloista kynnetään syksyllä ja osa (multavat) keväällä. Tilalla on lihanautoja jalostustarkoituksessa (20 emolehmää ja 1 sonni sekä hiehoja ja vasikoita). Eläimet saavat kulkea vapaana pihatossa, ja laidunnus kestää koko kasvukauden ajan. Eläinten lanta kompostoidaan tilalla. Kompostointia tehostetaan mm. sekoittamalla kompostia erityisellä kompostinkääntäjällä. Lopputuloksena on hyvätuoksuista ja muhevaa multaa. Nautojen lisäksi tilalla on mehiläisiä. 14

15 Tutkimus on tärkeä osa toimintaa. Vuosittain on käynnissä keskimäärin 17 kasvintuotannon koetta ja 2 nautapuolen koetta. Kokeissa selvitetään mm. yli 90 erilaisen viljan soveltuvuutta luomutuotantoon, ja käynnissä myös on neljä pitkäaikaista viljelykiertokoetta. Lisäksi on yksi koe, jossa selvitetään tuotteiden mykotoksiinipitoisuutta ja yksi koe välikasvien merkityksestä maan viljavuuteen ja satoihin. Kerääjäkasveja viljellään noin 40 % viljelyalasta. Nurmien ja syysviljojen kanssa tämä merkitsee sitä, että 80 % alasta on kasvipeitteistä talven yli. Sinappi voi olla haasteellinen kerääjäkasvi. Jos talvi on kovin leuto, sinappi ei kuole kunnolla, jolloin sen muokkaaminen maahan on keväällä työlästä Vuodesta 2006 harjoitettu monipuolinen viljelykierto on parantanut maan viljavuutta, vaikka ostolannoitteita ei ole käytetty lainkaan. Osansa lannoitustarpeeseen tekee kuitenkin varmasti myös se, että tilalla oli aiemmin intensiivistä sikataloutta. 15

16 Demotilalla näimme myös myllyn, jota hyödynnetään viljelijöiden koulutuksessa. Neuvontajärjestö tukee viljelijöitä tuotteiden jatkojalostamiseen, jolloin tilan kannattavuus voi kohentua. Neuvonnassa auttaa, kun pystyy käytännössä osoittamaan, miten eri laitteet toimivat. CDR:N TOIMITILAT, RADOM Demotilalta siirryimme neuvontajärjestön Radomin toimitiloihin. Täällä näimme lisää tuotteiden jalostukseen käytettäviä laitteita. Viljelijöitä neuvotaan tekemään esimerkiksi tuoremehuja omenoista, porkkanoista sekä muista hedelmistä ja vihanneksista. Puristimella pystytään käsittelemään 1000 kiloa omenoita päivässä. Tästä syntyy 700 litraa mehua. Toimintaa rajoittaa kuitenkin pastörointiyksikkö, jolla pystyy käsittelemään vain 500 l mehua päivässä. Järjestelmällä tuotettu mehu säilyy 2 vuotta avaamattomassa purkissa. Lisäksi meille esiteltiin lihan jalostukseen liittyviä laitteita aina kylmähuoneesta savustukseen, pakkaukseen ja säilytykseen asti. Käytettävillä laitteilla käsitellään lähinnä naudan ja sian lihaa, mutta ei siipikarjan lihaa. 16

17 17

18 Raaka-aineita jalostavat viljelijät markkinoivat tuotteitaan paikallisesti. Keskuksissa on omia myymälöitä, joissa pienjalostajat myyvät tuotteitaan. Kuvailun perusteella myymälät vastaavat rakenteeltaan meidän kauppahalleja. Tilamyynti on harvinaista. Kun kysyimme hygienia- ym. vaatimuksista, oli vastauksena, että kyllä EU:n lainsäädännön kanssa aina pärjää, mutta Puolan oma säädäntö on monimutkaista ja hankalaa. Ennen kotimatkaa nautimme vielä yhdessä lounaan, jossa tarjolla oli mm. meille esitetyllä laitteella puristettua omenamehua. Raportin kuvat: Airi Kulmala 18

19 Baltic Deal -hankkeessa on päämääränä parantaa neuvojien ja viljelijöiden maatalouden ympäristönsuojeluosaamista entisestään. Tavoitteena on auttaa viljelijöitä vähentämään tilan ravinnepäästöjä ilman, että tilan tuotanto tai kilpailukyky kärsii. Baltic Deal on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke, jota toteuttavat Itämeren maiden maatalouden tuottaja- ja neuvontajärjestöt. Suomessa toteutuksesta vastaa MTK. Hanke alkoi vuoden 2010 loppupuolella ja se päättyy vuoden 2013 lopulla. Hanketta rahoittavat Itämeren ohjelma ja NEFCO/NIB Baltic Sea Action Plan Trust Fund.

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Tilannekatsaus Suunnitelmia Satoa

Tilannekatsaus Suunnitelmia Satoa 6/2011 10,00 Luomulehti Tilannekatsaus Suunnitelmia Satoa Pääkirjoitus Tuotanto vastaa kysyntään! Kauppakeskus Karisma, Kauppiaankatu 2, 15160 Lahti www.tähkä.fi Suomen suosituin rehuvirna EBENA varma

Lisätiedot

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla M Itella Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2012 Maatilavalvonnat hyvällä mallilla Karkkilassa saa luomupossua suoraan tilalta Maailman viljamarkkinoilla niukkuutta 2 uusmaalainen J a a k k o H o l s

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA

SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA TIEDONANTOJA 185 1992 SUOMEN MAATALOUSPOLITIIKKA LAURI KETTUNEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 185 1992 TIEDONANTOJA 185 SUOMEN

Lisätiedot

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009 Maaseutuverkosto järjesti maaseudun kehittämisohjelman ympäristöteemaan liittyvän opintomatkan Skotlantiin yhteistyössä Viron ja Skotlannin maaseutuverkostojen kanssa. Opintomatkalla tutustuttiin Skotlannin

Lisätiedot

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 12 LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle UUSI AMINO- MAITURI 12 OOO E -puolitiiviste KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PATENTTIREHUSTA

Lisätiedot

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA

KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA KASVULOHKOKOHTAISEN PELTOTASELASKENTAOHJELMAN TOTEUTUS SEKÄ RAVINNETASELASKELMAT KARJAANJOEN VESISTÖALUEELLA Marja Tuononen & Arto Santapukki, ProAgria Uusimaa Pertti Savela, ProAgria Maaseutukeskusten

Lisätiedot

TÄKY excursion to England, 5-9.10.2009 Matkaraportti Täky-hankkeen järjestämästä opintomatkasta Englantiin

TÄKY excursion to England, 5-9.10.2009 Matkaraportti Täky-hankkeen järjestämästä opintomatkasta Englantiin TÄKY excursion to England, 5-9.10.2009 Matkaraportti Täky-hankkeen järjestämästä opintomatkasta Englantiin Raportin kirjoittajat: Pertti Ruuska, MTK-Keski-Suomi Hannu Vuoriniemi, MTK-Keski-Suomi Jaana

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy

Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta. Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Maatalouden vesiensuojelun, ravinteiden hallinnan ja lannan käsittelyn esimerkkejä ulkomailta Kati Berninger Tyrsky-Konsultointi Oy Marraskuu 2014 JÄRKI on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön

Lisätiedot

Viljamatka Yhdysvaltoihin 24.1-3.2.2013 Kehitystä Rehuviljan tuotantoon - hanke

Viljamatka Yhdysvaltoihin 24.1-3.2.2013 Kehitystä Rehuviljan tuotantoon - hanke Viljamatka Yhdysvaltoihin 24.1-3.2.2013 Kehitystä Rehuviljan tuotantoon - hanke Maarit Kärki, MTT Ruukki Juha Sohlo, ProAgria Oulu Lumiveistos oli nimeltään What a Wonderful World ja se osallistui Chicagossa

Lisätiedot

IDEOINTI-PÄIVÄN Pyhäjärvi-instituutissa tiistaina 3.3.2009 kello 12-16

IDEOINTI-PÄIVÄN Pyhäjärvi-instituutissa tiistaina 3.3.2009 kello 12-16 Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) -hanke ja Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hanke järjestävät Köyliönjärven ja -joen valuma-alueen viljelijöille IDEOINTI-PÄIVÄN

Lisätiedot

MATKARAPORTTI. TÄKY-opintomatka Ruotsi 25.-27.6.2012. Ilona Helle, Keski-Suomen ELY-keskus Hannu Vuoriniemi, MTK-Keski-Suomi.

MATKARAPORTTI. TÄKY-opintomatka Ruotsi 25.-27.6.2012. Ilona Helle, Keski-Suomen ELY-keskus Hannu Vuoriniemi, MTK-Keski-Suomi. MATKARAPORTTI TÄKY-opintomatka Ruotsi 25.-27.6.2012 Kuva: Ilona Helle Ilona Helle, Keski-Suomen ELY-keskus Hannu Vuoriniemi, MTK-Keski-Suomi MATKARAPORTTI Täky+ -hanke, n:o 2137 Opintomatka Ruotsi 25.-27.6.2012

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 1 2008

ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 1 2008 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 1 2008 Vuoden lammastilalla liha syrjäyttää villan s.5 Ryhdy tärkkelysperunan tai luomutuotteiden tuottajaksi s. 8 Ota talteen: 10 faktaa kylvösiemenestä s. 7

Lisätiedot

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 1 2013 (nro 15) Teemana ympäristö Mycoplasma bovis leviää helposti Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja Nitraattiasetus voi tuoda muutoksia lantapatterointiin HK

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010

MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010 MATKARAPORTTI TÄKY opintomatka Belgia-Ranska 12.-16.(-21.).4.2010 Pertti Ruuska, MTK-Keski-Suomi Juha Lappalainen, MTK-Keski-Suomi MATKARAPORTTI Täky maatilat kehittyvät 2008-2001 -hankkeen opintomatka

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 69 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 69 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012

OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012 VENE Verkostot nautakarjatalouden edistäjinä Matkaraportti: OPINTOMATKA HOLLANTIIN 20. 24.2.2012 VENE-hankkeen toinen ulkomaan opintomatka suuntautui Hollantiin. Matkalle osallistui 37 osanottajaa Keski-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 2 14 HAASTAJIA viime kauden Huippufarmareille VERKKOKAUPPA - helppo tapa toimia ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron

Lisätiedot

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0

TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 TULOKSET Järki Lanta 30.11.2014 0 Sisällys Yhteistyöesimerkit Järki Lanta hankkeessa... 2 Broileritilan lantayhteistyö... 3 Emolehmä- ja sikatilan lantayhteistyö... 3 Ison sikatilan lantayhteistyö... 4

Lisätiedot

Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita

Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita Joulukuu 6/2010 10,00 Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita Pä äkirjoitus Jalka pois jarrupolkimelta EBENA Suomen suosituin rehuvirna varma ja

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1

JUURIKASSARKA. Nr 2 2007. Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKASSARKA Nr 2 2007 Juurikassarka 2/2007-1 JUURIKAS- SARKA 2/2007 20. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

Muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen Suomessa Loppuraportti

Muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen Suomessa Loppuraportti Työryhmämuistio MMM 2005:16 Muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen Suomessa Loppuraportti Helsinki 2005 Rinnakkaiselon ohjaustyöryhmä

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen Liisa Pesonen, Jere Kaivosoja ja Pasi Suomi Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot