Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja"

Transkriptio

1 Alueellinen osallistuminen demokratian vahvistajana käytäntöjä ja keinoja Mikko Saukko

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Alueellisen osallistumisen malleja 4 Hollolan lähipalvelualueneuvosto 4 Lähipalvelualueneuvostojen rooli ja tehtävät 5 Ensimmäisten kokousten tunnelmia 6 Tampereen alueellisen osallistumisen malli: Alue-Alvari 6 Alue-Alvarin jäsenistö ja toiminta Länsi-Alvari 7 Arviointia mallin toimivuudesta 8 Käytäntö Euroopasta: Amsterdamin kaupunginosaneuvostot 9 Lisäarvoa demokratiaan 11 Tiedottaminen ja viestintä 11 Käyttäjädemokratia 12 2

3 Johdanto Vaikka erilaisia hankkeita osallistumisaktiivisuuden nostamiseksi on nähty viimeisten vuosikymmenten aikana kymmeniä, pysyvää noususuhdannetta ei ole saatu aikaan. Ongelmana onkin usein ollut vallan ja vastuun puute, mutta on myös muistettava osallistumisen ja vaikuttamisen suhde edustukselliseen demokratiaan. Aktiivisuus on koettu edustuksellisen demokratian kilpailijaksi tai osallistumista on pyritty ohjaamaan liikaa ylhäältä käsin. Hankkeita on myös kuvattu lähinnä mobilisaatioksi, koska kansalaiset eivät todellisuudessa ole saaneet parempaa asemaa suhteessa päättävään eliittiin. Mobilisaatio on toki tärkeä osa prosessia, mutta ei sellaisenaan riittävä. On mahdollista, että poliitikkojen ja byrokraattien sopeutuminen aktiivisempiin kansalaisiin ei ole ongelmatonta ja jo muodostuneet institutionaaliset rakenteet saattavat olla kehittymättömiä tukemaan aktiivisempaa osallistumista. On myös mietittävä asiaa kansalaisten näkökulmasta: perinteisten poliittisten osallistumismuotojen suosion laskiessa on tarjolle osattava tuoda riittävän erilaisia mahdollisuuksia. (Kettunen, 2007, julkaisematon) Myös taloudellisten resurssien niukkuus on vaikuttanut negatiivisesti aktivointihankkeiden onnistumiseen. Vaikka kuntataloudessa tuskin koskaan eletään yltäkylläisiä aikoja, on syytä nostaa esiin kysymys, kannattaako muutaman vuoden välein, aina edellisen epäonnistuttua, käynnistää uusi projekti, johon ei olla valmiita panostamaan resursseja? Varsinkin, kun aikaisemmat kokemukset osoittavat tulosten olevan vaatimattomia ja projektiluonteisuus itsessään katsotaan osaksi ongelmaa. Pitkäjänteisten, suunnitelmallisten ja vakiintuneita käytäntöjä luovan kehittämisen sijaan tarjotaan katkonaista ja poukkoilevaa toimintaa. (Pikkala 2006, 15) Luottamuksen rakentaminen on keskeinen edellytys kansalaisten osallistumiseen, sillä ilman luottamusta tehty yhteistyö on luonteeltaan satunnaista ja sitä leimaa usein itsekkyys. Tällöin pyritään maksimoimaan oma etu (kompromissialttius vähenee) ja mahdollisesti jopa harhauttamaan yhteistyökumppaneita. Luottamuksen poissaolo vähentää myös aloitteellista kehittämistoimintaa, jolloin keskitytään vain välttämättömimpään. Luottamusrakenteet ja yhteiset tulevaisuuden näkymät ovat keskeinen osa identiteettiresurssin rakentumista. Yhteiset käsitykset itsestä ja toisista sekä omasta asemasta ja kuulumisesta laajempaan kokonaisuuteen rakentavat mahdollisuutta itseluottamukseen ja rohkaisevat osallistumaan. (Kuntalaiset ja hyvä osallisuus, 2002) Edellä mainitut ongelmat ja kuntalain neljäs luku (joka tarjoaa asukkaille monia osallistumismahdollisuuksia) muodostavat lähtökohdan tälle tekstille. 3

4 Toimeksiantona oli perehtyä alueellisen osallistumisen keinoihin ja tuottaa konkreettisia ehdotuksia aikaisempien sudenkuoppien välttämiseksi. Tausta, jota vasten toimintoja peilataan, ovat Hollolan lähipalvelualueneuvostot. Nämä neuvostot valikoituvat tarkastelun ja kehittämisehdotusten kohteeksi käytännöllisistä syistä: niiden toiminta on uutuudesta johtuen vielä kehittymisvaiheessa ja Hollola Päijät- Hämeen kuntana on luonnollinen yhteistyökumppani Päijät-Hämeen liitolle. Työn rakenne kulkee johdannossa esitetyistä ongelmista alueellisten osallistumismallien esittelyyn ja arviointiin Hollolassa ja Tampereella, eurooppalaisen vertailukohteen ollessa Amsterdam. Lopuksi esitellään konkreettisia ehdotuksia toimivuuden parantamiseksi. Alueellisen osallistumisen malleja Hollolan lähipalvelualueneuvosto Hollolan kunnan lähipalvelualueet ja niihin pohjautuvat neuvostot otettiin käyttöön lähi- ja asukasdemokratian lisäämiseksi. Malli on uusi, neuvostojen ensimmäiset kokoukset pidettiin keväällä 2009, joten käytännöt ja roolit ovat vielä kehitysvaiheessa. Seuraavat kokoukset pidetään syksyllä ja tästä eteenpäin neuvostot kokoontuvat kunnan koolle kutsumina kaksi kertaa vuodessa (resurssikysymys), itse järjestettyjen kokousten ollessa mahdollisia useamminkin. Aluetoiminta vaikuttamisväylänä ei sinänsä ole uusi keksintö, vastaavanlaisia hankkeita on ollut tai on edelleen käynnissä mm. Yläkemijoella, Vantaalla, Turussa, Oulussa ja Tampereella. Lähipalvelualueneuvostojen tausta on kyläneuvottelukunnassa, jollaista on kokeiltu mm. Vesikansan kylässä. Ongelma em. mallissa oli sen passiivisuus; alkuinnostuksen jälkeen aktivoituminen on tapahtunut lähinnä toiminnan lopettamisen noustessa esille. Aktiivisen sitoutumisen puute on lisännyt myös kunnan viranhaltijoiden työmäärää, koska pelkkä lautakuntaesittely ei riitä, vaan esittely on täytynyt tehdä myös kyläneuvottelukunnille, valmiin paketin muodossa. Omaehtoinen aktiivisuus asioihin perehtymisessä on siis ollut huonoa. Yhtenä syynä passiivisuuteen on nähty päätösvallan puute. Kyläneuvottelukuntia ei ole lopetettu, vaan ne toimivat edelleen. Tarkoituksena on seurata kyläneuvottelukuntien ja lähipalvelualueneuvostojen roolien muokkautumista sekä aktiivisuutta ja säilyttää toimivampi järjestelmä. Lähipalvelualueneuvostojen aktiivisuuden säilyttäminen alkuinnostuksen jälkeen tulee olemaan haasteellista. Tärkeää kuitenkin on, että osallistumisen päämäärät ja tavoitteet tuodaan julki riittävän selkeästi. Passiivisuuden lisääntymistä on tarkoitus torjua rakenteellisesti neuvostojen kokoonpanolla; neuvosto koostuu seitsemästä 4

5 jäsenestä, joista kolme on valtuuston nimeämiä poliittisia luottamushenkilöitä. Neljä jäsentä valitaan lähipalvelualueen yhdistysten ja toimikuntien esitysten perusteella, näistä neljästä kaksi on erovuoroisia (valitaan arvalla) kahden vuoden jälkeen. Neuvoston puheenjohtaja valitaan erovuoroisista jäsenistä. Neuvoston jäsenten tulee pääsääntöisesti olla (alueen) palvelujen käyttäjiä. Käytännön kuluihin varataan vuosittain tarkoituksenmukainen määräraha, jonka jakautumisesta neuvostojen kesken päättää kunnanjohtaja. Tämän talousvastuun toivotaan osaltaan pitävän kiinnostusta yllä. Lähipalvelualueneuvostojen rooli ja tehtävät Alueiden asukkaiden rooli pohjautuu asiakasnäkökulmaan, jolloin neuvostojen tiedottava tehtävä on kaksisuuntainen. Ensimmäinen tehtävä on tuottaa kootusti asukkaiden näkemyksiä osaksi kunnan palvelujen kehittämistä ja arviointia, toinen tehtävä on tuoda valmisteluprosesseja ja päätöksiä asukkaiden tiedoksi nykyistä paremmin. Tiedottavan roolin on näin ollen tarkoitus toimia yhdyssiteenä asiakkaan ja valtuuston välillä, jolloin kylillä on mahdollisuus tuoda esille parannusehdotuksia ja aloitteita sekä tehostaa omaa näkyvyyttään kunnallisessa päätöksenteossa. Henkilöstö- ja talousasioissa neuvostoilla ei ole päätäntävaltaa, mutta esim. talousvastuu tulee siirtymään lähipalvelualueille, joka mahdollistaa päätöksenteon siirtämisen lähemmäs kuntalaista. Neuvostojen on tarkoitus ottaa kantaa alueensa asioihin mahdollisimman laajasti mm. palveluita koskevissa kysymyksissä. Tarkoitus on painottaa subsidiariteettiperiaatetta ja antaa päätöksenteolle kasvot, sekä kannustaa ihmisiä käyttämään nyt järjestettyä, suoraa vaikuttamiskanavaa. Neuvostojen jäsenet tullaan esittelemään (osa esitelty jo) paikallislehdissä kuvien kera, jolloin lähestymiskynnyksen toivotaan madaltuvan. Tiedottavan roolin pohjalta on jo esitetty joitain konkreettisia toimenpiteitä. Sähköisen osallistumisen kohdalta suurimmat odotukset kohdistetaan verkkopohjaisiin keskustelupalstoihin sekä kommentoinnin mahdollistaviin blogeihin. Neuvostoon kuulumattomien poliitikkojen on tarkoitus osallistua järjestettäviin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin, joka mahdollistaa henkilökohtaisen vuorovaikutuksen. Myös markkinakahvit tyyppisiä tilaisuuksia aiotaan järjestää. Aktiivinen tiedottaminen kunnan puolelta on toiminnan onnistumisen kannalta ehdoton edellytys, ja tarkoitus on välittää tietoa eteenpäin myös ilmoituksilla ja julisteilla em. sähköisten muotojen lisäksi. Esimerkiksi Mäntyharjulla on kunnan tiedotustoimintaa ja kunnan järjestämiä palveluita esitelty kunnantalolla pidetyillä kuntamarkkinoilla (ensimmäiset v. 2000), tavoitteena oli myös tuoda päättäjiä ja eri tehtävissä toimivia viranhaltijoita tutuksi kuntalaisille. Tapahtuma sai liikkeelle n kävijää, sekä 5

6 paikallisia, että kesäasukkaita, lapsista vanhuksiin ja järjestäjät arvioivatkin kuntamarkkinoiden saavuttaneen tavoitteensa. Neuvostojen toinen tehtävä on kannustaa, luoda ja kehittää alueella omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä malleja. Tähän tarvitaan aktiivista ja omaehtoista toimintaa, tarkoitus on järjestää tapahtumia omalla alueella tai yhdessä muiden alueiden kanssa. Konkreettisia toimenpiteitä ei vielä ole hahmoteltu, pl. jo aiemmin mainitut markkinakahvi-tyyppiset tapahtumat, joita on suunniteltu pidettäviksi esim. koulujen tiloissa sekä talkootapahtumat esim. siivouksen merkeissä. Ensimmäisten kokousten tunnelmia Keskustelua oman kylän ja alueen kehittämiseksi käytiin yleisesti mm. liikennejärjestelyistä, joiden turvallisuutta pohdittiin erityisesti koululaisten näkökulmasta. Muita esiin nousseita asioita olivat esim. toiminnasta tiedottaminen kyläläisille sekä virkistys- ja liikuntapaikkojen kunnostustarpeet. Myös julkisen liikenteen yhteyksien lisäämistä on toivottu, samoin teemakokouksia kunnan eri toimialojen kanssa. Yleisesti ottaen ihmiset ovat innostuneita ja valmiita sitoutumaan toimintaan. Päätösvallan puutteesta huolimatta uskottiin oman aktiivisuuden parantavan vaikutusmahdollisuuksia. Yhteistyö muiden alueiden kanssa nähtiin tarpeelliseksi, joko yhteisten tapaamisten tai sähköisen viestinnän kautta. Neuvostojen toimintakäytännöissä nähtiin myös kehitettävää, kaksi kertaa vuodessa kokoontumisen katsottiin olevan liian harvoin. Tampereen alueellisen osallistumisen malli: Alue-Alvari Alvari alueellisen vaikuttamisen kanava, on määritelty alueellisen osallistumisen kokonaisuudeksi, joka sisältää Alue-Alvarin (alueellinen työryhmä), NettiAlvarin (pääasiassa Internetissä toimiva asukasraati) sekä pormestarin illan ja muita kaikille avoimia osallistumismahdollisuuksia. Alue-Alvarin pilotointi käynnistettiin keväällä 2007 Länsi-Tampereella (Länsi-Alvari), tarkoituksena luoda yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa kaupungin organisaation ja alueensa kanssa, jolloin asukkaiden mielipiteet saadaan esiin alueen palveluja ja kaupunkiympäristöä suunniteltaessa. Vuorovaikutuksen käytännön toteuttaja on vuorovaikutussuunnittelija, joka toimii tiedonvälittäjänä eri osapuolien välillä. Kaupunki on sitoutunut kuulemaan alueellisen työryhmän kannanottoja valmistellessaan aluetta koskevia asioita ja 6

7 tehdessään alueita koskevia päätöksiä. Työryhmän näkemykset ja esitykset tulee huomioida kaupungin päätöksenteossa. Alue-Alvarin tehtävät ovat: alueen osapuolten näkemysten välittäminen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon välittää näkökulmia talousarvion ja kaupunkistrategian laadintaan päättää ja raportoida myönnetyn aluerahan käytöstä (5000 ) tiedottaa alueella työryhmän käsittelyssä olevista asioista ja toiminnasta aloitteiden tekeminen tärkeänä pitämistään asioista sekä muut erikseen sovittavat tehtävät Alvarit toimivat viidellä alueella, jako on tehty perusopetuksen ja palvelualuejaon mukaisesti. Palvelualuemalli on luotu asiakaslähtöisyyden perusteella palveluverkkoselvityksen pohjalta, alueiden ollessa läntinen, keskusta, eteläinen, kaakkoinen ja koillinen. Alue-Alvarin jäsenistö ja toiminta Länsi-Alvari Jäsenistön kokoonpano ja toiminta perustuu vapaaseen ilmoittautumismenettelyyn, kaikki mukaan haluavat on hyväksytty jäseniksi. Tätä edeltänyt vuorovaikutussuunnittelijan aktiivinen tiedotustyö ja mallin esittely suuntautui sekä alueen asukkaille, että järjestöille ja yhdistyksille. Jäsenistö 1 muodostuu paikallisten asukas- ja muiden yhdistysten edustajista sekä yksittäisistä aktiivikansalaisista. Länsi- Alvariin ilmoittautui 43 jäsentä, mutta suuremmankaan määrän ei katsota olevan ongelma, koska käytännön työ tehdään suureksi osaksi useammissa pienemmissä alatyöryhmissä ja osa jäsenistöstä muuttunee ennen pitkää passiivijäseniksi aikataulu- tai muista syistä. Osallistujat jakautuvat alueellisesti hyvin Länsi- Tampereen eri kaupunginosiin, mutta ikärakenne on vinoutunut: 43:sta jäsenestä vain yksi oli alle 30-vuotias, 19 yli 60-vuotiasta. Toiminta on toistaiseksi keskittynyt lähinnä palveluverkkoselvitykseen osallistumiseen. Alvari on tuottanut raportin, jossa on annettu aineksia hyvinvointipalvelujen verkoston kehittämissuunnitelman valmistelutyöhön kattaen 1 Esim. Länsi-Alvari: omakotiyhdistykset ja kaupunginosaseurat 13, vuokralaisten toimikunnat 3, urheiluseurat 4, yksittäiset asukkaat 10, sekä muut yhdistykset ja verkostot (mm. yrittäjät ja vanhempainyhdistykset) 13. 7

8 päivähoidon, perus- ja esiopetuksen, ikäihmisten palvelut sekä kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto-, ja vapaa-aikapalvelut. Alueellinen työryhmä on jakaantunut neljään teemaryhmään em. aiheiden pohjalta. Toinen osallistumiskohde on ollut kaupunkiympäristön suunnittelu, johon on otettu kantaa sekä välillisesti (esim. kysymys poikittaisliikenteestä osana palveluiden saavutettavuutta), että suoraan antaen lausuntoja kaavakysymyksiin. Arviointia mallin toimivuudesta Alueellisen osallistumisen toimivuutta on tarkasteltu neljästä aihealueesta käsin. Nämä ovat: 1. osallistumisen kohde ja laajuus 2. osallistumisen käytännöt 3. osallistumisen tarkoitus 4. Alvarin jatko Osallistumisen kohteen arviointi keskittyy asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen palvelujen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa. Tavoitteiden katsotaan toteutuneen hyvin ja osallistumisen mallin on katsottu lisänneen vaikutusmahdollisuuksia. Vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta pidemmällä aikajänteellä tämän seikan korjaamiseksi onkin syytä kehittää järjestelmä, jossa työryhmille voidaan antaa suoraa palautetta. Palautteen saaminen on tärkeää myös motivaation kannalta. Osallistumisen laajuuden ei tulisi olla ajankäytöllisesti sitovampaa, kuin mitä se on tähän asti ollut - jäsenistö onkin henkilökohtaisesti valikoinut alatyöryhmiä, joihin osallistuminen on keskitetty. Osallistumisen käytäntöjä pohdittaessa pidettiin viiden alueen mallia hyvänä, koska kaikkien aluejakojen katsottiin olevan kompromisseja. Osanottajat edustavat hyvin alueen aktiivisia asukkaita, eikä edustavaa otosta edes katsota välttämättömyydeksi. Keskeisenä puutteena koetaan nuorten passiivisuus ja pienten lasten vanhempien vähäinen osuus jäsenistössä. Rooli valmistelutyössä, yhdessä virkamiesten kanssa, koetaan selkeäksi: Alvaria ei pidetä poliittisena, eikä sitä halutakaan. Vaikka osallistuminen onkin keskittynyt kaupunginhallinnon määrittelemiin kysymyksiin, myös nostot alueelta hallintoon päin ovat mahdollisia. Tässä yhteydessä vuorovaikutussuunnittelijan rooli on oleellinen vuoropuhelun muotojen luomisessa, toimiessaan yhdyslenkkinä, viestinviejänä ja tulkitsijana. Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta on tärkeää, että 8

9 vuorovaikutussuunnittelija tuntee sekä kaupungin palvelut, että alueen. Myös kansalaisten ja hallinnon kieltä on osattava, sekä vuorovaikutustaidot hallittava. Osallistumisella katsotaan olevan kaksi tarkoitusta: vuorovaikutus valmisteluprosessissa ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Lausuntojen antamisen suhteen virkamiesten ja asukkaiden näkemykset eroavat: alvarilaiset haluavat tuoda esiin monia alueellisia näkökulmia, mutta virkamiehet kaipaavat pidemmälle jäsennettyä päätöksentekomateriaalia, yhden ratkaisun mallia. Osallistumisen pilotin arvioinnissa Alvari nähtiin hyvänä työkaluna, joka on syytä vakiinnuttaa toimintatapana. Näin on myös tehty, Alvari toimii kaikilla viidellä alueella, toimikauden ollessa kaksivuotinen. Kokouksia on muutaman kerran vuodessa ja alatyöryhmiä perustetaan tilanteen mukaan, tukenaan virkamiehet, joille asia kuuluu. Kaikki Alue-Alvarin tilaisuudet ja työryhmät ovat avoimia, joten osallistumaan pääsevät myös ne, jotka eivät ole jäseniä. Kuntamarkkinat ( ) tarjosi mahdollisuuden keskustella Etelä-Tampereen vuorovaikutussuunnittelijan Pirkko Maatraivan kanssa. Hän kertoi, ettei palautejärjestelmää ole vielä saatu kehitettyä ja NettiAlvarikin on haudattu odottelemaan parempia ideoita ja käytäntöjä, vaikka se vielä vuoden 2009 esitteessä mainitaankin. Käytäntö Euroopasta: Amsterdamin kaupunginosaneuvostot 1980-luvun alkupuolella Amsterdamiin perustettiin ensimmäiset neuvostot (Neighbourhood Councils), jolloin niille annettiin laajat toimivaltuudet ja budjetit sekä osoitettiin viranhaltijoita avustajiksi käytännön toimintaan. Tavoitteena oli toteuttaa asukkaiden myötävaikutuksella toimivaa ja tehokasta päätöksentekoa sekä saada asukkaat tuntemaan itsensä osallisiksi paikallishallinnossa. Aikaisemmin hallintoalueita oli 14, mutta kesällä 2009 niiden määrä pudotettiin seitsemään kumppanuuksien vahvistamiseksi ja sujuvamman hallintojärjestelmän luomiseksi. Näiden seitsemän kaupunginosaneuvoston on määrä aloittaa täysimittainen toiminta keväällä 2010 järjestettävien kunnallisvaalien jälkeen. Neuvostojen jäsenet on valittu vaaleilla omalta alueeltaan, neljän vuoden välein, ja neuvostojen koko on riippuvainen sekä alueen asukasmäärästä, että valitusta hallintomuodosta. Kokouksia on joka toinen viikko ja ne ovat pääsääntöisesti julkisia. Neuvostot jakaantuvat edelleen alakomiteoihin, jotka kokoontuvat kolmen neljän viikon välein. Alakomiteoiden kokoukset ovat kaikille avoimia. Kuten kaupunginhallinnossa, myös kaupunginosien päivittäisiin hallintotehtäviin osallistuu joukko valtuutettuja sekä alueen puheenjohtaja, jonka valitsee neuvosto. 9

10 Päivittäishallinnon (jolla toimipisteenä aluetoimisto) muotoja on kaksi: ensimmäisessä päivittäiseen hallintoon osallistuvat jäsenet valitaan neuvoston äänestyksellä ja he pysyvät edelleen täysivaltaisina jäseninä. Toisessa mallissa valitut edustajat luopuvat jäsenyydestä, ja hallintotehtäviin osallistuvat voidaan valita myös neuvoston ulkopuolelta. Neuvostojen vastuualueeseen kuuluu jotakuinkin samanlaiset tehtävät, kuin asukasmäärältään vastaavan kokoisten alueiden paikallisviranomaisille: tilojen hallinnointia, katujen kunnossapitoa, leikkikentistä huolehtiminen jne. Neuvostot myös muotoilevat kehityssuunnitelmia ja määrittelevät käytännön toimenpiteitä taide-, liikunta-, virkistys- ja sosiaalikysymyksiin liittyvissä asioissa. Alakomiteoillakin on taloudellisia resursseja joihinkin avustustarkoituksiin (joita ei määritelty verkkosivuilla). Aluetoimistoon voi ottaa yhteyttä lähes kaikissa rekisteröinti- ja kirjausasioissa sekä lupatoiminnassa tehtäviä, jotka aikaisemmin ovat olleet kaupungin vastuulla. Kokemus hallinnon hajauttamisesta Amsterdamissa on ollut pääosin positiivinen. Tosin yleinen trendi on, että kansalaisten kiinnostus politiikkaan on vähentynyt niin Amsterdamissa kuin muuallakin Hollannissa. Vaaleissa äänestäjien määrä on jatkuvasti laskenut eivätkä hallinnolliset kysymykset näytä kiinnostavan asukkaita. Selvää on kuitenkin se, että hallinnon hajauttamisen jälkeen järjestelmä on taannut sen, että poliitikoilla on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tavata asukkaita ja vaikuttaa suoraan paikallisiin asioihin. Sama pätee myös paikallishallinnon työntekijöihin. Alueilla voidaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja asukkaiden toiveet paremmin. Mielipidetiedustelujen mukaan myös asukkaat ovat tyytyväisiä, palvelujen saatavuuteen omalta alueeltaan, alueen omilta työntekijöiltä. Talouden ja tehokkuuden kannalta hallinnon hajauttamisella on ollut pelkästään etuja. On arvioitu että järjestelmän uusimisella on saavutettu säästöjä keskimäärin 45 miljoonaa euroa vuodessa. Säästöt ovat kertyneet pääosin sisäisen organisoinnin muuttamisesta verrattuna vanhaan, erittäin keskitettyyn hallintoon nähden. Järjestelmän tehokkuus on johtunut pääosin paikallisen hallinnon kyvystä ratkaista erilaiset kysymykset paikallisten asukkaiden kanssa yhteistyössä. Ensimmäisinä vuosina aikaa käytettiin melkoisesti päätöksenteon linjaamiseen ja rakenteiden muuttamiseen. Nyttemmin käytäntöjen selkiinnyttyä voidaan keskittyä yhdessä määriteltyjen tärkeiden asioiden edistämiseen. 10

11 Lisäarvoa demokratiaan Tiedottaminen ja viestintä Vuoden 2009 KuntaSuomi tutkimuksen mukaan yli puolella kyselyyn vastanneista vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat heikommin kuin odotetaan: vaikuttamismahdollisuutta asuinympäristön asioihin pitää tärkeänä 70 %, ja tyytyväisiä siihen on 49 % vastanneista. Vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskuntaan pitää tärkeänä 60 %, mutta tyytyväisiä on vain 35 %. Poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen tyytyväisiä löytyy ainoastaan 20 %. Yksi demokratian kulmakivistä on päätöksenteon avoimuus, joka on läheisessä suhteessa viestintään ja tiedottamiseen. Siksi olennainen osa osallistumisen edistämistä, ehkä jopa tärkeimpiä tekijöitä, on tiedottaminen. Vuoden 2004 KuntaSuomi -tutkimuksen mukaan keskivertokansalainen on kiinnostunut kotikuntansa asioista, mutta vain n. viidesosa oli sitä mieltä, että kunnan asioista tiedotetaan riittävästi. Kuntaliiton tutkimuksen (Sari Pikkala: Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä, Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II, Kuntademokratian toimintatavat, 2006) mukaan kuntien viestintävastaavista yli puolet antoi omalle kunnalle korkeintaan tyydyttävän arvosanan, kun heiltä kysyttiin viestinnän avoimuudesta ja asukkaiden mahdollisuudesta vaikuttaa asioiden valmisteluvaiheessa. Tiedotuskanavia pohdittaessa on syytä kiinnittää huomiota paikalliseen mediaan (lehdet, radiokanavat), toimielinten kokousten avoimuuteen ja jatkuvasti merkittävämmäksi muotoutuvan Internetin sekä matkapuhelinten hyödyntämiseen. Internet sinällään on vain kanava, mutta sen vuorovaikutteisen luonteen vuoksi tulee erityisesti pohtia sisältöjä ja tiedottamisen muotoja. 1. Nuorille suunnattu valtakunnallinen verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava (www.aloitekanava.fi) on yksi varteenotettava keino, idea olisi käyttökelpoinen myös kaikille kuntalaisille suunnattuna. Vuorovaikutteisessa verkkopalvelussa ideat jalostetaan kommentointi- ja äänestysvaiheiden myötä aloitteiksi. Sivustolla esitellään myös muutoksen aikaansaaneita ideoita, joten palautejärjestelmäkin on järjestetty samaan yhteyteen. Keskitetty aloitejärjestelmä helpottaisi omien ideoiden esittämistä ja niiden ohjautumista oikeille henkilöille. 2. Vastaavantyyppinen järjestelmä on mahdollinen myös tekstiviestipalveluna. Tekstiviestinä lähetetyt ideat tulisivat sähköpostina vastuuhenkilölle, joka ohjaisi ne eteenpäin asiaankuuluvalle taholle. Hyvä puoli menetelmässä on matala osallistumiskynnys: Tilastokeskuksen mukaan vuonna

12 käytännössä jokaisella työikäisellä suomalaisella oli matkapuhelin käytössään (http://www.stat.fi/tup/suomi90/syyskuu.html, luettu ). Lisäksi matkapuhelin on myös lähes aina käsillä, joten idean syntyessä on mahdollisuus lähettää se heti eteenpäin. Matala osallistumiskynnys mahdollistaa myös aktiiviselle häirinnälle, mutta käytännössä se ei muodostane suurta ongelmaa, koska tietystä numerosta tulevat viestit voidaan sulkea pois teknisellä ratkaisulla. 3. Toinen esimerkiksi kelpaava sivusto on Asialista (www.asialista.fi). Kuvaus sivuston Facebook -ryhmästä: Porvoon kaupungin esityslistat inhimillisemmässä muodossa. Asialista.fi tiivistää ja toimittaa Porvoon (kaupunginhallituksen) pöytäkirjat selkokielelle. Tarkoitus on toimittaa kansalaisille mahdollisimman objektiivinen kuva kaupungissa tapahtuvista asioista, joten Asialistan toimituksen mielestä paras lähde ovat kaupunginhallituksen julkiset esityslistat. Syy, miksi esittely kohdentuu juuri esityslistoihin eikä pöytäkirjoihin, on keskustelun ajoittaminen päätöksentekoa edeltävälle ajalle. 4. Blogien käyttö viestinnässä on suositeltavaa ja niitä käytettäessä on huomioitava kommentointimahdollisuus. Kommentoinnilla on mahdollista saada aikaan elävää keskustelua kustakin ajankohtaisesta aiheesta, jolloin erillisen keskustelupalstan tarve vähenee. Eri palvelinten tarjoamat ilmaiset blogit tarjoavat vaihtoehtoja kommenttien hyväksymismahdollisuudesta (ylläpitäjä tarkastaa kommentin ennen sen julkaisemista) asiasanahakuun. Varsinkin harvoin päivitettävien blogien kohdalla vierailijoita kannattaa pyytää liittymään sähköpostilistalle, jolloin he saavat muistutuksen uudesta blogikirjoituksesta. Muuten on vaarana se, että ihmiset turhautuvat uusia päivityksiä odotellessaan ja harvenevien käyntien myötä lopulta unohtavat koko blogin. Vaikka yllä onkin esitelty vain ns. uuden median tarjoamia mahdollisuuksia, ei perinteisen median (esim. lehdistö) ulottuvuutta tule unohtaa. Kaikilla ei edelleenkään ole käytettävissään tietokonetta tai matkapuhelinta, joten yhdistelmä uutta ja vanhaa on varmasti toimivin ratkaisu. Painotus tullee kuitenkin vuosien aikana siirtymään kohti uuden median tarjoamia käytäntöjä, sosiaalisten medioihin vallatessa edelleen alaa ihmisten totuttua niihin. Käyttäjädemokratia Käyttäjädemokratia-termillä viitataan monenlaisiin toimintatapoihin, esim. käyttäjäneuvostot ja toimielimet, joissa on mukana käyttäjien tai asiakkaiden 12

13 edustajia, erilaiset raadit, paneelit, tilaisuudet yms. sekä kyselyjen tekeminen ja palautteen kerääminen kuuluvat kaikki käyttäjädemokratiaan. Myös käyttäjien valinnanvapaus eri palveluyksiköiden tai tuottajien välillä tulkitaan käyttäjädemokratiaksi. Puoluevetoista politiikkaa vierastavat voivatkin kokea käyttäjäosallistumisen mielekkäämpänä. Sari Pikkala (2006) toteaa perinteisten, pysyvien ja velvoittavien osallistumismuotojen heikentyneen, samalla kun satunnaiset, vähemmän sitoutumista vaativat muodot saavat enemmän jalansijaa. Palautejärjestelmän luominen käyttäjädemokratiaa koskevissa asioissa olisi hyväksi, koska näin voitaisiin vahvistaa kansalaisten luottamusta verovaroilla rahoitettaviin organisaatioihin. Esiin nousee vielä kaksi konkreettista toimenpide-ehdotusta, jotka olisi mielestäni syytä ottaa huomioon myös Hollolassa. Ensimmäinen on vuorovaikutussuunnittelija (tai vastaava viranhaltija), joka vastaa työryhmän koordinoinnista ja tiedottamisesta. Tiedottamisen tulisi tapahtua sekä lähipalvelualueneuvostoon, että kuntaan päin. On myös tarpeellista pohtia sekä neuvostojen välistä, että kuntalaisiin suuntautuvaa tiedottamista. Esimerkiksi Tampereen organisaatiossa on kuntademokratiayksikkö, jossa työskentelee vuorovaikutussuunnittelijoiden lisäksi kuntademokratian kehittämispäällikkö sekä kaksi muuta henkilöä. Osallistumisen ja demokratian alaan kuuluvat asiat olisikin hyvä keskittää omaksi vastuualueekseen ja nimetä henkilö koordinoimaan tätä työtä. Vastuualueen yksikkökoon ei tarvitse olla kunta, taloudellisesti järkevämpää olisi joko useamman kunnan tai koko maakunnan yhteinen koordinaattori. Toinen ehdotus on kirjallisen palautejärjestelmän luominen. Tällä menetelmällä vaikuttavuuden todentaminen on helpompaa ja se myös parantaa osallistujien motivaatiota. Oleellisia palautteen aiheita ovat mitä ja miten neuvoston käsittelemiä asioita on otettu huomioon, mitä ei, ja miksi. Ohjeistuksen myötä aloitteiden ja näkemysten välittyminen organisaatiossa tehostuisi, koska viranhaltijoilta vaadittaisiin reagointia ja perusteluita perusteltu reagointi olisi omiaan vahvistamaan luottamusta ja tunnetta prosessin läpinäkyvyydestä. 13

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Sari Pikkala. TAITTO Nina Palmu-Pietilä. 1. painos ISBN 952-213-153-9 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Sari Pikkala Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II Kuntademokratian toimintatavat Helsinki 2006 ISBN 952-213-153-9 TEKIJÄ Sari Pikkala TAITTO Nina Palmu-Pietilä

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI

VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI TAMPEREEN YLIOPISTO Jari Seppälä VERKKOMEDIA OSALLISTUMISEN VÄLINEENÄ CASE TAMPEREEN KAUPUNKISUUNNITTELUPELI Kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus Tiedotusopin

Lisätiedot

Demokratia Loppuraportti

Demokratia Loppuraportti Sisällys Helsinki Vantaa -selvitys Demokratia Teemaryhmä 1 17.8.2010 Helsinki Demokratia 2 (39) 17.8.2010 Helsinki Vantaa -selvitys Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 2.1 Tehtävän

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas

Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas kuntalaisen vaikuttamisopas Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) KIRJOITTAJAT Jukka-Pekka Rantakokko Tuuli Lehtinen Ilona Lundström Mikko Kenni 1. painos ISBN 978-952-213-507-0 (pdf) Suomen

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat

3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 3.2 Mikkelin kylien neuvottelukunta sekä Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokunnat Mikkelin alueella on tehty runsaan kymmenen vuoden

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 03.04.2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK Helsingin kaupunki Esityslista 4/2012 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JK ESITYSLISTA 4-2012 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat Helsingin

Lisätiedot