Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot)"

Transkriptio

1 Tekiset tiedot IQ4E/.. Säädi IQ4E Säädi Kuvaus IQ 4E-säätimessä o 10 uiversaalituloa ja 6 aalogista jäitelähtöä ja o laajeettavissa eitää 192 pisteesee (riippue säätime versiosta) lisäämällä I/O-moduuleja. Tämä joustavuude asiosta säädi sopii laajaa valikoimaa sovelluksia. IQ4E-säädi käyttää Etheret- ja TCP/IP-verkkoyhteyksiä, sulautettua XML-kieltä ja o yhteesopiva muide Tred IQ -säädite kassa. IQ4E tukee BACet/IP -protokollaa vakioa. Säädi Tred-virtasilmukka-LAN-väylää o saatavilla eriksee. PC tai äyttö (esim. IQView4) voidaa liittää RS232-porttii. Huoeäyttöjä varte o myös Wallbus-portti. Omiaisuudet 16 sisäärakeettua I/O-kaavaa, 10 tuloa ja 6 lähtöä I/O-väylä avulla voidaa pistemäärää laajetaa eitää 192 kaavaa (säätime versiosta riippue) lisäämällä I/O-moduuleja I/O-väylä pituus max. 300 metriä Etheret 10/100 Mbit/s pääverkko TCP/IP-protokollalla Tred-virtasilmukka-LAN (/LAN-versioissa) Sulautetut XML-verkkopalvelut vakioa BACet/IP Wallbus huoeäyttöje liittämistä varte RS232- ja USB-portit äyttöä/ohjelmoitia varte. Automaattie aja sykrooiti ja kesäaika SNTP-protokolla avulla DIN-kiskoaseus, DIN 19 koko 2 vakiokotelo 230 Vac käyttöjäite Fyysiset omiaisuudet USB-liiti (ohjelmoitii) Yleiset merkkivalot Huoltopaiike Tulokaavie merkkivalot 58,5 mm 53,5 mm 110 mm 116 mm DINkisko kiiikkeet 192,5 mm OK RX Etheretmerkkivalot TX RX Virtasilmuka merkkivalot (vai /LAN-versiot) Lähtökaavie merkkivalot IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

2 IQ4E/.. Tekiset tiedot Fyysiset omiaisuudet (jatkuu) Liitite merkiät Ylemmät merkiät Virtatulo Wallbus-huoeväylä Uiversaalitulot RS232 (portti käyttöpaeelille) Lisäjäitelähtö Alemmat merkiät Lisäjäitelähtö Varattu tulevaisuutee Etheret Virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Aalogilähdöt TOIMINNOT IQ4E-säätime toimiot voidaa jakaa eljää osaa: järjestelmä, laitteisto, käyttöjärjestelmä ja strategia. JÄRJESTELMÄ IQ4E-säätimessä o kommuikaatioportit Etheret-, USB- (ohjelmoiti), RS232- (käyttöpaeeli) ja Wallbus-liitäät. Lisäksi /LAN-versioissa o Tred-virtasilmukka: Lisäksi IQ4E-säädi voi liittyä verkkoje välisee verkkoo virtuaalisella INC-toimiollaa (katso lisätiedot kohdasta Verkko sivulla 4). Muut Etheret-verkkoo liitetyt laitteet voivat kommuikoida IQ4E-säätime IP-osoittee välityksellä. Etä-PC:t voivat kommuikoida tietoliikeeverkkoje kautta IP-protokollalla, jote yhteys o mahdollista mistä tahasa maailmassa. RS232 USB Etheret Wallbus-huoeväylä Tred-virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Huomautus: Kommuikoiti Tred-verkossa valvomosta, työkalulla tai äytöllä vaatii virtuaalise CNC: (vcnc) käyttöä IQ4E-säätimessä tai toista CNC:tä verkossa (katso lisätiedot kohdasta Verkko sivulla 4). Sisäärakeettu verkkokäyttöliittymä o myös käytettävissä Etheret/IP-liitäästä (katso Verkkosivut sivulla 8). IQ4E tukee joko kiiteitä tai dyaamisia (DHCP) IP-osoitteita. DHCP o käytössä oletuksea. Jokaisella IQ4E-säätimellä o yksilöllie MAC-osoite (Media Access Cotrol) Etheret-solmulle. Sillä IQ4E voidaa tuistaa kofiguroii aikaa. Etheret Virtasilmukkaa vailla olevat (tai /LAN-versiot, joissa virtasilmukka o pois käytöstä) IQ4E-säätimet voivat muodostaa Tred LAN -verko muide laitteide kassa Ethereti kautta. vinc Etheret LAN Iteretwork 2 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

3 Tekiset tiedot IQ4E/.. Virtasilmukka (../LAN-versiot) Virtasilmukkaliityällä varustetut IQ4E-säätimet voivat muodostaa Tred-LAN-verko muide laitteide virtasilmukassa (jos toimito o käytössä). BACet-kommuikaatio IQ4E-säädi o hyväksytty BACet Applicatio Specific Cotroller -laitteeksi. BACet o avoi protokolla, joka avulla moie eri rakeusautomaatio ja ohjauslaitteide valmistajie tuotteet voivat kommuikoida keskeää. Se tukee tiedosiirtoa BACet over IP (Etheret) -protokolla kautta, mukaa lukie: IQ4E: parametrie käyttö BACeti kautta Hälytyste välitys IC-Comms-kommuikoiti BACet-laitteesee. LAN (virtasilmukassa) INC Iteretwork Huomautus: Näillä kofiguroieilla IQ4E ei voi liittyä Tred LAN-verkkoo Ethereti kautta. IP-verko kautta käyttö o kuiteki mahdollista. Iteretworkii (I/N) liittymisee tai se muodostamiseksi tarvitaa INC-laite, joka o liitetty virtasilmukka-lan:ii. Virtasilmukka voidaa johdottaa joko 2-tai 4-johtimisea. Verko ohitusrele: Jos IQ4E meettää käyttöjäittee, ohitusreleet sulkeutuvat, jolloi virtasilmukkaverko eheys säilyy. Jos releet sulkeutuvat, verkossa kauempaa olevat laitteet huomaavat se ja atavat hälytykse muuttueesta LAN-verkosta. Baudiopeus: IQ4E tuistaa automaattisesti virtasilmukassa käytettävä liikeöitiopeude. Tarvittaessa opeus voidaa asettaa käyttämällä kofiguroitiohjelmaa. RS232 (portti käyttöpaeelille) RS232-portti o tarkoitettu käyttöpaeelille. Vai yksi laite voi olla liitettyä kerrallaa. Liitetty laite voidaa rajoittaa kommuikoimaa vai IQ4E-säätime kassa tai (jos laite sitä tukee) koko Tredverko kassa (katso kohta Verkko sivulla 4). USB (portti ohjelmoitii) USB-porttii voidaa liittää System Egieerig Tool -ohjelmoitiohjelmalla (SET) varustettu PC. Näi liitettyä SET voi kommuikoida koko Tred-verkossa (katso kohta Verkko sivulla 4). Ollessaa käyttämättömää, liititä suojaa laitteessa kiii oleva joustava muovitulppa. Wallbus-huoeväylä Wallbus-porti kautta voidaa liittää huoeäyttölaitteita (esim. RD-WMB-sarja huoeäyttö). Näillä laitteilla voidaa vaikuttaa huoee asetusarvoo, puhaltime opeutee ja läsäoloo tms. parametreihi sekä äyttää mm. lämpötila, kosteus ja CO 2 -pitoisuus. Täydellie luettelo IQ4E-säätime tukemista objekteista, omiaisuuksista ja BIBBS:stä (BACet Iteroperability Buildig Blocks) o IQ4-vaatimuksemukaisuusdokumetissa (TP201248). BACet-omiaisuuksie vastaavuus Tredparametreihi käsitellää IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). XML-verkkopalvelut IQ4E sisältää XML-verkkopalveluja. XML o yleismääritys mukautettuje kuvauskielte luomista varte. XML perustaso esitysmuodolla tietoa voidaa jakaa eri tietokoeide ja sovelluste keske. Esim. WEB-ohjelmoijat voivat käyttää sitä hyväksi tuodaksee verkkosivuille arvoja (lämpötila tms.) suoraa säätimestä. IQ4E: XML-sytaksi o kuvattu IQ4- kofiguroitiohjeessa (TE200768). Tulot ja lähdöt IQ4E-säätimessä o 10 uiversaalituloa ja 6 aalogilähtöä sekä kolme 24 Vdc lisäjäitelähtöä I/O-laitteita varte. Katso lisätiedot kohdasta Laitteisto sivulta 4. Kaapelisuojaus Suojattuja kaapeleita ei yleesä tarvita tulo-/lähtöliitäöissä, elleivät kaapelit kulje häiriöisissä tiloissa. Jos suojattua kaapelia käytetää, suojaus o liitettävä kotelo maaha ja jätettävä kytkemättä toisesta päästä. I/O-laajeusmoduulit IQ4E-säätimee voidaa lisätä I/O-kaavia liittämällä siihe I/Olaajeusmoduuleita I/O-väylä avulla. I/O-moduulit IQ4E-säätimestä o saatavaa useita I/O-määrältää eroavia versioita, eimmäismäärä ollessa 192 kpl (16 sisäistä, 176 I/Oväylä kautta) (katso Tilauskoodit sivulla 10). Seuraavat I/O-moduulisarjat ovat yhteesopivia IQ4E-säätime kassa: IQ4/IO katso IQ4/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201341). XCITE/IO katso XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201352). I/O-väylää voidaa liittää max. 30 moduulia, riippue käytetyistä moduulituoteperheistä huomioide säätime tukemie I/O-kaavie määrä (yllä selostetusti). Moduulie tuoteperhe Vai IQ4/ IO I/O-väylä IQ4/IO ja/tai XCITE/IO Moduulie määrä I/O-väylä viimeie moduuli o varustettava termioiilla. Termioitivastus (yhteesopiva vai IQ4/IO-moduulie kassa) toimitetaa IQ4E-säätime kassa. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

4 IQ4E/.. Tekiset tiedot Verkko Tred-verkkoo liittämistä varte IQ4E luo oma sisäise LANpaikallisverkkosa, joho kuuluvat seuraavat solmut: CNC säätimelle itsellee Valvota-CNC (scnc1) RS232-portille Valvota-CNC (scnc2) USB-portille Kolme virtuaali-cnc:tä (vcnc1, vcnc2 ja vcnc3) sekä virtuaalie INC (vinc). LAITTEISTO Uiversaalitulot (IN1 IN10) Jokaie tulokaava toimii jollaki seuraavista toimioista: termistoritulo jäitetulo digitaalitulo virtatulo. Valvota/ työkalu Verkkoselai Valvota/ työkalu SET Tulo toimitatapa asetetaa automaattisesti IQ4E-säätime strategia mukaisesti. Etheret IQ4E vinc vcnc1 vcnc2 vcnc3 IQ4E ohjaus CNC scnc1 scnc2 LAN RS232 USB Termistoritulo: Käytetää termistorille (NTC C), C, potetiometrille (300 Ω 500 kω) tai portaattomalle säädölle. Termistori siltavastus o 12 kω siltajäitteellä 3,3 V. Esimerkkijohdotus CNC-oletusosoitteidejako: IQ4E-laittee (outstatio) osoite o asetettu tehtaalla seuraavasti: Local LAN 20 Local-osoite juoksevasti välille , jolloi muilla sama tuotatoerä IQ4E-säätimillä o eri oletusosoite (kirjoitettu laittee sarjaumerotarraa). scnc1-toimito: Jos RS232-porti osoitteeksi o asetettu 0 (oletus), scnc1 o pois käytöstä ja liitetty laite voi kommuikoida vai IQ4E-säätime kassa. Jos osoitteeksi o määritelty muu arvo kui olla, scnc1 o käytössä sillä osoitteella LAN-verkossa ja liitetty laite voi kommuikoida koko Tred-verko kassa. scnc2-toimito: Ku SET-ohjelmalla varustettu PC liitetää USB-porttii, se käytössä o scnc2. Jos USB-porti osoitteeksi o asetettu 0 (oletus), scnc2 luodaa dyaamisesti osoitteella 125 SET-istuo ajaksi. Ku PC irrotetaa, scnc2 aikakatkaistaa, eikä se ole eää verkossa. Jos osoitteeksi määritellää muu kui olla, scnc2 pysyy verkossa jatkuvasti. vcnc-toimito: Tämä avulla valvotayökalu/-äyttö voi saada pysyvä yhteyde Tred-verkkoo TCP/IP-protokolla avulla. Oletuksea kaikki kolme vcnc:tä o pois käytöstä. Jäitetulo: 0-10 Vdc viestille. Esimerkkijohdotus + S - Digitaalitulo: Potetiaalivapaalle koskettimelle ja puolijohteille (esim. avokollektori, TTL, CMOS, FET). Esimerkkijohdotus potetiaalivapaa avokollektori logiikkapiiri vinc-toimito: Ku IQ4E liittyy LAN-verkkoo Ethereti kautta, alimma IP-osoittee omaava säädi ottaa hoitaaksee INC-toimio (käyttäe omaa vinc:tä osoitteessa 126), kaikki vinc:t muissa LAN-verko säätimissä meevät automaattisesti pois päältä. vinc:tä ei ole virtasilmukka-lan-verkossa. 270 μa TTL/ CMOS 0 V IC-Comms: IQ4E voi kommuikoida muide IQsäädite ja BACet-laitteide kassa IC-Comms: avulla. Käyttöjärjestelmä aikaisempia versioita käyttävät säätimet eivät ehkä tue kaikkia IC-Comms-tyyppejä. Katso Yhteesopivuus sivulla 9. Jäitteettömää liittimissä o 270 μa ylläpitovirta. Tulo o PÄÄLLÄ, ku kärki o suljettu. Avokollektori tai FET: o kyettävä ottamaa virtaa 270 μa. Tulo o PÄÄLLÄ, ku trasistori tai FET johtaa virtaa. Napaisuus o huomioitava. Logiikkapiiri o kyettävä ottamaa virtaa 270 μa. Tulo o PÄÄLLÄ, ku tuloliittimessä oleva jäite o alle 2 Vdc (vähimmäisjäite 0 V). Yli 3,5 Vdc jäite (max. 50 Vdc) tai avoi virtapiiri kytkee tulo POIS PÄÄLTÄ. 2 3,5 Vdc jäitteellä toimita o eustamatota. 4 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

5 Tekiset tiedot IQ4E/.. Virtatulo: 0 20 ma: lähettimille, joilla o oma virtalähde tai sisäisesti virtasa saava (Lisävirrasyöttölähdöstä, eli jostaki AUX-liittimestä). Virra yhteissyöttö IQ4E-säätime käyttöjäitteestä syötetää: Esimerkkijohdotus Ulkoie jäitelähde S Ulkoie jäitelähde Sisäie virtalähde S aalogilähtöihi lisäsyöttöliittimii Wallbus-väylää RS232-porttii USB-porttii I/O-väylä jäitelähteeä. Jos yhteise jäitelähtee virrakulutus o suurempi kui mikä säädi pystyy tuottamaa, osa laitteista o liitettävä ulkoisee jäitelähteesee. 24V AUX Lisätietoja käytettävissä oleva virra lasketaa virra yhteissyötöstä o IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Kotelo Aalogilähdöt (OUT11 OUT16) Näistä saadaa portaatota ohjausjäitettä 0 10 Vdc. Lähtö voi ataa max 20 ma (katso Yhteie jäitelähde ) ja ottaa 3 ma. Esimerkkijohdotus IQ4E toimitetaa polykarboaattikotelossa. Kotelo takaa olevilla sisäisillä jousipidikkeillä laite voidaa kiiittää TS35 DIN -stadardi kiskoo (ja irrottaa siitä opeasti). IQ4E o aseettava erillisee koteloo, joka suojausluokka o vähitää IP20 tai suojattuu tilaa. Laite voidaa asetaa pysty- tai vaakasuutaa, mutta ei ylösalaisi tai selällee: IQ4E KUORMA LOAD Lisäjäitelähtö to Vdc 0 V IQ4E IQ4E DIN-kisko päätykiiike IQ4E Tästä lähdöstä voidaa syöttää jäitettä I/O-laitteille (esim. atureille). Jäitettä 24 Vdc ± 5 % saadaa AUX-liittimistä 70, 71 ja 72, olla liitetää liittimee 73 tai mihi tahasa C-liittimee. Käytettävissä oleva eimmäisvirta o rajoitettu seuraavalla tavalla: Lisälähtö (AUX) -liittimet ma jaettua 120 ma Käytettävissä oleva virta riippuu myös muusta virrakäytöstä (katso Yhteie jäitelähde ). Käätyvät ja läpiäkyvät polykarboaattisuojukset avaamalla päästää käsiksi virta-, tietoliikee- ja I/O-liittimii. Käyttöjäite IQ4E tarvitsee230 Vac ± 10 %, 50/60 Hz käyttöjäittee. Maadoitusliiti o erotettu ollajohtimesta, jote se o maadoitettava eriksee. Maadoitusliiti o liitetty sisäisesti IQ4E-säätime elektroiika maaha. 230 V -syöttö o varustettava vai tälle laitteelle tarkoitetulla 5 A -varokkeella, joka o stadardi IEC60269 (BS1362) mukaie ja siiä o oltava selkeästi merkitty katkaisi. Vaihtoehtoisesti o käytettävä suure katkaisukapasiteeti omaavaa 5 A -automaattikatkaisijaa. E N L 5 A IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

6 IQ4E/.. Tekiset tiedot Huoltopaiike Paiikkeella voidaa lähettää verkkoviesti josta IQ4E voidaa tuistaa järjestelmätyökaluissa laitekohtaisella sarjaumerolla, esim. IQ4E-säätime laiteosoittee ja LANumero löytämiseksi. Sillä voidaa myös ollata IQ4E tehdasasetuksii, josta o lisätietoja IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Merkkivalot Säätime käyttötilasta saadaa palautetta useide merkkivaloje avulla. Yleismerkkivalot (kae keskellä): Merkkivalo Väri Toimito Virta Vihreä Käyttöjäittee tila Vahti Puaie Varoittaa käyttöjärjestelmä-/ strategiaviasta LAN OK Vihreä Tred LAN -verko tila (käytössä vai /LAN-versioissa) I/O-väylä Vihreä I/O-moduulie yhteyksie tila Huolto Keltaie Huoltopaiiketta paiettu. Vilkkuu, jos laite o liitetty USB-porttii ja IQ4E ei ole päällä Tred-virtasilmukka (virtasilmukkaliittime vieressä käytössä vai /LAN-versioissa): Merkkivalo Väri Toimito RX Keltaie Yhteyde tila edellisee laitteesee TX Keltaie Yhteyde tila seuraavaa laitteesee Etheret (Etheret-liittime päässä): Varmuuskopio Tiedot (käyttöjärjestelmä, strategia, parametrit) talletuu Flashmuistii, joka ei tyhjey sähkökatko aikaa. Osoitemoduuli muutokset talletuvat välittömästi. Muut muutokset talletuvat yleesä keskiyö aikaa. Lisäksi raketeelliset muutokset (esim. moduulie keskiäiset yhteydet) talletuvat 15 s viimeise muutokse jälkee, ja kriittiset tietomuutokset (esim. strategiaarvot) talletuvat virtakatkoksissa tai vastaavissa vikatiloissa. Ohjelmoitityökalut (kute SET) lähettävät arkistoitikomeo parametrimuutokse jälkee, saade aikaa muutoste välittömä talleukse. Superkodesaattori pitää kello reaaliajassa (aja ja päiväykse). Virtakatkotilateessa se pitää kello ajassa (tyypillisesti) 8 päivä aja. Huomautus: Käyttö kohoeissa lämpötiloissa tai korkeassa kosteudessa lyhetää superkodesaattori eliaikaa. Pitkäaikaie käyttö kyseisissä olosuhteissa voi heiketää laittee toimitakykyä pysyvästi ja johtaa kelloaja ja päivämäärä ylläpido lyheemisee päivillä. Tarrat Laitteesee o kiiitetty piei kaksiosaie tarra, joka esittää laittee sarjaumero ja MAC-osoittee (tekstiä ja viivakoodia) Tarrassa o tilaa kirjoittaa laittee laiteosoite (outstatio), LAN-umero ja IP-osoite (jos DHCP ei ole käytössä). Siiä o irrotettava tarraliuska, joka myös sisältää sarjaumero ja MAC-osoittee (tekstiä ja viivakoodia). Se voi kiiittää paperitalleteesee, kute rakeuspiirustuksee tai lokikirjaa. Mukaa o myös toie tarra, joka sisältää laittee sarjaumero tekstiä ja viivakoodia. Se o tarkoitus kiiittää laitekaapi ulkopuolelle tai koteloo, jossa IQ4E o. Jos laite sijaitsee vaikeapääsyisessä paikassa, tämä tarra voidaa skaata kauempaa käyttämällä viivakoodilukijaa. Viivakoodit kummassaki tarrassa vastaavat muotoa code 128 auto. Merkkivalo Väri Toimito OK Vihreä Yhteyde tila (Etheret LINK) RX Keltaie Data vastaaotto toimiassa Tulot/lähdöt (lijassa kyseiste I/O-liittimie kassa ja tarra vieressä): Merkkivalo Väri Toimito Tulo Keltaie Tulo päällä/pois-tila (vai digitaalitulotilassa) Lähtö Keltaie Valo kirkkaus muuttuu lähtöjäittee mukaa 6 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

7 Tekiset tiedot IQ4E/.. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Laittee IQ4E käyttöjärjestelmä ohjaa se perustoimitoja ja sisältää lukuisia ohjelmamoduuleja, joita voidaa liittää ohjausstrategioiksi. Moduulit Laittee IQ4E käyttöjärjestelmä ohjelmamoduulivalikoima o listattu seuraavaa taulukkoo. Tarkat tiedot jokaisesta ohjelmamoduulista löytyvät IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Moduuli briq:t Moduulie eimmäismäärä Huomautus Osoite 24 1 (kiiteä) Hälytykse päämäärä 14 (8) Hälytysryhmä Hälytysreitti Hälytysloki 0 1 (kiiteä) Aalogie solmu Digitaalie bittiryhmä Digitaalitulo Hakemisto Näyttö Ajuri Toimito IC-Commskommuikoiti Käyttöliittymä I/O-moduuli Nuppi Logiikka Silmukka Verkosto 0 NTD 30 vai briqeimmäismäärä rajoittaa Versio 0 OSS Sivu Plotti/tredi Ohjelma 0 1 (kiiteä) Aikataulupoikkeama Aturi Aturityyppi Jakso (kiiteä) (katso askelte max. määrä vastapuolelta) Kytki Aika 38 1 (kiiteä) Aikataulu Käyttäjä Virtuaali-CNC 9 3 Huomautuksia: Moduulie käyttämä briq-määrä eroaa moduulityypeittäi. Suuri koko o esitetty tässä. Aikaohjelmamoduuli briq-lasketa-arvo o 20 kytketäajalle. Muut poikkeukset tarvitsevat kuki 13 briq:ta. Nämä ohjelmamoduulit ovat aia käytettävissä laitteessa IQ4E. Lisäksi tarvitaa 5 briq:ta jokaista tuloa ja lähtöä varte. Kuki moduulityypi määrä voi säätä sopimaa sovellukse vaatimuksii seuraavii ähde: Käytettävissä oleva muisti kokoaismäärä eroaa tuettuje i/o-kaavie määrä mukaa: I/O-kaavie määrä käytettävissä oleva briq-eimmäismäärä 16 30, , , , , , ,000 Plotti/tredimoduulit IQ4E: plotti-/tredimoduulit voivat äyttää mikä tahasa liitettävä pistee (aalogisia tai digitaalisia) arvoja. Plotti-/ tredimoduuleja o eljää tyyppiä: sykroisoituja, liipaistuja, jaksollisia ja COV (Chage of Value/muutos). Vaikka kaikkia kolmea tyyppiä voidaa käyttää BACet:ssä, vai jaksolliset plotit ovat BACet-stadardi mukaisia. Plottimoduulit voivat geeroida puskuri täyttymishälytykse, ku talleuste määrä vastaa ilmoituskyystä. Näytteide eimmäismäärä o 1 000/plotti. Näytteide suuri kokoaismäärä (kaikkie plottie) riippuu käytettävissä olevasta plottimuistista: kuki sykrooitu plotti tarvitsee 5 lokia, ku jokaie liipaistu tai jaksollie plottiäyte tarvitsee 10 lokia: I/Okaavie määrä plottimuisti eimmäismäärä (lokia) äytteide eimmäismäärä sykrooidut plotit liipaistut tai jaksolliset plotit 16 1,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000, , , ,250, , , ,500, , ,000 Huomautus: Eimmillää 100 plottia voidaa määrittää 1 s äytteeotolla (esim. vai 100 x 1 s plottia). Tämä o laskettu 1 s palveltuje plottie keskiarvosta, jote 1 miuuti plotti vastaisi arvoa 1/60. Esimerkiksi 90 x 1 s plottia plus 360 x 1 mi ataisi tuloksi 96 (90 + 6) plottia sekuissa keskimääri. Myös jaksottaiset ja liipaistut plotit pitää laskea mukaa, ja suuittelija o tehtävä se parhaa arviosa mukaa. Jaksotaulukkomoduuli Askelte eimmäismäärä jaksotaulukossa riippuu I/O-kaavie määrästä: I/O-kaavie määrä askelte määrä max Käyttöjärjestelmäpäivitykset eitää ohjelmamoduulia, kuki moduulityypi eimmäismäärä ja IQ4E muistikapasiteetti (mittayksikköä briq ). Uusia käyttöjärjestelmäversioita voi olla saatavilla ja e muuttavat tai tuovat lisäävät toimitoja sekä tukevat uusia tuotteita. Yllä olevassa taulukossa esitetää moduulie eimmäismäärät kulleki tyypille ja moduulia kohti tarvittavat briq-määrät. IQ4E: käyttöjärjestelmä voi päivittää PC-tietokoeella käyttämällä IQTool Firmware Upgrade Applet -sovellusta Ethereti (suositeltu) tai Tred-virtasilmuka kautta. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

8 IQ4E/.. Tekiset tiedot Pääkello Laite IQ4E voi toimia järjestelmä pääkelloa sykrooide kelloaja ja päivämäärä koko Tred-järjestelmässä. Se voi hakkia tarka ykyaja SNTP:llä (simple etwork time protocol) todetamattomalta NTP-palvelimelta Iteretissä. Kesäaika voidaa ottaa käyttöö automaattisesti (aikaohjelma asetuksilla) tai käsi tiettyiä päiviä ja kelloaikaa muuttamalla. Verkkoliittymä ei aa muokata strategia rakeetta (kute muuttaa ohjelmamoduulie välisiä kytketöjä, lisätä tai poistaa iitä). Graafiset äyttösivut (GraphIQs), joide asetukset o tehty käyttäe IQ4E: äyttöä ja hakemistomoduuleja, ovat myös luettavissa. Hälytykset IQ4E geeroi verkko-, yleiset ja pistekohtaiset hälytykset. Verkkohälytykset tulevat Tred-verko solmuilta, yleishälytykset geeroidaa, ku IQ4E havaitsee sisäise ogelma säätimessä tai ohjelmassa. Pistehälytykset geeroidaa strategia perusteella ja johtuvat yleesä vioista LVIS-laitteistoissa. Verkkohälytykset lähetetää valvomoille tai laitteille, jotka o liitetty RS232- tai USB-porttii tai johoki säätime vcnc:stä. Yleiset ja pistehälytykset voidaa lähettää joko määrättyy Tred LAN-osoitteesee, IP-osoitteesee tai sähköpostia. Vaihtoehtoisesti jotki pistehälytykset (aturit, digitaalitulot, takaisikytkeät ja plotit/tredit) voidaa lähettää BACet-laitteisii. Tred LAN -osoitteesee tai IP-osoitteesee lähetetyt hälytykset voidaa lähettää tekstiä, koodattua tai attribuuttimuotoisea. Verkkohälytykset lähetetää vai tekstiä. Protokolla rajoittaa koodattuje hälytyste määräksi eitää 255. Tekstihälytyste pituus o eitää 20 merkkiä (joski 963-valvomo voidaa määrittää käyttämää eriksee talleettuja tekstejä). Hälytykse lähetys s-postia edellyttää, että sähköpostipalvelime osoite määritetää osoitemoduulii. Sähköpostipalvelime osoite voi olla IP-osoite, Itereti verkkotuus tai isätäimi (host). Itereti verkkotuukselle tai isätäimelle tarvitaa DNS-palvelime osoite tai WINS-palvelime osoite talleettua verkkomoduulii ii, että ime voi lukea. Kaikki hälytykset (ei verkkohälytyksiä) talletuvat myös säätime hälytyslokii. Hälytyslokii mahtuu eitää 300 hälytystä. Ku tuo raja o saavutettu,vahi hälytys poistuu. WEB-/Verkkosivut Itegroituu verkkokäyttöliittymää pääsee Etheret/IPyhteyde kautta käyttämällä verkkoselaita PC-tietokoeessa, tabletissa tai älypuhelimessa. Pääsy voi rajoittaa käyttäjäimellä ja salasaalla. Ku yhteys säätimee o saatu, o mahdollista lukea ja muuttaa läsäoloaikoja, lukea hälytyslokia ja lukea, muuttaa sekä äyttää graafisea yksittäiste moduulie parametreja. Lisätietoja verkkosivustoista o äissä julkaisuissa: IQ4- kofiguroitiopas (TA201263), IQ4-verkokäyttöopas (TC201256) ja graafiste äyttösivuje muokkausopas (TE200629). Kieli Käyttäjä voi määrittää kiele, jota IQ4E käyttää verkkosivuje äytöissä ja lähetetyissä hälytyksissä. Vakiokielet ovat säätimessä valmiia. Säätime osoitemoduulissa o kieliparametri, joka asetetaa oletuskielelle ja joka voi muuttaa miksi tahasa muuksi tarjolla olevista kielistä. IQ4E voi käyttää kieliä, jotka voidaa koodata 8 bitillä (esim. erikoismerkit ja aksettimerkit) ja se voi myös toimia oikealta vasemmalle luettavilla kielillä (esim. kiia, arabia). Tuistus IQ4E idetifioi itsesä järjestelmässä IQ4-laitteea. STRATEGIA Toimiaksee säätimeä, käyttöjärjestelmä sisältämät ohjelmamoduulit pitää yhdistää tavalla, jolla liitettyjä laitteita halutaa ohjata. Näide kofiguroitie yhteisimitys o strategia. Strategia ohjelmoiti tehdää System Egieerig Tool -ohjelmalla (SET). Se tuottaa järjestelmätiedosto (tiedostoimi.iq4), joka voi ladata säätimee halutu toimio aikaasaamiseksi. Tiedosto sisältää kaikki strategiamoduulie tapahtumat, iide parametrit ja likit. Lataukse yhteydessä se talletuu säätimee ja sitä ajetaa säätime käyttöjärjestelmä avulla. Lue tarkempia tietoja SET-ohjelma käytöstä System Egieerig Tool -käyttöoppaasta (TE200147). 8 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

9 Tekiset tiedot IQ4E/.. HUOLTO IQ4E o huoltovapaa.! VAROITUS: Ei sisällä vaihdettavissa olevia osia. Älä yritä avata laitetta. Avaamie voi aiheuttaa laittee vaurioitumise. HÄVITTÄMINEN COSHH (Cotrol of Substaces Hazardous to Health UK hallitukse säädöksiä 2002) IQ4E:N HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET KIERRÄTYS. Kaikki muovi- ja metalliosat ovat kierrätettävissä. Piirilevy voidaa toimittaa mihi tahasa elektroiika keräyspisteesee metalliste kompoettie, kute kulla ja hopea talteeottamiseksi. Sähkö- ja elektroiikkajätedirektiivi (WEEE): Tuote ja se pakkaus tulee hävittää tuottee käyttöiä päätyttyä viemällä e asiamukaisee keräyspisteesee. Ei saa hävittää kotitalousjättee seassa. Ei saa polttaa. YHTEENSOPIVUUS Selaimet: Tämä laite o testattu toimivaksi yhdessä Iteret Exploreri (v10 ja v11), Chrome (v ), Mozilla Firefoxi (v23), Safari (v5.1.7) ja seuraavie käyttöjärjestelmie oletusselaite kassa: Apple ios Adroid 5.0 Lollipop Widows Phoe 8.1 Se pitäisi toimia kaikilla ykyaja selaimilla, älypuhelimilla ja tableteilla (JavaScript käyttööotettua), joita o saatavaa tämä tuottee julkaisupäivää. Koska tietotekiikka-ala muuttuu vauhdilla, uusia laitteita ja selaimia tulee saataville tämä tuottee julkaisu jälkee. Jos haluat tarkistaa IQ4E-säätime yhteesopivuude oma laitteesi kassa, käy osoitteessa iq4demo.tredcotrols.com. Kirjaudu sisää käyttäjäimellä mobile ja salasaalla tred. Valvomot ja äytöt: 963 v3.5 tai uudempi, 916, IQView, IQView4, IQView8, RD-IQ, SDU-xcite. Huomautus: NDP ei ole yhteesopiva IQ4E-säätime kassa; se ei tuista verkkoo liitettyä IQ4E-sääditä. Wallbus: RD-WMB, RS-WMB, RV-WMB. Säätimet: IQ3/IQ4 suoraa ja IQ1, IQ2, IQL XTEND:i kautta. IQ4E/../LAN kommuikoi mallie IQ2, IQ1 kassa suoraa. IQeco IQ4NC: avulla. IC-Comms: IQ4, IQ3, IQ2, IQeco, IQL ja IQ1 (v3 ja uudemmat). Huomautus: Käyttöjärjestelmä aikaisempia versioita käyttävät säätimet eivät ehkä tue kaikkia IC-Comms-tyyppejä. Katso täydelliset tiedot IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Katso tiedot IC-Comms käytöstä IQL-säädite kassa Tred LoWorks -tuotteide suuittelukäsikirjasta (TE200292). Strategiat: IQ1, IQ2, IQ3 voidaa tuoda SET:ii, muutaa IQ4-strategioiksi, ja sitte ladata IQ4E-säätimee. Mikäli strategiatiedosto käyttää I/O-kaavia, joita ei ole saatavissa IQ4E-säätimessä, strategia hylätää. Etheret-solmut: XTEND, NXIP tai EINC. Huomautus: NXIP:tä tai EINC:ia ei saa käyttää automaattisessa IP-osoitteemuodostuksessa (DHCP). BACet-laitteet: IQ4E Yhteesopivuus o kerrottu tarkemmi IQ4: PICS-dokumetissa (Product Implemetatio Coformace Statemet, TP201248). Ohjelmoiti: SET v7.0 tai uudempi I/O-moduulit: IQ4/IO-tuoteperhe, XCITE/IO (IQ3) -tuoteperhe. ASENNUS Tuote IQ4E o suuiteltu kiiitettäväksi TS35 DIN -stadardi kiskoo. IQ4E o aseettava erillisee koteloo, joka suojausluokka o vähitää IP20 tai suojattuu tilaa. Aseukse vaiheet ovat: Säätime aseus Käyttövirra kytketä Ethereti liittämie (tarvittaessa) RS232: liittämie (tarvittaessa) Virtasilmuka kytketä (vai../lan) I/O-kaavie kytkeät (tarvittaessa) Wallbus-väylä kytketä (tarvittaessa) Lisä-I/O-moduulie aseus ja liittämie (tarvittaessa) Virra kytketä IP-osoittee/-parametrie asettamie (Etheretiä käytettäessä) LAN-umero ja laittee osoittee asetus Verko tarkistus Strategia ohjelmoiti Strategia testaus käyttäe simuloitia SET:ssä Strategia ja muide kofiguroititiedostoje lataus BACet-tiedosiirro testaus Tuloje kytketä ja toimia tarkastus Lähtöje kytketä ja toimia tarkastus Täydellie kuvaus laittee aseuksesta o dokumetissa IQ4E-aseusohje; kiiitys (TG201338) ja IQ4E-aseusohje: kofiguroiti (TG201339). IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

10 IQ4E/.. Tekiset tiedot TILAUSKOODIT IQ4E/[Kaavat]/[LAN]/BAC/[jäite] [Kaavat] I/O-kaavie määrä: 16, 32, 64, 96, 128, 160 ja 192 [LAN] Tyhjä Tred-virtasilmukkaa ei ole LAN Tred-virtasilmukkaversio [jäite] Vac käyttöjäite Huomautus: XML-verkkopalvelut sisältyvät vakioa IQ4E-säätimee. IQ4E/16/BAC/230 IQ4E/32/BAC/230 IQ4E/64/BAC/230 IQ4E/96/BAC/230 IQ4E/128/BAC/230 IQ4E/160/BAC/230 IQ4E/192/BAC/230 IQ4E/16/LAN/BAC/230 IQ4E/32/LAN/BAC/230 IQ4E/64/LAN/BAC/230 IQ4E/96/LAN/BAC/230 IQ4E/128/LAN/BAC/230 IQ4E/160/LAN/BAC/230 IQ4E/192/LAN/BAC/230 IQ4E jossa 16 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 32 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 64 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 96 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 128 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 160 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 192 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E jossa 16 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 32 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 64 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 96 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 128 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 160 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 192 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite PÄIVITYKSET Jos I/O-kaavie määrää pitää lisätä, saatavilla o seuraavat päivitykset: IQ4E/16-32/UP IQ4E/32-64/UP IQ4E/64-96/UP IQ4E/96-128/UP IQ4E/ /UP IQ4E/ /UP Päivitys 16 kaavasta 32 kaavaa Päivitys 32 kaavasta 64 kaavaa Päivitys 64 kaavasta 96 kaavaa Päivitys 96 kaavasta 128 kaavaa Päivitys 128 kaavasta 160 kaavaa Päivitys 160 kaavasta 192 kaavaa Huomautus: Päivitys lisää aioastaa käyttöjärjestelmä tukemie fyysiste I/O-kaavie määrää. I/O-moduuleja voidaa tarvita lisää lisättyje kaavie käyttööottamiseksi. LISÄVARUSTEET IQ4/IO/.. XCITE/IO/.. Tuoteperhe IQ4/IO-moduuleja (katso IQ4/IO Moduulie tekiset tiedot, TA201341) Tuoteperhe XCITE/IO-moduuleja (katso XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot, TA201352) 10 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

11 Tekiset tiedot IQ4E/.. TEKNISET TIEDOT SÄHKÖISET ARVOT Käyttöjäite: 230 Vac ± 10 % 50/60 Hz, 70 VA max. Varokkeet: vaihdettavia varokkeita ei tarvita. Sähkökatko varmistus: Strategia ja data: Flash-muisti. Superkodesaattori: pitää kello reaaliajassa jopa 8 päivä aja (ormaalisti). Kello tarkkuus: 10 s kuukaudessa (ormaali). Sykli kesto: Ohjelma 1 s. Etheret-verkko Tietoliikee: 10/100 BASE-T (IEEE 802.3). Liitätä: RJ45, automaattie MDI-X. Kaapelityyppi: Cat 5e, UTP (suojaamato kierretty pari). Etäisyys (keskittimee):eitää 100 m. Virtuaali-CNC:t: 3. Osoitteet: ei oletusasetusta aseteltavissa arvoihi (pl. 2, 3 ja 10) kofiguroititilassa. LANosoitteide o oltava yksilöllisiä. Virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Tiedosiirto: 20 ma, kaksijohtimie virtasilmukka, optoeristetty, polariteettivapaa vastaaoti, tasapaiotettu läheti. Liikeöitiopeudet: 1k2, 4k8, 9k6, 19k2 tai 38k4; automaattie (oletus) tai ohjelmallisesti määriteltävä. Laiteosoitteet: 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittuja) ohjelmallisesti. LAN.-umerot: 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittuja) ohjelmallisesti. Etäisyys (solmusta solmuu): Kaapeli Tred TP/2/2/22/ HF/200 Belde 8723 Tred TP/1/1/22/ HF/200 Belde 8761 Belde 9182 Belde 9207 Tyyppi Suojattu kierretty pari 2 paria (4 johdita) Suojattu kierretty pari 1 pari (2 johdita) Kaksoiskoaksiaalikaapeli (2 johdita) riippuu kaapelityypistä ja liikeöitiopeudesta (katso seuraava taulukko): Liikeöitiopeus 1k2 4k8 9k6 19k2 38k m 700 m 350 m Huomautus: Vierekkäisillä laitteilla voi olla erilaiset kaapelipituudet ja liikeöitiopeudet. Lyhitä kaapelipituutta (valitulle liikeöitiopeudelle) sovelletaa liitettäessä IQ4E virtasilmukkaa. RS232-portti käyttöpaeelille Tiedosiirto: RS232, EIA/TIA/232E, V28 tukee IQjärjestelmä tiedosiirtoa. Etäisyys: 15 m max. Käyttöjäite: 24 Vdc ± 5 %; 60 ma max.* Liikeöitiopeus: 9k6 baud. Osoitteet (scnc1): 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittu) ohjelmallisesti aseteltavissa. USB-portti ohjelmoitii Tiedosiirto: USB 2.0. Tiedosiirtoopeus: 480 Mbit/s (Hi-Speed). Etäisyys: max. 5 m. Osoitteet (scnc2): 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittu) ohjelmallisesti aseteltavissa. Wallbus-huoeväylä Kaapelityyppi: suojaamato kierretty pari. Etäisyys: max. 60 m. Syöttövirta: max. 50 ma*. Laitteide määrä: max. 14 (sähköteho huomioide) I/O-väylä Max. kokoaispituus: Max. moduulimäärä: Kaavia max.: Väylä syöttö: Kaapelityyppi: 300 m, vai IQ4/IO-moduuleilla; 30 m IQ4/IO- ja/tai XCITE/IOmoduulei. 30 (vai IQ4/IO-moduulit); 15 (IQ4/IO- ja/tai XCITE/IO-moduulit). 192 (mukaa lukie 16 sisäistä). 24 Vdc ± 5 %; 800 ma max.*. Belde 3084A (max. 100 m); Belde 7595A (max. 300 m). Lisätietoja: IQ4/IO moduulie tekisissä tiedoissa (TA201341); XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201352). Tulot/lähdöt Uiversaalitulot Kaavie määrä: 10. Toimita: mittaa jäitettä, virtaa, termistori tai digitaalilaittee tuloa (strategiassa määritetyllä tavalla). Kohiavaimeus: Vähitää 60 db. Resoluutio: 12 bittiä (4 096 askelta). Jäitetulo Tulo toimita-alue : 0 10 V. Tulovastus: 9,4 kω. Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta (50 mv). Virtatulo Tulo toimita-alue: 0 20 ma. Tulovastus: 120 Ω. Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta (100 μa). Termistoritulo Lämpötila (NTC C) Tulo toimita-alue: C. Tarkkuus: ±0,3 C ( C); ± 0,4 C (> 90 C). Vastus Tulo toimita-alue: kω. Tarkkuus: 1 % mittausarvosta. Siltavastus: 12,2 kω. Siltajäite: 3,3 V. Digitaalitulo Tulojäite: 0 5 Vdc tyypillisesti (max. 50 Vdc). PÄÄLLÄ-tilassa: < 2,5 270 µa (otto). POIS-tilassa: > 3,5 V (tai avoi piiri). Laskuri: 30 Hz max. (pulssileveys 16,6 ms). Aalogilähdöt Kaavie määrä: 6. Toimita: Portaato ohjelmallie ohjaus vettiilie/peltie toimilaitteille, jäitevirta/-paie-muutimille, releille, valaistukse himmetimille je. Jäittee toimita-alue: 0 10 Vdc. Virta (max.*): max. 20 ma (lähde) tai 3 ma (otto). Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta. Resoluutio: 11 bittiä (2 048 askelta). Lisäjäitelähtö Jäite: 24 Vdc ± 5 %. Virta (max.*): 120 ma yhteesä liittimille 70 ja 71 ja 120 ma liittimestä 72. *Saatavaa olevaa virtaa voivat vaikuttaa muide lähtöje vaatimukset; katso Virra yhteissyöttö sivulla 5. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

12 IQ4E/.. Tekiset tiedot TEKNISET TIEDOT (jatkuu) MERKKIVALOT Jäite ( ): vihreä diodi Valvota ( ): puaie diodi LAN OK ( ): vihreä diodi I/O-väylä ( ): vihreä/puaie diodi Huoltopaiike ( ): keltaie LED-valo. RX (virtasilmukka): keltaie diodi TX (virtasilmukka): keltaie diodi OK (Etheret): vihreä diodi RX (Etheret): keltaie diodi IN1 IN10: keltaie diodi OUT11 OUT16: keltaie diodi MEKAANINEN RAKENNE Mitat (L x K x S): 192,5 mm x 116 mm x 58,5 mm. Materiaali Ruko-osa: paloa hidastavaa polykarboaattia (valkoista). Liitisuojukset: paloa hidastavaa polykarboaattia (läpikuultavaa orassia). Paio: 0,52 kg Kiiitys: TS35 DIN -kisko (EN ). YMPÄRISTÖ EMC: EN :2013. Sieto: taulukko 2 tuotatotiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Emissio: luokka B. Turvallisuus: EN :2010. CB-sertifikaatti: ilmoitetaa myöhemmi. Olosuhdevaatimukset: Säilytys: C. Käyttö: C. Huomautus: Lämpötila laskiessa 0 C alapuolelle o erityisesti huolehdittava, ettei yksikö päällä tai se sisällä esiiy kodesoitumista. Kosteus: 0 90 %RH kodesoimato. Korkeus: < m. Saasteluokka: 2 (vai ei johtavaa saastetta ilmeee). Koteloitiluokka: IP20 jos aseettu koteloo, joka luokitus o IP20 tai vastaava. Liittimet Virta Liitityyppi: 2-apaie ulosvedettävä Cage Clamp-ruuviliiti. Kaapeli koko: 0,14 2,5 mm 2 4». Tulot/lähdöt, virtasilmukka, Wallbus ja AUX (jäitelähtö). Liitityyppi: 2-apaie (väli 5,08 mm) ulosvedettävä ruuvattava riviliiti. Kaapeli koko: 0,14 2,5 mm 2 I/O-väylä: Liiti piirilevy reuassa käytettäväksi seuraavie varusteide kassa: IQ4/IC/LINK, siltaliiti IQ4/IC/ADPT-kaapeliliiti IQ4/IC/TERM-termioitivastus. RS232-portti: RJ11 (FCC68). Etheret-portti: RJ45-liiti. USB-ohjelmoitiportti: Micro B -liiti. USB-laajeusportti: USB-tyyppi A (Varattu tulevaisuutee) ipad ja iphoe ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Ic., rekisteröityjä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adroid o Google Ic. -yhtiö tavaramerkki. Widows o Microsoft Corporatio -yhtiö tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mahdolliset palautteet tästä ja muista Tred-tekisistä tiedotteista tulee lähettää osoitteesee: 2015 Hoeywell Techologies Sàrl, ECC Divisio. Kaikki oikeudet pidätetää. Valmistaja ja julkaisija o Tred Cotrol Systems Ltd., joka kuuluu Hoeywell Evirometal ad Combustio Cotrols -liiketoimitaryhmää pääpaikkaaa Hoeywell Techologies Sàrl, Z.A. La Pièce, 16, 1180 Rolle, Sveitsi. Tred Cotrol Systems Limited pidättää oikeude päivittää tätä julkaisua ilmoittamatta. Tred Cotrol Systems Limited Albery House, Sprigfield Road, Horsham, West Sussex, RH12 2PQ, Iso-Britaia. Puh.:+44 (0) , faksi:+44 (0) , 12 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

IQ4/IO/.. I/O-moduulit

IQ4/IO/.. I/O-moduulit Tekiset tiedot IQ4/IO/.. t t Kuvaus DIN-kiskoo aseettavie e tuoteperhe IQ 4/ IO o suuiteltu käytettäväksi IQ4E-säätime kassa, tuloje ja lähtöje lisäämiseksi joustavasti. Moduulit ovat myös yhteesopivia

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

TERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYTKENTÄESIMERKIT

TERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYTKENTÄESIMERKIT OY ESMI AB * PL9 (OLARNLUOMA 4) * ESPOO * PUH 9-4 7 * FAX 9-4 73 ERRANEO-OVIPUHELIMIEN KYKENÄESIMERKI Sisällysluettelo. YLEISE JA EKNISE IEDO. YHDEN OVEN JÄRJESELMÄ 3. Moduuliraketeie paiiketaulu ja vahvistiyksikkö

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat

em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö Keskus Pienoislogiikat Keskus Pienoislogiikat em4 3G, GPRS tai Ethernet Loggaus ja hälytys Analogiset tulot/lähdöt Etäkäyttö www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi, PUH, 0207 499 499, FAX 0207 499 456 1 / 6 Toiminta Crouzet logiikkaperhe

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille s 9 265 9263p01 DESIGO PX Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille Asennetaan modulaarisiin automaatioyksiköihin PXC...-U PXA30-W2 PXC...-U -automaatioyksikköjen ohjaukseen

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF

Nokeval No 280701. Käyttöohje. Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval No 28070 Käyttöohje Tekstinäyttö 580-ALF Nokeval Oy Yrittäjäkatu 2 3700 NOKIA Puh. 03-342 4800 Fax. 03-342 2066 2 Kenttänäytttösarja 580 sarjaviesteille 5820 580 Sarjaviesti RS-232 tai RS-485 PC

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa

Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa 9 282 9282P01 DESIGO PX Lisämoduulit Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa PXX-L11 PXX-L12 DESIGO RXC -sarjan huonesäädinten liittämiseen DESIGO-rakennusautomaatiojärjestelmään Huoneiden ryhmittelyyn

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Trajexia-liikkeenohjausyksikkö

Trajexia-liikkeenohjausyksikkö TJ1- Trajexia-liikkeenohjausyksikkö Liikkeenohjaus Mechatrolink-II-liikeväylää käyttävä erillinen liikkeenohjausyksikkö 16-akselinen edistyksellinen liikkeenohjaus luotettavan ja nopean MECHATROLINK-II-liikkeenohjausväylän

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Lisätiedot

PM10OUT2A-kortti. Ohje

PM10OUT2A-kortti. Ohje PM10OUT2A-kortti Ohje Dokumentin ID 6903 V3 13.4.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esittely... 3 Kortti ja rekisterit... 3 Lähtöviestit... 4 Signaalien kytkeminen... 4 Käyttö... 4 Asetusten tekeminen...

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M

KÄYTTÖOHJE TEHR LU / TEHR-M V1.0.7 (31.10.2013) 1 (5) YHTEENSOPIVT TUOTTEET TEHR LU TEHR LU-PU TEHR- TEHR--PU TEKNISET TIEOT Käyttöjännite Virrankulutus ittausalue (valitaan jumppereilla) Toiminnot Optiot Lähdöt Tiedonsiirto Tarkkuus

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Lisätiedot

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ

PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

Comet laskutusasiakas -sivusto

Comet laskutusasiakas -sivusto Comet laskutusasiakas -sivusto Pysäköintirahan lataaminen Comet pysäköinin maksulaitteisiin laskutusasiakas sivustolla https://secure.comet.fi/comet/cpss Tuki: Tekninen tuki 0100 87 870 (arkisin 8.00 16.00)

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Vinkkien selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkeissä kerrotaan, miten eri tilanteissa on toimittava, tai annetaan ohjeita siitä, miten

Lisätiedot

Avoimet standardit ja integraatio

Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Avoimet standardit ja integraatio Trendin ainutlaatuinen lähestymistapa avoimiin standardeihin ja integraatioon tarjoaa odottamasi hyödyt, sekä markkinoiden johtavat innovaatiot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

L-sarjan mittamuuntimet

L-sarjan mittamuuntimet Keskus Signaalimuuntimet Signaalimuuntimet standardisignaalille L-sarjan mittamuuntimet Sisäänmenoviesti (virta, jännite, lämpötila, vastus) sekä vakioidut sisäänmenoviestialueet Ulostuloviesti 4-20 ma,

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 11.8.2015 V1.0 Käyttö- ja asennusohje GMU391 Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Valtakatu 9-11, 26100 Rauma ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 GMU391 ETÄLUENTALAITE 1

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

FAMOS PROTEC. Edistykselliset. Kuumasaumaajat

FAMOS PROTEC. Edistykselliset. Kuumasaumaajat Edistykselliset FAMOS PROTEC Kuumasaumaajat Hygieenistä muotoilua yhdistettynä nykyaikaisen välinehuollon toiminnalliset vaatimukset täyttäviin teknisiin ominaisuuksiin! F108 PROTEC F108 T PROTEC F108

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä 9 233 DESIGO PX Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä PXG80-WN Yhden tai useamman DESIGO PX automaatioyksikön tietojen kaukokatsomiseen ja ohjaukseen standardityyppisellä Internet-selaimella. Laitostoimintojen

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

SafeLine VA4 Käyttöohjeet

SafeLine VA4 Käyttöohjeet SafeLine VA4 Käyttöohjeet 01.2013 Tekniska data Käyttöohjeet Strömförbrukning vid 24V matningspänning: Strömförbrukning på en aktiverad ingång och uppspelning av ljud med max volym: Högtalare Storlek:

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10, Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Käyttöohjekirja myupway

Käyttöohjekirja myupway TM Käyttöohjekirja UHB FI 1605-1 331759 1 Yleistä Internetin ja :n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille

1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain metis GSM-ilmoituksensiirtolaite ja kauko-ohjain Tuotekuvasto 27.7.2006 metis A106 metis on ilmoituksensiirtolaite GSM-verkkoon. Laitteessa on liitännät neljälle ilmaisimelle, ohituskytkimelle, lämpötila-anturille,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot