Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ominaisuudet. Tulokanavien merkkivalot. Huoltopainike. 110 mm. Virtasilmukan merkkivalot. (vain /LAN-versiot)"

Transkriptio

1 Tekiset tiedot IQ4E/.. Säädi IQ4E Säädi Kuvaus IQ 4E-säätimessä o 10 uiversaalituloa ja 6 aalogista jäitelähtöä ja o laajeettavissa eitää 192 pisteesee (riippue säätime versiosta) lisäämällä I/O-moduuleja. Tämä joustavuude asiosta säädi sopii laajaa valikoimaa sovelluksia. IQ4E-säädi käyttää Etheret- ja TCP/IP-verkkoyhteyksiä, sulautettua XML-kieltä ja o yhteesopiva muide Tred IQ -säädite kassa. IQ4E tukee BACet/IP -protokollaa vakioa. Säädi Tred-virtasilmukka-LAN-väylää o saatavilla eriksee. PC tai äyttö (esim. IQView4) voidaa liittää RS232-porttii. Huoeäyttöjä varte o myös Wallbus-portti. Omiaisuudet 16 sisäärakeettua I/O-kaavaa, 10 tuloa ja 6 lähtöä I/O-väylä avulla voidaa pistemäärää laajetaa eitää 192 kaavaa (säätime versiosta riippue) lisäämällä I/O-moduuleja I/O-väylä pituus max. 300 metriä Etheret 10/100 Mbit/s pääverkko TCP/IP-protokollalla Tred-virtasilmukka-LAN (/LAN-versioissa) Sulautetut XML-verkkopalvelut vakioa BACet/IP Wallbus huoeäyttöje liittämistä varte RS232- ja USB-portit äyttöä/ohjelmoitia varte. Automaattie aja sykrooiti ja kesäaika SNTP-protokolla avulla DIN-kiskoaseus, DIN 19 koko 2 vakiokotelo 230 Vac käyttöjäite Fyysiset omiaisuudet USB-liiti (ohjelmoitii) Yleiset merkkivalot Huoltopaiike Tulokaavie merkkivalot 58,5 mm 53,5 mm 110 mm 116 mm DINkisko kiiikkeet 192,5 mm OK RX Etheretmerkkivalot TX RX Virtasilmuka merkkivalot (vai /LAN-versiot) Lähtökaavie merkkivalot IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

2 IQ4E/.. Tekiset tiedot Fyysiset omiaisuudet (jatkuu) Liitite merkiät Ylemmät merkiät Virtatulo Wallbus-huoeväylä Uiversaalitulot RS232 (portti käyttöpaeelille) Lisäjäitelähtö Alemmat merkiät Lisäjäitelähtö Varattu tulevaisuutee Etheret Virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Aalogilähdöt TOIMINNOT IQ4E-säätime toimiot voidaa jakaa eljää osaa: järjestelmä, laitteisto, käyttöjärjestelmä ja strategia. JÄRJESTELMÄ IQ4E-säätimessä o kommuikaatioportit Etheret-, USB- (ohjelmoiti), RS232- (käyttöpaeeli) ja Wallbus-liitäät. Lisäksi /LAN-versioissa o Tred-virtasilmukka: Lisäksi IQ4E-säädi voi liittyä verkkoje välisee verkkoo virtuaalisella INC-toimiollaa (katso lisätiedot kohdasta Verkko sivulla 4). Muut Etheret-verkkoo liitetyt laitteet voivat kommuikoida IQ4E-säätime IP-osoittee välityksellä. Etä-PC:t voivat kommuikoida tietoliikeeverkkoje kautta IP-protokollalla, jote yhteys o mahdollista mistä tahasa maailmassa. RS232 USB Etheret Wallbus-huoeväylä Tred-virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Huomautus: Kommuikoiti Tred-verkossa valvomosta, työkalulla tai äytöllä vaatii virtuaalise CNC: (vcnc) käyttöä IQ4E-säätimessä tai toista CNC:tä verkossa (katso lisätiedot kohdasta Verkko sivulla 4). Sisäärakeettu verkkokäyttöliittymä o myös käytettävissä Etheret/IP-liitäästä (katso Verkkosivut sivulla 8). IQ4E tukee joko kiiteitä tai dyaamisia (DHCP) IP-osoitteita. DHCP o käytössä oletuksea. Jokaisella IQ4E-säätimellä o yksilöllie MAC-osoite (Media Access Cotrol) Etheret-solmulle. Sillä IQ4E voidaa tuistaa kofiguroii aikaa. Etheret Virtasilmukkaa vailla olevat (tai /LAN-versiot, joissa virtasilmukka o pois käytöstä) IQ4E-säätimet voivat muodostaa Tred LAN -verko muide laitteide kassa Ethereti kautta. vinc Etheret LAN Iteretwork 2 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

3 Tekiset tiedot IQ4E/.. Virtasilmukka (../LAN-versiot) Virtasilmukkaliityällä varustetut IQ4E-säätimet voivat muodostaa Tred-LAN-verko muide laitteide virtasilmukassa (jos toimito o käytössä). BACet-kommuikaatio IQ4E-säädi o hyväksytty BACet Applicatio Specific Cotroller -laitteeksi. BACet o avoi protokolla, joka avulla moie eri rakeusautomaatio ja ohjauslaitteide valmistajie tuotteet voivat kommuikoida keskeää. Se tukee tiedosiirtoa BACet over IP (Etheret) -protokolla kautta, mukaa lukie: IQ4E: parametrie käyttö BACeti kautta Hälytyste välitys IC-Comms-kommuikoiti BACet-laitteesee. LAN (virtasilmukassa) INC Iteretwork Huomautus: Näillä kofiguroieilla IQ4E ei voi liittyä Tred LAN-verkkoo Ethereti kautta. IP-verko kautta käyttö o kuiteki mahdollista. Iteretworkii (I/N) liittymisee tai se muodostamiseksi tarvitaa INC-laite, joka o liitetty virtasilmukka-lan:ii. Virtasilmukka voidaa johdottaa joko 2-tai 4-johtimisea. Verko ohitusrele: Jos IQ4E meettää käyttöjäittee, ohitusreleet sulkeutuvat, jolloi virtasilmukkaverko eheys säilyy. Jos releet sulkeutuvat, verkossa kauempaa olevat laitteet huomaavat se ja atavat hälytykse muuttueesta LAN-verkosta. Baudiopeus: IQ4E tuistaa automaattisesti virtasilmukassa käytettävä liikeöitiopeude. Tarvittaessa opeus voidaa asettaa käyttämällä kofiguroitiohjelmaa. RS232 (portti käyttöpaeelille) RS232-portti o tarkoitettu käyttöpaeelille. Vai yksi laite voi olla liitettyä kerrallaa. Liitetty laite voidaa rajoittaa kommuikoimaa vai IQ4E-säätime kassa tai (jos laite sitä tukee) koko Tredverko kassa (katso kohta Verkko sivulla 4). USB (portti ohjelmoitii) USB-porttii voidaa liittää System Egieerig Tool -ohjelmoitiohjelmalla (SET) varustettu PC. Näi liitettyä SET voi kommuikoida koko Tred-verkossa (katso kohta Verkko sivulla 4). Ollessaa käyttämättömää, liititä suojaa laitteessa kiii oleva joustava muovitulppa. Wallbus-huoeväylä Wallbus-porti kautta voidaa liittää huoeäyttölaitteita (esim. RD-WMB-sarja huoeäyttö). Näillä laitteilla voidaa vaikuttaa huoee asetusarvoo, puhaltime opeutee ja läsäoloo tms. parametreihi sekä äyttää mm. lämpötila, kosteus ja CO 2 -pitoisuus. Täydellie luettelo IQ4E-säätime tukemista objekteista, omiaisuuksista ja BIBBS:stä (BACet Iteroperability Buildig Blocks) o IQ4-vaatimuksemukaisuusdokumetissa (TP201248). BACet-omiaisuuksie vastaavuus Tredparametreihi käsitellää IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). XML-verkkopalvelut IQ4E sisältää XML-verkkopalveluja. XML o yleismääritys mukautettuje kuvauskielte luomista varte. XML perustaso esitysmuodolla tietoa voidaa jakaa eri tietokoeide ja sovelluste keske. Esim. WEB-ohjelmoijat voivat käyttää sitä hyväksi tuodaksee verkkosivuille arvoja (lämpötila tms.) suoraa säätimestä. IQ4E: XML-sytaksi o kuvattu IQ4- kofiguroitiohjeessa (TE200768). Tulot ja lähdöt IQ4E-säätimessä o 10 uiversaalituloa ja 6 aalogilähtöä sekä kolme 24 Vdc lisäjäitelähtöä I/O-laitteita varte. Katso lisätiedot kohdasta Laitteisto sivulta 4. Kaapelisuojaus Suojattuja kaapeleita ei yleesä tarvita tulo-/lähtöliitäöissä, elleivät kaapelit kulje häiriöisissä tiloissa. Jos suojattua kaapelia käytetää, suojaus o liitettävä kotelo maaha ja jätettävä kytkemättä toisesta päästä. I/O-laajeusmoduulit IQ4E-säätimee voidaa lisätä I/O-kaavia liittämällä siihe I/Olaajeusmoduuleita I/O-väylä avulla. I/O-moduulit IQ4E-säätimestä o saatavaa useita I/O-määrältää eroavia versioita, eimmäismäärä ollessa 192 kpl (16 sisäistä, 176 I/Oväylä kautta) (katso Tilauskoodit sivulla 10). Seuraavat I/O-moduulisarjat ovat yhteesopivia IQ4E-säätime kassa: IQ4/IO katso IQ4/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201341). XCITE/IO katso XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201352). I/O-väylää voidaa liittää max. 30 moduulia, riippue käytetyistä moduulituoteperheistä huomioide säätime tukemie I/O-kaavie määrä (yllä selostetusti). Moduulie tuoteperhe Vai IQ4/ IO I/O-väylä IQ4/IO ja/tai XCITE/IO Moduulie määrä I/O-väylä viimeie moduuli o varustettava termioiilla. Termioitivastus (yhteesopiva vai IQ4/IO-moduulie kassa) toimitetaa IQ4E-säätime kassa. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

4 IQ4E/.. Tekiset tiedot Verkko Tred-verkkoo liittämistä varte IQ4E luo oma sisäise LANpaikallisverkkosa, joho kuuluvat seuraavat solmut: CNC säätimelle itsellee Valvota-CNC (scnc1) RS232-portille Valvota-CNC (scnc2) USB-portille Kolme virtuaali-cnc:tä (vcnc1, vcnc2 ja vcnc3) sekä virtuaalie INC (vinc). LAITTEISTO Uiversaalitulot (IN1 IN10) Jokaie tulokaava toimii jollaki seuraavista toimioista: termistoritulo jäitetulo digitaalitulo virtatulo. Valvota/ työkalu Verkkoselai Valvota/ työkalu SET Tulo toimitatapa asetetaa automaattisesti IQ4E-säätime strategia mukaisesti. Etheret IQ4E vinc vcnc1 vcnc2 vcnc3 IQ4E ohjaus CNC scnc1 scnc2 LAN RS232 USB Termistoritulo: Käytetää termistorille (NTC C), C, potetiometrille (300 Ω 500 kω) tai portaattomalle säädölle. Termistori siltavastus o 12 kω siltajäitteellä 3,3 V. Esimerkkijohdotus CNC-oletusosoitteidejako: IQ4E-laittee (outstatio) osoite o asetettu tehtaalla seuraavasti: Local LAN 20 Local-osoite juoksevasti välille , jolloi muilla sama tuotatoerä IQ4E-säätimillä o eri oletusosoite (kirjoitettu laittee sarjaumerotarraa). scnc1-toimito: Jos RS232-porti osoitteeksi o asetettu 0 (oletus), scnc1 o pois käytöstä ja liitetty laite voi kommuikoida vai IQ4E-säätime kassa. Jos osoitteeksi o määritelty muu arvo kui olla, scnc1 o käytössä sillä osoitteella LAN-verkossa ja liitetty laite voi kommuikoida koko Tred-verko kassa. scnc2-toimito: Ku SET-ohjelmalla varustettu PC liitetää USB-porttii, se käytössä o scnc2. Jos USB-porti osoitteeksi o asetettu 0 (oletus), scnc2 luodaa dyaamisesti osoitteella 125 SET-istuo ajaksi. Ku PC irrotetaa, scnc2 aikakatkaistaa, eikä se ole eää verkossa. Jos osoitteeksi määritellää muu kui olla, scnc2 pysyy verkossa jatkuvasti. vcnc-toimito: Tämä avulla valvotayökalu/-äyttö voi saada pysyvä yhteyde Tred-verkkoo TCP/IP-protokolla avulla. Oletuksea kaikki kolme vcnc:tä o pois käytöstä. Jäitetulo: 0-10 Vdc viestille. Esimerkkijohdotus + S - Digitaalitulo: Potetiaalivapaalle koskettimelle ja puolijohteille (esim. avokollektori, TTL, CMOS, FET). Esimerkkijohdotus potetiaalivapaa avokollektori logiikkapiiri vinc-toimito: Ku IQ4E liittyy LAN-verkkoo Ethereti kautta, alimma IP-osoittee omaava säädi ottaa hoitaaksee INC-toimio (käyttäe omaa vinc:tä osoitteessa 126), kaikki vinc:t muissa LAN-verko säätimissä meevät automaattisesti pois päältä. vinc:tä ei ole virtasilmukka-lan-verkossa. 270 μa TTL/ CMOS 0 V IC-Comms: IQ4E voi kommuikoida muide IQsäädite ja BACet-laitteide kassa IC-Comms: avulla. Käyttöjärjestelmä aikaisempia versioita käyttävät säätimet eivät ehkä tue kaikkia IC-Comms-tyyppejä. Katso Yhteesopivuus sivulla 9. Jäitteettömää liittimissä o 270 μa ylläpitovirta. Tulo o PÄÄLLÄ, ku kärki o suljettu. Avokollektori tai FET: o kyettävä ottamaa virtaa 270 μa. Tulo o PÄÄLLÄ, ku trasistori tai FET johtaa virtaa. Napaisuus o huomioitava. Logiikkapiiri o kyettävä ottamaa virtaa 270 μa. Tulo o PÄÄLLÄ, ku tuloliittimessä oleva jäite o alle 2 Vdc (vähimmäisjäite 0 V). Yli 3,5 Vdc jäite (max. 50 Vdc) tai avoi virtapiiri kytkee tulo POIS PÄÄLTÄ. 2 3,5 Vdc jäitteellä toimita o eustamatota. 4 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

5 Tekiset tiedot IQ4E/.. Virtatulo: 0 20 ma: lähettimille, joilla o oma virtalähde tai sisäisesti virtasa saava (Lisävirrasyöttölähdöstä, eli jostaki AUX-liittimestä). Virra yhteissyöttö IQ4E-säätime käyttöjäitteestä syötetää: Esimerkkijohdotus Ulkoie jäitelähde S Ulkoie jäitelähde Sisäie virtalähde S aalogilähtöihi lisäsyöttöliittimii Wallbus-väylää RS232-porttii USB-porttii I/O-väylä jäitelähteeä. Jos yhteise jäitelähtee virrakulutus o suurempi kui mikä säädi pystyy tuottamaa, osa laitteista o liitettävä ulkoisee jäitelähteesee. 24V AUX Lisätietoja käytettävissä oleva virra lasketaa virra yhteissyötöstä o IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Kotelo Aalogilähdöt (OUT11 OUT16) Näistä saadaa portaatota ohjausjäitettä 0 10 Vdc. Lähtö voi ataa max 20 ma (katso Yhteie jäitelähde ) ja ottaa 3 ma. Esimerkkijohdotus IQ4E toimitetaa polykarboaattikotelossa. Kotelo takaa olevilla sisäisillä jousipidikkeillä laite voidaa kiiittää TS35 DIN -stadardi kiskoo (ja irrottaa siitä opeasti). IQ4E o aseettava erillisee koteloo, joka suojausluokka o vähitää IP20 tai suojattuu tilaa. Laite voidaa asetaa pysty- tai vaakasuutaa, mutta ei ylösalaisi tai selällee: IQ4E KUORMA LOAD Lisäjäitelähtö to Vdc 0 V IQ4E IQ4E DIN-kisko päätykiiike IQ4E Tästä lähdöstä voidaa syöttää jäitettä I/O-laitteille (esim. atureille). Jäitettä 24 Vdc ± 5 % saadaa AUX-liittimistä 70, 71 ja 72, olla liitetää liittimee 73 tai mihi tahasa C-liittimee. Käytettävissä oleva eimmäisvirta o rajoitettu seuraavalla tavalla: Lisälähtö (AUX) -liittimet ma jaettua 120 ma Käytettävissä oleva virta riippuu myös muusta virrakäytöstä (katso Yhteie jäitelähde ). Käätyvät ja läpiäkyvät polykarboaattisuojukset avaamalla päästää käsiksi virta-, tietoliikee- ja I/O-liittimii. Käyttöjäite IQ4E tarvitsee230 Vac ± 10 %, 50/60 Hz käyttöjäittee. Maadoitusliiti o erotettu ollajohtimesta, jote se o maadoitettava eriksee. Maadoitusliiti o liitetty sisäisesti IQ4E-säätime elektroiika maaha. 230 V -syöttö o varustettava vai tälle laitteelle tarkoitetulla 5 A -varokkeella, joka o stadardi IEC60269 (BS1362) mukaie ja siiä o oltava selkeästi merkitty katkaisi. Vaihtoehtoisesti o käytettävä suure katkaisukapasiteeti omaavaa 5 A -automaattikatkaisijaa. E N L 5 A IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

6 IQ4E/.. Tekiset tiedot Huoltopaiike Paiikkeella voidaa lähettää verkkoviesti josta IQ4E voidaa tuistaa järjestelmätyökaluissa laitekohtaisella sarjaumerolla, esim. IQ4E-säätime laiteosoittee ja LANumero löytämiseksi. Sillä voidaa myös ollata IQ4E tehdasasetuksii, josta o lisätietoja IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Merkkivalot Säätime käyttötilasta saadaa palautetta useide merkkivaloje avulla. Yleismerkkivalot (kae keskellä): Merkkivalo Väri Toimito Virta Vihreä Käyttöjäittee tila Vahti Puaie Varoittaa käyttöjärjestelmä-/ strategiaviasta LAN OK Vihreä Tred LAN -verko tila (käytössä vai /LAN-versioissa) I/O-väylä Vihreä I/O-moduulie yhteyksie tila Huolto Keltaie Huoltopaiiketta paiettu. Vilkkuu, jos laite o liitetty USB-porttii ja IQ4E ei ole päällä Tred-virtasilmukka (virtasilmukkaliittime vieressä käytössä vai /LAN-versioissa): Merkkivalo Väri Toimito RX Keltaie Yhteyde tila edellisee laitteesee TX Keltaie Yhteyde tila seuraavaa laitteesee Etheret (Etheret-liittime päässä): Varmuuskopio Tiedot (käyttöjärjestelmä, strategia, parametrit) talletuu Flashmuistii, joka ei tyhjey sähkökatko aikaa. Osoitemoduuli muutokset talletuvat välittömästi. Muut muutokset talletuvat yleesä keskiyö aikaa. Lisäksi raketeelliset muutokset (esim. moduulie keskiäiset yhteydet) talletuvat 15 s viimeise muutokse jälkee, ja kriittiset tietomuutokset (esim. strategiaarvot) talletuvat virtakatkoksissa tai vastaavissa vikatiloissa. Ohjelmoitityökalut (kute SET) lähettävät arkistoitikomeo parametrimuutokse jälkee, saade aikaa muutoste välittömä talleukse. Superkodesaattori pitää kello reaaliajassa (aja ja päiväykse). Virtakatkotilateessa se pitää kello ajassa (tyypillisesti) 8 päivä aja. Huomautus: Käyttö kohoeissa lämpötiloissa tai korkeassa kosteudessa lyhetää superkodesaattori eliaikaa. Pitkäaikaie käyttö kyseisissä olosuhteissa voi heiketää laittee toimitakykyä pysyvästi ja johtaa kelloaja ja päivämäärä ylläpido lyheemisee päivillä. Tarrat Laitteesee o kiiitetty piei kaksiosaie tarra, joka esittää laittee sarjaumero ja MAC-osoittee (tekstiä ja viivakoodia) Tarrassa o tilaa kirjoittaa laittee laiteosoite (outstatio), LAN-umero ja IP-osoite (jos DHCP ei ole käytössä). Siiä o irrotettava tarraliuska, joka myös sisältää sarjaumero ja MAC-osoittee (tekstiä ja viivakoodia). Se voi kiiittää paperitalleteesee, kute rakeuspiirustuksee tai lokikirjaa. Mukaa o myös toie tarra, joka sisältää laittee sarjaumero tekstiä ja viivakoodia. Se o tarkoitus kiiittää laitekaapi ulkopuolelle tai koteloo, jossa IQ4E o. Jos laite sijaitsee vaikeapääsyisessä paikassa, tämä tarra voidaa skaata kauempaa käyttämällä viivakoodilukijaa. Viivakoodit kummassaki tarrassa vastaavat muotoa code 128 auto. Merkkivalo Väri Toimito OK Vihreä Yhteyde tila (Etheret LINK) RX Keltaie Data vastaaotto toimiassa Tulot/lähdöt (lijassa kyseiste I/O-liittimie kassa ja tarra vieressä): Merkkivalo Väri Toimito Tulo Keltaie Tulo päällä/pois-tila (vai digitaalitulotilassa) Lähtö Keltaie Valo kirkkaus muuttuu lähtöjäittee mukaa 6 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

7 Tekiset tiedot IQ4E/.. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Laittee IQ4E käyttöjärjestelmä ohjaa se perustoimitoja ja sisältää lukuisia ohjelmamoduuleja, joita voidaa liittää ohjausstrategioiksi. Moduulit Laittee IQ4E käyttöjärjestelmä ohjelmamoduulivalikoima o listattu seuraavaa taulukkoo. Tarkat tiedot jokaisesta ohjelmamoduulista löytyvät IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Moduuli briq:t Moduulie eimmäismäärä Huomautus Osoite 24 1 (kiiteä) Hälytykse päämäärä 14 (8) Hälytysryhmä Hälytysreitti Hälytysloki 0 1 (kiiteä) Aalogie solmu Digitaalie bittiryhmä Digitaalitulo Hakemisto Näyttö Ajuri Toimito IC-Commskommuikoiti Käyttöliittymä I/O-moduuli Nuppi Logiikka Silmukka Verkosto 0 NTD 30 vai briqeimmäismäärä rajoittaa Versio 0 OSS Sivu Plotti/tredi Ohjelma 0 1 (kiiteä) Aikataulupoikkeama Aturi Aturityyppi Jakso (kiiteä) (katso askelte max. määrä vastapuolelta) Kytki Aika 38 1 (kiiteä) Aikataulu Käyttäjä Virtuaali-CNC 9 3 Huomautuksia: Moduulie käyttämä briq-määrä eroaa moduulityypeittäi. Suuri koko o esitetty tässä. Aikaohjelmamoduuli briq-lasketa-arvo o 20 kytketäajalle. Muut poikkeukset tarvitsevat kuki 13 briq:ta. Nämä ohjelmamoduulit ovat aia käytettävissä laitteessa IQ4E. Lisäksi tarvitaa 5 briq:ta jokaista tuloa ja lähtöä varte. Kuki moduulityypi määrä voi säätä sopimaa sovellukse vaatimuksii seuraavii ähde: Käytettävissä oleva muisti kokoaismäärä eroaa tuettuje i/o-kaavie määrä mukaa: I/O-kaavie määrä käytettävissä oleva briq-eimmäismäärä 16 30, , , , , , ,000 Plotti/tredimoduulit IQ4E: plotti-/tredimoduulit voivat äyttää mikä tahasa liitettävä pistee (aalogisia tai digitaalisia) arvoja. Plotti-/ tredimoduuleja o eljää tyyppiä: sykroisoituja, liipaistuja, jaksollisia ja COV (Chage of Value/muutos). Vaikka kaikkia kolmea tyyppiä voidaa käyttää BACet:ssä, vai jaksolliset plotit ovat BACet-stadardi mukaisia. Plottimoduulit voivat geeroida puskuri täyttymishälytykse, ku talleuste määrä vastaa ilmoituskyystä. Näytteide eimmäismäärä o 1 000/plotti. Näytteide suuri kokoaismäärä (kaikkie plottie) riippuu käytettävissä olevasta plottimuistista: kuki sykrooitu plotti tarvitsee 5 lokia, ku jokaie liipaistu tai jaksollie plottiäyte tarvitsee 10 lokia: I/Okaavie määrä plottimuisti eimmäismäärä (lokia) äytteide eimmäismäärä sykrooidut plotit liipaistut tai jaksolliset plotit 16 1,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000, , , ,000, , , ,250, , , ,500, , ,000 Huomautus: Eimmillää 100 plottia voidaa määrittää 1 s äytteeotolla (esim. vai 100 x 1 s plottia). Tämä o laskettu 1 s palveltuje plottie keskiarvosta, jote 1 miuuti plotti vastaisi arvoa 1/60. Esimerkiksi 90 x 1 s plottia plus 360 x 1 mi ataisi tuloksi 96 (90 + 6) plottia sekuissa keskimääri. Myös jaksottaiset ja liipaistut plotit pitää laskea mukaa, ja suuittelija o tehtävä se parhaa arviosa mukaa. Jaksotaulukkomoduuli Askelte eimmäismäärä jaksotaulukossa riippuu I/O-kaavie määrästä: I/O-kaavie määrä askelte määrä max Käyttöjärjestelmäpäivitykset eitää ohjelmamoduulia, kuki moduulityypi eimmäismäärä ja IQ4E muistikapasiteetti (mittayksikköä briq ). Uusia käyttöjärjestelmäversioita voi olla saatavilla ja e muuttavat tai tuovat lisäävät toimitoja sekä tukevat uusia tuotteita. Yllä olevassa taulukossa esitetää moduulie eimmäismäärät kulleki tyypille ja moduulia kohti tarvittavat briq-määrät. IQ4E: käyttöjärjestelmä voi päivittää PC-tietokoeella käyttämällä IQTool Firmware Upgrade Applet -sovellusta Ethereti (suositeltu) tai Tred-virtasilmuka kautta. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

8 IQ4E/.. Tekiset tiedot Pääkello Laite IQ4E voi toimia järjestelmä pääkelloa sykrooide kelloaja ja päivämäärä koko Tred-järjestelmässä. Se voi hakkia tarka ykyaja SNTP:llä (simple etwork time protocol) todetamattomalta NTP-palvelimelta Iteretissä. Kesäaika voidaa ottaa käyttöö automaattisesti (aikaohjelma asetuksilla) tai käsi tiettyiä päiviä ja kelloaikaa muuttamalla. Verkkoliittymä ei aa muokata strategia rakeetta (kute muuttaa ohjelmamoduulie välisiä kytketöjä, lisätä tai poistaa iitä). Graafiset äyttösivut (GraphIQs), joide asetukset o tehty käyttäe IQ4E: äyttöä ja hakemistomoduuleja, ovat myös luettavissa. Hälytykset IQ4E geeroi verkko-, yleiset ja pistekohtaiset hälytykset. Verkkohälytykset tulevat Tred-verko solmuilta, yleishälytykset geeroidaa, ku IQ4E havaitsee sisäise ogelma säätimessä tai ohjelmassa. Pistehälytykset geeroidaa strategia perusteella ja johtuvat yleesä vioista LVIS-laitteistoissa. Verkkohälytykset lähetetää valvomoille tai laitteille, jotka o liitetty RS232- tai USB-porttii tai johoki säätime vcnc:stä. Yleiset ja pistehälytykset voidaa lähettää joko määrättyy Tred LAN-osoitteesee, IP-osoitteesee tai sähköpostia. Vaihtoehtoisesti jotki pistehälytykset (aturit, digitaalitulot, takaisikytkeät ja plotit/tredit) voidaa lähettää BACet-laitteisii. Tred LAN -osoitteesee tai IP-osoitteesee lähetetyt hälytykset voidaa lähettää tekstiä, koodattua tai attribuuttimuotoisea. Verkkohälytykset lähetetää vai tekstiä. Protokolla rajoittaa koodattuje hälytyste määräksi eitää 255. Tekstihälytyste pituus o eitää 20 merkkiä (joski 963-valvomo voidaa määrittää käyttämää eriksee talleettuja tekstejä). Hälytykse lähetys s-postia edellyttää, että sähköpostipalvelime osoite määritetää osoitemoduulii. Sähköpostipalvelime osoite voi olla IP-osoite, Itereti verkkotuus tai isätäimi (host). Itereti verkkotuukselle tai isätäimelle tarvitaa DNS-palvelime osoite tai WINS-palvelime osoite talleettua verkkomoduulii ii, että ime voi lukea. Kaikki hälytykset (ei verkkohälytyksiä) talletuvat myös säätime hälytyslokii. Hälytyslokii mahtuu eitää 300 hälytystä. Ku tuo raja o saavutettu,vahi hälytys poistuu. WEB-/Verkkosivut Itegroituu verkkokäyttöliittymää pääsee Etheret/IPyhteyde kautta käyttämällä verkkoselaita PC-tietokoeessa, tabletissa tai älypuhelimessa. Pääsy voi rajoittaa käyttäjäimellä ja salasaalla. Ku yhteys säätimee o saatu, o mahdollista lukea ja muuttaa läsäoloaikoja, lukea hälytyslokia ja lukea, muuttaa sekä äyttää graafisea yksittäiste moduulie parametreja. Lisätietoja verkkosivustoista o äissä julkaisuissa: IQ4- kofiguroitiopas (TA201263), IQ4-verkokäyttöopas (TC201256) ja graafiste äyttösivuje muokkausopas (TE200629). Kieli Käyttäjä voi määrittää kiele, jota IQ4E käyttää verkkosivuje äytöissä ja lähetetyissä hälytyksissä. Vakiokielet ovat säätimessä valmiia. Säätime osoitemoduulissa o kieliparametri, joka asetetaa oletuskielelle ja joka voi muuttaa miksi tahasa muuksi tarjolla olevista kielistä. IQ4E voi käyttää kieliä, jotka voidaa koodata 8 bitillä (esim. erikoismerkit ja aksettimerkit) ja se voi myös toimia oikealta vasemmalle luettavilla kielillä (esim. kiia, arabia). Tuistus IQ4E idetifioi itsesä järjestelmässä IQ4-laitteea. STRATEGIA Toimiaksee säätimeä, käyttöjärjestelmä sisältämät ohjelmamoduulit pitää yhdistää tavalla, jolla liitettyjä laitteita halutaa ohjata. Näide kofiguroitie yhteisimitys o strategia. Strategia ohjelmoiti tehdää System Egieerig Tool -ohjelmalla (SET). Se tuottaa järjestelmätiedosto (tiedostoimi.iq4), joka voi ladata säätimee halutu toimio aikaasaamiseksi. Tiedosto sisältää kaikki strategiamoduulie tapahtumat, iide parametrit ja likit. Lataukse yhteydessä se talletuu säätimee ja sitä ajetaa säätime käyttöjärjestelmä avulla. Lue tarkempia tietoja SET-ohjelma käytöstä System Egieerig Tool -käyttöoppaasta (TE200147). 8 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

9 Tekiset tiedot IQ4E/.. HUOLTO IQ4E o huoltovapaa.! VAROITUS: Ei sisällä vaihdettavissa olevia osia. Älä yritä avata laitetta. Avaamie voi aiheuttaa laittee vaurioitumise. HÄVITTÄMINEN COSHH (Cotrol of Substaces Hazardous to Health UK hallitukse säädöksiä 2002) IQ4E:N HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVAT OHJEET KIERRÄTYS. Kaikki muovi- ja metalliosat ovat kierrätettävissä. Piirilevy voidaa toimittaa mihi tahasa elektroiika keräyspisteesee metalliste kompoettie, kute kulla ja hopea talteeottamiseksi. Sähkö- ja elektroiikkajätedirektiivi (WEEE): Tuote ja se pakkaus tulee hävittää tuottee käyttöiä päätyttyä viemällä e asiamukaisee keräyspisteesee. Ei saa hävittää kotitalousjättee seassa. Ei saa polttaa. YHTEENSOPIVUUS Selaimet: Tämä laite o testattu toimivaksi yhdessä Iteret Exploreri (v10 ja v11), Chrome (v ), Mozilla Firefoxi (v23), Safari (v5.1.7) ja seuraavie käyttöjärjestelmie oletusselaite kassa: Apple ios Adroid 5.0 Lollipop Widows Phoe 8.1 Se pitäisi toimia kaikilla ykyaja selaimilla, älypuhelimilla ja tableteilla (JavaScript käyttööotettua), joita o saatavaa tämä tuottee julkaisupäivää. Koska tietotekiikka-ala muuttuu vauhdilla, uusia laitteita ja selaimia tulee saataville tämä tuottee julkaisu jälkee. Jos haluat tarkistaa IQ4E-säätime yhteesopivuude oma laitteesi kassa, käy osoitteessa iq4demo.tredcotrols.com. Kirjaudu sisää käyttäjäimellä mobile ja salasaalla tred. Valvomot ja äytöt: 963 v3.5 tai uudempi, 916, IQView, IQView4, IQView8, RD-IQ, SDU-xcite. Huomautus: NDP ei ole yhteesopiva IQ4E-säätime kassa; se ei tuista verkkoo liitettyä IQ4E-sääditä. Wallbus: RD-WMB, RS-WMB, RV-WMB. Säätimet: IQ3/IQ4 suoraa ja IQ1, IQ2, IQL XTEND:i kautta. IQ4E/../LAN kommuikoi mallie IQ2, IQ1 kassa suoraa. IQeco IQ4NC: avulla. IC-Comms: IQ4, IQ3, IQ2, IQeco, IQL ja IQ1 (v3 ja uudemmat). Huomautus: Käyttöjärjestelmä aikaisempia versioita käyttävät säätimet eivät ehkä tue kaikkia IC-Comms-tyyppejä. Katso täydelliset tiedot IQ4-kofiguroitiohjeessa (TE201263). Katso tiedot IC-Comms käytöstä IQL-säädite kassa Tred LoWorks -tuotteide suuittelukäsikirjasta (TE200292). Strategiat: IQ1, IQ2, IQ3 voidaa tuoda SET:ii, muutaa IQ4-strategioiksi, ja sitte ladata IQ4E-säätimee. Mikäli strategiatiedosto käyttää I/O-kaavia, joita ei ole saatavissa IQ4E-säätimessä, strategia hylätää. Etheret-solmut: XTEND, NXIP tai EINC. Huomautus: NXIP:tä tai EINC:ia ei saa käyttää automaattisessa IP-osoitteemuodostuksessa (DHCP). BACet-laitteet: IQ4E Yhteesopivuus o kerrottu tarkemmi IQ4: PICS-dokumetissa (Product Implemetatio Coformace Statemet, TP201248). Ohjelmoiti: SET v7.0 tai uudempi I/O-moduulit: IQ4/IO-tuoteperhe, XCITE/IO (IQ3) -tuoteperhe. ASENNUS Tuote IQ4E o suuiteltu kiiitettäväksi TS35 DIN -stadardi kiskoo. IQ4E o aseettava erillisee koteloo, joka suojausluokka o vähitää IP20 tai suojattuu tilaa. Aseukse vaiheet ovat: Säätime aseus Käyttövirra kytketä Ethereti liittämie (tarvittaessa) RS232: liittämie (tarvittaessa) Virtasilmuka kytketä (vai../lan) I/O-kaavie kytkeät (tarvittaessa) Wallbus-väylä kytketä (tarvittaessa) Lisä-I/O-moduulie aseus ja liittämie (tarvittaessa) Virra kytketä IP-osoittee/-parametrie asettamie (Etheretiä käytettäessä) LAN-umero ja laittee osoittee asetus Verko tarkistus Strategia ohjelmoiti Strategia testaus käyttäe simuloitia SET:ssä Strategia ja muide kofiguroititiedostoje lataus BACet-tiedosiirro testaus Tuloje kytketä ja toimia tarkastus Lähtöje kytketä ja toimia tarkastus Täydellie kuvaus laittee aseuksesta o dokumetissa IQ4E-aseusohje; kiiitys (TG201338) ja IQ4E-aseusohje: kofiguroiti (TG201339). IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

10 IQ4E/.. Tekiset tiedot TILAUSKOODIT IQ4E/[Kaavat]/[LAN]/BAC/[jäite] [Kaavat] I/O-kaavie määrä: 16, 32, 64, 96, 128, 160 ja 192 [LAN] Tyhjä Tred-virtasilmukkaa ei ole LAN Tred-virtasilmukkaversio [jäite] Vac käyttöjäite Huomautus: XML-verkkopalvelut sisältyvät vakioa IQ4E-säätimee. IQ4E/16/BAC/230 IQ4E/32/BAC/230 IQ4E/64/BAC/230 IQ4E/96/BAC/230 IQ4E/128/BAC/230 IQ4E/160/BAC/230 IQ4E/192/BAC/230 IQ4E/16/LAN/BAC/230 IQ4E/32/LAN/BAC/230 IQ4E/64/LAN/BAC/230 IQ4E/96/LAN/BAC/230 IQ4E/128/LAN/BAC/230 IQ4E/160/LAN/BAC/230 IQ4E/192/LAN/BAC/230 IQ4E jossa 16 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 32 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 64 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 96 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 128 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 160 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 192 I/O-kaavaa ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E jossa 16 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 32 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 64 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 96 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 128 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 160 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite IQ4E laajeettavissa 192 I/O-kaavaa, Tred-virtasilmukka ja 230 Vac käyttöjäite PÄIVITYKSET Jos I/O-kaavie määrää pitää lisätä, saatavilla o seuraavat päivitykset: IQ4E/16-32/UP IQ4E/32-64/UP IQ4E/64-96/UP IQ4E/96-128/UP IQ4E/ /UP IQ4E/ /UP Päivitys 16 kaavasta 32 kaavaa Päivitys 32 kaavasta 64 kaavaa Päivitys 64 kaavasta 96 kaavaa Päivitys 96 kaavasta 128 kaavaa Päivitys 128 kaavasta 160 kaavaa Päivitys 160 kaavasta 192 kaavaa Huomautus: Päivitys lisää aioastaa käyttöjärjestelmä tukemie fyysiste I/O-kaavie määrää. I/O-moduuleja voidaa tarvita lisää lisättyje kaavie käyttööottamiseksi. LISÄVARUSTEET IQ4/IO/.. XCITE/IO/.. Tuoteperhe IQ4/IO-moduuleja (katso IQ4/IO Moduulie tekiset tiedot, TA201341) Tuoteperhe XCITE/IO-moduuleja (katso XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot, TA201352) 10 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

11 Tekiset tiedot IQ4E/.. TEKNISET TIEDOT SÄHKÖISET ARVOT Käyttöjäite: 230 Vac ± 10 % 50/60 Hz, 70 VA max. Varokkeet: vaihdettavia varokkeita ei tarvita. Sähkökatko varmistus: Strategia ja data: Flash-muisti. Superkodesaattori: pitää kello reaaliajassa jopa 8 päivä aja (ormaalisti). Kello tarkkuus: 10 s kuukaudessa (ormaali). Sykli kesto: Ohjelma 1 s. Etheret-verkko Tietoliikee: 10/100 BASE-T (IEEE 802.3). Liitätä: RJ45, automaattie MDI-X. Kaapelityyppi: Cat 5e, UTP (suojaamato kierretty pari). Etäisyys (keskittimee):eitää 100 m. Virtuaali-CNC:t: 3. Osoitteet: ei oletusasetusta aseteltavissa arvoihi (pl. 2, 3 ja 10) kofiguroititilassa. LANosoitteide o oltava yksilöllisiä. Virtasilmukka (vai /LAN-versiot) Tiedosiirto: 20 ma, kaksijohtimie virtasilmukka, optoeristetty, polariteettivapaa vastaaoti, tasapaiotettu läheti. Liikeöitiopeudet: 1k2, 4k8, 9k6, 19k2 tai 38k4; automaattie (oletus) tai ohjelmallisesti määriteltävä. Laiteosoitteet: 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittuja) ohjelmallisesti. LAN.-umerot: 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittuja) ohjelmallisesti. Etäisyys (solmusta solmuu): Kaapeli Tred TP/2/2/22/ HF/200 Belde 8723 Tred TP/1/1/22/ HF/200 Belde 8761 Belde 9182 Belde 9207 Tyyppi Suojattu kierretty pari 2 paria (4 johdita) Suojattu kierretty pari 1 pari (2 johdita) Kaksoiskoaksiaalikaapeli (2 johdita) riippuu kaapelityypistä ja liikeöitiopeudesta (katso seuraava taulukko): Liikeöitiopeus 1k2 4k8 9k6 19k2 38k m 700 m 350 m Huomautus: Vierekkäisillä laitteilla voi olla erilaiset kaapelipituudet ja liikeöitiopeudet. Lyhitä kaapelipituutta (valitulle liikeöitiopeudelle) sovelletaa liitettäessä IQ4E virtasilmukkaa. RS232-portti käyttöpaeelille Tiedosiirto: RS232, EIA/TIA/232E, V28 tukee IQjärjestelmä tiedosiirtoa. Etäisyys: 15 m max. Käyttöjäite: 24 Vdc ± 5 %; 60 ma max.* Liikeöitiopeus: 9k6 baud. Osoitteet (scnc1): 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittu) ohjelmallisesti aseteltavissa. USB-portti ohjelmoitii Tiedosiirto: USB 2.0. Tiedosiirtoopeus: 480 Mbit/s (Hi-Speed). Etäisyys: max. 5 m. Osoitteet (scnc2): 1 119, (2, 3 ja 10 ei sallittu) ohjelmallisesti aseteltavissa. Wallbus-huoeväylä Kaapelityyppi: suojaamato kierretty pari. Etäisyys: max. 60 m. Syöttövirta: max. 50 ma*. Laitteide määrä: max. 14 (sähköteho huomioide) I/O-väylä Max. kokoaispituus: Max. moduulimäärä: Kaavia max.: Väylä syöttö: Kaapelityyppi: 300 m, vai IQ4/IO-moduuleilla; 30 m IQ4/IO- ja/tai XCITE/IOmoduulei. 30 (vai IQ4/IO-moduulit); 15 (IQ4/IO- ja/tai XCITE/IO-moduulit). 192 (mukaa lukie 16 sisäistä). 24 Vdc ± 5 %; 800 ma max.*. Belde 3084A (max. 100 m); Belde 7595A (max. 300 m). Lisätietoja: IQ4/IO moduulie tekisissä tiedoissa (TA201341); XCITE/IO-moduulie tekiset tiedot (TA201352). Tulot/lähdöt Uiversaalitulot Kaavie määrä: 10. Toimita: mittaa jäitettä, virtaa, termistori tai digitaalilaittee tuloa (strategiassa määritetyllä tavalla). Kohiavaimeus: Vähitää 60 db. Resoluutio: 12 bittiä (4 096 askelta). Jäitetulo Tulo toimita-alue : 0 10 V. Tulovastus: 9,4 kω. Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta (50 mv). Virtatulo Tulo toimita-alue: 0 20 ma. Tulovastus: 120 Ω. Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta (100 μa). Termistoritulo Lämpötila (NTC C) Tulo toimita-alue: C. Tarkkuus: ±0,3 C ( C); ± 0,4 C (> 90 C). Vastus Tulo toimita-alue: kω. Tarkkuus: 1 % mittausarvosta. Siltavastus: 12,2 kω. Siltajäite: 3,3 V. Digitaalitulo Tulojäite: 0 5 Vdc tyypillisesti (max. 50 Vdc). PÄÄLLÄ-tilassa: < 2,5 270 µa (otto). POIS-tilassa: > 3,5 V (tai avoi piiri). Laskuri: 30 Hz max. (pulssileveys 16,6 ms). Aalogilähdöt Kaavie määrä: 6. Toimita: Portaato ohjelmallie ohjaus vettiilie/peltie toimilaitteille, jäitevirta/-paie-muutimille, releille, valaistukse himmetimille je. Jäittee toimita-alue: 0 10 Vdc. Virta (max.*): max. 20 ma (lähde) tai 3 ma (otto). Tarkkuus: ± 0,5 % mitta-alueesta. Resoluutio: 11 bittiä (2 048 askelta). Lisäjäitelähtö Jäite: 24 Vdc ± 5 %. Virta (max.*): 120 ma yhteesä liittimille 70 ja 71 ja 120 ma liittimestä 72. *Saatavaa olevaa virtaa voivat vaikuttaa muide lähtöje vaatimukset; katso Virra yhteissyöttö sivulla 5. IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v

12 IQ4E/.. Tekiset tiedot TEKNISET TIEDOT (jatkuu) MERKKIVALOT Jäite ( ): vihreä diodi Valvota ( ): puaie diodi LAN OK ( ): vihreä diodi I/O-väylä ( ): vihreä/puaie diodi Huoltopaiike ( ): keltaie LED-valo. RX (virtasilmukka): keltaie diodi TX (virtasilmukka): keltaie diodi OK (Etheret): vihreä diodi RX (Etheret): keltaie diodi IN1 IN10: keltaie diodi OUT11 OUT16: keltaie diodi MEKAANINEN RAKENNE Mitat (L x K x S): 192,5 mm x 116 mm x 58,5 mm. Materiaali Ruko-osa: paloa hidastavaa polykarboaattia (valkoista). Liitisuojukset: paloa hidastavaa polykarboaattia (läpikuultavaa orassia). Paio: 0,52 kg Kiiitys: TS35 DIN -kisko (EN ). YMPÄRISTÖ EMC: EN :2013. Sieto: taulukko 2 tuotatotiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet. Emissio: luokka B. Turvallisuus: EN :2010. CB-sertifikaatti: ilmoitetaa myöhemmi. Olosuhdevaatimukset: Säilytys: C. Käyttö: C. Huomautus: Lämpötila laskiessa 0 C alapuolelle o erityisesti huolehdittava, ettei yksikö päällä tai se sisällä esiiy kodesoitumista. Kosteus: 0 90 %RH kodesoimato. Korkeus: < m. Saasteluokka: 2 (vai ei johtavaa saastetta ilmeee). Koteloitiluokka: IP20 jos aseettu koteloo, joka luokitus o IP20 tai vastaava. Liittimet Virta Liitityyppi: 2-apaie ulosvedettävä Cage Clamp-ruuviliiti. Kaapeli koko: 0,14 2,5 mm 2 4». Tulot/lähdöt, virtasilmukka, Wallbus ja AUX (jäitelähtö). Liitityyppi: 2-apaie (väli 5,08 mm) ulosvedettävä ruuvattava riviliiti. Kaapeli koko: 0,14 2,5 mm 2 I/O-väylä: Liiti piirilevy reuassa käytettäväksi seuraavie varusteide kassa: IQ4/IC/LINK, siltaliiti IQ4/IC/ADPT-kaapeliliiti IQ4/IC/TERM-termioitivastus. RS232-portti: RJ11 (FCC68). Etheret-portti: RJ45-liiti. USB-ohjelmoitiportti: Micro B -liiti. USB-laajeusportti: USB-tyyppi A (Varattu tulevaisuutee) ipad ja iphoe ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Ic., rekisteröityjä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adroid o Google Ic. -yhtiö tavaramerkki. Widows o Microsoft Corporatio -yhtiö tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mahdolliset palautteet tästä ja muista Tred-tekisistä tiedotteista tulee lähettää osoitteesee: 2015 Hoeywell Techologies Sàrl, ECC Divisio. Kaikki oikeudet pidätetää. Valmistaja ja julkaisija o Tred Cotrol Systems Ltd., joka kuuluu Hoeywell Evirometal ad Combustio Cotrols -liiketoimitaryhmää pääpaikkaaa Hoeywell Techologies Sàrl, Z.A. La Pièce, 16, 1180 Rolle, Sveitsi. Tred Cotrol Systems Limited pidättää oikeude päivittää tätä julkaisua ilmoittamatta. Tred Cotrol Systems Limited Albery House, Sprigfield Road, Horsham, West Sussex, RH12 2PQ, Iso-Britaia. Puh.:+44 (0) , faksi:+44 (0) , 12 IQ4E/.. Säätimie tekiset tiedot TA201340FI Versio 1, Koskee versiota v3.30.

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja

Laitteisto-opas. PCG-Z sarja Laitteisto-opas PCG-Z sarja Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi 2003 Soy Corporatio. Kaikki oikeudet pidätetää. 1 Tätä käyttöopasta ja siiä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokoaa tai osittai toisitaa, käätää

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy VAIO Info Centre -tiedostosta. Lue tämä esi Lue tämä esi Tiedoksi Tämä tuote sisältää Soy omistamia ja kolmasie osapuolie lisesoimia ohjelmia. äide ohjelmie käyttö kuuluu tämä tuottee mukaa toimitettuje lisessisopimuste termie ja ehtoje

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18. SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 18.1. Moottorikäytö valita ja mitoitus ABB: vakioituje moottorikäyttöje valitamahdollisuudet äkyvät taulukosta 18.1a. Erikoistapauksissa käytetää muita moottorikäyttöratkaisuja.

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje

Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera. Käyttöohje Langattomalla tai kiinteällä yhteydellä varustettu IP -Valvontakamera SÄÄNKESTÄVÄ Käyttöohje APM-J2033 SISÄLLYS 1 TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 OMINAISUUDET... 3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2

IRIS Touch Asentajan opas. Versio 1.2 IRIS Touch Asentajan opas Versio 1.2 Sisällys 1. Esittely... 3 2. IRIS-tiedonsiirtomekanismi (pollaus/hälytykset)... 4 3. Tuoteominaisuudet... 5 4. Pakkauksen sisältö... 6 5. Valitsintaulun osat... 6 6.

Lisätiedot

TruVision SVR järjestelmän käyttöohje

TruVision SVR järjestelmän käyttöohje TruVision SVR järjestelmän käyttöohje P/N 1072701A-FI REV 1.0 ISS 15OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Sertifiointi Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

MELCloudpalvelun. käyttöopas

MELCloudpalvelun. käyttöopas The Renewable Solutions Provider Making a World of Difference MELCloudpalvelun käyttöopas Tervetuloa käyttämään MELCloudTMpalvelua, jonka avulla valvot Mitsubishi Electric -järjestelmiäsi nopeasti ja helposti.

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 I/O-konvertteri Käyttöohje FI, Versio 3.7. sivu

SISÄLLYS. SATEL I-LINK 100 I/O-konvertteri Käyttöohje FI, Versio 3.7. sivu SISÄLLYS SATEL I-LINK 100 I/O-konvertteri SISÄLLYS... 1 TÄRKEÄ HUOMAUTUS... 2 VALMISTAJAN VAKUUTUS... 3 TAKUU JA TURVALLISUUSOHJEET... 4 1 YLEISTÄ... 5 1.1 SATEL I-LINK 100 I/O -KONVERTTERI... 5 2 TEKNISET

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja TW-WLAN-reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 12/2011 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset... 4 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n Ohjekirja Sisältö Luku 1: Laite...1 Laitteen esittely... 1 Ominaisuudet...4 Laitteiston tekniset tiedot... 5 Laitteen mitat...5 Tehovaatimukset...5 Käyttöympäristö...

Lisätiedot

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas DiBos/DiBos Micro fi Asennusopas DiBos/DiBos Micro Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeita 7 2 Johdanto 11 2.1 Järjestelmän kuvaus 11 2.2 Pakkauksen purkaminen 11 2.3 Virransyöttö

Lisätiedot

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi

EH-net. Käyttöohje. Palvelin. www.ouman.fi EH-net Palvelin Käyttöohje EH-netin avulla voi ohjata rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita keskeisiä toimintoja internetselaimella kotoa tai toimistolta käsin - tarvittaessa vaikka toiselta puolen

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri 54 Mbps WLAN tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA510 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FERCS10 INTERNET- JA GSM-POHJAINEN HÄLYTYS-, ETÄVALVONTA- JA OHJAUSKESKUSYKSIKKÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TEKNISET TIEDOT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 TÄRKEÄÄ LUKEA... 6 2.1 TURVALLISUUSOHJEET...6

Lisätiedot

TeleWell TW-EA501 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri. Ohjekirja

TeleWell TW-EA501 v3. ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri. Ohjekirja TeleWell TW-EA501 v3 ADSL 2+ -modeemi ja reititin 4 x 10/100 Mbps kytkin Palomuuri Ohjekirja CE Kappale 1... 3 1.1 Tietoja TW-EA501 v3 ADSL2+ -modeemista... 3 1.2 Myyntipaketin sisältö... 8 Kappale 2...

Lisätiedot

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen

Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen Johtava ohjelmisto maailmassa tarra-, viivakoodi-, RFID- ja korttitulostukseen BarTender Application Suiten käyttöönotto Yleiskatsaus, asennus ja peruskäyttö (suomenkielinen versio) Ver. 13.06. 20.1541

Lisätiedot